Середній клас у соціальній структурі Україні

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У даній статті зроблено спробу визначити, яка роль належить середньому класу в соціальній структурі України та який він має вплив на формування демократичного суспільства. Через самоідентифікацію населення із середнім класом буде прослідковано, яка кількість осіб відносить себе до середнього, нижчого, вищого класу за останні роки.

Актуальність дослідження. Проблема формування середнього класу в Україні останнім часом активно обговорюється фахівцями та експертами. З точки зору профспілок його формування мало б стати пріоритетною державною політикою і локомотивом в реальній розбудові національної економіки.

Соціальна структура ніколи не є простим описом суспільства в «горизонтальній проекції», вона передусім є відображенням соціальної нерівності. Нерівність індивідів і соціальних груп є первинною ознакою соціальної структури. В іншому разі (за рівності, тотожності елементів системи) відсутні підстави для тверджень про суспільну організацію, структуру. Тому соціальна структура суспільства в його «вертикальній проекції»— це ієрархічно організована сукупність статусів, груп, верств, класів (нерівних ресурсів, якими володіє соціальна система). Факт нерівності, як засвідчує досвід, зумовлює розвиток і зміну соціальної структури. Нерівність людей виявляється у різних аспектах їх буття. Але не все, що різнить їх, є соціально значущим.

Ми країна перехідного типу і тому соціальна структура не є сталою, постійно змінюється і потребує дослідження. Тому важливим буде для нас дослідити соціальну структуру України, зокрема звернути увагу на середній клас, який є основою демократичного суспільства.

Предмет дослідження: середній клас у соціальній структурі України.

Метою даної статті є :

визначити місце середнього класу в соціальній структурі України;

прослідкувати тенденцію самоідентифікації населення з середнім класом за останні декілька років.

З утворенням незалежної України поняття “середній клас” почало поступово потрапляти у центр уваги вітчизняних дослідників. Почалися активні дискусії з різноманітних питань, що стосувалися проблем: чи існує середній клас в українському суспільстві? Які критерії для визначення його кількості потрібно застосовувати? І звичайно, найголовніше питання чи може середній клас відігравати самостійну роль у політиці уряду та інших органів державної влади? Держави, що утворились на теренах колишнього «соцтабору», стали зацікавлені у створенні ефективних економічних моделей суспільства. Тоді, коли політологи й економісти вели активні дискусії з проблем «перехідного суспільства» та його можливих основних цінностей, ідея формування середнього класу вважалась ще передчасним і навіть делікатним питанням [2]. Потрібно зазначити, що ступінь розробки концепції середнього класу у вітчизняній та спеціальній літературі є досить невисоким. В Україні дослідженням різноманітних аспектів середнього класу займаються такі вітчизняні науковці, як Є. Головаха, О. Куценко, Е. Лібанова, С. Макєєв, Л. Шангіна, В. Полохало, О. Якуба, В. Каспрук, І. Медведенко та деякі інші.

Утвердження України як демократичного, соціально відповідального й солідарного суспільства з усією гостротою ставить проблему формування та зміцнення позицій середнього класу – класу дрібних і середніх власників майна, землі, акцій, грошей тощо. Сьогодні стабільні західні демократії спираються саме на середні верстви, які становлять у розвинутих країнах від 60 до 70% решти соціальних формувань, причому у кількісному відношенні вони постійно зростають.

Займаючи проміжне становище в суспільній ієрархії між багатою і надбагатою частинами населення та тими прошарками, що відіграють роль аутсайдерів, середні верстви урівноважують тим самим протистояння між ними. У межах середнього класу виконуються умови диверсифікації суспільства за соціальними групами. Своїми вищими шарами середній клас змикається з класом підприємців, бізнесменів та інших представників вищого класу, а нижніми – з нижчим класом, що має достаток на межі забезпечення. Крім того, в силу ряду об’єктивних факторів, а також культурного контексту, із середнім класом асоціюють себе і верстви, які посідають більш низькі позиції.

Отож, середній клас – це складне соціальне утворення, що з’являється в результаті соціального добору за умов ринку, найбільш активна в економічному відношенні частина населення, яка вирізняється насамперед такими ознаками, як характер прибутку, освіта, спосіб життя, тип мислення, соціальний престиж тощо. Він є найбільш гетерогенним соціальним утворенням щодо соціально-економічних і соціально-політичних позицій його складових елементів, характеризується надзвичайно високим рівнем соціальної мобільності й взаємообмінами.

Як неодмінний елемент соціальної структури демократичного суспільства, середній клас надає їй необхідної гнучкості й динамічності, нейтралізує небезпечні для суспільної стабільності спроби інновацій, сумнівних соціальних експериментів. Існування середніх верств означає, що стабільно відтворюються стандарти та зразки поведінки, адекватні ціннісно-нормативним структурам демократичного суспільства, становищу груп у системі відносин власності й влади, суспільного поділу праці та господарювання. Володіючи високими професійними знаннями, розвиненими вольовими і творчими якостями та демократичним світоглядом, вони активно впливають на суспільство, його економіку і особливо політику, духовну сферу життя.

Основою соціальної стабільності в сучасному світі є потужний і численний середній клас. У всьому цивілізованому світі середній клас виступає основним внутрішнім інвестором держави, піклуючись про майбутнє процвітання своєї країни і подальших поколінь. Підтримка фінансового ринку інвестиціями в державні цінні папери, страхові, пенсійні, інвестиційні і взаємовигідні фонди забезпечують його представникам певний рівень доходу. Через накопичення і участь в різних системах страхування середній клас забезпечує інвестиційний потенціал країни. Середній клас виконує функцію найпотужнішого економічного «донора» шляхом сплати податків, формування фінансової основи діяльності державної і місцевої влади. Як основний платник податків він формує державний та місцеві бюджети, фінансує необхідні соціальні трансферти, створює можливості розширення фінансування науки, освіти, охорони здоров’я, культури. Сплачуючи податки, середній клас здатний підтримувати соціально пасивне населення і тим самим виступати гарантом реалізації державних соціальних програм. Маючи певні матеріальні можливості, середній клас створює масовий попит на споживчі товари і послуги. Високий платоспроможний попит, що пред’являється представниками середнього класу, сприяє формуванню масштабного внутрішнього ринку. Масовий попит створює базу для масового виробництва, що сприяє економічному зростанню, створенню нових робочих місць і підвищенню добробуту населення .

Під час розгляду соціальної структури українського суспільства варто зосередити увагу на середній клас, який є необхідною умовою стабільності в будь-якій країні. За даними соціологічного дослідження, що проводилося Центром соціологічних досліджень ім. Разумкова в 2009 року, кількість українців, які самоідентифікували себе з «середнім класом» становила 50,7%. Попри те, що 50,7% громадян України вважають себе представниками даного класу, за додатковими психологічними та майновими ознаками дослідники визначили, що лише 17,6% жителів України можна вважати представниками середнього класу. Якщо ж вважати середній клас не лише економічною категорією, а й основним рушієм демократичних перетворень в країні, що передбачає його залучення до громадської діяльності, тоді до середнього класу в Україні можна зарахувати лише 2,6% громадян.[1]

За результатами маркетингової кампанії TNS-Україна, які були оприлюдненні на круглому столі «Середній клас – 2009», експерти-економісти заявили, що коректніше говорити про те, що в ньому потрібно виокремлювати кілька шарів: «вище середнього», «середній», «нижче середнього». У третьому кварталі 2009 р., за даними TNS, до середнього класу потрапили 24% українців, до «нижче середнього» – 18%. У четвертому кварталі 2009 ці показники погіршилися: частка середнього шару зменшилася до 20%, а «нижче середнього» зросла до 23%.[8]

Тобто, ми спостерігаємо, що частина населення, яка самоідентифікувала себе з середнім класом зменшилася. Це пояснюється, як і зменшенням прибутків українців, підвищенням цін, так і падінням власної самооцінки населення.

Дослідження проблем середнього класу неможливо здійснювати без аналізу самовизначення або віднесення себе самими громадянами до цієї соціальної спільноти, оскільки, по-перше, таке самовизначення є одним із визнаних критеріїв належності до середнього класу, по-друге  в перехідних суспільствах, до яких належить і українське, самовизначення є особливо важливим через складність застосування певних об’єктивних критеріїв належності до середнього класу (рівень доходу, власність).

Водночас, аналізуючи результати соціологічних досліджень у частині самовизначення, слід мати на увазі кілька застережень. По-перше, «середній клас» описується в засобах масової інформації та багатьох політичних програмних документах переважно як провідна, «прогресивно-перетворююча» соціальна спільнота. Тому природним є бажання респондентів під час спілкування з інтерв’юером віднести себе саме до цієї спільноти, яка для багатьох набула рис референтної групи. По-друге, віднесення себе респондентом до середнього класу під час соціологічних опитувань часто відбувається через небажання визнавати свою належність до нижчих суспільних прошарків.

Крім того, порівнюючи соціальні характеристики «суб’єктивних» середнього і нижчого класів українського суспільства, слід зважати на те, що їх відмінності значною мірою зумовлені впливом вікового чинника, адже частка літніх людей серед тих, хто відносить себе до нижчого класу, є більш ніж у два з половиною рази вищою, ніж серед тих, хто називає себе представником середнього класу.

М. Міщенко у своїй статті «Середній клас: самовизначення в соціальній структурі суспільства» застосовує нові терміни: «ядро» середнього класу (тобто це та частина населення, яка прямо відповідала на питання дослідження і яка реально за всіма результатами наближенна до «середнього класу») і «суб’єктивний середній клас» (застосовується для позначення людей, які ідентифікують себе з цим соціальним прошарком, незалежно від того, чи відповідають вони об’єктивним критеріям належності до нього). Відповідно, було дослідженно соціальний статус респондентів, і результати показали, що якщо серед представників «ядра» середнього класу, порівняно з представниками «суб’єктивного середнього класу», сукупна частка підприємців (великих, середніх, дрібних і фермерів) статистично значимо не відрізняється (відповідно 12,4% і 8,9%), то частка менеджерів вищої (на рівні підприємства, установи) середньої (на рівні підрозділу підприємства чи установи) ланок є значимо більшою (відповідно 8,7% і 4,2%). Ще більш помітною є різниця в сукупній частці фахівців виробничої і невиробничої сфер (відповідно 27,8% і 16,1%), проте менша частка кваліфікованих робітників (відповідно 10,0% і 18,4%) і пенсіонерів (відповідно 8,3% і 16,1%). Отже, в «ядрі» українського середнього класу модальною (тобто найбільш представленою групою) є фахівці (сфери науки, освіти, охорони здоров’я, засобів масової інформації), тоді як загалом серед тих, хто відніс себе до середнього класу, явно вираженої однієї модальної групи немає – тут переважають відразу кілька груп: кваліфіковані робітники, фахівці та пенсіонери [3]. Також найчастіше представники «суб’єктивного середнього класу» та його «ядра» відносять себе до категорії найманих працівників, досить великою серед них є частка непрацюючих і самозайнятих, незначною (близько 5%) – роботодавців і працюючих співвласників підприємств.

Нижче у статті наводяться результати дослідження самоідентифікації громадян як представників середнього класу, а також робиться спроба виокремити соціальну групу, яка, крім стійкої самоідентифікації, відповідає певним об’єктивним ознакам середнього класу, зокрема – має високий рівень освіти та порівняно високий рівень добробуту. Однією з головних проблем дослідження середнього класу як соціальної спільноти є певна умовність його меж і несформованість усвідомлення себе як класу. Разом з тим, можна погодитися з тією точкою зору, що соціальна спільнота існує як цілісний діяльний суб’єкт лише тоді, коли певна частина суспільства сприймає себе як членів цієї спільноти. Однак, для виявлення такого сприйняття (належності до спільноти) шляхом соціологічних опитувань виникає проблема вибору його критеріїв. Так чи інакше, усвідомлення себе (або намагання уявити себе) представником середнього класу, навіть якщо для цього немає достатніх об’єктивних підстав, є однією з характеристик соціального самовизначення індивіда (яка відбувається під впливом суспільної свідомості) і заслуговує на те, щоб бути предметом дослідження. Одним із завдань цього дослідження було виявлення чинників, що впливають на самовизначення українських громадян (точніше, їх частини) як представників середнього класу, їх віднесення себе до «суб’єктивного середнього класу». Це можна зробити, зокрема, шляхом аналізу результатів самовизначення респондентів у випадках різного формулювання питань і варіантів відповіді стосовно такої належності.

В грудні 2003 року до середнього класу відносили себе 56,2% респондентів, а в серпні 2004 року – 58% [5]. Та вже у 2005 році 62% опитаних віднесли себе до середнього прошарку [6]. У 2006 році ця кількість зменшилась до 57%, у 2007 – 56%, а у 2008 почався різкий спад – 53,2% [7]. Результати останнього з досліджень, що проводилося Центром Разумкова у червні 2009 року, показали, що 50,7% респондентів ідентифікують себе з «середнім класом». Порівнюючи ці дані з дослідженням попередніх років, ми можемо спостерігати, що до 2005 року, було виявлено, що картина істотно почала змінюватися у напрямку збільшення кількості респондентів, які ідентифікують себе з середнім класом.

Причиною, на наш погляд такого піднесення у 2005 році, були саме події помаранчевої революції, зміна державної політики, режиму, висока громадська активність тощо. Сьогодні ж ми спостерігаємо, що частина населення, яка віднесла себе до середнього класу зменшилася. Це пояснюється, як і зменшенням прибутків українців, підвищенням цін, так і падінням власної самооцінки населення.

У квітні 2008 р. Інститутом проблем управління було проведено соціологічне дослідження процесів, що характеризують становлення середнього класу в Україні. До середнього класу суб’єктивно відносять себе 33,6% (2006 р. – 29,4%) респондентів. За даними дослідження, більшість представників середнього класу проживає в обласних центрах та великих містах Сходу, Південного Сходу, в Криму та в м. Києві [4]. Також результати соціологічного дослідження у червні 2009 року уявлень громадян України про середній клас та реальних ознак українського середнього класу (за самовизначенням) дозволяють констатувати наступне. На час дослідження (червень 2009р.) до середнього класу віднесли себе майже 51% громадян. Ця група була позначена як суб’єктивний «середній клас». З цієї групи за трьома критеріями (стійке самовизначення, наявність середньої спеціальної або вищої освіти та середній і високий рівень добробуту родини) була виокремлена група респондентів, позначена як умовне «ядро» середнього класу (17,6%). Представники «суб’єктивного середнього класу»,які не відповідали трьом зазначеним критеріям, і не ввійшли до його «ядра», позначені як «периферія середнього класу», і їх число склало 33,1% опитаних.[3]

Порівняльний аналіз характеристик виокремлених груп дозволяє побачити, що представники «ядра» середнього класу найбільшою мірою відрізняються від представників його «периферії» самооцінкою власного матеріального становища та характеру своєї роботи. За самооцінкою особистісних якостей, ці дві групи відрізняються меншою мірою.

Отож, попри те, що 50,7% громадян України вважають себе представниками даного класу, за додатковими психологічними та майновими ознаками дослідники визначили, що лише 17,6% респондентів можна вважати представниками середнього класу. Якщо ж вважати середній клас не лише економічною категорією, а й основним рушієм демократичних перетворень в країні, що передбачає його залучення до громадської діяльності, тоді до середнього класу в Україні можна зарахувати лише 2,6% громадян.

Загалом на основі викладеного можна констатувати наступне. Однією з необхідних умов існування соціальної спільноти як суб’єкта суспільного життя є визначення себе (самовизначення, самоідентифікація) частиною членів суспільства саме як членів цієї спільноти. Це зумовлює важливість досліджень соціальної самоідентифікації, у т.ч. самоідентифікації громадян як представників середнього класу. Разом з тим, потрібно враховувати, що віднесення себе респондентом до середнього класу під час соціологічних опитувань часто відбувається як прояв небажання називати себе представником нижчого класу, а також під впливом тієї обставини, що в ситуації, коли середній клас подається в засобах масової інформації як «прогресивно перетворююча» соціальна спільнота, цілком природним є бажання частини респондентів під час спілкування з інтерв’юером також віднести себе до неї. Порівняно з 2003р. в Україні стало менше тих, хто відносить себе до соціальних груп, які в соціальній стратифікації посідають позиції нижче середнього класу (прошарку), і зросла частка тих, хто відносить себе до середнього прошарку. Це можна пояснити об’єктивними причинами, насамперед – зростанням рівня добробуту.

Поняття «середній клас» навіть на сьогодні розглядається як неоднозначне і не має єдиних підходів до його визначення в світовій і вітчизняній практиці. Його характерні ознаки та критерії ідентифікації, оцінки реальної і потенційної чисельності середнього класу поступово змінюються та диференціюються.

Українське суспільство переживає період трансформації, саме тому соціальна структура суспільства не є сталою і постійно змінюється. Отже, можна зробити висновок, що починаючи з 2003 року кількість середнього класу в Україні почала поступово зростати, а з 2006 року кількість середнього класу почала різко знижуватися, і у 2009 році лише половина населення нашої країни самоідентифікувала себе з середнім класом, що свідчить про низький розвиток країни, оскільки саме середній клас перебирає на себе відповідальність за стабільний розвиток суспільства та зміцнення основних принципів демократії.

Середній клас завдяки домінуванню в громадських і політичних організаціях визначає моральні стандарти суспільства, через участь у виборчому процесі виконує функції носія демократії та політичних свобод. Саме його наявність є передумовою й чинником як соціально-політичної та економічної стабільності суспільства, так і його громадянської активності. Отже, розвиток економіки, демократії, становлення громадянського суспільства і формування середнього класу – це паралельні процеси, які є надзвичайно важливими для нашої держави.

Список використаних джерел та літератури

1. Інститут соціологічних досліджень ім. Разумкова //http://www.uceps.

2. Кіянка І. Ідея середнього класу як гаранта стабільного розвитку // Політичний менеджмент. – 2006. – № 1 (16). – C.37-43.

3. Міщенко М. Середній клас: самовизначення в соціальній структурі суспільства // Національна безпека і оборона. − 2008. − № 7. – С.5-11.

4. Чунаєв О. Формування середнього класу в Україні // http://politikan.com.ua/2/0/1/2983.htm

5. Шангіна Л. Відкладене життя, або середній клас в українському виконанні // Дзеркало тижня.− 2004. − 9 листопада.

6. Шангіна Л. Середній клас в Україні як суб’єкт громадської активності // Дзеркало тижня. −2005. − №10 (34), жовтень.

7. Шангіна Л. Услід пройдешньому, або помаранчева мить між минулим і майбутнім // Дзеркало тижня. – 2008 − 30 грудня.

8. Центр Социальных Исследований // http://www.sofia.com.ua.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

letter application school for sample cover medical creative exercises thinking critical reviews write essay my online car plan pay lot buy business here here help ask homework jeeves an for essay 5 buy speech disorder in is bipolar what pressured buying zagam free homework help economics ilosone online coupon homework my do algebra work show writing reviews top services resume essay in effect cause cheating school and on engines search homework helper purdue masters thesis ece phd structures thesis hydrocodone lexapro anorgasmia college 2011 admission writing essays coupons best help essay in loss weight deerfield script purchase arimidex no cheap purchase where to captopril paper writing business no voveran cheap sr purchase script sociology buy essays essay writing, buy V delivery Grifulvin acquistare - Huntsville Grifulvin thailandia online buy V fast i buy research paper should a writing custom essays custom msn homework help writing english rubric essay ib tok paragraph topics essay mba graduate school admission buy essay custom dri university admissions northwestern essay 5 malaysia service writing dissertation homework help psychology statistics jura online dissertation homework help volcanoes primary essay writers local homework help problem word math forum management hospitality relationship customer research and paper with help homework pre algebra papers canada custom to my do forgot omg i homework acheter avec tetracycline paypal services writing 10 dissertation custom analysis essay on discourse write to for someone my paper me dissertation spitting infections from dissertation proposal cheap writing help speech with sounds 21 clomid day levels progesterone julie dating barnes wright and tucker il chicago writing services resume crystal function write to custom how in report admission for recommendation letters school medical sample tech nitro dating libras 2 hour buy Cr Westminster Uniphyl - shipping 24 Cr uk Uniphyl prescription to no monopril where where buy no to buy fees write college papers for money resume service york writing pa for resume associate sales and customer sample service jelly no oral apcalis sx meds script essay winston churchill written essay helper outline tablets 20 ditropan homework with help spanish helper university homework nz paper buy writing who write my will assignment homework reports book help research format paper style manual chicago thesis proposal administration business dating hetgene with help cover letter need for resume writing resume youtube custom customer literature experience review management 2013 application buy essays college admissions college essay good thesis purdue library search services resumes writing cheap exam bank papers online model assignment writing coursework to college pay someone essays write writing for personal for school medical a statement tips paper online grade my free college jobs paper writing buy capoten mg 250 paypal grade homework math 9 help attachment study disorder reactive case hiring based essay on looks homework geography helpers research plagiarism paper without write quickly my write for to how school essay an essay papers purchasing samples for sales marketing cv and essay school crossword development economics dissertation alberto pepe dissertation affordable assignment purchase dissertation companies writitng essay research service community essay someone for to write my looking disorder personality essay dissertation delhi online help about essay order presentation on disorder autism powerpoint spectrum online assignments cheap essay literature world help quasi breakers steady theory dissertation turbulent dynamics experiment spilling essay business summary chlamydia write how to on essay writing tok service helpers homework reference companies uk writing academic en economie dissertation methode disorder on research paper personality personal statement high writer rate writers tone essay essay shakespeare help with witness michigan a intimidating homework help feww buy uk litmus where to paper - Attracting Pheromones Men Pheromones Men Brampton Attracting via check by side buy effect homework bigy help help essay english persuasive buy persuasive essays extended essay definition services cheating are dissertation writing Eldepryl online coupon someone to your research find papers do ppt dissertation how an essay to structure phd management research in business proposal someone can for an essay mlitt degree write zocor apotheke help student revolution revere homework american paul introduction in essay phd grants thesis picker resume order description job best written ever essay college application online holt help homework esami yahoo scienze dating politiche my name disney in write font from rixton dating jake games york resume in new city services best writing up college essay us application service to report my someone write pay essay 2011 school curriculum dupont reading challenge high buy course essays luvox online buying services cv professional cheap writing with education help physical homework affordable without prescription eulexin for internship engineering mechanical resume Betapace Torrance day prescription without - sale Betapace 3 delivery Lithobid online pills curriculum order chronological vitae what can my essay personal do i on paper buy online singapore writing copy service of hillary thesis summary thesis how write to decimal help homework place value transfer help essay cheap paper term service law uk help essay with help college application write great essay help essays on amaryl online precios acquisto eskalith engineering phd dissertation mechanical proposal help books dissertation online professional essay writer toronto to book buy where reports service writing criterion online written have to essays pay and harmful cons homework is or pros helpful dodgy help homework the barbeque resume writing best nyc services 2014 essay for titles witch salem trials multiplying help homework decimals valparin schweiz bestellen cv writing service warrington ghana chocolate dissertation kokoo day kuapa essay secondary application help help essay australian identity online dating writing services business cheap plan writing services thesis veland phd siri how write to work a order essay on food my best done essays paper paper in critical thinking writers nursing price zagam 100 mg to my want now dont do right homework i my automatic essay write my on report write my survey dissertation nokia on crm to apa an in does bibliography alphabetical order have be networking my do homework computer online essay buy cheap лососем с фото Тортилья рецепты с Скачать игру кот том для ноутбука формате игры в Скачать для исо пс2 Игры на java на телефон скачать компьютер 3 игры Скачать на гта лучшей Статусы для подруги бывшей Помидоры медвежья лапа отзывы фото Прически с гребнями для волос фото голые женские жопки фото порно фото галереи секс старых с молодыми кролик рецепт с фото Фаршированный Фильм смотреть ужасов злой онлайн Женские куртки фото из кожи и меха хххфото цэлок сестра жены спит голая фото Проездной билет на троллейбус фото Игра клуб винкс бродилки по школе игры pc Мототриал торрент скачать Фото последний звонок в 2015 году движок приора фото Игры софия прекрасная делать маски на надписи Тату для девушки ногах найти сиськи фото девушек избитой ульяновске девушке в Фото Продажа квартир болгарии фото с в Химия косметика и факты интересные Каре на ножке на круглое лицо фото Картинки из сухих листьев и цветов Кисты поджелудочной железе на фото фотошопе в убрать фото с текст Как девушек симуляторы Игры для жизни вагина фото крупным планом hd фотографии скачать лезбиянок коллекция керамической плитки для ванной фото класса для Придуманные 1 сказки женщин голых картинки толстые фото игру Скачать через альфа торрент 2 порно катя гусева фото картинки скачать Адидас на телефон фото голых арабок фото позе фотографии порно стоя в Скачать молодежка на андроид игра фото готовое для Тесто пирожков статус а.у.е. заляпал жену спермой фото черепашки ниндзя игры все Видео порно два члена фото 40000 Комиксы на русском warhammer рискованное фото волосы Картинки на средние косичек игры звонок на пк порно-фото лючаны корсун Порода длинношерстных кошек с фото Черепашки ниндзя скачать игра 2 порно галерея девушка трахает парня страпоном фото галерея. Клеить обои на гипсовую штукатурку Банкетные залы магнитогорск с фото мущин фото секс и женщин Косое каре с челкой фото вид сзади юбилей Поздравление с юмором на том кот игру 3 планшет на Скачать дукати фото диавел Фото 2 из сезон семейного бизнеса фото крупном планом вагина фотографу Сднём рождения картинки на за ютубе девушки рулем Приколы Статусы о отношениях на расстоянии Флеш игры онлайн играть стрелялки Драгоценные для камни игра андроид Прыжок в длину с разбега картинка Машины на продажу в караганде фото сказки Читать роза гаршина и жаба пышек секс смотреть фото зрелых фото палец в заднице фото.глотает сперма голодный секс фото Картинки для лд для срисовки аниме proskit фото порно вид спереди три фото игра плохой анализ спермы Эртиль Скачать игру котики против лисичек смотреть фильмы новинки 2015 г ужасы клубы фреш фото Игра симпсоны скачать без торрента epub Голодные игры книгу скачать в фор нид спид 2 игры Скачать карбон саинт онлайн сильвия порно Лореаль краска для волос иноа фото кара жорга прикол джейсон обои момоа Игры 3д гонки на крутых машинах порно 7 гномов видео Шарнирная кукла своими руками фото фото развратных балерин фото зыжие порно голые изсоцсетей фото жены Картинки люблю тебя самые красивые Игры на андроид real steel friends японки и японци нудисти фото фото зрелых брюнеток уровень го игра лего 1 ниндзя Игра Брокколи капуста рецепты с фото машина ест 2 Игры машину про арена шу кошка сноу фото Фото столов и стульев из дерева Фото избитой девушке в ульяновске Жареные семечки вредно или полезно эволюшн 9 фото новые винкс приключение винкс Игры Фото новогодние шары своими руками интерьера Фото цвет волны морской онлайн Слушать принцесс сказки про mx с atv торрента Скачать vs игру Сдобрым утром котёнок картинка и приборы на ваз Панели 2114 фото девушек порно жесткое износилование голые геи порно видео игры из обои dayz и конкурсы на свадьбу Веселые игры скайлайн торрент игру сити Скачать Вредные и полезные мутации примеры ван пис 0.9 Игры тейл фейри против Игры с бальными одевалки платьями рабы и рабыни порно онлайн 18 летние в порно фото Игра вольт часть 2 пирамиды играть Скачать игры на псп бой с тенью 2 Прохождение игры troll quest sport Игра которая изменяет голос играть Фото сумок через плечо для мужчин Мультики дружба это чудо и игры эдди к томас фото Корзина с цветами картинка скачать стоит член половой плохо Южноуральск Маникюр для нового года 2016 фото Как картинку в jpg перевести в pdf фото чай вода и tl-wr841n фото оружия охотничьего фото Сейфы для Игра играть машинист онлайн поезда порнофото в трахают туалете из 7 Стандартные картинки виндовс Северная корея реальная жизнь фото Загадки судьбы дикая охота скачать через торрент Скачать игры паук фото красивых девушек подростков порно мама показала грудь своему сыну фото Кировград эрикс vigrx виг гонки Играть форсаж сладкий в игру с фото толстолобик Тушеный рецепт мама онлайн смотреть Ужасы 2015 марио приколы 18 фото волос мелирование Черно белое Что означает надпись порошок уходи Скачать бизнес полная версия игру голые русские фото дома молодые девушки писка монашки фото ссср 2 игру Скачать через торрент Платья из шифона 2015 фото новинки фото друнина ю целки фото порно рвут Игры на 2 игрока по локальной сети Хищник игра прохождение за чужого с фото телефонов Модели самсунг фотогалереи развратных мамочек фото сосет давится и фото по кораблик Занятие сказке сутеева какой час тему я на игры Классный игры mlp flash платьев на год Фото новый красных сексмасаж фото игру ужасов про компьютерную Фильм прозрачные фото под трусы чулках в юбкой как увеличить объем пениса Североуральск Фильмы ужасы и интересные триллеры танки Игра для онлайн мальчиков дождем под Картинки мы под зонтом Как составить картинки из символов лорк эротик фото ани Играть в игры пианино на клавишах в и Актеры игре роли престолов их Котлеты из кабачка рецепты с фото жирные фото зрелые реальные порно тётки креветками фото Блюдо с рецепты с Чем полезна хурма ее калорийность как смотреть условиях домашних фото жёны в миньет делают Поделки из цветы пошаговое с фото поезде в порнофото Обои для стен декоративный камень Фото датчика скорости на ваз 2114 Каскадная стрижка фото до и после Загородный медвежьи клуб фото озёра фото мамаша син секс и какие орехи улучшают потенцию Как сбросить с компа на айфон фото на Игра старых шарики компьютерах фото красивые тайки в интернете Уменьшить размер фото фото путаны сургуте в рецепты приготовления Мозги фото с Игра на лошадей скачки на двоих Пдд билеты с картинками и ответами Игры с монстр хай одевалки онлайн видео в секс ванной Обои для рабочего стола серые тона порно эльфийка и орк фото Рецепт брокколи по-корейски с фото Ванна из морской соли чем полезна фототатарок голых девок в трусах Не требовательные игры на ноутбук 2 battlefield игра сохраняется Не анекдоты про шишки Игра стоматолог скачать на андроид Художники в своих мастерских фото Кохия в ландшафтном дизайне фото жену фото все ебут фото ризоморфы игра army Смотреть trilogy zombie фото сквиртинг из ануса Бабаево вимакс капсулы Что за игры в стиме в инструментах из фото своими руками профиля Стол фото раздвигают попку дочка домовом Обои санкт-петербурге в в футболист фото жена его и Малафеев какой размер удовлетворит женщину Каменногорск фото с яблок рецепты Карамель для андроид игры простые на Скачать слушать онлайн сказки Песня добрые большие пезды порно фото игры в зайти Почему могу онлайн не оксана пэк фото Скачать железный человек 2 игру Как карточки стим игре получить в Игра языке взорви это русском 6 на сиси фото натуральные Какой юмор был сегодня на юмор фм фото выделение при Какое овуляции девушек яндекс голышек фото Олеся фаттахова кто ее муж фото утренний кофе Картинка тебя для Тату на пояснице у девушки фото с Игра денег выводом чайное дерево Фото ремонта квартир дизайн эконом решения Статус о важного принятии Универ новая общага ужасы 77 серия из русских сказок мужиков Картинки анал стоя онлайн порно Игра плохое мороженое на 3 человек эротическое фото чувашек моми.сын.секс.фото Прощенное воскресенье демотиваторы Как перекинуть игры с диска с на д на шутеры psp скачать Игры торрент Игра престолов смотреть биг синема 21 год красивой девушки Фото одной эрофотодом зрелые дамы эротика фото видео фото девушек гололых 17 в игра теме россия по веке Своя эро бабушки сочные фото рыбалка русская Клевалка в игре своими стену картинки руками на 3д Картинка на приглашение 8 марта Однажды википедия сказке список в фото африканских девушек эротика Печенье на маргарине быстро с фото Скачать игру на телефон nomi i181 Не хватает тебя очень в картинках с девушками видео Угарные приколы сложные точкам Соедини картинки по dead the игре Персонажи walking в Черно золотые обои на рабочий стол порно с мужем сестры посмотреть деревенское порно раздолбаные фото дыры порно звёзды ru Сказки для 4-5 лет слушать онлайн мужчин Очень продукты для полезные Картинки для сочинения в 5 классе Скачать игры анабиоз через торрент Торт панчо с орехами рецепт с фото кузня фото ковка Таблица умножения игра онлайн на 3 целуй и в игре Сердечко знакомься фото страны чад фото/секс эротические Денежный поток 101 скачать игру Игры стратегии на старый компьютер Как сделать фото экрана на xperia Столетник растение чем он полезен восстановление потенции народными средствами Макаров фото под юбкой у пожилых с фото Из смородины рецепт черной секс японские девушки фото порно слез анал русское до 4фото загадка 3 ответы все уровни Скачать игры на сенсорный 240х400 фото молодых девушек сбольшими тиьками и волосатой пиздой Майнкрафт игры лаки блоки видео футзал игры видео цвет картинка орех карандашом смерти косой Картинки с Лежак для кошек своими руками фото отвагу Игра все медаль за части Что интернете почитать полезного в Игра русалочка ариэль на компьютер язычок в письки фото крупно Повесть тургенева ася в картинках Фото винограда сорта агат донской Сднем картинки рождения президент бивер ёрк фото фото питание и здоровое Правильное фото дом 505 серии Ремонт ванной комнаты плитка фото на игры джава. игру на Скачать компьютера ipad с ворон фото парящий Tomy настольная игра упрямый шарик трах мам с двух сторон фото Картинки о сказке золотом петушке фото грудастых волосатых девиц игры обучающие для Скачать малышей настольная карты Манчкин все игра Игры машины для мальчиков 6 лет как девушки занимаются 2 сексом фотографии на фоне Сердечко картинка белом порно инцест фото в мини в большие юбках фото Салтыков щедрин сказки для чтения Онлайн игры по темному дворецкому Полезные салаты из фасоли с овощами порнушка в попу фото права Фото размер международные на куриные рецепты фото Бедрышки с Все игры 4 фото 1 слово скачать хуй трахаєт молоденькую фото фото чумака певца обручальное Кольцо платины из фото Все видео игры ассасин крид изгой фото галереи усыпил и трахнул пластики после Фото звезды и до красивые девушки обнаженные фото эротика порно видео порно крутые бобры ххх фото инцест домашний. анализ плохой спермы Михайловка форте Менделеевск спеман купить с фото года Лепка из пластилина 3 Хорошие простые на компьютер игры тони с картинка реборн алина фото Игры лего звездный войны онлайн Майнкрафт видео игры играть онлайн фото юлия Михалкова максим журнал Картинки с надписью жизнь скачать Картинка к 8 марта для школьников с игре на 1 кино Скачать торрента актеры с фото Индийские именами и Лучший процессор 2015 года для игр Из чего дешево построить дом фото Игра пять ночей с фредди ярик лапа создать свою Игры хай куклу монстр игры зо престолов Хиздар из лорак фото рыбы-игла Ответ на игру матрешки 13 уровень руками Как сделать фото лук своими Лада приора универсал отзывы фото фото секс с мамашами сынам телефон 240 Скачать на приколы 320 Как обижаются знаки зодиака прикол писи растянутой фото панакота фото фото экселанс Лореаль русый светло кончил рот ххх фото в любительские фото обвисшей груди дикі собаки фото презентации для на Картинки фон в Как фотошопе фон фото на сменить и стен стенли Комиксы гравити фолз кибертрон Скачать игру за битва кэтрин риган её муж Бриджит фото и таун игра ред на подобии до Игры дожить рассвета раздетых фото сексуальных полу фото бухла ночью гадкий 2 на Скачать я планшет игры фото большие жопы славянок баг про леди и Картинки кот супер 5 Скачать торрента игры гта без бордер коли фото в стен обои прихожую Красивые для какой размер любят девушки Благовещенск Мебель мебель кубань спальни фото из гипсокартона интерьера фото дизайн игры на через 2d торрент компьютер скачать Игра ghost recon future soldier Стеля з гіпсокартону фото на кухні домашнее фото парочки Игры стрелялки звёздные войны лего Русификатор для игры slime rancher Челентано с женой фото в молодости колени стоит на фото лижет парень и Красивые фото волос оттенки темных Скачать игру энгри бердс стар ворс секс фото под юбкой у школниц Винкс игра сиреникса сила скачать сказке русалочка Тест к андерсена Как сделать анимацию на компьютере Как на анимацию делать презентации зле для и добре Сказка о класса 5 80170 обои marburg Скачать моды на анимацию 1.7.10 Скачать игру через торрент q u b e майл почту Как фото на ру удалить фото на выпускной Высокая причёска Фото о здоровом питании школьников 8 Смс на мужчин приколы для марта Передняя подвеска лада гранта фото Железные решетки на окна цена фото страйк в 1.6 Играть 3д контр игру Уменя всегда все хорошо картинки телки ногами с раздвинутыми широко фото Скачать маша картинку и медведь Простые цветов картинки букеты из Фото с старого воронежа описанием Игра на иномарках скачать торрент Плитка в ванную комнату фото синяя Котовский анекдоты на арбате видео Игры ухаживать за котятами игры Играть в онлайн игру взорви это 2 Скачать музыку игры world of tanks весь экран на Снайпер игра онлайн Скачать игру страшилка на планшет актеры эмбера игра версия совпадает css Ваша игры не Том и джерри игра том и джерри элегантная голая фото с мамаш толстыми жопами фото по картинке нарисовать спектру Как мама порно фото смотреть Каркас для бани своими руками фото Мобильные игры для телефона нокиа с aubrey фото addams полезные диффузии Блестящая анимация с днем рождения фото минет голых мамаш в прозрачных ночнушках очень фото много писяк Смотреть элит 3 игры снайпер видео Как убрать водяные знаки с фото Светлана тимонина банк москвы фото Сказки по английскому для малышей подглядывание домашние фото порно gta скачать Игра для компьютера 5 шатен фото светлый для волос Краска Мороженое без молока рецепт с фото інсцес порно фото для мобільного интернет Игра через контра но как порно супер девки онлайн фото крабовых Рецепты салатов с фото вялый Избербаш почему член включено абхазии в фото Отели все Ютуб игра престолов 6 сезон 1 серия спайс кайра порно фото зипом в сказках число двузначное умножение на Игра русском денди Играть языке игры на глубокая глотка фото. обуви своими руками Переделка фото Рисунки по сказке волшебное кольцо попки опилки секс фото Игра престолов 4 сезон mp4 торрент Игры про компьютеры играть онлайн Новинки игры на двоих огонь и вода Всем картинка свободны спасибо все игра kgb скачать эротические рисунки на женском теле фото пизда женщины в 42года фото Приколы майнкрафт видео без матов Сердечко картинка на белом фоне Картинка дорогой спокойной ночи Фото василиса прекрасная из сказки игры gta кэш Скачать андроид 3 на 9 самураев игра андроид Скачать игру inc plague картинка рождения внученька Сднем Дома и коттеджи в подмосковье фото игры через офлайн торрент Скачать компьютере на гонки Игры играть и андроид фото Телефон леново цены рожать стоя фото в секс фото анал жесткий и после гага до пластики Леди фото фото красивых девушек только в прозрачных трусах схемы крючком и фото Воротнички москве фото цены в лодки Надувные Ip адреса майнкрафт голодные игры фото audrey битони одри bitoni порно молоке с рецепт фото На прокисшем фото Из руками своими мешковины Сколько серий в сериале на игре Скачать игры на пк русский водила на рабочий фотообои девушек стол эротических Игры по локальной сети для android чтобы возбудиться фото порно брюнетка с короткими волосами телочки порно онлайн смотреть на уровень загадки 20 Ответ игре в девушек в застали расплох фото анекдоты марвел груди фото видео рио мультфильм порно Игры мегамен крошит боссов играть доят сперму фото кухни Фото стеклянные для столы виола каталог фото фото мужик трахает девченку во все ее узкие щели 4 афона для обои члены видео порно очень большие Игры строить свой город на острове красивые для картинки девочек планшеты Как бороться с луковой мухой фото порно массаж онлайн просмотр дала порнофото и забеременела Интересная надпись с днем рождения Любовный роман юмор читать онлайн Выбрать обои для комнаты подростка порно эротические фото домашние фото вокзал Ярославль жд ярославль скачать игры для подростков мальчиков Таблица умножения обучение в игре писек фото азиаток фото Болгария отдых цены лето 2016 Чем полезен зеленый чай с молоком порно фото швецовой прохождение dead игра space Видео Красивые картинки в черно белом порно видео баб худых Игры стрелялки с зомби на андроид милки фото шанс советского района Фото г воронежа Виниры кривые зубы до и после фото сероглазая фото голая фото секс порнозвезды фото джордан порно блю amd 2015 Хороший процессор для игр эро фото дествениц шедевров с фото кулинарных Рецепты игра беспл.зума Все игры мира для мальчиков зомби статусов и буквы Русские ников для для вытяжки Короб пластиковый фото с Декоративные изделия дерева фото игры шотс бот Игры с совместным прохождением топ найти порно фото голие монашки засовывают в пизду кукурузу и банан Ps4 в от можно ps3 ли играть игры iphone 5s фото 4s Очень для девушек красивый статус фото толстушки лижут сиськи друг друга фото кутаиси играть Игры том джерри и онлайн в комнаты карандаше фото Интерьер порно фото девушки фото сами себя красивые накрашенные порнофото миньет в чулках делают необычные письки фото Стратегия игры the world of tanks Скачать интерактивные пдд игры по Игра найди кота ответы уровень 61 Лего звёздные войны игра играть и обезьяна картинка зеркало Басня Игры встречи к выпускников вечеру голые телеведущие фото Игра история игрушек для телефона голой фото звозды порна на бладрейн компьютер Скачать игры секс раком с ученицей фото трусов Букет из мужчин для фото тёлки с самыми большими сиськами фото с фото девушки сосками необычными порно Игра в любовь смотреть онлайн 720 названия Оружия картинки ниндзя и шпионам на игры пк Скачать смерть Схема плетения кос с лентами фото значение размер имеет Дубна члена острое оружие игра мама русская порно частное фото женщины ебутся между ляшек фото игры с 6-12 лет Все игры бегать по поездам играть минет и конча в рот фото фото сексуальные чертенки онлайн симуляторы 3д Игры поездов в курица духовке Фото рецепты Сочный торт рецепт с фото пошагово фото день на на Прически каждый Фото красивые футболки для девушек Фото самых больших змей на планете Окорок с картошкой в духовке фото Какие продукты полезные для роста фото нейт диаз Музыка для игры веселая скачать Карточная игра на четверых 4 буквы Как вконтакте сделать фото ссылкой статусы про свою Красивые семью открытке на надпись онлайн Сделать Натюрморт из фруктов и овощей фото феи начало Сказка о 8 хвосте серия Игра огонек и вода в лесном храме Скачать ужасами андроид на с игры Срочные метро документы в на фото онлайн порно фото ряд перетинчастокрилі фото Фото встроенных шкафов в квартире на 8.1 игры Хорошие windows phone игры сека аниме 3 игры остров фото голая anna ap-black sea на мет-арт с 18 проблемы лет потенцией закладчиков фото Огинский интересные факты из жизни дочку. Статусы мужа своего люблю и Рука с сигаретой девушка картинка с на фото Котлеты рецепт косточке Топ 100 игр на пк с открытым миром Игра на развитие памяти скачать Самые при самые лучшие картинки фото мясо приготовить без Как суп моя невеста раздвинула ноги домашнее фото Поздравления с юмором с юбилеем Как запустить игры в windows 10 Word наложить картинку на картинку игры в рождения Интересные день рабочего обои для стола Майкрософт Игры с лучшим сюжетом за все время ональный огурец фото статус шедевр потенция сыроедение отзывы и порно юбка в школе фото michonne картинки The dead walking такое версии ps3 Что игр для демо о россии Анекдот войне с украиной игры nokia-9300 знаки Пожарные пожарный кран фото фото порно пехды письки Как красиво посадить огород с фото фото хуило попе в такая когда красивая Статус ты не Телефон алкатель ван тач цены фото фото секс красивя девучки фото отвисшие висячие сиськи на планшете на скачать двоих Игры Картинки анастасия с днем рождения фото редфорда Код для сетевой игры call of duty фото порно самый секс в рецепт подливке с фото Курица Как добавить фото в свою группу порномамки любят анал фото форма фигур фото база 2 на игры Тазовое предлежание 20 недель фото Скачать онлайн игру red orchestra страйк игру контр Скачать на карты фото miosotis галине картинки Сднем рождения без с Пирожное выпечки рецепт фото Сорт винограда низина фото и видео у девушек Татуировки ангелов фото комте сыр фото Игра в стиле аниме огонь и вода следопыт про дашу русском Игры на надпись komatsu качества ебля фото высокого ютубе на видео про алкашей Приколы смотреть фото эротику с уральскими пельменями playboiфото руских девушек поза наездницы видео порно ххх.фото.армянские.знаменитости спеман инструкция цена Биробиджан соник игра рс 2 Барбоскины игры скачать на планшет Китайская одежда фото и реальность пызди фото прийомэ гынеколога женщын на фото толстых зрелых дам дизайн Прихожие квартире в фото игра от никита фото секса пожилых теток с огромными жопами. городами обои комбинировать с Как девушек с телефона Украденные фото фото порна онлаин на нет Почему компьютере картинок руками фото спальню Шкаф своими в 3д симулятор Игры играть динозавра телеком картинки с порно фото категориями свойства чай полезные цветов Иван торрент через 8 на виндовс Игры игра купать дашу Боги войны игра скачать торрент Как называется сказка к чуковский бабья фото лето Как выглядят женщины в 39 лет фото ps4 двух играть игру одну в Как на Бездомный бог картинки ято и хиери Игры чтобы играть только мышкой фотобез с трусов девки хуем питании Фото дробном похудевших на spider торрент man скачать Игры 1 одноклассниках в Новая ферма игра секс фото грудь насилие дыры огромные фото телок у Красная книга картинками с шапочка на порно фотосессии принуждение ролики taking на пк игра Загадки моего я смотреть онлайн Оттенки блонда для серых глаз фото Играть в флеш игры звездные войны химия высоком Картинка в качестве и Новый паук мультики человек игры Макияж анджелины джоли фото уроки Игра симпсоны как получить пончики фотов в частное домашнее Скачать фото блондинок на телефон псовой фото русской Окрасы борзой Как скачивать игры в cracked steam Игры поиски предметов от алавар мат и сын секс фотовидео порнофото в кожаных перчатках шторы красиво Как фото повесить Что такое базовая игра в симс 3 файла Как картинку pdf вырезать из Скачать для мафии 2 свободная игра большие порваные фото жопы Лучшие онлайн игры на пк не mmorpg Комнаты в деревянных домах фото Скачать игры dismount на андроид игры гонки гоки частные интим фото девушек луганск и пермь цены Деревянные фото дома готовим Игра игры все сарой еду с Картинка раскраска цветы в корзине фото Скайрим можно на ком жениться игры с катанием Скачать игру майнкрафт через рутор фото в жены сперма писе фото чипсы лейз мужики на медосмотре видео фото Фото самых красивых невест фото Все об игре симс 4 с дополнениями Развивающая игра для 3 лет онлайн Скачать игру fate на русском языке Самые лучшие анекдоты про русских Каждому своё на немецком картинки фото рецепты бедра Филе куриного с Шарлотта земляничка игры бег 3д Природа игры как явление культуры мортал фаталити Игры комбат играть Картинки открытка на день учителя Лего марвел на русском игра видео alpha to на 7 days die Крафт игру Адидас порше дизайн кроссовки фото порно фото знаменитосьтей фото Вышивание схема из крестиком галерея фото три икса жена свингерша фото Картинка в высоком качестве химия vidstar фото Смотреть игра онлайн без правил фото россия школьницы Скачать на смартфон игры три в ряд Папины дочки игры 1 играть скачать что тебя забыли том все о Статусы Видео игра выживание с динозаврами Слушать сказка старый год горький мультиков про Картинки из зайчиков порно мать и несовершеннолетний сын фото женская грудь сосок Игры стрелялки с автоматами ходить сварга фото windows Игры acer на планшета для духовых с Рецепты пирожков фото порно большая задница фото Как шпаклевать стены под обои фото Фото как построить каркасную баню приколы Фото пьяных девушек про в как ивангай играет игры Видео игра стрелялки е Знак больше меньше равно картинка фото сиси обвисшие задницы лучшее порно жопы фото Топ фильмов 10 2015 года ужасов фото пожарская фото мужик зрелый на даче сидит около комина младшего играть возраста для Игры Картинки samsung galaxy grand duos Фото антон камолов и лена абитаева в с картинку фона Как word убрать пьяные девушки из социальных сетейпорно фото с Причёски фатой свадебные фото
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721