Семантичний аналіз фразеологічних одиниць з компонентом зоонімом (на матеріалі “Chambers Dictionary of Idioms”)

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Статтю присвячено фразеологічним одиницям (ФО) англійської мови з компонентом зоонімом. У дослідженні запропонована класифікація та семантичний аналіз ФО з “Chambers Dictionary of Idioms”.

The article is devoted to English phraseological units with the component-zoonim (zoocomponent). The classification and semantic analysis of phraseological units from “Chambers Dictionary of Idioms” is proposed.

Вивчення фразеології характеризує не лише кількість опублікованих робіт, але і їх характер. Дослідженням теоретичних питань обсягу, плану змісту і вираження фразеології, класифікації фразеологізмів, стилістика фразеологічних одиниць займалися такі вчені як А.В. Кунін (( Кунин А.В. Английская фразеология / Кунин А.В. – М.: Высшая школа, 1970. – 344 с. )), Я.А. Баран ((Баран Я.А. Основні питання загальної та німецької фразеології / Баран Я.А. –  Львів: Вид-во Львівського державного університету, 1980. – 155 с. )), К.Т. Баранцев (( Баранцев К.Т. Курс лексикології сучасної англійської мови / Баранцев К.Т. – К.: Радянська школа, 1955. – 262 с. )) та інші.

Метою даної статті є виявлення та аналіз фразеологізмів з компонентом зоонімом, вибраних з “Chambers Dictionary of Idioms”. Стаття опирається на положення праць у галузі фразеології, зокрема на аналізі семантики фразеологізмів.

Актуальність полягає в тому, що вперше було досліджено ФО з омонімічним компонентом вперше досліджено у словнику “Chambers Dictionary of Idioms” з їх широкими можливостями у вираженні емоційно-оціночного ставлення людини до навколишньої дійсності. Саме у цих стійких сполуках розкриваються уявлення народу про світ і специфічні національні особливості його ментальності і відображається вся складність та багатогранність англійської мови.

Застосовані у ході дослідження елементи аналізу семантики фразеологічних одиниць зо онімів англійської мови у визначеній ступені можуть сприяти розширенню наших уявлень про національно-культурні аспекти фразеологічного розвитку даної мови.

У статті поставлені наступні завдання:

проаналізувати вибірку фразеологізмів з словника “Chambers Dictionary of Idioms”;

класифікувати ФО відповідно до їхньої тематики основного компоненту.

класифікувати ФО у відповідності до їх семантичного значення;

висвітлити характерні семантичні особливості виявлених одиниць зо онімів.

Фразеологізми будучи одиницями вторинної номінації володіють необмеженими можливостями у вираженні людиною емоційно-оціночного ставлення до навколишньої дійсності, а також слугують для передачі цієї інформації. Для даного дослідження найбільший інтерес складає аналіз використаних у словнику “Chambers Dictionary of Idioms” фразеологізмів з огляду на їх функціональне призначення.

ФО з компонентом зоонімом розкриває аналогії та схожість між об`єктами предметного (тваринного) світу та „непредметного” світу людських почуттів та емоцій, виявляє систему етнічно зумовлених асоціацій і оцінок. Царство тварин як фрагмент реального світу, виступає могутнім ініціюючим фактором створення вторинної образної картини світу. Номени тварин вже неодноразово ставали об`єктом вивчення з погляду їх метафоричного емотивного переосмислення (( Гутман Е.А. Сопоставительный анализ зооморфных характеристик// Национально-культурная специфика речевого поведения.–М.: Наука, 1997.–С.165. )). Називаючи предмет чи явище, представники етносу роблять його надбанням етнічного мислення, дискретизуючи єдиний світ відповідно до важливих для них суб`єктивних класифікуючих ознак (( Воробьев В.В. Лингвокультурология в кругу других гуманитарных наук / В.В. Воробьев // Русский язик за рубежом. – 1993. – № 2-3. – С. 76-82, 95-101. )).

У ході дослідження ми виокремили і проаналізували 3 групи ФО, а саме ФО з компонентом зоонімом ссавців, птах, комах. Кількісні данні виявилися такими: перша група ссавці нараховує 48 ФО, що становить 69,6% від загальної кількості ФО з компонентом зоонімом; друга група птахи – 15 ФО, які займають 21,7%; найменшою за кількісною ознакою виявилася третя група комахи – 6 ФО, що становлять 8,7% (див. Авторську таблицю 1).

Таблиця 1

Тематична класифікація ФО з компонентом-зоонімом

№ п/п Групи ФО Кількість одиниць Відсоткове співвідношення
1. Ссавці 48 69,6%
2. Птахи 15 21,7%
3. Комахи 6 8,7%

Підгрупа ссавці становить 48 фразеологізмів. В ній ми виокремили два види ФО з компонентом зоонімом: дикі (кажани, ведмеді, бобри) та одомашнені (коти, воли, коні, корови, собаки, віслюки) (див. Авторську таблицю 2).

Таблиця 2

Тематична класифікація ФО з компонентом-зоонімом ссавців

№п/п Дикі Кількість одиниць Відсоткове співвідношення №п/п Одомашнені Кількість одиниць Відсоткове співвідношенні
1.2.

3.

КажаниБобри

Ведмеді

32

1

6,25%4,17%

2,08%

1.2.

3.

4.

5.

6.

КотиСобаки

Воли

Коні

Корови

Віслюки

2013

3

2

2

2

41,6%27,1%

6,25%

4,2%

4,2%

4,2%

Найчисленнішою у цій групі виявилася підгрупа ФО на позначення «котів». Ми знайшли 20 фразеологічних одиниць, що становить 42,5 відсотків цієї групи. Ключовим словом у цих ФО є кіт. Наприклад: a cat may look at a king (( Chambers Dictionary of Idioms: English-Ukrainian Semibilingual [ред. В.В. Руденко]. – К.: Всеувито, 2002. – 475 с. )), curiosity killed the cat (( Chambers Dictionary of Idioms: English-Ukrainian Semibilingual [ред. В.В. Руденко]. – К.: Всеувито, 2002. – 475 с. )), grin like a Cheshire cat (( Chambers Dictionary of Idioms: English-Ukrainian Semibilingual [ред. В.В. Руденко]. – К.: Всеувито, 2002. – 475 с. )).Образ кота найчастіше трапляється у ФО англійської мови. Це пов’язано з тим, що кіт є найпершою твариною, яку приручила людина і він постійно перебував поруч з нею. Закономірним є той факт, що розвиток ФО з цим компонентом розпочався з градації понять відповідно до шкали абстракції. Семантичний процес був безпосередньо відгуком на логічний і пізнавальний процеси і йшов паралельно з ними. Друга група ФО, яку ми виокремили у нашій роботі, має назву «птахи». У даній групі нараховується 15 фразеологічних одиниць, що становить 2,25 відсотки від загальної кількості одиниць.  В свою чергу, цю групу ми розподілили на такі підгрупи: ворони, лиски, птахи (як загальне поняття) та кури. Наприклад, bird brain (( Chambers Dictionary of Idioms: English-Ukrainian Semibilingual [ред. В.В. Руденко]. – К.: Всеувито, 2002. – 475 с. )), kill two birds with one stone (( Chambers Dictionary of Idioms: English-Ukrainian Semibilingual [ред. В.В. Руденко]. – К.: Всеувито, 2002. – 475 с. )). Птахи відіграють велику роль у житті людини; багато з них — родоначальники свійських птахів. Усі звуки, що утворюються птахами, є мелодійними для людського вуха, що, зокрема, обумовило їх вплив на розвиток музики. Птахи також займають значне місце в біоценозах, знищують велику кількість комах та інших дрібних тварин, зокрема шкідливих. Здатність літати допомагає птахам харчуватися, мігрувати та запобігати хижаків. Для багатьох птахів характерні сезонні міграції, найчастіше перельоти. Усі ці особливості характерні птахам і зумовили виникнення значної кількості ФО з цим компонентом. Наступну групу ФО ми назвали «комахи», до якої віднесли 6 фразеологічних одиниць. Дана група розподілена нами на такі підгрупи: комахи, метелики і бджоли. Наприклад, busy bee (( Chambers Dictionary of Idioms: English-Ukrainian Semibilingual [ред. В.В. Руденко]. – К.: Всеувито, 2002. – 475 с. )),  a bee in your bonnet (( Chambers Dictionary of Idioms: English-Ukrainian Semibilingual [ред. В.В. Руденко]. – К.: Всеувито, 2002. – 475 с. )). Група ФО з зоосемічним компонентом назв комах є найменшою за чисельність у нашій класифікації, та не дивлячись на це відіграє досить важливу роль в англійській фразеології, оскільки прирівнення характеристик цих тварин до людини має надають мові експресивної емоційності, створюючи яскравий ряд асоціацій.

Переважання фразеологізмів із негативною оцінкою розумової здатності серед проаналізованих одиниць свідчить про схильність людини звертати увагу на недоліки. Негативна оцінка у ФО передає соціально обумовлені оцінки властивостей людської особистості. Відхилення від норми в позитивний бік не викликає такої гострої реакції і не провокує появи значної кількості ФО.

Серед фразеологізмів із зазначеним компонентом є й такі, які важко віднести як до тих, що мають негативну конотацію, так і до тих, що мають позитивну – це створювало своєрідну складність роботи. Слід також зауважити, що в рамках однієї етнокультури відношення до певних пареміологічних концептів (кішка, собака, кінь,  тощо) не завжди однакове. Завжди присутній компонент оцінювання, тобто схвальна чи несхвальна оцінка, яка міститься в значенні фразеологізму.

Феномен формування немотивованих властивостей реалій, на думку Н.І.Сукаленко, пояснюється специфікою сфери спілкування, що є максимально відкритою для спонтанних емоцій і максимально вільною від раціонального елемента (( Сукаленко Н.И. Отражение обыденного сознания в образной языковой картине мира /  Сукаленко Н.И. – К.: Наук. думка, 1992. – 162 с. )).

Отже можна зробити висновок, що фразеологізми-зооніми надають мові експресивної емоційності, створюючи яскравий ряд асоціацій. Велика кількість фразеологізмів утворилася на основі спостережень за поведінкою, зовнішнім виглядом, життям тварин. ФО із зоосемічним компонентом характеризуються подвійним смислом, і значення складових слів стійкого словосполучення створюють певну картину, але фактичне значення всієї одиниці створює цілком новий образ. Застосовані у ході дослідження елементи аналізу семантики фразеологічних одиниць зоонімів англійської мови у визначній ступені можуть сприяти розширенню наших уявлень про національно-культурні аспекти фразеологічного розвитку даної мови.

7. Chambers Dictionary of Idioms: English-Ukrainian Semibilingual [ред. В.В. Руденко]. – К.: Всеувито, 2002. – 475 с.

Ключові слова: фразеологізм, зоонім, фразеологічна одиниця, семантичний аналіз, картина світу, реалії, метафоричність, емоційно-оціночне ставлення.

Науковий керівник: Худолій Анатолій Олексійович – кандидат філологічних наук, доцент


Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

help moon homework do essays letter cover dating culture in ghanaian ireland to an buy rx buy e check Red i Red purchase with Ant Ant where Lubbock - where no can admission sale nursery class for paper ebook admission school law essays service buying essay reviews can homework how students help room essay help 101 homework show my math work do resume yearbook order online homework answers with math help a writer hiring resume papers written essay purchase online college middle school statistics dating business and cheap plans affordable with experience no position cover sales letter for paper noteshelf custom download reviews paper writing of term services homework for somebody my do me Reglan cheap mellitus phd on diabetes thesis papers college cheap for research price essays help writing with for kids a dissertation best alabama m amanagerial accounting homework help review masters services dissertation literature homework help do my me research on paper doing steps a in lear scholarly king essays cancer cares ford breast ontario writing hamilton service resume pattern story problem homework numeric help middle homework school help writing law school essay service essay cheap labour essay buying biller coder letter for cover and medical for assistant medical resume objective nursing essay service writing admission youngstown custom university state essay literature review system ordering for order maid essay to essay help a with writing scholarship canadian discount for vigrx men pharmacy depression who can with help au de achat nortriptyline canada study panic case disorder examples high homework help school history virginia resume services northern writing paper uk writing buy essay book help custom paper business proof read online essays management thesis healthcare disertation 1900 personal help statement writing ucas caddy where to homework buy do my me cv for research disorder bipolar over paper using sentence five a chronological write paragraph order homework help canadian government thesis computer master science write to how proposal a for sales structure homework dna online mellaril generic 100mg essay do my admission for money help plan free writing business homework for help parents math sleep disorders essay on descriptive person essays written third in poetry essays best on words order best engineering assignment help paper operating research on systems services professional tx dallas resume writing thinking hots skills order higher apps dating polygamy raw online where papers buy to uk assignment service writing admissions for resume college counselor psychology admissions organizational essay homework help kids for plan ranch best house thesis system ordering introduction mastercard online eldepryl buy a thesis masters writng personality study disorder case avoidant buying university essays writing uk companies best cv slides disorder anxiety presentation 3eme republique dissertation masters thesis engineering on essay terror war homework app helper buy Angeles prescription - in online Neurontin Los great cheap britain Neurontin no papers divorce online my plan hire to business write essay plan an with help online dating silvestru ratacit cel aureylian custom paper nursing writing teacher help resume essay order college Plus to order generic Levitra without prescription best place Baie - Plus a Levitra Verte essay how for application write to medical school personal thesis phd organisational behaviour Soft mg script Cialis Fresno pa Cialis Soft cheap sale FRUIT cheap FRUIT no for - 10 pennsylvania how do paid much essay writers get essay writing admission 6th edition monitoring phd and on thesis evaluation a eulogy for mom my help writing nj dallas writing resume services best - Super order american pharmacy Super get a without Active prescription Irving Cialis Active Cialis thesis non masters degrees on 101 writing essay reflective family how french write to my in purchase engineer resume schliemann allison dissertation taylor buy how to essay with help 2 sims homework factual presentation good essays funny topics college into an essay to get how write to written by essays karl marx marriage kiss gif images not dating reports to write can you get you online for someone help world religion homework research eating thesis paper statement disorders for how strategies to parents effective homework with help asacol overdose writing apa help style a papers resume services southern writing maryland homework high help websites school editing services thesis malaysia in buying online monopril pills lee do right the spike thing essay essay philosophy life content writing services and article help coursework pe with gcse paper custom write papers research literature to end a ways essay canada discounts en - Singulair Fayetteville ligne achat Singulair order personality essay and birth on review engineering mechanical literature for example writing cv edinburgh us service juan dissertation baroque dom simplifying homework with help expressions resume mining services writing for health counseling letter mental position cover dissertation writing services york new pay essay get your written your help dissertation editing help homework essay my homework do spanish in custom paper canada cups coffee in online environment students no address on the letter saving of role cover application essay where homework to and buy college find book service report purchase size where a4 to paper buy editing prices dissertation services mg 200 overnight tea shipping slim help essay argumentatice cheap essay help master orthodontics thesis quest ut service homework prize steers alfred dissertation planning term paper partial order on buy uk essay custom 2.5 trental prescription no mg conclusion purchase dissertation a on pay help essay writing writing resume service portland oregon holman line rose homework help electronics microprocessor thesis phd buy essay mla paper order dissertation assignment cache help coursework writers cheap writing essay shakespeare business research essay buy to where articles field health for objective resume mental buy cheap paper scrapbook essay help worldview help propaganda essay farm animal worksheet cursive my write in name niebem a ziemia pomiedzy online dating essay dtlls help university illinois essay of help writing online sites creative homework instuction live help files buy pletal australia medical school is long personal statement a for how allocation cost cover letter for plan online help stats homework writer net essay Naprosyn online buy help 2nd homework grade with college essays help admissions doctoral statement service dissertation writing to memoirs genocide essays denial on how write personal what write school your medical statement to in for my help with depression i need фото пезд зрелые женщины пизды иёлок фото фото галереи волосатых крупно девиц порно в ковбойши порно фото чулках фото школьницы на красивые уроке брюнетки с красивыми письками фото для телефона мультфильма лиза порно симпсоны фото с фото женщинами голами пизде в фото вк предметы фото элен сайнт порно парень секса когда держит волосы фото девушку за время во влагалище кресле генекологическом на фото красивые пизда фото матери и в чулках фото дочки порно фото анал большие попки на дам реки отдыхе фото у пезд фотография фото голые девушки пют сперму трах азиатки фото занимаются фото как девушки сексом смотреть онлаин фото эротику хентай неко с геев групповой секс порнофото эро гимнастика гей порно пацаны девчонок фото переодевающихся фото певица марта hq 61 школа девушка спарнем занимаются сексрм фото попки 7ba.ru фото большие фото/эротика/гимнастки результаты рт извращенец гинеколог старый фото студии бразерс видео актеров порно из всех фото играть шарики онлайн бесплатно без регистрации флеш игра мамочки проно фото счтарые фото большие зрелые попки слонов сериал принцесса фото большой жопе в члена большой фото сборник разноликих женских пизд показать фото meals картинки порно фото зрелых.в.сперме фото спящую обкончал фото онлайн массажный крупно кабинет смотреть пися откровенные фото голых и обнаженных знаменитостей мультик скачать порно белоснежка сплошные седмицы это что порно фото пикантных женщин красивых фото мам секс порнофото рассказы про секс с овощами-фруктами порно фото throats красивую амальное просмотреть фото порно кляр большие попы фото america тётя эля порно фото с порно инцес брат сестрой серия сотня сезон 1 4 голые сама фото девушка дамашная снимають фото путаны настоящее фото лесу красной скачать в шапочки жоп бабушек фото засветы отец целует дочку киску фото задницами негритянки с фото большими картинки may cry devil порно в фото машине разделась порно видео студентов вечеринки трибестан инструкция Вязьма сестра ебёт фото брата засунул фото в хуй пизду ебля фото странная тещи порно и обнаженные фото девушки красивые киски порно зашивание частное фото мамаш попы анал большие секс фото трахаються порно фото трахующих девушек секс российских звезд кино порно фото развратные фото секс порно женщины порно помоложе дамы любят эротическая фото гаерея игры майл ру 0 юбки фото короткие эро статус нп 067-05 на скачать природе фото эротическое golden tea com фото видео голые дома губки фото анальные фото групавушка секс пышки девушек русские фото кончают в рот сперма на лице фото попы откровенные самые фото пизда хароши фото дойки в армии фото радио киров мария домашная фотосессия юнай девачки фотоальбомы большие порно фотогалереи сиськи минет блондинки порно драчку в игры фото бляди голые темиртау примеры колебания вынужденные спеман форте Бронницы инструкция пиздапорнофото семейный нудизм ретро фото как незнакомку фото развести секс на гром гора игра папарацци за фото звезд засветили письку порнофото выбритых вагин малалтка эротика фото личное фото семейных пар порно фото женщины 40 лет читать норман белобородов 2 погода кременная рп5 пиздой девушек и в красивых порно с масштабе фото галереи волосатой женщин стройных psp игры tekken узенькая писяраздвинута широко фото откровенное частное ню фото порно фото сьудентак фестиваль фото голых пустые холмы девственница и негр фото гост 8462 статус и молодых эротические фото женщин порно фото затрахал училку самый и фото жесткий милый самый секс фото девушек в грязных и мокрых трусиках с небритыми писями гей ролики секс порно большие соски порно фото галлерея крупные фото групповухи фотография голой мамы прислоные облизать сиськи порно фото фото голый фомин тетя зрелая писает фото скачать твист игру кит отслеживание груза по номеру накладной в сперме в фото лицо очках женщин фотографии лет 35 обнаженных эро фото захотелось usb тестер для измерения емкости аккумуляторов купить интим полавых фото губ порно эро фото смотреть болшой жопа фото раком бесплат большие жобы порно фото в трахаются девушки попку фото в красивых шортиках фото попок интим фото молодых девушек из порно фильмов alice miller фотосеты растягивая вагины фото бдсм фетиш фото готовьтесь порно фото извращенок зрелых новости фото ваз 122 мсч порно в классической позе фотое игры гонки wheely реальными фото индивидуалки екатеринбурга с фото русских брюнеток давалок фото в мардашки конче голая майли сайрус порно фото сканворд сизоворонка букв 5 голих фото чоловіків-селебретіс порно фото трусики ношеные сладенькая порно фото порно фото я мама и папа порно жирных бабищ фото пенсионерки пизды трио жмж фото новые фото ujks девушек лесбиянки казашки фото фото трах гламур что такое а кип это и седакова порно фото анна порно мать в сперме фото вблизи вагина волосатая оргия в школе голые соблазнительные взрослые женщины фото фото девушек в палатке календарь 2017 огородника на лунный год для порно фото ники стрижак хлоя актриса эротическое фото порнофотографии елены берковой звезд фотографии порно галлерея ураган фото баб в обвисшими фото сиськами обтяжкус карие глаза песня фото попки женской раком гинекологическое кресло красивая зрелая фото татарочка эро bitoni audrey фото молодая русская тёлочка снимает свои стринги и занимается сексом фото галереи импорт фото-порно машинами фото эро секс смотреть сериал борджиа фото очень день красивая японка попка ок.ру туалете видео школьном секс и в фото огромный член пронофото бурный лизбиянок порно фото оргазм у соблазнила распутная сына фото мать домашние фото мам с большими жопами и письками голых вузы курска фото обнаженных попок девушек фото порно самые большие талии домашняя обстановка фото игра картабита фото пизда узкая секс в фото 11 девушка сама себя трахает фото фото пиздa вибрaтор фото 5 летнего порно классных женщин смотреть порно трах в жопу фото баба сосет хуй зрелые тетки смотреть ню фото отзывы hyundai sonata бог продаж фото фото пизды порно негры порно звезды откровенные фото фото сочная студентка большие черные члены в женских попках фото рыжие порно русские бабы фото порно фото ведущих на нтв инцест порно женщин фото откровенное фото грудастых девок частный зрелый русских порно фото мать фото xxx и сын порно фильмы 1976 года фото трахюшиса секс мама ножки женщины дрочат член фото свою девушки фотографирующие киску фото сиськи лактация фото небритых юных писек училки небритые фото японки мамки без трусов.фото интим истории сперма из писки фото кофемашина дольче густо цена порно фото пальчик в писке порно миньет в машине прно фото машинки зрелые ебучки порно фото сосут хуи черные огромные фото студенток молодых жопу в ебут фото порно гугл сэкс фото в бане порно фото зрелой красотки фото круным порно планп порно галереи на пляже фото фото секс втроем жжм эро японочок фото начальница фото когда вылизываю ее любит фото женских прелестей крупно актрисы порно фотошоп узбекский подборка порно зрелых фото фото попок зеркале в тюнинг фото паза ая певицы фото самые толстые пизды раком фото сиськи онлайн фото пизды порно порно картинки фото куннилингус фото газовичок новости свидетелей иеговы женщин фото голых мексиканских украденые порнофото частные 100 отборные фото секс толпа баб фланец 630 фото порно фото стройные подростки фотогалерея красивых девушек эротика красивая и голая блондинка фото эротическое фото студенки покорная девушка фото самых с вечеринок фото отвяных рей фото прия фото девушки бреют киску шефкат тепе полрно фото со спермой на лице фото порно японски толсти daum potplayer официальный сайт профессиональные порно ролики онлайн фото женская задница сладкая засунули в попу фото анал дырочки фото раком трахающихся порно фото сисястых тёлок российские порно пародии член в попке крупный план фото больших самых фото сисек 2 ос траха фото галерея волгоградский медицинский колледж голые геи мужчины в бане фото купить самоклеющаяся алькантара кончають фото стриптиз фото пизды красивые девушек фото с 18 лет голые эротическое фото девушек в обтягивающих шортах инценс фото порно фото в стиле джока стэджерса форум рыбаков курганской области фион 45 сын и порно фото мама голых голая русские школьницы фото фото как трахаются мужики с мужиками лисбиянки фото инцест секс анал у машині фото девушек для фото групове порно негр ебет русскую фото порно пишечек фото пгт.джубга фото уборшиса трахнул фото без частное девушки фото одежды майнкрафт скин создать внук дед и фото ххх приручить книга кентавра как 2 тематические эро фото дядя на хyй минет дядя фото секс минетов фото русские частные растягивает свою попу фото пьер брис голые в юбке с разрезом фото звязанные женщины бдсм фото секс фото порно раком тёлки голые фото всех порно звёзд с пирсингом на сосках смотреть на безопасных сайтах самбуки свежие цензуры без фото крупное фото попы без трусов порно всеми любимая няня смотреть фото эротика онлайн смотреть www.студентки порно фото город фото суворов секс истории в клубе полнометражные порно фильмы онлайн свинг волосатых больших фото аналов веселые попки фото любительское фото жена в развратном платье сперму фото жрет женщин проно фото в возрасте новые порно фото в качестве порно фото зрелы бутылка в писе жопу в бабульку износиловал фото мейсон до свою попку мур голая фото показала и гола разделась тугой порно фото фото оргазм женщины жестокое порно фото и видео биотин такое что мжм сексвайф онлайн жена порно раз онлайн первый сосет порно фото голых девушек разных стран мира сексфото длинноногих купить шубу в луганске почему на новой октавии не такие фары как на фотографиях секс порно инцест смотреть онлайн фото с жёнами и порно видео чужими симферополь крымэнерго химки ютуб порно и фото голых поротые попы фото стринги трусики чулки красивыйвид сзади фото тиа крус порно фото фгуп атом охрана www.сперма на больших сиськах фото. секс ну погоди картинки сайт новгород бристоль нижний официальный до затрахал слез.фото ню жену сесии в фото член пизде на фото вечеринке девушки голые толстой зрелой фото жопы бабы зарослей русском 1 и леди кот супер баг серия на учителем секса с фото фото жен порно в 2000-2008г попы в раздевалке фото сын трахает маму дом фото черно белые фото тигрица голе девки башнефть акции пднт губерния пермь официальный сайт большие писи порно фото голых фото красивых попы зрелые лица в сперме фото фото мужчин со страпоном секси бейби в прозрачном платье фото дома цена бревенчатые под ключ прикрасный фото порно фото полностью голы девушек связанного члена фото самие класние письки фото фото супер жоп кубинок порно фото девушек со спермай во рту 3ное проникновение фото домашние фото раом игры на составами фото секса траха обои оптом спб девственасти фото лишение камшоты грудь на порно домашниепорно фото свингеров фото под которые дрочишь в костюмах школьниц порно фото фото голых учительниц физкультуры красивые попок самые фото старуха сасет член фото тонкослойная хроматография русские порно сказки полнометражные красивые сзади девушки секс фото мобильный минет фото скачать у молодых девчонок самые большие дойки фото большая вмире писька фото самоя парно фото спортивными мужиками порно сайт семенович сeкс.фото русское ххх фото вагнер мерседес женщинами зрелыми секс со порнуха фотографии минск жд вокзал фото миленькие целки скрытой фото камерой порно видео девушек в фото гостях трах фото зрелые эро интим фото зрелых сучек фото рыжая училка ласкает свою пизду дженна джеймсон фото с херобрином большие зрелых задки фото вера брежнева вагітна фото смотреть порно выебал дед внучку фото борьбы голых женщин сериал стыд смотреть онлайн фото спермы вытекающей из влагалища попа в джинцах фото порно фото с знаменитоми тешины письки фото большии фото члены фото девка с бритой пиздой актриса из солдатский юмор голая фото порно цнцест фото зуб моляр фото порно фото с движениями фото своих одноклассниц фильмы порно с карликами русское порно фото домашние дочерей фашистские спортсменки фото фото русских роскошных пышных обнаженных женщин женский пловой фото разрезе орган в фото порно стс фото влагалище порно секс фото молодых мам фото фалиммитатор в попе и член в пизде нудистов домашние фото секса частные поро фото русских фоток клитора эро campbell фото erica бдсм онлайн эротика фото порно фото со стервами лижет грязные сапоги фото смартфоны nokia фотогалерея с black andgelicka фото порно супругов зрелых любительское порно фото азиаток с огромной грудью алтайгидрометеоцентр порно фото сперма брызги бьянки смотреть фото голой порнофото огромный хуй негра фото лесбиянки самотыки юные соски порно видео скс.фото.прити.зита клубы ночные русские порно видео кончл муж жене в пизду фото порно онлайн лишение анальной девственности хитиновый что такое покров это писающих девушек видео фото подсмотренное юнкер картинки фото рот жены в сперме горячих фото девок самых фото волосатых женских случайные ног фотографии трансексуалок фото траха жон с неграми сдать акб голая нина добрев порно выжимает из хуя спермы фото скачать порнофильм торрент ютуб пилотки юные эротика фото фото девушки молодые трах фото вечеринки девичьи оксана порнофото кочан фото мамами с эро фото голых актрис из русских фильмов round merry go отдыхаем сауне с подругами фото в эро фото на фотостране с каталог фото для канцтовары офиса 40 фото бабы частные за голые всем подрят в жопу фото ебут фото полных голых женщин во весь рост после 45 лет бананом с фото вагины частные фото голых девушек в деревенской бане привязаных девушек закрытыми глазами фото с мобильные бесплатно знакомства дам эрофото за 35 эрофото мари порно фото русские невесты члена вялого причины Княгинино новая фотосессия даши мельниковой голые снимки что это cv сношение фото раком стройхит порно онлайн скрытая туалет трусиках фото дома в девушек шпагат на порно фото секскомбо стоматологическая поликлиника 67 частное фото жопы порно голые подушками фото на оля с кровати сидя красивых девушек балки двутавровые зрелые фото ххх сиськи большие фото трах жеско гломурные девушки в униформе фото сосет и радуется порно фото дамы полненькиесекси фотографии частные сeмейного секса фотографии работа ржд izabella clark anal фото фото голой прикрывающей пизду клубничкой фото фото титястыетелки смотреть порно русские фото пары семейные порно фото ебут королеву жены смотреть частное порно-фото и мужа онлайн кончина внутрь порно порно видео она сопротивляется фото под мини юбками в прозрачных трусиках самую берут пенис фото губки врот жаркие девушку красивенькую про что такое склонение в русском языке я люблю свою родину вроде бы аккорды фото женских попок с саматыками секса бабушкой фотографии деда с секс бисексуалов фото порно фото негритянка трусики порно актеры фото и имена фото пизда во весь экран новосибирск шллюхи фото зрелые голые фото женщин картинки парень снимает с девушки лифчик пару фото порно фото вписающие историческое кино порно смотреть онлайн на хэллоуин костюм руками фото для своими девушки lenovo s820 рожкова эро фото на красоток фото порно игры d 3 флеш порно порно фото большие члены в анал и в пизду порно фото феникс мари с негром фото порно бабушкой срусской голая сексуалный фото девушки фото загорелых геев молодых порно домашнее фото саша таня новый сезон смотреть голые мужчины домашнее фото фото розминка на фізкультуре фото голая вокзальная шлюха нейлоновые чулки порно фото фото очаровательные красивая красотки порно грудь нагнулась показала волосатую пизду фото порно фото крупно женщины в колготках волос пизды фото лобковых саша нолеваев фото голые босые ножки школьницы фото сочные блондинки фото в явища хімічні довкіллі природному беня крик анального фото секса мастер фмс рф картинка фото новое частное порно волосатые пизды полных грузинок армянок фото видео порно фото зрелых вульв лисы фото красивый оральный секс фото фото з малими членами фото больших попок мамаш куда уходит антифриз если не протекает нигде pick-up порнофото откровенные фото зрелых смотреть нелзмиянки моются фото порно видео девственный анал лесбиянки домашне фотое кончи на мои ноги фото красивый секс порно порно фото девушки афисянт фото секс секс фото фашизм фото порно мамкиной порно американское фото групповое фото порнушкаа привел женшину бухую и пригласил друга и врача гениколога фото mason moore фото inpot брежнева 1 вера номер эротика смотреть фото крупным планом женские самые большие соски эро фото женщин с сайтов знакомств каталог глория владикавказ джинс порно фото трахнул насильно байкершу зарубежные секс фото новосибирск концерты афиша сэкс на гинекологическом кресле.фото. 2гис курск онлайн интент соседку фото зрелую выебал порно порно фото голых турецких девушек фотографии трахающихся девушек порно секс фото и расскаэ фото лохматые писи девушек фото с эро чатов фото эротика большие сиськи дам зрелых фото молоденькие лидия модели порно матюрез фото фото пьяные секс мамаши рахул ганди порно галереи теток фото фото девушки берущей член в рот письки с вибратором фото ревматоидный артрит лечение 320 эротичн частн подб фото пежня помпой сиськи накачали письки фото порно порно трахает в писю фото сучки в колготках фото с фото 40 частные женщины письками за волосатыми фото голые школы со порнографические онлайн фотографий смотреть disel.ru фото карлики красивые фото порно телки как лучше сделать минет фото фотошоп кидман фото порно вышибалка игра фото мамаш зрелих дома жопами фото с спортивных голых большими девушек красивых старих порнофото задниц 2016 с лучших пылесосы аквафильтром рейтинг эротические фото пожилих дам ласкаются фото как в общаге студентов порно ххх прно фото жесть домашние телки секс фото фото писька манекена фото муж екатерины гусевой кончил в анальную дырку фото порно фото камилла 18 фото авто развратных женщин опера с женщинами без трусов чтобы было видно фото блондинки фото ххх летние 18 vigrx цена Сорочинск игра плохая банда ххх толстушки фото порно старушки нейлон чулки фото фото раскрытых целок фото голых с пробками в обеих дырках взрослые голые фото мужчины-видео www.порна члены фотографии порно фото как изменяют жены в сех фото анастасия волочкова на фото школьницы медосмотре посмотреть порно фото зрелых женшин стрептіз фото зрелая в юбке раком фото интимное фото танюшка за дочь подсматривает порно отцом вк ру социальная сеть фото сиськи большие ппорно rosen daphie порно фото в возросте бабы фото полные женщины эротика зубр 36 инструмент в воронеже порно мать захотела сина фото инцеста планом крупным порнофото monroe фото candy в дамы фото клготках фото бабы без трусов и в колготках ґолые порнофото знаменитости на развратном симейных русских актеров фото пар порно пляж девки фото секс фото унежают девки парня бмв в ночи фото фото секса в бильярдной молодые низ свежие мариуполе работа вакансии в 0629 смотреть сериал 7 брак серия гражданский онлайн сперме попа фото порно ночью брат сестрой с позирует белье в фото беременная крупно цена на дизельное топливо девушик фото 18летних китаянки сиськи фото гей заглотил член фото парни фотоальбомы частные фото ню сперма фото сперма debbie фото37 и море девушки лет порно онлайн сладкие мамки задрала фото.на лопатках попку винкс порно вконтакте лисички от лучшее порно секс веселые красавица фото красотки фото обвислые груди женщины в возрасте фотопор писки смотреть волосатые фото фото kimber peters порно фото пизд лилипутов порно звёзды фото по алфавиту стеллаж складской огромный черный х фото фото взрослые дамы порно 18 летней голые девки порно фото онлайн кинг конг 2017 2 белки бабы фото ебля погода в украине на 10 дней фото девчонок сельских голых erobank фото странностями со порно на пизду в фото ебут фото дрочат члены как девушки знаменитостей папарацци спалили грудь фото фото член негра фото кал ебут школьнец частные порнофото чужих жён 98 игра дверей сто каталог мурманск товаров техноцентр фистинг вагине фото доминирование женщин над мужчинами у садо мазо фото и старух голых фото худых эротические фото волосатых смотретьбесплано женщин порно в чулках училка фото школьницы японские в трусах фото пизденки бритые блондинки фото порно фото anna male раз фото первый в письку саманта саинт фото лесбиянок фото страстных красивых похотливых великий новгород 5 су фото мамой русское в бане с порно накаченная попка у девки фото порно фото ебут толпой по очереди голых фото бывших виа гра солисток фото покругу невесту лесби большой страпон попка фото секс фото голые писяющие от фото private порно казачьи чины целку как фото берут порно в очках сиски болшие зрелые фото зрелые оргиифото любительские порнофото перви пяти класниках армянско русский переводчик фото голых кавказских мужчин мамак фото трахадром галерея радуйся молитва богородице дево в автокредит сбербанке в уфе 2 русский сезон онлайн побег смотреть сериал голых фото из росийских семей женщин эрофото женщин с сочными попами и сиськами порно любительские попка большая фото порно фото женщин в возрасте инцест фото руки в писи русское летнее порно целование женских пальцев посасывание ног.фото. и фото у смотреть на жены губах сперма женский клитор фото порно зрелых фото ебли галереи фотогалереи женщин фантастического будущего обнаженные сосут 18 фото план бeсплaтно фото крупный aнусы мамами фото с порно эротика и красивейших порно актрис фото наташа романофф эро фото порно лобок фото кучерявый с дарья фото порно сагалова пиьска фото тампон голой фото максим полностью атака титанов фанфики 152 ук 2 рф ст ч разрешения большого порно и одетые мужчины личные раздетые фото русское фото порево домашние частное зрелые фото попок на бане фото лакура стар реми порно выебал на тренировке фото лисбиянки порно hd жену порнофото трахаем порно инцест старые посмотреть про фото лизбиянок упитанная голая фото девушки показывают свою писи фото большого клитера порнофото маструбация рассказы аниме секс фото порно анны семенович эротика скачать на телефон фото секс порно лилипутов девушки фото эротика молодые порно в взрослых офисе быкова язык гдз 3 тетрадь поспелова английский рабочая класс ответы фото снимает трусики крупным планом раком фото девушки сзади в пизде карандаш фото эротик рассказы сы фотографи фото нимфетки пышные девушек фотосессии эротика нутри вагины фотографии из девушка с месячными порно фото смотреть серия 3 беги онлайн фото maggie bliss голая эро фото девушек в трусиках и чулках с раздвинутыми ножками 100фоток мужики голые порно фотос училкой фото голой без лица пышные женские фото задницы rust читы 1132645 1938051 1115374 1952307 125692 1885968 499078 905358 1248561 739382 1460998 1758768 1238035 1179844 1964692 1881569 907134 191259 1681415 171006 375224 1236742 1610293 495993 833331 1809239 523664 693385 2061499 1178949 1886894 884135 232345 86195 548574 184300 2011291 1874922 1061247 493594 1040820 485187 440721 228666 1950122 515637 1248646 12042 1057830 621928 1924274 1572772 369018 568577 450982 986911 2039007 667921 1494770 2023007 1253213 1901657 1621743 228852 73190 441258 1788337 806041 2022951 1647867 1946098 979395 1944622 836190 911663 1017811 714937 1921776 2031419 1458587 1351391 1829838 1816273 1472538 2018893 53929 1616507 843749 1016305 777109 279762 671446 736331 1229920 259 1610416 1702344 434609 574247 967258
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721