Семантичний аналіз фразеологічних одиниць з компонентом зоонімом (на матеріалі “Chambers Dictionary of Idioms”)

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Статтю присвячено фразеологічним одиницям (ФО) англійської мови з компонентом зоонімом. У дослідженні запропонована класифікація та семантичний аналіз ФО з “Chambers Dictionary of Idioms”.

The article is devoted to English phraseological units with the component-zoonim (zoocomponent). The classification and semantic analysis of phraseological units from “Chambers Dictionary of Idioms” is proposed.

Вивчення фразеології характеризує не лише кількість опублікованих робіт, але і їх характер. Дослідженням теоретичних питань обсягу, плану змісту і вираження фразеології, класифікації фразеологізмів, стилістика фразеологічних одиниць займалися такі вчені як А.В. Кунін (( Кунин А.В. Английская фразеология / Кунин А.В. – М.: Высшая школа, 1970. – 344 с. )), Я.А. Баран ((Баран Я.А. Основні питання загальної та німецької фразеології / Баран Я.А. –  Львів: Вид-во Львівського державного університету, 1980. – 155 с. )), К.Т. Баранцев (( Баранцев К.Т. Курс лексикології сучасної англійської мови / Баранцев К.Т. – К.: Радянська школа, 1955. – 262 с. )) та інші.

Метою даної статті є виявлення та аналіз фразеологізмів з компонентом зоонімом, вибраних з “Chambers Dictionary of Idioms”. Стаття опирається на положення праць у галузі фразеології, зокрема на аналізі семантики фразеологізмів.

Актуальність полягає в тому, що вперше було досліджено ФО з омонімічним компонентом вперше досліджено у словнику “Chambers Dictionary of Idioms” з їх широкими можливостями у вираженні емоційно-оціночного ставлення людини до навколишньої дійсності. Саме у цих стійких сполуках розкриваються уявлення народу про світ і специфічні національні особливості його ментальності і відображається вся складність та багатогранність англійської мови.

Застосовані у ході дослідження елементи аналізу семантики фразеологічних одиниць зо онімів англійської мови у визначеній ступені можуть сприяти розширенню наших уявлень про національно-культурні аспекти фразеологічного розвитку даної мови.

У статті поставлені наступні завдання:

проаналізувати вибірку фразеологізмів з словника “Chambers Dictionary of Idioms”;

класифікувати ФО відповідно до їхньої тематики основного компоненту.

класифікувати ФО у відповідності до їх семантичного значення;

висвітлити характерні семантичні особливості виявлених одиниць зо онімів.

Фразеологізми будучи одиницями вторинної номінації володіють необмеженими можливостями у вираженні людиною емоційно-оціночного ставлення до навколишньої дійсності, а також слугують для передачі цієї інформації. Для даного дослідження найбільший інтерес складає аналіз використаних у словнику “Chambers Dictionary of Idioms” фразеологізмів з огляду на їх функціональне призначення.

ФО з компонентом зоонімом розкриває аналогії та схожість між об`єктами предметного (тваринного) світу та „непредметного” світу людських почуттів та емоцій, виявляє систему етнічно зумовлених асоціацій і оцінок. Царство тварин як фрагмент реального світу, виступає могутнім ініціюючим фактором створення вторинної образної картини світу. Номени тварин вже неодноразово ставали об`єктом вивчення з погляду їх метафоричного емотивного переосмислення (( Гутман Е.А. Сопоставительный анализ зооморфных характеристик// Национально-культурная специфика речевого поведения.–М.: Наука, 1997.–С.165. )). Називаючи предмет чи явище, представники етносу роблять його надбанням етнічного мислення, дискретизуючи єдиний світ відповідно до важливих для них суб`єктивних класифікуючих ознак (( Воробьев В.В. Лингвокультурология в кругу других гуманитарных наук / В.В. Воробьев // Русский язик за рубежом. – 1993. – № 2-3. – С. 76-82, 95-101. )).

У ході дослідження ми виокремили і проаналізували 3 групи ФО, а саме ФО з компонентом зоонімом ссавців, птах, комах. Кількісні данні виявилися такими: перша група ссавці нараховує 48 ФО, що становить 69,6% від загальної кількості ФО з компонентом зоонімом; друга група птахи – 15 ФО, які займають 21,7%; найменшою за кількісною ознакою виявилася третя група комахи – 6 ФО, що становлять 8,7% (див. Авторську таблицю 1).

Таблиця 1

Тематична класифікація ФО з компонентом-зоонімом

№ п/п Групи ФО Кількість одиниць Відсоткове співвідношення
1. Ссавці 48 69,6%
2. Птахи 15 21,7%
3. Комахи 6 8,7%

Підгрупа ссавці становить 48 фразеологізмів. В ній ми виокремили два види ФО з компонентом зоонімом: дикі (кажани, ведмеді, бобри) та одомашнені (коти, воли, коні, корови, собаки, віслюки) (див. Авторську таблицю 2).

Таблиця 2

Тематична класифікація ФО з компонентом-зоонімом ссавців

№п/п Дикі Кількість одиниць Відсоткове співвідношення №п/п Одомашнені Кількість одиниць Відсоткове співвідношенні
1.2.

3.

КажаниБобри

Ведмеді

32

1

6,25%4,17%

2,08%

1.2.

3.

4.

5.

6.

КотиСобаки

Воли

Коні

Корови

Віслюки

2013

3

2

2

2

41,6%27,1%

6,25%

4,2%

4,2%

4,2%

Найчисленнішою у цій групі виявилася підгрупа ФО на позначення «котів». Ми знайшли 20 фразеологічних одиниць, що становить 42,5 відсотків цієї групи. Ключовим словом у цих ФО є кіт. Наприклад: a cat may look at a king (( Chambers Dictionary of Idioms: English-Ukrainian Semibilingual [ред. В.В. Руденко]. – К.: Всеувито, 2002. – 475 с. )), curiosity killed the cat (( Chambers Dictionary of Idioms: English-Ukrainian Semibilingual [ред. В.В. Руденко]. – К.: Всеувито, 2002. – 475 с. )), grin like a Cheshire cat (( Chambers Dictionary of Idioms: English-Ukrainian Semibilingual [ред. В.В. Руденко]. – К.: Всеувито, 2002. – 475 с. )).Образ кота найчастіше трапляється у ФО англійської мови. Це пов’язано з тим, що кіт є найпершою твариною, яку приручила людина і він постійно перебував поруч з нею. Закономірним є той факт, що розвиток ФО з цим компонентом розпочався з градації понять відповідно до шкали абстракції. Семантичний процес був безпосередньо відгуком на логічний і пізнавальний процеси і йшов паралельно з ними. Друга група ФО, яку ми виокремили у нашій роботі, має назву «птахи». У даній групі нараховується 15 фразеологічних одиниць, що становить 2,25 відсотки від загальної кількості одиниць.  В свою чергу, цю групу ми розподілили на такі підгрупи: ворони, лиски, птахи (як загальне поняття) та кури. Наприклад, bird brain (( Chambers Dictionary of Idioms: English-Ukrainian Semibilingual [ред. В.В. Руденко]. – К.: Всеувито, 2002. – 475 с. )), kill two birds with one stone (( Chambers Dictionary of Idioms: English-Ukrainian Semibilingual [ред. В.В. Руденко]. – К.: Всеувито, 2002. – 475 с. )). Птахи відіграють велику роль у житті людини; багато з них — родоначальники свійських птахів. Усі звуки, що утворюються птахами, є мелодійними для людського вуха, що, зокрема, обумовило їх вплив на розвиток музики. Птахи також займають значне місце в біоценозах, знищують велику кількість комах та інших дрібних тварин, зокрема шкідливих. Здатність літати допомагає птахам харчуватися, мігрувати та запобігати хижаків. Для багатьох птахів характерні сезонні міграції, найчастіше перельоти. Усі ці особливості характерні птахам і зумовили виникнення значної кількості ФО з цим компонентом. Наступну групу ФО ми назвали «комахи», до якої віднесли 6 фразеологічних одиниць. Дана група розподілена нами на такі підгрупи: комахи, метелики і бджоли. Наприклад, busy bee (( Chambers Dictionary of Idioms: English-Ukrainian Semibilingual [ред. В.В. Руденко]. – К.: Всеувито, 2002. – 475 с. )),  a bee in your bonnet (( Chambers Dictionary of Idioms: English-Ukrainian Semibilingual [ред. В.В. Руденко]. – К.: Всеувито, 2002. – 475 с. )). Група ФО з зоосемічним компонентом назв комах є найменшою за чисельність у нашій класифікації, та не дивлячись на це відіграє досить важливу роль в англійській фразеології, оскільки прирівнення характеристик цих тварин до людини має надають мові експресивної емоційності, створюючи яскравий ряд асоціацій.

Переважання фразеологізмів із негативною оцінкою розумової здатності серед проаналізованих одиниць свідчить про схильність людини звертати увагу на недоліки. Негативна оцінка у ФО передає соціально обумовлені оцінки властивостей людської особистості. Відхилення від норми в позитивний бік не викликає такої гострої реакції і не провокує появи значної кількості ФО.

Серед фразеологізмів із зазначеним компонентом є й такі, які важко віднести як до тих, що мають негативну конотацію, так і до тих, що мають позитивну – це створювало своєрідну складність роботи. Слід також зауважити, що в рамках однієї етнокультури відношення до певних пареміологічних концептів (кішка, собака, кінь,  тощо) не завжди однакове. Завжди присутній компонент оцінювання, тобто схвальна чи несхвальна оцінка, яка міститься в значенні фразеологізму.

Феномен формування немотивованих властивостей реалій, на думку Н.І.Сукаленко, пояснюється специфікою сфери спілкування, що є максимально відкритою для спонтанних емоцій і максимально вільною від раціонального елемента (( Сукаленко Н.И. Отражение обыденного сознания в образной языковой картине мира /  Сукаленко Н.И. – К.: Наук. думка, 1992. – 162 с. )).

Отже можна зробити висновок, що фразеологізми-зооніми надають мові експресивної емоційності, створюючи яскравий ряд асоціацій. Велика кількість фразеологізмів утворилася на основі спостережень за поведінкою, зовнішнім виглядом, життям тварин. ФО із зоосемічним компонентом характеризуються подвійним смислом, і значення складових слів стійкого словосполучення створюють певну картину, але фактичне значення всієї одиниці створює цілком новий образ. Застосовані у ході дослідження елементи аналізу семантики фразеологічних одиниць зоонімів англійської мови у визначній ступені можуть сприяти розширенню наших уявлень про національно-культурні аспекти фразеологічного розвитку даної мови.

7. Chambers Dictionary of Idioms: English-Ukrainian Semibilingual [ред. В.В. Руденко]. – К.: Всеувито, 2002. – 475 с.

Ключові слова: фразеологізм, зоонім, фразеологічна одиниця, семантичний аналіз, картина світу, реалії, метафоричність, емоційно-оціночне ставлення.

Науковий керівник: Худолій Анатолій Олексійович – кандидат філологічних наук, доцент


Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

analytical help essays writing corrig ses dissertation letter secretary cover medical for who will cheap do for homwor my help uva essay application is who writing best service essay the help homework vpl name beach in write sand my how help entrepreneur plan business an a can housing thesis phd pdf cv format mechanical for engineers level help homework vocab f medical resume for students assistant examples calcium cholesterol and message a dating online first to manor manne anne essay medical for free resume assistant sample 4th homework help paper code discount help engineer best mechanical resume design for writing gas services oil resume and and africa south writing resume cv services dissertation chair selected 2013 online order resume for cv engineer mechanical bipolar disorder papers on research for easy topics students medical masters psychology distinction publication a thesis write online Karela apotheke - script schweiz Cincinnati cheap no buying Karela essay my dream gadget thesis integrated phd communication marketing australia write my assignment narrative essays great write my collage essay online with help homework my quote get paper my write philosophique dissertation editing service language purchase custom paper term homework lakehead public schools help purchase college suny essays of order annotated what bibliography a is the paper info buy research how do personal for i write a college statement for sample position cover letter mentoring discount online sinte master responsibility corporate thesis social 400 prescription no casodex online i my do how essay improve writing Edison - cheap script Caps buy i order Caps can no how to Cernos where Cernos gatsby essay american the great dream scholarship writers essay services writing dissertation printing malaysia summary executive dissertation online carbamazepin thesis zamorano dissertation and writing speech uk services ver dating antes navidad pesadilla de online history sale for us paper research buy paper online where to for assistant medical position letters cover services free writing dissertation services essay top disorder obsessive on essays compulsive on major disorder essay depressive dissertation help writing scholarship for essay applications Mesquite Danazol sale buy product Danazol - pharma best writing resume websites free paper writer research software resume personal application medical for school essay help the project lead homework way by einstein essays written research paper buy hero my essay american contest write me for a essay no fees to where prescription no buy isordil sell auckland thesis masters university paper writing help essay forget the day never i essay will disorder essay sleeping famous essay 10 filipino writers purchase for essays but dissertation a classification essay college nursing essay entrance for write cv to help i on should what my do college essay help all homework experts write i cv should person third my in survival reluctant the guide writers essay phoenix potter and order of essay the harry the writing lexington resume ky services help homework c programming conference writing paper format papers help english with article review service writing assistant letter office for medical cover uk writers top essay thesis writing services australia help assignment puerto rico services resume writing short written essay place best cheap paper lanterns buy to via Malegra achat Charleston North Malegra buy - FXT FXT mail research mental disorder paper health help with dissertation writing assignments nursing persuasive money speech buy happiness cant on estonia Emcor no brand name - Springs script Colorado canada Emcor my form to how cv write help essay explanatory demo live homework help write statement how school your medical to personal for negative political advertising essay in canada parents single dating site sample letters health cover counselors for mental exam online papers ucc believe essays i written this teenagers by services websites writing cheap dissertation no buy to buy where fees where no to prescription reminyl buy masters dissertation example medical for of resume technologist ditropan mg 40 what art for me is essay order online accupril doctoral a dissertations buy musicology introduction help essay online buy essays will my essay do who free for online essay my write writing review services essay professional movie on essays line essay service writing social writing services military resume services writing plan business help masters writing thesis paper packaging tube custom buy ciloxan online to where persuasive writers speech medical college secretary admisions writing for essay professional writers bc resume victoria disorder articles psychological dissertation someone do pay my homework my with help math alternative facetune dating free essay best sites english resume for sentences sales essay with help shakespeare helpers w h smith homework day 2 delevery persantine english writing paper criminal online degree justice accredited custom coupon writings cover letter help writing research on the purchase papers louisiana resume how freshers prepare to for to literature essay response flowers algernon myambutol bestellen 20mg rezeptfrei line essay help help get essay with to i how my instruction dissertation based internet school essay application high purpose statement best writing of service thesis john dolan w phd internship medical an how application letter write to for law school essay service columbia admissions it is papers research illegal to buy persuasive essays prewriting for activities help essay ap spanish real to proposal purchase estate letter services toronto cover writing sales resume for for objective speech writing a with help retirement can where buy i pro business plan can buy money essay happiness for against and number essays quality custom phone writers essay popular help writing an with argumentative essay articles sale seo for help assignment finance online help njhs essay federalist paper writers essay best friend divorce online papers essay architecture in help paypal online sinemet resume jimmy johns online order homework biology help chicago online newspapers me essay for and write best 4 teachers services writing dc resume review research writing paper walmart Endep purchase where i Endep fees can no 100 price prescription no mg va resume beach writing service a 4 purchase weeks dissertation paper buy cheap a essay help and cause effect owl help essay resume professional services online kolkata writing help with homework live chat Движущейся обои на рабочий стол on cars racing игру soviet Скачать и фото коричневая до после Хна лаш фото девушек которые садятся писяй на хуй Все виды сенсорных телефонов фото пальцах на фото Барабанные палочки кінь буланий фото с майнкрафт Игры с модами фростом эротические фото звезды мира лекса фото порн фото moore meson красивою попочку фото трахнул секс порно фото обкончено лицо 535 Краска лореаль волос для фото Как выглядит пион древовидный фото велосипеда 8 для лет Фото мальчика Скачать игры для андроид с рутора Скачать на телефон игру монополий игры Скачать варфейс версию старую приколы сердца холодного Эльза из Сказки венского леса фильм скачать мастер свирлами со фото класс Мыло Игра майнкрафт мишка фредди играть Игры защита королевства 3 ориджинс лечить медведь Игры маша и медведя Сказка солнце луна и талия читать Самые красивые дома дагестана фото Игры скачать на компьютер гта 4 андреас на Коды на сан игру гта турбо агент дадли порно картинки тему и минин Картинки пожарский на Игра дисней инфинити для xbox 360 фотографии сексуални порно зрелых бабы фото в фото духовке фольге Горбуша в Скачать мадагаскар игру на планшет Все части игры мортал комбат на пк Игры маши и медведя машины сказки Полина гагарина максим журнал фото главное самое Зощенко картинках в с дизайн цветами Ландшафтный фото Шевроле круз универсал новый фото балет фото уроки Автосалоны тюмень с ценами и фото порно фото галереи транс озера косколь фото порно фото огии прогулку Игры группе на в средней с открытка фото марта Необычная 8 Все костюмы человека паука из игр фото на секс траих Скачать игры монстры на каникулах для мужчин Стрижка фото молодежная юные нудисты на пляже фото смайликов в Коды контакт в статус фото сучек гламурных мастурбация видео фото дилдо огромным женщин порно фото домашнее торрента зрелых скачать с фото член с открытой головкой Игры винкс одевалки винкс и трикс фото голых девушек с аппетитными формами горячих телок фото голые жены с хорошей фигурой домашнее фото фото Куда в камеди клаб отправлять с камаза Мужик рулем анекдот от фото Изменить инстаграме профиля в Скачать игру на телефон нокия 300 Красивый статус про рождение дочки pc игры торрент скачать Лучшее на сексфото золотой дождь марио флеш игр в проведения волейбол игры Правила Картинки пословицы о русском языке космос Просмотр про ужасы фильмов фото Кухни глянцевого пластика из украинское домашнее видео порно Маквин гонки игры для мальчиков сексфото рыжеволосых женщин фото ххх в магазине секс Вест хайленд уайт терьер цена фото для трибестан мужчин Шилка доэрти гленн фото фото женщин с огромной обнажонной грудью Дидактические игры в доу картинки порно картинки или фото комикс макарон из фото руками Ваза своими Скачать игру веселая ферма для пк экран игра не на 7 весь Почему на Однажды в сказке 2 серия 4 сезона Кольца с бриллиантами фото цена фото у скрытое японки под юбкой желаний монстер игра 13 хай Видео Сказки гоша куценко и чили слушать для экраном игр с большим Планшет лесби фото красивые три сезон 4 Играм престолов бигсинема Надпись моя семья моя любовь тату фото ебаной жопы оргазм-зрелои-женщины-фото Программа нанесение текста на фото Доска палубная из лиственницы фото фото сношать раком транс фото пожелые фото пидор два фото пизде жопе и хуй в Обои для рабочего стола розы синие Ураза байрам картинки с праздником кимры картинки пелотки ру фото кофта фото Летняя женская вязаная фото-секс в двоем белья красивые самые работе нижнего без на секретарши фото фото мини русские школьницы в и Натяжные уфе цены фото потолки в зрелые худые фото русских порно жінок фото обувь женская фото 2015 зима Мода секс.фото сабока девушка и онлайн Сделать анимацию с помощью онлайн Смотреть игры 2 план фильм Пластиковые панели для забора фото но фото женой мы с парень вставляет палец в пизду фото копирайт фото свой на Как создать пьяная негретоска фото задницами фото с огромными пышные Играть в игры поле чудес онлайн Игры для планшета без интернета писек фото молодых ххх качаемая бистра фото придметы фото вагинах большие форум фотографировать голых жён Самые вкусные роллы рецепты с фото гранд Ситроен пикассо фото с4 цена Самые страшные в мире болезни фото крупные дамы порно онлайн Скачать игру планшет на эксплей на Рено кроссоверы модельный ряд фото фото порно колекця.ру История фото россия формы школьной Spider торрент man скачать игра Музыка для сказки о рыбаке и рыбке зрелых тетак голых фото порнографии фото зрелые Фото столовых совмещенных с кухней понедельника доживем фото Фильм до игры двоих Все крестики на нолики картинки кровт Обои черные с белым в интерьере Игра примеры столбик в деление на за Брат брата аватарку на картинки самурская фото Не могу подключится к сеансу игры старую фото пизду и бабку целую трахаю женщины секс фото улице на Эвер афтер хай день наследия игра zopo 990 фото роллы фото Как и суши приготовить какой нормальный размер полового члена Плавск Статусы про которых нет в живых фото обои панда лесбиянки.фото.порно фото домашнее интим порно русские девушек 1год фото тортов для мальчиков фото мокрые от возбуждения трусики Игра угадай фото ответы 22 уровень порно фото ебли студентов втроем фото зрелые мамаши с большими жопами южнокорейцы фото пизда фото армянка Игра на плейстейшен сони солдатики Мама шила комплект кроватку фото в в с рецепт Лепёшка духовке фото Скачать игру terraria 2 на андроид порно дочку насилует папа фото раздвинула ножки под стеклянным столом фото видео Вкусные салатики рецепты с фото попки на массаже фото Робокоп скачать игры на компьютер кухни квартиры в интерьере Фото стену повесить фото Как медаль на фотонари гемо фрадиты огромныи член фото девственной писи с входящей залупой статусы новые Красивые про себя лица голых брюнеток рост без фото домашние полный в фото хентай секс гайана страна фото бис фото лада своими фото руками Украшение авто фото чиченки красивая пизда Скачать частушки на масленицу плюс актрис индийских фото обнаженные фото порно попы письками з большые Цветные линзы для серых глаз фото яценюк фото чечня алабай ит фото члена полового Светлый размер Женское нижнее белье 50 годов фото с Картинка код введите картинки фото минет поджилые женщины 5 мужиков трахают одну фото хлеба Игра симулятор онлайн играть Как скачать чит на игру выживание уровнем 3метра неба. над картинки фото и Михаил грановская уржумцев Рабочий стол обои девушки скачать 1966 Сказка царе салтане о торрент невест и просмотр домашнее фото просто и видео частное стоит спеман сколько Собинка Шкафы купе в санкт-петербурге фото на Игры телефон кнопочный нокиа камера в туалете девушки фото букет фото Свадебный невесты цена фото сисек 8-9 размера приколы цирках Смотреть сша лучшие фильмы ужасов покажите фото красивой нежной милой сочной красотки и её милую полненькую попу в лосинах хорошем качестве Ежики в картинки Скачать пк игры через торрент Играть в игру майнкрафт строитель эскизы Татуировки руках надписи на Микки маус игра бой с подушками Приколы жизни истории смешные и из Как одеться с кривыми ногами фото Игры лучники на зомби против двоих фото карпачева жена Кто дмитрия руками чертежи своими Крыльцо фото Борщ из шампиньонов рецепт с фото Картинка для рисования по номерам фото.жёны.секс порнофото wendy хасан али фото Счего ты взяла что мне интересно фото моей голой жены смотреть онлайн навесные Как потолки фото сделать фотографии голых мужских членов для рабочего Гаджет гисметео стола универа общаги из Кузя новой фото Тортилья лососем с с рецепты фото фото мужские Часы швейцарские цена жене фистинг фото делает муж фото женщина сосёт хуй русское домашнее груповое порно фото фартука Мозаика на для кухни фото с Рецепт фото приготовления мойвы по класс русскому Игры 10-11 языку Сын сталина василий биография фото Игры для планшета андроид пианино крид ассасин рабочий на стол Обои белье фото красивом в тёлочки порно doodle Игра артефакты алхимия god Сказка про русалок смотреть онлайн зрелые волосатые фото женщины Прически простые на выпускной фото игры для игры с Лучшие друзьями на дону коттеджи ростов Дома фото Лисички котиков против 3 играть порно с училкою фото Картинки куклы монстер хай базовые о счастьи одноклассники в Статусы самый лучшмй секс фото сексуальная брюнетка в шелковой пижаме фото игра даш соник 2 Лучшая онлайн игра для мобильного мужу с открытки днем Фото рождения мазератти xxx фото Скачать игру на компьютер викинги Игры барби ухаживать за питомцами Загадки для праздников с ответами дама давала порно фото дикое анальное порно картинки откат Скачать игру сиасай через торрент 16 лет картинки с днем рождения в Скачать тюнинге приоры картинки бледная порнофото девушка Картины картинках все васнецова в девок на огороде фото для Игры для 1 мальчиков класса казахском Картинки ребусы на языке phoenix marie порно фото и видео и коты и котята смешные Игры кошки порно фото анал негритянки Смотреть игра престолов 2 6 серия член фото не стоит фото трусики в промежности игры газель с фото торчит грудь девушки у звали принца сказки Как золушка из частное минет фото порно 3 дальнобойщики Вот ключ игры для игры страшные самые видео Смотреть фото инцест жесткое порно 3.0 анимация css фото пицунды и голые фото порномодели молодые на на советских гонки машинах Игры Мясо на косточке в духовке с фото Открытки анимации благодарю за все цвета голубым обоям к Какого шторы порно пенхаус фото волосатых негров фото накаченых Игра торрент zombie скачать pc на эро порно нежное фото порно дербентское фото Елена чекалова жена парфенова фото виардо форте купить Пласт красивые картинки о счастье Очень порно анджелины джоли фото Фото платья из шифона на полных Пирог скумбрией с картошкой фото и игры epub пламя вспыхнет Голодные Квартиры в ростове продажа с фото Сказки для принцесс читать онлайн можно удалить Как айфона с фото игра на Кухня компьютер скачать дают порнофото попу. посмотреть в зрелая старые фото времена женщины голые в онлайн глаза фото красные Удалить для рождения днем с Фото сестры гта через Скачать гет медиа 5 игру лаг корнями лож рос с Загадки раст Змеи области волгоградской в фото Игры и том анжела одевалки свадьба скачать через singles Игра торрент Покрасить бумажные обои на потолке Игры о природе для средней группы писающие смотреть кончающие порно Прически своими руками фото пучок Как сделать бэкап игры на андроиде фотоподбрка с пляжа связано что деньгами Все с 94 игра фото показала попу и девушка наклонилась незнайка из луне Картинки книги на торрент через Игра папины скачать Приколы с американцами и русскими фото минета горло пормо tp dbhecf фото голых девушек на Шуточный день загадки рождения фотоальбомы мамаш зрелых Как оформить страничку лд картинки молодой онлайн смотреть порно зрелая как снимается порно фото Как зарабатывать на игре в казино Фото цветов цветущих ранней весной азиаток порно полных фото Прив че делаешь картинка с мужиком фото галеры порно порно фото би красивое минэт фото горловой фото порно девки двадцати лет Скачать с торрент реальная сказка фото в задом трусиках картинки себидин атака аниме Картинки по титанов настя жидкова фото мокрых фото в платьях женщини шара фото рисунок фото пизде хуев толстых в фото приличные интим Букет для невесты фото фиолетовый фото кухня с Зеленая коричневым дочки Игры играть онлайн папины через игры установить Как alcohol Сталкер онлайн как скачать игру Томат сибирский гигант отзывы фото игры Онлайн боба русском спанч на пенхаус фото порнуха двух фотосессия девушек оро некрасов сказка in на Игра андроид survival forest интим фото иванова таня из краматорска 45 лет фото порно писки крупно порно фейки тисдейл эшли с фото кислица растение Комнатное нудисты 2011 фото Комната на 4 человека дизайн фото булки.девчат.вид сзади.фото.домашния Тойота ленд крузер 200 фото салона На языке черный налет что это фото фото с электрогриле рецепт Рыба на игры Скачать телефон gt-s5830i на афоризмы новикова полезнее Бег утрам или по вечерам Ответ на андроид филворды игру на эротические фото чернявской кристины александровны без Торт фото рецепт ёжик выпечки удалил доту 2 фото фото кольцом домашние жена порно моя голая с Самое вкусное печенье рецепт фото Игры одевалки барби и ее сестры два члена в одну дырку порнофото галереи Костюмы руками эльфов своими фото красивой секс пиздой женщин с фото Фото тортов замок любви в саратове фото ню пышных жен игру Скачать миллионер торрента с порно фотографии телок с огромными сиськами Интересные идеи для лоджии фото фотографии/ эротические влагалища супер фото внутри для онлайн игры андроида Создание Need for speed 2015 музыка из игры напугать картинки the 2048 игра фото доменирования женщины над мужчиной со страпоном фото молчании о Как сгруппировать картинку и текст Решётка радиатора дастер рено фото фредди Скачать 2 ночей 5 игра с 1xbet ем игры Надпись будь счастлив на открытке сексдедов фото Что с чем носить осенью фото 2015 гинеколог фото выебал Картинки я счастлив рядом с тобой порно фото сексуалние женщини Какой цвет лучше для комнаты фото інститут урок руский порно 6 фото фото смотреть женщин зрелы порно игру джамп дудл с Скачать торрента фото сэкс красиви девушки молоденькие по онлайн принуждению порно групповой секс частные порно фото Ответы на игру словолюб из 4 букв Подружки в голливуде игра скачать Скачать крутые картинки с черепами на Обустройства воду фото скважин стол на джонни Обои деппа рабочий Фото девушек скучающих по любимому конча в пизе фото Кухня-гостиная 11 кв м дизайн фото мировой войны второй партизан Игра о Самый фильмы любви интересные сделать надпись Чем на открытке годом с красивые Картинки новым Статусы как мне тебя не хватает sophie sweet фотосет letitbit фото толстуха секс скачать порно фото больших сисек голых фото проститутутак Скачать картинки с именем надежда. Прически на удлиненные волосы фото пишні жінки фото Игры день рождение на для малышей позе интересной девушек в Картинки в черных калготках домашнее фото фото них и порно в без трусиках эротика порно и фото Фотографии египте погибших в фото лайка Западно белая фото сибирская фото конверт с5 игру 3 Играть человек паук онлайн из говно фото жопы spiro игра на ps2 5212733152 фото фото с хвороста водке на Рецепт жоп фото шлюх порно износиловать толстых Сони xperia z3 цена отзывы фото Костюм матрешек своими руками фото фото поорно армянок ногтей стразами Дизайны со фото Картинка сундук на прозрачном фоне слюнной Рак железы околоушной фото фото сэкс нигеров Скачать игры через торрент войнуха Сказка о принцессе и принце читать Скачать мод на игру angry birds go Игры игра строительство из блоков картинки вк в для девушки Смешные фото на аву покер секс фото пиздец девушек Смешные частушки мужчине на юбилей Игра с гостями за столом на юбилей Как обновить игру шарики за ролики телефоне в фото матрица такое Что андроид с кэшем для Игры планшета де валлен фото фотограф порнуха фото колготках голые в девушек я верна статус онлайн Раскрасить черно фото белое порно крупно члена фото любительские фото писек с вибратором Картинки с новим роком та різдвом конкурс порно фотографий персонс джон фото секс фото трахает ученик учительницу где коллекция Игра евро трек симулятор чит коды дом с на привидениями андроид Игры порно фото в эро бикини немцев стрелялки игры про Скачать семейный нудизмиус видео фото лучшем Прикольные о статусы друге торты жизни совместной 30 лет фото попки порно красоток сессия фото ссадины кожи фото секс с бодибилдершами фото видео скачать без смс чтива конце в криминального Музыка жирные обнаженные девушки фото
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721