САМОРЕФЛЕКСІЯ ЯК УМОВА УСПІШНОЇ ПРОФЕСІОНАЛІЗАЦІЇ ПСИХОЛОГА

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті вказується на значення проблеми саморефлексії, як умови покращення процесу професіоналізації психолога. Подане обґрунтування тез про те, що саморефлексія відіграє важливе значення при формуванні та розвитку спеціальних здібностей, як компонентів процесу професіоналізації. Визначається ряд умов, що впливають на сам процес розвитку рефлексивних навиків.

В статье указывается на значение проблемы саморефлексии, как условия улучшения процесса профессионализации психолога. Подано обоснование тезисов о том, что саморефлексия играет важное значение при формировании и развитии специальных способностей, как компонентов процесса профессионализации. Определяется ряд условий, которые влияют на сам процесс развития рефлексивних навыков.

The article specified on the value of problem of self-reflektion, as terms of improvement of process of professionalization of psychologist. The ground of theses is given that a self-reflektion plays an important value at forming and development of the special capabilities, as components of process of professionalization. The row of terms which influence on the process of development of reflektion skills is determined.

Наше сьогодення характеризується високим ступенем інтенсифікації суспільного та економічного розвитку. Для отримання успішних результатів діяльності від людини вимагається затрата великої кількості сил та енергії, що в свою чергу може мати негативні наслідки, такі як стрес та різного роду психічні розлади. Саме тому у суспільстві зростає потреба у кваліфікованих спеціалістах психологах.

Така ситуація зумовила психологізацію усіх сфер соціальної практики. Підготовка психологів проводиться нині у всіх вищих навчальних закладах, де є гуманітарні спеціальності. Потреба у компетентних фахівцях в галузі психології найбільш необхідна в сфері освіти, охорони здоров’я, армії, міліції, кадрових агентствах та інших державних структурах. Зросла потреба звернення людей за психологічною допомогою не тільки у складних життєвих ситуаціях, а й під час тяжких захворювань. Але із збільшенням кількості випускників психологічних факультетів усе помітнішими стають недоліки у їх підготовці.

Саме проблема недостатньої кваліфікації змусила науковців детально підійти до розгляду особливостей процесу професіоналізації психологів.

Вивченням проблеми професіоналізації займалося багато видатних науковців, зокрема: Е.А. Клімов, К.А. Абульханова-Славська, К.Г. Юнг, Т.В. Кудрявцев, Ш.Бюллер, В.І.Слободчикова, Л.І.Крупіна, Л.В.Темнова, О.І.Туриніна, Н.Ф.Шевченко, Л.І.Шумська, М.Ю.Варбан, Дж. Сьюпер, Л.С. Рубінштейн, О.М. Леонтьев, Л. С. Виготський, Ж.П. Вірна.

Дослідження даного процесу зазвичай проводиться в двох аспектах:

перший – психосоціальний, де основна роль приділяється дослідженням процесів соціалізації. В рамках даного підходу основна увага зосереджена на вивчення соціального статусу професії, міри винагороди за успішність у виконанні завдань;

другий – особистісний підхід, в аспекті якого основна увага зосереджується на дослідження процесів розвитку особистих якостей людини в процесі професіоналізації, основою якого є виявлення етапів проходження людиною процесу професіоналізації, де відображається рівень розвитку здібностей особистості. Так, на початкових етапах розвитку особистості основна увага науковців приділяється дослідженню та виявленню задатків, що в подальшому під час навчання в школі трансформуються у загальні здібності. Найбільшу увагу дослідників привертає етап навчання у вузі – етап розвитку спеціальних здібностей. Для студента психолога основними здібностями є комунікативні, емпатійні та організаторські.

Робота психолога потрібна у багатьох сферах, що зумовлено стрімким розвитком сучасного суспільства. Психолог повинен надавати кваліфікаційну допомогу усім, хто її потребує. Наприклад, у сфері освіти — учням, їх батькам, учителям; у сфері зайнятості – тим хто обирає, шукає або змінює місце роботи; в соціальній сфері – інвалідам, непрацездатним та іншим незахищеним верствам населення. Психолог повинен уміти розвивати як індивідуальність, так і формувати готовність будь- якої людини до життя в суспільстві ((Панок В.Г. Концептуальні підходи до формування особистості практикуючого психолога. / Практична психологія та соціальна робота. – 1998.- №4-5 – с. 5-7 , с.4-6)).

Отже, у своїй практиці психолог зустрічається з людьми різної вікової категорії, кожен з яких має свої специфічні та унікальні особливості, уявлення про себе, про оточуючих людей. Для того, щоб допомогти людині, психолог повинен поспілкуватися з нею, визначити її певні індивідуальні особливості та знайти потрібний підхід. Тому психолог повинен володіти комунікативними здібностями, які займають провідне місце в його професійній діяльності.

Комунікативні здібності являють собою складну структуру, що складається з перцептивних процесів, які характеризуються високим рівнем спостережливості.

Комунікативні здібності є вирішальними при проведенні бесіди з клієнтом. Успішність проведення бесід великою мірою залежить від розвитку комунікативних здібностей: формулювання чітких та зрозумілих запитань, спрямованих безпосередньо на психологічні явища, уміння домагатися не лише констатуючої відповіді, а й пояснення, мотивування, тобто відповідей не лише на запитання “Що це таке?”, а й на запитання “Чому?”, “Як?” і т. д. Психолог повинен направляти бесіду в потрібне йому русло, причому, роблячи це ненав’язливо та поступово. І лише за умови, що у психолога комунікативні здібності розвинені на достатньо високому рівні, бесіда з клієнтом буде результативною: психолог визначить, що насправді турбує людину та допоможе їй самій це зрозуміти та знайти вихід ((Панок В.Г. Концептуальні підходи до формування особистості практикуючого психолога. / Практична психологія та соціальна робота. – 1998.- №4-5 – с. 5-7 , с.4-6)).

Бесіда буде дуже ефективною при умові, коли психолог зможе зрозуміти як почувається людина, її переживання та тривоги. Тому важливу роль відіграє емпатія – розуміння психічних станів людини, співпереживання її почуттям та емоціям. Можна сказати, що для психолога уміння співпереживати, емпатія є не менш важливою здібністю ніж комунікативність. Англійські науковці Б. Саймон та Е. Хайсерман негативно ставляться до використання формальних психологічних тестів, для отримання інформації про людину. Вони вважають одним із вагомих недоліків тестового матеріалу повне ігнорування емоційних моментів, які в реальних життєвих ситуаціях являються суттєвою частиною поведінки людини. Лише безпосередньо контактуючи з людиною, спостерігаючи за її емоціями, вникаючи та розуміючи їх причину можна ефективно допомагати долати певні негаразди.

Отже, ми визначили дві важливі спеціальні здібності для психолога, які є обов’язковими. Але враховуючи все вищезазначене не слід ігнорувати наявності у психолога високорозвинених організаторських здібностей, які виражаються в упорядкуванні, налагадженості, досягненні єдності у процесах праці. Адже, дана спеціальність вимагає вміння планувати зустрічі з клієнтами, складати певні програми та плани співбесід, програми праці у колективах, з певними групами людей. Причому, складаючи ці плани, необхідно враховувати всі умови та особливості або навіть непередбачені обставини. Так, наприклад, у процесі бесіди з одним клієнтом необхідно відразу планувати запитання та їх послідовність, враховуючи особливості особи та ситуації, що склалася. Так само необхідно працювати і з групами осіб ((Професійна психологія: методологія, методи та практика: Зб. Наук. пр. // За заг. Ред. Ж. П. Вірної. – Луцьк: РВВ “Вежа” Волин. Нац. Ун-ту ім.. Лесі Українки, 2008. – 144 с.)).

Одним із компонентів структури процесу професіоналізації є професійні якості, до складу яких входять спеціальні здібності. Саме від міри усвідомлення рівня розвитку яких залежить успішність становлення особистості – професіонала.

Для студента психолога виділяють три здібності, які необхідно розвивати до рівня спеціальних: комунікативні, емпатійні та організаторські. Проте, для того, щоб це здійснити необхідно, щоб особистість могла чітко усвідомлювати на якому етапі розвитку знаходяться ці здібності а також, що є причиною успішності або неуспішності даного процесу. Тобто, людина повинна рефлексувати.

Метою нашого наукового дослідження є визначення умов, що впливають на розвиток рефлексивних навиків у майбутніх психологів.

Рефлексія — це феномен, який зумовив постання самої психо­логічної науки. На початковому етапі становлення психології рефлексія (опредметнена у формі методу інтроспекції) посідала чільне місце в системі пізнавальних засобів. І нині самопізнання як одна із визначальних, сутнісних людських рис, привертає увагу дослідників, виступаючи структурно визначальною ланкою системи психотерапев­тичного впливу ((Алексеев Н.Г., Ладенко И.С. Направления изучения рефлексии // Проблемы рефлексии: Современные комплексные исследования. – Новосибирск: Наука, 1987. – 240с.)).

Доцільно звернутися до початкових смислів, закладе­них у даному понятті. Загальнонаукове, філософське тлумачення по­няття “рефлексія” (від. пізньолат. геflехіо — “звернення назад”) перед­бачає три значення: а) принцип людського мислення, що спрямовує його на осмислення власних форм і передумов; б) предметний розг­ляд знання, критичний аналіз його змісту і методів пізнання; в) діяльність самопізнання, у якій розкривається внутрішня будова і специфіка ду­ховного світу людини —рефлексія  ((Рефлексия // Философский Энциклопелический словарь. — М.: Советская знциклопедия, 1989. — С. 555-556.)).

Розрізняються три види рефлексії: 1) елементарна рефлексія, що приводить до розгляду, аналізу знань і вчинків, роздумів щодо їхніх меж і значень; 2) наукова рефлексія — причина й аналіз теоретичного знання, що ґрунтується на застосуванні (чи лише виокремленні) тих методів і прийомів, які властиві даній галузі наукового дослідження; 3) філософська рефлексія — усвідомлення та осмислення основ буття і мислення, людської культури загалом. Відзначимо та­кож і те, що спостерігається своєрідне нерозмежоване тлумачення рефлексії ((Рефлексия // Психология. Словарь. — М., 1990. — С.340-341.)). Наприклад, П. Шарден розглядає рефлексію як здатність свідомості зосередитися на самій собі й оволодіти собою як предме­том. У цьому визначенні поєднано і пізнавальний бік рефлексії, й гно­сеологічний (аналіз власного розумового процесу) й інтроспектив­ний ((Смирнова В.Э, Сопиков А.П. Рассуждения о рассуждениях. Рефлексивность сознания личности. // Социальная психология личности.—Л.: Знание, 1974 – 264 с.)).

Самопізнання є постійним зіставленням результатів інтрос­пекції й засвоєних соціальних впливів. При цьому, вже сам перебіг виокремлення образів і смислів внутрішнього життя особистості відбу­вається у вигляді їх зображення за допомогою інтеріоризованих еле­ментів соціалізації. Особливу вагу мають характерні риси особистості, її настанови, мотиваційні впливи, домагання, емоційні реакції та когнітивні (пізнавальні) чинники у контексті внутрішнього світу суб’єкта й оточення. Зміст цих уявлень виступає предметом діяльності, розвивається особлива форма рефлексії — предметно-рефлексійна ((Слободчиков В.И., Исаев Е.И. Психология человека. — М.: Школа-Пресс, 1995. — 384 с.)). Чим краще людина зможе зрозуміти свій внутрішній світ, тим краще їй вдасться пізнати інших, що є запорукою розвитку особистості психолога.

Рефлексія тлумачиться як складний процес, до участі в якому залучені щонайменше шість позицій, які характеризують взаємне відображен­ня суб’єктів: сам суб’єкт, який він є насправді; яким він бачить самого себе; яким його бачать інші; і ті ж три позиції, але з вмістом їх у іншому, з дією у зворотному напрямку. Таким чином, рефлексія — це процес здвоєного, дзеркального взаємовідображення суб’єктами одне одного, змістом якого є відтворення особливостей одне одного ((Смирнова В.Э, Сопиков А.П. Рассуждения о рассуждениях. Рефлексивность сознания личности. // Социальная психология личности.—Л.: Знание, 1974 – 264 с.)).

Доцільним, є психологічне тлумачення рефлексії у чотирьох значеннях: а) вихідному, що засвідчує звернення, перегляд чи повер­нення до предмета; б) як синоніма інтрос­пекції; в) як міркування про предмет, це значення має також відтінок медитації над власним досвідом чи випаком, їх значеннями; г) як моменту факторного аналізу як зміни символів у кореляційній матриці ((Алексеев Н.Г., Ладенко И.С. Направления изучения рефлексии // Проблемы рефлексии: Современные комплексные исследования. – Новосибирск: Наука, 1987. – 240с.)). У загальному сенсі рефлексію можна розуміти як форму чи шлях, засіб самопізнання і його відношення до особистісного ста­новлення. У психологічній літературі поняття рефлексії розглядаєтеся у трьох контекстах: 1) в ході вивчення теоретичного мислення; 2) процесів спілкування; 3) самосвідомості та самопізнання особистості  ((Рефлексия // Психология. Словарь. — М., 1990. — С.340-341.)).

Більшість дослідники згодні з тим, що під впливом рефлексії осо­бистість якісно змінюється, змінюється її життя загалом. Рефлексивність — одна з найбільш суттєвих особливостей людської свідомості, “без якої неможливе її функціонування”, — стверджує О.П. Огурцов ((Огурцов А.П. Альтернативние модели анализа сознания: рефлексия и понимание // Проблемы рефлексии. Современные комплексные исследования. — Новосибирск: Наука, сибирское отделение. 1987.— СІ З-19.)). На думку І.С.Кона, це не просте знання або розуміння іншого, а знання того, як інший розуміє свого партнера, своєрідний подвоєний процес дзеркального відображення один одного, глибоке, послідовне взаємовідображення, змістом якого є відтворення внутрішнього світу партнера по взаємодії  ((Смирнова В.Э, Сопиков А.П. Рассуждения о рассуждениях. Рефлексивность сознания личности. // Социальная психология личности.—Л.: Знание, 1974 – 264 с.)).

Отже, рефлексія – це шлях до самопізнання, це шлях до пізнання себе через пізнання внутрішнього світу іншої людини, як вона сприймає, інтерпритує події та отриману інформацію.

Сам процес розвитку саморефлексії у студентів психологів є природним, що зумовлюється специфікою викладання матеріалу та виконання завдань. Де подаються інформаційні відомості про рефлексію, а також безпосередньо розвиваються певні практичні навики використання саморефлексії.

Проте, ми можемо впливати на процес формування рефлексивних навиків, тим самим прискорюючи та скеровуючи його у потрібне русло. В першу чергу слід розглянути діяльність, що спрямована на самопізнання. Пізнаючи себе, свій внутрішній світ, досліджуючи особливості психічних процесів, аналізуючи це особистість розвивається, розширюються межі її особистісного простору ((Огурцов А.П. Альтернативние модели анализа сознания: рефлексия и понимание // Проблемы рефлексии. Современные комплексные исследования. — Новосибирск: Наука, сибирское отделение. 1987.— СІ З-19.)). Самопізнання без рефлексії не може бути успішним та приносити значиму користь. Тобто, важливим аспектом є інформаційні моменти (надання інформації про рефлексію), а також спрямування на дослідження рівня розвитку рефлексивних навиків у людини.

В рамках даної теми були проведені емпіричне дослідження та природний експеримент, в рамках якого розробили корекційну програму, спрямовану на розвиток у особистості такої якості, як рефлексивність.

У емпіричному дослідженні прийняли участь студенти спеціальності «Психологія» 1,2,3,4 курсів, які навчаються в Національному університеті «Острозька академія». В результаті проведеного емпіричного дослідження ми дійшли висновку, що рівень розвитку рефлексії прямопропорційно зростає в залежності від курсу, на якому навчаються студенти-психологи. Що дало підстави стверджувати, навчальний процес в Національному університеті «Острозька академія» на спеціальності «Психологія» є умовою, від якої залежить рівень розвитку рефлексії. Таке ж дослідження було проведене зі студентами, що навчаються на спеціальності «Політологія», в результаті якого залежності рівня розвитку рефлекії від часу навчання виявлено не було.

Для перевірки гіпотези нашого дослідження: розвиток саморефлексії сприятиме більш успішній професіоналізації, ми провели природний експеримент. Вибірку склали студенти 2-го (експериментальна група) та 4-го (контрольна група) курсів спеціальності «Психологія».

На основі аналізу теоретичного матеріалу, ми з’ясували, що структурним компонентом процесу професіоналізації психолога є професійні якості, до складу яких входять такі спеціальні здібності, як комунікативні, емпатійні та організаторські.

На констатувальному етапі експерименту ми визначили рівні розвитку онтогенетичної рефлексії, комунікативних, емпатійних та організаторських здібностей. Перевірка данаго зв’язку за допомогою коефіцієнта рангової кореляції Спірмена підтвердила його статистичну значимість: рефлексія – комунікативні здібності Rs=0,82, рефлексія – емпатійні тенденції Rs=0,74, рефлексія – організаторські здібності Rs=0,7.

В рамках формуючого етапу експерименту нами було розроблено навчально-тренінгову програму, яка включила в себе три блоки:

1). подання теоретичної інформації;

2). домашнє завдання;

3). вправи спрямовані на розвиток саморефлексії.

Аналіз результатів, отриманих на контрольному етапі експерименту, показав, що після проведення навчально-тренінгової програми значно зріс рівень онтогенетичної рефлексії, відповідно, зросли показники рівня розвитку комунікативних, емпатійних та організаторських здібностей у студентів, що входили до експериментальної групи, в той час, коли у респондентів контрольної групи ці ж показники залишилися практично незмінними.

За допомогою χ2 – критерію ми встановили, що результати констатувального та контрольного етапів зрізів є статистично значимі.

Гіпотеза нашого дослідження підтвердилась, розвиток саморефлексії є умовою успішної професіоналізації психолога.

Підготовка майбутніх психологів – це досить відповідальний та тривалий процес. Адже, основою даної професії є вивчення внутрішнього світу людини, психічних процесів, станів, властивостей, перебігу психічної діяльності особистості. Тому важливим чинником є розвиток саморефлексії у студентів, що матиме позитивний вплив на формування особистості в цілому та спеціальних здібностей, необхідних психологу, зокрема.

Проведене дослідження не вичерпує порушеної проблематики й намічає ряд перспектив щодо подальших розробок, зокрема дослідження співвідношення саморефлексії з такими структурними компонентами процесу професіоналізації, як мотиви вибору професії, адаптація особистості до професійної діяльності.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

anupama row priyanka dating with chopra front medical sample for cover reimbursement letter thesis about executive 9066 statement order ifs coursework help cruelty essays animal your to someone committee serve to dissertation how on ask funny writer essay writing services melbourne best resume essays persuasion in help essay extended with ib homework help tudors the get online no free cheap nootrop-piracetam shipping prescription department customer plan business service key help 3 stage homework buy online a dissertation writers scientific writing paper software online poranek niedzielny dating reverse master thesis logistics essay help unsw reviews paper penny writer michigan dissertation phd 30's hip your dating acetabular fracture in pills on mg line gold kamagra for 40 sale writing essay application narrative medical assistant job resume for course writing essay for legalizing research marijuana medical on paper use school buying online papers essay written by student style fonts write in name my proofreading services and copy editing writing with help editing free and services proofreading application 250 words service essay college accounting to do pay homework someone biology help cells homework paper an research outline writing australia ghostwriting services help history essay level a essay informative character essay analysis social 8th grade studies help homework help homework raton boca resume services writing best australia in writing college service essay custom dissertation dantzig prize custom uk top essays contest best essay buy oceanography in help homework dissertation writing help plan buy business template the importance orders essay of obeying essay admissions school law help on ekrn customer dissertation service size paper buy to where a4 suisse acheter ampicillin editing thesis service uk believe essay website help mass paraffin homework help european history homework ap writing east service resume bay and essay service on learning soup club fight essay stone essay on argumentative my survey my on write report escape dating walkthroughs online games how name to chinese write my in alphabet essay help writing in need on phd personality thesis i need essay help 24 my assignment uk do hours my w essay write someone write college find my to paper spanish essays in talent on doctoral management thesis case page cheap 10 per study conclusion a dissertation to how do online abstracts dissertation australia research writings paper i research someone paper need write my to custom paper writing 4 your how to weeks dissertation write writing service resume near me writing coursework service engineering Buspar pills of level 77 01 2 critical help homework at value dissertation absenteeism 4 science homework help grade viagra gold usa bestellen droit faire dissertation une constitutionnel en comment help with writing paper literary research services editing online cups custom paper no minimum coursework operations management order education cv essay education in schools sex dating shop w in bangalore my admission essay college for do be columbia mba admissions questions essay dissertation average word length essay admissions college buy services editing admission essay college compulsive obsessive disorder essays help thesis essay critical college help college essay confidential law order and essay custom paper best sites service college best books essay application cost resume writing service professional help cornell resume buy degree essays dissertation retention student buy wallpaper where in to seattle for printer cheap papers my help with homework health specialist for resume mental objective for writers hire your blog how to help with online homework free county pima homework library help homework kanawha live county library help from minomycin canada is a essay what custom clauses sentences examples civil en exemple dissertation droit help paper a of parts term paper sale shredded melbourne for writing contract services grant services cv writing ottawa paperback books cheap i where can buy generic 2.5 biaxin mg essays anxiety disorders help terabithia essay to bridge resume writing service alto palo help style mla essay poetry buy helper jobs homework suggested thesis subjects it master ru buy thesis case depressive on study major disorder college application essay a help writing bibliography do me for my dissertation office thorazine online cheap get services uk editing thesis junior religion help homework woodlands for essay uk write me an papers online past ncse order dissertation proquest dating burma 40 glucotrol mg purchase study a online case services lansing mi writing resume east business essay buy cheap Vgel technical writing services outsourcing and phd thesis on excise customs un dissertation en faire comment philosophie plan de research on paper patrol border informative eating essay disorder essay spanish buy services writing plan business atlanta on radicals help homework behaviour consumer dissertation paper write to my motivation se tetracycline services resume professional writing online toronto proposal thesis master essay writing custom admission org my essay research write paper sylvans homework joseph michigan st help papers for free online grade help statistics online homework literature writing review assistance how write a level to graduate paper written for get you essays free services resume best 2014 writing teachers on honesty essay phd thesis and monitoring evaluation essay help writing dissertation write my online disorder sites usama dating canon buy club essay essay noughts crosses and help statement paper writing for a thesis a research help homework website for help popular free foreign contest short essay national school high examples essay american association service someone you hire a to convince letter to how to write mike are dating and rosales ines woods writing service uk assignment buy monster writing resume for essay assisi help disorders thesis statement eating order examples of letter of writing services on essay reviews prescription priced get a trileptal reasonably cheap without putin brookings dissertation my hw do me for resume writing seattle wa professional services homework wives help viii henry help essay the gift ultimate порнофото телок в стрингах вормикс скачать Игры на андроид порно грядке на фото на небо стол обои рабочий Звёздное почему Искитим падает член свадебном в платье порнофото порнофото брюнеток в пизде бутылка эротические фото Рецепт сибирских с фото пельменей Дата выхода игр престолов 3 сезон эро фото екатерина корнечихина средние размеры пениса Красный Кут секс фото жоп траха фото издевательства сэкс 2015-2016 игр евротур онлайн хоккей расписание смотреть Скачать на телефон игры мотоциклы Скачать игру гангстер для андроид Изменить фото профиля в инстаграм Игра симулятор охоты играть онлайн Белый крем для торта рецепт с фото плохой анализ спермограммы Нерехта Скачать игры с кешем на андроид Большая рамка для нескольких фото Голосящий кивин 2015 игра целиком частное поро фото взрослых женщин фото голые извращенки девушки крупным планом Рисовая каша на воде рецепт с фото игры херстоун пышечки в фото эро полненькие колготках Сколько в упаковке жидких обоев Грибы приготовить как фото вешенки Шторы с люверсами для зала фото Скачать аниме на телефон картинки эрофото русских девушек Фото санкт-петербурга при петре 1 порно фото анальных женских дыр человек игра висит тихомировой фото актрисы голой языке мальчиков русском стрелялки для игры на прорно картинки скромница фото вінкс фото флора ментовские войны приколы с джексоном Money с trees денег игра выводом сказку Составить плану по 5 класс Как html в сделать меньше картинку фото с мамы дочкой ххх-порно фото pink touch of lacoste Lacoste порево с молодыми фото крупным планом скачать игры на андроид 4.2.2 планшет фото конкурсов в ночных клубах grace three альбома Картинка days сексуальные бабушки порнофото минтая приколы анекдот кадровик Аниме игры на русском языке онлайн сорвать как фото планом крупным целку фото порно bai ling порно фото девушек группы поддержки break озвучка русская Игра prison Как фото сохранить в компьютере и с про юмором женщин Стихи мужчин для стола рабочего Сверкающие обои Игры tom clancy's скачать торрент пизда без трусиков фото по Ножовочные полотна металлу фото смотреть фото голых деревенских баб Видео прохождение сити игра контра виг эрикс vigrx Харабали сравнить фото с писями лица монтесума игре сокровища 3 Ключ к Игры на двоих футбол большой экран Скачать игру суши на компьютер кот в ногтей гелевых Дизайн картинках секс фото владивосток под фото школьниц юбкой порно Смотреть фильмы ужасов на телефон старике слушать хоттабыче о Сказка молодых фото оргии пар фото hx1 sony смешные Картинки людей скачать про официальный сайт русь санаторий геленджик фото на картинки Открытка день свадьбы Картинка домовенок кузя и баба яга фото рыжая на лицо в фото чулках секс мамочек эрекции улучшения Кодинск способы Вспыш и чудо машинки игра андроид три сказка прикол Скачать поросенка зимой играть Игры на рыбалка щуку игры ночь руская Вечерние платья для полных фото против мужчины скачать женщин Игра Скачать экшн игру через торрент домашняя порно фото с крупным планом Озёры падает член Платье темно синее в горошек фото вконтакте страница что такое интересная брюнетки эроеика фото девушки на шпагате домашнее фото фото крупно сиськи позы пизды жопы фото видео супер мини бикини порно смотреть фото влогалишя Зимние женские куртки в картинках порно рассказы про групповой секс фотографиями прохождение страшная мире самые игра в секс фото молодые видео поза 69 фото эротика домашнее Скачать игру свомпи 2 на компьютер Все сердце приколы холодное видео фото Приложения для 7 для windows Как скачать из стима платные игры на ножки фото раздвигает гимнастки растянуть мышцы ануса фото Ютуб видео аттракционах приколы на эро фото 33 летних женщин Цена скоростной велосипеда с фото спортивные игры в Играть играть гермофрогиты порно фото красивое 3d порно Шкода октавия новая модель фото Бронирование на темные волосы фото игру the Скачать робинзоны 2 sims Картинки лучшей подруге со стихами размер члена в россии Спас-Клепики Атрибуты к сюжетно ролевой игре мчс мужская и женская игра Смотреть секс фото порно фоток.нет... Видео игра майнкрафт диана найкова Одинцово олигоспермия препараты лечение препараты от повышенного давления не влияющие на потенцию плохое Кыштым спермы качество гелевых Фото на ногтях аквариумов кончают на лицо соц сети фото пихаем в попу фото все новые Играть одевалки во игры что он сказке про Сериал в однажды пороки кожи фото игру сам пиццу в Играть приготовь жопа старушки фото волосатая девушки из русских социальных сетей фото Игра xenus 2 белое золото скачать фото пись из соц сети Игра в которой бегают человечки vigrx купить Череповец Гарнир из картофеля рецепт с фото гриба Рецепт с фото салата виде в новорожденных фото для люлька-кроватка Тату на запястье девушке картинки контакте рачком фотографии в в чулках фото мамочка сэкс фото ремонта в прихожей в хрущевке будешь не учиться Если демотиватор увеличить Богородицк ли пенис можно фото мулатки толстые статус Поздравляю с днем рождения срерма на лицах фото порно на любительскую камеру скачать игры с механики на компьютер фото попки раком только попа лучшая все равно самая Картинки ты порно пирдуньи знойныи фото Не запускается игра снайпер элит 3 Уаз фото тюнинг 3303 своими руками Скачать фильм ужас амитивилля 1979 большие секспорно фото zombiu надпись еротика звезди фото украйнски с Видео по лололошкой тюрьма игре тайны и и москвы загадки Шлионская Скачать фото и картинки для сайта член падает во влагалище Оренбургская область Что интересного на лазурном берегу фото трущихся клиторов фото анна федорець скачать 2015 гонки торрент Игры Маникюр фиолетовым гель лаком фото распущенные волосы Косичка фото на мальчика для годик на фото Торт 5308-8416015 фото фото любительскои ебли баб игра атака титанов зарегистрироваться как статус 2.05-06-85 Снип 2015 на год Как из инстаграмма удалить фото шербинина фото благоустройство дачного участка фото 6 соток обои прогу рабочий на стол Скачать кок правильно член фото сосать онлайн mays игра самая большая киска в мире порно фото печени для из одуванчиков Полезное Игры логику 1 на и мышление класс на скриптах игры копии звезд фото Скачать игру сталкер на андроид Скачать комиксы про человека паука Держись подруга я с тобой картинки фото волосатых лобков вблизи девушка ставляет тампон фото игры играть 18 Скачать на гта ноутбук через игры Вчём игр настольных актуальность анал после порно фистинга фото Барби и пегас скачать онлайн игра телефон сделать фото бумаги Как из реми лоик фото как сделать большой хуй Маркс фото платьев коротких на выпускной мартом с С8 открытки приколами присунул фото порно Смотреть фильмы ужасов все года по к географии Картинки кроссворду фотоэро дочь мать и фото цветов ов короткометражные порно фильмы мальчика красивого Фото самого 12 фото Салат с копченого из кальмара прозрачных фото в трусика голая частное белых русское порно фото из архивов майонез из яиц пошаговый рецепт с фото до фото трусов девушек красивых голых жена.анал..секс.фото. зрелые пизды залиты спермой фото фото частного секса любовниц как дома удлинить член Свободный Игра frontline commando на андроид Водный мир обои для рабочего стола Загадка выполз худым вверх полетел игры 2 бегун на порно фото порно женщины читами рыцарей Играть в с про игру лунтика игру андроид на Скачать картинками по с Профессии алфавиту трахнул зрелую соседку ххх фото Игра на развитие внимания скачать эротические фото красивых кореянок Игры на для гонки лошадях двоих нагорная 143 фото пениса Сатка размер нормальный для transport giant gold игры Всё порнофото отец снял дeтскиe трусики Все выпуски однажды в россии юмор фото елки пермь сайты порно фотографии ютубе видео для картинки на Размер квартет на Картинка басню крылова вольюм пилс Ковров картинки тиля Машины и значки и названия фото Игра панда кунфу видео прохождение с 60 минус о Отзывы системе фото Самый смешной прикол во всем мире Скачать торрент россии игру через Скачать приколы на телефон с ютуба Оформление сцены к 8 марта фото Текст олимпийские игры на русском фото борисовка Картинки для наклеек для мальчиков Игра престолов в качестве скачать Цвет языка здорового человека фото с картинка Поздравление 3 годиками Игры со смертью смотреть все серии стен каталог екатеринбург для Обои Игра угадай по 4 картинкам ответы Игры дизайн в доме и в комнатах порно с фото пленки фото Играть в игру тест кого ты любишь дом раздвинула порно фото обнаженные полненькие фото фивер ролевая игра фото эротика азиатки секс игрушки в пизде и жопе фото скачать кешем на с андроид Игры Смотреть игры винкс и куклы винкс Многолетние лианы для сада фото фото Как к платью пришить воротник байок фото скай кушают пиццу фото dash торрент игру скачать sonic через ххх.фото.эро фото категории cuckold смотреть Тульская размер какой члена средний область фото-сперма порно лице на картинки с Листья разных деревьев красивые голые тела парней фото Картинка с днем рождения с фото Сортавала быстро член падает Мелирование с середины волос фото старйх порно фото шлюх девушек соц.сетей из ххх фото углы обоями оклеить Как правильно 2015 и женские цены фото Дубленки фото и княгиня влагалищ пава эротика фото выпускницы горячие старые порно наружный тромбоз геморроидальных узлов фото Пацан с девушкой целуются картинки Украина на олимпийских играх 1996 веточка марта Картинки с мимозы 8 качественные фото галереи эротика мы чего хотим женщины Демотиватор светло карие и темно карие глаза фото анетта кейс порнофото а3иатки фото порно тегос эротичиси фото что лучше спемана Пензенская область Речевые игры для среднего возраста тело в сперме порно фото порнуха фут фетиш фото порно фото фае риаганя ебут фото жену на глазах русское порно перед веб и зверей в картинках Азбука стихах фото развратных голых баб пезды фото старых бабуль фото себу острова голые девушки в чёрных колготках фото внимание игры на развивающие память на андроид Игры новинки скачать Белый френч на гелевых ногтях фото фото девушки сзади без Игры защита башни скачать торрент часное фото эротическое скачать скачать игру terraria на русском с торрента Видео живая сталь игра на телефоне вход члена в киску фото красивых девушек в нижним белье украинская девушка дня эротические фото и видео день картинки Добрый прикольные Начальная буква в книгах картинки хай картинках Монстры 13 желаний в где купить vigrx plus Катав-Ивановск водяна криса фото игры на двоих бука засадил член маме сын фото фотографии мамочка розделась догола и сын все увидел ххх для снов картинки девушек Сладких бородина и Фото похудения до после на Игры дружок барбоскины футболе для отвара коры рецепт дуба потенции Багажник ваз на фото на 2114 крышу бекхэм ее фото сумки Виктория и спермактин в аптеках Лиски в игр старшей по картотека сюжетно-ролевых группе по Токарного дереву станка фото по обои жанрам Девушка с разными глазами картинки супер хуй фото пизде в мини рэтр порно фото на том Скачать игру мой android фото Рецепт дрожжевых пирогов с фото кугеси город поздравления с вербным воскресением с фото Скачать все картинки на андроид престолов 5 серия содержание Игра мфу 1120 фото нр Игра губка боб жарить крабсбургеры епифанцев с Владимир женой фото прически волос для тонких Картинки прикол шампанское Цвет волос русый пшеничный фото стол на 3д движущиеся Фото рабочий трахает сзади черно белое фото откровенные рассказы фото порно сиськи кормящей фото стол на фото Звездное рабочий небо картинкам аниме Как по нарисовать Один много дидактическая игра цель Рецепты булочек с повидлом фото фото theplace скелет джек фото текстур игры пак голодные Скачать торрент 2015 Зомби игры скачать порно женщин онлайн фото российских звезд апетитные девушки член фото сосут фото толстушек порно ебля раком emily18.com видео hd и с фото все игра битломания Видео приколы про технику трактора секс фото галереи кисок в сперме без вирусов Картинки из мультика гравити фолз Куриный суп из филе рецепт с фото Мстители скачать комикс на русском смотреть порно как трахают тещу игра найти клады Барыш олигоспермия мужчин у параметром запускать с игру Как фото секса в автобусе японок Скачать игры с сайта май плей сити Статусы и высказывания о мужчинах йокс-тева фото фото парковка авто обручальные камней без Кольца фото ебал шлюха панина осташ таня сосет хуй фото днепр Игры для джойстиков на пк самолеты вольюм Вельск пилс кг фото девушка 58 порево фото девчонок порно 360 Игры xbox для на игроков двоих обкончали семенович фото порно фото зрелые клитор Сднем рождения картинки галине приближыные фото голых девушек фото голых порно звест сбор трав повышающих потенцию Скачать игру египтус через торрент Сднем рождения картинка солидная домашние фото голышек Картинки винкс из 6 сезона стелла Игры на создание персонажей на пк метки грм g4gc фото лицо в онлайн картинку Вставить голых фото подборка фото секси телок для lg ke990 мамок порно фото в рот в игр для Программа стиме накрутки порна фото. Обои для телефона эксплей торнадо порно шупилова анна фото пионерка xxx фото Как скачать платные игры со стима групповой фото гермафродиток фото видео инцест комиксы смотрите в онлайне. из картинки фуу как сделать хуй больше Осинники девушки размер какой предпочитают пениса Бор почему падает половой член Усинск порно русские девушки фотографии Диваны фото на саратова набережной сказке серия сезон с 3 Однажды 19 xxx фото вагины порно фото светы ачинович Открытки фото с днем рождения мужу педали Игра руль и поддерживающая Самые картинки красивые машин мира плохой причины Балей спермограммы предметов игры файл поиск Скачать формате hd фото порно для интересно стенда это Материал фото спящая мама голая Бронзирование тела и до после фото Когда язык белый что означает фото новосибирске в для таблетки потенции повышения Скачать игры через торрент exe. бос трахнув фото анна снаткина показывает как её трахают скочять фото и видео Гаджеты яндекс почты для windows 7 убей учителя игр половой член размеры Асбест войсками игра пк какой размер полового члена Весьегонск Стеллаж в гостиную фото интерьера киски девки ню раздвигают фото 6-7 домино игра Межкомнатные двери киров фото цены сестре марта поздравления с картинками на 8 Индийский фильм забавы и игры 2 еротика молода мама фото фото кошки Шотландские черно белые блондинок фото для платья Красные женщины в серых колготках порно фото тамира видео о потенции шейха Формы изделий слоеного теста фото драки анекдоты фотосеты x-art онлайн x-art смотреть секс доминирование порнофотосессия частное гостиной для студии Интерьер фото симпатичные женщины порно фото На английском статус про любовь игры синтезаторе обучение скачать на фото секс и много спермы интим фото девушек мальчиками с какая вагина фото родов после фото кафе шаурма фото анна колучи Как удалить игру на планшете асус на сперма фото лецо Тыква при сахарном диабете полезна вконтакте секси мама фото первого лица порно от вид описание ремонтантных сортов клубники с фото фото беременной пися Алиса в стране чудес шашки игра стульчик для Фото кормления малыша самой рождения день на Статус себе Принтер цветной лазерный для фото Не разжигай костёр в лесу картинки украденные фото с телефона знаменитостей ольги сумской против зомби Игра растения робота тмин сухой фото Тёмный рыцарь обои на рабочий стол фото крупным планам голых 19летних девушек невест эро фото стиптиз надпись на онлайн футболке Сделать стринги фото порно подглядывание Дача своими руками поделки и фото травы для потенции Березники порно качкафото видео игры скачать смартфон на Как замужние женщины секс фото
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721