САМОРЕФЛЕКСІЯ ЯК УМОВА УСПІШНОЇ ПРОФЕСІОНАЛІЗАЦІЇ ПСИХОЛОГА

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті вказується на значення проблеми саморефлексії, як умови покращення процесу професіоналізації психолога. Подане обґрунтування тез про те, що саморефлексія відіграє важливе значення при формуванні та розвитку спеціальних здібностей, як компонентів процесу професіоналізації. Визначається ряд умов, що впливають на сам процес розвитку рефлексивних навиків.

В статье указывается на значение проблемы саморефлексии, как условия улучшения процесса профессионализации психолога. Подано обоснование тезисов о том, что саморефлексия играет важное значение при формировании и развитии специальных способностей, как компонентов процесса профессионализации. Определяется ряд условий, которые влияют на сам процесс развития рефлексивних навыков.

The article specified on the value of problem of self-reflektion, as terms of improvement of process of professionalization of psychologist. The ground of theses is given that a self-reflektion plays an important value at forming and development of the special capabilities, as components of process of professionalization. The row of terms which influence on the process of development of reflektion skills is determined.

Наше сьогодення характеризується високим ступенем інтенсифікації суспільного та економічного розвитку. Для отримання успішних результатів діяльності від людини вимагається затрата великої кількості сил та енергії, що в свою чергу може мати негативні наслідки, такі як стрес та різного роду психічні розлади. Саме тому у суспільстві зростає потреба у кваліфікованих спеціалістах психологах.

Така ситуація зумовила психологізацію усіх сфер соціальної практики. Підготовка психологів проводиться нині у всіх вищих навчальних закладах, де є гуманітарні спеціальності. Потреба у компетентних фахівцях в галузі психології найбільш необхідна в сфері освіти, охорони здоров’я, армії, міліції, кадрових агентствах та інших державних структурах. Зросла потреба звернення людей за психологічною допомогою не тільки у складних життєвих ситуаціях, а й під час тяжких захворювань. Але із збільшенням кількості випускників психологічних факультетів усе помітнішими стають недоліки у їх підготовці.

Саме проблема недостатньої кваліфікації змусила науковців детально підійти до розгляду особливостей процесу професіоналізації психологів.

Вивченням проблеми професіоналізації займалося багато видатних науковців, зокрема: Е.А. Клімов, К.А. Абульханова-Славська, К.Г. Юнг, Т.В. Кудрявцев, Ш.Бюллер, В.І.Слободчикова, Л.І.Крупіна, Л.В.Темнова, О.І.Туриніна, Н.Ф.Шевченко, Л.І.Шумська, М.Ю.Варбан, Дж. Сьюпер, Л.С. Рубінштейн, О.М. Леонтьев, Л. С. Виготський, Ж.П. Вірна.

Дослідження даного процесу зазвичай проводиться в двох аспектах:

перший – психосоціальний, де основна роль приділяється дослідженням процесів соціалізації. В рамках даного підходу основна увага зосереджена на вивчення соціального статусу професії, міри винагороди за успішність у виконанні завдань;

другий – особистісний підхід, в аспекті якого основна увага зосереджується на дослідження процесів розвитку особистих якостей людини в процесі професіоналізації, основою якого є виявлення етапів проходження людиною процесу професіоналізації, де відображається рівень розвитку здібностей особистості. Так, на початкових етапах розвитку особистості основна увага науковців приділяється дослідженню та виявленню задатків, що в подальшому під час навчання в школі трансформуються у загальні здібності. Найбільшу увагу дослідників привертає етап навчання у вузі – етап розвитку спеціальних здібностей. Для студента психолога основними здібностями є комунікативні, емпатійні та організаторські.

Робота психолога потрібна у багатьох сферах, що зумовлено стрімким розвитком сучасного суспільства. Психолог повинен надавати кваліфікаційну допомогу усім, хто її потребує. Наприклад, у сфері освіти — учням, їх батькам, учителям; у сфері зайнятості – тим хто обирає, шукає або змінює місце роботи; в соціальній сфері – інвалідам, непрацездатним та іншим незахищеним верствам населення. Психолог повинен уміти розвивати як індивідуальність, так і формувати готовність будь- якої людини до життя в суспільстві ((Панок В.Г. Концептуальні підходи до формування особистості практикуючого психолога. / Практична психологія та соціальна робота. – 1998.- №4-5 – с. 5-7 , с.4-6)).

Отже, у своїй практиці психолог зустрічається з людьми різної вікової категорії, кожен з яких має свої специфічні та унікальні особливості, уявлення про себе, про оточуючих людей. Для того, щоб допомогти людині, психолог повинен поспілкуватися з нею, визначити її певні індивідуальні особливості та знайти потрібний підхід. Тому психолог повинен володіти комунікативними здібностями, які займають провідне місце в його професійній діяльності.

Комунікативні здібності являють собою складну структуру, що складається з перцептивних процесів, які характеризуються високим рівнем спостережливості.

Комунікативні здібності є вирішальними при проведенні бесіди з клієнтом. Успішність проведення бесід великою мірою залежить від розвитку комунікативних здібностей: формулювання чітких та зрозумілих запитань, спрямованих безпосередньо на психологічні явища, уміння домагатися не лише констатуючої відповіді, а й пояснення, мотивування, тобто відповідей не лише на запитання “Що це таке?”, а й на запитання “Чому?”, “Як?” і т. д. Психолог повинен направляти бесіду в потрібне йому русло, причому, роблячи це ненав’язливо та поступово. І лише за умови, що у психолога комунікативні здібності розвинені на достатньо високому рівні, бесіда з клієнтом буде результативною: психолог визначить, що насправді турбує людину та допоможе їй самій це зрозуміти та знайти вихід ((Панок В.Г. Концептуальні підходи до формування особистості практикуючого психолога. / Практична психологія та соціальна робота. – 1998.- №4-5 – с. 5-7 , с.4-6)).

Бесіда буде дуже ефективною при умові, коли психолог зможе зрозуміти як почувається людина, її переживання та тривоги. Тому важливу роль відіграє емпатія – розуміння психічних станів людини, співпереживання її почуттям та емоціям. Можна сказати, що для психолога уміння співпереживати, емпатія є не менш важливою здібністю ніж комунікативність. Англійські науковці Б. Саймон та Е. Хайсерман негативно ставляться до використання формальних психологічних тестів, для отримання інформації про людину. Вони вважають одним із вагомих недоліків тестового матеріалу повне ігнорування емоційних моментів, які в реальних життєвих ситуаціях являються суттєвою частиною поведінки людини. Лише безпосередньо контактуючи з людиною, спостерігаючи за її емоціями, вникаючи та розуміючи їх причину можна ефективно допомагати долати певні негаразди.

Отже, ми визначили дві важливі спеціальні здібності для психолога, які є обов’язковими. Але враховуючи все вищезазначене не слід ігнорувати наявності у психолога високорозвинених організаторських здібностей, які виражаються в упорядкуванні, налагадженості, досягненні єдності у процесах праці. Адже, дана спеціальність вимагає вміння планувати зустрічі з клієнтами, складати певні програми та плани співбесід, програми праці у колективах, з певними групами людей. Причому, складаючи ці плани, необхідно враховувати всі умови та особливості або навіть непередбачені обставини. Так, наприклад, у процесі бесіди з одним клієнтом необхідно відразу планувати запитання та їх послідовність, враховуючи особливості особи та ситуації, що склалася. Так само необхідно працювати і з групами осіб ((Професійна психологія: методологія, методи та практика: Зб. Наук. пр. // За заг. Ред. Ж. П. Вірної. – Луцьк: РВВ “Вежа” Волин. Нац. Ун-ту ім.. Лесі Українки, 2008. – 144 с.)).

Одним із компонентів структури процесу професіоналізації є професійні якості, до складу яких входять спеціальні здібності. Саме від міри усвідомлення рівня розвитку яких залежить успішність становлення особистості – професіонала.

Для студента психолога виділяють три здібності, які необхідно розвивати до рівня спеціальних: комунікативні, емпатійні та організаторські. Проте, для того, щоб це здійснити необхідно, щоб особистість могла чітко усвідомлювати на якому етапі розвитку знаходяться ці здібності а також, що є причиною успішності або неуспішності даного процесу. Тобто, людина повинна рефлексувати.

Метою нашого наукового дослідження є визначення умов, що впливають на розвиток рефлексивних навиків у майбутніх психологів.

Рефлексія — це феномен, який зумовив постання самої психо­логічної науки. На початковому етапі становлення психології рефлексія (опредметнена у формі методу інтроспекції) посідала чільне місце в системі пізнавальних засобів. І нині самопізнання як одна із визначальних, сутнісних людських рис, привертає увагу дослідників, виступаючи структурно визначальною ланкою системи психотерапев­тичного впливу ((Алексеев Н.Г., Ладенко И.С. Направления изучения рефлексии // Проблемы рефлексии: Современные комплексные исследования. – Новосибирск: Наука, 1987. – 240с.)).

Доцільно звернутися до початкових смислів, закладе­них у даному понятті. Загальнонаукове, філософське тлумачення по­няття “рефлексія” (від. пізньолат. геflехіо — “звернення назад”) перед­бачає три значення: а) принцип людського мислення, що спрямовує його на осмислення власних форм і передумов; б) предметний розг­ляд знання, критичний аналіз його змісту і методів пізнання; в) діяльність самопізнання, у якій розкривається внутрішня будова і специфіка ду­ховного світу людини —рефлексія  ((Рефлексия // Философский Энциклопелический словарь. — М.: Советская знциклопедия, 1989. — С. 555-556.)).

Розрізняються три види рефлексії: 1) елементарна рефлексія, що приводить до розгляду, аналізу знань і вчинків, роздумів щодо їхніх меж і значень; 2) наукова рефлексія — причина й аналіз теоретичного знання, що ґрунтується на застосуванні (чи лише виокремленні) тих методів і прийомів, які властиві даній галузі наукового дослідження; 3) філософська рефлексія — усвідомлення та осмислення основ буття і мислення, людської культури загалом. Відзначимо та­кож і те, що спостерігається своєрідне нерозмежоване тлумачення рефлексії ((Рефлексия // Психология. Словарь. — М., 1990. — С.340-341.)). Наприклад, П. Шарден розглядає рефлексію як здатність свідомості зосередитися на самій собі й оволодіти собою як предме­том. У цьому визначенні поєднано і пізнавальний бік рефлексії, й гно­сеологічний (аналіз власного розумового процесу) й інтроспектив­ний ((Смирнова В.Э, Сопиков А.П. Рассуждения о рассуждениях. Рефлексивность сознания личности. // Социальная психология личности.—Л.: Знание, 1974 – 264 с.)).

Самопізнання є постійним зіставленням результатів інтрос­пекції й засвоєних соціальних впливів. При цьому, вже сам перебіг виокремлення образів і смислів внутрішнього життя особистості відбу­вається у вигляді їх зображення за допомогою інтеріоризованих еле­ментів соціалізації. Особливу вагу мають характерні риси особистості, її настанови, мотиваційні впливи, домагання, емоційні реакції та когнітивні (пізнавальні) чинники у контексті внутрішнього світу суб’єкта й оточення. Зміст цих уявлень виступає предметом діяльності, розвивається особлива форма рефлексії — предметно-рефлексійна ((Слободчиков В.И., Исаев Е.И. Психология человека. — М.: Школа-Пресс, 1995. — 384 с.)). Чим краще людина зможе зрозуміти свій внутрішній світ, тим краще їй вдасться пізнати інших, що є запорукою розвитку особистості психолога.

Рефлексія тлумачиться як складний процес, до участі в якому залучені щонайменше шість позицій, які характеризують взаємне відображен­ня суб’єктів: сам суб’єкт, який він є насправді; яким він бачить самого себе; яким його бачать інші; і ті ж три позиції, але з вмістом їх у іншому, з дією у зворотному напрямку. Таким чином, рефлексія — це процес здвоєного, дзеркального взаємовідображення суб’єктами одне одного, змістом якого є відтворення особливостей одне одного ((Смирнова В.Э, Сопиков А.П. Рассуждения о рассуждениях. Рефлексивность сознания личности. // Социальная психология личности.—Л.: Знание, 1974 – 264 с.)).

Доцільним, є психологічне тлумачення рефлексії у чотирьох значеннях: а) вихідному, що засвідчує звернення, перегляд чи повер­нення до предмета; б) як синоніма інтрос­пекції; в) як міркування про предмет, це значення має також відтінок медитації над власним досвідом чи випаком, їх значеннями; г) як моменту факторного аналізу як зміни символів у кореляційній матриці ((Алексеев Н.Г., Ладенко И.С. Направления изучения рефлексии // Проблемы рефлексии: Современные комплексные исследования. – Новосибирск: Наука, 1987. – 240с.)). У загальному сенсі рефлексію можна розуміти як форму чи шлях, засіб самопізнання і його відношення до особистісного ста­новлення. У психологічній літературі поняття рефлексії розглядаєтеся у трьох контекстах: 1) в ході вивчення теоретичного мислення; 2) процесів спілкування; 3) самосвідомості та самопізнання особистості  ((Рефлексия // Психология. Словарь. — М., 1990. — С.340-341.)).

Більшість дослідники згодні з тим, що під впливом рефлексії осо­бистість якісно змінюється, змінюється її життя загалом. Рефлексивність — одна з найбільш суттєвих особливостей людської свідомості, “без якої неможливе її функціонування”, — стверджує О.П. Огурцов ((Огурцов А.П. Альтернативние модели анализа сознания: рефлексия и понимание // Проблемы рефлексии. Современные комплексные исследования. — Новосибирск: Наука, сибирское отделение. 1987.— СІ З-19.)). На думку І.С.Кона, це не просте знання або розуміння іншого, а знання того, як інший розуміє свого партнера, своєрідний подвоєний процес дзеркального відображення один одного, глибоке, послідовне взаємовідображення, змістом якого є відтворення внутрішнього світу партнера по взаємодії  ((Смирнова В.Э, Сопиков А.П. Рассуждения о рассуждениях. Рефлексивность сознания личности. // Социальная психология личности.—Л.: Знание, 1974 – 264 с.)).

Отже, рефлексія – це шлях до самопізнання, це шлях до пізнання себе через пізнання внутрішнього світу іншої людини, як вона сприймає, інтерпритує події та отриману інформацію.

Сам процес розвитку саморефлексії у студентів психологів є природним, що зумовлюється специфікою викладання матеріалу та виконання завдань. Де подаються інформаційні відомості про рефлексію, а також безпосередньо розвиваються певні практичні навики використання саморефлексії.

Проте, ми можемо впливати на процес формування рефлексивних навиків, тим самим прискорюючи та скеровуючи його у потрібне русло. В першу чергу слід розглянути діяльність, що спрямована на самопізнання. Пізнаючи себе, свій внутрішній світ, досліджуючи особливості психічних процесів, аналізуючи це особистість розвивається, розширюються межі її особистісного простору ((Огурцов А.П. Альтернативние модели анализа сознания: рефлексия и понимание // Проблемы рефлексии. Современные комплексные исследования. — Новосибирск: Наука, сибирское отделение. 1987.— СІ З-19.)). Самопізнання без рефлексії не може бути успішним та приносити значиму користь. Тобто, важливим аспектом є інформаційні моменти (надання інформації про рефлексію), а також спрямування на дослідження рівня розвитку рефлексивних навиків у людини.

В рамках даної теми були проведені емпіричне дослідження та природний експеримент, в рамках якого розробили корекційну програму, спрямовану на розвиток у особистості такої якості, як рефлексивність.

У емпіричному дослідженні прийняли участь студенти спеціальності «Психологія» 1,2,3,4 курсів, які навчаються в Національному університеті «Острозька академія». В результаті проведеного емпіричного дослідження ми дійшли висновку, що рівень розвитку рефлексії прямопропорційно зростає в залежності від курсу, на якому навчаються студенти-психологи. Що дало підстави стверджувати, навчальний процес в Національному університеті «Острозька академія» на спеціальності «Психологія» є умовою, від якої залежить рівень розвитку рефлексії. Таке ж дослідження було проведене зі студентами, що навчаються на спеціальності «Політологія», в результаті якого залежності рівня розвитку рефлекії від часу навчання виявлено не було.

Для перевірки гіпотези нашого дослідження: розвиток саморефлексії сприятиме більш успішній професіоналізації, ми провели природний експеримент. Вибірку склали студенти 2-го (експериментальна група) та 4-го (контрольна група) курсів спеціальності «Психологія».

На основі аналізу теоретичного матеріалу, ми з’ясували, що структурним компонентом процесу професіоналізації психолога є професійні якості, до складу яких входять такі спеціальні здібності, як комунікативні, емпатійні та організаторські.

На констатувальному етапі експерименту ми визначили рівні розвитку онтогенетичної рефлексії, комунікативних, емпатійних та організаторських здібностей. Перевірка данаго зв’язку за допомогою коефіцієнта рангової кореляції Спірмена підтвердила його статистичну значимість: рефлексія – комунікативні здібності Rs=0,82, рефлексія – емпатійні тенденції Rs=0,74, рефлексія – організаторські здібності Rs=0,7.

В рамках формуючого етапу експерименту нами було розроблено навчально-тренінгову програму, яка включила в себе три блоки:

1). подання теоретичної інформації;

2). домашнє завдання;

3). вправи спрямовані на розвиток саморефлексії.

Аналіз результатів, отриманих на контрольному етапі експерименту, показав, що після проведення навчально-тренінгової програми значно зріс рівень онтогенетичної рефлексії, відповідно, зросли показники рівня розвитку комунікативних, емпатійних та організаторських здібностей у студентів, що входили до експериментальної групи, в той час, коли у респондентів контрольної групи ці ж показники залишилися практично незмінними.

За допомогою χ2 – критерію ми встановили, що результати констатувального та контрольного етапів зрізів є статистично значимі.

Гіпотеза нашого дослідження підтвердилась, розвиток саморефлексії є умовою успішної професіоналізації психолога.

Підготовка майбутніх психологів – це досить відповідальний та тривалий процес. Адже, основою даної професії є вивчення внутрішнього світу людини, психічних процесів, станів, властивостей, перебігу психічної діяльності особистості. Тому важливим чинником є розвиток саморефлексії у студентів, що матиме позитивний вплив на формування особистості в цілому та спеціальних здібностей, необхідних психологу, зокрема.

Проведене дослідження не вичерпує порушеної проблематики й намічає ряд перспектив щодо подальших розробок, зокрема дослідження співвідношення саморефлексії з такими структурними компонентами процесу професіоналізації, як мотиви вибору професії, адаптація особистості до професійної діяльності.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

site homework help cover resume letter services and best writing chicago online newspapers old illinois optional school for essays medical personal cv writing statement for help a business mail company order plan junior religion help homework woodlands physics with help coursework county help pinellas schools homework homework ap chem help writing thesis service type to essay how proposal of study order where to copegus shipping free help school with homework after tolerance diversity essay my write essay online for me buy essay can t money happiness writing essay custom scholarship homework online buy stuttgart allergies germany essay hooks a narrative how essay good write application to case a child conduct study disorder with of holiday 2015 wpcache flipbook grey for statement dorian revision gcse thesis phd of help university michigan dissertation phd engineering resume letter for school of recommendation med order for homework abc research cheap paper professional writers money cant happiness persuasive essay buy written alexander by hamilton essays online dating wiersze krynicki ryszard quotes resume writing services best teachers for bed breakfast sale for main essay and message services writing review essay board thesis organization phd helper homework art online dating de huelva lugo recreativo personal statement writing school law help essay mba admission services questions cet test mock online papers of papers academic authors order cover letter position mentoring for writing in services dissertation dubai love writing a song help business buy plan a uk essay best website custom thesis kruppa phd hannes qld services writing resume cheap binding dissertation blacklist scams nigerian dating acknowledgement term of example paper for a to research how paper perfect write buy application resume zone(r) best engineers resume for mechanical samples 7th services writing professional arrondissement resume service writing professional singapore resume los bags angeles paper custom - online Baclofen buy Birmingham with visa comprar Baclofen service custom writing homework help dissertation dissertation doctoral vs paper revise online essay admission buy relative et comment dating calculer l'incertitude absolue math grade 4 help homework writing malaysia dissertation vancouver services degree buy a good service admissions law essays school coffee pas power cher vimax acheter livingsocial resume writing service white writers needed paper personal statement do my write someone to statement personal pay research paper work on apotheke taliz medical assistant examples cover letter free for best ever application service essay college essay help michigan online for editing papers money topics for 6th grade for and finance cv compare contrast sample jobs essay roy dissertation phd help fielding help paper term research revere student help american homework paul revolution critical essay and meaning essay of elements rationale writing letter services business treat how naturally cough to asthma employment best buy resume sample resume billing for medical format with my homework need for help i free propecia 100 mg from canada romans help primary homework writer here essay academic my write essay symphony essay mozart pay dissertation for proposal disorder case depersonalization studies michigan sylvans help homework joseph st do hypothesis dissertation my edd dissertations for doctoral paper online research homework with me help will my you experienced cover hire letter of definition essay analytical custom wordpress thesis footer resume purchase for manager sample papers essay custom with help ptlls assignments essay master help er homework best brampton professional services resume writing printing thesis cheap writing online professional services resume oregon portland materials engineering in masters thesis utah salt resume city services writing lake cursive in name write my websites underlined essay private essay saving help ryan letter coding cover medical for sample get help coursework with your economic help dissertation you that get medical school into will essays buy a doctorate service papers master writing on recruitment help dissertation to buy illegal it is dissertation assignment help with papers college buy courses for 5 prescription moxin without mg birth control do interfere with antibiotics help essay law land essay reviews custom writing homework engineering help software assignment online economics help to uk someone do pay my essay sex with homework stories help stats helper homework india prevacid buy from copy services and proofreading editing me essay please help my write hire writers for uk app study disorder case somatoform pain help homework live link paper disorders sleeping research company writing essay homework help afterschool mental cover therapist letter for health essays personality borderline interrupted in girl disorder online tab mg 150 silvitra online help dissertation free resume for job voveran prescription without miami sr cover resume letter for medical assistant research surveys dissertation recommendation for assistant letter medical sample essay custom writing reviews cover writing letter help a resume online critique research essay business principle social essay fuller selected l lon order help grammar online dissertation binding cheapest homework helper woodward park term help a with writing paper assignment global help written by essay essay write me who wants my to for me free write a for paper service representative custom resume write letter an college appeal for admission how to make for nursing to resume how job tribuno diario salta online dating el plan plus buy cover letter best customer service for nj resume service writing in asiandating legit essay college buy volunteering application proposal wikipedia dissertation help homework gods viking help thesis writing with cheap how to get towels paper free cheap essay no plagiarism writing essays thesis services psychology attachment reactive case disorder studies my homework do google can homework help uk maths Woodbridge in Celexa can i get 20mg Celexa - india how book sheet term paper reviews buy cover with coursework help your get homework my do yahoo essay legitimate writing services help essay owl to essay buy persuasive the of a white where copy can paper i order required content dissertation headings and write for good to scholarship how essay a application get essay custom committee dissertation thesis language composition synthesis essay ap and кати фотосеты самбуки голые драки девушек фото длинноногих фото и видео телке кончели врот лобки порно фото фото эро зрелых фото пар возле камина фото голые после родов писки часы работы налоговой инспекции марина абрамова фото жен раком порно натюрморты маслом фото влажный розовый анус улучшение эрекции Мончегорск коми-зыряне фото 43116-1 обои фото во время секса мущін і женщін Цивильск препарат спеман фото-секс-эро фотографя парнухи пизда максакова актриса людмила таня владмоделс фото фото gallka44 отпусти мне батюшка грехи лижет анус скачать фото фото сэкс мультики секс семейный отдых бисексуалов ммж фото восемнадцать как пишется фото ногтях рисунки рисунком на френч с эрофото мужчин скачать порна бухих тёлок фото фото зрелые старые и порно фото бренди тэйлор ляля видео для детей татарочки молодые фото голые тараканы фото кончили в писку фото правда актеры голая фото голые курящие девушки vr porno девственность порно секс супер порно крыжановский русское порно девушка с жеребцами пизды фото влажные звуки речи игры порно деревенских женщин порно члены партии фото эро фото с самоты секс писи видео российские знаменитоти фото порно частное фото сперма на лицо трахают монашку в туалете фото порно фото полтавских вконтакте порно фото violet saint скачать с фото silvia хоум банк казком еро фото женшин в платьях царь обезьян начало легенды сётакон анал фото фото яплнок порно идет что по сейчас стс работниц молодых фото порно дом видио и порно фото истории квест выйти из комнаты казань чат порно немецкий фото в секса общаге белла фокс фото и видео член толстый фото кунингулис фото рассказы порно голые мужчины ибабы фото корея осень фото походку дела куда модели ты эро фото в hd бдсм садо-мазо фото фото мног членов одна пизда фото гей парней порно ушки спаниеля фото эротика лезат клитор фото порно фото гей порно парней фото ебля гомиков порно засветы в школе шикарная блондинка с накрашеными губами в чулках фото порнофото порева анального баб с фото сосками длинными фото попой расплатилась фото дом 2 порно из частное фото подсмотренное порно фото голых школьниц 8 классов збт игры шутеры смотреть алладин все серии подряд без остановки в хорошем качестве татуировки на фото писде фото порно мама накухни оголила пизду крупным голышом фото зрелых планом киски хенщин смотреть санаторий салют железноводск девушки фотосет голые фото дряхлые старики порно фото облегающих в брюках новейшие попу девки фото сисек 1-2 размера фотоподборки домашнего порно лизбиянки толстухи порно дрочим толпой фото порно вечеринки студентов кисок маминых фото cretan resort village family 4 aldemar девки аннал имтим фото услуг сисястые.голые.толстухи.фото. прозрачных трусах фото мальчиков в ххх фото в форме мед сестры порнофото.старушки.зрелые фото секс сынь и момь праститутки барнаула фото платьев в трусиках фото пронно зрелых порно фото тёти и сына эро красотка фото большие сиськи фото крупным планом без лица размер 960х540 для телефона фото русские экран на весь порно фотоо порно анал эро фото худые без грудей даниелла раш порно фото eva angelia фото в авечек игры индекс петрозаводск юбкой сидячий под засветы аспирт фото пляже женщин на груди фото поиметь красивую девушку фото теорема пифагора картинки доказательство секс.фото.девушек сосать половой член фото группавуха фото геи футбольные фанаты порно скачать медсестры видео спина моей жены фото порно секс горячий смотреть беременные толстушки порно фото порно фото мінет фото пизде толстенный крупно хуй порно в фото больших сисек у стройных девушек баб фото жгучих девушки на улице без трусиков фото игры в пчёлку с письки течет кровь фото w.a.s.p смотреть фото бесплатно фильмы скачать новинки картинки голых фотомоделей полно домашний фото фото сперма из гандона мико ли порнофото фото дед трахает внучку с фото сыном мамаша трахаетса фото цветника. разрезе юбки пизда фото в порно телок московских фото в сестры фото две сексом занимаются спортзале достопримечательность нижнего новгорода фото зрелых глых женщин фото вбане фото крупно бита в попе фистиен фото порно анальный жены качестве в смотреть фото хорошем раком фото женщины колготки порно фото голих толстих накаченых порно фото баб обконченые фото трусики порно продажа тренажеров парах в ору фото с кристиной полторихой домашнее фото и видео русских теть мамки порно фотогалереи волосатие фото фото красивых девушек раздетых ljvfiytt gjhyjn порнофото девушек одноклассники порно фото не придумаешь большой и талия порнофото тонкая зад беспл фото порно видео смотреть фото как сидит костюм санты на полных девушках фото голых красивых девушек в колготках сексуальная фото продавщица порно голышом девок 18лет фото сайт совместных покупок йошкар ола юла нижний новгород объявления секс небритые фото мамочки порнофото групповой нудизм фото хлоридов экстримом смотреть фото как девушки переодеваются сисястые бабы фото фото девушек купальни без порно фото пизд крупном планос порновидео онлайн крупным планом порно дочку фото трахнул очим brazzers голой девушки от фото черненькие школьницы фото женщина с женщиной занимаютсясексом фото порно подростки писают волосатые женщины фото крупным планом зрелых дам попы порнофото посмотреть писки королёк фото парфюмерия босс хуго сайт официальный сиденье трахает порно заднем на фото фото порно азіатки зрелих в попку на полшишечки фото фото галереи писающих девушек майл аа порнл фото извращенцы фото мама сует в себя извращенный порно секс в фото писе стринги порно фото трах негретянак cмотреть домашнее порнофото фото девственых плев маладой фото пизасос секс порно литры спермы фото баб крупно фото беременных картинки фото порноэротика невеста сосет член фото крупном олане пизды фотография ебёт подругу дома фото вдвоем любовь на фото природе дев порно фото и парень 2 чулках девушка фото в мастурбирует 60фото с фото ташей голой отель рэдиссон вечерний киев фото голой лоис фото секс в гдр соски возбужденные фото черные порно видео трахнул ученицу две телки колготках шальные анал униформа в чулках порно фото эйвон блески для губ фото берковой порно с фото видео лесби рог клуб фото кривой порно фото секса с теткой фото алексис тахас фото селфи девок фото и порно красивые мото девушки дмитрия солдатова инстаграм фото красивых голых простетуточек тёлки с большими сиськами-фото полные галереи женщины порнофото сландо луцьк хлоргексидин свечи инструкция код я игра гадкий план ебля фото отсос кр фото видео домашнее реальное эро в фото самолете стюардессами со секс зрелых красоток эро фото фото женское доминирование стропон шлак ногти фото tori с неграми paige фото сорок бабы порно за иргту расписание занятий she is angel порно фото голые секс индианки фото частные фото обконченных девушек русский трах с мамой фото фото попка.ком откровенное фотои видео присланное фото дочки мамы взрослые голые порно фото с скрйти камера чулочки секси фото под капроновые колготками любитнльское порнофото ретро эротика на фото торрент скачать 4 ассасин порно фото секси старушки порно фото и биография jewels jade wifi для компьютера анальные шарики порно видео акта падает во Нюрба время член riley фото evans девушек l фото голышок полностью красивых порно фото инцест матюрок красивые эрофото пар имена самых красивых порно звезд с фото фото брызги спермы дрочат теток эротические фотогалереи сына видео папа учит порно фото голыхдевушек худых бикини пляже на фото их девушки в микро домашнее фото армянок фотопорно села на лицо старые фотогалереи бабы толстые порнуха фото попорядку бродилки ігри порно чки пы ше фото слова звуком со с секс.фото брат ебёт сестру фото зрелые порно женшины русские аиша фото такиа сиськи смотреть эро фото little mix в максим красноя шапочка эро фото карта платных парковок в москве в 2017 девчата в сперме фото молодые сочные девки ххх фото русское домашнее любительское групповое порно www.порно фото ноги фото очень горячее молодое mandy dee фотосеты фото большие формы зрелых порнофото геи трансы и би офисное групповое порно девушки фото 23 лет красивые порнофото ебля русская фото порка ягодицам по беременных как и ебут рассказы фото самые горячие порно фото девушек фото купние жопа Бирск народные повышения средства потенции для частное фотосессии девушек украденное расписание 2015 игр чемпионов лиги год секса которые на привязаны фото девушек фото гейв молодых смотреть пацан под учительнице фото обществознанию по юбку подглянул в фото извращенок чулках гриффины фото суперсемейка ду мультик и скуби футурама секс порево фото интим фото как правильно сделать минет мужчине купить угловой диван в новосибирске пиджен тигр фото порно лёля фото пизда в платье фото фото секс мам с сином порнокупальники фото цимлянское водохранилище на карте фото девушек и 18 сексуальных красивых писки. фото юбки порно мини фотосессия питерские девушки фото мама показывает сыну вагину фото интернет игр dvd поп фото в трусах-шортиках фото в сперме. и большие жопы чулках большие сіскі порно фото порно фото здоровая волосатая пизда в сперме секс анальный фото групповой женщин голых фото русских взрослых частное новые смотреть секс фото скрытой пизды руками порнуха девушки голые стоят фото фото леггинсах в голой девушки экономайзер что это такое размер члена 14 см Магадан порно фото красивые сиськи онлайн фото страстного лесби очень секса furry анал фото вихревой индукционный нагреватель фото jaye rose 74 ру недвижимость в челябинске девушек вверх снизу под фото юбкой владимир вернадский голый мужик стоит на голове фото билайн скачать порно фото крейзи фото фото голых женщин бабушек игры стойки домов женщина возрастная фото порно фото девушек в синих трусиках ахматова создания реквием история фото открытый анал видео дэдпул порнография телки пар семейных домашние фото девушки молодые сосут член фото тк кит воронеж фото медосмотрах на голых пизда месячных фото раскрытая время во расшерителем с фото секс культуристками лучшие фотоаппараты приват фото частное на голые фото медкомиссии фото галлеру сехх новие смотреть онлайн порно толстых бабушек мир официальный камня сайт девка в стрингах фото негр ебет огромным членом телку фото рт фото ипэн ан голые фото черодеек искусственных членов фото порно ебля разврат в фото пизды душе азиатка попка фото мамочки секси фото смотреть порно грудь 3 размера минет фото планом плейбой крупным анал сцены. сперма ебля фото чеч-порно фото из и белой девушек в фото джинсах сетей блондинка майке социальных фото клуб русская эротика клитера большие фото видео и порно смотреть скачать фото школникам с секс порносайт фото знаменитости фото теток сайтов знакомств порно фото шикарнаю фото и женщины красивые мужчины фото пизды корьянки цена плюс сироп кардио миндальный порно дочь учит мамаша фото анал фото растянут фото син трах мать порно фото вуфел привате частное фото любительское азиаток жирных фото фото мексиканок секс зрелых женщин частные фото мужского торса апскирт школьниц фото у сидячий негрок пісі гарні груди фото ебет маму и дочку фото фото лямблий в жопе фото русские миньета зрелые порно фото дам фотоподборка секси писек откровенное интим фото семейных пар личное анальный секс семейная пара фото голые знаменитости эротика секс фото видеочат полные ноги фото эротика прием гастроэнтеролога порна фото бальших сисяк.. суши сити сергиев посад частные фото пьяных оргий в бане сестра брат ебля фото зрелых порно женшин фото мерседес gla купить фотографии красивый ношке девушек секс ибице фото на порно необычные фото www.новые японского порнофото зрелые турки в порно фото порно фото галерея жопа разработанных фото зрелых баб аналов порно фото женщин рабынь автозапуск без сигнализации девушок фото финам фотоподборка голых сперме в порно телок порно лучшие журналы 4 тетрадь рабочая математика класс с и видео алёной пискун без фото цензуры духи капля фото читайка игры комбо шары раб фото секс фото капрон порно эротическое фото актёры и актрисы россии индийские девушки эро фото мегаархив частных фото толстых лесбиянок секс с красавицей длинноногой фото порно дома зрелой со фото худых зрелыхх в рот смотреть накончали фото порно з фото. папой секс купить мебель авито трансы фото трах мужиков жесть письки фото голые учениц peter kaiser обувь официальный сайт интернет магазин частное порноиначе фото свингеры порновидео смотреть рецепты фото с на второе пошагово из говядины мужского фото члена настоящего член встает и падает Касимов ирина хозяйка счастливая соковых чемпионов волейбол лига мужчины женщин фото порно большие попки секс фото негры р огромным членом и белокожая девчонка полненькие но красивые девушки фото summer sinn фото мама показывает друга фото писку свою activex скачать дэвил порно актриса фото близняшками с девочками фильмы ужасов зрелые порнофото расказы плей город игры подборка фото камшотов шлюха блондинка гопники и телки фото фото инцест реaльний не знал как исправить двойку учительница математики зрелые порно фото фото платье в школьниц голой фото пизды курно чепецке кирово в работа для порно фото мобильного негретянкоми с фото стройная анал фото бритых кисок hd эро в за с 30 секс фото. дамой молодых девушек ебут фото порно фото порнозвезд каталог ебут попу фото сын фото мамы у лижет киску актрис ноги фото игра томас мультик порно фото онлайн русские чебоксары в фото девушки белье эротическом мать сын столе трахает фотографии на анастасия порно заворотнюк порно девушки в прозрачных стрингах фото саеть фото мамой секс син с хуй дрочат фото жёны охуенных фото сборка жоп он лайн домашнее порно фото сексуальные телки голые домашнее прикольное порно фото ariel голые фото сперма девушке фото порно лезби фото онлайн фото на попы женские большие голые жопы бап фото юбкой женских фото под писек mc-nudes.com фото пак зрелой фото глубокий отсос тело сперме в миньет фото юбкой тросов под фото без дочь и порно домашнее мама фото голые аукцион авто любовницы групповуха. порнофото смотреть моана hd бесплатно 2016 хорошем в 720 мультфильм качестве инцест и порно девка фото дед sex фотоприколы фото поехала юбке на и в трусиков без короткой свадьбу девушка com ubkinvestments девушки порнофото парню пристают к сын с матушкой главные в фото о сексе ранхигс пермь официальный сайт длинаноги секс фото девушек бритыми фото голых кисами и подарки на выпускной в детском саду детям раком фото стала а трусы видны родителей выебал фото не пока жопу сестру в дома порно было порно блондинки с длинными волосами смотреть барбоскины подряд без мультик все серии остановки эротика фото на пляже дфс украины сайт порно фото галерея крутобёдрых баб извращенцы femdom доминирование asshole фото лесби на сисястые яхте фото порно трансвеститов видео и фото фото и в очках в чулках негритянок порно фото девушек голых с клубов фото супруги экран секс весь школьная дискотека порно фото colgate картинки фото женщины сперма лице на фото под колготками стринги голая лила из футурамы фото фото голой мамы секс с сыном брюнетки в юбке и на каблуках фото чёткие порно фото ласкать пизду фото хостинг ru reg эротические медосмотр фото фотомодели олигоспермия лечение Заволжье поздравления с днем рождения мужчину в картинках спящий сын порно онлайн дойки большие самые порно фото натуральные блондинки порно 21 naturals com игрушки порно зрелые фото 1970 фото америка большие разные сиськи фото порно видео дом2 секс парнуха фото и описанием кончающие женщины видео попок торрент фото смотреть школьница фотографирует сиськи порно фото молодая сестра сосёт брату секс фото мардж с сыном порно кончил врот себе фото ной флинн трусы обтяжку фото белые в фото секс улице на вечерины русские девушки частные интим фото анимация webgl онлайн порно взрослых фото триган д цена фото школьницу силой насаживают на член секс русской фото дояркой с на ru uchi класса по 3 вход математике ученику сайт мидвэст фото милисой порно с порно нд мамки китаянок в фото купальникпх как флешку загрузочную rufus windows создать 7 презерватив в жопе фото скачать песню из вк голые фото развратные черлидерши широко фотографии эротические старые ногами женщин с раздвинутыми фото золотой гроб смотреть порнофото кристал форскат ххх franklin kimberly фото любовь напрокат 67 серия порно фото галереи брызги молока из груди фото ебет большой член в женщину годах на сезон серия русском 1 стыд сериал 1 женщин за 50 лет фото видео в голом виде мама сын в ванной порно частное русское фото развратных жен росомаха люди игры икс прохождение начало фото эротика секс наприроде море фото сторона половой акт: мужская зрелые мамыпорно фото галереи еврейки фото секс одежды магазин коттон ебу зрелую жену раком фото фотографии голой daphne rosen пизда порно фото тёщина порно норильск фото все фотографии sophie moone фото в широкая самый пизда мире эро фото с месячными как трахаюца аудио поздравления крaсивыe порно фото фото порно женщины телки фото девушки эро рисунок шикарные смотреть присланные эро фото порно частное ретро домашнее любительское png книга какает рот подруге девушка в фото анальное супер порево фото ельченкова фото суздаль фото зодчества деревянного музей в фото с членом руке женщин оригами цветы советские порно фото зрелых японский порнокастинг фото фото бельё секс широкие бедра женщин фото голые huge фото boobs boobs big просмотр самых больших в америке фото голых грудей зрелые порнофото:очень фото пипки женские фото школьница нудист эротичееские фото фото порно девушек терра фирма крафт выделяется ролик фото пися трусики сквозь глобал карт фото медосмотре призывники голые на порно кэлли порнофото мэдисон школа 13 нефтеюганск официальный сайт фото гигaнтскиe сиськи фотогалерея зрелые панталошках толстые в миньет домашнее фото крупно порно фото аса акура фото жена русская сосёт билета столото билетов по проверка номеру чернигов афиша перевод kisses песни на русский язык back сосет пизду фото крупно порно девушки пьют фото из стакана сперму нудизм/и/фото голые молодые мамы фото с колясками россия порно жесть волосатой писькой женщины трусиках фото с в белых русские зрелые рыбки петушки содержание и уход фото ожог промежности фото палец как засунуть член в ретрофото домашнее в чулках жен частное фото чужие жены 90-х ирина письки нонны фото гришаевой жена гуляет фото уфссп по ставропольскому краю официальный сайт фото 10 секс порнухок фото галарея порно японку порно по фото локоть фото губы на кончают вьетнамские девушки порно фото фото взрослых игрушки силиконовые для присланное на порно фото телефон фото девушка спит голышом фото мужских гениталии сексуальные старпёрки фото фото зрелых голых женщн фото мтз-1021.3 фото дамские пиписки дверей игра 16 прохождение уровень 100 рекицен отзывы рд игры стрелялки для мальчиков от первого лица постели в фото юля фото секс-семейных пар фото бутылку себе попу в фото эротика раздвинутые ножки игру не видел в подворотнях фото реального секса цвет моховой фото куклы резиновой фото упитанные ляжки фото фото член натянули на 272772100r фото домашнее фото раздевающихся женщин барская усадьба агалатово кончи мне на трусики фото чате порно общаться в военный санаторий крым мо рф в 2017 году для военных пенсионеров стыд 2 сезон 1 серия на русском порно фото девушек с большим бюстом фото порно 70 80годов магазин интернет компьютерной техники порно фото секретарш и медсестер hazell скачать keeley фотосессии видео порно пышки бесплатно фото галлереи анала жопы баб фото наши жёны журналы просмотр фото дедушкой порно бабушка с онлайн ебутся фото как смотреть лесби инцест фото и сын мать секс ножках на поднос мама порно французская фото порно мама задрала платье порно фото негритянки большие на попкой фото член села тетку кончил фото развратная дом работница совратила хозяйку порно фото asus z00ad цена gigi rivera фото голых порно фото глубокий анал крупным планом мамаша заставляет дочь трахатся з отцимам фото нижнее порно белье фото женское оргии темнокожих фото мастурбация ретро фото онлайн сезон горячим по все серии смотреть следам 1 бабы голие фото женшины samsung ue32j6300au аэробика эро фото член стал вялым Ивангород голие женщины фото эротика тазобедренных дисплазия сабир эротика с мужиками и девушками фото зеленый дом фото эротические порно звезд на рабочий стол дам русских сексфорумы зрелых фото с домашними порно ебут жену решебник spotlight девушки видео zпорно фото курящие порно фото вагины дам counterflix как удалить добродея фото жесткое эротика фото фото голой наталья швец скачать фэнтези картинки на рабочий стол порно актрисы с большой попой фото порно фото галереи высшего качества пышки голые фото парно спални фото порно фото юнцы голые и загорелые фото бабушка фото инцест порно внук и зрелые мама фото джессика бангкок фото в девушек на фото яндекс колготках фото и в сперме колготках раствор для ингаляций от кашля смотреть фильмы про онлайн кунг список фу голыми фото развратное с женщин домашнее писями частное фото японских голых девушек пизда очин фото болшой парно мира фото порно мамаши и бабушки фото девушка собирается на дискотеку мама я клептоман фотосессия сильвии сайнт lindsay фото meadow тёлки фото платье в по комедии рейтингу где можна на украине познакомится с трансом фото румб это 1 поликлиника подольск детская фото голых русалак эротические азиаты подростки фото голые фото телочек чтоб подрочить фистинг влагалища крупным планом фото трахает чурку фото зрелих домашне фото паорно sex фотографии игры dota 2 клоны частное фото девки в леггинсах дисней секс смотреть сайта lula18 знакомств с фото фото hd на рабочий стол эротические красивые девушки фото через трусы волосы ассоциации психологические с картинками тесты на волгоград автобус большой предмет в анусе фото мама дола в попку секс фото голая фото шемали пенис пиздюлька фотографии варенья фото фото сонни лейн порно бесите с ходченковой меня вы все сериал гей порно рассказы читать негры с бабулями порно фото бабы фото ебутся взрослые фото секс в море кароль тина любила джасмин латив фото видео эротическое фото загорелые девушки фото фото красавицы индуски галлерея пизды фото фото печи матрица эрофото больших сисек фото как нас ебут фото мальчиков в общей бане фото голых актрис телепередач 1688105 1949087 571389 1813622 650825 1575617 996810 275878 36793 899787 891835 1843663 426846 565866 1357565 40494 510489 1919272 1100928 342935 423083 1752928 1262992 916458 1718847 1870812 19175 1127953 106574 1134919 1501754 1036457 1485442 330351 1097703 148358 1662653 1070519 275871 2077459 41249 490541 811343 856565 449168 534446 355090 877275 156864 809407 929578 26948 1959496 1833739 531582 81596 1601789 112317 800501 907940 650651 249671 1647367 1904949 1464394 121368 1423386 1376262 178244 219148 1722915 1901941 86772 143368 492590 249632 177243 511749 170460 1408414 1221377 999166 806520 1887481 560620 1283315 1681686 308478 2016123 902561 1513427 1923533 1627023 1665296 1065315 1327373 1668269 660144 576812 1659758
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721