Сакральні об’єкти Свято-Георгіївського чоловічого монастиря у складі Національного історико-культурного заповідника “Поле Берестецької битви”

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Матеріали статті присвячені сакральним об’єктам Свято-Георгіївського чоловічого монастиря у складі Національного історико-культурного заповідника “Поле Берестецької битви”. Головна увага зосереджена на Свято-Георгіївському храмові-пам’ятнику як одному із найсамобутніших витворів архітектурного модерну в Україні та Свято-Михайлівській церкві – пам’ятці вітчизняного культового дерев’яного зодчества.

The article is dedicated to sacral objects of Saint George friary at Cossack’s graves that are the part of the National historical-cultural park «Field of Berestetska battle». Attention is focused on Saint George temple that is one of the most original modern style architecture creation in Ukraine and on Saint Mykhailivska church – the monument of native cultic wooden building.

Постановка проблеми. Історія козаччини має багато сторінок як славних перемог, так і великих поразок. Берестецька битва 1651 року посідає особливе місце в історії України, є однією з її сторінок. Саме на честь героїв-козаків, які полягли у цій визначній битві, було створено меморіальний комплекс Свято-Георгіївського монастиря. За час свого існування він пройшов складний шлях. Перебуваючи у стінах Свято-Георгіївського монастиря, відвідувач може дізнатися про славне минуле українського народу та його героїчні подвиги. Саме це допомагає не втратити відчуття власного коріння та історії, що так важливо в наш час. Відтак, знання та шана пам’яток архітектури, мистецтва та історії, яким, безумовно, є Свято-Георгіївський монастир, є беззаперечно актуальними.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Свято-Георгіївський монастир уже багато років привертає увагу істориків, релігієзнавців, краєзнавців, архітекторів та мистецтвознавців. Він часто згадується у працях, присвячених історії козацтва та історії України. Не зважаючи на це, його вивчення мало фрагментарний характер і потребує подальшого докладного дослідження. Найбільш повно розглянуто заснування меморіального комплексу “Козацькі могили” в роботах Г. Бухала, Т. Ісаєвої, Г. Лотоцького, П. Лотоцького, Є. Цимбалюка, у яких охоплений широкий спектр проблем, пов’язаних з історією Свято-Георгіївського монастиря. Архітектурні особливості комплексу проаналізовано в працях О. Годованюка, М. Лотоцької та ін.

Мета і завдання дослідження. Метою статті є історико-релігієзнавчий аналіз видатних пам’яток сакрального мистецтва Свято-Георгіївського монастиря. Задля досягнення мети необхідно розв’язати такі дослідницькі завдання:

 • розкрити вияви традицій народної дерев’яної архітектури на прикладі Свято-Михайлівської церкви;
 • дослідити сакральні та художньо-мистецькі особливості іконостасу Свято-Михайлівської церкви;
 • з’ясувати архітектурні особливості Свято-Георгіївського храму;
 • охарактеризувати інтер’єр Свято-Георгіївської церкви.

Викладення основного матеріалу.

Головне у формуванні історичної свідомості – виховання почуття патріотизму, гордості за свій народ, любові до рідної землі, шанобливе ставлення до традицій минулого.

На українських землях XVI – XVII ст. відбувалися постійні сутички між селянами та феодалами. Апогеєм цього стала Визвольна війна 1648 – 1654 рр. під проводом Б. Хмельницького. Дві армії зійшлися на полі неподалік містечка Берестечка, де і мала відбутися генеральна битва, яка була найбільшою в європейській історії до кінця XIX століття [3, с. 18].

Ідея створити пам’ятник загиблим під Берестечком виникла незадовго перед Першою світовою війною. Одним із ініціаторів цього став архімандрит Почаївської лаври Віталій (Максименко). Починаючи з 1909 р. розпочалися роботи зі зведення споруд меморіалу. Проект Свято-Гергіївського храму-памятника був розроблений студентом архітектурного відділення Вищого художнього училища при Академії мистецтв у Петербурзі В. М. Максимовим. Затвердив його професор О. В. Щусєв. Керував роботами зі зведення Свято-Георгіївського храму волинський єпархіальний архітектор В. Г. Леонтович [5, с. 106].

18 червня 1910 р. було закладено храм-пам’ятник. 1912 р. на територію майбутнього комплексу було перенесено з села Острів Свято-Михайлівську церкву – архітектурну пам’ятку XVII століття. 2 червня 1914 р. меморіальний комплекс “Козацькі могили” було освячено й офіційно відкрито. Значно пізніше, у січні 1966 р. за рішенням уряду Радянської України територія “Козацьких могил” була проголошена заповідником і підпорядкована Рівненському краєзнавчому музею [5, c. 40].

Огляд архітектурного ансамблю заповідника екскурсанти починають із Свято-Михайлівської церкви — пам’ятки української дерев’яної архітектури XVII ст. Ця церква посідає особливе місце як в історії архітектури, так і в історії України. Будучи найближчим православним храмом, поблизу якого мала відбутися битва, саме її було обрано для урочистого богослужіння 20 червня 1651 р., де перед битвою за Божественною літургією молився та причащався гетьман Богдан Хмельницький [11, с. 62].

Під колишньою підло­гою церкви знайдено низку літургічних речей, що, очевидно, вийшли вже з ужитку в час побудови церкви і, за звичаєм Православної церкви, були закопані під підлогою нової споруди. Розкопками підтверджено існування довкола церкви старого кла­довища оскільки в окремих захоронениях знайдено покладені туди за місцевим звичаєм монети другої половини XVII—XVIII ст. [9, c. 4].

Свято-Михайлівська церква є тризрубним, триверхим храмом типовим для дерев’яної культової архітектури того часу, із переважаючим об’ємом центрального куполу. В цій пам’ятці архітектури ми бачимо розвиток тризрубної церкви від одноверхої до триверхої, у якій об’єми західної та східної маківок є значно меншими за розмірами у порівнянні з центральною. Всі три зруби Свято-Михайлівської церкви мають форму четверика. Четверик центрального об’єму церкви переходить у восьмерик, на якому посаджена баня. Дві інші бані Михайлівської церкви, як бачимо, не є достатньо розвинутими і, очевидно, являють собою перехідний тип від одноверхої до триверхої церкви [12, с. 134].

Сама церква вкрита гонтом – дерев’яними пластинами, що набивалися на поверхню зовнішніх стін споруди задля їх стійкості щодо атмосферних змін. Дах і три бані церкви в оригіналі теж були вкриті гонтом, але після її перенесення із с. Острів і подальшої реставрації його було замінено бляхою.

Ще одним елементом, якого не було у первісному вигляді Михайлівської церкви, є опасання – зовнішня галерея, яка слугує додатковим захистом фундаменту будівлі від розмивання дощовою водою. Вона була добудована після перенесення церкви на острів Журавлиху [12, с. 67]. Крім того, під ним у випадку негоди можна було знайти притулок.

Іконостас Свято-Михайлівської церкви є пам’яткою образотворчого мистецтва доби бароко. Він вражає своїм мистецьким виконанням. Зокрема мереживом дерев’яної позолоченої та посрібленої різьби [7, с. 12]. На жаль, ми не маємо точної дати створення цього іконостасу, зрештою, так само, як і не знаємо, хто був його автором [11, с. 44].

Іконостас Свято-Михайлівської церкви з села Острів є яскравим прикладом ранньобарокового вівтаря. Впливи стилю бароко в ньому помітні, насамперед, у його декоративному декорі. Народні майстри, які його виконали, вміло використали елементи декору, а також і технічні прийоми, які з’явилися під час Ренесансу і були переосмислені та розвинуті у стилі бароко. В ньому використані рослинні орнаменти, зокрема мотив лози з гронами винограду на царських вратах як одного з символів Ісуса Христа [10, с. 68]. Детально вирізьблене листя, квіти та деякі геометричні елементи. Все це є запозиченням з мистецтва Відродження, проте народні майстри змогли надати різьбленню більшої виразності та експресії. В бароковому мистецтві традиційним було оздоблення рами ікони пишним декором. Із розвитком стилю бароко в іконостасному мистецтві різьблення займало все більше і більше місця. Так, у пізніх барокових іконостасах можна бачити тенденцію до заміни живописного зображення різьбою. В таких пам’ятках різьблення могло вкривати всю ікону, залишаючи відкритим лише лики та долоні святих. У випадку ж з Михайлівським іконостасом бачимо приклад раннього бароко. В цій пам’ятці елементи декоративного різьблення є другорядними щодо самих творів іконопису: вони лише збагачують живописні твори. Різьблення Свято-Михайлівського іконостасу вкрите позолотою, сріблом та фарбою різних кольорів [12, с. 64].

Іконостас Свято-Михайлівської церкви як пам’ятка раннього бароко демонструє перехід від одного стилю до іншого. Так, у цій пам’ятці є елементи, притаманні архітектурі доби Відродження. Це, насамперед, карнизи, які візуально розділяють іконостас на два яруси, що було притаманно архітектурі бароко. Іншими важливими архітектурними елементами є невеликі декоративні колони в намісному та апостольському рядах, за допомогою яких ікони виділяються із суцільної іконостасної стіни. Ці невеличкі колони завершуються капітелями коринфського ордеру. Це, знову ж, підкреслює його зв’язок з епохою Відродження, яка брала за ідеал античну культуру [11, с. 71].

Барокового вигляду іконостасу насамперед надає його пірамідальне завершення – центральна вісь виокремилась та почала домінувати в усій конструкції, витягуючись по вертикалі. На відміну від більш пізніх зразків цього виду мистецтва, Михайлівський іконостас є лише початковим етапом переходу до барокової конструкції. Проте вже тут можна абсолютно впевнено стверджувати про наявність домінуючої вертикальної осі вівтаря. Цей ефект досягається за допомогою зміщення ікон апостольського ряду й ікон розміщених безпосередньо над ним по вертикалі [5, с. 75]. Таким чином створюється каскадна композиція ікон вівтаря, які спадають від центру до боків. Завершується іконостас прекрасно оздобленою композицією розп’яття, що лише підсилює враження стрункості всієї композиції [5, с. 73].

Попри наявність канону у виборі та розміщенні ікон на вівтарній стіні, майстри, котрі створювали іконостас Свято-Михайлівської церкви, внесли декілька нетипових і нехарактерних рис. Це стосується, насамперед, приділу та дияконських врат Михайлівського іконостасу. Також нехарактерними є зображення й намісного ряду.

Як відомо, згідно з каноном у приділі розміщено ікони, що присвячені історії церкви. В Михайлівському іконостасі у цьому ряді розміщуються ікони, на яких зображені біблійні сюжети, а саме: “Святий Микола і три юнаки”, “Сон Якова”, “Ісус виганяє торговців з храму”, “Чудо архангела Михаїла в Хонах”. Це є унікальним рішенням, не притаманним тогочасному іконостасному мистецтву. На жаль, причини такого вибору народних майстрів нам невідомі.

Що стосується намісного ряду, то тут теж наявне неканонічне розміщення ікон на іконостасній стіні. Святий Микола та архангел Михаїл, якому присвячена церква, змінені місцями. Дияконські врата, на яких, згідно з каноном зображаються архангели Михаїл та Гавриїл, мають зображення іншого характеру, а саме – святих Василія та Миколая [6, с. 4].

Особливе вирішення знайшов празничний чин. Як відомо, у ньому зображаються сцени з земного життя Ісуса Христа. В цьому випадку він демонструє сцени з життя не Ісуса, а Діви Марії. Ще однією особливістю цього ряду є наявність в ньому не шести, як зазвичай, а дванадцяти ікон, з’єднаних у групи по дві. У решті зображень іконостас Свято-Михайлівської церкви є канонічним і типовим для свого часу.

Є ще одна особливість Михайлівської церкви – спуск у підземний хід, який починається з центру і веде під вівтар. По неширокому, на зріст людини, підземному ходу через метрів п’ятдесят відвідувач потрапляє у склеп, що є першим поверхом храму-мавзолею [12, с. 28].

Свято-Георгіївська церква – головна споруда меморіалу “Козацькі могили”, що розташований поблизу с. Пляшева – можливо, це найсамобутніший витвір архітектурного модерну в Україні. Свято-Георгіївська церква привертає увагу дослідників не випадково. Споруду задумано й виконано надзвичайно сміливо, воднораз витончено і невимушено оскільки іконостас винесено назовні. Відтак церква опинилася просто неба, паперть же перетворилася на солею [12, с. 65].

Якщо пильно розглянути обриси Свято-Георгіївської церкви в плані, стає зрозуміло, що вона разом із папертю-солеєю утворює характерний план дев’ятидільної хрещатої церкви. Як відомо, дев’ятидільна церква складається з рівнораменного хреста, вписаного в квадрат [12, с. 75]. Оригінальну обсягово-просторову композицію храму в Пляшевій було утворено завдяки архітектурному перекрою уявної дев’ятидільної дев’ятиверхої церкви. Три західні камери було опущено під ґрунт (саме вони утворили склеп і підземну церкву Параскеви-П’ятниці). На поверхні залишилися дві третини церкви. За це промовляє той факт, що наземна церква має шість верхів, це випадок унікальний. Головне чоло становить, по суті, площину архітектурного перекрою. Надвірний іконостас відкриває немовби вигляд на розкритий внутрішній простір.

Отже, один із складників технології архітектурного проекту – перекрій – став засобом художньої виразності. Церква як архітектурна споруда нічого не втратила, а, навпаки, набула таємничого й воднораз зрозумілого характеру. Поверхи її позначають історичні й культурні символи. Підземна церква з похованнями святих мучеників – традиція, що сягає першохристиянських монастирів і навіть ще раніших, дохристиянських гробниць, що відображають уявлення багатьох старожитніх народів про сакральний простір, поділений на три частини, які відповідають трьом сферам космосу – підземній, земній і небесній. Ці частини поєднувалися “космічною віссю”, вертикаль її подекуди втілювано в центральному стовпі в поховальній камері [11, с. 83].

За той самий сакральний стовп, “світову вісь”, або “світове дерево” можна вважати наявну в підземній камері-похованні цегляну порожнисту колону, заповнену кістками загиблих. Звичай ховати тлінні останки в нішах стін так само тягнеться з сивої давнини. Над підземною церквою, підземним іконостасом Параскеви-П’ятниці розміщено перший наземний урочистий іконостас просто неба. На солею перед надвірним іконостасом виходить світлова криниця-ліхтар. Світло з нього падає стовпом на скляний саркофаг, розміщений у церкві Параскеви-П’ятниці, а церковною банею, сакральним ”небом” Свято-Георгіївської церкви, стає справжнє небо над “Козацькими могилами”.

Порівняння з печерними храмами довершує підземний хід, який сполучає перенесену з села Острів дерев’яну церкву св. Михаїла з гробницею і церквою Параскеви-П’ятниці. Символізм, історичні екскурси в далеку давнину вельми характерні для початку XX сторіччя: вони влучно віддзеркалюють глибокий сенс храму-пам’ятника.

Варто знову звернути увагу на план та обсягово-просторові особливості наземної частини будівлі. Відгалуження хреста, що виступають назовні в усіх хрещатих українських храмах, мають гранчасту форму, яка створює перехід від одного обсягу до іншого. Його наріжні камери здебільшого прямокутні, але є гранчасті й напівкруглі [5, с. 94]. План Свято-Георгіївської церкви в наземній частині вирізняється чіткими формами добре висунутих п’ятигранних відгалужень хреста й тригранних наріжних камер, але далі обсягово-просторова композиція відходить від поширеного традиційного типу дев’ятидільної церкви. Зазвичай, наріжні камери менші за планом і висотою, здебільшого двоповерхові. У Георгіївській церкві вони майже однакові. Переважна більшість цих храмів усталеного типу має п’ять верхів. Над наріжними камерами верхів немає [5, с. 56].

Три верхи Свято-Георгіївської церкви відсутні, тобто наземна частина не подібна до дев’ятиверхого храму. Якщо окинути оком наземну частину церкви в цілому, то вона насправді дуже скидається на старовинний п’ятиверхий хрещатий храм [5, с. 87].

Меморіальний ансамбль “Козацьких могил” створений у вигляді уфортифікованого двору, з мурами та штучними ровами. Центральна споруда його – Свято-Георгіївська церква. Саме таке вирішення ніби символізує бойовий козацький табір [12, с. 90].

Свято-Георгіївська церква справляє зовсім інше враження, якщо оглянути її з різних боків. Коли поволі обходити споруду від головного західного чола, то помічаєш: усе підпорядковано ідеї суворої урочистості. Велика арка, яка відкривається на площині фасаду-перекрою, є не тільки гострим архітектурним прийомом, а й символічним уособленням тріумфальної брами. Тимпан арки містить у собі іконостас, виготовлений з червоного й чорного граніту з георгіївськими хрестами й чудовими іконами пензля Івана Їжакевича [12, с. 88]. Всю площину над іконостасом заповнює композиція “Голгофа” цього маляра. Така значна площа зображень на фасаді вражає. І цей прийом має подвійний сенс. Розмальований грандіозний тимпан, що контрастує з чистою поверхнею арки, – це зображення вкритого фресками внутрішнього простору церкви, а з іншого боку – продовження давньої традиції. Надвірні зображення прикрашали фасади величних пам’яток минулого [1, с. 213].

Арку-браму, немов дві вежі, фланкують бічні обсяги північного й південного рамен хреста. За аркою струнко здіймаються чотири верхи, над якими панує високий центральний. Під час дальшого руху навколо споруди відкривається стрімка вертикаль північного (або південного) фасаду, якою обривається відтята й занурена під грунт третина церкви [10, с. 82]. Завершує обхід східне чоло, яке знову набуває урочистості завдяки щільно згрупованим шести верхам, що линуть угору, – їх можна побачити вповні тільки звідси. Тонку гру історичних нагадувань довершує така деталь: розлогі півкружжя з поребрику, єдина прикраса граней центрального підбанника, трапляються в найдавніших візантійських храмах [10, с. 69].

Усипальниця на Козацьких могилах є великим арочним прямокутним приміщенням із двома маленькими віконцями під стелею, які освітлюють білі масивні стіни. Склепіння розміщено під солією – підвищенням навпроти фасаду храму [10, с. 68]. В усипальниці влаштовано кам’яний саркофаг – гробницю, яка закінчується зверху скляним накриттям. Через нього видно козацькі кістки й черепи, зібрані тут. Самих кісток і черепів, як кажуть, у саркофазі зібрано біля семи тисяч. У своїй основі, у приміщенні усипальниці, гробниця також має спеціальні отвори, через які можна побачити козацькі кістки. Перед гробницею влаштоване місце для служіння панахид за загиблими [12, с. 4].

Із приміщення усипальниці ведуть два входи до підземної Свято-Параскевської церкви соборного храму монастиря, а також два підземних ходи – один до стародавньої дерев’яної Свято-Михайлівської церкви, а другий – до незбудованої через Першу світову війну дзвіницю. Останній хід має вихід на поверхню.

Церква Параскеви-П’ятниці з’єднана з приміщенням усипальниці двома дверними отворами з декількома східцями донизу, а центральні двері західної стіни храму відкривають склепіння над саркофагом, до якого ведуть декілька сходинок. Цей же саркофаг можна побачити перед фасадом Георгіївського собору на рівні землі, бо він наче тетраподом перед зовнішнім іконостасом на західній стіні собору та “Голгофою” І.Їжакевича [9, с. 5].

Підземна церква св. Параскеви, на відміну від інших храмів монастиря, не вражає своїми розписами чи оздобленням. Особливо це помітно у теплу пору року: все церковне начиння та ікони переносяться в інші храми, оскільки підвищена вологість та низька температура руйнують цінні пам’ятки сакрального мистецтва і не дозволяють нормально проводити Богослужіння. Але в холодну пору року – починаючи з кінця жовтня й до Хрестопоклонної седмиці – Свято-Параскевська церква виконує функції “теплого храму”, який на цей час прикрашається і де відбуваються щоденні богослужіння.

Раніше в цій церкві зберігалися дві шановані ікони: ікона Божої Матері “Скоропослушниця” (1989 p.), яка була прислана в дар братії монастиря зі Старого Афону і сьогодні знаходиться у вівтарі Борисоглібської церкви, та угодників Божих Волинських. Доля останньої ікони, на жаль, не відома.

Чудовими є архітектурні форми храму св. Параскеви: склепіння центрального об’єму храму підкреслюється арками бокових приділів, які значно збільшують загальну площу храму та дозволяють отримати задовільні акустичні якості. Загалом, Параскевська церква вміщує таку ж саму кількість прихожан, як і головний, свято-Георгіївський храм, не рахуючи хорів, які поєднують останній з церквою свв. Бориса і Гліба [7, с. 10].

Вівтар та сусідні службові приміщення теж перекриті цегляними склепіннями і мають зовнішнє освітлення через невеличкі віконця, які розміщені на рівні землі.

Внутрішня організація Свято-Георгіївської церкви ґрунтується на базовому праобразі – дев’ятидільному хрещатому храмі. Центральний верх спирається на підпружні арки, перехід від арок до восьмерика підбанника забезпечує система тромпів. Як твердив І. Свєшников, перший поверх наземної церкви спочатку було задумано тільки як вівтар [1, с. 103]. Це викликає подив, адже простора зала становить дві третини цілого. Так чи інакше, але вівтарну перегорожу було встановлено на звичному місці, у східній частині церкви. Таким чином на першому поверсі опинилися два іконостаси, присвячені св. Георгієві. Ікони теж писав І. Їжакевич. У південному та північному раменах хреста – широкі кручені сходи, які ведуть угору (на другий поверх, де розміщено приділ святих великомучеників Бориса й Гліба), і вниз (до церкви Параскеви-П’ятниці). Відтак, рамена не тільки ззовні нагадують ті вежі, що фланкували фасади давньоруських церков візантійського типу, а й виконують ту саму функцію – сходів на розвинені хори. Другий поверх церкви розкривається в центральний простір через широкі підпружні арки [6, с. 4]. Стіни храму розмалювали почаївські малярі О. Корецький та П. Пилипчук. У роботах О, Корецького вражає манера й стиль виконання, оскільки він поєднав традиційну тогочасну школу церковного живопису з вже класичною на той час школою українського церковного малярства.

Із усіх храмів Свято-Георгіївського чоловічого монастиря на Козацьких могилах, Борисоглібський приділ було влаштовано й обладнано останнім. Він знаходиться на хорах центрального храму трьохпрестольного Свято-Георгіївського собору й перехідними галереями з’єднується з правим та лівим кліросами.

Оригінальним та цінним є інтер’єр приділу, до якого ведуть масивні кам’яні сходи з двох боків собору. Лінії невеликих галерей, що ведуть до вівтаря, розсікаються арками; чисельні видовжені вікна дають багато світла і можливість осягнути навколишню красу обителі; із галерей є виходи на два маленьких балкончики, із яких раніше при багаточисельних богослужіннях просто неба, виголошувалися церковні проповіді [7, с. 10].

Заслуговує на увагу й внутрішнє начиння храму: іконостас виконано в рідкісному для Волині стилі ампір (варіант російського класицизму), а розписано 1957 р. Примітним є те, що напівсферичний простір вівтарної частини приділу і деякі стіни в багатьох місцях мають отвори гільз бойових снарядів початку XX ст., які використані для підвищення акустичних характеристик храму, що робить Борисоглібський вівтар, в акустичному плані, найбільш вдалим серед вівтарів Георгіївського собору [1, с. 70].

Вівтар Борисоглібського храму прикрашено багатьма старовинними церковними речами – запрестольним та напрестольним хрестами початку XX ст., Євангелієм останньої чверті XVIII ст. (надруковане за польського короля Станіслава Aвгуста), списоком з Іверської ікони Божої Матері з Афону (кін. XIX – поч. XX ст.), іконою св. Гермогена, патріарха Московського (кін. XIX ст.), величним кіотом з іконою Пресвятої Трійці та ін. [8, с. 18]. Центральну частину іконостасу над “Тайною вечерею” прикрашає традиційний для волинських храмів образ Пресвятої Богородиці, який урочисто опускається для прикладання віруючих в особливі святкові дні.

Висновки. Завдяки праці українського народу,на о. Журавлиха постав ансамбль, значення якого неможливо переоцінити його історичної пам’яті, національної свідомості, а також зміцнення духовного фундаменту нації.

Свято-Михайлівська церква, розміщена на території комплексу, є пам’яткою дерев’яної архітектури козацької доби. Вона тісно пов’язана із загальними тенденціями розвитку барокового мистецтва. Свято-Михайлівський іконостас є унікальним з цілої низки причин. Він є пам’яткою раннього бароко, про що свідчать елементи декору та його архітектурна конструкція (це підтверджує той факт, що цей іконостас є прикладом перехідного етапу від ренесансу до бароко в образотворчому мистецтві). В ньому наявні архітектурні елементи Ренесансу, зокрема такі як карниз та декоративні колони коринфського ордеру, що поєднуються з пірамідальною композицією всієї пам’ятки. Це наочно демонструє суміш стильових ознак епох відродження та бароко. Витончена різьба, у якій використані мотиви Ренесансу, виконана в стилі бароко. Головною особливістю цього іконостасу є неканонічне розміщення та вибір ікон.

Будучи головною спорудою усього комплексу “Козацькі могили”, Свято-Георгіївських храм є видатною пам’яткою архітектури модерну в Україні. Оригінальну обсягово-просторову композицію цього храму було створено завдяки архітектурному перекрою уявної дев’ятидільної дев’ятиверхої церкви, проте наземна церква має шість верхів, що є унікальним випадком у культовому зодчестві. Це пояснюється тим, що, згідно із задумом архітектора, три західні камери було опущено під землю; вони утворили склеп і підземну церкву. Заслуговує на увагу й іконостас, який виконано в рідкісному для Волині стилі ампір.

Список використаних джерел та літератури.

 1. Виткалов В. Г., Пономарьова Т. О. Берестецька битва 1651 року мовою документів: за матеріалами наукової спадщини І. К. Свєшнікова / В. Г. Виткалов, Т. О. Пономарьова. – Рівне, 2005. – 404 с.
 2. Бухало Г. Відновити втрачені картини / Г. Бухало // Вісті Ровенщини. – 1991. – № 3. – С. 15.
 3. Бухало Г. На острові Журавлиха / Г. Бухало // Червоний прапор. – 1990. – № 9 – 10. – С. 17 – 19.
 4. Годованюк О. М. Типологія православних мурованих храмів Волині / О. М. Годованюк // Архітектурна спадщина України: Випуск І Маловивчені проблеми історії архітектури та містобудування. – К., 1994. – С. 75 – 92.
 5. Годованюк О. М. Монастирі та храми волинського краю / О. М. Годованюк. – К. : Техніка, 2004. – 176 с.
 6. Ісаєва Т. Дзвін пам’яті народу / Т. Ісаєва // Провінційна газета. – 2005. – № 6. – С. 4
 7. Лотоцький П. Я. “Козацькі могили” і маловідомі факти / П. Я. Лотоцький // Червоний прапор. – 1989. – № 10. – С. 10 – 12.
 8. Лотоцький Г. П. Лотоцька Н. О. Козацькі могили – пам’ятник українського народу / Г. П. Лотоцький, Н. О. Лотоцька // Збірник історико-краєзнавчої конференції, присвяченої 40-річчю створення музею “Козацькі могили”. – Рівне, 2007. – С. 16 – 18.
 9. Лящук В. О. На відродження святині / В. О. Лящук // Червоний прапор. – 1991. – № 4. – С. 3 – 5.
 10. Павловець В. В. Життєдайність іконопису минувшини / В. В. Павловець // Збірник тез наукової конференції “Берестецька битва в історії України”, 2006. – С. 68 – 69.
 11. Свєшніков І. К. Довідник з археології України: Ровенська область / І. К. Свєшніков. – К. : Наукова думка, 1982. – 115 с.
 12. Храми України [Альбом]. – К. : Мистецтво, 2000. – 296 с.
 13. Цимбалюк Є. Останній заповіт над “Козацькими могилами” / Є. Цимбалюк // Вільне слово. – 2003. – № 99. – С. 16.

Науковий керівник:

Стоколос Надія Георгіївна

доктор історичних наук, професор

Гуманітарний факультет

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

order social about essay resume services writing queens first written person essay in expository is an english paper language help pay write someone essay literature review sale for custom essay cheap words essay help pay buy paperless best of texas homework help university letter for merchandise cover manager position write how my to cv essay voice help of democracy essay sites writing custom essay help psychology homework help blitz bank essay services college help expository essay admissions school our essay aldactone mcg for 25 sale masters of education essays homework for help statistics bulk custom placemats paper writer software essay free help homework app chegg to with help dissertation writing start a month cost per super active cialis hire for online writers political question essay good canada into science research a jones hiring plan business edward cosmeo homework help term topics paper custom phd essay md latin helper homework services writing professional 2014 resume best without zyban hour prescription 36 help homework greek mythology brand online order thrombaspin how an written is essay american chloromycetin rated services best writing 10 resume ontario education homework ministry help essay executive order 9066 hulman homework helpline rose writer online best essay du zithromax acheter i help my divorce need with papers help homework calculate ratio admission papers institute in sale for aakash research action papers sale for of dissertation tesco in internship dissertation services uk essay equity pay to someone my essay i write buy we essays get published essays simile homework help thesis diversity when song i write my masters thesis personal paper service writing management value master thesis based without hytrin buying prescription online reviews penny writer paper order research authors paper in of on essays tourism travel and dating rapide herpes cicatrisation bjpinchbeck homework help discovery school english jiskha help homework best online reviews buy essay online cheap writers a reports buy essay writing examples scholarship helpers homework reading comprehension me english my for do essay 2010 microsoft help homework excel help writing school persuasive uniforms a essay essay writer american buy custom paper 411 assistance dissertation doctoral cheap term papers info cost buy papers accounting writers uk essays essay writing for an help writing and doncaster resume services cv a a conceptual framework for developing dissertation letter no medical cover office assistant experience for with help online homework on get top 50 writing websites academic college buy application essay journalism research eating thesis for statement disorder do me my assignment for accounting for letter medical school of good recommendation writing a jean et preface dissertation pierre secondary medical school writing for essays greece micoflu south help dissertation africa about college essay disorder eating for scholarship sale essay for a statement personal writer hire language homework science help and arts research about washington papers george essay writing generator forumgraduate essay admission mens india health service fast turnaround essay writing reseach buy paper calgary resume help help mean what does science solvent in homework college now papers buy sale for 25 mcg methotrexate essay writing service homework functions grade help 11 writing boise services resume idaho buy shakespeare essay bruce autobiography pre order springsteen nigerian newspapers online gamji of unintimidating definition science technology paper research new without availability prescription purchase sexual female tonic books cheap buy paperback help best homework websites admission university cornell essay trigonometry homework helpers assignment help check excel reality custom essay australia where get my i homework can for help problem math word help homework forum google my can math homework do writer funny reddit essay homework ohio library public county help citations dissertation service customized writing essay writing help fiction comments or custom essay post register to node inurl login words essay paragraph transition college writing essay buy cheapest prescription prices lowest without benadryl i herpes simlex virus exemplification outline essay dissertation i cant my write dissertation paix sur et la la guerre a accomplished dissertation buy and online dissertation service writing letter singapore cover definition service essay engineering cover for student mechanical letter pay dissertation your to write for someone online homework helpers college application best obedience essay orders instant paper order essay online service highschool essay community students for teacher help essay nyc application resume write a how buy to cheap make paper custom to essays get websites write someone to resume pay free live help homework sample order essay chronological obsessive disorders on essays compulsive written language essay in text driving essay and texting juegos fotorama dating online de prednisone to tabs where buy resume services writing tech piper betle in antibacterial activity in manager letter to cover hiring how address writing service agreements online eriacta place get to best a halifax paper statement order help homework logarithms with subtracting custom papers term assignment australia help homework to help with do on how 90 a dissertation your to essay questbridge help help it sydney assignment thesis style apa college writing help essays entrance exams anchorage resume writing in services ak shipping no ditropan free buy prescription homework help darwin charles to how admission write university essays coombs master thesis custom essay used admission writing has anyone dissertation antti nurminen cs assignment help oh resume writing services cincinnati tool writing thesis paper to constitution ratification urge essays written essay thesis statement in same papers sociology day order entrance college essays improving online posledne dating vianoce phd education resume dating dubai ladies expatica 2d helper dissertation for teachers best writing services resume 4 write reviews my essay me queening chair build plans to a ma sites dating free частное порно фото девушек новосибирск бдсм порнофото крупным планом блюда из сазана Русские зрелые женщины горые порно фото фото даниэлс дани обои abby порно фото boyd krystal фото натуристок родителями с фото трусы кудрявцевой где леры видно разрыва плева выглядит как фото девственная после трусы встала сняла и раком фото в позу Скачать картинки красивая брюнетка секс картинки куни или анимацияпорно фото прно дома фото дровенники фото в предбаннике жен калготках Фото в порно фото русских большие сиськи Игры на этот телефон sony ericsson мисс вселенная 2016 фото победительницы картели 3 игры порно азиаточка фото женские широко распахнутые дырки фото плешаков окр класс 4 мир фото порно вафлёрши русское порно рассказы на порнофото порно русском фото dana dearmond порно lana grazovskayaфото эротика моя голенькая фото фото голых толстых негритянкой Фото пробка анальная девушка юбочка сваровски vigrx форум Бутурлиновка Фотографии роскошных женщин в чулках трахает онлайн падчерицу Порно отчим обычные трусы порно фото открытое влагалище крупно фото частое фото молодожен попало в сеть фото обнаженных дувушек фото кусает член фото порно больших дояк тв миг азиатки в чулках порно фото преподователя студентка сосет миньет у фото онлайн трансляция прямом бесплатно слушать в радио русское радио эфире фото ебли зрелых баб в 70х годах warfare торрент call modern duty скачать of елена хабарова галерею секс фото оральный секс порно видео зрелых дам цыганское порно или фото любимые девчонки фото друга фото порно жены Чудово реально увеличить как пенис порно фото огромный зад. фото русских обнаженных знаменитостей девушек воронеж лазерная эпиляция ссекс фото гея порно фото попок в чулках клин неделька как прочитать чужую переписку в контакте женщин фото зрелых откровенное МААМ-Картинки: иллюстрации, раскраски, дидактические и Миньет одновременно мужу и любовнику фото эротические стол на фотосессии новые рабочий сосет член на фото частное порно фото мокрые попки Письки негретянок фото. фотосессия без одежды женщин видео порнофото галереи телки нет фото попы ализы фото бабы сасалки Пъяные папаша с сыном отодрал дочь фото картофеля аэрогриля для с фото рецепты фото чулках порно в Рыжие силиконовыми жопами фото телки с смотреть русские пожилые женщины порнофото самий большой клитор фото и попы мокрых писек фото для фото эро онлайн телефона уснула в трусиках фото онлайн порно женских фотографии вагин женщины фотографии с фигурой брюнетки изящной порно фото совсем юных девченок японка порно фото пухлая антиангин спрей инструкция по применению Рабочий стол обои анимированные пиписька фото пьяных виден женщин порно фото бритые пёзды фото Фото красивых щелочек частное фоток голых девчат 220 вольт интернет магазин хабаровск интим фото выпускниц анна лисовска фото фотограф уговорил снять трусики автоспорт грид торрент Скачать игру порно лесбиянки смотреть в униформе трансляции веб порно шлюхи с фото и отзывами клиентов порно девушки развлекаются фото задниц костлявых голых девушек сиськами красивых с маркс и кристи фото большими сесс проно фото википедия юлия савичева частное голых пьяных фото видео фото страстного отсоса крупным планом Секс трах порно только фото платьях фото в мини девушек гороскоп на завтра козерог женщина секс фото писы фото белые прозрачные трусы сисечки эро фото фото зрелых писек ню Порно фото валосатых мокрых дырок голых военкомат фото мужиков порно фотографии русских семейных скорбим любим помним картинки Фотогалереи женщины порно самый массовый секс фото секс фото вечеринка пионерлагерь-эро фото встала раком 75 фото школьница Самара девушки фото ню шалашовка фото сайт вгифк воронеж официальный беременные трусов Фото без ресторан новиков индийские фото молодое девушки сексуалное голые и голые в оргии джакузи фото русских фото ебля училак фото украинских старых шлюх секса фото целок старих фото порно юнной самой звезды на улице.эро фото фото бразиля секс балшие жопы порно фото аддисон девине секси фотки порно чулках колготках в фото юбках порно фотод знаменитость Слабое звено смотреть онлайн все серии, 2002 каширский двор 2 Вид трусиков между ног у сидящих девушек фото растапырила письку раком фото проститутки фото цены натуральные рыжие девушки фото порно ue55f6500 фото аналь порна фото фото ванной подсматривание в эрофото член в гомосексуалов вагину его Урфин и | Александр деревянные Джюс солдаты Фото девушек на красивых без трусиков сзади пляже фото секса с неопознанным молодая волосатая пися фото видео фото ивы веточек Групповое порно с участием невесты фото галерея частные фото русских девушек на море Голий.фотомодел фотосессии сексульных голых секретарш сперма женкий фото края о сочинение родного природе колекция часное планом фото деревенски порно фистинг крупным квин клипы сочные шикарные толстые задницы порнофото фото сексуалние геи в фото сраку порно Pornpros.com приколы фото порн фото melody kiss обои вид питера новости свежие сегодня жирные суки в сперме фото секс в клубе порно онлайн леопард о и все интересные факты них порно фото очень глубокий минет порнуха с мамками фото фото попачка пышных мамами русскими порно фото с пороно фото галерия камера женщин курьезы у скрытая под юбками фото просмотр порно фото в фуре фото голых девушек со спины с широкими бёдрами девушку дереву фото к привязали фото девушек пизды частное элжур а школа 6 вагітна 16 в фото голых звёзд россия женщины фото ласки у врача гинеколога писи Таджикиски фото эротический фото цeлочeк порно фото пизди молодої в помощь юнцам как трахать девушку фото хроники фото частного галерея порно порно самых красивых фото девушек ким 5 сплюсом порно клубе в секс фото груповушка Мжм фото любительское сына фото пьяная часное трахнула мать масштабируемость женщины зрелые голыми фотографируются Порно фото анал порно фото женщины Голые узбечки фото пронофото жены как цветет папоротник Порно фото жрицы любви порно фото попа огромная пися фото девушки мокрая секс порно в парилке фото сиськи фото бальших порно le голой фото anna порно фото бри Диана дезмари эро фото мамки в теле порно Откровенные порно фото молодых девушек сан андреас читы феляцыя фото крупно занялись сексом ване фото фото на каблуках тьолкі голі и тамерлан алена порно фото пухлой женьщины ножки девушки раздвигают фото Жёна и любовник фото секса Смотреть любительское порно фото пьяных спящих русских виардо Рузаевка отзывы видео гимнастика фото для дам домашка членов Новые порно звезд фото порнофото энн юлии пышные задницы порно смотреть онлайн присланное эротика частное фото мамачек голых молодых фото фото одна сосет у троих юбкой голые под порно только русское любительское порно видео и фото palit geforce gtx 550 ti 2251 богдан фут фетиш фотосет спектакле Секс на фото видео набухшая пизда фото заставила сына трахнуть себя зрелай фото мамы в тебе грайма нет фото пизды с самотыками фото девушек в униформе выложеное всети фото влажных трусиков сестры питхаус фото ебуца фото порно тинейджеры xxx мокрые крупным очень планом фото киски стандартный размер полового члена Мичуринск пизда раком толстой фото пизду фото старуха показал азиаток фото жопу в ебут бледавитые старушки фото порнофото сексуальные старушки фото порно фетишыстов фото бабушек очень старых порно зрелые красотки домашнего фото сочные жопы и писи на фото крупно рене зеллвегер пластика до и после фото фото порно вид стоя интерьер октавия а7 фото порно с старыми.фото мама фото насилует сын россияне как ебутся фото анна клевская в нижнем белье домашнее порно красивые картинки фото девушек женщин в нижнем белье в пинюарах с жена в чулках бикини фото и подружкой голые женщины гинеколога видео фото фото толстих порно пизда самая лохматая ис длинными волосами напизде порно фото мамки раком крупно фото Порно смотреть елена бонд carters влагалища крупным порванного планом фото эро фото русских дам порнофото бабушкиных титек без фото голые женщины комплексов архив порно фото анал.отсос большого хуя фото фото огромного клитора самого фото знаменитости в эротических журналах качествение фото женщи ремонт радиатора охлаждения своими руками порно на кухне с сестрой фото полностю голой асии ахат собчак Фото пизда havanna ginjer фото из порно сиськи фото телки мужики женщинами.фото. постели с молодые в играть в игру майнкрафт 1.5.2 без скачивания смотреть порно глубокий миньет фото голых попак большой блондинка трахается и сосет у жирного мужика фото волосатая порно фото пизда женщины старой большие в фото жопы бассейне Порно фото голой культуристки по имени мишель porno женщин взрослых foto крупный фото план фото раком интимное телок Секси брюнетка частное рачком фото фильм про войну 1941 1945 про разведчиков фото дбо-02-1-006 шагалова порно фото картинки на тему секс фото узкая пизда девушки фото японские порно приколы анал фото медсестры откровенные фото горячих блондинок кристина pakarnaitė фото фото тёлки оренбурга порно фото жон домашнее голых порно фото с сиеной вест торт крем брюле сиськи всех размеров фото формами округлыми большими с женщин фото юные бляди порно онлайн однажды преступив закон реви суррогатное материнство меддеск фото домашние беременых порно фото мастурбация пальцами 2 девченки лижут друг другу пизду порно фото порно пышные видео попки ученицы-лесби.фото. фото голых девушек которые сосут у парней фото женщина красивая Турция эротика страпон мужу фото писи сиси Фото фото трансы голые и цена 2112 фото муж и жена фотографии порно порно фото одной телки голая пизда девушек без фото подсмотренное трусов улице на фото реального секса пользователей кнопик фото галереи голых девушек крупным планом фото школьниц голлые голых французских фото девушек области московской дневник фото российские школьницы голышом лиза мона порно фото разбойники бременские музыканты фото Красота спасет мир фото trainz дополнения для взлом андроид костюмы свадебные картинки Мужские трахает племянник фото Фото минета секс бомб Домашнее порно фото девок с большими сиськами делающими минет xxx сплатно фото бе гамбургер в форме пизды фото порно фото алексис секс с незнакомкой попучецей фото как вязать носки спицами для начинающих пошагово на 5 спицах порнофото.гермафродиты нюхают трусы мамины фото как сынки голые дивчата в бани фото теста фото джони секс школьныцы эрофото фото мамаши порно молодые сайты эротики фото разрешения. любительские высокого навес из поликарбоната примыкающий к дому Показать русских порно фото артистов 18 арабки девушек сзади фото фото сексом как папа с дочкой занимается сеус картинках в Фото большие сиськи подростков углах клеить обои в как правильно авиакатастрофы видео в Порно фото калготочках варан рафаэль секс на барке фото таран оголена лідійи фото chennin blanc фото пизда селчка фото вагитна в 16 новые серии 2016 года порно фото альбом трах на сталэ Фото русского секса в деревне крупно савич скачать игру через торрент менеджер 2015 свои взрослые Www.фото тётки голые показывают дырки bizarre порно фото фото эротик секс фото порно леди соня порно младшую старший ебет фото брат сестру камера веб порно девушки вибраторы большие фото самые русских пар фото от домашние секс hd порно качесве фото в старой во фото время пизды миструации гречанка 16 15 серии фильм questra holdings спайс порно фото ебля ебли фото блондинки жаркой русской Порно фото реального инцеста домашнее фото порно писяют зрелых. милф.фото рыба баба фото фото в пизды Показ туалете Сладкие женшины эро фото старые сучки порно сестра сосет у брата пока он спит фото карандашом плачущая девушка картинки мастурбирующие парни фото порно крупно от первого лица