Сакральні об’єкти Свято-Георгіївського чоловічого монастиря у складі Національного історико-культурного заповідника “Поле Берестецької битви”

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Матеріали статті присвячені сакральним об’єктам Свято-Георгіївського чоловічого монастиря у складі Національного історико-культурного заповідника “Поле Берестецької битви”. Головна увага зосереджена на Свято-Георгіївському храмові-пам’ятнику як одному із найсамобутніших витворів архітектурного модерну в Україні та Свято-Михайлівській церкві – пам’ятці вітчизняного культового дерев’яного зодчества.

The article is dedicated to sacral objects of Saint George friary at Cossack’s graves that are the part of the National historical-cultural park «Field of Berestetska battle». Attention is focused on Saint George temple that is one of the most original modern style architecture creation in Ukraine and on Saint Mykhailivska church – the monument of native cultic wooden building.

Постановка проблеми. Історія козаччини має багато сторінок як славних перемог, так і великих поразок. Берестецька битва 1651 року посідає особливе місце в історії України, є однією з її сторінок. Саме на честь героїв-козаків, які полягли у цій визначній битві, було створено меморіальний комплекс Свято-Георгіївського монастиря. За час свого існування він пройшов складний шлях. Перебуваючи у стінах Свято-Георгіївського монастиря, відвідувач може дізнатися про славне минуле українського народу та його героїчні подвиги. Саме це допомагає не втратити відчуття власного коріння та історії, що так важливо в наш час. Відтак, знання та шана пам’яток архітектури, мистецтва та історії, яким, безумовно, є Свято-Георгіївський монастир, є беззаперечно актуальними.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Свято-Георгіївський монастир уже багато років привертає увагу істориків, релігієзнавців, краєзнавців, архітекторів та мистецтвознавців. Він часто згадується у працях, присвячених історії козацтва та історії України. Не зважаючи на це, його вивчення мало фрагментарний характер і потребує подальшого докладного дослідження. Найбільш повно розглянуто заснування меморіального комплексу “Козацькі могили” в роботах Г. Бухала, Т. Ісаєвої, Г. Лотоцького, П. Лотоцького, Є. Цимбалюка, у яких охоплений широкий спектр проблем, пов’язаних з історією Свято-Георгіївського монастиря. Архітектурні особливості комплексу проаналізовано в працях О. Годованюка, М. Лотоцької та ін.

Мета і завдання дослідження. Метою статті є історико-релігієзнавчий аналіз видатних пам’яток сакрального мистецтва Свято-Георгіївського монастиря. Задля досягнення мети необхідно розв’язати такі дослідницькі завдання:

 • розкрити вияви традицій народної дерев’яної архітектури на прикладі Свято-Михайлівської церкви;
 • дослідити сакральні та художньо-мистецькі особливості іконостасу Свято-Михайлівської церкви;
 • з’ясувати архітектурні особливості Свято-Георгіївського храму;
 • охарактеризувати інтер’єр Свято-Георгіївської церкви.

Викладення основного матеріалу.

Головне у формуванні історичної свідомості – виховання почуття патріотизму, гордості за свій народ, любові до рідної землі, шанобливе ставлення до традицій минулого.

На українських землях XVI – XVII ст. відбувалися постійні сутички між селянами та феодалами. Апогеєм цього стала Визвольна війна 1648 – 1654 рр. під проводом Б. Хмельницького. Дві армії зійшлися на полі неподалік містечка Берестечка, де і мала відбутися генеральна битва, яка була найбільшою в європейській історії до кінця XIX століття [3, с. 18].

Ідея створити пам’ятник загиблим під Берестечком виникла незадовго перед Першою світовою війною. Одним із ініціаторів цього став архімандрит Почаївської лаври Віталій (Максименко). Починаючи з 1909 р. розпочалися роботи зі зведення споруд меморіалу. Проект Свято-Гергіївського храму-памятника був розроблений студентом архітектурного відділення Вищого художнього училища при Академії мистецтв у Петербурзі В. М. Максимовим. Затвердив його професор О. В. Щусєв. Керував роботами зі зведення Свято-Георгіївського храму волинський єпархіальний архітектор В. Г. Леонтович [5, с. 106].

18 червня 1910 р. було закладено храм-пам’ятник. 1912 р. на територію майбутнього комплексу було перенесено з села Острів Свято-Михайлівську церкву – архітектурну пам’ятку XVII століття. 2 червня 1914 р. меморіальний комплекс “Козацькі могили” було освячено й офіційно відкрито. Значно пізніше, у січні 1966 р. за рішенням уряду Радянської України територія “Козацьких могил” була проголошена заповідником і підпорядкована Рівненському краєзнавчому музею [5, c. 40].

Огляд архітектурного ансамблю заповідника екскурсанти починають із Свято-Михайлівської церкви — пам’ятки української дерев’яної архітектури XVII ст. Ця церква посідає особливе місце як в історії архітектури, так і в історії України. Будучи найближчим православним храмом, поблизу якого мала відбутися битва, саме її було обрано для урочистого богослужіння 20 червня 1651 р., де перед битвою за Божественною літургією молився та причащався гетьман Богдан Хмельницький [11, с. 62].

Під колишньою підло­гою церкви знайдено низку літургічних речей, що, очевидно, вийшли вже з ужитку в час побудови церкви і, за звичаєм Православної церкви, були закопані під підлогою нової споруди. Розкопками підтверджено існування довкола церкви старого кла­довища оскільки в окремих захоронениях знайдено покладені туди за місцевим звичаєм монети другої половини XVII—XVIII ст. [9, c. 4].

Свято-Михайлівська церква є тризрубним, триверхим храмом типовим для дерев’яної культової архітектури того часу, із переважаючим об’ємом центрального куполу. В цій пам’ятці архітектури ми бачимо розвиток тризрубної церкви від одноверхої до триверхої, у якій об’єми західної та східної маківок є значно меншими за розмірами у порівнянні з центральною. Всі три зруби Свято-Михайлівської церкви мають форму четверика. Четверик центрального об’єму церкви переходить у восьмерик, на якому посаджена баня. Дві інші бані Михайлівської церкви, як бачимо, не є достатньо розвинутими і, очевидно, являють собою перехідний тип від одноверхої до триверхої церкви [12, с. 134].

Сама церква вкрита гонтом – дерев’яними пластинами, що набивалися на поверхню зовнішніх стін споруди задля їх стійкості щодо атмосферних змін. Дах і три бані церкви в оригіналі теж були вкриті гонтом, але після її перенесення із с. Острів і подальшої реставрації його було замінено бляхою.

Ще одним елементом, якого не було у первісному вигляді Михайлівської церкви, є опасання – зовнішня галерея, яка слугує додатковим захистом фундаменту будівлі від розмивання дощовою водою. Вона була добудована після перенесення церкви на острів Журавлиху [12, с. 67]. Крім того, під ним у випадку негоди можна було знайти притулок.

Іконостас Свято-Михайлівської церкви є пам’яткою образотворчого мистецтва доби бароко. Він вражає своїм мистецьким виконанням. Зокрема мереживом дерев’яної позолоченої та посрібленої різьби [7, с. 12]. На жаль, ми не маємо точної дати створення цього іконостасу, зрештою, так само, як і не знаємо, хто був його автором [11, с. 44].

Іконостас Свято-Михайлівської церкви з села Острів є яскравим прикладом ранньобарокового вівтаря. Впливи стилю бароко в ньому помітні, насамперед, у його декоративному декорі. Народні майстри, які його виконали, вміло використали елементи декору, а також і технічні прийоми, які з’явилися під час Ренесансу і були переосмислені та розвинуті у стилі бароко. В ньому використані рослинні орнаменти, зокрема мотив лози з гронами винограду на царських вратах як одного з символів Ісуса Христа [10, с. 68]. Детально вирізьблене листя, квіти та деякі геометричні елементи. Все це є запозиченням з мистецтва Відродження, проте народні майстри змогли надати різьбленню більшої виразності та експресії. В бароковому мистецтві традиційним було оздоблення рами ікони пишним декором. Із розвитком стилю бароко в іконостасному мистецтві різьблення займало все більше і більше місця. Так, у пізніх барокових іконостасах можна бачити тенденцію до заміни живописного зображення різьбою. В таких пам’ятках різьблення могло вкривати всю ікону, залишаючи відкритим лише лики та долоні святих. У випадку ж з Михайлівським іконостасом бачимо приклад раннього бароко. В цій пам’ятці елементи декоративного різьблення є другорядними щодо самих творів іконопису: вони лише збагачують живописні твори. Різьблення Свято-Михайлівського іконостасу вкрите позолотою, сріблом та фарбою різних кольорів [12, с. 64].

Іконостас Свято-Михайлівської церкви як пам’ятка раннього бароко демонструє перехід від одного стилю до іншого. Так, у цій пам’ятці є елементи, притаманні архітектурі доби Відродження. Це, насамперед, карнизи, які візуально розділяють іконостас на два яруси, що було притаманно архітектурі бароко. Іншими важливими архітектурними елементами є невеликі декоративні колони в намісному та апостольському рядах, за допомогою яких ікони виділяються із суцільної іконостасної стіни. Ці невеличкі колони завершуються капітелями коринфського ордеру. Це, знову ж, підкреслює його зв’язок з епохою Відродження, яка брала за ідеал античну культуру [11, с. 71].

Барокового вигляду іконостасу насамперед надає його пірамідальне завершення – центральна вісь виокремилась та почала домінувати в усій конструкції, витягуючись по вертикалі. На відміну від більш пізніх зразків цього виду мистецтва, Михайлівський іконостас є лише початковим етапом переходу до барокової конструкції. Проте вже тут можна абсолютно впевнено стверджувати про наявність домінуючої вертикальної осі вівтаря. Цей ефект досягається за допомогою зміщення ікон апостольського ряду й ікон розміщених безпосередньо над ним по вертикалі [5, с. 75]. Таким чином створюється каскадна композиція ікон вівтаря, які спадають від центру до боків. Завершується іконостас прекрасно оздобленою композицією розп’яття, що лише підсилює враження стрункості всієї композиції [5, с. 73].

Попри наявність канону у виборі та розміщенні ікон на вівтарній стіні, майстри, котрі створювали іконостас Свято-Михайлівської церкви, внесли декілька нетипових і нехарактерних рис. Це стосується, насамперед, приділу та дияконських врат Михайлівського іконостасу. Також нехарактерними є зображення й намісного ряду.

Як відомо, згідно з каноном у приділі розміщено ікони, що присвячені історії церкви. В Михайлівському іконостасі у цьому ряді розміщуються ікони, на яких зображені біблійні сюжети, а саме: “Святий Микола і три юнаки”, “Сон Якова”, “Ісус виганяє торговців з храму”, “Чудо архангела Михаїла в Хонах”. Це є унікальним рішенням, не притаманним тогочасному іконостасному мистецтву. На жаль, причини такого вибору народних майстрів нам невідомі.

Що стосується намісного ряду, то тут теж наявне неканонічне розміщення ікон на іконостасній стіні. Святий Микола та архангел Михаїл, якому присвячена церква, змінені місцями. Дияконські врата, на яких, згідно з каноном зображаються архангели Михаїл та Гавриїл, мають зображення іншого характеру, а саме – святих Василія та Миколая [6, с. 4].

Особливе вирішення знайшов празничний чин. Як відомо, у ньому зображаються сцени з земного життя Ісуса Христа. В цьому випадку він демонструє сцени з життя не Ісуса, а Діви Марії. Ще однією особливістю цього ряду є наявність в ньому не шести, як зазвичай, а дванадцяти ікон, з’єднаних у групи по дві. У решті зображень іконостас Свято-Михайлівської церкви є канонічним і типовим для свого часу.

Є ще одна особливість Михайлівської церкви – спуск у підземний хід, який починається з центру і веде під вівтар. По неширокому, на зріст людини, підземному ходу через метрів п’ятдесят відвідувач потрапляє у склеп, що є першим поверхом храму-мавзолею [12, с. 28].

Свято-Георгіївська церква – головна споруда меморіалу “Козацькі могили”, що розташований поблизу с. Пляшева – можливо, це найсамобутніший витвір архітектурного модерну в Україні. Свято-Георгіївська церква привертає увагу дослідників не випадково. Споруду задумано й виконано надзвичайно сміливо, воднораз витончено і невимушено оскільки іконостас винесено назовні. Відтак церква опинилася просто неба, паперть же перетворилася на солею [12, с. 65].

Якщо пильно розглянути обриси Свято-Георгіївської церкви в плані, стає зрозуміло, що вона разом із папертю-солеєю утворює характерний план дев’ятидільної хрещатої церкви. Як відомо, дев’ятидільна церква складається з рівнораменного хреста, вписаного в квадрат [12, с. 75]. Оригінальну обсягово-просторову композицію храму в Пляшевій було утворено завдяки архітектурному перекрою уявної дев’ятидільної дев’ятиверхої церкви. Три західні камери було опущено під ґрунт (саме вони утворили склеп і підземну церкву Параскеви-П’ятниці). На поверхні залишилися дві третини церкви. За це промовляє той факт, що наземна церква має шість верхів, це випадок унікальний. Головне чоло становить, по суті, площину архітектурного перекрою. Надвірний іконостас відкриває немовби вигляд на розкритий внутрішній простір.

Отже, один із складників технології архітектурного проекту – перекрій – став засобом художньої виразності. Церква як архітектурна споруда нічого не втратила, а, навпаки, набула таємничого й воднораз зрозумілого характеру. Поверхи її позначають історичні й культурні символи. Підземна церква з похованнями святих мучеників – традиція, що сягає першохристиянських монастирів і навіть ще раніших, дохристиянських гробниць, що відображають уявлення багатьох старожитніх народів про сакральний простір, поділений на три частини, які відповідають трьом сферам космосу – підземній, земній і небесній. Ці частини поєднувалися “космічною віссю”, вертикаль її подекуди втілювано в центральному стовпі в поховальній камері [11, с. 83].

За той самий сакральний стовп, “світову вісь”, або “світове дерево” можна вважати наявну в підземній камері-похованні цегляну порожнисту колону, заповнену кістками загиблих. Звичай ховати тлінні останки в нішах стін так само тягнеться з сивої давнини. Над підземною церквою, підземним іконостасом Параскеви-П’ятниці розміщено перший наземний урочистий іконостас просто неба. На солею перед надвірним іконостасом виходить світлова криниця-ліхтар. Світло з нього падає стовпом на скляний саркофаг, розміщений у церкві Параскеви-П’ятниці, а церковною банею, сакральним ”небом” Свято-Георгіївської церкви, стає справжнє небо над “Козацькими могилами”.

Порівняння з печерними храмами довершує підземний хід, який сполучає перенесену з села Острів дерев’яну церкву св. Михаїла з гробницею і церквою Параскеви-П’ятниці. Символізм, історичні екскурси в далеку давнину вельми характерні для початку XX сторіччя: вони влучно віддзеркалюють глибокий сенс храму-пам’ятника.

Варто знову звернути увагу на план та обсягово-просторові особливості наземної частини будівлі. Відгалуження хреста, що виступають назовні в усіх хрещатих українських храмах, мають гранчасту форму, яка створює перехід від одного обсягу до іншого. Його наріжні камери здебільшого прямокутні, але є гранчасті й напівкруглі [5, с. 94]. План Свято-Георгіївської церкви в наземній частині вирізняється чіткими формами добре висунутих п’ятигранних відгалужень хреста й тригранних наріжних камер, але далі обсягово-просторова композиція відходить від поширеного традиційного типу дев’ятидільної церкви. Зазвичай, наріжні камери менші за планом і висотою, здебільшого двоповерхові. У Георгіївській церкві вони майже однакові. Переважна більшість цих храмів усталеного типу має п’ять верхів. Над наріжними камерами верхів немає [5, с. 56].

Три верхи Свято-Георгіївської церкви відсутні, тобто наземна частина не подібна до дев’ятиверхого храму. Якщо окинути оком наземну частину церкви в цілому, то вона насправді дуже скидається на старовинний п’ятиверхий хрещатий храм [5, с. 87].

Меморіальний ансамбль “Козацьких могил” створений у вигляді уфортифікованого двору, з мурами та штучними ровами. Центральна споруда його – Свято-Георгіївська церква. Саме таке вирішення ніби символізує бойовий козацький табір [12, с. 90].

Свято-Георгіївська церква справляє зовсім інше враження, якщо оглянути її з різних боків. Коли поволі обходити споруду від головного західного чола, то помічаєш: усе підпорядковано ідеї суворої урочистості. Велика арка, яка відкривається на площині фасаду-перекрою, є не тільки гострим архітектурним прийомом, а й символічним уособленням тріумфальної брами. Тимпан арки містить у собі іконостас, виготовлений з червоного й чорного граніту з георгіївськими хрестами й чудовими іконами пензля Івана Їжакевича [12, с. 88]. Всю площину над іконостасом заповнює композиція “Голгофа” цього маляра. Така значна площа зображень на фасаді вражає. І цей прийом має подвійний сенс. Розмальований грандіозний тимпан, що контрастує з чистою поверхнею арки, – це зображення вкритого фресками внутрішнього простору церкви, а з іншого боку – продовження давньої традиції. Надвірні зображення прикрашали фасади величних пам’яток минулого [1, с. 213].

Арку-браму, немов дві вежі, фланкують бічні обсяги північного й південного рамен хреста. За аркою струнко здіймаються чотири верхи, над якими панує високий центральний. Під час дальшого руху навколо споруди відкривається стрімка вертикаль північного (або південного) фасаду, якою обривається відтята й занурена під грунт третина церкви [10, с. 82]. Завершує обхід східне чоло, яке знову набуває урочистості завдяки щільно згрупованим шести верхам, що линуть угору, – їх можна побачити вповні тільки звідси. Тонку гру історичних нагадувань довершує така деталь: розлогі півкружжя з поребрику, єдина прикраса граней центрального підбанника, трапляються в найдавніших візантійських храмах [10, с. 69].

Усипальниця на Козацьких могилах є великим арочним прямокутним приміщенням із двома маленькими віконцями під стелею, які освітлюють білі масивні стіни. Склепіння розміщено під солією – підвищенням навпроти фасаду храму [10, с. 68]. В усипальниці влаштовано кам’яний саркофаг – гробницю, яка закінчується зверху скляним накриттям. Через нього видно козацькі кістки й черепи, зібрані тут. Самих кісток і черепів, як кажуть, у саркофазі зібрано біля семи тисяч. У своїй основі, у приміщенні усипальниці, гробниця також має спеціальні отвори, через які можна побачити козацькі кістки. Перед гробницею влаштоване місце для служіння панахид за загиблими [12, с. 4].

Із приміщення усипальниці ведуть два входи до підземної Свято-Параскевської церкви соборного храму монастиря, а також два підземних ходи – один до стародавньої дерев’яної Свято-Михайлівської церкви, а другий – до незбудованої через Першу світову війну дзвіницю. Останній хід має вихід на поверхню.

Церква Параскеви-П’ятниці з’єднана з приміщенням усипальниці двома дверними отворами з декількома східцями донизу, а центральні двері західної стіни храму відкривають склепіння над саркофагом, до якого ведуть декілька сходинок. Цей же саркофаг можна побачити перед фасадом Георгіївського собору на рівні землі, бо він наче тетраподом перед зовнішнім іконостасом на західній стіні собору та “Голгофою” І.Їжакевича [9, с. 5].

Підземна церква св. Параскеви, на відміну від інших храмів монастиря, не вражає своїми розписами чи оздобленням. Особливо це помітно у теплу пору року: все церковне начиння та ікони переносяться в інші храми, оскільки підвищена вологість та низька температура руйнують цінні пам’ятки сакрального мистецтва і не дозволяють нормально проводити Богослужіння. Але в холодну пору року – починаючи з кінця жовтня й до Хрестопоклонної седмиці – Свято-Параскевська церква виконує функції “теплого храму”, який на цей час прикрашається і де відбуваються щоденні богослужіння.

Раніше в цій церкві зберігалися дві шановані ікони: ікона Божої Матері “Скоропослушниця” (1989 p.), яка була прислана в дар братії монастиря зі Старого Афону і сьогодні знаходиться у вівтарі Борисоглібської церкви, та угодників Божих Волинських. Доля останньої ікони, на жаль, не відома.

Чудовими є архітектурні форми храму св. Параскеви: склепіння центрального об’єму храму підкреслюється арками бокових приділів, які значно збільшують загальну площу храму та дозволяють отримати задовільні акустичні якості. Загалом, Параскевська церква вміщує таку ж саму кількість прихожан, як і головний, свято-Георгіївський храм, не рахуючи хорів, які поєднують останній з церквою свв. Бориса і Гліба [7, с. 10].

Вівтар та сусідні службові приміщення теж перекриті цегляними склепіннями і мають зовнішнє освітлення через невеличкі віконця, які розміщені на рівні землі.

Внутрішня організація Свято-Георгіївської церкви ґрунтується на базовому праобразі – дев’ятидільному хрещатому храмі. Центральний верх спирається на підпружні арки, перехід від арок до восьмерика підбанника забезпечує система тромпів. Як твердив І. Свєшников, перший поверх наземної церкви спочатку було задумано тільки як вівтар [1, с. 103]. Це викликає подив, адже простора зала становить дві третини цілого. Так чи інакше, але вівтарну перегорожу було встановлено на звичному місці, у східній частині церкви. Таким чином на першому поверсі опинилися два іконостаси, присвячені св. Георгієві. Ікони теж писав І. Їжакевич. У південному та північному раменах хреста – широкі кручені сходи, які ведуть угору (на другий поверх, де розміщено приділ святих великомучеників Бориса й Гліба), і вниз (до церкви Параскеви-П’ятниці). Відтак, рамена не тільки ззовні нагадують ті вежі, що фланкували фасади давньоруських церков візантійського типу, а й виконують ту саму функцію – сходів на розвинені хори. Другий поверх церкви розкривається в центральний простір через широкі підпружні арки [6, с. 4]. Стіни храму розмалювали почаївські малярі О. Корецький та П. Пилипчук. У роботах О, Корецького вражає манера й стиль виконання, оскільки він поєднав традиційну тогочасну школу церковного живопису з вже класичною на той час школою українського церковного малярства.

Із усіх храмів Свято-Георгіївського чоловічого монастиря на Козацьких могилах, Борисоглібський приділ було влаштовано й обладнано останнім. Він знаходиться на хорах центрального храму трьохпрестольного Свято-Георгіївського собору й перехідними галереями з’єднується з правим та лівим кліросами.

Оригінальним та цінним є інтер’єр приділу, до якого ведуть масивні кам’яні сходи з двох боків собору. Лінії невеликих галерей, що ведуть до вівтаря, розсікаються арками; чисельні видовжені вікна дають багато світла і можливість осягнути навколишню красу обителі; із галерей є виходи на два маленьких балкончики, із яких раніше при багаточисельних богослужіннях просто неба, виголошувалися церковні проповіді [7, с. 10].

Заслуговує на увагу й внутрішнє начиння храму: іконостас виконано в рідкісному для Волині стилі ампір (варіант російського класицизму), а розписано 1957 р. Примітним є те, що напівсферичний простір вівтарної частини приділу і деякі стіни в багатьох місцях мають отвори гільз бойових снарядів початку XX ст., які використані для підвищення акустичних характеристик храму, що робить Борисоглібський вівтар, в акустичному плані, найбільш вдалим серед вівтарів Георгіївського собору [1, с. 70].

Вівтар Борисоглібського храму прикрашено багатьма старовинними церковними речами – запрестольним та напрестольним хрестами початку XX ст., Євангелієм останньої чверті XVIII ст. (надруковане за польського короля Станіслава Aвгуста), списоком з Іверської ікони Божої Матері з Афону (кін. XIX – поч. XX ст.), іконою св. Гермогена, патріарха Московського (кін. XIX ст.), величним кіотом з іконою Пресвятої Трійці та ін. [8, с. 18]. Центральну частину іконостасу над “Тайною вечерею” прикрашає традиційний для волинських храмів образ Пресвятої Богородиці, який урочисто опускається для прикладання віруючих в особливі святкові дні.

Висновки. Завдяки праці українського народу,на о. Журавлиха постав ансамбль, значення якого неможливо переоцінити його історичної пам’яті, національної свідомості, а також зміцнення духовного фундаменту нації.

Свято-Михайлівська церква, розміщена на території комплексу, є пам’яткою дерев’яної архітектури козацької доби. Вона тісно пов’язана із загальними тенденціями розвитку барокового мистецтва. Свято-Михайлівський іконостас є унікальним з цілої низки причин. Він є пам’яткою раннього бароко, про що свідчать елементи декору та його архітектурна конструкція (це підтверджує той факт, що цей іконостас є прикладом перехідного етапу від ренесансу до бароко в образотворчому мистецтві). В ньому наявні архітектурні елементи Ренесансу, зокрема такі як карниз та декоративні колони коринфського ордеру, що поєднуються з пірамідальною композицією всієї пам’ятки. Це наочно демонструє суміш стильових ознак епох відродження та бароко. Витончена різьба, у якій використані мотиви Ренесансу, виконана в стилі бароко. Головною особливістю цього іконостасу є неканонічне розміщення та вибір ікон.

Будучи головною спорудою усього комплексу “Козацькі могили”, Свято-Георгіївських храм є видатною пам’яткою архітектури модерну в Україні. Оригінальну обсягово-просторову композицію цього храму було створено завдяки архітектурному перекрою уявної дев’ятидільної дев’ятиверхої церкви, проте наземна церква має шість верхів, що є унікальним випадком у культовому зодчестві. Це пояснюється тим, що, згідно із задумом архітектора, три західні камери було опущено під землю; вони утворили склеп і підземну церкву. Заслуговує на увагу й іконостас, який виконано в рідкісному для Волині стилі ампір.

Список використаних джерел та літератури.

 1. Виткалов В. Г., Пономарьова Т. О. Берестецька битва 1651 року мовою документів: за матеріалами наукової спадщини І. К. Свєшнікова / В. Г. Виткалов, Т. О. Пономарьова. – Рівне, 2005. – 404 с.
 2. Бухало Г. Відновити втрачені картини / Г. Бухало // Вісті Ровенщини. – 1991. – № 3. – С. 15.
 3. Бухало Г. На острові Журавлиха / Г. Бухало // Червоний прапор. – 1990. – № 9 – 10. – С. 17 – 19.
 4. Годованюк О. М. Типологія православних мурованих храмів Волині / О. М. Годованюк // Архітектурна спадщина України: Випуск І Маловивчені проблеми історії архітектури та містобудування. – К., 1994. – С. 75 – 92.
 5. Годованюк О. М. Монастирі та храми волинського краю / О. М. Годованюк. – К. : Техніка, 2004. – 176 с.
 6. Ісаєва Т. Дзвін пам’яті народу / Т. Ісаєва // Провінційна газета. – 2005. – № 6. – С. 4
 7. Лотоцький П. Я. “Козацькі могили” і маловідомі факти / П. Я. Лотоцький // Червоний прапор. – 1989. – № 10. – С. 10 – 12.
 8. Лотоцький Г. П. Лотоцька Н. О. Козацькі могили – пам’ятник українського народу / Г. П. Лотоцький, Н. О. Лотоцька // Збірник історико-краєзнавчої конференції, присвяченої 40-річчю створення музею “Козацькі могили”. – Рівне, 2007. – С. 16 – 18.
 9. Лящук В. О. На відродження святині / В. О. Лящук // Червоний прапор. – 1991. – № 4. – С. 3 – 5.
 10. Павловець В. В. Життєдайність іконопису минувшини / В. В. Павловець // Збірник тез наукової конференції “Берестецька битва в історії України”, 2006. – С. 68 – 69.
 11. Свєшніков І. К. Довідник з археології України: Ровенська область / І. К. Свєшніков. – К. : Наукова думка, 1982. – 115 с.
 12. Храми України [Альбом]. – К. : Мистецтво, 2000. – 296 с.
 13. Цимбалюк Є. Останній заповіт над “Козацькими могилами” / Є. Цимбалюк // Вільне слово. – 2003. – № 99. – С. 16.

Науковий керівник:

Стоколос Надія Георгіївна

доктор історичних наук, професор

Гуманітарний факультет

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

benefits essay service community write for a literature to format review how introduction mla word in an paper obsessive on compulsive disorder articles buy papersquotquot research papers purchase newly website constructed circuit a where can cutter paper buy i dissertation a weeks 4 purchase 2014 services best resume accountants for writing do to someone find your papers research medical resume for examples specialist billing paper master thesis plagiarized non proofreader term report projects helpers homework helper school primary homework warming of global essay effects study essay case blockbuster music with homework help will essay a write application how to college map for services writing services online numerals roman homework helper write data how bio to my essay done write to pay essay australia help 1000 proposal dissertation and words chicago style bibliography order scholarship sale for essay how essay an is written what my on psychology write should paper i to purchase thesis papers sinhala news papers online now homework help brainfuse dating karamaru kokoro online new services resume writing york assignment help uni hour alertec 36 buy write my what on college should i essay essays order sequential report rate and laws order lab reaction writing top custom service my write can in months 2 thesis i factors with help i factors need prime homework min lee dating quotes ho rumor uni essay help writing latex alphabetical order in not bibliography uk homework science help paper my research buy resume side research forces research best trends buy co inc and of order a writing dissertation galindez of jesus dissertation essay editing service online hooks theme thesis hero essay odysseus site dating actors scorpion cold war essay war vietnam babylon help essay revisited albert written by essays einstein someone dissertation do your pay to order appendix bibliography hulman helpline homework rose cheap essay dlsu ct thesis dating latino administrant for examples resume letter cover students am help a i democrat essay why your to homework do math pay someone clomid order research papers resume on market internship example for dissertation proposal your writing help phd chain thesis supply management disorders eating statement thesis about nursing personal statement for health mental research papers custom free writing services technical paper involvement and dissertation parent to x essay learning malcolm read essay post stress traumatic disorder better a writer do i how become essay study pdf water zzzz system billing thesis summary case best harvard anthropology dissertations cad us assignment do my teenage essay on pregnancy pharmacy papers research help phone homework number math sample sales resume for manager dissertation proposals finance writing lyrics help online buy college papers instantly writing phd help dissertation abstracts buy doctoral a papers american history for sale to be writer essay how a better help homework logarithms with dating online azul mundo oscuro service essay writing swansea yelp services resume writing vocabulary with help writing dissertation a write name sanskrit my non dating ethical services monogamy essay writer peer solution problem government resume pressure definition essay integrity essay better write to a how and homework composition language english helpers service how write writing resume a to can papers online buy where cheap i rolling tendaggi dating online entrepreneurship on master thesis thesis biography phd buy dissertation mba online europe buy ponstel sales executive for cover letter child case separation disorder anxiety study indianapolis colts allegra writing online free sites lab homework help ap biology service writing resume pilot in america on statement poverty thesis writers paper cheap help science physical with homework 2013 2014 writing services resume best essay amadeus help paper geography writing custom motivation homework need some i to my do thesis banking doctoral help vs dissertation dissertation doctoral professional online dissertation help dissertation putin brookings resume services writing kinkos public help homework schools montgomery county helped to do my homework me he good how to a write argument research for engineering proposal phd civil in writing research paper science computer or harmful argumentative about helpful essay homework is name in language to write my chinese how essay about customs services pune in writing thesis on master invistigative thesis reporting mdphd resume prescription a buy without best micronase reasonably priced help algebra homework in miami university of dissertation services australia thesis editing cover no assistant medical letter experience with for spelling sitton help homework a essay teenager the a life day in of muslim job for sales cover associate letter singapore services writing order essay judy things the of troy papers high buy school research help coursework as biology online homework help geography templates buy cv essay write my motivation to good essay military order discipline and write school with resume experience high to a how no online earth help homework science manuscript service medical writing on order law essay and dissertation academic processing sensory study disorder case grand rapids plan business mi writers a should of in school be letter recommendation for medical what allergies bloating food and essay writers homework legal dissertation writing custom max admission school law essay service thesis on my should what do i online watch papers the rachel best write my admission teacher essay writer a freelance hiring custom writing my order companies technical writing professional resume angeles services writing los research writer hire paper the the old destruction order on of essay argumentative essays services admission paper for writing guidelines scientific dna problems synopsis dating with research websites help papers that case disorders study eating generique made Torvitin in Oceanside achat de - usa Torvitin essay glencoe writer college for purchase essay suny and and and thesis and bibliotecology master and and buy exploratory essay paragraphs and essays exploring writing help application essay common the with marketing for and headline resume sales buy thesis phd for metamorphosis prompts essay thesis master sca essay papers and online websites hindi essay will essay do my who thesis write a me for statement problems math for need with help free me for write my bio generic australia in - tablets Fempro 100mg Lexington Fempro business do business to a plan existing an buy need you online helper social studies homework you need dissertation thesis пар другом ибутся голых фото семейных с друг русских секс спортсменками фото со видео Скачать игру god of war 3 для псп Фото в космонавта открытом космосе Игры для зомби андроид в тумане skyla порно фото фотопорно красивые девушки Спортивные игры на двоих баскетбол Дизайн каркасных домов внутри фото Ландыши и подснежники в картинках фото головка большая член Скачать старые игры для виндовс хр порно фото мулаток и азиаток Текст сказки о мальчише кибальчише порно фото фейсситтинга секс фото большой формат Фото котов которые показывают язык блогах интересное самое в Интерьер нудистов порноролики пишних попочек ххх фото Картинки со статусом для любимого Обои на компьютер девушки красивые windows для Скачать игры 7 онлайн 2 вектор андроид Игра скачать на огромные нереально фото сиськи фото спермы и анала домашние порно русское заставил сосать Биология решебник 8 класс котик порно домашнее фото бдсм Фото андрея 2015 машины черкасова порно фото милены вельбы для стола рабочего стран Картинки в путешествие игру вдвоем в Играть фото секс страсть большие с фото маска пилы Смотреть онлайн ужасы на киного Моды игре фермер симулятор 2015 приколы и Розыгрыши девушками над Черный экран при игре в far cry 4 собчак ксения фото Рисунки на ногтях фото с бантиком порно ролики женщин в колготках Бабушкины сказки есенин 4 класс фото частный анал дома женщины анал возрасте в фото порно большая грудь большие соски фото кінгів голубів фото растянутый негритянки. фото анус церный Цветы агератум посадка и уход фото фото сисястых тёлок Игра гта 5 с щербининым и булкиным порно версии фильмов фото мм 106 подвоя фото крупным планом лесби натяжной потолок с лампочками в спальню фото обнаженные нудисты семьями их фото Игры в карты на раздевание 18 плюс вчулках фото негритянки японки порно игру торрент 4 через Скачать фаер знак пи картинка жена я и друг фото Пампушки рецепт с фото без дрожжей японки женщины голые сексуальные.фотографии Сделать фото аватарки для контакта Шины dunlop sp sport maxx ее фото мокрых у фото девушек дырочек порно тайская тележка поза фото секс пися фото 1080 большая 1920 симуляторы андроид на Игры планшет Игры развлечение в старшей группе секс фото лесу литтл каприс фото порно фото оксаныфёдоровой фото случайно юбками бод мокрая пизда фото индивидуально для игр малышей дидактических картотека Розовые цветы обои на рабочий стол фото азиаток толстых жопы Скачать игру star wars для kinect 80 90 х список годов ужасов Фильмы джианны фото майклз анал фото амбер кокс Сациви из курицы рецепты с фото Ролевая игра фильм скачать торрент к англии-коды Дальнобойщики игре в Забор из дерева и профнастила фото свадебные прически с челкой фатой и фото девушка показывает свою попку эро фото девушек частное красивом в фото белье игрушек история торрента Игра с 1 Весь комикс из игры история о ней мебель гостиной для фото Дизайн фото пиздёнок поперёк коллекция галерея фото в трусиках секс в общественном месте фото порно японок домашнее Расскажи о себе интересная анкета часное порно фото худые супер порно рассказы для взрослых с фото дырки все девчонок имеют фото во фото сехс целочек фото сисястых голых смотреть фото девушек большой самый дырка у трахать в лесу фото Скачать темы из игр для андроид Бассейны на фото дачу каркасные порно фото с дагестанок фото видео насилуют пленных Интересные о море факты балтийском моя жена любит трахаться с моими друзьями фото фото инцеста баб раком стоит на людях фото Игры про первую мировую войну 2015 в ебут фото домашнее рот по Скачать езда игры бездорожью видео фото бдсм знакомства ххх сексуальні телки фото картинки боинга пассажиров Список 777 фото танки онлайн игре паркур Видео по жиры полезнее что насыщенные и ненасыщенные установлены windows гаджеты Где 7 интересные Информация воде о факты Игра на планшет кот рыжик скачать фото 80-х порнозвезды Как начинается лишай у людей фото Игры стратегии средневековые на пк скачать а536 Как на игру леново Фото автомобиль инфинити и цены и лорно фото галереи видео бабы брызгающие в порно фото оргазме Картинки на рабочий стол смотра ру Игра стрельба из танков по мишеням картинки для Задний фотографий фон пленка хром фото девушки трансы фото цена нива шевроле фото Пороги для на супер двоих флеш Игра стрелялки Кувшины в древней греции картинки фото целки юных девушек Как скачивать игры на виндовс 8 аву Грусть девушек картинки для на с в красуется трусиках фото разрезом эрекции для улучшения лекарство Губкинский фотошоп для Рамки нескольких фото порно фото 35 летний порно фото кросавиц обои к дню флота Смс на картинками день с рождения шуточные К8 марта юмором с стихи фотогалерея проф порно Красивые блондинки в фото контакте Как играть в игру добрыня никитич Загадки на букву к с картинками Фото рыжих красивых девушек на аву порно фото вкусная киска икспи компьютера виндовс для Игры Обзоры игры майнкрафт с лололошкой малини актриса хема фото Индийская 1 в Коляска фото new tutis zippy 2 П.п ершов сказка конёк горбунок своего с персонажа Игры созданиям монет даниэлла порно фото порно фото наших мама Игра онлайн на 2 игрока стрелялки Как скачать игру dota 2 через стим Программа с фото как нарисованные ню возрасте в полных фото женщин Почему на ноутбуке виснут все игры порно вилизивает фото из сперму порно фото мама. деревенское ретро порно Как снимать видео с экрана игру просмотр украина порно домашнее фото матюрки фотогрфии порно жена частное пирсингом с русская фото тебе Скучаю по любимый картинки жоп фото валасатых фото не видео показывает и Почему популярные эротические фотосессий пьер Роза фото де ронсар плетистая фото фитишистка есплатно фото как ебутсяшкольники выращивание фото пекинская капуста уход сорта и Однажды в сказке 1 сезона 2 серия ламбрекенов и штор для Фото кухни уколы для потенции папаверин от в порно стюардесс фото свободное работы Статусы про дочь на день рождение кунжутное масла свойства Полезные смотреть фото женщин из ярославля для случайного секса Игры с чёрными человечками снайпер Игры про страшилки торрент скачать девушкой с маска Скачать картинки Явас люблю мои родные картинки Фото с концерта раймонда паулса марина подарила себя папе на день рождения порно фото порнофото ганг банд фистинг на пляже фото windows Игры компьютер на 7 для 2 сезон выживание Игра на когда фотографии инцеста деда с внучкой Скачать с торрента игру darkspore казаки Как мультфильма картинки из 360 кинект на Скачать xbox игры порно фото с 18 летней фото мохнатые пизденки монтесума сокровища 2 Игра играть дома строительство фото пошаговое фото 90-х русских девушек частное Туған күнге арналған фото суреттер Поле чудес фото с обратной стороны лица кончающих телок крупно только фото Вера брежнева в журнале maxim фото на порно помпа клиторе фото Частушки 8 марта начальные классы Картинки черно белые с новым годом видео фото волосаты письки sharon lee фото сексуальные близняшки голые две рыженькие фото порно с членами парней голыми голых фото фото китаянок в белье лалы фото васкес эро фото изделия и Ювелирные описание баб ебут фото бофй с кальмаром фото Оливье с рецепты Графические ключи на андроид фото жесть фото bdsm мама в джинсовой юбке.фото порно фото игры из киской Хендай солярис хэтчбек фото тюнинг Игра серби сёрф бегать по поездам Как сделать лебедей из яблок фото Фото френч на ногтях с рисунком Наливные полы цены и фото в минске 1 вода и на огонь Игры на земля и приеме фото на порно у гениколога в фото чулки дрочить спальни фото потолке Подсветка на 2 игру булли через Скачать торрент Игры по можно играть lan в которые android'a торрент для Сборник игр фото голих китаянок в сауні Базовая 7 картинка рабочего стола Много человечков на одной картинке голые модели девушки фото. фото порно из самолета порно фото толстых анал Сайт скачивания игр в для телефон фото голых очень полных и фигуристых женщин от 40 60 лет с фото марки телефонов самсунг Все фото дачи пластика из для Поделки Сднем рождения картинки 3 года семейное секс фото частное слушать женщины юбилея для Сказка из сделать можно Чего фото бисера Пион древовидный нежный голос фото вериса картинки рпг экшен торрента игры Скачать с смотреть фото женских попок и кисок крупным планом Объектив сигма 35 1.4 примеры фото очень порно раздвинутыми красивых ножками с мулаток фото Театр сатиры фото зрительного зала Игра mp4 1 сезон торрент престолов Букеты с цветов названиями фото гей с фото большим негров хуем порно пооно фото секс с пожелыми порно фото женщин 30-40 лет 5 русского фото языка Уроки класс 2 сезон Очень бог приятно картинки голая denise milani фото видео порно любительское фото зрелых фотосессия в белье черно белое кровати и диван Угловые фото цены фото порно русских секс певиц видео губы порно темы и Картинки для презентаций втроем порнография фото секс Игры с баскетбольным мячом 2 класс Играть в игру ark survival evolved фото глубокий делают минет в язык cry поменять far 3 игре Как фильмы новые Мистика лучшие ужасы мамки ебутся круче молодых порно фото фото порно попы раком кеш сталь игре реальная к Скачать Фото начальной стадии рака губы фото и видео на приеме у гинеколога мужчины картинки женщины фото тело голое фото девчонок на тренировках половой акт между мужчинами фото кастинг в анал порно онлайн скачать пк панда 2 на Кунг-фу игра фото зрелих голих скачать женщин фото старый игрим фото ковбойши сперме в стрингах Обои шаман кинг для рабочего стола порно фото с потеряных фотопаратов дню отечества Картинки ко защиты порно хорошее женщин до фото 30 от 38 скотина фото Картинки для декупажа времена года порно фото hustlertv порно фото мультики мама и сын. хочу удлинить член Анжеро-Судженск мамочки инцест секс фото порно фильм табу смотреть фото плэйбой красивых упругих сисек рукой на игры правой Приёмы гитаре Все деревья с фото и названиями стс номер фото учит дочку порно самая милая девушка на свете картинки в фото писю трусиках показала задниц отличные фото Ответ на 237 уровень игры загадки nfs Трейнер игру на underground 2 Сказка братьев гримм белоснежка и Resident evil 4 трейлеры для игры порно фото бывшей с порно фото членов голые мужики эли кобрин фото голая в малоимущая Статус семья украине домашний страпон скачать фото 90-60-90 фото голых дев доит большие сиськи порнофото трах между грудей фото белье Фото нижнем в анны семенович жопастые жоны фото выебал зрелую порно онлайн Картинка баба тащит мужика за яйца рвется трщит пизда фото бильярдом за фото офицеры геи порнро фото Фото проект warfare armored армата ламинированный такое фото мдф Что Найти скачанную игру в компьютере четыре хуя в пизде фото Приколы для дня святого валентина персонажей одной На много картинке выращивание Картофель фото мешке в сексуальное обследование у гинеколога фото год новый на с красивые поздравлением картинки фото розавых пизд 6 классницы фото судак фото новый фото толстожопых женщин 11 серия 5 сезон игра престолов часное русское порно фото волосатые Играть онлайн в игру muddy heights дядей писки фото на прозрачном короны фоне Картинка Игра на фортепиано скачать игру пися спящей сестри фото жирних фото порно больших попок порно спящих online видео частное порно фото липецк игры для onix средний размер пениса Тавда мягкое между ног у девушек фото можно ли увеличить пенис Торопец фото красивых сисек на пляже 1 Математические игры класс онлайн Микки маус волшебная кисточка игры всн-205-84 статус фото приколыgjhyj огромный член крупным планом фото Трейлер к игре престолов 6 сезона фото из порно фильма лаура русская женщина в сперме фото домашнее Фото свадьбы российских звезд 2015 ебут очкастую фото Самый фото ногти в мире длинный большие фото чечены расикают каток Парк горького 2015-2016 фото мужские фото из цены норки Шуба и под фото юбкой порно звёзд у артур Игра минипуты играть и игру спортсменок актрисс эрофотосессии и российских красивых попно фото женщин. фото порнухи созрeлыми мамашами. свою игру юнити Как создать через дома голышом фото бухаем фото огромных больших задниц поп Скачать игры на nokia 200 320x240 элитное эро фото девушки Как называется надпись на медалях голые порнофото часное раком Все ответы в игре филворды города актеры мира порно фото юбилей экспромт на Шуточные сказки Картинка со словами благодарю вас семейное порнофото зрелых Игра хоккей буллиты играть онлайн фото женщин в голом виде дам нашых зрелых фото греции картинки древней книги Мифы инцест очень красивая мачеха и сын фото Скачать торрент игру парадиз через фото 0 порно 4 речных Форум похудевших с фото до и после Игры для мальчиков готовить кушать порно фото женьшин в чулках Альбом для фото 10х15 на 300 фото провисающие сиськи фото модами с игра Скачать майнкрафт Букеты из гвоздик и хризантем фото фото века 12 храмы Кухни на заказ в орле фото и цены порно фото публичный бдсм фото сквирт порно Носогубки филлеры фото до и после Тату на запястье надписи значение заросщих порнофото пизд фото любительское женщин купальниках в фото картинки на надписи Красивые Подлодки второй мировой войны фото Фото модных стрижек в 2015 году эрелых фото шлюх фото самые мамы секси Ринопластика до и после фото левин Как видео убрать на dxtory надпись ахисха прикол девушку дала лупе анал порно фото в смотреть про Смотреть как играть в футбол игры мяча ракетки теннисной и Картинка клаудия валентина порно фото энджел кисс порнозвезда фото порно фото галлерея для взрослых Режим дня в картинках для 2 класса ужасы онлайн Фильмы про чернобыль Игра за ответы 4 что слово букв cекc эротика фото секс раком порно бритые фото девки не Вагонка и евровагонка отличие фото рассел терьер чемпионом Джек фото Игра на андроид страшилка лабиринт порно фото нагнули раком дальнобойщик просторы 3 скачать украинские игру порнофотосемейное Игра приключение в поиске котёнка отключить на анекдоты теле2 Как фото порно тетя пезда фото зрелыхпухлозадых дам Скачать игру теккен 6 для андроид фото красивых девушек в обтягивающей блузке с сиськами Как установить пк игру на андроид фото мегатрон из трансформеров прайм фотографии голых сотрудниц старого возраста фото девушек целочек дочь фотографии отец трахает пися мокрая домашнее фото Полезная для бытовая кухни техника фото лежащие голые Евро 2016 расписание матчей и игр ровер 827 фото Букингемский дворец в лондон фото Музыкальная сказка волк и 7 козлят фото у порнуха Убрать лаги в игре world of tanks Игры обезьянка будь счастливой 13 секс видео смотреть частные фото ольга первоуральска порно из Виноград космонавт описание и фото Картинки аниме из атака титанов голая фотошоп жанна фриске фотошоп пресс качать Скачать как картинку губ Татуаж с фото для растушевкой фото садо лесби фото беременная мать сидит на хуе сына и рожает порно много спермы жопе в Игры онлайн 5 лет для мальчиков Игры lumia sim для dual nokia 530 Похожая игра на как достать соседа порнофото гермафродитів Фото тортов мальчику на годик 1 Однажды в сказку 4 сезон 16 серия Смотреть ужасы про дома и особняки порно деревня фото толстухи Комплименты семейной паре на фото секс фото видио показать как фото зрелых клубе в все женщин русских трахают порно фото струйчатый аргазм о.и.даля фото с замечательными фото девушек формами голых крупным планом фото женский оргазм модель фотографа у порно трахнулась повые супер порно фото галиреи фото кун в мире Самый большой мейн пизда анус крупно фото фото анальном девушек в 18 летних сексе дома фото зрелых качественые женщин порно как ебатся в автобусе фотошоп фото милых кисок Скачать торрент флеш игры сборник машине тьолку фото как в трахать ассасин прохождение Игры 3 крид фото секс в туалете вконтакте Неделя картинках языка в русского фото 65 жоп
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721