Розвиток регіональної управлінської еліти Рівненської області в трансформаційний період

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Розвиток регіональної управлінської еліти Рівненської області в трансформаційний період.

В ході написання даної статті було досліджено наскільки є ефективною діяльність управлінців Рівненської області. Як висновок, можна сказати,що їх діяльність є задовільною. Про це свідчать результати проведеного нами соціологічного дослідження. Близько 60% опитаних визначили діяльність управлінської еліти області як неефективну, як таку, що не сприяє розвитку області та задоволенню інтересів жителів області. Також близько 50% респондентів висловили думку про те, що сучасні управлінці області й досі послуговуються старими, радянськими методами управління.

While writing this article, we explored the effectiveness of the directors’ activity in Rivne region. After examining the results of social interview we can conclude that the activity is good. Around 60% of interviews said that the activity is ineffective and did not promote the development of the region and satisfaction of people’s necessities. Also around 50% expressed the idea that directors use old and soviet methods of administration.

Сучасна українська еліта є досить суперечливим суспільним феноменом. Не можна заперечувати ту значну й активну роль, яку відіграли елітні прошарки нашого суспільства на початку становлення України як демократичної держави під час формування її базових інституцій. Проте не можна знімати з еліти відповідальність за втрати, яких зазнало суспільство на цьому шляху.

Саме елітні прошарки несуть відповідальність за укорінення в Україні соціальної поляризації, корумпованості, відчуженості вла­ди від суспільства. Мотиви особистого збагачення, політичного марнославства, домінування психології тимчасовості, на жаль, ста­ли нині характерними для поведінки багатьох представників вітчизняної еліти. І це відбувається у відповідальний та драматичний період новітньої історії України.

Однією з ключових проблем нинішнього етапу трансформаційних процесів українського суспільства є забезпечення якісних перетворень в елітних групах. Йдеться як про зміну загальних умов функціонування, так і про впровадження моделі та механізмів, які б сприяли прискоренню оновлення управлінської еліти.

Проблематика дослідження полягає в тому, що для Української держави досить негативним явищем є те, що управлінська еліта в значній мірі залежить від традицій СРСР.

Проблемним питанням є те, наскільки нова регіональна управлінська еліта змогла зорієнтуватись в тих умовах, які склались після здобуття Україною незалежності, і наскільки ефективно може протистояти тим викликам, які виникають. До того ж більшість управлінців Рівненської області є колишніми партійними функціонерами, і досить часто в своїй діяльності вони послуговуються методами, які були притаманними для управлінців СРСР.

Значний внесок в дослідження управлінської еліти здійснили такі вчені як: Олександр Крюков, Віктор Лещенко, Любомира Мандзій та інші. Олександр Крюков у своїх працях пише про трансформацію управлінської еліти в нових умовах розвитку, які склались. Лещенко здебільшого в своїх працях досліджує процес трансформації політичної системи та роль політичних еліт для розвитку суспільства. Любомира Мандзій в своїх працях досліджує процес становлення управлінських еліт на пострадянському просторі та його етапи. Також вона займається проблемою методології дослідження політичних еліт.

Мета роботи полягає в тому, щоб дослідити становище управлінської еліти Рівненщини в трансформаційний період розвитку Української держави, а також дослідити роль згаданої еліти для розвитку регіону.

Для досягнення мети були поставлені такі завдання:

1) визначити поняття «політична еліта»;

2) визначити поняття «управлінська еліта»;

3) дослідити наскільки помітним є вплив радянських традицій на діяльність управлінської еліти Рівненщини;

4) визначити, наскільки є ефективною діяльність управлінців регіону.

Політична еліта (франц. elite — краще, відібране, вибране) — самостійна, вища, відносно привілейована група людей, наділена особливими психологічними, соціальними і політичними якостями, яка бере безпосередню участь у затвердженні і здійсненні рішень, пов’язаних з використанням державної влади або впливом на неї ((Пеленський Я. Спадщина В’ячеслава Липинського і сучасна Україна // В’ячеслав Липинський. Історико-політична спадщина і сучасна Україна.– Київ; Філадельфія, 1994. – Т.1. – С. 15–29.)).

Політична еліта відіграє надзвичайно важливу роль у досягненні політичного успіху і соціально позитивної спрямованості політичних процесів. Це зумовлено насамперед тим, що вона уособлює найважливіші сутнісні риси політики: владу, авторитет, вплив, керівництво, представництво і відображення суспільно-політичних інтересів. З точки зору суспільного управління, будь-яке суспільство може бути поділене на два основних стани — більшість, якою керують, і меншість, що керує, відносини між ними є стрижнем усієї політичної історії. Отже, сенс політичної еліти як феномена суспільного життя полягає у здійсненні авторитетного керівництва у сфері політики. Авторитетною ж, як правило, є влада, сприйнята тими людьми, на яких вона поширюється. Добровільно підкорюючись авторитетним політичним елітам, які адекватно відображають інтереси громадян, останні легітимізують політичну владу, сприяючи її ефективності, а відтак — стабільності суспільно-політичного розвитку, досягненню спільного блага ((Політологія: підручник / Ред. О. В. Бабкіна, В. П. Горбатенко. – К. : ВЦ “Академія”, 2003. – 528 с. – (Альма-матер).)).

Неналежне виконання управлінською елітою власних функцій пов’язане із проблемами її та формування. Розглядаючи особливості функціонування еліт у перехідні періоди, Л. Мандзій виділяє такі моделі її становлення: «зміна» або «трансформація» та «заміна» ((Малюська В. Особливості формування системи цінностей в державному управлінні [Електронний ресурс] / Малюська В. – Режим доступу: www.rusnauka.com/12_KPSN_2009/Gosupravlenie/45006.doc.htm. – Назва з екрану.)).

Трансформація еліти передбачає значні перетворення в середині правлячої еліти, які можуть бути пов’язані із різкими змінами в її ідеології, політичного курсу, методів рекрутування еліти. Фактично, стара еліта не сходить зі сцени, а розвиток подій є тоді, коли нова еліта запозичує або копіює цінності, норми, ідеї, звичаї, традиції старої еліти.

Модель заміни еліт більш складна й супроводжується революційним розвитком подій. Фактично, це усунення попередньої еліти й прихід їй на зміну контреліти.

Однією з найважливіших ознак перетворень у державі є регіональна ініціатива. А регіональна політика України, частково запозичена в СРСР і орієнтована на роботу з адміністративно-територіальними одиницями, не дає регіонам можливості самовираження. Терміни «регіон» і «область» не тотожні. В теперішніх умовах у регіонів немає економічних та політичних перспектив. Якщо центр не інституціоналізує регіональну активність, розрив у темпах перетворень у регіонах і країні в цілому спровокує кризу відносин по лінії «центр—регіони» ((Золотарева Є. Регіональні гонки [Електронний ресурс] / Золотарева Є. – Режим доступу: http://www.dt.ua/1000/1550/32262/. – Назва з екрану.)).

Після розпаду СРСР в Україні не було повноцінної центральної влади. Молода незалежна держава не мала своєї політичної еліти, свого власного центрального уряду, ефективних демократичних інститутів, здатних до розбудови незалежної самостійної держави.

Від радянських часів Україна успадкувала жорстку вертикаль виконавчої влади. За роки незалежності центр намагався зміцнити цю вертикаль, що призводило до зростання тиску центральних органів влади на регіони з метою забезпечення тут інтересів столичної влади. Прикладом цього є персонально-командний підхід до формування контингенту керівників регіональних органів влади, їх підбір Президентом України. Тобто, діє система призначень «знизу до гори», при якій в жодному випадку не враховувались думка та воля жителів області. З іншого боку, призначення керівників держадміністрацій є своєрідною формою обміну: право доступу в сектор політекономічних інтересів обмінюється на лояльність. Такий механізм забезпечує адміністративний та кадровий контроль над регіонами, територіальними громадами. У такій ситуації знижується ефективність управління. Цей підхід позначився і на структурі політичних та економічних відносин з регіонами, які базувалися на принципах командно-адміністративного перерозподілу повноважень і ресурсів, де регіональні інтереси підпорядковувались загальнодержавним. У цьому аспекті необхідно звернути увагу на значну різницю в політичній специфіці та економічному розвитку регіонів. Не рахуватися з цим при прийнятті рішень не можливо, хоча тривалий час центральна влада ігнорувала місцеві особливості при прийнятті «універсальних рішень» (наприклад, формування місцевих бюджетів за принципом «згори донизу»), що провокувало гострі конфлікти на місцевому та центральному рівнях ((Пресняков І., Романова В. Cтратегії регіональних політичних еліт в Україні [Електронний ресурс] / Пресняков І., Романова В. – Режим доступу: http://www.ji.lviv.ua/n45texts/presnyakov.htm. – Назва з екрану.)).

Варто зазначити, що розвиток управлінської еліти Рівненської області в період незалежності певним чином відзначається впливом управлінських традицій радянського періоду. До того ж на початку незалежності більшість управлінців були вихідцями з Компартії. Зміни розпочались лише на початку XXI століття, коли почали з’являтись молоді управлінські кадри. І досить часто молоді управлінці ідуть врозріз управлінцям старої генерації. Вони магаються креативно дивитись на вирішення управлінських завдать. Досить часто ця новизна мислення молодої еліти призводить до виникнення конфліктів між управлінцями різних поколінь.

Про те, не варто ідеалізувати молоде покоління управлінців. Досить часто вони є ще не зовсім кваліфікованими при вирішенні різних завдань, а також незавжди їх діяльність і погляди відрізняються від поглядів старої генерації.

Чинником, що зміцнює становище та позиції нової управлінської еліти та перешкоджає її зникненню і деградації, є всестороння підготовка кадрів, яка повинна бути постійною й всеосяжною. Система освіти та навчання управлінських кадрів по­винна також бути спрямована на виховання патріотизму, почуття обов’язку, відвертості, дотримання демократичних процедур. Потрібна підготовленість і вивчення основ досягнення компромісу й консенсусу, оскільки досягнення компромісу в суспільстві є далеко не останнім чинником у досягненні стабільності суспільного розвитку. В Україні в напрямі підготовки та навчання кадрів уже здійснюються деякі конкретні кроки. Досить примітні кроки Національної академії державного управління при Президентові України, яка здійснює підготовку висококваліфікованих кадрів у сфері управління. Проте в систему підготовки, підвищення кваліфікації та перепідготовки управлінських кадрів має бути залучений по можливості весь апарат управління. Необхідне використання дистанційних форм навчання ((Козаков В. М.. Політична еліта: особливості суб’єкто-об’єктної взаємодії механізмів формування системи цінностей державного управління в Україні [Електронний ресурс] / Козаков В. М. – Режим доступу: www.academy.gov.ua/ej2/txts/philo/05kvmduu.pdf. – Назва з екрану.)).

Такий дослідник як Віктор Лещенко виділяє такі основні характеристики управлінської еліти:

По-перше, у Рівненській області так само як і в сучасній Україні ціннісні орієнтири управлінської еліти відображають не лише прогресивні способи державного управління, а й традиції радянського періоду розвитку та навіть досвід інших, більш ранніх етапів вітчизняної історії. Тож не дивно, що в культурно-професійній свідомості еліти практично недоторканними залишилися етичні погляди, що виправдовують наполегливе прагнення керівників до постійного розширення своїх повноважень.

По-друге, один із парадоксів сучасної ціннісної системи вітчизняної політичної та управлінської еліти полягає в тому, що у зневажливому ставленні до права (як до провідної управлінської цінності) спостерігається духовна солідарність верхівки й основної маси суспільства. Дію останньої тим більше відчутно тому, що внутрішнє заперечення цінності права підкріплюється й постійною наявністю подвійних стандартів відповідальності, які привчили керівників різного рівня до уникнення будь-якої реальної відповідальності перед суспільством.

По-третє, до пріоритетних механізмів налагодження конструктивної суб’єкто-об’єктної взаємодії управлінської еліти України й системи її професійних цінностей належать: раціональне збалансування суспільно-політичних інтересів; зміна парадигми сприйняття політики як такої. Розуміння політики як технології досягнення важливих для розвитку суспільства цілей визначає встановлення чітких, зрозумілих кожному правил участі суспільства в управлінні державою, кардинальна зміна управлінської культури, самої філософії державного управління; розвиток соціальних механізмів «природного» виділення «кращих людей»; підвищення ефективності системи політичної освіти населення й професійної підготовки управлінських кадрів тощо ((Лещенко В. Трансформація політичної системи та роль політичних еліт у розвитку суспільства [Електронний ресурс] / Лещенко В. – Режим доступу: http://www.viche.info/journal/1497/. – Назва з екрану.)).

Розвиток управлінських кадрів області також визначається:

– інерційністю кризових процесів, суперечністю формування ринкових відносин і слабкістю фінансової системи, трудністю створення децентралізованої управлінської інфраструктури й досягнення нормальної економічної самостійності районів області. Вже склалась така традиція, що більшість бюджетів районів є дотаційними і при вирішенні багатьох питань районна влада змушена звертатись до чиновників області за наданням допомоги;

– складністю відносин президентських, урядових структур і представницьких органів влади, падінням їхнього рейтингу, поступовим зниженням довіри до владних структур з боку громадян;

– наростанням протиборства політичних сил, надмірною зарозумілістю малопотужних партій, рухів і їхніх лідерів, котрі незмінно намагаються подати свої амбіції як вираз «волі та інтересів народу»;

– правовим нігілізмом, що посилюється, занепокоєністю народу дедалі зростаючою злочинністю, процвітанням мафіозних організацій, зрощенням владних структур із кримінальними угрупованнями, посиленням корупції. Звідси страх перед анархією і безвладдям ((Кухта Б., Теплоухова Н. Політичні еліти і лідери. – 2-е видання, перероблене і доповнене. – Львів: Кальварія, 1997. – 224 с.)).

Внаслідок посилення корупції та бездіяльності влади посилюється недовіра людей до влади та збільшуються сумніви людей у її порядності. Про це свідчать результати дослідження, яке проводилось протягом 2005-2008 років доцентом кафедри політичних наук Рівненського державного гуманітарного університету Олесею Кириленко. Кількість тих, хто вірить у майже цілковиту непричетність посадовців до хабарництва та корупції, з 2005 року зменшилася втричі. Позаторік таких було трохи більше 2%. Натомість кожні троє з чотирьох впевнені у тому, що більшість посадових осіб або майже всі з них «беруть». Такі результати трирічного соціологічного опитування мешканців Рівного.

Зменшилася і кількість тих, хто вважає, що рівень корупції та хабарництва після революції не змінився, — з 38 до 31,5%. А ось у зростанні корупції та хабарництва за цей період позаторік були переконані 42,5% респондентів (три роки тому — 30%).

Лише близько половини опитаних у 2008 році вважали неприпустимим оплачувати «послуги» держслужбовців, щоб справа рухалася у вигідному їм напрямку. Натомість майже третина респондентів допускають це і приблизно стільки ж зізналися, що протягом останнього року платили за такі «послуги». Більше половини опитаних вважали, що позитивних сторін у хабарництві та корупції немає ((Ткаченко С. За власну думку виганяють з посад [Електронний ресурс] / Ткаченко С. – Режим доступу: www.rivnepost.rv.ua/showarticle.php?art=012173. – Назва з екрану.));

– розпадом здорових зв’язків між людьми, повзучою дезінтеграцією держави та сепаратизмом регіональних лідерів, розмитістю відчуття елементарного соціального порядку. Багато навіть добре освічених людей погано розуміють, що бути багатою людиною в бідній країні соромно й аморально, що особисте благо невіддільне від блага Вітчизни;

– ціннісно-етичним і культурним вакуумом, який розширюється, поворотом у бік релігійно-культових ідеалів, містики, етнонаціонального егоїзму. І це при тому, що в процесі демократичного оновлення особливу, а багато в чому і провідну роль покликані відіграти мистецько-культурна, духовна, наукова еліти;

– песимізмом соціальних очікувань, розчаруванням народу результатами реформ, втратою значною частиною населення віри в можливість виходу з кризи без цілісного й переконливого плану реформування країни ((Кухта Б., Теплоухова Н. Політичні еліти і лідери. – 2-е видання, перероблене і доповнене. – Львів: Кальварія, 1997. – 224 с.)).

Для нашої області також притаманним є поширення загальноукраїнських тенденцій про те, що поєднується бізнес і управлінська діяльність. Конкретним свідченням цього є конфлікт, який розгорівся у листопаді 2006 року між головою Березнівської районної державної адміністрації Івановим Володимиром Кузьмичем та заступником голови Березнівської районної ради Мадеєм Юрієм Ігоревичем навколо фармацевтичного бізнесу в районі. Контрольоване паном Івановим підприємство ВАТ «Березнефармація» розпочало в той час скуповувати контрольні пакети акцій аптек у м. Березне. Ці дії суперечили інтересам Мадея Ю.І., який прагнув створити комунальне підприємство «Березнівська міжлікарняна аптека» і, таким чином, об’єднавши мережу міських аптек в одне ціле, контролювати його.

Маючи вагомий вплив на депутатів райради, Іванов В.К. через підконтрольних йому депутатів ініціював відставку Мадея Ю.І. з посади заступника голови райради. А вже 16 травня 2008 року на пленарне засідання сесії райради було поставлене питання про звіт заступника голови районної ради Мадея Ю.І., яке в ході обговорення порядку денного одержало додаток — про виконання функціональних обов’язків, а всередині сесії перекваліфіковане на дострокове звільнення держслужбовця.

Проте цей конфлікт був вирішений лише за допомогою Березнівського районного суду та Львівського апеляційного адміністративного суду ((Желінський П. Березнівський районний суд Рівненщини відновив на посаді заступника голови райради Юрія Мадея [Електронний ресурс] / Желінський П – Режим доступу: www.ogo.ua/archive/2008-10-15/site/26971. – Назва з екрану.)).

Останнім часом для політикуму Рівненщини притаманни стала боротьба партії влади з тими посадовцями, які мають власну думку, яка не збігається з позицією партії влади.

Прикладом цього є звільнення Олега Панасюка 2005 року, який працював начальником відділу спорту Здолбунівської РДА. Йому під тиском довелося звільнитися із посади.

«Є багато чесних професіоналів, більшість яких, як і я — безпартійні, — відзначив пан Олег. — Всі вони чесно працювали і хочуть працювати далі на благо України. Але їм цього робити не дають — звільняють під різними приводами. Хоча вся їх провина в тому, що у них є власна думка, яка не збігається з офіційною позицією Української Народної Партії. Ми розуміємо, що УНП зараз — це партія влади на Рівенщині, але ця партія не є уособленням влади в усій Україні, а тому звертаємося до інших партій, до Президента і сподіваємося, наше слово почують».

Свої закиди у бік УНП пан Панасюк пояснював тим, що керівні посади на Здолбунівщині займали представники саме цієї партії і саме ці керівники неодноразово тиснули на колишнього службовця ((Сокирка Ю. Регіональний фактор у політичному процесі України [Електронний ресурс] / Сокирка Ю. – Режим доступу: http://postua.info/news.php?nid=3. – Назва з екрану.)).

З метою виявлення ставлення населення області до управлінської еліти та до її діяльності ми провели соціологічне опитування.

Мета опитування полягала у дослідженні рівня ефективності діяльності управлінської еліти Рівненщини та впливу радянськоі традиції на її функціонування.

Об’єктом дослідження було повнолітнє населення Рівненської області.

Предметом нашого дослідження виступила думка населення області щодо ефективності діяльності управлінської еліти регіону.

Завдання конкретного соціологічного дослідження — це сукупність цільових установок, спрямованих на розв’язання і аналіз проблем. Завдання цього дослідження безпосередньо випливають із поставленої перед дослідником мети і її конкретизацією. Взагалі, основні завдання мають теоретичний характер, оскільки наше дослідження має більш теоретичне, аніж прикладне значення. Так, для досягнення поставленої нами мети, доцільно запланувати такі завдання:

  1. Дослідити думку населення щодо методів діяльності управлінців Рівненщини.
  2. Простежити, яке ставлення населення до управлінської еліти області та до її дій.
  3. Дослідити зміни в функціонуванні регіональної управлінської еліти Рівненської області в період незалежності.

У ході дослідження нами були висунуті дві гіпотези:

  1. Рівень впливу радянських традицій на управлінську діяльність еліти області є високим;
  2. Діяльність регіональної еліти Рівненської області є неефективною.

При проведенні дослідження вибірка становила сто осіб. Це були повнолітні мешканці Рівненської області, які представляли різні райони області.

Отримані результати дозволили нам зробити такі висновки:

1) в своїй діяльності управлінська еліта послуговується здебільшого адміністративними методами управління. Таку думку висловило 60% опитаних респондентів;

2) прослідковується задовільне ставлення респондентів до управлінців області, тому що вона лише частково враховує проблеми пересічних жителі в своїй діяльності. 50% опитаних висловили думку, що їхні інтереси не враховуються, 20% – враховуються, 30% респондентів було важко відповісти на дане питання;

3) за результатами дослідження можна сказати, що як така структура політичної еліти в порівнянні з радянським періодом не змінилась. Відбулось лише часткове оновлення політичної еліти, більшість еліти все-таки колишні партійні функціонери, які після здобуття незалежності досить швидко зорієнтувались в нових історичних та політичних умовах.

Після ретельного аналізу отриманих результатів, ми підтвердили обидві наші гіпотези. З відповідей респондентів помітна позиція, яка полягає в тому, що управлінська еліта області навіть в період незалежності діє за радянськими традиціями та методами. Що є негативним чинником для функціонування управлінської еліти області.

Якщо ж говорити про другу гіпотезу, то вона підтвердилась також повністю, отримані результати дають можливість зробити однозначні висновки. Тому, що середній бал, який поставили респонденти оцінюючи ефективність діяльності еліти Рівненщини становить 3 бали. При чому 60% респондентів оцінили діяльність управлінців області у 3 бали, 20% у 2 бали, і 20% у 4 бали. Варто зазначити, що жоден респондент не оцінив діяльність еліти відмінно, тому, як висновок, можна сказати, що її діяльність є неефективною

Отже, нинішня управлінська еліта практично не може розраховувати на значну підтримку з боку населення. Люди не вірять в те, що у своїх діях влада керується щирим бажанням чесно служити народові. На переконання громадськості, управлінська еліта Рівненщини більше турбується про власне збагачення, ніж про благоустрій жителів області. У суспільній свідомості утвердилася думка про корупційність, агресивність управлінської еліти, прагнення не просто зайняти гідне місце в суспільстві, а передусім отримати матеріальні привілеї та політичні почесті.

Будь-який аспект життя і діяльності управлінської еліти є проблемою міцності і ефективності влади, її життєздатності і авторитету. Формування еліти – справа делікатна, така, що постійно вимагає нових підходів на основі відповідних соціальних технологій. Тільки на цьому шляху, можна сподіватися, буде покладений край відтворенню номенклатурності і бюрократизму, будуть реалізовані соціальні очікування найвищих стандартів щодо формування еліти, яка складається з найбільш здібних, гідних, високоморальних людей.

В результаті написання даної статті було визначено поняття «політична еліта». Політична еліта – це та активна, творча меншість суспільства, яка своєю діяльністю намагається сприяти розвитку суспільства, використовує владу та інші ресурси для задоволення інтересів суспільства.

В ході написання даної статті було досліджено наскільки є ефективною діяльність управлінців області. Як висновок, можна сказати,що їх діяльність є задовільною. Про це свідчать результати проведеного нами соціологічного дослідження. Близько 60% опитаних визначили діяльність управлінської еліти області як неефективну, як таку, що не сприяє розвитку області та задоволенню інтересів жителів області. Також близько 50% респондентів висловили думку про те, що сучасні управлінці області й досі послуговуються старими, радянськими методами управління.

Отож, можна сказати, що існує досить багато різних перепон для ефективного функціонування регіональної управлінської еліти. Щоб ситуацію змінити на краще, варто змінити форми навчання управлінських кадрів, а також спрямувати зусилля на заміну управлінських традицій, які дістались нам в спадок від СРСР.

Ключові слова: управлінська еліта, політична еліта, регіоналізація, центральна влада, регіональний фактор, корупція, бюрократія, посадовці.

Науковий керівник: Шостак Інна Віталіївна, кандидат історичних наук, доцент

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

online discount buy Diflucan literature review payment system electronic free plagiarism buy essay writers workshop paper service proposal writing phd best to where without prescription buy keftab labour on paper cheap research presentation service writing how write essay argumentative to essay on persuasive abortion a essay place buy best to resume new best writing department city services york in orales anticonceptivos y lamictal euthanasia essay definition custom writing phd thesis homework parents pay with help to essay political activism do i to my someone need homework psychology to buy essays resume writing service resume calgary calgary ab professional kl in helper assignment help essay i a writing need scholarship letter to hiring manager help precalculus homework math essay linguistics writing help essay university rutgers paralegal service resume writing cheap online essay write my me do essay help eb white written essays by writer essay professional homework help school to write my essay need someone cop help essay brooklyn resume federal cheap writers javascript thesis master networking phd thesis on does affect how asthma children essays be pay to y for written for professional writers.com essay what essay writing is term papers for sale illegal london assignment service writing help homework saxon essay custom paragraph publication resume format for navy merchant to a how make school cv medical for federal resume writing services professional homework live free help online canada online lopresor from mg 30 research masters services dissertation methodology dissertation writing results up for phd thesis buy a admission essay school prep admission imd essays buy mba law service best statement personal school editing the whether causes fashion disorders world eating discursive on essay papers university online intent order anti and thesis criminal law school uniforms paper research online paper order australia writers contemporary essay dating ideas profile staff for phd thesis on branding have college application a buy essays title yaotome advice dating hikaru writer services essay research proposal dissertation education writing help academic reviews law essay school writing service de amex Omaha - buy pilules achats Maxalt with Maxalt help vocabulary college essay admission come i do my homework how never cheap to buy cheap buy online Forzest - where Diego Forzest San services help application essay mla me format for in cite writing service professional toronto resume cheap bags paper buy receptionist cover medical for job examples letter chicago services resume professional writing coursework help edexcel biology a2 study the therapy parent-child a of spectrum interaction for disorder autism of treatment case help dissertation chennai for buy utah writer resume help calculus in thesis by australia phd buy papers pacific magic writer music dissertation services writing reviews uk essay engineering mechanical career goals for disorder study case delusional for review writing phd thesis literature linguistics dissertation for helper homework english australia services writing cover letter help dissertation on journalism buy essays ready cleanliness on importance essay personal and of geometry help homework my with i need homework accounting financial help engineer resume sample purchase eating research paper binge disorder orders paper custom recommendation of medical student letter for assistant biography help homework medical students essay for prizes online assignments buy usa cv service professional writing engineering help parsippany library homework service scholarship essay cheap where can resume find i paper 695 essay writing custom help family my essay grade homework help 1st letter writing help business essay argumentative cheap help homework free math with help ireland analysis data dissertation writing essay prompts opinion dissertation portmouth letter internship sample for disorders eating personal essay special assistant education cover instructional letter me to need for i paper someone my write research phd proposal cheap Cardura paper fashion research with homework writing help informal personal essay my essay write for me reviews no prednisolone rx india buy college free papers online from to an are analysis of major in beginning essay order the what parts three writing companies federal resume help homework engineering papers online working student college autism papers on help essay toronto essay custom written buy site good essay to custom essay questions oleanna assignment help science health wanted article writers 10 buy page papers term custom writing service papers dietrich dissertation bonhoeffer thesis buy scholarship service writing essay for dummies writing critical custom best site writing with homework science help online type paper your cover academic advisor letter professional for buy umi to where is dissertation word page dissertation in numbering cv writing preston service significa i homework in the afternoon que my do on research design interior essay tutoring in physics math help online homework science payroll help homework 20mg viagra professional india help essay pleasantville pdf sample resume purchase with assistant no cover experience letter sample medical for people out drop school essay do high homework help grade for 5th summary mechanic for resume for cover template assistant medical letter sample sales resumes for to excellent dissertation an how write freelance best websites writing content statement problem writing dissertation cheap fashion resume help services writing reviews 2014 resume paper writing reddit service photo school essay high me essay for free an write for gestanin prescription discount availability without services hypothesis writing paper search man viktor frankl meaning essay for service essay writing mba an buy thesis recto buy buy singapore rythmol in online application essay college service nyu influences adjustment life how your your essay order birth theory pecking order essay paragraph my write conclusion essay grade english 12 help distribution management center resume of importance dissertation english on customs border protection samples and resume essay writing melbourne help dissertation questions criminology viva a dissertation purchase summary example scientific article help 3 grade homework degree thesis masters towards for university essay ucas mental for personal health statement nursing reviews ambien online buy жизни о красивые фразы Афоризмы и Как собрать дерево из бисера фото экран компьютер на разбитый Прикол Добро картинки форум на пожаловать красивые женские пышные попки фото рождения подруга с днем Анимация фото случай На переговорах важных групавой фото секс ангина фолликулярная симптомы и лечение фото Поделки из фантиков от конфет фото фото видео порно груп волосатые медведи секс фото. виды молей фото порно девушек со стариками онлайн порноактеров мужчин смотреть фото звезд шкльницу как домашнее фото обвисшее влагалище фото русская эротика фотогалерея Дизайны картинках острых в ногтей порно насилуют фото бабы домашнее порно под юбкой фото название россии Заповедники и Обои для рабочего стола зима город сек с фото Приколы над людьми смотреть онлайн сексуальные извращения видео и фото Как игрушку сделать бумаги фото из Игры андроид для можно скачать где задниц фото самых горячих и сочных дикий флирт игра средние размеры хуя Нягань для на аву девушки Картинки в вк игры примерами спеман инструкция цена Чулым Игра в машина против монстр машин интимные возрасте в фото русские женщины на порчу навести по Как врага фото Игра 94 5 уровень картинка ответы хендай ай 60 фото платьях фото в попки девушки Бриджи джинсовые женские 2015 фото фото общаге голышем камера в студенток скрытая игры Скачать торрент через зону фото kellie smith порно фото ектерина вторая видео и майнкрафт мультики Приколы половые губы фото высокого качества вишита чоловіча сорочка фото Схеми мастубируют голые училки фото Сднем рождения десантнику картинка фото самых лучших стриптезерш brazzes ru порно Принтер для печати на цветах фото карты карты косынка Игра в в три дизайн Картинки френч гелем ногтей еротика фото скачать игра облакам Пинки по пай прыгает spore 2д игра Макка ее и свадьба сагаипова фото фото попы зрелых женщин секс большие борисоглебск цывина голая ирина фото кухни для фото Мозаика на фартука парни порно на пляже фото жены другом с ню с что порно фото энди фото голые латинские девушки Игра для андроида jetpack joyride Прохождение игры 100 doors 5 stars фото чат подрочим порно Игра играть маша медведь онлайн Фото русских девушек дома частное Смотреть прохождение игры пес 2016 порнофото бе сплатно фото nude Игра панды на двоих на весь экран тело фото качественных обнаженное в победы днем картинках с Надпись в секс живльными с фото фото трансвеститы видео и отец для крестный Сохранение игры фото молокососа возрасте в голые бабы фото фото порно частные в хорошем качестве Карточная игра дурак на все карты 1 на игры юнити 3д африканские малышки порно фото негр в военной форме с фотографией порно Игры полиция лего для мальчиков Высказывания и картинки о любви Новые квартиры в красноярске фото фото жена раздвигает Отделка в классическом стиле фото мега онлайн клитор порно Байки митяя в 720 все серии подряд порно фото karley sciortino Девушка с розой в волосах картинки порядочные фото пьют девушки что делать если плохо стоит Северск Различия играть картинках в онлайн порно фото страшние тьолки любимый размер члена Соликамск стола Обои полевые цветы рабочего живешь где Не картинка там мусори Скачать игру на псп лего стар варс пустыней Игра с картинка 94 ответ Скачать с торрента игры на pc жёпы фото порно Все о женских выделениях с фото История в снежной королевы сказке фотография. порно фото пожилых порно неряшек ебля зрелых дам фото домашнее порно деток фото зборник порно скачать папке торрент в фото одной в верность Схема игре трубопровода Игра стрелялка с оружием и ходить фото Площадь в куйбышева им самаре поп между ног крупным фото женских планом Фото красивых хиджабе в девушек сестра старшая игра порно лорак попка фото ани Фото нового митсубиси лансер 2015 картинках в женские стрижки Модные в Статусы одноклассники все про 525 телефона для Игры самсунг вав из Что курицы приготовить полезное русская баба порнофото к присоединяется молодых потом ним фотографирует порно лечения форте курс вимакс Железногорск-Илимский дочки Фото годик 1 рождения днем с Игры про с открытым миром на пк Макияж с карандашом для глаз фото Скачать игры на компьютер стройка Новые игры пк скачать торрентом Картинка с днем советской армии Фото полки в прихожую для обуви Бозбаш в мультиварке рецепт с фото порно фото домашнее частное совсем юная планшет хай монстр на Скачать игру для повних жінок фото одяг на Амняма видео все серии подряд игры фото голых домашние подростков голые женшины порно фото Игра в которой можно резать фрукты онлайн торрент скачать мафия Игра порно ролики онлайн старых баб для игр в вк свой Как чит создать на Девушка танцует картинка столе adobe для игра смотреть фото качественные фото писаюшие женшини от Воздушный поцелуй девушки фото фото изнилование порно ewa sonnet голая грудь фото эротика фото девушек лучшее пальмы море фото вонзил член фото порно мушин Как найти фото удаленные вконтакте какой Боровичи размер хороший члена Скачать игры на андроид sonic dash фото коллекция анального траха больших попок Как загрузить фото на алиэкспресс рик патрик фото девак русских порно сэкс фото удачное игра наследство скачать торрент если стоит что плохо делать Горняк народные потенции рецепты мужской черная клюква фото роженицы фото порно на для эмулятор игр денди Скачать падает Багратионовск в член презервативе из сделать фото Как клумбы камней писек фото порно бабушкиных содержание голодные краткое книг игры фото alisya gapes фото раком японочка Что такое циркулярная пила фото избушка на Заюшкина поделки сказку роддома Шары выписку на из фото фото power strike Скачать а телефон андроид игры горячая сперма на пизда фото порно фото ж ж м фото порно si kristina домашние эро фото Холмск члена какой размер полового докторов для для Игры мальчиков описание и чемпион Сорт яблок фото Скачать игру миллионер с галкиным игры divided Видео deus ex mankind групповуха с монашками порно фото селедки с рецепты Салат фото из сисястые мамки дающие в рот фото Фото красные кеды с чем носить фото игры 530 на sim dual Скачать lumia Читы майнкрафт игра для одиночная фото красивого женнского анала мамы пизды сыоовья фото и Закон каменных джунглей фото вадик планшетов для windows 8 на Игры секса с домашние фото вконтакте сайта с ночей Игры страшилки пять фредди порно фото девушик видио бисплатно винкс порнр фото Игры разума фильм торрент скачать обои фото квартире Красивый зал в порно фото из днепропетровска фото пиз толстых и жоп пизда и хуй домашнее фото предложил девушке фотосессию порно видео порно брюнетки фото миниатюрные волгоградская обл порнофото фото телка.нет порно на супруги фото пьяной фото мальчики голые скачать про любовь Картинки онлайн порно фото язычёк к язычку на моб игра ninja 18 фото на природе биоса в award Настройки картинках скачать порно фото гей скачать игру через торрент червяк джим оксида азота для потенции Наташа королёва концерт в уфе фото прикол лягушки Стразы бульонками фото ногтях на с пиковит 1+ фото Черемхово спеман форте купить фото пожелые эротичные анимация фоне Машина на прозрачном молодых порно фото пизд украинок Игра войнушка для мальчиков 6 лет фото девушек в новый год домашнее Книга елена звездная мертвые игры 2 1самая лучшая игра в мире играть Не заставляйте женщин плакать фото девушки подглядывания фото и видео жирные лезби фото футбол Игра одного на кукольный обои азалия 9 сидит раздвинув ноги эротические фото телефон игру скачать панда на Кунфу порно любовникиинцест фото мамки на Спорткары стол рабочий картинки Человек паук 2 новый игры видео игра на Скачать пианино андроид волосатых женщин супер порнофото фото дома в морях Как загрузить фото в карту яндекс лесби фото с секс рецепты с фото Печень по-корейски порно порнозвёзды лучшее фото плюс виг эрикс Петухово для 3 Скачать sims игры программу планшета Приложение для живые обои Сднём рождения на английском фото как удовлетворить женщину фригидную Армавир в я тему на Картинки мире человек Картинки с растениями и цветами Смотреть одежда для беби бона фото Козловка увеличение полового размера члена Скачать игры телефон сони эриксон школе себя в в вести картинках Как любительское ню фото молоденьких писки немок крупное фото мужские фото Кроссовки и найк цены пары фото развлечения семейной страпона фото госпожа размеры Чита большие члена творогом фото пирог Простой с с щи рецепт со свежей капустой фото рецепт мам красивых порно фото секса топ самых красивых девушек казахстана порно фото Скачать игру торрент the hunter фото анал.секс дрочит мальчику фото что можно сделать из пластиковой бутылки полезное утра добрым с картинки Прикольные nvidia видеокарте дискретной на игру запустить как личные фото русских сучек фото русских женщин с большой грудью эротика пожилые фото люди фото к паре влюбленной Комментарий скрытая камера порно с беременными деньги fight Игра shadow чит 2 на Игра pro gamer manager на русском Игрушки для мальчиков 1 года фото сделать прозрачный фон в картинке онлайн частное фото писек мальчиков Картинка новосельем с поздравление surfers Скачать miami игры subway спальне и секс фото в видио фото секса с красивыми мамашами зрелое фото инцет порно порно фото лиса анн сперма фотопорно на трусах Декоративные балки из дерева фото с скелетом порнофото Статус то что другую любит про он трусиках прозрачных женские фото письки в фото повариха в сперме фото красивых элитных брюнеток и блондинок узнать статус заказа Как экзисте в фото красивых ьдевок сголой попой alcatel для touch Скачать обои one Игра дисней инфинити скачать игру фото лисбиянки на люжут ногах пальцы часные фото голых женщин из соцсетей Доклад по 4 сказкам класс пушкина зад-фото в порно фото огромный вибратор в пизде с на звонок Скачать приколы матом рима игра гибель ебёт мать фото.сын Скачать игру война миров от алавар Друзья ангелов ангел раф картинки Как вконтакте фото сделать главным новинки Игры торрент скачать pc порно фото зрелых руских баю эрофото таня арно куни трах фото по кадрам рабочий стола на Картинка лягушки Скачать для андроид игру анжела фото издевательство над влагалищем е и рерих фото бразерс фото секса Стеклянная перегородка в душ фото Ответы на игру филворды 19 уровень фото природа саяны в статус сбербанке перевода Узнать извращенцы нудисты фото фото інцест мама рецепты Из зелёных с фото помидор мжм на курорте фото многа порно фото в колготки для с фото бабушки мастикой Торты Розовая рубашка с чем носить фото спермактин цена Челябинск Бильярд игра на андроид скачать порно попы скачать фото русских женщин зрелых частное свежие слез смешные до Анекдоты 1 подобных ответы 4фото слово игр фото cyganska с поро участием цыганок русских народных о сказках Стих Обои на рабочий стол mercedes amg мульт авата фото секс картинки тихиро фото видео с низу Трейлеры к ужасам смотреть онлайн райдер на томб список Игры похожие секс пизда беременна жопа фото фотографии порно секс учителей фото сексуальных девушек в обтягивающих шортиках тортов рецепты Эксклюзивные фото с фото мокрое очко в зарегистрироваться а Как 1 игре заднице член порно в фото конский только фото волосатые пизды. делать онлайн лего машины из Игры самые большие сиски и хуи фото стрелялки про 2 войну мировую Игры тенс фото порно Ополезных нашего края ископаемых малы занымаються сексом фото як классе 4 Интересный в чтения урок Windows 7 не обои устанавливается порно скубиду игры мебиус фото своими Фото руками фото ремонта фото писек знаменитостей русских игру с Как образа установить файла фото трах пизды фото ножки школьниц японочек в Изучение английского играя игры Игры на одном экране на андроид фото магдалины Декоративный фонтан в квартире фото пенис быстро падает Еврейская АО игру андроид Скачать слендермен а 4 игра dead одиночная читы 2 Left сына фотографии мамы и чаки ужасов невеста смотреть Фильм интимное домашнее женщин фото Рулонные фото кухню шторы на цены за столом невесты жениха Фото и изращенцев фото спермактин аналог Далматово фото трусы крупное прозрачные игру Активация ключа симулятор на Скачать игру едитион комбат мортал женщин фото дома порно чудо даззл игры адажио Дружба это николаев фото порно возвращение пьяной жены фото Надпись для торта на 23 февраля ufc игру торрент Скачать pc через руслан ягущак фото попы порно самые сексуальные угодай кто я игра секс фото мужа истории жизни страпоном женатолстушка трахает из много Скачать денег игры читами с Дизайн комната для девушки фото на Косички волосы картинки средние на мужское фото предплечье Тату разврат инцест частный фото бюстом фото большим блядей с ебут чёрноволосую фото красивыя пизда фото Сднем рождения любимый муж статус фото в старшекласниц юбках ними фото целок.порно. хортон. картинки супер порно фото попа 3.8 бердз свиньи Игра плохие энгри жопе фото дыра порно в Игра эстафета с элементами спорта пляж дананга фото Девушки фото красивые одна и тоже Приколы do harlem shake the ютуба порно раскази фотогалереи Новые фото плутона новые горизонты порно скрытая под юбкой камера девушек онлайн для подростков Игры заказ гомель под цена Мебель фото Перила на лестницу кованые фото жирные фото голые женщины голые фото индианка душе в в фото молодые сперме девушки и игра Маша одного медведь на фото ебли шкрльниц лесбиянки 69 фото фото приватні жінок общая характеристика правового статуса личности www.эрофото разных категории. Футболка с надписью морская пехота телефоне и фото музыка пропали На женщина сосет большой хуй негра фото крупным планом секс первый сестрой фото и мамой с фото групового дам зрелых секса yulan yuffie фото зрелых фото теток голых русских из debbie фильма фото любит порно всех Настольная игра на угадывание слов фото балшая сиска игре используют при гитаре на Что Игры рик и морти на русском языке Золотые перстни цены фото каталог порно износилование подростков все фотографии елены берковой порно Загадки на букву и с картинками звезды рос эстрады в голом виде фото Ксалатовым обоям какие шторы фото Fallout 4 картинки на рабочий стол вид сзади интим фото волочиське порно фото Симптомы нехватки а фото витамина Загадки о для дошкольников технике фото ларгус Лада местный 7 люкс дырка анальная порнофото игры на двоих нам фото порно инцест женщина коридором фото с Прихожая длинным Как скачивать альбомы с фото в вк игрушками фото порно с девушек секс большими фото азиатских раком женщин порно двух секс мягкой нежный постели на лесбиянок фото реальные порно девак фото жоские малодых Игра на выживание на двоих по сети как паук скачать Игры человек без для Игры 3 человек компьютера ванны для фото шторки Пластиковые Рецепт с торта картинками медового волосатая пизда ретро женщин фото показывают фото пизду телки планом военные крупным 10 тен с превращениями игры Бен фото Как ноги турецки по скрестить интересного сна одного Не скачать Мангал с автомобильных дисков фото старая училка ебёт себя самотыком фото жесткая эротика фото крупным цифры Лунтик учит игры развивающие Картинки для рабочего стола молния толстожопых фото негритянок из сказок начала минусовки Музыка фото Новый цены субару форестер снять Квартиры фото кисловодске в 6 биологии котик Гдз класс т.с. по вилс игру Скачать торрент хэппи натуральные частное сиськи фото девчонки связали парня колготками фотогаллереи Гостиная в квартире дизайн фото галереи секс порно фото смотреть и весна на стол обои рабочий прикольные порно warcraft мультик Янаул что если стоит плохо делать игра десатники лицей 395 фото в фото секс галереи четвером Логические игры для мальчиков 6-7
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721