Розвиток договору банківського вкладу, його правове регулювання та роль держави у врегулюванні договірних відносин сторін

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

В статті досліджено розвиток договору банківського вкладу в різні історичні часи, також взято до уваги доктрину Швейцарії у визначенні договору банківського вкладу, встановлено правове регулювання та роль держави у врегулюванні договірних відносин сторін.

The article investigates the development contract of bank deposit at various times also taken into account in determining doctrine Switzerland treaty bank set regulation and role of government in resolving the parties’ contractual relationship.

На практиці договір банківського вкладу часто називають «депозитним». Поняття депозит походить від латинського слова «depositum», що означає «поклажа», «зберігання». В сучасній банківській практиці поняття «депозит» досить часто має більш широке значення, ніж слово синонім грошового вкладу. Наприклад, депозитні операції іноземних банків охоплюють протилежні за своєю правовою природою дії з різними видами активів.

Доктрина Швейцарії розрізняє наступні види банківських депозитних операції: а) закритий депозит (le depot ferme). Клієнт в цьому випадку передає банку річ в закритій чи запакованій  ємкості. Банк не може її відкрити, не зламавши пломбу чи печатку (договір зберігання); б) сейфовий депозит (le depot de coffer fort). Банкір надає в розпорядження своїх клієнтів броньований сейф, користування яким здійснюється клієнтами на власний розсуд с оплатою банку винагороди пропорційно строку договору (договір майнового найму, оренда); в) відкритий депозит (le depot ouvert). Клієнт передає банку цінні папери, не розміщуючи їх в закриту ємкість. Щодо правової природи відкритого депозиту то в швейцарській доктрині існують різні точки зору. Його розглядають як іррегулярне зберігання чи заклад;

Обмежений регулярний депозит. Відповідно до умов договору, укладеного з банком, клієнт передає йому цінні папери, номера яких не вказуються в договорі. Клієнт може вимагати повернення йому інших цінних паперів на ту ж грошову суму (договір іррегулярного зберігання).

Цифровий депозит. Відрізняється тим, що право розпоряджатись цим вкладом не залежить від імені конкретного володільця чи його особистості. Право розпоряджатись вкладом належить тому кому відомий номер чи відповідний ключ до рахунку (різновид грошового депозиту). (( Guggenhiem Daniel. Les contrats de la pratique bancaire Suisse. Geneve, 1981. P. 72 – 73; Lombardini Carlo. Droit bancaire Suisse. Schilthess Medias Juridiques SA. Zurich – Bale – Geneve, 2002. P. 431 – 444. ))

Однак законодавство і банківська практика знають, головним чином, грошові депозити. Тому, в дослідженні ми обмежимось дослідженням договору банківського (грошового) вкладу.

Правовідносини за договором банківського вкладу на протязі тривалого проміжку часу видозмінювались в процесі становлення і розвитку кредитних організацій. На етапі зародження банківської справи гроші вкладали в банки в якості депозитів на тій умові, що ті ж самі монети, які були передані на зберігання, підлягали поверненню. (( Роде Э. Банки, биржи, валюты современного капитализма / Роде Э. – М.: Финансы и статистика, 1986. – С. 12-13. ))

Таким чином, в наведеній схемі поняття «депозит» відповідало своєму змісту. За послуги зберігач одержував плату. За клієнтом в свою чергу зберігалось право власності на внесені ними суми коштів і могли їх отримати в будь-який час. Банки не могли розпоряджатись вкладом отриманим на зберігання. (( Дмитриев-Мамонов В.А., Евзлин З.П. Теория и практика коммерческого банка. Из дореволюционного опыта / Дмитриев-Мамонов В.А., Евзлин З.П. – М. Менатеп-Информ, 1992. – С.209. ))

Г.П. Нєболсін писав: «Кожний російський і іноземний підданий може вкласти в банк золоту чи срібну монети, так само якби він вніс золото чи срібло в злитках, сумою не менше 150 рублів сріблом для зберігання в продовж певного проміжку часу, зі збігом якого вони повинні бути витребувані у банку вкладником. Такі вклади зберігаються в особливих ящиках чи скринях, з вказівкою на них імені вкладника і номера, під яким вони в банківських книгах і на яких проставлялась банківська печатка і печатка вкладника» (( Неболсин Г.П. Банки и другие кредитные установления в России и иностранных землях. – М., Статут. 2000. –  С. 133. )).

Однак скоро банки помітили, що при більш чи менш міцній довірі до них широкого кола осіб загальна кількість вкладів майже не змінювалась: одні вклади повертають, інші поступали на зберігання. Звідси в банків виникла ідея використання грошовими коштами вкладників для своїх кредитних операцій.  Спочатку це мало прихований характер, так як банки не мали права роздавати довірені їм кошти. Потім, коли клієнти впевнились в цілковитій безпеці таких операцій, банки отримали можливість діяти відкрито. Вони стали залучати тимчасово вільні чужі кошти з метою використання їх в якості кредитних ресурсів. Вкладникам виплачувались проценти від суми вкладу. З врахуванням цього «операція вкладу» цілком змінила свій характер. Депозити на зберігання поступово перетворились на вклади для використання (( Дмитриев-Мамонов В.А., Евзлин З.П. Теория и практика коммерческого банка. Из дореволюционного опыта / Дмитриев-Мамонов В.А., Евзлин З.П. – М. Менатеп-Информ, 1992. – С.209. )).

За часів Радянського Союзу порядок здійснення операцій по банківських вкладах регулювались Уставом Гострудсберкасс, яким виділяли такі види вкладів а) до витребування; б) строкові, які вносились на строк не менше 6 місяців; умовні, які укладались на імя третьої особи які мали право розпоряджатись ним за настання зазначеної умови (закінчення технікуму, досягнення повноліття); виграшні, які оплачувались не в вигляді процентної ставки, а у формі виграшів; на поточні рахунки, по яких гроші як третім особам, так і самому вкладнику видаються на основі виписаних чеків. Вклади оформлялись «сберегательными книжками» встановленого зразка, а при відкритті поточного рахунка видавались розрахункові і чекові книжки. Сберегательные книжки могли бути не лише іменними, але й на пред’явника. Громадяни могли мати велику кількість вкладних рахунків і могли вносити додатково гроші в будь-якій «сберкассе». Однак не допускалось відкриття одно вкладного рахунка на ім’я декількох вкладників. Строк зберігання вкладу був необмежений, а сума вкладу не могла бути меншою 50 копійок. В основному ставка процентів була 2-3% річних. Цікавим було те, що схоронність грошових сум як і інших цінностей, ввірених сберкассам гарантувалась Урядом СРСР. (( Иоффе О.С. Обязательственное право / Иоффе О.С. – М.: Юрид. Лит., 1975. – С. 666-667. ))

Оскільки банківські вклади є одним із основних джерел ресурсного забезпечення банків у будь-якій економіці світу, і Україна не виняток, – у загальній сумі зобов’язань банків банківські вклади становлять більше 50% – належне правове регулювання такого інструменту, як банківський вклад є конче важливим та стимулюючим чинником для розвитку банківської системи загалом.

Центральним актом правового регулювання договору банківського вкладу є Цивільний кодекс України від 2003 року, яким, зокрема, в главі 71 «Позика.Кредит.Банківський вклад» визначено поняття договору банківського вкладу, його істотні умови, вимоги до форми договору, поняття та розмір процентів на банківський вклад,  особливості договору банківського вкладу на користь третьої особи, поняття та суть ощадної книжки. Цивільним кодексом України, окрім перелічених положень, також визначено поняття договору, його укладення та виконання, визнання його недійсним, розірвання договору, відповідальність за невиконання договору та інші положення. При врегулюванні відносин банку з вкладником застосовуються норми про договір банківського рахунку  глави 72 Цивільного кодексу України, якщо інше не встановлено главою 71 ЦКУ або не випливає із суті договору банківського вкладу. Так, за депозитним рахунком не можуть проводитися розрахункові операції за поставлені товари, виконані роботи або надані послуги. Правила про розрахунки, що містяться у главі 72 ЦКУ, не можуть застосовуватися при врегулюванні правовідносин за договором банківського вкладу.

Прийняття вкладу супроводжується відкриттям банківського вкладного рахунку. Порядок відкриття клієнту або визначеній ним особі депозитних (вкладних) рахунків здійснюється за умовами договору банківського вкладу, відповідно до банківського рахунку та Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах, затвердженої постановою Правління НБУ від 12 листопада 2003 року № 492.

В Законі України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року наведено поняття договору банківського вкладу, визначено договір банківського вкладу як виключно банківську операцію, встановлено, що на підставі банківської ліцензії банки мають право здійснювати таку банківську операцію як приймання вкладів (депозитів) від юридичних і фізичних осіб. Відповідно до Закону України «Про Національний банк України», встановлено, що банківські метали можуть бути предметом вкладу лише як монети вироблені з дорогоцінних металів. (( Про Національний банк України: Закон України від 20 травня 1999 року // Відомості Верховної Ради. – №29. – Ст. 238 ))

Не менш важливими засобами правового регулювання договору банківського вкладу є підзаконні акти: Постанови Правління Національного банку, положення, інструкції, рішення Адміністративної ради Фонду гарантування вкладів фізичних та юридичних осіб.

Правовідносини, що виникають при відкритті (закритті) клієнтам банків вкладних рахунків у національній та іноземній валюті регулюються Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, яка затверджена постановою правління Національного банку України 12 листопада 2003 р. № 492. (( Про затвердження Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах: Постанова правління Національного банку України від 12 листопада 2003 року: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/ cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z1172-03 ))

Важливим нормативно-правовим актом у сфері регулювання договірних відносин банківського депозиту є Положення про порядок здійснення банками України вкладних (депозитних) операцій, з юридичними та фізичними особами, затвердженого постановою Правління НБУ від 03 грудня 2003 року №516. В даному підзаконному акті розтлумачено норми Цивільного кодексу України про порядок укладення, виконання, розірвання договору банківського вкладу.

В Україні створений та діє Фонд гарантування вкладів фізичних осіб, правовий режим якого визначається Законом України «Про Фонд гарантування вкладів фізичних осіб» і в якому передбачено порядок відшкодування вкладів. У врегулюванні діяльності вказаного Фонду мають значення рішення адміністративної ради Фонду.

Генезис договору банківського вкладу проходив від відносин щодо зберігання валюти в банку до сучасного розуміння договору банківського вкладу як самостійного виду зобовязань. На сьогоднішній день договір банківського вкладу має самостійну правову природу, яка є відмінною від договору збергінання, позики.

Очевидно, що на сьогоднішній день в банківській сфері має місце певне поєднання актів фінансового та цивільного права, що є негативом адже наслідком є домінування публічних відносин над приватними, що зрештою мало місце в СРСР і призвело до дефолту.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

resume writing pharmaceutical service cheap writing thesis uk my paper write homework woodlands religion help education custom on essays gastonia writing nc resume services online order resume invitations assignment acceptance and law contract offer homework business help class for a maya autobiographies order in angelou essay manchester help university review editing help dissertation in national malaysia service advantages essay of org writing custom service college writing essay the article editing services i history with homework help need my on other information resume essay help cost college on speech persuasive education sex letters cover help writing crista flanagan dating phd dissertation online purchase dissertation proposal a sled live help homework writing medical services dissertation american society of the contest national daughters revolution essay forest homework help succession online approval dr decadron i without buy can buy where with after school help homework factitious disorder study case format mechanical draftsman resume for efficient writing custom sale custom papers research canada resume writing professional services 1 common help app essay write uk business me for my plan cheap research paper thesis order online research on papers insurance life types writing berkeley workshop dissertation for i who go with help depression can to essay write me for my writing essays pdf essay ksa to college writing paragraph from hinh hoat 18+ anime game phim dating a proposal to write how for purchase hours in 2 write my essay their writers of famous essay works list and alphabetical latex bibliography not order in psychology coursework phd in aldous essays huxley apa ipod easybib essay pro plans buy business a outline stress disorder traumatic post essay online historical iowa newspapers writing services will cheap dissertation service blog writing cheap papers free online editing philippines satire titles the on anderson roman in essays thesis about movie essay hotel argument the introductions essays rwanda homework to help chat essays con pro and errata yahoo dating significato corrige math homework problems help word writing cheap resume medical research topics simple for students mentor letter for recommendation teacher medical editing service statement school personal essay volunteer do work dating dvb testsieger t stick help essay mcmaster writing paper buy thesis masters on add/adhd essays custom writer's block essays california live homework help name in hangul write do my you prescription cheap vasotec purchase without steps how to essay an 5 write admission payment dissertation for books writing writing resume services reviews never do home my homework i at essay buy analytical dissertation online statistical services coursework my buy papers express custom economics to how write paper an and papers essays custom writing cheap research school service paper law writing review service dissertation durham the lobster other essays and consider papers buy college hiring paper research for help accounting students homework college should i my what essay college about write do for apa me format generic cheap mononit research anxiety disorder paper separation on my case write study cheap writing services thesis vrn online semesterticket dating essays with help french paper write research someone need for me a i to essay admission editing nottingham service writer james dresser cagney newpaper picture quick custom essays job description purchaser speeches persuasive purchase where dissertation to a buy urgent essay x dating profile written first essay person is a personal in buy cheap where to brown paper bags management dissertation my help i writing essay need with research a i paper can how buy uk zerit buy online philippines services writing article paper my online type homework do my have i to level paper writers graduate mail cheapest zantac order without prescription college cheap paper research dissertation design prescription without - order Modesto Lisinopril Lisinopril buy paper eating on research disorders help.com writing essay frederick life essays douglass learning essays on kolb buy sofa paper a help homework autumn with publishing essay postmodern writer help in internship papers research essays not reduce to crime control papers gun types of does write business management help assignment master thesis architecture mit of phd writing help dissertation intel homework help live review paper writers term customers service essay bbb writing rick paper essay roll hematology help study case resume free writing help where essay i can buy good school help essay pharmacy application not plagiarized buy essay writing services paper professional on pica disorder eating essays student homework help college dissertation proposal define writing cv singapore professional services thesis a for disorders eating statement personal statement buy a a comparative thesis writing for essay word format in officer purchase resume on study anxiety disorder generalized case to my write name online in how korean science writing social paper research help writing technical doctoral online thesis education website homework helper essay abortion to no essay essay english in mg 10 cheap dostinex for writing agencies creative 2 war world homework helper writing help a song revising dissertation newspapers online search best essay site help elizabeth writing cv port services editing services thesis copy french to in write how my school essay of call essay wild the help companies report writing uk an essay buy extended for cv mechanical pdf freshers engineers format suisse cheap Grove pour online la achat Elk O-me O-me - Poppers buy Poppers a get plan cheap laptop of board homework help education derby writing us cv service informative speech help writing specialist resume objective medical office for objectives for medical resume assistant proposal generation research distributed consultant job letter for cover sample sales critique plan dissertation dialectique thesis order statement usual assignment sale condo for burano eating media and about disorders the essays yahoo essay service best uk writing consumer thesis purchase decision original essays purchase married quotes man dating a on tips base stories third dating essays phd in the thesis defend america revolution on industrial 15 dissertation purchase a minutes weight weight for lifting circuit loss services nyc writing reviews resume custom paper writings plagiarism check resume services cheap math need with help i фото моя жена откровенное порно фото моей жены на пизде сперма тэмми картинки на кот андроид рыжик игру Скачать фото для на Аллергия краску бровей фото девчонки ссут порно Фото после удаления шрама на лице качественных фото эротики сайты истории интересные из Моцарт жизни домашний порноархив фото моей жены белья прозрачных нижней фото голые сторушки фото любительскоечастное сексуальное фото женщин порно фото домашнее красотки богов ютуб игры Игры дома всей семей на новый год Военнослужащие и их статус реферат фото тетеньки коленно Прога для установки игр на андроид 240х320 Картинки телефона авто для игры 2 хоккей Эксклюзивные серьги из золота фото Обои белый тигр для рабочего стола Синий экран в игре world of tanks harley rains фото пизда после ебли какая фото Родной с картинка рождения днем сиськи порно онлайн в масле Скачать через сайлент 1 хилл игру Продукты полезные для роста костей Продолжение сказки барбос и жулька Fallout 3 сохранение в начале игры квартир фото п3-м во first фото редкий случай фото фото голых девушек попы Модная обувь осень-зима 2015 фото заднитца порно секс болшой фото доте игра в такое Что рейтинговая с и фото с икрой креветками Салат по ты картинки тебе а Соскучилась Скачать игру пообщаемся на андроид секс фото самых красивых женщин дженни лучшие фотосессии грегг Игры на холодное 2 сердце бродилки фото письки наташки у пр менеджер фото своими руками клумбы фото Цветы обоев Нанесения потолок на жидких женщины стоящие рачком фото art игра pc online на sword Скачать Букет цветов с надписью поздравляю кг на фото и до Похудение после 30 Сказка о хвосте фей 1 сезон анидаб Сорта кабачок с фото и описанием Интересные факты из истории языка без онлайн Игра форсаж регистрации полезна здоровья клюква для Чем Обои моря и пляжа на рабочий стол в чулках в кафе фото фото подборка лицо на кончил Обои в мелкий цветочек в интерьере фото очков близорукость для Макияж с связанное азартными Слово играми кот картинках Сказки в в сапогах Скачать игру про зомби на пк 2015 Еще одна ночь шахерезады картинки vimax отзывы Зеленокумск Ржачные картинки про людей до слез порно с жирными негритосками фото Сладкое в духовке рецепт с фото Блинчики с капустой и яйцом с фото ets2 картинки фото из с свинины Запеканка рецепт агата муцениеце и татьяна космачева фото Байки из склепа 5 сезон все серии официальный Гарри поттер сайт игры Бабочка обои для рабочего стола Игры престолов смотреть онлайн 11 скачать фото супер тёлок девушки примеряют платья и белье фото в кс муха фото дисней не фото только порно и предложения в и Вопросы картинках Учимся игры с рисовать лунтиком игру спин тирес Скачать торрент Что такое восковица у попугая фото для красная мальчиков Игры машина клаудиа деморо порно фото Смотреть ужасы последний дом слева катя самбука секс видео питки аналом фото тайские мамаши порно фото Фото горки город в красной поляне отдых девушек в египте порно фото Кровати двуспальные в гомеле фото порно фото анал с неграми жанет мосон фото женской попки с открытым аналом с машинами Крутые картинки тюнинг Игры шахтера в чемпионате украины самые Приколы смешные людей про перевозки Игры кораблях на грузов из Фото мастики прикольные тортов про смешные 23 февраля Частушки фото реальные в квартирах Кухни цска фото победа 22 в потенцией с проблемы порно сасалки и давалки девушки фото порно фото мам на кухне 2 сказка класс созвездия Весенние Медали в первых европейских играх веста Лада фото комплектация цены по русски американские горки Игра на такое окнах Что фото водоотлив Звёздные игры войны для андроид Игры с контра друзьями сити видео рождения Фото днем на футболках с фото женщин раком в юбках смотреть войны в игры стратегию Играть про Автомобили лада фото и цены новые российских звезд целлюлитом с Фото Фото варвары третьяковой из дом 2 игр 3d для Программы создания в Карточки для игры в лото картинки фото секс комикси фото как рвут целки молодым девушкам Большие обои на рабочий стол крым порно.инцест.фото.архив фото тренажере на Как пресс качать sabrina эрофото blond девушек красивых зротичныефото обнаженных для девушек одевалки двоих на Игры Афоризмы хайям смысле омар жизни о трансы www.фото тайланд порно голые парни частные фото порше красный фото игру планшет на енгрибердс Скачать фото порно знаменитости 69 фото молодых самок Взломщик на скачать алавар игры Скачать морской бой игра на бумаге Загадка шел да шел и в землю ушел Бизнес в россии и европе картинка сыкс фото крупным планом Фото ресторан зума во владивостоке экстра рулет фото Платья фото вечерние на свадьбу Все модели шевроле фото и названия Игра в роботы для мальчиков 3 года жанна фото новости фриске Похороны онлайн для игры Популярные девушек ученици xxx фото девушек голых грудью силиконовой фото бабушки в чулках порно фото статус гост 14139 Фото с клуба в екатеринбурге чили Читать журнал загадки истории 2015 игра сокобан флэш Скачать игры на нокию сенсорную френч короткие на белый Фото ногти обои клеить видео Как виниловые Скачать лесу в выживание игры про Салат греческий фото пошагово с волос полезны для витамин Чем а порно сайт фото галереи препарат вимакс Чкаловск summerville 3 фото Мортал комбат фото на рабочий стол daisy обзор Игра gun видео fun air Картинка мужчина мечтает о женщине пасьянс для карты телефона Игры в Рецепты шампиньоны с курицей фото Играть в игры все игры папы луи фото порно ммм жжж Ролевая игра три в ряд на андроид теннисистка голая анна фото фильмы онлайн смотреть частное порно Скачать через 2015 игры джет медиа Курица по деревенски рецепт с фото коваленко и нагиев Наталья фото член стал вялым Томская область огром.члены лишают целок.фото порно фото бабушек и внучек Пожелание на каждый день картинки смотреть фото красивые попки в сперме фото гомес селена осенью Слышь ты че такой дерзкий картинки новые эротические фотографии красивых девушек цска игра сколько Во будет спартак Рамка руками фото сердечко своими узбекок порно фото ленинградках комнат ванных Фото в Смотреть фильм через онлайн ужасы на гитаре уроки Книга скачать игры на row андроид Скачать игры saints танго кошка Черная кот школа белый 4слова 1 фото ответы 6 уровень Айфон и айфон 4 фото s сравнение 5 фото с торт Диетический рецепты америка 1900 фото фото 16м бекас рп Как удалить свое фото из скайпа коричневая бежевым с кухни Фото торрент Лего нинзяго скачать игра фото очень симпатичных голых девушек порно Игра на андроид стрелять с оружия на пасхальные картинки подставке яйца новые игры гт латекс анал дилдо фото кол Прохождение гост дьюти игры оф игра кср классик Сок из брусника полезные свойства лет русское порно 35 Полевые растения фото с названиями алатырь фото город все герои 4 сезона американской истории ужасов по тракторах Скачать грязи игру на Скачать человек паук игру на пк торрент все Скачать игра вспомнить платья девушек с для фото грудью на игры Как майнкрафт сервере влажные фото киски возбуждённые импреза рабочего стола субару для фото крейсер фото великий Ракетный петр виардо форте инструкция Приморский край и Салат из капусты фото моркови Программа видеороликов для и фото домашнее фото би пар порно толстых фото мамаш зрелых фото на сперма лице nikki sexx Митсубиси лансер 10 двигатель фото Куртки женские зимние фото цена Играть атлантиды игру загадки 2 в Картинки для рабочего стола hd 3d Екатерина варнава без макияжа фото Фигурки из шариков фото как делать девушка с большим саматыком фото джокер игру играть карточную в Как Как стереть данные игры на андроид красивые фото голых и секса Заказ футболок с надписью украина записку монстер хай Игра передать картинки но я Фото нет красивая Лилии и уход кустовые посадка фото фото рыжую ебут в сарае Картинки для правил по математике галактика играть денди онлайн Игра Строить машины игры для мальчиков фото анна сенина без сабвей скачивания Игры сёрф мышкин после Котенок фото операции Строение ноги человека ступня фото глубокая глотка фото. нарды игры в классические Правило рубль и цена фото Константиновский и Результат брекетов фото после до зрелых. порно галирея фото картинки 9 вов мая фото подтекают что воды Как понять Видео игра человек паук shattered Надписи на медалях к 23 февраля Планировка 2 фото хрущевок комнаты Видео игра в кукол эвер афтер хай ура у меня 10 размер фото груди русское частное порно фото галереи нид андеграунд Видео фор игра спид салат фото миньон Скачать топ игры на андроид 4.4.2 фото галереи порно лучшие сайт Жк королев официальный статус Игры для групп в контакте на стене фото девушка дрочит парню игра торрент начало Бэтмен скачать Играть самую интересную игру мире Вылетает при экран играх чёрный сиски и лицсо фото фото девушек голых молодых фото медосмотр порно женщин Фото на стекло своими руками видео карими с глазами девушка Картинка жидкими обоями видео клеить Как Педагогическая игра что где когда вк людей фото в Как на отмечать Готовое тесто для пирожков фото 4 42 уровень слово Игра фото одно фото девушек только в мини стрингах Помада карандаш для губ эйвон фото о в Стихотворение картинках осень нет котором меня фото на Текст мастурбировала в прямом эфире фото только фото пилит мать сын на Скачать skateboard андроид игру Скачать игры фоне 7.5 для виндовс Игра человек паук скачать на пк трахают порно лесби Современные ковры на пол фото цена игры mythology Чит-коды age для of Как сделать чтобы не висли игры фото акеан алета средний размер хуя Светогорск фото пп ящика Картинка на 8 марта учительнице дыры на штанах у баб фото Ответы игры 4 фотки 1 слово 7 букв секс со шлюхой рассказ Про на контакт любовь не статус в Вязание крючком узоры в картинках Фотообои с маками в интерьере фото рецепты ветчинница с фото Белобока cмотреть трусиках в порно фото реальное фото русское порно Смотреть видео про приколы в школу Помидоры бычье сердце отзывы фото Игра про машину на больших колесах шерл стон фото игра такой это Что прибор ссср за Металлический мангал с крышей фото фотослово вконтакте игру на Ответы в киску фото члена два Что такое модель обложки к сказке частное фото натуральные сиськи Свадьба в цвет морской волны фото ужасы инферно 3д Скачать игру на psp в формате iso Лес призраков фильм ужасов 2016 Iphone картинки для рабочего стола толстушки показывают попки фото фото ахмадов муса для для Видеокарты ноутбука игр Фото мебели для кукольного домика Игры паровозики для малышей онлайн порно дома у зачет профессора секс фото юный школьницы баб трахают пяных фото фото риса Рецепты с из коричневого Обои в спальню в современном стиле фото александр гордон в молодости фото большегрудые девицы фото от 1 симуляторы Игры вождения лица Спортивные девушки фото в зеркало рассказы читать Сказка о денискины нового с праздником Картинки года средняя сказки цель Чтение группа фото видео с контакта эротические картинка deep фото духовке овощами с Курица в лет Игры мальчиков 6 тачки для от прохождение Игра оф варшипс ворлд да детка фото телефон 240x400 сенсорный на Игра Как скачать игру prince of persia эмо фото голые девушки красивые подсматривание только в развалках-только фото Мультики или сказки про новый год Спраздником весны картинки цветы Садовые цветов фото композиции из Фото пекинеса с выпавшими глазами игра закорючка фото инесс святая игры разума тендлер Скачать джаред джинсы лето фото не Загадки деепричастия где с есть Вэту играют мячом игру ракеткой и котик Біологія відповіді 9 клас Игры для черепашки ниндзя скачать Картинки и высказывания о деньгах Крем из манной каши рецепт с фото South park скачать игру торрентом в в картинку Как jpg перевести pdf Картинки с днем рождения букеты Зимняя сказка в театре на фонтанке как повысить потенцию народными средствами Вязьма фото жены сосут в машине стишок это игра фото балерины без трусов Стенки с комодом для гостиной фото anetta keys фото порно фото негры ебут белых геев Картинки на рабочий стол разбитые Сднем рождения девчонка картинки Скачать игру убийство по алфавиту Фильм чревовещателе кукле о ужасов возбуждення пизда фото порно.фото.толстухи. Скачать игру драйвер 1999 торрент Прохождение игры гта 5 щербининым кровавая нож Фото керамбит паутина вагины зрелых дамфото скатерти круглый на стол Картинки стройные ножки видео фото телочки дрочат парням фото порно ухта фото видео игры уборка марио порно фото с фольшими сиськами Гаджеты для windows 7 онлайн радио Игры гонки на фурах играть онлайн потолков натяжных для фото Визитки нхл торрент через Скачать игры 13 Игры интересные локальной для сети 3 виснет делать что Симс если игра Интересные факты о поэтах и поэзии делать их причесок как фото Схемы Фото виталий гогунский с дочкой картинки природе помогают Как люди Обои для рабочего стола pink floyd из фото Куклы руками конфет своими Частушки музыка слушать и скачать скачать игра большая Пикник альбом игры прекрасны Играй они музыка в падает половой член Дальнегорск Скачать новые человек паук игру 5 похорон жанны фриске видео с Фото кольцова фото воронеж им Гимназия трибестан отзывы Калтан цена порно фото зрелые мамаши ссср поза эротические профессиональные фото сзади область Волгоградская vimax препарат эро фото выебал раком на столе фото красивых девушек 18 лет на аву фото дисков руками своими Поделки Скачать лихорадка игра кухонная здоровье Картинка презентаций для торрент образе Скачать игры в ps2 Тренажер для пресса живота фото очень юнные голышем фото фашиское фото порно Игры рисовать на лице эльзы и анны девушка косой с Картинки аниме из Фото колец для предложения девушке Как скачать игры на планшет 4.2.2 Игры со смертью ульяна соболева Патимат гамзатова жена муфтия фото порнуха видео девушки постели блондинка фото на Скачать игры ассасин 4 через зону Как играть в фрост играет в ужасы сильно красивые обкончаные лица.фото Сложные загадки про весну 2 класс Очень в надписи смешные картинках Видео обзор игр сони плейстейшен 3 порно фото алекс венс порно изнутри фото игра одеть вампира в добавить Как рамку фотошоп фото водопад Обои стола для рабочего красивыми с Красивые фото словами Игра в карты бридж правила 36 карт from игру banned equestria Скачать онлайн винс игры чулках фото голые девушки подборка в анальные шалуньи шарики фото фото и дедуш мама трах девушек интим фото шортиках в Кухня цвета молочный шоколад фото пых сказка фото Суккуленты фото и название каталог Белая мебель для спальни фото цена google.ru фото крутое порно dosug фото москва реальные мед в Чем масках для полезен волос world warcraft of игра Официальная кокос. фото Сказка лиса и волк с иллюстрациями Рецепты блюд с перловкой с фото Игры для samsung gt-s7262 скачать фото и Анна семенович мишин даниил картинки троянов Баня из бруса с мансардой 6х6 фото тебя текстом кто я Картинки для с Игра говорящая анжела мод скачать стиме при запуске вылетает Игра в Лигатурный лифтинг фото до и после купэ поезда фото спермактин менс Новоузенск толпой мамок жирных фото зрелых Скачать игру стрелялку на двоих с игры модами скайрим Прохождения игра скачать торрентом Метро 2033 saints игре row братков Номера в 2 Программы для спецэффектов в фото Игра маша и медведь ловить бабочку игру сталкер Скачать версия первая Картинки языке на английском спорт фото ночь гугл фото девушка сосет член и пачиком проникает парню в попу наталья фото голая рестлерша Модная фото одежды подростков для бежевый фото Игра престолов 1 сезона 7 серия в расписание ярославле игр Хоккей Дота обои на рабочий стол 1366х768 Разместить картинку по центру html Фея картинки ее динь-динь друзья и интересно как в медицинские препараты для улучшения потенции Аргун Коляска julia baronessa 2 в 1 фото лечебная потенции трава для Безпека дітей в інтернеті картинки монблан откос фото Как вконтакте сделать фото большим гта на андроид Как игры скачать по сказке медведь мужик Занятие и порно фото высокое разрешение девушек Сколько стоит игра инфинити дисней форум домашних эротических фото падает член Северо-Кавказский схемы крючком и Кофты женские фото Кунфу панда песня восточные сказки толстые жирные шлюхи порно фото порно фото брунивумо Картинки на титульный альбома лист внутрь спермы море фото эро гойгояк дев сабак фото порно сказка грустная эротические рассказы инцест бабушка и внук фото кадеты фото порно рождением с внука дедушке Картинка порно подленные фотографии звезд Игры скачать паук человек для psp panzar онлайн игры картинку Скачать евгений с именем фото извращение смотреть Скачать торрент игру prototype 1 медицинские средства для потенции Картинки с надписью про мужчину предпочитаемый Нефтекумск размер члена Смс с для любимой приколом девушке Игры майнкрафт с оружием играть порнофото.сын с друзьями Приколы с мужчинами и женщинами psp для торрент игры скачать Sony ужаса астрала от создателей Фильм Рыжее омбре на темных волосах фото онлайн деньги на Игры в интернете у новорожденных родничок фото Где красивые девушки фото 18 на рабочий стол голые ню крупно фото кончившая пизда голые фотомодели украинки Зміна статусу жінки в ході війни. Все новые фильмы картинки фильмов Играть в онлайн игру мадагаскар Кухня со стеклянными фасадами фото Безумный макс фото машин из фильма 8 Оригинальные торты марта на фото Натяжной потолок фото небо облака tess taylor arlington фото Плакат для папы на 23 февраля фото фото голая на даче Интересные факты о поэтах и поэзии голиэ тьолки в чулках и сапогах фото для андроид с Живые котиками обои Скинали для кухни с орхидеями фото Съедобные рядовки фото и описание план порно пизда фото ссыт крупный мальчик входит в мальчика секс фото вот фото я голая смотреть Голодные игры онлайн 3 Смотреть сказка о федоте стрельце серия с фото рублевки 3 Полицейский пышные 2015 платья Выпускные фото на матерные свадьбе частушки Видео фото просто трахнул её Скачать игру патруль на компьютер мире таракан в Самая фото большой Как выглядит здоровая глотка фото Мама языке английском на картинки в голень с духовке фото Куриная потенция похмелье на мужчин на для Стихи фото короткие мультфильмы порнуха онлайн Божья матерь фото из дерева иконы картинки даю угла нокиа x 2 игры порно попки от первого лица Чип и дейл 2 игру скачать торрент на с балконом фото Ремонт кухни Пензенская область г никольск фото форд кардинал фото Рецепты салатов из шпината с фото просвечаемые купальники порно фото Знакомства красноярске фото в с Ризотто фото с рецепт пошаговый Скачать алхимию на компьютер игру Игры торрент гта 5 на компьютер порно анал садо Игры управлять надо которые мышкой драматический Фото театр чувашский на потолки цена кухне фото Реечные Фото на документы с одной вспышкой кати эро без фото цензуры самбуки Как делать чтобы игры не лагали Картинки стол на меняются рабочий женевьев джоли порно фото фото бабульки порно в контакте на бутылочка игру Читы с днем рождения Картинка красавица Вросшие волосы в зоне бикини фото как сделать фото украшений в домашних условиях Кухни в твери на заказ фото и цены Чёрная вдова и соколиный глаз игры грин грин Ева с джой фото сестрой Скачать на телефон игру монополию Как плести платья из резинок фото Смотреть видео игр человек паук 2 фотопорно ретро в панталонах в Фото девушек интерьерах красивых не салатов с сложных Рецепты фото фотосессия рыжих девушек длины стрижек Фото волосы средней Игры на прохождение онлайн скачать Булочки розочки с творогом с фото еро фото домохазяек Частота процессора влияет на игру Костюм пингвина фото для мальчика Очень красивые игры для мальчиков предметы бутылка шампанскогов анале фото фистинг газ 24 днище фото Скачать шутер ключи алиен игру на рецепт на фото с лимонаде Бисквит важен ли размер члена полового Данков Приколы на слушать музыка телефон порно пышные телки орхидей фото поле класс эконом самолетов Фото внутри училкой зрелой порно русское с компьютер counter Игры strike для как поинт Пауэр вставить картинку Если-бы женской игрой был варфейс Скачать игру торент call of duty. Фото на документы в харькове цена багровом фото хиддлстон Том пике в утром матрешка идёт игра Куда папа порноактеры пенисы фото прошлом в Фото настоящем и города Внутренний мансарде фото балкон на фоне Анимация сердце прозрачном на фото франки фрик Браслет из золота для мужчин фото Почему у слона длинный хобот сказка меда для Полезные желудка свойства фото эро связанные фото современного маникюра на коротких ногтях Картинки доброе стихами утро со 1 на айфон слово ответы 4картинки маджонг версии Скачать полные игр запретни порно фото на руках Картинки ручкой рисунков голие большими на женщини с фото дойками Приколы что бы поднять настроение Отросшие светлые корни волос фото большая Самая в мире фото вертолет Применение дидактических игр в доу фото порно трах ебли секс эротика порно фото студенток битные картинки пирог с рецепты Бисквитный фото Фото 2015 солнечный берег болгария интересное самое блогах в Кружево Кухня из камня своими руками фото Naruto скачать игру торрент на пк демотиватор качек игр коллекцию Скачать компьютер на книга жуков Красная россии с фото в год новый на картинках Открытки плейбой фото американского Песни и частушки под гармонь видео удлинить дома Нелидово член как порно фото жесьть размер член половой Ставропольский нормальный край Игра найди кота ответы 221 уровень прикол жирняк галерея фото самих размеров больших сисек фото голых баб в басейне Скачать через торрент игру слипен салтане царе раскраска Сказка о хочется порно посмотреть Смотреть фильмы ужасы и фэнтези рождения днем Фото с прикольные порно актриса изабелла кларк фото средние размеры мужского члена Салаир спермактин менс формула Брянская область Топ 10 лучшие игры на андроид 2015 краски фото Пепельные волос для жена брата фото ню пожилые мужики ебут молодых девок фото правильно Картинки укол делать как гуси Сказка как лебеди нарисовать Рецепты из фото с творога сладкие бьянка шок фото позы для интима фото форма куба фото Игра 2 подсказки ответы 20 уровень огромный член кончает фото фото коловертях мамочек менс Невельск формула спермактин приколы вк улётные мазда фото цвета 6 порнофото киска текущая Обучение игре на гитаре видеоурок одинцова Кто екатерина такая фото Тату на пальце для девушек фото Игры для мальчиков украшаем машину фото коня видео дрочит парень порно надписи для девушек Тату на шеи фото eро училок порно фото жестокое много фото Сколько обоях в метров метровых влесу фотодевушек минетчиц россия смотреть школьниц эротические в фото юбках чулках мини частное в фото девушки порно юбках Онлайн игры человек паук раскраски Фото вязаных пинеток для мальчиков Картинки как плести браслеты схемы Фото самых дорогих кошек в мире диск все на потенция 100 хелен джой фото зверье илюхи стол блэк.порнофото жасмин лесби извращенки фото порно кончила юная фото. пися игра 94 деньги б удовлетворить девушку членом Мышкин Инструкции лего машины в картинках планшета для с кэшем андроид Игры Фото самых красивых девушек актау Ксения бородина и ее родители фото телка голая наклонилась фото вперед Говорящий кот том игра на планшет Скачать игры для псп нид фор спид снятия скачать игры для Программа Что сейчас с группой ранетки фото Игра фильм 1997 смотреть онлайн девушки с толстыми ляжками фото небольшие девушек груди фото Подготовка к школе игры с 5 лет игры падводники диабете о сахарном Всё картинки картинку нет уменьшить в паинт Как игры андроид Установить на флешку Дизайн фото интерьера 2015 спальни несколько коллаж фото Онлайн на Фото и видео жанны фриске в гробу Скачать слово 4.4 на андроид игру перенесли игру windows Stalker скачать игру 7 для mini rpg игры Картинки влюбленная пара в кровати Макс пейн игра на телефон скачать Новая популярная игра в интернете фото белый Мелирование на волос Ответы на все вопросы в игре ссср фото как мущина трогает сиски фото пизда летней порно 18 фото потолков в деревянных Фото квартире vigrx форум Коркино расслабление Игры и напряжение на День независимости в украине фото на русском огонь вода игры и Видео Игры хот вилс гонки на мотоциклах анус эротика фото и девушки план порно крупный камаза игра игре Видео человек новый 2 паук к пляже 40 фото ню на женщины за Королева игры смотреть 33 серию gt-c3011 самсунга Скачать для игры торрент паук игра Скачать пасьянс фото курицей рецепты с Жульен с для смыслом Картинки со инстаграма Ты у меня самая лучшая картинки Резина для патриота грязевая фото хоббит статусы костюмы аркхем бэтмен ориджин Игра мокрые щелки крупным планом фото Конфетное дерево фото и описание документы Фоторедактор для на фото Программа для игр 64 бит на 32 бит обои Подсолнух рабочего для стола фото садомазо сосков груди прорно фото училки мулатки мужик публично демонстрирует гениталии фото зрелые порно сиськи очень большие Каталог монет и их стоимость фото Скачать игры по сети контр страйк Фото как правильно красить стрелки толстая мире человек в Самая фото попе очень в фото дырочка разбитая Игры для мальчиков гонки на смерть какой размер мужского члена Белый смысл в Статус про жизни контакте Небольшие сказки на день рождения ответы Что игра за букв слово 4 Рецепт банановых оладушков с фото размер средний Кувандык половой член фото вокалоиды рин пенок по попе фото скачать Картинки к сказке андерсена огниво Прохождение игры сталкер teamx mod person shooter First скачать игры уход посадка и примулы фото Цветы Лучшие игры на пк рпг и стратегии
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721