РОМАН ІВАНА ФРАНКА „ДЛЯ ДОМАШНЬОГО ОГНИЩА“ У ЧАСОПРОСТОРОВОМУ АСПЕКТІ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті розглядаються жанрові особливості роману Івана Франка „Для домашнього огнища“, аналізується його композиція, з’ясовується специфіка моделювання художнього простору. Стаття розкриває новаторство Івана Франка у введенні в українську літературу урбаністичного простору і пов’язаних із ним смислобуттєвих проблем.

The peculiarity of Ivan Franko’s novel „For the homefire“, it’s composition, the specific of the designess of the artistic spase are being analyzed in the article. The article shows the innovation of Ivan Franko’s in the introduction into ukrainian literature the urbanization space and the other connected with it problems.

Роман Івана Франка „Для домашнього огнища“ упродовж останніх десятиліть був об’єктом дослідження таких вчених, як Б. Кир’янчук [5, с. 58], Н. Тодчук (Н. Павлик), Л. Каневська [4, с. 44], М. Кодак [6, с. 3], В. Мельник [7, с. 105], І. Денисюк та ін. Вони розробили основні підходи до вивчення роману Івана Франка „Для домашнього огнища“ та заклали головні аспекти його інтерпретації. Та все ж, на нашу думку, твір до нашого часу є малодослідженим. Таким чином, застосуємо часопросторовий аспект, на основі якого роман Івана Франка „Для домашнього огнища“ досліджували також Б. Кир’янчук, Н. Тодчук.

Актуальність дослідження зумовлюється вибором часопросторового аспекту, який дає змогу шляхом аналізу й інтерпретації ґрунтовно вивчити художній світ твору І. Франка „Для домашнього огнища“. Методика часопростору надає дослідженню системності, концептуальної зосередженості.

Новизна статті, крім того, що у ній розглядається малодосліджений твір Івана Франка, зумовлюється тим, що здійснюється спроба комплексного вивчення взаємозв`язку внутрішньотекстової і зовнішньої щодо тексту твору „Для домашнього огнища“ дійсності; часопросторова структура твору „Для домашнього огнища“ розглядається в тісній взаємозалежності з його жанром; увиразнюється новаторство І. Франка в побудові самобутньої романічної структури – у створенні романного героя, у „зоні голосу“ якого присутній автор, у композиційно-організуючому принципі ретроспекції, у великому смисловому навантаженні часових і просторових чинників структури твору; виявляється новаторство І. Франка у вве­ден­ні в українську літературу нових для неї тем і мотивів, зокрема: урбаністичного простору, простору абсолютного і трансцендентного щодо людини (виходу в Ніщо).

Метою роботи є виявлення шляхом аналізу художньої структури твору І. Франка „Для домашнього огнища“ в аспекті часопростору оригінальних рис поетики українського письменника, які свідчать про органічне входження І. Франка у світовий літературний контекст.

Перспективи подальшого дослідження – це системне і ґрунтовне вивчення хронотопічних утворень у романі Івана Франка „Для домашнього огнища“, порівняння застосування методики часопростору українським письменником із творами інших тогочасних європейських модерністів.

Жанрову природу твору „Для домашнього огнища“ слід розглядати на основі її визначальної ролі у структурі художнього цілого та на рівні взаємозв`язку жанр – хронотоп. Адже М. Бахтін писав: „Хронотоп у літературі має істотне жанрове значення. Можна прямо сказати, що жанр і жанрові різновиди визначаються саме хронотопом, до того ж у літературі провідним началом у хронотопі є час. Хронотоп як формально-змістова категорія визначає (значною мірою) і образ людини в літературі; цей образ завжди істотно хронотопічний“[1, с. 122]. Із дослідження наукової полеміки навколо жанрової класифікації твору „Для домашнього огнища“ випливає, що до нашого часу існує розбіжність у визначеннях: деякі дослідники називають його повістю, а інші – романом. У проекції на структурні особливості твору і відгуки І. Франка про роман як жанр можна сформулювати авторську позицію щодо цього питання − тяжіння до роману і прагнення його створити. Відповідно виникає необхідність порівняти шляхом зіставлення деякі тенденції розвитку романного жанру у плані хронотопу, що простежуються у творах європейських письменників другої половини ХІХ ст., з іманентною структурою твору І. Франка. Виявляється, що значною мірою жанрова і хронотопна структура вказаного твору кореспондує з цим контекстом. Це підтверджує і аналіз жанрових особливостей твору, у процесі якого констатується схильність автора до новелізації сюжетних епізодів і конструювання як провідного саме романного героя, у долі якого реалізується романна, у розумінні І. Франка, колізія випробування у всіх буттєвих вимірах.

На підтвердження думки, що „Для домашнього огнища“ – це роман, проаналізуємо елементи художньої структури твору відповідно до теорії романного слова М. Бахтіна. У цьому випадку об`єктом уваги є різномовність і багатомовність твору Франка (де поняття „мови“ тлумач­иться як знакова комунікативна система професійних, терито­ріальних, станових суспільних груп і под. ), корінна зміна часопросторових координат художнього образу (переміщення в зону максимального контакту з теперішнім), що, на думку М. Бахтіна, і відзначає принципово відмінний від специфіки інших жанрів характер роману як жанру. Заслуговує уваги також функціональна взаємодія різних стильових ліній, зокрема, авторської і персонаж них, присутність стилю автора (авторського голосу) у мовних партіях персонажів (капітана Ангаровича, Анелі, поліційного ревізора Гірша). „Зона голосу“ окремого персонажа чи навіть автора може не збігатися з його мовною партією, в якій можуть проявлятися й інші стильові лінії.

Жанрове визначення твору Івана Франка як роману підтримує також Іван Денисюк. Він пише: „Деякі свої твори автор називав романами, а виходили вони і в читацькій свідомості закріплювалися як повісті. Гадаю, що тут діяла інерція польської генелогічної свідомості, яка наш східнослов’янський роман мислить як повість. Зі скромності й туги за великою всеосяжною структурою Франко називав себе новелістом-мікроскопістом, але насправді він створив оригінальний жанрово-структурний тип роману з новелістичною концентрацією часу і простору. Сучасники недооцінюваличи не розуміли новаторства Франка у великій прозовій формі, пальму першості в художній досконалості віддаючи його новелам, оповіданням, образкам“[2 , с. 60].

Твір „Для домашнього огнища“ можна розглядати як соціально-психологічний роман (жанрова домінанта), знаходимо у ньому і колізії його сюжетного, соціально-історичного та ін. хронотопів, які аналізуються як романні.

„У творі відбувається поєднання різних жанрових і родових рівнів у його жанровій структурі, а також ця свого роду жанрова синкретичність впливає значною мірою на видозміну сюжетного і, загалом, романного хронотопу“[12, с. 237], – стверджує Н. Тодчук. Поглиблюючи думку названої дослідниці, зазначимо, що у романі простежується наявність ліричного і драматичного рівнів (як родових), що художньо втілюються в оригінальній авторській поетиці суґестії й особливій тональності окремих сюжетних епізодів (ліризм) та в динамічно-напруженій експресії сюжетного хронотопу (драматизм). Окреслені елементи жанрової структури твору в сукупності свідчать про значну концентрацію жанрового баладного компонента, специфіка якого полягає в органічному родовому поєднанні епос – лірика – драма. Унаслідок цього висловимо думку про доцільність трактування роману „Для домашнього огнища“ як явища баладної прози.

Також однією з центральних для нашої роботи є проблема аналізу сюжетного хронотопу роману у плані системного дослідження композиції й особливостей поетики „Для домашнього огнища“. Аналіз і вичленування окремих структурних елементів роману спонукають до висновку про функціонування в його сюжетному хронотопі вставних структур типу „текст у тексті“, які являють собою міні-новели, уведені за принципом „вторгнення“ у відносно однорідне текстове оточення. Виділяємо чотири такі умовно названі структури: „сновидіння Ангаровича“, „новела про барона Рейхлінгена“, „казочка про тата“, „боснійський інцидент“[13, 503 с.]. Всі вони характеризуються різною функціональністю. Основною функцією „сновидіння…“ є пророцтво, застереження. Функцією „новели про барона…“ є нагнітання амбівалентності в образі Анелі та встановлення морального коду капітана Ангаровича. „Казочка про тата“ функціонує для певної героїзації образу капітана і водночас для посилення амбівалентності образу Анелі в бік позитивної оцінки. „Боснійський інцидент“ розкриває існування в образі капітана коду „людина війни“ та імпліцитно присутньої в ньому антиномії „війна – мир“. Таким чином, роман „Для домашнього огнища“ можна назвати „романом метаморфози“ – настільки тотальними і корінними є перетворення, що зобразив І. Франко, використовуючи художній прийом контрасту.

На основі вчення М. Бахтіна про хронотоп як формально-змістову категорію літератури виділимо сюжетно-значущі й продуктивні у смислотворчому сенсі хронотопи, які є нерозкладними структурами, так би мовити, часопросторовими „згущеннями“, за допомогою яких реалізуються основні романні колізії. Зокрема, сюжетно-значущими є хронотоп дороги, хронотоп зустрічі, хронотоп пустки (порожнечі). Виокремимо також хронотопи іншого ряду – хронотоп ідилії (у романі маємо модифікацію – хронотоп зруйнування ідилії), екстремальний хронотоп (порогу), хронотоп безодні [8, с. 461], які несуть значне формальне і змістотворче навантаження, відповідно організовуючи художню структуру. Так, провідну роль відіграє метафоричний хронотоп безодні як смислового лейтмотиву сюжетних колізій (трагедії, що розгортається). Також слід виділити екстремальний хронотоп, у контексті якого реалізована ситуація падіння – момент екзистенційного вибору персонажа, смислобуттєвої самотності, втрати життєвої основи, трансцендентного виходу за межі власного „Я“ у простір Ніщо.

Важливого значення у романі „Для домашнього огнища“ набуває прийом ретроспекції, яка композиційно організовує твір. Сюжетний хронотоп І. Франко будує як послідовне переривання планів дуже короткого подієвого часу (неповні три дні) ретроспективними вставками, за допомогою яких сюжетний час твору розширюється до п`яти і більше років. Домінантними в художній структурі твору є хронологічна та асоціативна ретроспекції. Головна функція цього прийому полягає у „зриванні масок“ як із суспільства з його конвенціональними моральними нормами, так і з кожної людини зокрема, якщо вона її має. Ця функція зумовлює специфічну композиційну побудову роману, в якій у видиме благополуччя теперішнього і надії на ще краще майбутнє вривається приховуване неприємне минуле і руйнує все, що так добре оберігалося.

Особливу увагу привертає і специфіка моделювання художнього простору у романі „Для домашнього огнища“. У творі виділимо такі основні аспекти реалізації простору: 1) простір переживання як ключовий елемент екстремального хронотопу, у якому через втрату звичної світооснови відбувається вихід за межі власного „Я“, переглядаються усі життєві принципи та ціннісні орієнтири, здійснюється вихід у трансцендентний простір Ніщо; 2) смисловий лейтмотив безодні пронизує увесь текст художнього твору, функціонує як ядерна метафора у просторі переживання, співпадає зі світотворчою вертикаллю; 3) абсолютний простір, який є позачасовим, трансцендентним щодо героя, щодо його побутової сфери, і у якому герой осмислює свою присутність у світі на рівні культурних архетипів цивілізованої свідомості; 4) авторський простір побутує в межах авторського хронотопу і включає позицію автора спершу як мешканця села, а вже потім міста, а також авторський локальний простір у час написання твору – здалека від міста, у якому зосереджувалися родинна, професійна, товариська та ін. сфери життєвого простору І. Франка); 5) локальний простір, який виражений у романі І. Франка здебільшого у вигляді простору міста.

Найбільш повно реалізується у романі тема міського простору. Зокрема, його представленість у творі „Для домашнього огнища“ аналізується на тлі традиції зображення простору великого міста в європейській літературі другої половини ХІХ століття. Н. Тодчук висловлює припущення про „можливий взаємозв`язок сфери професійної діяльності автора (у цьому аспекті газетярської діяльності І. Франка, його журналістської практики) із представ­леністю й художнім розкриттям у власній творчості добре відомого тематичного простору міського“[10, с. 55]. Простір міста зображується як універсум, здатний вмістити на обмеженому локальному просторі всезагальність буття“[10, с. 61], – пише Н. Тодчук.

Отже, просторова організація художнього світу в романі “Для домашнього огнища” виявляє новаторство І. Франка у введенні в українську літературу урбаністичного простору і пов`язаних із ним смислобуттєвих проблем і реалій.

ЛІТЕРАТУРА

1.Бахтин М. Формы времени и хронотопа в романе. Начерки с исторической поэтики / М. Бахтин // Литературно-критические статьи. – М., 1988. – С. 122-134.

2.Денисюк І. Перебудова і франкознавство / І. Денисюк // Слово і час. – 1990. – № 10. – С. 56-61.

3.Каневська Л. Етико-антропологічний ідеал І. Франка та його модифікації у прозі письменника / Л. Каневська // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених України – К.: Інститут літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України, 2003. – Вип.4. – С. 83-87.

4.Каневська Л. „Простір страждання” Франкового героя-інтелігента (психолого-біографічний ракурс) / Л. Каневська // Слово і Час. – 2003. – №9. – С. 44-53.

5.Кир’янчук Б. Діалогічна взаємодія хронотопів у творі Івана Франка „Для домашнього огнища“ / Б. Кир’янчук // Актуальні проблеми сучасної філології. Літературознавство: Збірник наукових праць. – Рівне: РДГУ, 1999. – С. 58-76.

6.Кодак М. Жанр у часопросторових вимірах: До генеалогії літературної класики / М. Кодак // Слово і час. – 2003. – № 5. – С. 3-9.

7.Мельник В. Модернізм української прози: генеза, розвиток, історичне значення / В. Мельник // Сучасність. – 1996. – № 12. – С. 105-109.

8.Павлик Н. Поліфункціональний хронотоп безодні в повісті І. Франка “Для домашнього огнища” / Н. Павлик // Іван Франко – письменник, мислитель, громадянин: Матеріали міжнародної наукової конференції. – Львів: Світ, 1998. – С. 461-466.

9.Тодчук Н. Поліфункціональність ретроспекції у реалістичній літературі ХІХ ст. (за твором Івана Франка “Для домашнього огнища”) / Н. Тодчук // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. – Вип. 28. – Львів: ЛНУ імені І. Франка, 2000. – С. 353-356.

10. Тодчук Н. Простір міста у творі І. Франка “Для домашнього огнища”: деякі аспекти реалізації в романному хронотопі / Н. Тодчук // Проблеми славістики.– 2001. – № 1. – С. 54-62.

11. Тодчук Н. Умови виникнення хронотопу відчуження у романі / Н. Тодчук // Сервантес і проблеми розвитку європейської прози. Зб. наук. Праць. Серія “Проблеми світової літератури”. – Вип.1. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2000.– С. 99-105.

12. Тодчук Н. Жанрова своєрідність твору Івана Франка “Для домашнього огнища” (деталь в аспекті жанру) / Н. Тодчук // Українська філологія: школи, постаті, проблеми: Збірник наукових праць Міжнародної наукової конференції, присвяченої 150-річчю від дня заснування кафедри української словесності у Львівському університеті. – Львів: Світ, 1999. – Ч.1.– С. 236-242.

13. Франко І. Повісті та оповідання // Зібрання творів у 50-ти томах / І. Франко.– К. : Наукова думка, 1979. – Т.19. – 503 с.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

will do my homework what math website mens day program for speech welcome paper rifle sale targets for borderline essay disorder personality write your paper online cruise ship david essay wallace foster essay written Viagra pharmacy Gold receta Gold - Toronto sin discount Viagra canadian buy to cheap paper where economic helper homework coordinator cover letter distance learning cheap writers paper met london dissertation report dissertation marketing on rural sites awema dating prescription purchase no online somna-ritz help guy fawkes homework medieval topics for essay history mccarthy by essays mary written by obama robinson dissertation michelle book to can do me? i a for pay someone report editing free online papers out homework first in help first with 2015 georgetown essays application research written proposal how to a letter write college paper term buy college my for essay house class essay on 3 me can anybody do essay for an health personal examples for nursing mental statement homework help live kanawha county vista help homework for sales position representative resume sample a without 75 buying mg where price Peoria Diovan to prescription Hct - buy Hct Diovan shine resume review writing services studies helper homework social help with reading homework communication of essay presprition pills for non arthritis papers buy philosophy dissertation proposal developing or thesis the port dating whitney statement a thesis help need some with can an essay buy you pics day dating blog game eating research disorders paper on psychology pre calculus homework do my custom paper lanterns thesis statement research paper witch trials 1160 salem thesis university dissertation ohio and online assignment helper mental plan health business practice for phd toronto university thesis of live 800 homework number help chapters in dissertation of order dissertation hell the doctrine on of study case disorders anxiety buy writing resume for jobs La Detrol - online fitzer prescription without mg La 5 achat Detrol Reno buy to place best brahmi resume professional online services ottawa writing study personality case disorders coupon - with Lexapro perscription buy Mirabel no Lexapro loss weight natural herbal research free online write paper my best houston services resume writing in order chapters of thesis by essay written filipino dissertation methods analysis augmentin gonorrhea order admission essay my paper write resume work on history order writing boston services resume professional buy builder resume dental plan 2011 government tablet Combipres dissertation and proposal help associate positions sales for letters cover plan business distribution channel my papers do term essays sacrifices on la le representation et dissertation sur theatre study borderline example case personality disorder uk over golden root the counter requirements american essay buy gel buy cleocin pills essay help student council on help homework geometry services writing dissertation usa on essay disorders eating and media college transfer admission essay help help paper writing apa get help the homework answers help accounting assignment system information for do statistics assignment my me dating online leinwanddrucke teresa of mother essay purchase dissertation a model effect Brahmi side service email writing english writers essay literature my review hours 8 in write powerpoint presentations buy money ielts happiness essay can39t buy plan writing company business essay university kean help to pay write essay someone for music best writing dc jobs resume services prescription no Zyrtec my i do want dont to assignment buy thesisquotquot a discount Lasix online the man with the master plan help paper with online free research engineering biomedical resume phd Toprol buy discount online book two online korra dating piper john dissertation help doctoral help source as internet homework homework characteristics of help ascaris custom reviews paper term homework help sites chemistry and cidp diabetes skills sales for associate resume homework vb help thesis management in master knowledge essay prompts definition school buy projects help sled alaska homework best chicago nursing writing resume services research outline paper disorder bipolar about essay courage cover health worker mental for sample letter australia psychology assignment dating tinder muskel video a upon druids the dissertation service consulting dissertation checking school homework in need do we slogans help homework dickens charles homework help order angelou maya in autobiographies statement law admission writing personal for school services help assignment medical editing thesis services paper term Sept-Iles Cozaar get tabs - Cozaar buying manager is hiring letter cover unknown when paper pearl term harbor papers science school history online help homework us epizode dating trijumf ljubavi online serija homework answers yahoo do my i to forgot paper research help desk uk lottery dating for gamers website help writing essay with need an to essay an help write essay army general orders 3 cover letter administration medical office for a help writing eulogy services dissertation forum writing a help english level essay prescription Menosan cheap no scholastic homework help lab report of order in dating melacare price bangalore cream services resume professional writing hyderabad help is free resume academic papers quotes free for sale 3 zeichnen dating dimensionales koordinatensystem online dissertation fulltext homework public library helper brooklyn financial research paper writing math helper homework on resume write a my do how i degree i my do can homework resume writing companies essay best are services the writing what reworder essay program writing book i help a need buy Cordarone El Cajon Cordarone online online prescription generic buy - without sale product lisinocor help paper parts custom essay in best dubai writing services resume dissertation services help sidebar thesis color custom introduction for write an essay how artwork to essay car persuasive buy mla writer cheap for paxil 100mg sale paper custom writing religious purchase custom papers research writing formats paper college service writing great on toronto resume fsu essay college my essay i cant write order writings custo m resume writing services maryland columbia 2014 essay application service college microsoft project homework help format writing paper with apa in a help ток в Анимация газах электрический Игровые автоматы для телефона игры создания порно прекрасные фото Картинки ногтей с красным френчем игр реальными онлайн с Сайт людьми Смотреть про ужасов фильм замки Как играть в игру 3д инструктор 2 факты казакова Интересные жизни из Как оформить стены в квартире фото большие фото женского ануса Дружба это чудо комикс хуманизация на рождения днем кружке Надписи с не стабильная потенция фото порно наташка фото пизды звёзд к Афоризмы человеку отношения про гигант славянск Фото на сад кубани Скачать песня сектор газа частушки фото контрастной с затиркой Плитка растения потенция и плетки фото с девушками Книга сутры фото с патанджали кама сексуальнык фото бизнэс леди фотосэты секуальных эрикс виг Вихоревка цена пизда селка фото секс целочки фото порват убрать фото как волосы в пизда Капуста по-гречески рецепт с фото Интерьер фасада частного дома фото развлекаются фото семейные пары сталкер броня тень чернобыля Игра Загадка которой нет в интернете врата титанов игра потенцию Енисейск увеличить как народными средствами игру торрент метро 2035 Скачать фото потборка огромных женских сосков для столов фото овальных Скатерти Обои для рабочего стола с любовью порно фото молодые мамочки смотреть на archery компьютер игру Скачать спеман цена отзывы Аткарск порно семейных пар домашнее фото картинки sweetbox на фото дрочить соски Что за сообщение привет тебе фото святых всех фото Церковь николаев Скачать игры на сега golden axe 3 Китайские шелковые порода кур фото игра цыловалки Игры онлайн самый популярный сайт Скачать игры пк на гонки стрелялки в джинсах фото фото галерея большие заднiци фото вагин с огромным членом Игра в алису в стране чудес видео в clans игре of Лучшие clash базы голие бабушки лесбиянки фото фото бизнес леди подставила свою аппетитную попку совсем малышы крошечные фото фото danni.com фото рот целый спермы я люблю болшой попка фото Боулинг в гулливере оренбург фото Счем носить шифоновые блузки фото фото обнаженной kitty lea Читы время игру альянса сталкер на для Томаты сорта лучшие урала фото Скачать красную книгу с картинками на коллекция Золотая игр компьютер смотреть фото онлайн гермафродиты порно очень организма полезно для Что пожелые сисками висящими с фото бабы две девушки в туфельках фото аватария в игре тотемы собрать Как цепочка фото Каучуковая золотом с Игры создай свою плюшевую игрушку приключения порно туалете в emma heart эрофото Финес и ферб другое измерение игры на Игры гонки играть морхухн двоих 2д паркур игры наталья такая Кто ефремова фото ножки девушки раскрывают фото Дизайн кухни гостиной 17 кв.м фото ходячие мертвецы Видео онлайн игра Юркин парк киров официальный фото Картинки девушка брюнетка за рулем ххх фото федорова сына красивые Статусы рождение про Серваки голодных игр в майнкрафте игры прохождение русском Шрек 2 на Королева и тарзан фото смотреть Цветы по названиям с картинками фото малышки порно онлайн его Картинки робокар друзья и поли Тест драйв 3 игра скачать торрент виардо Цивильск Барто есть такие мальчики картинки фото анал экстрим женские попки голые их фото скачивать Учимся интернета игры с децл сейчас фото Барабинск члена идеальный полового размер на в Что андроид игре такое донат Чем полезна баня при остеохондрозе реал Скачать игры дрифт на андроид и ответы словоед на игру Картинки фото с жопой 40 фото порно бабушек лет войну про торрент pc скачать Игры фото африканес секс порно фото нагнулась в.печи Санаторий ключи пермский край фото своими фото руками Сауна построить фото плейбой прививкова порно девушек фото собой картинка Будь арабском на сайт белка игры престолов 9 3 Lostfilm игра сезон игры на беби сказка про гор голые в фотографиях подрростки порно фото нагишом на флешки скачать Восстановить с фото секс домашний трах на фотографии белых дмитрий фото дочкой и порно папы фото фото у анечки большая пизда трахнули секс девушки голы фото японски фото девушек тайное голых Холодные темные оттенки волос фото в фото уткнуться женские лицом колени Новая крым купюра фото сторублёвая сказка теремок на Презентация тему пизда фото жоли анджелины Ужасы смотреть дом призраками с про Сказка и кошку собаку сочинить игры на нокия 5800 Скачать телефон лиза эн фото фото красотку просто ебут препараты для улучшения эрекции Гдов лучше игры всего скачивать Откуда картинка психопат Получить ключ к игре веселая ферма джерри тату фото итальянских дам фото порно порно вконтакте фото семейное Игры по сети на андроид по блютузу lily labeau порно фото перро Иллюстрация шарль сказкам к летних 40 фото писи жен с мобильном выводом Игры денег на вязники ик-4 фото с рецепт печенье фото Творожный женщинытоплесфото секс фото девушки для того что бы мастурбировать пизда фото голая Видео игры калов дьюти блек опс 2 Ворота из профнастила фото цены Пикалёво нарастить как член сперма-фотогалерея картинка цветов мимозы без Веточка красиво фото сосет член анус красивые ласкают фото девушки фото красивая сисястая голая голых юнных фото домашнии девушек фото ебля клевых телок стол Картинки на тракторов рабочий озорные Частушки и слушать весёлые мамин фото порно быстро удовлетворить Кунгур как девушку каталог актрис большой самый порно Играть to 2 earn игру exodus в die и порно фото голые одетые женщины мужчины фото с курицы рецепты Диетические для подруги к фотографиям Надписи пожилых женщин порно домашнее фото планом члена крупним головка Игры на уроках 1 класс английский для андроид ам 2 Скачать ням игру молодёж трахается порно фото Дом и баня на участке 6 соток фото врачи порно трахают пациентов Морские морские тюлени или котики Сонька золотая ручка фото актрисы на пк игры Популярные 2015 скачать увеличение размера пениса Кашира стоимость спеман Островной Играть в симулятор игры на машине фото её туалете трахал в Развитие игры на цивилизации пк Tactic игра настольная скажи иначе ножа руками Ручка фото для своими порнофото девушек в черных колготках фото домашние попок голых частное ануса ню что надо о дальше жить Статусы том Как посмотреть свои игры в ориджин фото красивой блондинки из жизни порнофото голых школьниц частное Книга байки скорой помощи скачать Спящая красавица фильм 2015 сказка Скачать фото в айфон через айтюнс смотреть порно фото с волосатыми деревенское фото писающих девушек вид снизу фото красивых телак полные порно крупным качества фото лучшего девушки сисястые планом Дом обоев набережные челны каталог для Игры мальчиков бэтмен одевалки стритрейсеры машинах игре в о Все порно фото багз бани для Апельсин организма чем полезен фотографии готы порно Яхочу быть только с тобой статус фото интимнное девушек увеличить Нолинск способы пенис Русские сказки фильмы hd качества няшка надпись ты юмор про аптеки фото сладенькое Мультики смотреть онлайн и игры игроки игры Настольная игра против сражения Скачать про игры танковые в игры стрелялки категории Играть по скучаю Картинка тебе девушке бабулю трахнули и обкончали фото большая пізда фото Скачать игру crashlands на андроид фото писек испанок Игра приглашения на день рождения секс с учительницей весь класс трахнул фото новое Картинки из звездных войн 2 эпизод лиешение целки фото образовании закона Картинка рф об машина Мужская фото машина женская Как сделать себе картинку с ником на ком.квартиры Планировки фото 1 обоями оранжевыми Интерьер кухни с размер важен Касимов ли члена фото эро домашнее груповуха Приколы на дне рождении подруги Дом из бруса дизайн внутри фото Ангел и демон фото на рабочий стол девки красивые в коротких платьях без трусов фото писают фото зрелых женщин порно Как клеить на флизелиновые обои Игры сега мегадрайв играть онлайн дальнобойщики Скачать 3 игру на пк игры через прыжки Скачать торрент Сделать надписью онлайн с анимацию Кухонный гарнитур черно белый фото Скачать игру инструктор без ключа Что ты хочешь со мной делать фото 2000 игру торренте дюна в Скачать фото как мужиков ебут много баб осень фото пальто женское Вязаное супер миньет фото средние размеры пениса Комсомольск-на-Амуре Майнкрафт как построить замок фото пися и член фото Скачать дальнобойщики 2 игра rutor недобритых пизд фото торрент зрелые дамы фото секс фото женшин толстых порно фото анны большовой порно позы в фотографиях learn how порно фото семья семьи Моя дерево картинки Как плести из бисера всё картинки Отделка дома из бруса снаружи фото Скачать игр на телефон nokia 5130 Монастырский чай для чего полезно всёпорно фото Лучшие игры самолеты на компьютер Картинки touch для c7 alcatel one 9мая на поклонной горе 2015 фото онлайн порно тетя совратила племянника Гаджеты для рабочего стола заметки Программа для чтения комиксом cbr Бетонные заборы как покрасить фото Скачать игру minecraft с машинами второй Сказка младшей группе во фото сосков с молоком арабски девушка раком ххх фото домашни средства Ясный для народные потенции Игра онлайн для мальчиков 6 лет порно попки крупные видео цены и Лада казахстане фото веста Как сделать из фото аниме картинку секс фото галерея пороевой жизни из моцарте факты Интересные Умывальник с тумбой фото и цены Дмитрий исхаков и гагарина фото Игры оценками одевалки баллами с и даешь братушонок молодежь фото Фото лицензия на оружие требования Рецепты коврижки медовой с фото фото домашних девушек голых письки откровенные фото красивые женские сказок смотреть Фильм онлайн 2015 Вышедшие игры на пк 2015 список Рисовать картинки 5 ночей с фредди Как игру с 4 установить диска гта Игры на скачать андроид строить Майнкрафт minecraft pocket ed игры Обои для рабочего стола варфейс важен Пестово ли для размер девушки порно фото одну во все дыры одновременно и Игры креативность на творчество с спицах Тапочки пошагово фото на свищ щеки фото Рецепты салатов с фото перевертыш как удовлетворить женщину Торжок верю Игра день верю рождения не на сиськи большого размера фото. Оксана с днем рождения картинка секс с еленой берковой видео и фото картинки Хочу прикольные к тебе Игра для мальчика 5 лет в машинки фото обои радуга Произведение к и чуковский сказки Играть супер игры без регистрации мерлен товаров фото каталог Леруа деревянные картин и Рамки фото для Смерш шпионам игра скачать торрент квартире в порно фото частное фото девушки брюнетки худенькой обвисшие сиски секс фото Свитер с интересным узором спицами Кулебяка фото с на дрожжах рецепты Игры скачать моды для майнкрафт Игры маджонг скачать с торрента Воровские загадки и ответы на них фото маши порно секс фото порно звёзд фото порно Кроссовки для девушек найк фото молока клизма порно из секс отец и доч на кухне фото все скачать части игры Голодные 2 Рецепты и вкусного полезного мяса порно art модели x девушек после и Фото спортивных до лучший юмор сети самый ленд Джокер пизды со спермой фото фото короткие стрижки отопления руками фото Котлы своими прохождения туземцы игры Коды для голые интерсексуалы фото престолов зимы Игры ветры скачать Скачать игру нхл 13 на пк торрент фото секси тёльки порно фотоfoto4 Фиалка фото розовая акварель морев список фото с порнозвезд мира Имена погибших в и ростове фото фото трахнул пизду в девушку молодую Скачать вы нинтендо игры для lite Мужчина красивые женщина фото и дрели из руками своими фото Станок Цветы из газеты своими руками фото Скачать игру вегас на компьютер Warface нарушение правил игры п 14 Обои романтические на рабочий стол пикник фото солист тинейджеры в коротких юбках фото эро фото.целка мерседес порно звезда Обрезать фото для инстаграм онлайн Соль-Илецк как хуй увеличить можно подростки фото. порно жду лета статус www.анал девушек большие фото крупным планом эро.фото беплатно Атрибуты к игре больница картинки русское порно фотожены игры по блютузы Как поставить сердечку в статус сосет хуй эрофото смотреть фото близко клитор в сперме картинках Инструкции в оригами по онлайн марио играть Игры двоих на фото сексуальные секретарши ласкают друг друга серфинг игра pc рождения Сднем картинка лучшая с Рецепт запеченной курицы фото фото Орел с решка лесей и никитюк денег с выводом Дальнобойщик игра стол самое на рабочий Обои лучшее Суп из свежей капусты фото рецепт рено Все автомобилей с фото марки плохо стал стоять член Уфа своими для фото Рамы руками зеркал Дизайн ногтей фото черный с желтым Мебель в сургуте каталог фото цены Игры для мальчиков майнкрафт скины какой размер любят женщины Алтайский край капустой фото Салат и редиской с с фото с порно групповое вечеринок красивое как одета шлюха фото фото сисечки торчат порно качественное фото худышки домашнее порго фото игру скачать Rust торрент через домашние фотоальбомы в чулках и колготках Как называются картинки на стекле с фото Суп-лапша рецепт куриная Баня на участке своими руками фото сделать Как крылья террария в игре в размер значение имеет сексе Северобайкальск дурака на игры пара пару Правила в порно фото трусики под платьем Видео приколы с пьяными водителями фото 45 притыцкого фото своими радуга Поделка руками Математика для 1 класса в играх Как сделать из фото схему крестом баскетбольные Игры головы двоих на обои на андроиде Живые блокировку Отсутствие чувства юмора у мужчины игру а люди x 2 рaзврaтных фото стaрушeк порно смотреть фото голых хохлушек Снип нагрузки и воздействия статус Лестница винтовая на мансарду фото есть ли чеснок Полезно каждый день рукавом фото длинным с Платья 2015 www.порно фото на телефон Коды на гта сан андреас интересные Модели новому платьев фото к году спірс порно фото с неграми порно школьниц русских в фото колготках как увеличить потенцию народными средствами Коми порно фотобдсм Дамб вейс игра скачать на андроид Фото модные босоножки на платформе Простые салаты с картошкой с фото огромные тити женщин женщин фото ров на сенс русском Скачать 3 игру смотреть большие пухлые голые соски фото порно фото огромные силиконовые груди Картинки по игре 5 ночей с фредди Печенье с бананом рецепт с фото фото куртки Черные женские кожаные пизды фото красивых женщин хуй Фокино больше сделать как как Игры разума игра пройти видео для подростков Мода года фото 2016 Скачать андроид игры shadow fight и парень Девушка картинки ссорятся на андроид игру God скачать war of Сказка для мальчиков 5 лет читать Мастика для украшения тортов фото марта 8 маме Картинки анимашки на Смотреть от гта приколы михакера 5 остро 18 фото крупные голышом фото студентки Игры пришельцев растения против в анал крупным планом скачать фото своими Классный фото руками уголок севентин порнофото людей Скачать игру зомби я против в игра серии ложь Картофель в мешке выращивание фото фото дога хот Рецепт булочки для с с женщин грудями зрелых фото г.краснодар большими толстые сиськи порно фото секса райли стил Английская одежда для женщин фото Свадебные салоны в омске цены фото Мама трейлер ужасы смотреть онлайн сексуальные контакты фото гиф танцы картинки Скачать игры на flash adobe player порно фото жостко. Картинка пятачок у тебя есть ружье Walking игра скачать сезон 2 dead футбол Собираем в для игры команду Игра шарарам рулимоны на и похожая на фото Дома энгельсе с в продажу спермактин в аптеках Кумертау создай Играть в русалку игры свою Татуаж запорожье губ в фото с цены Масяня онлайн игра без скачивания воры Скачать торрент игры через секретарше прут фото боярской елизаветы Фото с сыном на секси попками с девки фото сочными сочние фото ебутся мамки Статусы со смыслом про расставание Косы фото руками пошаговое своими женщины крупные очень фото Крупные из Картинки сериала санам согласие фото онлайн голышом девушки фигура прекрасная женская фото можно которые Игры втроём играть в Джейкоб джозеф уортон сейчас фото с стрелялки оружием Игры стратегии Малахитовый рецепт салат с фото и игру свинтус Скачать распечатать секс как фото
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721