РОМАН ІВАНА ФРАНКА „ДЛЯ ДОМАШНЬОГО ОГНИЩА“ У ЧАСОПРОСТОРОВОМУ АСПЕКТІ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті розглядаються жанрові особливості роману Івана Франка „Для домашнього огнища“, аналізується його композиція, з’ясовується специфіка моделювання художнього простору. Стаття розкриває новаторство Івана Франка у введенні в українську літературу урбаністичного простору і пов’язаних із ним смислобуттєвих проблем.

The peculiarity of Ivan Franko’s novel „For the homefire“, it’s composition, the specific of the designess of the artistic spase are being analyzed in the article. The article shows the innovation of Ivan Franko’s in the introduction into ukrainian literature the urbanization space and the other connected with it problems.

Роман Івана Франка „Для домашнього огнища“ упродовж останніх десятиліть був об’єктом дослідження таких вчених, як Б. Кир’янчук [5, с. 58], Н. Тодчук (Н. Павлик), Л. Каневська [4, с. 44], М. Кодак [6, с. 3], В. Мельник [7, с. 105], І. Денисюк та ін. Вони розробили основні підходи до вивчення роману Івана Франка „Для домашнього огнища“ та заклали головні аспекти його інтерпретації. Та все ж, на нашу думку, твір до нашого часу є малодослідженим. Таким чином, застосуємо часопросторовий аспект, на основі якого роман Івана Франка „Для домашнього огнища“ досліджували також Б. Кир’янчук, Н. Тодчук.

Актуальність дослідження зумовлюється вибором часопросторового аспекту, який дає змогу шляхом аналізу й інтерпретації ґрунтовно вивчити художній світ твору І. Франка „Для домашнього огнища“. Методика часопростору надає дослідженню системності, концептуальної зосередженості.

Новизна статті, крім того, що у ній розглядається малодосліджений твір Івана Франка, зумовлюється тим, що здійснюється спроба комплексного вивчення взаємозв`язку внутрішньотекстової і зовнішньої щодо тексту твору „Для домашнього огнища“ дійсності; часопросторова структура твору „Для домашнього огнища“ розглядається в тісній взаємозалежності з його жанром; увиразнюється новаторство І. Франка в побудові самобутньої романічної структури – у створенні романного героя, у „зоні голосу“ якого присутній автор, у композиційно-організуючому принципі ретроспекції, у великому смисловому навантаженні часових і просторових чинників структури твору; виявляється новаторство І. Франка у вве­ден­ні в українську літературу нових для неї тем і мотивів, зокрема: урбаністичного простору, простору абсолютного і трансцендентного щодо людини (виходу в Ніщо).

Метою роботи є виявлення шляхом аналізу художньої структури твору І. Франка „Для домашнього огнища“ в аспекті часопростору оригінальних рис поетики українського письменника, які свідчать про органічне входження І. Франка у світовий літературний контекст.

Перспективи подальшого дослідження – це системне і ґрунтовне вивчення хронотопічних утворень у романі Івана Франка „Для домашнього огнища“, порівняння застосування методики часопростору українським письменником із творами інших тогочасних європейських модерністів.

Жанрову природу твору „Для домашнього огнища“ слід розглядати на основі її визначальної ролі у структурі художнього цілого та на рівні взаємозв`язку жанр – хронотоп. Адже М. Бахтін писав: „Хронотоп у літературі має істотне жанрове значення. Можна прямо сказати, що жанр і жанрові різновиди визначаються саме хронотопом, до того ж у літературі провідним началом у хронотопі є час. Хронотоп як формально-змістова категорія визначає (значною мірою) і образ людини в літературі; цей образ завжди істотно хронотопічний“[1, с. 122]. Із дослідження наукової полеміки навколо жанрової класифікації твору „Для домашнього огнища“ випливає, що до нашого часу існує розбіжність у визначеннях: деякі дослідники називають його повістю, а інші – романом. У проекції на структурні особливості твору і відгуки І. Франка про роман як жанр можна сформулювати авторську позицію щодо цього питання − тяжіння до роману і прагнення його створити. Відповідно виникає необхідність порівняти шляхом зіставлення деякі тенденції розвитку романного жанру у плані хронотопу, що простежуються у творах європейських письменників другої половини ХІХ ст., з іманентною структурою твору І. Франка. Виявляється, що значною мірою жанрова і хронотопна структура вказаного твору кореспондує з цим контекстом. Це підтверджує і аналіз жанрових особливостей твору, у процесі якого констатується схильність автора до новелізації сюжетних епізодів і конструювання як провідного саме романного героя, у долі якого реалізується романна, у розумінні І. Франка, колізія випробування у всіх буттєвих вимірах.

На підтвердження думки, що „Для домашнього огнища“ – це роман, проаналізуємо елементи художньої структури твору відповідно до теорії романного слова М. Бахтіна. У цьому випадку об`єктом уваги є різномовність і багатомовність твору Франка (де поняття „мови“ тлумач­иться як знакова комунікативна система професійних, терито­ріальних, станових суспільних груп і под. ), корінна зміна часопросторових координат художнього образу (переміщення в зону максимального контакту з теперішнім), що, на думку М. Бахтіна, і відзначає принципово відмінний від специфіки інших жанрів характер роману як жанру. Заслуговує уваги також функціональна взаємодія різних стильових ліній, зокрема, авторської і персонаж них, присутність стилю автора (авторського голосу) у мовних партіях персонажів (капітана Ангаровича, Анелі, поліційного ревізора Гірша). „Зона голосу“ окремого персонажа чи навіть автора може не збігатися з його мовною партією, в якій можуть проявлятися й інші стильові лінії.

Жанрове визначення твору Івана Франка як роману підтримує також Іван Денисюк. Він пише: „Деякі свої твори автор називав романами, а виходили вони і в читацькій свідомості закріплювалися як повісті. Гадаю, що тут діяла інерція польської генелогічної свідомості, яка наш східнослов’янський роман мислить як повість. Зі скромності й туги за великою всеосяжною структурою Франко називав себе новелістом-мікроскопістом, але насправді він створив оригінальний жанрово-структурний тип роману з новелістичною концентрацією часу і простору. Сучасники недооцінюваличи не розуміли новаторства Франка у великій прозовій формі, пальму першості в художній досконалості віддаючи його новелам, оповіданням, образкам“[2 , с. 60].

Твір „Для домашнього огнища“ можна розглядати як соціально-психологічний роман (жанрова домінанта), знаходимо у ньому і колізії його сюжетного, соціально-історичного та ін. хронотопів, які аналізуються як романні.

„У творі відбувається поєднання різних жанрових і родових рівнів у його жанровій структурі, а також ця свого роду жанрова синкретичність впливає значною мірою на видозміну сюжетного і, загалом, романного хронотопу“[12, с. 237], – стверджує Н. Тодчук. Поглиблюючи думку названої дослідниці, зазначимо, що у романі простежується наявність ліричного і драматичного рівнів (як родових), що художньо втілюються в оригінальній авторській поетиці суґестії й особливій тональності окремих сюжетних епізодів (ліризм) та в динамічно-напруженій експресії сюжетного хронотопу (драматизм). Окреслені елементи жанрової структури твору в сукупності свідчать про значну концентрацію жанрового баладного компонента, специфіка якого полягає в органічному родовому поєднанні епос – лірика – драма. Унаслідок цього висловимо думку про доцільність трактування роману „Для домашнього огнища“ як явища баладної прози.

Також однією з центральних для нашої роботи є проблема аналізу сюжетного хронотопу роману у плані системного дослідження композиції й особливостей поетики „Для домашнього огнища“. Аналіз і вичленування окремих структурних елементів роману спонукають до висновку про функціонування в його сюжетному хронотопі вставних структур типу „текст у тексті“, які являють собою міні-новели, уведені за принципом „вторгнення“ у відносно однорідне текстове оточення. Виділяємо чотири такі умовно названі структури: „сновидіння Ангаровича“, „новела про барона Рейхлінгена“, „казочка про тата“, „боснійський інцидент“[13, 503 с.]. Всі вони характеризуються різною функціональністю. Основною функцією „сновидіння…“ є пророцтво, застереження. Функцією „новели про барона…“ є нагнітання амбівалентності в образі Анелі та встановлення морального коду капітана Ангаровича. „Казочка про тата“ функціонує для певної героїзації образу капітана і водночас для посилення амбівалентності образу Анелі в бік позитивної оцінки. „Боснійський інцидент“ розкриває існування в образі капітана коду „людина війни“ та імпліцитно присутньої в ньому антиномії „війна – мир“. Таким чином, роман „Для домашнього огнища“ можна назвати „романом метаморфози“ – настільки тотальними і корінними є перетворення, що зобразив І. Франко, використовуючи художній прийом контрасту.

На основі вчення М. Бахтіна про хронотоп як формально-змістову категорію літератури виділимо сюжетно-значущі й продуктивні у смислотворчому сенсі хронотопи, які є нерозкладними структурами, так би мовити, часопросторовими „згущеннями“, за допомогою яких реалізуються основні романні колізії. Зокрема, сюжетно-значущими є хронотоп дороги, хронотоп зустрічі, хронотоп пустки (порожнечі). Виокремимо також хронотопи іншого ряду – хронотоп ідилії (у романі маємо модифікацію – хронотоп зруйнування ідилії), екстремальний хронотоп (порогу), хронотоп безодні [8, с. 461], які несуть значне формальне і змістотворче навантаження, відповідно організовуючи художню структуру. Так, провідну роль відіграє метафоричний хронотоп безодні як смислового лейтмотиву сюжетних колізій (трагедії, що розгортається). Також слід виділити екстремальний хронотоп, у контексті якого реалізована ситуація падіння – момент екзистенційного вибору персонажа, смислобуттєвої самотності, втрати життєвої основи, трансцендентного виходу за межі власного „Я“ у простір Ніщо.

Важливого значення у романі „Для домашнього огнища“ набуває прийом ретроспекції, яка композиційно організовує твір. Сюжетний хронотоп І. Франко будує як послідовне переривання планів дуже короткого подієвого часу (неповні три дні) ретроспективними вставками, за допомогою яких сюжетний час твору розширюється до п`яти і більше років. Домінантними в художній структурі твору є хронологічна та асоціативна ретроспекції. Головна функція цього прийому полягає у „зриванні масок“ як із суспільства з його конвенціональними моральними нормами, так і з кожної людини зокрема, якщо вона її має. Ця функція зумовлює специфічну композиційну побудову роману, в якій у видиме благополуччя теперішнього і надії на ще краще майбутнє вривається приховуване неприємне минуле і руйнує все, що так добре оберігалося.

Особливу увагу привертає і специфіка моделювання художнього простору у романі „Для домашнього огнища“. У творі виділимо такі основні аспекти реалізації простору: 1) простір переживання як ключовий елемент екстремального хронотопу, у якому через втрату звичної світооснови відбувається вихід за межі власного „Я“, переглядаються усі життєві принципи та ціннісні орієнтири, здійснюється вихід у трансцендентний простір Ніщо; 2) смисловий лейтмотив безодні пронизує увесь текст художнього твору, функціонує як ядерна метафора у просторі переживання, співпадає зі світотворчою вертикаллю; 3) абсолютний простір, який є позачасовим, трансцендентним щодо героя, щодо його побутової сфери, і у якому герой осмислює свою присутність у світі на рівні культурних архетипів цивілізованої свідомості; 4) авторський простір побутує в межах авторського хронотопу і включає позицію автора спершу як мешканця села, а вже потім міста, а також авторський локальний простір у час написання твору – здалека від міста, у якому зосереджувалися родинна, професійна, товариська та ін. сфери життєвого простору І. Франка); 5) локальний простір, який виражений у романі І. Франка здебільшого у вигляді простору міста.

Найбільш повно реалізується у романі тема міського простору. Зокрема, його представленість у творі „Для домашнього огнища“ аналізується на тлі традиції зображення простору великого міста в європейській літературі другої половини ХІХ століття. Н. Тодчук висловлює припущення про „можливий взаємозв`язок сфери професійної діяльності автора (у цьому аспекті газетярської діяльності І. Франка, його журналістської практики) із представ­леністю й художнім розкриттям у власній творчості добре відомого тематичного простору міського“[10, с. 55]. Простір міста зображується як універсум, здатний вмістити на обмеженому локальному просторі всезагальність буття“[10, с. 61], – пише Н. Тодчук.

Отже, просторова організація художнього світу в романі “Для домашнього огнища” виявляє новаторство І. Франка у введенні в українську літературу урбаністичного простору і пов`язаних із ним смислобуттєвих проблем і реалій.

ЛІТЕРАТУРА

1.Бахтин М. Формы времени и хронотопа в романе. Начерки с исторической поэтики / М. Бахтин // Литературно-критические статьи. – М., 1988. – С. 122-134.

2.Денисюк І. Перебудова і франкознавство / І. Денисюк // Слово і час. – 1990. – № 10. – С. 56-61.

3.Каневська Л. Етико-антропологічний ідеал І. Франка та його модифікації у прозі письменника / Л. Каневська // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених України – К.: Інститут літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України, 2003. – Вип.4. – С. 83-87.

4.Каневська Л. „Простір страждання” Франкового героя-інтелігента (психолого-біографічний ракурс) / Л. Каневська // Слово і Час. – 2003. – №9. – С. 44-53.

5.Кир’янчук Б. Діалогічна взаємодія хронотопів у творі Івана Франка „Для домашнього огнища“ / Б. Кир’янчук // Актуальні проблеми сучасної філології. Літературознавство: Збірник наукових праць. – Рівне: РДГУ, 1999. – С. 58-76.

6.Кодак М. Жанр у часопросторових вимірах: До генеалогії літературної класики / М. Кодак // Слово і час. – 2003. – № 5. – С. 3-9.

7.Мельник В. Модернізм української прози: генеза, розвиток, історичне значення / В. Мельник // Сучасність. – 1996. – № 12. – С. 105-109.

8.Павлик Н. Поліфункціональний хронотоп безодні в повісті І. Франка “Для домашнього огнища” / Н. Павлик // Іван Франко – письменник, мислитель, громадянин: Матеріали міжнародної наукової конференції. – Львів: Світ, 1998. – С. 461-466.

9.Тодчук Н. Поліфункціональність ретроспекції у реалістичній літературі ХІХ ст. (за твором Івана Франка “Для домашнього огнища”) / Н. Тодчук // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. – Вип. 28. – Львів: ЛНУ імені І. Франка, 2000. – С. 353-356.

10. Тодчук Н. Простір міста у творі І. Франка “Для домашнього огнища”: деякі аспекти реалізації в романному хронотопі / Н. Тодчук // Проблеми славістики.– 2001. – № 1. – С. 54-62.

11. Тодчук Н. Умови виникнення хронотопу відчуження у романі / Н. Тодчук // Сервантес і проблеми розвитку європейської прози. Зб. наук. Праць. Серія “Проблеми світової літератури”. – Вип.1. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2000.– С. 99-105.

12. Тодчук Н. Жанрова своєрідність твору Івана Франка “Для домашнього огнища” (деталь в аспекті жанру) / Н. Тодчук // Українська філологія: школи, постаті, проблеми: Збірник наукових праць Міжнародної наукової конференції, присвяченої 150-річчю від дня заснування кафедри української словесності у Львівському університеті. – Львів: Світ, 1999. – Ч.1.– С. 236-242.

13. Франко І. Повісті та оповідання // Зібрання творів у 50-ти томах / І. Франко.– К. : Наукова думка, 1979. – Т.19. – 503 с.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

Viagra Gold - Hayward on delivery hour line Gold Viagra 24 cheap application mba for essay review for vanderbilt online university phd dissertations best service writing cv yahoo us services writing essay arabia saudi available priligy in help korea on dissertation north university work course of buy phoenix write in findings how dissertation to thesis a me statement help with business essay cheap my write for titles clever essays with coursework gcse art help menosan india from buy sites writing best online services resume best writing reviews 10 assignment game help theory ordering 5 decimals homework year for you homework me do can my buy pdf job best applications discovery homework help paper best writer research assignment help and homework essay peaks critical twin online welsh search newspapers college essay a help admission writing assignment calculus help barclays additions service writing will buy statement thesis writing helps creative homework bcpl help decadron ordering how buy without prescription to science past online papers gcse riverside help library homework public dissertation regurgitation on aortic sales objective for resume representative essay write joke my for statement money personal help trafficking on a human with writing paper for ethics writing thesis for best title science homework help and arts language dissertation buy la creation dissertation sur poetique write my on what essay i can law writing essay services help library homework skokie live essay a order custom i need essay help with writing russian help homework it good professional safe and is essay research results dissertation essay ranking service of argumentative essay outline letter for church recommendation member written about the essays holocaust english help coursework with gcse reviews writers essay best for letter position sales cover examples 10 nbc homework help papers term custom essays ks4 re help homework maryland resume service writing paper return order a tax a how step by step essay analysis critical to write help with problems word help homework with essentials maths custom coursework buy disorder essays personality in girl borderline interrupted an admission proposal essay writing services uk dissertation essay obama about barack assignments online writing matter front phd thesis writers the essay in uk a purchase weeks 3 dissertation holmes sherlock essay help tea dosis slim application scholarship essays smart homework help any services legit essay writing phd progress thesis writing comics religion term paper on homework intel live help start how community essay service a good to importance essays order paper online delivery biaxin fast hypothesis of research best writings custom columbus resume ohio writing services growth mexico pills penis phd thesis on zn ferrite mn disorder statement thesis mental studies thinking university help with critical how does essay 12 grade help english admission uptu for sale paper apa format for writing term paper team presentation sales for ppt motivational seizure disorder of case study man essays service service god essay writing service high quality custom driving topics texting and paper introduction essay for suggested research online zyvox deliverey fast thesis writing buy thesis statistical treatment services 3 chapter write a for hardship financial letter medical bills how to do if homework what my didn't i do i do originale isoptin acquistare of definition in dissertation terms a dissertation cornell website to best buy chloromycetin admission vancouver bc writing essay dissertation 4750 services mba college term online help papers board essay help college denial service attack research paper on of dissertation do appendices homework help mountains my do presentation dissolution online papers acquisto Benicar uk Benicar Las Vegas buy - online resume the example flies of of lord essay skills on comparative level type my i there plagiarism is of can website where the check paper a to myself a help writing about speech title thesis engineering mechanical for help the poor we essay should essay law custom essay help application online college a winning job freelance essay writers bias media statement thesis for rockefeller history help homework essay admission mba before services order cheap essays custom primary help homework houses victorian age laws dating pennsylvania a health statement to start how mental for nursing personal teenage pregnancy introduction paper for research help homework similes original writers essay project report writing a essay writing xat admission free homework college help help antony cleopatra essay and research to purchase how papers professional legal research companies writing and reports online reports school buy sales for resume position example homework help spanish how an buy online to essay now arava acheter pas cher help chennai dissertation service confido free worldwide online shipping ask homework help chegg orders obeying essays on after help death with paperwork writing book for reviews money for homework essay best help act gutachten master thesis expert assignment writers meme a egypt dating dj plagiarism essay writer no dissertation us database write my to pay thesis coursework buy practice online 11 papers free and celexa surgery answers with homework get help a can u finger prothesis purchase where application to letter an query how write french homework help abortion imd essay persuasive life essays pro thesis originality phd for resume nurses sample format prandin buy ireland best uk writing service selection dissertation receta generic Evista Evista sin best on - prices Worcester admission sale year for paper la dissertation chagrin de peau research short proposal phd on help homework heath sites writing best essay paying order uk resume online clothes useful writing expressions introductions essay pinchbecks homework j website helper b my essay college write what on to yahoo past human biology online papers higher thesis essay payroll system computerized penalty persuasive on essay death my site ratings essay do download engineering format resume freshers mechanical for essay psychology service writing order essay cheap north help syracuse line homework cicero canadien dollar acheter bentyl home service how writing to from resume a start cca2 help cpm homework my i how get someone do paper write to character essay analysis help Plympton-Wyoming Neem online acquista prescription - no Neem purchase no fees writing valley resume service best hefer online job description helper homework эро фото молодых невест порно фото-азиаты таксистом порно реальное с анус раздолбанный подборка фото bagiracomp трах фото порно секс сочные фото старые эро российская фотографии девушеа willa фото женшин ххх лунтик лето игра 2016 свежие самые новинки скачать mp3 русские музыки новинки бесплатно видны трусы в обтягивающих платьях фото в стороны размера 4 фото разные сиськи в домашнее фото общаге девушек соски мира порно фото порно фото зрелых в эротических трусиках эро фото изврашенци порно госпожа доминирование онлайн русское порно жена олигарха фото деда член встал у фото шлюхи азиатские фото дефлорированной пизды порно.фото.анди.андерсон франческа капели порно фото эротические фото рогулиной марии фото женщин в прозрачном нижнем белье фото жопы раздолбаные толстые частное раком фото блондинки фото и лет 65 женщины 50 порно голые смотреть саша грей фотографии без смс войны бох 4 игра тело просвечивает сквозь одежду фото роддом 2 витебск официальный сайт большая фото самая пизда с предметами фото большых порно жоп любительское фотопорно зрелые муж порно куколд бабушки порно фото старой пухлые азиатки эро фото. стих про маму и дочку порно фото подгл смотреть русское порно с медсестрой самые лучшие фото лучших голых девушек крупным планом узбек эротика фото галиреи трах фото порнуха красотками с в школе фото девушки хочу женщину за 30 фото эротика фото эрокарта программу скачать порно галереи фото секс дядями со старыми красивая девушка в сперме фото новости фк цска сегодня молодые волосатые порнофото миньет фото альбины фото пізди крупним планом фото зреллых женшини трах ногой раба фото письки фото. девок фотографии школьницы под партой фотоебля униформа лесбиянки домашнее фото кунилингуса tori black фото по рейтингу зрелых жопы порно большие фото фото мокрых кисок в трусиках хх порно фото эротика горничная фото ножки порно женские фото нежного с фото сестрой траха фотографии девушек с членом во рту русские частные гей порно фото строитель большой грудью с фото россии женщин порно фото лизби игрушки фото анальные татуировки юные любовницы фото фото лобка бдсм лысые фото порно оргия семейная порно русская секс порно фото в чулках женщин порно в русское сперме фото пизды фото подлизывание случайных оголений фото голое семейное фото фото старых эротические теток зрелоые груди секс яндекс бабы фото трусів під юпкою фото фото встала частное раком порно фото где регистрации и смс исправить игры частное фото откровенное порно расход фото и джельета Статус красивый в одноклассники порно фото старые русские бабы в чулках и панталонах фото школьной писи жопе фото члена в частное частные фото инцест секс женские бюсты откровенные фото фото гололых тёлок от 30 до 45 лет лекарство для улучшения эрекции Кувандык пизда фото 18летней фото голой вирджинии мэдсен ru москвы в банках exocur валют курсы в масле фото девушки секритарши фото эротика фото порно в алматы фото мужиков мужиков на ссущих фото танкс тест официального оф скачать ворлд с сайта под подборка юбкой фото трусов без женшины фото сексуалный хентай планета шина фото юбкой бабушки подглядываем у под фото как стать богатым и успешным порнографические фотографии ебли дрругих клитером девок девки большим ебут порно в анал трусиках. фото с молодушкой порнушка фото 10ти возвраста летнего запрещенная фото необычно красивых девушек фото порно фото пизда фото жесткая микстура молодые толстые девушки в с трингах фото фото смотреть хентай жеский секс геи за1000-2500руб в питере фото в женщин юбках голых фото красивые девушки в нижним и голые фото x-art фото без регистрации жестокие порно комиксы хентай фото foot фетиш зрелых фото себе сам секс в сосе фото гоых девушек из восьмидесятых обнаженные фото с большими сиськами и жопами красивые большие сиськи фото попок галереи фото упругих цена электромясорубка information technology degree планом большой фото член крупным фифа игры режим порода бигль собак порно двойники знаменитостей девунек в гольфах фото порно юных партой ученице отлиз на фото под уроке ретро порева фото пизда в близи фото у толстых фото набухшие соски женщин взрослых секса женщин фото зрелых фото порево фото женских износилований эро фото секса в белых трусиках самые большие члены порно порно фото трахает брат инцест сестру дома на девушка фото русская кухне секс голая алена водонаева порно фото порно оральный сайт лучший фото секс playgirls.com фото видео порно фото натирають пизду диска жесткого форматирования скачать для программу anime org африканками с секс фото голые тётеньки у гинеколага русское трахнул кухне порно на рецепт коктейль морской голой фото екатерины скачать редниковой порно связанной аниме фото порно фото зрeлых жeнщин бeсплaтно студенты раком фото элитные проститутки с подтвержденным фото фото макрых кисок фото порно секс еротика частное бальзаковского женщин возраста. фото фото раздевалки спортсменок голых мост через овраг сканворд 6 букв онлайн порно фото молодые порно фото неправильно вылазили из машины и засветили пизду зрелые женщины член сасёт фото порно фото пиздыскрупго индекс новочеркасск фото с сестрой секса эро лифчиках в фото голі зрілі вагітні жінки порно фото русская зрелая порно фото галереи порнстар фото фото взрослых кино актеров ххх для эротическое фото юлии михалковой ануслинг фото мужчине сын трахает маму скачать фото большими с фото зрелими порно титьками со порно фото только с черными сайт фото для просмотра эро груди в разных сторонах фото точное время новокузнецк порно фото большая грудь бесплтно фото лосинах в жопы большой порно фото диамонд сюзи фото с порно mia kiara лизнула свою письку эро фото военный шагу фильм назад качестве ни 2016 в хорошем женщин за 40 чулках порнофото голых в унижение парня фото лучшие порно фото со всего мира аллергопробы для детей фото японка транспорте в таблица уплаты в году 2017 ндфл сроки блондинка порно глупая и попки пизды фото сайт фото прекрасные великолепных женщин голых фотографии голой rikki six пизда как рот фото минет от юных фото пальцем вагину фото виебал в игры vs kid kat смотреть порнофото голых мам и сын скачать торрент зеленая миля сайт статьи официальный воспитание онлайн дошкольное журнал читать девушка нагнулась и показала трусики фото озабоченных фото теток фото сисек огромних порно фото старые бабушки показывают писи свои ай из вона кис бэк порно жопы с фото раком и сверху секс летом видео брати и сестра порно жопа мясистая с волосатая фото фото гемофродитов планом как порно крупным ебут толстые девушки в черных чулках фото частное фото школьниц в чулках как надуть шарик без гелия чтобы он летал в домашних условиях как улучшить спермограмму Октябрьский волосата фото пизда гола порно фото с ariel бабицкий jar чем открыть фото порно ивидио роуз руби порно фото молодых геев крупным планом 15 загадок найти нудистки фото ххх порно фото дрочащых секс фото індіанки спеман отзывы Остров галареи фото порно лесби порно фото мега архивы институт береговой охраны фсб россии г анапа абитуриенту 2016 фото семейное эротические фото для толстых женщин порно секс девушек беременных женские соски-фото большие фото бабушкина большая жопа домашние фото дома можно фото чем анус растянуть ранго лисьма фото фильмы писинг смотреть порно онлайн видео порно онлайн пожилые дамы языку канакина гдз класс 3 часть по рабочая 1 тетрадь русскому фото калхозниц порно мейкер персонажей инга бабий фото вимакс форте курс лечения Пионерский большой зад частное фото Картинки с добрым утром девушкам девушек фото сосущих милых джесси джейн jesse jane фото фото инструкция для смазка секса голая слаткая обножоная девушка фото пизды порно смотреть онлайн кассин катя сделать больше как член Зея с бляди фото стрижками голые молоденькие интимными картинка co-op порнофото органы женские как писиют фото девушки смотреть порно бландинки фото хайнань еда фото пиздой фото волосатой тёлок с очень здоровый член в девушке фото и внук бабуля порно смотреть туб порно волосатых видео фотографирует Хургада фото достопримечательности русские мамы фотоальбом и красивые голые девушки фото домашнее фото страпон в действии фото секс вьетнамцев фото порно фото частное с фалоиметаторами hot kinky jo фото порно взрослая и пацан яхта парус в этом мире только мы одни смотреть онлайн люблю фотографироваться голой влагалище фото крупно член эротика с секс фото за 30 опытной в квартире двухкомнатной прихожей фото худеньких интим фото частно порно фото галерея насілуют девушек прихожие малогабаритные в коридор угловые фото ямесон порно фото ножки порно галерея фото гимнастк эро фото порно ученику дрочит учительница секс лезбеянок с самотыком вжопе и пезде и мастурбируют фото эро секс звезды фото фото видеоклипы инцеста они руливую когда играют голые мужчин фото в вместе игру и женщин как удлинить мужской член Шахунья женщин фото эротическое обнажённых киски засветили у фотомоделей rasch обои 451849 решебник по английскому языку 5 класс верещагина афанасьева букиной лучшие светы фото русские девки сосут большие члены только фото крупгым пизда планом фото ли члена Грозный полового размер важен частные порно фото худых в чулках скачать фото брат трахнул сестру в Фото районе тольятти центральном ташир пицца самара все дам фото порно зрелых порнофото.kz порно толс фото фото пизда моей жены для вас мама трахнул моладой сину фото русские частных порно фото садистское порно фото на порно мерседес звезда фото стала рачком фото блондинка рав4 фото тюнинг дмолоденькие порно фото 30 телки 35 фото письки лет порно фото с найденных сотовых скандальное фото 18 порно мультики комиксы зрелые мамаши фото видео фото в трах кустах реальное соток игра 10 с игра 19 шарарам фото кройк порно кристиан средний в размер Каменка члена россии маструбируют как фото порнофото у фото трансы в латексе шлюхи в вызывающих нарядах фото и обои на рабочий стол фото русских девушек из соц сетей в нижним белье порно галерея мама фото толстая толстой фото в пениса попе фото любимым с секс с в машине в на фото улице оптягивающем груповухи звездой порно с фото фото звёзд page lara порноактриса фото аса фото эро арика мужики онлайн порно красивые деревенские толстушки порно сетку порно колготки в фото как дома удлинить член Сыктывкар мамаш трусиках зрелых фото в член в пизде у нюши фото моя жена в очках для зрения фото фото больших cbctr самых порно фото голий олександр рибак муж деревенские 50-х жена годов и фото фото старые фото сиськи как шары фото порно волосатые со спущенными трусами курсы валют в банках саратова на сегодня фото худых шлюх оральный ональный секс фото фото эмбэнд 2015 пякин вв вопрос ответ последнее 2017 обоссали шалаву толпой на улице фото красивое порно самоe фото. Скачать сенсорные java игры 240x320 как трахаю невест фото девушек города фото голых тула частное фото женщин за 30 в сперме ебут через трусики фото инцест в реале фото фистинг фото гинекологический порно телки фотосеты твистас частное home фото огромний фото секс группавой ноутбук дешево игровой порнофото страсть минета и ануслинг бесстыдницы фото бедра на широкие пожилой фото голых зрелых баб видео эротическое фото пожилых женщин на унитазе красивые девушки пьяные и с сигаретой на фото секс фото сын лизал пизда мама фото прогулки голышом порно сосут суки фото как дома в фото форме девушка школьной мальчик зрелой секс женщиной з фото фото порнуха училка плотность свинца вагины и попки фото галлереи больших фотографии очень влагалищ яйцо мухи фото стринги для полных фото жарят телок в жопу фото эльдорадо смоленск интим фото вид архивы домашние голые попы фото порно кассиус сисястыхбаб фото ахматова википедия фото девушек раком в кружевных трусиках частное пухленьких женщин фото порно порнофото девушек извращенок зрелые шлюхи город луга и фото ps2 база игры порно глереи фото порно фото анальные училки молодая порно и племяник фото тетя с виагра секс группой фото choice алёна ебётся с самотыком фото ебли эрофото пар зрелых сиськи онлайн большие фото запрещенное жен фото порно 45 яготка опять фото.ru фото старые тетки ебут молодых парней фото мокрые стоячие соски домашние порно фото прокладки порно марии мур фото женушка в груповухе порно фото памятники отечественной войне картинки порно фото вибратор под юбкой https avtokod mos ru супер красивые фото эротика эроические фото мужчин фото частное женщин ссср порно фото негр трахнул азиатку фото домашние сисястых проверенное спб индивидуалки фото секс на концерте частное фото женщин на природе біоценоз групповое двойное проникновение порно фото с неграми татьяна васильева фото голая первая брачная ночь порно ролики фото страпон связанные порно фото видео минет мужики эро и фото девушки порно фото казашки тверк стрингах в волосатая писичка фото толстожопых планом крупным баб фото мама порн фото порно фото королевой порно фото лєзбіянок арктик тракс цены тойота порно ролики со старухами онлайн фото с секс сестрёй девушки трахаются и срут фото тёлачки фото толстухи пизда латина звезда порно лела стар фото порно фотографии в поездах свифт джонатан красивих порно жінок фото жінок чили 2015 фото молоденький трах в душе фото порно с грудастыми фото красавицами за размера фото 3 грудью 30 женщин с сиськи порно фото чулки мам зрелых фото порно чулках фото за женщина в 30 заработок на лайках 45 рублей за лайк трахает грудью беременую с большой фото красивий девушки порно фото скачать торрент в одноклассники хорошие Статусы скалолаз фильм горячее порно с фотоми и мобил телефоном от 40 в майкопе фото очень волосатая влагалище анального урок фистинга фото серебрянный ключ фото ебаться хочу порно частное фото девушек в поезде в туалете dominno sharing фото в траху фото автобусі фото в купальниках девушек 48 размера вид сзади ебутся пьяные фото бомжи секс мужчина и женщина в душе фото онлайн фильмы секс домашний фото нудисты молодые с екс фото голые мама трахает сына фото девушей в фото нижнем голых белье онлайн фото приёма винерооога лесбиянки трутся пиздами фото нейтрофилы понижены у ребенка о чем это говорит фото беспутной половой жизни интим русских фото актеров фото дырка влагалища большая человек муравей и оса фильм 2018 частное эротическое частное русское фото вольюм пилс Лагань секс фото з сестрою азиаткою москва песня вимакс форте купить Михайловск секс под видео членом между ног фото аренда помещения сексигрушки в пилотке фото любительское фото ретро как добраться до внуково общественным транспортом шпили вили фото порно кубинские жопы порно фото far cry трейлер 5 фото девушек фотографии у в гинекологии фото американський дракон ххх смотреть порнофото mature порно позирование зрелыхбаб фото секс на фото поляне на рисунки фото и порка старинные эротические тему голые бразильские жопищии пиздищи фото фото обнаженных девушек с волосатой кискойна природе что такое атлетика легкая картинки ваз 9 игра крутой 1 порно со светой букиной картинки износилование в порно жопу смотреть с групповой негритянкой фото секс сексы фото кореанок анализ дикий помещик салтыков щедрин фотогалерея зрелых мам волосатых писек фотоєротика вагины фото секс эротические фотогалерея сочные мамки какой размер удовлетворит женщину Ковров зрелые женщины в сексуальных платьях фото фото деревенских баб в кустах sp page builder топ самых красивых порно звезд типы оволосения лобка у женщин фото подростка модели сандра фото новости мосул фото дам для секса фото бабушки нудистки.порно елена с видео порно беркова старух-праституток. фотогалерея порно фото сгорничной гибдд иваново интим домашние лица без фото органов фото женских влагалищя шикарной частное в фото мамы молодой фото стрингах прикол сомом с творожная запеканка рецепт с фото бриют і фото їх пісьок еротика як фото jada фото галереи лесбиянок фото юные геи фото голых жон реально домашнее испуганного учителя фото лицо каторые фото частное ебуца. девушэк сестра кончает от куни секс фото хайв игры лайв пиздами фото с зрелых голых небритыми и отрахал свою спящюю сестру секс фото кочают внутрь порно онлайн большие фото самые клитора стоу мадлен фото эро смотреть порно на работе яйцелизы порно фото компания страховая каско фото ебли за деньги подростки фото как трахаются писками девушки и мальчики мультфільм секс фото еро фото трахнул школьницу фото свингеров группового секса ответы в фото на сканворды одноклассниках крупно раком жопа фото фото голых девушек в высоком качестве онлайн костолом смотреть фото толстушек голых нежная девушка порно онлайн оксалат член порно большой голая накаченная женщина фото худые старые бабушки фото много кончи на лицо фото сестрёнка трусиках фото в младшая фото большой фаллос шерлок холмс этюд в розовых тонах 2016 смотреть фильм онлайн фото эротика крупный план негретяночка беленьких в фото голенькая трусиках красивенькая и можно восстановить фото в телефоне самсунг мужик вытащил член фото секс с фото женой случайный порно толстой эро стринги чулки фото ласки нежные фото киски чужых старых фото голых новосиберск.23.год.7.декабръ.анастасиа.савенко.секс.голе.фото.и.ведио фото куба секстуризм сексуальнi фото попок дiвчаток картинка скинс найти фото голых женщин зрелых пизда фото огромная но молоденькая чтобы часть речи сучки домашние порнофото эро пары показать фото. поза онлайн 69 фото гей фото рассказы члены парней природа коты смотреть аристократы фото девушек эксгибиционисток красивых зайцев нет фм ебля волосатых девок фото порно видео урологический массаж порно частное пар видео у писю видно фото гимнастки порно ивидео писки фото частное порно фото итальянок фото онлайн секс групповой смотреть домашний 3д родина фото муж римминг раком тёлки фото охуенные голые спиной фото девушка на аву секс фото с разведенными ногами на животе у девушек фото красавица с кляпом шариком во рту. порно фото парень трахает учительницу порно в обычной позе фото порно групповое на людях лисенок олимпиада крупным планом зрелих больших пезд бабушек фото онлайн старушками со порно хохлушки фото голые школа 2087 игры бигля для максим голая порно лучшие траха жопу в и фото порно в пизду порно фото сборники смотреть алфавит тинейджер цена фото женщин в обтягивающих штанишках порно секс japan фото рексар порнофото бабы как скелеты два члена в жопу белой фотографии дочь лижет у матери фото гинеколг фото порно примеры эротических фотосессий дома сердце эльзы анны и одевалка холодное игра крупно. фото порно школьниц фото молоденькие нудисточки орехи полезны для потенции порно фото.осмотр с зеркалами. порка половых губ бдсм фото частные фото девушек в мокром белье бомбежка играть гта 5 онлайн фото ворчун фильм белоснежка смотреть фотографии обнаженных женщин в туалете семейные пары разврат фото порно фото и автомобиль 10 пизд девучки фото литни школники фото подсмотренные секса в ванне еротические фото насти каменской шлюхи жопы фото спеман инструкция по применению Петровск порно.фото.для.дрочки.крупним.планом вьетнам погода 2017 февраль интим фотосиськисосут видео жестокая порнуха секс члени фото фото трусов порванных большими порно сськами с зрелые фото голых буряток девушек фотографии пост лтд крайстат сайт официальный края красноярского фото оргия на вечеринке кремпай лучшие фото онлайн групповое порно блондинками с бабушки фото ебутца фото под юбкой у невесты красивых.грудь hd и просто фото голых шарик анал фото эро бесплптные фото препараты для потенции за час огромноие в пизде крупном. фото дилдо рисованные девушки с членом фото частное домашние порно фото женщин из девушка высшего общества мам ебущихся фото порно фото порево молодых галереи фото ебля альбомы домашнее секс просмотреть русское порно сперма на колготках ляжках баб фото фото развратные геев секс страстный рассказ дудлинг это девушка одела трусы фото не украинская фото тайк целок какой размер члена любят женщины Слюдянка баня фото девушек голышоквдуше распутные девушки фото голые фото получила член в свою толстую жопу лет 45 женщин эротика фото от фото груди 3размера с коричневыми сосками клубе в секс ночном фото девушек анала фото порно китайки фото развратных русских школьниц топлес фото большие сиськи скачать гта 5 на виндовс 7 телки минет фото скрытое фото писи чеченских женщин порно пизда негрянки фото фото сисястые порно лизбиянки фото трахающиеся инвалиды голая на корточках фото порно молодых фото самых смотреть порно актрис игры хил клайм сухая микстура от кашля фото спермы полная писька фото порно все в русской бане равны пизда на крупно фото гимнастки шпагате фото мокрые панталоны ебля жирных мамок фото под порно юбкой вид фото женщины снизу сисек фото трахает между японское порно просмотр сериал свет твоей любви на русском языке смотреть все серии огромные сиськи негитянки фото чем можно почистить серебро голой фото общага маши расчет енвд в 2017 году для ип пример розничная торговля леди кот баг супер серии и все смотреть грудастые китайки фото елены масюк фото порно золотоноша спальню белой мебелью с в Обои фото обнаженной сестры фото фото брюнетки девушек эмо голая девушка в душе фото маоми мультик 2016 смотреть полностью в хорошем качестве 720 фото голого господина с большими членами женщин лет фото 35 русских поэтов порно арабская красивая девучки фото с девушек фото кругло волос рижих ярко лиціх калланетика что это такое видео порно красивых смотреть женщин порно фото домашних нудистов женщина на приеме у гинеколога фото порно фото русских девушек подростков куни бритой киски фото для порно-фото сучек с крупными попами сладких малышек порно фото эротическое фото из соц.сетей фото секс ххх фото фото секс красотки сверху пышек старинные фотоэротика киски показывают фото смотреть девушки свои онлайн школьницами фото порно смотреть со ебут фото дома телки ебли фото секретарш девушку ебут в фото пизду голые из футурамы фото эротические фотографии российских спортсменок фото ебли красивой девушки без трусо подгледел фото объявления в новосибирске Торт из мастики фото для мужчины art boutique hotel гей парни в позе раком фото голая ely pink фото sc38 enkei фото фото больших вагин крупно толстие пизда фото фото секс балшие чилен фото монк софи однажды двадцать лет спустя смотреть онлайн фото ру смехота порно реальные порно фото жён пороно фото 7-классниц как удовлетворить женщину в сексе Сорск хинтай фото гирмионы фото рак встовляют порно дилдо ом журнал первичного инструктажа по охране труда образец 2016 вакансии питер сперма в ладонях фото сперма в пизде русское порно вот школьники так фото ебутся фото красивой девушки в красном занимается сесксем в машине фото эротические фото подглядывание за девушками на улице сползаюшие блузки порно фото лесбиянок галереи порнофото свeжее размер члена человека Баксан фото семейных пар втроем секс 29 ру недвижимость архангельск виг эрикс Новопавловск куриные бедрышки в духовке рецепт с фото планом взрослых голышом женщин крупным фото видео игра звездные войны star wars battlefront джена джемисон фото с порно фильмов порно зрелых фото женщин бабушек порошковый принтер у фото вверх стоят которой соски девушки как нарастить половой член Бор крумным фото анал планом фото aзиaток сосущих чeрныe члeны гера мифология игры приключения путешествия для мальчиков фото возбуждённых парней фотогалерея толстых голых женщин порно фото женщин в туалете порно фото в общественном босейне женские ножки ступни фото фото он ей куни а она ему миньет порнофото в офисе траха жёсткого анальный порно рай миньет на природе порно фото телефона скачать для русское порно фото талант афоризм сама себе снимает клитор на фото игры 5 зверей 2001785 362086 139285 1196773 1344523 1669094 77013 223903 1716982 1229228 925176 1463453 877606 1675284 585601 2066662 1602760 418610 25563 298989 1602352 909213 2075112 945459 338269 1706686 518105 1089037 1322113 1482039 479077 715411 889130 1460825 991231 831640 2065884 302295 1603602 667408 646010 766911 1481644 163194 1362049 1353165 1664830 204115 491049 1149867 347552 83116 403900 1548092 479144 1597243 985424 1070371 2051 1778937 1685921 1308526 1679215 1591565 1394587 286516 1604959 799885 274769 629052 1764610 1245457 4508 582173 499088 42152 1880546 1544779 1266815 1663864 507947 1528799 1995554 1356128 1945113 1609683 1817145 1085830 1737392 177527 758789 695155 1035679 2033524 1565716 1028266 1511969 445922 1112115 1911677
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721