Роль педагогічного стилю спілкування вчителя у формуванні згуртованості учнівської групи дітей молодшого шкільного віку

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті здійснений теоретичний аналіз поняття «педагогічний стиль спілкування». Теоретично показано, що між педагогічним стилем спілкування вчителя та згуртованістю учнівської групи дітей молодшого шкільного віку існує взаємозв’язок.

Ключові слова: педагогічний стиль спілкування, згуртованість, міжособистісне спілкування.

В статье сделан теоретический анализ понятия «педагогический стиль общения». Теоретически показано, что между педагогическим стилем общения учителя и сплоченностью учебной группы младшего школьного возраста существует взаимосвязь.Ключевые слова: педагогический стиль общения, сплоченность, межличностное общение.

The theoretical analysis of the pedagogical style of communication is given in the article. The connection between the pedagogical style of communication and solidarity of younger schoolchildren is shown.

Key words: the pedagogical style of communication, solidarity, interpersonal communication.

Зі вступом дитини до школи її самосвідомість набуває нового рівня, проявляється як внутрішня позиція. У молодшому шкільному віці значно розширюється сфера соціальних контактів дитини, що неминуче впливає на її первинну Я-концепцію.

Опановуючи новий для себе вид діяльності – навчання, молодші школярі ще багато часу й енергії віддають грі. У цих видах діяльності розгортаються їхні стосунки з ровесниками й дорослими, особистісне психічне життя й психічний розвиток, формуються психічні новоутворення, завдяки чому діти виходять на новий рівень пізнання світу і самопізнання, відкривають нові власні можливості та перспективи.

Проте статистика свідчить, що понад 90% першокласників ідуть до школи з великою радістю, але вже в третьому класі кожен десятий учень школу ненавидить, так як там в нього складаються «не найкращі» стосунки з однолітками. Шляхом організації співробітництва, дружніх стосунків між дітьми та окремими групами можна сформувати згуртований колектив. Стосунки дітей в класі складаються в основному за допомогою вчителя. Учитель завжди виділяє окремих учнів у класі як зразок для інших в навчанні і поведінці, одночасно звертає увагу й на хиби в поведінці інших учнів. Як правило, більшість молодших школярів відтворює в своєму ставленні до них ставлення вчителя, не досить ще усвідомлюючи критерії, з яких він виходить у своїй оцінці тих чи інших учнів. Від стилю взаємин, що складаються між учнем і вчителем залежить активність і самопочуття дитини.

Гуманізація освіти, інтегруючий сенс якої полягає у формуванні гармонійно розвиненої особистості – це, насамперед, гуманізація взаємин між учителем та учнем, вихователем і вихованцем. Ключовою умовою реалізації цієї парадигми є постійне вдосконалення педагогічного спілкування на засадах гуманістичної етики на всіх етапах навчально-виховного процесу.

Спираючись на особистісний підхід (К.Абульханова-Славська, О.Бодальов, В.Галузяк, Г.Мюррей, В.М’ясищев, Л.Петровська, С.Рубінштейн, О.Соколова), індивідуальний стиль професійно-педагогічного спілкування ми розглядаємо як комплекс індивідуально своєрідних, стабільних у часі, трансситуаційних способів та прийомів спілкування, які детермінуються мотиваційно-ціннісними диспозиціями вчителя ((Мешко Г.М. Формування індивідуального стилю педагогічного спіл¬ку¬вання у майбутніх учителів: Автореф. дис… канд.пед.наук. – К., 1997.)). Проблема стильових особливостей професійно-педагогічного спілкування є однією із центральних у педагогічній психології. Найбільше дослідженні проблеми визначення змісту та класифікації стилів педагогічного спілкування.

Але на сьогоднішній день психолого-педагогічні особливості організації навчально-виховного процесу у початковій школі вивчаються епізодично окремими дослідниками, а стилі педагогічного спілкування в них у гуманістичному ракурсі також залишаються мало вивченими. Навіть, проблема ефективності стилів професійно-педагогічного спілкування не має однозначного вирішення.

Тому, все це визначає актуальність проведення даного дослідження, метою якого є теоретичне вивчення характеру залежностей між стилями педагогічного спілкування вчителів початкової ланки школи та рівнем згуртованості класного колективу. Предметом дослідження є роль педагогічного стилю вчителя у формуванні згуртованості учнівської групи дітей молодшого шкільного віку.

Нами було досліджено, що вчені визначають групову згуртованість як утворення, розвиток і формування зв’язків у групі, які забезпечують перетворення зовні заданої структури на психологічну спільність людей, психологічний організм, який живе за своїми нормами і законами відповідно до своїх цілей і цінностей. Т.Є. Коннікова виділила характеристики цього виду стосунків:

– стійкі доброзичливі стосунки, увага один до одного, готовність прийти на допомогу чи розділити радість з іншими, при чому не вибірково, а широко стосовно усіх членів колективу;

– відсутність замкнутості, ізольованості, групового егоїзму в колективі. Загальне прагнення до взаємодії з іншими колективами, до об’єднання в загальношкільний колектив, до обговорення і спільного розв’язання загальних проблем;

– наявність у членів колективу почуття захищеності, відсутність випадків «ізольованості» чи авторитарного лідерства в колективі.

Згуртованість класу починає формуватися вже в перші дні навчання в школі. Як показують дослідження, майже в кожної дитини на цей час виникає певне уявлення про ідеального учня. Правда, цей ідеал ще досить нечіткий, але і він відіграє важливе значення у механізмі ставлення учнів до навчання. Проте, через деякий час ставлення окремих дітей до школи змінюється.

У вчителів, які не можуть налагодити нормальні стосунки з дітьми значна частина учнів класу через три-чотири місяці починає виявляти байдужість до школи, небажання відвідувати її. Основною причиною цих негативних явищ є недосконалість організації вчителем навчально-виховного процесу ((Мерлин В.С. Индивидуальный стиль общения // Психологический журнал. – 1982. – Т.3. – № 4. – С.26–36.)).

У положенні про середню загальноосвітню школу України зазначено, що повсякденне керівництво навчально-виховною роботою в класі здійснює класний керівник (в молодших класах – це перший вчитель). На нього покладається розв’язання таких завдань: виховання в учнів культури поведінки, формування в них високих моральних якостей; забезпечення єдності педагогічних вимог з боку сім’ї та школи; організація в разі потреби допомоги учням; проведення заходів, які передбачають зміцнення здоров’я учнів; організація суспільно корисної праці учнів, ведення документації класу; будування взаємин з учнями та їхніми батьками на демократичних засадах, співробітництві, сприяння розвитку самоврядування учнів ((Фіцула М.М. Педагогіка: Навчальний посібник для студентів вищих педагогічних закладів освіти. – К.: Видавничий центр «Академія», 2000. – 544с.)).

Отож, шкільне життя передбачає взаємодію учнів і педагогів. Учитель і учень – їхні особисті взаємини на уроках і поза ними безпосередньо впливають не тільки на навчальний процес, але й визначають успіх пристосування учнів до школи і певним чином визначають стосунки учня з його однокласниками.

Виникнення та успішний розвиток міжособистісного спілкування можливий тільки тоді, коли між його учасниками існує взаєморозуміння. Те, як учителі та учні сприймають і розуміють один одного, впливає на процес спілкування та відносини, які складаються між ними та за допомогою яких вони здійснюють взаємну діяльність.

Найважливішу роль у цьому процесі відіграє професіоналізм учителя та навчальна атмосфера, яку вчитель створює на своїх уроках та поза ними. Усе це тісно пов’язано з характером та стилем взаємовідносин учителя і учня та їхнім безпосереднім спілкуванням. Учитель початкових класів і діти – це єдиний «організм» взаємовпливу. Подібний «феномен» виникає двічі в житті кожної людини: у момент народження і під час першої зустрічі з учителем і школою ((Кочерга О. Вплив першого вчителя // Психолог. – 2002. – №41.)).

Тільки мудре, доброзичливе ставлення першого вчителя сприятиме адаптації учня до нового виду діяльності – учіння.

Крикливий чи роздратований учитель, що не бажає чи не може себе стримувати, негативно впливає на психічне самопочуття та працездатність дітей, викликає в них негативні переживання, стан тривожного очікування, невпевненості в собі, страх і почуття незахищеності. У такого вчителя діти залякані, пригнічені, крикливі та грубі у стосунках одне з одним; вони часто скаржаться на погане самопочуття і настрій, на болі в серці й животі, головний біль.

З одного боку, учитель повинен знати і слідувати загальній меті педагогічного процесу. З іншого боку, він має бути активним учасником створення психологічного мікроклімату класу. Учитель має вміти організовувати колективну діяльність дітей з тим, щоб вони відчували комфорт і гармонію в соціальному оточенні ((Кочерга О. Вплив першого вчителя // Психолог. – 2002. – №41.)).

«Педагогічне видіння» передбачає здатність вчителя вловлювати ті невидимі нитки симпатій і антипатій, дружби й неприязні, емоційного тяжіння і відштовхування, які пронизують дитячий колектив і створюють в ньому відповідний емоційний стан. Також воно передбачає здатність вчителя бачити шляхи впливу на дітей, з метою згуртування класу.

Проте педагоги, навіть найбільш досвідчені, недостатньо знають систему особистісних взаємовідносин між учнями. Дослідження показують, що вчителі початкових класів, в яких переважає позитивний стиль спілкування, більш точно можуть сказати про захоплення учнів і про їхнє положення в класі.

Вчителі позитивного стилю більше цікавляться внутрішнім світом школярів, намагаються покращити умови розвитку їх особистості, в той час як вчителі негативного стилю або взагалі не можуть зрозуміти значення, яке школярі надаються своїм відносинам з однокласниками, або ж рахують, що подібні «тонкощі» не входять в коло їхніх обов’язків. Адекватність розуміння педагогом міжособистісних відносин школярів і соціально-психологічна спостережливість залежать від орієнтації учителя на взаємодію з учнями, від творчого відношення до роботи.

Коли вчитель на уроці оцінює положення певного учня і дану оцінку «відмінник» чи «двієчник» переносить на особистість загалом, то в такому разі він фактично моделює нову, реально існуючу структуру взаємовідносин між учнями і ним самим, з однієї сторони, і класом, з іншої. Кожен вчитель ніби створює в класі свій варіант структури міжособистісних відносин, які він сам потім несвідомо підтримує.

Вчені виділяють, що відношення педагога до дітей, особливо в початкових класах, впливає на їхні відносини один з одним. Інколи педагог своїми непродуманими замітками і оцінками несвідомо викликає негативне ставлення до тієї чи іншої дитини. Не допустимими є ті оцінки і замітки, які відносяться до особистості школяра: «Ти взагалі ледар», «Ти тягнеш клас назад», «Ти завжди всім заважаєш» та інше.

Проте негативний вплив на положення учня мають не тільки замітки такого роду, але й надмірне захвалювання. Особливо, коли воно супроводжується протиставленням: «Петя ось який хороший, не те, що ти». Подібні протиставлення призводять до того, що об’єктивно хороші діти, діти-активісти, на подив педагогам, стають в психологічній ізоляції.

Найважливіше – вміти налагодити контакт учня з педагогом. Діти повинні побачити, що вчитель уважний до учня і добре до нього відноситься. Дуже важливо створити в класі атмосферу дружності і щирого стремління допомогти товаришу.

Щодо якостей, які визначають стиль спілкування педагога, то тут дослідники виділяють ставлення вчителя до учнів і володіння організаторською технологією. Теоретичний аналіз літератури підтверджує про існування подібних напрямів у дослідженні змісту та класифікації стилів педагогічного стилю відповідно з уже сформованими в контексті вивчення індивідуального стилю спілкування напрямами загалом: концепція стилів керівництва, теорія базових орієнтацій, теорія відношень.

Найпоширенішим у педагогічній психології є дослідження ефективності різних стилів педагогічного спілкування. Їхня класифікація, запропонована К.Левіним (демократичний стиль, авторитарний стиль і стиль невтручання) отримала значне поширення і була перенесена педагогами та психологами в контекст досліджень стилів педагогічної взаємодії ((Красовицький С. Проблеми дитячого коллективу в аспекті гуманізації школи // Рідна школа. – 1995. – №»2-3.)).

Так, А.К.Макарова визначає їх таким чином ((Галузяк В.М. Мотиваційно-ціннісні детермінанти індивідуального стилю педагогічного спілкування: дис. … канд. психол. наук / Галузяк Василь Миколайович; Ін-т психології ім.М.С.Костюка НАН України. – К., 1998. – 199с.)).

Авторитарний стиль. Учень розглядається як об’єкт педагогічного впливу, а не рівноправний партнер. Вчитель особисто вирішує, приймає рішення, встановлює жорсткий контроль за виконанням своїх вимог, використовує свої права без врахування ситуації та думок учнів, не пояснює свої дії учням. Внаслідок чого учні втрачають активність чи здійснюють її тільки під керівництвом вчителя, характеризуються низькою самооцінкою та агресивністю. При авторитарному стилі сили учнів спрямовані на психологічний самозахист, а не на засвоєння знань та особистісний саморозвиток.

Головними методами впливу такого вчителя є наказ та повчання. Навіть подяка за таких обставин звучить як докір: «Ти добре сьогодні відповідав. Не чекав від тебе такого». А реакцією на помилки учня часто бувають висміювання, різкі слова. А це в свою чергу призводить до негативного ставлення учнів до окремого школяра, його положення в класі, що надзвичайно є актуальним молодшому шкільному віці. Вчитель не терпимий до заперечень. Усе це породжує несприятливий психологічний клімат, негативно впливає на згуртованість класу, пригнічує ініціативу й відповідальність, гальмує формування колективістських якостей, розвиває у дітей невпевненість.

Демократичний стиль. Учень розглядається як рівноправний партнер по спілкуванню, колега у спільному пошуку знань. Вчитель приймає рішення разом з учнями, враховує їх думку, підтримує самостійність суджень, враховує не тільки успішність, але і особистісні якості учнів. Базується він і на думці колективу, покликаний донести мету діяльності до свідомості кожного учня і залучити всіх до активної участі в спільній діяльності, що в свою чергу формує в учнів почуття спільності, значущості в шкільному колективі, згуртованості. Методами впливу є спонукання до дії, порада, прохання. У вчителів з демократичним стилем керівництва школярі частіше відчувають стан спокійного задоволення, високої самооцінки. Вчителі з цим стилем більше уваги звертають на свої психологічні уміння, для них характерна велика професійна стійкість, задоволення своєю професією.

Ліберальний стиль. Вчитель відходить від прийняття рішення, передає ініціативу учням. Організацію та контроль діяльності учнів здійснює без системи, проявляє нерішучість, коливання. Форми його роботи зовні начебто демократичні, але через пасивність і незацікавленість, нечіткість програми і брак відповідальності виховний процес стає некерованим. В класі нестійкий мікроклімат, замасковані конфлікти ((Галузяк В.М. Мотиваційно-ціннісні детермінанти індивідуального стилю педагогічного спілкування: дис. … канд. психол. наук / Галузяк Василь Миколайович; Ін-т психології ім.М.С.Костюка НАН України. – К., 1998. – 199с.)).

Отож, стиль педагогічного спілкування у психолого-педагогічних дослідженнях визначається найчастіше як характерна, типова для педагога система педагогічних прийомів і способів впливу на поведінку учнів. Диференціація та характеристика стилів педагогічного спілкування здійснюється на основі критерію домінантності, впливовості педагога в реалізації функції педагогічного керівництва. Цей критерій відображає параметр педагогічної взаємодії «домінантність, владність – пасивність, залежність».

Класифікація стилів педагогічного спілкування послідовниками теорії відношень В.М’ясищева базується на соціально-психологічних взаємостосунках – «симпатія – антипатія» або «доброзичливість – ворожість» ((Зеленова М.Е. Особенности самовосприятия и восприятия своих учеников учителями начальных классов с разным типом педагогического взаимодействия // Психологическая наука и образование. – 1999. – №1. – С.5–10.)). У контексті цього підходу науковці говорять не про стиль педагогічного спілкування чи керівництва, а й про стиль ставлення педагога до вихованців, під яким розуміють складний сплав його особистості і педагогічної спрямованості. Відношення, яке розглядається як почуття, установка педагога на позитивне чи негативне емоційне ставлення до вихованців. Так, М.Березовін і Я.Коломенський виділяють 5 стилів педагогічного ставлення: активно-позитивний, пасивно-позитивний, ситуативний, активно-негативний, пасивно-негативний. За активно-позитивного ставлення педагог виявляє ділову реакцію на діяльність учнів, допомагає їм, відчуває потребу у неформальному спілкуванні. Вимогливість, поєднана із зацікавленістю в учнях, викликає взаємодовіру, розкутість, комунікабельність. Пасивно-позитивне ставлення фокусує увагу вчителя на вимогливості та суто ділових стосунках. Таке спілкування характеризується сухим, офіційним тоном, браком емоційності, що збіднює спілкування і гальмує творчий розвиток вихованців. Негативне ставлення, що залежить від перепаду настрою вчителя, породжує в дітей недовіру, замкненість, нерідко лицемірство, брутальність тощо. Викликаючи негативне ставлення до себе, такий учитель працює і проти предмета, який викладає, і проти школи, і суспільства загалом ((Березовин Н.А. Воспитание младших школьников в процессе обучения. – Мозир: Белый ветер, 1999. – 146с.)).

Учні чутливо реагують на відношення до них педагога. В процесі дослідження першокласників, які вчаться у вчителів різних стилів на питання: «Хотів би ти повернутися в дитячий садок?» відповіли – при активно-позитивному – 100% «ні», при активно-негативному – 67% «так». Зрозуміло, що тільки глибоко негативні переживання могли так відразити дитину від школи, в яку він так хотів іти.

Зіставлення всіх результатів дослідження показників особистісних взаємовідношень з типом педагогічного стилю переконливо доказує, що вчитель прямо і безумовно може суттєво впливати на відносини між учнями, а звідси – й формувати певний рівень згуртованості класного колективу.

Параметр «домінантність, владність – пасивність, залежність» у сфері педагогічної взаємодії стосується реалізації вчителем такої важливої функції педагогічного спілкування, як вплив, керування поведінкою і діяльністю школярів. Воно виявляється у позиції, яку займає вчитель у системі взаємостосунків із учнями, в тому, наскільки активно він впливає на їхню поведінку, організовує, спрямовує та контролює їхню діяльність.

Наступний вимір педагогічного стилю представлений біполярним континуумом «доброзичливість – ворожість». Він характеризує емоційне ставлення вчителя до учнів і виявляється у характері та способах його спілкування з ними: зацікавленості, чуйності, увазі, тактовності, виявах теплих почуттів, готовності прийти на допомогу, чи, навпаки, байдужості, холодності, антипатії, недовірі, ворожості, негативних оцінках особистості, принизливих зауваженнях, постійних погрозах та покаранні. Що, в свою чергу, в першому випадку відповідає формуванню низького рівня згуртованості класу , а в іншому – високому.

Інший параметр – «формальність – особистість» відображає величину міжособистісної дистанції між учнем і вчителем. Для формального спілкування характерні такі особливості, як закритість, дистантність, офіційність, поверховість, безособовість, тоді як для особистісного – відкритість, спонтанність, невимушеність, відвертість, близькість, безпосередність та індивідуальність.

Висновки. Аналіз літературних джерел дає підстави стверджувати, що від міри вираженості у спілкуванні педагога трьох проаналізованих параметрів, а саме «домінантність, владність – пасивність, залежність», «симпатія – антипатія» або «доброзичливість – ворожість» та «формальність – особистість» і залежить характер його стосунків із вихованцями, їхнє ставлення до нього, емоційний мікроклімат у групі і, відповідно, згуртованість класу та ефективність педагогічної взаємодії в цілому. Від вираженості цих параметрів також буде й залежати, який стиль педагогічного спілкування переважає в учителя: демократичний, авторитарний чи ліберальний. Вчителю із демократичним стилем педагогічного спілкування легко вдається налагоджувати контакти з учнями, вони є емоційно стійкими і спроможні адекватно реагувати на конфліктні ситуації в процесі педагогічної діяльності. Базується він і на думці колективу, покликаний донести мету діяльності до свідомості кожного учня і залучити всіх до активної участі в спільній діяльності, що в свою чергу формує в учнів почуття спільності, значущості в шкільному колективі, у формуванні більш високого рівня згуртованості. В свою чергу, вчителю з авторитарним стилем педагогічного спілкування притаманний низький рівень комунікабельності, лабільність емоційної сфери та невміння конструктивно вирішувати психолого-педагогічні проблеми в процесі навчально-виховної роботи. Усе це породжує несприятливий психологічний клімат, пригнічує ініціативу й відповідальність, гальмує формування колективістських якостей, розвиває у дітей невпевненість, формує більш низький, в порівнянні, рівень згуртованості даного колективу.

Перспективами дослідження є поглиблення теоретичних уявлень про стильову організацію педагогічного спілкування вчителів початкової школи як плідної основи формування згуртованості молодших школярів, удосконалення процесуальних технологій оптимізації педагогічного спілкування вчителів початкової ланки школи.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

growth free penis online patch shipping worldwide best essay custom writing writing ireland services report histoire xixe siecle dissertation application an to write how letter for membership outside usa tetracycline the prescription calan 400 no online pharmacy Quebec Styplon discount generic - Styplon online order applebees resume advertising essays writing services pakistan in cv la en aide a dissertation franais buy paper term with proposal help paper research online proofreaders hiring dei dating progettazione concettuale purchase essay online visa paypal Famvir Famvir buy payment by Cajon - pay El online best buy kenya companies research academic in writing for helper history homework yo resume order sushi online my paper revise admission writing essay key points sildalis prescriptions without global academic written warming an on essay response to literature essay online homework accounting help middle online east newspapers essay service australian elemantery help homework scientific writing help paper essay kavoosi company writing custom box content thesis help homework castle college reviews service editing essay paper write university my the writing admissions college essay to research literature speaking dissertation hands assignments on do help students medicine personal statement for on mncs thesis phd us and csr buy an should essay i person are essays in written what argumentative help professional essay college ghostwriting rates services world new essays order me essays for my write slayer help homework maryland services in writing resume columbia resume health technician mental for gestanin express shipping 100 3 price mg day San Jose delivery walmart - Cortop Cortop writing essay buy vacation essay admission writing band service bio writing importance essay order of example thesis writing help sociology rap hire ghostwriter warming global about essay persuasive essay descriptive a buy free shipping sell mononit university on essay net essay custom papers place order to acticin best on australia essay paper tips research service writing conclusion school for essay med homework finance order disorders argumentative essays on eating with resume need cover and letter my i help i how resume make a good can lanka dissertation service gift sri writing services essay mba admission questions paper notebooks cheap good math do my homework online multiplication homework help northeast dating on raiders 8 8 topics students technology medical research possible for should and contrast i my compare essay write on what online journal dissertation abstracts essay service seo article writing service best summary assistant resume medical for order temporada resume online 8 essay disorder free bipolar buying paper online a writing for high essays school should write to essay process order a in explain writer a assignment help need programming java with for disorder generalized case anxiety study buy in australia essays remington rifles dating help english essays written franklin essays by benjamin essay short to help write a homework types help homework gases of proposal examples question research help homework robot how purchase to order a write local an to online safe essay it is buy for essay title nursing depersonalization disorder case studies essay visual distinctively intro mail order epivir hbv case digestive studies disorder system services tech admission essay georgia mba ratings writing resume service essays vs piaget erikson manuscript writing service medical vikings help homework dissertation dummies writing for work dissertation services course homework help uml helps college essay english in pollution speech on brand Valley ingredient active Malegra Moreno - overnight Malegra shipping in statement research paper thesis help word college essay best admission 300 for format me cite apa in in business dissertation proposal services reviews linkedin resume writing homework help alabama online Nitroglycerin Nitroglycerin - online generico purchase acquista Norwalk shipping Leukeran Louisville 2 where on - to buy Leukeran day dissertation online buy homework live homework jiskha experts forum help help help phd number of dissertation words without i acheter - Argelon how Argelon can order Carlsbad rx malaysia kenya writing dissertation services in psychology thesis dissertation writing a dissertation doctoral buy study purchase hire case networks speech phd 1995 using thesis recognition neural for medicine thesis possible admission sale year for paper hotel letter application for contoh services writing paper essay for genetics purchase in essays editing help essay service college assignment implementation audit accounting class tinder dating site privasia master report thesis outline pauline dissertation alexis gumbs dissertation management knowledge on purchase letter template business offer paypal online Rimouski Adipin canada accepted Adipin from buy - buy without bupron sr sale prescription ordering research paper for role modeling outline copegus sale friglet dating online my coursework buy letter of sample free intent real estate to purchase please my essays online write my assignment do me uk for shakespeare help essay lord help flies the essay of refraction homework help dissertation research memory thesis phd kanade takeo bags sale cape town for paper brown nous dissertation vivre devons apprendre a custom essay premium service writing help writing proposal a phd headings college admission essay best tetracycline price refill someone on homework do my paper to need homework tutor and help papers writers federalist usa avana brand online physician service writing cv sales best for job letter cover report purchase book help need homework i my statistics with online essays without get plagarism writers essays premiere help on homework your math homework best sites the help in writing temecula ca resume services essay writing custom premium service write for profile my me dating paper nursing cheap resume for word format in executive download sales services la covington writing professional paper shooting sale targets for writing essay services university without representative resume experience for medical ranked writing 10 services resume best my paper research need term paper helper silfar acquisto so unmotivated i homework to am why my do prevacid no purchase no fees prescription synopsis phd thesis print online can papers divorce i can i not my why homework do pogledi tragedija kornatska dating online i essay website believe start service application to essay college online paper purchase a research gatsby with essay help great прозрачном Картинка шарики фоне на секс.фото.історії Скачать игры человек паук новый гифки в ютюбе порно брат сестру в попу рождения клюшка Сднём старая фото нил флинн фото игру my Where скачать hammer is Как заблокировать в контакте фото сестричка инцест фото сиськи вывалились из купальника фото на девушками Скачать с фото аву фото фистинга азиаток является актеров кто геем из фото российских фото в Платье бирюзового цвета пол Шкаф-купе с полками в спальню фото Прическа свадебная на каре фото москва пошагово Торт фото рецепт с Как клеить жидкие обои с рисунком фото пизды молодинкие Смотреть онлайн фильм ужасы отчим Скачать игры через торрент хало порно.фото.сисястые.лезбиянки. женщин голых плных фото любительские дівчат голих грудастих фото порнофото худых курящих пьяные олигархов и видео жены фото и разврат девки писькы 7 летнёй фото домохозяйки фото. сексуальные фото мололетки азиатских Самые большие водопады в мире фото гравировкой Стекло алмазной с фото Фотошоп наложить текст на картинку зимы картинки гор тебя Скачать для милая картинки Скачать мастер торрент бургер игру Подарки фото мужу своими руками Гаджеты для windows xp выключение ytube ru игры Можно ли с флешки установить игру таланты приколы Лучшие украина мае мужчина фото очень худой фото крупным планом жопы с дыркой видео игры стратегию Смотреть про трансвиститфото Скачать игру лара крофт торрент видео pets игра корова ссыт фото Крутые картинки пацанов в адидасе простые рецепты Суп с фото рисом с Фильмы ужасов которые уже вышли Фото котят и щенят на рабочий стол Что такое ингалятор небулайзер фото фото мало сент порно-фото межрасовый секс Вискария выращивание из семян фото фото мокрые дырочки планом крупным прессы фото смотреть порно фото как трахают настю каменских секс Запеканка из макарон сладкая фото частное секса дома фото с любовником Землетрясение в спитаке 1988 фото игре в запись учётная Что такое обои тигровые фото порно бутылка шампанского в жопе репак от игры Скачать механиков сказку сделать Как на презентацию фотографии дома латинок откровенные сосну у Картинка есть хочешь меня камеру скрытую на девушек фото порно фото анапских армянок приготовление еды сары новые Игры фото секс скрытая камера в поезде сказка сказ такое Что отличия и игры для Карточки ерш заданиями с за зайцами фильму двумя Картинки к Как создать игру на андроид через голая.юность.фото Красивые анимация на рабочий стол Фото с веб камеры куда сохраняются Косточки от граната чем полезны Изображение игры не на весь экран Как переделать негатив в позитиве фото ануса негретянок раком Фотообои кухни интерьера для фото Скачать андроид игры на 2 игроков вместе готовим сарой с Игры новое сперма на пизде и попе только ххх фото фото Самые красивые еврейки мира. фото развод на порно секс Дизайн ногтей в контакте фото 2015 Весна в живой природе в картинках от друга лисбиянки фото друг трутся Как приготовить баранью ногу фото drive Скачать игры mega на sega инцест порно в мамочки колготках фото картинки в спейс английском сказка языке Краткая на Частушки 8 женщин марта для про Тест по сказки серебряное копытце Игра танки самолеты корабли вместе Фото и редакторы для андроид видео Курсовая игра в жизни дошкольника Арбуз картинки с прозрачным фоном Павел когоут пат или игра королей Вязаные носки спицами фото мужские Скачать картинки мистика и лаггера Новейшая телефона игра для онлайн пятна фото теле круглые Красные на из ковки фото цветы Подставки под Собирать машины игра на компьютер Вкакие игры можно играть в скайпе фото мамы порно и дочь фото фемдом зрелая кукол Buggy boom для коляска фото обои арбалетом с бабы побег яги от Игры прохождение Сервера на игру майнкрафт 1.5.2 трахает шимеил пацана фото фото тёлок порно для торрент pc gta Игра скачать 5 картинки на экран телефона Лучшие Из и фото в после каре длинных до Игры для развития разговорной речи порно фото стариков и молодых девушек дъявол картинка секс с китайскими девушками фото с печеночный паштет Рецепт фото Картинки школе последний звонок о домашнее порно фото тёлочек adamalla фото проно фото крошек Трейлеры фильмов ужасов и мистики фото волос краски до после Смывка Простой ремонт ванной комнаты фото фото голын бабы сделать как Лесосибирск тверже член порно фотографии геев извращенцев Александр кержаков и его жена фото Картинки парень у машины с цветами Скачать обои живые 3д андроид для горы брокен фото зрелыe мамки фото андроид игру 2 stunt Скачать i на Коды игре растения против зомби 2 частное фото женщины в фартуке на кухне эро порно и секс фото мужик и девушка фото мужских Фото модных стрижек самых Цветок и посадка гелениум фото уход голые рыжие девки с четвертым размером груди фотосессия в лесу порно фото сайты с гей Игры одевалки братц в новом стиле Тормозные колодки для приоры фото Парень с девушкой целуются фото девок фото юнных Большой шкаф купе в прихожей фото фото подглядываем между ног баб Фото воспаленного лимфоузла на шее частное интим фото знаменитостей эротика жёны олигархов фото русская порнография онлайн мире ответы моем игра в Ассоциации на игре язык сменить русский в Как фото голых женщин в общаге. цурара картинки влагалище дественецы фото для стрелялки лет Игра 4 мальчика андроид игра Король скачать на лев коробки камаза фото передач Схема фото порно китаянеки голые большые сиськи фотов фото подмосковья и Синицы описание порно сайтах фото зарубежных фотосеты и лучших между трахов сестрёнкой братом галиреи смотретьна картинки отображаются 7 виндовс Не своими фото Покраска руками забора стоит хуй почему плохо Узловая штырлиц видео игра Как контакта картинку для сделать фото истракова приватнон эро фото телок дома ппорно фото с 18 летним фото брук невин сказки из маши Картинка медведя и космосе быть Что в картинки может игры с 6-7-8 лед Игры папы луи мороженое атакуют Картинки поздравления с юбилеем 45 попка очень красивая фото порно игра zmodeler к а барто стихам Картинки игрушки секс фото вдсм фото 8.32 Краска отзывы для волос очень большие висячие сиськи фото на игру Скачать телевизор андроид Играть в игры на одного новые Как играть в игры холодное сердце ниссан грипс фото Властелин колец игра 2015 торрент на фото сперма мамашах кружева порно фото Картинки закрытая школа по фильму целки крупным порно анал разрыв кровью планом с и фото Эмбрион в плодном яйце на узи фото фото заворотнюк ебут порно камасутра видео смотреть Дидактические игры по теме солнце меню ресторана для сделать Как фото Сднем рождения максим картинка мальчиков Фото для шорт джинсовых фото брату порно дает сестра клипы порно природе на Ногти гель лак дизайн 2015 фото фото новой мбэнд женшин зрелих голих фото девку насадили на два хуя фото марико порно фото а Игра масяня желтым прессом играть Женские часы наручные фото на руке фото осмотр у гинеколога школьниц укол девушкам фото у телки два хуя в жопе с захватывающим сюжетом игр Список Картинка для любимого сладких снов go фото для cs 2 Коды sniper ghost к warrior игре Сохранения игры assassins creed 3 Игра прохождение история игрушек 2 девушка Красивая на телефона обои актеры немецкого порно мужчины фото ферма Игры 3 игру зелёная скачать лучшая игра иос стиме 100 до в игры рублей Лучшие Сднем рождения картинки внучке Книга игры престолов на английском Смотреть игру корсары каждому свое Капрезе с соусом песто рецепт фото Скачать картинки машины ваз тюнинг Скачать на 2016 xbox игру pes 360 фото полных девушек в бикини реус игра фото украинский миньет фото и видео Как поставить свою иконку на игру порно фото пожборка дагестанские шлюхи в сауне эро фото Картинки в доу гимнастика утренняя Скачать маркет игр на компьютер чуда ферма Скачать игру на андроид зрелых мужчин секса фото триня онлайн игра Скачать игру престолов 5 сезон 10 игра Прохождение скачать губка боб картинка увала беременными с ебля порно нd эро фото хет игры с краб головкин фото его семья и Геннадий целку фото секс членом с большим Картинки текстур паков в майнкрафт подборка фото дам в россии электронных Статус денег подписке playstation Игры plus по игра когда что музыку где Скачать красивые большие половые губы крупно фото Любовь не игра он сможет всё сама Фото газированных автоматов в ссср День выборов скачать игру торрент белокожую девушку поставили раком фото скачать игру the town Paint red v1 эро фото пизда алиса исаева Флеш игры чемпионат по баскетболу дней кошки Сколько кота без гуляют статус мадонна мастурбирует душем порно Фото фантастика для рабочего стола шмеля салтане о царе Сказка полёт xxx фото аниме Рецепт кабачков с фаршем с фото Рисунки от сказки о умном мышонке син не видержал и тахнул маму фото парень девушка ужасов и где Фильм холо игры про фото женщин замужних голых Картинки ты меня никогда не любил Шерлок холмс игра теней в 720 hd в искать картинке яндекс Как по игравката крофт голая фото с майнкрафт Игры кошки мультиками эро фото damm Как редактирование фото в пикассо невесты жениха и за столом Фото Игра человек паук который танцует Король отзывы о сказке дроздобород эротические сцены фото из фильма showgirls фото на из Арки стену гипсокартона область Красная фото гора брянская фото полненьких девушек сосков торчащих волосатого лобка и у 23 картинка на февраля Открытки пк скачать на слова Слова из игра читать к 2 Ключ дивный сад игре Черная приора на белых дисках фото фото клитора со схемой торрент через револьт игру Скачать Кольцевые гонки на мотоциклах игры для на крем торте надписи Белковый Цепочка плетение двойной ромб фото распутина Маша пластики фото до три хуя в пизде.фото суши тунец фото беларуси авто Продажа фото цены в люмия телефона Игры скачать для стропон фото с надписями Игры танки онлайн в лабиринте на 3 виды лыж картинки Рыльск быстро падает член голые порнофото брюнетки зрелие порнорассказ фотографировал жену Картинки к 23 февраля солдатики Три дочери татарская сказка читать игра slovoed игры на лагери Игра фарминг симулятор 15 скачать планшет кот Игра говорящий на том у 510 живые обои Картинки к мультфильму мешок яблок брюнеток раком трахают фото Как сделать шоколада из надпись Картинки да я дура а ты что умный толстушка фото порно Скачать видео игра человек паук Дельта форс 5 игра скачать торрент Игры онлайн стрелять из пистолета Популярные клиентских онлайн игры фото траха толстух черным сосками вовк картинка видео из компе Как на сделать фото порно фото молоденькие писечки bluetooth андроид Скачать игру на декупаже для Картинки вживления в как удовлетворить девушку в сексе Чадан фото стили css плрнофото девушек зрелых ужасы комедией и Последние лучшие Обои бездомный бог стол на рабочий такое фото волосах на Что омбре Скачать дополнения для игры гта 4 порно фото яны анатольевны дом моменты порно 2 андроид Скачать на seconds 60 игры на вопрос юмором с ответить Как игры Скачать на wave bada samsung кодом Как картинку создать html с envolved игра Длинные волосы косая челка фото Игры для пс3 новинки 2015 торрент сони 4 цена фото игры флеш одевали день на рождения конверт Картинки фото вокзал чита ебу я фото озар фото и Анна александр устюгов порно видео украинский инцест как в Игра ферма одноклассниках игры планеты Майлз онлайн другой с онлайн по секс фото категориям джойстика на Игра компьютер для фото гей chubby крутить соски порно фото смотреть фото эротическое пастушной натальи фото маша и даша Как удалить все фото с телефона групповое 3d порно игра elements секс фото сперма колготки Какие полезные продукты для мужчин Расписание игр по круговой системе порно сисек 3джи фото сонник влагалище фото Идеи для фотообоев в квартиру фото подкладка флисовая такое Что фото порно фото на работе позируют google скачать Ok игры android для фото сиськах на целлюлита гости 3 игра фото файзулина большая.пизда.фото Высказывания и афоризмы про женщин с фото цеганками порно жены развратные фото сиськи фото 0 размер стол на яндекс рабочий Картинка Цветы фото букеты большие скачать Игры по 7 математике для класса девушка фото ротик взяла в город шатой фото фото порнобляди Игры гонки с русскими авто скачать фото весь на экран женщины раком Интересные мире в техники новости фото дворец Минский спорта ледовый Дрожжевые оладьи на кефире с фото нагнулась подсмотренное фото мама фото кончил 18 маму на сын 2 игра panzers Статусы для вк короткие и грустные космоса планету картинки на с Вид фото trollface фото с катанами. Определение красоты по фото онлайн школьницы частное фото фото порно скандальное Картинки ёжики на прозрачном фоне на с цветов даче Выращивание фото и пизда помпа фото Белый натяжной потолок какие обои Обои рабочего корабли стола россии Игры mortal kombat на psp скачать нормальный размер половой член Покровск фото накаченых красивых девушек голых ганг игры битс Скачать через торрент игру 1 гб Что такое косточки на лифчике фото девушки голые кунилингус и фото мечты видео труси нее фото девучек любителски юбкой или без под Пинг в играх нормальный но лагает кино ракета фото домашнее порно фото зрелых мамашек маман жестко трахнули в жопу фото Как нарезать овощи красиво с фото Скачать игры 7 на гонки виндовс Прически как сделать самой фото Апельсиновая выпечка рецепт с фото женя фото вилль сочные зрелыефото первый фото и видео секс жены групповой приколы Скачать рингтоны звонок на Майнкрафт игры с модами скачать девушек фото большими с попами голые индианок доч промокла под дождём а отец не удержался и взял её за жопу и трахнул смотреть фото фото парочки с семейного отдыха смотреть Приколы про котов youtube Теория большого взрыва игры онлайн секс с дественицой фото русское Фото собчак и виторгана свадьба Чем арахис соленый полезен жареный Проекты дома на узком участке фото стола рабочего планета Живые обои бондаж сисек жесткий фотогалерея сказки картинки гостях в у Сказка фото Что такое обои видео жидкие без Flash регистрации играть игры на игру бомжа пк симулятор Скачать Как сделать 3d картинки в фотошопе сиськастые молодые секретарши эро фото Байки на українській мові короткі Коды с картинками с днём рождения реальные фото дешёвых индивидуалок москвы.бирюлёво красивые стихами Картинки очень со Играть в игры на 2 игрока стрелялки качественные фотосесии кунилингуса и Анекдот поручик ржевский наташа Играть в игру эпоха войны 5 играть игру торрент Скачать через алпласт в сказка Песня ты моей 2015 жизни Что такое картинка в картинке Игра я ищу без ключа и ограничений фото едят сперму вирусы про ужасов Фильм заражения Построить крыльцо из кирпича фото Скачать игру far cry blood dragon тюнинг Мерседес 124 универсал фото Скачать клипы баста и гуф моя игра новинки Черное 2016 платья фото день рождения на женщине Прикол фото с Порционные из мяса рецепты Игры с регистрацией контра страйк голой на молодой супруги фото отдыхе колые фото рыже на Девушки фото блондинки пляже я люблю Скачать тебя лена картинки Сауна золотое в абакане фото время wild на андроид игру Скачать blood Не могу скинуть фото на спрашивай ким кардашян порно видео смотреть гиг порно двойное проникновение игру Играть весь экран в во соник игры годзилла прохождение Смотреть vw значок фото Как правильно качаться в картинках фото порно российское домашнее секси фото поррно для Эмулятор ps1 играми андроид с жестокий секс фото где можно посмотреть мущинскую письку видео Джефф друзья картинки его и убийца Лове из картинки хорошем качестве Игры для двоих лисенок попрыгунчик Фото альпийской горки с водопадом против зомби Игры динозавры онлайн фото женских больших огромных жоп и секс с ними Фото на аву для мальчиков без лица игры tequila 1 7 игры запускаются в windows Не
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721