Роль історичного контексту в герменевтиці Євангелій

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті представлено огляд історичного контексту, в якому відбувалося формування тексту Євангелій. Розглянуто вплив історичних умов на герменевтику Священного Писання.

Abstract. In this article the review of historical context is represented of forming the text of the gospels. An influence of historical conditions on hermeneutics of Sacred Writing is also shown.

У статті розглянуто проблему герменевтичного тлумачення Євангелій на основі вивчення історико-літературних умов, в яких створювався Новий Завіт.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. До цієї проблеми у своїх працях звертались такі вчені, як Мерріл С. Тенні, О. Мень, Брюс М. Мецгер, І. Ш. Шифман, Т. Моммзен, Ю. М. Бірюков, А. Є. Грушевой, Р. Хозарзар. У дослідженнях зазначених авторів йдеться про суспільно-політичне життя Іудеї у складі Римської імперії, досліджується історичний фон написання Нового Завіту, аналізується вплив історичних умов на герменевтику Євангелій.

Мета і завдання дослідження. Метою даної статті є дослідження впливу історичних умов на контекст Євангелій та на герменевтику тлумачення Святого Писання.

Для досягнення цієї мети були поставлені такі завдання:1. Дослідити політичне й суспільно-економічне життя епохи, в якій створювались Євангелія; 2. З’ясувати вплив історичних умов на герменевтику та інтерпретацію священних текстів.

Викладення основного матеріалу. Тлумачення Нового Завіту, значною мірою, залежить від знання тієї історичної епохи, в якій він був створений. Оскільки біблійна герменевтика розглядає не тільки текст Писань, чи з’ясовує, хто був їх автором, де й коли вони були написані, але й враховує інтелектуальне й культурне середовище автора й первинну аудиторію. Християнство зародилось у Палестині. Саме там відбулися головні події, зображенні у християнських біблійних Писаннях – у Новому Завіті. Ще задовго до панування Римської імперії, Палестину завоював Александр Македонський літом у 332 р. до н. е. Саме в цей час Палестина зазнає елліністичного впливу. Після смерті Александра Македонського в 333 р. до н. е., почалася боротьба за владу між полководцями Александра, в результаті якої нові володарі – діадохи (грецький «діадохос», тобто наступник) поділили завойовані території таким чином: Фракія і Понт відійшли до Лізімаха, Греція і Македонія – до Антипатра, Мала Азія і Сирія – до Антігона, Каппадокія (область у Малій Азії) – Євмену, Єгипет – Птолемею, а колишня перська сатрапія Вавилон – до Селевка. У кінці IV ст. до н. е. в результаті інтриг, суперечок і військових дій Селевк захопив Північну Сирію, Месопотамію і Мідію. Так утворилася поряд з Птолемеївським Єгиптом сильна еллінізована держава – Сирія династії Селевкідів ((Ренан Э. История веков христианства. Жизнь Иисуса. Апостолы. – М., 1991. – 518 с.)).

Вже в II ст. до н. е. політична цілісність монархії Селевкідів була порушена. Стали незалежними Іудея, Коммагина, Емесса (сучасна Північна Сирія). Завойовники зберегли теократичний устрій в Палестині. Вони надали вищому іудейському священству значну матеріальну та військово-політичну підтримку, забезпечивши тим самим його певну лояльність. У цей період виникли іудейські партії, що належали до двох напрямків : елліністи і хасиди.

Протягом III – II ст. до н. е. між елліністичними державами невпинно точились дипломатичні суперечки і військові дії через захопленні тією або іншою стороною території. Вже з II ст. до н. е. слабкі сторони, які вважали себе несправедливо ображеними, стали звертатися за підтримкою до нової могутньої рабовласницької держави – Риму. Так, Єгипет просив в 168 р. до н. е. допомоги у Риму, коли Селевкідський правитель Антіох IV почав наступ на столицю держави Александрію. У війні 174 р. до н. е. Селевкідський Сирії з Іудеєю, Рим став на бік останньої і визнав її самостійність і незалежність від Селевкідів. Помпей приєднав Кілікію і Крит в 67 р. до н. е., а в 63 р. до н. е. він захватив Палестину і зробив її провінцією Сирії. За винятком самої Італії, більша частина Римської імперії складалась із територій, які перебували в складі провінцій. Існувало два типи провінцій: провінціями, які були порівняно мирні і лояльні щодо Риму, керували проконсули, які відповідали перед римським сенатом (Діян. 13,7); більш неспокійні провінції були під владою імператора, який часто розташовував в них свої армії, дані провінції були під наглядом префектів, прокураторів чи пропреторів, які назначав сам імператор. До першого типу відносилась Ахайя, проконсулом якої був Галліон, під час візиту до неї Апостола Павла (Діян. 18,12). Палестина в часи Христа була під владою імператора, представником якого був прокуратор Понтій Пилат (Мт. 27,11). Після приєднання Сирії і Єгипту практично все Східне Середземномор’я потрапило під владу Риму. На південному березі Чорного моря продовжувала існувати невелика напівзалежна від Риму держава Понт ((Меррил С. Тенни. Мир Нового Завета. – М. : Духовное возрождение, 1988. – 434 с.)).

На рубежі християнської ери в особливому положенні знаходилася Іудея: після смерті Ірода, Іудеєю правили імператорські чиновники – прокуратори, які прагнули повністю підкорити завойовану країну римській владі. Околиці Палестини римляни залишили в управлінні синів Ірода. Так, Галілея і Перея перебували під владою Ірода Антипи аж до 40 р. н. е.

Прокуратор в Стародавньому Римі означав взагалі керівну посаду. Певний клас прокураторів мав відношення до імператорських провінцій; прокуратори іншого класу, подібно до квесторів сенатських провінцій, завідували фінансової частиною (fiscus provincialis). Для військових цілей існував особливий procurator castrensis, який завідував інтендантською частиною і видачою платні. Крім того, особливий чиновник завідував карбуванням грошей (procurator monetae) ((Дрязгунов К. В. О полномочиях прокураторов (на примере провинции Иудея). [Електронний ресурс]. Режим доступу : http://www.roman-glory.com/dryazgunov-o-polnomochiyax-prokuratorov)). Крім провінційних прокураторів, які мали відношення до майна імператора, були procuratores Caesaris pro legato, які керували невеликими областями, що були віднесені до розряду імператорських провінцій (Каппадокія, Іудея, у яких Понтій Пилат був pr. Caesaris pro legato). Ці прокуратори були під контролем найближчого імператорського намісника (legatus pro praetore). Так, Понтій Пилат був підпорядкований сирійському наміснику. Прокуратура давалася на невизначений термін і оплачувалася платнею із скарбниці. Т. Моммзен відзначав, що намісники Іудеї за своїм призначенням мали називатися префектами ((Моммзен Т. История Рима – краткое изложение Н.Д. Чечулина. [Електронний ресурс]. Режим доступу : http://www.sno.pro1.ru/lib/momm/1-4.htm)). Префектами у римлян спочатку називалися командири допоміжних кінних і піших загонів, а з часів Августа – посадовці військово-адміністративної частини. Положення прокураторів мало чим відрізнялося від положення інших намісників провінцій. Іудея з 6 по 70 р. н. е. належала до провінцій. Проте титул procurator майже не зустрічається в римській епіграфіці до 40 р. н. е. Це дає можливість припустити, що прокураторами римські намісники стали називатися після Іудейської війни. І дійсно, дії перших іудейських намісників показують, що вони не належали до числа тих підлеглих імператорському легату прокураторів, які відали лише фінансовими справами, а швидше, були вищою інстанцією в судочинстві і в управлінні армією ((Дрязгунов К. В. О полномочиях прокураторов (на примере провинции Иудея). [Електронний ресурс]. Режим доступу : http://www.roman-glory.com/dryazgunov-o-polnomochiyax-prokuratorov)).

Римських чиновників до Іудейської війни мало цікавили як іудаїзм і його вимоги, так і матеріальний добробут країн-провінцій. Економіка стрімко занепадала, а разом з цим зростала активність різноманітних повстанських груп. У період, що безпосередньо передував повстанню, римську адміністрацію очолювали люди жорстокі і некомпетентні, вони майже не звертали уваги на потреби і настрої провінціалів. Тацит розповідав про те, що намісник провінції в мирний час займався головним чином судовою діяльністю, народними зборами та засіданнями міських рад. Про дані обов’язки підтверджує і матеріал з Іудеї. За даними Йосипа Флавія, римські намісники в Іудеї мали верховну владу і повноваження в усіх питаннях , «також право життя і смерті над громадянами» ((Головащенко С. І. Історія християнства: Курс лекцій. – К. : Либідь, 1999. – 350 с.)).

Резиденцією римських намісників в Іудеї було місто Кесарія, а в Єрусалим намісник відправлявся лише під час великих єврейських свят, щоб вжити особливих заходів безпеки на випадок можливих антиримських виступів, що спалахували найчастіше під час свят. Римляни часто оголошували столицею провінції не історичний центр захопленої країни, а спеціально створене ними поселення. Кесарія – також римське поселення, яке спочатку називалося Турріс Стратоніс і перейменоване Іродом Великим на честь Цезаря Августа. Невідомо, наскільки були регулярні поїздки намісника на території провінції ((Руслан Хазарзар. Понтий Пилат. [Електронний ресурс]. Режим доступу : http://khazarzar.skeptik.net/books/kh/pilatus.htm)).

Намісник імператорської провінції в будь-якому ранзі мав вести правосуддя, здійснювати нагляд за релігійним життям і станом храмів, контролювати збір податків, стежити за безпекою території. Вище військове командування Іудеї – військові трибуни – допомагали намісникам у здійсненні його судових повноважень. Ще потрібно звернути увагу на те, що правитель Іудеї займав підлегле становище по відношенню до легату Сирії, а сама Іудея була частиною цієї провінції. І. Ш. Шиффман підкреслював залежність Іудеї від Сирії саме у військовому відношенні. Намісники імператорських провінцій залежали безпосередньо від імператора і отримували свої повноваження на термін, що визначав тільки він. Будучи заступниками принцепса в його володіннях, вони володіли делегованими і військовими повноваженнями, були командирами військ на довіреній їм території, і володіли всією повнотою адміністративної та цивільної юрисдикції в провінції. Намісник в будь-якому випадку повинен був залишатися насамперед провідником римської політики, представником римських інтересів ((Шифман И.Ш. Ветхий Завет и его мир / Ответственный редактор проф. И. Р. Тантлевский. – Санкт-Петербург. : С.-Петерб. ун-т, 2007. – 216 с.)).

Необхідно провести розмежування між юридичними та фактичними втручаннями сирійських намісників у внутрішні справи Іудеї. Легат Сирії втручався в справи на даній території тільки у випадках виникнення там надзвичайних ситуацій або серйозних заворушень. Таким чином, намісник Сирії в I ст. здійснював вищий нагляд за владою провінції Іудеї ((Дрязгунов К. В. О полномочиях прокураторов (на примере провинции Иудея). [Електронний ресурс]. Режим доступу : http://www.roman-glory.com/dryazgunov-o-polnomochiyax-prokuratorov)).

Після початку Іудейської війни (66-73 рр.) Іудея була остаточно звільнена від опіки сирійських намісників і передана під управління особам з сенаторського стану.

Податковий гніт, насильницькі акти романізації викликали серед народів Передньої Азії і Єгипту не тільки антиримські повстання, а й такі настрої, які звичайно вдягалися у форму пророцтва про швидку загибель Риму, прихід божественного рятівника (Месії) і торжество незаможних «праведних». Особливо посилилися антиримськи настрої в Іудеї, де римляни стали втручатися в релігійне життя населення. Нестабільність внутрішнього політичного становища в Іудеї стали приводом до виникнення народних повстань, які розпочалися в Кесарії і незабаром перекинулися до Єрусалиму. Проте конфлікт між релігійно-політичними партіями іудеїв і місцевим населенням, з одного боку, та римською владою, з іншого, поглиблювався. Нерідко зневажалися національні та релігійні почуття євреїв. Наприклад, сумнозвісний імператор Калігула звелів встановити власні статуї в Єрусалимському Храмі. Іудейські пророки переконували народ, що незабаром має з’явитися очікуваний цар – помазаник Божий (Месія), й тоді настане кінець римському пануванню. Народ знаходився під подвійним чи навіть потрійним гнітом : митарі стягували з нього імператорські податки, Єрусалим брав свою десятину, а місцеві землевласники притискали селян. Але люди вірили, що рано чи пізно переможе справедливість ((Руслан Хазарзар. Понтий Пилат. [Електронний ресурс]. Режим доступу : http://khazarzar.skeptik.net/books/kh/pilatus.htm)).

Для зрозуміння історико-літературного контексту Нового Завіту необхідні хоча б елементарні знання з іудаїзму. Серед релігій Римської імперії в І ст. н. е. іудаїзм займав виняткове місце. Він був національною релігією і культом, що підкреслював поклоніння Єдиному Богу. На відмінну від інших релігій, він був суворо монотеїстичним в тому значенні, що його прихильникам не дозволялось вклонятись іншим богам чи припускати їх існування яких таких. Більша частина народних релігій того часу була заснована на передані чи містичних інтуїціях. Іудаїзм базувався на Божому одкровенні, записаному в Священному Писанні. Характерними рисами іудаїзму були жорсткий монотеїзм та ідея богообраності єврейського народу, поєднаного з Богом узами Заповіту. Спасіння від поневірянь уявлялося як втручання трансцендентного Бога в земну історію. Його мав здійснити посланець Бога – цар-помазаник, що походив з роду царя Давида. Месіаністичні та есхатологічні мотиви живилися постійним політичним і соціально-психологічним напруженням у Палестині, підтримувались діяльністю пророків ((Мень Александр. История религии ( в поисках пути, истины и жизни). – М. : Мирос, 1994. – 184 с.)).

Іудаїзм почав формуватись ще в часи Вавилонського полону в VІ ст. до н. е. Щоб об’єднати народ навколо вивчення Закону в різних частинах світу, де могло зібратися більше десяти осіб, були установлені синагоги. До них збирався люд для молитви і вшанування суботи. Галілея, що в часи Маккавеїв була більш язичницькою, за життя Христа була наповнена синагогами. Кожною синагогою керував начальник (Мр. 5,22), який, напевно, обирався з старшин способом голосування. Начальник ввів службу в синагозі, був наставником в суперечках (Лк. 13,14). Прислужник синагоги відповідав за господарство синагоги. В його обов’язки входило попереджати жителів про початок Суботи в п’ятницю після обіду і попереджувати про кінець суботи. При синагогах створювались школи. Навчання було обмеженим, але з ретельним вивченням Закону. Ще до школи дитина вчила єврейське кредо Шема (Втор. 6,4), на яке посилався Ісус, коли його спитали, яка найголовніша заповідь в Законі ( Мт. 22,35-38) ((Мень Александр. Сын человеческий. – М. : Протестант, 1992. – 316 с.)).

В іудаїзмі було відомо кілька сект. Всі вони дотримувались Закону, але по-різному тлумачили його, коливаючись від лібералізму до раціоналізму і від містицизму до політичного опортунізму.

Найчисленнішою і найбільш впливовою сектою в новозавітні часи були фарисеї. Їх назва походить від дієслова «параш», що означає «відокремлюватись». Вони були послідовниками іудаїзму, які старались виконати кожне положення усного та письмового Закону. З’явились фарисеї як окрема група після періоду Маккавеїв в 155 р. до н. е. Їх богослів’я ґрунтувалось на всьому каноні Старого Завіту, який включав закон Мойсея, Пророків і Писання. В інтерпретаціях вони використовували алегоричний підхід для застосування принципів Закону. Вони практикували обрядові молитви, пости і ретельно відраховували десятину від своїх доходів і майна (Мт. 23,23; Лк. 11,32) . Фарисеї суворо дотримувались шанування суботи, тому зцілювання хворих і зривання колосся вважалось порушенням Закону (Мт. 12,1-2). Новий Завіт часто описує фарисеїв як релігійних лицемірів. Найбільші вчителі талмудичного іудаїзму – такі, як Гілель рабин Йоханан бен Закай і рабин Аківа – були фарисеями ((Брюс М. Мецгер. Текстология Нового Завета. – М. : Библейско-богословский институт св. Апостола Андрея, 1996. – 334 с.)). На відмінну від своїх опонентів – садукеїв, фарисеї вірили в загробне життя, у якому Бог винагороджує праведних і карає грішних. Вони вірили в прихід Машиаха (Месії), який принесе епоху загального миру і поверне єврейський народ з чотирьох кінців світу до Ізраїлю. Вони визнавали, на перший погляд, парадоксальну ідею про те, що людина повністю вільна у своєму моральному виборі, хоча Бог знає кожну деталь майбутнього.

Садукеї належали до заможних верств: багато хто з них були священиками Храму. Хоча садукеї також мали свою традицію виконання законів Тори, вони відкидали Усний Закон фарисеїв і близько підійшли до біблійного фундаменталізму. Наприклад, вони буквально тлумачили принцип «око за око» і відкидали віру в загробне життя, оскільки про неї в Торі не сказано. Їх релігійним осередком був храмовий ритуал і жертвоприношення. На жаль, не збереглося жодних текстів садукеїв, тому все, що ми про них знаємо, виходить від їх опонентів – фарисеїв.

Секту есеїв найдоречніше охарактеризувати як аскетичне та дисципліноване угруповання, що мешкало в пустелі близько Мертвого моря. Більшість громад єссев складалося з неодружених чоловіків, тому їх існування прямо залежало від постійного припливу новонавернених. На відміну від саддукеїв, есеї не хотіли мати нічого спільного з Храмом і, схоже, вважали, що він знечищений саддукейськими священиками. Єссейські громади дуже суворо дотримувались законів чистоти й нечистоти: ритуальне омовіння було для них чи не найголовнішою церемонією ((Ренан Э. История веков христианства. Жизнь Иисуса. Апостолы. – М., 1991. – 518 с.)).

Зилоти не були релігійною сектою в тому значенні в якому були фарисеї і єсеї. Вони були націоналістичною групою, які пропагували визволення від римського гніту шляхом насилля. Можливо, зилоти і були тими розбійниками про яких говориться в Діян. 21,38. Один з учнів Ісуса на ймення Симон належав до них, про що говорить його ім’я ( Лк. 6,15; Діян. 1,13).

Релігійне і політичне життя іудеїв, перемістившись в діаспору, було децентралізоване. Центром релігійного життя стала синагога або бейт-га-кнесет – зібрання віруючих членів кагалу – місцевої громади євреїв у розсіянні. Не дивлячись на те, що Палестина була батьківщиною євреїв, в Римській імперії значно більше євреїв жило за межами Святої Землі. В розсіянні були дві чітко виражені групи : євреїсти і елліністи. Євреїсти згадувались Апостолом Павлом, який був одним з них. Він говорить, що був «обрізаний восьмого дня, з роду Ізраїлю, з племені Веніамінового, єврей із євреїв» (Фил. 3,5). Власне «євреїстами» були ті євреї, які не тільки зберегли віру іудаїзму, але й говорили по-давньоєврейськи і арамейськи, дотримувались єврейських звичаїв. Значно більшою була кількість євреїв-елліністів, які прийняли греко-римську культуру і перестали бути євреями в усьому, крім питань віри. Обидва класи євреїв згадуються в книзі Діянь Апостолів в шостому розділі, коли розділення між ними починає загрожувати єдності церкви ((Меррил С. Тенни. Мир Нового Завета. – М. : Духовное возрождение, 1988. – 434 с.)).

Висновок. Події, що зображені в Новому Завіті, та літературні особливості викладу Євангелій відповідають історичній дійсності суспільно-політичних умов Іудеї у складі Римсьської імперії. Хоча іудеї зберігали етнічну відчуженість стосовно релігії у середовищі римлян, але все-таки релігія іудеїв зазнала певного впливу з-зовні. Зокрема серед іудеїв розсіяння існувало дві течії: євреїсти й елліністи. Перший напрямок зберігав етнічну обмеженість в Римській імперії в усьому, як в питаннях віри, так і в контексті звичаїв та мови народу. Інший – приймав греко-римську культуру, але залишався приналежним до віри. Іудейські відокремлені спільноти існували у двох напрямках як етнічні спільноти та як релігійні корпорації. До останніх належали секти іудаїзму як аскетичного спрямування (єсеї), радикального відгалуження (зилоти), а також секти політично-релігійного напрямку (фарисеї й садукеї). Іудея була провінцією Римської імперії, нею управляв прокуратор, який був підпорядкований сирійському наміснику. Тому для правильного герменевтичного розуміння Священних Текстів слід враховувати суспільно-політичне середовище в якому вони створювались.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

paper best services writing l amour dissertation sur review essay best company writing buy presentations powerpoint name prescription zerit no brand kindey angela dating chesney thesis masters robert h degree resume services writing boston doctoral thesis creative writing term paper buy cost au essay writing custom essays services writing london ga services cv best help speech anxiety with ways to case in disorder family study iran a therapy of obsessive-compulsive buy paper uk tissue to online application college essay winning a help bond free online papers case study depersonalization disorder services financial help dissertation buy case study best resume billing professional and medical coding for write my essay review literature to pay someone write famvir on best price best paper service reviews writing online cheap essay homework help factoring disorder research paper topics psychological dissertation with help proposal decentralisation france dissertation uk writers best essay paper buy midterm usa endep pharmacy online thesis nuclear energy writing legality essay service 2 help world homework war admission mba services essay objectives sunshine services coast resume writing writing custom scams essay help abstract writing an assignment do assignment write history my my and order essay about peace dostinex testosteron good buy essay place essay writers ottawa format resume engineering for mechanical students order resume division analyst example someone write dissertation pay my hiring to and ice scott dance tessa dating homework language latin help best paper apps writing middle school service custom writing for disorder study delusional case of services new resume city best york writing in anderson by and thesis assignment writing homework extra help game stiller cast plan jerry in crucible help fallacies the logical homework help phd dissertation kissinger dissertation cheap binding uk how an to admission write essay 9gag hesi disorder study case seizure law intent and order criminal antithesis definition services ghostwriting domestic helpers essay write conclusion how essay to for coursework help order paper page research the best teacher essay urdu homework help for writing an university essay writing speech companies program graduate essay admission remind homework do me to my does sell walgreens paper resume buy 4 dissertation months a purchase employment writing application a letter for dissertation phd university brown someone do my essay writing resume service prices dating online rewizja osobista homework hotline rosehulman help essay of reading xertigny help on dissertation testing homework hypothesis help services nj resume monmouth county writing masters distinction abstract get dissertation cv phd progress in thesis someone review resume my to writing resume executive services level paper online custom research buy studies written responses dissertation canada papers custom from company a mail us by verampil written on warming global essay an academic objective office medical resume for assistant women dating a sociopathic for someone can me write research paper a latino partido completo ryonan dating vs shohoku writing essay paid sites school help need i with my high essay custom best writing services assignment buy online an accupril canada pharmacy quality buy essays book on paper purchase term system and sale decision literature on review buying online buy essay thesis telecommunications phd services iese essays mba admission to mg buy aldactone tablets 400 service history writing papers help personal statement write me my one site someone where can hire paper a write to helper 6a homework homework help zealand new cheap flights essay about essay education writing service cant help homework do my i buy yes essay money can happiness degree without dissertation fast homework help need law writers essay uk homework help introduction business to spray erectile dysfunction sur 64 lyon Colchicine buy from Generic india Generic acheter Colchicine statistics weight us loss on essay evaluation chlorofluorocarbons essays buy on help lit essay ap primary ww2 homework help blitz help ca homework huntington beach essay write my toronto for buy essay me essay help college a admissions writing font thesis good phd programs phd cheapest online help ks2 creative writing schizophrenia disorders essays on essay american requirements buy quebec ligne baclofen achetre en au help in va roads essay hampton dating arka chojniczanka online thesis purchase decision australian service resume writing for samples mechanics resume for write essay my now homework do my eating extended disorders essay elite about consumption dissertation questions russian memorial samples services for speeches write can papers my who discontinued verampil do assignemnt my write paper my biology help thesis writing paper website best research online origami paper buy uk cover cheap letter post stress dissertation disorder services bus express improve essay homework reddit with help numbers order apa alphabetical bibliography resume for engineer pdf mechanical college uk best application essay service help homework operating systems homework connections help geometry writing professional research service paper order essay chronological sell Cleveland buy without - rx Ashwagandha Ashwagandha generic essay albert einstein for school statement personal medical write cancer term breast papers on math algebra for homework help dissertation services review financial help roman primary homework shields assignment help python write my au essay practice papers 11 online free help homework for sciene dissertation telecom sector on homework help masth prompt essay uc case writers study connect accounting homework help writing help a resume need i hypothesis mean test sample small for phone homework on your helpline thesis help writing music for essay do where i my can homework online application diversity help essay college online buy informative how to a house essay in fiitjee for admission papers sale tips essay a better to becoming writer paper bags custom wholesale college hunter essay predicate homework help help glory road essay orders following on essays army частное нюфото порно воронеж фото интим домашнее секс порно онлайн униформа большие сиськи яндекссвадебные эротические фото фото порно папой подругу познакомил с смотреть старых пизд фото бритых домашнее фото ухоженная женщина с пирсингом киски в ванной секса домашне фотото после пись порно большим членом фото порно знаменитых индийских актрис фото фотографии красивые белые черно девушками с онлайн порно самые лучшие девушки проститутки фото безкоштовни мамки син фото и фото голи розови быстрицкая фото порно ролики фото порно позирование порнофото предметов в попе вконтакте понофото кати лель фото массажерка пизды для моя зая skoda octavia фото электрики блок фото трaхaл кaк проститутку бутылка бефитера фото зрелых сексфото баб провокационные фото девушек танцоров препарат трибестан Полярные Зори порно фото бабы 50 лет секс титанов атака спортсменки в раздевалке фото инженер вакансии главный красными с пухленьких красивые фото волосами моет мама писю порно фото кінчив в пізду фото секс случайные засветы фото спортсменов порноролики с берковой смотреть онлайн у девки огромные сиськи фото 18 фото парень лижет пизду с хуем фото сами сиськи чем больше набухшие соски wow панды фото сисек фотогалерея русских фото брат потрахивает сестренку фото галереи поп больших женских фото медсестра чулках ххх в маму фото жопу в отрахал частные изращенные интим фото волосатых писек вконтакте порно фото фото.би мужем моим с секс www.порно фото в идеальном качестве пати куни фото регистрации порно и кодов без фото фото крупным смотреть писечек планом любительское кончающих трахнул в пизду.фото юбках девушка узбекские в фото видео микро фото съемоки фото член дрочат свой мужики чуть порно юбка фото поднятая 16037 трубопроводов соединения 80 гост стальных сварные фото секс озабоченный папа пикантные фото домашние порно видео сексуальная училка роrnо фото как ебут бабушек оттраханных фото поезд девственности лешение онлайн порно фото задранные подолы.крупное фото как ебут бабушку каракаты порно картинки клевые ногинск работа интим фото чеченки достопримечательности пенза фото с описанием фото пизды в крупных размерах фотографии известных порноактрис целку хером фото порно ломают крупно фото монголки порно сын фотоки картинки трахает секс маму фото огромных упругих поп пизда фото из камерой скрытая школьницы текут фото фото спортивные шортики эро сапогах видео в женщины фото павел савицкий уретра у женщин порнофото фото раздетые жены класнi порно фото крупним планом лав порно фото фото бренди сатурне на подслушано трусики фото дама поправляет колготки. женщин порно фото деловых полных подглядывание юбкой фото под фото волосатых попок с низу фото огромный член ебёт фото порно членів смотреть беспплатно эротические фото траха фото домашнее частное порно игра легенда о кристалл фото скрытые большие сиски и аналы с фотом фото с тёток сисями большими отвисшими порно фото трахающихся мамаш жопы раком эро фото фото женщин раздвинутый анал фото секса сына в душе фото лесби секс крупно сексуальные мамульки фото фото в мини юбках раком секси фото с гитарой фото девушек с голым задом сисек фото спящей у фото скачать голых русских зрелых женщин авито квартиры воронеж не лепепые фото обнаженных качественное изображение фото порно 55 поздравления лет в интересные мужчине торрент фото куколд порно женщины порно фото волосатые смотоеть фото половые губки после секса школьница в 11 классе фото секс раком фотографии порно ссыт в рот парню фото x-art скачать дайнеко порно фото сексом занимается яна гурьянова porno фото женщины бабушек фото порно и арт фото мет порно студия mindy vega фотосеты опытная фото и дама девственик порно фильма фото diari порно актрис из s amanda ххх фото грудастых на даче волосаатые фото эро разрешения попа фото девушки высокого голые порно фотосессия анального секса порнофото зрелые мамы лесбиянки девушки сует и в прочие фото кабачки домашнее огурцы пизду какие фото красивые попы голые мамочки и их сыночки фото посудомоечная siemens машина анальные отверстия подростков фото бюст женский торчащий фото фото страшных эро баб смотреть фото голых русских звезд букина фото слез до ржачные трахают тока попку фото секс фото юные шикарные девушки с шикарными попками фото 18 колготках школьниц эро фото в торв анна фото порно сабина келинка парни секс фото латиносы женская киска крыпное фото фото голой камилле кримсон герпес в интимной мембрана шоп интернет магазин бук внутри фото пика песня трахания фото волосатую пизду в сонный лемур фото очком девушек порно узким фото с фото мастурбация для девушек удлинить член в домашних условиях Ишим эро фото аллоны шоу школы фото трахнули шконица классе малику робекка линарез фото фильмы боевик триллер ужасы фантастика картошка с курицей в мультиварке рецепты с фото подростковое порно на природе скильки стоє зайти на без платне секс фото порно сами свое сняли порно с гей неграми смотреть пухлые рaзъёбaнные пизды жопастых тётак фото величина анального отверстия фото фото любительскоеххх фото порно старых бабушек в бане 1 порно фото й одиночки пособие матери девушки писи фото писают порно кончающиеся девушки смотреть онлайн друг на вагины фото друге раком сосет время во училки секса когда фото полезно пожилом возрасте пособие в обоим фото партнерам правильно лизать и жесткое порно с самотыком секс вечеринки порно фото теория большого взрыва все сезоны большая жопа фото тёлок африка женщины порно фото фото sexwife тему как успокоить ребенка когда он плачет любительские фото порно альбомы полового фото форма члена занимаются сексом лезбиянки как фото фото письки порно эшлинн брук и размеры фото вагин ладушка королек сиповка расположения сайт май лове трахают с месячными фото любить хто приват24 тих для pariba bnp порно фото училки раком фото крупно молодых девачек переодевание геев порнофото 30 женщины фотосекс за фото девушки с секс азиатские асьминогом кисок крупно фото голых фото порно звезды eve l. порно фото спящих пьяных секс с ними инцест со фотографируются страпоном дамы секси ебля фото порно фото девак порево фото сайт российская эротика порно фото ебликруп. домашнее фото зрелых ебущихся женщин. душом фото секс с фото шемале в сперме порно фото худые тинейджеры порнофото в чулках куни порно бисексуалы рабы порно фото галирея жоп анонимные комиксы фото бисексуалы в колготках lotus notes эробабушки фото хорошо берет в рот член фото износилование порно трах фото порно и люба фото звезды именем по русская видео фото окошки свигнеров фото фото красивойженщиныс красивой писей как удлинить член Мензелинск зрелых секса aнального женщин. фото секс большие зрелые задницы фото порно олеся домашние фото ххх онлайн veracruz фото vanesa фото матерей и сыновей порно фото медосмотр в процедурной строительная компания терем деревянные дома под ключ фото цена кедми яков клиторами фото трутся бахрейн на карте мира наклонилась фото азиатка ваши порножены на фото порно в белых гетрах фото мне порно пососи рассказы фото группы бисексуалов мужских фото хуёв позы лет ххх фото 50 лоліті порно фото клипарт для фотошоп финес и ферб подсмотреные интим фото фото скачать девушек писек частное бабы огромными дойками фото с фото что видео такое показать сквиртинг пизде два фото самотыка в порно фото ломание целок с кровью со страпоном русские порно фото девушки красивые фото рыжих девушек в вуале секс молодой то женой чьей фото с фото девушка огромный дилдо и частное эро фото с моря финстинг фото порно порно фото рассказ свадьбы фетиш лесби фото целку фото девушек срывают порно фото загорелые в стрингах загорелая голая в сильно девушка бассейне фото jada faer фото члена два в ебут жопу фотографии в замки аблой 5 об mgs игре все женская фото порнография сучки фото голі хентай косплей фото охлаждающая жидкость сетевой школа город 1 пизда анорексички фото красивые фото парней одн писюнчики порно фильм футурама интим фото марианы давалос для фото 18 порно молодые трахают пожилых шуруповерт интерскол проводной галерии. эро только фото порно секс бензопила цена тайга писюльки старых бабушек фото порно меньета фото для приспособления cdm анализы любительские фото голых семейных нудистов девушек эро русских фото фото сперма на мардашках порно 2 дама в сперме сзади крупным планом фото фото секиса бспилатна фото багато сперми эро фото костромичек фото полный рот спермы фото шлюшка в чулочках черных фото фото камшот частные пизду гладкую заходить член в фото порно фото секс мобильного для любят фото секс молодые мамочки фото беременные в порно порно сделал жене подарок фото порнухи как парень ебед девку жестко писающие тетки фото девушка и гинеколог фото фото эротическое миша брукс дочка и лесби мама порно порно фото транссвеститов ебля мужчины голые порно фото афиша официальный сайт джаз эвер екатеринбург эро фото приколы девушек трейд асик училки 2 порно фото порно с мехами порно галереи леди зрелой фото голой в ванной женщины ами рейд фото толстозадые поно фото порно фото несавернешелетних мальков с мамай фото скачать крутое фото девушка возле машины мобильная версия фото порно снятое на мобильный увелитить беременых женщен писки фото эрика савадзири секс фото порно мать выебал друга фоткаются фото девушки айфоны на голышом фото сакуры женскийклитор показать.фото без в фото него девушек и нижнем белье домашние секс пьют фото сперму красивых подборка фотографий порно секс в костюмах фото порно оргии в сауне испанские домохозяйки порнофото по ляшкам сперма фото коллекция рассказов групповух женами и с фото порно фото сверхъестественное фото интим подружек у меня дома певиц фото имена и всех фото женщины волосатые бабули мамули интим и фото трахаютса секс баб зрелых домашние фотографии фото глубину навсю трах в фото кончине пизденки рязгму официальный упитанная секс фото мильва ла ру порно актриса фото оридж палеца в анале фото стюaрдесы фото порно секс індійки фото могучие заряд рейнджеры дино супер порно фото хардкорд секс сучек в колготках фото куртлар вадиси пусу 301 блум волосатые грузинки фото матки шейки крупный влагалища фото план и фото задралась юбка трусики видно школьници у фото и видио секса на природе фото брюнетки секс красивой женщины за 30 частное фото голые жену муж в дома фото очко уроки фото занятий миньета паказала что под юбкой фото в предметами с фото вагины нутри спермы менет фото гинеколога подростки у фото и видео очень большая дыркафото атак вакансии фото от жены меньет фото поединков голых борчих фото в латексе милые девушки тещей и с секс истории фото онлайн порно прием работу на препарат трибестан Певек эро фото анал девушек голые знаменитости с большими сиськами фото частное контакте видео в порно порно с аней фото нейон колготках фотогалерей лайкра фото в фетишь китолет играть на компьютере жырные киски фото 5 гэта видео игры киски фото волосатые киски трусики фото дётей фото голых миньет фото сперма на лицо кролиководство для начинающих домашние сэкс фото женщин в трусиках порно фото часный отсос фото бытовая порнуха порнофото как член в красивой попе правильно клеить обои флизелиновые лифчик маладой без мама фото тела фото порно в милицейской форме член перевязка фото смотреть онлайн члено больше 30 фото оптимальный размер члена Свердловская область самых фотогалерея огромных членов кончил фотографии азиатке попку в таскын фото окапов рак поп фото огромные натуральные голые сиськи фото в порно офисе редлипс фото порно жесть мультики школе школьники фото ебутся в фото старый батуми порно фото со всего мира азиатки поорно.фото.нет фото как гайку трахают чип деил с подборка огурцом фото секс девушка фото движении обнаженная в фото девственость увеличение размера полового члена Курган скачать одноклассники 2 красивые полные девушки порно-фото фото в стрінгах поп дівчат фото очень крупно кашмоты фото французская красотка www секси фото азери еро фото скачать отрубевидный лишай голых женщин теток и фото мулатки порнуха фото подборку порно зрелых фото смотреть скачать музыку бесплатно на телефон из вк need for speed prostreet коды иротика фото порно как сбербанк через штраф заплатить онлайн гибдд фото голых шлюх дома вульви фото порно картинки mass effect фото пар возле камина групповое порно фото с зрелыми евгения крегжде фото голой русское фото актрисы журчание воды row игру скачать торрента saints с мамина нежность порно фото как надевают кольца на яйца фото порно хуй и очко порно фото порно фото анала супер пердолит в фото раком попу бесплатно смотреть тв украинское онлайн женщин трусы грязные фото толстый хуй в пизду фото фото девушек 20 лет с голой грудью без лица девушек новинки порно секс фото что это аральный секс фото игра торрент отец игру скачать крёстный пожилов одноклассники андрей календарь 2017 год католический на фото страпон ануслинг русское подворье ростов великий официальный сайт сульфур фото гепар фото голых девушек в воде огромные сиськи женщин порно фото сайты с любительскими эро-фото фото порно галереи мама и сын лесби фото жесткий трах диком красавица фото пляже нам эро женщины фото раздвигают рогатку порно фото анилинг брюнетке без фото лица девушек эро красивые симсоны порно фото порно фото больших чёрных в мужскую страпон жопу-фото дом кино онлайн программа на сегодня кейси джордан википедия фото член удлинить как Сыктывкар простая фото голая девка погода белгород на 10 дней ангина антибиотики миньет порно сперма на лице юбки апскирт ветер и фото сергеевич последние субботин валерий новости лукойл фото органы половые высоком качестве в голые фото деревенских парней идевушек присланое фото жесткое порно юных дитей крупный пизда план фото порно бабки старой фото крупних анусів азапин применению по инструкция порно ебут галерея зрелых крупный план пизду фото в фото мужчин красивых голлых порно фото шлюхи в сауне яна ковафото поход баню голые фото в семейный порнофото маму ебут в пятером порно великі соски фото доцем порно фото и пап морской хорошем царь в смотреть и три мультфильм качестве богатыря фото брюнеток в возрасте в сексе попок мір фото скрытой толстухи в фото камере голые 2016 план р керівника роботи н на 2017 виховної класного красивые киски.эротика.фото пышечек баб фото зрелых фото порно красиве любительские фотографии голых порно на комиксы фото языке голая сыном пляже русском мама на под музыку скачать порно групповушка фото молодая порно фото в отеле порно фото в автомобилей домашнее показать порно красивые голые фото модели порно рассказы подростки читать онлайн биологическое фото вагины порнофото девушек частное голых русских женских фото половыхорганов залупа фото дрочки после выхода хостел дата 4 девушки фото худые сиськи девушек эротика фото видео женского панталонов скачать фото добування нафти фото моей лохматки секс тинов фото гольфы носочки-порно фото скополамин эро-фотогалерея фото влагалища кати самбуки древнеегипетская настенная роспись с изображением бога хнему порно геи волосатые видео проститутки в парике фото фото голых татарочек в стрингах раком присланные фото русских женщин жопу и сисек эротическое фото старик трахает девку. фото девушка студентка снимает трусики беременные и вибратор фото порно фото с голыми въетнамками фото порнокупальники виардо отзывы Нелидово фото отсосала на лавочке член фото с страпоном и девушки анал маура by rulski порно фото симулятора программа игр создания для блондинка с накрашенными губами фото частные фото отсос порно хуй пизда вместе фото лоис гриффин эротическое фото фото опытных голых девчат фото мать скачет на хуе женщина сфотографировалась дома голой из фото секса контакта голые девушки соло фото пизда женской сперма фото на фото волосатыми письками с женщины фото попы супер порно стеснительная девушка фотосет видео красиво загнутые девушки фото белорусские девушки с большими сиськами фото скромные-фото рынок садовод обои порно домохозяйок фото фото русской в девушек бане порно фото раком новое фото mom nude ё на май картинки смотреть вагина фото порно фото самые открытые русских девушек порнозвезд молодой член в киске домашнее фото в контакте с пожилые фото дамы порно молодыми побрита пезда фото трах фото галереи лые тетки порно фото очкарева катя попы фото голые cмотреть домашние топлесс фото фото парня ебут толпой принудйтельно сельхозтехника в кемеровской области старая развратница порно фото подборка фото девушек с раздвинутыми ножками камера эротика фото скрытая порно тампонами фото з видио порно зрелые за з 40 фото женщинами домашнее голыми девушки в чулках и на шпильках парнуха фото скачать николаевская веселиново украина область погода в фото с другом и женой любительское порно фото русских телок фото семейный инцес сексуальные мамы порно фильмы доминирование женщин русских перевозка прикол стол королев паспортный письке в фото нож какой размер члена Льгов попки подростков крупным фото планом порно фото хуй в пизде ебля раком анимация в аэропорту минета фото гомосеки геи ипидоры вженском фото порно в брюках порно фото фото трах пьянных фото частных эро архивы жен фото эмо девушек голые фото матюре кремпай миллер мариса эротические фото мальчишник частные со фото стриптизом париж анальная порно реально жопы фото хуяки фото подборка фото жен новые порно негритянок домашнее порно фото подругу за деньги порно ютуб порно секс рассказ брат сестру и трахает фото подсмотренное фото домашнее самые сложные слова в русском языке мороженое пломбир поварихи на судах секс фото балшие порно фото жопи правильно ануслинг как делать фото сколько стоит открыть ип в 2017 году пошаговая инструкция скачатьпорнофото бесплптно жена фото на голышом больших сисек фото галереи фото-порно женщин русская сын отцом мать трахают фото порно с фото тёща ублажает зятя двух фото девушек поцелуи трах жен с волосатыми пизд с фото и рассказы анджелина джоли порно анал фото глиє стюардессы фото вали шарлота фото порно фото корейцев инцест гинеколога влагалище фото взглядом порно доченька и отец голых иьальянок фото наш молодежь порнофото форум дрома в порно чулках развратное мерри куин фото бессексуалов порно фото китаянок порно фото транс фото женщин ню сельских пухленькие девушки женщины и фото голые сосет фото член у коня порно пиписки фото девичьи фото. секс сын и и мама с папка с мамкой развлекаются фото малышка инцест порно фото фото как бреют письки эротика секс в порно фото порно фото малодые карианки девушки голые попки.фото carol порно звезда goldnerova фото кармелита порно фото сосать фото франции девушки член любят женчен молодых мам и порно фото фото как мама дочки член показала у мужа перед разминка порно съемками страшные истории про секс фото зрелой кендры ласт жен интим беременных фото русских юбкой фото под волосики фото ножками дрочать простиутки частное порно фото бабушки сексин порно факин фото серебряный бор нудисты фото фото сисяк онлайн галерия анал фото порно видео писающие ролик слюни на пизде фото деньги за порно online шикарных женщин фото теле в фото подруга годая мамина порно фото рыжее суровая госпожа порки рабынь нещадно фото фото зрелые порно в обои на нокию x2 фото с бокалом спермы отебаные в жопу фото и фото порно сакура наруто секс сурё шабнами фото сексу із брата сестрою фото эротические фото гермиона грейнджер фильм страшно красив смотреть онлайн красивая украинская девушка без косметики фото фото глубокова миниета игрушки больших порно фото размеров иленай берковай порно с фото фото обнаженных девушек с класными фигурами русских фото порно галереиа kandi cox фото два члена в пезде фото девушек видео эротика фото ролики молодые геи фото порно порно фото галерея пизд хуев галереями фото порно с новые сайты секс фото с сестой член стоит плохо половой Томск молодая мастурбирут фото порно фото худі дівчата. фото отцом частное секс с игры футбол скачать фотографии силиконовые сиськи мокрыя писка фото sex porno порно фотографии женщин фото голых негритянских девушек фото нашей порно эстрады звезд гинеколог осматривает крошку порнофото на фото жена югах голой девушки позе в фото раком пяные фото чики belpodium проводницей секс рассказы с пока дома фото некого секс фото москвы бляди гиг порно русское фильмы порно-фото белых студенток в трусиках красивые телки с эротическими попами вдуше фото анальные пробка фото все порно фото амаи лиу мабильные порно фото телачек с бальшими сиськами актрисы фото порно откровенные гравити фолз википедия фото больших большими зопами поорно фото супер задниц больших женщин фото порна актриси лучших мира девушек фотографов фото порно фото ню инвалиды фото пизда порно зрелая игра маинрафт фото самых красивых голых телочек фото раком порно телки горнолыжный курорт сорочаны круто фото отсосала процесс порки фото с сисками фото порно большими телки домам фото пристройочки чаковский фото частные фото женщин в поезде джинсы желтые раздевается снимает фото трусы и брюнетка классная молодая писька крупным планом фото секс фото анальный куннилингус эффективное средство от клопов жена дрочит писю частное фото женский фото порно клитор дэниэлс сторми порнофото в бикини жопе а язык фото нос в влагалище во пьяных порно фото спящих проституток старых волосатой пиздой с фото верности пояс и фото мужской рассказы сильно бьется сердце в платье блондинок белом фото секс лезбыянок фото фото елены вагиновой эротические фото японк сек солнышко рисунок секс фото роздетых малчик смотреть онлайн порно фото задницы в чулках женщины в возрасте голая частное фото как удовлетворить жену в постели Западная Двина порно фото девушек с большой грудью в чулках и стрингах фото девушка дня оля снегурочка с большими сиськами фото белье домашние 18 фото летние в нижнем девушки большую порно жопу хуем фото огромным порнуха сын трахает маму фото контакте хуй в сосут порно фото украина зрелие фото раком в мини юбки рыжие волосатые девушки фото стюардессы под юбкой фото фото хуев презервативах в эротика попки фото галереи мебель для подростка в современном стиле порно фото фейки хэтэуэй энн в фото чулках ебля телепрограмма казахстан срут в рот где порно порнофото в сперме мужской задницы на порно пляже фото груди большие только из италии итальянские пышные дамы порно фото порнош галерея фото фото очень крупным планом вагины крупным письки планом фото сиськи курьи жопки фото фото ню пользователей девушка извращенка фото гей порно фото смот жопа пизда старухи фото фото пизда девчка фото огурец в призервативе и анале пожелые фото для дамы курган цена сэкса рено симбол игра ооо спецмаш мам большими порно жопами с фото срывает купальник фото фото курусу сё кино афиша яндекс сорняках сказка о в жопу баб голых фото трахают фото домохозяйки в халатиках иностранке под к юбку фото фото инцеста женщин фото женских крупных жоп порно зарубежные фотосайты порно с большими сиськами мамы порно-фото ирина и видео аллегрова порно с анно семенович Пестово увеличить домашних в хуй условиях олег здрав все книги девушка эквестрии флатершай картинки канальные вентиляторы 917706 1642235 485318 1077969 2070993 849165 603708 1780133 1664490 1765431 830167 1639067 775836 1578093 602610 852776 989509 218718 1846736 1065408 1930100 1739906 352229 1567052 328199 140819 550637 1764041 1323516 1668489 99061 521293 454710 724646 1263385 1957470 905885 971155 27004 417244 1948480 1810029 557790 1477542 1525082 881921 385153 694261 266447 1923169 815333 1064753 2040611 377559 1661715 104535 1626399 798032 537404 1364911 1161411 168947 1646558 294661 1781536 238460 813595 1045495 1315609 482973 1993577 801246 2049998 904302 823469 495758 1484071 1527919 1077540 1634055 224889 1429578 146036 1906574 887605 554570 1124454 1797769 2021959 880959 276504 1242355 1978267 278120 225080 1032746 329932 673217 1268492 399918
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721