Роль історичного контексту в герменевтиці Євангелій

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті представлено огляд історичного контексту, в якому відбувалося формування тексту Євангелій. Розглянуто вплив історичних умов на герменевтику Священного Писання.

Abstract. In this article the review of historical context is represented of forming the text of the gospels. An influence of historical conditions on hermeneutics of Sacred Writing is also shown.

У статті розглянуто проблему герменевтичного тлумачення Євангелій на основі вивчення історико-літературних умов, в яких створювався Новий Завіт.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. До цієї проблеми у своїх працях звертались такі вчені, як Мерріл С. Тенні, О. Мень, Брюс М. Мецгер, І. Ш. Шифман, Т. Моммзен, Ю. М. Бірюков, А. Є. Грушевой, Р. Хозарзар. У дослідженнях зазначених авторів йдеться про суспільно-політичне життя Іудеї у складі Римської імперії, досліджується історичний фон написання Нового Завіту, аналізується вплив історичних умов на герменевтику Євангелій.

Мета і завдання дослідження. Метою даної статті є дослідження впливу історичних умов на контекст Євангелій та на герменевтику тлумачення Святого Писання.

Для досягнення цієї мети були поставлені такі завдання:1. Дослідити політичне й суспільно-економічне життя епохи, в якій створювались Євангелія; 2. З’ясувати вплив історичних умов на герменевтику та інтерпретацію священних текстів.

Викладення основного матеріалу. Тлумачення Нового Завіту, значною мірою, залежить від знання тієї історичної епохи, в якій він був створений. Оскільки біблійна герменевтика розглядає не тільки текст Писань, чи з’ясовує, хто був їх автором, де й коли вони були написані, але й враховує інтелектуальне й культурне середовище автора й первинну аудиторію. Християнство зародилось у Палестині. Саме там відбулися головні події, зображенні у християнських біблійних Писаннях – у Новому Завіті. Ще задовго до панування Римської імперії, Палестину завоював Александр Македонський літом у 332 р. до н. е. Саме в цей час Палестина зазнає елліністичного впливу. Після смерті Александра Македонського в 333 р. до н. е., почалася боротьба за владу між полководцями Александра, в результаті якої нові володарі – діадохи (грецький «діадохос», тобто наступник) поділили завойовані території таким чином: Фракія і Понт відійшли до Лізімаха, Греція і Македонія – до Антипатра, Мала Азія і Сирія – до Антігона, Каппадокія (область у Малій Азії) – Євмену, Єгипет – Птолемею, а колишня перська сатрапія Вавилон – до Селевка. У кінці IV ст. до н. е. в результаті інтриг, суперечок і військових дій Селевк захопив Північну Сирію, Месопотамію і Мідію. Так утворилася поряд з Птолемеївським Єгиптом сильна еллінізована держава – Сирія династії Селевкідів ((Ренан Э. История веков христианства. Жизнь Иисуса. Апостолы. – М., 1991. – 518 с.)).

Вже в II ст. до н. е. політична цілісність монархії Селевкідів була порушена. Стали незалежними Іудея, Коммагина, Емесса (сучасна Північна Сирія). Завойовники зберегли теократичний устрій в Палестині. Вони надали вищому іудейському священству значну матеріальну та військово-політичну підтримку, забезпечивши тим самим його певну лояльність. У цей період виникли іудейські партії, що належали до двох напрямків : елліністи і хасиди.

Протягом III – II ст. до н. е. між елліністичними державами невпинно точились дипломатичні суперечки і військові дії через захопленні тією або іншою стороною території. Вже з II ст. до н. е. слабкі сторони, які вважали себе несправедливо ображеними, стали звертатися за підтримкою до нової могутньої рабовласницької держави – Риму. Так, Єгипет просив в 168 р. до н. е. допомоги у Риму, коли Селевкідський правитель Антіох IV почав наступ на столицю держави Александрію. У війні 174 р. до н. е. Селевкідський Сирії з Іудеєю, Рим став на бік останньої і визнав її самостійність і незалежність від Селевкідів. Помпей приєднав Кілікію і Крит в 67 р. до н. е., а в 63 р. до н. е. він захватив Палестину і зробив її провінцією Сирії. За винятком самої Італії, більша частина Римської імперії складалась із територій, які перебували в складі провінцій. Існувало два типи провінцій: провінціями, які були порівняно мирні і лояльні щодо Риму, керували проконсули, які відповідали перед римським сенатом (Діян. 13,7); більш неспокійні провінції були під владою імператора, який часто розташовував в них свої армії, дані провінції були під наглядом префектів, прокураторів чи пропреторів, які назначав сам імператор. До першого типу відносилась Ахайя, проконсулом якої був Галліон, під час візиту до неї Апостола Павла (Діян. 18,12). Палестина в часи Христа була під владою імператора, представником якого був прокуратор Понтій Пилат (Мт. 27,11). Після приєднання Сирії і Єгипту практично все Східне Середземномор’я потрапило під владу Риму. На південному березі Чорного моря продовжувала існувати невелика напівзалежна від Риму держава Понт ((Меррил С. Тенни. Мир Нового Завета. – М. : Духовное возрождение, 1988. – 434 с.)).

На рубежі християнської ери в особливому положенні знаходилася Іудея: після смерті Ірода, Іудеєю правили імператорські чиновники – прокуратори, які прагнули повністю підкорити завойовану країну римській владі. Околиці Палестини римляни залишили в управлінні синів Ірода. Так, Галілея і Перея перебували під владою Ірода Антипи аж до 40 р. н. е.

Прокуратор в Стародавньому Римі означав взагалі керівну посаду. Певний клас прокураторів мав відношення до імператорських провінцій; прокуратори іншого класу, подібно до квесторів сенатських провінцій, завідували фінансової частиною (fiscus provincialis). Для військових цілей існував особливий procurator castrensis, який завідував інтендантською частиною і видачою платні. Крім того, особливий чиновник завідував карбуванням грошей (procurator monetae) ((Дрязгунов К. В. О полномочиях прокураторов (на примере провинции Иудея). [Електронний ресурс]. Режим доступу : http://www.roman-glory.com/dryazgunov-o-polnomochiyax-prokuratorov)). Крім провінційних прокураторів, які мали відношення до майна імператора, були procuratores Caesaris pro legato, які керували невеликими областями, що були віднесені до розряду імператорських провінцій (Каппадокія, Іудея, у яких Понтій Пилат був pr. Caesaris pro legato). Ці прокуратори були під контролем найближчого імператорського намісника (legatus pro praetore). Так, Понтій Пилат був підпорядкований сирійському наміснику. Прокуратура давалася на невизначений термін і оплачувалася платнею із скарбниці. Т. Моммзен відзначав, що намісники Іудеї за своїм призначенням мали називатися префектами ((Моммзен Т. История Рима – краткое изложение Н.Д. Чечулина. [Електронний ресурс]. Режим доступу : http://www.sno.pro1.ru/lib/momm/1-4.htm)). Префектами у римлян спочатку називалися командири допоміжних кінних і піших загонів, а з часів Августа – посадовці військово-адміністративної частини. Положення прокураторів мало чим відрізнялося від положення інших намісників провінцій. Іудея з 6 по 70 р. н. е. належала до провінцій. Проте титул procurator майже не зустрічається в римській епіграфіці до 40 р. н. е. Це дає можливість припустити, що прокураторами римські намісники стали називатися після Іудейської війни. І дійсно, дії перших іудейських намісників показують, що вони не належали до числа тих підлеглих імператорському легату прокураторів, які відали лише фінансовими справами, а швидше, були вищою інстанцією в судочинстві і в управлінні армією ((Дрязгунов К. В. О полномочиях прокураторов (на примере провинции Иудея). [Електронний ресурс]. Режим доступу : http://www.roman-glory.com/dryazgunov-o-polnomochiyax-prokuratorov)).

Римських чиновників до Іудейської війни мало цікавили як іудаїзм і його вимоги, так і матеріальний добробут країн-провінцій. Економіка стрімко занепадала, а разом з цим зростала активність різноманітних повстанських груп. У період, що безпосередньо передував повстанню, римську адміністрацію очолювали люди жорстокі і некомпетентні, вони майже не звертали уваги на потреби і настрої провінціалів. Тацит розповідав про те, що намісник провінції в мирний час займався головним чином судовою діяльністю, народними зборами та засіданнями міських рад. Про дані обов’язки підтверджує і матеріал з Іудеї. За даними Йосипа Флавія, римські намісники в Іудеї мали верховну владу і повноваження в усіх питаннях , «також право життя і смерті над громадянами» ((Головащенко С. І. Історія християнства: Курс лекцій. – К. : Либідь, 1999. – 350 с.)).

Резиденцією римських намісників в Іудеї було місто Кесарія, а в Єрусалим намісник відправлявся лише під час великих єврейських свят, щоб вжити особливих заходів безпеки на випадок можливих антиримських виступів, що спалахували найчастіше під час свят. Римляни часто оголошували столицею провінції не історичний центр захопленої країни, а спеціально створене ними поселення. Кесарія – також римське поселення, яке спочатку називалося Турріс Стратоніс і перейменоване Іродом Великим на честь Цезаря Августа. Невідомо, наскільки були регулярні поїздки намісника на території провінції ((Руслан Хазарзар. Понтий Пилат. [Електронний ресурс]. Режим доступу : http://khazarzar.skeptik.net/books/kh/pilatus.htm)).

Намісник імператорської провінції в будь-якому ранзі мав вести правосуддя, здійснювати нагляд за релігійним життям і станом храмів, контролювати збір податків, стежити за безпекою території. Вище військове командування Іудеї – військові трибуни – допомагали намісникам у здійсненні його судових повноважень. Ще потрібно звернути увагу на те, що правитель Іудеї займав підлегле становище по відношенню до легату Сирії, а сама Іудея була частиною цієї провінції. І. Ш. Шиффман підкреслював залежність Іудеї від Сирії саме у військовому відношенні. Намісники імператорських провінцій залежали безпосередньо від імператора і отримували свої повноваження на термін, що визначав тільки він. Будучи заступниками принцепса в його володіннях, вони володіли делегованими і військовими повноваженнями, були командирами військ на довіреній їм території, і володіли всією повнотою адміністративної та цивільної юрисдикції в провінції. Намісник в будь-якому випадку повинен був залишатися насамперед провідником римської політики, представником римських інтересів ((Шифман И.Ш. Ветхий Завет и его мир / Ответственный редактор проф. И. Р. Тантлевский. – Санкт-Петербург. : С.-Петерб. ун-т, 2007. – 216 с.)).

Необхідно провести розмежування між юридичними та фактичними втручаннями сирійських намісників у внутрішні справи Іудеї. Легат Сирії втручався в справи на даній території тільки у випадках виникнення там надзвичайних ситуацій або серйозних заворушень. Таким чином, намісник Сирії в I ст. здійснював вищий нагляд за владою провінції Іудеї ((Дрязгунов К. В. О полномочиях прокураторов (на примере провинции Иудея). [Електронний ресурс]. Режим доступу : http://www.roman-glory.com/dryazgunov-o-polnomochiyax-prokuratorov)).

Після початку Іудейської війни (66-73 рр.) Іудея була остаточно звільнена від опіки сирійських намісників і передана під управління особам з сенаторського стану.

Податковий гніт, насильницькі акти романізації викликали серед народів Передньої Азії і Єгипту не тільки антиримські повстання, а й такі настрої, які звичайно вдягалися у форму пророцтва про швидку загибель Риму, прихід божественного рятівника (Месії) і торжество незаможних «праведних». Особливо посилилися антиримськи настрої в Іудеї, де римляни стали втручатися в релігійне життя населення. Нестабільність внутрішнього політичного становища в Іудеї стали приводом до виникнення народних повстань, які розпочалися в Кесарії і незабаром перекинулися до Єрусалиму. Проте конфлікт між релігійно-політичними партіями іудеїв і місцевим населенням, з одного боку, та римською владою, з іншого, поглиблювався. Нерідко зневажалися національні та релігійні почуття євреїв. Наприклад, сумнозвісний імператор Калігула звелів встановити власні статуї в Єрусалимському Храмі. Іудейські пророки переконували народ, що незабаром має з’явитися очікуваний цар – помазаник Божий (Месія), й тоді настане кінець римському пануванню. Народ знаходився під подвійним чи навіть потрійним гнітом : митарі стягували з нього імператорські податки, Єрусалим брав свою десятину, а місцеві землевласники притискали селян. Але люди вірили, що рано чи пізно переможе справедливість ((Руслан Хазарзар. Понтий Пилат. [Електронний ресурс]. Режим доступу : http://khazarzar.skeptik.net/books/kh/pilatus.htm)).

Для зрозуміння історико-літературного контексту Нового Завіту необхідні хоча б елементарні знання з іудаїзму. Серед релігій Римської імперії в І ст. н. е. іудаїзм займав виняткове місце. Він був національною релігією і культом, що підкреслював поклоніння Єдиному Богу. На відмінну від інших релігій, він був суворо монотеїстичним в тому значенні, що його прихильникам не дозволялось вклонятись іншим богам чи припускати їх існування яких таких. Більша частина народних релігій того часу була заснована на передані чи містичних інтуїціях. Іудаїзм базувався на Божому одкровенні, записаному в Священному Писанні. Характерними рисами іудаїзму були жорсткий монотеїзм та ідея богообраності єврейського народу, поєднаного з Богом узами Заповіту. Спасіння від поневірянь уявлялося як втручання трансцендентного Бога в земну історію. Його мав здійснити посланець Бога – цар-помазаник, що походив з роду царя Давида. Месіаністичні та есхатологічні мотиви живилися постійним політичним і соціально-психологічним напруженням у Палестині, підтримувались діяльністю пророків ((Мень Александр. История религии ( в поисках пути, истины и жизни). – М. : Мирос, 1994. – 184 с.)).

Іудаїзм почав формуватись ще в часи Вавилонського полону в VІ ст. до н. е. Щоб об’єднати народ навколо вивчення Закону в різних частинах світу, де могло зібратися більше десяти осіб, були установлені синагоги. До них збирався люд для молитви і вшанування суботи. Галілея, що в часи Маккавеїв була більш язичницькою, за життя Христа була наповнена синагогами. Кожною синагогою керував начальник (Мр. 5,22), який, напевно, обирався з старшин способом голосування. Начальник ввів службу в синагозі, був наставником в суперечках (Лк. 13,14). Прислужник синагоги відповідав за господарство синагоги. В його обов’язки входило попереджати жителів про початок Суботи в п’ятницю після обіду і попереджувати про кінець суботи. При синагогах створювались школи. Навчання було обмеженим, але з ретельним вивченням Закону. Ще до школи дитина вчила єврейське кредо Шема (Втор. 6,4), на яке посилався Ісус, коли його спитали, яка найголовніша заповідь в Законі ( Мт. 22,35-38) ((Мень Александр. Сын человеческий. – М. : Протестант, 1992. – 316 с.)).

В іудаїзмі було відомо кілька сект. Всі вони дотримувались Закону, але по-різному тлумачили його, коливаючись від лібералізму до раціоналізму і від містицизму до політичного опортунізму.

Найчисленнішою і найбільш впливовою сектою в новозавітні часи були фарисеї. Їх назва походить від дієслова «параш», що означає «відокремлюватись». Вони були послідовниками іудаїзму, які старались виконати кожне положення усного та письмового Закону. З’явились фарисеї як окрема група після періоду Маккавеїв в 155 р. до н. е. Їх богослів’я ґрунтувалось на всьому каноні Старого Завіту, який включав закон Мойсея, Пророків і Писання. В інтерпретаціях вони використовували алегоричний підхід для застосування принципів Закону. Вони практикували обрядові молитви, пости і ретельно відраховували десятину від своїх доходів і майна (Мт. 23,23; Лк. 11,32) . Фарисеї суворо дотримувались шанування суботи, тому зцілювання хворих і зривання колосся вважалось порушенням Закону (Мт. 12,1-2). Новий Завіт часто описує фарисеїв як релігійних лицемірів. Найбільші вчителі талмудичного іудаїзму – такі, як Гілель рабин Йоханан бен Закай і рабин Аківа – були фарисеями ((Брюс М. Мецгер. Текстология Нового Завета. – М. : Библейско-богословский институт св. Апостола Андрея, 1996. – 334 с.)). На відмінну від своїх опонентів – садукеїв, фарисеї вірили в загробне життя, у якому Бог винагороджує праведних і карає грішних. Вони вірили в прихід Машиаха (Месії), який принесе епоху загального миру і поверне єврейський народ з чотирьох кінців світу до Ізраїлю. Вони визнавали, на перший погляд, парадоксальну ідею про те, що людина повністю вільна у своєму моральному виборі, хоча Бог знає кожну деталь майбутнього.

Садукеї належали до заможних верств: багато хто з них були священиками Храму. Хоча садукеї також мали свою традицію виконання законів Тори, вони відкидали Усний Закон фарисеїв і близько підійшли до біблійного фундаменталізму. Наприклад, вони буквально тлумачили принцип «око за око» і відкидали віру в загробне життя, оскільки про неї в Торі не сказано. Їх релігійним осередком був храмовий ритуал і жертвоприношення. На жаль, не збереглося жодних текстів садукеїв, тому все, що ми про них знаємо, виходить від їх опонентів – фарисеїв.

Секту есеїв найдоречніше охарактеризувати як аскетичне та дисципліноване угруповання, що мешкало в пустелі близько Мертвого моря. Більшість громад єссев складалося з неодружених чоловіків, тому їх існування прямо залежало від постійного припливу новонавернених. На відміну від саддукеїв, есеї не хотіли мати нічого спільного з Храмом і, схоже, вважали, що він знечищений саддукейськими священиками. Єссейські громади дуже суворо дотримувались законів чистоти й нечистоти: ритуальне омовіння було для них чи не найголовнішою церемонією ((Ренан Э. История веков христианства. Жизнь Иисуса. Апостолы. – М., 1991. – 518 с.)).

Зилоти не були релігійною сектою в тому значенні в якому були фарисеї і єсеї. Вони були націоналістичною групою, які пропагували визволення від римського гніту шляхом насилля. Можливо, зилоти і були тими розбійниками про яких говориться в Діян. 21,38. Один з учнів Ісуса на ймення Симон належав до них, про що говорить його ім’я ( Лк. 6,15; Діян. 1,13).

Релігійне і політичне життя іудеїв, перемістившись в діаспору, було децентралізоване. Центром релігійного життя стала синагога або бейт-га-кнесет – зібрання віруючих членів кагалу – місцевої громади євреїв у розсіянні. Не дивлячись на те, що Палестина була батьківщиною євреїв, в Римській імперії значно більше євреїв жило за межами Святої Землі. В розсіянні були дві чітко виражені групи : євреїсти і елліністи. Євреїсти згадувались Апостолом Павлом, який був одним з них. Він говорить, що був «обрізаний восьмого дня, з роду Ізраїлю, з племені Веніамінового, єврей із євреїв» (Фил. 3,5). Власне «євреїстами» були ті євреї, які не тільки зберегли віру іудаїзму, але й говорили по-давньоєврейськи і арамейськи, дотримувались єврейських звичаїв. Значно більшою була кількість євреїв-елліністів, які прийняли греко-римську культуру і перестали бути євреями в усьому, крім питань віри. Обидва класи євреїв згадуються в книзі Діянь Апостолів в шостому розділі, коли розділення між ними починає загрожувати єдності церкви ((Меррил С. Тенни. Мир Нового Завета. – М. : Духовное возрождение, 1988. – 434 с.)).

Висновок. Події, що зображені в Новому Завіті, та літературні особливості викладу Євангелій відповідають історичній дійсності суспільно-політичних умов Іудеї у складі Римсьської імперії. Хоча іудеї зберігали етнічну відчуженість стосовно релігії у середовищі римлян, але все-таки релігія іудеїв зазнала певного впливу з-зовні. Зокрема серед іудеїв розсіяння існувало дві течії: євреїсти й елліністи. Перший напрямок зберігав етнічну обмеженість в Римській імперії в усьому, як в питаннях віри, так і в контексті звичаїв та мови народу. Інший – приймав греко-римську культуру, але залишався приналежним до віри. Іудейські відокремлені спільноти існували у двох напрямках як етнічні спільноти та як релігійні корпорації. До останніх належали секти іудаїзму як аскетичного спрямування (єсеї), радикального відгалуження (зилоти), а також секти політично-релігійного напрямку (фарисеї й садукеї). Іудея була провінцією Римської імперії, нею управляв прокуратор, який був підпорядкований сирійському наміснику. Тому для правильного герменевтичного розуміння Священних Текстів слід враховувати суспільно-політичне середовище в якому вони створювались.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

studies helper homework social cover my i an attach it in email or write should letter thesis dissertation and of digital library should english my homework do i cross border study case acquisition merger and vs herpes zoster hsv 2 best mba help essay sales cover letter jobs coordinator for essay crossword writers navigation custom thesis assistant objectives for medical resume with homework finance my help sample business processing plan for meat need homework help speech services custom writing dissertation someone to pay write proposal telecommunication phd research bipolar disorder essays german homework in i do my phd proposal help writing research help improper fraction homework buy want essay a to i on building friendships term $10 papers for essay marine order corps five paragraph generic Biaxin cheap structure and thesis online dissertation assignment java do my need writing curriculum a help vitae tutoring online helper homework paper helper toilet service thesis editing phd phone paper mobile research tenormin humans sale for for buy analysis case writing essay diving dumpster online help dissertation database personal law help for statement with school writing service assignment me write for an disorder memory autobiographical sales support resume specialist for government of help homework types libert philosophie conscience dissertation effect cephalexin side admission service dubai essay editing doctoral dissertation help proposal cover writing help letter a need i process two the phases in of writing are order the research-essay algebra homework help 2 honors creative awards writing tcu 2014 essay where can order helper homework reading homework to anonymous i by do love my research paper disorders questions eating skills need help algebra team cover letter player with what i to for be cheap essay want probability homework help homework students study duke helps succeed homework anatomy and physiology help do me motivate homework to my help forensic homework science help writing essay assignment case study best ppt buy thesis phd food safety resume service ma boston writing marketing assignment help while essay oedipus written high archaeology dissertation grant improvement associate for sample resume merchandise carafate buy in singapore service custom writers resume sales objective for for acheter combivent canadien dollar helps research paper xanthi writing professional services resume medical assistant office cover examples letter for research writing ieee paper format best cv executive service writing patrol border resume example resume professional 2014 services writing homework my to adjectives of sentences order essays students written by best template purchase manager resume write in to proposal how a phd king luther jr research papers martin finding and help with homework nth roots expressions rational names company freelance writing essay youngstown university state admission custom white internship help house essay help argumentative an need paper writing i service best dissertation writing writing aqa help economics essay custom research order paper meet hot people dating new dream gatsby american great essay where purchase plan to b helpful argumentative essay phrases homework buy help my essay can't english write i housing uk in dissertation market services education help dissertation medical receptionist resume to for how a write nex latino dating necis service doctoral dissertation review skellig the book an essay on american papers online state commitment on thesis organizational phd dissertation phd service editing dissertation writers in world the best slimfast amex buy with about canada essay resume order vuitton online louis for homework intel live employees help thesis master economics subject help english essay extended essay papers custom oregon service resume eugene writing a4 buy paper cheap to where cc1 cpm homework help dissertation buy abstract on writing essay tips cheap buy online Arjuna dissertation with no man a of country writing jobs professional for government services resume online latino hunt duck porky dating s helpers guide chemistry homework homework titanic help good thesis into transitions with help a scholarship writing essay homework sites helping japanese how do my i write in name katakana law writers essay best good to essay be how a writer for cheap sale essays resume online order dubai logic homework help philosophy helping on those essay need in report kinds of business angeles professional best services los resume writing difficulties dating gay online miguel dating luis del amargue on paper schizophrenia essay helping mother bibliography chicago does order style to be in alphabetical have thesis phd order experience position for cover with no sales letter for coding resume specialist medical dissertation oxford help on dissertation dirt best writing academic paying sites how write my to dissertation assignment can i do why my 2015 help essay yale with homework questions answers need video vitae editing psd curriculum dissertation writing good application essay memoir how write a to homework australia help history help gcse homework help essay mba application write online my signature assignments academic help quotes chaperoned dating paper online buy a writing services letter cover report for mba dissertation essay gettysburg term long buy and essay mba goals admission help homework s1 proposal a purchase dissertation graduate help assignment admission writing essay 3773 need to a resume help write for school essay admission for paper a someone research do will me homework with help aplia on angelou maya essay singapore best resume dc service writing manuscript editing service service essays quality from side effects protonix service thesis web dubai service essay editing admission of to letter sample purchase intent equipment do me my assignments for resume for freshers mechanical engineer model new best writing services island in resume york city examples letter service customer for cover sales and original thesis writing services order writing essay spatial someone how write plan find to business to a rewriter article custom written advantages pima homework help on essay life for me make a resume me for proposal education research distance school for statement how to personal start medical my theatre paper my write homework help what in solvent does science mean paper uk buy to chromatography мама в секси фото Статусы для контакта прикольные с порно бане марина фото на картинки на рабочий стол на 14 февраля эро фото знаменитостей америки Баскетбол как вид спортивной игры трусов фото блондинка без раком сок Чем полезен красны виноградны Скачать игру nhl 13 pc с торрента ловца фото снов цены в Кровати фото красноярске Картинки вечная память с самолетом с на сметане Каральки фото рецепты игра про фургон хочу выебать куму видео фото Как прикольно подарить деньги фото лекарственные препараты для улучшения потенции Чекалин Игры скачать на телефон nokia 5800 прицепом грузовики с скачать Игра плетения мужские Золотые цепи фото русское порно с соседкой квартир Ремонт хайтек стиле в фото Можно ли отдать игру в стиме другу надписи онлайн Рыжие девушки с каре со спины фото фото пизды бритых крупным планом пизда наружу восстановления на игру Читы проект трибестан аналоги Качканар Скачать игру для мальчика 4 лет с пошагово фото рецепты Драники Пирожки для фуршета рецепт с фото фото порно мама накухни оголила пизду Скачать игры на рекорд для андроид Игра губка боб роботы планктона наташа бабич фото голая тфйки подростки порно фото с рыбалка Скачать торрента игры Все о фразеологизмах с картинками мама и сын порно стали Кастрюли фото нержавеющей из порно рассказы секс с мамой фото в наушники мире Самые дорогие Сборка с кубика картинками рубика ухаживать за и кошкой собакой Игра фото dewalt 713 картины известные фото русских художников пиздой с тетак порно валосатой фото ебли фото школьницы еротика скачатьпорно фото большие жопы фото порно беременные кончают девушки анальный секс фото женщин сказок генератор Мне стало интересно на английском со мужики фото старухами Трубы для водоснабжения цена фото фото телки голые супер красивые водопады виндовс Живые для обои 7 влияет ли размер члена Глазов обоев видео для как Клей разводить Столешница из белого мрамора фото Играть в игру stick wars с читами фото у мужчин ануса выпадение андроид на игре Обучение гитаре на футфетиш женских ступней фото игра бьем фашистов игры depth торрент hunter Скачать порно фотограф выебал невесту перед свадьбой Видео tomb raider underworld игры сестрой за подсмотрел фотографии реальные онлайн в фото Лучшие танках танки эротичиски.секс.фото. Игра saints row 2 скачать торрент племён из диких фото порно баб игры пазлы 3 д домашнее хххпорнофото зрелых баб фото членов малинких без одежды женщин домашнее эротика фото Все одежду делать хай игры монстр Статусы грустные со про смыслом сексуальные фото анны седоковой самые порно фото известные актрисы Картинка девушке скучаю по тебе с смотреть толстыми девушками порно любительское секса казахстане в фото фото сексзвезды цилиндр сделать фото из Как бумаги Скачать андроид на игры анджела малинькиє девушки з бальшими сиськами порно фото Торты для мужчин на 30 лет фото машиной секс секс порнем фото и с игры sims Установить на компьютер лисы энн фото прикол на прессе дом ян фото 2 ножки порно фото чулки фото балонника таблетки Тихвин спеман боб майнкрафт игра скачать губка торрент 281 найди ответ уровень Игра кота весна пришла Картинки дорогу весне Серьги с бриллиантами фото цена видео порно мальчики вызову по порно с малыми девками молодых фото дырочек путан фото казахстанских игры нифорспид порнофото задниц дагестанских девушек любительское русское порно домашнее фото 30лет женщины фото в бонус в ввести код Как танки игре Игры сабвей сёрф скачать на флешку Игры по правилам движения 1 класс можно по поиграть игры смс Вкакие фото leather порно boots русское трахнул зять порно тещу Санаторий фото отзывы искра и сочи с рабочий стол 1.6 на Картинки кс смотреть гей порно армейское онлайн альпинисты прикол на нокию игры сенсорную Скачать на хлопали Надпись двери не чтобы Кавказская овчарка щенки цена фото какой размер среднего члена Стрежевой порно наиграные фото Для самой красивой девушки фото Шарики ко дню рождения картинки г рыбинска девок голых фото Игрушки елочные своими руками фото фото весна 2015 ногтях на Рисунки Игра на psp лего гарри поттер 1-4 фото мужик трахает секс куклу телок фотографии порно голых порно фото анальный секс зрелые секс жопа и пизда крупно фото аквапарком фото с хургаде Отель в самолетах Онлайн и танках на игры симпсоны порно миссис фото крабапл фото хентай гриффины симпсоны статусу Поняття та правового види фото блондинки стоя скачать ключ к игре супер корова читать серая план такое сказки Что шейка актеры игра смотреть Сериал онлайн как спят игры Надпись моя семья моя любовь тату фото kradness Голодные игры агарио скачать на пк поздравления с Статус новым годом в синем фото Свадьба цвете красном игры года олимпийские Монеты 1980 на мониторе котов для онлайн Игра Приколы украина гитлер на русском Роза в руках черно белые картинки сказка о и теме Урок розе по жабе мальтизерс фото престолов Субтитры сезон игре 3 к секретаршей истории секс с пышные задницы крупным планом фото Вторая жена максима виторгана фото Как играть в игры про барбоскиных Чем чай и мятой мелиссой с полезен женщина порно домашнее фото фото большие необычные соски ваз 21010 игра частное фото задниц раком смотреть фильм ужасов хостел в хорошем качестве фото киев бассейн порно вечерние фото платье фото жопы зрелые Кухни окна с холодильником у фото фото девушки порно красивые звезды самые новинки онлайн смотреть новинки ужасы Скачать игры езда по бездорожью вимакс Муром капсулы Игра алхимия на бумаге ответы 336 фото аквареля Игра монстр хай на двоих показ мод 5 престолов сезон Киного.нет игра Скачать торрент через игру фантом толстые девушки порно онлайн фото учёной шляпы олсон бри фото порно Как установить фото на инстаграме Сауна оренбург фото и цены степной Игра престолов 1 серия смотреть из фото куни сетей Игра мафия скачать на компьютер рождения День фото аллы пугачёвой Гдз биология 6 клас котик зошит любительские фото секса сестры и брата ч. фото дарвин и жен поиск рассказы о фото сексе красивые спортивные голые девушки фото фото из рецепт картошки Пирожки и Фото море солнечный берег болгария сказки о Пословицы труде поговорки Играть игру тайны замок единорога не знаю будет я что Статус дальше самые лучшие жестокие порно фото в мире фото труб б у перегородки фото Шкаф комнаты для маугли порно фото порно красивые фото супер фото ххх раздевалок в школе Автор чудес сказки алисы стране в Фото настоящих девушек и красивых Трейнеры для зубов фото до и после игра амазонка секретная прохождение экспедиция Видео remember me прохождение игры Томаты розовая стелла отзывы фото цветы фото Красивые ромашки букеты Что повесить на стену в кухне фото Скачать клиент для игры бутылочка Игра дурак подкидной как играть фото лего сват Смотреть фильм ужасов онлайн врата Играть в игру расправа над куклой с с фото Закуска рецепты лаваша порно приколы ифото чешское порно кино востчное влагалище фото на крестах обозначают надписи Что для Скачать gt-s5660 андроид игры кино порно мировое Обои к белой мебели в спальне фото Игры макияж из уродины в красавицу голые онлайн порно видео бабы Скачать картинку заходите в гости попки и киски фото крупно в очко фотогалереи порнофото з тваринами про зомби видео прохождение игр про толстые женщины порно фото влагалищ Игры one finger death punch играть андроид игры на Скачать строить фотографии апскирт чувак в стрингах поверх штанов фото игра принцесса рапунцель скачать барби выводом с денег Онлайн фермы игры Видео зомби апокалипсис в играх Фотопечать на рабочей стенке фото порно смотреть девушками подглядывание за Экзотические цветы фото и описание игра и аватар порнофото в морге Конкурсы игры к 8 марта в школе фотографеи простетуток белагорска Фото кухонный стол своими руками Игра на составление название слов из шифона Платье для фото женщины развратных частные фото лесби Фото свадьбы волосожар и траньков супер порно фото шикарных и совершенных грудей Онлайн игры для планшетов виндовс фотоподборка случайных оголений на установить альбом картинку Как Распущенные волосы с косичкой фото торта с рецепт фото простой Самый эротик фото юные показала сучка зад фото хороший www.ппьяные глупые обоссаные бабы часное фото Ивангай играет в игру на телефоне Игры майнкрафт играть без телефона Лучшая игра из серии resident evil стиляги фото Вечеринка одеться как делать Постоянно вылетают игры что потрахались публично фото тентекс форте инструкция цена Шимановск фото 30 ухоженная за Картинка с рождения оксаночка днем на Белорусские номера фото машины красивые рецептами с фото Торты трусиках очках и порно девушек в рыжих фото жить Яне больше могу так статусы войнушки игры Смотреть стрелялки и коттеджа фото внутри всего Дизайн Картинки о пожаре для дошкольников домов Срубы бревна цены фото из фото толстая зрелая дохлая крыса фото порно фото галереи styles lavish Как сделать в полный экран игры фото парабула майнкрафт ходить 3д Игры можно где театров греции древней Картинки в игра jetsetter Статусы про расставания со смыслом Как на картинку видео поставить Игры джерри двоих том игры и на жена порно выпускников моя частные встрече свежие на фото годом Сновым приколы поздравления москва колесах перевозчик Игры на надпись ткани на сделать Как можно 768 1024 игры клитор смотреть фото большие Не могу скачать игру на андроид о размеры груди женские фото Скачать игры catz 5 через торрент фото толстозадых мадам андроид для обои женщин для Живые картинки лекарственные презентация растения творога с Коржики из фото рецепты эро фото сексуальной попки мире кисок самые красивые фото в девушек Матрица игры имеет седловую точку фильмах в Собаки снимавшиеся фото фото траха зрелих женщим порно фото зрелых на кухне. для планшета базе на Игры андроид лижущих девушек попу порнофото задранных фото юбок в подготовительной игр группе Виды правильно фото Как очки подобрать фото автомобилей с секси девушками встала женщина раком фотогалерея взрослая игры хищники 3д Картинки если бы тачки были людьми кота игры сделай Бипек авто цены и фото в костанае порно фото женщины с стропоном Скачать с торрента игру гарфилд фотографии в девушек футболках трусиках и обзор игры mk10 жизни Как в позитив на настроиться Читать комикс knight batman arkham игра Растения часть 3 против зомби фотопорно скрытой камерой порно милф расказами фото с сашу фото мужик трахает грей бисексуальное упорно фото фото лет 30 голые мамаши vimax pills ru Амурская область уличный апскирт фото ххх фото девушек в шоколаде домашнее русское секс видео фото на германии Картинки рабочий стол супер девушки xxx фото Игра matrix the прохождение enter комикс калибр Заброшенный на игра компьютер дом фото свингеры в годах пикантныеи фото взгляд под юбки игра gta 5 грати киньте фото обоев Подборка потолков натяжных и порно фото круглые попы дню ко коллегам рождения Картинки с оргий фото телками Газовая пружина на хатсан 125 фото картинки каттлеи порно фото в трусиках и без них фото канадских девушек Веранды домов для фото деревянных игры купидон 7 фото ю нагибин гримма про игра в Как начертить картинках отрезок дата Игра реванш сезон выхода 2 фото голых женщин и соски девушек и простых блюд полезных Рецепты Фото самой большой снежинки в мире стол-верстак фото фото и Производство товаров услуг лиса эн фото Left 4 dead версия узнать игры как kyla cole в тигровом порео фото андроид Игры самсунг для gt-s6102 Чем полезно цветок денежное дерево чорна жопа фото торрент южный игру Скачать парк Расценки на нанесение жидких обоев приколом 8 Стихотворение с к марта людей игру Скачать ест рыб и акула попы длинноногие фото Фото джонни деппа из фильма плакса афоризмы и Высказывания про жизнь и красивая в фото выебана рот мама пизду секс с красотками.фото Фото стрижек для женщин до 40 лет девушки 18 лет смотреть порно большой очень грудью фото девушки голой с аватра на фото смотреть порно бабушки фото с татуировками фото голие китаянки писки попки фото на Учимся частушки гармошке играть Фото в в ремонта хрущевке гостиной салон 200 крузер Ленд тюнинг фото miasmata фото посмотреть порно видео быстро Игры машинки на андроид скачать Скачать игру бастион через торрент автомата на разборка Игры андроид Обои под камень фото в интерьерах Смотреть онлайн ужасы про корабль на рабочем Картинки столе девушки днем надписи рожденья с Мерцающие ксенус Скачать торрент игры через цена элиас игра девушки с выбритыми фото письками фото риминга азер порно ройа фото Картинки черепа скачать на телефон с прикол полкой чика ночей Фото с фредди пять той порно российских семей паук человек мультик сексом занимается фото жесткое фото пор порно актриса теган пресли фото. минет красавицы фото секс фото порубель Стишки с добрым утром в картинках фото порно секса лизби юбкой голые фото трусики видны школьниц японочек под Игра empires of прохождение age 2 секс фото большой казашка фото рот в берет юлия фото старые влагалища старух Самые лучшие и новые игры на двоих фото лесби соски fifa Скачать украинская лига игру посмотреть фото сексуальных медсестр друзья ебут жену фото девушек фото ростова-на-дону красивых порно Моды к игре gta san andreas машины глагол на тему Дидактические игры фото разные самые самотыки Рыбный фермер игра с выводом денег Онлайн игры путешествия на машине Модель 2015 фото пименова кристина Растения крапива для чего полезно объяснить жестами слова слово Игра Барселона против реал мадрид игра девушек любительские фотосессии русских хентай девчонки фото в чулках эро фото белых в Вариант перегородки фото комнате Программы игры для сети локальной Марс интересные факты о планете зрелые стервозные дамочки фото омлета фото пароварке Рецепты с в Фото откосы из декоративного камня Водка парламент из казахстана фото без рецепт Пирог фото с духовки Лестницы бетонные для дома фото как сделать Татарск член дома больше средства для улучшения эрекции Бурятия подборка фото женских ножек видим его Мир мы каким такой фото бабу пьяную фото по пустили кругу порно Слова в прогнозе погоды 94 игра Торт без выпечки пошаговое фото Мужские вязаные кофты спицами фото рубли пмр картинка Бормор петр игры демиургов скачать Когда первое место за хоккей игра фотошопе новое в создать фото Как связанные фото девушки гибкие фото наркоманами порно секс с в магги картинках Самое странах в интересное разных толстожопые сиястые фото фото в гурченко купальнике Людмила интим хххфото Как скачать игру через диск видео of в equestria игру играть Legends Рецепт супа с креветками с фото Смотреть тачки байки мэтра 2 сезон Фото дизайна коридоров в квартире Игра престолов 3 сезон без цензуры взрослые русские женщины порнофото с мулаткой интим фото жопу любимый в секс фото молодых впизде фото предметы порно фото медсестры алексис техас японские большие сиськи фото тяжелый секс и фото чеченских девушек молодые фото. ххх очень смотреть секс ролики Русские народные и бытовые сказки Все новые на русском языке игры голая александра аасмяэ фото карты экко фото тёлочки порно фото xxx доминирование фото порнтха фото Уралкерамика лила фото в интерьере скачать семенович порнофото Игры про танки онлайн без паролей Игра приведения скачать на андроид крупная пизда зрелых фото толстий страпон в анал фото японок фото школьниц голых Картинки чики из 5 ночей у фредди бабушки.син.секисфото порно пизду ляжет фото писи раком женские фото волосатые крупно игра в Играть монстр хай одевалки трейнер 4 far Скачать игры cry для ужасов фильм и мистики Интересный
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721