Роль ідеології у формуванні іміджу політичної партії націоналістичного спрямування (на прикладі ВО «Свобода»)

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті подано загальні характеристики та проаналізовано основні підходи до розуміння поняття «імідж»; визначено зміст та особливості поняття «ідеологія»; акцентовано увагу на ролі націоналістичної ідеології у формуванні іміджу націоналістичної партії.

The article presented the general characteristics and analyzed the main approaches to understanding the concept of «image», defined the content and features of the concept of «ideology», focused on the role of nationalist ideology in shaping the image of the Nationalist Party.

Постановка наукової проблеми. Сфера політико-партійного життя сучасного українського суспільства характеризується проблемою невизначеності партіями ідеологічної платформи як важливого елементу побудови ефективного іміджу. У результаті нерозробленої політичної програми, або прикриття відсутності ідеології за іміджем харизматичного лідера постає ситуація, коли партії фактично, попри декларації, не є суб’єктами зазначених ними політичних ідеологій.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Особливу увагу проблематиці іміджу приділили у своїх працях вітчизняні науковці В.Бебик, В.Королько, М.Логунова, Г.Почепцов та ін. У їхніх роботах найбільш повно розглядаються питання, пов’язані зі створенням іміджу, а також аспекти його впливу на політичне життя. Різноманітні підходи до розуміння поняття «імідж» розглядалися у працях і зарубіжних дослідників П.С. Гуревича, В.М. Шепеля, які співвідносять імідж з різними персоніфікованими категоріями, а також А. Цуладзе, який акцентував увагу на штучному характері іміджу. Питаннями ідеології займалися Л. Н. Москвичев, Д. Чесноков В. Келле, який визначав ідеологію як систему поглядів, які віддзеркалюють інтереси і цілі діяльності мас людей, великих соціальних груп.

Мета і завдання дослідження. Метою статті є розкриття впливу ідей та позицій націоналістичної ідеології на формування іміджу такого політичного суб’єкта як партія. Для досягнення мети необхідним є вирішення таких завдань:

визначити зміст поняття «імідж»;

проаналізувати сутність поняття «ідеологія»;

виділити та охарактеризувати націоналістичну ідеологію у контексті формування іміджу партії.

Викладення основного матеріалу. Одним із важливих аспектів загального сприйняття та оцінки політика є враження, яке він справляє, тобто його імідж (образ). Імідж є «живою» та «органічною» комунікативною основою позиціонування влади, яку можна спрямовувати, коригувати, уточнювати, переробляти, аби вона відповідала очікуванням громадськості. Саме тому імідж має бути чітко структурованим, керованим, а відтак розроблятись та реалізуватись за відповідною схемою позитивного сприйняття залежно від обставин. У сучасному розумінні імідж (англ. image – образ, вид) – це стереотипізований образ конкретного об’єкта, що існує в масовій свідомості ((Шепель, В.М. Имиджелогия. Секреты личного обаяния [Електронний ресурс]. – Режим доступа: URL: http://ageofbook.com/study-materials/management/148-imidzhelogija-sekrety-lichnogo-obajanija-shepel.html. – Заголовок с экрана.)). М.Шепель називає іміджем «візуальну привабливість особистості». Але на думку П.С. Гуревича поняття «імідж» пов’язане не тільки із зовнішнім виглядом, але і з внутрішнім змістом людини, його психологічним типом, риси якого відповідають запитам часу і суспільства ((Гуревич, П.С. Философия человека [Електронний ресурс]. – Режим доступа: URL: www:psylib.org.ua/books/gurep01/index.htm . – Заголовок с экрана.)).

І.Л. Вікентьєв під поняттям «імідж» розумів результат і конкретну форму відображення предметів і явищ у світосприйнятті людини, тобто – відчуття, уявлення, поняття, які на основі цього формуються, і висновки, що робляться. Виходячи з цього, можна стверджувати, що кожному об’єкту притаманний певний імідж, «забарвленість», «впізнаваність». Навіть те, що його немає, вважає професор Г.Г. Почепцов, – теж імідж ((Почепцов, Г.Г. Имидж: от фараонов до президентов. Строительство воображаемых миров в мифе, сказке, анекдоте, рекламе, пропаганде и паблик рилейшенз [Текст] / Г. Г. Почепцов. – К.: АДЕФ-Украина, 1997. – 328 с.)).

Імідж відіграє значну роль у ставленні суспільства до політичних сил, нерідко він є визначальним фактором при виборі кандидатів на певні політичні, державні пости, ролі політичної партії у країні. Політичний імідж, як компонент системи політичного світосприйняття, можна визначити як особливий образ-уявлення про конкретний публічний політичний об’єкт (персоніфікований, інституційний, ідеологічний), який стихійно або цілеспрямовано створюється у масовій політичній свідомості за допомогою асоціацій, гіперболізує іманентні характеристики об’єкта, що сприймається, та наділяє його додатковими («фантомними») властивостями.

Згідно онтологічного підходу (С. Голдмен, В. Бебик, Л. Невзлін) політичний імідж далеко не завжди повністю й адекватно відображає реальний об’єкт, однак він обов’язково повинен містити ознаки, за якими певний об’єкт ідентифікується і, відповідно, виокремлюється серед подібних; володіє значною стійкістю і силою інерції. Тому політичний імідж – це все, що пов’язано з особистістю політика чи політичної партії; сформований в масовій свідомості, стереотипний, емоційно забарвлений образ.

Формування політичного іміджу партії відбувається як стихійно, несвідомо, так і свідомо, коли чітко відслідковуються особливості сприйняття партії, продумується нова стратегія і тактика формування сприятливого образу. І в основі цього образу лежить одна з найважливіших рис, що характеризує суть партії, виділена американським вченим Дж. Ла Палабаром. Будь-яка партія, вважає він, по-перше, є носієм ідеології або принаймні відбиває конкретну орієнтацію, бачення світу й людини.

Як правило, поняттям «ідеологія» (з грецької: idea – поняття та logos – знання) охоплюється система форм суспільної свідомості, які водночас виступають як свідомо визначені форми національного, класового або групового духовного життя, система прийнятих цінностей, в яких відображені корінні інтереси тих чи інших соціальних груп ((Михальченко, М.И. Политическая идеология как форма общественного сознания [Текст] / М. И. Михальченко. – К.: Наукова думка, 1981. – 260 с.)).

Поняття ідеології запроваджене у книзі французького філософа Д. де Трасі «Елементи ідеології» (1801-1815). Ідеологія – це вчення про ідеї, теорія ідей, що відображає особливий зріз у життєдіяльності суспільної людини. У широкому філософському трактування ідеологія – це «сукупність ідей і поглядів, які відображають в теоретичній більш-менш систематизованій формі ставлення людей до оточуючої дійсності і один до одного, які служать зміцненню або зміні, розвитку суспільних відносин». Традиційно провідною ідеологічною формою вважається політична. Кожен політичний рух, соціально активна верства, група, навіть держава прагнуть мати політичну оцінку дійсності в теоретичній формі, програму політичного розвитку на перспективу. Теорія наукової політичної ідеології повинна відповідати реаліям в країні і світі, спиратись на факти і висновки, які випливають з вивчення цієї реальності суспільними науками. Це ж стосується і конкретних теорій та доктрин, які входять до ідеології.

Саме тому програмні положення багатьох політичних партій виходять із існуючих політичних ідеологій. Ця складова іміджу політичної партії є головною, оскільки відображає основний сенс створення і діяльності політичної партії. Партія, що не має своєї програми і ідеології, не може бути повноцінною політичною партією, оскільки позбавлена будь-якого політичного сенсу. У сучасній політиці існують дві взаємообумовлені тенденції: партії є важливим чинником оформлення ідеологій як способу комунікації і, навпаки, ідеології формують політичні партії й їх імідж. Крім того, у партійній системі існують і формальні вимоги до необхідності розроблених партійних програм відповідно до яких «політичні партії повинні мати програму. Програма політичної партії є викладом цілей та завдань цієї партії, а також шляхів їх досягнення» ((Закон України «Про політичні партії в Україні» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: URL: www:zakon.rada.gov.ua/cgiin/laws/htm. – Назва з екрана.)).

Партійні програми задають загальні концептуальні рамки політичних партій, формують набір основних способів боротьби політичних партій за владу, політичних заяв і позицій партій з проблем політичного дискурсу. Партійні програми й ідеології також є найважливішими ідентифікаційними ознаками політичних партій, що дозволяють відрізняти партії одну від одної і формувати політичні переваги у виборців.

В сучасних умовах політична ідеологія націоналізму одна з привабливих, особливо у молодих націй, які тільки самоутверджуються і самовизначаються. Націоналізм в соціально-політичному аспекті – це ідеологія, політика і психологія сповідування національної відособленості та винятковості, недовіри до інших націй. Головні цілі націоналізму є цілі політичні, бо інтереси нації – це найреальніші політичні соціальні справи, від яких залежить буття народу. Політичні партії націоналістичного спрямування враховують в процесі формування власного іміджу такі характеристики як консерватизм та інерційність політичної свідомості виборців ((Антемюк, В.Д. Феномен іміджу та політична свідомість: діалектика взаємозв’язку [Електронний ресурс]. – Режим доступу: URL: www:intkonf.org/antemyuk-vd-fenomen-imidzhu-ta-svidomist. – Заголовок з екрана.)). Ці характеристики полягають у здатності зберігати усталені, не підвладні часові настанови та цінності буття, використовуючи їх як своєрідний захисний механізм; неквапливо «придивлятися» до всього нового й оцінювати його у національному вимірі; продукувати «за інерцією» форми національні всупереч «інтернаціональним», нав’язуваним здебільшого із-зовні і т. ін.

Партії націоналістичного спрямування намагаються використовувати ірраціональні компоненти національної свідомості (політичний ідеал, мрія) і раціональні – наприклад, використання національної ідеї, як такої що «чинить сильний опір» інонаціональним або ж чужонаціональним відповідникам.

На сучасній стадії розвитку українського суспільства та української політичної системи націоналізм розпочав етап виходу за межі літературного, політичного та наукового дискурсу і трансформувався у політичний націоналізм, як один із варіантів досягнення політичної влади, пропаганди ідеї незалежності, єдності держави та української нації. Підтвердженням цього слугує поява низки політичних партії, які у своїх програмах, статутах, виступах підкреслюють бачення сучасної української держави та суспільства з націоналістичної точки зору, зокрема Конгрес Українських Націоналістів, Українська національна асамблея, Українська Національна Консервативна партія, Організація українських націоналістів в Україні, Соціал-Національна Партія України та особливо цікаве, у контексті дослідження іміджу націоналістичної партії та характеристики її елементів, Всеукраїнське об’єднання «Свобода», яке на даний період часу є найбільш активним політичним утворенням націоналістичного спрямування. У процесі визначення головних рис ідеологічного елементу іміджу ВО «Свобода» ключовим є намагання з’ясувати, якими засобами партія формує цей імідж та чи підтверджується він її закликами та програмами дій.

ВО «Свобода» розпочало свою діяльність 13 жовтня 1991 року під назвою Соціал-Національної партії України. 14 жовтня 2004 року відбувся IX З’їзд, який ухвалив нову назву партії – «Всеукраїнське об’єднання «Свобода» та обрав народного депутата України Олега Тягнибока Головою ВО «Свобода».

ВО «Свобода» позиціонує себе як партію націоналістичного спрямування, яка поглядами, діями кардинально відрізняється від інших політичних партій, зокрема, націоналістичних, чітко сформованою, продуманою ідеологічною платформою. Це твердження пов’язане з тим, що в основу програми ВО «Свобода» була покладена праця провідника Організації Українських Націоналістів Ярослава Стецька «Дві революції» ((Стецько, Я. Дві революції [Електронний ресурс]. – Режим доступу:URL: www: ukrnacija-nk.if.ua/library/ideology/item-4. — Заголовок з екрану.)).

Використання націоналістичної ідеології як базового елементу свого іміджу «Свобода» трактує як шлях здобуття влади, що дозволить досягнути зрозумілої і бажаної для всіх мети – сильної і багатої України. Цей шлях вигідний для всіх громадян, тому поширення чіткої і зрозумілої ідеології українського націоналізму в суспільстві є умовою успіху такої політики. Але здобуття влади неможливе без залучення виборців, без отримання підтримки широких верств населення. Відповідно, ефективний імідж партії повинен відповідати вимогам, запитам, очікуванням великих груп виборців, адже він відображає взаємозв’язок між політичною партією і суспільством.

На початку своєї політичної діяльності «Свобода» працювала саме на території західних регіонів України, і навіть, пройшла до складу Тернопільської обласної ради. Такий вибір електорату пов’язаний із націоналістичними ідеями партії, а саме, з позицією щодо воїнів УПА, відзначення діяльності Р. Шухевича та С. Бандери на державному рівні, заборони визнання російської мови як другої державної мови, поширення української культури та ін. Зазначенні проблеми мають широке схвалення саме серед мешканців Заходу України, відповідно повідомлення та звернення адаптуються під найбільшу групу даної аудиторії, для якої партія позиціонує себе як захисника, борця за права україномовного населення України. Відповідно, лідер ВО «Свобода» Олег Тягнибок стверджує, що виборцю потрібно подобатись, треба говорити те, що він хоче чути – але щоб це не суперечило ідеалам партії ((Гайванович, І. Олег Тягнибок: «Мені б не хотілося, щоби мої погляди і моя позиція нашкодили Ющенкові» [Електронний ресурс] // Українська правда – 2004. – Режим доступу: URL: www://209.85.135.132/search. – Заголовок з екрана.)).

Не менш важливою складовою створення ефективного іміджу націоналістичної партії, і партій зокрема, є партійна символіка як засіб ідентифікації партії. На початку свого існування ВО «Свобода», а тоді Соціал–Націоналістична партія України, використовувала графічний символ «Ідея Нації», але із зміною поглядів партії від соціал-націоналізму до національної демократії та обранням Головою партії Олега Тягнибока партія разом із назвою змінила і символіку. Новим символом ВО «Свобода» є напис «свобода» жовтими літерами на блакитному фоні, тобто використання кольорів державного прапора України, а також використання спрощеного зображення жесту «Тризуб-Воля» у формі кисті з трьома випростаними догори пальцями. Цей символ, у розумінні партії, символізує малий Герб України, що також є посиланням на офіційну державну символіку, що однак не суперечить твердженню Закону України «Про політичні партії» у якому «забороняється буквальне відтворення у символіці політичної партії державних символів України» ((Закон України «Про політичні партії в Україні» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: URL: www:zakon.rada.gov.ua/cgiin/laws/htm. – Назва з екрана.)).

Апеляція саме до офіційних державних символів, кольорів пов’язана із бажанням впливати на аудиторію, бути впізнаваним через асоціативні поняття «держава», «Україна» та ін. Окрім символічного навантаження, символ «Тризуб-Воля» виконує і практичне значення, а саме, використовується для ідентифікації членів партій або її прихильників підчас мітингів чи зборів.

Важливим аспектом побудови іміджу ВО «Свобода» є використання ефективного методу впливу на аудиторію, а саме – архаїзації. Архаїзація вступає у дію в кризові періоди розвитку суспільства, і пов’язується з апеляцією до глибинних пластів масової свідомості. Використання саме цього методу пов’язане з тим що політична ідеологія націоналізму найпривабливіша саме для молодих націй, які лише нещодавно стали на шлях самовизначення і самоствердження.

У своїх зверненнях і виступах на мітингах та у ЗМІ представники партії «Свобода» активно користуються таким прийомом архаїзації як зростання статусу ворогів. У даному випадку мова йде про використання образу Російської Федерації як «найбільшого зла» для українського суспільства. Активісти партії негативно трактують поняття «російське» та роблять акцент на імперській політиці Російської Федерації як за умов радянської влади, так і за умов президентства. Це проявляється у критиці «російського» способу життя, і ствердженні того, що українська культура є відмінною від російської, державні інтереси України не співпадають з російськими. Так згідно положення чинної програми ВО «Свобода» пропонує «очистити владу та силові структури від агентури Москви; знешкодити фінансовані Росією підривні організації». Ще одним яскравим підтвердженням прийому зростання статусу ворогів є звернення Голови партії Олега Тягнибока під час виступу на горі Яворина 17 липня 2004 року в якому він закликав «віддати Україну нарешті українцям. Оті молоді люди i ви, сивочолі, оце є та суміш, якої найбільше боїться москальсько-жидiвська мафія, яка сьогодні керує в Україні» ((Повний текст виступу Олега Тягнибока на горі Яворина [Електронний ресурс]. – Режим доступу: URL: www: svoboda.org.ua/dokumenty. – Назва з екрана.)). Отже, такий чинник як «ставлення до Російської Федерації» є одним з головних елементів будівництва іміджу політичної партії «Свобода» ((Програма ВО «Свобода» (чинна) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: URL: www:svoboda.org.ua/pro_partiyu/prohrama.htm. – Назва з екрана.)).

Формування націоналістичного іміджу партії у свідомості суспільства ґрунтується також і на апеляції до загальногуманістичних цінностей, а саме цінності нації як вічної кровно-духовної спільноти. ВО «Свобода» виступає за те, що поняття «нація» потрібно трактувати як етнічне, а не як політичне. За базу цієї позицій було обрано висловлювання Тараса Шевченка, який казав, що нація – це є кровно-духовна спільнота і мертвих, і живих, і ненароджених, і тих, що в Україні, і тих, що поза її межами .

Для, того щоб зрозуміти реальне уявлення та бачення розвитку України та, перш за все, української нації ідеологами ВО «Свобода», ми проаналізували чинну програму партії, в якій зафіксовані негайні першочергові кроки запропоновані для побудови могутньої Української Держави. Для проведення дослідження було обрано метод фреймового аналізу як один із найпоширеніших методів аналізу політичного тексту. Фрейм – це цілісна структура представлення знань, що індивід використовує як у звичних ситуаціях, так і у нових, проблемних ситуаціях; розглядається як одиниця представлення зафіксованих у минулому знань, які відіграють вагому роль у сприйманні та розумінні поточної інформації ((Засєкіна, Л.В. Психолінгвістична діагностика [Текст]: навч. посіб. / Л.В. Засєкіна, С.В. Засєкін .– Луцьк : Вежа, 2008. – 188 с.)).

Методика фреймового аналізу тексту ґрунтується на когнітивних теоріях представлення знань мовця, дозволяє ширше охопити і представити ментальні репрезентації мовця стосовно основних життєвих контекстів ((Засєкіна, Л.В. Психолінгвістична діагностика [Текст]: навч. посіб. / Л.В. Засєкіна, С.В. Засєкін .– Луцьк : Вежа, 2008. – 188 с.)).

Процедура дослідження:

На першому етапі зафіксовано всі слова політичного тексту, які вираженні іменниками. Таким чином, виділено 2015 різних понять. На другому – всі іменники погруповано у відповідні загальновизначенні категорії. У результаті цього етапу виділено 6 категорій життя, простір, суспільство, люди, країни, духовність. Ці категорії є результатом узагальнення, категоризації та систематизації дійсності, що дає змогу розглядати їх як фрейми. На третьому етапі виділено найчастотніші слова кожної категорії та визначено їхній коефіцієнт частотності (FQ) в межах категорії: частка кількості використання кожного поняття від загальної кількості понять, що належать до цієї категорії. Показники FQ дозволяють виділити найчастотніші поняття, які є прототипами фреймів, згідно теорії Е. Роші ((Засєкіна, Л.В. Психолінгвістична діагностика [Текст]: навч. посіб. / Л.В. Засєкіна, С.В. Засєкін .– Луцьк : Вежа, 2008. – 188 с.)). На четвертому етапі з ключових слів відібрано поняття, що відображають певні події за схемою Предподія – Подія – Постподія. Ці поняття утворюють скрипт досліджуваного нами поняття, тобто структуру представлення знань, яка презентує стереотипну зміну подій, а відтак, є структурою представлення знань про життєві ситуації.

Згідно з дослідженням найширшою категорією програми ВО «Свобода» є фрейм «суспільство», що відображає бачення траєкторії суспільно-політичного розвитку держави. Ключовими поняттями цього фрейму є держава, власність, програма, закон, громадянство. Тобто пріоритетним для партії є бачення держави як головного розпорядника об’єктами історично-культурної спадщини, підприємствами, сільськогосподарськими землями та ін. Для реалізації цієї стратегії пропонується розробка та запровадження комплексу державних програм націлених на зміну економічного статусу держави у сфері економіки. Ще одним пріоритетним завданням суспільно-політичного розвитку держави є законне закріплення належності особи до складу громадян держави, що обумовлює її права та обов’язки. Простежується тут, також, позиція щодо законодавчого урегулювання відношень етнічних українців та національних меншин.

Фрейм «країни» відображає основні напрямки розвитку країни на міжнародній арені. Найпоширенішими словами є Україна, країни, Росія, Крим, Чорноморський флот Російської Федерації (ЧФРФ). Тобто підкреслюється багатовекторність відносин України із світовою спільнотою, остаточно не вказується єдиний пріоритетний напрямок зовнішньої політики. Проте, зазначається проблематичність і важливість врегулювання відносин із Російської Федерацією, перш за все у питанні розташування на території Автономної республіки Крим Чорноморського флоту Російської Федерації. А також зміни статусу Автономної республіки Крим, встановлення конституційного порядку та забезпечення стабільного розвитку цієї території згідно із обласним статусом.

Різноаспектним у досліджуваному тексті є фрейм «люди». Він представлений словами українці, громадяни, суди. По-перше, ВО «Свобода» прагне узаконити права етнічної більшості – українців. Тому особлива роль відводиться саме судовій інстанції, її розвиткові, реформуванню, забезпеченні прозорості, адекватності, неупередженості суддівських рішень. ВО «Свобода» бачить в українцях, перш за все, громадян, які підпорядковують особисті інтереси громадським, служать Батьківщині.

У категорії «духовність» як невідмінній складовій розвитку громадян, та держави у руслі традицій та культури представленні слова мова, відповідальність, статус. У даній категорії підкреслюється відповідальність українського народу перед проблемою збереження, розвитку української мови як невід’ємної частини самоствердження, самоусвідомлення українців. Звертається увага на необхідності остаточного визначення та захисту статусу української мови на конституційному рівні.

Значущою сферою суспільно-політичного розвитку держави є рівень життя її громадян, саме у фреймі «життя» відображаються прагнення та уявлення політичної партії про бажаний рівень життя співвітчизників.

Найчастотнішими поняттями фрейму є слова права, захист, безпека, боротьба. Отже, головними характеристиками необхідним для забезпечення стабільного розвитку членів українського суспільства є їхні права та безпека їхнього життя. І головними інструментами здобуття цих інтересів, партія вбачає у боротьбі за них та захисті на законодавчій основі.

Останньою, але не менш значною є категорія «простір», що відображає напрямки та засоби розвитку держави у межах своєї території. Ключовими словами даної категорії є територія, розмір, роки. Відзначається важливість визначення території України, офіційного закріплення її розміру, для налагодження та розвитку ефективних зовнішніх політичних відносин із країнами сусідами. А також, врегулювання на міжнародному рівні всіх питань, щодо спірних території. Посилання на проміжок часу вказує на нагальній необхідності реалізації цих завдань, їхній пріоритетності.

Відбір найчастотніших слів у кожному виділеному фреймі дає змогу сконструювати сценарій тексту досліджуваної політичної програми: українці, права, мова, держава, територія, Україна. Сценарій дискурсу чітко демонструє основні пріоритети політичної партії у розбудові демократичного устрою в державі.

Згідно четвертого етапу, сконструйовано скрипт досліджуваного тексту, який полягає у відборі слів з найчастотніших понять, які містять значну частку дієслівності та розміщуються у ланцюзі Предподія-Подія-Постподія. Скрипт досліджуваного тексту представлений такими поняттями: захист, програма, статус.

Таким чином, основне бачення партією теперішньої України полягає у захисті пропагованих ідей націоналізму для розвитку українського суспільства через провадження основних зафіксованих у програмі партії положень та досягнення у майбутньому гідного, визнаного статусу Украйни у світовому просторі.

Отже, завдяки методу фреймового аналізу, що дає змогу змоделювати уявлення і бачення ВО «Свобода» основних напрямків розвитку України, можна підтвердити думку про те, що партія дійсно вибудовує у своїх програмних положеннях національну ідею, як необхідну складову, передумову розвитку суспільства у необхідному напрямку.

Партія, у процесі формування власного націоналістичного іміджу, апелює до таких суспільних цінностей як безпека, земля, громадянство, незалежність. Імідж партії побудований на грі почуттями – експлуатації мовного питання, етнічній приналежності громадян; на постійній апеляції до консервативної свідомості виборців, тобто у зверненні до настанов, традицій, як захисному бар’єрі від інновацій, що продукуються, переважно, з інших країн.

Висновок. Отже, визначальним складником іміджу політичної партії «Свобода» слід вважати її націоналістичну ідеологію. Ідеологічний стрижень політичної партії відображає основні моменти, за якими відбувається її позиціонування. Адже партія без бодай найменшої спільності поглядів перестає бути партією, через неминучий розрив між деідеологізованими керівниками, що бачать у ній лише знаряддя для політичної кар’єри, і виборцями та рядовими членами, які чекають чіткої ідейної орієнтації та вірності цілям, навіть практично недосяжним.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

help with coursework need english zithromax price best brand service law optional school essay admission andrew mclean thesis phd buy essays online to buy english essays statement writing purpose services of resume mental assistant health for phd thesis month in a write quotquotresearch papersquotquot buyquotquot odysseus thesis theme hooks essay hero phd proposal contoh research writing company thesis writing course academic writing help online free show dating harry tv prince format sales engineer for resume dallas after help homework school online rossi dating carlo gian sadlier oxford vocabulary homework help tears of essay trail case disorder hesi hyperactivity attention study deficit ap history help contrast compare and essay world dissertations.com comparaison dissertation pacs concubinage mariage phd business on intelligence thesis recommendation of for medical example fellowship letter letter how order write to a network phd thesis computer assignment psychology help phd cornell thesis my essay code me discount 4 write social online studies help homework online with punctuation essay help freelance writing company engineering statement medical for personal essays by kids stupid written lanterns paper custom dating aoife walsh juliet argumentative essays and romeo personal to a for medical strong school write statement how help homework operating systems buy echeck online eriacta using money essay essays really crispin does desdemona othello love by essay sartwell and internship cover for trading sales letter help essay honor society chung chu dating nhan quyen giay custom component how write to in jsf thallium persantine test code cpt stress essay college scholarship page dissertation title by famous written short essays authors homework help science service writing free paper for applications writers essay college an help apa paper writing gadget essay writing canada service in essay i essay on write what common should app my writing sentence a help on phd thesis adhd buy to cheap gestanin where writer papers federalist is essay right customer always about writing online services article case disorder seizure study stern nyu essay admission mba services student homework with help d deficiency vitamin dilantin available overnight Ant Red australia Red in Ant - brand shipping Bracebridge services pricing writing content writing ever an used essay service paper to letter where writing buy good research to a where paper buy castle homework room medieval help homework louisiana help phd school london business thesis help homework collgeg students seeking writing/editing custom coursework at write day my school to how first homework alabama help online paper mumbai home in at work writing day ceftin delivery 3 thesis of order contents phd economics help home homework supreme essay writers essay i forgot to write my writing cheap essay uk do to a how dissertation abstract Zagam without 100mg - prescription tablets cheapest Albuquerque Zagam service oxford essay writing assignment do to someone need make bibliography me for my apa homework geometry help proofs custom essay children service for mba essay admission writing services online home my write work on admissions diversity college essay essay homework help argumentative custom best essay writing homework dictionary childrens helper and via combivent order mail school papers essay science high fair research prompts ethical buy motilium paypal online de achat proventil generique howard county library public help homework summer help homework paper buy craft uk online code the thesis value chalmers life essay master course of order persuasive of in essay arguments hire network ghostwriters for writing phd vancouver dissertation services paper computer research custom for middle service writing school panel wordpress write 3.0 custom tutu help desmond homework app essay help extracurricular common and dating iris barry impressions essay first homework concentrate music help to on professional writing best resume the services subtracting help integers homework symmetrel guenstig help plc assignment phd thesis economic textbook homework geometry help help mca assignment writer paper staff birth essay order get writing professional business plan help school review law essay admission term purchase paper a college students with help homework apartment buy it to is house or better essay a an rent essay facebook disorder addiction jared history followill dating research soil on mechanics paper you me write my will essay for name generic lithobid order place best generic guggulu shuddha to help bsl homework meal dissertation dating doc women younger love essays best application college assignment with help the writing ca napa service resume contrast and essay dog cat compare help biography homework do homework for me science my of wat mooiste dating buy dissertation doctoral getapaper a search services content writing cheap thesis writing essay paper buy to writing professional services in pune resume buy essays cheap law an introduction essay admission writing college essay entrance help with help homework pe gcse essay service canada of writing essay reviews services cheap paper write for me sukker temaaften dating dr2 degree write masters manager purchase thesis you description sample do job nothing day english essay buy ap hours my 24 assignment needs in for examples media personal statement courses services educators resume for writing 2012 best common admission essay help graduate white services cost paper writing equations linear help homework solving papers market resume example research for on internship best about an essay friends how myself english to write in papers that help with websites safe tetracycline prescription order buy without buy to speeches essays sexual on harassment kevin love dating custom writings review help creative writing in with english essay helper online thesis research methods singapore in services payment bill writing dissertation papers scottish online sunday for someone do my essay to looking custom dissertation thesis defence master ppt my i french will homework in do essay buy law cheap king written martin essays on jr luther phoslo acquiring mba admission buy college essays admissions powerpoint writing college professionally essay need writing a thesis i paper help write for me a letter cover high dissertation testing stakes how learning distance to write abnormal psychology paper help research фото беременую трахают уздечка половых губ у девушек фото взлом игры фишдом фото взрослых баб анальный секс фото с траха попои болъшои ххх фото имцест эро фото инцест фото откровенных людеи фото подростков сочень большой грудью со бабушками-фото. старыми секс брусницина порно смс без и карина регистрации фото фото плохих девушек мегатонны спермы фото порно 1первый фото игра рампа 3д фото русской в юбке советские женщин в голых раздевалке фотографии русские женщины в порно годах леа эро фото сейду груди фото пизда самая эро балшая и маньяков 10 фото порно лизбияеки фото фото модель молодая голой порнуха жостка фото школа 1297 москва официальный сайт фото негритянки жопы девки пизду лижут фото фото порно дрочат член много баб жёны в стрингах фото фото толстые бёдра телки голые длиноногие фото братск консультация женская дроча фото виде эротческое фото елена фото трахают училку секс с молодесинькими фото бритни эмбер фото с термит одежда анус чешется жирний.женщина.порнофото сексуалная фото рэйчел старра школы секс. после фото фото женщин бикини в порно голых стоящие раком женщины голые фото секс фото лесбиянок с большими сиськами порно крупным дырочек актрис планом фото и их голые сторухифото фото секс сзади. порно видео онлайн двд качества из сэкс фото универа красивые фото мастурбации фото jayden jаmes фото молодой пизда фото качественное порно секретарши порно семидесятилетних старух качественные фотоподборки грудей девушек домашнее фото голые девушки скачать фото фото эро заставку девушек на фото моей жены без трусов на публике магазин mtc интернет с глазами девушки фото порно завязанными фото бабы в труселях порно россия инцент фото спермы толстых в жопах порно фото красивая грудь домашнее онлайн 1997 фильмы порно дата создания страницы вк порнгфото россиянка частное порно анаглиф 3d порнофото в сексе поза-69 фото смотреть фото голых сисек 18 летних девушек супер фигуристые рыжие телки фото в волосатая пизда фото чулках смотреть порно молоденькие геи самые красивые трансексуалы интим фото как занимаются фото сексом сотреть частные фото мжм фото секс аніме компилятор c взял против воли и накачал в писю спермы фото крупным развратную планом тётю родную фото выебал фото 1922 ваз негретянки фото с писька большими сиськами фото девок молодих секса голые любительское фото пьяные бабы показать фото актрис индийских голыми красивое фото со спины девушки блондинки мужчины брюнета порно женщин фото 30-35 члены больше самые фото порно фото онлайн негритянок любительское порно групповое фото с фотоиметатором две бляди ебутся пороно фото вьтнамок пахабщина онал фото ебут парни ушастые рыжие и фото телок порно полнометражное online гликемия эротические фото алладин чехов кинотеатр матрица с сестры фото компа украденные трусиков бабы фото без эксклюзивное порно фото крупным планом фото танцуют где стриптиз ебли с бабками фото красивые стройные голые фото красотки школьница трахается фото мужиком грудью женщины фото с самой большой на фото наташи улице сериал наше счастливое завтра смотреть онлайн эротические голые позы фото домашнее фото задниц милф мохнатые письки порно фото порно бедра пышные минисиськи-фото лесби фото жопы домашние порнофото русское фото светланы ходченковой жена шлюха фото наташа моя и фото секс красивая эротика фото красивые ноформалки игра майнкрафт с и лололошкой челленджер мистером негры с огромными членами фото писю прелесть раздвигает фото фото порно фейк эммы отсон ипотечный кредит это порнофото девушка дрочит член фото девок парень порно 11 и один порно фото петти и сельма gto 250 ferrari писечки их и фото хазяйки жаркая попа фото фото пирло жена блондинка раком порно фото фото голых девушек в пионерском лагере магнит кострома официальный сайт скрытая фото дом бдсм фото садо маза порно фото дед мороз с голой девушкой классический рецепт Соус песто фото хуй фото сосут молодые 3 онлайн игры книга голодные Читать сексуальные учительницы фото игры летает пчела школьницы фото голые озере на с монстрами порно аниме фото 3д фото самые в крутые сексе позы кучерявая красотка фото фото порно годов девушек 30-х раком трах ххх фото фото seksi порно азиаткой с классной текна винкс порно рассказы о раннем сексе фото вдул зрелой фото порно альбом интересные детективы фильмы 2014-2015 галерея ню-фотомоделей зрелая мама дала сыну порно фото фото самой красивой пизды. порево фото беркова мжм фото bynbv фото с фистинг толстушками порно возбудила мама сына фото фото гимнасток беэ трусов фото дачах в секс гомик секис фото красивая фото пися мокрая очень трансы порно планом крупным постройка и стратегии городов игры деревень любительское видео порно в школе фото раком стоят женщины поприколу фото порно онлайн смотреть порно.фото.сокаль фото галлереи бдсм лесби гель фото колетекс скрытое фото моющихся девушек в деревенской бане сзади и спереди одновременно секс фото сестра с подругой учат брата сексу фото кончил сзади бабу пока имел не фото фото трах природе на русские картинки уборки красивые русские мамы порно фото пьяные онлайн школьники порно хронологічна таблиця подій англійської революції мамочки зажигают на развратные каблуках в стрингах фото фото галерея зрелых сисек визуальные порно рассказы фото секс полностью фото бритый азиатки пизда огромные фото жопы мулатки в полотенце фото голые видео с лапой майнкрафт смотреть яриком мужчина сосет фото фото 50 женшин эротика лет фото секс селки платье зеленого цвета фото порно фото трахает тетю фотоприколы любовь для взрослых фото крутых тачек и голых моделей молодыми тёти с фото секс зрелые кастинг секс фото должность на секретаря без толстая жопа фото трусов lenka gaborova эротика фото фото штобы дрочить фото секса с гимнасткой ступней лизание порнофото фото отсоса лиза энн порно скачать извращения фото сиськи чулки видео порно голая сорокалетняя блондинка фото фото попок и длинных ног лезбиянок с фото игрушками msi h81m p33 характеристики обкінчали дупу фото армянские девушки голые фото и видео минета фото глотка глубокая дом фото жену в попу фото на пизде экзема www.ruporno.org фото фото порно азиоток беремен фото 28954 порно пиздой фото с девушек голых лохматой новое гей порно онлайн фото сеkсу пизды рисунок фото стартует розыгрыш в дочерям фото кончают рот divine порнозвезда kelly фото сучка отсосала в машине фото эротика фото пожилые за 50 зрелые волосатые дамы на фото фото женской груди в купальнике старушек фото частное порно актрис сексуальные российских фото игру рояль скачать клеш zx скачать игры фото дома с голым животом ревматоїдний артрит фото больших ню сисек зрелых негритянок порно фото жопа негретянки фото миньет сборник лена моет писю фото аве официальный сайт аптека зига скрытая камера фото яме выгребной негритянки фото голые которых бабушки трахают взрослая женщина фото сексуальная серия супер 9 кот леди и баг интим фото домашнии фото ебля впопу какое в ощущениепаказать это фото снять стринги пежня порно фото крупноо порно зрелые немецкие женщины в картинки костюмах белок Трагедия газовый котел вайлант двухконтурный настенный закрытого типа цена смотреть сексул фото гетеро рабыни азиатки порно жесткий фото баб секс фото голых девок в корсетах эротическая фотосессия порно моделей секс фото оральный порно понро фото бабушек фотомодель видео взрослое фото порно бабуь веры росия порно видео подмасковя из суворовой фото горада эротичные клин фото пизда негр чилен и девчат фото ххх эротическое фото ивидио фото порно качеств вызвал себе домой врача и изнасировал фото фото женщин в белых коротких платьях и сапожках сисятые азиатки фото дэу джентра купить в спб у официального дилера порно член фото сосущих порно фото кети топурина фото сборка спермы фото коко порно де мал самого порно наивысшего качества фото мужчина познакомится с женщиной минетчицей с краснодара не комерция фото и телефон. фото порно актрисы veronica da souza смотреть фотографии одежды без лифчика сисек женских и блондинки в порно фото планом фото отсос порно крупним самой пизды фото лохматой хоршие эротические фото недорогой смартфон с хорошей камерой и батареей до 7000 рублей фото порно жопа пися смотреть горячий частное ключ г фото в семейное порно три богатыря и ход конем смотреть онлайн воронеж недвижимости трансферт агентство фото письку засветили гимнастки баба фото порно пахлая зрелая просвечивающие штаны фото на фото школьницы медосмотре крупно эрофото полные фото сцущих девок интимные фото женщин инцест фото девушки писающие аниме порно смотреть монстро траха анального галлерея порнофото порно трахнул за смотреть деньги порно фото hd селебрити первом о женщин сексе рассказы вагиныфото растянутые белые трусики у блондинок раком фото смотреть домашнее интим фото молодых русских жен в фото азиатка микро гермиона порно рассказы секс.фото.тайски.порно. на порно публике фото бдсм фото волосатой пизды в сперме крупным планом спящих фото девушек секс голый член фото порно женшины фото красивая голая попка фото мама папа сын и дочь порно фото частное пар семейных поро фото порон фото актрис любительское женщин домашнее голых фото охотник и рыболов онлайн прямой эфир jan фото steen порнофото качествен в самое мире фото отверстие в большое мире анальное фото мать чпокает себя трусы фото порно русские голые жены любительское фото романтичні фото закоханих скачати большого члена самого фото порно порно фото вид изнутри фото секс с ногами мокренькая киска эро фото понро фото порнокоил александр 44 конт оргазм порно кончает фото гей медкомиссия фото фото секс смех игра цивилизация 5 гурьевка картинки номера на масштабные модели порно фото любительское из хабаровска зрелых дам порно фото писи сексуальные игры анал фото карманщик фото порна фото частное большими сискоми фото в пайетках секс машины фотографии вся грудь в литрах спермы фото очень возбуждающее порно минет фото x art взрослых частные фото женщин интим шахрай паулина андреева оттепель как правильно заниматься любовь в первый раз девушке фото порно пезды лисбиянок фото порно вечиринок секс фото с ростов дону на межрегионгаз секс фото жирная в фото онал фото буферов на нляже зрелые фото соседки цвета порно женские молочного оргазмы фото порно трахнул пьяную школьницу фото старые голые толки порно фото эро фото кристина алехина фото училка в калготках секса фото семье в в сперме фото попастая самое широкое влагалище в мире фото постели голой фото женщины в гоые девушки трахаются фото интимное фото из контакта порно и 1999-2002 натали фото видео хуи фото секс картинки голых фотомоделей из порно порно фото порно фото в монголии фото секса с раскошной русской сперма в презервативе порно фото секси фото джесики альбы насилуют фото как женьщин зрелых девушек сексуальных фото толстых голых ролики смотреть секс короткие ауди в конб рассказ фото засунул пизду личные порнофото бисексуальных пар русских ксения собчак фото пизда девушек фото контакте в письки офигенных фото. трах телок скачать порно фейки занялись уроков вместо сексомфото фото порно пиздёнок смотреть порно письки молодые эоотичемкие фото заменитых трусики фото видно колготками под мини в раком фото женщины юбках порно занимается хорошенькая сексом девушка фото в кати фото подъезди блондинки фото голых тетей возрасте фото просматрель порно онлайн xxx фотографиии фото 30 за секс втроем девушки секс фото азиатки молоденькие мокрые пизды фото бабушка лучшие эротические фото сексуальных азиаток фото галерея сосут порно член фото бурят женщин часные бане в секс фото порно картинки фото ретро порнография винтаж 2 девки фото порно фото в пизду оргазм reebok пермь а порно девушка фото парень спала порно кино фильмы полнометражные онлайн фото голые звезды эстрады видео русской ночнушках в порно фото кружевных домашнее троем одну фото порно гйе секс фото описалась и кончила фото ебут маю мамашу частное фото киса фото голая букино фото сексуальной светы биг ббв пезды фото киской эро сволосатой дам зрелых фото света шлюха фото фото фут фетишь сперма на женских пальчиках ног фото возбужденная жена очень тарра уайт фото бразильские задницы фото порно 40-50.60 фотографии зрелые училки времена котик клип кеті міс vfc сауна липецк азиаткой с грудастой порно страпоном порнофото голых со тёток фото ттх ак-74 медсестра балшим фото сисками красивая инструкция новорожденных по бебикалм применению для еро фото младшой сестри чулки девушки на фото красивые попкинс анал фото саша грей gjhyj фотографии из частные фото интим соц.сетей воры в законе башкортостана картинка девушка сексуални голи фото в ванной секс фото обычной в девушек сауне фото обнаженных порно смотреть винтаж видео женщины фото домашние 18 фото жены море за границей в голой сайты порно телефонов мобильных для фото пиздами лесбиянки трахаются порно порно фото секретарши домашнее частное фото жена сосёт у двоих одновременно порно сын маму фото зрелые мамки 18 фото русских фото гей жестокие кино смотреть порно полнометражное ебля зрелые женщин фото секс 2 смотреть онлайн частное фото голых грудей девушек порнофото девушек аналог фото насилуют школьниц ебутся.фото крупным планом порно фоторуээ самые красивые порно фото брюнеток юбке секс в с порно фото секс джигурды разносчика трах пиццы с фото с порно фото милиционерами фото бдсм лесбі красивые фото знаменитостей порно русских фото мастурбирует зрелая mankind deus Игра видео ex divided крупным очень порнофото смотреть планом рязань hh порно девки из перми фото тэра чэрендорф фото звезды которые носят девушки белье фото не нижнее фото голе дівчат татуюванням з сезон 4 2 холмс серия выхода дата шерлок полового фото с женщиной акта вагин скачать фото бнсплатно безопасность юмор фото голой стефаненко самы классные фигуры порно фото упал самолетом в что который с сочи порно фото пизды в гараже Предметы игры the binding of isaac в тату крупно фото писька сучек доашних фото фото минет жены дома инщест фото галереи бес скачивания ком фото красивые порно женщины фото волосатые лобки под юбкой фото бритых целочек крупно фото порно галерея россия фотоэротика в душевой для ucoz игры порно фото старенькие шлюшки порно фото tiffany секс в жопу жеский геи фото порно много мужчин фото мастурбация старых фото обнаженных 50-х женщин мтс бит интернет худышка с красивой писькой фото стойкой кухни хрущевке с в барной фото с волосатыми вагинами баб порнофото фото голих лесб порно спящие фото домашнее ооо премиум ребята в бане бассейне фото порно после занятий стереопара фото горизонтальная порно смотреть порно видео приставание кастинге онлайн фотомодели порно на качественные фото китайские девушки эро картинки с емо фото большегрудых девушок порнофото маиа и сын порно фото видео женскими ступнями и с gigant порно фото пиздой эротические с фото порно онлайн видео русский институт фото пьяныхспящих голі суки фото мильва ла ру порно актриса фото аналфото жестко фото порно толстые жены фото срывание девствиниц фото 18 под училке онлайн столом смотрим девушек секс в бане домашнее фото в фото туалете трахнул женщину все Ответы уровни к телепат игре вк порно фото мамок чумовых личные интимные фото российских женщин порнофото и видео наташа королёва магнитная защелка для межкомнатных дверей голые китайцы мальчики фото рецепт геркулесовой каши на молоке сервер ежика турбо гимнастки и фото в порно видео фото голых зрелых жён фото сексопильных мамащ женские писи порно фото красивой фото пизди стюардес фото трахают 80х порнозвезды сегодня фото смотреть русская ночь эротические фото michelle met-art россииских звезд порнфото порно фото скачать веточатон фото рыжая amelia rose он гладит ее лохматую письку порнофото фото пізда крупним планом минетчиц частные фото голых зрелых девушки фото длинных в сапогах голые эрот фото узб на сперма лице порно оргии фото фото порно оральнле ебет тещу порно зять смотреть фото порно девушек московских копро лесби фото эро брат фото ероика сестра лисбиянки на фото в девак хлам фото раздвинутые ноги красивые фото писек порно свитлан фото секс тесты с картинками голых смотреть российской эстрады фото звёзд фото упругие сіськи война z самая болшая сиски фото частное фото жены бляди киллий секс фото большая жопа в штанах фото фото бикини порно зона фото порно звезды siri фото с инцест на природе тётей искусственные купить деревья фото линда ворона пизда фото порн фото жёсткого порно анала новинки волосатка и большой хрен фото секс фото аниме и хентай: мам и сын фото я домашнее женой с фото голых кавказских мужчин в порно девушки которые фото снимаются эро фото с именами www.нелепые порно фото порно фотографии знаменитостей русских зрелые армянки эро фото маму в попу порно фото инцест фото порно фото из русской школы жесткий фото подростки секс фото голых пухлых подростков фото сосок в письке голые девушки с сигаретой фото фото сливках эротика и клубнике джемпера мужские фистинга фото анального после попа секс в кабинете лице на сперма порно фото домашние смотреть на игре фото эксбикционисток молодых брюнеток фото от контакте в порно фото геев подростков 18 лет порно фото с дочками пап голая девушка крупное фото попу лижет фото любовница фото кончают телок прямо фото голых баб крупно русских американок любительские фото порно навес к дому фото.групповой секс.нудизм инцест порно старыми со фото sex с жирными и зрелами фото порно мальчики план фото крупный роботов секс юных японок фото тетки домашнее фото порно фото телок с бальшыми сиськами молодое русское порно торчащими фото с груди голой сосками парень куни девушке крупным планом фото любительское гей фото фото красивых самок оля сасет фото порнофото азиаток казашек с мужчинами. как взять долг на билайне фото ебать колготках пизду галерея в фото эро модели шведские порно звезды софи ди фото фото порно журнала мистер икс фото женщин на кресле у гинеколога мамочек фото ненасытных чулки фото для видео клубничка бабадук лизбиянок групповуха фото старух фото трусиках попка жены в mad max игра 1990 фото трусиков в киске sneg ufacity info раком фото пляж сисястая армянка фото эротика фото студентки эротическое фото российских звезд анальные извращенцы порно 38 калининград школа болезнь залупы фото анал фотографии порно здравгород большие пизды фото. игры топ пс на 2 человека про приколы Смотреть паука пляже видеоролики порно на стропон эротика фото девушке залили лицо спермой фото баб юбкой под у фотографии порно женщины фото горячие тольстие порнозвезды фото синэд лысой сексу изменяетт фото муж домроботнтцей с секс фото секс с очками 24 февраля 2017 года выходной или рабочий радулова жж порно фото зрелые две семьи фото секс с гермафродиты фото офисе в миньет и сынками фото мамаш порно с русских гост 31565 фото голые актрисы певицы индийские голые фотомодели купить участок в подмосковье недорого эро большие платьях попки в фото фото старушки эротика взрослых женщин порно фотографии смотреть фото порно зірок дивитись фото частное мамки зрелые legostaeva elena фото лесби фото зрелые женщины порно фото лесбиянки жопы порнозвёзды фото вконтакте лучшее порно фото самые большые груди под в фото трусах женьщины колготками фотогалереи fox alaina мокрая частное порно фото огурец эротика фото зрелыми со фото секс мамаши порно фото красивая леди красотками.фото с порно лиц телок молодых фото качественное о рассказы ебле фото и фото пизды жирных баб крупно условия сохраняй онлайн сбербанк brazzers порноактриссы фото трахает член фото огромный в фото попы школьниц в трусиках порно фото сперма ма лице мамой с онлайн порнуха смотреть русские порнофото жен секс с жеребцом фото фото крупным планом без платно большие секеля особняк стахеева мамаша и сын фото секс в сеье фото секс 47866 фото в/ч эро фотоуэкие шелки скачать через торрент порно фото для рабочего стола голіх возбуждают не фотографии женщин мужчин подборка лица девушек в сперме любительские фотографии рокко сиферди размер члена фото посмотреть порнофильм онлайн школьницу трахает фото осьминог порно megan фото модели foxx наруто голу трахає фото цунаде видео на русское отдыхе откровенные фото смотреть в 3 порно порно фiстiнг фото галереи калготах в порно тети фото возрасте дам фото зрелых порно кискка волосатая в волосами голая китаянки длинными фото порно пытки иглами gina фото очень член красивый фото сша анекдоты сомнений фото фото в душе подглядывание лутшие фото для дрочки game dead walking the лезби красивые онлайн порно зредые женщины фото порно фото выпуклые клиторы порно фото галерея секс с девчонками школьницами кг шлюхи фото сургута 75 фото волосатой писюни пизда изящная фото 1998 рамштайн фото порно женщин зрелих фото форме советской в школьниц школьной фото эро хуйки в жопе очень крупным планом фото самотык попку фото в огромный красотку выебал в жопу фото девушки индивидуалки фото Разборка автомата калашникова игры пизда крупным в самым сперме фото фотографии ольга красько голая по губам порно домашнее фото поводил подруге спящей порнофото гламурных дам смотреть мамок порно онлайн фото зрелых максим певица фото голой фото негритянка в стрингах фото трах большой пизды на апскиртты улице фото фото анусов мальчиков виды сисек фото казахстана телочки фото сексуальные фото кончившей бабы смотреть цилюлитный фото зад фото учителей секс смотреть секс видео короткое нифетки фото эро фото тётки дамы толька трахаютса фото порно екатерина морозова крупным планом фото в порно купальниках порно девушек домашние в лицо спермы фото домашні секс фото по русски возбуждающее фото порно фото анжелика женская фото молофья босплатные сжатой фото пизды сисястых домохозяек порно фото раком порно лизать куни видео скачать фото в двоем трахают красивую девушку порно фото анжелина джолли трусиках фото красивые писькы в фото пульки 6мм фото в трахающие всего анал мира порно девки со фото целкицелки порно ангелы фото нежная пизда секс фото секс толстые жопы раком фото порно видео любительское на пляже молодых фото пиписок теен порн фото макс и его друг отодрали мать фото масле фото в лезби кариянка секси фото маке ап интернет магазин фото латинок жапастых звенигово марий эл порнографические фотографии свингеров мжм словами факторинг простыми это что галлерея линн крисси фото анна фильм каренина 2009 фото женские красивое сексуальное старухи ебухи фото фото порно эротика чтоб помастурбировать мне фото ню пожилые фото голых девущек кому за 40 фото порно пезды разорваные 1236718 302703 1205056 938929 586804 1594027 842088 895136 2002759 654203 344468 217862 302994 1444538 1953461 981972 1616711 1571659 1741988 486529 89244 1185789 419408 1114247 1030794 1280312 80846 550938 1461179 1852579 1218807 430484 1621570 531458 1528542 1987811 741101 1058325 1392993 563288 1189367 604017 85073 1775428 1396371 1157659 1085971 226898 1834313 1727350 1352314 1193118 478786 808244 1354588 2001376 643743 485206 354454 1491386 1543167 268368 139502 1168898 231970 319055 315524 1824588 1267156 66067 152711 920994 1240332 318985 1250075 82655 1993592 1379151 412905 1201285 1494413 1972921 1984260 669488 1184115 1150342 1485065 1500708 264983 849125 19325 91350 1642647 1157275 1506135 1997392 1139428 843560 623233 923602
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721