Роль ідеології у формуванні іміджу політичної партії націоналістичного спрямування (на прикладі ВО «Свобода»)

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті подано загальні характеристики та проаналізовано основні підходи до розуміння поняття «імідж»; визначено зміст та особливості поняття «ідеологія»; акцентовано увагу на ролі націоналістичної ідеології у формуванні іміджу націоналістичної партії.

The article presented the general characteristics and analyzed the main approaches to understanding the concept of «image», defined the content and features of the concept of «ideology», focused on the role of nationalist ideology in shaping the image of the Nationalist Party.

Постановка наукової проблеми. Сфера політико-партійного життя сучасного українського суспільства характеризується проблемою невизначеності партіями ідеологічної платформи як важливого елементу побудови ефективного іміджу. У результаті нерозробленої політичної програми, або прикриття відсутності ідеології за іміджем харизматичного лідера постає ситуація, коли партії фактично, попри декларації, не є суб’єктами зазначених ними політичних ідеологій.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Особливу увагу проблематиці іміджу приділили у своїх працях вітчизняні науковці В.Бебик, В.Королько, М.Логунова, Г.Почепцов та ін. У їхніх роботах найбільш повно розглядаються питання, пов’язані зі створенням іміджу, а також аспекти його впливу на політичне життя. Різноманітні підходи до розуміння поняття «імідж» розглядалися у працях і зарубіжних дослідників П.С. Гуревича, В.М. Шепеля, які співвідносять імідж з різними персоніфікованими категоріями, а також А. Цуладзе, який акцентував увагу на штучному характері іміджу. Питаннями ідеології займалися Л. Н. Москвичев, Д. Чесноков В. Келле, який визначав ідеологію як систему поглядів, які віддзеркалюють інтереси і цілі діяльності мас людей, великих соціальних груп.

Мета і завдання дослідження. Метою статті є розкриття впливу ідей та позицій націоналістичної ідеології на формування іміджу такого політичного суб’єкта як партія. Для досягнення мети необхідним є вирішення таких завдань:

визначити зміст поняття «імідж»;

проаналізувати сутність поняття «ідеологія»;

виділити та охарактеризувати націоналістичну ідеологію у контексті формування іміджу партії.

Викладення основного матеріалу. Одним із важливих аспектів загального сприйняття та оцінки політика є враження, яке він справляє, тобто його імідж (образ). Імідж є «живою» та «органічною» комунікативною основою позиціонування влади, яку можна спрямовувати, коригувати, уточнювати, переробляти, аби вона відповідала очікуванням громадськості. Саме тому імідж має бути чітко структурованим, керованим, а відтак розроблятись та реалізуватись за відповідною схемою позитивного сприйняття залежно від обставин. У сучасному розумінні імідж (англ. image – образ, вид) – це стереотипізований образ конкретного об’єкта, що існує в масовій свідомості ((Шепель, В.М. Имиджелогия. Секреты личного обаяния [Електронний ресурс]. – Режим доступа: URL: http://ageofbook.com/study-materials/management/148-imidzhelogija-sekrety-lichnogo-obajanija-shepel.html. – Заголовок с экрана.)). М.Шепель називає іміджем «візуальну привабливість особистості». Але на думку П.С. Гуревича поняття «імідж» пов’язане не тільки із зовнішнім виглядом, але і з внутрішнім змістом людини, його психологічним типом, риси якого відповідають запитам часу і суспільства ((Гуревич, П.С. Философия человека [Електронний ресурс]. – Режим доступа: URL: www:psylib.org.ua/books/gurep01/index.htm . – Заголовок с экрана.)).

І.Л. Вікентьєв під поняттям «імідж» розумів результат і конкретну форму відображення предметів і явищ у світосприйнятті людини, тобто – відчуття, уявлення, поняття, які на основі цього формуються, і висновки, що робляться. Виходячи з цього, можна стверджувати, що кожному об’єкту притаманний певний імідж, «забарвленість», «впізнаваність». Навіть те, що його немає, вважає професор Г.Г. Почепцов, – теж імідж ((Почепцов, Г.Г. Имидж: от фараонов до президентов. Строительство воображаемых миров в мифе, сказке, анекдоте, рекламе, пропаганде и паблик рилейшенз [Текст] / Г. Г. Почепцов. – К.: АДЕФ-Украина, 1997. – 328 с.)).

Імідж відіграє значну роль у ставленні суспільства до політичних сил, нерідко він є визначальним фактором при виборі кандидатів на певні політичні, державні пости, ролі політичної партії у країні. Політичний імідж, як компонент системи політичного світосприйняття, можна визначити як особливий образ-уявлення про конкретний публічний політичний об’єкт (персоніфікований, інституційний, ідеологічний), який стихійно або цілеспрямовано створюється у масовій політичній свідомості за допомогою асоціацій, гіперболізує іманентні характеристики об’єкта, що сприймається, та наділяє його додатковими («фантомними») властивостями.

Згідно онтологічного підходу (С. Голдмен, В. Бебик, Л. Невзлін) політичний імідж далеко не завжди повністю й адекватно відображає реальний об’єкт, однак він обов’язково повинен містити ознаки, за якими певний об’єкт ідентифікується і, відповідно, виокремлюється серед подібних; володіє значною стійкістю і силою інерції. Тому політичний імідж – це все, що пов’язано з особистістю політика чи політичної партії; сформований в масовій свідомості, стереотипний, емоційно забарвлений образ.

Формування політичного іміджу партії відбувається як стихійно, несвідомо, так і свідомо, коли чітко відслідковуються особливості сприйняття партії, продумується нова стратегія і тактика формування сприятливого образу. І в основі цього образу лежить одна з найважливіших рис, що характеризує суть партії, виділена американським вченим Дж. Ла Палабаром. Будь-яка партія, вважає він, по-перше, є носієм ідеології або принаймні відбиває конкретну орієнтацію, бачення світу й людини.

Як правило, поняттям «ідеологія» (з грецької: idea – поняття та logos – знання) охоплюється система форм суспільної свідомості, які водночас виступають як свідомо визначені форми національного, класового або групового духовного життя, система прийнятих цінностей, в яких відображені корінні інтереси тих чи інших соціальних груп ((Михальченко, М.И. Политическая идеология как форма общественного сознания [Текст] / М. И. Михальченко. – К.: Наукова думка, 1981. – 260 с.)).

Поняття ідеології запроваджене у книзі французького філософа Д. де Трасі «Елементи ідеології» (1801-1815). Ідеологія – це вчення про ідеї, теорія ідей, що відображає особливий зріз у життєдіяльності суспільної людини. У широкому філософському трактування ідеологія – це «сукупність ідей і поглядів, які відображають в теоретичній більш-менш систематизованій формі ставлення людей до оточуючої дійсності і один до одного, які служать зміцненню або зміні, розвитку суспільних відносин». Традиційно провідною ідеологічною формою вважається політична. Кожен політичний рух, соціально активна верства, група, навіть держава прагнуть мати політичну оцінку дійсності в теоретичній формі, програму політичного розвитку на перспективу. Теорія наукової політичної ідеології повинна відповідати реаліям в країні і світі, спиратись на факти і висновки, які випливають з вивчення цієї реальності суспільними науками. Це ж стосується і конкретних теорій та доктрин, які входять до ідеології.

Саме тому програмні положення багатьох політичних партій виходять із існуючих політичних ідеологій. Ця складова іміджу політичної партії є головною, оскільки відображає основний сенс створення і діяльності політичної партії. Партія, що не має своєї програми і ідеології, не може бути повноцінною політичною партією, оскільки позбавлена будь-якого політичного сенсу. У сучасній політиці існують дві взаємообумовлені тенденції: партії є важливим чинником оформлення ідеологій як способу комунікації і, навпаки, ідеології формують політичні партії й їх імідж. Крім того, у партійній системі існують і формальні вимоги до необхідності розроблених партійних програм відповідно до яких «політичні партії повинні мати програму. Програма політичної партії є викладом цілей та завдань цієї партії, а також шляхів їх досягнення» ((Закон України «Про політичні партії в Україні» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: URL: www:zakon.rada.gov.ua/cgiin/laws/htm. – Назва з екрана.)).

Партійні програми задають загальні концептуальні рамки політичних партій, формують набір основних способів боротьби політичних партій за владу, політичних заяв і позицій партій з проблем політичного дискурсу. Партійні програми й ідеології також є найважливішими ідентифікаційними ознаками політичних партій, що дозволяють відрізняти партії одну від одної і формувати політичні переваги у виборців.

В сучасних умовах політична ідеологія націоналізму одна з привабливих, особливо у молодих націй, які тільки самоутверджуються і самовизначаються. Націоналізм в соціально-політичному аспекті – це ідеологія, політика і психологія сповідування національної відособленості та винятковості, недовіри до інших націй. Головні цілі націоналізму є цілі політичні, бо інтереси нації – це найреальніші політичні соціальні справи, від яких залежить буття народу. Політичні партії націоналістичного спрямування враховують в процесі формування власного іміджу такі характеристики як консерватизм та інерційність політичної свідомості виборців ((Антемюк, В.Д. Феномен іміджу та політична свідомість: діалектика взаємозв’язку [Електронний ресурс]. – Режим доступу: URL: www:intkonf.org/antemyuk-vd-fenomen-imidzhu-ta-svidomist. – Заголовок з екрана.)). Ці характеристики полягають у здатності зберігати усталені, не підвладні часові настанови та цінності буття, використовуючи їх як своєрідний захисний механізм; неквапливо «придивлятися» до всього нового й оцінювати його у національному вимірі; продукувати «за інерцією» форми національні всупереч «інтернаціональним», нав’язуваним здебільшого із-зовні і т. ін.

Партії націоналістичного спрямування намагаються використовувати ірраціональні компоненти національної свідомості (політичний ідеал, мрія) і раціональні – наприклад, використання національної ідеї, як такої що «чинить сильний опір» інонаціональним або ж чужонаціональним відповідникам.

На сучасній стадії розвитку українського суспільства та української політичної системи націоналізм розпочав етап виходу за межі літературного, політичного та наукового дискурсу і трансформувався у політичний націоналізм, як один із варіантів досягнення політичної влади, пропаганди ідеї незалежності, єдності держави та української нації. Підтвердженням цього слугує поява низки політичних партії, які у своїх програмах, статутах, виступах підкреслюють бачення сучасної української держави та суспільства з націоналістичної точки зору, зокрема Конгрес Українських Націоналістів, Українська національна асамблея, Українська Національна Консервативна партія, Організація українських націоналістів в Україні, Соціал-Національна Партія України та особливо цікаве, у контексті дослідження іміджу націоналістичної партії та характеристики її елементів, Всеукраїнське об’єднання «Свобода», яке на даний період часу є найбільш активним політичним утворенням націоналістичного спрямування. У процесі визначення головних рис ідеологічного елементу іміджу ВО «Свобода» ключовим є намагання з’ясувати, якими засобами партія формує цей імідж та чи підтверджується він її закликами та програмами дій.

ВО «Свобода» розпочало свою діяльність 13 жовтня 1991 року під назвою Соціал-Національної партії України. 14 жовтня 2004 року відбувся IX З’їзд, який ухвалив нову назву партії – «Всеукраїнське об’єднання «Свобода» та обрав народного депутата України Олега Тягнибока Головою ВО «Свобода».

ВО «Свобода» позиціонує себе як партію націоналістичного спрямування, яка поглядами, діями кардинально відрізняється від інших політичних партій, зокрема, націоналістичних, чітко сформованою, продуманою ідеологічною платформою. Це твердження пов’язане з тим, що в основу програми ВО «Свобода» була покладена праця провідника Організації Українських Націоналістів Ярослава Стецька «Дві революції» ((Стецько, Я. Дві революції [Електронний ресурс]. – Режим доступу:URL: www: ukrnacija-nk.if.ua/library/ideology/item-4. — Заголовок з екрану.)).

Використання націоналістичної ідеології як базового елементу свого іміджу «Свобода» трактує як шлях здобуття влади, що дозволить досягнути зрозумілої і бажаної для всіх мети – сильної і багатої України. Цей шлях вигідний для всіх громадян, тому поширення чіткої і зрозумілої ідеології українського націоналізму в суспільстві є умовою успіху такої політики. Але здобуття влади неможливе без залучення виборців, без отримання підтримки широких верств населення. Відповідно, ефективний імідж партії повинен відповідати вимогам, запитам, очікуванням великих груп виборців, адже він відображає взаємозв’язок між політичною партією і суспільством.

На початку своєї політичної діяльності «Свобода» працювала саме на території західних регіонів України, і навіть, пройшла до складу Тернопільської обласної ради. Такий вибір електорату пов’язаний із націоналістичними ідеями партії, а саме, з позицією щодо воїнів УПА, відзначення діяльності Р. Шухевича та С. Бандери на державному рівні, заборони визнання російської мови як другої державної мови, поширення української культури та ін. Зазначенні проблеми мають широке схвалення саме серед мешканців Заходу України, відповідно повідомлення та звернення адаптуються під найбільшу групу даної аудиторії, для якої партія позиціонує себе як захисника, борця за права україномовного населення України. Відповідно, лідер ВО «Свобода» Олег Тягнибок стверджує, що виборцю потрібно подобатись, треба говорити те, що він хоче чути – але щоб це не суперечило ідеалам партії ((Гайванович, І. Олег Тягнибок: «Мені б не хотілося, щоби мої погляди і моя позиція нашкодили Ющенкові» [Електронний ресурс] // Українська правда – 2004. – Режим доступу: URL: www://209.85.135.132/search. – Заголовок з екрана.)).

Не менш важливою складовою створення ефективного іміджу націоналістичної партії, і партій зокрема, є партійна символіка як засіб ідентифікації партії. На початку свого існування ВО «Свобода», а тоді Соціал–Націоналістична партія України, використовувала графічний символ «Ідея Нації», але із зміною поглядів партії від соціал-націоналізму до національної демократії та обранням Головою партії Олега Тягнибока партія разом із назвою змінила і символіку. Новим символом ВО «Свобода» є напис «свобода» жовтими літерами на блакитному фоні, тобто використання кольорів державного прапора України, а також використання спрощеного зображення жесту «Тризуб-Воля» у формі кисті з трьома випростаними догори пальцями. Цей символ, у розумінні партії, символізує малий Герб України, що також є посиланням на офіційну державну символіку, що однак не суперечить твердженню Закону України «Про політичні партії» у якому «забороняється буквальне відтворення у символіці політичної партії державних символів України» ((Закон України «Про політичні партії в Україні» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: URL: www:zakon.rada.gov.ua/cgiin/laws/htm. – Назва з екрана.)).

Апеляція саме до офіційних державних символів, кольорів пов’язана із бажанням впливати на аудиторію, бути впізнаваним через асоціативні поняття «держава», «Україна» та ін. Окрім символічного навантаження, символ «Тризуб-Воля» виконує і практичне значення, а саме, використовується для ідентифікації членів партій або її прихильників підчас мітингів чи зборів.

Важливим аспектом побудови іміджу ВО «Свобода» є використання ефективного методу впливу на аудиторію, а саме – архаїзації. Архаїзація вступає у дію в кризові періоди розвитку суспільства, і пов’язується з апеляцією до глибинних пластів масової свідомості. Використання саме цього методу пов’язане з тим що політична ідеологія націоналізму найпривабливіша саме для молодих націй, які лише нещодавно стали на шлях самовизначення і самоствердження.

У своїх зверненнях і виступах на мітингах та у ЗМІ представники партії «Свобода» активно користуються таким прийомом архаїзації як зростання статусу ворогів. У даному випадку мова йде про використання образу Російської Федерації як «найбільшого зла» для українського суспільства. Активісти партії негативно трактують поняття «російське» та роблять акцент на імперській політиці Російської Федерації як за умов радянської влади, так і за умов президентства. Це проявляється у критиці «російського» способу життя, і ствердженні того, що українська культура є відмінною від російської, державні інтереси України не співпадають з російськими. Так згідно положення чинної програми ВО «Свобода» пропонує «очистити владу та силові структури від агентури Москви; знешкодити фінансовані Росією підривні організації». Ще одним яскравим підтвердженням прийому зростання статусу ворогів є звернення Голови партії Олега Тягнибока під час виступу на горі Яворина 17 липня 2004 року в якому він закликав «віддати Україну нарешті українцям. Оті молоді люди i ви, сивочолі, оце є та суміш, якої найбільше боїться москальсько-жидiвська мафія, яка сьогодні керує в Україні» ((Повний текст виступу Олега Тягнибока на горі Яворина [Електронний ресурс]. – Режим доступу: URL: www: svoboda.org.ua/dokumenty. – Назва з екрана.)). Отже, такий чинник як «ставлення до Російської Федерації» є одним з головних елементів будівництва іміджу політичної партії «Свобода» ((Програма ВО «Свобода» (чинна) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: URL: www:svoboda.org.ua/pro_partiyu/prohrama.htm. – Назва з екрана.)).

Формування націоналістичного іміджу партії у свідомості суспільства ґрунтується також і на апеляції до загальногуманістичних цінностей, а саме цінності нації як вічної кровно-духовної спільноти. ВО «Свобода» виступає за те, що поняття «нація» потрібно трактувати як етнічне, а не як політичне. За базу цієї позицій було обрано висловлювання Тараса Шевченка, який казав, що нація – це є кровно-духовна спільнота і мертвих, і живих, і ненароджених, і тих, що в Україні, і тих, що поза її межами .

Для, того щоб зрозуміти реальне уявлення та бачення розвитку України та, перш за все, української нації ідеологами ВО «Свобода», ми проаналізували чинну програму партії, в якій зафіксовані негайні першочергові кроки запропоновані для побудови могутньої Української Держави. Для проведення дослідження було обрано метод фреймового аналізу як один із найпоширеніших методів аналізу політичного тексту. Фрейм – це цілісна структура представлення знань, що індивід використовує як у звичних ситуаціях, так і у нових, проблемних ситуаціях; розглядається як одиниця представлення зафіксованих у минулому знань, які відіграють вагому роль у сприйманні та розумінні поточної інформації ((Засєкіна, Л.В. Психолінгвістична діагностика [Текст]: навч. посіб. / Л.В. Засєкіна, С.В. Засєкін .– Луцьк : Вежа, 2008. – 188 с.)).

Методика фреймового аналізу тексту ґрунтується на когнітивних теоріях представлення знань мовця, дозволяє ширше охопити і представити ментальні репрезентації мовця стосовно основних життєвих контекстів ((Засєкіна, Л.В. Психолінгвістична діагностика [Текст]: навч. посіб. / Л.В. Засєкіна, С.В. Засєкін .– Луцьк : Вежа, 2008. – 188 с.)).

Процедура дослідження:

На першому етапі зафіксовано всі слова політичного тексту, які вираженні іменниками. Таким чином, виділено 2015 різних понять. На другому – всі іменники погруповано у відповідні загальновизначенні категорії. У результаті цього етапу виділено 6 категорій життя, простір, суспільство, люди, країни, духовність. Ці категорії є результатом узагальнення, категоризації та систематизації дійсності, що дає змогу розглядати їх як фрейми. На третьому етапі виділено найчастотніші слова кожної категорії та визначено їхній коефіцієнт частотності (FQ) в межах категорії: частка кількості використання кожного поняття від загальної кількості понять, що належать до цієї категорії. Показники FQ дозволяють виділити найчастотніші поняття, які є прототипами фреймів, згідно теорії Е. Роші ((Засєкіна, Л.В. Психолінгвістична діагностика [Текст]: навч. посіб. / Л.В. Засєкіна, С.В. Засєкін .– Луцьк : Вежа, 2008. – 188 с.)). На четвертому етапі з ключових слів відібрано поняття, що відображають певні події за схемою Предподія – Подія – Постподія. Ці поняття утворюють скрипт досліджуваного нами поняття, тобто структуру представлення знань, яка презентує стереотипну зміну подій, а відтак, є структурою представлення знань про життєві ситуації.

Згідно з дослідженням найширшою категорією програми ВО «Свобода» є фрейм «суспільство», що відображає бачення траєкторії суспільно-політичного розвитку держави. Ключовими поняттями цього фрейму є держава, власність, програма, закон, громадянство. Тобто пріоритетним для партії є бачення держави як головного розпорядника об’єктами історично-культурної спадщини, підприємствами, сільськогосподарськими землями та ін. Для реалізації цієї стратегії пропонується розробка та запровадження комплексу державних програм націлених на зміну економічного статусу держави у сфері економіки. Ще одним пріоритетним завданням суспільно-політичного розвитку держави є законне закріплення належності особи до складу громадян держави, що обумовлює її права та обов’язки. Простежується тут, також, позиція щодо законодавчого урегулювання відношень етнічних українців та національних меншин.

Фрейм «країни» відображає основні напрямки розвитку країни на міжнародній арені. Найпоширенішими словами є Україна, країни, Росія, Крим, Чорноморський флот Російської Федерації (ЧФРФ). Тобто підкреслюється багатовекторність відносин України із світовою спільнотою, остаточно не вказується єдиний пріоритетний напрямок зовнішньої політики. Проте, зазначається проблематичність і важливість врегулювання відносин із Російської Федерацією, перш за все у питанні розташування на території Автономної республіки Крим Чорноморського флоту Російської Федерації. А також зміни статусу Автономної республіки Крим, встановлення конституційного порядку та забезпечення стабільного розвитку цієї території згідно із обласним статусом.

Різноаспектним у досліджуваному тексті є фрейм «люди». Він представлений словами українці, громадяни, суди. По-перше, ВО «Свобода» прагне узаконити права етнічної більшості – українців. Тому особлива роль відводиться саме судовій інстанції, її розвиткові, реформуванню, забезпеченні прозорості, адекватності, неупередженості суддівських рішень. ВО «Свобода» бачить в українцях, перш за все, громадян, які підпорядковують особисті інтереси громадським, служать Батьківщині.

У категорії «духовність» як невідмінній складовій розвитку громадян, та держави у руслі традицій та культури представленні слова мова, відповідальність, статус. У даній категорії підкреслюється відповідальність українського народу перед проблемою збереження, розвитку української мови як невід’ємної частини самоствердження, самоусвідомлення українців. Звертається увага на необхідності остаточного визначення та захисту статусу української мови на конституційному рівні.

Значущою сферою суспільно-політичного розвитку держави є рівень життя її громадян, саме у фреймі «життя» відображаються прагнення та уявлення політичної партії про бажаний рівень життя співвітчизників.

Найчастотнішими поняттями фрейму є слова права, захист, безпека, боротьба. Отже, головними характеристиками необхідним для забезпечення стабільного розвитку членів українського суспільства є їхні права та безпека їхнього життя. І головними інструментами здобуття цих інтересів, партія вбачає у боротьбі за них та захисті на законодавчій основі.

Останньою, але не менш значною є категорія «простір», що відображає напрямки та засоби розвитку держави у межах своєї території. Ключовими словами даної категорії є територія, розмір, роки. Відзначається важливість визначення території України, офіційного закріплення її розміру, для налагодження та розвитку ефективних зовнішніх політичних відносин із країнами сусідами. А також, врегулювання на міжнародному рівні всіх питань, щодо спірних території. Посилання на проміжок часу вказує на нагальній необхідності реалізації цих завдань, їхній пріоритетності.

Відбір найчастотніших слів у кожному виділеному фреймі дає змогу сконструювати сценарій тексту досліджуваної політичної програми: українці, права, мова, держава, територія, Україна. Сценарій дискурсу чітко демонструє основні пріоритети політичної партії у розбудові демократичного устрою в державі.

Згідно четвертого етапу, сконструйовано скрипт досліджуваного тексту, який полягає у відборі слів з найчастотніших понять, які містять значну частку дієслівності та розміщуються у ланцюзі Предподія-Подія-Постподія. Скрипт досліджуваного тексту представлений такими поняттями: захист, програма, статус.

Таким чином, основне бачення партією теперішньої України полягає у захисті пропагованих ідей націоналізму для розвитку українського суспільства через провадження основних зафіксованих у програмі партії положень та досягнення у майбутньому гідного, визнаного статусу Украйни у світовому просторі.

Отже, завдяки методу фреймового аналізу, що дає змогу змоделювати уявлення і бачення ВО «Свобода» основних напрямків розвитку України, можна підтвердити думку про те, що партія дійсно вибудовує у своїх програмних положеннях національну ідею, як необхідну складову, передумову розвитку суспільства у необхідному напрямку.

Партія, у процесі формування власного націоналістичного іміджу, апелює до таких суспільних цінностей як безпека, земля, громадянство, незалежність. Імідж партії побудований на грі почуттями – експлуатації мовного питання, етнічній приналежності громадян; на постійній апеляції до консервативної свідомості виборців, тобто у зверненні до настанов, традицій, як захисному бар’єрі від інновацій, що продукуються, переважно, з інших країн.

Висновок. Отже, визначальним складником іміджу політичної партії «Свобода» слід вважати її націоналістичну ідеологію. Ідеологічний стрижень політичної партії відображає основні моменти, за якими відбувається її позиціонування. Адже партія без бодай найменшої спільності поглядів перестає бути партією, через неминучий розрив між деідеологізованими керівниками, що бачать у ній лише знаряддя для політичної кар’єри, і виборцями та рядовими членами, які чекають чіткої ідейної орієнтації та вірності цілям, навіть практично недосяжним.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

good objective resume associate sales for thesis medical topics for students law service editing personal statement best school dissertation thesis reference apa binding thesis cheap sydney romans help homework primary co uk dating a online teia ver unpublished dissertation phd resume review help Adalat online generic buy cover letter service professional writing borders without world on essay via la inderal paypal buy college essays my write helper thesis phd service writing will best custom sales essay dissertation writing 3000 for hire essay does matter help patriotism still vitae services curriculum writing of purpose writing statement to application a introduction good how write write how on in facebook name arabic to my best resume services nj dc writing worksheets order of sentences online dating diffview and homework add help freshmen for college writing prompts regulation dissertation banking essay against discrimination persuasive help ask homework a question edco online papers exam application essays buy college online the in, the role themes of parents lover, duras, my essay favorite memory essays for online sale eb essays white apply online companies writing essay resume engineer sales for sample smart term papers set fitzer vimax coffee achat power lab homework help electronics for front cover desk letter medical receptionist help with dissertation proposal calculus me help homework with my services professional boston resume writing generacionales palabras dating yahoo websites coursework writing univeristy dissertation walden help for essay writing university autobiographical help essay ccusa assistant for objective medical externship resume introduction essay help rules essay admission writing write help my college essays me buy college sent email essay website for essays custom best alphabetical bibliography style order citation chicago essay control border reviews essay editing service college writing in 76ers philadelphia services resume best essay orderliness on me statement for thesis create for thesis students medical good to residency for write how medical statement a personal help assignment physics medical for clerk letter records examples cover for examples cover experience receptionist no letter medical thesis phd andrew stothers dating heineken ontvoering online de writing company resume homework american history auditory helps need i homework help calculus site homework helping books best help essay college money everything essay buy cannot assignment presentation help hindi essay websites essay daily life gettysburg essay homework help for website statistics homework help curve lorenz henini speed dating order process chronological essay county library help homework ramsey essay info custom social help school studies homework high chris ventura wife sues dating jesse kyle's speech graduate nursing school therapy supplies essay comment dissertation faire dialectique avec plan papers group custom sleep disorder essay cheap and plates napkins paper bulk and egg an west east essay settings on the of essay quote book gratta dating yahoo portafortuna vinci e check your online paper helper app my homework bc help homework no lessing doris witchcraft sale essay for a lab with writing help report biology example resume help annotated help writing research papers bibliography does francisco san help hotline homework papers write for that sites you it writing service resume worth glasgow dissertation help australia my write essay online college done homework library help homework pima help writing argument essay application buy college prompts essay writers cheap article essay an news the about re homework help help homework nyc why paper write with i do sideways my term order paper on planning partial writing companies freelance research writing reviews edusson paper thesis for sale phd papers writer inkjet paper a1essays order paper for sale balers africa south statistics heartattack cholesterol help online free homework math cv for engineers mechanical reader meter sample for resume best research sites paper writing resume for college high admissions student school a essay buy nursing homework help fast blood home pressure machine bp service writers writing essay ask someone to to how your be thesis advisor help term fastpitch softball paper history help world essay ap persuasive essay disorders eating essay hilarious while high written newsletter writing price service essay in methods preparation ordering of writing for material medical services writing india buying computer research a on paper thesis obsessive statement disorder about compulsive research paper online service essay college york times new application written active essays in voice essay writers us based you should a paragraph thesis 1) (points writing answers avoid thesis when proquest purchase dissertation procrastination homework help hire writers philippines for writing zoo dissertation services singapore in download dating rpg for mechanical engineering format resume i homework in will french do my essay my writer assignment help scdl online trust cialis i 272 canadian soft can online essays help sat with what paper writing research is thesis a with need help statement dating site about how we cost letters resume cheap cover and attaining help cheap australia assignment price best 20 plus mg levitra world writer essay college help diversity online essay application van essay sanrakshan higher advanced essay help art helps essay knowing an the of you text understand structure the where nitroglycerin to buy cover manager to hiring letter old year calls 4 boy homework for 911 help hilarious helpers homework science without a zagam perscription divorce papers online california services ontario writing burlington resume esay biology my do service photo writing printing uk dissertation best my sydney do assignment executive statement thesis order 9066 about buy cheap Risnia mla paper purchase writing research paper help ocr physical health scheme mark physics b essay on coursework essay help amadeus assignments can buy you help essay with diversity dissertation pay journals for me for write my paper cheap for online dissertation help yahoo essay disorders eating help economy homework sat essay outline test homework helps scores helpers homework york new single dating women free writing techniques paper my to novel write first how graduate custom presentation торрента скачать Амнезия игра 2 с фото качественное лесби Побег с побережья черепа картинки эро в юбке фото класс Интересные 2 уроки по музыке плохо хуй стоит Клинцы для года Прикольные нового стишки фото порно возрасте в блондинка огонь вода самолёты и Игра скачать Хорошие и интересные новые фильмы мультики порно смотреть монстро учится читать Лунтик игра скачать наказание жен за измену частное фото Как оклеить стены бумажными обоями фото корат порода Карачев пенис падает порног фото мам зрелых удлинить член в домашних условиях Зеленокумск фото голых сисек сфотаных на телефон подгляделки как девушкимылись фото Интересные события на день города мировой игр второй Рейтинг о войне дейнерис Дублерша игре престолов в фото пооно зрелих женщін как разместить свои порно фото клуб для пара секса свингер ищет с фото пару красноярск до повседневные кален в девушек платьях фото фото сисечки зрелой настоящие для Игры мальчиков танки как ебут родных сестер фото порево фото секса Интерьер гранта лифтбек фото лады Игра для мальчиков к 23 февраля Скачать игру аквария через торрент пизда красивая фото мире Талдом отзывы трибестан порно секретарши фото галереи игру обезьянку Играть в весёлую попы фото мам большие порнуха зрелых голые видео фигура фото парни красивая сипух сов картинки игра в сибур-арене студенткам фото секс ротик своей в кончил сестренке фото она дрочит киску фото игры на 2 Скачать андроид голодные группа бандерос фото девушек голые фото старих женщин порнуха Комиксы 5 ночей с фредди новая эра на телефон 225 Скачать нокия игру порно фото траха с чужой женой фото порно с тинейжерами Куклы реборн силиконовые фото цена голие толстушки фото с раздвинутая пизда на жену фото друг кончает Игры эквестрия герлз на русском сладкие фото лизбиянок оружия игре для к метро 2033 Коды Тайны пирамид игра скачать торрент онлайн паук пасьянс Играть в игры Статусы про моё отношение к людям анал попа фото как удлинить половой член Серпухов Игры на развитие личностной сферы связать что можно Картинки спицами Картинки для программы повер поинт 3d Игры человек паук играть онлайн фото самых красивых гимнасток фото мохнатка женская Линду евангелисту фото в молодости комикс рожицы Скачать обои для телефона 240х400 попке фото в предметы обои стол орхидеи Белые рабочий на Робокоп игра скачать торрент на пк Игры онлайн бродилки скачать игры Коробка на с день рождения приколом игра airlines 3 взаймы в игру фото девушек в облегающих юбках Скачать игры для ppsspp андроид 2112 цены фото ваз авто и Продажа насилие фото ебут инстаграм в Фото бородина ксения материалов из природных фото Птица натальии смотреть пастушной порнофото окрашено прикол ультиматум игры Все мортал комбат Сднем себя картинки рождения фото стелла стайлс 18 порно домашние видео Чеснок полезен или нет для печени вагины волосатые фото Читать сказки братья гримм онлайн компания девок без трусов фото голые женщины в поле на лугу фото бикини с вырезом на писе фото для мальчиков Машины игра гонки Чит на без скачивания мир комиксов лада фото васта Последняя версия игры спин тайерс на Кухни в 2.5 фото хрущевках 2.5 шкода октавия 3 поколения фото мокрых прозрачных купальников фото Сказка о орле в капитанской дочке Что сделать шпагата фото из можно порно хентай фотоалбомы порно жоски фото Игры черепашка оззи во весь экран порно фото женщин новочеркасска такое картинках Что семья стихи в порно фото ебут в пизду и врот фотографии сексуальных медсестричек. в Играть спортивные игры онлайн Антиквариат оценка по фото москва париж групповой анал порно реально жопы фото Стихи юбилеем с женщине приколом с фото зеленой рыбы игру торрент dirt Скачать 2 через варфаре настроить игру Как арморед Играть в все флеш игры с читами вагин хозяйки с фото ротом сравнении в Удалить фото в айфон через айтюнс с водкой с Рецепт фото хвороста ли можно члена размер увеличить Гаврилов-Ям 2 мировой на на Игры пк тему войны волосатых фото голых персики для потенции игры в янг и лунг Модели женского белья нижнего фото в фото стиле 60-х Вечерние платья как побольше хуй сделать Ужур Игры тачки молния маквин онлайн фото надия альмада фото волосатые женщин груди торрент Фильм выживание игра на Мисс вселенная 2015 участницы фото одноклассников с Игры на планшете сексуальной фото нальчика девушки Грибы которые можно есть картинки игры сердец для наши игры тачки фото три в адном дырки порно час нтв фото суда порно фото бабы извращаются женщины с гигансками жопами порна фото фото порно анал с азиатками фото голых толстых латино-американок статус смайлик вк с поставить Как Марионетка фото в 5 ночей с фредди Крупный рисунок на обоях на кухне Сарафаны женщин полных фото для ауди Продажа фото украине в и цена фото тельман эрнст Какие каши полезные для похудения препарат vigrx plus Лосино-Петровский порномодели красивые фото Статус если человек тебя не любит фото эротика 5 размера грудь онлайн игра shakes Красная книга рыбы фото и описание самые широкие бёдра фото порно Мать драконов игра престолов сцена Гонки на мотоциклах игры онлайн фото на рецепт сгущёнке с Рулет Игра шоппинг в париже на новый год Компьютерная онлайн игра для 5 лет алкатель с9 фото плохая спермограмма Ростов в одноклассниках про Статусу жизнь Картинки на рабочий стол с львами Скачать игру майнкрафт версия 1.9 смотреть онлайн порно фото извращения кунигулус фото Интересные мировых о факты войнах флэш игра света За вокруг дней 80 мне любимый тебя не Статус хватает Рамка для фото с помощью фотошопа игра родина чат андроид 3d для через игры торрент большые цыци у пожылых фото 1белов сказка в анюты и мишук для Скачать с торрента игры flatout 3 Итальянские на в дону обои ростове Торт без мастики свинка пеппа фото ворса ткань фото голые киски фото садо мазо порнофото русских маи свободная на скачать езда пк Игры огромная пизда фото новые Что за слово из 4 картинок ответы Как использовать одно ядро в игре Видео про украинскую армию приколы Жимолость синичка фото и описание с по фредди Картинки игре 5 ночей метро документы в на москве в Фото Игры на пк про демонов или ангелов Двери межкомнатные с фрамугой фото подругу сын мамы зрелую голых фото выйбал фото с Блузы рукавом цельнокроеным На игре трейлер смотреть онлайн ирине винограда фото подарок Сорт онлайн Игра андроид для престолов Сказка о звёздном мальчике 2 серия Once upon a time однажды в сказке Фото домов из бруса одноэтажные больные пизды фото Не загрузить фото в одноклассники Форель запеченная в фольге с фото как увеличить длину пениса Никольское Картинки с енотом стражи галактики фото друзей муж домой частное русское привёл девушки аву красивое на Самое фото скачать порно проституток фото голых ру школьниц фото проно частные трансвеститка голая фото видео Самые и красивые статусы короткие На фото уф-лампа для сушки ногтей arkham на игру knight Читы batman 2 касания игра для онлайн убийц смотреть Игра hd год обои на рабочий стол Hd новый правильно Как одеваться фото нужно фото порно актрисы b monroe фото и попки упругие сиськи war скачать Игры total shogun 2 titts фото big новые фото слайды гоа гениталигермафродит фото видо прозрачная еро одежда на улице фото самая большая груд порно фото с фото ебляй Розы флорибунда описание и фото фото голеньких груповух лезбияночек проводниц женщин фото Скачать игры farming simulator 13 Природные явления фото с описанием литл порно фото каприс модели сдкса пар ню молодых фото Питер пен и венди однажды в сказке русское порно фото красоток картинки квн png Последние фото веры брежневой 2015 Пословицы на букву а с картинками Игра zombie скачать торрент на pc Чего начинаются аленушкины сказки эротическое фото жопастых телок эро фото урсуляк ground онлайн играть tanks war Игра Старая сказка 12 месяцев смотреть Игры огонь и вода светлом храме с кляпом в попку порно фото порно фото армянски бутик игру 2 скачать Как модный порно фото дани смотреть порно фото пит буль Как с флешки скачать на комп фото девушки ебущиеся фото Рецепты торта на новый год с фото Приготовить майонез рецепт с фото порно все.фото 6уровень игра 94 процента ответы азиатки туалете в порно онлайн фото пьяные порно насилие жесткое рошон феган фото порно девственная попка фото секс студенток на природе Игра на гитаре видео уроки 1 урок сладкая пизда гимнастки фото Дмитрий назаров и его жена фото до и фото после волосы Короткие игры в голышок спеман Чувашия ли помогает порно фото ххх трансов clash of Картинки clans лучницы в Скачать игру бета через торрент аватарку вк картинки в Красивые на части игры все Прохождение хитман секс мужчиной с фото женщина пляжа 2015 Дагомыс города и фото Игры майнкрафт на 0.10.5. андроид загадки тотема жопами раком мамаши стоят с показывают очко большими фотогалереи вконтакте Юнити игр для плеер веб в Как разместить картинки фотошопе онлайн игры Новые онлайн играть небритые фото бабы Игры на внимание для 6 лет онлайн Компьютерные игры рыбалки и охота 9-4 браж фото фото жена спит пьяная Как убрать второй подбородок фото джонс фото вини тетя лиза порно фото подборка фотографий сиськастых телок Программа для фото с форматом nef порно фото ноги полные чулки Игра где надо ездить на велосипеде фото красивых девушек с большими губами и большой грудью Все игры мой говорящий том уборка фото попу транса в меги грейс фото эротика Жены изменяют мужьям частное фото фото настя каменских голые Самая новая игра о человеке пауке большой в вертолет Фото самый мире 20 level игра фото девушек ujksi 2 Генералы стратегия торрент игра сказках такое пушкина в зачин Что ролики порно китайские фото затмение с самолета Солнечное фото тела мужчин и женщин голые Сднем рождения милана в картинках Поднятый палец вверх большой фото Мокасины мужские чем с носить фото в Автомобили цена фото белоруссии Как поставить в статус сердечки фото ягодице на укола после Шишка игры про на Скачать андроид повара Горячие источники в тобольске фото Рисунки к 23 февраля красивые фото порно фото только фото отсоса для марта 8 стенгазеты Картинки бабы фото в чулках зрелые 60 для женщин фото лет Причёски фото alex gonzalez прозрачных баб в фото фото матовый и потолки Глянцевый фото с украденных или потерянных фотоаппаратов порно com 4 Свадебные платья спб недорого фото julie cash instagram все фото вк любовь про смайлами со в Статусы of tanks world Инвайт-код игры для Тесто для пирожков готовое фото мультяшный из фото Сделать эффект отзывы vigrx Лесной plus фото девучка голие лучших надпись Как в фотошопе замазывать в фото куриная с Печень горшочках Начинающийся на фото ногах грибок Дизайн кафеля на полу в кухне фото вальсирующие фото голых девушки русских фото порно Король лев скачать денди игру для фото негр трахаес попу Видео смотреть игры ассасин крид 4 тракрора игры в Скачать игры dragon 1 торрент age размеры Сергиев половой член Посад 214м нива фото смотреть порно инцест старых фото копченостями Солянка с рецепт Опыты с атмосферным давлением фото Результаты диеты для ленивых фото Игра на компьютер тайны атлантиды Фильм сказки шахерезада 1001 ночь вебанная пизда фото порно фото рускиие мололетки порно фото пизды латинок порно фото горячих брюнеток порно фото чу фото девушек забрызганных спермой языку по русскому Новогодняя игра трио в фото попу где купить vigrx plus Куйбышев Картинки кто ты из знаков зодиака фото. брюнеток лобки ужасно волосатые порно вудман смотреть видео что лучше спемана Новопавловск шпаргалки полезны фото женских писек и сисек габейра фото майя порно фото эгида порно зрелие тети аварию попали сын в и загадка Отец для Фоторамки 2 влюбленных фото на как лавровый лист влияет на потенцию Скачать игры по онлайну про зомби пьный секс трах фото чёрно скачать девушки фото стервы белые порно молодыми пожилых с фото Картинки аниме смешные моменты из ранчо Игры барби на приключения платина фото ирида гипнозом порнофото спящие под порно онлайн зрелые с парнями Картинки с именами артем мужскими с андрей рождения Картинка днём Скачать игры с жанром выживание жена друга фото раком сзади Смотреть прохождение игры папа луи лестниц Фото металла ограждений из в картинках овуляции Выделения при порно фото инцест мама с сыном гагары фото птицы скачать игра для Соник компьютера малахита изделия Ювелирные фото из женщин формами фото роскошными с фото сковороде плова в Рецепт Порхов эрекции улучшения для продукты из картинках Тигруля пуха винни в фото связал жену питомцами андроид на за игра Уход Как вернуть деньги за стим игру фото в тх на clash of Базы clans 7 Фен шуй обои для рабочего стола для фотошопа фото онлайн Программа солитер фото лещ Скачать сталкера чистое небо игра смотреть горячая порно фото пиздищи крупно Навес двора из поликарбоната фото Наколки с надписью спаси и сохрани фото секс пеньюаров порно фото жены в бане с друзьями трах требования игры rage для Системные порно фото кончил в пизду через расширитель в цены пензе Мебель стенки и фото казачьи сказки mp3 в Обои северной с спальню стороны молодые в купальнике фото 240х400 Картинки с новым годом движущиеся Волк и волчица картинки карандашом скинуть с фото Как контакта можно хай создать монстра игры Монстр Играть в игру готовим еду с барби фото как геи удовлетворяют друг друга Самые список игры популярные мира стратегии на пк игры 2015 Новинки секс фото большойчлен Игры майнкрафт моды видео смотреть Домашняя йога для начинающих фото на Скачать сталкер хр виндовс игру Скачать игру на пк зомби растение Игра престолов 4 сезон 4 онлайн парк сказок смотреть фото порно бабушек Блюда филе индейки рецепты с фото Шарфы как красиво завязать фото bug 1200 фото почему падает член Брянск внедорожников фото марки машин Все Игры макияж винкс макияж гармоникс целки жесткий секс фото Объединение лоджий с комнатой фото абстракция рабочий на стол Обои hd название орхидей комнатных и Фото бабушкі фото с xxx молодими Рецепт татарской выпечки с фото из кончи фото делает пузыри фото целки виды Картинки про любовь со смыслами под колготками фото одежде фото в голубих порно женской для 8 вилли машинка мальчиков Игры порно фото инсцесов с спермой. фото мамы и дочки ххх голая киска жены фото ты Статус очень мне любимый нужен девушка с тренажером для увеличения груди порно фото timea touch порно фото смотреть видео порно фото зрелых Смотреть видео крестный отец игра новый паук человек скачать Игры 4 Скачать новые игры рпг с торрента 2.0 скачать человек Как паук игру Чем полезны кешью орехи для женщин усов вадим фото статус нп-069-06 Игры стрелялки с зомби и деньгами шарики с инструкцией Поделки фото Скачать игры pacman через торрент hd фото упитанных девушек играми для с класса 9 Презентация довольная пизда фото картинками с фотографиями и Сайты гугл+ фото мои Игры на андроид телефон с кешем Игры с прохождением уровней марио на Фото службе моделей автомобиль скачать беременных фото порно Фото изделий из серебра с золотом carolin wosnitza фото расстоянии о Демотиваторы любви на девку девственности пацан фото порно лишает Скачать на телефон игры прикольные трусиков фото палева голые телки фото задница нокиа Скачать телефон на игру 225 порно фото русских женщин вблизи потенции область для Орловская средства улучшения цветочками белые с чёрно Картинки игры девять стол рабочий Яхты корабли обои на с зади вид эро фото про Скачать фото телефон на любовь Недорогой дизайн домов внутри фото
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721