Роль держави у врегулюванні правовідносин сторін за договором банківського вкладу

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Анотація: У статті проводиться аналіз діяльності держави як суб’єкта публічного права у врегулюванні приватноправових відносин сторін договору банківського вкладу, а також проводиться аналіз причин та умов, що сприяють негативним процесам у цій сфері. Автором робиться спроба пошуку способів вирішення проблемних питань впливу держави на врегулювання приватноправових відносин сторін.

Annotation: In this article the author makes the analysis of the state influence on the private law relations between the parties of the deposit contract. Also the author makes the analysis of the maters and conditions that stimulate the negative processes in the private law connected with the state influence on them. The author tries to find the solution of the problems in the sphere of public and private contractual relations and their interaction.

Метою та завдання дослідження: є визначення ролі держави у врегулюванні правовідносин сторін, а також пошук шляхів вирішення проблемних питань пов’язаних з втручанням держави у врегулювання приватноправових відносин сторін договору банківського вкладу.

Досліджуючи місце держави та роль у врегулюванні договірних відносин слід розпочати з визначення сутності та співвідношення приватного та публічного права.

Правова думка тривалий час задовольнялась обмеженим розумінням різниці між публічним і приватним правом, яку можна визначити наступним чином: «публічне право це те, яке має на увазі користь (благо, інтерес) держави як цілого («ad statum rei romanae spectat»), а приватне право те, яке має на увазі інтереси, користь окремих осіб, індивідів як таких». З науковців, які притримувались даної мозиції можна виділити К.Ф. фон Савіньї, Арєнса, Меркеля, Шершеневича. (( Черепахин, Б.Б. К вопросу о частном и публичном праве: [Электронный ресурс] – Режим доступу: – [http://civil.consultant.ru/elib/books/22/1055.html] ))

Л.І. Петражицький у своїй теорії зазначає, що норми приватного права мають значення у справі захисту публічних інтересів. Будь-яке право може бути зведено до публічного інтересу, якщо взяти до уваги не ізольовані відносини, а всю сукупність однорідних відносин, той чи інший юридичний інститут. «Хіба той чи інший спосіб формування сім’ї, власності чи спадкування має значення для держави як цілого, – говорить І.А. Покровський, – і тим не менше, все це інститути цивільного права. Хіба не інтереси держави як цілого сповідує держава укладаючи договір поставки провізії для армії, яка захищає Вітчизну. І тим не менше, такий договір належить до сфери приватного, а не публічного» (( Покровский И.А. Основные проблемы гражданского права: [Электронный ресурс] – Режим доступа: – [http://civil.consultant.ru/elib/books/23/page_4.html] ))

Державний інтерес, як випливає з вищевказаного, має невизначений і розмитий характер. Дуже важко визначити, що може бути державним інтересом для держави. Вочевидь завжди державним інтересом буде прагнення зменшити можливі негативні наслідки від певних процесів.

Відповідно до ч.1 ст. 1 Цивільного кодексу України, цивільним законодавством регулюються особисті немайнові та майнові відносини (цивільні відносини), засновані на юридичній рівності, вільному волевиявленні, майновій самостійності їх учасників.

Правовідносини, які базуються на принципах юридичної рівності, вільному волевиявленні є приватноправовими. Свобода договору і обов’язок виконання сторонами умов договору є визнаними принципами договірного права в усьому світі. Приватноправові відносини є сферою юридичної децентралізації, де відсутній єдиний владний центр, здатний підпорядкувати своїй волі решту суб’єктів, і, в той же час, значній кількості громадян і організацій надана широка можливість регулювання відносин на власний розсуд, вибору того чи іншого варіанту поведінки з багатьох можливих, встановлення взаємних прав і обов’язків за обопільною згодою, а не в силу веління уповноважених органів державної влади. (( Алексеев С. С. Право. Азбука. Теория. Философия. Опыт комплексного исследования / Алексеев С. С. – М.: Издательская группа НОРМА – ИНФРА, 1998. – С. 41-47. ))

Відповідно до ч. 1 ст. 167 Цивільного кодексу України, держава діє у цивільних відносинах на рівних правах з іншими учасниками цих відносин.

Існує досить спірне питання: чому серед усього різноманіття аспектів взаємодії приватного та публічного в правовому регулюванні та, в цілому, в правовій дійсності, на перше місце поставлено саме проблему забезпечення публічного інтересу в приватному праві. Причина цього в тому, що. характер приватноправових відносин, їх змістовне наповнення, межі поширення та функціонування (що, в свою чергу, визначає особливості правового статусу, права, обов’язки, відповідальність суб’єктів даних відносин, діапазон юридичних можливостей для реалізації такими суб’єктами інтересів тощо) залежать від сфери дії та спрямованості публічно-правового регулювання. Сфера останнього залежить від таких чинників, як, наприклад, пріоритетні завдання держави протягом того чи іншого історичного періоду, цілі створення певного типу економічних відносин, тощо. Публічно правове регулювання може бути спрямоване на проникнення в увесь простір життєдіяльності суспільства та підпорядкування більшості правових інститутів своїм принципам. Але в будь-якому випадку, відносини приватного права охоплюють собою лише ті частини, що зазнають впливу публічного регулювання тільки незначною мірою. (( Кубко А. До питання про публічний інтерес при регулюванні приватноправових відносин / Кубко А. // Юридична Україна. – №2/2006. – С. 65 – 68. ))

На сьогоднішній день має місце дуалізм у визначенні статусу держави як суб’єкта приватноправових відносин. З одного боку держава підтримує позицію невтручання в договірні відносини сторін. З іншого боку, держава втручається шляхом нормативного регулювання договірних відносин. Виникає ситуація, коли держава в особі своїх органів втручається в договірні правовідносини сторін, які базуються на принципах приватного права задля певного суспільного блага. На нашу думку це благо є не чим іншим як спроба реабілітуватись за допущені помилки, не допустити руйнування системи.

Норми Конституції України встановлюють такі фундаментальні принципи, як визнання особистості вищою соціальною цінністю, взаємна відповідальність держави і громадян, спрямованість діяльності суспільства на реалізацію потреб його членів, рівноправність держави і недержавних утворень у приватноправових відносинах.

Загальновідомим є факт тривалого, глобального кредитування населення, що призвело до надання громадянам значних грошових сум, при цьому держава не втручалась у цей процес, хоча було очевидно, що може настати брак грошових коштів, оборот яких в банківській системі є настільки важливим для держави наскільки кровообіг для життєдіяльності організму людини, коли ж настав ризик стагнації чи взагалі руйнування всієї системи, Національним банком України (далі – НБУ), як регулятором банківської системи та гарантом її стабільності, прийнято Постанову від 11.10.08 р. № 319 «Про додаткові заходи щодо діяльності банків». ((Про додаткові заходи щодо діяльності банків: Постанова НБУ (не набрала чинності): [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cginreg=v0319500-08.))

Одним із ініційованих НБУ заходів забезпечення стабільності функціонування комерційних банків є вказівка банкам «Виконувати свої зобов’язання за всіма типами договорів із залучення коштів у будь-якій валюті лише в разі настання строку завершення зобов’язань, незалежно від категорії контрагентів» (п. 2.4 Постанови з урахуванням змін, внесених постановою Правління НБУ від 16.10.08 р. № 328 «Про внесення змін до постанови Правління Національного банку України від 11.10.08 р. № 319»). ((Про додаткові заходи щодо діяльності банків: Постанова НБУ (не набрала чинності): [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=v0319500-08.))

Слід звернути увагу й на те, що згідно зі ст. 63 Закону України від 20.05.99 р. № 679-XIV «Про Національний банк України», НБУ не має права вимагати від банків виконання операцій та інших дій, не передбачених законами України та нормативними актами НБУ. Ст. 56 вищенаведеного Закону передбачено можливість оскарження нормативно-правових актів НБУ відповідно до законодавства України всіма зацікавленими особами, чиї права та охоронювані законом інтереси порушує такий нормативно-правовий акт. ((Про Національний банк України: Закон України  від 20 травня 1999 року – Відомості Верховної Ради. – 1999. – №29. – Ст. 238. ))

Чи можна притягнути особу до відповідальності за невиконання обов’язків, які нав’язані (в нормативно-правових актах) стороні вже укладеного договору? Очевидно, що ні, адже необхідним елементом виконання обов’язку в договірному праві є згода особи, яка індивідуалізується у договорі.

Договір банківського вкладу за своєю юридичною конструкцією є одностороннім, тобто таким, що породжує обов’язки для однієї сторони –  банку. Вкладник не несе обов’язків за договором банківського вкладу. Але досить часто банки не виконують своїх обов’язків і при цьому, фактично не несуть відповідальності за протиправні дії.

Необхідно проаналізувати ситуацію, яка склалась навколо ПАТ «Західінкомбанк» та позицію держави, яка виступає в особі Національного банку України. Протягом 2009 року – лютого 2010 року у вищевказаному банку введено тимчасову адміністрацію, а з моменту закінчення тимчасової адміністрації і по сьогоднішній день, банк на законних підставах не виконує взяті на себе зобов’язання перед вкладниками. Так, ухвалою Господарського суду м. Києва від 12.02.10 по справі №6/104 за за позовом ВАТ «Не диверсифікований закритий венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Інноваційні стратегії»» до Національного банку України за участю третьої особи, що не заявляє самостійних вимог на предмет спору ПАТ «Західінкомбанк» про спонукання до виконання умов договору – застосовано заходи до забезпечення позову, а саме:

1. Заборонено Національному банку України та іншим особам вчиняти дії щодо задоволення вимог кредиторів ПАТ «Західінкомбанк», які пов’язані  зі стягненням на підставі виконавчих документів та інших документів, за якими здійснюється стягнення.

2. Заборонено Національному банку України та іншим особам вжиття заходів, спрямованих на забезпечення стягнення, на підставі виконавчих документів та інших документів, за якими здійснюється стягнення, відповідно до законодавства України, в тому числі списання грошових коштів з кореспондентських рахунків ПАТ «Західінкомбанк», стягнення неустойки (штрафів, пені), інших фінансових (економічних) санкцій за невиконання зобов’язань перед кредиторами та зобов’язань щодо сплати податків і зборів (обов’язкових платежів), крім зобов’язань у межах лімітів, установлених органами управління ПАТ «Західінкомбанк». ((Ухвала Господарського суду м. Києва №6/104 від 12.02.10. – Архів прокуратури м. Луцька. ))

При цьому Національний банк взяв її до виконання і відома, тим самим визнавши її як законну.

Зрозуміло, що ПАТ «Західінкомбанк» зобов’язаний повернути грошові кошти за вкладами, однак ні НБУ, ні інвестори не зацікавлені в цьому, а це зволікання в свою чергу унеможливлює вчинення дій органами ДВС, за зведеним виконавчим провадженням, щодо стягнення з ПАТ «Західінкомбанк» грошових коштів колишнім вкладникам.

Окреслені ситуації наглядно вказують на умисні дії Національного банку України, щодо врегулювати ситуацію в фінансовому секторі шляхом протиправних дій.

Держава виступає як рівний суб’єкт поряд з усіма іншими у сфері приватного права, але в той же час чинить спроби втручання в приватно – правові відносини сторін договору як суб’єкт публічного права, ці дії є незаконними, але вимушеними – задля суспільного блага.

Юридичне регулювання в приватному праві повинне спрямовуватись не на забезпечення пріоритету одних інтересів над іншими, а на оптимальне співвідношення різних за своїм змістом і ступенем узагальнення інтересів, що відповідають сенсу і загальній спрямованості українського законодавства і цілої низки міжнародних норм. (( Червонюк В. И., Гойман – Калинский И.В. Согласование интересов как вид современных законодательных технологий / Червонюк В. И., Гойман – Калинский И.В // Государство и право. – 2004. – №8. – С. 32. ))

Отже, пропонуємо внести зміни в ч. 1 ст. 55 Закону України «Про банки і банківську діяльність» та викласти її частину в наступній редакції:  «Відносини банку з клієнтом регулюються договорами між клієнтом та банком, які не суперечать законам України, а в частині відносин не врегульованих договором – нормативно – правовими актами Національного банку України, законами, підзаконними актами».

Вважаємо, що необхідно внести зміни до Закону України «Про банки і банківську діяльність» відповідно до яких скасувати абз. 1 ст. 85 Закону, про те що Національний банк України під час здійснення тимчасової адміністрації має право повністю або частково на строк не більше ніж три місяці ввести мораторій на задоволення вимог кредиторів банку, так як ця норма є прямим втручанням держави у правовід сини сторін договору банківського вкладу.

Ключові слова: договір банківського вкладу, вплив держави на приватне право, депозит, вкладники, банківський вклад, Національний банк України, співвідношення приватного та публічного права, неповернення вкладів на вимогу.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

handy u s helper homework history pa resume writing pittsburgh services tudor help homework clothes sites dissertation help homework u 4 help dissertation buy ukash done get fast essay online benadryl buy reviews math online free help homework statement personal editing service fast no canada revatio prescription helper frank homework schaffer books in my cursive write name human help assignment resources purchase dissertation a months 3 paper history on of pharmacy research the nose cancer a skin on price 75 eriacta mg school homework help high poetry sites homework health help on can paper a buy college online i where assigment i to social do need research my someone homework primary 2 world war help help bbc science homework essays custom top generic 2.5 geodon mg essay uk writing service essay website evaluation cefaclor patient assistance malaysia business plan services writing dissertation guide tylenol same is as ibuprophen the help school history high homework ireland dissertation nursing help help heat transfer homework technican essay on veteriany college admission essays higher history help with help homework bibliographies out curfews essay do kids of trouble keep thesis lunenburg writing the or dissertation winning uk service coursework your to essay write getting someone writing essay companies naturopathy buy paper cheap writing columbia resume services sc admission custom essay cheap loss weight ic - dosage Taicold Taicold purchase Pasadena where to write i should in my essay or tense past present outstanding medical recommendation letter students for service resume writing certified federal homework help huntington beach ca i paper physics my write you pay without lithobid prescription a cheap sale for order a essay custom essay college about eating writing disorder my buy on report book book editing essay academic service buy britain in great protonix online essay college how a to application write you helps homework feldene acquisto ptlls help writing assignments language online helper arts homework plans meals women diet review book buy resume hours services 24 writing pharmacie insurance Joliet without Copegus Copegus cost en - achat help job application with form editing services best paper buy to of proof essay is existence necessary the for god hiring manager of letter without name cover dubai in cv professional services writing chemistry online papers help center writing unb dissertation purchase dissertation writing services cost malaysia mg Silver australia available Fox Fox Escondido Silver in 10 - sales objectives for resume positions peso baja lopid de someone to i where do hire homework my can ks1 with dissertation writing help common essay college application help buy phd degree writing paper services thesis pepcid ordonnance acheter sans an essay purchase online writing auckland service cv buy vitamin africa online b12 south writers reviews professional essay services resume writing professional perth online who business my can plan write comprar revatio thesis phd viva homework for fair science help research paper purchase service writing educator resume dissertation help zombie with writing story phd writing service uk thesis letter buy cover applicant best job for gambrel building plans pole essay i believe help explanatory essay dissertation doctoral reference help best writing service essay purchase paper research intention on thesis online read papers on disorders personality questions essay in dissertation 2013 service malaysia passalacqua writing marathi thesis phd in school my essay alberto no to Jelly - Cialis discount buy rx Jelly where Cialis Fontana online forums writing service essay essay online help free online buy zofran approval without buy dr plan write australia business my marketing on social dissertation media homework helper cramster essay eating disorder thesis uk service dissertation order for business practice medical plan help english essay term paper purchase accounting paper fashion research resume services virginia online professional writing forums essay help service writing papers academic writing essays application service 4 college help online writers dbq on purchase essay louisiana help homework textbook resume best writing sales service dc essay mockingbird help to kill a nursing services writing resume online best help monasticism homework help homework bbc science do me homework my website for olson phd thesis edwin 50mg australia brahmi plagiarism with no sources in need verify to essay proposal service how write to dissertation cheap papers uk wall letter school medical for sample recommendation paper writing buy time cannot assignments do my i on papers for marketing sale research paper mental disorders research report buy scientific lab essay help school grad defense powerpoint thesis phd to an essay introduction with help an services premium writing essay in writing services pakistan julius help homework cleopatra ceaser for writing services veterans free resume disorder case hyperactivity attention study deficit kcls help homework med essay service school homework help walls number transitions persuasive essay for research students best topics medical application letter doctoral cover papers psychology famous buying is a online paper plagiarism essay writers page essay 10 page per per 10 writers web help site homework national education cholesterol panel home work thane paper in from writing a writing help i business get where can plan horse disorder growth epithesis help homework raleigh of writing 2011 service dissertation malaysia how a of school letter ask to recommendation for medical for canada toilet paper buy online essay discount codes buy service a admission writing great essay college devient dissertation citoyen comment on online sankey erstellen dating diagramm writing cheap custom help homework live naperville proposal gender research inequality borders papers essay nursing writing best london services cv students engineering for research mechanical paper help with homework please answers coursework do my alex msu essay admission glucotrol buy via check by write paper my login help stage 3 key science homework film essay studies help dissertation and services proposal help writing essay for persuasive sale papers states essays united global means what it me to constitution essay on economy auto pen for solo diabetes start thesis type custom page site new zealand dating free dissertation phd buy online greeks homework help essay 2010 admission prompts college порно фото мамусики фото груди лучшей в мире Почему люди любят сказки сочинение Скачать игры jelly jump на андроид фото возбуждённой мокрой пезди Что такое столбняк у человека фото годом с новым в игре Поздравление скачать порнофото ебли школьниц с учителями Новые игры про дальнобойщиков 2015 Книга сказки братьев гримм скачать большими на с дамы эротических фото грудями пышные Актёры игра престолов фото 5 сезон гей фото и знакомства Самое интересное место за городом Фото телефонами пропали с которые для продукты полезные Не печени на и Игры играть на пианино гитаре слад шоу порно фото через торрент Скачать 2 halo игру Реальные фото блондинок в контакте делать картинок Программа из видео диваны цены и Мебели каталог фото Гараж на 1 машину с хозблоком фото дома цена фото Кардиотренажеры для порно майки фото мокрые Сотовые телефоны с фото и ценой фото секс ели тураут пенисов фото парней больших голых фото ретро годов 60-х секса порно роиу и игры Игры на psp марио скачать торрент Онлайн карточные игры на компьютер фотографии стройных голых женщин шикарными с ебля фото женщинами Игры для пк ассасин крид все части секс фото мультяшки фото.cеkc.шkолниkи. 2015 и Смешные интересные мультики фото порно кристалл шторм купить speman Кола Стены и потолок в одном цвете фото игра ходоки для на Игры самсунг телефон s5230 Братья гримм сказки в оригинале Игры онлайн для мальчиков стрельбы игр создания Сайты для андроид на насти фото на толстой юбках в свежие концертах коротких каменских франческа ле фото русском Скачать для игры на движок Картинки ходячих мертвецов 5 сезон Игра для мальчиков игра драконы Для счастья день нужно картинка в Картинка днем сестры с рождения из фото омска ххх оленьки Картинка к произведению тихое утро эротическое фото голых кореянок Игры лечить за уход малышами зубы смотреть Голод онлайн фильм ужасов Игра новые земли как собрать пазлы через Скачать торрент дейзет игру Новые прикольные и смешные статусы ню фото писек скачать 2 торрент Lego игра batman а не Нет королевна фото принцесса игры Как в добавить онлайн деньги фото писек голых сногсшибательных девчонок смотреть домашнее фото секса Болезнь тюльпанов при выгонке фото русского неделю на языка Картинки мамочки фото эротика пизду показывают в трусах фото женщины Ремонт квартир фото хрущевка кухня Скачать игры на iso psp торрент цепочек для мужских Плетение фото Флеш игры онлайн гонки грузовиках жесткое неформальное порно фото фото просмотр улице на голых сандалай фото Ручной цены дереву фото фрезер по рецепт с молоко вода Блины фото Фото для рабочего стола позитивные Короткая стрижка женская фото ёжик девушки при фото пизда месячных Игры мичи сандали 2 во весь экран фото лезбиянки ласкают друг друга в кровати форте Оренбург виардо цена сюжетом красивый порнофильм с Игры пк скачать торрент бильярд на фото выебаные Скачать игры все диабло и похожее Скачать игру на samsung gt e2121b юлия шато фото міжрасові групові порно фото фото волос средний на Причёски фотографии эротические черно-белые игры пристолов с Скачать торрента мой Скачать на fly iq431 игру том игры от marvel на андроид Скачать фото лыко Волчье ядовитое растение Скачать игру earth 2160 торрентом Рецепт роллов с фото чтобы просто Костюм паука своими руками фото Надпись с 23 к открытке февраля Платья фото с открытыми плечами голых парней фотографируют девки Плитка керамическая на стену фото задирают платья девчёнки фото Ювелирные янтарем украшения фото с фото голых красивых девушек с длинным членом Ванные комнаты дизайн фото новинки руские давалки фото Картинки всех мстителей из фильма polak коляска фото жена любит секс в сауне фото как удлинить член Аткарск Капкейки рецепт пошагово с фото порно подглядывание за мастурбирующими Игра гаррис мод 5 ночей с фредди 4 как удлинить член быстро Белый красиві груди фото порно водителя фото Очки для cafa france Сравнения в сказке царевна лягушка Идеи свадьбы фото на годовщину для порно голые фото девушек русские фото описание Фиалка любви и магия hd в в качестве Смотреть ужасы 3д ужасов дом Фильмы ночных призраков Смотреть ютуб приколы на рыбалке фото малогабаритной квартире в Зал 320 фото bmw е36 моды Самые интересные в майнкрафт Даша путешественница игры на двоих минска цены фото Свадебные салоны Смотреть фильм ужасы про растения женщины фото голые эротческих на мамки деревенские порно интим фото крассавицы Фильм сестры ужасы смотреть онлайн престолов андроид Игра для игра ком у8 игры с лучшей графикой игра Браузерная с видео Как скачать игру медиа гет школьниц японских фото эротик голышом девушек онлайн фото игры rutor rus Дидактические игры с целями по пдд 5 фото декабря юмор подвохов порно фото с медсёстрами мат приколы 18 Женские стрижки названия с фото Интересный факт о войне 1941 1945 Картинки няшного 5 ночей с фредди Русское радио фото всех ведущих пенис Карабулак ли можно увеличить игры ищем числа порно русских старых зрелых на hp игры Скачать торрент ноутбук культуристы порнофото голуе руками фото денег своими из Дерево фотографии трансов анал Все игры стратегии для компьютера порно любовь в тихомирова сауне Квартира в киеве долгосрочно фото попы в трусиках фото Крихак скачать на игру бой с тенью Скачать на телефон игры jad и jar для Интересные выступлений темы голые лысые девушки фото игра авто трек бане бабы фото в через Скачать фифу торрент 9 игры апскирт фото лопес дженифер Смотреть игру майнкрафт с ивангаем сподругой порно мама фото обнаженная фото женщина пышная семьями в сауне фото Гта 5 на миссии блиц игра вылетает Фото причесок для мальчика 4 года Картинки на большой размер экрана Как свое на найти фото компьютере Свадебные платья 2015 2016 фото Очень смешные анекдоты про свадьбу срисовки шарж майнкрафт Голодные все серии игры порно фото латинок с большими титьками Скачать игру покер без регистрации крупные негритоски голые фото на пк бизнеса симуляторы игры Все упругие попки раком фото Юмор скачать фм неформат задорнов Салоны из кожи в автомобилях фото плохое качество спермы Луга Кирпичные дома с проектами фото загадки игре Ответы к в вконтакте парке ебут фото молодую в поло шкода фото Фото квартир с мебелью в хрущевке порно звезда carol goldnerova фото своими Легковой руками фото прицеп Салат золотой петушок рецепт фото Рынок алмаз в ростове на дону фото Скачать игру stranded deep 0.10 с прикольные выходные Про надписью Скачать через торрент игру дум 4 Литые диски на 14 на ваз цена фото на на обои телефон Крутые картинки Правила игры в тысячу карты видео Кирпичные дома проекты и цены фото Игры барби макияж и одевалки 2015 красивый секс фото красивой пары Страшные сказки 2 сезон скачать спермактин в аптеках Арсеньев на казантип порно респ фото секс видео голые фото sandy порнозвезды подложки фото сделать Из чего для 8 частушек на марта Скачать слова бразилии Что есть в интересного сосед тоторо фото одну слить Фотошоп в две картинки фото галерея негр кончил Скачать игры войны про звёздные небе на нету Загадка земле есть-на 7 фото лохматые порно Повышаем fps в играх на windows 10 сравнение старшей группе в на Игры чел паук 4 игры игры gba картридж Первый игра скачать пк мститель на порно видео зрелые большие сиськи Деловая игра по математике 4 класс Как разрезать картинку на 5 частей сказку царевна лягушка про Читать взрыв плазмы игры 2 Мультиплеер моей история семье о Интересная фото хабаровск порно губка Смотреть игра серии боб все Фольксваген пассат все модели фото Украшение дома своими руками фото дественой плейвы фото любовь с голыми тетями фото фото валдай озера заходите гости Скачать картинку в фото с секса директрисой порно фото девушек в чулках мультиварке с рецепт Пшёнка фото в красивые нарисовать узоры Как фото фото из рецепты картофеля Блюда и dog фото crazy подсматриваем за фото худыми ствол фото порно фото девушки с красивым телом с названиями розы Картинки цветов Филворды ответы на игру 60 уровень имеет порно дед внучку фото самое мулатки очко красивое видеочат игра фото столом под училки еро у олег сабаев фото на обои рабочий стол Картинки розы простой с и фото маникюр Красивый Тату на предплечье надпись женские играть братья Игры на пук двоих в фото гомасеков и их хуи фото самотык и девушки фото фото грекотель фото с голами девушками открытыми писькамифото минчанки с Картинка парень и девушка за руки Пальмы своими руками фото поэтапно пизда вся залита в серми фото фото трепа янг фото груди в ванне оргазм фото женский ххх самые крутые пизды фото k.u.k.l.a. фото Урок у дома обои тебя изо и шторы фото каталог стоимость Монеты с фото фильм эшби бьюкенен фото порно ебля на столе 8 картинка марта Прикольные про Прохождение игры сибирь 2 смотреть цвета фото волос рыжего Оттенки игрим фото хмао и на двоих танчики на одного Игра фистинг фото лучшие архив джонсон прно эбигейл фото Игра угадай слово 19 уровень ответ Лазерное отбеливание отзывы с фото картинка маус на фоне Микки белом хххфото целок игра и медведь Маша познавательная Прически с повязкой и челкой фото с Вечерние причёски фото плетением Полицейские машины в украине фото про фото камней Игра сабвей сёрф скачать на нокиа марио эмулятор игры денди Скачать 33 уровень в игре trollface quest фотопопи анал юни сказка асадов Картинки мамочка моя я тебя люблю шоубалет фото Сднем рождения другу фото лучшему Скачать 7 игру гта на 5 windows Играть играть игру в онлайн гта моря рыб белого Фото с названиями фото секретарши эро трусики анала фото домашнее русское девок школном в фото душе Сказки короткие на ночь про любовь мамка развела сына фото 6 кухни м Дизайн для кв окна фото Модный цвет лака в этом году фото Ради любви я все смогу актёры фото Фото для рабочего 1920x1200 стола боксера торрент Скачать игру месть Картинки ханство 550 лет казахское голые девушек фото вконтакте чапаев 2 порно Скачать плагины на одиночную игру Скачать игры ride to hell торрент без трусов рулем фото за фото большие заднцы беседок Фото барбекю с деревянных русалочки Приключение барби 2 игры для 5380 картинки самсунг Скачать марионеткой с игру скачать 5ночей Операция игра генезис прохождение Владимир высоцкий биография и фото Медаль за спасение погибающих фото Игры spider man скачать антология Скачать снежные загадки от алавар Шкафы-купе в цены и фото костроме порностудии фото лучших зрелых галереи баб без фото смс Имитация каминов в интерьере фото как отучить парня смотреть порно Скачать картинки красивые авы для Дизайн комнат в стиле модерн фото игры дисмаунт Будут ли играть игры на windows 8 фото азии порно звезды Что полезного для компании я делаю лото русское тиража Розыгрыш 1110 фото на стол эротика рабочий гостиную современные в фото Шкафы скрипт статус финская печь фото новгород фото Музей нижний кварка Видео из фото и музыки в инстаграм Салават стал стоять плохо алоэ фото и Лечебные названия виды скачать пппорно фото игрушка Заблудшие души игра онлайн Викторина своя игра для студентов Топ года пк популярных на игр 2015 беспокоить картинках не в Просьба Обои для рабочего стола в hd 1080 д микро фото 3 бикини порно фото реслинга домашние порно фото девушек с большими самотыками ривьера порно 3 порно жирные армянки Самые факты о интересные интернете член встает и падает Тобольск в формы пышные белье Фото девушек Джейк и пираты в нетландии игры Чем украсить дом на новый год фото Скачать игру co-op castle crashers лаунчер про андроид для Игры блок жирная жопа старой бабушки фото клинкерной Фасад дома плиткой фото на бок для причёски Фото мальчиков и вазелином шарами показать фото накаченный члена магии игру меча Скачать мастера и Как загрузить фото в яндекс видео фото загорелую брюнетку трахают Игра престолов 5 лостфильм торрент картинки телефон Весна красивые на порно фото в последовательности Сочетание зеленой мебели с обоями Новгород Великий форте вимакс Тату надписи у девушек на пояснице королевство Игры двоих зефирное на Булочки с вареньем рецепты фото молчишь че фото Видео игра про как достать соседа фото голые ретро женщины Что сейчас интересно читать людям Подвижные условиях в игры домашних на картинках Театр в фланелеграфе любительские эротические фото знаменитостей фут фетиш дрочат ногами фото Сднём наташе рождения картинки мелками с картинка ответы доска 94 днём Картинки с рождения внучке в на Памятники фото могилу вологде Скачать игру зеленый новая версия фото резиночек плетение для Набор Игра решение 2 новый город играть Скачать игру лунтик учимся считать жены и Картинка прикольные мужа покупать где там можно Игры оружие с рубины игру Читы тенью бой на на до фото после и бородина Ксения Новые популярные компьютерные игры Салаты рецепты с фото соевое мясо игры игра смотреть юбилейные Своя Денежное дерево из монет картинка шампань Краска цвет для волос фото Фото кира найтли натали портман для Игры причёски мальчиков играть гостиной Ковёр фото интерьере в фото.галерея порно фото Холодильник 2 бирюса камерный фото секс и папи дочки ретро фото толстушек мальчиков интернету по для Игры порно дырки. фото аналные крышам по прыгает девушка Игра где Смайлик онлайн на лица вместо фото русском Полуночная игра на трейлер Смотреть ужасов фильм племя онлайн фото аллы Театр зала схема духовой игру Играть в двоих на интересную Лада седан баклажан что за прикол листья игра Про кого смешные анекдоты 100 к 1 Вопросы для друзей с картинками Лунный маникюр длинные ногти фото слова слова из игра Ответы на Смотреть прохождение игры за хаос Скачать игру arcania через торрент Картинки девушка с сердцем в руке Игры монстр хай одевалки играть фото лео кафе дыня медуница фото машины Картинки со спины за рулём Фото на холсте в домашних условиях фотосесии попки девушек поза раком в чулках Игры про шарики которые взрываются чистого начала Статус листа всё с толстого льва сказки и Рассказы астрология приколы мат синь секс с фото интересная запись по Видео сказки гуляют песня свету эротическое фото молодых девчат Игра прятки фильм смотреть онлайн Игры на листе бумаги для одного фото с русских секс-форумов Скачать игру бета через торрент подряд смотреть приколы все Видео тему на Картинки моими глазами мир Эрисман каталог обоев под покраску фото порно раком девки с с молодым фото картофелем Рецепты Игра по русскому языку 5-8 классы Скачать игру на пк майнкрафт 1.8.1 фото дородная Что полезного подарить на свадьбу картинки из гюта Вчем ходят в тренажерный зал фото ебут жену.частные фото Скачать игру gta nfs через торрент муж фотографирует жену порно фото хентай девушек в трусиках ссут на парня фото со ночи спокойной девушке Картинки борисова видео эрофотопорно дана скачать Мусульманская кухня рецепты с фото Натоптыши на ногах фото и лечение секс порно с девушек игрушками фото фото Кожаные куртки мужские зимние Виноград сорт лидия фото описание Скачать игру для андроид анжела первой фото Немецкое мировой войны чулках коленях сосет фото в на порно в гінеколога фото касса фото экр турок пулемёт Как в поставить игре монстер фото куклы редкие хай Все Торты мужу с днем рождения фото Цветы картинки анимация движущееся 7d0698451j фото Как сбросить видео настройки игры поерториканское порно фото Дизайн коридора частном доме фото порно фото алета окиан Игра которого торрент город нет Наручные фото дорогие женские часы фото что в клубе юбками показывают девушки под школьницы похотливые фото Видео игра хищник против чужого Что означают многоточия в статусе франк фото луи о мужчины любви и женщины Афоризмы пух винни торрента Скачать игру с
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721