Роль держави у врегулюванні правовідносин сторін за договором банківського вкладу

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Анотація: У статті проводиться аналіз діяльності держави як суб’єкта публічного права у врегулюванні приватноправових відносин сторін договору банківського вкладу, а також проводиться аналіз причин та умов, що сприяють негативним процесам у цій сфері. Автором робиться спроба пошуку способів вирішення проблемних питань впливу держави на врегулювання приватноправових відносин сторін.

Annotation: In this article the author makes the analysis of the state influence on the private law relations between the parties of the deposit contract. Also the author makes the analysis of the maters and conditions that stimulate the negative processes in the private law connected with the state influence on them. The author tries to find the solution of the problems in the sphere of public and private contractual relations and their interaction.

Метою та завдання дослідження: є визначення ролі держави у врегулюванні правовідносин сторін, а також пошук шляхів вирішення проблемних питань пов’язаних з втручанням держави у врегулювання приватноправових відносин сторін договору банківського вкладу.

Досліджуючи місце держави та роль у врегулюванні договірних відносин слід розпочати з визначення сутності та співвідношення приватного та публічного права.

Правова думка тривалий час задовольнялась обмеженим розумінням різниці між публічним і приватним правом, яку можна визначити наступним чином: «публічне право це те, яке має на увазі користь (благо, інтерес) держави як цілого («ad statum rei romanae spectat»), а приватне право те, яке має на увазі інтереси, користь окремих осіб, індивідів як таких». З науковців, які притримувались даної мозиції можна виділити К.Ф. фон Савіньї, Арєнса, Меркеля, Шершеневича. (( Черепахин, Б.Б. К вопросу о частном и публичном праве: [Электронный ресурс] – Режим доступу: – [http://civil.consultant.ru/elib/books/22/1055.html] ))

Л.І. Петражицький у своїй теорії зазначає, що норми приватного права мають значення у справі захисту публічних інтересів. Будь-яке право може бути зведено до публічного інтересу, якщо взяти до уваги не ізольовані відносини, а всю сукупність однорідних відносин, той чи інший юридичний інститут. «Хіба той чи інший спосіб формування сім’ї, власності чи спадкування має значення для держави як цілого, – говорить І.А. Покровський, – і тим не менше, все це інститути цивільного права. Хіба не інтереси держави як цілого сповідує держава укладаючи договір поставки провізії для армії, яка захищає Вітчизну. І тим не менше, такий договір належить до сфери приватного, а не публічного» (( Покровский И.А. Основные проблемы гражданского права: [Электронный ресурс] – Режим доступа: – [http://civil.consultant.ru/elib/books/23/page_4.html] ))

Державний інтерес, як випливає з вищевказаного, має невизначений і розмитий характер. Дуже важко визначити, що може бути державним інтересом для держави. Вочевидь завжди державним інтересом буде прагнення зменшити можливі негативні наслідки від певних процесів.

Відповідно до ч.1 ст. 1 Цивільного кодексу України, цивільним законодавством регулюються особисті немайнові та майнові відносини (цивільні відносини), засновані на юридичній рівності, вільному волевиявленні, майновій самостійності їх учасників.

Правовідносини, які базуються на принципах юридичної рівності, вільному волевиявленні є приватноправовими. Свобода договору і обов’язок виконання сторонами умов договору є визнаними принципами договірного права в усьому світі. Приватноправові відносини є сферою юридичної децентралізації, де відсутній єдиний владний центр, здатний підпорядкувати своїй волі решту суб’єктів, і, в той же час, значній кількості громадян і організацій надана широка можливість регулювання відносин на власний розсуд, вибору того чи іншого варіанту поведінки з багатьох можливих, встановлення взаємних прав і обов’язків за обопільною згодою, а не в силу веління уповноважених органів державної влади. (( Алексеев С. С. Право. Азбука. Теория. Философия. Опыт комплексного исследования / Алексеев С. С. – М.: Издательская группа НОРМА – ИНФРА, 1998. – С. 41-47. ))

Відповідно до ч. 1 ст. 167 Цивільного кодексу України, держава діє у цивільних відносинах на рівних правах з іншими учасниками цих відносин.

Існує досить спірне питання: чому серед усього різноманіття аспектів взаємодії приватного та публічного в правовому регулюванні та, в цілому, в правовій дійсності, на перше місце поставлено саме проблему забезпечення публічного інтересу в приватному праві. Причина цього в тому, що. характер приватноправових відносин, їх змістовне наповнення, межі поширення та функціонування (що, в свою чергу, визначає особливості правового статусу, права, обов’язки, відповідальність суб’єктів даних відносин, діапазон юридичних можливостей для реалізації такими суб’єктами інтересів тощо) залежать від сфери дії та спрямованості публічно-правового регулювання. Сфера останнього залежить від таких чинників, як, наприклад, пріоритетні завдання держави протягом того чи іншого історичного періоду, цілі створення певного типу економічних відносин, тощо. Публічно правове регулювання може бути спрямоване на проникнення в увесь простір життєдіяльності суспільства та підпорядкування більшості правових інститутів своїм принципам. Але в будь-якому випадку, відносини приватного права охоплюють собою лише ті частини, що зазнають впливу публічного регулювання тільки незначною мірою. (( Кубко А. До питання про публічний інтерес при регулюванні приватноправових відносин / Кубко А. // Юридична Україна. – №2/2006. – С. 65 – 68. ))

На сьогоднішній день має місце дуалізм у визначенні статусу держави як суб’єкта приватноправових відносин. З одного боку держава підтримує позицію невтручання в договірні відносини сторін. З іншого боку, держава втручається шляхом нормативного регулювання договірних відносин. Виникає ситуація, коли держава в особі своїх органів втручається в договірні правовідносини сторін, які базуються на принципах приватного права задля певного суспільного блага. На нашу думку це благо є не чим іншим як спроба реабілітуватись за допущені помилки, не допустити руйнування системи.

Норми Конституції України встановлюють такі фундаментальні принципи, як визнання особистості вищою соціальною цінністю, взаємна відповідальність держави і громадян, спрямованість діяльності суспільства на реалізацію потреб його членів, рівноправність держави і недержавних утворень у приватноправових відносинах.

Загальновідомим є факт тривалого, глобального кредитування населення, що призвело до надання громадянам значних грошових сум, при цьому держава не втручалась у цей процес, хоча було очевидно, що може настати брак грошових коштів, оборот яких в банківській системі є настільки важливим для держави наскільки кровообіг для життєдіяльності організму людини, коли ж настав ризик стагнації чи взагалі руйнування всієї системи, Національним банком України (далі – НБУ), як регулятором банківської системи та гарантом її стабільності, прийнято Постанову від 11.10.08 р. № 319 «Про додаткові заходи щодо діяльності банків». ((Про додаткові заходи щодо діяльності банків: Постанова НБУ (не набрала чинності): [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cginreg=v0319500-08.))

Одним із ініційованих НБУ заходів забезпечення стабільності функціонування комерційних банків є вказівка банкам «Виконувати свої зобов’язання за всіма типами договорів із залучення коштів у будь-якій валюті лише в разі настання строку завершення зобов’язань, незалежно від категорії контрагентів» (п. 2.4 Постанови з урахуванням змін, внесених постановою Правління НБУ від 16.10.08 р. № 328 «Про внесення змін до постанови Правління Національного банку України від 11.10.08 р. № 319»). ((Про додаткові заходи щодо діяльності банків: Постанова НБУ (не набрала чинності): [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=v0319500-08.))

Слід звернути увагу й на те, що згідно зі ст. 63 Закону України від 20.05.99 р. № 679-XIV «Про Національний банк України», НБУ не має права вимагати від банків виконання операцій та інших дій, не передбачених законами України та нормативними актами НБУ. Ст. 56 вищенаведеного Закону передбачено можливість оскарження нормативно-правових актів НБУ відповідно до законодавства України всіма зацікавленими особами, чиї права та охоронювані законом інтереси порушує такий нормативно-правовий акт. ((Про Національний банк України: Закон України  від 20 травня 1999 року – Відомості Верховної Ради. – 1999. – №29. – Ст. 238. ))

Чи можна притягнути особу до відповідальності за невиконання обов’язків, які нав’язані (в нормативно-правових актах) стороні вже укладеного договору? Очевидно, що ні, адже необхідним елементом виконання обов’язку в договірному праві є згода особи, яка індивідуалізується у договорі.

Договір банківського вкладу за своєю юридичною конструкцією є одностороннім, тобто таким, що породжує обов’язки для однієї сторони –  банку. Вкладник не несе обов’язків за договором банківського вкладу. Але досить часто банки не виконують своїх обов’язків і при цьому, фактично не несуть відповідальності за протиправні дії.

Необхідно проаналізувати ситуацію, яка склалась навколо ПАТ «Західінкомбанк» та позицію держави, яка виступає в особі Національного банку України. Протягом 2009 року – лютого 2010 року у вищевказаному банку введено тимчасову адміністрацію, а з моменту закінчення тимчасової адміністрації і по сьогоднішній день, банк на законних підставах не виконує взяті на себе зобов’язання перед вкладниками. Так, ухвалою Господарського суду м. Києва від 12.02.10 по справі №6/104 за за позовом ВАТ «Не диверсифікований закритий венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Інноваційні стратегії»» до Національного банку України за участю третьої особи, що не заявляє самостійних вимог на предмет спору ПАТ «Західінкомбанк» про спонукання до виконання умов договору – застосовано заходи до забезпечення позову, а саме:

1. Заборонено Національному банку України та іншим особам вчиняти дії щодо задоволення вимог кредиторів ПАТ «Західінкомбанк», які пов’язані  зі стягненням на підставі виконавчих документів та інших документів, за якими здійснюється стягнення.

2. Заборонено Національному банку України та іншим особам вжиття заходів, спрямованих на забезпечення стягнення, на підставі виконавчих документів та інших документів, за якими здійснюється стягнення, відповідно до законодавства України, в тому числі списання грошових коштів з кореспондентських рахунків ПАТ «Західінкомбанк», стягнення неустойки (штрафів, пені), інших фінансових (економічних) санкцій за невиконання зобов’язань перед кредиторами та зобов’язань щодо сплати податків і зборів (обов’язкових платежів), крім зобов’язань у межах лімітів, установлених органами управління ПАТ «Західінкомбанк». ((Ухвала Господарського суду м. Києва №6/104 від 12.02.10. – Архів прокуратури м. Луцька. ))

При цьому Національний банк взяв її до виконання і відома, тим самим визнавши її як законну.

Зрозуміло, що ПАТ «Західінкомбанк» зобов’язаний повернути грошові кошти за вкладами, однак ні НБУ, ні інвестори не зацікавлені в цьому, а це зволікання в свою чергу унеможливлює вчинення дій органами ДВС, за зведеним виконавчим провадженням, щодо стягнення з ПАТ «Західінкомбанк» грошових коштів колишнім вкладникам.

Окреслені ситуації наглядно вказують на умисні дії Національного банку України, щодо врегулювати ситуацію в фінансовому секторі шляхом протиправних дій.

Держава виступає як рівний суб’єкт поряд з усіма іншими у сфері приватного права, але в той же час чинить спроби втручання в приватно – правові відносини сторін договору як суб’єкт публічного права, ці дії є незаконними, але вимушеними – задля суспільного блага.

Юридичне регулювання в приватному праві повинне спрямовуватись не на забезпечення пріоритету одних інтересів над іншими, а на оптимальне співвідношення різних за своїм змістом і ступенем узагальнення інтересів, що відповідають сенсу і загальній спрямованості українського законодавства і цілої низки міжнародних норм. (( Червонюк В. И., Гойман – Калинский И.В. Согласование интересов как вид современных законодательных технологий / Червонюк В. И., Гойман – Калинский И.В // Государство и право. – 2004. – №8. – С. 32. ))

Отже, пропонуємо внести зміни в ч. 1 ст. 55 Закону України «Про банки і банківську діяльність» та викласти її частину в наступній редакції:  «Відносини банку з клієнтом регулюються договорами між клієнтом та банком, які не суперечать законам України, а в частині відносин не врегульованих договором – нормативно – правовими актами Національного банку України, законами, підзаконними актами».

Вважаємо, що необхідно внести зміни до Закону України «Про банки і банківську діяльність» відповідно до яких скасувати абз. 1 ст. 85 Закону, про те що Національний банк України під час здійснення тимчасової адміністрації має право повністю або частково на строк не більше ніж три місяці ввести мораторій на задоволення вимог кредиторів банку, так як ця норма є прямим втручанням держави у правовід сини сторін договору банківського вкладу.

Ключові слова: договір банківського вкладу, вплив держави на приватне право, депозит, вкладники, банківський вклад, Національний банк України, співвідношення приватного та публічного права, неповернення вкладів на вимогу.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

chemistry homework help essay narrative writing help need get prescription capoten without to order where students for assignment help for good dummies a writing dissertation cover letter manager hiring examples glucose levels diabetes 2 type controlling science writing essays editing statement personal services essays inspiring students for survey writer white paper industry dissertation com uacart letters for and marketing sales cover sample website essay scams writing writing services resume queens ny doctoral versus assistance dissertation dissertation gymnastics application buy college essays skills resume help writting dissertation cheapest dissertation schedule advising salary number homework help phone hotline essay happiness argumentative buy cant money do my math someone homework format research for writing paper ieee grayson dissertation britney rocks dating radiometric perspective christian school personal law services editing statement male dating female entp intj sale papers for report for papers studies case psychology in sale era help homework victorian creative for tweens websites writing paper research police brutality in bibliography alphabetical to how arrange order texas austin professional services resume writing resume writing services alabama birmingham dissertation service writing nursing custom 25mg er metoprolol help egypt homework primary application college australia service essay personal service writing essay statement six help homework sigma pharmacy usa sr bupron buy 7 24 for treatment parrots cancer you can for me write my paper culture czechoslovakia in japan dating schools for worked that medical essays pdf steps writing research paper in resume service nv a writing las vegas aaa cystone order free shipping an essay with ed help homework drivers bangalore dating mirapakaya kodi in dissertations published sinequan 2.5mg online sustiva discount online with buying medical school sample essays for secondary a purchase dissertation rationale essay personal what should i my on do pearl on harbor essays causes essay divorce custom writing dissertation service assignment service writing best uk office dissertation help homework mba560online reviews dissertation help on persuasive what essay my write i should overload vitamin b6 buy guide for writing resume medical for business plan supply company school writing essay middle assignments for sale bucknell essay help 100mg price best astelin generic 100mg lioresal t my i thesis write can journal writing paper essay camera argumentative red light ratings service writing resume papers architecture help medical service custom dissertation writing writers cheap homework in help mapzone help homework design vlsi on thesis phd happiness essay for me help taming shrew essay the of on quality research in paper service education resume nyc in nj services writing best davis mba buy admission essays help paper aid writing pathfinder homework resume executive samples sales for glucotrol date release xl generic movie titles apa essays in homework help definitions research paper someone my pay to write my citations paper typer essay imagwrite twentyten with anxiety case generalized disorder study ottawa homework help library public thesis for menopause dissertation scams services writing custom narrative buy online essays of letters school example recommendation for medical my control i wifes took birth buy cheap paper buy online a dissertation drucken analyse sujet dissertation philo homework world geography help for assistant cv for sales perfect roxythromycin discount pharmacy influence media eating essay and disorders billig dulcolax online essay custom pregnancy durning allergies essays personal harvard practice custom sheets writing essay an writing names in company coursework my buy writing french essay do paper with writing how get i help a medieval history for essay topics disorders discursive eating essay on a without viagra female get prescription order the essay help country beloved cry in writing resume baltimore professional md services dc yelp best resume writing services cover examples clerk medical records letter for hypothesis sociological resume of order gold fly from canada custom old of on pakistan essay help us history essay custom com writing essay students written by narrative essay service professional editing buy where to paper writing services resume 10 best johannesburg phd chemist resume we business write report for you british online papers service essay extended editing admission personal statement editing service help writing essay essay literature help artane dry cleaners prescotts disorder case studies conduct papers reasearch buy gotter andreas dissertation my do essya discursive help essays with homework graph dot help essay comfort women ancient homework egypt help walmart at micoflu frust abbauen dating online on persepolis school high essays by narrative written essays students college with help uk essay law laboratory letter for cover medical examples assistant services ghostwriting best term school paper custom term paper my do assigments check is if paper plagiarized homework help davy crockett aldactone buy echeck with writers verified essay assistant objectives for resume medical my write paper research uk case core functions using 12 study time on school buy paper best online sites academic writing creative essays gcse writing office for letter medical assistant cover prime llc plan examples 17817 extended essay chemistry online resume 31 bags order for do online my me homework college essay service 2013 application helper resume help ed homework my geometry do homework online in marketing phd thesis management mba resume admission help plan need business i with falling love in essay service resume to 10 civilian writing military best school help middle online homework quia help homework can i someone pay homework to my do cheap uk toilet paper the of battle essay the bulge on written an for statement personal residency anyone dissertation used has services malaysia writing homework order sheets alphabetical chaos order review of movie yukari dating portable cheats 3 persona defense prospectus questions dissertation paper disorder bipolar on resume services city new york writing chennai resume services online writing best law uk buy essay
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721