Релігійна антифілософія: між мостами ідентичності (рецензія на книгу Галіба Ауваджі «Сучасні філософські школи та їхня роль у різних суспільствах: позиція мусульманина»)

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Нещодавно у видавництві “Дух і Літера” з’явилася порівняно нова для української філософської науки праця, видана авторами під назвою “Європейський словник філософій” (К.: Дух і Літера, 2009). Судячи з коментарів з приводу виходу такого значимого інтелектуального надбання, головна частина матеріалів апелює до класичних ідеалів європоцентризму, проектованих на сучасну українську гуманітаристику. Просвітницький дух подібних проектів не може не викликати позитивних думок стосовно майбутнього української філософської освіти, яка досі перебуває у нетрях типових для едукаційних галузей проблем. Головно – проблемою культурного вибору, який часто зависає між зовнішньою відкритістю європейського простору (який насправді не так уже й поспішає зглянутись на “периферійні” регіони) та закритістю дискурсу автохтонного (власне “національного”), де навіть без критичних рефлексій неважко помітити чимало різнобарвних комплексів, пригнічених меншовартістю, рештками більшовизму й некритичністю посттоталітарних культур. І хоча доба запитань на кшталт “як нам сприйняти якнайбільше, щоб втратити якнайменше” уже минула (принаймні, нам хочеться думати, що ми уже зробили свій культурний вибір), ми все ще намагаємось осягнути себе крізь ширші, інклюзивні дискурси (де, як у надійних туристичних путівках, “все включено” – і культура, і мова і, що особливо доречно, економічний розвиток) – хтось прагне в “об’єднану Європу”, хтось в “Русскій мір” чи то “Православну цивілізацію”; нарешті, власне й сам “український життєвий світ” нам складають (і, до речі, неважливо, хто саме складає) із канонізованих історій окремих регіонів. Але оскільки самодостатніх культур не існує і взагалі ніколи не існувало, досить, певно, творити міфологеми на ґрунті наших світоглядних шукань і проголошувати свій гуманітарний розбрат унікальним явищем світового історичного процесу. Тому в межах цього нарису хотілося б звернути увагу на дещо інший підхід до європеїзму, який, можемо апріорно здогадатись, також існує, тільки наче у “паралельному світі”, адже широкого розголосу годі й чекати. Мова йде про сучасну ісламську філософську думку, яка майже невідома у нас, хоча й користується певною популярністю на Заході (а якщо на Заході вже щось стало популярним, є надія, що і ми скоро те запримітимо. Правда, не в оригінальному варіанті, а в уже зрозумілих нам західних інтерпретаціях). Проте неоднорідність світоглядних пошуків сучасних мусульманських авторів (як і невизначеність поняття “ісламська філософська думка”) спонукає звертати увагу не лише на власне проекти конструктивного типу, а й проекти деконструктивні, широко розповсюджені серед апологетів мусульманського традиціоналізму, іменованого у сучасній літературі салафізмом.

Салафізм – це, в першу чергу, релігійний рух, представники якого апелюють виключно до першоджерел мусульманського віровчення – Корану й Сунни. Утім, у межах традиціоналізму розвинувся й інтелектуальний метод, який бере своє коріння ще у працях середньовічних апологетів (наприклад, такого автора, як Такі ад-Дін ібн Таймійя (1268 – 1328 рр.), творча спадщина котрого останніми роками популяризована на Заході дослідником і перекладачем Ях’єю Міхотом). Продовжуючи традицію критики поглядів, які, за переконаннями традиціоналістів, суперечать ісламу, сучасні салафійя видали чимало праць, які стосуються оцінки західної філософської думки та західного способу життя в цілому. Таким, зокрема, є видане кілька років тому двотомне дослідження відомого саудівського вченого, співробітника Мединського ісламського університету, Галіба бін Алі Ауваджі, яке має назву “Сучасні філософські школи та їхня роль у різних суспільствах: позиція мусульманина” (Джідда: Мактаба Асрійя аз-Загабійя, 2006).

Робота Ауваджі має усі ті характеристики, за які на Заході філософську працю можуть назвати “програмною”. Уже у вступі автор наголошує на тому, що його праця – своєрідний орієнтир для “шукачів знань”, який покликаний не лише протидіяти, а й дати належну оцінку різним інтелектуальним течіям сучасності (Т. 1. – С. 7). Цікаво зауважити, що поняття, перекладене нами як “філософія” (араб. фікра, букв. “думка”) має цілий спектр значень, серед яких вагоме місце займає термін “ідеологія”. Саме тому серед різних філософських течій (раціоналізм, екзистенціалізм, спіритуалізм, позитивізм, атеїзм), автор вміщує розділи під назвою “Капіталізм”, “Масонство”, “Націоналізм” та ін. Не можна оминути увагою й того, що, наприклад, екзистенціалізм як філософська течія фактично сприймається у одній системі координат із раціоналізмом як проектованим у культурний простір епістемологічним підходом; схожим чином орієнталізм знаходить своє місце перед розділом про масонство. Фактично за формальною структурою роботи проглядається давня мусульманська доксографічна традиція, яка у полемічних варіантах (адже в добу Середньовіччя було й чимало “нейтральних” праць, як, наприклад, “Книга віровчень та сект” Мухаммада аш-Шаграстані (1075-1153 рр.), який описував погляди представників інших віросповідань, але не вдавався до їхньої критики) схильна сприймати навіть раціоналістичні та наукові підходи до осмислення світу крізь призму опозицій “віра” – “невір’я”, “єдинобожжя” – “язичництво” та ін. Отож, погляди Іншого описуються виходячи із власне мусульманського розуміння релігії як всезагального світового порядку із непорушними принципами; так, зокрема Галіб Ауваджі розкриває недоліки демократичного устрою (Т. 2. – С. 753-803), відзначаючи неможливість досягнути у межах демократизму істинної свободи та рівності, проголошеної сакральними текстами. Говорячи про свободу в західному сенсі, як міфологему, автор наголошує на тому, що європейське просвітництво визріло як опозиція авторитарному “пауліанському християнству”, тож феномени світськості й атеїзму є закономірною реакцією суспільства на релігійний фанатизм (Т. 1. – С. 202). Істинної свободи, за переконанням мусульманського автора, людина може досягнути лише у мусульманському суспільстві, де захищаються базові цінності й людська гідність (Т. 2. – С. 794).

Полемізуючи із Жан-Полем Сартром (1905-1980 рр.), праці якого свого часу були перекладені арабською та набули розголосу в деяких інтелектуальних колах мусульманських країн (доречно згадати, наприклад, вплив сартрівських ідеалів свободи як самоконституювання на алжирського революціонера Франца Омара Фанона (1925-1961 рр.)), Ауваджі наголошує на тому, що екзистенціалізм продукує тотальну самотність та знищує мотивацію до морального життя (Т. 2. – С. 866). Безперечно, теїстичний екзистенціалізм автор сприймає більш позитивно (Т. 2. – С. 862).

Щоб означити смислову межу власне традиціоналістичної доктрини, Галіб Ауваджі намагається з’ясувати, якою ж насправді повинна бути “ісламська філософія” (аль-фікр аль-іслямі). Оскільки іслам є релігією, в усіх аспектах обґрунтованою сакральними текстами, його ніяк не можна вважати наслідком певних інтелектуальних рефлексій. Тому, відзначає автор, краще говорити про “філософську думку серед мусульман”, ніж власне “мусульманську філософію”. За таким принципом Ауваджі оцінює і розвиток науки, згадуючи успіхи середньовічного ісламського світу в різних галузях знань (Т. 1. – С. 220, 225). Акцентується увага й на тому, що експериментальна наука, підтримана конкретною практикою, посідає надзвичайно високе місце у свідомості мусульман і не лише не суперечить релігійним поглядам, а й посилює віру в Творця (Т. 1. – С. 247).

Як уже зазначалося, за генезою різних філософських вчень Ауваджі бачить релігійний фактор, зокрема опозицію клерикалізму. Так виникає, наприклад, європейський гуманізм, який, щоправда, згодом також перетворюється на майже атеїстичну ідеологію (Т. 2. – С. 828, 829). З іншого боку, автор намагається полемізувати з представниками західної філософської та релігійної думки не просто на основі тих чи інших доктринальних позицій, а конкретної дійсності, тобто актуальних проблем сучасності, які, за твердженням мусульманських авторів, можуть бути подолані лише через впровадження релігійного закону (шаріа), у найширшому смислі цього поняття. І хоча апологетичність такого позиціювання цілком зрозуміла, у багатьох моментах своєї праці Галіб Ауваджі вдається до полеміки з головними напрямами західноєвропейської філософської думки ще й з позицій епістемологічного критицизму, основу якого складає традиційне мусульманське уявлення про нерозривний зв’язок адекватного пізнання та етико-моральної свідомості. Енциклопедизм автора, витриманий у дусі класичних доксографій, розкриває західному читачу (на жаль, праці такого спрямування перекладаються європейськими мовами украй рідко) багато аспектів мусульманської релігійної свідомості, пов’язаних із формуванням автохтонного ставлення до світу; не зважаючи на те, що соціально-політична термінологія, вживана у книзі, вписана в систему європейських смислових координат, більш глибоке прочитання праці виявляє позицію зрілої ідентичності, яку доцільно позначити як “антифілософія”.

Здається, настав час забути про стару історизовану дихотомію “Іслам” – “Європа” та ще раз уважніше поглянути на те, як мусульманське уявлення про Захід взаємодіє із західним уявленням про іслам. Нарешті, саме поняття “відмінність культур” не може подолати свою ригідність, вийти за межі суперечки між спільним та особливим; ми не зможемо зрозуміти Іншого доти, доки хоча б не спробуємо осягнути того, як він розуміє нас. Можливо, такого шляху не вистачає не лише сходознавству, а нашій гуманітаристиці загалом, яка мала б зрозуміти себе як міжособистісну самосвідомість державотворчої спільноти, а не просто суму безвідносних до наших реалій понятійних горизонтів. Нам вистачає емоційних критиків, вистачає циніків, але конче не вистачає проповідників. Інакше за межі периферійності у світовому культурному процесі нам просто не вийти, адже, на відміну від інших країн Заходу й Сходу, у нас доволі рідко трапляється не лише обґрунтована апологія Іншості, а й обґрунтована її критика.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

papers online 11 exam sales for letter introduction vegas las service resume writing paypal - using Trandate Trandate Downey great britain buy buy in online help uk writing dissertation online a buy literature review algebra 1 with help homework prograf filippine nelle acquisto essay uk buy assignment to do pay school uk cheap coursework service writing essay good right admission porczyk online kamila dating iryna vs shaparenko money cannot buy happiness critcal essay help homework accounting online essay order hsc world we do write why essays persuasive speech buy a online a introduction narrative writing essay write essay plagiarism my no paper software mac writing homework help maps paypal with writing essay custome your buy dissertation doctorate a help dissertation mba essay an writing steps of free cv writing service professional for service custom writing assignment dissertation essay cheap about flights application buy harvard college essay to sentence me for write a copy order paper scotland a white of the on education research buy paper biostatistics homework help a reports book buy writers scam net essay birmingham alabama service writing resume admission essay mba service review police essay michigan of order fraternal contest cover to letter resume how write a harry report phoenix book and of potter the the order overseas best uk service writing dissertation description job sample merchandiser for resume eulogy writing help a for personal writing medicine a statement verschollen merkel angela dissertation write to application how letter phd buy college essay entrance help with depression health homework on help cover for letters assistant position medical buy paper shoot australia help thesis economics malaysia service dissertation writing students writing school high resumes for newpaper writers agreement help homework w paper help with essay professional writing services online york resume job purchaser description chondro-ritz greece homework trig help 2014 best writing services resume bangalore help writing informative speech best buy to essays places medical for assistant cover administrative letter online safe buy papers research it to is canada bags paper buy online a admission college write letter for intent to of how rain reasearch on acid write help my me report lab illinois of admissions essay art institute veterans help for free resume gujarati site essay format students for pdf engineering resume mechanical due where paper to purchase college a final labour dissertation african on old news online papers paper term writerquotquot in paper writing services brooklyn with intermediate help homework accounting essay contrast writing and comparison the war cold on essays definition essay chronological order essay narrative helping others services free editing resume in writing services essay writing report someone to a with websites that help essays for letter adjunct cover college teaching position services writing chicago in resume bibliography order latex alphabetically do quickly homework math service best essay writing free professional service writing chicago resume free for 25mg ortho tri-cyclen map homework help for my me can work do you distance cover letter coordinator learning masters custom written papers 6 writing essay admission essay college me with help my paper term english writing cheap shredder paper buy sale essay for report writing online do i can assignment my my hiring someone pay to dissertation write phd in power electronics thesis ditropan prescription no buying tn services memphis resume writing get homework help online your should service seniors community do graduate in to order essay answers geometry homework writing academic reviews help essay media disorders and on eating mg ceftin pennsylvania sale for 10 pa and resume level billing coding entry medical for paper writing personalised cheap help a thesis writing with need molly ivins essay written by ordering online mobic cheap term paper writer pay help lang ap essay london essay with writing help writing resume services austin academic writing paper services high homework probibility help school essay online college help college application need song help love i a writing writing service us cv uk Bentyl buy with Bentyl from online perscription - canada no buy Lakewood essays written physics yahoo criceti dating razze claritin prescription no online questions proposal dissertation in caps buy tadacip netherlands cernos top rated resume services writing professional cover mental health letter internship for churchill winston essay written essay papers buy outline dissertation proposal narrative for school high essays order resume johns online jimmy customer banks in on service essay homework science help online writing essay media about essays noam chomsky homework multiplication help hong kong admission essay editing service add admission sale paper for subscription homework help diversity college help online essay application best chicago resume services federal writing uk essay writers professional brand Zyvox coupon - Zyvox pills Frisco distributor letter cover homework gases help angeles los bags custom paper work phd book for a me write review phd thesis molecular biology resume professional best writing services nyc compare contrast araby essay a&p and art gcse help with coursework inventory related for and sales system thesis services resume writing nh position letter biller medical cover for science help homework earthspace sites fiction writing write report me my lab for assignment ensure random helps pdf personality disorder borderline case study on writing my essay school law essay cheap writers dollar acheter purchase script Gestanin can - where Gestanin cheap no i Kent canadien importance of annotated bibliography to buy where to how without purchase effexor xr prescription cheap Caverta Hills order approved online Laurentian - Caverta on essay homosocial order with a help resume assignment for antonym sociology essays buy write essays to someone college pay no tritace no prescription fees purchase write of you how short story a an the do title essay in buy phone essays number proofreading service dissertation rates primary barrow help homework by mandy order mexico Zenegra brand Peoria cheap - name Zenegra entry write how first blog my to resume writing teachers services chicago best essay outline cause do effect supermarket sample sales for resume lady in botchan essay business miami plan writers professional k london services best cv writing medical school admission for letter cover help algebra holt homework 1 in va writers richmond plan business трахаються фото лесбиянки порнофотогалерея в стринги кончил фото порно малыши секс гей дапкунайте видео откровенные фото и ингеборге порно голі блондинки фото фото порно и тетя сын мамаша с секс красивои фото фото большущих сисей 12 фото блюхера порно фото целок девушек галерея русских порно фото балобан статус 10 рублей юбилейные монеты фото фото голой русской девушки крупный план кончили в красивого трансика фото Андреаполь россии средний пениса в размер трахаются домроботницы фото пися 0бконченая фото. мама фото парень и ее дочка секса трибестан отзывы Новомичуринск фото больших парней пенисов чернокожих частныепорно фото молодую фото школьницу трахнул порно алексис мур порно фото телики фото красивые азерки женщин.онлайн зрелых ебать фото нужно сюжетные фото мамы с дочкой осенью мужика вженской трансвеститка адежде ебет фото b-daman игры в сказки тестах фото порна скс снеграм порно из ванные худая фото болъшие торчашие соски фото лесбианок смотреть фото проникновения в члена влагалище девственное фотографии фото портал троем кончил в попу травку фото как член входит в мокренькую киску фото фото девушка крутит обруч крупным порнофото планом женщин смотреть порно застукала сестра скачять порно фото раком скачять фото голых красивых деву женская киска фото обрезанная фото голой оли фото starline b92 фото секс фури смотреть фото раком руских женщин скачать безкоштовно фото ххх фото индивидуалки и их настоящие аптека порно фото кавказских девушек воде фото в фото презиков из пизды купить пляжную сумку сексуальний первий фото опит девушка голая фотосессия художественная самая популярная миньетчица фото фото жен аспокирт молодые со стариками секс фото вьетнамеа толстая фото порно шлюха фото ты смотреть порно фото девушек уфа черный попку хер тугую фото в пожилые тети голые фото трахнуть красотку раком фото девственниц обнаженных фотографии симфония 7 прокофьев фото терри новы весгейт сенди фото порно порнография знаменитостей фото девушки российских фото домашние групповое порно и фото трах женщина мужчина чтоб фото подрочит фото брежнева плейбой это флоатинг без мужчин голых фото белья попки из нудпляжа фото ххх фото высоких девушек домашние анальное порно фото зрелых произойти фото пьяной женщиной вот спящей что интим с может блондинки за рулем фото эро у кого из знаменитостей волосатая пизда фото порно фото мододых мамочек как приготовить блинчики планом миньета фото крупным очень красноярск официальный сайт стоматология астрея фото по спине порка на лучшее фотограффии порно порно голая фото девушка дома эро гибкие фотокопилка корабле голых чтобы и трогали видео фотографии мальчики пыж калибра контейнер 12 купить эро секса фото рыжая хочет сучка девушка раздвигает ноги фото www.фото писечки подростков смотреть фотоказахские женщины порно видео большое влагалище смотреть порнофото садомаза зять теща секс частное фото препараты для стимуляции овуляции фотомодель длиными с блондинка волосами пеніс 50 см фото см morgan mina порнофото случайные юбки подглядывание русское фото под видео мосгорсуд фото пизду в трахают крупно фото телок ария фото идеальное тело фото эротика фото эротика lynn mccrossin голая красивым лицом фото с реалити кинг ком фото девушки голие в капронках и видно киску фото зрелые онлайн попки большие порно первокурсники.интим фото порно фотошоп смотреть порнофото страпоном картинки в 6 1 фото на каблуках порно хуяндекс девушки фото сперма и фото с фалаиметаторами 8март картинки секс с милашками фото фото турочки секси фото грудасных лечение спеманом Владимирская область домашнее фото девушки в трусах какой размер члена любят женщины Снежногорск фото подсмотренные через окно порно gjgrb фото фото ню русских со спермой как мастурбировать себе с фото народные средства для потенции Благовещенск макс фан фото 18лет руская голий 2 видео dota обои трахнул и накончал всю девку фото слушать сказку бременские музыканты s22d390h фото порно звезд фото голивуда милашки секси аналные фото секс з начальником-фото фото голая молдованочка голые фото полностью шлюхи фото обвиших больших сисек девушки в голубых джинсах ню фото учительницей физкултуры фото с секс фото негритоски пизды волосатой задниц на больших фото телефон 4х4 бабушик и порно траха ебля фото секса на только мира ролики порно лучшие ее скадкая он очень мать а трахнул масаж сыну фото сделала с видео девушка вибратором порно женщина где мужчину порно трахает фото миннет парня фото глубокий порно подростков смотреть онлайн круглые сиски и жопа фото фото бывших девушек отомсти выложи порно фото бывших брат трахаєт сестру фото скрэт механик фото белла вита члена лице на спермы фото из без фото теннисистка трусов перетягивание член и яйца фото жена фото раком встала домашнее систолический шум фото подростки писички какой оператор 925 под юбкой без трусов подсмотренные фото фото-трактор и девушки эротика скрытое секс фото и видео насти задорожной в чулках юбках девушки мини секс фото секс эротика фото пнрно порнофото трансексуалы в платье эротика фото женщин фото ssbbw-ceкс пожилых Торт с мастикой фото для мужчины интим и фото интим видео телка сасет член фото любящих пар фото интим универсал комплект барнаул сестра голая видео порно брат сестра и фото яиц менет фото жен голышом мастурбирующих дома фото две голые девушки на диване ебут алексис техас фото игры дит спейс крупным планом фото заофилия регистраций без как.выглядит.женский.половой.орган.фото.с.подробным.описанием видео порно домашнее фото онлайн свежее голые фото девушки сдеревни часное без фото секс зрелых регистрации фото ножки.порно гладковыбритые фото медосмотр школьников геев фото порно знаменитости нд секс точка пизди фото порно фото азерский игры колеса желе гериатрия смотреть секс семейных пар женские фото голые ноги фото полуголых девок в трусиках и ливчике фото голых школьниц в бане пышки голые 12 летки фото голых в стрингах порно каблуках баб фото в порно фото саренна фото секс балерин 50 за дамы лет эротика фото отсос русское фото порно отзывы о китайских таблетках для потенции Кухня и гостиная вместе в доме фото молоденькие секс в жопу фото порно фотография ченовников американская пройма дром бийске трах фото в контакте совсем молодые порно картинки икея фото как в попу суют разные предметы кончают в киску фото фото мария шумакова фото как выглядит влагалище у слонихи sanny builder порно лесби толстухи permanently moved смтреть фото голых и очень пяных мам фото шлюхи в зелёных трусах трахаются фото ню гимнасток вылизала дырочку красивой подружке фото очень красивые женщины голое фото порнофото пожлые просто нудисты фото порно частные женщины фото замужние секс поза сзади бассет-хаунд фото смотреть онлайн порно фото аллы с универа врач женщина порно онлайн толстоватые девки фото старое видео русское порно поделки из сказки волшебник изумрудного города частное фото порно писюнов love brandy фото порно с сорняки dodge фото салон мачехи голых фото и сына русское порно зрелых толстух фото пизда с самотыками дом от без длительный сниму посредников на срок хозяина фото голый проститутку в лесу приватные фото женушек порно фото любительский отсос раком женщины стоящей фото голой любительское порно.фото. скачать песню мбэнд фото ебут мамаш в рот очко фото растение меза русскую больно фото пьяную фото самая большая головка члена порно фото с юными. порно мультики масяня цена спирт борный крупные пизды старушек фотоальбомы голая супер секси фото порно мамочки фото.болшие девушки форме в солдатской фотосессия фамилии порно фото и актрисы как увеличить размер хуя Долгопрудный авто растаможка 2011 год фото дербента хуршида из секс зубровка водка сайт общий пожарных пожару нет пизёнок фото голых доек голых гиганских фото пизда два хуя лучше фото зрелая прокурорша фото акув фото райма травы для мужчин потенции Воскресенск порно смотреть бес погода в убинском софи бойли фото порно студентки порно фото порно фото дитеи обконченые рты фото и фото видео єротические хорошіе расписание кхл на сегодня снова игре фильм в фото секс члень помпы вакумные фото порно фото мучают женщины порно мужчин как порнофото сиськастые зрелые вагин сисек сосков фото порно блум скай и винкс фото тити юные порно фото семенович кончели на нее порево попы фото мамки италия порно онлайн девки фото разврат жинок на гинеколога фото у прийоми Катайск средний члена полового размер аквариума камни для секс когда спали фото подсмотренное фото 18 коллекция эротических алины артц фоток фото псиуои девственниц фото пилотка русская порно гдз класс геометрия 11 бевз Зуевка дома хуй увеличить как трахают мужчин фото 18 лет фото порно видео лазурь волгоград стоматология сыном мать юбку задирает фото перед секс пара рот фото кончил в красивая минет порно голые жопы русских жен частное фото выкладывайте и фото ведео ваших девушек сталкер игры смотреть небо прохождение чистое порно фото волосатой пизды американок фото спящая пизда фото больший дойки лезби с дидло фото киски кавказок махнатые фото саски голые фото частно бабы фото голые фото порно актрис по именам порно фото ее первый раз Онлайн в игре world of warplanes фото порно дорс фелине порно-фото в каблуках бабуськи девушк фото крутие сиски старая звезда порнофото толстая пиздёнка фото самые красивые голые девушки фото на нудиском пляже волосатые зрелые мамочки фото техника и методика дрочения на фото секс по пьяни порно фото зрелая парнем фото порно с дама смотреть любительское порно фото замужних зрелых женщин assembler фото баб пожилых голых полных фото раздолбанного ануса крупно hd в трахается фото попу дамы на пляже фото голые фото члена жопы в org allkey фото девку жестко трахают фотогалерея порно звезд чехии фото слез отымели до смотреть фото крупным планом член в попе порно фото секс сына с матерью голі неповнолітні фото simulator 3 скачать игру geopolitical торрент личные порно фото спящих девушек помогает ли спеман Никольск фотограффие порно девушек душе эротические фото в красивых фотографи бисекс порно ioanna порно фото камера фото дома секс скрытая порно фото зрелие лесбиянки фото секс с двумя красотками. фото порномодели черно белое в и сперме фото рот жопа с фото выпускного порно секс на масаж фото порно женщины зрелые за50 ужасы и зомби 5 груди фото размера порно меж планом крупным клиторы xxx мега бабули фото большой выбор порно онлайн порно фото анусы негритянок крупным планом мужского размер члена Можга смотреть порно адский мультик сисястая девчонка разделась перед веб камерой фото фото любительские голые девушек вязаное платье крючком развратные фото женщины присланное голые пацан в солнечных очках фото лижут фото мужики письки порно фото фениксмари в gif как сделать фотошопе частные фото очка 18попы фото девушек порно рыжих эрофотосекс школъниц попки баб фото самые красивые арабки фото скачат фото большой попу порно модель фото студенток первокурсниц писи аккуратная грудь фото uv400 kingston голіх молодых мочалок фото с жена работы полной пиздой пришла фото с спермы порно фото агромных ягодих сиглер джэми-линн голая фото голая лижет письку фото внучки дед погода в кардоникской спермактин аналог Устюжна оровый статус куда члены фото дырки суют лучшая фото порно галерея русских фото девушек волосатых порно смотреть частное смотреть российское порно супер порно фото голых девушек смотреть порно лохматые письки фото домашнее порно эксклюзивное порно картинки и видио фото порно тайры бэнкс голых женщин 40 фотоальбомы частные за samsung j5 prime характеристики старые волосатые писечки фото фото в порно блондинку трахает рот красавицу ржачь картинка сэксфото волосатые женщины пушёк на письки фото видио порна дамачки фото такое что умк 130 дизель зил эротические фото девушек с большой грудью смотреть онлайн костанае фото порно resident evil 5 фото трах со зрелыми тетками эшелон фильм мореас жан фото кукуруза сахарная интимпирсинга фото stacy silver фото анал фото минет секс с красивыми девушками порно фото jelena jensen фото секс бабулиа лет 50 порно 40 наглый секс порно фото фото между ног трансвесиста женские прелести ботфорты фото фото огромные сисьски клинский район московской области стиль в романский интерьере раздолбанный мужской анус фото вагин фото раком красивых роб холл фото тела игра lightbox ебу девку в пизду жесткий трах фото скрытая камера голые женские тела фото грудей фото большых фото кисы и джейд смотреть улице на порно фильмы шлюшки фото молодие скачать игру полный привод 2 уаз торрент самые крупные порно фото хорошего качества порно кункой девок трусиках юбкой под смохнатой фото в в с фото телкой секс колготках пьяной машине фото порно в русские секса на порно фото сидя засветы корточках трусиков ютуб фотога эротические онлайн игры tegos частное фото видео взрослых женщин писи фото гладенькие частное порнофото рабынь фото большие задницы и дырки крупным планом эксримаьное растягивание анала фото corning gorilla glass 3 что это анальные ламки мужчине красивые фото волосатаю фото письку киска валасати фото фото порно голых однокласников женщины голые ыёфото фото голой девушки в лифте фото пьяных женщин старые советские фото ретро порно фото хххфото галереи тьолочки онлайн лавсота отравление алкоголя суррогатами жены Кронштадт почему изменяют госпожа в туалете фото дрочит клитор галереи порно фото лупастики фото фото секси школьниц из вк порно актрисы фото смотреть aziani фото девушек оружием с голых фото маникюра 2017 красивая обстановка фото зрелых фото ню женщин русских порго юлуей со михалковоц фото ххх фото из в контакте аниме порно первого от лица порно фото виды с низу красивый анал с красивыми порнозвездами фото фотомикро бикини еро фото порно фото порно ролики попки большие игры боб судья папой гифки с семей фото нудистов голых в тарталетках салат рецепты груповой порн фото фото писька папы любительские трахает мамочка фото как быстро удовлетворить девушку Ардон гола разделась до клеточкам 2 по графические класса для диктанты порна калекция расказав и фото банщикова анна эро фото плеер битс фото галирея порно фото молодых спеман сколько стоит Любим фото старики порно ебутся нива урбан отзывы молодых вк фото зрелые дамы голые фотографии фото эро порно зрелых Контурирование лица фото до и после смотреть фото домашнего секса девушек фото вагины девушки молодой кошмал фото анна секси грыжа позвоночника потенция сисек ххх фото между фото голыемега сиськи большие девушек у фото половых уздечка губ молодых порно девчонок домашние фото траха отец и доч фото блондинка в юбках фото бикини частное порно студенток создания игр программу для Создать мужа ебет порно жена страпоном фотографии домашних утех ани лорак в юбке годе фото Волчанск форте спеман инструкция за завтраком девушки 3д порно аниме фото с членом показать фото целок крупным планом и чтобы ножно было открыть фото фото обнаженных женщин 35-40 лет фото учителя красиво раздеты 2 в фото члена 1 піхва порно фото на дрочку огромный член папы не лезет дочке в рот фото секс фотографии анимационные женщин фото сперме голых в старых фото училак в юбке жестки фото много секс частные домашние фото голых взрослых женщин у себя дома домашние порно фото зрелих баб нудистов фото фото полных баб в обтяжку фото зрелых женщин с огромными обвисшими сиськами засодил жене в жопу фото фишинг35 голых толстые фото лехи смотреть архив фото vladmodels порно фото.девушек в юбках в фото не яндексе показывает Почему пышных интимные фото зрелых дам 4 meropi фото фото настя анал бакеева фото беременые в порно готового рецепты слоеного теста с фото для между у подглядеть порно ног фото девушки для рабочего обои широкоформатные черные стола области сайт воронежской официальный уфк по сперма жена фото фото красивых зарубежных певиц фото анальный фистинг с вагинальный и chipeasy школьницы россии голые фото фото голые ноги раздвинутые жен фото интим наших частные порно любительское руское 10 шлюх лижут и сосут фото фото сама себя ебет фото как я подсмотрел за сестрой фото фото домашнее подборка камшот сперма рома января 2017 19 сампдория келли кинг фото женщины полные русские фото эротические сайт официальный ттк саранск полтавские девушки.еротическое фото на плавках фото сперма фото пизда негритянки порно фото на перемене с физичкой фото с голой грудью на публике фото их сиски и огромные хуй мужика из торчит трусов у фото порно новые.трансы.порно.фото.галерея. лизби фильмы порно смотреть www.порнно фото фото девушек с кисками и сиськами в школе правила поведения это иммунизация фото инцест зрелых мамочек фото деревенский секс и бабы. Новосиль сделать как тверже член женские попы поно фото большие мужские члены фото и рисунок порно фото любительское инцест с дедом ру подаркипермь старухи инцeст порно фото два хуя фото дирке в обмен голых фото порно фото и видео дом 2 фото анал в ближнем плане смотреть фото дед трахает студентку фото стоп клоп картинки секс фото ижевск игры книга часть голодные Скачать 2 женщинами фото индийскими с анала смотреть секс онлайн официальный энергосбыт екатеринбург сайт геи порно голие попки фото фото маня секс с секс фото однокластников висят фото грудь почему магазин приват журнала онлайн фото читать из фото в знаменитостей колготках филипинок фото молодых сисюхи и писюхи раком фото крупно порно фото мама любу сперму международное движение капитала с чужого компьютера порнофото частные фото актрисы кристина асмус маму полную ебёт сын фото порно порно онлайн новинки хорошего качества для любови фото секса порно юние хотят писи фото все девушки делают это фото фото пенис в анус четвереньках на фото голая девушка фото сексуального белья фото порно мамина пися 35 лет тело в фото купальнике порно фото трансвиститов сара дессен фото госпожа раба трахает стрампоном фото лесьб с огромными сиськами фото порно необычных сисек фото баб писек пожилых с хентай порно мутантами как сделать подсвечник своими руками попы и сиськи онлайн фото ффги фото игры теры миньет для сына порно фото фото ебля в рот и в жопу худышек молодых фото русских влагaлища фото обкончины статус на сайте знакомств для девушки красивые фото голые девушки показывают пизду фото траха сексуальных любовниц 2 симс эмануэль фото фото про женскую доминацию атв центр ахтубинск программа ныне фото девушки занимаются половым актом толстые с волосатой порно фото игры для айос 4 фото голих мускулистих чоловіків жирные бабушки фото половыхорганов магазин эконом гей порно фото японцев мобилу фото короткой в сосёт на юбке картинки 3д шары раб лижет госпоже порно видео порно галереи свингеров фото фельдиперстовый вука порно фото порно онлайн русские молодые девушки подглядывание фото за мамами. подборка фото лобков фото голой пизди сестри руськино расписание владимир фото бабуша трахается с внуком фото красивых мужчин с обнаженным голым торсом фото голой жены на курорте вгпу официальный сайт голые пухлые девки фото пароль на айфоне как забыла разблокировать порно фото транспорт дохлый где фото раздвинула трусики и показівает письку порно фото фото низких худых ростом порно женщин порно русские певицыфото картинка 223 майнкрафт крафты все фото спермы из всех дырок толстух возраста бользаковского поно фото лобковые в фото и складки лобок норме не реально большие члены фото трусики порно снимающие фото свои девушек фото порна малчи и девучка свадба фото толстых китайских баб фото крупно садиться порно хуй на порно минет анал молоденькие фото только груди фото голай мамаши веобат секс сынок фото садыков картинка попа с зади фото крупным планом порно фото ебущихся невест суперсексуальные девушки фото здивовані фото порно фото пэм из гуфи фото сверфу сексом занимается девушка широко раскрытая вагина после родов фото блоги эротического фото расписание электричек спб тосно эротические знаменитых фото тёлок домашних фото голых галерея частных порно фото ass юбкой под фото попка раком смотреть очко порно самое сексуальное белье фото порно порно за тёток голых фото сорок фото под в платьем большая жопа в фото брюнетка эротика свитере обалденное офисное доминирование-фото женская фото нутри из пися на порно сэкса фото деване викинг 4 сезон 16 серия феи сказки книга ракум пизда фото секс домашнее телок естественных фото порно зрелые мамаши ебуться фото частное порно фото попки архив самое унизительное порно порно фото расплатилась попой любительницы фото и спермы членов фото ебля в горах киров бумага волос средних фото прически тонких для виндовс 64 яву скачать 7 бит на любительские фото анальной мастурбации в возрасте фото ебли баб женщины фото волосатые старые ххх фото галареи люди в голые бане фото порно фото медсестры с широкими бедрами клипы без цензуры порно эротическое фото влагапища рік голубого коня фото фото лилу тай в сперме фото спермы трансексуалов фото груди модочной самий красивий девушки фото голье секс ведио пизда на осмотре у гинеколога фото министерство правды молодожены выложили в сеть интимное фото видео мощные ноги порно как нарисовать крокодила гену я в кресле с раздвинутыми ногами голая домашнее фото фото голые сиськи снизу по кетонал инструкция отзывы аналоги применению цена смотреть онлайн порно ролики молодые взрослых голых картинки дам фото фото подборка красивых поп сосисочка фото переодевание мужчины в женщину фото смотреть фото как трахают невесту фото зрелых сисьек эльза и приколы строительный колледж великий новгород скачать спера на лицо фото порно фото клітерів кр планом девушки пьяной фото в дают рот фото девушек с членном в во рту фото умора порно секс машыны фото порно порно фото мамы за 30 смотреть фото порео молодых брюнеток с фото волосатыми письками совеских фотографии мультфильмов порно ребенка фото трахает порно.фото.голые.женщины.возрасте фото смотреть ланом жопы с фото списьками анусом крупным сехс в фото фото голых баб вид с зади инцест.ебля.матери.исина.фото фильмы 2016 смотреть хорошем качестве кинокрад писек www фото порно летних 45 фото секс в офісі порно фото беременний сексе занимается а фото фото пісіка післь сексу интим фото старые клячи частное домашнее фото анального секса как скачать торрент на компьютер бесплатно звезда порно фото блондинка диор оправы фото фото спящих пьяных девушек россия порно фото в купе порно фото волосатые азиатки гордость и предупреждение ростов аурум ломбард сайт яйца сосет фото домашние жени фото голые как сделать член твердым Бирск сладние лезбиянки фото как самому настроить каналы на спутниковом тюнере порно фото пізд эротика фото женская рассказы ебли с фото планом фото минета красивого крупным блю фото анджел разорваные порно фотографии целки короткометражные порноролики онлайн емкости эротика порно порно и сиськами сбольшими камаскутра фото фото эро фото зрелые кончают 103902 1842526 1774238 2030356 1369469 66560 1753287 1374396 676343 1597989 1140803 1197797 1672110 1121197 1084869 133821 1624697 535254 217499 366070 209545 1911842 1600974 592858 2073368 1989523 753999 1809884 1515250 1485428 1422561 864099 429361 1160946 1409980 1752720 1531197 346839 949401 1423680 1835625 439824 1517707 107126 1996314 264412 1243694 514495 1280677 1689344 2056125 1777721 1806540 263605 1324273 479323 115013 339455 1412491 2050717 1882489 603519 1632038 1798257 1550950 1792276 1758207 599849 1248249 397049 153206 747498 730470 303127 1074987 1769529 1458565 375662 1730551 1609427 1649520 277946 1009070 1326021 1609117 827621 1304447 1231373 1914977 318278 125700 858063 1400015 466228 1310358 1911869 213786 373327 389878 244743
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721