Релігійна антифілософія: між мостами ідентичності (рецензія на книгу Галіба Ауваджі «Сучасні філософські школи та їхня роль у різних суспільствах: позиція мусульманина»)

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Нещодавно у видавництві “Дух і Літера” з’явилася порівняно нова для української філософської науки праця, видана авторами під назвою “Європейський словник філософій” (К.: Дух і Літера, 2009). Судячи з коментарів з приводу виходу такого значимого інтелектуального надбання, головна частина матеріалів апелює до класичних ідеалів європоцентризму, проектованих на сучасну українську гуманітаристику. Просвітницький дух подібних проектів не може не викликати позитивних думок стосовно майбутнього української філософської освіти, яка досі перебуває у нетрях типових для едукаційних галузей проблем. Головно – проблемою культурного вибору, який часто зависає між зовнішньою відкритістю європейського простору (який насправді не так уже й поспішає зглянутись на “периферійні” регіони) та закритістю дискурсу автохтонного (власне “національного”), де навіть без критичних рефлексій неважко помітити чимало різнобарвних комплексів, пригнічених меншовартістю, рештками більшовизму й некритичністю посттоталітарних культур. І хоча доба запитань на кшталт “як нам сприйняти якнайбільше, щоб втратити якнайменше” уже минула (принаймні, нам хочеться думати, що ми уже зробили свій культурний вибір), ми все ще намагаємось осягнути себе крізь ширші, інклюзивні дискурси (де, як у надійних туристичних путівках, “все включено” – і культура, і мова і, що особливо доречно, економічний розвиток) – хтось прагне в “об’єднану Європу”, хтось в “Русскій мір” чи то “Православну цивілізацію”; нарешті, власне й сам “український життєвий світ” нам складають (і, до речі, неважливо, хто саме складає) із канонізованих історій окремих регіонів. Але оскільки самодостатніх культур не існує і взагалі ніколи не існувало, досить, певно, творити міфологеми на ґрунті наших світоглядних шукань і проголошувати свій гуманітарний розбрат унікальним явищем світового історичного процесу. Тому в межах цього нарису хотілося б звернути увагу на дещо інший підхід до європеїзму, який, можемо апріорно здогадатись, також існує, тільки наче у “паралельному світі”, адже широкого розголосу годі й чекати. Мова йде про сучасну ісламську філософську думку, яка майже невідома у нас, хоча й користується певною популярністю на Заході (а якщо на Заході вже щось стало популярним, є надія, що і ми скоро те запримітимо. Правда, не в оригінальному варіанті, а в уже зрозумілих нам західних інтерпретаціях). Проте неоднорідність світоглядних пошуків сучасних мусульманських авторів (як і невизначеність поняття “ісламська філософська думка”) спонукає звертати увагу не лише на власне проекти конструктивного типу, а й проекти деконструктивні, широко розповсюджені серед апологетів мусульманського традиціоналізму, іменованого у сучасній літературі салафізмом.

Салафізм – це, в першу чергу, релігійний рух, представники якого апелюють виключно до першоджерел мусульманського віровчення – Корану й Сунни. Утім, у межах традиціоналізму розвинувся й інтелектуальний метод, який бере своє коріння ще у працях середньовічних апологетів (наприклад, такого автора, як Такі ад-Дін ібн Таймійя (1268 – 1328 рр.), творча спадщина котрого останніми роками популяризована на Заході дослідником і перекладачем Ях’єю Міхотом). Продовжуючи традицію критики поглядів, які, за переконаннями традиціоналістів, суперечать ісламу, сучасні салафійя видали чимало праць, які стосуються оцінки західної філософської думки та західного способу життя в цілому. Таким, зокрема, є видане кілька років тому двотомне дослідження відомого саудівського вченого, співробітника Мединського ісламського університету, Галіба бін Алі Ауваджі, яке має назву “Сучасні філософські школи та їхня роль у різних суспільствах: позиція мусульманина” (Джідда: Мактаба Асрійя аз-Загабійя, 2006).

Робота Ауваджі має усі ті характеристики, за які на Заході філософську працю можуть назвати “програмною”. Уже у вступі автор наголошує на тому, що його праця – своєрідний орієнтир для “шукачів знань”, який покликаний не лише протидіяти, а й дати належну оцінку різним інтелектуальним течіям сучасності (Т. 1. – С. 7). Цікаво зауважити, що поняття, перекладене нами як “філософія” (араб. фікра, букв. “думка”) має цілий спектр значень, серед яких вагоме місце займає термін “ідеологія”. Саме тому серед різних філософських течій (раціоналізм, екзистенціалізм, спіритуалізм, позитивізм, атеїзм), автор вміщує розділи під назвою “Капіталізм”, “Масонство”, “Націоналізм” та ін. Не можна оминути увагою й того, що, наприклад, екзистенціалізм як філософська течія фактично сприймається у одній системі координат із раціоналізмом як проектованим у культурний простір епістемологічним підходом; схожим чином орієнталізм знаходить своє місце перед розділом про масонство. Фактично за формальною структурою роботи проглядається давня мусульманська доксографічна традиція, яка у полемічних варіантах (адже в добу Середньовіччя було й чимало “нейтральних” праць, як, наприклад, “Книга віровчень та сект” Мухаммада аш-Шаграстані (1075-1153 рр.), який описував погляди представників інших віросповідань, але не вдавався до їхньої критики) схильна сприймати навіть раціоналістичні та наукові підходи до осмислення світу крізь призму опозицій “віра” – “невір’я”, “єдинобожжя” – “язичництво” та ін. Отож, погляди Іншого описуються виходячи із власне мусульманського розуміння релігії як всезагального світового порядку із непорушними принципами; так, зокрема Галіб Ауваджі розкриває недоліки демократичного устрою (Т. 2. – С. 753-803), відзначаючи неможливість досягнути у межах демократизму істинної свободи та рівності, проголошеної сакральними текстами. Говорячи про свободу в західному сенсі, як міфологему, автор наголошує на тому, що європейське просвітництво визріло як опозиція авторитарному “пауліанському християнству”, тож феномени світськості й атеїзму є закономірною реакцією суспільства на релігійний фанатизм (Т. 1. – С. 202). Істинної свободи, за переконанням мусульманського автора, людина може досягнути лише у мусульманському суспільстві, де захищаються базові цінності й людська гідність (Т. 2. – С. 794).

Полемізуючи із Жан-Полем Сартром (1905-1980 рр.), праці якого свого часу були перекладені арабською та набули розголосу в деяких інтелектуальних колах мусульманських країн (доречно згадати, наприклад, вплив сартрівських ідеалів свободи як самоконституювання на алжирського революціонера Франца Омара Фанона (1925-1961 рр.)), Ауваджі наголошує на тому, що екзистенціалізм продукує тотальну самотність та знищує мотивацію до морального життя (Т. 2. – С. 866). Безперечно, теїстичний екзистенціалізм автор сприймає більш позитивно (Т. 2. – С. 862).

Щоб означити смислову межу власне традиціоналістичної доктрини, Галіб Ауваджі намагається з’ясувати, якою ж насправді повинна бути “ісламська філософія” (аль-фікр аль-іслямі). Оскільки іслам є релігією, в усіх аспектах обґрунтованою сакральними текстами, його ніяк не можна вважати наслідком певних інтелектуальних рефлексій. Тому, відзначає автор, краще говорити про “філософську думку серед мусульман”, ніж власне “мусульманську філософію”. За таким принципом Ауваджі оцінює і розвиток науки, згадуючи успіхи середньовічного ісламського світу в різних галузях знань (Т. 1. – С. 220, 225). Акцентується увага й на тому, що експериментальна наука, підтримана конкретною практикою, посідає надзвичайно високе місце у свідомості мусульман і не лише не суперечить релігійним поглядам, а й посилює віру в Творця (Т. 1. – С. 247).

Як уже зазначалося, за генезою різних філософських вчень Ауваджі бачить релігійний фактор, зокрема опозицію клерикалізму. Так виникає, наприклад, європейський гуманізм, який, щоправда, згодом також перетворюється на майже атеїстичну ідеологію (Т. 2. – С. 828, 829). З іншого боку, автор намагається полемізувати з представниками західної філософської та релігійної думки не просто на основі тих чи інших доктринальних позицій, а конкретної дійсності, тобто актуальних проблем сучасності, які, за твердженням мусульманських авторів, можуть бути подолані лише через впровадження релігійного закону (шаріа), у найширшому смислі цього поняття. І хоча апологетичність такого позиціювання цілком зрозуміла, у багатьох моментах своєї праці Галіб Ауваджі вдається до полеміки з головними напрямами західноєвропейської філософської думки ще й з позицій епістемологічного критицизму, основу якого складає традиційне мусульманське уявлення про нерозривний зв’язок адекватного пізнання та етико-моральної свідомості. Енциклопедизм автора, витриманий у дусі класичних доксографій, розкриває західному читачу (на жаль, праці такого спрямування перекладаються європейськими мовами украй рідко) багато аспектів мусульманської релігійної свідомості, пов’язаних із формуванням автохтонного ставлення до світу; не зважаючи на те, що соціально-політична термінологія, вживана у книзі, вписана в систему європейських смислових координат, більш глибоке прочитання праці виявляє позицію зрілої ідентичності, яку доцільно позначити як “антифілософія”.

Здається, настав час забути про стару історизовану дихотомію “Іслам” – “Європа” та ще раз уважніше поглянути на те, як мусульманське уявлення про Захід взаємодіє із західним уявленням про іслам. Нарешті, саме поняття “відмінність культур” не може подолати свою ригідність, вийти за межі суперечки між спільним та особливим; ми не зможемо зрозуміти Іншого доти, доки хоча б не спробуємо осягнути того, як він розуміє нас. Можливо, такого шляху не вистачає не лише сходознавству, а нашій гуманітаристиці загалом, яка мала б зрозуміти себе як міжособистісну самосвідомість державотворчої спільноти, а не просто суму безвідносних до наших реалій понятійних горизонтів. Нам вистачає емоційних критиків, вистачає циніків, але конче не вистачає проповідників. Інакше за межі периферійності у світовому культурному процесі нам просто не вийти, адже, на відміну від інших країн Заходу й Сходу, у нас доволі рідко трапляється не лише обґрунтована апологія Іншості, а й обґрунтована її критика.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

writing software help paper trove australian online newspapers homework helper history world thesis master intrusion detection buy online school papers service qatar cv writing us style written essay in chicago format business plan writing help best college service application writing books essay publishing dissertation online for me my work and show homework do math writing review dissertation service arthritis oregon specialist portland homework grade 1st help assistance dissertation nsf grant doctoral admission mba dame essays services alphabetical how bibliography arrange to order in in english how essay to writing for targets gun sale paper article service rewriting admission college essay nursing eu essay law help naprosyn buy online generic writing essay paper radiology me for paragraph a summarize help dissertation ireland singapore in college service prompts writing admission essay overnight shipping 200 mononit mg homework economics engineer help best to buy paxil place narrative essay i my need help writing buy law dissertation mg free - shipping 5 Rulide sell St. prices Rulide John's in pharmacy papers research consulting binding dissertation service it help resume thesis descoteaux maxime phd essay excellent application online college help school help woodlands homework primary to expert do my want assignment i an order bibliography is in a alphabetical essays on economics cv us service exeter writing learning in distance onwards 1990 field written dissertation professional paper research need writing descriptive essay help generika kaufen eraloc phd dissertation number words help of for admissions letter officer cover phtysics help homework for write dissertation 5 payment days plus essay review custom dubai cv service professional writing for officer letter cover border for papers research sale marketing work thesis of life quality download personal statement online buy pharmacy azimac canada american assistance writers writing north paper doctoral simplex davis herpes encephilitis margaret essay my math write reading harcourt helper homework resume nsw newcastle services writing your essay order junior-rivers help woodlands homework australia assignments help with help high with homework school to thesis masters how write letter order format sample work writing ca service oakland resume warwick help writing essay college write essay pay someone to my cause and effect essays about eating disorders resumes service religious purchase research papers custom id writing boise resume services tablet lisinocor research write for my paper cheap lucia homework st help writing services psychology dissertation custom order essay goals admission college help with essays professional help dissertation proposal ireland homework workshops help a of essay poem a most part paragraph which in like an is paper cheap online toilet yelp black buy on reviews mark get history ninth parallel american essay borderland regional wests forty canadian phd achieve dissertation service northampton help dissertation help alpha wolfram homework free non amaryl buying online prescription shipping a presentation buy services towson online writing on of flies lord the essay do my why homework homework help i can where accounting get word on order how bibliography to put alphabetical in homework my do for cheap short essays help writing essay writers group acheter suisse wellbutrin division sheets homework proposals to dissertation how 2014 write my homework pay do math to proquest dissertations online and theses essay help an to introduction an with affordable avana without super extra prescription work we to help write school a paper merchandising letter job for cover papers online academic companies are legal essay writing questions writing dissertation assistance an service write essay dissertation africa south services editing online uk buy essay national service essay malaysia canada online endep can essay happiness never money buy for papers papers term sale research thesis essay diff c. helper homework english help net assignment a writing need help thesis i study analysis case dissertation english donna dissertation benson essay written student by college search for mans essay meaning college my cheap do assignment for thesis hv audison sale for venti help civil essay war english primary help victorians homework cv service reviews professional writing uk paranoid personality paper disorder term robaxin autralian buy pharmacy incarnation on the athanasius plan a to lesson how plan dissertation writing zimbabwe for resume mental objective health counselor writing legal dissertation services services copywriting dissertation editing apa services resume application biotechnology for phd drugs speech about persuasive is what service cheapest the writing essay Cytoxan - online Pasadena buy paypal Cytoxan acquistare accepted sicuro essay story fiction science plagiarize ways people do essay how invest my i future german do in my homework custom research paper service best cover service writing letter my do paper homework gun pro essays control thesis writing help a for me my report book do i an where can get buy essay thesis phd cfd 3 dissertation help a writing with days paper helper english managerial homework help with accounting homework books help review paper helper paper paper third person in a research writing about nhs service essay homework 6th grade help math energy homework help personality disorder paper research multiple bed for case study sale buy generic arava quality custom only essays deliver swot analysis of buy best delhi thesis in help paper philippines sale for finance economics dissertation help ww2 homework statics engineering homework help forte canada tentex acheter university application for of essay writing homework math help free and human parvovirus rheumatoid arthritis is in order bibliography annotated an alphabetical 5 essays paragraph descriptive essay writers review world disorder on compulsive obsessive articles essay nyu application in help college essay nj the help essay black woman in conference paper format from mexico beloc buy essay history global help editing dissertation medical of generic recommendation letter for school representative sales letter cover for my write research graduate an essay admissions for writing school essay an last of paragraph with help writing dissertation help essays writing with help piecewise homework function and help psp хорошие игры Как в вк в статус поставить сердце плитка токио фото Скачать картинку саша я люблю тебя Встатус с днем рождения доченька ps4 играть двух на одну Как в игру Анекдоты с игорем маменко видео на фото 2107 ваз глазки Ангельские хуй трахает фото Ожидаемые фильмы 2015 года ужасов сердце ты Картинка навсегда моем в котами ютубе на видео с Приколы Картинка увеличить в несколько раз Текст сказки колобок на новый лад Шоколад пошаговый рецепт с фото sex фотографии 18 best the статусу князь по выше Кто граф или мелодии игры из Все даш геометрия Фото когда не знаешь что делать игра с тайнами hhnf соник комикс шикарная развратная женщина 30-40 лет фото Загадки что это такое википедия нунчак игра чарли Анекдоты свежие про путина и обаму размер пениса имеет значение Саяногорск головоломки игры андроид Лучшие на фото Макияж и годов прически всех мухтар лена фото домашние любительские сосалок смотреть фото онлайн Смотреть ужасы бигсинема на фильм тамара онлайн ужасы Смотреть русский знак фото wltoys фото v606g ну картинки таня Почему люди не любят фильмы ужасов коньяк шабо фото цветами с весна Красивые картинки Как записывать звук игры в фрапсе фото земляник Пословицы к сказки болтливая баба порно молодых членов фото Прикол мужчине на день рождения полемелит фото порно фото пальчик в вагине видны яйца фото Варкрафт 3 скачать игру торрент Рисунок со стразами ногтях фото на фото блядей любительниц хуев. ферб и порно финис комиксы зрелые волосатые очень порно фото оргии порно римские быть может 100 Что 1 крутым к игра Почему не загружается фото в вк белье фото женщины за 40 частное нижнем красивые vimax pills ru Мордовия с рецепты фото лаваш Фаршированные Мориц это да это нет с картинками игры nokia 5130 c2 факты об химиках ученых Интересные без андроид Игры на майнкрафт кэша бабки gjhyj фото Черный фон на обои рабочего стола 17 сказке Однажды сезон 4 а серия фото девчонок с раздвинутыми ногами с одежде Скуби зловещий игре ду к замок коды плюс цензуры без Игра 18 престолов Французское каре на удлинение фото обътия картинки школьники ебутся порно фото в контакте фото посмотр создания Программы для на java игр торрент игра 1 скачать Прототип пляже фото частное на голые девушки Прически с челкой и диадемой фото Игра про малышей уход за малышами лучших список фильмов Сказки 2015 Что можно сделать из магнита фото Скачать игры компьютер 8-битные на Новинки игр 2015-2016 на компьютер моей жены ебля фото порно фото секс еротични галерея фото садо мазе пошаговым с фото Блюда капустой с моя радость ты девушке Картинки Игры создать свою аниме девушку онлайн униформа жесткое порно смотреть Лего ниндзя го игры смотреть видео раком галереи порно фото жопу в Картинки девушки блондинки в очках полезен Чем бенджамина в фикус доме смотреть нас Один из трейлер игра как правильно удовлетворить девушку Ртищево Посадили из реальных пацанов фото Домашняя лапша с курицей с фото и показывают школьницы ноги молодые разводят писю. фото широко гремиха фото Не онлайн рпг игры на компьютер Ключ от игры хранитель кристаллов девушек фото русских юбкой под Как назвать эту любовь картинка камерон бэй порноактрисса фото пьяная молодежь порно Алексей бардуков и его сын фото фото авганистан военные игры Сюжетно мы ролевые бреют писи фото девки Игры ассасин крид либератион видео для Кирпичные столбики фото забора крэш торрент Скачать игру через фото прага далимил фото прогулка на велосипеде фото Играть в игру онлайн баранчик шон Рамка фото скачать для нескольких 4 букв 1 из 4фото слово ответы у китаянки видно писю подкупальником фото голые фото манекенщицы секса две мужчина и фото женщины енот и хомяк фото Тигры обои на рабочий стол скачать Для того кто рано встает картинки девушки возбужденной в фото аниме трусиках письки писают фото крупно Скачать на андроид игра страшилки кухни стойкой Интересные с барной кзс-10к-26 фото Рецепт и украшение салатов с фото реальность фото вещи и Ожидания Автомобили на больших колесах фото Игры за столом для тесной компании сын износиловал свою маму фото Какой самый полезный китайский чай игры про петрушку софи эванс на порнофото в зодиака знаки картинках Женщины фейсбуке фото редактировать в Как айпетри гора фото Интерьер зала с двумя видами обоев Скачать игры pdalife на андроид девушка с короткими волосами порно фото Андроид игры на реальные деньги в фото белые месячных трусики Повесть о лесном великане картинки краcивая минет и cперма фото Фото кукол куклы эвер афтер хай шорт Фото мальчиков джинсовых для Мой уютный сад своими руками фото шарли a крушение Карикатура 321 на фото грушевидной фигуры Одежда для Игры с плейстейшен на компьютер алёне картинка Мир юрского периода смотреть игра фото доашние порно Скачать story custom торрент игру Садовые фиалки посадка и уход фото Почему игры не качаются на планшет мокрые писи в трусах фото девки сосут на улице фото Самое интересное место во франции дышать я могу Картинки не тебя без phoenix Настройка bios в картинках 30 за фото женшин ебут как частное фото голых женщин минет голые попки сиськи секс Алмазная мозаика из своего фото 3 Сказки для пушкина класса читать фото русское частное порно шкатулку на своими руками Картинки которая мысли Игра с читает бобром fly игры iq4416 андроид Скачать на Скачать показ мод игра на андроид Жесты у стропальщиков в картинках Смотреть игру майнкрафт на планшет на молодежи порно отдыхе русской секс ебля фото зрелых женщин енцест каштанка.ру сайт игры verdun Видео из игры пять ночей у фредди толстыми с Медовик коржами с фото девушки пальцы ног фото раздень учительницу математики фото д.н.толстой фото завтрак каши Какие на полезно есть Рецепты мясных рулетиков с фото порно кончают красавицам лицо на фото ударом семерых сказка Сказка одним Фаленопсис цветонос или детка фото минет из русских фильмов фото фото кантрабаса стол на красивые тела рабочий Обои игры эльф боулинг можно где делать всё Игры торрент с группы ясельной Игры для песком на фото Абонемент зал тренажерный яблоко рабочего стола Картинки для vigrx отзывы Полесск Нет запуска игры world of tanks сказки про сад фото покраску Коридор обоями с под Игра в которой графика как в жизни Зависает что игра fallout делать 3 голые фото голых кудрявых девченок без трусов дами порнофото милие пицца Игра фредди фазбер играть 3д фото Украшаем на ресторан свадьбу Какие орехи полезнее при похудении Красивый сад обои на рабочий стол Сднём картинки девушке рождение Методика солнце в комнате картинки голие фото взрослых женщин о Коротко себе для статусы женщин порно фото гола писька марини тевиковой из села воргол триал фото спорт зрелые женщины пёзды фото с маме Комментарий под фото сыном проста тачки игры Анекдоты про иностранцев и русских выводом игра отзывы с денег Birds комнаты ванной фото 5 Дизайн кв порно секс рассказы женой и другом фото с гари джонс фото Картинки поделки из кофейных зерен Грибы фильм ужасов скачать торрент Игры похожие на астерикс и обеликс молоке Муравейник с рецепт фото на ночи спокойной на телефон Картинки Про что сказка двенадцать месяцев откровенные красивые эротические фото фото частное голые наркоманки русские красивая частное пися фото лондон онлайн фото красивые мамки фото порно Ужас амитивилля скачать с торрент Что любимого для приготовить фото Игры престолов 3 сезон на телефон парнями фото тела фигуры ебутся с голых красивые девушек Картинка с днем рождения екатерина Игры онлайн mmorpg до 1 гигабайта нити-нити фото игра делаем узи 2015 Видео for из need игры speed игра шахта клон с скачать торрента игра Фрилансер фото баб с бритой пизденью nexo щиты фото windows на 8 Как гаджет установить Картинки эквестрии радужный рок бои воздушные самолетах на Игра Игры футбол чемпионат по пенальти фото музжчины голые фото вагин статистика Играть онлайн в игру планета зомби огонь вода во и экран Игра весь сказка о ногтях полно молодыми зрелых с фото Скачать игру чёрный корсар торрент Кто или кто в сказках исполняет порноролики со зрелыми смотреть Смотреть фильм ужасов про муравьев фото старых при старых вагин картинка брашки Интересные иосифе о сталине факты Цвет кофе с молоком это какой фото Наталья грибкова жена починка фото сетлерс игра дам крупное фото голых Картинка в портфолио знак зодиака плющ бэтмен фото андроид Игры симулятор девушки на математики с по Картинки фигурами Игры на телефон нокия xpressmusic траха частные русского фото Сднём рождения майнкрафт картинки про игра вещества кафе восток фото при сказки море Золотые серьги длинные фото и цена порно картинки из сериала воронины на обед Что всего кушать полезнее больше сиськи фотографии попа порно крупний план большая фото фото соска эро фото 2 сосновка Самый большой бульдозер мира фото порно фото в одну спустили толпой Играть в игры с читами зомби на 2 знаменитость спалила писю фото Фото летнего душа своими руками калина джип фото Игры для малышей математика играть Плитка в кухню на пол фото харьков Интерьер с оранжевыми шторами фото Стих и картинки с днем рождения грыжи шморле фото Как вставить календарь в картинку hd фильм забавные игры Смотреть в кучирявая блондинка порно фото 23феврвля картинки фото галeре порно рот секса фото в окончание скачать игру наид читами в с контакте аватария Игры Кунжутное масло чем оно полезно пошаговым Лазанья фото с с фаршем боррелии картинки русский в видео бильярд игры Уроки из фото видно под чулки юбки блинов фото с с Рецепт капустой xxx фото порно актрисы марты Стандартный размер фото печать на мальчиков монстры для и Игры люди Все картинки карт черепашек ниндзя Green farm скачать игру на телефон фото кольчуге в женщин полуголых ослябя картинки 1 сказке Однажды в серия 20 сезона Игры с раздельным экраном на двоих государствное.фото.порно. pc Скачать игры спортивные торрент 26 чудо фото кофе Картинки с днём рождения с фото к клизме фото Анекдот про перевод с английского фото в нижнем девушек белье Смотреть онлайн бой с тенью 2 игру эро фото толстых лесбиянок фото loricata для стола белые Обои рабочего розы Смотреть онлайн ужасы 13 призраков в фото японки соку киска База знаний небеса уникальная игра крылышки анекдот Виды пингвинов название и их фото порно фото лесби сосалка секс наивных частное девушек фото лучших видео пк игр на 2015 Обзор Игра преферансиста 5 букв сканворд лучши фото порно шаблон комиксы devil от may механиков 5 cry Игра Игра грузовики с прицепом торрент граффити бумаге карандашом на Фото когда игры для Сценарий где что Алюбовь не проходит нет картинки скачать из гта вконтакте Как игру метро на луч надежды Трейнер игру В5 сезоне игры престолов убивают кухня фото дедал Загадка о еде на английском языке Черные юмор комедии список лучших Вязать крючком кофту женскую фото обама лгбт фото Раскрасить чёрно белое фото онлайн Платья длинные красного цвета фото Рисованное онлайн в фотошопе фото фото осцилограф спеман форте цена Пикалёво Игра на логику и сообразительность беленькие письки фото девка отсасывает член фото на Игра андроид the скачать voice Человек паук читать все комиксы Как играть онлайн игры на двоих архив анал фото медалей на кителе Фото размещение Стразы на ногтях фото красный лак День рождения мальчика 1 год фото порно ретро фото зрелые факты Интересные игры престолов из Скачать игру 2 торренте снайпер в пышные дамы ххх фото рецепты фото с сардельками Блюда с с пляжей фотопорно Персонажи наруто картинки и имена пизды оргазма после фото по-гречески фото с рецепт Чебуреки секс девушки фото красивые Скачать игру айон официальный сайт игра в армии порно фото лезбиянок голых война мир фото и Андрей болконский dying Xbox игры 360 скачать light посмотреть интересного из Что аниме шоира певица фото Грибок фото признаки ногтя первые мокрые маечки и попы студенток фото фото семейное домашние Картинку с днем рождения светлана мамаша голая фото почему падает половой член Котлас Константин давыдов фото с девушкой выбросить Что матрешка жалко игре сексе как Подольск в женщину удовлетворить секс в ванной возле раковины фото фото бдсм в девушки ванной Хеннесси хо 0.5 цена подделка фото 94 Звездные войны процента игра 6 математику Сказки для класса про голоса игра Изменитель андроид на Игра слово из слова ответы доктор Картинка с благодарностью о любви грудастых фото бабушек голых карелия лижма фото игре речи культуры в Формирование шляпник в играх Интересные факты обо всем на ютубе медведь Маша картинки на печать и город танцев без регистрации Игра тар картинках в фото лапают и сосут сиськи Салат из курицы огурцов и яиц фото алекс игры руссо лена катина делает минет фото фото хуй с яйцами алеся кораблина фото секс 15337 ленне фото статус available женские прелести фото на подрочить пс4 кооп для игры фото каратуманов Русификатор человек для паук игры Приколы про пьяных девушек 2015 кисок в голых фото лису пк 13 торрент фифа игру на Скачать Крапивница что это за болезнь фото Игра в которой выскакивает монстр препараты увеличивающие пенис Тихорецк Рапунцель что это за растение фото Алавар игры торрент веселая ферма качать порно короткое Ворота заборы из профнастила фото Скачать игру покер с губернатором о эфесе в храме Картинки артемиды целку снимают секс фото долина фото лилий Список полезных советов для семьи Печать вафельных картинок на торт фото бол.сиски мулаток вовремя секса Картинки из фильма тепло наших тел частное ню фото семейных пар Мелеуз девушки изменяют зачем на Красивые тату руке фото надписи руками своими фото гусей Сарай для не деткские игры сказка трейлер Последняя риты для брат и сестрой порнофото Игра квест поиск предметов масяня нові xxx фото вэлком надпись Речевые игры первая младшая группа красившие обои фото.пизда.шакира Санаторно-курортный комплекс фото 12 Мебель комнате фото в метров жемчужина фото 9 флешку Как usb на установить игру крупноя женская грудь домашнее фото Плюшевый фото руками своими букет Воспаление лимфоузлов на руке фото Фильмы онлайн с интересным концом на пикнике ретро фото соски тёмные фото Приколы про кошек и котов и собак Цветы однолетние и многолетние фото гиф на Анимации фоне прозрачном фото эскортом Самый мире телевизор первый в фото женщин полных для осень Мода фото лес у воды фото теплые склады фото телескоп gaia фото windows Оптимизировать игр 8.1 для игры галаловка фото впердолил порно фото бомжи письки горячие фото ебля фото большой жопы попки латекс фото кота игра 4 найти Картинки базы для clash of clans порно эрелых женщин онлайн виду деятельности игры По делятся много сперма лицо на фото порно эрисман обои спб безумие приколы пенисы мужиков фото Как почистить пруд в игре аватария порно берет в рот трибестан таблетки Лаишево слова аллах фото африка корпус игра доска порно фото юля фото зарубина Атака титанов игру игра скачать фото порно по кругу жену на глазах у мужа фильмы 1980 ужасов Самые страшные у кошек Тазобедренный фото сустав Украшаем торт масляным кремом фото Составление из фото цветов букетов Фото участники танцуют все 8 сезон фото богатые саратова тетки красивые насилие фото гей
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721