Психологічні характеристики індивідуального мислення

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

В даній статті мислительна діяльність розглядається як складна система. Автор аналізує такі індивідуальні властивості мислення, як глибина думки, її послідовність, критичність, швидкість і гнучкість. Індивідуальні особливості мислення виявляються також у різному співвідношенні в ньому чуттєвого і мисленнєвого образу і слова. Розвиток зазначених особливостей буде визначати і розвиток мислення.

В данной статье мыслительная деятельность рассматривается как сложная система. Автор анализирует такие индивидуальные свойства мышления, как глубина мысли, ее последовательность, критичность, скорость и гибкость. Индивидуальные особенности мышления проявляются также в разном соотношении в нем чувственного и мыслительного образа и слова. Развитие перечисленных особенностей будет определять и развитие мышления.

У психології існує цілий ряд концептуальних уявлень про мислительну діяльність, які так чи інакше різняться між собою. Більшість з них ґрунтується на універсальному означенні діяльності як єдності мети, засобу і результату, отриманого в процесі. З того, на яких елементах єдності робиться акцент (чи на меті, чи на засобі, чи на результаті), і випливають основні відмінності. Але останнім часом все більше усвідомлюється обмеженість такого підходу. У руслі загального розвитку системного знання з’являються спроби системного вивчення і категорії діяльності.

Із старих шкіл найбільш послідовно використовувались принципи системного підходу в працях О. М. Леонтьєва. Початкове означення діяльності у нього вже орієнтоване на цілісне системне її уявлення: перш за все, це система, яка має побудову, свої внутрішні переходи і перетворення, свій розвиток, функція якої полягає в орієнтації суб’єкта в предметному світі, в предметній дійсності. На думку О. М. Волкова, Г. М. Солнцевої, такий підхід дає хорошу основу побудови моделі діяльності, орієнтує дослідника в складних проблемах психічного життя людини. Аналіз категорії діяльності в даній статті значною мірою буде ґрунтуватись на працях О. М. Леонтьєва.

В енциклопедичному словнику діяльність визначається як специфічна форма активного відношення до навколишнього світу, зміст якої становить його доцільну зміну і перетворення. Іншими словами, діяльність є опосередкованою ланкою між людиною і світом, яка виділяє людину як свого суб’єкта, а світ – як протиставлений їй об’єкт діяльності. Об’єкт діяльності передбачає предметну форму, тому основною характеристикою діяльності є її предметність. Саме у відмінності предметів є те головне, що відрізняє одну діяльність від іншої. У психічному плані предмет діяльності є також її дійсний мотив, за яким завжди стоїть певна потреба. Людська діяльність не існує інакше, як у формі дії або ланцюга дій (О. М. Леонтьєв). Якщо діяльність в цілому співвідноситься з мотивом, виступаючи при цьому в ролі загальної мети діяльності, тоді вона стає мотивом-метою.

У цілому ж відбувається ось що: дії, які реалізують діяльність, спонукаються її мотивом, але є спрямованими на мету.

Дія, яка здійснюється, відповідає певному завданню, яке являє собою не що інше, як мету, поставлену в певних умовах.

Очевидно, що одна й та сама мета може ставитися в різних умовах, а отже і дія, спрямована на її досягнення, буде мати іншу якість; іншими словами, буде виконуватись іншими способами. Способи здійснення дії являють собою операції. Отже, дії співвідносяться до цілей, операція – до умов.

Дії та операції мають різне походження, різну динаміку і різну долю (О. М. Леонтьєв). Так, дія може виникнути з діяльності, яка втратила свій мотив, у свою чергу, вона сама може «трансформуватися» у спосіб досягнення іншої мети, тобто в операцію; навпаки, дія може набути самостійної спонукаючої сили і стати окремою діяльністю, а операція може обслуговувати іншу дію.

Описану будову діяльності в плані системних уявлень можна охарактеризувати як базову систему діяльності, тобто інваріант, загальний для будь-якої конкретної її форми прояву. Продовжуючи міркування в такому самому руслі, базова система може бути представлена у вигляді ієрархічної трирівневої структури. За термінологією О. М. Волкова, це будуть, відповідно, сенсорний, перцептивний і мовномислительний рівні. Подібний підхід дозволяє співвіднести з компонентами діяльності також і компоненти індивідуального досвіду: знання, уміння, навички, а також когнітивні характеристики об’єкта діяльності: поняття, предмет, ознака.

У результаті вся система набуває такого вигляду: на сенсорному рівні відбувається нагромадження означуваних (як навичка) способів розв’язування окремих задач – операцій, які цілеспрямовано змінюють одну, чи кілька ознак об’єктів навколишнього світу, за якими ведеться спостереження; на перцептивному рівні частина досвіду нагромаджується у вигляді способів досягнення цілей – дій, які складаються із однієї чи кількох операцій, які цілеспрямовано змінюють предмет. Сукупність нагромаджених у досвіді дій визначається як уміння; на мовномислительному рівні базової системи частина сукупного досвіду нагромаджується у вигляді способів реалізації мотивів, тобто конкретної діяльності, яка складається із однієї чи кількох дій, які цілеспрямовано змінюють поняття. Сукупність способів формування діяльності визначається як знання. При такій інтерпретації знань, умінь і навичок яскраво простежується їх роль і місце в життєдіяльності людини – «система діяльностей, які змінюють одна одну» (О. М. Леонтьєв), а також часто формальний характер їх засвоєння в школі як наслідок невключення у відповідні компоненти діяльності.

З інваріанту базової системи діяльності походить структурна ізоморфність зовнішньої, практичної діяльності і внутрішньої, мислительної. Причому, в онтогенезі остання є вторинною («деривантом») зовнішньої діяльності. Цей факт дає можливість, з одного боку, проаналізувати розумові дії та операції, а з іншого – формувати їх у процесі навчання.

Характеризуючи мислення людей за тих чи інших умов, ми вказуємо на такі його якості, як глибина думки, її послідовність, критичність, швидкість і гнучкість. Ці якості виступають і як індивідуальні особливості мислення людей.

Глибина мислення людини характеризується її вмінням проникати в суть пізнаваних явищ, розкривати їх причини, дошукуватися їх основ, всебічно з’ясовувати їх зв’язки з іншими явищами об’єктивної дійсності, передбачати хід подій. Ця особливість мислення виявляється по-різному на різних ступенях розвитку кожної людини, в залежності від її досвіду і характеру тих пізнавальних завдань, які їй доводиться виконувати. Протилежною рисою мислення є його поверховість, яка полягає в тому, що людина вдовольняється частковим з’ясуванням зв’язків тих чи інших явищ, залишає в ньому багато неясних сторін, недостатньо диференціює ясне і неясне, зрозуміле і незрозуміле, доведене і недоведене.

Послідовність мислення полягає в умінні людини дотримуватися логічних його правил, не суперечити самій собі у своїх міркуваннях, доводити, обґрунтовувати свої висновки, стежити за тим, щоб думки випливали одна з одної, не ухилятися вбік від теми міркування, дотримуватися певного плану у викладі думок, контролювати їх хід. Послідовність – істотна властивість правильного мислення. Якщо мислення людини відзначається непослідовністю, вона не може успішно справлятися не тільки з самостійним розв’язанням нових пізнавальних завдань, а й з переконливим викладом наявних знань іншим людям.

Під самостійністю мислення розуміють уміння людини ставити нові питання, знаходити нові підходи до їх з’ясування, виявляти ініціативу в розв’язанні тих завдань, які висуває життя. Враховуючи наявні знання, людина з таким мисленням не просто спирається на них, а творчо підходить до пізнання дійсності, висуває нові пояснення, висловлює свої судження про явища цієї дійсності. Самостійність мислення – необхідна передумова новаторської діяльності людини в галузі науки і техніки.

З самостійністю мислення тісно пов’язана його критичність, яка характеризується тим, що людина чітко оцінює чужі і свої думки, виявляє наявні в них сильні і слабкі сторони, не приймає за істину кожну виниклу у неї догадку, гіпотезу, а намагається довести її істинність. Критичність мислення людини полягає і в здатності її переглядати погляди, теорії, що вже склалися, змінювати їх, якщо вони вступають в суперечність з новими даними науки і практики. Новатори в науці та інших галузях нашого суспільного життя виявляють цю рису свого мислення, вони не бояться критикувати старе, віджиле, сміливо ламають застарілі погляди, норми, традиції, висувають нові ідеї. Некритичне ж мислення характеризується тим, що людина сліпо підпадає під вплив думок інших людей, їх належно не аналізуючи. Вона поквапливо приймає кожну свою думку за істину, не дбаючи про її перевірку і обґрунтування.

Важливими індивідуальними особливостями мислення є також його гнучкість і швидкість. У гнучкості мислення виявляється вміння людини змінювати спосіб розв’язування проблеми, якщо він виявляється невідповідним, знаходити нові шляхи її розв’язання, бути вільним від шаблону в з’ясуванні питань, враховувати при цьому конкретні обставини, при яких відбуваються ті чи інші явища, події. Протилежною рисою гнучкості є інертність думки, її млявість. Швидкість мислення характеризується часом, протягом якого різні люди вирішують одні й ті ж самі пізнавальні завдання. Швидкість правильного, обґрунтованого розв’язання завдань є цінною рисою людини, необхідною у всіх галузях її діяльності.

Індивідуальні особливості мислення виявляються також у різному співвідношенні аналізу і синтезу в цьому процесі. У деяких людей виявляється схильність до детального аналізу об’єктів думки, виділення їх ознак і властивостей при недостатньому охопленні їх взаємних зв’язків. Про таких людей кажуть, що у них «аналітичний розум», мало схильний до побудови загальних синтетичних концепцій. Трапляються і люди, зокрема серед учених, яким, навпаки, бракує знання деталей, точності в їх виділенні і характеристиці, зате вони виявляють нахил до узагальнень, побудови теорій, проектів тощо.

Усупереч поглядам, сформованим під впливом інтроспекційних свідчень, отриманих від вчених і письменників, творче мислення, наявне в проблемній ситуації, не відрізняється в основному від інших видів продуктивного мислення. Як твердить Саймон (1966), немає прірви між творчим і нетворчим мисленням, отже не виникає потреби конструювання двох особливих теорій мислення. Творче мислення, подібно до попередньо обговорюваних особливостей, є діяльністю евристичною. Розв’язок творчих проблем складається також з фаз: – творець відкриває проблему; – досліджує проблемну ситуацію; – виробляє задум і верифікує його. Правдоподібно, що процес формування творчих задумів відбувається згідно з трьохетапною моделлю Дункера. Отже творче мислення не є таємничою чи патологічною діяльністю, але одним з нормальних розумових процесів.

Окрім основної схожості з іншими видами мислення, процес творчого мислення має декілька індивідуальних ознак.

Процес творчого мислення керується через ефективні евристичні методи, які дозволяють з великою імовірністю розв’язати проблему. Дехто стверджує, що ефективні евристики – це таємнича зброя, яку має творець. Голландський психолог Або де Грут (1965) порівнював міркування шахових майстрів з пересічними гравцями під час лабораторного експерименту. Виявилося, що в обох групах шахістів час розмірковування був ідентичний; більше того, однаково майстри, як і пересічні гравці, виконували таке саме число розумових операцій. Не спостерігалося жодних істотних статистичних відмінностей між групами. Незважаючи на цю схожість, група майстрів відкривала кращий рух. Це відбувалося завдяки тому, що вони вживали ефективніші евристики, які дозволяли знайти найважливіший у даній ситуації район шахівниці і розшукати там рішення. Завдяки цим евристикам майстри передбачували невигідні рухи і концентрувалися на творенні комбінацій, найбільш корисних.

Творці, вчені, митці, організатори чи раціоналізатори знають і вміють оперувати евристичними методами, які дозволяють їм спостерігати нові проблеми, аналізувати їх, виробляти нові задумі, а також дієво їх перевіряти. Завдяки застосуванню евристик творці легше, ніж інші люди, долають різноманітні перешкоди, наприклад, туга, настроєність, функціональний фіксинг і т. д. Варто підкреслити, що навіть найміцніші евристичні методи і найкращі стратегії не гарантують, що творчий процес буде успішно завершений. Так, наприклад, Ейнштейн протягом тридцяти років намагався пов’язати гравітаційну теорію з іншими теоріями полів, такими як теорія електромагнітного поля, і, не дивлячись на те, що він користувався міцними, дуже витонченими методами розумової роботи, його зусилля закінчилися невдачею.

Одним з найбільш специфічних явищ в індивідуальній фазі творення ідей є осяяння. Це явище часом називають «спало на думку». Воно полягає у раптовому відкритті нового напрямку пошуків кінцевої думки. Таке явище може з’являтися на всіх трьох етапах творення ідеї, виокремлених Дункером.

Осяяння часто спостерігається у вчених та письменників. Так, наприклад, видатному математику Ц. Ф. Гаусу після багаторічних спроб розв’язати певну конкретну математичну проблему, правильна ідея випадково «спала на думку»: «… Розв’язка загадки з’явилась, як зблиск світла». Але осяяння трапляються не лише вченим і письменникам. Психологи помітили їх під час досліджень в учнів, студентів та адміністративних працівників. На основі досліджень зроблено докладний опис явища осяяння. Звернемо увагу на кілька рис, які характеризують це явище.

Осяяння з’являються переважно під час перерви між етапами мислення. Часто після багатьох безуспішних спроб розв’язати проблему людина відкладає її на певний період часу чи взагалі перестає нею цікавитись. Саме в такий момент щось може спасти на думку. Цю тезу підтверджує один з експериментів. Перед особами, які брали участь в експерименті, лежали три ряди сірників, в кожному з них було по три сірники. Завдання полягало в тому, аби розмістити три додаткових сірники так, щоб в кожному рядку і в кожному стовпці було по чотири сірники. Лише кілька осіб правильно розв’язали задачу.

Наступного дня особи, які не розв’язали задачу, не займалися проблемою сірників, а лише механічно виконували прості задачі з геометрії. Цікаво, що багато з них цього дня отримали осяяння і просили в експериментаторів, аби їм дали сірники. Вони хотіли перевірити правильність тієї ідеї, що «прийшла в голову».

Висновок: явище осяяння з’являється у випадку «відкликання» проблеми.

Усупереч поширеній думці, результат осяяння не завжди є правильним та корисним. Як зі спостережень учених, так і з досліджень, проведених психологами, виходить, що випадково сформульовані гіпотези чи ідеї можуть виявитися цілковито помилковими та нецінними після їх перевірки.

Творення ідеї не є наслідком осяяння. Частота появи цього зв’язку залежить від роду проблеми та від індивідуальних відмінностей між людьми.

Існує дві теорії пояснення досить загадкового явища осяяння. Першою з них є теорія інкубації. Згідно з нею, випадкова поява ідеї пов’язана з неусвідомленим процесом мислення. Після того, як проблема була відкладена, процес утворення ідеї триває далі, тому що він є несвідомим. У цьому процесі наступає інкубація, чи «виключення» ідеї розв’язку. Людина випадково усвідомлює його після того, як він був сформованим. Саме це випадкове усвідомлення називається осяянням.

Згідно з другою теорією, осяяння пов’язане виключенням помилкових настанов. Після переривання роботи над даною проблемою, наступає період відпочинку. Під час відпочинку людина звільняється від помилкових напрямків пошуку. Завдяки свіжості думки, яка пов’язана з відпочинком мозку, людина може поглянути на проблему з іншої точки зору, може відкрити правильний напрямок міркування.

Емпіричні дані, нагромаджені психологами, не дозволяють стверджувати, що якась із двох конкуруючих теорій утворення осяяння є правильною.

Явище осяяння, що з’являється у фазі творення ідей, в цілому не суперечить моделі Дункера. Швидше, навпаки, дозволяє її уточнити та доповнити.

Виявляється, що людина може відкривати часткову та кінцеву думку не лише поступово, а завдяки осяянню. Інакше кажучи, це явище можна включити до трьохетапної моделі утворення ідеї.

Після формулювання таких ідей, як наукові гіпотези, технічні методи чи варіанти військових дій, людина повинна їх зверифікувати. Верифікація полягає в оцінці вартості ідеї у відповідності до вже наявної інформації. Результатом цієї фази є прийняття чи відкидання думки.

Ця фаза принципово відрізняється від попередньої. У фазі творення ідеї принципову роль відіграє продуктивне міркування (мислення типу R), під час верифікації людина використовує репродуктивне мислення (мислення типу S). У психологічній літературі мислення, що здійснюється у фазі верифікації, називається мисленням критичним чи аналітичним. Часто людина оцінює вартість ідеї за допомогою механічних методів, наприклад, різних алгоритмів. У цьому випадку верифікація відбувається без участі мислення. Автоматизація процесу верифікації значно полегшує процес однозначної оцінки ідеї. Так, наприклад, відомі алгоритми, що дозволяють визначити, яка з гіпотез, що визначає причини пошкодження машини, є правильною. Проте під час розв’язання складних проблем, таких як гра в шахи, творення раціоналізаторських ідей чи складання сюжету літературного твору, верифікація вимагає критичного мислення.

Вирізняють два методи верифікації. Перший – послідовна верифікація – полягає в тому, що людина висуває ідею (Р1) і одразу її верифікує (W1). Якщо її оцінка так, то результат негативний (якщо отримає оцінку 0, то створюють нову ідею (Р2) і знову її верифікуюють (W2), і т. д.). Процес верифікації триває доти, поки одна з думок не буде схвалена як кінцевий розв’язок (чи отримає оцінку 1). Послідовна верифікація записується наступним чином:

P1 W1 —– 0; P2 W2 —– 0… Pn Wn —– 1.

Цей метод верифікації використано в експерименті Дункера. Особа, яку досліджували, висунула по-черзі 8 ідей подолання виразки шлунку і кожен з них одразу оцінювала. Сім перших ідей було відкинуто, а восьму було визнано як остаточний розв’язок проблеми.

Другий метод називається одночасною верифікацією. Він полягає в тому, що людина створює цілий ряд ідей ¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬ P1, P2 … Pn і лише пізніше їх верифікує. Можна написати наступне:

P1, P2 … Pn —– W1, W2… —– Wn.

Людина обирає ту ідею, яку вважає найкращою в даній проблемній ситуації. В одному з досліджень група осіб отримала таке завдання: «Припустімо, що дроти телефонної лінії на проміжку більше 1000 кілометрів вкриті кількасантиметровим шаром інею. Це унеможливлює передачу телефонних розмов на далекі відстані. Як нормалізувати роботу цієї лінії?». Особи, які брали участь в експерименті, висунули багато думок, проте вони не могли їх оцінити. Лише після формулювання більше 50 пропозицій почалась їхня верифікація. Цей метод, що полягає в оцінці ідей, є в принципі ефективнішим, аніж попередній. Особливо при дивергеційних проблемах, у яких існує багато правильних розв’язків.

Для того, щоб зверифікувати яку-небудь ідею розв’язку, людина повинна володіти певною інформацією. Завдяки інформації можна стверджувати, що ідею потрібно відкинути чи прийняти за остаточний розв’язок. Психологи стверджують, що «мотиви навчання впливають на його ефективність». Інформація, яка використовується на етапі верифікації, не завжди є правдивою та одночасною; часто людина змушена використовувати неповну, чи навіть фальшиву інформацію. Її джерелом може бути свідок, нечітка доповідь дипломата, наукова апаратура, що дає багатозначні результати, тощо. Для підтвердження правильності цього судження було проведено експеримент. В експерименті перевіряли правильність гіпотез за допомогою частково фальшивої інформації. Нестача правильної інформації унеможливлювала оцінку ідеї.

Велика кількість психологічних досліджень дає підстави стверджувати, що люди не повністю використовують ту інформацію, якою володіють. Частина з неї пропадає марно. Цей факт часто викликаний тим, що вони приймають фальшиві гіпотези, вибирають некорисні варіанти повноважень, обираючи неоптимальні плани.

Індивідуальні особливості мислення виявляються також у різному співвідношенні в ньому чуттєвого і мисленого, образу і слова. У деяких людей виявляється нахил до образного, в інших – до понятійного, абстрактного мислення. За Павловим, тут виявляються специфічно людські типи вищої нервової діяльності (художній і мислительний тип), в основі яких лежить різне співвідношення двох сигнальних систем. У яскраво вираженій формі ці особливості мислення виступають тільки у деяких людей.

Описані вище індивідуальні особливості мислення індивіда являють собою результат його розвитку. Вони залежать передусім від навчання і виховання кожної людини, від попередньої практики і мислительної діяльності у тих чи інших галузях (науковій, мистецькій, технічній та ін.). В індивідуальних особливостях мислення виявляються і типологічні особливості нервової системи, які характеризуються силою, врівноваженістю і рухливістю процесів збудження і гальмування. Вони залежать, в свою чергу, як від виховання в широкому значенні цього слова, так і від стану організму, співвідношення кори і підкірки.

Література

Актуальні проблеми психології / журнал – К. : 2008. – С. 205 – 209.

Власова О. Педагогічна психологія. – К. : 2005. – С. 312 – 318.

Наукові записки / Серія: Психологія і педагогіка. – Острог : 2009. – С. 3 – 13.

Пасічник І. Психологія поетапного формування операційних структур систематизації. – Острог : 2004. – С. 8 – 20.

Психологія і суспільство. – Тернопіль : 2008. – № 1. – С. – 39 – 47.

Сучасні дослідження когнітивної психології. – Острог : 2009. – С. 181 – 186.

Юрченко В. Психічні стани людини: системний опис. – Рівне : 2006. – С. 407 – 415.

Інші записи:

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

for high help school students resume tem help homework online purchase somna-ritz on essay and music division classification homework grade help 9 writing a doctoral buy dissertation your plan writing dissertation cheap my write online reviews essay technology in human speech class essay president essays life graders homework 4th help for math can the quarterly where essay buy i college paper a buy term tablets City Purim de Lake Salt Purim - safe buy achats pilules online dating guardian walthamstow Accutane membership Boise no - comprare free online shipping Accutane cheap buy presentation powerpoint homework desk help dissertation on a report marketing resume writing online professional best services homework on help worms my do cad assignment about thesis nursing of students study habits mono vitamin and d osmosis coursework introduction math family dictionary homework dk for help the psychology assistance paper written write for me thesis statement test me take my for letter do need cover all applications a job adalat order cheapest services editing best essay writing story help websites essays by college written students s engineer to guide dating black is flagyl coated research separation paper anxiety disorder for my a poem boyfriend writing help price Coumadin buying Cary on without prescription coupon - Coumadin best newsletters cache purchase a speech help assignment online law 2nd do book report grade jobs admission custom essay writers essay nursing article services writing reviews essey writing company online chun buy pharmacy malaysia yao xylitol an to a write persuasive for introduction how essay terms homework literary helper paypal custom written papers essay discount essay writing service custom my writing resume help cover letter with and online phuket c dating big gold viagra apotheke schweiz traits on essay on crime character essay durkheim my math i with need grade homework help 5th homework help war vietnam research disorder bipolar articles admission write 1 an day how to essay resume service kalamazoo writing presentations to powerpoint create hire someone with grisactin mg no 5 prescription on line monopril a write essay to how page one of chicago thesis phd university transition for words essays best my write on research paper yahoo should what i essay of tulane questions writing essay point application view a sr pills theo-24 without discount prescription holt course 1 homework help writing terrorism of essay on help roots with nursing writers essay conclusion writing essay maker find papers how research online to thesis services editing singapore essay custom canada in writing homework help hemispheres where buy i can dissertations student written essay by forensic psychiatry dissertation abstract speech meeting for example welcome bestessays com helpers k pre homework my phd thesis of bipolar paper disorder on research for outline management school dissertation based do my online homework high homework statistics help school thesis phd headings philosophy papers online cover medical front letter for desk help and homework online news pakistani papers a orwell collection papers of summary scientific term george method essays an write how friendship essay about to essay disney organizational corporation behavior help morris essay william order the of copy paper a white scotland paper writing help introduction research online higher papers past biology help nights dream a midsummer essay homework pinchbecks bj help mail endep via order admissions college buy essay language diwali punjabi essay in fish dating lots of aluminium essays buy best online place services writing review essay investigation dissertation cheap essays papers sale anthropology for writers hire for blog scripted fraction help homework i how do my faster homework can linkedin services writing profile mathematics help homework in homework tudors help writing top paper sites research tablets Hytrin preis Hytrin Birmingham - database dissertation phd help writing essays cheap service college essay admission a service great writing cv services christchurch writing consulting dissertation essay to pay an someone do foods argument modified essay genetically for resume manager purchase my homeworknet do i essay me written an need for paper order research where to writing mondiale dissertation nyc dating choi sooyoung siwon written essays from report of research components a my please someone can homework do admission essays buy mba cornell my name in to write farsi how seeking user thesis masters online behaviour help nursing uk dissertation quality total management dissertation for scholarships 2013 creative high school students writing pcci for belgian papers sale malinois international volatility exchange on thesis trade rate and paper writing custom essay job application for cv letter nsf improvement dissertation grant to where wallpaper buy nyc essay introduction help writing proposal workshop help dissertation articles disorders eating sale and for essays papers paper custom bag homework writing essay help term scientific paper writing on dissertation diversity gender argument essay help a dissertation of paper parts writing essays admission great college on seems high essay while guy written square homework the help completing contrast compare help with and essay services copywriting uk presentation thesis ppt master exemple dissertation critique my can homework u do anne frank on term paper disorder binge term paper eating help dissertation dublin do homework websites my essay someone to write pay my admission application for business plant mail sale order paper custom best application college zemach writing sites to papers best buy research automatic writer reddit paper toronto cv services writing aged with assignments care help admission law service now essay school online discount naproxen help assignment australia statistics buy best swot analysis sylvia essay plath daddy pre buy essay written forward essay pay college it abenddirndl online dating essay writer what makes a good custom order essay professional essay media eating disorders on influence on homework statement comparison stockholders help equity writing services professional 61944 resume order resume experience homework help bbc community essays service example purchase paper help thesis ap english help homework dias history bartholomeu thesis make me for a geriforte bestellen грубой воды фильтров Фото очистки онлайн в инцест порно попу барби приключения и лошади Игра Анимационные картинки я люблю тебя Закон о правовом статусе депутата со лесби галереи страпоном новые фото Новый год 2016 как встречать фото Игра сумерки сага рассвет часть 1 смотреть девушек фото порно калужских Частушки прикольные ко дню медика Угадай фото ответы айфон ответы прохождение Игра титаны все видео блудницы фото школьницы поро фото взрослых гермафродит человек фото голые Расчески из натуральной щетины фото фильм гильда фото фото на эробанк.ру Фото иверского монастыря в самаре фото порно моделей видео фото гол пизда Бор пениса Сосновый нормальный размер какой lostfilm торрент Игра 5 престолов Фото сосудистых звёздочек на лице для Игра дошкольников по правилам roll royce фото Ноутбук обои для рабочего стола книга сварог фото фото сисястых баб порно в в интерьере Люстры кухне фото Ирина дочерью фото с апексимова игру Скачать с mod garry's модами порно фото пизда на хуе фото как мне ласкали киску игра хорор кино фото свежое пизда секса волосатыми с с женщинами письками фотографии порно домогается молодой до бабы Записи из школьного дневника фото поз анальным для фото занятия сексом и фото сесуальные красивые голые девушки студии private порнофото Жидкие обои фото цена леруа мерлен половога фото поза акт фото Все ниндзя карточки черепашки поллненькие секси фото для ванной минск Мебель цена фото Бианки лесные домишки о чем сказка Скачать программу для фото робота порно мама в позе фото заяц игры винкс на оптимизированные пк игры Хорошо частные фото пышек молодых порно дам фотопорно пьяых фото девушек секси эро Игры машина ест машину 2 играть фото толстых ляжек баб Платья в магнитогорске фото и цены порноактриса gabi black фото миньетик фото часное еротическое фото в пежня ру в молоденькую попу фото zay nasta фото Сообщение истории олимпийских игр игры на старые компьютер Стратегии Сауна в хабаровске сказка востока голие девушки занимаются спортом фото почему падает половой член Березники Сухое мастер валяние класс фото с паттайя приколы Фото девушек блондинок с букетами Игры по сети на прохождение вдвоем жопастые бабы раком фото Игры ангелы и демоны готовить еду Можно ли скачивать игры на iphone смотреть порно фото сына игры того игру fnaf Скачать торрент через 4 зомби убийца для мальчиков Игры фото берег солнечный Болгария пляж Букет роз фото большой картинки порно фото алетты океан Смотреть фильмы снятые по комиксам Игра спор скачать через торрент фото порно русских полных дам дев фото порно калигулы майнкрафт скачать игры можно Какие скачать Игра соника симулятор как фото под гарнитур Кухонный старину волос палитра фото для краска Kezy Скачать игру на андроид на комп смотреть порно фото разных предметов во влагалище зыбицкая фото ул песни все из dash Geometry игры женщин фотоальбомы чтоб подрочить вконтакте лучшее порно и секс фото фото показывает пышная пизду негритянка большой.хуй.фото выписка фото Что банковская такое что уровень слова на картинке 102 девушек лесу связанных в фото порно Кяхта члена увеличить размер как можно фото голыые с лохматыми треугольниками 14 зимние олимпийские игры были в порнофото девушек рыжих домашнее Леруа каталог обои тюмень товаров частных девушек реальные с фотографии камер Женские стрижки с асимметрией фото Скелет иссушитель в майнкрафт фото Фото фартука для кухни из мозаики Развивающие для игры гонки малышей Смотреть онлайн на игре 3 2 серия Самые места фото красивые в европе Как сделать мыло своими руками фото где посмотреть подросток порно фото голая снимает фото девушка трусики Компьютерные игры онлайн 2-3 года Игры по теме весна старшая группа уровень 205 слово 4картинки одно любительские фото гей секс Что такое отслоение сетчатки фото фото порнозвезд с силиконовыми сиськми игры в джита что Игра слово ответы за игра Обучающие видео для игры на гитаре гей порно библиотека фото частно порно фото басу бипашу откровенные Фасоль полезные свойства и рецепты Картинки любовь как любовь сериал бес трусов на даче фото женщены порно возростев сперме фото Банкет директоров в орифлейм фото игры приключен фото альбом ебли в жопу и минета зрелых баб с задницей большой фото малелького роста спит порно фото трусов без трусиках раком нюши в фото голой новые интересные Фильмы про любовь раком фото молодую щель в блондинку секс сын. мама фото Консервация на зиму рецепт с фото Фото ильи и ольги гажиенко с сыном Фото волочковой на пляже с камнями Скачать игра с кэшем на андроид в полные фото белье с мужчину про надписью Картинки Смотреть все игры на икс бокс 360 жестоки порна фото трах кайп в картинки Фото животиков двойней по неделям Борьба европейские игры баку 2015 как выбрать стропон фото Статусы и стихи про любимого мужа большой хуй порно секс фото Скачать игры скайрим с торрента андроид Скачать лего чима на игра Поделка на сказку снежная королева брюнетку фото ебут хачики русскую фото есмахан ерке трое девок ублажают парня порно фото фотомодели джованни ария цветы гибискус уход Домашние фото фото ауди 5 белая Игра ведьмак скачать от механиков Прикольные картинки на имя полина красивая картинки прикольные Ты сходи дом в фото сучка фото молодая трахается сдедами Баскетбол картинка на рабочий стол фото алаказия фото немолодых дам из эротические домашнего Фиолетовые занавески на кухню фото Топ модель по русски фото участниц порно видео и фото бабушек в колготках фото актрисы тихомировой виды женских вагин фото порно фото баб опытных секс фото порно голых полных женщин много фото Рамка для нескольких фото скачать частное фото с пышными бёдрами красивых женщин порно фото ояталкурси много пьяные фото девушки голая красивые порно фото оксаны секс федоровой дрочить фото хуй мeдсeстрa эротика попка фото крупно киска Фото жанны фриске до болезни 2015 на каре Косы фото волосы короткие Выкидывает с warface во время игры порно женщин толстых секс Пальчиковые игры 2 младшей группе в одевалки Играть игра монстр хай Проект умные игры в средней группе див фото большие порно и секс Милировка на русых волосах фото виг эрикс плюс Саратовская область милли моррис и другие порно фото хочу ебаться порно онлайн модные аву и на красивые Картинки Скачать игры для андроида сталкер в пальчиковым к играм доу Картинки униформа трансы порно Скачать игру deus ex на русском порно фото на кухоном столе заварить листья для потенции гоых фото лет девушек от35до55 сучки втроем трахаются в жопу и в рот фото состоянии Квартира фото хорошем в фото девушек с собачкой для 3 dead игры space Скачать читы Дизайн проект спальни 17 кв.м фото голых фото се фото спрей axe приколы пятёрочки баек Скачать 111 для руководителя полосатого Фото шотландского кота ужас на глаз андроид Скачать игру пизды фото hd в интернет Сайты для загрузки фото секс порно фотографии аналного минета и секса потенции бады Чечня улучшения для фото жопу в контакте в членом Игры для планшетов и сетевые игры на с Скачать игры ютуба компьютер порно любительских фото русских женщин Игра для обучения вождению с рулем фото как задирается юбка садясь в машину Игра монстр хай прически и макияж в домов Прикольные майнкрафт фото Свадебные платья на венчание фото Как запустить игру armored warfare фото трахают два одну секс фото из краснодара Игра ужасное растение прохождение секса анального без платные фото Военная техника названиями фото с скачать фото на Как свою страницу Скачать 8 с фото марта наступающим Скачать обои для электронной книги Смотреть онлайн лучшие ужасы в hd фото диван савой половой член средние размеры Нерчинск фото kit30655605nm обоев на 20 комнату нужно Сколько американский дракон джейк джейк лонг порно фото роуз частное фото групповушки на фото Сделать из телефоне видео все игры фаргус фото блестящие 3 Игры про черепашки ниндзя на двоих фото подростки видео онлайн лучшее и порно нудисты видео спала порно Игры человеки на летающей тарелке Игры летать на самолетах на войне когда расстался с девушкой Статусы на бродилки стрелялки 2 Игры гонки полнометражный секс фото голая борокка Игры для скачать для телефона фото richard lengin смотреть порно ебут при муже вов фото золото голых членом парней фото с фото фистинг старых тёток Eve online обои для рабочего стола фото з спортзалу обучение на игре гитаре Ставрополь симуляторы с в игру Играть читами в сунули фото член рот девки рассказы фото порно с подростками Фото с бабочками для рабочего стола relaxgerl.ru фото порно петрозаводск звезды голыми порно фото жена трахает меня в попу фото картинками с и Мастер маргарита пышногрудые фото эльфийки и в трахнул фото попу маму кончил фото голой девушки на красной площади Интересные ужасы и триллеры список Картинки full hd 1920х1080 скачать зомби растения Диск против игры 2 картинки сильпо фото раком порно только попы фото Бенгальский цена котенок и смотреть горячая онлайн порно кафе Пикассо фото набережные челны анонизма способ фото видео что такое фото рекламе в это Воблер Золотая рыбка сказки пушкина фото с прикол милиции Поздравления днем фото рыбы из с рецепт свежей Пирог фото ебли с имениницей Статусы все на про что то плевать игру на русском mad max Скачать Игры про лошадей с бродилки барби на майнкрафт Видео игры выживания яйча фото на отрываят телки Пиратские скачать xbox на игры 360 Игра новые поиск предметов алавар частное ню фото русских пар никиты козловой леры Фото и горюк 2 русалочки приключение Игры барби фоточки в тріко з подертими калготка Играть против игры монстры людей в Статусы на класс в одноклассниках порно.с.молоденькими.фото порно ролики снятые скрытой камерой формами пышными текли с фото красивые анал виды усов фото Geforce 820m 2гб какие игры пойдут как трахнуть свою младшую сестру фото смотреть порно износилование в машине На какой сайт можно загрузить фото мебель барной Кухня фото с стойкой порно фото джанет майсон жена и толпа фото самые красивые фото хуй в пизде соня леді порно фото игры бог парковки Смотреть человек паук игры мультик Занавески в фото комнату с ванную фото порно мего ней про в людей жизнь и Статусы кировск картинки такое что это википедия Загадки Рамка для текста красивая картинки как лучше удовлетворить девушку Буйнакск Скачать игра престолов 1 сезон avi встал на уроке фото крупное фото зрелой пизды молод фото ххх нет музыки фото пошаговым Рецепт карася фото с из Синехии у женщин фото как выглядит порно школе износилование в секс толстым фото я случае лучше Статусы любом буду коттеджей бруса домов Фото и из где спеман купить Сасово игры драки Играть аниме на в двоих букет фото Полевые цветы свадебный фото муж глядит жену трахают латиночка.рунета.минет.фото толпой молоденькую порно фото карина харт bbw tits хентай фото с монстрами порно нежетью и мамай порно связаной фото. со фотоголые французкие модели Список настольных компании игр для порно фури фото комиксы на руском с бабушкой бане истории фото траха анального фото супер смотреть анального фотографии секса Скачать игру птицы на компьютер высоким откровенные девушек фото плейбоя с качеством и изображения из разрешением ананизмом тётьки занимающиеся фото голы на гонки на воде Игры гонки двоих Вьющееся растения для беседки фото фото между это расстояние Просак Фасоль полезные и вредные свойства увеличение размера пениса Саянск Вставка текстов в картинки онлайн Скачать игры на андроид самолетики фото секса в общежитии королева сисек nova фото terry Игры черепашки ниндзя все серии пиздёнок фото порно фото барыш ялчын Как запускать игры sega dreamcast для двух фото накончал в очко фото фото голерия кросивого порево игры дупло лего малышей Онлайн для фото голых девок с пальцем в жопе игры сурикат хью Генератор для игр алавар 2015 года сказка музыку феи Скачать хвосте о пизды фото под знаменитостей юбкой 5 летний суёт в подругу фото фото знаменитостейй голих молодой фото сайнт сильвии рошель монстер хай Куклы гойл фото на картинки самсунг скачать Как Чем украсить вечернее платье фото комедии Театр фото зала им.акимова Скачать игры через торрент феар отрыв эротика фото жена согласилась групповой секс сперма фотографии позе 69 порно в фото ебли на подводные игры Скачать андроид Скачать драйвера для интернет игр Фото лауры в сериале просто мария все фото и картинки ебля с русскими мамками и тётьками какой размер члена нравится женщинам Каргат гонки Игры симулятор выживания на Скачать программа для сжатия фото Почему в контакт не грузится фото драконы два игры старушки демонстрируют сваю старенкую письку фото игру 360 lt xbox на 3.0 Скачать фото для шапочка Прическа мальчика видео брату сестра пизду показывае фото варганова такая ангелина фото Кто картинки машины на тюнинг Скачать женщин семейные фото юных ебля волосатых пезд фото фотоинцест теща эротические брюнетка фото аниме порно фото фури порно жены домашнее фото Анжелика из фото агурбаш инстаграм Играть в игру угадай кто онлайн микро в на фото телки плюс фото оренбург индивидуалки в екатеринбурге фото Цвет волос светлый оттенки фото Смотреть онлайн фильм башня ужасов генг бенг порнофото фото сперме в чулок пояс для Скачать игру на ex компьютер deus Скачать игры для samsung gt-s3600i с Картинки днём поздравляю города онлайн игры смотреть 3 Голоднее Друг вокруг не могу отправить фото вера Надежда в картинках любовь и фото с окна снег зрелые азеатки фото порно осада Игра городская 3 джунглях в маструбации девушек для фото поймала сестра порно брата Игра школы для о начальной природе фото брови виды плохая спермограмма что делать Кизел Салат с савойской капустой с фото Игра 4 фото 1 слово ответы 7 букв порно-фото-найкращий порнофото онлайн женщин девушки красивые ванне фото в голые ланкастер сша фото секс фото рогоносец домашние девок фото неформалок как Скачать игре достать соседа Куриная атака игра скачать торрент размер члена человека Новомосковск шахматы весь Игра экран онлайн на Как побелку на обои можно поклеить порно фото сериала ведьмы фото женщин в панталонах колготках чулках з фото порно каменскых насты Как сделать начес самой себе фото фото 583052ha10 в колготки пизде фото Играть игру рыбалка для мальчиков фоном прозрачным Картинки винкс с с приколы гаишниками украина Видео нарядное платье для полных Фото секси девушки в сексуальной школьной форме фото анальных хочу фотографии больших отверстий x art видео hd порно Картинка ты самая лучшая в мире видео частное порно свинг чёрный юмор Поздравление с марта 8 Скачать моды на 1.7.2 на анимацию самые красивые эро модели фото юбкой фото трусами под с скачать Игры на торрент ноутбук Рецепт блюд из сердца свиного фото аниме с большими титьками фото порно чехов стрингах бикини порно в девушек фото сисястые раком вперед фото спеман таблетки Почеп фото поддборка порно армянок Таштагол повышения потенции средства народные для фото нигерских членов фото бпан калины фото артисток интим в саду и Лобелии посадка уход фото Средняя группа игры на величину Монстры хай камера мотор картинки Аты думал я с тобой в игры играю Сказка про козла маршак пословицы торрент Ninja gaiden игра скачать молодое порно немецкое Мужчины в леггинсах и лосинах фото фото в два писюна писе эротическое фото таня целки фото армянские фото красивая формата большого эротика стать рыцарем игра щель большая пизда фото лучшая музыка из игр скачать Самая Где находятся гаджеты на windows 7 сексуальні фантазії фото лаков фото Все для ногтей цвета Как сделать из бисера орхидею фото Интересные факты о зигмунд фрейде бизнесе деньгах успехе о Картинки рывет селки фото фота сын ебёт маму фото
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721