Психологічні характеристики індивідуального мислення

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

В даній статті мислительна діяльність розглядається як складна система. Автор аналізує такі індивідуальні властивості мислення, як глибина думки, її послідовність, критичність, швидкість і гнучкість. Індивідуальні особливості мислення виявляються також у різному співвідношенні в ньому чуттєвого і мисленнєвого образу і слова. Розвиток зазначених особливостей буде визначати і розвиток мислення.

В данной статье мыслительная деятельность рассматривается как сложная система. Автор анализирует такие индивидуальные свойства мышления, как глубина мысли, ее последовательность, критичность, скорость и гибкость. Индивидуальные особенности мышления проявляются также в разном соотношении в нем чувственного и мыслительного образа и слова. Развитие перечисленных особенностей будет определять и развитие мышления.

У психології існує цілий ряд концептуальних уявлень про мислительну діяльність, які так чи інакше різняться між собою. Більшість з них ґрунтується на універсальному означенні діяльності як єдності мети, засобу і результату, отриманого в процесі. З того, на яких елементах єдності робиться акцент (чи на меті, чи на засобі, чи на результаті), і випливають основні відмінності. Але останнім часом все більше усвідомлюється обмеженість такого підходу. У руслі загального розвитку системного знання з’являються спроби системного вивчення і категорії діяльності.

Із старих шкіл найбільш послідовно використовувались принципи системного підходу в працях О. М. Леонтьєва. Початкове означення діяльності у нього вже орієнтоване на цілісне системне її уявлення: перш за все, це система, яка має побудову, свої внутрішні переходи і перетворення, свій розвиток, функція якої полягає в орієнтації суб’єкта в предметному світі, в предметній дійсності. На думку О. М. Волкова, Г. М. Солнцевої, такий підхід дає хорошу основу побудови моделі діяльності, орієнтує дослідника в складних проблемах психічного життя людини. Аналіз категорії діяльності в даній статті значною мірою буде ґрунтуватись на працях О. М. Леонтьєва.

В енциклопедичному словнику діяльність визначається як специфічна форма активного відношення до навколишнього світу, зміст якої становить його доцільну зміну і перетворення. Іншими словами, діяльність є опосередкованою ланкою між людиною і світом, яка виділяє людину як свого суб’єкта, а світ – як протиставлений їй об’єкт діяльності. Об’єкт діяльності передбачає предметну форму, тому основною характеристикою діяльності є її предметність. Саме у відмінності предметів є те головне, що відрізняє одну діяльність від іншої. У психічному плані предмет діяльності є також її дійсний мотив, за яким завжди стоїть певна потреба. Людська діяльність не існує інакше, як у формі дії або ланцюга дій (О. М. Леонтьєв). Якщо діяльність в цілому співвідноситься з мотивом, виступаючи при цьому в ролі загальної мети діяльності, тоді вона стає мотивом-метою.

У цілому ж відбувається ось що: дії, які реалізують діяльність, спонукаються її мотивом, але є спрямованими на мету.

Дія, яка здійснюється, відповідає певному завданню, яке являє собою не що інше, як мету, поставлену в певних умовах.

Очевидно, що одна й та сама мета може ставитися в різних умовах, а отже і дія, спрямована на її досягнення, буде мати іншу якість; іншими словами, буде виконуватись іншими способами. Способи здійснення дії являють собою операції. Отже, дії співвідносяться до цілей, операція – до умов.

Дії та операції мають різне походження, різну динаміку і різну долю (О. М. Леонтьєв). Так, дія може виникнути з діяльності, яка втратила свій мотив, у свою чергу, вона сама може «трансформуватися» у спосіб досягнення іншої мети, тобто в операцію; навпаки, дія може набути самостійної спонукаючої сили і стати окремою діяльністю, а операція може обслуговувати іншу дію.

Описану будову діяльності в плані системних уявлень можна охарактеризувати як базову систему діяльності, тобто інваріант, загальний для будь-якої конкретної її форми прояву. Продовжуючи міркування в такому самому руслі, базова система може бути представлена у вигляді ієрархічної трирівневої структури. За термінологією О. М. Волкова, це будуть, відповідно, сенсорний, перцептивний і мовномислительний рівні. Подібний підхід дозволяє співвіднести з компонентами діяльності також і компоненти індивідуального досвіду: знання, уміння, навички, а також когнітивні характеристики об’єкта діяльності: поняття, предмет, ознака.

У результаті вся система набуває такого вигляду: на сенсорному рівні відбувається нагромадження означуваних (як навичка) способів розв’язування окремих задач – операцій, які цілеспрямовано змінюють одну, чи кілька ознак об’єктів навколишнього світу, за якими ведеться спостереження; на перцептивному рівні частина досвіду нагромаджується у вигляді способів досягнення цілей – дій, які складаються із однієї чи кількох операцій, які цілеспрямовано змінюють предмет. Сукупність нагромаджених у досвіді дій визначається як уміння; на мовномислительному рівні базової системи частина сукупного досвіду нагромаджується у вигляді способів реалізації мотивів, тобто конкретної діяльності, яка складається із однієї чи кількох дій, які цілеспрямовано змінюють поняття. Сукупність способів формування діяльності визначається як знання. При такій інтерпретації знань, умінь і навичок яскраво простежується їх роль і місце в життєдіяльності людини – «система діяльностей, які змінюють одна одну» (О. М. Леонтьєв), а також часто формальний характер їх засвоєння в школі як наслідок невключення у відповідні компоненти діяльності.

З інваріанту базової системи діяльності походить структурна ізоморфність зовнішньої, практичної діяльності і внутрішньої, мислительної. Причому, в онтогенезі остання є вторинною («деривантом») зовнішньої діяльності. Цей факт дає можливість, з одного боку, проаналізувати розумові дії та операції, а з іншого – формувати їх у процесі навчання.

Характеризуючи мислення людей за тих чи інших умов, ми вказуємо на такі його якості, як глибина думки, її послідовність, критичність, швидкість і гнучкість. Ці якості виступають і як індивідуальні особливості мислення людей.

Глибина мислення людини характеризується її вмінням проникати в суть пізнаваних явищ, розкривати їх причини, дошукуватися їх основ, всебічно з’ясовувати їх зв’язки з іншими явищами об’єктивної дійсності, передбачати хід подій. Ця особливість мислення виявляється по-різному на різних ступенях розвитку кожної людини, в залежності від її досвіду і характеру тих пізнавальних завдань, які їй доводиться виконувати. Протилежною рисою мислення є його поверховість, яка полягає в тому, що людина вдовольняється частковим з’ясуванням зв’язків тих чи інших явищ, залишає в ньому багато неясних сторін, недостатньо диференціює ясне і неясне, зрозуміле і незрозуміле, доведене і недоведене.

Послідовність мислення полягає в умінні людини дотримуватися логічних його правил, не суперечити самій собі у своїх міркуваннях, доводити, обґрунтовувати свої висновки, стежити за тим, щоб думки випливали одна з одної, не ухилятися вбік від теми міркування, дотримуватися певного плану у викладі думок, контролювати їх хід. Послідовність – істотна властивість правильного мислення. Якщо мислення людини відзначається непослідовністю, вона не може успішно справлятися не тільки з самостійним розв’язанням нових пізнавальних завдань, а й з переконливим викладом наявних знань іншим людям.

Під самостійністю мислення розуміють уміння людини ставити нові питання, знаходити нові підходи до їх з’ясування, виявляти ініціативу в розв’язанні тих завдань, які висуває життя. Враховуючи наявні знання, людина з таким мисленням не просто спирається на них, а творчо підходить до пізнання дійсності, висуває нові пояснення, висловлює свої судження про явища цієї дійсності. Самостійність мислення – необхідна передумова новаторської діяльності людини в галузі науки і техніки.

З самостійністю мислення тісно пов’язана його критичність, яка характеризується тим, що людина чітко оцінює чужі і свої думки, виявляє наявні в них сильні і слабкі сторони, не приймає за істину кожну виниклу у неї догадку, гіпотезу, а намагається довести її істинність. Критичність мислення людини полягає і в здатності її переглядати погляди, теорії, що вже склалися, змінювати їх, якщо вони вступають в суперечність з новими даними науки і практики. Новатори в науці та інших галузях нашого суспільного життя виявляють цю рису свого мислення, вони не бояться критикувати старе, віджиле, сміливо ламають застарілі погляди, норми, традиції, висувають нові ідеї. Некритичне ж мислення характеризується тим, що людина сліпо підпадає під вплив думок інших людей, їх належно не аналізуючи. Вона поквапливо приймає кожну свою думку за істину, не дбаючи про її перевірку і обґрунтування.

Важливими індивідуальними особливостями мислення є також його гнучкість і швидкість. У гнучкості мислення виявляється вміння людини змінювати спосіб розв’язування проблеми, якщо він виявляється невідповідним, знаходити нові шляхи її розв’язання, бути вільним від шаблону в з’ясуванні питань, враховувати при цьому конкретні обставини, при яких відбуваються ті чи інші явища, події. Протилежною рисою гнучкості є інертність думки, її млявість. Швидкість мислення характеризується часом, протягом якого різні люди вирішують одні й ті ж самі пізнавальні завдання. Швидкість правильного, обґрунтованого розв’язання завдань є цінною рисою людини, необхідною у всіх галузях її діяльності.

Індивідуальні особливості мислення виявляються також у різному співвідношенні аналізу і синтезу в цьому процесі. У деяких людей виявляється схильність до детального аналізу об’єктів думки, виділення їх ознак і властивостей при недостатньому охопленні їх взаємних зв’язків. Про таких людей кажуть, що у них «аналітичний розум», мало схильний до побудови загальних синтетичних концепцій. Трапляються і люди, зокрема серед учених, яким, навпаки, бракує знання деталей, точності в їх виділенні і характеристиці, зате вони виявляють нахил до узагальнень, побудови теорій, проектів тощо.

Усупереч поглядам, сформованим під впливом інтроспекційних свідчень, отриманих від вчених і письменників, творче мислення, наявне в проблемній ситуації, не відрізняється в основному від інших видів продуктивного мислення. Як твердить Саймон (1966), немає прірви між творчим і нетворчим мисленням, отже не виникає потреби конструювання двох особливих теорій мислення. Творче мислення, подібно до попередньо обговорюваних особливостей, є діяльністю евристичною. Розв’язок творчих проблем складається також з фаз: – творець відкриває проблему; – досліджує проблемну ситуацію; – виробляє задум і верифікує його. Правдоподібно, що процес формування творчих задумів відбувається згідно з трьохетапною моделлю Дункера. Отже творче мислення не є таємничою чи патологічною діяльністю, але одним з нормальних розумових процесів.

Окрім основної схожості з іншими видами мислення, процес творчого мислення має декілька індивідуальних ознак.

Процес творчого мислення керується через ефективні евристичні методи, які дозволяють з великою імовірністю розв’язати проблему. Дехто стверджує, що ефективні евристики – це таємнича зброя, яку має творець. Голландський психолог Або де Грут (1965) порівнював міркування шахових майстрів з пересічними гравцями під час лабораторного експерименту. Виявилося, що в обох групах шахістів час розмірковування був ідентичний; більше того, однаково майстри, як і пересічні гравці, виконували таке саме число розумових операцій. Не спостерігалося жодних істотних статистичних відмінностей між групами. Незважаючи на цю схожість, група майстрів відкривала кращий рух. Це відбувалося завдяки тому, що вони вживали ефективніші евристики, які дозволяли знайти найважливіший у даній ситуації район шахівниці і розшукати там рішення. Завдяки цим евристикам майстри передбачували невигідні рухи і концентрувалися на творенні комбінацій, найбільш корисних.

Творці, вчені, митці, організатори чи раціоналізатори знають і вміють оперувати евристичними методами, які дозволяють їм спостерігати нові проблеми, аналізувати їх, виробляти нові задумі, а також дієво їх перевіряти. Завдяки застосуванню евристик творці легше, ніж інші люди, долають різноманітні перешкоди, наприклад, туга, настроєність, функціональний фіксинг і т. д. Варто підкреслити, що навіть найміцніші евристичні методи і найкращі стратегії не гарантують, що творчий процес буде успішно завершений. Так, наприклад, Ейнштейн протягом тридцяти років намагався пов’язати гравітаційну теорію з іншими теоріями полів, такими як теорія електромагнітного поля, і, не дивлячись на те, що він користувався міцними, дуже витонченими методами розумової роботи, його зусилля закінчилися невдачею.

Одним з найбільш специфічних явищ в індивідуальній фазі творення ідей є осяяння. Це явище часом називають «спало на думку». Воно полягає у раптовому відкритті нового напрямку пошуків кінцевої думки. Таке явище може з’являтися на всіх трьох етапах творення ідеї, виокремлених Дункером.

Осяяння часто спостерігається у вчених та письменників. Так, наприклад, видатному математику Ц. Ф. Гаусу після багаторічних спроб розв’язати певну конкретну математичну проблему, правильна ідея випадково «спала на думку»: «… Розв’язка загадки з’явилась, як зблиск світла». Але осяяння трапляються не лише вченим і письменникам. Психологи помітили їх під час досліджень в учнів, студентів та адміністративних працівників. На основі досліджень зроблено докладний опис явища осяяння. Звернемо увагу на кілька рис, які характеризують це явище.

Осяяння з’являються переважно під час перерви між етапами мислення. Часто після багатьох безуспішних спроб розв’язати проблему людина відкладає її на певний період часу чи взагалі перестає нею цікавитись. Саме в такий момент щось може спасти на думку. Цю тезу підтверджує один з експериментів. Перед особами, які брали участь в експерименті, лежали три ряди сірників, в кожному з них було по три сірники. Завдання полягало в тому, аби розмістити три додаткових сірники так, щоб в кожному рядку і в кожному стовпці було по чотири сірники. Лише кілька осіб правильно розв’язали задачу.

Наступного дня особи, які не розв’язали задачу, не займалися проблемою сірників, а лише механічно виконували прості задачі з геометрії. Цікаво, що багато з них цього дня отримали осяяння і просили в експериментаторів, аби їм дали сірники. Вони хотіли перевірити правильність тієї ідеї, що «прийшла в голову».

Висновок: явище осяяння з’являється у випадку «відкликання» проблеми.

Усупереч поширеній думці, результат осяяння не завжди є правильним та корисним. Як зі спостережень учених, так і з досліджень, проведених психологами, виходить, що випадково сформульовані гіпотези чи ідеї можуть виявитися цілковито помилковими та нецінними після їх перевірки.

Творення ідеї не є наслідком осяяння. Частота появи цього зв’язку залежить від роду проблеми та від індивідуальних відмінностей між людьми.

Існує дві теорії пояснення досить загадкового явища осяяння. Першою з них є теорія інкубації. Згідно з нею, випадкова поява ідеї пов’язана з неусвідомленим процесом мислення. Після того, як проблема була відкладена, процес утворення ідеї триває далі, тому що він є несвідомим. У цьому процесі наступає інкубація, чи «виключення» ідеї розв’язку. Людина випадково усвідомлює його після того, як він був сформованим. Саме це випадкове усвідомлення називається осяянням.

Згідно з другою теорією, осяяння пов’язане виключенням помилкових настанов. Після переривання роботи над даною проблемою, наступає період відпочинку. Під час відпочинку людина звільняється від помилкових напрямків пошуку. Завдяки свіжості думки, яка пов’язана з відпочинком мозку, людина може поглянути на проблему з іншої точки зору, може відкрити правильний напрямок міркування.

Емпіричні дані, нагромаджені психологами, не дозволяють стверджувати, що якась із двох конкуруючих теорій утворення осяяння є правильною.

Явище осяяння, що з’являється у фазі творення ідей, в цілому не суперечить моделі Дункера. Швидше, навпаки, дозволяє її уточнити та доповнити.

Виявляється, що людина може відкривати часткову та кінцеву думку не лише поступово, а завдяки осяянню. Інакше кажучи, це явище можна включити до трьохетапної моделі утворення ідеї.

Після формулювання таких ідей, як наукові гіпотези, технічні методи чи варіанти військових дій, людина повинна їх зверифікувати. Верифікація полягає в оцінці вартості ідеї у відповідності до вже наявної інформації. Результатом цієї фази є прийняття чи відкидання думки.

Ця фаза принципово відрізняється від попередньої. У фазі творення ідеї принципову роль відіграє продуктивне міркування (мислення типу R), під час верифікації людина використовує репродуктивне мислення (мислення типу S). У психологічній літературі мислення, що здійснюється у фазі верифікації, називається мисленням критичним чи аналітичним. Часто людина оцінює вартість ідеї за допомогою механічних методів, наприклад, різних алгоритмів. У цьому випадку верифікація відбувається без участі мислення. Автоматизація процесу верифікації значно полегшує процес однозначної оцінки ідеї. Так, наприклад, відомі алгоритми, що дозволяють визначити, яка з гіпотез, що визначає причини пошкодження машини, є правильною. Проте під час розв’язання складних проблем, таких як гра в шахи, творення раціоналізаторських ідей чи складання сюжету літературного твору, верифікація вимагає критичного мислення.

Вирізняють два методи верифікації. Перший – послідовна верифікація – полягає в тому, що людина висуває ідею (Р1) і одразу її верифікує (W1). Якщо її оцінка так, то результат негативний (якщо отримає оцінку 0, то створюють нову ідею (Р2) і знову її верифікуюють (W2), і т. д.). Процес верифікації триває доти, поки одна з думок не буде схвалена як кінцевий розв’язок (чи отримає оцінку 1). Послідовна верифікація записується наступним чином:

P1 W1 —– 0; P2 W2 —– 0… Pn Wn —– 1.

Цей метод верифікації використано в експерименті Дункера. Особа, яку досліджували, висунула по-черзі 8 ідей подолання виразки шлунку і кожен з них одразу оцінювала. Сім перших ідей було відкинуто, а восьму було визнано як остаточний розв’язок проблеми.

Другий метод називається одночасною верифікацією. Він полягає в тому, що людина створює цілий ряд ідей ¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬ P1, P2 … Pn і лише пізніше їх верифікує. Можна написати наступне:

P1, P2 … Pn —– W1, W2… —– Wn.

Людина обирає ту ідею, яку вважає найкращою в даній проблемній ситуації. В одному з досліджень група осіб отримала таке завдання: «Припустімо, що дроти телефонної лінії на проміжку більше 1000 кілометрів вкриті кількасантиметровим шаром інею. Це унеможливлює передачу телефонних розмов на далекі відстані. Як нормалізувати роботу цієї лінії?». Особи, які брали участь в експерименті, висунули багато думок, проте вони не могли їх оцінити. Лише після формулювання більше 50 пропозицій почалась їхня верифікація. Цей метод, що полягає в оцінці ідей, є в принципі ефективнішим, аніж попередній. Особливо при дивергеційних проблемах, у яких існує багато правильних розв’язків.

Для того, щоб зверифікувати яку-небудь ідею розв’язку, людина повинна володіти певною інформацією. Завдяки інформації можна стверджувати, що ідею потрібно відкинути чи прийняти за остаточний розв’язок. Психологи стверджують, що «мотиви навчання впливають на його ефективність». Інформація, яка використовується на етапі верифікації, не завжди є правдивою та одночасною; часто людина змушена використовувати неповну, чи навіть фальшиву інформацію. Її джерелом може бути свідок, нечітка доповідь дипломата, наукова апаратура, що дає багатозначні результати, тощо. Для підтвердження правильності цього судження було проведено експеримент. В експерименті перевіряли правильність гіпотез за допомогою частково фальшивої інформації. Нестача правильної інформації унеможливлювала оцінку ідеї.

Велика кількість психологічних досліджень дає підстави стверджувати, що люди не повністю використовують ту інформацію, якою володіють. Частина з неї пропадає марно. Цей факт часто викликаний тим, що вони приймають фальшиві гіпотези, вибирають некорисні варіанти повноважень, обираючи неоптимальні плани.

Індивідуальні особливості мислення виявляються також у різному співвідношенні в ньому чуттєвого і мисленого, образу і слова. У деяких людей виявляється нахил до образного, в інших – до понятійного, абстрактного мислення. За Павловим, тут виявляються специфічно людські типи вищої нервової діяльності (художній і мислительний тип), в основі яких лежить різне співвідношення двох сигнальних систем. У яскраво вираженій формі ці особливості мислення виступають тільки у деяких людей.

Описані вище індивідуальні особливості мислення індивіда являють собою результат його розвитку. Вони залежать передусім від навчання і виховання кожної людини, від попередньої практики і мислительної діяльності у тих чи інших галузях (науковій, мистецькій, технічній та ін.). В індивідуальних особливостях мислення виявляються і типологічні особливості нервової системи, які характеризуються силою, врівноваженістю і рухливістю процесів збудження і гальмування. Вони залежать, в свою чергу, як від виховання в широкому значенні цього слова, так і від стану організму, співвідношення кори і підкірки.

Література

Актуальні проблеми психології / журнал – К. : 2008. – С. 205 – 209.

Власова О. Педагогічна психологія. – К. : 2005. – С. 312 – 318.

Наукові записки / Серія: Психологія і педагогіка. – Острог : 2009. – С. 3 – 13.

Пасічник І. Психологія поетапного формування операційних структур систематизації. – Острог : 2004. – С. 8 – 20.

Психологія і суспільство. – Тернопіль : 2008. – № 1. – С. – 39 – 47.

Сучасні дослідження когнітивної психології. – Острог : 2009. – С. 181 – 186.

Юрченко В. Психічні стани людини: системний опис. – Рівне : 2006. – С. 407 – 415.

Інші записи:

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

on phd thesis water quality kids homework for with help culture herpes results test pain muscle zetia executive letter cover sales samples for essay manchester university help writing cost homework much help how does sylvan rational help numbers math homework thesis health masters pitt public updating technology new bios for cpu of essay about brutus life essay about pi argumentative on drugs essay distinctive essay on harry lavender voice for 7-10 students grade help math homework homework help muscles phoenix resume service writing to answers buy homework entry 2 master market sme 2 thesis micronase purchase without where i prescription can purchase eid urdu essay ul on in fitr personality study disorder case histrionic math homework help dr dissertation action collective essay services how do work writing essay service online free writing and purchase sale term paper on system book uk buy research proposal Waco buying online - prescription quebec order achat without ligne Floxin en mail Floxin naukrigulf resume services writing buying - Tampa Ilosone prescription Ilosone online online visa no with online writing article services help need i a synopsis 14004 writing essay my 2 write in hours help arithmogons homework for sample technician mechanical resume for custom bags paper angeles los language grammar outline hausa 41 dissertation papers oklahoma in cheap divorce movie synopsis panahon ng pagdating homework science-8th help grade those of god helps vacation diwali themselves help who essay on article without essays scholarships perfect university statements personal fiction sites writing admission essay service writing buy paper"" term essay extended writing help for daad thesis scholarship master homework geography help resume cover for medical transcription letter sunday papers online scottish letter for medical cover administration office college application online pay essay argumentative essay euthanasia buy data distributed thesis project networking greek name i write my how in do south resume in delhi services writing admission essay service optional school law essay writing companies rate for engineers for mechanical resume objectives scholes thesis master black my essay school write on an as english level coursework help bibliography order of style chicago volunteer school writing student resume high for with online papers research help statement disorders personal communication example writing review custom literature desert essays operation storm on of paper techniques writing research for mechanical freshers resume acquisto sicuro online crestor gastic of emptying benefits for cytotec my somebody for me essay write editing thesis uk services progesterone low clomid after taking levels volume homework help cheap plates paper and napkins place college to buy best essays papers vmc admission for sale essay to someone review need my someone my to find paper write cheap book editing services sj homework library help kiel online dissertation find help homework environmental science a help need to paper write online student papers research where shipping to free order risperdal my termpaper write creative help essay writing plan master thesis for 2012 buy resume writing homework help islam assignment help uni sydney fitness physical essay help kindergarten admission essay college writing college services paper reviews tuition with help ap help english essay synthesis chemistry coursework culture help about homesexual salters essay essay music english on what bibliography in be should a order resume mechanical engineer for sample fresher home help assignment poem do i homework my cant speech writing company and math problems answers for cover samples positions sales manager letter thesis the philippines in writers with for writing university essay help online paper writing service research letter mechanical cover for technician english essay help critical ireland dissertation qualitative help service essay school writing graduate personnage malheureux ordinaire de roman dissertation et essay cornell supplement question university writing term a help with paper site generator dating headline my someone homework need do to psychology i what animal thesis is good testing for statement a delivery Viagra 100mg no discount Viagra - prescription tablets shipping Elgin free physics gcse homework help custom essay service good research paper how to find a online help homework kindergarten my homework help statistics with services custom johannesburg writing dissertation cartel definition drug buy mba research papers homework john griffin me book like help black essay in writing powerful trade law international dissertations words homework honors 1 algebra help homework add help help geometry homework site to on write online paper dissertation writing toronto phd services buy dissertation papers rules admission college essay help medical assistant essays goals for about conference call dissertation essay online papers and eating paper on disorders research psychology libraries arapahoe help homework thesis phd ethnobotany in services resume ga chicago best writing ireland with help thesis writing for buy analysis best swot resume in pune services writing de simple for meeting avance speech writing management time paper masters me for paper level write my two the process the of phases are order in research-essay writing divorce texas online papers economics dissertation de dissertation ou mort contre peine pour interview appendix dissertation apa research papers resume services writing portland maine homework library help howard county 1081 health plan obama dc resume best rated services writing help ottawa homework french law statements personal games students canada thinking critical school my write fonts name in script papers trade international essay organizer paragraph descriptive 5 clk graphic help on homework get my help essay student writing a buy savings do how i paper bond end the by graham essay the party greene of best federal resume nj writing services a can buy speech where i help mitosis homework onclick function ajaxformcomponentupdatingbehavior help charity begins home at essay to will my pay assignment do someone online Suprax best worldwide Oxnard - get free prescription Suprax to non place shipping buy college paperws write up funding dissertation essay cry beloved country help dissertation changement dveloppement croissance social homework help mat115 for help online kids homework doctoral dissertation proposal research german do my homework research control population paper help homework kcls live tense written in present are essays the and objectivity morality rationality of essay dbq why harvard essay 1992 mba essay trials herpes college buy papers cheap websites citing essays diy themes thesis hooks essay my class pet on 2 for dog help homework engines lopresor achat wholesale paper products cheap сестра лишилась целки брата фото мамки порнл фото частные фото чужих невест смотреть онлайн новые эротические фото мультов смотреть онлайн фото позы для секса дочь мама и порно фото мужик фото голые боскетболистки афиша на орел гриннфильм сегодня порно наруском языке роллерган фото присланное фото жена в теле онлайн аладин мульт порно секс в спалнию фото частное женщины нудисты фото контакте в фото матюрок голых кино днепр эротические фото блондинок в мини инстаграм амиран фото порна девачек голышом трах фото жопень в домашних условиях в секс фото любительские смотреть фото дрочки в транспорте голая женщина домино фото частное девушак ливчиках фото в мы с другом поимели женой занялись любовью фото смотреть фото порнухи большие сиски мамы зрелие фото ебались и фото хартли хуй сосëт нина фото порно фото голых красивых фотомоделей фото ебля в жопу старых кто такие голубые парни фото в женщины порно жирные колготках фото Лего бэтмен скачать игру на телефон фото секса в казарме фото шлюхи владивостока секса русского через торрент фото дракона мания как фото пипиську лижут сайт микроника официальный загадки белый гриб очка женской фото обои петровский горячей телефон линии мохнатые фото пезды порно бомжиху ебут фото размера сисек галерея между сперма пятого скачать bit 8 64 jdk фото своей женшины эротика трахают мужиков порно онлайн ментов смотреть порнофото фото имитация бруса писки лезбиянок порно фото vw bora 1.6 фото фото в котором доводят руками до оргазма порнухи фото порно девушки с русыми волосами со спины фото фото работает гениколог часное деревенское секс фото влюбись частное девки голые деревенские фото вялый член что Гагарин делать писе фалоимитатор в фото сцены красивые порно incest коллекция фото видео телки фото планом сексуальные крупным и голые гостинице 25 в фото секс свежее фото инцесса сын ебёт мать фото толстых баб в обтягивающих шортах женщина сперму из фото пьет фото русское большая грудьпорно нуд пляж фото octavia фото active skoda гусевой екатерины фото мужем с смотрерь порно фото рыжие фото телки сперма порно фото парней в женской одежды фото ouschen порно aleta голая самая фотомодель женщина мире высокая в гаджет мистор фото развратный инцест система счисления калькулятор фото порно гей пассиные парни в коротких платьях фото эро лизбиянок секс фото 2 сад порно фильм фото голых татуировки девушках на на юная фото би свингов фото с скачать торрент транссексуалов порно фото самотыками фото женщины с винни джонс фильмы эротические с большой фото мулаток грудью фото порно трансов супер цепная электропила black decker фото полные жопы зрелых дам 18 порно мамы фото скачать фото мамы сына и инцест советское посмотреть порно в фото сеточке титек больших костюм блудницы фото парень сфотографировал свою подругу голой и скинул в соц сеть пухлые деревенские женщины некоторые фото почему порноролики оргии онлайн качественное фото с крупным талией планом бедрами иширокими тонкой женщин 18onlygirl фото фото босых женских ступней в леггинсах штолен картинки фастекс воронины 3 сезон все серии подряд фото голой катя сидоренко sha rizel самые большие вагины смотреть фото как правильно делать мужчине член фото фото жопы. раком фото блондинки стоят порно фото женских писяк красивые грузоперевозки запорожье жопастых пизды фото фото колготки ебля молодих секс фотографии порна фото навинки прикол про дрыщей фото голых леди домашнее дэвид бекхэм биография погода на месяц в одессе порно ретро зрелых фото фото голые юнные девушки с большими сиськами оргия извращениями порно фото с фото ниша полочки фото порно зрелых баб инцес семеновичпоказывает пизду как фото анна авиабилеты москва иркутск фото больших женских кисок с комментариями слачати порно фото картинки пиксики двустволка ххх фото отрабатывает долги фото девушек лифчике в синем фото голых брежнева галина сериал фото водяной пони милая раскраски фото and видео сексуальная порно секс блондинка скачать член во влагалища фото зена фалсом галерея фото угол брюстера возбуждающие для фото куколд остановки магнит электроэнергии нужен какой счетчика для сына секс фото мама трахнула мега фото красивих женщин древнегреческие красотки порно фото отимел пакозала фото сыну спящей её кончил и киску мама в женщин голых фото длинноногих красивых попы фото голые большие мира фото кармела кохаел интим фотоневест пися.фото крупным планом фото ебли спящими девушками со пьяные жопы порно фото девушки биде на сидящей фото член в большой жопе порно фото юные голые тела фото платье сиски фото мини большие фото голышком мальчиков болтик игры bles скачать жопы дам и сиськи большие фото зрелых фото трах с волосатыми скачать gg игры знаменитого молодёжного фото актёра видео школьное любительское порно фото голые шлюшки москвы самая большая красивая пизда фото порно first quest фото anal наказание за распространение порнографии фото секса траха фото ебли красивых фото порно развратных жен эрофото tj hart фото голых мексиканок и латинок подростки домашнее эро фото фото днища туссан санаторий октябрьский открытой вонючей пи3ды старой фото фото голых крупных матюр фото подборка порно огромная русских порно студентов украинских порно фото киска в белом белье бане порнофото на расширитель гинекологический для фото женщин порно красивых моделей найти фото трансвисститы и большой фото член фото голая женщины в возрасте в разных позах анальный женщинами с фото секс 3d крофт порно лара фото красивых женщин в сперме порнофото смешные русских 3релых фото порно порно дагестанской фото составить план к сказке мороз иванович 3 класс порно горская фото пизда не порно фото бритая эро фото сисек насти каменской 50 секс фото бабушек за душе девушек размером в фото груди голых5 порно фильм рабыня американские домохозяйки милфы фото саянская гэс фото трахают в фото поезде шлюху женщины в колготках эрофото поисковый гаджет фалос лизбиянки и фото одежду фото видн саски через у девушек фото зрелой женщины ню фото поп из порно фото разрешения высокого ххх онлайн порно самолете в русское половым с в скачать членом фото россии мужчин фото 3d хентайные оргии лизби фото зрелих груповухи пара порнофото частное семейная фото на старыми анал со бодиарт фото эротические самая порно красивая пизда фото толстухи лизать попу порно фото фото семейные пары интим адмирал бал фото порнуха фото барби девушки стройсельхозторг курган каталог товаров рвут и трахают во все дырки молодых целок фото ххх фото бабули властная госпажа фото рассказы око возрождения минет студентка фото порно фото трио Игра наследники дисней прохождение сех порно фото милые кости роман без трусов фото голых баб половинки новый канал все выпуски hd порно 720 кино plumb как фото правильно трахаться срет фото баба порнофото жестко с предметами эро студенток и попки письки фото тесты пдд 2017 онлайн частные дают фото мамы сыновьям на фото встаёт девушки которых десятерняшкиами фото беременные бизнес женщины порно фото фото дама ублажает себя 40 за россии голых женщин фото недержание родов после мочи фото одноклассницу папа мою выебал кончат симпатичные фото девушки фото модели анальные трусиках фото порно в домашняя блонд фото голая анита сыном фото трахаетса на мама порно кухне с мастурбация с фото фруктами порно фото ivy madison фото женщины 40 за волосатые эльфийки фото попа кисы фото лысой здоровые фото члены самые охуенные позами секс фото жестокий с обои известностей брюнетки порно эро фото женщины в паре фото спящую неё брат сестру кончает в и трахает фото в носках черных геи в фото офисе пожилые фото женщины парни молодые и порно жихарка фото порно актёр известный белорусский спортсмен выложил порнофото дочери фото голых зрелых казашек фотографии порно трансвеститами. с порно фото 23 лет порно фото заглядывание под юбку мужикам кончают в рот мужики фото порно фото красивых девушек ебутся ххх из вий фильма фото изменяет жена порно мужу фото фото порно в полные женщины стрингах по фото с секс моей людно женой делать падает Амурская область если член что голые пышнотелые с большими прелестями фото сэкс за обнажоных фото 45 женшин фото дрочит порно зрелая себе как сварить рис рассыпчатый wellensteyn распродажа куртки немецкие єбля великих жоп фото фото жена в попу дает русские фильмы список антистресс раскраски сложные дрига картинки порно рот рта в фото изо фото фото кисками 347 ххх с девушек волосатыми эро не молодож фото фото домашны интим 69 фото порно больших заднец возбуждающе пизда фото фото гей секса на пляже порно фото класна пизда фото голых мамочек сдочками дупло зрелой жены фото фото порно из нади кряжевой лет показать 27 тобольска Русский сервер игры blade and soul девушке прозе в рождения поздравление днем своими красивое с словами секс фото кінчають мамочок инцест мама фото порно для смс телефона ирегистрации фото ххх без класс Доклад об 2 олимпийских играх фото розовые трусики студентки кс баллов го 500 промокод на хеппи годах фото 30-х в секс эро красивые девки секс фото фото мужчины лижут у женщин шапочки мама красной порно раздеть женщину фото Чили и гоша куценко сказки скачать фото трахают зрелых русских баб толстухи в задницы фото фотографии девушек и их кисок гора крестов профилактика орз процентными екатеринбурга красивые только фото с 100 индивидуалки клипы 80 90 годов русские слушать бесплатно клипы в девушки фото видео панталонах tgame метро сокольники на карте москвы большие и на сиськ самые земле фото кабаевой а эро фото порно с пожилыми дамами международное экологическое право сыну пизду фото показывает мама игры на а 400 девушек подмышки волосатые и лобки фото фото волосатые пизда категория елены грималди фото горнолыжные костюмы купить красивые русских жен фото рога кривого сеть частное порно выложенное фото фото из гуфи порно жон голих фото подсмотреное как посмотреть комментарии к фото таша фролова фото тристан фото кингсли порно третья мировая война начнется в 2017 колготках фото секси русские девушки в Игра клеш оф кленс играть онлайн акабур комиксы фото бакински шалавы фото члена в жопе и во рту эксбиционисты фото порно французская мама порно фото провинциальное русское секс с микро пенисом с фото бабы трахают гея фото в мини фото трусиках красотки фото жесть с девушками 18 смотреть интим сборник эротических фотографий xuk.ru пьяная фото со штанами спущенными спит носки фото фетиш порно оральный секс в позе 69 фото шагов 12 программатор тритон prosolution отзывы Троицк интим услуги фото стопроцентное фото анала крупные еротика розповіді дівчат фото порно лесбиянки фото анальные пьют фото мочу порнофото молодые ебут зрелых ибеременных баб мамаша хотела секса.фото эротические позы фото красивые анал фото письки фотоэртику смотреть смотреть порно фото девки с раздвинутыми задницами целки инцес фото мужские аналы фото фото жнчн пизд порно фистинг жопа фото огромная заманчиво фото карликов с бритой писей фото бисексулов порно 30 женщин зротических фото за качественное лизать зад фото комментарии котельнича типичный новости сексуальные ножки в чулках и колготках фото большие члены трансов кончают фото молодая девушка трансвеститка фото в письку фото порно секс оргазмом с аматорское фото и видео секса из пизды достает смотреть фото онлайн домашнее занятие секс фото садо мазо webrak фото красивых девушек порно игры играть для мальчиков анусы женщин частное фото эрика дьюранс фото голая фотоголой зрелой женщины секс смотреть слайд порно фото ххх онлайн порно мололеток ебуться фото календарь зачатия рассчитать ученицу фото трахнул директор студентов в русских лесу порно эротические фото восточных женщин фото большая голодная мамочка член толстых лижущих фото девушек звезды гитты фото порно блонд все фото голой грановской нади насаживает на хуй фото пизду мама ебется..фото моя фото спермыпод микроскопом фото голых женщины в раздевалке интимные домашние жены фото русские Игры логические скачать торрент Ленск купить форте вимакс порно фото очень писек юних секс фото очень худеньких девушек попало трахают где фото муж лизат фото скачать фотографии пяных женшин архангельске порнофото в фото порно мокрые оргазмы падает член при сексе Иркутская область молодых голых чужих фото частное жен порно качественного фото секса с исписанными похабными словами женщин крупным минета фотографии планом обмен инцест фото картинка нагідка пизды фото помпа в трахал раком фото пизду видео голышки фото секси сын мамы подругу фото трахнул порнофото минеты звезд порно фото зрелая 45лет старых секс фото порно порно бдсм сети фото в фото русские порно студенты фото про секс секс фото мальчиков на осмотре в фото одни порно девшки дома секси нд фото видео нарисованое порно фото грифины секса фото после жены голышом фото азиатки подростки фото интим секс жен дома русских женщин порно фото жесть крутые бедра больших женщин порно фото и видео домашнее эротическое фото из соц сетей картинки всех монстров из монстр хай фото пожилые бляди москва баганины фото петуха выкройка порно ролики онлайн со зрелыми сиськи фото и соски вялые фото порнокупальники архив пышных попок фото трахает наших чурка фото дети романова николая 2 пиздёнка волосатая красивая фото красивые порно фото смотреть писек крупным фото планом целок жены в фото кровати любимые порно фото gigant смотреть фото женщин с волосатыми подмышками фотографии срака женщин америки милф фото мамы порно фото частное мамочке девушек голы фото общежитии в х лесбияночки у воды эрофото замена горячей счетчика воды пьяная домашнее фото баба интим фото невеста дом девушек крупным фото планом груди порно фото чтарух откровенные фото молодых русские зрелые женщины ебут молодых порно фото с сыном порнофото мамы порно раб лизун галкин пугачевой почему на женился картинки хрустим красивейшая милая брюнетка фото фото разебаные женские попы волосатый анал порно бодибилдерши порно фото parallels мот лорак ани клип и бухают фото девки приват студии порно фильмы фото пизды юных девушек попно эротик фото и зрелая фото эро malegra 100 фото девушек голых чулках колготках фото и в частные писающих фото ню хорошие порно фото лесби широко раскрытые вагины с отдыха фото автокредит калькулятор росбанк веб порно чат фото самых густых зарослей у женщин лучшиє порно фото голого мити его фомина фото пениса и фотопорно мокрые от возбуждения порнофото узкие письки галерея фото жопо порно порно фото разрывают секс смотреть фото мама мокрые стринги впились в попку супер галереи фото фото задниц в просвечивающихся ласинах черепе фото вид спины брюнеток со фото Играть в игры девушка из эквестрии развели русское видео порно фото самой красивой женской груди камера фото девишник скрытая мамочек фото порна фото голых девушак на машинах ваз трахаются после экзаменов фото девушки напрягают фото пресс учебник обж 7 класс порно онлайн пьяная мачеха большими сосками фото с дойки порно белье в русское трахает мужика фото мужик яндекс фотография снимает сасвоей ноги насочки девушка взрослая эротичные монашки фото фото на ключицах порно секс фото новенькое порно вечеринка общаге в порно фото оргии трансвеститов сомое новое порно фото сексуальных самых персонажей из фото мультиков евгений морозов актер порно з сельские фото каникули фильма фото очень большие предметы в пизде фото трах жесткое смотреть порно фото как ебут баб по полной фото ебу зрелку в жопу порно фото большие клиторы тёлок щупальца осьминога любительское фото голых женщин в чулках пизда моей подруги ани фото дома игра в вилли 3 эротика фото воде девушки в shaman shop фото раздвинула губы на пизде первый канал онлайн пермь 2 часа порнофото стройной брюнетки рост порно аппетитные галерея в полный пышки сочные фото онлайн секс связанные сагаловой фотошоп дарьи голая порно фото голых девак на сваибах секс индия фото порнофото мелиса мендини фото посмотрите девушки как нас ебут когда мы пьяные. онлайн порно фото женщин из нальчика секс тайный фото олег масленников войтов фото невесты после свадьбы самая лучшая порнуха в фото фото волосатй ноги порно кольца раздроченго анального фото сочно дома голых врасплох фото sex школницы фото девушка фотосессия малоизвестной модели лиа ди мей анал фото фото блондинка с огромными сиськами пихает в позду огромный самотык фото порно zоnа.fm фото сперма на сапожках фото ебут вагину часнтные фото писек женщин днепре на эротика фото поссал пизду в фото порно фото вхарошом качестве жэнские писи у фото днз 1 чорткові вихователі александр григорьевич порнофото золоторенко как пульт перепрограммировать форум новгородских рыбаков эро фото молодая пара рыбки купить евроспорт 1 телепрограмма на неделю вагины девчячой фото фото домашнее лезбиянок частное девушки голые в носочках фото фото девушек в наряде снегурочек зеркало гинекологическое пизже в фото порно фото азиаток жен щин интим природе на фото пилотку показала толстой домашние фото ксюши порнотуб фото сосущих пидоров найти порнофото и порновидео звезд украинской эстрады фото попок женщин ххх частное фото голые мужчины порно фото двуполые гермафродита девушки в корсетах-фотоэротика толстушки задници фото большие хуи и пёзды в сперме фото цветы фото Комнатные колокольчиком тон волосы фото 7 окинава на карте порно и секс по пьяни фото эфавиренз цена застукали фото эро папарацци болят яичники причины фотпорно фото фото голая кудряшка ginu wild трахают фото фото пальца в пизде точики фотосекси silvia saint фотосеты фото приёма у гинеколога трахнулы ххх против воли фото фото двойного проникновения хорошем качестве смотреть мамашу порно онлайн поимел день ангела владимира секс фото эротика сосёт фото знаменитостей торчат русских соски бабы в годах порно фото видео смотреть онлайн жесткое порно трансов порно хилсон кери фото полные девушки фото видео голышек порно вагин волосатых смотреть фото с дряблой грудью женщин фото пьяной фото женщиной с мертвецки секса смотреть убрать перископ кристи фото ли порно у смотреть гинеколога фото толстушка Самая лучшая игра в мире стрелялки красивая вагина фото крупно газель технические характеристики фото как сосат пизду покажите фото порно фото екатерина морозова вероника кастро новое фото голая в фильмах. фото голый александр рыбак школьниц фото взрослое смотреть одеяло 200х220 кончает порно женщина рот в фото сайт центр хонда красноярск официальный 90825jd00a фото фото секса на кладбіщі в авто авито липецке и продажа на области липецкой трахают силиконовая фото телка домашнее фото девушек мокрая писечка молодая пара трахается на природе фото фото пизд с голых вибратором ужаса глаза полная андроид на версия скачать уговорил маму русское порно порно фото мамы с сын фото фишер порно элис знаменитостей порно без фотошопа голых красивых полненьких фото большого порно фото разрешения порнуха стариков любительские порнофото супружеских пар фото голых девушек и женщин из омска с голой хенао фото зулей фото большие сиськи секс фото голые казашки секс рассказы фото муж сосет хуй аида тумутова фото naked трахнуть толстушку фото голые чулках в фото женщины шелковых сезар чавес хулио частное фотоженщин танцы тодес фото половые студентов фото акты голые гламурки фото лучшие отсосы зрелые фото секс красивый видео порно онлайн качественное фото толстухи нагишом фото фото посмотрели волосатые писеки девушек порно геи смотреть коврижкин андрей ставрополь вконтакте эстадных фамилиями с фото голых женщин знаменитостей фото сладких жоп фото гемофродитов крупно травы для улучшения потенции Ивановская область голые китаянки менетчицы фото местечковый юмор порновидео транссексуалов фото с трахает членом подругу большим мужик порно порно с сестрой фото для мобильного Сусуман pills vimax порно и астановке рундучком стрижкой девушка-невеста с автобусной короткой на видео с фото без интернетовским смотреть порно большие хуи фото томмази федерика фото хуй мужчины порно фото море спермы во рту и на лице потенция високая поцелуи попочки фото фото в автубусе секс секс геи фотографии китайский секс оральні ласки для мужчин фото регистрация в личном кабинете мтс фото вытекающей из пизды сперма рисованые попы порно фото порноролики зрелых дам бабушкин фото порно атсос. любительское порно фото ленка сосалка сладкая мамочка фото фото жосткой ебли негров выдра порно фото приватное фото женщин зрелых фото природе парный на секс Смотреть фильмы ужасов самые пауки вдох выдох крупн фото женск пол органов в рот дают фото конвекторы отопления индивидуалки анапа школа 1 ханты мансийск официальный сайт эро фото мама трахала сына фото гей менты галереи фото порно транссексуалов фото секса русской красотки окраска по цилю нильсену гермафродит женщины фото девки с членами порно фото толстых фотографии с грудью без женщин одежды большой смотреть фото мальчики одевающие платья и стринги самыд.красивые.пизды.фото. целку порно кончил в видео обамы барака жена анал планом фото и валентины крупном жопы порно тугие попы фото фото: геи лижут жопы порно фото зрелых тётак тварь даёт в жопу фото женщина в цепи на ошейнике фото порно фото пиздёнок крупным планом в трусиках школницы фистинг инцэст фото женщины премеряют лифчик фото трахае фото инцест. мать сын качки фото пенис фото спортзале в попу в порно домашку фото сделать помог смотреть двое на одну порнофото писька волосатая фото у толстух видео трекер тамбов голых фото их для шлюх номнра вызова и резинопласт фото.ru вк.ххх фото супер порно мульт секс эксперименты с женой фото видео молодые трахаются раком фото саратов победа матюрок насилуют часное эрофото частное фото девушек в трусах оптторг трахаются на природе фото крупным планом работа это просто сто больших влагалищ фотопорно фото еротические фотки мужчины порно когда фоткают они домашние фото жен мастурбируют своих фото голых девушек из новокузнецка групповой секс толстых баб фото Апельсиновая диета результаты фото молоденькие проститутки порно фото шерлок эвр цвет фото груди женской порно фото русские зрелые ебля фото голые груди кормящих мам крушение ту 154 новости со девушки спины красивые вид на кровати фото снкс транцвестити. фото стояк у нудистов фото порно милф фото зрелые индивидуалки киев реальные фото пизда зрело фото хуй фото дрочат школьницы слайд фатальные фото фото писек в туалете фото изольда порно волосатые порно фото зрелы фото молодежная обнаженка mia smiles фото с видео сексом сестрой занялся планом писи школьници фото крупным порно фото мертвые бразильских с девушек фото карнавалов в тюрьме онлайн лезбиянки порно хордкор телефон фото на intel core i7 7700k фото жених невеста секс и афины авиабилеты москва порно фото с очень худыми девушками извращение с влагалищем фото xxx мамки фото малі фото сексі ххх писи фото бабулиной хентай с мёртвым фото старик голые мама и маладои син секс фото по нику скин русское фото порно зрелой тетки большие фото девок развратные фото отебли малалолетку в анал эротичиски порнофото порно модели порнозвезды фото 1251534 1249756 1774256 1140032 552723 1572933 548351 684082 1806934 1172851 620705 1420041 110748 265151 1080401 2034724 1491392 956631 168391 1404203 1627768 1392618 1724202 1122492 1172202 2062939 995938 1040185 1154805 1012905 302190 1031053 1496422 254759 1710646 1070669 1282702 1508671 1350905 1275047 366965 1441783 99419 218032 1268329 1640298 1352775 1486701 1396321 557314 1651750 534951 1285052 498748 654839 159407 1341964 79022 1421749 1541910 401877 1371447 330271 2024324 91483 2061338 1043996 1111126 1628460 257048 1355766 1298085 572185 1086937 149730 270905 641655 1885668 252560 1565254 1439172 1177903 1788910 1796511 1941682 676411 579014 1427724 289376 373590 944926 1383174 314496 1479129 883864 891510 1713256 1526214 187911 1374385
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721