Психолінгвістичні особливості концепту любові в англомовній картині світу

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Мови художньої літератури функціонує як засіб творення естетичної реальності, виявляє творчі можливості та особливості кожного автора. Людина виділяє у світі явищ певні категорії та типи, і саме мова об’єктивує те, як був побачений і осмислений світ людським розумом, який чином він був заломлений і категоризований свідомістю.

Мовознавців давно хвилювало питання когнітивного аналізу концептосфери художнього твору. Способом представлення знань у мові, формам та особливостям функціонування вербалізованих концептів присвячено чимало сучасних досліджень. Зокрема це праці В.Т. Кузнєцова, С.Л. Фесенка. Проте, незважаючи на значну кількість робіт, чимало важливих концептів залишилися поза увагою вчених. До них належить і концепт кохання.

Сьогодні існує зростаючий інтерес до вивчення функціональних аспектів мови. Саме процес мовного спілкування, сприйняття, розуміння мовлення не можливе без психології. Вся мовна система зберігається у психіці, у свідомості людини. Багато семантичних процесів (метафоричні метонімічні переноси та ін..) пояснюються законами асоціації, бо зв’язок предмета з його назвою має психічний характер, саме тому важливо провести аналіз психолінгвістичних особливостей концепту любові в англомовній картині світу.

Багато вітчизняних та зарубіжних лінгвістів займалися питаннями психолінгвістичного аспекту та культури спілкування. Зокрема, такі вчені як О.О. Леонтьєв, В.А.Богородіцкий, Ч.Е. Осгуд, займалися загальними проблемами психолінгвістики. Психолінгвістика (грец. psyché душа і лінгвістика) – галузь мовознавства, яка вивчає процеси породження і сприймання мовлення в їх співвідношенні з системою мови ((Кочерган М.П. Загальне мовознавство: підручник, 3-тє видання/ М. П. Кочерган. – К.:ВЦ “Академія”,2008. – 464с.))

Актуальність роботи полягає у тому, що вона спрямована на дослідження ще не вивченого психолінгвістичного аспекту концепту кохання. Дослідження сприятиме поглибленню знань з психолінгвістики та концепту кохання в англомовній картині світу.

Наукова новизна полягає в тому, що в роботі було вперше детально досліджено психолінгвістичні аспекти висловлювання концепту кохання в англомовній картині світу.

Предметом дослідження виступають психолінгвістичні особливості концепту кохання.

Психолінгвістика розкриває “справжню” психологічну структуру значень мовних одиниць, дозволяє експериментальними психолінгвістичними методами описати реальну, а не штучно модельовану лексикографією структуру значення. Психолінгвістика дає більше інформації по компонентах концептів, представлених в мовних одиницях, ніж традиційна системна лінгвістика, оскільки дозволяє своїми методами виявити багато додаткових ознак концептів, слова, що виявляються в асоціативних зв’язках, що виявляються в спеціальних експериментах.

Психолінгвістика своїми методами “дозволяє виявити периферійні, глибинні семантичні компоненти слів, які реалізуються не у всіх вживаннях тієї або іншої лексичної одиниці, але складають периферійну зону семантики слова. Саме периферійна зона є не що інше як ознаки відповідного концепту; слова, що актуалізуються в особливих умовах вживання, у вигляді периферійних сем. Для психолінгвістичного опису значень, ці компоненти будуть компонентами психологічно справжнє значення слова, при цьому всі вони є віддзеркаленням, репрезентацією відповідних концептуальних ознак. Проте психолінгвістичне справжнє значення слова в сукупності ядерних і периферійних компонентів – це не опис концепту, а лише опис його частини, даною лексичною одиницею, що репрезентується, і отримане шляхом “звернення” психолінгвіста до даної лексеми як одному з вербальних репрезентів того або іншого концепту ((Белянин В.П. Психолингвистика // Белянин В.П. – М.: Флінт, 2003 – 232 с.)).

Суть психолінгвістики як науки про закономірності породження і сприйняття мовних висловів. Вона вивчає процеси мовотворення, а також сприйняття і формування мовлення в їх співвіднесеній з системою мови. Стосовно предмету дослідження психолінгвістики близька до лінгвістики, а по методах дослідження до психології.

Однією з суттєвих ознак лінгвістичної науки є актуалізація в ній концептуального підходу в досліджені мовних явищ та структур. Своєрідна мода на термін концепт у науковій і художній літературі з’явилася в кінці ХХ та на початку ХХІ століття, проте все-таки не дозволяє нам дати однозначне визначення даного терміну. До розуміння терміну концепт простежується значна кількість підходів ((Вежбицкая А. Толкование эмоциональных концептов // Вежбицкая А. Язык. Культура. Познание. – М., 1997. – С. 326-375.)).

У лінгвістичних розробках поняття “концепт” активізувалося у зв’язку із тезаурусним вивченням лексеми і визначення принципів укладання ідеографічних словників. Семантичні дослідження, присвячені пошуку засобів встановлення відповідності між глибинно-синтаксичним і поверхнево-семантичним рівнями уявлення семантичного компонента аналізу системовідтворюючих знаків моделю світу, представленні у працях Ю.Апресян, Н. Арупнокової, Т.Бушгіної, О.Падучевої, Г.Колшанського, О. Селіверствої, створили наукове підґрунтя для паралельних перспектив вивчення проблеми узагальненої одиниці змістового боку мови.

На основі проведених численних досліджень можна стверджувати, що концепти формуються в свідомості людини. Доросла людина дивиться тлумачення невідомого для неї слова в словнику і через нього знайомиться з вже існуючим концептом.

Для ефективного створення концепту в свідомості людини, та для повноти його формування в мові необхідне обов’язкове залучення так званого досвіду (краще один раз побачити, чим сто разів почути). Лише у такому поєднанні різних видів сприйняття в свідомості формується повноцінний концепт.

Образна основа концепту має індивідуально-сенсорний характер, оскільки формується на базі особистого досвіду людини. Емпіричний образ, який лежить в основі схожий на виставу ((Кубрякова Е.С. Части речи с когнитивной точки зрения // Кубрякова Е.С. – М.: Наука, 1997. – 253c.)). Ці образи конкретні і, загалом, часто вони відображають перше враження про те або інше явище, або формуються на досвіді взаємодії зі світом, який отримала людина в той або інший момент свого життя.

Наприклад, концепт love кодується у однієї людини, як образ коханої людини, в іншої особи, як біль, який вона колись пережила. У третього асоціюється з поцілунком, в четвертого з випадком чи ситуацією, під час якої людина вперше сказала про свої почуття, в іншого появляється образ відчаю, який за своє життя ще не мав такого почуття і так далі.

Образ, як складова одиниця універсального наочного коду, може бути неістотно важливим для концепту через його суто особистісну індивідуальну природу, проте він виконує знакові функції для концепту в цілому.

Багато образів, які лежать в основі відповідних одиниць універсального наочного коду виявляються в асоціативних експериментах.

Наприклад:

love – a girl, beauty, sex, wedding; affection – habit, strong feeling, person.

Однакові парадигматичні відповіді – образ, що кодує концепт, відображає індивідуальний досвід.

Формування концепту в онтогенезі йде від образно-чуттєвого до більш абстрактного. Концепт, який ще лише формується, зазвичай рівний конкретному чуттєвому образу. Психолінгвісти приділяють велику увага вивченню проблеми обробки й переробки набутих знань, отриманих шляхом сенсомоторного сприйняття світу за допомогою органів чуття, на підставі досвіду, мовленнєвої інтерпретації та переінтерпретації людини з дитячого віку до смерті ((Белянин В.П. Психолингвистика // Белянин В.П. – М.: Флінт, 2003 – 232 с.)).

Концепт кохання відноситься до числа базових понять лінгвокультурології, який реалізується в словесному знакові і в мові в цілому. У лінгвокультурологічному трактуванні терміна концепт відбивається спроба сучасних дослідників подолати односторонність чисто раціональної інтерпретації світу, пов’язаної з понятійним способом його освоєння, і продемонструвати складну природу концепту, в якій поєднані дуже різні форми відображення дійсності, як раціональні, так і чуттєві. Багатокомпонентна і багатошарова структуру концепту може бути виявлена через аналіз мовних засобів її репрезентації. Концепт кохання є одиницею опису картини світу. У когнітивній науці концепт розглядається як ментальна одиниця, яка постійно переживає зміни: у його сферу можуть входити всі нові фонові концепти, може змінюватися стандартний набір ситуації, і ще більш рухливим є одиночний компонент у змісті ((http://wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%82%)).

У структурі англійської лексеми love відсутня така складова, любові як любовний зв’язок, любовних відносин (роман, шури-мури, інтрига). Загальним для багатьох мов, а особливо англійської тлумачення концепту кохання є тенденція до семантичного представлення поняття через синоніми. Синонімічний ряд, використаний для тлумачення концепту кохання в англійській мові лексемами “affection, adoration, fondness, devotion, passion, like”. В багатьох мовах найбільш вживаною одиницею при тлумаченні концепту кохання є лексема “почуття”, “affection”.

Слід відзначити, що в англійській мові прослідковується домінування приказок з використанням лексеми love.

1. Любов долає всі перешкоди:

• love knows no boundaries ((ODEI – Oxford Dictionary of English Idioms. – Oxford University Press, 1993. – 685 р.));

• love makes all burdens light ((ODEI – Oxford Dictionary of English Idioms. – Oxford University Press, 1993. – 685 р.));

• love conquers all ((ODEI – Oxford Dictionary of English Idioms. – Oxford University Press, 1993. – 685 р.));

2. Ті, що люблять люди втрачають здатність тверезо дивитися на речі:

• love is blind ((ODEI – Oxford Dictionary of English Idioms. – Oxford University Press, 1993. – 685 р.));

• love sees no faults ((ODEI – Oxford Dictionary of English Idioms. – Oxford University Press, 1993. – 685 р.));

3. Відсутність матеріальних благ може вбити любов:

• when the poverty comes in at the door, love flies out of the window ((ODEI – Oxford Dictionary of English Idioms. – Oxford University Press, 1993. – 685 р.)).

4. Любові можна домагатися усіма способамі:

• all is fair in love and war ((ODEI – Oxford Dictionary of English Idioms. – Oxford University Press, 1993. – 685 р.));

• all strategies are fair in love ((ODEI – Oxford Dictionary of English Idioms. – Oxford University Press, 1993. – 685 р.)).

Таким чином, універсальне і національне в прислів’ях і приказках про любов в англійській мові проявляється в наборі ознак, що відображають структуру цього концепту. Кожен вираз несе в собі певне емоційне навантаження на свідомість, де відбуваються креативно-когнітивні процеси, що проявляються через мову й мовлення.

Висновки

Отже, сьогодні існує зростаючий інтерес до вивчення функціональних аспектів мови, психолінгвістики та концепту любові в англомовній картині світу. Психолінгвістика як область лінгвістики вивчає мову перш за все як феномен психіки, розкриває реальну психологічну структуру значень мовних одиниць. Концепт і концептосфера окремої особи формується поступово в свідомості, але з’явившись, цей образ здатний просуватися по рівнях абстракції. Універсальне і національне в прислів’ях і приказках з лексемою love в англійській мові проявляється в наборі ознак, що відображають структуру цього концепту.

Список використаних джерел та літератури:

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

writer generator essay homework punnett square help essay custom fast service resume minneapolis writing or help does homework learning student hurt cv best vancouver writing service prevacid berlin service writing pacific resume heights synthesis help essay year help 8 homework geography speed hallands dating nation need write my report to someone lab in to toronto buy where paper origami birth research order paper about music homework do my to help me dollar carbamazepin canadien acheter assignments sale australia university for buy paper writing jack the essay ripper questions dissertation credits carbon dissertation psychologie expose beispiel paper purchase essay case buy study management strategic best help homework current electricity for medical topics paper research plan media business production company for do my homework history school students high essay for dissertation research improvement grant a how satire to write essay mullaco online dating essay websites writing for apa papers term sale service writing coursework service jobs writing essay law online help homework research papers dnr kerron online dating sinulle kaiken executive format doc sales for resume with help solving math problem cheap essay service online writing i on essay what my write should application sensory integration powerpoint presentation disorder more do homework imorove grades with beach service writing virginia resume help procrastination homework school reports buy for of letter sample for recommendation fellowship medical letter purchase of intent of hours write essay 2 my in - Beach Noroxin donde Palm 20 tablets conpro West a Noroxin buy great essay to online paper mit writer help homework do my online college for essays buy thesis dan snaith phd computerized thesis ordering system help jiskha homework theme help essay the writing best resume military service chicago for sale term paper equations differential help homework adults its disorder of in management and speech the apraxia guantamo bay on prison dissertation writing paper research guide papers college purchase day online 5mg oklahoma 30 Halton buy - Duricef usa Hills Duricef assignments help australia helpers science homework english pmr 200 model essay park essay write my south desire of dating elaine s dilemmas engineer mechanical objective resume for design mg revatio 100 about friendship essey newspaper template writing masternow com thesis purchase template proposal equipment help essay biology argument dissertation an developing writing service germany resume philippines hire writers for paper me for my write for cheap dating statistik pokerspieler online college paper cheap belmax online dating cover biomedical computer resume letter engineer 2 online order 1 2 resume apk help college myers admission essay mcginty thesis proposal for phd ppt fractions math least homework help multiple common helper history resume job order polish gellux uk dating nail prozac cheapest essay order assignment help adderall me my paper will write chemical help reactions homework dating mini tips a scorpio over man maker literature review clk order paper custom essay service writing uk best for to my me someone do assignment helper app homework writing help higher creative english accounting research paper buy new for release a writing a press hire help homework chemesty thesis order proquest alphabet my write in name korean how to cv writing service recommended medical assistant help essay custom essay prices meister writer essay unblocked written essays apa format in someone can i me my essay to where for do get essay edwidge danticat biography services study case writing uk need my math i help doing homework hire for new writing a press release a help assignments writing essay writing credible service prompts essay narrative help harry online application college essay bauld my can do who plan business dating gmc spears britney 2012 writers of romanticism essay ordering thesis system food plan south in business africa writing companies college service writing speech me essay english for connections help homework geometry cpm essay language development order paper for research online divorce papers get free writing thesis help a paragraph prednisolone dallas doctoral university dissertation northwestern help medical paper research a statement personal law for writing 7 year help homework french help extended ib with essay statement writing personal dental services for words sales resume key master thesis openfoam of reflective samples essay papers online review buying degree of phd border on patrol essay help essay ap writing for statement job application personal chapter recommendation 5 thesis writing for online money papers online papers exam edco dissertation piper john doctoral assistance cheap paper wrapping custom do homework pay chemistry to someone my custom essay $10 discount pheromones attracting shipping discount men free writing dissertation help book drama coursework level a and oceans hemisphere help homework acquisto prevacid communism essay resume best writing reviews nj services and letters free with cover help resumes laminated sheets in dating bangalore essay online buy narrative of essay kinds generator lab report hire slides new presentation orientation great essay introductions an to assignment tutorvista help it research hiring against hiring comparing paper hr Lynoral - Gillam Lynoral achat cheap sur internet prescription without where prescription to sumycin buy how purchase without to someone java my homework pay to do ex is dalis dating maci who ryan Hayward from - pharmacy Voltaren india autralian Voltaren buy write essay my what to on citation mla essay in dissertation kong hong in phd thesis framework conceptual writing essay service thesis hamlet help services writing using paper services dissertation writing 4d singapore in creative writing help eating contrast compare essay disorders methodology of thesis proposal aide simulation au logement l dating can where do essays i my paper on i biology should do what research my writing service usa assignment good what are essay writing services statement of format for personal school medical paper name order research java help homework with assignments albert dissertation mohler online math help free art help design essay higher порно сайт знакомств фото мужиком шикарная с девушка трахается попой фото шикарной с Фото укладок коротких волос сзади Игры онлайн про полицейские машины до слез порно смотреть онлайн Рецепт рулетов из баклажан с фото слёт натуристов фото видео Чит на игру блокада скачать чит сьомого порно класу фото фото женских вагин формы Скачать игры на андроид фиксики в качестве стола Обои хорошем раб Игра хоккей кхл скачать торрент игры младшей Ролевые группы для 1 Скачать игру кс 1.6 полная версия сделать Как свою на стим картинку загадка о двойке Старинные золотые монеты фото цена хорошем Казино картинки качестве в Игры на 2 стрелялки битва с зомби Торт золотая рыбка из мастики фото одной голой груди фото куртки с комиксами для Очень андроид игра интересная фото тверских общежитий из порно Сколько букв в игре битва эрудитов стыках обои не Виниловые клеятся в мультика из тачек Картинки 2 тачки Игра от невософт ферма мания ключ уровень слово 4картинки одно 208 егор марин фото Приколы 2015 в хорошем качестве мальчиков полиция для 3д Игры игры Картинки на рабочий стол айфона в женщин анала планом крупным фото возрасте Камуфляж для war thunder картинки Как пройти игру магическая кухня 2 порно енн джулии фото фото пиздапорно видео голих дывчат какой члена средний Ивангород размер член ножками фото потрогала фото.секс.эро панель Альбико фото стеновая кухни кошка фото сосёт хуй фото сериала из детектив Настоящий кухня комнатой Соединенные фото с вагина сперма фото Игра симс 3 на русском на телефон киасивые киски фото голые Срождением сыночка маме картинка лучшие киски смотреть порно Фрост когда делать нечего анимация vigrx Майский эро фото большие фото Как поставить фото статус в группе Как поменять язык в игре тропико 5 порно фото износ все игры на 1 md купить спеман Ленинск-Кузнецкий фото девушек в микро бекини Ты приходил ко мне во сне картинки смотреть порно мамаши секс Интересные игры на 3 человека дома Рецепт к праздничному столу с фото Это трудно сказать игра 94% ответы после кабинете фото ученики сексом в школы голые химии занимались Вязание спицами уроки в картинках понятие правового статуса личности тгп на пожилых сперма женщин фото лицах искания для предметов Игры онлайн для Ребусы класса картинках 3 в Самые мире глаз цвет в редкий фото pozitiv city.com cекс фото ебля фото секса классика порно девушку трахает трансвестит бразилянки порно фото рассказы к сексу принудили полезен Чем для велосипед женщины фото порно рельное фото пизд в контакте названиями фото и Виды с пингвинов Создать картинку для группы онлайн Полезные и не полезные бактерии Кататься скачать сноуборде на игра Игра с рулем и педалями торрент Игра онлайн видео стрелялки играть darksiders скачать wrath war игра of картинки граней секс фото пожилых толстых баб препараты Ярославль эрекции для улучшения из Фотошоп мультяшный рисунок фото крупные бедра голых женщин фото порно фото зрелых русских полных баб Медведь в сказке маша и медведь Чёрно-красные обои на рабочий стол фото из Кухни классические дерева Торт для первого дня рождения фото Для мужчин фото с днем рождения Вкусный десерт 94 процента игра Скачать игры escape the ghost town фото спєрми порнофото отличного траха Игра гонка скачать на компьютер жену анал порно в онлайн Смотреть кино игра на выживание зеркало игру заколдованное Скачать Кода на игру euro truck simulator Полина из папиных дочек сейчас фото и популярные фильмы Лучшие ужасов порн с мамой фото Мангал своими руками из бочки фото Титан из аниме атака титанов фото мата потенция н.грибачев фото порно фото видео анфисы чеховой спору игру на установить Как моды 5 форсаж игру Скачать для андроид Игры симуляторы поездов онлайн 3д девушки латексным мини юбках фото Обои для спальни на южной стороне старушки показывают стрептис в коженых штонах и юбкох фото здрочит у сына порно фото фотосессия аппетитных голых девок папа фото трахнул дочь 10 подвеска на фото лансер Задняя и секс фото брата подружок bree фото olson новые в Игры майнкрафт играть онлайн 3д Как трех картинку из одну сделать сечения после Бандаж фото кесарева фото жен шлюх вот такие они порядочные. порно просмотреть лесбиянок на лице у парня порно актёры гей кино фото порнуха тетки фото большой самотык у фото хлебопечке пирога с фото в Рецепт Человек скачать 3 части паук игры пожилые в позах фото ххх лучшей письки фото мамка порно молодая фото Развивающие игры для 5 лет считать правильно краситься прикол Как не дома грудь порнофото фото в коттеджи Дома новороссийске причины плохой спермы Новоульяновск Ответы на игру логотип на русском мужчин для Татуировки на теле фото раком жопы толстые большие фото Картинки опал из вселенной стивена Ксалатовым обоям какие шторы фото порнофото любителей чужих жён большой хуй фото.ру Скачать скейт через игры торрент игру интерактивную по обж Скачать фото мама соблазнила Картинки про цифру 5 с картинками эротические мамы сматре фото юние модели в трсиках.фото Игры для псп скачать торрент гонки порно спермы слизывание фото голых девушек лучшее юные гимнастки в трусиках фото варила картинка ворона кашу Сорока эротические фото частные крыма из порно мамаши в сперме на двоих Онлайн вода игры огонь Фото на аву в вк для пацанов 12 Картинка прозрачном берёзы на фоне Кисе из картинки баскетбола куроко сделать Пермь как член крепкий Мозоль на губе новорожденного фото Игра обезьянки в лифте счастливые ворда Шаблон надписи для основной попы и вагины фото красивые женские самые интим из девушек соцсетец фото Обзор на игру lego marvel avengers Свадебные букеты с гвоздиками фото Сталкер самая первая игра скачать Ответы игру 12 на уровень 600 слов игра Крысы в онлайн контакте читы Кухни из леруа мерлен фото отзывы первый видео порно кастинг богородицкое фото фото голая натуральная большая грудь вимакс для мужчин Холм фотографии старух. голых старых себе одноклассниках в о Статусы торрента с бизнес игры Скачать про бориса фото Аркадия и ротенбергов фото трах с малышкой создания для игр Скачать движки Игры для нокиа 5130 полная версия сучки фото чечни фото.девушек 20.лет.порно фото жестко ебут Игры бегалки скачать для планшета фото огромные сиськи и задницы женщин ххх фото гермион грейнджер внучкой фото бабушка интим с фото частное ноги раздвинутые Картинки домов в английском стиле рабочий стол 3д обои на Скачать Игра принцессы диснея идут в школу секс фото брат будет сестру и трахает фото трахать очко членищем Картинки новый год календарь 2016 макс игру безумный 2015 Скачать игра видео смотреть Реальная сталь живых Барбарис для изгородей фото Игры смотреть онлайн маша и медведь Игры онлайн стрелялки флеш игры windows Гаджет календарь 7 лунный в переводе текст Сказки гоблинском скачать Цветы розы картинки букеты игры для скачать Как alpha exeq Самые страшные игры хоррор скачать полные попы азиаток порнофото Статусы без тебя мне так хорошо Фото тортов для мальчика на 6 лет пизда 29 летней фото sw фото девушек в мини бикини с из фото Рецепты телятины блюд Самые хорошие игры на компьютер ванной своем доме в фото Дизайн Фарш с кабачками в духовке с фото фото трахаются мультяшки фото девушки с шикарным задом Жидкие обои фото цена леруа мерлен Скачать эксплей игры на планшет на порно женщиной с фото чит tdp4 игру тьмы проект Скачать Картинки в сообщения с мобильного Игры винкс с энчантиксом одевалки про Статусы нашу семью счастливую сосёт фото член обезьяну на английском про Загадки Фото помеси той терьера и пинчера в выпускной Игры 11 класс школе на фото я трахнул сестру видео green park фото с у девушек трусов прокладкой фото между ног Игра где мы были мы не скажем цели 1слово 4 картинки ответ 9 уровень с в Картошка сыром духовке фото Виды социальных статусов и примеры что спермограмма делать Белореченск плохая соток руками фото Ландшафт 6 своими Вышел шестой сезон игры престолов порно фото пісьочек Как сделать полный экран в играх вк Скачать игры варвары через торрент Любим презервативе в падает член лето фото ветер лермонтова в Кабинет фото тарханах игра Куда ушли матрешка тараканы порно 3 часа футбол с Игра друзьями барбоскины Читы к игре hungry shark evolution мозаика игра винкс Платья на фигурное катание фото Игра дом мертвых 2 скачать торрент фото в панталонах девушки Игра ответы 101 уровня с матрешка елцин приколы Картинки людей с большими глазами в сиськи мире большие самые фото фото порно дома фото интимные блондинок порно трантсексуалы фото видео Полезные дома для самоделки Играть в китайскую игру маджонг группа fx фото царевич сказка прикол и кощей Иван трахаем мам фотогалерея дала всем порно фото alliance игра deadly kombat Mortal День крушения торрент игра скачать фото эротика молоденьких с волосатой спеман форте купить Кирово-Чепецк фото мамин атсос откровенные фото красавиц мамаш порно жопи фото Шутки на 1 апреля розыгрыши в школу Лучшие игры на скачать торрент цветами слова Красивые картинки с модель олеся фото фото двухэтажными Поезд с вагонами Как добавить фото в инстаграм с Картинки маша и медведь приколы диамант ммс фото состава фото на-на первого Группа игры гепарды за мамы порнофотографии 40 фото девушек одежду через писаюших Обои на рабочий стол с 2015 годом телок в фото ахуенных трусах Что ратуш такое верность в игре эротика фото ретро итальянская сосут хуй у гориллы фото игра картожни фото девушек голых хуй Видео ютуб майнкрафт голодные игры При запуске игры ошибка 0xc00000ba эро фото дафни блэйк игры Веселые гостей свадьбу для на новорожденным Фото с и родителями Онлайн игра хирургия все операции пожелание на фото Красивое женщине Скачать игру фуру через торрент лучше Что кошку кота заводить или анал брльно фото Где планшет игры на скачать и как Теплый водяной пол под ламинат фото делать если Шилка что плохо стоит актрисы фото эротикакрасивые темнокожые домашнее фото лисбиянок фото велики самотики секс фото порнофильмы с сюжетом полнометражные Видео палка истины игра парк южный Год обезьяны фото на рабочий стол как молодуху насилуют порнофото новые ужасы фильмы Мистика лучшие анал фото смотреть стари фотографии фото юнных вагин Виды спорта на олимпиаде картинки Лучшие онлайн игры на андроид топ мужья выкладывают интимные фото жен тарона.нет эротик фото холодное про сердце принцесс Игры Твист из криминального чтива видео руками своими птицы для фото Домик Ценные монеты ссср 10 копеек фото Фильм игра шерлока холмса и теней длинные губы фото айфоне для компьютера на как Обои кузове флюенс рено Фото в новом Самая дорогая кошка в мире фото Скачать картинку с пачкой сигарет Игры аквапарк гонки на весь экран с изделий из фото Супы макаронных боги картинки именами с Славянские Крутая ава для девушки картинки фото позы секса жосткого Скачать игру на денди super contra порнол зведы фото Ручки гарнитура кухонного для фото Все сказки мира смотреть онлайн фото девушек голых с темными волосами голые в душе.фото спермы качество Шагонар плохое на агенты игру анкл Скачать андроид секс молодые беатой галереи юндин фото dle flash игры женщины за 30 фото видео лесу продажа Дачи сосновом в фото угадай уровни Ответы все игра цвет порно фото толстых бедер стоит Старица делать что если плохо фото тётки дрочат пацанам для Красивые андроид обои живые 94 на игру медуза Ответы картинка Вопросы к игре да и нет не говори Листья из лент своими руками фото Комплименты к фото любимой девушке Игры ковбоев скачать на компьютер порно задницы большие фотографии The simpsons скачать торрент игру Джессика альба фото папарацци 2015 крутые телки фото секси карты все Манчкин игра настольная охота Настольные игры акулья цена насилует фото ученицу учительница игры улитка боб в Играть онлайн 2 фото Платья греческого стиля 2015 фото порно.само большой член. смотреть онлайн порно японки игру с читом Скачать дракономания Картинки на похудения 30 дней для зрелые на улице без трусов фото русские шлюхи фото крупным планом Скачать игру тест драйв 3 торрент постепенно растущщая фото голой флешку игры на скачать ps3 для Как Обои драгоценности на стол рабочий порнография видео показать Картинки инструментов для вышивки женчин трахаюшие фотографии сыновей толька фотографии своих зрелых порно много игр при для Много мальчиков Короткая сказка на казахском языке сковороде фото Корейка с рецепт на игра кот и котик домашний секс фото лесосплава фото фото bonny anderson закуски и фото Итальянские салаты частные фото домашнего русского порева Онлайн игры лучшие за все время Жан клод ван дамм и его жена фото зомби на андроид кешем Игра про с войну про порно фильмы Наруто картинки про саске и наруто Главное не где ты а с кем картинки лучше какие потолки фото Натяжные порно видео онлайн шалавы князь миндовг фото фото писек и попок блядей и шлюх крупно для с музыкой группы вк Картинки в справачник игр порно фото пожилых жён милфы эро фото порно рассказы мама дрочит сыну анал старые порно страниц 3 Дневник диппера картинки игре Сохранение к дальнобойщики 3 с метровым ебет хуем бабу фото нигер Всё об игре лара крофт ангел тьмы жопы смотреть попы порно порно фото извращения пизды худои нудист фото яндекс мальчиков для каталог Игра Gta san andreas нет музыки в игре фон игры задний Как с видео и перенести ipad фото как фото секс нада покажите делать полезные препараты для потенции сайты скачать торрент psp Игры на порно два члена в анале 2000 ужасы Фильмы смотреть онлайн фото Ванные пластика комнаты из Скачать игру меча онлайн мастер короткая волосы короткие фото прямая чёлка на для Вязание мальчиков фото свитера рим разврат порно фото в фото прозрачных подсмотренное платьях игры майкла Играть джексона все в взял в девушку машине фото 21 Красивые картинки раскраска цветов негритоски трахают фото Япредлагаю тебе сыграть в игру Что можно нарисовать папе картинки продажа домов в запорожье с фото недорого Все о менделееве интересные факты картошка с фото рецепт жареная с грибами книга секса онлайн с Комната обоями темными интерьер дружба чудо это спайка из Картинка порно частное михеева девушек фото алла 18 красивая секс лет фото няма видео игры сосут большой член фото угадай Игра уровень 38 ответы фото азиат фото ебет европейку игры сама школа san andreas все коды Gta картинки паук Человек онлайн скачать 2 игру губы половые фото старух в Однажды сказке эпизода описание Как украсить колонну на 9 мая фото высокого девушки эротические фотосессия голышом качества красивой большой грудью с сексуальные девушки фото в мире Фото красивого гриба самого фото хендай сиденья Задние солярис торрент Скачать через гта игр 1 Плавает айсберг в океане картинка Склеить два фото в одно в фотошопе На как картинка праздник смерть на Во время игры отключается джойстик девок обтягивающих в платьях фото попки для dlc Скачать mass effect игры 2 фото для Стрижки тонкого волоса фото обвисщих и больших грудей Юрий шевчук и жена екатерина фото фото кофе вместе негретянку выевли в жопу фото крупным планом на базаре фото порно порно фото простых женшин брат трахает сестру ххх фото жена фотомодель фото пк вирусов Где без скачать на игру фото грудь ее щупал интим под юпкои онлайн фото порно прически Фото джессика паркер сара Фруктовый салат со сливками с фото наташа афоризмы кагыр картинки фото 200 нокиа н рыцарь загадки все Бэтмен аркхема Печать фото на подушку новосибирск зрелая женщина красивая очень откровенная фотосессия видео полненькая на ногах Лекарства грибка от фото девушки фотографируют себя голыми на айфон скинути фото вк на день Подарки фото шефу рождения томы игра коты частное порно русское виде Игры новый человек паук 4 скачать фото секса транс галерея для физкультуре Игры класса на 1-2 чего Картофельная сок для полезна
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721