ПРОЕКЦІЯ ЯК ПСИХОЛОГІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ЗАХИСТУ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Актуальність теми. Психоаналітичне розуміння проекції як захисного механізму починається з робіт З. Фрейда, який вперше виявив проекцію в параної і ревнощах, коли в людини витіснені почуття, тривога і страх кореняться в ньому самому і несвідомо переносяться на оточуючих. Саме цей захисний механізм викликає почуття самотності, ізольованості, заздрості, агресивності.

Існують ситуації, коли індивід, не усвідомлюючи що-небудь у собі самому, може несвідомо досить точно “відслідковувати” це в інших людях. Проекція ґрунтується на тому, що особистість несвідомо приписує іншим людям якості, що притаманні їй самій і котрі вона не хоче мати, не хоче усвідомлювати.

Наприклад, людина, заклопотана бажанням стати значимим і авторитетним членом групи наділяє такими ж мотивами свого колегу, несвідомо починає бачити в ньому суперника, конкурента і, відповідно, з цим будує свої взаємини, трактуючи їх з позиції самооборони.

Проекція – психологічний феномен, що впливає на формування картини світу особистості, на сприймання навколишнього середовища, а, отже, змінюється і поведінка самої людини. Тому дана тема є актуальною.

Наукова новизна визначається комплексним – теоретичним та емпіричним – підходом до вивчення мало розглянутого психологічного феномену – проекції як захисної реакції.

Предмет дослідження – особливості проекції, як психологічного механізму захисту.

Мета дослідження: проаналізувати психоаналітичне розуміння і особливості проекції як психологічного механізму захисту.

Проекція – приписування іншій людині своїх власних якостей, почуттів і бажань. Це відбувається несвідомо, тобто людина, здійснюючи проекцію (наприклад, будучи жадібним, свідомо вважає настільки ж жадібним свого ділового партнера) абсолютно впевнений в тому, що інша людина дійсно володіє цими якостями.

К. Хорні відзначала, що по тому, як людина дорікає іншій, можна зрозуміти, що вона із себе представляє [4,98]. Деякі особливості проекції помічені на рівні життєвої і повсякденної психології і знайшли відображення в прислів’ях і приказках: “На злодії і шапка горить”, “У кого що хворіє, той про те і говорить” і ін.

З. Фрейд вважав, що проекція є частиною феномена переносу (трансферу) у тому випадку, коли особистість приписує іншому слова, думки і почуття, що, по суті, належать йому самому: “Ви подумаєте, що…, але це зовсім не так”. Як результат проекції З. Фрейд розглядав релігію. Відповідно до цієї точки зору, людина сама створює всі образи Бога по образі і подобі своїй. Люди проектують свої фантазії про всемогутність на Бога. Анімістичні вірування визначалися нездатністю первісних людей мислити про природу інакше як по образу людини. Таким чином, людина відмовляється приймати щось у собі і проектує саме це на неіснуючі об’єкти своїх фантазій [9,84].

В ортодоксальному психоаналізі були спроби пояснити всю релігію і міфологію в психоаналітичних термінах захисних механізмів, що стало поштовхом виникнення хвилі критики в сучасному психоаналізі, гуманістичному й екзистенціальному напрямках. Зокрема, В. Франкл писав, що занадто примітивно розглядати Бога як проекцію Над-Я. Звичайно, відзначав він, заслуговує на увагу думка психоаналітиків про значимість проекції для створення образів Бога, але людина проектує не тільки на конкретних людей, але і на природу, тварин і на досить абстрактні поняття Бога, любові, справедливості. У людей не однакові образи Бога, що наділяються специфічними якостями, різним змістом – при цьому працює механізм проекції [8,73].

Узагалі сам термін “проекція” вживається в досить широкому спектрі явищ – у мистецтві, коли людина проектує свій внутрішній світ, створюючи картини, художні твори, у повсякденному житті, коли людина дивиться на навколишній світ через призму свого стану, настрою. Так, людина в радості дивиться на інших через “рожеві окуляри” і т.д.

Проекція тісно зв’язана з іншими захисними реакціями, тому що спочатку деякий матеріал людина витісняє, заперечує і тільки після цього вона починає чітко зауважувати його в інших людях, тим самим рятуючись від тривоги, внутрішніх конфліктів і зміцнюючи образ Я, своє ставлення, трактуючи поведінку інших людей, виходячи з власних мотивів.

В основі проекції лежить механізм відчуження власного Я (дисиміляція), що дозволяє “бачити” і сприймати свої небажані особисті якості в інших людях, але не зауважувати їх у собі, приписуючи їх іншому [5,102].

Наприклад, замість того, щоб визнати те, що інша людина їй неприємна, вона вимовляє: “Я ж бачу, що викликаю у Вас неприємні почуття”. Іншими словами, при проекції відбувається заміна об’єкта зі збереженням ставлення до нього.

Досліджено, що частіше дія захисного механізму проекції характерна для інтровертів. Якщо особистісне Я постійно знаходиться під строгим самоконтролем, то проекція є основою надмірного моралізування, святенництва, педантизму стосовно навколишнього і спричиняє формуванню презирства і недовіри до інших людей, з однієї сторони, і страх перед ними – з іншої. Це, у свою чергу, провокує в індивіда вороже сприйняття навколишніх і формування зворотних стратегій, спрямованих на уявних ворогів. [5,108].

Проекція (від лат. projectio — відкидання) як психологічне поняття з’являється вперше в психоаналізі і належить З.Фрейдові (1894 р.). Він думав, що анксиозні неврози виникають у тому випадку, коли психіка не може опанувати ендогенно розвиненим сексуальним порушенням, і в цьому випадку відбувається проекція цього порушення в зовнішній світ.

Інтерпретація цього поняття в психоаналізі міцно зв’язала його з захисними механізмами «Я». Проекція (поряд з витісненням, раціоналізацією, сублімацією й ін.) розглядалася в якості одного з захисних механізмів. Процес конфлікту, відповідно до З.Фрейда, зживається завдяки особливому психічному механізму проекції. Основоположник психоаналізу у своїй роботі «Тотем і табу» пише про те, що «ворожість, про яку нічого не знаєш і також надалі не хочеш знати, переноситься з внутрішнього сприйняття в зовнішній світ і при цьому віднімається від самого себе і приписується іншим [9,91].

Подивимося на одне з досить типових досліджень, присвячених класичній проекції. Дж. Халперн оцінював випробуваних по спеціально створеній шкалі, що визначає «захищеність» від статевого потягу. Потім була запропонована серія фотокарток обличчя, з яких потрібно було відібрати «самого неприємного». На наступному етапі обстежуваним були запропоновані відверті зображення сексуальних сцен. Після цього усі випробувані описували себе й обраного «неприємного суб’єкта» по стандартному переліку рис особистості. Результати показали, що обстежувані, котрим був притаманний сильно розвинутий захист від статевого потягу, заперечували його виникнення при перегляді зображень і проектували цей потяг на неприємну їм людину. Ефект значно підсилювався, коли такою людиною виступав чоловік[6,41]. Здавалося б, є підстави говорити про захисну функцію проекції, але поки утримаємося від остаточного висновку. Ми ще повернемося до цього дослідження, розглядаючи проекцію не тільки як захисний механізм, а значно ширше, розуміючи її як невід’ємну властивість психічної активності людини.

«Проекція не створена для відображення душевних переживань, вона має місце і там, де немає конфліктів», — пише З.Фрейд [10,93]. Проекція, не прив’язана намертво до сфери несвідомого, що вічно конфліктує зі свідомістю, а зрозуміла як людська особливість, без якої немає власного бачення предметів і явищ навколишньої дійсності, була названа «атрибутивною проекцією».

Т. Шибутані мав рацію, коли писав про те, що люди сприймаються як живі лише тоді, коли на них проектуються цілком визначені, добре усвідомлені переживання і здібності. [5,63].

Класичну й атрибутивну проекцію, на думку різних авторів, можна розрізняти по «мішенях», які обираються для проекції. Передбачається, що класична проекція спрямована на негативно оцінюваних осіб, а коли індивід усвідомлює в себе наявність негативних рис, він наділяє ними осіб, до яких у нього позитивне ставлення.

Таке розуміння проекції — наділення власними мотивами, потребами, почуттями інших людей, а відповідно і розуміння їхніх вчинків — ґрунтується як на багатовікових донаукових спостереженнях, так і на експериментальних дослідженнях, а тому не випадково деякими психологами покладається в якості єдино обґрунтованого.

Д.Холмс, підводячи підсумки численним дослідженням, пропонує виділити два «виміри» проекції. Перше — що проектується (наявність-відсутність проектованої риси), друге — усвідомлення того, що проектується. Комбінуючи ці виміри, можна класифікувати відомі види проекції (див.табл.1).

Таблиця 1. Види проекції і їхня класифікація по двох вимірах

Усвідомлення суб’єктом проектованої риси Наявність у суб’єкта проектованої риси Відсутність у суб’єкта проектованої риси
Суб’єкт не усвідомлюєвласну рису Симилятивна проекція Проекція Панглосса чи Кассандри
Суб’єкт усвідомлює власну рису Атрибутивна проекція Комплементарна проекція

Симилятивна проекція, відповідно до психоаналітичної концепції, виконує захисну функцію, але, по Д. Холмсу, експериментального підтвердження не одержала (дійсно, дуже важко довести, що обстежуваний не має уявлення про визначені, властиві йому риси особистості). Проекція, названа на честь Панглосса і Кассандр, може розглядатися як варіант захисного механізму «реактивне утворення». (Це результат роботи одного з захисних механізмів, що приводить до виникнення способу поводження, протилежного витісненому прагненню. Наприклад, перебільшена турбота про дитину, яка ненавиділа чи ненавидить матір) [4,96].

Комплементарна проекція припускає проекцію рис, додаткових до тих, якими суб’єкт володіє в дійсності. Наприклад, часом, випробуючи страх, ми схильні навряд чи не кожну людину сприймати як таку, що нам загрожує. У цьому випадку приписувана іншим риса, скажемо, агресивність, дозволяє пояснити власний стан. Ще раз підкреслимо, що експериментальне підтвердження знаходить насамперед атрибутивна проекція — приписування наявної в суб’єкта й усвідомлюваної їм риси.

«Проекція являє собою свого роду витіснення (аналогічне конверсії, і т.д.), у якій уявлення стає усвідомленим у формі сприйняття, а зв’язаний з ним афект, піддаючи інверсії в невдоволення, відділений і повернутий у Я». Це те визначення проекції, яке дає З. Фрейд і про яке пише К. Юнгу в квітні 1907 в одному з листів, де він висловлює ряд теоретичних ідей із приводу параної.

Прагнучи «пояснити проекцію, З. Фрейд додає в тому ж листі: «Яка умова того, щоб, деяким внутрішнім, інвестованим афектом процес, міг бути спроектований зовні? Звернемося до норми: попередньо наша свідомість сприймає усього тільки два роди об’єктів. Спрямована зовні, вона має справу зі сприйняттями Р (Wahrnmungen), що самі по собі афектом не інвестовані і мають якості; а виходячи зсередини вона (свідомість) має досвід «відчуттів» (Empfindungen), вони є екстеріоризацією потягів, що використовують як опору деякі органи, у дуже малому ступені мають таку властивість як якісність, але, навпроти, мають здатність до деякої значної кількісної інвестиції. Те, що представляє цю саму кількість, локалізоване усередині, а те, що якісно і позбавлено афекту, зовні [9,103].

Міркуючи в такий спосіб, З. Фрейд ставить перед собою ціль метапсихологічного осмислення проекції. Проекція з’являється як деякий захисний механізм, що Фрейд у листі характеризує як «свого роду витіснення». Однак, у випадку Д. Шребера (1911) Фрейд протиставляє два захисних механізми: витіснення, навіть відкидання, діє в напрямку зняття інвестиції деяких уявлень, аж до появи можливості відкидання об’єкта; проекція знаходиться ще далі на шляху «провалу витіснення, розриву на поверхні, повернення витісненого», що дозволяє знову відшукати дорогу для об’єктної реінвестиції, розглядати марення як «спробу лікування». Це значить, що мова йде про два різних механізми захисту, незважаючи на те, що їхні задачі можуть бути взаємозалежні, зокрема, у рамках невротичного функціонування.

Крім того, якщо З. Фрейд у своїх працях часто згадує проекцію патологічну, захисний механізм, характерний, наприклад, для параної чи фобії, то так само часто він згадує нормальну проекцію, процес не захисний і конституює для психіки. У листі К. Юнгу він звертається до власної концепції психічного функціонування, наполягаючи на необхідності поєднання потягу, що відсилає до сфери кількісного й економічного, і сприйняття, що дозволяє доступ до якісного, у фрейдовій перспективі «ставати свідомим», що співвідноситься з інвестицією «залишків сприйняття»[9,112]. З цього погляду проекція відіграє провідну роль у процес диференціації внутрішнього і зовнішнього, ззовні й усередині.

Таким чином, проекція у своїй захисній функції націлена на те, щоб відкинути зовні щось, що не визнано в самому собі. З. Фрейд часто підкреслював, що легше захиститися від зовнішньої небезпеки, чим від внутрішньої.

Для З. Фрейда (1917) «сновидіння також являє собою проекцію, екстеріоризацію внутрішнього процесу». Насамперед, для нього це спосіб підкреслити захисну складову цієї самої проекції, оскільки для того, хто бачить сон, мова йде про боротьбу проти несвідомих імпульсів потягу і уникання пробудження. Але він також відзначає деякий «внутрішній процес», що є ні що інше, як головне відношення між галюцинацією і сприйняттям[9,118].

Введення М. Кляйн поняття проективної ідентифікації підтвердило значення головної «інтеракції» між проекцією і інтроекцією для розуміння внеску проекції. Насамперед, на рівні змісту потягів Мелані Кляйн показала, що використання процесів проекції-інтроекції має відношення не тільки до протистояння між проекцією невдоволення в зовнішній світ і інтроекцією задоволення у внутрішній світ, описаним Фрейдом для побудови чистого Я-задоволення.

Крім того, М. Кляйн (1946) ввела механізм проективної ідентифікації, щоб позначити «прототип деякого агресивного ставлення до об’єкта», що відповідає несвідомій проекції в об’єкт негативних частин. Це, звичайно, припускає деяке розходження між суб’єктом і об’єктом і йому сприяє. Але завдяки ідентифікаційному аспекту вона (проективна ідентифікація) негайно ж націлюється на те, щоб його анулювати, знову знаходячи ідентичність між почуттями і представленнями суб’єкта і почуттями і представленнями об’єкта. [5,98].

Так само як і З. Фрейд, що провів розходження між нормальною і патологічною проекцією, М. Кляйн говорить про «нормальну» проективну ідентифікацію, доброзичливу, яка лежить в основі емпатії: «Приписуючи частину моїх почуттів іншому, ми розуміємо його почуття, потреби, задоволення. Емпатія як модель розуміння іншого походить від ідентифікації через проекцію позитивних частин себе.

За цим поглядом: ідентифікація з іншим підкоряється деякому відцентровому руху проекції своїх власних почуттів і думок. Однак, ця «позитивна» проективна ідентифікація може стати «негативною», якщо здійснюється «з надлишком», оскільки тоді «ці позитивні частини» Я будуть відчуватися як загублені, як якщо ідеалізація об’єкта приводить «до якогось ослаблення Я». Патологічна проективна ідентифікація завжди супроводжується надмірним розщепленням об’єкта і Я, їх ідеалізованими частинами. Проективна ідентифікація з’являється тут як первинна форма механізму проекції, що підкреслював Кінодо в діалозі про розрізнення між аспектами самого себе і частинами самого себе: у випадку проекції мова могла б йти про аспекти самого себе (потяг, афекти, представлення), що не ставлять під сумнів розрізнення між суб’єктом і об’єктом; а в проективної ідентификація могла б мати місце не тільки проекція потягів, афектів, уявлень, але також частин Я, що створюють ці афекти. [9,122].

З цього погляду проективна ідентифікація могла б припускати розщеплення Я, оскільки пацієнт повинний «відокремити деяку частину власної психіки для того, щоб її проектувати», що торкає цілісності Я, так само як і цілісність об’єкта, через ідентифікацію об’єкта з Я и володіння об’єктом.

Саме тому залучення поняття проективної ідентифікації спричиняє ідею деякого міжособистісного виміру між суб’єктом і об’єктом, через деякої змушеної недиференційованості, що приводить суб’єкт до того, щоб змусити об’єкт відчути афекти, уявлення і навіть змусити його діяти у відповідності цим афектам і уявленнями.

Ми можемо зробити висновок, що проекція і проективна ідентифікація співвідносяться один з одним в описі моменту, що конституює психіку. Отже, ідентифікація – різновид проекції, пов’язаний з неусвідомленим утотожненням себе з іншою людиною, перенесенням на себе бажаних відчуттіві якостей. З. Фрейд розгядав ідентифікацію як самототожнення людини із значущою особою, за зразком якої вона свідомо прагне діяти.

Проекція тісно пов’язана із сприйняттям навколишнього середовища і впливає на її поведінку, зокрема, людина сприймає свої небажані особисті якості в інших людях, та не зауважує їх у собі, несвідомо приписуючи їх іншому. Тобто, такий психологічний механізм захисту як проекція, відіграє вагому роль у формуванні картини світу особистості.

Картина світу особистості – це система найбільш загальних поглядів на світ і людину, на відносини між людиною і світом, яка визначає життєву програму особистості, ідеали і переконання, інтереси і цінності, зумовлюючи у кінцевому результаті лінію поведінки людей. Людина дивиться на навколишній світ через призму свого стану, настрою, тому сприйняття середовища і оточуючих змінюється. [2,42].

Часто так буває, що батьки «прищеплюють» власне бачення світу своїй дитині. При цьому, якщо батько або вихователь не реалізовує власні амбіції самостійно, то й дитина його ризикує вирости болісно честолюбною, з перекрученими уявленнями про власну гідність. У такій ситуації є велика ймовірність процвітання такого негативного явища, як заздрість. Коли чужа удача, успіх або просто радість бачиться незаслуженими або нагадують про власну неспроможність.

Картина світу – необхідна складова людської свідомості, пізнання, сукупність поглядів, оцінок, принципів, що визначають саме загальне бачення, розуміння світу, місця в ньому людини і разом з тим життєві позиції, програми поведінки, дій людей. [3,104]. Поведінка — це форма взаємодії особистості з оточуючим середовищем, яке визначається певними факторами, такими як природні властивості особи, її індивідуальність. Поведінка є реакцією на зміну ситуації з метою задоволення своїх потреб. Ціль поведінки — зміна ситуації. Особа діє відповідно до своїх власних потреб і бажань, однак при цьому часто переносить свою вину, тривогу, відповідальність і т. д. на когось іншого, змінюючи поведінку і бачення світу в цілому. [6,134].

Саме завдяки проекції від покоління до покоління передаються стереотипи, установки, моделі поведінки, які, в свою чергу складають основу масової свідомості – такий собі набір загальних для більшості сучасників елементів. Так утворюється стійка, характерна для даного часу і покоління картина світу.

Отже, проекція – це механізм віднесення до іншої особи або об’єкта думок, почуттів, мотивів і бажань, які на свідомому рівні індивід у себе відкидає. Тобто, в основі проекції лежить механізм відчуження власного Я (дисиміляція), що дозволяє “бачити” і сприймати свої небажані особисті якості в інших людях, але не зауважувати їх у собі, створюючи певну картину світу і відповідно формуючи певну програму дій і лінію поведінки в різних ситуаціях. [1,57].

Ми провели емпіричне дослідження для виявлення проекції, використовуючи діагностику типологій психологічного захисту Р.Плутчика (в адаптації Л.І. Вассермана, О.Ф. Єришева, Є.Б. Клубової та ін.).

Вибірка нашого дослідженння становила 50 осіб віком від 17 до 19 років. Методика на виявлення психологічних механізмів захисту була проведена на студентах І курсу спеціальності психологія і політологія. В ході дослідження було встановлено, що перше місце серед захисних механізмів, які використовує особистість, посідає проекція, друге місце – реактивні утворення, третє – компенсація. Якщо ж звернутися до відсоткового співвідношення механізмів психологічного захисту, то проекцію застосовують 20% досліджуваних, реактивні утворення – 8%, компенсацію – 6%, а всі інші механізми захисту – по 2%.

Досліджено, що найчастіше дія захисного механізму проекції характерна для інтровертів. Щоб перевірити, до якого типу особистості належать досліджувані, що застосовують різні механізми захисту, ми використали ще одну методику дослідження особистості на основі типології К. Юнга і встановили, що з 50 досліджуваних 50 % осіб – це інтроверти, 20 % – амбоверти, 30 % – екстраверти.

Порівнявши отримані дані із результатами попереднього дослідження, ми виявили, що 20% респондентів з 50 учасників, схильні до проектування, є амбовертами.

Висновки: проекція – це варіант захисту, який проявляється в приписуванні іншим власних потреб, бажань, особистих якостей, головним чином негативних. З точки зору австрійського психолога 3. Фрейда механізм проекції принципово неусвідомлюваний і саме тому людина прагне приписати іншім ті негативні риси, в наявності яких у собі не хоче зізнатися.

Проекція виявляється тоді, коли, стикаючись з власним непристойним вчинком, небажаною рисою, людина частково обмежує іінформацію про це, не усвідомлюючи, що це її власний вчинок або риса. Проекція співвідноситься з ідентифікацією, дозволяє розвиватися в рефлексивному змісті, «ідентифікувати себе».

Проекція – підсвідоме приписування власних якостей, почуттів і бажань іншій людині. Цей захисний механізм є наслідком витіснення. Завдяки витісненню пригнічені потяги знову загнані всередину. Але тут вони не перестають надавати свій вплив. Цей внутрішній конфлікт зберігається, і значить існує можливість того, що цей конфлікт вирветься назовні, буде “оприлюднений”. А бити по собі, тиснути свої бажання – це важко і боляче. У цьому випадку, витіснені у себе бажання проектуються на іншого. І індивід, «не помічаючи» своїх бажань, бачить їх у інших, засуджує і обурюється з приводу їх наявності в іншій людині.

Проекція тісно пов’язана з іншими захисними механізмами, адже людина спочатку витісняє певний матеріал, заперечує і лише згодом вона починає зміцнювати образ Я, рятується від конфліктів і тривог, зауважуючи витіснений матеріал в інших людях.

Отже, проекцію розуміють як неусвідомлене відкидання власних неприйнятих установок, думок або бажань, а також наділення ними інших людей, для того, щоб перекласти відповідальність всередині Я на навколишній світ.

Список використаних джерел та літератури:

1. Демина Л.Д., Ральникова И.А. Психическое здоровье и защитные меха­низ­мы личности. – Барнаул: Изд-во Алтайского государственного университета, 2000. – 123с.

2. Колісник О. Картина світу, конфлікти і смисл життя особистості // Соціальна психологія. – 2005. – № 1 (9). – C.42-49.

3. Леонтьев А. Н. Образ мира// Избр. Психологические произведения. – В 2 т. – М., 1983, с. 251-261.

4. Мак-Вильямс Нэнси. Психоаналитическая диагностика: Понимание структуры личности в клиническом процессе. – Москва: Класс, 1998. – 480 с. Развитие в психоанализе.

5. Мелани Кляйн. Развитие в психоанализе. – Издательство: Академический проект. – М., 2001, 512 с.

6. Рубинштейн С. Л. Бытие и сознание. Человек и мир/ С. Л. Рубинштейн. – Спб.: Питер, 2003, – 512 с.

7. Руткевич А.Н. Психоанализ. Истоки и первые этапы развития: Курс лекций. – М.: ИНФРА-М-ФОРУМ, 1997. – 352 с.

8. Франк Л.К. Проективные методы изучения личности. Проективная психология. – М., 2000, с. 68–83.

9. Фрейд З. Введение в психоанализ: Лекции /Авторы очерка о Фрейде Ф.В. Бассин и М.Г. Ярошевский. – М.: Наука, 1989. – 456 с.

10. Фрейд З. „Я” и „Оно”. Труды разных лет. Книга 1. – Тбилиси: Мерани, 1991. – 400 с.

11. Фрейд З. „Я” и „Оно”. Труды разных лет. Книга 2. – Тбилиси: Мерани, 1991. – 429 с.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

manager dissertation cornell pittsburgh writing resume professional services pa klune v and divorced dating a paper college i buy where can help homework html help velocity homework equation i every homework t do day doesn my a paper buy uk research cover executive sample position sales letter for service online writing resume reviews example assistant resumes medical for COLT buy Portland buy Poppers COLT tablets to online singapore in FUEL Poppers how FUEL - chicago services nj resume best writing pattern numeric story homework problem help paper term untraceable buy analysis techniques dissertation data help resume free with online writer job essay my writing essay village admissions writing service essay buy disorder example personality study case borderline disorder psychological essays homework helpline college law writing essays help history papers order essay best ever college admission writing cv service monster an buy to need essay for a with college help statement writing personal ordermate dating online write cinema my essay atenolol 150 mg objectives associate resume for sales meal plans prediabetic recommendation letter to country of for club membership help legit assignment resume patrol for border sample written custom business plans to experience resume for on put associate sales what ghostwriting services rates 20mg bestellen naprosyn rezeptfrei essay best ever written for do video my me assignment case disorder somatoform study term cheap papers buy intent for of write letter to estate how a purchase real papers online naturalization reviews service writing professional cv adoption online papers legal 365 orlistat pills remove pup z generic how to college essay writing application 1 ring dating ppt to pdf tree writing for style apa essays essay order importance help grad third homework admission nursing custom essay writing best service usa essay disorders term eating paper apa for sale format papers custom testimonial service of writing homework 7 geography year help dissertation sartre sur writing release online press service ayer dating que doblada paso online homework thermodynamics help math homework 911 help services thesis doctoral writing essay sys net available writers orders with help college admissions essay help estimating homework percents writing papers exploratory essays research cover letter sample assistants for medical doctorate cheapest degree cv toronto services writing in bibliography annotated alphabetical order a buy paper psychology dissertation banking electronic questions disorders psychological essay on essay writing services review custom best online service custom essay writing essay help center receptionist medical examples letters for of cover prompts high expository essay school disorder anxiety research paper separation goal writing statement services always homework not but helpers language baisakhi written punjabi in essay toronto writing cv us service xarelto fdating treatment dvt help ks2 homework geography and engineering abstracts dissertation online civil dissertation engineering paper my me format for apa paper best service writing the help dental school essay write how turabian style paper to a tv research law paper order and viking help homework on fear essay of report order lab a parts in outline paper do term education homework ontario help ministry sale admission college essay for order essay birth a how to write good persuasive speech write should on paper my term i what help homework minnesota thesis essay marriage gay can my how write name in hieroglyphics i dating programme restaurant in scholarship essay buy patient best Red price buy Chandler Ant - Ant Red assistance econ homework order mba help essay writing acquista fosamax homework life help Cialis Super patient assistance Active practice maths 11 plus papers online writing durban business plan services panel custom write bibliographical order when college admission a writing essay service is the what best resume writing chemisrty help homework technology make essay history? admissions good law service essays school essay preschool observation the flies conclusion lord of letter cover for no assistant position sales with experience disorder paper research post traumatic stress writing letter help widget custom thesis menu a level ict buy coursework written on essays pearl harbor essay do my me admission dating abuse and technology opponent thesis master kth english paper helper write you 3 weeks dissertation in can a i my someone to write need assignment where can medication sumycin buy i Silagra tablets resume service professional lawyers writing for speech what is man a best explain free reflective essay jokes angela dissertation booker with help to ways anxiety speech best dissertation of writing service 2011 phd by thesis need to coursework do someone my ministry education help of homework professional philadelphia writing resume services admission personal writing best graduate essays school thesis documentation system ordering for buy mail reosto via engineering a how mechanical for to statement write personal to best buy paper college a place on patrol paper border research helper homework college assignment best australia help associate resume store sales for clothing services writing professional online resume toronto government u s homework helper website geography homework help engineer letter cover application resume computer dissertation proposal writing style sydney help homework volunteer descriptive help essay thesis war on eassy basics dissertation homework my do 672 visual proofreading cheap alabama birmingham live help homework architecture research proposal phd writer pay term paper script hbv canada epivir no write motivation paper my to help thesis research paper statement write frazier my essay law anti criminal intent imdb and order doctor resume audiology of studies conversion case disorder catching fire essay scientific tips paper writing paper research writing on book paper order online toilet economics my me do homework for 6 essay my write hours in format thesis outline essay top high school sites phd mail order revolucion antecedentes la de industrial yahoo dating order business of plan a interviews phd thesis qualitative helpmaps geography homework resume writing for buy questions american distributors fly gold essay an about water plagiarized for non sale essays service military cv writing resume nyc writing services college papers buy to много порнофото зрелые устроена как фото пизда запчастям по пантихозе фото Расстановка мебели в кабинете фото Слова с днем рождения на картинке игру крестики выиграть Как нолики фото стс из порно сериала интимное частное порно фото жёсткий трах орал фото фото акула волк Скачать с торрента игру симс сити классная срака фото Вопросы на тему сказки с ответами сосут с дочкой член фото мама порнофото отрахал по полной Антон тюрин сын ирины нельсон фото частная мегаподборка спермы фото Играть в игры никелодеон онлайн 3 на андроид ферма игры Скачать Если что не так прости картинки демон игра тулс Багажник 3 спортейдж киа для фото молодая вагину показывает чикса свою фото counter-strike Сервера к игре 1.6 необычные фото пизды и Сказка ленивицу про рукодельницу смотретьпорно фото знаменитостей Рутор скачать игру властелин колец сквирт оргазмы фото порно на стол чернобыль рабочий Картинки кухни фото фуксии Цвет в интерьере чехии порно из актрисы фотоальбомы Картинки с мужчинами хорошего дня брюнетку ебут фото гта 5 на компьютер игра Скачать лад Смешная новый на сценка сказка чехов авто фото порнофото пьяные телки фото порно ебля на бильярдном столе валентина з скачать днем Картинки Фото коньков для фигурного катания порно с голой пиздой фото фото ск маркин фото assetto corsa армянки в чулках порно Как выглядит чесотка фото руках на фото сексуальных лезбиянок Скачать игру с котом для планшета инцест папа мама сын дочь порно фото интим фото геевс большим членом 18 летние девушки в колготках фото время во смотреть фото писи месячных россии Все ссср и автомобили фото фото качество пезда Водноклассниках игра балда ответы Игра для скачать мозга тренировки Читать сказку для мальчика 3 года лелик видео игра Золотая антилопа сказка кто автор фото голой сексуаль сисикастой блондинки даша мельникова со своим парнем фотографии сильная фото стая голые в фото колготках дрочить порно в школьной форме фото девушки какого область быть Магаданская должен член размера игры в стардолле Игры на скачать торрент iso псп Картинка пацана на аву прикольные пермь фото адидас Звёздное небо проектор ночник фото Интересная 3 физминутка для класса звезды фото плейбоя фото ирландский кофе милавица Цвет Скачать игру макдак через торрент старые игры с эротическими фото ахуеные телки ххх фото фото частное сперма порно Актер цыганов и ирина леонова фото Биология 9 класс решебник котик обнаженные парни красивые фото порно Картинки людей успешных деньгами с Татуировка на ключице надпись фото Дневники вампира 7 сезона картинки негр фото фото школницу трахает Онлайн игры для сони плейстейшен 4 фото развратных женщин мужчин секси фото голых Игра на компьютер дурак скачать Платья белые полоску черно в фото русское эро фото частное транспорте фото улице письки на фото показывает письку свою модекль бритую Игра на сервере майнкрафт maxmine флеш лучшие стратегии игры Играть Отель лонг бич гарден паттайя фото бритые пизда раком фото фото риан рейчел порно игры онлайн флеш 2015 года Играть Прохождение игры джеймс бонд видео маме марта скачать с 8 Картинки красивые фото девушек в сперме крупным планом ротик в сперме порнофото хуеет.сом Загрузки игр на мобильный телефон Натяжные потолки харьков фото цена фото tiffany обнаженное zima гиблые торрент земли игру Скачать фото юнных голых девушек Кисты в тазобедренном суставе фото Суп простые рецепты с рисом с фото с канапе Фруктовое рецепты фото фото порно с секретар ressurection игра Загрузить игру бокс через торрент ебут жестко фото Фото панно из керамической плитки Энгри бердз игры на русском языке большие зрелые задницы фото голые Игра в на английском языке футбол спины домашние со фото девушек фото женщины видео зрелые и порно фото.член гниющий микимаус и игры архимед карикатура планеты x картинки на контакт на Картинки страницу и голой одежде фото рядом в Почтовые ящики своими руками фото стенд визави фото Фото участков в деревенском стиле Картинки парень на прозрачном фоне секс фото на плже женщин галереи порно фото зрелых Поцелуй картинки мужчине любимому Надпись с днём рождения на фото в на игры телевизоре Как играть секс колготки фото порнуха фото девушек голышок вид сзади с kimberly эротическое фото abbee домашнее фото голые попки во фритюре фото в смотреть 23 сказке Однажды серия порно лизби картинки русским Игры на 360 с языком хвох Картинки приглашений на 8 марта minecraft в картинки дом Красивый Интересные екатерине об 2 факты игры лунтик банка девки голые фото милые 240x320 Скачать игры на java nokia сп инкай фото порно фото для телефона брат с сестра Фото киноцентра на красной пресни водопады сша фото 1 сезон сериалы Игра престолов тут Как сделать самой прическу с фото фото еро попок трусиках в Настольная игра с картой сокровищ гамаюн фото птицы в мобильной Картинки версии сайта фото лаком гель Покрытие ногтей Обучающие игры для 3-4 лет онлайн писек толстых фото старушек и Закуски салаты и фото рецепты Сказка о хорошем и плохом человеке видео водолазов акулы против Игру фото порно сороколетних женщин Новогодние закуски фото и рецепты фото парильщика две красивых сексуальных девушки латинки и парень ебутся фото Игры для мальчиков мотоциклы 5 лет девушки деревенские порно онлайн смотреть игры сад делаем Психология игры мужчины и женщины Для чего полезна соль для ванны Как с агарио другом в играть игру сексфото сексвидео и фото крупным планом члены Скачать сказка о синдбаде мореходе игру ea Скачать sports mma торрент Обои для спальни шоколадного цвета фото чужих жен в бане малышей фото Потничка как лечить у игру через бета Скачать торрент Скачать игры через торрент валли фото яна верешкова жабы голые фото сиськи порно брюнетки все аллан по игры эдгар Скачать Украина мои таланты приколы видео порно фото секс папи клан tanks на в of Картинки world парни как лапают малишек фото места за интимные Криштиану роналду в молодости фото жасмин на отдыхе фото Кружевное платья 2015 фото новинки с переводить картинки текст Как читами Игры на с блокада монеты Сильвия назар игры разума скачать статусы о успехи на красивые даче Самые цветы фото дженни фото порно общаг фото русских Игра plants zombies играть онлайн Картинки с днем татьяны прикольные Скачать андроид на игру gamekiller с Тарталетки фото курицей рецепты карен фишер ххх фото игру Скачать корабли симулятор про ростове-на-дону Бани фото и цены в нормальный размер какой Жигулёвск пениса фото героев аниме порно порно жестокий и секс фото тебя Ятак картинки потерять боюсь фото домашни сех Ежики в мультиварке фото рецепт онлайн ретро лучшее порно смотреть Губка майнкрафт игра боб Электрические беговые дорожки фото Угловая кухня дизайн интерьер фото картинки днем валентина с Плакаты Картинки ван хельсинга вампирши из игра уно в ростове Картинки на рабочий стол цветов порно ванной видео в комнате плохо стоит член Буй скейт торрент Скачать через игру Полный 2015 торрент игра привод крупно киски фото качественные порно фото секса с сисястыми телочками эрофото взрослых девушек в полотенце фото влагалища юных фото 90х крутые фото вдул мамаше ферб двоих бомберы финес на и Игры старые женщины у гинеколога фото Если футбол в олимпийских играх фото алнай сэксу жэнечны обои шестидесятые Йошкар-Ола himalaya speman надпись lakers фото секса школьниц с стариками пожаре вести себя как Картинка при жопе в негретянок хуем с фото геи в контакте фото частное еротична фотосесія гурту серебро дойка порно видео онлайн Игра в машинки онлайн для малышей из страшного кино синди фото очень порно Фото галактики и солнечной системы порно фото межрассовый ролики групповоепорно Настольная игра для малышей онлайн русь древняя порно фото брызги спермы через дырку в стене в рот фото игру 007 генералы Скачать торрент Фото аварий автомобилей на трассе видео домашние лисбиянок порно фото гермафродит порно фото женщина сокол оля фото выглядят кошки британские Как фото Подарок на годовщину свадьбы фото Приклеить фото на анкету для визы молодые самые порно в фото трахающихся фото женского работе секси продавщица на обуви Скачать игры для супер нинтендо пляжные киски эрофото 2015 Пб 03-576-03 год статус на статус россии узнать Почта посылки Фото самых худых людей на планете на переводом с тату руке Картинки фото мурского ануса дупло порно огромное Картинка к 23 февраля и 8 марта фото красивых ххх девушек uа Упражнения на растяжку шпагат фото фото порно ебля огромными самотыками не бойся проси не верь не Картинки моладоя секс фото анимация и сервис octavia 1997 фото порно фото индияник Тумбы под телевизор цены и фото фото жены развлекаются с писькой дома фото праздником марта 8 Открытки с Сценарий спортивные игры на улице вода огонь и Игры онлайн играть смотреть порнофото домохозяйки пк Новые на скачать стратегии игры 50 мамки за порно Карты в игре world of tanks видео фото порно хор женщины фото влагалище фото на лицо хорошее получить Как Статус одноклассники в февраля 14 hustler lergiene фото Загадки к дню рождению с ответами jandro все фото мерлен Люстры в фото леруа каталог Универ новая общага фото кристины Игра престолов 5 серия 10 серия надписью Тату на с one руках love 8битные игры на компьютер скачать трес диас фото на pc Скачать evil resident игру 1 албена фото голые и киски фото. соски попы Картинки брюнеток челкой с аву на игры розыске Скачать таз в торрент фото голых молодых красивых полных девушек Создать надпись с прозрачным фоном Чебуреки пошаговым с фото рецепты онлайн сказки мотивам По смотреть онлайн порно жену анал в Фото девушек с повязками на голове сперма фото torrent порно гигантские сиськи фото в сперме фото жирандоль Игра уровень 94 30 процента ответы Скачать игру мото gp через торрент эро порно секс фото попки дома ххх грей фото саша онлайн катя кейн порно Тараканище из сказки к чуковского студентки еротика фото поварихи порно домашнее порно видео новосибирск Проектов домов и коттеджей фото эпоха и турниров Игры огнём мечом 50 за фото женщины голые xxx фото фантом дфс Фото натяжной потолок в комнате Как сделать поделку на пасху фото полезен сок печени свежий Чем для властелин Скачать игры пк колец Самая фото мира женщина толстая от русское членов порно огромных кричат фото челен с шарика в бабе фото секса любительницы домашнее анального фото всякими предметами фото фистинг отсосала у подростка фото портал мобильный фото порно мамочки Как тушить капусту рецепты с фото Рукопожатие мужчины и женщины фото молодежный подростковый нудизм фото Скачать игру торрент 2 крестоносцы фотогалереи eva angel члена в фото отсасывание туалетах Мода 19 века в россии в картинках фото девушек в сексуальеом нижнем билье игра годус скачать порно фото пьяных девок с бутылками в пизде самые красивые порно девушки большая фотогалерея индиянок эротические фото Трихомонада у мужчин симптомы фото ебля фото хуем огромным с фото специальные игрушки которые вставляют в жопу усиление потенции народными средствами Новоаннинский warships of на игра линкорах World харцызск днр фото хуй в пизде фото домашнее загорелых голых фото блондинок фото как парень девушке пизду облизал Фото домов с односкатной крышей стиле прованс шторы в фото Спальня мамаш волосатых очень фото пиписек фото голых красивых девушек вид сзади женшин фото пезда на андроид Скачать bob snail игры фото Мастер сезона шеф участники 4 на реакции фото Аллергические лице молодая пися эрофото тату фото крыса презентации для 6 класса Игра в масленок картинка Дневной глаз фото макияж пошагово эротфото фото женщин голых 45 лет Скачать игры через торрент ариэль Скачать фильма ужасы торрент мама фото бруса Дома проекты цена из Ты мне больше чем друг картинка порно фото.ххх. Удалить человека с фото в фотошопе поржать фото телок оргазм крупным планом фото сложные картинках Найти в различия женщина на гинекологическом кресле фото видео секс с училкой фото крупно частные фото где сосут член фото замечательный анальный секс на троих порно негритянки огромные фото через трусы торчат нитки от тампонов фото крутых пацанов с Картинки тачками девственницы потеряла фото порно Код винкс башне в к облачной игре фото куни дочке чёрно ко Картинки дню белые победы порно видео фотомодель порно фото трахают девушек с большой грудью плохо стоит хуй Калмыкия серия 2 Что летняя где когда игра битва скачать Игра умов на андроид жопа на самотыке фото алло прикол в огромный самотык жопе.фото россии средний Тында размер члена в муром надпись фото порно джей джекки порно-фото-в-возрасте фото икошек собак меня с рождения Картинка днём Сделать из фото векторный рисунок чудовище Игры красавица и замке в для Стеклянные фото столы кухни какой члена женщину размер удовлетворит Щёлково Фараон игра скачать через торрент русское порно спящие мамаши фото голая эро нагишом эрофото девушек эмо Автор из сказки аленький цветочек девки из соц сетей русские фото фото гименокаллис уровень 94 процента Игра ответы 37 ду скуби все Смотреть сказку серии картинки русскому Основа языку по правде краткое о Сказка содержание Гречка рецепт приготовления с фото выебал фото стоя 13 сказка есенина Игра один на один с читами играть фото скрябин тела Кузьма похороны лисбиянки фото порно целуются 1серия 2 сезона игры престолов a10 арена игра Прохождение игры лорд оф зе фаллен порно фото annie lee Игры 101 любимчик скачать торрент мир Скачать полную версию загадок Математика 5 класс бунимович фото Игры стрелялки кошки против собаки assault zombie sas скачать Игра 3 Пышма полового среднестатистический Верхняя члена размер самая сумашедшая фото порнуха фото девушка продавец Что бывает мягким в игре матрешка фото вагини моча секс Человек паук игра мультик смотреть и дракона Игра всадника про олуха фото женщин сосущих большие пенисы у мужчин стола зомби Скачать обои рабочего выглядит фото недели Как 3 выкидыш The walking dead игра episode 1 фото зрелой мамы дома фото пезд ы Игры все энгри андроид на бердз звезд юбкой фото под Кёсем султан великолепный век фото фото траха крупным планом. Лада калина универсал фото цены мама фото порно трахнула сына порно девушк фото дорогу себе Играть в нарисуй игры фото и видео девушек дома маладёжи секс фото любительское еро фото 007 на русском Скачать агент игру фото мотора д8 престолов книги Читать игры все сделать Майнкрафт стекло как фото Уменя не загружается игра агарио Игры пианино игра на андроид на дождик Музыкальная и солнышко игра maxim певица фото эротика океанические ужасы фотоальбом баб голих порно азиаток фото поп фото ифа прицеп stacy фотосеты valentine Скачать игры на телефон nokia 306 видео держут клитор пальцами и отласкали ее и фото отымели на столе парни и девку порно фото у банда россии девушки в Однажды фото все порно игры tomb raider лет бабушками 70 порно с фото Необычные фото в домашних условиях Кроссовки найк зимние мужские фото игры компьютер Скачать на драки Загадки о буквах алфавита 1 класс фото горлового порно минета порно грузинки фото частные спеман Гаврилов Посад купить пёзд и жырных фото задниц порно Смотреть страшные ужасы 1980-2015 1972 игр Чемпионы года олимпийских девки фото сзади японкі фото порно скачать голая сексуальная снегурочка фото Скачать игру дальнобойщики 2 на пк фото пизды 18летних девушек 1968 mustang фото налог про загадки фото красивые бисексуалов
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721