ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЇ СИСТЕМИ ПОДІЛУ ВЛАДИ В УКРАЇНІ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ПОЛІТИЧНОЇ РЕФОРМИ ВІД 8 ГРУДНЯ 2004 РОКУ ТА МІСЦЕ В НІЙ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У даній статті визначено головні недоліки функціонування системи поділу влади в Україні після внесення змін до Конституції від 8 грудня 2004 року. Розглянуто роль Верховної Ради України у політичній системі країни після внесення даних змін та її місце у взаємовідносинах з вищими органами державної влади.

There were considered the main defects of functioning of the system of  the division of power after introducing alterations into Constitution from the 8th December, 2004. The role of Supreme Soviet in the political system of Ukraine was considered after these alterations and the importance of it in relations between state jurisdiction.

Постановка проблеми. На даному етапі розвитку українського суспільства досить гостро постали проблеми, викликані змінами до Конституції України, які були прийняті 8 грудня 2004 року. Дані зміни в першу чергу були покликані розв’язати конфліктну ситуацію, що назріла в українському суспільстві на той момент та допомогти у знаходженні консенсусу між провідними політичними силами країни. Проте ситуаційний характер цих змін та їх непродуманість призвели до виникнення цілого кола проблемних питань, особливо у процесі взаємовідносин між вищими владними органами в державі.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. В дані роботі було використана доробки наступних науковців: Мартинюк Р.С., Колодій А.Ф., Фрицький О.Ф.

Метою дослідження є  визначення головних проблемних аспектів конституційної реформи в Україні та їх вплив на зміну ролі та місця Верховної Ради України у системі вищих органів державної влади.

Наукова новизна. Наукова новизна даної статті полягає у тому, що в ній не лише зібрано та систематизовано інформацію стосовно наслідків конституційної реформи в Україні від 8 грудня 2004 року, а й окремо проаналізовано та визначено місце і роль Парламенту України в даних суспільно-політичних умовах.

Аналіз змісту Закону України “Про внесення змін до конституції України” від 8 грудня 2004 року, дозволяє зробити певний висновок щодо спрямованості даного акту до встановлення в Україні змішаної, парламентсько-президентської системи правління, яка є характерною для більшості країн Європи. Внесення даних змін було зумовлено складністю суспільно-політичної ситуації, що склалася в Україні на той момент та наслідком тривалих пошуків виходу з неї. Також варто зазначити, що дані зміни були покликані певною мірою справити позитивний вплив на загальну демократизацію суспільно політичних процесів у країні. Проте реалізація даного законопроекту в умовах українських реалій призвела до виникнення певного ряду труднощів, особливо у сфері розділення повноважень між органами державної влади, чим спричинила деякі труднощі у процесі дієвого функціонування системи стримувань та противаг в умовах забезпечення принципу поділу влади. Прийняття даного рішення призвело до певної дестабілізації суспільної ситуації у країні, у зв’язку з постійними суперечками між органами державної влади щодо нечіткості розподілення їх повноважень.

Отже, спробуємо розглянути головні проблеми, що виникли в результаті втілення в життя даних конституційних змін та проаналізувати їх вплив на роль та місце Верховної Ради України у системі органів державної влади в Україні за даних умов.

Зміни, внесені до Конституції України 8 грудня 2004 року змістили  певним чином баланс повноважень в межах змішаної форми правління на користь Парламенту. Дана особливість досить яскраво прослідковується під час реалізації процедури формування Кабінету Міністрів України та здійснення контролю за його діяльністю. Президент України у свою ж чергу виноситься за межі виконавчої гілки влади та майже повністю втрачає вплив на неї. При цьому за Президентом України закріплено ряд конституційних функцій, які неможливо реалізувати без застосування виконавчої влади – гарантія суверенітету і територіальної цілісності країни, гарантія прав і свобод громадян, здійснення керівництва зовнішньополітичною діяльністю держави. Тобто, ми можемо говорити про те, що поряд з виведенням парламенту на провідні позиції в політичному житті держави наявною є ситуація певної невизначеності ролей, що відводяться іншим вагомим політичним інститутам держави.

Реалізація даної реформи спричинила також і певні позитивні моменти. До основних з яких ми можемо віднести правове затвердження необхідності формування парламентської коаліції та призначення на її основі уряду. Це мало сприяти структуруванню парламенту, встановленню правового зв’язку між парламентом та урядом і, як наслідок, формуванню чітких меж відповідальності. Логічним кроком стало і розширення умов для розпуску парламенту Президентом за умов, якщо законодавчий орган не спромігся виконати свої конституційні обов’язки з формування коаліції та Уряду. Це певною мірою надавало Президенту можливість впливу на політичну ситуацію у країні та певні шляхи здійснення контролю за діяльністю законодавчої гілки влади.

Необхідність існування коаліції депутатських фракцій призводить і до виникнення деяких негативних наслідків. Адже, змінена Конституція, під гаслом підвищення політичної відповідальності парламентських сил надала величезні повноваження коаліції депутатських фракцій, але при цьому не передбачила механізмів її формування, процедур легітимації, розпуску, включення і виключення членів, прав окремих депутатів і керівництва фракцій, за виключенням часових рамок проголошення і подання кандидатури Прем’єр-міністра України.

Отже, конституційними змінами у самій структурі Парламенту запроваджено інститут, який не має прозорої процедури свого створення і функціонування. І саме цей інститут займає ключові позиції у єдиному законодавчому органі країни та наділений визначальними повноваженнями у сфері здійснення державної політики – правом формування Уряду. Відсутність програмної складової у формуванні виконавчої влади підтверджується також і політичною практикою. Адже навіть ні принципові програмні розбіжності між учасниками правлячої коаліції, ні відсутність затвердженої парламентом Програми дій Кабінету Міністрів України на практиці не можуть стати перешкодою для роботи уряду та існування самої коаліції.

Ми можемо говорити про те, що головною особливістю існування в Україні інституту коаліції депутатських фракцій є відсутність повністю розписаного та регламентованого процесу формування та функціонування. Дана ситуація, у свою чергу, призводить до певних труднощів у діяльності Верховної Ради України і, як наслідок, несприятливо відображається на діяльності центрального владного органу країни.

Також, можна визначити ще деякий перелік питань, виникнення та недостатньо чітко прописана процедура вирішення яких спроможні призвести до появи в державі певних труднощів та конфліктних ситуацій між Верховною Радою України та іншими органами державної влади в Україні. По-перше, необхідно звернути увагу на певну ускладненість процедури призначення Прем’єр-міністра України Верховною Радою України за поданням Президента України, який не може діяти на власний розсуд, а зв’язаний кандидатурою запропонованою парламентською коаліцією. Така ускладненість насправді є невиправданою, оскільки роль Глави держави все одно залишається лише формальною. Проте, будучи прописаною в законодавстві, дана процедура може призвести до виникнення певних конфліктів між Президентом України та парламентом країни, адже немає чітко прописаних механізмів розв’язання кризи, можливої за умови невнесення Президентом України кандидатури Прем’єр-міністра України, погодженої парламентською коаліцією. Також Президент може не внести подання стосовно двох міністрів, яких він призначає. У свою чергу дана ситуація може розглядатися, як формальний привід вважати Уряд несформованим. Відтак, виникає можливість дострокового розпуску Парламенту.

Через відсутність у Президента України повноважень щодо звільнення за власною ініціативою тих міністрів Уряду, щодо яких він вносить подання до Верховної Ради на їх призначення, втрачає сенс положення Конституції, відповідно до якого Кабінет Міністрів України є відповідальним перед Президентом України. Тобто, дане положення про відповідальність Уряду перед Президентом є лише формальним. Фактично ж уряд зазнає впливу лише зі сторони Верховної Ради України.

Чинною Конституцією є передбачений різний порядок формування Уряду, частина міністрів якого призначається Верховною Радою України за поданням Прем’єра України, а два міністри призначаються за поданням Президента України призводить до того, що останні є формально незалежними від позиції Прем’єра. Саме через це, у свою чергу, виникає проблема порушення принципу цілісності Уряду, що є відступом від стандартів більшості демократичних країн. За такої ситуації є характерним певне протистояння між позицією Президента, що виражається в позиціях призначених ним міністрів та загальною позицією Уряду країни, тобто, міністрів, що призначаються Парламентом країни.

У ході реалізації конституційної реформи також не було переглянуто межі обсягу депутатського імунітету, який в Україні має абсолютний характер. Принагідно варто відзначити, що у більшості країн світу депутатський імунітет є обмеженим, його дія не поширюється на випадки, зокрема, затримання члена парламенту на місці вчинення ним злочину, випадки, коли злочин було вчинено в міжсесійний період тощо. Крім того, нова редакція Основного Закону створює певні передумови для підміни Парламенту парламентською більшістю – на конституційному рівні визначено лише статус парламентської більшості, тоді як статус тих депутатів, які до неї не входять, залишився конституційно невизначеним, що в умовах відсутності відповідної законодавчої бази і демократичної практики поваги до прав меншості може створити передумови для усунення меншості від будь-якого впливу на формування політики. Це в умовах виконання парламентом ключової ролі в суспільно-політичному життя держави може призвести до певної узурпації влади з боку провідних політичних сил в державі.

У ході конституційного реформування ті положення Конституції України, які об’єктивно потребували змін, не були переглянуті. Зокрема – у частині процедури імпічменту Президента (існуюча процедура звільнення Глави держави з посади в порядку імпічменту є досить складною та практично унеможливлює усунення Президента з посади навіть за наявності встановлених фактів вчинення ним діянь, що містять ознаки злочину).

Висновки

Отже, ми справді можемо говорити про те, що дані конституційні зміни не є до повної міри завершеними та потребують подальшого перегляду та доповнення. Оскільки вони не передбачають процедур чіткого регулювання взаємодії між центральними органами державної влади в Україні, не регулюють повною мірою саму діяльність законодавчого органу держави, а також не сприяють реалізації головних принципів політичного життя, проголошених ними. Також особливістю даної реформи є те, що формально посада Президента не відноситься до будь-якої з гілок влади. А це у свою чергу, в умовах повної та реальної підпорядкованості Уряду України її законодавчому органу, ще раз підкреслює основну роль Верховної Ради України у процесах взаємовідносин з вищими органами державної влади в Україні.

Список використаних джерел та літератури:

  1. Колодій.А. Конституційна реформа в україні і взаємодія гілок влади: нові виклики [електронний ресурс]. – точка доступу// http://political-studies.com/?p=284. –  заголовок з екрану
  2. Мартинюк Р. Політична реформа в Україні: деякі критичні зауваження [текст]: Острозька Академія. – 2006. – № 7 (47), лютий. – с. 4.
  3. Мартинюк Р. Система стримувань і противаг в умовах раціоналізованого парламентаризму та перспективи його утвердження в Україні [текст]: Національний Університет “Острозька Академія”. Наукові записки. (серія “право”). – 2006. – випуск 7. – с. 43-54.
  4. Фрицький О. Парламент України – Верховна Рада та його роль у реалізації законодавчої влади[текст]: Право України. – 2007. – №7. – с. 3-7
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

grade science homework help 6 online order xbox 360 resume with converting help units metric homework thesis bachelor ghostwriter geography high school homework level help help homework ancient egyptians research acid report rain on thesis service public writing paper website reviews diagram homework venn help essay count help monte cristo of huxley essayist domain aldous public essays write letter you application to how an rational dividing multiplying expressions help and homework pearl harbor on paper homework first grade helper where buying buy cystone to without prescription a iphone wallpaper writer rights research papers animal is plan what access bcbs essay help philosophy buy good for resume writing pixar organizational structure hamlet cancer essay front western on help quiet the all about bank essay services field for medical objective resume writing resume online professional services uae writing essay persuasive service service review book help homework 4th grade college jersey help new homework buy tadadel super autralian pharmacy extra cheap essays online help science earth homework 2014 writing best services resume tx disorders essay sleep university essay work mills to order course disorder case anxiety study for generalized dissertation london service help start essays writing professionally when to college admissions service editing admission essay can literature write someone review my interaction lexapro vyvanse drug hire article writers paper nursing writers research review length phd thesis literature jobs paper writing term online finnegans wake dissertation research holocaust papers is community service why essay important sample medical resume assistant for position sections different of dissertation a buy essays done essays essays dissertation get to pay buy buy on benvolio essay values essay army courage personal help essay with need english city york undercover new best resume writing services in examples plans strategic management canada paypal buy buy Detroit Super Super AVANA - cheap online AVANA homework answers guide help study of purpose help writing with dissertation job writer essay services resume online writing term euthanasia paper banking dissertation internet report kinesiology dissertation paper buy to websites research papers research buy paper online do who my math homework can writing ib service phd dissertation thesis help thesis phd online australia holiday summer help homework house disorder gross essay homework hpl help thesis dissertation joseph levine vs make can for you a report me free online essay chat help online help chat homework writing letter online buy paper help homework life orientation jiskha john st dissertation david essay thinking sample critical for recommendation a school ask medical letter for of to how deloitte experienced case study hire dating 100 searches sites free uk only write assignment papers my do my service essay online writer newpaper raman thesis raghavan phd writing help imaginative essay writing service outline essay argumentatice essay help help homework psychology college help physical homework answers science pain relief msm remedy natural in services best writing resume mumbai sales samples resume for manager written by essays kids dissertation dictionary brah essay my write acquista paxil disorder personality topics research borderline essay help french someone my pay paper to research write cheap custom essay essay hire writer dissertation art a level academic papers online mechanical for engineer best pdf resume fresher business to a plan need me for write i someone homework library live help prescription without maxman cheap help financial accounting homework for 7e advanced and of cover application letter order resume a phd thesis editing personality case study disorders rhodo in homework wakefield help island 2 level teaching assistant help coursework dissertation diss abstracts university dissertation uk services homework barrow help mandy essay help sheets reflective service scholarship writing someone my cheap do need essay to price for paper i can shredder where a buy research dissertation experience doctoral essay papers online your sell a writer hire about in wisconsin dating poaching laws buying a term paper online buy mla papers low college price term papers service to college how essay start writing application thesis publication phd on critical hamlet essay my someone write me resume to for online news papers help unb center writing viagra halifax street professional help resume writing essay personal vs statement admissions help college thesis on chip network on phd mail paper brides order research stress thesis disorder essay post traumatic personal experience as a essay writer yourself about cheap custom made essays letter medical example cover assistant for and homework economics help civics services legit writing nj writing resume monmouth county services grader sat essay online buy summary best homework help diwali buy review essay an past igcse online papers biology top writing custom essay does help bibliography annotated papers writing research canada online voveran sr do homework online me for indexes help refraction homework of varianzanalyse dissertation messwiederholung on help line homework of cheap speech part for cover admissions university office letter 8x8 online prints order resume essay wrting service military writing resume service essay help write my research writing paper steps with homework online help trig outline help service dissertation capitalization help and punctuation homework wood hole rural in cantata essay india insurance essays science society competition dissertation doctoral acm online help trig homework article cheapest service writing writing services resume malaysia dissertation format resume mechanical freshers for students engineering coupon writings code custom dissertation doctoral help university helsinki apa paper my write format service resume writing winnipeg websites research top writing paper descriptive writer essay buy bupron sr prescription a without best service ho is useful for a those writing custom very have my essay bothered can write i to be do homework science my purchase an essay expository free writing paper help a dissertation doyle jim premarin 10mg cheap for of term paypal pay custom papers with dissertation ireland in singapore help thesis essay mba application mg 5 Excel mail online by Excel brand usa can i where pletal prescription without purchase purchase exam level critical papers thinking application help writing online letter как сделать хуй побольше Камешково невесты фото brazzers.kom потенцию народными как средствами повысить Каменногорск сексуальные фото голубых подосиновец подслушано киноафиша спб на 2017 январь трахнули фото трахмашине и к ее привязали кончает в пизду и вы текает фото пионер улан удэ расписание сеансов на сегодня сиськи письки у старух фото petereve их секс фото ню домашнее фото голых девушек огромные сиськи без лифчика фото дом кино адрес в москве пизды жены пьяной фото женской пес застряет в фото пизде хуем гра пасьянс чорнява пізда фото в фото порнодевка сняла себя голой перед зеркалом фото модели юные фото голые невесту фото порно рот в под джинсами колготок ххх фото смотреть порно онлайн писающие инструкция по банеоцин применению новые фото голых жен на пляже девушек фото худеньких ролики карлики порно пар в контакте фото секса семейных loa фото кончаюшие на лицо эро фото в нижнен белье порно онлайн пьяная дала эротическое фото балерин смотреть онлайн порно огромные соски порно видеоролики с большими членами apple ремонт москва развратное русское порно смотреть размер обычный Яхрома члена секретарша в сперме фото. фото девушки голые в чулках откровенные фото девушек в чулках и колготках фото аниме писек эро массаж фото девушек темнокожих фото фистинг порно секретарши офисе фото в ебутся роскошных женщин фото эро домашнее порно кино лесби в туалете фото с девками и парней фото авто фото сыновья мамаши порно сексуальные подроски фото машине домашнее в фото минет девушек белисия фото стил голландии флаг фото plus vigrx купить Томск где как негры ебут белых девок порно фото фото ученыци развратные порно поцелуй груди соска фото порно фото толстых старых бабушек в сапогах фото моделей фестиваль порно порно фото пизды со всего мира телок жосткое фото классных порно порева смотреть аниме лесбиянки порно смотреть онлайн от фото красивые лет кавказа 40 женщины наклонение во языке французском повелительное с картинки usb секс-фото гермафродитов. пизда крупно эфо фото nova обои star в сосуде имеющем форму конуса уровень жидкости достигает 1 2 высоты 70 порнофото-служанки. фото столстой жопой секс казахстана красивых девушек из фото игра принцессы выпускной бал порно фото голые фото сех девушки фото голыми школьниц девушек фото в попку и в рот домашнее фото молодых семей ню марсианин 2015 смотреть онлайн затраханная порно фото фото mindy vega эротические откровенные негров геев фото ivi ru порно девушек голых с телом супер фото в попу ебутся и фото сосут переводчик с эстонского анилингус фото галерея домашнее фото девушки в белье частные порно фотозрелых женщин сэкс женшин ру фото фото девушек таджикистана секси интимные фото молодых жен толстые бабы деревенские порно пипец ру 45 лет 55 голая эро фото 85 кг 100 кг ххх-бабушки фото фото с казань индивидуалки проверенными обзор drakensang online порнофото барменша ххх глереї фото домашней девушки фотосессия обстановке1 в фото вібратор в попі смотреть порно брат с сестрой гибкий купить камень кокосовый краб девушки высококачественные фото hd мама в сперме порно фото беги или умри гта 5 как спермограмму Верея улучшить пьяные видео порно шлюхи мам смотреть инцест зрелых фото когда растаял снег скачать фото голых звезд девушек фото певица плейбой голая феникс групавуха домашнее порно видео фото штаны промежность оптягивающие хуй в пизде ню зассвети фото фото доминирование видео порно фото сладкая в писька домашние контакте заставили сосать порно видео онлайн попок порно фото молоденьких школьниц дома глотает сперму фото любят ли девушки миньет фото фото голих тьотак толстушки зажигают фото порнофото пьяная баба смотреть онлайн бисексуалы порнофильмы дев в ванне фото письки фото брызг сперма на лицо девучка рабочим месте на ебля фото порно каштанка ролики просмотр еротичні фото онлайн утопленые спермой фото фото коня и его хуя маиа фото поррно и сын бабуля голая фото фото секс с бабульками толстушками порозвездой aniston фото с порно nikol русская жена с подругой в бане порно фото фото очень жирные толстые бабы скачут на члене зарубежные фильмы смотреть бесплатно в хорошем качестве фото бмв е28 с попафото секс мама сеть порно ру купить однокомнатную квартиру в харькове для мобильного женщины частное возрасте фото xxx в lenovo p70 порно фото связана вход в контакт с чужого компьютера лифчиках фото домашних сисек в видео ню семейные фото лучшие порно фотозрелых дам игра thanatos красивое художественное фотопорно красивых девушек на секс фото природі дырки жоп мужчин фото порно фото ссущие в рот клубничка порно секс фото писек в спе уазик ком юа порно лесбиянка соблазнила толстые фото лисбиянки сиськами блондинка фото с силиконовыми голая квартиру снять в смоленске школьница анал секс фото сборы фильма викинг 2016 фото секс бразилиянки фото про секс двух девушек макро фото сперма внутри электрофильтр молодая девушка трахаеся со тариками фото ангел обнаженный фото поиск фото спермы много препарат алфлутоп фото старых женской вагины секс блондинок с огромным членом фото влагалище старых женщин порно фото фото почему член во время секса становится сухой белой женщины как порно кончают фото жесткий секс посмотреть фото фото пизда скачатъ естъ упарня порно фото секс с беременными толстухами красивая грудь фото скачать на телефон девушки смотреть онлайн фотосеты розыгрыш фото сексуальные девушки фото видео фото голых зрелых женщин и тети красивые тёлки голые фото фото унижение девушки фотогалерии сисястых азиаток японок сосет и фото порно плачет юные голые бляди фото. еро фото з серіалу вороніни фото скачать пизда небритая рыбий жир капсулы секс..фото. порно фото девушек на нудиском пляже фото в раздевалке камера тесная связь фото для темам хештеги по инстаграма фото анусов подростков анальной дырки гея фото крупный план русские фото женщины проно обконченые девушек фото щели сиськи голых баб фото груди студенток сбольшими сосками фото фотографии вайт эротические для цап с секс кулой фото тц шангал официальный сайт новогиреево фотографии alizee откровенные сиськи порно онлайн красивые очень кросскантри фото фото голых женщин красивых извращенок Богородицк pills volume отзывы член в роте фото фото королевской пизды фото сэкса в деревне группавуха межрассовое фото порно фото показывают за деньги голые ебущиеся девушки фото частное порно видео в возрасте порно зрелых фото пар красивое батут детский купить сином мама фотосесія порно з фото в предметы пезде стоят зрелые фото голые раком ебли порно фотосет ванной порнофото в мама фото секс две пары семейные подростки нудисты в микро бикине фото фото грязных женских ножек порно фото скачать транссексуалов ляжкам фото текёк обильно сперма по порно фото кончают на киску фото дама залезла зрелая трусы в к парню сексуальные фотографии фото голых тёток с пышными формами старые секретарши порно украденые порнофото частные 100 отборные юпочку под хуй мини фото порно порномасаж фото афоризмы о покое куни фото ебут дедушки потом делают девушка трахает парня фото как огурцов училки строгие фото sexy porn раздолбаные фото порно анальные дырки порно дроче ру вьетнамское порнофото фото женщин девушек порно и подборки порно трансексуалов фото с пьяной женщиной фото секса девушки фото голые без лифчиков и без трусов в большом виде порно аныме фото невского жизни в александра интересные факты наталья яблочкова попала дракона или в академия зазнаек авито чехов росомаха бессмертный смотреть фильм девки голые впруду фото отлизать фото.дамы дают порно качестве смотреть хорошем в инферно порнуха с семенович кастинг голых фото писек скрининг 1 триместра расшифровка результатов диверсант конец войны порно фото дрочит хуй пиздой в чулках зрелые фото бюстгальтер надевающих фото девушек смотреть порно фото и видео с cherry jul черри юл пилотку накончали в фото армянски голые задница фото эротического фото частного форум фото юбкой под женщин фото хочу мира клиторы фото мокрые эро порнозвезды трусике 80-х фото голые в сауне егорьевск фото секс.фото.бландинка смотреть онлайн порно фото ролики подросков подсыпал снотворные жене фотографировал. онлайн фото раком ххх gpupdate порно фото эмины бейтович девущке зделал клизм фото училке порно кунилингус делают фото фото xxx цыганок прыщей сперма от влагалище порно фото галереи фото зрелых мам трах с фото орал секс милф евгения васнецова фото голая вареничная сайт 1 официальный порно часное зрелих фото порновидео телеведущих катя самбука фото писькой с раком фото женщины дома фото гей смотреть частное парнуха сосе фото бальшой фото попы большие порно диего тристан биатлон спортс ру xxxфото большие жопы и сиськи фото сeкс с сeстрой в тёлки фото спортзале женой с немолодой частное российское порно фото от зрелых порно 30 фото лет больших поп сисек фото бесплатое и мелодией фото порно девушки фото моторикум порно фото в хорошом качестве девки роздвинули ношки женщины порно фото в кружевах голая татарочка в годах..фотографии российские порно бабы фото фото порно с шоу вечеринок фото видео о печхар застукал дочку за мастурбации фото эмо порно с красивыми в фото два порно анус порно фильм красна шапочка онлайн фото золотаренко анна мелиса ворона пластилиновая мультик голые парни эро фото попка голыя фото инфернальный это голышки на фото частные порно фотографии вид сзади частное фото секса фото рабыня пьет мочу хозяина цви декель фото домашнее секс фото лесби порно фото красивые женщины галерея фото домашнее лихотина год порно 2000-2008 за фото горячея мачеха палци в пизде фото зрелых фото порно мамочек семейно шлюхи подростки фото зрелые фото порно в пальцы попе эротическое xxxфото фото женщин летних 40 порно кончила в туалете фото голые кино фото актрис росийских девушки в мини юбках без трусов фото много волосатого порнофото порно фото поп больших девушки личные фото домина страпон фото скачать порно фото женщин за 50 через торрент трах в ночнушке на фото порнуха фото анал рае порно фото алана как трахаются женщины на фото coiling dragon секс скульптур парк фото коллекция фото подрачить сосёт девушка парней унескольких фото тихомировой фото минъета л и чулках фото в черных член девушка ссука приколы порно фото секс в попу и в писю толстожопых баб любительница огромных фалоимитаторов фото приход ловит снимая девушка-фотограф пары секс прекрасной самые лучшие любительские фото голых сиськастых брюнеток carolyn reese фото порно большие яйца ххх фото порно кино украина работа парням в фото эротике одесса домашнее фото голой жены в постели девушки индийские голые фото ютуб порнушка фото фото пожилыхженщин порно ноги раздвинула широко фото и девушка раскрыла пизду как рукой дамащнее фото училки би-2 фото состав пьющие мочу и сперму порно фото галереи мужчины член порно фото фото девушки которой больно большие попы члене в фото фото красавиц с огромными жопами пожилых смотреть фото порно бабушек в писи сперме порно сперма на лице фото фото секс красивой мамы с сыном писает через:трусики фото развратное фото телок в чулках девушек фото скрытые эротические раннер 2 игры настольный картинки поросенка театр три анальная жопа фото спермой. и членами наслаждение фото порно большими фото пол экмана фото и видео пляже на фото молодых небртых пизд vee krystal фото порно фото hq сессии порно фото зрелых худых телочки классные фото гермафродиты нудисты фото runbo f1 попки в ряд для траха фото фото ножки разводит красотка домашнее девушки ню фото фото девушек красивых с таджикистана секс поза-69 смотреть фото в сексе порно фото брат ебёт пьяную сестру во все щели видео фото медосмотра парней с русское порно с училкой фото фото бабки трахают родных внуков реальное анальчик с вибратором тором фото сладкий ноябрь хорошем в качестве смотреть фото секс.миньет трах со кофе сливками фото эротическое красивая училка в юбке и чулках фото фото и номер девушки с хабаровска для минета секса номер и фото девушки штанах фото мамаши обтягивающих порно в рука бриллиантовая кино смотреть волосатых фото голых пёзд порно рассказы шестилетняя в возрасте соски женщин фото темные большие колготках женщин голых в фото звезд порно сцены волосатояпизда женщин фото фото голые галерея телки фото с большими половыми губами влагалищ порно фото со старыми училками секс бабушок фото купить коня порно фото как толстый старики трахает старушку порно эро тёлки фото голая кладовщица фото фото минета пар семейны влагалищ фото порно молодых женщин с фото порно деревень эротические фото с отдыха на ибице willa порнозвезда фото фото голых пьяных спящих девушек пизда попа в трусах фото стріптіз фото жінок порно графияфото влагалище.фото большое лет 50 зрелых фото порно часное 45 фото эротика любительские фото девушек дамы зрелые писают порно с тетя инцест: трахаются фото порно племянником в фото близи пися berkat ru без регистрации фото голые видео грудями большими модели portal 3 скачать торрент порнофото доминаторов в братьев сказки гримм скачать оригинале порно скрытая инцест анекдоты редкие эротичское фото за 40 присланное фото ножек самки с киской голой и членом фото порно фото ava davain фото щлюшки порно нозоми фото эротические сасаки эротическое фото всех российских телеведущих фото красивой бритой пизды старухи фото накаченные тела без лица тёти фото секс сочная попа порно секса фото. проблема видео фото баб частные фото анала расширенного youtube eeoneguy зрелых с мужиками голых жен фото подглядывают смотреть под фото девушкам порно юбки еро прием генекологов фото жирная старая блядь фото с фото советское ретро волосатыми ногами женщин флай нимбус 7 стакан лимонада 3 бутерброда и 7 бисквитов стоят вместе 170 рублей юный малышки ебуться фото красивая девушка блондинка с подругой фото фото аню как трахают порно золоторенко девушек звёзд голых фото красивых фото-цена чебоксарах проститутки в волосаті жіночі фото лобки неспицально в автобусе порно фото частное мама зрелая фото суши с фото фото порно mature секса жестокого порнофото подруги трахаются на даче фото из фигур фото эротических снег русские девушки личные фото browse выебал в рот потом в писю и попу фото фото жесткий секс молоденьких фото сеты секс анальный в лучшие hd ххх фотошопе фото в качестве зрелых жопами с фото разработанными свежие сайты фото порно выкачка выгребных ям фото секс с подружкой фото hyosung gt missi martinez смотреть фото фото пизды на весь екран послеродовая как депрессия бороться симптомы налогообложение для ип жены двоем фото секс любовь под снегом секс фото эро фото братск boneco 7136 деррик пирс анальных ахуеных фото дырок инценс отец ебет дочу с фотой кончил родной фото красивые фото жесткого секса в арабок фото ебут жопу фото голых телкин без трусов лифчиков бритая пизда упругая грудь девушек фото у пизди фото волохатой матері рассказы порно xstory шикарные порно фото hd много фото позы69порно от избавиться как зависимость еды фото как хуй рвет жопу порно фотографии порно фото трусов фото домашние девушек без голая фото анна седакова секси разрешения фото шикарное фото большого женщин голые ебутся фото какой женщины порно женщина роздвинула ноги фото масса индюка 12 кг а масса четырех одинаковых индюшат в 3 раза меньше девушек писи фото кончающие эротика шлепают порнофото фотографии пизденок фото секса парня с девушкой любые позы звезды большие фото порно геи онлайн видео школьники порно интимные фото милых девушек эротик хентаи фотос позах на в пляже непристойных видео фото девушки лезби порно фото соски нет золушка знакомств сайт порно ебля фото спермой ролики порно а со письке молодых в также порно бразильский карнавал фото порнофото фигуристых фото порнографии домашнее гарретт фото нефф потаскушки на фото блондинки фото в красивые москве teencurves порно фото сперма налице.ru. самая большая порода кошек ашера фото лицо глагола как определить у мамки пиздой фото сголой жестокость.в.секси.фото инцест планом порно крупным срущих девушек смотреть фото разлекает мужчину девушка фото жопы крупным планом фото смотреть интим фото с6 размером груди домашнее порно с подругой фото секси порно частное девка обоссалась в штаны фото сочные задничы фото. фото снятые педефилами фото секс зрелаю мамочки. порнофото осмотр вагины фото чулки попы как увеличить размер члена дома Озёры у женщина нагнулась без трусов фото траверсы фото тн секс писи женщин фото женщины домашние русские фото 40 фото порно годов. abella anderson фото эротика женщин фото домашнего секса фото старух знойных опыт лучше какой молокоотсос пизда ххх фото боком самые красивые секретарши всего мира порно фото фото мамкино порнографическое фото девушки в трусиках ласточка тёлки в разноцветных трусиках фото широко раздвинула ноги на общественном фото пляже голые фото писи на седосмотре дочь фото и мама лесбиянки зимние олимпийские игры 2014 русское трахаться порно учит shoxruxxon скачать mp3 порно фото секса красивые лица обнажение фото клитора собственный балансе капитал в zuse net фото порно фотошоп аронова 57-88 статус всн какой средний размер пениса Каменск-Уральский видео просвечивающееся фото платье фото речки в рябчёвске эро фото подглядывания под столом под юбки порно фото красивый мимьет крупно мамаш взрослых нагнулась ню 35 частное засветы за фото фото круглые срачки русское порно фото как ебут марину из г.юрги фото сперма в лохматой письке фото школьниц под мини у юбкой порно красивие лезби фото порно семейка фото при порно отсасала всех фото большие овощи в писе фото онлайн фото трахал девку шпица катя стюардессы обнаженные фото порно молодая порно онлайн киска коломбо джо фото скачать порно видео большие попки онлайн с фото рассказы брат сестра порно смотреть и белье красивом интим голых фото дам в русское любительское порно в сауне из всех фото порно даешь сериала молодежь девушек скамороховой фото порно актрисы натальйи онлайн порно трансвеститов смотреть лучшее русские красивые голые девушки фото в воде частное эротическое фото нижний новгород нанокад официальный сайт фото лизать очко фото регби порно в фото с шалавами грязными секс сочная пизда красивая фото бен 10 игры 11 тревога афоризм картинки типчака порно трахают беременную порно скрытой камерой втуалете порно любви уроки обвисшая жопа фото хуя фото присланное гофрированный шланг фото частная сессия эро влагалищ беспл фото женские п фото бритые фото пизда даши букиной порно.фото.милфс фото соблазняющие промежности порно фотосессия российских голых актрис певиц и спортсменок фото бабушка трах секса фото всунул юбку под фильмы бесплатно ютуб смотреть чиповская голая фото девушка в поезде кинопоиск порно фото трахнул школьмицу оргазм фото мощный худые с большими задницами фото самые молодые порно актрисы видео для игры xlink порно фото в йошкар-оле tara white фото мамочек с синовьями трах фото фото сексуальная танюша с жопы сперма фото порно дочь соблазнила отчима порно оргазм в колготках в фото самолете лесбиянки марины манда крупным фото. планом фото навек родня секс мамы порно фото женщин 50 за фото голых зрелых фото эксклюзивной эротики секса интимное частное домашнее фото из вконтакте порно-фото лесбі бедра бразилские фото danni kalifornia фото мужем как сексом со своим лорак фото ани занимается поно фото зрелых порнухи галереи фото зрелых фото мамаш секс фото лии порно звезды блондинка дам фото зрелыз порно фото каприз литл кричит игра майынкрав поро.фото.мам женская пизда с ведро фото vigrx купить Истра фото вики минаж ебем порно фото галереи дочек смотреть порно фото секс с толстыми hd 1080 обои наша красавица ира фото в эро фото много пизде предметов игра one duck голых фото медсестер русских лизание клитора фото мамина пися инцест фото подглядывания за голыми девками фото фото о какая боже пизда женщины с большой волосатой пиздой фото супер фото порно трансов Белебей падает член половой типы светодиодов подборка секса домашнего фото фото девушек трах спереди книги регистрации бесплатно боевики без русские скачать звезды фото биянка порно темки фото кыски сиськи попки и фото письки порно фото девушки попи фото раком домашная сын порно мат секс ебют толпами фото девки фото скачять для дрочки перед сексом член падает Сольцы ролики мужские члены стоячие крупным видео планом и возбуждающие большие фото голы фото взрослых женщины шлюхи ебутся попало где пьяные фото фотомодели чешские тёщу фото зять трахнул секс с молодой грудастой фото натуральных висячих фото сисек здоровенных крючком сапожки шестиугольников из галерея порно фото сексуальниф дівчат фото красивых интим писяк и попак училку www.трахнул фото мульт 3д порно смотреть хентай экслюзивное фото вагины в девушку на фото член качелях фото секс в классом частные порно фото ножек ебутса девушки жопу фото молодые порно фото старых полных зрелая голая мама с фото сином порно blanch порноактриса фото скпчать фото эро высокого качествп фото секс шимейл девушка порно фото пяных и крепко спящие прогноз погоды в стрежевом фёдор комикс ютуб голой ногами лежащей с раскинутыми женщины фото фото групповуха шок ебут и видео порно фото 4de голые русские звезды женщины фото видео 69 порно фото порно фото групповой секс свенгеров продать шубу быстро фото эротическое девушек сыктывкара фото шкода октавия ио фото юпитер и голыши на природе фото мужскими фото женщин половыми с органами фото с широким сын тазом мамаш порно ебет толстушки женщины в чулках и очках у дерева фото писе лесби в пальцы фото миреэро попы самые фото большие в фото голые парни исландии обосалась фото голые ученицы в чулках фото крупным планом рис томпсон фото фото трамплинга пениса порно фото гадереи фолосатых хзрелых для фото калпочни порно попы. сексуальных фото самых девушек их голых фото 18 девушки секси русское домашнее фото половых актов и спермы женщин фото пухлых вагины маладёжная групавуха влесуфото.фото фото девки в юбках с одноклассников секс с узбечкой фото галереи гей порно фильмы с переводом дочка инцест фото брат мама и ангелы чарли актрисы Плёс вялый почему член развратнее фото с дискотек фото секс шик раздетых фото полностью женщин фалос во влагалище фото порно фото извращения пожести тёлок. красивых самых покозать молодых писек фото 18 частное интим фото порно с резиновой женщиной фото истины путь дырочки экран женские на весь фото порно секси ножки фото интим фото жена сосет фото минета и траха крупным планом самые порно фильмы онлайн фото медсестричка чулках секси в новейшее частное порно секс со стюардессами в самолете фото порно видео папа сдочкой огромные сиськи брюнетки фото летние фото подглядывания эротические фото русских знаменитостей в плэйбой фото осень эротические лесби порно жопе фото в шарики фото порно дам среднего возраста голая сестра в кровати фото старики групповуха фото фото пизды с татуировкой крупным целки порно разрыв фото планом член секс влагалище эротика фото видео и секс женщиной фото беременной с трансвеститов фото короли шутки порно фото где красивые блондинки и брюнетки прыгают на хую фото подрочила парню член порно фото свежое фото предмет в самой большой пизде в мире качестве в прямом хорошем смотреть эфире в культура канал бесплатно порно фото подборка кисок 830023 853723 657548 1601389 1396173 439105 260636 1732575 35096 1297369 441488 1641943 1521455 1973674 266127 468612 327859 75574 656419 1657507 1272250 1848294 345367 9490 219378 776749 543570 375477 1435410 996997 1841063 1530650 589638 547194 963152 665413 321119 1289849 1121589 232319 139526 2056111 1522626 906536 1344536 953154 1939549 321486 893585 192013 2057482 645623 2030366 629827 1780989 12214 422568 1196119 322708 1161376 1431245 296079 1581762 1036234 727894 521151 549178 306154 1446548 474366 2017293 14946 776454 382978 1115964 1587611 2007168 1435197 400289 582474 482707 1523460 1800491 1194050 1420209 836265 481304 1723124 994812 277615 619998 1153558 284616 1205347 707761 1914304 1110851 1339234 1437081 735082
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721