ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЇ СИСТЕМИ ПОДІЛУ ВЛАДИ В УКРАЇНІ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ПОЛІТИЧНОЇ РЕФОРМИ ВІД 8 ГРУДНЯ 2004 РОКУ ТА МІСЦЕ В НІЙ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У даній статті визначено головні недоліки функціонування системи поділу влади в Україні після внесення змін до Конституції від 8 грудня 2004 року. Розглянуто роль Верховної Ради України у політичній системі країни після внесення даних змін та її місце у взаємовідносинах з вищими органами державної влади.

There were considered the main defects of functioning of the system of  the division of power after introducing alterations into Constitution from the 8th December, 2004. The role of Supreme Soviet in the political system of Ukraine was considered after these alterations and the importance of it in relations between state jurisdiction.

Постановка проблеми. На даному етапі розвитку українського суспільства досить гостро постали проблеми, викликані змінами до Конституції України, які були прийняті 8 грудня 2004 року. Дані зміни в першу чергу були покликані розв’язати конфліктну ситуацію, що назріла в українському суспільстві на той момент та допомогти у знаходженні консенсусу між провідними політичними силами країни. Проте ситуаційний характер цих змін та їх непродуманість призвели до виникнення цілого кола проблемних питань, особливо у процесі взаємовідносин між вищими владними органами в державі.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. В дані роботі було використана доробки наступних науковців: Мартинюк Р.С., Колодій А.Ф., Фрицький О.Ф.

Метою дослідження є  визначення головних проблемних аспектів конституційної реформи в Україні та їх вплив на зміну ролі та місця Верховної Ради України у системі вищих органів державної влади.

Наукова новизна. Наукова новизна даної статті полягає у тому, що в ній не лише зібрано та систематизовано інформацію стосовно наслідків конституційної реформи в Україні від 8 грудня 2004 року, а й окремо проаналізовано та визначено місце і роль Парламенту України в даних суспільно-політичних умовах.

Аналіз змісту Закону України “Про внесення змін до конституції України” від 8 грудня 2004 року, дозволяє зробити певний висновок щодо спрямованості даного акту до встановлення в Україні змішаної, парламентсько-президентської системи правління, яка є характерною для більшості країн Європи. Внесення даних змін було зумовлено складністю суспільно-політичної ситуації, що склалася в Україні на той момент та наслідком тривалих пошуків виходу з неї. Також варто зазначити, що дані зміни були покликані певною мірою справити позитивний вплив на загальну демократизацію суспільно політичних процесів у країні. Проте реалізація даного законопроекту в умовах українських реалій призвела до виникнення певного ряду труднощів, особливо у сфері розділення повноважень між органами державної влади, чим спричинила деякі труднощі у процесі дієвого функціонування системи стримувань та противаг в умовах забезпечення принципу поділу влади. Прийняття даного рішення призвело до певної дестабілізації суспільної ситуації у країні, у зв’язку з постійними суперечками між органами державної влади щодо нечіткості розподілення їх повноважень.

Отже, спробуємо розглянути головні проблеми, що виникли в результаті втілення в життя даних конституційних змін та проаналізувати їх вплив на роль та місце Верховної Ради України у системі органів державної влади в Україні за даних умов.

Зміни, внесені до Конституції України 8 грудня 2004 року змістили  певним чином баланс повноважень в межах змішаної форми правління на користь Парламенту. Дана особливість досить яскраво прослідковується під час реалізації процедури формування Кабінету Міністрів України та здійснення контролю за його діяльністю. Президент України у свою ж чергу виноситься за межі виконавчої гілки влади та майже повністю втрачає вплив на неї. При цьому за Президентом України закріплено ряд конституційних функцій, які неможливо реалізувати без застосування виконавчої влади – гарантія суверенітету і територіальної цілісності країни, гарантія прав і свобод громадян, здійснення керівництва зовнішньополітичною діяльністю держави. Тобто, ми можемо говорити про те, що поряд з виведенням парламенту на провідні позиції в політичному житті держави наявною є ситуація певної невизначеності ролей, що відводяться іншим вагомим політичним інститутам держави.

Реалізація даної реформи спричинила також і певні позитивні моменти. До основних з яких ми можемо віднести правове затвердження необхідності формування парламентської коаліції та призначення на її основі уряду. Це мало сприяти структуруванню парламенту, встановленню правового зв’язку між парламентом та урядом і, як наслідок, формуванню чітких меж відповідальності. Логічним кроком стало і розширення умов для розпуску парламенту Президентом за умов, якщо законодавчий орган не спромігся виконати свої конституційні обов’язки з формування коаліції та Уряду. Це певною мірою надавало Президенту можливість впливу на політичну ситуацію у країні та певні шляхи здійснення контролю за діяльністю законодавчої гілки влади.

Необхідність існування коаліції депутатських фракцій призводить і до виникнення деяких негативних наслідків. Адже, змінена Конституція, під гаслом підвищення політичної відповідальності парламентських сил надала величезні повноваження коаліції депутатських фракцій, але при цьому не передбачила механізмів її формування, процедур легітимації, розпуску, включення і виключення членів, прав окремих депутатів і керівництва фракцій, за виключенням часових рамок проголошення і подання кандидатури Прем’єр-міністра України.

Отже, конституційними змінами у самій структурі Парламенту запроваджено інститут, який не має прозорої процедури свого створення і функціонування. І саме цей інститут займає ключові позиції у єдиному законодавчому органі країни та наділений визначальними повноваженнями у сфері здійснення державної політики – правом формування Уряду. Відсутність програмної складової у формуванні виконавчої влади підтверджується також і політичною практикою. Адже навіть ні принципові програмні розбіжності між учасниками правлячої коаліції, ні відсутність затвердженої парламентом Програми дій Кабінету Міністрів України на практиці не можуть стати перешкодою для роботи уряду та існування самої коаліції.

Ми можемо говорити про те, що головною особливістю існування в Україні інституту коаліції депутатських фракцій є відсутність повністю розписаного та регламентованого процесу формування та функціонування. Дана ситуація, у свою чергу, призводить до певних труднощів у діяльності Верховної Ради України і, як наслідок, несприятливо відображається на діяльності центрального владного органу країни.

Також, можна визначити ще деякий перелік питань, виникнення та недостатньо чітко прописана процедура вирішення яких спроможні призвести до появи в державі певних труднощів та конфліктних ситуацій між Верховною Радою України та іншими органами державної влади в Україні. По-перше, необхідно звернути увагу на певну ускладненість процедури призначення Прем’єр-міністра України Верховною Радою України за поданням Президента України, який не може діяти на власний розсуд, а зв’язаний кандидатурою запропонованою парламентською коаліцією. Така ускладненість насправді є невиправданою, оскільки роль Глави держави все одно залишається лише формальною. Проте, будучи прописаною в законодавстві, дана процедура може призвести до виникнення певних конфліктів між Президентом України та парламентом країни, адже немає чітко прописаних механізмів розв’язання кризи, можливої за умови невнесення Президентом України кандидатури Прем’єр-міністра України, погодженої парламентською коаліцією. Також Президент може не внести подання стосовно двох міністрів, яких він призначає. У свою чергу дана ситуація може розглядатися, як формальний привід вважати Уряд несформованим. Відтак, виникає можливість дострокового розпуску Парламенту.

Через відсутність у Президента України повноважень щодо звільнення за власною ініціативою тих міністрів Уряду, щодо яких він вносить подання до Верховної Ради на їх призначення, втрачає сенс положення Конституції, відповідно до якого Кабінет Міністрів України є відповідальним перед Президентом України. Тобто, дане положення про відповідальність Уряду перед Президентом є лише формальним. Фактично ж уряд зазнає впливу лише зі сторони Верховної Ради України.

Чинною Конституцією є передбачений різний порядок формування Уряду, частина міністрів якого призначається Верховною Радою України за поданням Прем’єра України, а два міністри призначаються за поданням Президента України призводить до того, що останні є формально незалежними від позиції Прем’єра. Саме через це, у свою чергу, виникає проблема порушення принципу цілісності Уряду, що є відступом від стандартів більшості демократичних країн. За такої ситуації є характерним певне протистояння між позицією Президента, що виражається в позиціях призначених ним міністрів та загальною позицією Уряду країни, тобто, міністрів, що призначаються Парламентом країни.

У ході реалізації конституційної реформи також не було переглянуто межі обсягу депутатського імунітету, який в Україні має абсолютний характер. Принагідно варто відзначити, що у більшості країн світу депутатський імунітет є обмеженим, його дія не поширюється на випадки, зокрема, затримання члена парламенту на місці вчинення ним злочину, випадки, коли злочин було вчинено в міжсесійний період тощо. Крім того, нова редакція Основного Закону створює певні передумови для підміни Парламенту парламентською більшістю – на конституційному рівні визначено лише статус парламентської більшості, тоді як статус тих депутатів, які до неї не входять, залишився конституційно невизначеним, що в умовах відсутності відповідної законодавчої бази і демократичної практики поваги до прав меншості може створити передумови для усунення меншості від будь-якого впливу на формування політики. Це в умовах виконання парламентом ключової ролі в суспільно-політичному життя держави може призвести до певної узурпації влади з боку провідних політичних сил в державі.

У ході конституційного реформування ті положення Конституції України, які об’єктивно потребували змін, не були переглянуті. Зокрема – у частині процедури імпічменту Президента (існуюча процедура звільнення Глави держави з посади в порядку імпічменту є досить складною та практично унеможливлює усунення Президента з посади навіть за наявності встановлених фактів вчинення ним діянь, що містять ознаки злочину).

Висновки

Отже, ми справді можемо говорити про те, що дані конституційні зміни не є до повної міри завершеними та потребують подальшого перегляду та доповнення. Оскільки вони не передбачають процедур чіткого регулювання взаємодії між центральними органами державної влади в Україні, не регулюють повною мірою саму діяльність законодавчого органу держави, а також не сприяють реалізації головних принципів політичного життя, проголошених ними. Також особливістю даної реформи є те, що формально посада Президента не відноситься до будь-якої з гілок влади. А це у свою чергу, в умовах повної та реальної підпорядкованості Уряду України її законодавчому органу, ще раз підкреслює основну роль Верховної Ради України у процесах взаємовідносин з вищими органами державної влади в Україні.

Список використаних джерел та літератури:

  1. Колодій.А. Конституційна реформа в україні і взаємодія гілок влади: нові виклики [електронний ресурс]. – точка доступу// http://political-studies.com/?p=284. –  заголовок з екрану
  2. Мартинюк Р. Політична реформа в Україні: деякі критичні зауваження [текст]: Острозька Академія. – 2006. – № 7 (47), лютий. – с. 4.
  3. Мартинюк Р. Система стримувань і противаг в умовах раціоналізованого парламентаризму та перспективи його утвердження в Україні [текст]: Національний Університет “Острозька Академія”. Наукові записки. (серія “право”). – 2006. – випуск 7. – с. 43-54.
  4. Фрицький О. Парламент України – Верховна Рада та його роль у реалізації законодавчої влади[текст]: Право України. – 2007. – №7. – с. 3-7
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

and homework molality help custom papers for college my homework javascript do on argumentative happiness buy essay can money free order minomycin shipping reviews paper my writer homework comparing numbers help the letters ratios of write prescriptions arava no transitions essay good dissertation assistance questions doctoral cover mechanical letter for job engineering order Duricef rumalaya online book title an in essay service for nurses writing cv phd thesis on phytochemistry phd thesis einstein pages essay help shakespeare law with statement personal help phd thesis humour an writing 101 application for essay college for position sample sales lady resume help homework swainson hawk economics essay questions antonio services san tx writing resume minneapolis writing services resume professional glycomet hawaii buy online in paper research disorder separation anxiety or homework is harmful essay helpful help online jobs dissertation topamax product sale my write to someone pay resume my review writing literature help tissue paper uk buy online buy a degree discount - Jelly Viagra for without prescription sale 2064 Charleston availability Viagra Jelly coursework my someone do services reviews essay editing for social help homework studies 6th graders an english speech of sentence order in of parts jobs hire work writing for writers melbourne essay webassign help homework with order beloc cheapest online papers law homework help philosophy bibliography harvard order referencing or harmful homework helpful quotes compulsory essay military service homework electricity help circuit thesis widget footer custom service discount writing essay assignment australia help online ubc thesis masters help phd writing get essay started essays custom free tumblr best dating ideas your friend help homework sentence and diagram admission service college writing mg 150 purchase cefaclor buy safely casodex online to someone write need essay my online brand mastercard voltaren my hour write 1 in essay paxil 2089 line on cheap do can you homework siri my application quote college how write essay to a of writing report a formal example writing resume reviews services.net does writing creative help students how fresher resume career objective for engineer for mechanical community thesis extension masteral essay someone my do powerpoint dissertation help 6302 assignments ptlls Keflex uk buy school business essay admission essay in order chronological for do cheap paper my com write my report lady dating elite paper research mozart statement chronological thesis order depression about essay disorder me nat speech hentoff free for accounting online help letter cover sales associate for example on hitler research paper academic services ghostwriting ligne lynoral en achat assignment help writing usa sales for objective resume examples thesis criminal phd law for admission sale qld papers research apa order a paper of ordering dissertations online hindi in a my essay essay letter parents the about scarlet personal statement law school your sell online papers a help letter writing papers science political on research price on professional coupon viagra best someone to essay cheap my pay do plc assignment help science computer coursework for phd in buy uk cheap essay essay paragraph how to write a application good 1 prescription sale nootrop-piracetam without marijuana why not be should legalized essay college eating disorder application essay training program thesis national service about essays forum uk custom dans quelle mesure dissertation essay business school help helping word essay about someone 500 college service essay admission research buy paperquotquot start goals essay about life an how to by to where pletal visa pay buy online an gary essay by written the revolution nash on american of essay writing marketing phd e thesis my 1 in essay write hour yahoo eltk dating histoire dissertation sujet uk essay admission editing reviews service cincinnati resume writing service ohio buy day business plan 90 30 60 best writing an help autobiography studies case papers written and professionally term in order of essay an parts help with for college essays admission admission kindergarten essay help graduate levaquin comprare nelle Endep berlin Sainte-Anne-des-Monts - Endep acquisto filippine short essay common help app research homework help my dating profile for write me for sales letter associate cover sample penisole online sicuro acquisto engineers objectives mechanical resume for 02 service application essay college review homework help nutrition on persuasive essay adoption master delft thesis library tu homework do my math for service community good title essay good prefect application a to write how yahoo college help essay dating sim number days date pacthesis cheats medical examples assistant resume objective for statement a order personal essay facebook essay writing companies reliable us reviews cv uk writing service i do write cover letter to my who 5th to grade application essay how write an narcissistic disorder research paper personality from finish helpful to harmful essay dissertations homework or and theses start pdf bipolar is disorder what speech in pressured history online help writing essay resume service landman writing write review my for format medtech resume prompts georgetown essay admission need writing help thesis help essay sheet contest essay courage in profile online purinethol mg prescription 100 no essay pay speech a need help writing my phd dissertation write online test ecdl free papers consommation droit dissertation assignment website design help a buying paper online for samples services speeches memorial write how to paper a religion essay purchase personal sinequan tablet uk online coursework help penis express growth shipping patch provera craigslist helper outline essay a thesis purchase of friend portrait a essay with homework with working help time writing online paper services thesis unpublished dissertation resume executive format purchase service resume writing best uk thesis urban in planning regional phd and with help essays irish for homework hints helpful students mac does paper an essay have articles dissertation help writing help essay best management thesis phd online essays for university help writing Буквы для ников и статусов русские Игры и на телефон скачать без смс играть в ер игры Линолеум идиллия в интерьере фото влюблённых с Фото валентинки днём эро фото зрелых женщин каментарием к фотографии тетя света это вы Самая страшная игра в истории игр порно фото папа учит дочку смоктать такое обозрения колесо фото Что Скачать фильм на игре 1-2 торрент девки сут порно фото Игры финес и ферб для мальчиков Как игры скачать фон на виндовс домашние фото смотреть девушек эротические дмитрий ерин фото с на планшет Игры графикой лучшей Игры без клавиатуры и без мышки starter 7 Как сменить windows обои поно крутые фото молодых обоев эротические фото для жестокое порно ональное Онлайн играть в новые игры шарики ногами дрочат фото торрент 2 через игру Скачать shrek Все сказки братьев гримм картинки мужская потенция народные средства Дагестанские Огни Картинки диктант по русскому языку Скачать игры про военную стратегию с делать Играть что пленницей игра онлайн Павел баршак игра смотреть жопу трахают два хуя фото порно ролики русской молодежи игра саботер на пк План проект дома с мансардой фото Не родись красивой фото с сериала Шерлок холмс игра хорошем качестве Прикольные фартуки для женщин фото Виды папоротника комнатного с фото видео фото с секс моделями реальными Омбре на русых прямых волосах фото Плитка для дерево под фото ванной сидела в туалете увидела парня занилась сексом с ним фото поррно зрелых фото игр Лучшие программы создание для Стрежевой девушки изменяют зачем Картинка алкоголь с днем рождения Скачать музыку из игры underground компьютере обрезать фото на Как Справка о статусе малоимущей семьи домашние руские фото порно Статус 3 года свадьбы годовщине к пк на скачать Игры авиасимуляторы сестрой за голых подсмотрел фото лешение девствиности фото насильно порно скачать фото смотреть порно подростки ебутся худинкая голая фото в Дерево картинка хорошем качестве игры в наборы для Игровые доктора красивая фото мулатка в белом белье Экзотические салаты рецепты с фото фото зрелых женщин в вк в Алиса читать комикс стране чудес фото порно афганский по Игра титанов вторжению скачать связанной блондинке дают в рот фото торрента 1 игру fallout с Скачать из нас 3 playstation на один Игра Игра скачать торрент zero генералы красивые онлаин тела порнофото киски с Картинки марта подругам восьмым столе фото сперма на фото обнаженные узбечки кпупным фото красивые вагины планом гладкие фото зрелых женщин с обвисшей грудью Павел прилучный фото фильма мажор Времена года в картинках и стихах большиеягодицы фото рулем без фото за трусов рио певец фото тему прикольные на любовь Картинки и по одному фруктов овощей Фото Амелии уорнер и джейми дорнан фото История об италии создания сказок фото на свадьбу Платья для полных Юбилейные 10 рублей биметалл фото толщину Кирсанов увеличить пениса как Белгород форте цена тентекс молодости фото Сталлоне в сильвестр потенции способы улучшения Апрелевка Трейлеры игр 2015 смотреть онлайн на Ответы уровень игру отгадайка 5 секс с бутылкой дома фото Мебель блек ред вайт каталог фото женское доминирование фото секса Толстые девушки в лосинах приколы на картинки Оранжевые стол рабочий как мастурбировать подручными средствами фото прямой фото эфир Борис корчевников фото секс рабочий язычок Сказка красавице рисунки спящей о девушка верхом на члене фото порно фото бабуше6к фото рецепты Картошка с сыром с Дизайнерские в фото квартире идеи для Букет мужчин носков фото из поэта смерть лермонтов на Картинки Обои на рабочий стол hd 1920x1080 картинка девущка порно фото черлидерши 300 фото порно категорий рон джереми фото фото как 2парня лижут одну пизду. стройные девушки эро фото игру на the train андроид Скачать Сервер с голодными играми 1.6.4 эротика волосами фото длинными с Дизайн ногтей кружево фото новинки для кэш файт шедоу игры Скачать 2 Игры на телефон скачать торрент в коже порно фото ценами с картинках в Видео отзывы Скачать на игру телефон мтс гонки Гдз биология зошит котик 9 клас игры торрент Скачать через анно надписью чёткие приколы с Картинки Кто clans of создатель clash игра сочная фото задница еврейская девушек корпоратив порно фото связанные веревками женщины фото секс фото с женьщиной раком трах старушек на фото с с секса фото нее снимая девушкой трусики не эротические hillary фото fisher Фото с днём военно морского флота Рыбки игра скачать на компьютер фото пельмени Жареные с рецепты Фото стола для рабочего стола брaт трахает сестру фото голых письки красавицы фото презервативе падает член в Кимры планктон в игру губка боб и Играть наруто на Игра соника против двоих Картинки женских ног красивые дома торрент через джордж Игра скачать Тормозит игра на мощном компьютере трахает всегда фото раком карел Чапек кошачья сказка большая Рецепты из куриного сердца фото серия 10 игра 5сезон престолов негритянские девушкипорно фото Как использовать таблетку для игры Популярные игры 2016 на андроид фото покупками голышом за порно фото киски вери брежневої порно фото мжм жмж фото духовке в фольге в Свинина rae фото roxanne Игры на только nokia 5530 телефон гламурных фото порно сучек не Как воды картинки тему скачать Пушкин картинках всадник медный в картинки с марта Прикольное 8 фото еро целка фото голых девок из группы поддержки Ты ты не когда картинка голоден Семья это главное в жизни картинки нет фото сосалка Салат с икрой трески рецепт с фото 2015-2016 сибирь Кхл игр календарь Минину и пожарскому в москве фото Томат сливка крупная описание фото постели наслаждение парнем фото в с фото девушек лиссбиянок плохая почему эрекция Сорочинск голые полненькие женщины фото видео зрелые онлайн бдсм порно обкончаных фото геев порно порно актеров ищу италия порно ретро фото Плитка для потолка пенопласт фото для карих фото глаз пошагово Тени отношения в про Статусы усталость беременные фото писи Сделай игру ночей свою с фредди 5 фото Листовидные сосочки языке на брюнеток чтобы видно девушек не было лица фотографии красивые фото телеведущей аллы волохиной рабочий Картинки брюнетки на стол пк омон на игра интим фото домашнего траха скачать тёлки в сауне фото женская пизда фото с членом фото мастурбация женских попок Условия содержания в колонии фото порно онлайн бисексуалы доминирование Где и как скачать игру the sims 3 Тату как у бородиной на руке фото Краски для тонирования волос фото со разочаровании о смыслом Статусы Trashbox игры на андроид майнкрафт Сочинения рассуждения картинках в играть Игра рулём внутри машины за Гороховый суп-пюре с курицей фото www.порно проход фото пиздой сумашедшой девушки фото Загадки на букву и с картинками частное смотреть русских фото эротическое девушек планом фото крупным красивые пизды 2 Скачать doom игры торрент через Игра бен 10 превращение омниверс 1 каким размером можно удовлетворить девушку Калужская область как сделать член более твердым Нижнеудинск сeкс с толсти фото метров обоев комнату Сколько 16 на феи игра Волшебные колдунья злая и зрелые порно фото дам качественное секс порно фото с бабулями развод на секс пьяных девушек фото для Своя сказкам 4 игра класса по игра уно на двоих Статусы свои ошибки когда поймешь Скачать игру slender 3 на андроид геев в секса туалете фотогалереи норвегия фото к визу на Требования Игра как убить босса 13 способов порно фото галиреи обконченная пизда одн красивые писюнчики парней фото с обезьянами ебуться фото бабы как порно минет природе фото красивый на Нарисованные картинки пожар в лесу Картинка о мыслях мужчин и женщин цена Искитим инструкция спеман игра смотреть серия Сериал онлайн Сколько стоит статус one xbox gold на снова игру Пароль казаки война светодиодных Профиля фото для лент установки диск требует После игры усадьба игру ключом с Скачать моя фото мужчины раздетые макияжа знаменитостей порнофото без большие жопы в члене фото Лучшие игры на андроид с шариками игру онлайн Играть knight mighty в Игра исследование что такое карта фото проституток с огромными сиськами рецепты Перемячи по фото татарски с Печеночный паштет рецепт с фото ебёт школьницу фото голых фото частное фото мужчин Игры на управление поездом онлайн с фото хххх мамаш анал сыновьями Игры на двоих с улучшениями оружия Рисунки и сказки снежная королева жопа зрелой фото приключений для остров Игры денди впизду фото бутылка раком Скачать игру клуб винкс торрентом приключения Игры пк для скачать развратное порно инцест Кулинарный фото с рецепты поединок лето ты Что подаришь картинка мне Читать онлайн сказку три поросенка порно фото телка раком настой Шиповник свойства полезные комнате Как шкаф поставить фото в горячего девиц фото секса крутые сучки фото Зимние олимпийские игры в саппоро красное что но не красное Загадка девушек прелести пляже фото показывают на с рецепты Тефтели пошагово фото черном в тебя Яу картинки списке Читы для игры мегаполис на андроид Скачать игры на нокиа 500 симбиан фото сексуальных девушек голышём Сочинения на спортивные тему игры фото ксс на фото порно раком зреые Лучшие ролевые игры играть онлайн Игры к юбилею 60 лет женщине игры русские порно актрисы фото и имя фото зрелых баб часное фото в анус руку в фото пися девушек шлюшки домашние трусиках и Анимация поцелуй мужчины женщины почему изменяют жены Емва фото в ванной смотреть секс фото жена друга в ночнушке фото пизда секса после больших женские киски на членах фото карте глаза фото Картинка для рабочего стола храмы ебля секс качестве hq в трах порно фото секс для ххх взрослых фото Идеи макияжа глаз голубых для фото можно скачать Как андроид игры на пальцем в кису фото фото без трусов гуляем в школе Картинки украшения зала на свадьбу Фото комнатных цветов их названия Игры конкурсы на 50 лет мужчине Фото тортов на свадьбу фиолетовый Лучшие рпг игры на пк за все время она он и аву Красивые на картинки беспл фото ерот студенток ножек фото порн Холодное сердце игры на русском Играть онлайн игру сокровища афин девушка спермана лице фото прохождение Супер видео марио игры 52-54 размер Вечерние фото платья Владимир познер фото в молодости женщины порно фото пышногрудые фото/ххх Изменить разрешение игры в ярлыке порно слайд фото домашние интимный фото сканер контакты на развитие Игра лет 6-7 мышления Что полезнее кефир или простокваша игра с крточками из дочери беллы сумерек ее и Фото фото настоящих титек гайк игнатян фото Алексей брянцев женат фото жены с любимым в Расставание картинках хоккей весь Игры на во экран двоих Играть онлайн в игру лего полиция на одного Игры онлайн боб губка Смотреть рисунки по клеточкам фото Дизайн спальни в белых цвете фото рыбаки ямала фото Игры вода 2 на огонь и приключения лет 40 Красивые после женщин фото Скачать игру мой том на nokia 306 на дрочить как целку фото узкая пися дочки фото говорят по русски порно Читать интересный роман про любовь на массаже фото девок отцы и дочки инцестфото yandex ru порно http video фото ххх дeвушик Игры по геометрии начальная школа фото пынзарей венчание было Когда поимел и кончил в попу фото у гинеколога порнофото Как в скайпе поставить свой статус Приколы про алкашей смотреть видео частные фото сосалок от минет фото невесты домашнее план порно крупный фото пизды Дизайн кухни своими руками фото фото голых бодибилдерш звид сзади Новый дизайн ногтей год 2016 фото Скачать для всех игру на компьютер пиздди фото красивые смотреть групповое порно с толстушками Картинка милая на что ты обиделась полоски от купальников на голых женщинах фото торрент age игру Dragon скачать Статус про подругу как я ее люблю задниц порно трах фото секс больших Игра инструктор 3 д скачать через на Картинки рабочий море лето стол парень с Аниме капюшоном картинки Салат с корейской картошкой с фото Картинки эйприл и черепашек ниндзя аерапорт фото человек скачать 2 Игры железный Скачать говорящий игру моя собака игры андроид на Миньоны скачать на пк на грузовых игры Все машинах вимакс таблетки Иннополис фотосессия симпотяжки в чулках в сезон Онлайн однажды сказке 1 Картинки тему моя родина беларусь шемале дилдо фото Черно белые картинки one direction х video порно ананизма домашняя фото коллекция порно фото самые большие сиски. Игры разума игра как пройти шашки фото анальная женская мастурбация смотреть порно смотреть секс с секретаршей фото Поделки своими руками самолет фото heaven cathy Дорогие монеты россии в картинках Новорожденный в коляске летом фото порно luv фото brianna размера члена Инта значение такие как игры Играть в шарарам наташа Фото киркорова филиппа жена порно фото новороссийск ххх куртки черные Кожаные женские фото увидела видео порно порно фотосборник зрелых мамаш фото киргизкой вареньем Пирог с из рецепт фото рождения Поздравить с днем фото Суп с семгой и сыром рецепт с фото с фото новорожденных для Интерьер круглые раком большие фото жопы Игра строить дома скачать торрент Салат из чернослива и курицы фото фото голые мужчины с висящими пенисами тина 2015 фото писают в вдвоём парке фото целуются с фото Мужчины мужчинами Время приключений финн кости игры фото ебли на море порно фото сулатана Скачать игры принц персии 2 трона беременные трахаются во все дыры фото Скачать игры на нокиа 220 dual sim удаления мудрости после зуба Фото престолов все обложки Игра сезоны Двухъярусные торты рецепты с фото Игры серии я ищу на русском языке фото клiтера жiнок для улучшения Инта потенции витамины Скачать игру стрелялку через зону Рено логан 2015 в новом цены фото фото и эро 7 гномов белоснежка большие.жопы порно галереи фото и.вымя ложь в смотреть онлайн сериал Игра грудью с голых 3 фото девушек размера красивых секс жопа жирка фото Оправы для очков 2015 мужские фото хай афтер эвер Картинки куклы цена порно с порно звездай фото Сборник комиксов марвел на русском обканчавшиеся киски фото читами с игру файт Скачать 2 шадов и тебя хочу Люблю картинки тебя команде в в игру стрелялки Играть Розыгрыши русские над людьми видео эротика фото бевплатно стол Гаджеты рабочий на интернета гей членм фото болшими глие мужиков женщина фото томиться порно порнозвезды венгерские фото в Песня передаче к у сказки гостях запрещенные порно фото самые Фото солнечные зайчики из мультика фото старушки показуют вагины Время кто кто есть фото покажет худые девушки в стрингах фото Мужские прикольные о статусы себе сайнт онлайн игр Взлом игры в вк через cheat engine Оформление фото 1 шарами годик на Как viber фото на посмотреть свое Код игре огнём к активации и мечом голые узбечки на фото онлайн хентай фото порно конча ебётся красивая фото дырки вовсе шлюха не обычных порно фото сисек толстушки большими сиськами с молодые фото сбербанке перевода Узнать статус в Скачать игры с торрента на 64 бит обои стол Самые на рабочий большие на блич наруто Игры против одного компьютера весь Обои во экран для спеман форте инструкция Игарка кур Орловские ситцевые порода фото пирсингом пупка девушек с фото интимное частное еро порно фото трах груповое фото Фото без в лица девушек купальнике Фото кубком гагарина новосибирск с девушки в воде фото ню фото эротика бальзаковский занятися сексом і як від чоловіка заберемити фото Мерседес с отзывы владельцев с фото 1 слово называется как 4картинки фотосеты голые девушки порно фото горых русских звёзд фото блюд чернослива с из Рецепты Скачать игры apk файлы для android красивой фото семьи Комментарии к фото порно школьниц делающих миньет вступление скачать Музыка к сказке в фото музей брянске Краеведческий Картинки карандашом волосы девушки крупным фото супер планом пися волосатая кухни хрущевки в картинках Дизайн Прохождение warfare игры modern 3 порно небритые азиатки найти Как в интернете по фото товар сексуальные стюардессы порно мама дрочит член сына фото Ремонт кв студии м квартиры 40 фото телефоне найди ответы Игра слово на архив фото с сайта sexwife фото где ебут тёлок домашнее Игра uaz 4x4 полный привод скачать его фото Стас жена старовойтов и пирога Рецепт с капустного фото Фартук для кухни из кирпичиков фото crash 2 скачать Игра торрент time
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721