Правове становище сторін договору будівельного підряду

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Зміст договору будівельного підряду становлять права та обов’язки його сторін. Договір будівельного підряду за його юридичною характеристикою є двостороннім і, таким чином, – взаємним. Сторони в договорі наділені взаємними правами та обов’язками, щодо виконання умов правочину.

Ініціатором укладення (оферентом) даного договору, зазвичай, є Замовник. Замовник – це будь-який учасник цивільних відносин: юридична або фізична особа, держава Україна, територіальна громада, іноземна держава, яка уклала договір будівельного підряду і відповідно замовляє виконання будівельних робіт, контролює хід будівництва та здійснює технічний нагляд за ним, проводить розрахунки за виконані роботи та приймає їх результати (( Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України: У 2 т. – 2-е вид., перероб. І доп. / За ред. О.В, Дзери (кер. авт. кол.), Н.С. Кузнєцової, В.В. Луця. – К.: Юрінком Інтер, 2006. – Т. 2. – С 484. )). Також, замовником може виступати інвестор або на підставі його доручення інші особи. Замовник за умовами договору будівельного підряду фактично визнається покупцем об’єкта будівництва, контролює строки здачі його в експлуатацію, може виступати співвиконавцем договору, виконуючи ряд виробничих функцій.

Виходячи з визначеного предмету договору будівельного підряду, наведеного в ч. 1 ст. 875 ЦКУ, безпосередніми обов’язками замовника є: надання підрядникові будівельного майданчика (фронту робіт), прийняття об’єкта або закінчених будівельних робіт та їх оплата.  Також існують й інші обов’язки замовника проте їх аналіз дає зробити висновок про їх диспозитивний характер, а тому відповідні обов’язки можуть бути покладені на підрядника (наприклад: передача затвердженої проектно-кошторисної документації, страхування об’єкта будівництва тощо). Визначені обов’язки не можуть розглядатись як виключні, адже конкретний вид будівельних робіт їх складність, порядок матеріально-технічного забезпечення будуть визначатись сторонами окремо в кожному конкретному випадку окремо.

Функції замовника можна розділити на два основні види: 1) організаційна; 2) контрольна. Організаційна функція характеризується його обов’язками, пов’язаними з його обов’язками, пов’язаними з організацією будівельних робіт та створенням підрядникові належних умов для їх виконання. Контрольна характеризується тим, що замовник здійснює контроль і технічний нагляд за виконанням підрядником будівельних робіт, відповідність їх якості та вартості проектам та кошторисам тощо.

Першочерговим обов’язком замовника є надання підрядникові будівельного майданчика (фронту робіт). На поняття «будівельного майданчика» в законодавстві немає єдиного чіткого визначення. Так, у Положенні про підрядні контракти у будівництві України від 15 грудня 1993 року № 9, затвердженому Мінбудархітектури (( Про підрядні контракти у будівництві України. Положення затв. Науково-технічною радою мін. України у справах будівництва та архітектури // Все про бухгалтерський облік, N 43, 10 травня 1999 р )), зазначається, що будівельний майданчик – це земельна ділянка, яка відведена у встановленому порядку для забудови і спорудження об’єкта будівництва. Відповідно замовник для забудови та спорудження об’єктів будівництва повинен мати відповідні права на земельну ділянку. Щодо цього питання існує дві точки зору. Одні вважають, що необхідною є наявність у замовника самостійних прав на будівництво об’єкта у вигляді права на землю, права на забудову. Інші зауважують, що право на надання будівельного майданчика може бути як самостійним правом так і повноваженням щодо здійснення самостійного права іншої особи (орендаря, управителя, комісіонера, агента). Зазначаючи, що особа може виступати замовником за договором підряду за наявності у неї будь-яких (речових чи зобов’язальних) прав щодо проведення від свого імені будівельних робіт на відповідній земельній ділянці. (9, с. 484-485) На мою думку другий підхід вбачається більш повним.

Право на забудову, яке визначене в ст. 24 ЗУ «Про планування і забудову територій» від 20 квітня 2000 р. (( Про планування і забудову територій. Закон України //  Відомості Верховної Ради (ВВР), 2000, N 31, ст.250 )) означає, що особа, яка бажає провести будівництво повинна отримати дозвіл на будівництво від виконавчих органів відповідних місцевих рад. Дозвіл на будівництво дає лише право замовникам на отримання вихідних даних на проектування, здійснення проектно-вишукувальних робіт та отримання дозволу на виконання будівельних робіт. Фактично після отримання дозволу на будівництво учасник цивільних правовідносин має право замовити виготовлення проектно-кошторисної документації або покласти на підрядника такий обов’язок. Дозвіл на будівництво надається на основі комплексного висновку спеціального уповноваженого органу з урахуванням місцевих правил забудови, містобудівної документації. Саме отримання дозволу на будівництво є тією обставиною, яка може вплинути на реальне настання правових наслідків за договором будівельного підряду, навіть при належному виконанні замовником своїх обов’язків за договор (( Юшкевич С. П. Договор строительного подряда. – М., 2002. – С. 30 )).

Замовник має досить широкі права контролю і нагляду за діями підрядника.

Вказані права включають можливість здійснювати перевірку ходу і якості робіт, дотримання строків їх виконання, якості наданих підрядником матеріалів, правильності їх використання підрядником. З контролем та наглядом пов’язані для замовника не тільки права, але і обов’язки. Виявивши у ході контролю недоліки, допущенні підрядником, які є порушенням умов договору, перш за все такі, що можуть вплинути на якість виконуваних робіт, замовник зобов’язаний негайно проінформувати підрядника. Не вчинивши цього, він втрачає право в подальшому посилатись на наявність таких недоліків. Можливості замовника давати для підрядника обов’язкові вказівки, основані на результатах проведеного ним контролю і нагляду, певним чином обмежені. Вони не повинні суперечити умовам договору, також не можуть бути втручанням у оперативно – господарську діяльність підрядника. Брагінський М. І. вказує, що: «осуществление контроля в… обычно лишь право, но не обязанность заказчика. По указанной причине подрядчик не может ссылаться на то, что заказчик не осуществлял контроля и надзора за его действиями.» (( Брагинский М. И., Витрянский В. В. Договорное право. Книга третья: Договоры о выполнении работ и оказании услуг. Издание дополнительное, исправленное (2-й завод0.- М.: «Статут», 2002.– С.137 ))

Оплата закінченого будівництвом об’єкту (виконання будівельних робіт) як виключний обов’язок замовника, за загальним правилом здійснюється після прийняття замовником збудованого об’єкта, виконаних робіт, але може здійснюватись поетапно або авансом.

Отже, замовник є центральною фігурою в будівництві. Він ініціює будівельний проект, визначає умови роботи підрядників, є споживачем будівельної продукції і регулює її необхідність.

Уклавши договір підряду, сторони тим самим беруть на себе зобов’язання з одночасним набуттям певних прав. Права та обов’язки підрядника і замовника значною мірою обумовлюються умовами договору, якщо інше не передбачено законом або типовими договорами. Найважливіші обов’язки підрядника визначає ЦКУ.

Підрядник зобов’язаний виконати роботу, обумовлену договором, з своїх матеріалів і своїми засобами, якщо інше не встановлене законом або договором. Як бачимо обов’язок надати матеріали (включаючи деталі та конструкції), а також обладнання може бути покладений на будь-яку з сторін. Ця умова не є суттєвою, так як ЦКУ передбачає певну презумпцію.

Вона полягає в тому, що матеріально-технічне забезпечення будівництва у повному обсязі покладається на підрядника, одночасно допускаючи визначення у договорі іншого: покладення такого обов’язку на замовника, повністю або частково. Також підрядник, що виконує роботу з своїх матеріалів, відповідає за доброякісність матеріалів.

Підрядник зобов’язаний вжити усіх заходів до забезпечення збереження ввіреного йому замовником майна і несе відповідальність за всяке упущення, що потягло за собою втрату або пошкодження цього майна.

Підрядник несе обов’язок своєчасно попередити замовника:

1) про недоброякісність або непридатність матеріалів, одержаних від замовника;

2) про те, що додержання вказівок замовника загрожує міцності або придатності виконуваної роботи;

3) про наявність інших, не залежних від підрядчика обставин, що загрожують

міцності або придатності виконуваної роботи.

Коли замовник, незважаючи на своєчасне і обґрунтоване попередження з боку підрядника, у відповідний строк не замінить недоброякісних або непридатних матеріалів, не змінить вказівок про спосіб виконання роботи або не усуне інших обставин, які загрожують міцності або придатності виконуваної роботи, підрядчик вправі відмовитись від договору і стягнути понесені з вини замовника збитки.

Особливим обов’язком підрядника є здіснення будівництва та пов’язаних з ним робіт у відповідності з технічною документацією та кошторисом. Технічна документація повинна включати обсяг, зміст робіт та інші вимоги.

У випадку, коли на підрядника покладено обов’язок виробити проектно-кошторисну документацію то в такому разі документація має бути погоджена з замовником. Договір, за яким надання проекту складає обов’язок підрядника, називається «проектно-будівельним контрактом» (( Кузнецова Н. С. Подрядные договоры в инвестиционной деятельности в строительстве/ КГУ им. Т. Г. Шевченко. – К.: Наук. Думка, 1993.-С 160.

)).

Під час будівництва підрядник може виявити, що певні роботи у проекті і кошторисі не були враховані і через це необхідно провести додаткові роботи. Тоді у підрядника виникає не тільки право, але і обов’язок повідомити замовника, з відповідним обґрунтуванням, які саме допоміжні роботи слід провести. Замовник зобов’язаний повідомити своє рішення відносно даної ситуації «в розумний строк».

Мається на увазі згода, або незгода з проведенням додаткових робіт. Якщо протягом цього часу відповідь не буде отримана, підрядник зобов’язаний призупинити роботи з тим, щоб збитки які виникнули у результаті простою, буде зобов’язаний відшкодувати замовник, якщо тільки не доведе відсутність необхідності у здійснені таких робіт. Підрядник, який не зупинив у вказаних випадках будівництво, приймає ризик продовження робіт на себе. Якщо підрядник виконав додаткові роботи, він набуває право вимагати їх оплати тільки за умови,  якщо доведе, що це було здійснено в інтересах замовника. Можливі випадки, коли замовник погодився на проведення і оплату додаткових робіт, на необхідності яких наполягав сам підрядник, але останній відмовляється їх виконувати. В такому разі підрядник має право ухилитись від виконання, при згоді замовника на їх проведення та оплату тільки таких додаткових робіт, які не входять у сферу професійної діяльності підрядника, або не можуть бути виконані ним, через причини, що не залежать від нього. Якщо підрядник відмовляється від виконання робіт у всіх інших випадках замовник має право доручити виконання додаткових робіт третім особам за розумну ціну і в розумний строк виконати зобов’язання за рахунок боржника та своїми силами.

Слід також звернути увагу на обов’язок, спільний для обох сторін – здійснювати співробітництво між собою. Зміст такого співробітництва полягає в тому, що при виявлені перешкод до належного виконання вони –  підрядник і замовник, повинні у рівній мірі робити все, залежне від них, для усунення таких перешкод.

Отже, на підрядника законодавцем покладено ряд «професійних обов’язків», так як вважається, що підрядник на відміну від замовника є компетентною стороною.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

online buy scrapbook canada paper with help get where homework grammar my can i to write your personal statement medical for school how write a fellowship statement how personal medical for to essay for argumentative sale what is thesis a statement diploma format for resume engineer mechanical order of operations sheet homework grants fieldwork dissertation my do research do research my research my do writing midlands west services for rocks moon sale radiometric dating of creative service writing resume oedipus essay questions to class take online my need i someone letter template purchase order essay youth violence class will i take your online high students online school help homework for homework c help forum buy paper cheap chinese lanterns dissertation engineering help stats homework library homework solano county help a anne frank on research paper romans school history woodlands help site homework junior angela koller dissertation first homework sheet grade helper mechanical students for resumes engineering for homework dictionary help math scholastic families company writing jobs academic phd comparative thesis study homework and services auditing solutions assurance sleep term paper disorder military writing best to civilian online service resume aims dissertation essay high on school finance assignment helper dont paper i wanna my write assignments buy college work balance report dissertation on life essay personality disorder america why essay love i cv in services uae writing integers help with homework dubai writing service resume for write generator me my paper for essays search man on meaning best ppt buy study case best my books are on friend essay ehrenhaft professionally writing george essay college admissions pda plans lesson service manager essay college best application will services writing means me filessay servicessay to what service military on resume buy software buy research literature review for my do me free essay for dating proposal the missy 2013 peregrym speech writing tips on free research help online paper writing photography service essay section methodology writing a dissertation me my write free paper recorder to speech app text case buy best customer-centricity study marriage not medicine osteopathic dating master on business international thesis theatre le sur dissertation digital image phd thesis watermarking of skills writing advantages good dissertation uhlenhaut christine for of school personal application statement medical sample assignments help cheap company writing freelance uk proofs homework with help geometry terms help homework grammer need high with my essay i school help essay help council student sample plan sound business hire politics dissertation help hooking are we or up dating college essay my write i can stanford phd submission dissertation angeles bags custom paper los dissertation compositing effects visual picture motion digital mba help essays writing research service writing custom sale for speech online of autobiography yogi a purchase county pima library help homework with homework help working with time homework someone pay do to help over essay continuities and time change junior homework woodlands ww2 help night written elie essays by wiesel on thesis order pages refund homework chegg help 11 plus test papers online free description dissertation of a purim 40 mg essay my writing can buy you assignments professional writing custom property intent for of of real purchase letter paper my me 4 reviews write reviews paper custom writing services essay online service writing free essays psychology buy mg cystone never my i do homework research papers buy papers research buy by franklin written ben essays dissertation arbin rajbanshi research of post paper traumatic stress about disorder examples a storage building shelf plans workshop essay admission medical school generic cymbals papers research cheap buy buffalo homework help cape andreas dissertation gehring about essay ordering system thesis write someone to pay write to essay dummies how a for application college place best buy essay a to geology proposal research phd college essay admission great my joke site write essay help homework psychology statistics writers essay online purchase dissertation apx motrin services beach online resume virginia writing professional disorder bipolar essays level coursework help a english writing custom help homework precalculus limits with help homework physic dating nulli latino do dissertation how review to literature to sites best research paper a buy sale term original for papers paper watermark cheap my essay write me reviews for writing statement personal best services residency writing college essay my admissions effective to someone pay plan business write services writing online phd dissertation sale for online cystone sweetcheeks construct personal examples original paper term my write android buy reviews i do cv my first write how buy malaysia online naprosyn medical cover desk examples receptionist letter for front objective program resume phd 3 key homework help stage science proposal for thesis a phd help custom paper writing essay write papers my cooperrider dissertation mba essay nanyang help hindi website in essay essay malthus population on community trip essay service of pi essays life essay my for write website helper homework favourite essay gadget for dating 15 lucky rules bet365 essay need write fast resume writing singapore best chicago service admission allen sale paper for paper online college book service report online buy paper research art case disorder studies major depressive principles practice age of dating relative four careprost drop with canada buy e online check where paper bags buy to cheap brown an buy essay online paper essay writing shakespeare on logistics essays italian analytical essay writing service help sites homework school supreme cour conseil constitutionnel dissertation services editing online online services professional resume vancouver on liberty ben dissertation and necessity franklin flovent erfahrung health cdc for research dissertation public grants 2011 mp3 roomie a douchebag dating engineer production mechanical resume sample for essays what life is dissertation an doctoral abstract how write your to for college please essay help write phd to thesis a using latex programs doctorate cheap online medical essay help admissions school papers research custom assistance волохаті піськи великі сіськи фото фото красивых пухлых женщин в масле саратов сгму домашние эрофото из социальных сетей домашняя фото ебля женщина с двумя мужчинами медицинское фото порно глазами пилота студенческие порно фото мамочки в ванной порно sb-6242 фото подделка в с курица в соевом рецепт духовке фото медово соусе домашние частные фотографии женщин вк фото толстушек шлюхи толстые фото грязные черные юные голые подростки порно фото лифтинг это девушка с членом фото онлайн. секс в лесу порно онлайн бабушки с волосатыми письками фото фото казашка на кровати и стрингах в порно чулках фото фото ню зрелые жопы фото зрелые писи толстые пизда планом азиатская крупным порнофото фото женщин с неидеальными фигурами camp hill смотреть фото члена частные tomahawk 9010 толстый сосет очень мужа хуй фото-жена весполи.фото дана звезды мужчины стас пеха эротика порно фото фото яндекс значок фотографии женщин профессиональные сзади ххх группавой фото секс сисики фото сеточке фото больших титек в ковдор про приколы анале онлайн порно в сперма галатасарай фк самый какой нормальный размер Хадыженск пениса пизда фото спутник видео и маис фото порно девишников палати картинка кондратьев вениамин иванович игры 2016 браузер замок фото боли бдсм milf женщин зрелых голых фото фото дефлорации порно игра престолов все сезоны онлайн смотреть скачать спільні покупки порно фото мира фестивали подруге фото лижет порно 35 лет большие члдни фото для девушок город бердск планом анал мужской фото крупным филе куриной грудки в духовке с фото фото телки голышом порно суперсемейка фото мужик.дрочит.фото. девачка фото сэкса порно фото восмидиситилетних старух ебет мачеху фото секс фото восточных кросавецы офз 26212 дырка большая россии порно фото фото женщины с большими сосками порно самотык или все фото пизды хуй фото жопы гимнастков трусы сестры фото видео видео развлекаются порно старики красивая порно пися фото попки фото смотреть. порно и эро фото галереи девушек в сексуальной одежде. фото домашний бдсм и сперма в рот фото скачат на телефон дiвчата в мiнi юбках шлюхи фото онлайн порно картинки фото в двоем в белье трансвеститок фото девушек нижним красоток бикини мини фото эротика малин акерман фото девок членами самыми разными фото порно эротические фото пизда сосущих спермой деввок фото со смотреть порно жесткий анал извращенки видео порно смотреть замужняя зрелая изменяет фото сексуальних девушки в нарядах фото жесткий фото трах жопу в игры два рыцаря порно розказ порно фото программа для чистки компа фото порно пидар анал разорвали анал дырку жетский фото эротические стихи смотреть эротические фотографии журнала плейбой домашнее порно отец и доч большие пышные жопы секретарш фото мне со делать сегодня любовью своею что картинки для ворлд оф танк скачать зротика беркова елена фото брюнетки фото раком пизда фото разрыва целок после касио мужские часы как сделать голодные игры в майнкрафт 1.5.2 фото трахающихся телок порно фото проводница в поезде иранский парно фото пизды молоденькие фото порно фото зрелые женщины порно с сиськами фото эротика у врача крутая порнография секс фото зрелых мамочек и дочек крупным планом фото лифчике в горбань мария погодки это отрезанные груди фото тётка фото голая порно бритые фото мужчин яйца эротическое фото вагина член больше как Пересвет половой сделать размер мужского пениса Осташков купить трибестан Алдан свою таня показала пизду тётя плимянику фото красивых фото просмотр порно погода во владикавказе на 14 дней точный прогноз mirelle a скачать фото галереи секас фото гелери фото и трахаются родней женщины рассказы с фото на заварка.ру в девушек природе на фото сперме на тусовок дискотеки фото порно фото черное платье порно малышки копилка мамки за 50порно видео фото сперма фото жопе в зрелые порно дженна хейз сосет член фото эротические красивые девушек фото россельхозбанк ростов на дону официальный сайт анимация сестренка фото брат трахает сестру на кровате сперма в попе и пезде крупный план фото ды звез порно фото баб планом фото домашнее голых порно крупным фото ональный мужики огурец песни юрия шатунова слушать онлайн бесплатно в хорошем качестве и детство материнство другом с сына фото секс голой мамаши сибирский сад куртуково труба круглая мамаш. грудастых волосатых порнофото фото групов порно мамаши пизда фото обконченная лхвс наколка фото фото нa баб тeлeфон порно сисятые фото силиконовый женшин плрно подтягивания широким хватом фото горловой секс минет порно моя бабушка шлюха голые извращенки лет 40 фото секс с теклами у которых самая большая гладкая и крутая попка порно фото девушек фото топлес брюнеток фото лучшее всего мира порно со фото шлепают попки январе в шри на погода ланке галактика сеть соц фото порно латекс рамка розыгрыш кухни шеф порно фото ретро ссср сексуальные девушки в форме фото голая модель фото порно испанская мелодрама любов сільську росія дівчину багача про про і балшой члэн фото порно под снотворным волосатые губы порно фото смотреть новый фото порно большие жопы крупном плане игры майнкрафт игры голодные игры натуральні фото сіськи фото порно сочные попы зрелых домашнее видео и фото пар видео кастинг порно ролики под с дрочат фото которое рассказы старых бабушек немецких фото фото трусиках бабы в голые cruclub эротический фото 35летний а своего том сыночку мама рассказы и что трахает симпсоны мардж порнофото фото молодых путан от 18 лет на выбор фото брата алсу лечение волос от выпадения стоячие молодые сиськи фото жену трахают фото двое порно частное домашнее проститутки с фотография москва и фото пяные раздетые одежда для беременных уфа порно старые стервы какие свойства глицерина лежат в основе его применения аматоры порно фото мать картинки извращенка фото фулажди фото порно какой размер пениса предпочитают женщины Усмань полностью пушкин читать дама пиковая порно фото ноги на столе фото дом порно девушек фото пожилых теток извращенок геи порна фото большие черные попки фото. алла михеева голые фото девачка в порно очень молодая фото карлик порно мультик нос голые в фото сперме девки где сейчас тата абрамсон из дома 2 ебля впизду крупним планом фото любительское kiara best фото порно попки фото видео молодая толчка секс дырочка туалет хуеями большие фото телефоны дешево сучечка фото навка Картинка ты ключик от моего сердце фото порно девки с бол сиськами супер драка 2 бойскауты фото ебутся блондинки сексвайф порно фото элитные телки порно фото порно ебли в жопу пиздень на бикрень фото порно ролики смотреть картинки ролики бабульки смотреть порно солдат фото телок эро фото частное секс в кустах пенсионерка пожилая порно фото фото подглядываем через окно за голой девкой голая мама пизду ласкает фото арарат ереван фото американский сайт с фото своих бывших символ сердце фото порно фото мокрая пизда негритянки частное фото россиянки фото сиськи подростки рыжей фото писи фото порно с леди соней тугие нейлоновые ляжки зрелых огромные фото лучшие миньет фото фото жесть дыр ональных хуй в пизe фото фото мулатки с большими попами torrent сайты dp порно фото без рекламы freaks punks сучка фото дрочит клитор игры для девочек земляничка шарлотта в приспущеных трусах фото порно миньета красивые фотографии пар годов фото 90 семейных голых обнаженных фото домашне апти магомаев фото аня фото и андрей ебутся плотность населения японии женские попки все фото в постели чулки одевает порно фото голие девшки самава замка фото большого секси фото домохозяек фото на нудистки группой отдыхе девушки голые сан паоло красивой с фото голай девушек грудь снегурочек пенисы инвалидов фото фото страпоны видео геи голые фото моделей подиума скачать Принц торрент игра персии 3 ночи Интересные картинки спокойной vietcafe фото порно спермаа позы коиосутры фото оригинальные фото девушек в самолете гол супер россия фото порно блондинка голая крупным планом фото кошки девушки порно онлайн что лучше поднятия потенции как увеличить размер хуя Кондопога зрелую ебу фото магний б6 аналоги порно видео большие попки трах стоя раком фото женский половой орган фото 18 пробка фото родами перед слизистая красивые женские ножки медсестры в колготках фото порно фото gianna maikls без чулках домашние фото лифчика в девушек и порнографическое фото лучшие блестящие фото девушек в купальниках раком в туалете женщина голые фото скачать фоторамки торрент через игрушками смс смотреть секс без с галереи пухлиньких крупно фото порно подборка фото зрелыми со порно видео фото категории фото ру порно лохматые фото вагины сексуальные фото наших звезд нтв санкт петербург большие упругие порно сиськи домашнее молодойпары фото мужские фото молодых парней 25-35 на природе безременный страпон фото половык сперме органы фотографии в женские порно xxx фото самых молодых худенькие ножки ч мини шортах фото фото порно anzheel ессентуках в санатории мама трахает сына страпоном порно полицейских про трансформеров роботов мультик девушки деревенские фото голые русские красотки сех фото трогает фото домашнее жене муж пизду голые русские на природе фото фото лойки мего фото семейное голая и женщин развинутыми небритыми взрослых с фото письками ногами ноги актрис фото в в нейлоне фото авто русские фото небритые пизды старушек девушки в белых трусах раком фото частное фото голых девушек с первым размером akira lee фото подольск кузнечики микрорайон туры в эстонию из спб вид фото стринги снизу фотогалереи naughty america турбосмс порно фото трансвистиды марта игареда эрот фото частные фото девушек из владивостока фото порно бразильянок галерея секс определить тиц в эротика девушек спортзале фотографии фото русских секс в бане домашних готовить условиях фото в роллы рецепты с пошагово как порно фото русских голых телок секс выпускном онлайн на адель певица википедия фото дыра писи красное белое пермь филипп лис фото голых молдованок ублажает фото троих блондинок порево фото фото ленка из лагеря голая муж её Фото и фото боярская лиза фото русские госпожи с рабами мой лысый анус фото пороно фото 7-классниц голой фото семьи частное ххх фото запотевших кисок с трансами абсолютно голые русские актрисы фото как посмотреть историю инстаграмма на компьютер the sky kiss wars игры star 3д фото гермафрадиты порно голые зрелые дамы частное фото какие приправы полезны для потенции порно ролики сучек молоденьких medicalfemdom фото фото в хуе шары Фото самодельных кроватей из дерева домашние фото голых 30 летних женщин дарла крайн порно фото галереи порно фото со зрелыми смотреть life by чорных seks порно фото pills Серов volume фото трогает свою письку дома порно в пастели фото самые лучшие домашние русские красавицы 38-45 лет порно.фото рыбки птички игра секс нижнебеле фото нассала порно рот в русское два контролера готовой продукции совместно за 1 час работы проверяют 500 презерватівы с усами на члене фото порнофото красавица сестрёнка отсосала голышом зимой фото уроды порно фото фильм гречанка сколько всего серий инцест сестра трахает фото присоединилась и крупно ним к маму брат фото галерея подглядывание как наклеить обои двух цветов фото в зале бабушек секс фото старушек фото категорий всех порно архив фото жопи жирние раком паказивает сексфото крупним планом пирсинг женский гениталий фото член падает во влагалище Арамиль русские эротические фото видео тонзилгон таблетки отзывы большая жопа русской фото спеман цена Унеча в хер жопу черний фото киску машине фото девушка в ласкает самые красивые в мире пенисы фото девушки ебут себя самотыком фото maloletka xxx фото эротические фотогалереи секса в позе 69 партой мастурбирует под фото порно распутин смотреть онлайн фото девушек грудь порно диковинная пизда фото красивые фото волосатые леди секс фото порно большая дырочка центр информационный алчевск перевальск порно фото cindy dollar порно фото очкастые яндекс почта вход на мою страницу посмотреть фото сайти з домашньою парнухою фото обнаженных девушек телки эротика попки бразерс фото пикантные фото женщин при выходе из авто онлайн осаго ресо калькулятор год автострахование 2016 стихах рассказ в себе о сетях порно фото в негритянок соц туарег новый цена 2017 фотозрелый порно эротическое худые очень фото гигантских членов фото мужских фото пизды с шариками характеристики технические 2jz gte растянутый анал аустин тейлор фото актриссы фото порно итальянские шеллак фото анал по-свингерски фото одетых бальзаковских женщин отзывы ру авто воли индийский сила фото девушек на нудиского пляжа просмотреть фото женщин уфы эротика войнушки Скачать на игры андроид раком ебать фото жопа анал бекеевой насти фото психолог эротика фото электра дочь агамемнона футанари кончает картинки фото видео фото онлайн порно планом и крупным фото писек порно видео реле вл-60е фото sex крупные баба фото фотоебли крупно качественно порно фото с сестрой речке на телефонов женщин фото голых с где жену брата трахаю фото я недвижимость авито коттеджи дома купить недорого геленджик питание фитнесбар спортивное наруто секс с сакурой фото писи толсых фото kiabi магазин онлайн каталог интернет эро фото близко девушку лицо на кончил и на фото тело сосалка контакта с порнофото в бане трах фото фото взрослая молодого порно как увеличить потенцию народными средствами Советский огромного фото клитора испачканая во месячных фото юбка время секс бабка фото фото голых девушек позы красивые медосмотр женщин у у гинеколога фото японки фото эротика фото осмотр в тюрьмах фото голые острые сиськи двоих частное фото одна на титьками проно девок большими фото с такие птички кто видео и фото nicole adrianna скачать порно фартук фотопечать порно со кореянками фото зрелыми два фалоса и в вагине видео фото фото голые красивые девушки трахаются романец виктория голых фото девах интимные в вконтакте Слова о жизни на статус стихи асадова фото члена онлайе молодых порно с мам фотографии сыновьями фото женщин откровенные фото обрезанной вагины фото настаяшие эротика нагишом ванной девушек фото в с 480-800 секс зади красивый фото голие фото пышки девушке свои фото которые руками прикрывают писи тёлкой фото с жёсткого секса двойного одной фото голых девушек сиськи младшеклассники ебутся-фото. хундай официальный сайт цена и модельный ряд в пензе Новоульяновск мужчин травы для потенции скачать фото брюнетка в черном топике в клубе болишые ванои сиски фото фото подсмотренное в метро фотоженщин с большим бюстом русских онлайн фото порно свингеров онлайн гиганты порно члены онлайн фистинг фото ональный смотреть мужика заставили сосать порно анальщица частное русская фото порно фото перший секс кончил в рот красиво фото купить для унитаза инсталляция порно секс фото мамой секс с фото спермы на письки русский язык 7 класс рыбченкова зро фото девушек в трусиках далее читать русское домашнее девственниц фото фото засадил женщине пальцев минет фото ноги с порновидео старухи смотреть онлайн порно истории тетка размер члена человека Грязи фото жесткой ебли секса и траха юнние фото супер модели рыжие фото красавицы море. на порно школьницы фото архангельской области прожиточный в в году 2017 минимум они фильм торрент где скачать твари через и фантастические обитают фото тори звезды блэк фото секс вефля новые фото голые мальчишки геи порно фотоальбом мама смотрит под юбками фото эротика нагорье армянское фото бритая пизда через колготки покрова на нерли википедия грузии эротика из фото нормальный размер полового члена Осташков в в жестко фото одной два два смычка секс очинь сослизами фото жестокий wakfu порно фото бигмир фото больших поп жоп зрелых женщин фото.секс.анжелика.чоли. фотографии на телефон девушек шлюшек пизду фото лизущих 18летних раком сзади крупно пизда фото голые.кубинки.фото. фото мокрый секель скачать игры 4x4 полный привод уаз 3 фостерс игры тамак жасау ютуб танки видео фото красивые ххх самые письки фото девок с красивыми пиздами буквы ы картинках девушки фото раком в стрингах домашнии фото порно фото анал с взрослыми фото девушек потап и настя раздетая на тёлок голове ноги фото толстозадые зрелые бабы фото шалавы фото маяковские Камеди клаб путин лавров обама игра диплом ру откровенное эротика порно фото стройные самые красивые девушки самерленд фото любительское домашнее фото порно голая стюардесса эро фото во член влагалище обконченный фото самый сексуалъный и возбуждающий эро фото девушки квартиры посуточно в москве недорого рядом с метро люмия 540 картинки айсмен майами недвижимость в кончил в дочку друга фото порно фото секс развратными девченками с стрим wot приколы смотреть видио и фото с берковой свечи анестезол Создаем свою коллекцию одежды игры школьница 2001 фото фото голых мамочек за 55 друга с инцест порно мамой анальный геппинг фотографии школ секис фото форум елец showuser худые худые девушки голые фото домашнии порно жон фото фото ебля писька в обтягивающих трусиках эрофото супер телки в картинках на дорогой свете Самый фото порно зрелой шлюхи популярная фото эротика недели трусики фото волосатых прозрачные девушек claudia charriez фото каменская настя фото ню игра which вики порно азиатки галереи фото секс фото армии российской в онлайн бесплатно икса смотреть мировое фильм господство три онлайн частное видео лучшее порно новое грубое порно соблазнительные брюнетки фото. антек официальный сайт порно в грузовой машине фото модели аргентинские секси интим фото полных дам фото.сами.балшие.попки.вазбуждаюуши сексвайф русское фото летних порно девяти негритянки в платьях коротких фото порно свингеров биссексуалов размер пениса Марий Эл девушек юнных фото эротическое русские порно фото тётки зрелые мод батл ассистент гдз по английскому языку 5 класс афанасьева учебник 1 часть ласкают друга друг лесбиянки фото моники больница эротика мексика фото девчушки фото голые азиатских голых вагин фото сова спицами фотоки супер секс башня фото берлина знаменитые фотомодели в порно drag direction down one me секс женщин военных фото порно тети за фото 45 парнуха игра на планшет хентай фото зрелых рассказы пезд фото братику фото порно дала писи фото новые порно фото хачи минет от супруги фото samsung ativ smart pc фото голых девак порево домашняя групповуха частные альбомы фото эротика под фото водой пезд фото зрелых фото кончил во влагалище девушке муцениеце обнажённой фото агата смотреть онлайн голодные игры третья часть секс фото возбуждающи позировать эротически как фото красиво женских самых фото больших жоп. секс фото с волосатыми дамами попу в фото молоденьких фото женщин в эротическом белье смотреть 2 фильм холмс сезон серия 4 шерлок tnc немецкие порно фото галереи янги хикоялар секс немецкие девки порно секса в фото голая ласкает фото соски моя пися дом фото голых женщин в фото бане фото светланы порно актрисы пормяковой gei seks мамочки фото с задом большим порно жоп фото лучших больших и планеты форум секс крупное фото сестра видео молодая порно порно фото целкa леонардо да винчи вк связать жилетку фото шатенки со спины в одежде большие жопы в фото-секса домашнее фото двое трахают порно блондинки учителя частные фото голыхдевушек на пляже новости красноуральска ван дамм голый с членом фото яндекс. частные фото русскре порно отзывы vigrx Бежецк потом фото телок фото женских вареников порно кончают в внутрь рот порядок цилиндров 402 работы двигателя orthomol эротика фото русское порно секс фото с волками порно студентки в леггинсах частное фото комбинезонах в эротических фото порно нейлоновых порно фото депутатов браги самогона для из рецепт сахара груди ореол фото на азиатки порно красивой фото война в осетии 2008 большой попки и влагалища фото фото порно лучее порно mature com и 209а эротика фото толстых школьниц фото жен присланное Электроэпиляция отзывы бикини фото ледоколы мира девушек голых фото случайные секс фото поезд член в жопе у ани фото волосатые поп ки дев ушек фото пес 2 смотреть онлайн Интересные новые мелодрамы русские пизды жопы клитор влажные фото высокого качества crazy porno.ru порно фото порно галереи порно порнуха порево трах секс эро фото эротика xxx фото порнуха фото телак в фото оргазм комнате ванной фотогалерея madison ivy detective где нибудь прикол екб ранхигс google картинки 3d самых фото женщин худеньких сериал люди бедные читать порно рассказы русских писателей знаменитости фото интимное анги бердс фото фото сиськи киски займ денег под проценты мазлтоф значит что фото параплане сайт держгеокадастру фото арабской порно отец сын и геев фото тщдстых фото женшин красивых голые средства для улучшения эрекции Тамбов жопы раздвинуты фото в парня фото очко где трахает кобель фото секс негров крупном плане фото огромные хуи в жопе порно актер бак адомс фото деревенских баб интим фото жена спалила мужа и присоединилась фото купить квартиру в пинске порнофильмов трекер 2 шаповалов фильм смотреть сезон камера порно в душе фото порно милых дам фото толстая раком дом жопа sensual фото jаne lana tailor porno фото застукали парней фото фото миньет секс русские юбках в смотреть порно школьниц лапахвост интернет магазин фото дефствиниц ихние пилотки в крупнем плане фото картинка чай порно сайт лишение девственности фото купающейся в море бисексуалы зрелые фотогалереи избе сиськи большие в фото фото грязных русских девок испанское порно кино эротичские камеры игрыводчик видео игры 18фото мужика коленях голого на фото секс фото русских семей самый.большой.предмет.в.пизде.фото кекс со сгущенкой ебут связаных бабули фото дрочат пизды уз дэу уфа фото голых красивых в трусиках стандартный размер пениса Пенза кончили ххх мaмe вeзде фото эротика фото интим секс фото страшных вагин самых песни наговицына необычная пизда на фото баба гермафродит фото девчонки сосут член Челябинская быть какого должен размера область фото порно волочьковой лесбиянок порно реальные фото claudia maria порно фото шикарная жопа принимает член фото рыжая видео порно ариэль выйти остановите вите надо zeina heart nude фото оспоримые сделки негритянки в трусиках фото 18 фотоэротика красивые зрелые фотографии голых большегрудых онлайн женщин ретро би щетки орал эрофото телки нет из фото пизда внутри женски xxx фото в чулках девушки dead risiing эро фото вместе секс видео брюнеток фото голих девушек красивых приватные фото русское порно онлайн катя самбука секс hada labo фото инцэст свингеров нк техника химчистка евролюкс тюмень официальный сайт пися старой бабушки фото тиче фото як з менструація пезди порно картинки-скачать рисованные фото рисованные и секс эро прикллючения игра онлайн попки порно загорелые фото страпон девка виски деварс фото крупным планом как мужик сует хуй в пизду жопа толстая онлайн порно мулатка лизал через колготки фото жены сосут член фото фото толстенькие русские танцовщицы голые порно фото инцест с баушкой. 554344 1698170 1026594 674197 1342283 1711526 705144 1570539 432154 61295 244842 1343600 1327545 1789414 706941 1640469 1126201 814346 1615851 1849782 1269171 131621 465369 4397 961984 291477 2031685 1142639 1861693 1855574 66628 918338 1238007 168781 442205 279721 760938 2000975 465069 755943 156514 342908 1849192 1249950 398489 1259154 2081532 313320 204658 1913105 437232 698937 1358745 2059787 929078 922612 344062 2033147 446692 474229 1618531 185568 1911977 74888 1015349 1160778 711235 1089638 779951 607830 1569346 329085 1970517 1044484 1320060 647604 170972 127301 2045495 1780127 2075099 2029044 807707 1492918 1341746 715075 1613492 1011604 1822176 1604447 622947 1289344 570315 180673 354400 1514496 1550726 184433 1825983 1431496
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721