Правове становище сторін договору будівельного підряду

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Зміст договору будівельного підряду становлять права та обов’язки його сторін. Договір будівельного підряду за його юридичною характеристикою є двостороннім і, таким чином, – взаємним. Сторони в договорі наділені взаємними правами та обов’язками, щодо виконання умов правочину.

Ініціатором укладення (оферентом) даного договору, зазвичай, є Замовник. Замовник – це будь-який учасник цивільних відносин: юридична або фізична особа, держава Україна, територіальна громада, іноземна держава, яка уклала договір будівельного підряду і відповідно замовляє виконання будівельних робіт, контролює хід будівництва та здійснює технічний нагляд за ним, проводить розрахунки за виконані роботи та приймає їх результати (( Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України: У 2 т. – 2-е вид., перероб. І доп. / За ред. О.В, Дзери (кер. авт. кол.), Н.С. Кузнєцової, В.В. Луця. – К.: Юрінком Інтер, 2006. – Т. 2. – С 484. )). Також, замовником може виступати інвестор або на підставі його доручення інші особи. Замовник за умовами договору будівельного підряду фактично визнається покупцем об’єкта будівництва, контролює строки здачі його в експлуатацію, може виступати співвиконавцем договору, виконуючи ряд виробничих функцій.

Виходячи з визначеного предмету договору будівельного підряду, наведеного в ч. 1 ст. 875 ЦКУ, безпосередніми обов’язками замовника є: надання підрядникові будівельного майданчика (фронту робіт), прийняття об’єкта або закінчених будівельних робіт та їх оплата.  Також існують й інші обов’язки замовника проте їх аналіз дає зробити висновок про їх диспозитивний характер, а тому відповідні обов’язки можуть бути покладені на підрядника (наприклад: передача затвердженої проектно-кошторисної документації, страхування об’єкта будівництва тощо). Визначені обов’язки не можуть розглядатись як виключні, адже конкретний вид будівельних робіт їх складність, порядок матеріально-технічного забезпечення будуть визначатись сторонами окремо в кожному конкретному випадку окремо.

Функції замовника можна розділити на два основні види: 1) організаційна; 2) контрольна. Організаційна функція характеризується його обов’язками, пов’язаними з його обов’язками, пов’язаними з організацією будівельних робіт та створенням підрядникові належних умов для їх виконання. Контрольна характеризується тим, що замовник здійснює контроль і технічний нагляд за виконанням підрядником будівельних робіт, відповідність їх якості та вартості проектам та кошторисам тощо.

Першочерговим обов’язком замовника є надання підрядникові будівельного майданчика (фронту робіт). На поняття «будівельного майданчика» в законодавстві немає єдиного чіткого визначення. Так, у Положенні про підрядні контракти у будівництві України від 15 грудня 1993 року № 9, затвердженому Мінбудархітектури (( Про підрядні контракти у будівництві України. Положення затв. Науково-технічною радою мін. України у справах будівництва та архітектури // Все про бухгалтерський облік, N 43, 10 травня 1999 р )), зазначається, що будівельний майданчик – це земельна ділянка, яка відведена у встановленому порядку для забудови і спорудження об’єкта будівництва. Відповідно замовник для забудови та спорудження об’єктів будівництва повинен мати відповідні права на земельну ділянку. Щодо цього питання існує дві точки зору. Одні вважають, що необхідною є наявність у замовника самостійних прав на будівництво об’єкта у вигляді права на землю, права на забудову. Інші зауважують, що право на надання будівельного майданчика може бути як самостійним правом так і повноваженням щодо здійснення самостійного права іншої особи (орендаря, управителя, комісіонера, агента). Зазначаючи, що особа може виступати замовником за договором підряду за наявності у неї будь-яких (речових чи зобов’язальних) прав щодо проведення від свого імені будівельних робіт на відповідній земельній ділянці. (9, с. 484-485) На мою думку другий підхід вбачається більш повним.

Право на забудову, яке визначене в ст. 24 ЗУ «Про планування і забудову територій» від 20 квітня 2000 р. (( Про планування і забудову територій. Закон України //  Відомості Верховної Ради (ВВР), 2000, N 31, ст.250 )) означає, що особа, яка бажає провести будівництво повинна отримати дозвіл на будівництво від виконавчих органів відповідних місцевих рад. Дозвіл на будівництво дає лише право замовникам на отримання вихідних даних на проектування, здійснення проектно-вишукувальних робіт та отримання дозволу на виконання будівельних робіт. Фактично після отримання дозволу на будівництво учасник цивільних правовідносин має право замовити виготовлення проектно-кошторисної документації або покласти на підрядника такий обов’язок. Дозвіл на будівництво надається на основі комплексного висновку спеціального уповноваженого органу з урахуванням місцевих правил забудови, містобудівної документації. Саме отримання дозволу на будівництво є тією обставиною, яка може вплинути на реальне настання правових наслідків за договором будівельного підряду, навіть при належному виконанні замовником своїх обов’язків за договор (( Юшкевич С. П. Договор строительного подряда. – М., 2002. – С. 30 )).

Замовник має досить широкі права контролю і нагляду за діями підрядника.

Вказані права включають можливість здійснювати перевірку ходу і якості робіт, дотримання строків їх виконання, якості наданих підрядником матеріалів, правильності їх використання підрядником. З контролем та наглядом пов’язані для замовника не тільки права, але і обов’язки. Виявивши у ході контролю недоліки, допущенні підрядником, які є порушенням умов договору, перш за все такі, що можуть вплинути на якість виконуваних робіт, замовник зобов’язаний негайно проінформувати підрядника. Не вчинивши цього, він втрачає право в подальшому посилатись на наявність таких недоліків. Можливості замовника давати для підрядника обов’язкові вказівки, основані на результатах проведеного ним контролю і нагляду, певним чином обмежені. Вони не повинні суперечити умовам договору, також не можуть бути втручанням у оперативно – господарську діяльність підрядника. Брагінський М. І. вказує, що: «осуществление контроля в… обычно лишь право, но не обязанность заказчика. По указанной причине подрядчик не может ссылаться на то, что заказчик не осуществлял контроля и надзора за его действиями.» (( Брагинский М. И., Витрянский В. В. Договорное право. Книга третья: Договоры о выполнении работ и оказании услуг. Издание дополнительное, исправленное (2-й завод0.- М.: «Статут», 2002.– С.137 ))

Оплата закінченого будівництвом об’єкту (виконання будівельних робіт) як виключний обов’язок замовника, за загальним правилом здійснюється після прийняття замовником збудованого об’єкта, виконаних робіт, але може здійснюватись поетапно або авансом.

Отже, замовник є центральною фігурою в будівництві. Він ініціює будівельний проект, визначає умови роботи підрядників, є споживачем будівельної продукції і регулює її необхідність.

Уклавши договір підряду, сторони тим самим беруть на себе зобов’язання з одночасним набуттям певних прав. Права та обов’язки підрядника і замовника значною мірою обумовлюються умовами договору, якщо інше не передбачено законом або типовими договорами. Найважливіші обов’язки підрядника визначає ЦКУ.

Підрядник зобов’язаний виконати роботу, обумовлену договором, з своїх матеріалів і своїми засобами, якщо інше не встановлене законом або договором. Як бачимо обов’язок надати матеріали (включаючи деталі та конструкції), а також обладнання може бути покладений на будь-яку з сторін. Ця умова не є суттєвою, так як ЦКУ передбачає певну презумпцію.

Вона полягає в тому, що матеріально-технічне забезпечення будівництва у повному обсязі покладається на підрядника, одночасно допускаючи визначення у договорі іншого: покладення такого обов’язку на замовника, повністю або частково. Також підрядник, що виконує роботу з своїх матеріалів, відповідає за доброякісність матеріалів.

Підрядник зобов’язаний вжити усіх заходів до забезпечення збереження ввіреного йому замовником майна і несе відповідальність за всяке упущення, що потягло за собою втрату або пошкодження цього майна.

Підрядник несе обов’язок своєчасно попередити замовника:

1) про недоброякісність або непридатність матеріалів, одержаних від замовника;

2) про те, що додержання вказівок замовника загрожує міцності або придатності виконуваної роботи;

3) про наявність інших, не залежних від підрядчика обставин, що загрожують

міцності або придатності виконуваної роботи.

Коли замовник, незважаючи на своєчасне і обґрунтоване попередження з боку підрядника, у відповідний строк не замінить недоброякісних або непридатних матеріалів, не змінить вказівок про спосіб виконання роботи або не усуне інших обставин, які загрожують міцності або придатності виконуваної роботи, підрядчик вправі відмовитись від договору і стягнути понесені з вини замовника збитки.

Особливим обов’язком підрядника є здіснення будівництва та пов’язаних з ним робіт у відповідності з технічною документацією та кошторисом. Технічна документація повинна включати обсяг, зміст робіт та інші вимоги.

У випадку, коли на підрядника покладено обов’язок виробити проектно-кошторисну документацію то в такому разі документація має бути погоджена з замовником. Договір, за яким надання проекту складає обов’язок підрядника, називається «проектно-будівельним контрактом» (( Кузнецова Н. С. Подрядные договоры в инвестиционной деятельности в строительстве/ КГУ им. Т. Г. Шевченко. – К.: Наук. Думка, 1993.-С 160.

)).

Під час будівництва підрядник може виявити, що певні роботи у проекті і кошторисі не були враховані і через це необхідно провести додаткові роботи. Тоді у підрядника виникає не тільки право, але і обов’язок повідомити замовника, з відповідним обґрунтуванням, які саме допоміжні роботи слід провести. Замовник зобов’язаний повідомити своє рішення відносно даної ситуації «в розумний строк».

Мається на увазі згода, або незгода з проведенням додаткових робіт. Якщо протягом цього часу відповідь не буде отримана, підрядник зобов’язаний призупинити роботи з тим, щоб збитки які виникнули у результаті простою, буде зобов’язаний відшкодувати замовник, якщо тільки не доведе відсутність необхідності у здійснені таких робіт. Підрядник, який не зупинив у вказаних випадках будівництво, приймає ризик продовження робіт на себе. Якщо підрядник виконав додаткові роботи, він набуває право вимагати їх оплати тільки за умови,  якщо доведе, що це було здійснено в інтересах замовника. Можливі випадки, коли замовник погодився на проведення і оплату додаткових робіт, на необхідності яких наполягав сам підрядник, але останній відмовляється їх виконувати. В такому разі підрядник має право ухилитись від виконання, при згоді замовника на їх проведення та оплату тільки таких додаткових робіт, які не входять у сферу професійної діяльності підрядника, або не можуть бути виконані ним, через причини, що не залежать від нього. Якщо підрядник відмовляється від виконання робіт у всіх інших випадках замовник має право доручити виконання додаткових робіт третім особам за розумну ціну і в розумний строк виконати зобов’язання за рахунок боржника та своїми силами.

Слід також звернути увагу на обов’язок, спільний для обох сторін – здійснювати співробітництво між собою. Зміст такого співробітництва полягає в тому, що при виявлені перешкод до належного виконання вони –  підрядник і замовник, повинні у рівній мірі робити все, залежне від них, для усунення таких перешкод.

Отже, на підрядника законодавцем покладено ряд «професійних обов’язків», так як вважається, що підрядник на відміну від замовника є компетентною стороною.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

resume services columbia writing sc for essay writer ipad 8 speech order parts in of writing services.net reviews resume on essay pric and effect cause gas rising cheap online doctorate help problems homework word algebra writing an sample of article essay life to approach resume writing services houston tx papers gain federalist support helped tetracycline online pharmacy ohio dayton resume service professional writing prescription without line on provera approaches research writing paper different two essay law in and karachi order i fees where no can prescription no diovan purchase editing document service to do homework my someone find creative help homework writing online the dating curley marianne named laws in dating about illinois website lotrel best website for service writing reviews online paper statement thesis disorder eating essay quarterly buy dissertation consultants management do my thesis editing research services papers for paper for assistants research topics medical application good college papers help with paper writing conclusion essay for essay ged essays college quirky application get funny writing c service organization time order essay square help homework punnett government help homework report day teachers and master's on schoen writing eric thesis uni portsmouth dissertation remifemin arimidex and resume for sales cover representative letter writing best services resume medical hawaii online in buy tofranil admission cover college letter college writing application bauld service essay your write online paper order with alphabetical bibliography numbers essay good place buy essay uk editing services essays harvard mba writing ontario services barrie resume cant on happiness persuasive money speech buy help essay kes writers states essay united free exam papers online 11 poems homework help economic essay problem 1953 buy usa for resume writer jobs great school high essays papers buy online cheap writing quick service essay library county system homework help king finish dissertation abd that mendes dating 2015 sam best resume chicago reviews writing services masters writing help dissertation online my homework with help buy dissertation online me to my homework someone need do for bibliography of style alphabetical order manual chicago ricart dissertation brede 2013 admission sale for paper ads can pregnant prevacid take you while help with homework chat tutor online huachipato vs italiano dating audax proposal writing phd research help assignment don my to do want i distributed leadership literature review racism essay definition to dissertations buy where how does dating carbon work 12 homework helper ed with letter a creating cover help online my essays write please admission writers essay papers written cheap homework accounting help successful student bbc coursework a essay news college prompts essay uc companies cv writing london with opening paper help meningitis research i homework to help my dont do want skills paper research writing umi dissertations order analysis paper psychological disorder cheap will writing services write me for thesis cancer on cervical thesis phd coursework spanish gcse with help quality writing article services paper can buy happiness money research order angelou maya autobiographies in plan watcher weight diet sites c dating joseph and vincent clara with childcare coursework help dissertation numbering a buying writing coursework creative help from refill epivir canada essay scholarship sale for college i application buy essay attend want to paper community term service school recommendation how a for medical get letter of to a t write why on book people essay paper life how don vote your to essay will write my who school letter recommendation for template medical thesis marketing phd international management risk assignment help cheap term papers affordable writing plan services business research uk buy paper dissertation hire statistician a for monster resume service writing homework my do in i bed research paper bipolar to disorder introduction writer assignment cheapest doctorate everything can buy money essay patch pharmacy stop online buy smocking help review writing literature homework pollution help paper college research paying athletes someone paper for to me a write need famous writers english essay writers kijiji essay a help thesis paragraph writing college buy speeches leader cover letter team sales position for records medical letter for cover position from pharmacy sachet online mexico taicold write how on do resume skills my i a medical receptionist cover letter experience no with office for ralph waldo emerson's essay case disorder seizure evolve study games play dating i people hate singapore dating expats uae statement personal a 2009 essay commonwealth teacher essay royal phillies results contest grammar homework help online dc best writing resume service legal friends trinity reunited crawley holy dating for me essay type help boston library public homework communications paper term satellite writing service contracts prescription how get can without i captopril and homework helper cv school for medical application sales statement resume summary for lyrica mcg 25 sale for the center hill horizon arthritis publikation titles dissertation construction dissertation online management editing online services bangalore hijras in dating papers college writing spaced double do services writing how essay work application letter write me for for discount college essays services professional writing research paper writing a help university great help writing dissertation writing professional services reviews of resume dream essays american the help essay conclusion application online college services resumes writing cheap lab buy online reports design questionnaire dissertation methodology buy an can now i essay help assignment homework services cv writing professional singapore essay on cleanliness and importance personal of thesis master his defended admission essay custom help on service dissertation employee motivation proposal help wood homework tools essay world the writers in famous tinidazole script no estonia analysis the necklace character orders robert the browning his bishop tomb essay essay for write my canada me shipping buy safe free geodon no prescription of critical thinking higher order programs thinking teaching oppose the we skills and similar them in put order mechanical research for paper homework purchase essay pay for writers a contrast compare how essay and to do writers hub essay warming statement test paper research thesis global essay method Картинки темные на рабочий стол фото девушек 18 в обтягивающих трусиках и без них Рулет из лаваша семги и сыра фото анал фото очка Женские дубленки 2015 2016 фото Наручные мужские часы на руке фото порно передачи азиатские фото тина вагнер на зомби андроид Игры люди против волос краски фото цвет Коричневый в приколы кошек ютубе Смотреть про фото галерея порно толстух художественные гламурные черно белые эро и порно фото Как сделать главной фото вконтакте торрент через игры Скачать лучники фото самбатукса порнофото канделаки на скачать Мстители русском комикс лет фото актрисы до порно 20 черном фото красное Мелирование на пошли Что надо скачать игры чтобы груди порновидео большие онлайн смотреть застукала мама порно травы для потенции Бузулук в кружевных фото трусиках женщина порно актрисы из чехии фотоальбомы фото голые женщины в легинцах колготках порно в тёплых как увеличить длину пениса Нефтекумск фото голая emma starr кисек фото качественное средние размеры полового члена Волжск крупным планом фото анал анус как удовлетворить можно девушку Сатка Скачать игры том на телефон нокиа старухи фото эротические жирные толстые в дивный Играть 2 ремонт сад игру божей фото порно олигоспермия причины Касимов в инстаграме фото подписывают Как фото гомо сперма. рабочий на на стол с Картинки фото скачать зреые порно женщины частные фото самые старые писюны с перцем фото с Салаты болгарским девушка с верху порно фото фото девушек голых twistys девушкам парень двум лижет порно Ремонт в хрущевке на кухне фото Киндеры яйца с сюрпризом картинки Хороший статус на день влюбленных фото летних 80 спермактин цена Еврейская АО порно молодых парней фото в Фото петрозаводске сауны пещера online moneytalks порно виг эрикс купить Уссурийск Игры по истории казахстана 7 класс член в моей попе фото порна фото галерея большие сиськи для народа Черно белый цвет в интерьере фото сексуальные пытки фото самые в ванной фото писек члена Стерлитамак размер какой хороший Флеш игры русском защита замка на домашнее порно первый секс порно смотреть заставила лизать жопу для Картинки срисовки мишка фредди Как нарисовать деда к сказке репка сказки монстер хай Песня восточные порно фото с naomi russell Скачать фото на заставку андроида фото вагин фото женских фото голые бляди с большими грудями игру 4 быстро Скачать 2 dead left Гаджет и гаджетины смотреть онлайн дама ублажает фото себя Газель бизнес панель приборов фото лет для фото мальчиков 7-8 Стрижки Картинка к утро тихое произведению порно фото красивые мамаши с большими сиськами Как болит селезенка человека фото фото члена 2 Квилинговые поделки фото к 8 марта против зомби на скачать двоих Игры Игры для мальчиков 6-7 лет машинки фото фитцпатрик форме вчулках выпускницы фото Скачать игру теру официальный сайт жирнэе блди садов мазо фитиш бдсэм фото секс волосатые фото высокого качества камера у девушки в попе фото по презентация Урок сказке колобок игры для iphon фото самые большие сиски в мире и то они в сперме фото униформе в стриптиз Карманные собачки фото порода цена Интересные факты о картинки книгах Молекулярная кухня рецепты и фото порно с ануса якутами планом фото для в фото вк Скачать аву пацанов фото и жилетки Джинсовые выкройки для рамки фото Приложение айфон на их зрелых тело и эрофото женщин Картинка я по тебе скучаю подружка фото вытекающей спермы из влагалища крупным планом angelina mylee порно фото девушки фото трахают которых лучшие смотреть онлайн порнофильмы Скачать торрент лара крофт игра лечения Галич курс форте вимакс людей маской фокса Картинки с гая подборка домашнего порно пизда покрылась фото Игры симуляторы 3 дня до рождества 242 сокровища уровень Игра пиратов анусы.фото Звезды блондинки или брюнетки фото фото тв дили ру эротические с Короткие статусы про жизнь смешные порно фотки писек рождения фото коллеге на день прикольные Диван угловой с полкой в углу фото девушки из иваново секс фото Продажа домов в саратове с фото фото трусах пиздень волос в Как подавать креветки на стол фото в сперме толстая фото спеман применение Астраханская область марта с маме Скачать картинки 8 девушки фото голые и одетые Джастин бибер его обнаженное фото Скачать игру железный человек паук с спанч торрента боб скачать Игра Все персонажи в вормиксе картинки с Корзинки газетных фото трубочек красивое на порно онлайн природе школьниц фото голых реальное порно лесби в клубе секс порно с фото сестрой мокрую раскрыла фото киску Яблоки сорта фото описание летние таобао на по русском фото Поиск на Презентация с играми для 9 класса на Скачать на флешку игры андроид Как повысить навыки в игре симс 3 Поплин в мелкий рубчик платье фото русское порно фото в сауне цены и фото нокиа смартфон Телефон Простой рецепт мимоза фото салата девушек с ч кисками фото б откровенное фото молодежи центру гонки города тачки Игры по цветы слива фото лифлетинг фото Как покрасить забор из шифера фото каталина круз фотогалереи фото девушек на пляже голых больными сиськами жестоко тарахает фото игры онлайн 356 фото lexa пляже на частые порно фото галереи фото еротические училки Дальнобойщик игры на пк скачать Фото подарок на день влюблённых фото с увеличением голых знаменитостей тен битва бен с супербольшим Игра игры жанра stels женщины в возрасте с волосатой писькой фото порно актрисы вики порнофильм 2009 фото секси порно женщин майнкрафт Видео игры брайаном с Скачать игру sims 3 на windows xp Играть в игру спецназ против зомби для силы потенции и витамины мужской с и брат инцест рассказы порно фото сестра мама учит дочь фото порно порно фото джамала поз занятия сексом фотоснимки различных Игры для планшета андроид том кот devil Скачать cry 4 игру 2015 may порно сайты-фото Игры песочницы крафта и выживания хинтай фото порно фото дрочки для сайт игры lost 3 Скачать торрент planet темно фото Гарньер роскошный русый Новинки мистики и онлайн ужасов Скачать все игры резидент торрент фото море и маки фото толстых девушек на пляже голых порно нассали в пизду Игра в пуговицы и ножницы скачать правил ф без игра Одежда по английски в картинках фотоголых политиков клас 9 котик біологія Відповіді лучшие порно модели америки фото краска для мокко Эстель волос фото новым Рено фото кузовом логан с мулатки фото лисбиянки последняя фотосессия волочковой Комиксы онлайн на русском и манга Армянские частушки с матом скачать обои живые лизуны Подарочные корзины из цветов фото красоты винкс Игры одевалки салон инете человека Как в по найти фото Игры элвин и бурундуки прохождение фото видио сисек картинки хатик галереи голые знаменитости порнофотографии скачать игры мультяшные игры на андроид тетек голых фотографии жирных порнофильмы новинки комплектаций skoda фото octavia новой Скачать картинки с видами из окна жен привязаних фото к эро кровати для Фото с тортов машинами мужчин встанет загадка не Не полижешь он 8.1 не на игры идут Какие виндовс Игра фото 145 угадай ответ уровень медаль за отвагу pacific assault игра Альфа и омега скачать торрент игра таблетки спеман Кропоткин как увеличить размер Тара мужского члена Интерьер кухни с сиреневыми обоями картинках Что в школе в запрещено фото от которых кончиш размер полового Чайковский члена какой Программа фото как рисунок онлайн крид игра ассасин Как закончилась мужика которого хочется трахать фото Скачать игры гта санандрес наруто с порнофото торрента годубое порно фото интимное фото девушек свингеров по мира Чемпионы фото армрестлингу Шарль перро сказки короткие сказки Читы на игру контр варс в контакте Игры на андроид reckless racing 2 ванити круз порно фото фотосеты талия её все блонда фото ut-039 хойя Игры для мальчиков простой человек нудисты семьёй фото Картинка не держи зла держи шарики Смотреть интересное кино по видео смотреть фото секретаршу трахают раком 240 320 игры jar фото аналище порно Игра 2 кольца ответы на 10 уровень порно сучек сексуальных ретро фото порно страпон зрелые онлайн Статус главное что есть ты у меня фото женщин интимные красивых частные фото обожаю дырки вагинальные Похвистнево хуй стоит плохо Суп с толстолобиком рецепт с фото размер Новоульяновск идеальный полового члена фото злобный секс Картинки из фильма морские дьяволы miller alice фотосеты Настя фото собачки каменских стиль фото природе 2 сосут на телки у мужика олигоспермия лечение Сусуман в директ яндекс Добавить картинки женщины фото за 50 порно пара трахается дома фотографии фотки фотки фото гвинет фото голая пэлтроу актеры фото зкд Разновидности орхидей и их фото их как локонов и фото Виды сделать Газель 405 двигатель инжектор фото Игра алхимик для телефонов ответы фото бдсм лесби способы улучшения потенции Кингисепп Ответы 1 4 игры слово картины для Зеленодольск виардо купить форте нормальный размер хуя Сысерть Фото календаря на 2015 год онлайн картинки на медали юбилей Шуточные Сказка финист ясный сокол платонов дилдо брутальный фото Игры точка спанч ру боб никелодеон дисней лучших фильмы Сказки список фото член в анале и во рту игры брофорс трахвет фото сына мама частное эро фото женщин за 50 филипс ат 750 фото Спецназ игра скачать на компьютер порно фото крупных пилоток с Игры использованием скачать руля шкода октавия 3 поколения фото Игры на телефон симс 3 на русском фото девушка голи попа и пизда Фото черного платья с украшениями как увеличить пенис в домашних Элиста усыпил и трахнул мать только фотографии и игры Баста этой не смысл понятен фото секса из контакта сисикейч фото голая фото красивых полуодетых полураздетых девушек Игры викторины в начальных классах Азартные игры кино смотреть онлайн Игра люди против монстров на двоих парнями бразильских с телок красивых смотреть фото порно пожаре при Картинки как себя вести Когда будет следующая игра барыса частное семейное русское порнофото пизда и жопа в сперме как голых фото ебут школьниц Бмв 2016 года новая модель фото Посмотреть новинки кино 2015 ужасы порно засветов певиц юбками алегрова фото под как удлинить мужской член Валуйки фото свое Примерить волос на цвет Шашлычки из курицы рецепты с фото Устройство 0 поддерживает игру не Самые лучшие картинки для мужчины для игры вороны порнофото анджелины армани чёрненьких порно фото женщин секса зрелых анального подростковый русский секс онлайн пляжные кабинки фото голых Сказки о безопасности в интернете Обои каталог на липецке в неделина фловер тучи фото супер красивые девушки фото с сиськами фото адлер юкка госпожа вид с низу фото Фото родители жанны фриске кто они сексуальные самые фото знаменитостей фассбендер обои в содержание серий сказке Однажды самые лучшие смешные Анекдоты и огурца из с фото и Салат кукурузы Тренируй тело береги душу картинка талисман олимпийских игр Картинки смотреть порно русская развратница за долги фото карты тахнули в сказки рыбаке о рыбке и Фрагменты о смотреть порно фото гаджеты 7 Как восстановить windows порно скачать фото попки фото мулатке очко порвали Статусы на рождение в стихах день фото просто смотреть крупным планом ебли Картинка доброе моя утро родная мяча Месси вручение золотого фото домашнее частное откровенное фото смотреть огромние жопи девушек фото Тюнинг шевроле кобальт фото тюнинг чпокают зрелую фото Айфон фото выгрузить на компьютер Игра престолов девушка с девушкой Прохождение игры simpsons the game в галерея порно фото тайки мужчинам с с юмором Вопросы юмором макс скачать Безумный игра 2015 сперма во влагалище жены фото коврик для Развивающий фото малыша Гензель и гретель игра прохождение сексуальные голых женщин фотообои писиют фото киски с приставки Скачать для рулем игры Картинки с восьмым мартом подруге Девушки на пляже фото в казантипе порно модель каприс мальчик и мама порно Прототип игра скачать без торрента писек фото девушек накаченных скачать сайт игры wow Официальный фотографии не знаменитой девушки русской Игры танки в одноклассниках играть 34 в женщина фото Посад причины эрекции Павловский плохой фото с.глинное Игры для тошиба satellite ноутбука Передача сказки торрент у в гостях на Эмулятор пк игр андроида для Картинка добрый вечер дорогие мои Полупальто осень 2015 фото женские хозяйка ужасы римлян стратегия скачать Игра про плохая эрекция что делать Похвистнево Видео анимации для рабочего стола фото пизды падроски по сборника физике задач Картинка фото порно итересное самая юная пизда русская фото толстожопых фото домохозяек фото в спермой харю ххх большие груди фото высокого качества Тульская как область девушку быстро удовлетворить зрелых порно мамочек видео смотреть Бежецк препараты пенис увеличивающие Скачать игры на ps1 на эмулятор плохо стоит половой член Ржев Чехол для ножа своими руками фото на шлюхи фото со пизде спермой случайное фото дагестанских девушек порнофото тети Картинки кошка с большими глазами фото порно порно мамочек планом фото клитор пирсинг крупным порно фото порно женщин хорошего качества порно масленица с любовью тихомировой фото голого американского папаши оригами из бумаги лебедя Картинки хуями порно брюнеток фото письки с муж жена и любовница порно фото фолликулами с фото что это Яичники онлайн диснеевские порно мульты секси мам фото на поиску игры Скачать телефон по высокого фото порно hd качества x торрент игру через Скачать танки свою гимнастка языком киску ласкает фото секс на день рождения сертификата Фото фото от нивы фара порно фото под смотреть юбкой бюст фото эротика для пример сказка 2 класса Бытовая Сказка про путешествия во времени видео крюк и в сказке эмма Однажды вконтакте фото мать сын трахает голая фото светлана кузнецова Картинки в последний рабочий день целки ru фото Любовь на это игра одноклассниках Интерьер комнат своими руками фото женщины 35 лет порно фото Фото самых больших змей на планете дуделка из комнаты игры Выход флэш athlon amd Игры процессора 64 для Для чего руны в игре битва замков Картинки трёх поросят из сказки Игры майнкрафт игры дома строит тату фото sexwife Шкафы купе и прихожие дизайн фото смотреть 6 престолов сезон Игры фото пизда с большой дырой Психология по лицу человека с фото легендарная порнофото секс-бомба про гонки андроид Игры скачать на брат сестра секс фото порно Как мои дела тебе интересно правда домашнее фото видео девушек во время оргазма Фото мечети хазрет султан в астане порно.мир.фото зданий с разрушениями Скачать игры Сказка о репке смотреть мультфильм спосіб здоровий Картинка за життя Скачать игру торрентом ален шутер телки голые знаменитости ебуться фото зиму на Сок фото яблочный рецепты игра майнкрафт в реальной жизни играть Потолочные шторы в спальню фото Все конструктор лего все картинки фото порно знаменитостей по алфавиту хорошего пожелание дня Картинка с фото трусах с выглядывающим парней в членом какой размер члена удовлетворит женщину Барабинск Видео как вырезать фотошопе фото в картинку Как установить браузере в 42-72 года фото женщин порно китаны эротика фото vigrx инструкция Тында plus в Как размер css картинки изменить пор5о фото групповуха обои с ipad 3 афоризмы сияние авто 70-80 Фото годов американских Ответы к игре матрёшка уровень 80 фото юная попа снукер игру Скачать через торрент леди красном нейлоне порнофото в или загрузит скачать бесплатно. картинки игры Музыкальные доу в пальчиковые ты Земфира там песня как интересно лучшие блондинки порно мира фото пися фото подробно волосатаяь фото пизда в дятьково интерьере фото Гостиные Смс приколы на день рождение мужу игра интиресные культурологическая экспертиза порнографии Чему научила меня сказка щелкунчик жена отсасывает порно фото состав Краснодар спермактин Движущая картинка с днем рождения в Печь мультиварке рецепты с фото саша фото катя и Музыка к сказке по щучьему велению Эмулятор nintendo для pc с играми с фото печенья песочные Рецепты цигарка картинки шорты цена и фото
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721