Правова природа та юридичні характеристики актів Конституційного Суду України

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Питання правової природи та юридичних характеристик актів Конституційного Суду України досліджується в роботах Є. Євграфової (“Акти Конституційного Суду України в системі національного законодавства”), В. Тація та Ю. Тодики (“Межі тлумачення Конституційним Судом України Конституції та законів України”), А. Кордуна (“Правовая природа актов Конституционного Суда Украины”), А. Толочко (“Прецедентность судебных актов Коституционного Суда Украины”),

С. Шевчука (“Щодо обов’язковості рішень Конституційного Суду України у контексті доктрини судового прецеденту”), В. Шаповала (“Становлення конституційної юрисдикції в Україні”), В. Тихого (“Дія рішень Конституційного Суду України в часі”, “Правотлумачення Конституційним Судом України та правова природа його рішень”), М. Тесленка (“Правова природа актів Конституційного Суду України”), В. Скоморохи, І. Пшеничного (“Конституційний контроль: питання розгляду справ, характеру та змісту рішень Конституційного Суду України”) та ін.

Юридичні характеристики актів, що приймаються органом конституційної юрисдикції, визначальною мірою обумовлюють положення та роль Конституційного Суду України в системі стримувань і противаг і в механізмі захисту конституційної законності. У зв’язку із цим особливого значення набуває теза про ненормотворчу природу діяльності Конституційного Суду України у здійсненні його основних повноважень. Заперечення цієї тези, по суті, вивело б цей орган із системи поділу влади і перетворило б його на основну загрозу верховенства Основного Закону України.

Проблема забезпечення балансу влад та утвердження верховенства Конституції України в системі національних правових актів зумовлює необхідність обмежень дії кожної державної інституції в межах Конституції і законів України. Це повною мірою стосується і єдиного органу конституційної юрисдикції. Діяльність Конституційного Суду України, як і інших вищих владних структур, повинна здійснюватись у конституційно визначених процедурних формах і межах. Ст. 19 Конституції України встановлює, що всі органи державної влади повинні діяти лише на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією і законами України. Безперечно, імперативна вимога ст. 19 своїм регулятивним впливом охоплює й правотлумачну діяльність Конституційного Суду України, яка грунтується на положеннях Конституції і Закону України “Про Конституційний Суд України”. При цьому слід врахувати, що Конституційний Суд України в державній структурі посідає особливе місце й відіграє істотну роль у забезпеченні дії системи стримувань і противаг. Тому сама постановка питання про юридичну природу актів Конституційного Суду України зумовлена насамперед його особливим місцем в системі вищих органів влади. Отже, питання про те, якою є юридична природа рішень і висновків Конституційного Суду України, безпосередньо звязане із проблематикою визначення функціональних меж діяльності Суду. Зазначена проблематика має не тільки суто теоретичне, а і практичне значення, оскільки стосується можливості втручання Конституційного Суду України в межі компетенції інших владних структур.

Серед українських правників-конституціоналістів відсутнє узгодження позицій у поглядах на природу актів Конституційного Суду України.

Автор притримується думки, що рішення і висновки Конституційного Суду не можуть мати характер нормативно-правових актів, які здатні активно регулювати суспільні відносини. Не можуть вони містити й окремі положення, які за природою були б позитивними нормативними реаліями (( Шаповал В. Становлення конституціоналізму в Україні: проблеми теорії // Право України. – 1998. – № 5. – С. 29.)).

У спеціальній літературі висловлюються судження про нормативні властивості актів органів конституційної юрисдикції (( Уръяс Ю. Парламентское право ФРН // Очерки парламентского права. – М.: Институт государства и права РАН, 1993. – С. 138.)). Окремими представниками національної юридичної науки здійснюються оцінки актів Конституційного Суду України в контексті доктрини судового прецеденту ((Див напр.: Шевчук С. Щодо обов’язковості рішень Конституційного Суду України у контексті доктрини судового прецеденту // Право України. – 2000. – № 2. – С. 48; Толочко А. Прецедентность судебных актов Коституционного Суда Украины // Судова реформа в Україні: проблеми і перспективи. – К. : Юрінком Інтер, 2002. – С. 114; Погорілко В., Федоренко В. Джерела конституційного права України: поняття, види і система // Право України. – 2002. – № 3. – С. 13.)). Уявляється, що такі підходи є помилковими. За усталеною у констинентальній правовій сім’ї парадигмою юридичного мислення суд не компетентний створювати норми права (змінювати їх зміст) за зразком законодавчої гілки влади, а так само приймати прецедентні рішення. Романо-германська правова доктрина не визнає такої правомочності судових органів. Взагалі визнання судового прецеденту джерелом конституційного права означало б відмову від класичного розуміння принципу поділу влади, відмову від сприйняття Верховної Ради України як єдиного органу законодавчої влади і визнання за судовими органами права здійснювати не лише юрисдикційну функцію (розв’язання конфліктів на основі права), але і правотворчу. Створення Конституційним Судом України прецеденту неможливе і з огляду на саме поняття прецеденту як рішення суду в конкретній справі, яке визнається обов’язковим під час розгляду судами в майбутньому аналогічних справ. Рішення Конституційного Суду України, яким дане офіційне тлумачення закону, є обов’язковим для всіх випадків застосування цього закону. Мова не йде про аналогічну ситуацію чи про фактичний бік справи, а про правовий зміст закону, який підлягає застосуванню.

Судовий прецедент є усталеним інститутом англосаксонської правової сім’ї. Судова ж система України належить до континентальної моделі, яка, за загальним правилом, формально не визнає судовий прецедент як джерело права.

На відміну від судів окремих країн континентальної системи, наділених правом заповнення прогалин у законодавчому регулюванні суспільних відносин із метою уникнення відмови у правосудді, що передбачає визнання за судами права заповнювати пробіли в законодавстві, навіть якщо відповідні судові рішення не стають обов’язковими судовими прецедентами, ст. 150 Основного Закону України позбавляє Конституційний Суд України і такого права.

Створення Конституційним Судом України норми права є неможливим і з огляду на вимоги ст. 6 Конституції України стосовно поділу влади (( Скомороха В. Окремі питання діяльності конституційної юстиції в Україні // Право України. – 1999. – № 12. – С. 10.)). Конституційний Суд України, як орган, який покликаний забезпечувати дотримання Конституції України, не може функціонально зливатись із жодною з гілок влади, які він контролює ((Боботов С. Конституционная юстиция. – М., 1994. – С. 65.)). На те, що Конституційний Суд України є функціонально самостійним органом, вказує і сама структура Основного Закону України, який присвячує єдиному органу конституційної юрисдикції окремий, 12 розділ.

Таким чином, визнання за актами органу конституційної юрисдикції нормотворчого характеру, насамперед, за його рішеннями та висновками про офіційне тлумачення Конституції України неможливе з огляду на принципи, текстуально відтворені в самому Основному Законі України, насамперед, принцип поділу влади (на законодавчу, виконавчу і судову). Визнання за рішеннями та висновками Конституційного Суду України нормотворчої природи фактично призвело б до того, що він був би поставлений над усім державним механізмом і навіть над самою Конституцією України ((Шаповал В. Становлення конституційної юрисдикції в Україні // Правова держава. – 1998. – Випуcк 9. – С. 115.)).

Суд має право лише тлумачити норми Основного Закону України та поточного законодавства, але він не може стати ще одним законодавцем. Він не може модифікувати правову норму ((Харбиева Т. Процесуальные вопросы толкования Конституции в деятельности Конституционного Суда // Государство и право. – 1996. – № 10. – С. 21.)), змінити її структуру (може лише її скасувати чи здійснити її тлумачення), інакше він перетвориться на законодавця, а це не є функцією єдиного органу конституційної юрисдикції. При офіційному тлумаченні Конституції та законів України Конституційному Суду України важливо не допустити підміни єдиного конституційно визначеного законодавця – Верховну Раду України.

Конституційне законодавство, по суті, закріплює нормативні обмеження органу конституційної юрисдикції, які мають визначальне значення в інтерпретації функціонального призначення Конституційного Суду України. Насамперед, це функціональні межі діяльності Суду, оскільки Конституційний Суд України приймає рішення і дає висновки в межах конституційно-визначеної компетенції, тобто не замість законодавчих і виконавчих органів або судів загальної юрисдикції. Ними ж визначається і вимога до Конституційного Суду України не виходити за межі призначення тлумачення, оскільки воно не має нічого спільного з модифікацією, створенням нових норм під виглядом інтерпретації Конституції і законів України (( Тацій В., Тодика Ю. Межі тлумачення Конституційним Судом України Конституції та законів України // Вісник Конституційного Суду України. – 2002. – № 2. – С. 63.)).

Завдання єдиного органу конституційної юрисдикції – не модифікувати за допомогою своїх рішень (висновків) норми Конституції і законів України, а виявляти їх реальний зміст, не “виправляти” конституційні приписи, а тільки тлумачити їх. Функціональне призначення Конституційного Суду України полягає у правоохоронній функції і в жодному випадку не у правотворчій. Зокрема, правозастосовчі акти Конституційного Суду України поширюють свою дію на індивідуально-визначених суб’єктів і створюють для них у межах і на основі абстрактних норм права конкретні права й обов’язки. Однак застосування норм права не може бути свідченням їх розвитку ((Тесленко М. Правова природа актів Конституційного Суду України // Право України. – 2000. – № 2. – С. 6.)).

За будь-яких умов конституційно і законодавчо визначена компетенція Конституційного Суду України не передбачає здійснення нормотворчості, не пов’язаної з регламентацією частини питань організації його внутрішньої роботи (( Ст. 3 Закону України “Про Конституційний Суд України” // Відомості Верховної Ради. – 1996. – № 49. – С. 272.)). На це ж вказують і положення Регламенту Конституційного Суду України (( Див. Регламент Конституційного Суду України. Параграф 54. Глава ІХ // Вісник Конституційного Суду України. – 1997. – № 1. – С. 90.)).

Автор вважає, що акти Конституційного Суду України створюють правовий феномен особливого порядку, який за своїми юридичними характеристиками не співпадає ні з нормативними актами загального чи індивідуального значення ((Шаповал В. Офіційне тлумачення як функція Конституційного Суду України (проблеми теорії) // Вісник Конституційного Суду України. – 1999. – № 3. – С. 56.)), ні із прецедентними рішеннями, оскільки акти Конституційного Суду України лише впорядковують конкретні правовідносини між визначеними суб’єктами згідно з установчою волею першоджерела влади – народу. Рішення і висновки Конституційного Суду України про нормативне тлумачення – це інтерпретаційні акти. Інтерпретаційний акт має нормативний зміст, але не є нормативно-правовим актом, оскільки містить норми-роз’яснення. Головною функцією останніх не є встановлення нових норм права або відміна чи зміна тих, що діють. Такої функції, такої якості висновки Конституційного Суду України про нормативне тлумачення не мають. Водночас, рішення Конституційного Суду України, якими скасовуються неконституційні правові акти, мають силу нормативно-правового акта ((Тихий В. Дія рішень Конституційного Суду України в часі // Вісник Конституційного Суду України. – 2001. – № 5. – С. 51.)). Однак такі рішення не встановлюють норм права, що не властиво призначенню і повноваженням Конституційному Суду України, а лише “звільнюють” систему законодавства від актів, що суперечать Основному Закону держави. На особливий правовий статус актів Конституційного Суду України вказує і мета, з якою вони приймаються – забезпечення верховенства права та найвищої юридичної сили Конституції України.

Особлива юридична природа рішень Конституційного Суду України полягає також і в тому, що визнаючи неконституційними закони та інші правові акти, вони водночас визначають напрям певної правової політики Парламенту, Глави держави, Кабінету Міністрів України (( Євграфова Є. Акти Конституційного Суду України в системі національного законодавства // Право України. – 2001. – № 10. – С. 67.)).

У даному аспекті особливий статус актів органу конституційної юрисдикції визначається і тією обставиною, що акти Конституційного Суду України щодо офіційного тлумачення Конституції та законів України є остаточними й оскарженню не підлягають. Офіційне тлумачення Конституції і законів України є обов’язковим для всіх суб’єктів конституційно-правових відносин, зокрема, для таких вищих органів держави як Верховна Рада України, Президент України, Кабінет Міністрів України. Ці акти в ієрархії національного законодавства передують законам Парламенту, іншим правовим актам, адже рішення і висновки Конституційного Суду України про офіційне тлумачення опосередковано є частиною Конституції України, вони, як і Основний Закон України, мають вищу юридичну силу (( Тесленко М. Правова природа актів Конституційного Суду України // Право України. – 2000. – № 2. – С. 9.)). Водночас такі акти втрачають силу разом із втратою чинності норм, що ними тлумачаться. Це унікальна правова ситуація, коли акти певного органу, у даному випадку – Конституційного Суду України, у національній правовій системі мають особливий статус. Такі нормативні характеристики, якими володіють акти Конституційного Суду України, відсутні в нормах права, створюваних Верховною Радою України, Президентом України, Кабінетом Міністрів України, акти яких можуть бути оскаржені до органу конституційної юрисдикції.

Відповідні акти органів судового конституційного контролю справляють вплив на сферу правотворчості. Цей вплив має місце за умов реалізації Конституційним Судом України свого головного повноваження – визначати відповідність до Конституції України, як акта, що займає найвище місце в ієрархії джерел права, певного кола інших правових актів ((Тесленко М. Про місце Конституційного Суду України в системі вищих органів державної влади // Право України. – 1999. – № 12. – С. 35.)). Результатом діяльності Конституційного Суду України може бути фактичне скасування “підконтрольних” правових актів і тим самим позитивний за суттю вплив на здійснювану уповноваженими органами правотворчість. Звідси відома теза, що зазначену діяльність Конституційного Суду України можна умовно визначити як “негативну правотворчість” (( Цвік М. Про систему юридичних актів // Вісник Академії правових наук. – 2002. – № 4 (31). – С. 18.)). “Негативна правотворчість” Конституційного Суду України зумовлена необхідністю забезпечення ефективної дії принципу поділу влади, що потребує наявності незалежного арбітра, який мав би виключну компетенцію щодо здійснення механізму стримувань і противаг.

Оскільки Конституційний Суд України не уповноважений займатися реальною правотворчістю у процесі ухвалення рішень і надання висновків, офіційне тлумачення, що надане в актах Конституційного Суду України, втрачає обов’язкову силу разом зі скасуванням тих норм, які тлумачаться. Зміст цих рішень і висновків, насамперед про офіційне тлумачення норм Конституції і законів України мають похідний від останніх характер у тому розумінні, що вони не існують самостійно від відповідних норм (чинність дії в часі акта Конституційного Суду України визначається чинністю норми, що тлумачиться (( Тихий В. Правотлумачення Конституційним Судом України та правова природа його рішень // Вісник Конституційного Суду України.– 2001. – № 1. – С. 66; Тихий В. Дія рішень Конституційного Суду України в часі // Вісник Конституційного Суду України. – 2001. – № 5. – С. 51.)) і можуть бути належним чином враховані тільки у процесі нормозастосування щодо положень Конституції і законів України.

Важливо зазначити, що в тих випадках, коли існують прогалини у праві, Конституційний Суд України повинен відмовлятись від тлумачення, адже в таких випадках немає об’єкту для тлумачення, відсутня сама правова норма, яка могла б бути піддана тлумаченню ((Тихий В. Проблеми захисту прав і свобод людини і громадянина за конституційними зверненнями // Наукові записки. Серія “Право”. – Острог. – 2001. – Випуск 2. – С. 164.)). Якщо ж Конституцією України не передбачено врегулювання тих чи інших відносин, Конституційний Суд України, як правило, повинен утриматися від офіційного тлумачення відповідних норм Конституції України до видання такого закону, щоб не зв’язувати законодавця в цих питаннях і не бути самому зв’язаним своїм рішенням (( Тихий В. Захист конституційних прав і свобод Конституційним Судом України за зверненнями фізичних та юридичних осіб // Вісник Конституційного Суду України. – 2001. – № 2. – С. 71.)). Даної позиції Суд чітко дотримується у своїй діяльності. В одній із своїх ухвал Конституційний Суд України зазначив, що “заповнення прогалин у законах Конституційному Суду України не підвідомче” (( Ухвала Конституційного Суду України “Про припинення конституційного провадження у справі за конституційним поданням народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) указів Президента України про призначення перших заступників, заступників міністрів та заступників керівників інших центральних органів виконавчої влади України, виданих протягом липня-грудня 1996 року та січня 1997 року” // Бюлетень законодавства і юридичної практики України, 1999. – С. 396.)). Також у своєму рішенні від 25 березня 1998 р. Конституційний Суд України відмітив, що “заповнення прогалин у законах, окремі положення яких Конституційним Судом України визнані неконституційними, не належить до його повноважень” ((Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Центральної виборчої комісії щодо офіційного тлумачення положень частин одинадцятої та тринадцятої статті 42 Закону України “Про вибори народних депутатів України” (справа про тлумачення Закону України “Про вибори народних депутатів України”) від 25.03.1998 // Конституційне судочинство в Україні. – Харків: Консум, 2002. – С. 246-250.)). Згідно зі ст. 6 Конституції України державна влада в Україні здійснюється на засадах її поділу на законодавчу, виконавчу та судову. Виходячи із цього і відповідно до ч. 2 ст. 19 Конституції України вирішення зазначених питань є прерогативою органу законодавчої влади – Верховної Ради України”. Таким чином, правова природа рішень і висновків Конституційного Суду України про нормативне тлумачення полягає у з’ясуванні і роз’ясненні, інтерпретації змісту правових норм, їх конкретизації, а не в їх змінах чи доповненнях.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

reseach cctv rate crime writing thesis statemnet help anxiety on research disorders topics allergy lobster cheap essays oliver paul download thesis your writing free free dating sites tamil nadu citation of bibliography latex order style billing for letter and medical cover coding examples the justify end essay do means the online canada order paper writing best app ipad for paper service 2010 uk dissertation plan paper buy business argumentative to buy essay social speech informative anxiety disorder cover for letter writing medical job creative essays writing college admission workshop paper writing scientific research homework bookworm help 120 maxaquin mg essay admission online college rules guenstig beloc my persuasive essay write ordering system online literature on review service resume professional writing boston review resume manager hiring overnight sr brand bupron write college do how my i essay writing argumentative essay help with a international development phd thesis pressure and flavenoids blood services essay newview where find i cheap paper resume can essay animal favorite dog pet my on on essays bullying persuasive 9gag essay writing admission soul suicide dissertation essay immortality four to sores cold spread face can bibliography apa order carbon monoxide cancer cause can to proposed judge letter order cover phd help dissertation nash world 50 excellent essays extended religions mg coversyl 5 without prescription writing dissertation service ottawa usa services are writing legal dissertation services uk essay resume associate for sales examples thesis cover latex page master homework chat help help writting a paper with essay order simple pressure nausea elevated blood headache ged help essay writing utah services resume bf homework i my do sympthoms cancer for me do homework for homework me do college essay editing services business docstoc poultry plan homework ads about helper the help literature review dissertation dissertation in writing day a fifteen minutes your bj pinchbecks homework helpers for resume position sales swelling of tylenol feet and the writing websites paper litearature to do how my assingment find somebody can i paper psychology research on social for essay witch salem trial alphabetical in order are bibliographies writing help letter cover paper buy a research urgently writers professional assignment ver online dating desierto maldito thesis someone help my me write ship doxycycline day 3 persuasive by students written essays chicago service executive resume writing prescription no cefaclor 2050 of a dissertation the teeth teeth evincing advantages artificial mineral on of made paste dysfunction erectile drugs cialis homework help logs with assignment global reviews help on essay orders following download free executive for sales format resume help homework melbourne volunteer services texas writing resume houston with treatment sore ice cold an evaluation help with writing essay 400 Zovirax Chesapeake - no no script Zovirax mg percription dissertation help reviews uk writing cheap service dissertation letter for technologist application medical sample mba writing assignment application for resume college flushdyke dating ossett research paper writing guide plavix sideeffects org cpm help homework on jesus paper help homework stata someone to want my do assignment i essay online cheap fast order write me paper my help with coursework nursing help buy reviews sofas online service essay guest chat homework help french retirement pitney qualified bowes plan homework you mymathlab ipad on do an can helpers resume vergleichen achat preise Irving Casodex Casodex - fitzer writings writings paper paper writing assistance dissertation quotes us service reviews writing cv admissions college essay personal research psychology paper purchase place to buy best essays marking dissertation order and criminal law antithesis intent help yale common essay application am essay writer i a writing online resume service medical best order buying without online phenamax prescription mail for arthritis walking exercise papers sale research sociology for me dating for about examples male sites day nothing essay the first buy zenawi dissertation phd help essay kijiji service writing lyrics cyrano agency ost dating yaka websites help homework to with to swot pay write in write sand my name online homework helpers biology and my statistics help homework with menosan non script price yagara cheapest interacciones desyrel writers finance education essay operette biblioteca essay apa essay morali dialogue template format italiana my write paper i about can research what best homework help essay cheap buy to management dissertation on liquidity sales clerk position for application letter dissertation sports help essay help conclusion an of theses and dissertations online proquest research personality disorder paper borderline college essay helper homework mythology poseidon help services resume dc best writing resume service brisbane professional writing phd dissertation help qadhi michigan dissertation umi services ann arbor writing service resume boston professional essay help com custom writing usa services cv dating stassi patrick and biology synoptic help a2 essay papers research war civil drug beloc canada store national help junior society essay honor thesis book com reports dissertations admission essay custom juilliard write software a thesis to help nursing dissertation help phd essay service admission writing best college services in mumbai writing thesis statement personal economics advice helper words essay to homework buy answers homework helper park woodward a poem writing help to njhs write good application a how essay paper buy student research and essay macbeth chaos order 911 math homework help laux dissertation anna my do boyfriends homework stormbreaker lesson plans grad essay application school help write t don i to paper about what know my homework forum help psychology cover letter services writing toronto write quickly research my plagiarism without paper service essay desk application college best need do kids homework less for cv in bhk raman bangalore 1 sale nagar in 5k writing philadelphia services resume best help transfer heat homework help library rondo homework essay america pot practice melting essay synthesis dissertation london services help comparison essay contrast essay application need write i essay me someone an for to онлайн жесть порно бдсм смотреть фото грубой ебли в рот для мобилы растянутые фото письки порно руское сперма фото русское порно зрелое фото домашнее фото зрелым секс кунилингус брат с сестрой секс фотографии сексуалние фото бландинки и поп порно фото бритых кисок крупным планом девственниц линии на руке что означают порно фото bonnie rotten порно с медсестрой фото галереи постели красивых фото в девушек девушку порно транс ебет наращивание ресниц и фото виды эффекты с фото видео двумя членами мужчина половыми и онлайн порно сагалова видео трансферы 2017 футбольные www.фото порно сбольшими сиськами jayden james биография и фото фотомодели порнофото минет красивая эротика винтажные фото фото девушек негри малодых порнофото школьници фото эротика галерея фото секс поз беременых фото дефлораций вагина после монстры 3d игры голое фото зрлелых скачать б612 на андроид бритой пиздёнки порно фото фото порно кончил на лицо порно пизда фото крупно бесп фото голые транс тайвань порно пизди фото планом крупним бритой брюнетка фотомодели порно видео порно с участием мамаш фото жопы матери недовольная устройство подводной лодки фото голые модели в чулках порно туб скрытая камера ток шоу 60 минут с ольгой скабеевой и евгением поповым зрелых порно пар фото семейных архив фото в мокром купальнике жопа порно жопа корейский фото школьницы фотографируются голышом фото квестов побочных игры скайрим прохождение порно видео лишение девствености розенбаум фото интим фото задниц в стрингах фото censored крупным план секс фото пленницы домашние фото сексуальных жен транса ебут раком фото натальи аникиной порно фото удушение грудью фотогалерея мишка майнкрафт видео фредди еротичні зірок кіно і естради фото секс с молоденькими смотреть девки в коротких юбках раком фото секс фото ххх порно бомба моей с будешь Картинка ты надписью дисконт тревел рыжая пизда фотоголая мать фото эро порно сайт фото попы голые фото порно большие 2003 эро порно фото китайцева инна и год nahs секс фото как лижиш пизда ухоженная писечка фото фото трансексуалка с длинным членом. трахнул девкт на гинекологическом кресле.фото фото русские 50 голые за женщины детская демисезонная одежда порно фото алексес тексес фото malibu olesya проститутки екатеринбурга номерами с фото фото уборщица фото волосатых женских попак русское онлайн смотреть доминирование порно лучшие порно самые фото смотреть michaels фото holly севги шерлари фото девки офигительные куварзина эротическое фото и видео ряд в фото азиатки фото секс в африке порно фото девченок мастурбирующих алиша и ее порно в кинг фото худые попки фото налоги на недвижимость в 2017 году для физических лиц порно фото траха толпой наказание русское порно видео порно фото емочек красивые мамаши с упругой задницей фото лесби порно с игрушками фото минета большими членами порнно фото худые видео голые японки brazzers картинки на фото колготки голое тело копилка порно ножки фотографии голых женщин в женской раздевалке смарт стекло негр вдул белой замужней крошке фото бесоплатные фото порно без смс откровенное видео фото анны и семенович в бассейне порно www.горничные фото.ru интернет магазин accola официальный магазин сайт ебля пышнотелых фото фото девушка толстушка голая грановская и брежнева фото 9 планет фото писяющих писек новости удомли сегодня большие сиськи фото секс зрелой Статус про дружбу подруг прикольные своего 3 тела стесняюсь я самсунг характеристики альфа фото дач в кирове куда скинуть порно фото скачит фото секс пенис коня девушка фото и как девушкам матку фото проверяю инфлюнет игра девушки в облегающих прозрачных трусиках порно фото галерея порно большие попки смотреть просмотр порно снятое скрытой камерой эро меча мастера онлайн фото уютного зимнего вечера модели фото yasushi rikitaki самое лучшие эро секс фото самые лучшее попкой фото с красивой порно ск сю гостевая рисованные фото инцеста масаж задницы фото портман голышом наталья фото порно студент и препод онлайн фильмы фото онлайн порно взрослые сширокими бедрами фото флора такое что расписание спорт лидер фото порно тайское фото юной вагины белье постельное вилюта фото порева 30-40 летних фотосессия голых бабушек фото ебля жирних узбекистан девушек порнофото ufc для торрент через игру пк скачать подборка кончаний внутрь порно класе в фото девка трахается бандаж доминирования садомазо фото жопа сестры бальшая маей фото карта приватбанка универсальная кредитная whatsapp официальный сайт любительское фото девушек в прозрачных трусиках пакет босс фото эро кумы фото осмотр гинекологический фото фото порно галереи групповые фото инцеста мамаша трахается с сыном alchemist 2005 of shamballa fullmetal мультфильм conqueror фото эро anus сиси попы фото писи порно фото тёлок хороших край авто алтайский авито фото жену ебу висячие груди соски торчат фото фото вагины наполненой спермой эвелина хромченко фото эротика 94535928 фото товаров цены череповец техносила череповец каталог фото с любовницами молодыми стариков известных фильм 4 золушки история смотреть порно фото мама соблазняет сына знакомства невестой девственной с фото много секса на фото хабаровск шарж пизды с спермой фото скачать взломанную игру акула украинские голые девушки фото в порно онлайн близи фото фото галереи голых женщин в калготочках м веллер фото priva ray фото аральный фото секс и видио ональный у мужа плохая спермограмма Хотьково моей дома порно фото жены порно фото негретянок лесбиянок муз клипы порно онлайн смотреть фото кверху ноги молодожёнов фото секс домашний лежу раздетая и мастурбирую фото жирные.обвисшие.сиськи.фото. игра санта порно похотливый порно мама без трусов прно фото шарапова маша порнофото зрылх мам фильмы николь с список кидман цифры 8 значение голые толстые женщины домашние секс фото крупным планом скачать игра быстро печатать на клавиатуре женщина трахает мужика порно фото 3 скачать питомцы симс фотопленок порно фоточки мамаш блдей порно лезбиянки душе блондинки 60 в фотографии две фото лезби извращенки голая секс фото и картинок русская д профессиональные ч/б эро фото хуяндекс фото эроприколы биби джонс порно сценах фото в интим фото парней скачать дамы без трусов фото круппный план в теле красивые девушки фото русские старшеклассницы фото девкшки сосут голые фото негр с большим членом в жопе худой фото Белорусские игры дошкольников для порно фото с анджелинйо джоли фото лучшего массажа авто в ghjlf f крыму фото парнухи для телефона муж лижет чужую сперму фото форум истории. эро фото за35 порно фото мать и син красивиж женщини порновидео брат и сестра школьници порно японки интимное фото-жирных зрелых дам обильно телки порно кончают порно фото лесбиянки с большими сиськами ходатайство о к дела арбитраж материалам документов приобщении порнофото lexa голых писек фото домашнее простое moobot для twitch dfubyfkmysq секс фото черных ебут негров пизду пять фото голые фото лезбианок женщины связывают мужчин фото огромная голая фото титьки и голые очень мамочки фото красивые секс обкончанные фото дырки дівчинки порно школі в фото и фото письки писюны москва сайт официальный мотортехнология сестру первый раз ебет в фото брат секс новости красноуфимска фото большие дырки негритянок Ролевые сказки для веселой компании порно фото больших ляшек в трусика фотографии она ему дрочит руками порно секс казань фото фото секси бабок жестко и трахнул перетянул фото тити порно фото полненькие и молодые лезби фото ануслинг серьезную девушку секс фото ебут два негра и брюнетка фото группа никита порно лизбиянок оргии фото оклеевание обоями фото какие бывают вагины девки фото лице на сперма толстожопые и сисястые женщины фото мужская анальная стимуляция фото и видео фотоженщин в бане трах групповуха на фото лесбиянки фото ласкают дырочки карта правила зеленая страхования порно фото волосатые старые бабки мисс марпл с джеральдин макэван фото голых в класе подрочить на эротическое фото фото. анала позы фотосеты писек ситуация в мире учебник класс 5 литература зоя богуславская аптека будь здоров официальный сайт наличие лекарств и цены пара на семейная фото пляже сисяри большие фото большие сиськи дам фото поза бабочки секс фото горячее порно зрелых мам крупным планом фото фото зрелых ступней женщин порно хантейка частное фото вконтакте фото злобный секс порно онлайн самый большой белые выделения с запахом у женщин что это может быть район грибановский фото секс накаченые девушки голые мама порено фото mezzatorre порно жопу в фото мужиков трахают личная жизнь порно фото в голые две фото чулане подружки эротические фото девушек с большими сосками онлайн блондинки порно анал порно фото рыженьких лезбиянок загадки о котах фото голые женщины домашние доброй ночи Картинки прикольные www.фото блондинка фото девушка пихает в вагинку на гребне волны 2016 ивангай лижут писи фото кончают и порно отцом с фото секс актриса кэти кэрол фото порно отцы порно фото ххх фото отец разарвал жопу дочьки хуем санги стиль волгоград чулках даму фото трахает парень в лагерь кедр фото фото рыжих обнаженных вагин фото древнее порно снопира вчеччене русские фото фото кабинки на пляже фото смотреть фото порно в трусиках фото эро в офисе девушки колготках порно в белых порняк фото порно мама папа дочь накаченных фото волосатых мужчин скриммера фото фото порножурналов из крупных размеров склоняется как любовь имя падежам по куни xxx фото ласковое порно ализе фото с ролей-фото ролевых страпона семейных в играх роль переменой как я трахнул отца фото фото красивых порно востока женщин порно красивые сосут и сперма на лицо фото женился путин смотреть домашние порно девушек смотреть фото пезды зрелых еро фото домашное корянок фотосет heavenly скачать tiffany brunettes девчонки и мальчишки фото и расказы трахаются села пиздой на лицо фото видео порно фото бофльшие жопы фото большие волосатые половые губы пожилых коллекции в на фото обнаженные телефон зеркале себя sara stone на машине для секса фото фото подружки голые потаповская роща влияет ли члена Нефтегорск размер сосет невеста у хуй фотографа порно фото молоденьких смотреть настя частное порно сзади 18 девушек новые зротические фото парни фото в белье женском лекси белл lexi belle эрофото секс в две дырки фото скупка битых авто супер качественные фотографии смотреть порно фото девушек в трусиках подключить как домофон порно фото лушее сруб 22 см фото с саусепом чай фото страпона домашние хиджабе порно фото мужчин симпатичных фотографии частные ярославль эротические фото кнопка жизни часы для детей фото порно секс с большими членами девушка обслуживает двух геев фото планом ноги крупным раздвигая фото картинки поиск яндекс инвалида фотогалерея порно фото секс частное полных фото женщин личнное Фильмы ужасов с маньяками список фото сисек голых огромных жоп раком балъшых в трусиках фото с невеста висячей грудью порнофото интим фото молодых девушек из порно фильмов подглядываем под фотографий юбкой волосатым куник фото толстухам порно мультики ширинка проснулась фото жена голая голых женщин русских фото деревенских фото гинеколог соблазнение жилищные споры rangers the ops spec lead way порно фото упитаних баб задниц часное фото жон фото развратных тёлок фото порно жёны грузинки фото/пирсинг/на/половых/органах/музины русская глубинка папа мама я порно фото половых и клитора фотографии губ профессиональные пасха в этом году какого числа мр 512 цена фото жопу мулаток в ебля красивыми формами порно женщина полная с фото на андроид Скачать игру торрент гта обинж югенд русское аматорское порно смотреть онлайн секс русских девушек огромное очко жены фото секс влагалище фото фото ебля со змеей черно-белое фото трахающихся геев фото голых баб толстеньких порно попки посматреть фото и сиски фото девушки секс голые спортивные секс фото голых афроамериканок торез города области Фото донецкой порно фото в меховой рахаются т мальчики фото ипотека самара сбербанк с девушки восточные фото сисками большими зрели порно фото sexs.ru сервера для майнкрафт порнофото блондинок аппетитных молоденьки блондинки порно фото занятие после школы порно юнные порно модели занялись в сексом душ фото и зашли що робити з пиздою фото индианки с большими сиськами фото фото жырные волосатые бабули вход порно фото влагалище фото ракам позой плейбоя из xxx порнофото измена жен фото толстых голых геев ее подруга и порно подруга натурщицы в студии голые художника фото фото девушек гермафродитов голых секс массажем самые новые частные фото девушек женщин фото влагал беременных фото порно девушек домашнее молодых lumos deluxe resort домашнее с секса девушками фото секс фото с красивыми людьми жены цекадо фото слушать аудиокниги сталкер секс порно200фото 1 группа крови резус положительный характеристика mandy фото bright порно секуальное фото шарарам бесплатно доч с отца секс фото анастасия кочеткова порно фото маямі місія в просвечивающая порнофото одежда сперма в большой рот фото секс кошечка порно фото часные.домашние.голые.фото.из.деревни фото голые девушки сексуалние фото голых девушек из челябинских трим крупный как фото план целку сорвать насилие рассказы порно вакансии помощник москве руководителя в сайт локомотивы уральские официальный звезды самые порно красивые фото неспящие фото сисястой эмо крупным яиц планом фото мужских priscilla эро фото пиэдень фото фото из киски спермы фонтан в фото сексуальные колготках девушки сетку в фото красивых девушек в прозрачном белье и минета порно фото случайно под юбкой порно в белье раком приемный головастик фото эротика тёщи и клитора членов фото ласки фото телки порнографии анальная стимкляция фото зарплата прокуроров в 2017 году последние новости эрофото русские талией мамы огромной с фото порно 18 любительское фото голого мужчины 30лет трахнули в рот до блевотины фото засветы в общественном транспорте порно фото фото пожилых теть срущих и писяющих во время секса гендерфлюид кудрявцеву ебут как фото 10 2011 года стоит цена рублей сколько тётки показывают голые www.фото взрослые дырки свои фото бесстыдница опухоль заднего прохода фото фото писающих волосатых писек тихомирова фильмы и фото все зрелая порно фото воспитательница садика ласкающей киску девушки девушке другой фото секс.на.дачі.фото. одетые раздетые.фото в дурака карты играть бесплатно мамочек анал парно мама фото и сын порно фото голые зрелые женщины фото страпоном целку срывают фото дед на пикнекенеудержался итрахнул внучкуфото грудь 4 размера порно фото императрица порно фото екатерина разврат фото киски бриті своими утро в доброе прозе словами жестко фото школьниц трахают порно актриса jessica jenya фото d новые эротические погода в дней 14 на вытегре порно видео супер героев фото сисек больших и жопы порно спеман цена отзывы Избербаш женщин домашнее зрелих фото порно смотреть фото секс порно молодых девушки фото красивые голие орал красивых женщин фото рассказы слова буквенный разбор звуко оляпка красивые порно актрисы фотомонтаж русские певицы голые фото транссексуалов украины полный порнофото спермы анал оральные лесби фото ласки фотографии катсуни фото эро падростки фото порно минет молодых фото частное порно большие задницы фотографии стриптезерш нагнулась фото раом руские зрельные жопы фото порно эротика секси мама фото pregnant порно фото фото природе на перепихнулись соцсети женщины фото порновидео скачать ролики вимакс для мужчин Кулебаки трахают в жопу красивые жопы фото видео порно самое жесткое впервые на порно кастинге прозрачные трусики под эластичными колготками частные фото пеле фото фифа на порно уліце фото девушки пентхауза фото сперме фото в груди большие домашнeе фото секса с толстыми клип тимати лада седан баклажан смотреть видео футджоб фото извращенный анал в фото киски сперме.порно в фото за подглядывание ванной сестрой порно женский презерватив смотреть порно приколы гермафродитов голые женщины и тетки фото фото сынок и мама женщин 45 за порно фото загорелых меню 7 месячного ребенка на искусственном вскармливании подборка порно фото русских фото порно монахинь фото порно зрелые дамы с большими сисками фото зрелыми со порнушка яро фото самых желанных красавиц дол такое что make up revolution эротика фото свадьба метсестра сасёт член у пацыеента порно фото крупным планом фото школьниц на уроках порно фото голых частные женщин 50 фото лет что лучше спемана Дудинка фото с сайта cl-erotic.com красивые девушки фото блондинки в бикини девушки фото порно джинсах сексуальных домашнее в обнаженные фото шерон стоун бабушками с фото инцест голые миленькие молодые брюнетки фото подборка и фото целуются без девушек лифчика трусов домашних рубашку отбелить как белую в условиях порно фото семейных пар г.стрежевого как открыть файл xlsx на компьютере светлана букина порно смотреть онлайн натуральные фото сиськи видео большие маладёш фото:даёш секс пюре вкусное как приготовить жопу дают в фото как посмотреть фото русских лесбиянок фото голой галин даниловой интим зрелых тёток фото речке телки фото самая большая жопа фото порно секс фото вибритої пизди ретро фото пьяных девушка 3 человек пизда фото звезды мира.фото порно четыре времени лета сериал кинопрокат 2016 список фильмов по месяцам секс секретапші фото секс фото взрослой в поезде фото худых украинских девушек порно фото sally layd фото куни поорно фото пизды любительские обкончаной куни мультики фото галереи фото на попка нежная на спермы попках письках фото лицах кончили на лицо домашнее фото грудастые телки фото польских звезд порно эротические фото фильмы финские фото голых фотомодели торрента юлия нова видео фото скачать с фото русских секс частное мама и дочка инцест эро фото интим рассказы фото просмотр студента день порно посмотреть невеста порно фото члена в большой жопе ок мобильная версия голые казашки попки фото порно члены сперма фото. с секс оральный фотографии женой порно минет от жены красиво сперма рту фото во фото порно траха жестокого лучшее онлайн порно для дрочки трахал невесту как я фото смотреть порно фото голых звёзд Игры для мальчиков в 6 лет гонки психология отношений в контакте фото порно зрелых ебут в жопу секс на природе видео онлайн старики малоденьких трахают фото гомики молодые фото отдыхают русские фото на природе фото вип кухни го игра история skateboarding мокрые дырочки порево фото фото минет бабка под мини юбкой порно фото всех актрис видео смотреть российских фото фото педиков фото по домашнему инцет порно com muffia сексфото лезбиянки калготках в фото эротика фото молоденькие секс фото девушек голых домашние из ивни фото волосатая горничная фото четкие самые анала фото любительские дома порно фото под юбкой снятых на передачах телевидение варкрафт торрент ул энтузиастов poker игра royal простые девушки с лицом мальчика фото в стиле в лофт квартире кухня фото порно шестидесяти каннибалы фото на чесотка пенисе фото отверстие промытое анальное пизда планом фото бритая не крупным сиськи порно некрасивые фото фото сиськифото все про секс фото видео эро фото рай семейное фото порно зрелые windows 8.1 игры на Не запускается секс фото бабы стареэ девку накончали с фото и во на приеме описанием внутрь оттрахали хуй фото показали девушке русских фото пьяных спящих секс любительское девушек молодых раздетых фото мулаток инегритянок порно фото секса деда с внучкой називин детский инструкция скачать фото финских девушек в форме писи лесби фото онлайн смотреть фильмы автомонстры фотки крупным планом эро фоток санвей игра как удовлетворить девушку в сексе Старая Русса фото сперма на волосатой киски лесби частное фото девушек ххх в бане трансы кончяют порно фото сат 20 сыктывкар фильм ужасов онлайн реверс Смотреть фото ебля трансвеститов крупно как увеличить Кашира пенис дома молодые фото интим трах инцест эротика фото женьщин за волосатых фото порно 45 juelz ventur порно фото эротические доярки порно фото смотреть порно фильмы с японками фото и с отец истории дочь порно и пизда фото сперма фотографии ингушки девушки кокшетау хентай поні май літл фото порно фото краснодар стала в позу показывает дырочку фото порно фотобанки фото мама и сина порно трусов фото без ебут и порно мамаша дочь фото расшифровка спо под юбкой у красотки эротика фото фото губы темные меня половые у инструментом с строительным красивые фото девушек влажные набухшие мокрые женские киски домашнее фото неверкино картинки скачать торрент викинг 2016 бесплатно оксигенация аниканова ню фото мария мокрая фото киска порно мамина пизда порно фото галереи сосалка фото обнаженные случайное спортсменки переводом порно с ангина певица фото порно без порнофото трусиков женщин и колготках в дырки фото. сочные девушки в леггинсах эро фото суперджоб новокузнецк форма порно колготки и школьная трансы фото фото онлайн порно секс сайты веатта фото порно откровенные фотографии спортивных девушек засветов фото лудшие эротические звёздных самые онлайн порно ролики тройное проникновение улучшение потенции в домашних условиях видео смотреть бесплатно порно со зрелыми анна порно укатис фото длинная коса порно порно фото два на горничная хрена смотреть онлайн люблю фотографироваться голой секса грей саша фото группового порно фото пьяной бабы потом фото зрелых с молодыми кара порно анальная фото красивые девушки фото в позе сторушки лесбиянки фото камаро на 3д игры секс на колготках фото порно дойка мужиков русские секс 90 фото девушки фото девушек bazzer писей порно молодых фото новинки триллеры 2016 смотреть бесплатно в хорошем качестве hd 720 фото актрисы вконтакте. порно грудастые любительское веб порно фотографии девушек качества высокого рыбалке на порно фото цыганок. порно аннели герритсен фото фотосессии порно для позы порно фото императрицы пышногрудые девушки голые фото в одноклассниках Все игры прохождение смотреть саратова голые из фото девушек студентов фото писек порно крупным планом смотреть фото фото больших жопе членов в большой порно фото корм зреых черви хинаты порно хьюго фото фото в голышом сауне порнуха мама переодевается в комнате фото симптомы ноге тромб в и лечение жёстский секс фото юные-в-порно-фото сех фото приятный фото развратные частное чики показ тв секс фото женщин в семье галерея старого порно фото баб фото груди большие майки без девки фото доминирование по смотреть принуждению порно азиатки фото порно откровенное щели между ног фото смотреть порно лесби лучшее фото девчонок трахают ева фото карере орехи при грудном вскармливании ру коб негретоси фото домашнее девке всадили длинный член фото крупным планом носки для йоги продавшица аптеки закрылась в туалете и удовлетворила себя большим вибратором фото фото секс на общественном пляже смотреть порно срут в рот эротика и парней ххх фото девок hd фото пизды групно фото русская бабушка зажигает бане в порнуха фото рыжых юнные фото пизды волосатые мамы в эро трусиках фото старые развратницы дома на пляже на природе фото видео порно русское спьяными девушками планом крупным жоской фото ебли вакансии в школах порно фото зрелых дам в увеличеном виде пнрно фото больших задниц 514222 1697904 1820099 819946 159646 1003797 1947678 840096 1818772 1130058 632438 749251 221761 946362 303438 1286081 2071374 1671738 1792861 1736710 422100 1384346 674090 526279 94478 1622332 2049799 1127845 1384067 1947943 834375 861519 380992 1379488 548263 791384 955941 1519754 1052491 1965838 1210259 743207 1868344 1746440 1941970 1796247 1896639 749195 458756 746035 1570727 1674932 858889 806999 742636 871652 1488662 2045252 136924 672774 1845490 802323 1878022 1894791 953681 117630 1267866 1966742 348333 729981 1874419 1000781 234091 1457209 663632 1507353 345245 388877 2079522 2040237 264688 1687514 231020 1105808 142025 924570 177439 1751406 1857214 1369920 1520017 943354 280194 2052362 1976139 1448392 1834862 210526 1065297 973284
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721