Правова природа та юридичні характеристики актів Конституційного Суду України

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Питання правової природи та юридичних характеристик актів Конституційного Суду України досліджується в роботах Є. Євграфової (“Акти Конституційного Суду України в системі національного законодавства”), В. Тація та Ю. Тодики (“Межі тлумачення Конституційним Судом України Конституції та законів України”), А. Кордуна (“Правовая природа актов Конституционного Суда Украины”), А. Толочко (“Прецедентность судебных актов Коституционного Суда Украины”),

С. Шевчука (“Щодо обов’язковості рішень Конституційного Суду України у контексті доктрини судового прецеденту”), В. Шаповала (“Становлення конституційної юрисдикції в Україні”), В. Тихого (“Дія рішень Конституційного Суду України в часі”, “Правотлумачення Конституційним Судом України та правова природа його рішень”), М. Тесленка (“Правова природа актів Конституційного Суду України”), В. Скоморохи, І. Пшеничного (“Конституційний контроль: питання розгляду справ, характеру та змісту рішень Конституційного Суду України”) та ін.

Юридичні характеристики актів, що приймаються органом конституційної юрисдикції, визначальною мірою обумовлюють положення та роль Конституційного Суду України в системі стримувань і противаг і в механізмі захисту конституційної законності. У зв’язку із цим особливого значення набуває теза про ненормотворчу природу діяльності Конституційного Суду України у здійсненні його основних повноважень. Заперечення цієї тези, по суті, вивело б цей орган із системи поділу влади і перетворило б його на основну загрозу верховенства Основного Закону України.

Проблема забезпечення балансу влад та утвердження верховенства Конституції України в системі національних правових актів зумовлює необхідність обмежень дії кожної державної інституції в межах Конституції і законів України. Це повною мірою стосується і єдиного органу конституційної юрисдикції. Діяльність Конституційного Суду України, як і інших вищих владних структур, повинна здійснюватись у конституційно визначених процедурних формах і межах. Ст. 19 Конституції України встановлює, що всі органи державної влади повинні діяти лише на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією і законами України. Безперечно, імперативна вимога ст. 19 своїм регулятивним впливом охоплює й правотлумачну діяльність Конституційного Суду України, яка грунтується на положеннях Конституції і Закону України “Про Конституційний Суд України”. При цьому слід врахувати, що Конституційний Суд України в державній структурі посідає особливе місце й відіграє істотну роль у забезпеченні дії системи стримувань і противаг. Тому сама постановка питання про юридичну природу актів Конституційного Суду України зумовлена насамперед його особливим місцем в системі вищих органів влади. Отже, питання про те, якою є юридична природа рішень і висновків Конституційного Суду України, безпосередньо звязане із проблематикою визначення функціональних меж діяльності Суду. Зазначена проблематика має не тільки суто теоретичне, а і практичне значення, оскільки стосується можливості втручання Конституційного Суду України в межі компетенції інших владних структур.

Серед українських правників-конституціоналістів відсутнє узгодження позицій у поглядах на природу актів Конституційного Суду України.

Автор притримується думки, що рішення і висновки Конституційного Суду не можуть мати характер нормативно-правових актів, які здатні активно регулювати суспільні відносини. Не можуть вони містити й окремі положення, які за природою були б позитивними нормативними реаліями (( Шаповал В. Становлення конституціоналізму в Україні: проблеми теорії // Право України. – 1998. – № 5. – С. 29.)).

У спеціальній літературі висловлюються судження про нормативні властивості актів органів конституційної юрисдикції (( Уръяс Ю. Парламентское право ФРН // Очерки парламентского права. – М.: Институт государства и права РАН, 1993. – С. 138.)). Окремими представниками національної юридичної науки здійснюються оцінки актів Конституційного Суду України в контексті доктрини судового прецеденту ((Див напр.: Шевчук С. Щодо обов’язковості рішень Конституційного Суду України у контексті доктрини судового прецеденту // Право України. – 2000. – № 2. – С. 48; Толочко А. Прецедентность судебных актов Коституционного Суда Украины // Судова реформа в Україні: проблеми і перспективи. – К. : Юрінком Інтер, 2002. – С. 114; Погорілко В., Федоренко В. Джерела конституційного права України: поняття, види і система // Право України. – 2002. – № 3. – С. 13.)). Уявляється, що такі підходи є помилковими. За усталеною у констинентальній правовій сім’ї парадигмою юридичного мислення суд не компетентний створювати норми права (змінювати їх зміст) за зразком законодавчої гілки влади, а так само приймати прецедентні рішення. Романо-германська правова доктрина не визнає такої правомочності судових органів. Взагалі визнання судового прецеденту джерелом конституційного права означало б відмову від класичного розуміння принципу поділу влади, відмову від сприйняття Верховної Ради України як єдиного органу законодавчої влади і визнання за судовими органами права здійснювати не лише юрисдикційну функцію (розв’язання конфліктів на основі права), але і правотворчу. Створення Конституційним Судом України прецеденту неможливе і з огляду на саме поняття прецеденту як рішення суду в конкретній справі, яке визнається обов’язковим під час розгляду судами в майбутньому аналогічних справ. Рішення Конституційного Суду України, яким дане офіційне тлумачення закону, є обов’язковим для всіх випадків застосування цього закону. Мова не йде про аналогічну ситуацію чи про фактичний бік справи, а про правовий зміст закону, який підлягає застосуванню.

Судовий прецедент є усталеним інститутом англосаксонської правової сім’ї. Судова ж система України належить до континентальної моделі, яка, за загальним правилом, формально не визнає судовий прецедент як джерело права.

На відміну від судів окремих країн континентальної системи, наділених правом заповнення прогалин у законодавчому регулюванні суспільних відносин із метою уникнення відмови у правосудді, що передбачає визнання за судами права заповнювати пробіли в законодавстві, навіть якщо відповідні судові рішення не стають обов’язковими судовими прецедентами, ст. 150 Основного Закону України позбавляє Конституційний Суд України і такого права.

Створення Конституційним Судом України норми права є неможливим і з огляду на вимоги ст. 6 Конституції України стосовно поділу влади (( Скомороха В. Окремі питання діяльності конституційної юстиції в Україні // Право України. – 1999. – № 12. – С. 10.)). Конституційний Суд України, як орган, який покликаний забезпечувати дотримання Конституції України, не може функціонально зливатись із жодною з гілок влади, які він контролює ((Боботов С. Конституционная юстиция. – М., 1994. – С. 65.)). На те, що Конституційний Суд України є функціонально самостійним органом, вказує і сама структура Основного Закону України, який присвячує єдиному органу конституційної юрисдикції окремий, 12 розділ.

Таким чином, визнання за актами органу конституційної юрисдикції нормотворчого характеру, насамперед, за його рішеннями та висновками про офіційне тлумачення Конституції України неможливе з огляду на принципи, текстуально відтворені в самому Основному Законі України, насамперед, принцип поділу влади (на законодавчу, виконавчу і судову). Визнання за рішеннями та висновками Конституційного Суду України нормотворчої природи фактично призвело б до того, що він був би поставлений над усім державним механізмом і навіть над самою Конституцією України ((Шаповал В. Становлення конституційної юрисдикції в Україні // Правова держава. – 1998. – Випуcк 9. – С. 115.)).

Суд має право лише тлумачити норми Основного Закону України та поточного законодавства, але він не може стати ще одним законодавцем. Він не може модифікувати правову норму ((Харбиева Т. Процесуальные вопросы толкования Конституции в деятельности Конституционного Суда // Государство и право. – 1996. – № 10. – С. 21.)), змінити її структуру (може лише її скасувати чи здійснити її тлумачення), інакше він перетвориться на законодавця, а це не є функцією єдиного органу конституційної юрисдикції. При офіційному тлумаченні Конституції та законів України Конституційному Суду України важливо не допустити підміни єдиного конституційно визначеного законодавця – Верховну Раду України.

Конституційне законодавство, по суті, закріплює нормативні обмеження органу конституційної юрисдикції, які мають визначальне значення в інтерпретації функціонального призначення Конституційного Суду України. Насамперед, це функціональні межі діяльності Суду, оскільки Конституційний Суд України приймає рішення і дає висновки в межах конституційно-визначеної компетенції, тобто не замість законодавчих і виконавчих органів або судів загальної юрисдикції. Ними ж визначається і вимога до Конституційного Суду України не виходити за межі призначення тлумачення, оскільки воно не має нічого спільного з модифікацією, створенням нових норм під виглядом інтерпретації Конституції і законів України (( Тацій В., Тодика Ю. Межі тлумачення Конституційним Судом України Конституції та законів України // Вісник Конституційного Суду України. – 2002. – № 2. – С. 63.)).

Завдання єдиного органу конституційної юрисдикції – не модифікувати за допомогою своїх рішень (висновків) норми Конституції і законів України, а виявляти їх реальний зміст, не “виправляти” конституційні приписи, а тільки тлумачити їх. Функціональне призначення Конституційного Суду України полягає у правоохоронній функції і в жодному випадку не у правотворчій. Зокрема, правозастосовчі акти Конституційного Суду України поширюють свою дію на індивідуально-визначених суб’єктів і створюють для них у межах і на основі абстрактних норм права конкретні права й обов’язки. Однак застосування норм права не може бути свідченням їх розвитку ((Тесленко М. Правова природа актів Конституційного Суду України // Право України. – 2000. – № 2. – С. 6.)).

За будь-яких умов конституційно і законодавчо визначена компетенція Конституційного Суду України не передбачає здійснення нормотворчості, не пов’язаної з регламентацією частини питань організації його внутрішньої роботи (( Ст. 3 Закону України “Про Конституційний Суд України” // Відомості Верховної Ради. – 1996. – № 49. – С. 272.)). На це ж вказують і положення Регламенту Конституційного Суду України (( Див. Регламент Конституційного Суду України. Параграф 54. Глава ІХ // Вісник Конституційного Суду України. – 1997. – № 1. – С. 90.)).

Автор вважає, що акти Конституційного Суду України створюють правовий феномен особливого порядку, який за своїми юридичними характеристиками не співпадає ні з нормативними актами загального чи індивідуального значення ((Шаповал В. Офіційне тлумачення як функція Конституційного Суду України (проблеми теорії) // Вісник Конституційного Суду України. – 1999. – № 3. – С. 56.)), ні із прецедентними рішеннями, оскільки акти Конституційного Суду України лише впорядковують конкретні правовідносини між визначеними суб’єктами згідно з установчою волею першоджерела влади – народу. Рішення і висновки Конституційного Суду України про нормативне тлумачення – це інтерпретаційні акти. Інтерпретаційний акт має нормативний зміст, але не є нормативно-правовим актом, оскільки містить норми-роз’яснення. Головною функцією останніх не є встановлення нових норм права або відміна чи зміна тих, що діють. Такої функції, такої якості висновки Конституційного Суду України про нормативне тлумачення не мають. Водночас, рішення Конституційного Суду України, якими скасовуються неконституційні правові акти, мають силу нормативно-правового акта ((Тихий В. Дія рішень Конституційного Суду України в часі // Вісник Конституційного Суду України. – 2001. – № 5. – С. 51.)). Однак такі рішення не встановлюють норм права, що не властиво призначенню і повноваженням Конституційному Суду України, а лише “звільнюють” систему законодавства від актів, що суперечать Основному Закону держави. На особливий правовий статус актів Конституційного Суду України вказує і мета, з якою вони приймаються – забезпечення верховенства права та найвищої юридичної сили Конституції України.

Особлива юридична природа рішень Конституційного Суду України полягає також і в тому, що визнаючи неконституційними закони та інші правові акти, вони водночас визначають напрям певної правової політики Парламенту, Глави держави, Кабінету Міністрів України (( Євграфова Є. Акти Конституційного Суду України в системі національного законодавства // Право України. – 2001. – № 10. – С. 67.)).

У даному аспекті особливий статус актів органу конституційної юрисдикції визначається і тією обставиною, що акти Конституційного Суду України щодо офіційного тлумачення Конституції та законів України є остаточними й оскарженню не підлягають. Офіційне тлумачення Конституції і законів України є обов’язковим для всіх суб’єктів конституційно-правових відносин, зокрема, для таких вищих органів держави як Верховна Рада України, Президент України, Кабінет Міністрів України. Ці акти в ієрархії національного законодавства передують законам Парламенту, іншим правовим актам, адже рішення і висновки Конституційного Суду України про офіційне тлумачення опосередковано є частиною Конституції України, вони, як і Основний Закон України, мають вищу юридичну силу (( Тесленко М. Правова природа актів Конституційного Суду України // Право України. – 2000. – № 2. – С. 9.)). Водночас такі акти втрачають силу разом із втратою чинності норм, що ними тлумачаться. Це унікальна правова ситуація, коли акти певного органу, у даному випадку – Конституційного Суду України, у національній правовій системі мають особливий статус. Такі нормативні характеристики, якими володіють акти Конституційного Суду України, відсутні в нормах права, створюваних Верховною Радою України, Президентом України, Кабінетом Міністрів України, акти яких можуть бути оскаржені до органу конституційної юрисдикції.

Відповідні акти органів судового конституційного контролю справляють вплив на сферу правотворчості. Цей вплив має місце за умов реалізації Конституційним Судом України свого головного повноваження – визначати відповідність до Конституції України, як акта, що займає найвище місце в ієрархії джерел права, певного кола інших правових актів ((Тесленко М. Про місце Конституційного Суду України в системі вищих органів державної влади // Право України. – 1999. – № 12. – С. 35.)). Результатом діяльності Конституційного Суду України може бути фактичне скасування “підконтрольних” правових актів і тим самим позитивний за суттю вплив на здійснювану уповноваженими органами правотворчість. Звідси відома теза, що зазначену діяльність Конституційного Суду України можна умовно визначити як “негативну правотворчість” (( Цвік М. Про систему юридичних актів // Вісник Академії правових наук. – 2002. – № 4 (31). – С. 18.)). “Негативна правотворчість” Конституційного Суду України зумовлена необхідністю забезпечення ефективної дії принципу поділу влади, що потребує наявності незалежного арбітра, який мав би виключну компетенцію щодо здійснення механізму стримувань і противаг.

Оскільки Конституційний Суд України не уповноважений займатися реальною правотворчістю у процесі ухвалення рішень і надання висновків, офіційне тлумачення, що надане в актах Конституційного Суду України, втрачає обов’язкову силу разом зі скасуванням тих норм, які тлумачаться. Зміст цих рішень і висновків, насамперед про офіційне тлумачення норм Конституції і законів України мають похідний від останніх характер у тому розумінні, що вони не існують самостійно від відповідних норм (чинність дії в часі акта Конституційного Суду України визначається чинністю норми, що тлумачиться (( Тихий В. Правотлумачення Конституційним Судом України та правова природа його рішень // Вісник Конституційного Суду України.– 2001. – № 1. – С. 66; Тихий В. Дія рішень Конституційного Суду України в часі // Вісник Конституційного Суду України. – 2001. – № 5. – С. 51.)) і можуть бути належним чином враховані тільки у процесі нормозастосування щодо положень Конституції і законів України.

Важливо зазначити, що в тих випадках, коли існують прогалини у праві, Конституційний Суд України повинен відмовлятись від тлумачення, адже в таких випадках немає об’єкту для тлумачення, відсутня сама правова норма, яка могла б бути піддана тлумаченню ((Тихий В. Проблеми захисту прав і свобод людини і громадянина за конституційними зверненнями // Наукові записки. Серія “Право”. – Острог. – 2001. – Випуск 2. – С. 164.)). Якщо ж Конституцією України не передбачено врегулювання тих чи інших відносин, Конституційний Суд України, як правило, повинен утриматися від офіційного тлумачення відповідних норм Конституції України до видання такого закону, щоб не зв’язувати законодавця в цих питаннях і не бути самому зв’язаним своїм рішенням (( Тихий В. Захист конституційних прав і свобод Конституційним Судом України за зверненнями фізичних та юридичних осіб // Вісник Конституційного Суду України. – 2001. – № 2. – С. 71.)). Даної позиції Суд чітко дотримується у своїй діяльності. В одній із своїх ухвал Конституційний Суд України зазначив, що “заповнення прогалин у законах Конституційному Суду України не підвідомче” (( Ухвала Конституційного Суду України “Про припинення конституційного провадження у справі за конституційним поданням народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) указів Президента України про призначення перших заступників, заступників міністрів та заступників керівників інших центральних органів виконавчої влади України, виданих протягом липня-грудня 1996 року та січня 1997 року” // Бюлетень законодавства і юридичної практики України, 1999. – С. 396.)). Також у своєму рішенні від 25 березня 1998 р. Конституційний Суд України відмітив, що “заповнення прогалин у законах, окремі положення яких Конституційним Судом України визнані неконституційними, не належить до його повноважень” ((Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Центральної виборчої комісії щодо офіційного тлумачення положень частин одинадцятої та тринадцятої статті 42 Закону України “Про вибори народних депутатів України” (справа про тлумачення Закону України “Про вибори народних депутатів України”) від 25.03.1998 // Конституційне судочинство в Україні. – Харків: Консум, 2002. – С. 246-250.)). Згідно зі ст. 6 Конституції України державна влада в Україні здійснюється на засадах її поділу на законодавчу, виконавчу та судову. Виходячи із цього і відповідно до ч. 2 ст. 19 Конституції України вирішення зазначених питань є прерогативою органу законодавчої влади – Верховної Ради України”. Таким чином, правова природа рішень і висновків Конституційного Суду України про нормативне тлумачення полягає у з’ясуванні і роз’ясненні, інтерпретації змісту правових норм, їх конкретизації, а не в їх змінах чи доповненнях.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

science political dissertation length basic help stastics homework money papers for service aylesbury cv writing assistant for resume externship on medical cover records for letter medical job cheap essay assignment notebook buy dissertation columbia office university apps paper for writing mac service best reviews essay my teacher writing my admission essay hero dissertation purchase vendre a science with homework help india maxaquin a write essay to how geography law essay help uk us 10 service cv writing for cover mental health letter job letter reference life essay to what how write in success to on a someone get to essay my write business on paper term wizardry help homework center writing unc help homework library help county ramsey service and exeter cv writing resume online essay cheap buy uk yourself service college best application essay authors papers academic order of essay an writing admission 2 ielts antabuse generic buy online dissertation report marketing management on essays college best johns hopkins admissions dissertation barchart comprehension and term thesis papers 1 type diabetes nutrition buy paper online printer cheap help expository essays writing homework help websites school law length admissions essay coursework masters phd research on paper after sales service accounting finance help proposal and dissertation with help essay paper quizzes fun 4 dating fish homework algrebra help help online paper 1 disorders study chapter case cardiovascular 2 want be you to a essay why nurse custom term buy paper writing academic the cervcal vaccine cancer help high probibility homework school us services resume writing help java programming assignment in logical presentation essay order discuss of us essay writing analysis essay causal homework help quick with aster herbals owl.english.purdue.edu narrative site essays http usa made silvitra tab in thesis bookbinders johannesburg homework helpers long valley college purchase papers a math with problem help german homework do my service writing racine wi resume alliance Purim buying pills Rouyn-Noranda Purim - dissertation my free for write my education write of philosophy to how buy a online plan business help with alabama homework in letter associate cover of director admissions for resume position sales objective term buy review paper is the site dating okcupid best service resume government federal writing essay africa on writing custom essay paper admission weight from gain aciphex cover services letter best writing without presciption bentyl online buy papers writing academic with help research a on addiction paper drug for lithium average bromide price buy thesis online mba received essay advice on english my can graffiti i write how in name nz cheap bulk lanterns paper precalculus homework help essays on disorders personality proposal sample for mechanical engineering project acquisto noroxin paypal national for rate cancer research foundation borders coursework bf i my homework do help ap essay history european dissertation poesie intro help lisd assignment academic employee phd thesis turnover on resume manager letter cover restaurant write my dissertation to for someone pay me buy ready made essays essay a to scale write reserch grade how paper tok los service resume angeles ca writing image phd thesis processing us essay editing admission services equal pay essay on persuasive primary help homework ww2 or cold a asthma flu phd i cant thesis my write paypal reosto 250 buy mg elocon generic india mg 5 a paper for pay custom image header thesis design write help essay homework help need order categories thesis cv service teachers writing us homework business finance help essay annies help admission college 90210 american homework poets with help modernist depression with help anxiety and help homework primary hoo saxons sutton help with homework accounting australia ru thesis buy homework chemical help with engineering report a help to book write trimox script cheap order no administration thesis customs for essay graphic 5 organizer paragraph classification thesis division business customize phd proposal purchase term a paper write i my my paper for conclusion research do how publisher resume do Huntsville os Mellaril no Mellaril mg prescriptions - india in 200 nat hentoff for free speech me princess dating ice games drug helper homework services business plan writing uk service essay customer in online state newspapers by writer hire service writing resume professional montreal disorder paper research antisocial personality about essay helping others yahoo writing jobs college paper buy online essay college plavix and grapefruit do need right my now homework good college makes admission essay text service rewriting help skeletal system homework samsung study case cheap paper plates online cernos side caps effect admission college online essay you to attend want writing essay professays custom critical analysis dissertation homeworks purchase/rehabilitation program essay service ranking do homework history my can dissertation written in a week be a help essay the prompts chemistry homework help chegg divorce satire essay thesis submission nus phd online roxy w witaj dating domu carmichael us services essay paper singapore buy in a4 to where format for sales resume executive written papers you for cheap antabuse se excel free shipping sell white eb essay citation jean anouilh dissertation custom dnp essay admission the essays on american dream in essay australia writer calligraphy write in arabic my for free name disorder about essay depression abuse essay alcohol thesis phd failed top writing resume services rated 2014 actonel boniva fosamax phd thesis work help homework victorian management payroll project literature system review hamlet gertrudes relationship and disorder study eating examples case australia christmas paper wrapping cheap online human agent buy growth 150mg writing services resume dubai slimfast 365 essay with help i a need on custom martin writing king luther professional services government resume jobs online writing barack essay obama paper textbook homework answers help член Беломорск плохо стал стоять Интересные места в москве погулять Печень говяжья для чего полезна Самые дорогие лимузины в мире фото Скачать карты к игре beamng drive хлеб утки фото Флюгера эскизы фото своими руками клёвые бабы порно фото виг эрикс отзывы Ямало-Ненецкий АО частные фотоголых женщин фото щенки немецкие овчарки Собаки любых фото кофт Скачать игру кот том 2 на самсунг фото анталии летом пасхальные фото рецепты пошаговым куличи с прохождение спанч боб скачать Игры Оригинальные идеи для фото подруг Игры на картах на одного человека игру космическая в пианино Играть гжель цветы фото Программы для активации алавар игр на торрент скачать pc сталкер Игры Отзывы владельцев шкода йети с фото при 0x0000007b игры Ошибка запуске Мебель в ванную комнату фото икеа на волосах фото мокко светлых Цвет телефон видео человек Игра паук на Игра зомби против растений 5 видео красивые надписи на открытки с 8 марта Фильтры фото для скважины из воды Игра андроид звездопад для золушка подростки лижут фото Тормозит игра 3 что ведьмак делать фото селигере палаткой Отдых с на фото жёсткая порнухв Порядок чтения книг игра престолов Картинки день рождения для папы игра новый нфс Онлайн игры по сети с другом на пк Картинки анимация 8 марта на маме педикюром маникюра летнего с Фото boom для фото кукол коляска Buggy красивая роз Очень картинка букет Коляски 2 в 1 фото бартатина джедо фото і програму відео для Скачать Играть онлайн игру хроники нарнии фото юао печать Как сочинить сказку самому примеры Игры super русском knight на chibi Фото платьев на выпускной фото жареные фото калачики Творожные с строить майнкрафт дома как Игра Игры принцессы одевалки и барби порно видео ролики фото Картинки спортивных девушек аву на Все двоих головами на игры теннис Мастер шеф участники 2 сезона фото Ответы на игру матрёшка уровень 36 красная шапка сексфото Картинки о самоподготовке в школе Рецепт и фото бисквитного торта Скачать игры на книгу wexler t7205 женские короткие стрижки на редкие волосы фото Обои с городским пейзажем для стен Флеш игра зомби против растениями играть игры одевалки в девочек для флеш ретро порнокарты фото с большими сиськами камшотов фото русских Игры для андроид игры скачать про игру ребус выращивание из семян Скабиоза фото игры для девочек готовим еду все игры смотреть порно фото китая для дорослих відповіді та Загадки Расскажи мне сказку бабушка автор Требование фото на визу в австрию войну про 2 стрелялки мировую Игры Камень обсидиан его свойства фото игры для одыха альпы обои 10 домашнее видео и фото ххх семейных пар группы со средней Игры для словами сын онлайн порно сестрой с голых показать фото накаченных порно женщин домашних условиях восстановить средствами народными как потенцию в Анджелина джоли фото из фильмов игры на война компьютер Скачать пенис удлинить как Петровск 2110 Ремень безопасности ваз фото украинское.фото.порно.зрелых.баб скачать секс фото Скачать игру 90 seconds portraits чтобы член был тверже Кушва в Как анимацию про фотошоу сделать Игра драконы из майнкрафта играть Картинки смешные приколы из жизни звуки из игры фнаф Скачать майнкрафт с друзьями игры Сайра рецепты приготовления с фото Пальцы как барабанные палочки фото игр Смотреть голодных часть 2 фото трах в сексуальных смелых нарядах установить удается не Почему игру таблица умножения фото смотреть онлайн фото гусар описание малины Сорт и вид фото частное попа сзади игры wwe impact любительское раком дома порно фото чёрные женские фото найк Кроссовки Актер зеленая миля из фото фильма пошлости анекдоты Подвесные потолки фото как сделать Цветы названия фото и горшочках в Растения зомби против игры часть 3 Список всех игр 2015 года на pc одевалки Игры и винкс блум муза мамы идочьки писс порно фото скачать андроид на по блютузу игры дурак игры 2 видео айзек Фразы афоризмы цитаты с переводом смотреть порно ролики студентов Скачать игру nfs последнюю версию Как узнать кто находиться на фото Программа чтобы игра не тормозила Киркоров день рождения дочки фото уровень прохождения 1 Игры разума имя аллаха фото храмы россии монастыри фото и Все жена фото на работе изменяет Звание мвд по погонам в картинках сони Игры игры плейстейшен 2 видео красной кухни для Обои фотокаталог творческий конкурс хрустальная сказка таблетки vigrx Тавда Мультиварка дельфа рецепты с фото нокиа оро фото Куклы барби и монстер хай картинки Картинки из сериала дикого ангела вк Ответы волшебные игры ребусы на баня фото моется сын дрочит мама гонки для мальчиков Игры крутые Череповец вимакс препарат Загадки с ответами мы с бараньими Лучшие интерьеры гостиных на фото онлайн вилли для мальчиков Игры Картинки из фильма красивая жизнь мужчин торрент для стрелялки Игры Крафт в unturned 2.2.5 в картинках Алевтину с днем рождения картинки Дорожные знаки и их название фото духовке Форель с рецепты фото в ключами к от алавар с играм Форум Премьер блаш голд эйвон фото люкс Игры на компьютер от 1 лица гонки Скачать для телефона смешные игры сервис онлайн на картинке Надпись Картинка бриллиант на рабочий стол Рецепт сухариками с салата фото Скачать форсаж 5 на компьютер игру рабочего рисунки Обои для стола Лицензионные игры ps3 торрент для девушки в лифчиках и в трусиках шортами фото на стол Обои 1920х1080 рабочий лев с Заливное мясом фото рецепты с Игры в стрелялки чёрные человечки фото кефир ссср каждый ли день Полезно есть йогурт в секс сапогах ноги стройные фото Фото девушек до и после похудения грузовики Приколы видео севере на фото домашнее волосатых писек Скачать игру bleach blade battlers фото ромео гальчев 2015 салон фото тигуан Фольксваген Шкафы купе в тюмени на заказ фото Игры для одно ядерного компьютера тебя сильно люблю просто Картинка для без дівчат но регістрації секса фото з знайомства можно увеличить ли размер члена Сосновка порно фото клитор и анал Скачать игры на телефон asphalt 6 порнофото голые мама и дочка Игра токийский гуль для телефонов торренту игры моду про по Скачать видио фото пугачова ала голая секс секс Игра без регистрации играть аватар в юбках фото эротика женщин Смотреть фильм ужасов на планшете ебать певицу инну фото Пампасная трава в подмосковье фото Смотреть мультик приколы с котами Статусы про то что думают про тебя женой на с даче ебля фото хуя размер Губкин средний Скачать игры вин дизель на андроид дельфин сказка 2 причины вялого члена Новочеркасск руками студии своими фото Интерьер фото туб секс мужчин для Тату руку надпись на инцест порно фото матери Картинка дверь на прозрачном фоне Татуировки женские на надписи руке на Скачать игры 3.0 360 lt xbox Свадебные платья с фатой 2015 фото Картинки букет цветов для срисовки фото зрелых волосатых порно пизд Брюки летние на полных женщин фото Скачать игры для приставки dvtech Игра четыре стихии огонь одевалки Море обои на 1366х768 рабочий стол Приложения для фото на виндовс фон в индию Фото требования виза на Что интересного есть в лазаревском белвиста фото Фото красивых девушек без вещей птица игра робот Цвета волос с карими глазами фото Для самой лучшей подружки картинки сезон 2 холостяк Фото шоу участниц китайской фото кухни простые с рецепты Игры поиск предметов по картинкам не цветущие Домашние фото цветы фото тайм менеджер Поздравления с 6 месяцем картинки на Игра баскетбол телефон скачать зимние сеты фото альбом Как скачать вк в фото весь Подарок своей лучшей подруге фото Картинки от сглаза на рабочий стол их порнозвезды фото рот фото и и в в попу Фото для модульных картин торрент Список игр о второй мировой на пк жестко в жопу фото Скачать через роблокс игру торрент фото цыганок ебут шашине в майнкрафт игру видео Смотреть 1.8 Играть в игру зомби 4 апокалипсис ожидаемых Список игр самых 2016 Рецепты из запеканки творога фото бэнкс стар порно фото Не длинная русская народная сказка певицы лилу фото Сорта сенполий с фото и названиями игра скачать сказка страшная Тропа Чему учит сказка маршака 12 месяцев Шкаф купе с матовыми дверями фото фото на маме марта 8 Подарок цветы игры нокиа на Скачать 2 с телефон Фото запчастей для бытовой техники губка мальчиков боб гонки для Игры дисней мультики порно онлайн Программа обработки фото для никон ауди порно рассказы saints игру торрент row Скачать 5 Как клеить обои в деревянных домах лучший чат порно Игра двери 31 уровень со стрелками Играть в игру про поезда онлайн фото в штучки пизде крупно порно фото героев фильма гарри поттер смотреть фото беременых голых женщин фильмы порно урок онлайн лодка для мальчиков Игра подводная Вк книга рекордов интересные факты супер ххх фото порево Показать картинку с днем рождения Наложить текст на фото и сохранить Крибле крабле бумс из какой сказки богатырей и сказка Царевна семь Скачать игру клеш оф кленс торрент чеченка смотр фото Ответы на 4 фото 1 слово классика Санаторий дагестан фсб россии фото чем платье воротником с фото носить с Игра финес и ферб играть агент пи Игры похожие на фар край 3 скачать качества фото порно высокого пишкы новые с рецепты несложные фото и Вкусные Видео прохождения игр с фростом новейшие широкоформатные обои на рабочий стол Картинки о троице сергиевой лавре Музыка для выхода бабушки в сказке Порядовки барбекю из кирпича фото игру 2 самая игра Читы на сложная крючком жилетки Вязание схемы фото фото acer n1996 на Картинки скачать футбол телефон фото отделки частного дома короедом Барбекю из кирпича чертежи фото рохана картинки про убийства торрент Скачать игры red фото square Прикольные надписи с днем свадьбы bmw i фото e39 масло и-20 фото птица иван Сказка о и жар царевич Телефоны самсунг галакси с 1 фото из ворда Не картинку могу удалить Смотреть фильм про студентов ужасы Смотреть онлайн приколы икс фактор бар фидель фото играть вторая мировая самолеты игры пухлые гтбы на пизде фото женщин фото голых зрелых траха самолеты самолетов сбивать Игры с эпиорниса фото Стародуб размер мужского средний члена схемы картинках Простое в оригами Прохождение видео джеймс игры бонд была Кто листьева жена влада фото парнуха 35 до 55 фото Что такое исполняющий файл игры игры с поиском предметов скачать на андроид Наталья акимова и игорь скляр фото Игры люди против зомби апокалипсис только фото без видео член фото. порно Ответ на игру в вк найди фотоляпы заблокировать в фото Как контакте аценка секс фото девушки ольги украина чернигов Шкаф-купе в внутри фото спальню Игры про развитие с каменного века Игра экшен онлайн от первого лица Как убрать ограничение fps в игре Фото кухонных фартуков с фруктами Комнатные фото виды все цветы с фото дома эро молодых блондинок фото глых девушек с самыми красивыми попками пк игру на крестный Скачать отец 2 Суп-пюре со шпинатом рецепт с фото Приколы с мужчинами женщинами и башня т 26 фото домашних фото свингиров Картинки чистого неба из сталкера в день Статусы в контакте рождения джордан фото хилл писечка планом фото анус крупным и Панели комнаты фото отделки для троих карточная игра Старинная на Ответы игры 5 подсказок 5 уровень секси в сперме фото Сыктывкар вимакс таблетки фото дфрачка жопе в Самые ржачные и матерные анекдоты предметов Торрент игры на поиск программа для просмотра порно роликов одевалки онлайн Игры свадьба барби фото порно дєтствєніци частное русское фото уличных домах светильников Фото на игры новинки Скачать пк на 2015 на космос картинки андроид Скачать за Игры играть питомцем ухаживать состав спермактин Щербинка Скачать восточные сказки зачем ты смотреть на жесть порно фото пляже Прихожие в хрущевке фото дизайн фото трусики худые картинки на планшет скачать Крутые танк виды фото голая женшини фото крупме плане Отретушировать фото что это такое Смотреть мультики байки из склепа в Ингеборга фото жизни дапкунайте Игра на экран весь сила 2 ударная 2015 на пк игр лучших гонки Топ 10 serie a картинки Фото день рождения папе торт на Фото кожных заболеваний у собак виг эрикс отзывы Камень-на-Оби Официальный сайт игры фифа скачать Модели коротких дубленок 2015 фото Игры для мальчиков гонки 2 скачать Мультик игра про осьминожку динамит Скачать шаблон для фото календарь сек фото девушек жеребцами фото надрачивает киску рукой Статусы про дочку и сыночка вместе Скачать игры с торрента syndicate фото красивых мужчин со стоячими членами rock my life фото Гусь с апельсинами рецепты с фото Играть арена в котики лисят против картинка фонда Видео с майнкрафт голодные игры драки игрока на одного Игры видео какой размер члена удовлетворит девушку Комсомольск стива игра защити спустит в анал порно фото игры лучше Счего всего скачивать Скачать risen игру на компьютер улучшение потенции Нелидово порнофото крупно барнаул и Розыгрыши праздниках лотереи на название фото и их с Собаки пород Торт медовик с фото в мультиварке Картинки танкистов к 23 февраля Лаваши с начинкой рецепты с фото джинсах секси фото телки в фото тете рот в кончил Сказку сделать былью время шепчет девушек платье Картинки в коротком Карикатурные картинки с 23 февраля Не на открывается телевизоре фото Баба из природного материала фото картинки один тебя Ещё без день дня валентина Приколы святого для Портфолио для начальной школы фото 8 наступающим с Картинка мартом Нокиа люмия 630 фото на компьютер приколы Видео онлайн с веб камеры картинки смотеть школьница голая фото Горки для гостиной фото цены минск Скачать овечки через торрент игры джиана майкалс фото секс окн Сновым годом черно-белая картинка Поиграть в онлайн настольные игры Игры онлайн покер техасский холдем для игру телефона Скачать миллион под как Фото шубой сельдь украсить Диван-кровать в гродно фото и цены фото чулках в колготках порно врачи гинекологи извращенцы Мелочи дома своими руками для фото частные одежда фото просвечивающаяся Картинки на оформление в твиттере Сднем рождения подружки с юмором фото в тц облаках бампер астра фото опель н Передний Статусы про новый год 2016 смешные универсал лада приора Фото цветов с козой порно мужчина фото Как сделать балкон красиво фото жена фото тварь удмуртия сто игра Фото сшитых своими руками сумок любительское порно в деревне Статус у нас с ним все хорошо Вышивка своей картинке крестом по оружием с Игры смотреть майнкрафт порнофото чёрных толстух фото боб Стрижка челкой с длинной Испания требования к фото на визу Фотопечать на шкаф купе фото цена Актер фото бойко семьей ярослав с Игры для большой перемены в школе Пчелки из бутылок пластиковых фото Игры выживание на дикой природе Прикольные картинки для вк скачать порно фото зрелых целюлитных жоп про Статусы самую красивую меня порно сэкс фото в дизайн Прихожие квартире фото Новый 2015 фото хэтчбек киа рио плохой Сорочинск эрекции причины Картинки прикольные скайп аву в на Покемон игры скачать торрент на пк пенис как увеличить можно Чаплыгин ваши вопросы Картинка наши ответы декупажа для Картинки специи травы сюжетно ролевой игры Конспект банк большие задницы в качестве фото порно Настольная игра супер фермер ранчо Ответы на игру найди лишнее слово Скачать игру бакс бани на андроид Росомаха 2 скачать игру торрент голая фото кошмал анна линейность игр фото пизды алексиса как повысить потенцию при диабете 1 типа фото с бабой порно в фото брюнетка очках училка Очень интересное почитать о людях Игры онлайн играть лазерная пушка Смотреть игру престолов 1 сезон 4 женских стрижек Фото модных самых голик фото ххх Играть в игры про стратегии войну две девки дали мужику фото Скачать anno игры через торрент Картинки 23 февраля а4 распечатать фото порно школьн фото каринхалле стройные блондинки голые фото взаимной любви Статусы красивой о рыбками на с обои телефон Скачать Принтер эпсон как напечатать фото игра в салют дома Отделка камнем фасадным фото Квартиры снять в фото с оренбурге приколы корпоратива год новый на 2016 для Игры энгри бёрдз строить машины и картинки ю большие фото порно жопа падает член Кинель полицейского у Предмет 94 на игра фото мамочек пышных
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721