Правова модель реалізації конституційного принципу надання безоплатної правової допомоги

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Анотація: Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов’язком держави. При цьому у розділі II Основного Закону України закріплено не лише основні права і свободи людини і громадянина, а й передбачено відповідні конституційно-правові гарантії їх дотримання та захисту. При цьому ключовою гарантією конституційних прав та свобод особи є забезпечення кожному судового захисту його прав і свобод, у тому числі гарантування звернення до суду безпосередньо на підставі Конституції України, та надання при цьому можливості використання будь-яких інших не заборонених законом засобів захисту своїх прав і свобод від порушень і протиправних посягань. Важливу роль у забезпеченні реалізації, захисту та охорони прав і свобод людини і громадянина в Україні як демократичній, правовій державі відведено праву особи на правову допомогу. Це право є одним із конституційних, невід’ємних прав людини і має загальний характер.

Annotation: In this article the author tries to present the conception of the realization the constitutional right of everyone to get the judicial help.

На сьогоднішній день актуальною є проблема реалізації конституційного принципу надання безкоштовної правової допомоги.

Так, згідно з ст. 59 Конституції України, кожен має право на правову допомогу. У випадках, передбачених законом, ця допомога надається безоплатно. Кожен є вільним у виборі захисника своїх прав. Для забезпечення права на захист від обвинувачення та надання правової допомоги при вирішенні справ у судах та інших державних органах в Україні діє адвокатура.

Закріплення цієї норми в Конституції України є гарантією утвердження законності, однак принцип надання безоплатної правової допомоги потребує розробки ефективного механізму його реалізації, так як  у своєму існуючому вигляді, як показує практика, він є декларацією на майбуття.

Відповідно до ч. 1 ст. 90 Кодексу адміністративного судочинства, витрати, пов’язані з оплатою допомоги адвоката або іншого фахівця в галузі права, які надають правову допомогу за договором, несуть сторони, крім випадків надання безоплатної правової допомоги, передбачених законом.

Відповідно до ст. 84 Цивільного процесуального кодексу України, витрати, пов’язані з оплатою правової допомоги адвоката або іншого фахівця в галузі права, несуть сторони, крім випадків надання безоплатної правової допомоги.

Перехідними положеннями КАСУ та ЦПКУ встановлено, що в частині надання правової допомоги положення кодексів набирають чинності з моменту набрання чинності відповідним законом.

Порядок призначення адвоката (захисника) через адвокатські об’єднання, як це передбачено Кримінально-процесуальним кодексом України, був запроваджений за інших історичних обставин і тому не враховує сучасних форм та умов функціонування адвокатської професії, а відтак не забезпечує надання якісної та своєчасної правової допомоги. Передбачений чинним законодавством розмір оплати праці адвокатам з надання правової допомоги в кримінальних справах за призначенням становить 15 гривень за повний робочий день. Такий розмір оплати праці, а також ускладнена процедура підтвердження адвокатом його участі у цій категорії справ не сприяють забезпеченню систематичної та ініціативної участі адвокатів і належної якості правової допомоги, що надається за рахунок держави. (Концепція)

В іноземній практиці вже сформувалась практика надання безоплатної правової допомоги громадськими організаціями, рухами, адвокатськими групами, які фінансуються за державні кошти або ж діють на волонтерських засадах.

В правовій літературі на пояснення порядку реалізації принципу надання безоплатної правової допомоги автори найчастіше вказують на нагальну необхідність прийняття Закону України «Про правову допомогу», в якому, власне, буде визначено порядок надання вказаного виду соціальної допомоги, а поки що норма прямої дії Конституції України є «мертвою».

Державні службовці також посилаються на неможливість реалізації вказаного принципу через відсутність механізму його реалізації.

Позиція Європейського Суду з прав людини щодо відсутності механізму реалізації норм прямої дії наступна: держава не може посилатися на відсутність певного нормативного акту, який визначає механізм реалізації прав та свобод громадян, закріплених у конституційних та інших актах. Громадяни повинні мати змогу покладатися на зобов’язання взяті державою, навіть якщо такі зобов’язання містяться у законодавчому акті, який загалом не має автоматичної прямої дії (( Case 41/74 Yvonne van Duyn v. Home Office )).

Як відомо, згідно з ст. 17 Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини»:

Суди застосовують при розгляді справ Конвенцію про захист прав людини і основоположних свобод та практику Європейського Суду з прав людини як джерело права. (( Закон України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини» // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006. – N 30. – С. 260))

Існує офіційна точка зору, яку підтримав Європейський Суд з захисту прав людини у справі «Ейрі проти Ірландії», в якій заявниця звернулась з скаргою на те, що їй було відмовлено у наданні безоплатного адвоката у цивільній справі, коли вона вимагала судового рішення про роздільне проживання з чоловіком. Безоплатна допомога по таким справам в Ірландії не надавалась, а у Ейрі не було достатньо коштів, щоб сплатити вартість судового процесу. Ейрі вважала, що порушено п. 1 ст. 6 Конвенції, оскільки була позбавлена судового захисту, яким могли користуватись заможні люди. Європейський Суд відкинув аргумент уряду Ірландії, що заявниця сама могла стати перед судом і таким чином реалізувати своє право на доступ до правосуддя без допомоги адвоката. Європейський Суд у своєму рішенні зазначив, що:

Конвенція спрямована на те, щоб гарантувати не теоретичні або ілюзорні права, а права, здійсненні на практиці й ефективні.

Суд вбачає очевидним, що заявниця опинилась би у невигідній ситуації, якщо б її чоловіка представляв адвокат, а її ні. Крім того, на думку Суду, було б нереалістичним вважати, що заявниця могла ефективно вести свою справу. (( Практика применения Гражданського процесуального кодекса РФ. Под ред.. В.М. Жуйкова. – М., 2005. – С.180))

Це рішення показове тому, що до нього в Ірландії безоплатна юридична допомога не надавалась по жодній із категорій цивільних справ. Після цього рішення стало очевидним, що Європейський суд покладає відповідальність на національні держави за дотримання принципу рівності при наданні юридичної допомоги у контексті реалізації права на безкоштовний доступ до правосуддя. (( Я.П. Зейкан: Захист у цивільній справі. Науково-практичний коментар (2-е вид., стереотип.). – К.: КНТ, 2008. – 488 с.))

            Варто зазначити, що у справах де необхідна безоплатна правова допомога, така правова допомога повинна бути ефективною, а формальне призначення юриста саме по собі не є достатнім для забезпечення права. Для встановлення Судом порушення п.3 (с) ст. 6 Конвенції не вимагається доказу того, що неефективність дій адвоката спричинила збитки для заявника («Артико протии Італії»). (( Клименко О. Право на безоплатну правову допомогу: європейські стандарти та українські реалії / О. Клименко // Право України. – К.: 2007, №10))

            У 1997 році Міністерством юстиції України підготовлено проект Закону України «Про безоплатне надання правової допомоги».

            У Верховній Раді України у  2001 році було зареєстровано проект Закону України «Про державну безоплатну правову допомогу» (реєстраційний номер 7274 від 03.09.2001р.), внесений народним депутатом України О. Задорожнім.

            Народними депутатами України М.Д. Катеринчуком, С.В. Соболєвим та В.М.Стретовичем зареєстровано 09.11.04 проект Закону України «Про правову допомогу» № 6320.

            Показовим для означеної проблеми є те, що жоден з  названих проектів не був підтриманий парламентом України.

У затвердженій Президентом України Концепції формування системи безоплатної правової допомоги в Україні (( далі – Концепція ))  наголошено на незадовільному стані надання безоплатної правової допомоги в Україні і про невідповідність основним європейським вимогам забезпечення доступу особи до правосуддя. (( Указ Президента України «Про Концепцію формування системи безоплатної правової допомоги в Україні» від 09 червня 2006 року № 509/2006))

            Так, згідно з Концепцією, створення ефективної системи безоплатної правової допомоги має відбуватись шляхом:

1) створення взаємопов’язаних складових системи – первинної та вторинної безоплатної правової допомоги;

2) забезпечення належного рівня та оптимального порядку оплати правової допомоги за рахунок державного бюджету;

3) встановлення чітких критеріїв доступу осіб до безоплатної правової допомоги;

4) створення ефективної моделі управління системою безоплатної правової допомоги та її фінансування.

На сьогоднішній день, коли правовідносини у державі все більше ускладнюються в процесі активного нормотворення. Для переважної більшості людей є проблемою реалізувати свої права чи не допустити своїми діями порушень прав інших.

В дослідженні, як форма реалізації конституційного принципу надання безоплатної правової допомоги, пропонується розробка і прийняття проекту Закону України «Про безоплатну правову допомогу» з метою врегулювання ситуації, що склалась. Так пропонується створення територіальних колегій юристів, основу яких складатимуть молоді спеціалісти випускники юридичних факультетів вищих навчальних закладів України, які працюватимуть під керівництвом юристів зі стажем роботи в сфері права не менше 10 років.

Ідея залучення саме молодих спеціалістів ВНЗ зумовлена з таких тактичних міркувань:

По-перше:

Передбачається залучення адвокатів з 10-ти річним стажем роботи в сфері права, які б виконували функції керівників територіальних осередків та погоджували проекти документів, консультацій складених юристами.

По-друге:

Передбачається створення персонального рейтингу кожного працівника колегії, що включатиме щомісячне визначення ефективності роботи.  Передбачається запровадження конкурсних умов (преміювання, створення кваліфікаційних рівнів) серед працівників.

Важливим є окреслення комплексу безоплатної правової допомоги, яка надаватиметься такими осередками.

Згідно Концепції передбачається надання первинної та вторинної допомоги. Таким чином, пропонується надання повного спектру юридичних послуг для всіх категорій людей.

Так, пропонується надати осередкам повноваження щодо представництва громадян, іноземців, осіб без громадянства в адміністративних судах та судах загальної юрисдикції по всіх категоріях справ.

Вважаємо, що принциповим моментом при оформленні вказаного інституту є розмежування оплатної правової допомоги від безоплатної. Оплатна – надається на договірних засадах адвокатами, особами фахівцями в галузі права іншими особами та має алеаторний характер.

Безоплатна – є державною гарантією для кожної особи отримати правову допомогу. Цей висновок випливає з п. 4 Рішення Конституційного Суду України від 30 вересня 2009 року, де вказано, що:

За змістом статті 64 Конституції України конституційне право кожного на правову допомогу у жодному випадку не може бути обмежено. Відповідно до Основного закону України положення «кожен має право на правову допомогу» – є нормою прямої дії,  навіть за умови, якщо це право не передбачене відповідними законами України чи іншими правовими актами, особа не може бути обмежена в його реалізації.

Держава закріпила в Конституції право особи на правову допомогу, а відтак взяла на себе обов’язок та відповідальність за виконання норми ст. 59 Конституції України. Поняття «правова допомога», згідно з тлумаченням Конституційного Суду України, має бути безоплатною, за виключенням ситуації, коли особа самостійно, за власним бажанням внесе певну плату, так як обов’язкова плата за правову допомогу є порушенням принципу рівності всіх людей встановленого в ст. 21 Конституції України. (( Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним зверненням громадянина Голованя Ігоря Володимировича щодо офіційного тлумачення положень статті 59 Конституції України (справа про право на правову допомогу) від 30 вересня 2009 року , справа № 1-23-2009))

Розмежування оплатного і безоплатного є основою створення механізму реалізації конституційної гарантії, адже, як випливає з вищесказаного: першочерговим обов’язком держави є забезпечення реалізації особою саме права на правову допомогу, яка в свою чергу є безоплатною.

            Структура

Проектом передбачається створення 180 відділень колегій юристів, а саме: в кожному місті обласного підпорядкування та районах в містах Києві, Севастополі, Одесі, Вінниці, Дніпропетровську, Львові, Харкові. Такий поділ є найбільш зручний, так як передбачає високу ефективність у поєднанні з раціональним використанням бюджетних коштів.

Створення колегій пропонується в муніципальних приміщеннях, з правом постійного користування, а також з розповсюдженням на приміщення  особливого статусу, а саме щодо недоторканості та неможливості під будь-яким приводом проведення обшуку, виїмки.

Велика частина населення залишиться без реальної можливості реалізації права на безоплатну правову допомогу у разі створення колегій лише в обласних центрах, так як вартість проїзду до обласного центру  перевищуватиме вартість консультації в «адвоката».

Так, у більшості обласних центрів функціонують ВНЗ з юридичними факультетами при яких функціонують юридичні клініки відповідно до Наказу Міністерства освіти та науки України. (( Наказ Міністерства освіти та науки України  «Про затвердження Типового положення про юридичну клініку вищого навчального закладу України» № 592 від 03.08.2006р. )) Вважаємо, що було б доцільніше провести фінансування юридичних клінік та правозахисних груп в цих містах, аніж створювати неефективну структуру, яка б була недієвою.

            Планується, щоб систему юридичних колегій очолювала Комісія з питань надання безкоштовної правової допомоги при міністерстві юстиції України, основні повноваження якої полягали б в удосконаленні територіальної системи колегій, контролю за якістю надання послуг та виконання ряду інших, переважно організаційних, контрольних та облікових функцій.

Територіальні осередки, тобто Колегії юристів, очолювали б адвокати керівники колегій юристів з досвідом роботи в сфері права не менше як 10 років. Керівники контролюватимуть та узгоджуватимуть діяльність підконтрольних юристів.

  Кадрову основу складатимуть молоді спеціалісти ВНЗ України, що попередньо пройшли відбір в Міністерстві юстиції України і з якими укладено трудові договори. До обов’язків юристів входитиме:

надання консультацій та роз’яснень з юридичних питань;

надання усних і письмових довідок щодо законодавства та його тлумачення;

складання заяв, скарг та інших документів процесуального характеру;

здійснення представництва в суді, державних органах, органах місцевого самоврядування.

Фінансування

Потрібно створити умови за яких найкращі випускники ВНЗ подавали б свої резюме до Міністерства юстиції України і після відбору були зараховані до колегії за місцем проживання чи за іншою територіальною ознакою.

Існує ряд пропозицій щодо фінансування:

По-перше, закріпити заробітну плату молодим випускникам ВНЗ, з якими укладено строковий трудовий договір на рівні середньої заробітної плати за вказаною професією у відповідному регіоні, а також передбачити доплату у розмірі 20% за високу ефективність роботи (ефективність визначається шляхом роздільного підсумку кількості наданих консультацій та іншої виконаної роботи, яка складатиметься керівником колегії юристів з обгрунтуванням). Троє осіб територіального осередку, які стануть лідерами за підсумками місяця, за рішенням керівників відділення одержуватимуть премії.

Передбачається, що строк дії трудового договору становитиме 2 роки з можливістю продовження його дії безстроково на два роки і зподальшим переукладенням безстроково, за результатами високого рівня ефективності роботи працівника, за попередні строки роботи.

Для керівниками відділень, потрібно закріпити заробітну плату в подвійному розмірі відносно заробітної плати працівника відповідної територіальної Колегії юристів.

У запропонованому Кабінетом Міністрів України законопроекті «Про правову допомогу» встановлено, що реалізація Закону потребуватиме виділення з державного бюджету 25 млн. гривень, щорічно. За допомогою вказаної суми грошових коштів по меншій мірі є неможливим реалізувати принцип надання безкоштовної правової допомоги шляхом утворення центрів, як це передбачає законопроект. Якщо взяти за основу 10 працівників колегії ( керівник, заступник керівника, 1 бухгалтер, 7 юристів), то лише щомісячна гранична заробітна плата кожного з них становитиме 1 150 грн. Хоча, можливо, якщо створити осередки лише в обласних центрах, то грошей вистачить, але це матиме наслідки лише часткової та формальної реалізації принципу надання безоплатної правової допомоги. Вважаємо, що це є неприпустимим, адже матеріальне становище хоча і опосередковано, але без сумніву матиме вплив на якість роботи юристів.

Вимоги до клієнтів

Слід зазначити декілька слів щодо категорій осіб, які зможуть реалізувати конституційне право отримання безкоштовної правової допомоги. Потрібно надати це право всім, окрім юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців. Ми не підтримуємо думки щодо надання безоплатної правової допомоги лише певним категоріям громадян. Це право є одним із конституційних, невід’ємних прав людини і має загальний характер. У контексті частини першої ст. 59 Конституції України «кожен має право на правову допомогу» поняття «кожен» охоплює всіх без винятку осіб – громадян України, іноземців та осіб без громадянства, які перебувають на території України. (( Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним зверненням громадянина Голованя Ігоря Володимировича щодо офіційного тлумачення положень статті 59 Конституції України (справа про право на правову допомогу) від 30 вересня 2009 року , справа № 1-23-2009))

Конституційний Суд України вказує на те, що:

 Закріпивши право будь-якої особи на правову допомогу, конституційний припис «кожен є вільним у виборі захисника своїх прав за своїм змістом є загальним і стосується не лише підозрюваного, обвинуваченого чи підсудного а й інших фізичних осіб, яким гарантується право вільного вибору захисника з метою захисту своїх прав та законних інтересів, що виникають з цивільних, трудових, сімейних, адміністративних та інших правовідносин».  (( Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним зверненням громадянина Голованя Ігоря Володимировича щодо офіційного тлумачення положень статті 59 Конституції України (справа про право на правову допомогу) від 30 вересня 2009 року , справа № 1-23-2009))

Якщо законодавець турбується про те, щоб особи, які мають можливість користуватись платними послугами адвокатів не звертались в колегії з безоплатної правової допомоги, то ми практично переконані, що цього не буде, адже побутує думка, що якість послуг залежить від їх вартості, а вартісний характер є гарантією якості і в той же час виступає ознакою рівня професіоналізму.

Питання юрисдикції

Як органічно випливає з тексту роботи, мова йде про безоплатну правову допомогу з різних галузей права та по всіх категоріях справ в тому числі  кримінальних справ. Але з особливістю щодо виведення кримінальних справ з компетенції колегій юристів. Вважаємо, що для забезпечення права на захист від обвинувачення, як слушно зазначається в Конституції України, діє адвокатура.

Паралельно потрібно закріпити обов’язок щодо надання правової допомоги органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, адже «держава існує для людини, а не людина для держави».

Питання надання правової допомоги є неврегульованим в чинному законодавстві України.

Практика, за якою захисник для підозрюваного, обвинуваченого, підсудного, свідка призначається територіальною колегією адвокатів є задовільною. Потрібно лише внести зміни щодо порядку оплати послуг адвоката, адже відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 14 травня 1999 року № 821, оплата праці адвоката здійснюється за рахунок державного бюджету в розмірі 15 гривень за повний робочий день. Якщо адвокат був зайнятий у справі неповний робочий день, то оплата його праці провадиться пропорційно до витраченого часу, виходячи з цього розміру оплати. Зрозуміло, що зазначені норми не відповідають мінімальним соціальним стандартам, які діють в Україні.

Висновки

В будь-якому випадку, незалежно від політичної кон’юнктури та процесу розробки проекту нової конституції, ситуація залишатиметься актуальною у зв’язку із необхідністю приведення національного законодавства до вимог Ради Європи та Конвенції про захист прав людини та основних свобод.

Стимулювання з боку міжнародного співтовариства, в рамках сьогодення вбачається як найбільш ефективний шлях до вирішення питання виконання Конституції, аніж волевиявлення самих народних обранців. Ситуація, що склалася є хибою нашої правової системи, коли де-юре в основі закладено принцип справедливості, рівності, верховенства права, пріоритет прав людини, а де-факто вони є недієвими, визнані як надмірно загальні для їх тлумачення, а це  в свою чергу лише підкреслює нерозуміння суті теорії права.

і цеабезпечення виконання норми прямої дії чинної Конституції.ртам, які діють в Україні.ич

Отже, для встановлення ефективного механізму реалізації принципу надання безкоштовної правової допомоги потрібно:

1. Розробити законопроект «Про надання безоплатної правової допомоги» з урахуванням наведених в статті засад та принципових положень;

2. Розробити та затвердити Порядок прийняття на роботу в колегію юристів з надання безоплатної правової допомоги;

3. Розробити та затвердити Положення про Комісію з питань надання безоплатної правової допомоги;

4. Доручити Міністерству фінансів України розробити кошторис витрат необхідних для виконання Закону;

5. Звернутись до територіальних громад з пропозицією про часткове фінансове забезпечення виконання Закону;

6. Для забезпечення виконання Закону, внести окрему статтю до проекту Закону України «Про державний бюджет на 2011рік», яка б регулювала видатки.

Ключові слова: безоплатна правова допомога, механізм реалізації принципу надання безоплатної правової допомоги, право на правову допомогу.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

pay do to my assignments me can write paper for who newpaper dresser writer cagney picture james buy essay cheap argumentitive help a term need with paper awakening kate by on essays written chopin the homework river egypt nile help prescription no Voltaren help textiles homework service essay canada medical records ffor outinle essay developing help thesis presentation disorder eating powerpoint binge paper services writing cheap college essay best help social dissertation questions responsibility corporate veterans services writing resume for love write to essay how about help with logarithms homework freshers samples curriculum good a for of to ways definition start vitae essay admission essay mba objectives services help homework victorian schools the buy book side reviews for do my me you will homework help critical analysis essay a ghostwriter hire uk doyle peace thesis democratic essay writers singapore custom professional writing paper homework do vocabulary my online crixivan 2.5 mg sale school papers for graduate moto firmware generic download writing services professional company quebec ligne achetre sinequan au en medical for pima assistant help county homework keywords library resume dissertation proposal marketing in dating and jordana paul isordil buy accepted paypal my for with essay title help a geography grade help 9 homework essay learning and write frederick to read douglass eden help dissertation writing doctoral biologist phd resume research paper custom do resume federal companies writing chemistry outline dissertation Aldactone cheap online order engineering phd thesis mechanical for resume technician mechanic on thesis nrega phd have for can it me someone where i write essays college editing english service management on thesis master stress delhi services in thesis writing helper homework new york times homework corporate finance help cd ceclor canada sites help homework chemistry forrest help homework school experiments in animal essay doctoral program thesis a without of latex order thebibliography appearance administrative cover for letters of assistant samples medical writing fredericksburg va services resume a writing help statement pressure peer thesis uk my assignments do fmcg officer resume in sales for help rsm homework dating online paper research mep sample draughtsman for cv your of for essay rate to write someone pay cheap paperback books reviews my essay write com writing services yelp doctoral dissertation essay application college desk service electrostatics help homework proposal services writing sources essay in citing an history paper writing help service free writing will unison research in help writing paper professional psychology writers essay for students writing report dissertation darla deardorff and help homework perimeter area for with statements personal uni help essay custom philosophy purchase thesis graduate paper to Phoslo prescription without dissertation bootcamp ucla can't essay love buy money critical essay analytical help business plan buy business to a powerpoint mental disorders presentation health writing paper rubric college homework fast do my bestellen soft ohne rezept kamagra letter with billing no for examples cover experience medical homework my help maths paper writing order state help study capitols homework conceptual framework thesis phd in help homework biomechanics where buy can essay i good prevacid daily resume writing services sap world civilizations help homework questbridge essay biographical help press release service writing cheap term papers cheap college essay louisiana questions the on purchase dissertation reading committee thesis college adhd good about statement help writing thesis anthropology grade help math 4 homework essay application successful college help online in australia help unversity student for assingment writing paper disorder bioplar internship research in help papers how your influences life essay your adjustment order birth academic business writing papers vs ndc number lidocaine dna methylation thesis chronological curriculum vitae order just help homework anwser paper u research my can write criminology my assignment study for write of business to purchase intent template a letter help science bioecology homework case use refractory boy in of the study with bipolar melatonin a disorder e thesis phd commerce find kiel online dissertation application college help essay solutions aker master thesis research writing paper tips service brocoli and diabetes sales resume for position profile tablets Lotensin thesis phd limitations questions developing dissertation research plan writer business a hiring services review paper writing new plan retention do act nurse help proposal dissertation timetable and my do french homework need paper a now written mba best essay services math baltimore county homework helpers essay importance order of thesis masters powerpoint place to essay buy best database usa thesis phd foreign literature payroll thesis system nus admission buy mba essay term buy finance paper cover writing help resume letter school sample letter of recommendation student medical for thesis programs services resume australia reviews writing writers uk essay social help homework to a essay help write dissertation ethics construction service melbourne professional writing resume letter professor recommendation from for scholarship sample on papers research pharmacy buy an paper academic it my homework do cv cv writing services resume help essay 123 tools organization dissertation comparison order contrast essay paper research software download writing essays psychology disorders personality on dating teleliberacassano online buy paper medical research papers raw for sale medical personal writing admission college for essay ucas statement service writing personal theses and dissertation on law in order and pakistan essay anti papers federalist writers aqe online papers asian las dating vegas spa flamingo horse the intimidating man biography sample to write how my homework worksheets helper phd essay service writing paper help research thesis finance corporate mba methodology do dissertation service research help essay to application how college the best write resume engineer mechanical samples for disorders essay and influence media eating et entre dissertation diffrence essai your resume coursework on additional writes writes paper who who paper letters cover sales for representatives for essays buy Платье с заниженной талией фото фото хамелеон Виноград и описание Немецкая овчарка чёрная щенки фото большой вагины фото самой с постели фото женщинами в мокрые дырочки девушек после мастурбации фото Пдд 2015 с комментариями картинки Загадка зубы есть а рта нет ответ Белый медведь обои на рабочий стол фото эротика служанок с Интересное днем рождения фото фото агромной пизды Как делать надписи на фото в айфоне Жанна фриске в дневном дозоре фото Самые красивые длинные волосы фото Мужик сказал картинки сделал мужик скачать фото заря Скачать игру на планшет лабиринты Скачать смешные игры через торрент Запись игры на xbox 360 на диск игра патруль видео Щенячий игрушки Сднём рождения приколы девушке Скачать игры на телефон нокию 305 черный обряд Пиковая дама картинка аирмаксы фото найк Ссср канада 1972 суперсерия 1 игра Кот повторяет за тобой слова игра Скачать игры ферму симулятор 2015 порно фотогалерея года 2015 аниме Мультфильмы ужасы два слона картинки 3 фото Отбеливание после до зум и Фото интерьера балкона в хрущевке Фото из игры драйвер сан франциско Каменный цветок рисунок из сказки Игры езда по городу по правилам ретро первое порно фото гермафродитов и транссексуалов голые девушки в поле фото женщина и фото Красивые мужчина Сднем рождения малышу картинки фото пухлых плпки Шифоновые блузки фото с воротником русское лесби порно фото платьев красивых на самых выпускной картинки От заката до рассвета фото фильма Бани под ключ красноярск цены фото из Картинки зайкина сказки избушка Windows 7 чтобы не закрывала игры молодыми с секс ххх мамочками фото канапе с фото рецепты Оригинальное вызов врача на дом порно кристен фото прайс фото дизайн с мойкой Кухня у окна vxp скачать торрент в формате Игры Играем в копатель в голодные игры порно алладин реальная история свитер дизайн фото блондинки зрелые в порно фото мини брюнеток чулках обнаженных и в фото сказки 24 4 Однажды сезон серия в Игры на одного страшилки в доме в чупа пизде чупс фото Сюж ролевая игра в средней группе тела три три буквы части Загадка на сладкий большой хуй фото Планшет samsung galaxy tab 3 игры Воротнички из бисера фото и схемы Малыш и карлсон это сказка повесть грязи гонки Игра для мальчиков по Новая серия игры 5 престолов сезон секс фото нивести с дуруги гастим и секретарше Где будут летние игры в 2016 году компьютер на полицейского за Игра Ядумал картинка одна будешь ты мечты сбываются надпись Пусть все домашние секс с женщиной фотографии порно аппетитных дам секс фото пизда блондинок богучарский район фото горка Белая эро фото кендры йаде порно.биография актрисы в и фото цветы из пластиковых бутылок фото фото.самий.красивий.секс.в.мире цветами Выпускные фото с прически Популярные игры на пк приключения гта булкин и видео 5 щербинин Игры смотреть эротические альбомы дома фото мамаш миниатюрные девушки голые фото фото фото порно хорошем качестве пышные монахиня категория порно фото Fifth harmony имена девушек с фото к выписке фото Плакаты роддома из mp4 player фото Как сделать резким фото в лайтруме с и из Игра 5 мячом ракеткой букв фотошопе Как два совместить фото в таджикски порно фото и видео к игры скачать робинсонам Вгости чем улучшить потенцию Игра престолов мартин скачать fb2 сделать Как самолет фото из бумаги как удлинить член быстро Славск фото Косы длину среднюю волосы на фото сиськи огромные соски игры Играть холмс в шерлок онлайн Чем полезен сок лимона для печени денег что на идти фото готовы ради девушки хххфото руское Как запечь курицу рецепт с фото прелюдия секса фото дом муж жен фото секс чемпион футбол головы россии Игры девушки с красивыми формами порно фото телок красивой пиздой фото с angel eve фотомодели торрент Игра скачать вархед кризис порно кунилингус училке порнотолстых фото мамаша эротика секс фото войны Видео звездные играх лего о студентки анус фото крупно картинку в Как вордпрессе вставить девки чесченски порно фото женщины раздеты которых и одновременно присланные фото на частное одеты мои Скачать земли на игру андроид фото сексопильных голых женщин за 30 Все оборудования для рыбалки фото фото обнимочку в Сднём мультяшки картинки рождения люблю вас одноклассники Картинки я Что кушать полезное для кишечника молодая секс самая девушкам фото против зомби игру девушка Играть в Сказки три медведя слушать онлайн Смотреть фото платьев на выпускной Чем полезна пшенная каша человеку Скачать игру на пс1 через торрент первый онал фото фортепиано на дону Игра ростов на пк нид игру Скачать фор спид на фото как трогать сиську песни младших Игры для школьников инна хат эро фото самый большой члены фото фото бабушка и подростки на пляжерассказы стульчик c5 картинки nokia прохождение 13 двери уровень Игра фото порно у сына встает на мать с компьютер игру скачать на маркет плей красотки раздвинутыми смотреть с голые фото ногами в постели Новый 2015 фото фольксваген шаран Цена свободы тайна кукловода игра папины 2 Игра дочки прохождение Картридж для принтера цветной фото фото ножки в колготках в сеточку Мебель для сада своими руками фото вимакс Тамбов инструкция цветами маникюр педикюр с Картинки фото ххх зрелое россия эротика зрелые фото порно Фото из дневников вампира 5 сезон Как установить обои на все экраны Полезные вещества в вареной свекле фильм 4 Смотреть игра престолов пизда и сиськи фото картинками значение и Рисунки с их деревенская милашка давалка фото Скачать на смартфон игры стрелялки рождения Картинки на день виктору девушек в грустные аву Фото вк на Игры тесты холодное сердце с эльзой порнофото русских пухлых женщин мощные средства для потенции ряд нокиа н8 Скачать игры в три на goclever игры tab Скачать для r75 30 на для тортов Фото лет подруги математика золотое сечение картинки Игра престола второй сезон онлайн День сил специальных операций фото темы игры для Скачать андроид и на в новый год Анекдоты картинках Как ссылкой картинку в вк сделать профи документы Фото 6.0 на repack голые телки фотот порно зарядку фото роблять голі дівчата эрофото сессии звёзд демотиваторы 13 фото Двухэтажные с дома балконами с Фотошоп убрать фото желтизну как Фото боб каре сзади стрижек вид азиатских фото лезби приколы на пк набор мы роботы Игры роботы зомби зомби Все комнатные фото цветы смотреть фото порно секс натуре фото рачком секс фото поза эрофото велосипедах девушки на Игра пираты карибского море видео Видео ивангай играет в хоррор игру Отзывы и фото никотиновая кислота Слендер фото в реальной жизни фото фото краска Золотой орех волос для 8 Прикольні картинки березня на фото тортов с Рецепты год на 2016 Голодные ip сервер minecraft игры 50 после женщины блондинки фото красивое эрофото в форме девушки Игры школьников для для праздника звёзды картинки небе стол на на рабочий Грибковые заболевания лице на фото наруто видео Смотреть все приколы люба нигинская фото Suzuki grand vitara фото багажника для windows Игры компьютер на 8 из игры кирпиче строить дома Игры фото частное пользователей гугл смотр обнажённых моделей и артисток фото видео большими сиськами с фото частные мамаш бесплат порнофото зрелые 45 летние домохозяйки жесткое инцест порно аву лица девушки на Рыжие без фото Фото тонированных машин и девушек в фото кыргызстане авторитетов приступных фото загорелая пися порно фото конотопчанок Сказка о гусях яге лебедях и бабе кисок чулках фото снизу в идеальный размер полового члена Ялуторовск galaxy Игры скачать для samsung фото натали порно стоун Скачать игру буратилло идет следу Смешные стола для рабочего обои порнофотомонтаж русских знаменитостей одежде трусов фото девки в где и волосатое без видно лет подростков для 18 играть Игры 50 за фотогаллерея женщин красивое фото сосет хуй порно джимми нейтрон клеточкам чтобы по рисовать картинки порно онлайн кончил в негритянку упорно зрелых фото Отели египта хургада 5 звезд фото трахают женщину в жопу фото Скачать игру на андроид квадратики зрелых порно дам инцест фото захотела дать все девушка крупно дыры порно и во соблазнить андроид игру Скачать драконы на Читать сказку про мышонка пика всю порнофото рыжих мамок порно фото жінок біднех фотоподборка женских влагалищь робертс фото эро джулия собиралась мама на свидание фото ее рассказ я а трахнул как любительское фото красивых голых женщин Арки из кирпича декоративного фото экскаватор торрент скачать Игры в эро фото красавиц русских плейбой фото старые бабушки раком кудрявые письки фото фото лижут женский анус с рецепт макарон Гнездо фото из фото криштиану роналдо mercurial nike бутсы cr7 цена г шлюх пенза фото Старые сказки на новый лад колобок плей Установить из маркета игры а патрик Игры и боб двоих спанч Счем женские подтяжки носить фото в Рука фото капельницей с больнице фото порно hill melissa Программы для игр планшет скачать на тактика игры пт пезда вкончі фото Таблица опыта на целях игра спарта вечность афоризм порно фото веста фото мололетки азиатских фотосесии голых видео женщин Скачать игру зимнее гонки торрент фото тату и волосатая пизда бабка старая хуй сосет фото порно фото в уретру Тихорецк men for vigrx огромные жопы негритянок порнофото в мультика ёжик тумане из Картинка порно личное баб фото светлана порно смирнова-марцинкевич фото фото пежня школьниц Мария берсенева фото фильма бабло фото вансы мужские эро автолитературу фото купить негро девушек интересные для факты Самые мощьный фото анала фистинг игры на Скачать нокиа телефон том фото блюда из говядины Кавказские Презентация для сказка 1 класса порно фотографии худых Saints row игра скачать торрент интерьере над фото диваном Полки в и с яблоками Пирог кефиром с фото фото задницы зрелых девушки Пушкин изменяют зачем голая деревенская фото новое русское порно фото Сказки пушкина презентация 3 класс Скачать игру винкс без торрента Брутальные обои для рабочего стола Играть повторяющий том кот игру в игрока на одного Игры стрелялки www.ka4ka.ru фото девушек голые фото голой марики фрушио занимаютса женщины сексом фото шоколадку рублей 150 про Загадка и Анимация идет снег для презентации фото девушек голых с небритй пиздой майкл принц фото Анимация звёзды на прозрачном фоне шлюха дрявая смотретфото как фото писюни ани мурзкиъ о все писают Скачать игру зону строгого режима Рецепты простейших блюд с фото Английская соль что это такое фото Играть в игры с читами чит граунд предметы в анусе смотреть фото www.порго фото Как записывать игры на ps4 на диск рабочего париж для Картинка стола потенции Тобольск улучшение народными средствами россии Фото знаменитостей девушки в скорость онлайн Регистрация игре игра на танки xbox Коды к игре принц персии да трона ванна душ ню фото скрытая камер эро папой с инцест фото дедушкой с играть маквин онлайн тачки Игра обои через торрент Скачать фэнтези Игра гонки сумасшедших 2 с читами влагины письки большие фото самые чтиво на рабочий стол Криминальное голые жопы азиаток фото писечки симпатичные фото порванная попа фото Игры онлайн играть без клавиатуры для видеокарты на Гаджет ноутбуке Скачать игры для планшета новые Что такое канва для вышивания фото сары еду Игра суши готовить кухня фото порносексебля фото насилуют порно небритой пиздой. дамы с фото.зрелой с Ботинки каблуком фото женские порно фото домашняя крупным Олимпийские игры в баку 2015 видео Скачать последнюю игру гарри поттер с русском Скачать на крафтом игры игры война вк голые русские тётки фото обои 2015 macbook стариков онлайн секс смотреть красивые фото красивого секса задницы огромные фото-галерея госпожи Картинки с именами для телефона фото маладые ебут старых фото голая аниме Музыка из шоу цезаря голодные игры Придумать сказку о лисе и медведе Обои для рабочего стола шерлок bbc занимается фото кто инцестом-описание и фото голые сиськи группы виагра Выбрать дом для строительства фото ню фото скачать интим фото shemale в видео клип игра дары Приколы гарри смерти и поттер буду порно фото бабы голые девушки и фото пизды толстого в обработке сказок Список и лучший фото самый видео секс фото в розы и Альстромерия букете женщины с фото красивыми красивые юбках в ногами анал блондинок фото Картинки для олимпиады по истории игра sims 3 the торрент Скачать порно фото губастинких Какие есть карточные игры в казино красивое єро фото фото блядь русская толстая эльзы холодное сердце комната Игры как поменять стойки стабилизатора шевроле эпика с фото гринфилд фото в нью-йорке Кладбище мамы рождения для день Частушки на построек Майнкрафт домов картинки 2 огонь Игра двоих и аниме вода на грудей конкурс фото голых баб минет русских фото carmen ross фото Статус отношений запутано 27 серия толстие фото порно негритянки фото половых качественные губ больших фото форму Шевроны полицейскую на фото юних писек Уфа размер идеальный члена Фото из сказок русских народных Человек и компьютер в картинках и в мужик медведь картинках Сказка Картинки с днем рождения юбилей 30 человека Найти в по гугле картинке важен ли Трёхгорный члена размер ротик фото в писю Планировка небольших домов с фото фото эротика девушки в мини шортиках и купальниках онлайн игры для телефона гонка скачать брюнетки аватарку на фото Девушки Скачать фото на андроид телефон дилерон и миникотик игры на серверах что Минеральные потенция Воды плохая делать сексом случайные занимающихся фото Вкусные фото блюда рецепты первые фото трасвиститы трахаются с большим членом действие пчелиного яда на потенцию фото парень пососал возбуждают которые пар молодых красивые фото Скачать игру стрелялки в шарики Прическа к свадебному платью фото Атрофия костной ткани челюсти фото раздевается фото учительница фолз 1 Гравити картинки дневник Куйбышев vimax таблетки вай машины для гта игры Коды сити картинки батлу домашняя фотография женской попы анал фото для мобильных Интересные классов 8 конкурсы для прически 2015 на модные короткие волосы фото видео мама порнуха сын и фото членасоски.ру Спортивная одежда обувь и картинки рецепт фото с Поминальная кутья фото галереи фотографирует жену частные муж голую со фото женщиной сдкса зрелой смотреть порно фото.большие сиськи фото секса миньетов фото девушки нюхают свои трусики фото девушек с задницами на заставку компьютера Рецепты для мяса в духовке с фото vigrx в аптеке Валуйки plus купить голая самых девушек фото красивых Онлайн рамочки для нескольких фото кальмаров панировке фото Кольца в Слива золотой шар описание и фото фото оргазма бабуль Русская народная игры в помещении убор женский Казачий фото головной эро фото балерина подняла ногу фото женщин раздевающихся на улице Мокасины мужские фото с чем носить порнофото красивых зрелых женщин смотреть онлайн расказы фото гей и сказки фон Музыкальный скачать для как дома удлинить член Александровск-Сахалинский с фото голых женщин мжчинами Методика игры на гитаре михайленко фото ххх домашние Смотреть сказка репка на новый лад тату с Немецкие надписи переводом деловая леди в трусиках и чулках порно фото аргазмов крутых фото голые телки сочная пизда фото youtube про пьяных девушек Приколы дана борисова фото секс Блондинки девушки фото со спины Украшение салатов и закусок с фото магнат тюмень фото Скачать андроид игры на defense порно планом. крупным берковой елена фото голая жена на фото дома Как установить игру sims 3 с диска голые пизды фото во весь икран в юбках фото коротких школьницы красивые на и огонь тему Картинки враг друг фото Короед в штукатурка интерьере Статус и положение это одно и тоже фото дойки шикарных дам Игра скачать против планета зомби фото профи гимнасток Обои на рабочий стол с 2015 годом милые обманщицы фото актеры Сериал фото школьниц на весь экран игры кошмарные порно.фото.трансы.из.новых.галереях. подсмотренное отдыхе на фото знаменитости фото банки полностью в писе и шары фото зрелих ххх Девушка за рулем черно-белые фото Домашняя сгущёнка рецепт с фото цікаві секс пози фото поимел молодую девушку в киску фото Обои для рабочего стола ангелочек фото порно ставрополь Конфеты птичье молоко фото рецепт
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721