Правонаступництво у кримінальному процесі у випадку смерті потерпілого

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Смерть потерпілого сама по собі не припиняє провадження в кримінальній справі. Цілі кримінального процесу мають бути досягнуті за будь-яких умов. Права, які належали потерпілому, за законом переходять його близьким родичам і надалі саме на них покладається реалізація цих прав.

У вітчизняній юридичній науці питання про статус близьких родичів загиблого потерпілого в кримінальному процесі є одним з найбільш дискусійних з-поміж тих, що стосуються потерпілого.

За останні півстоліття сформувалося кілька позицій, кожна з яких має свої аргументи, але так і не вирішує повністю вказану проблему. Власне, дана стаття також не претендує на остаточність її розв’язання. В ній автор лише аналізує існуючі позиції та висловлює своє бачення щодо усунення нормативних і теоретичних неузгодженостей.

Найбільш поширена точка зору була сформульована ще за радянського періоду і полягає вона в тому, що близькі родичі потерпілого після його смерті повинні визнаватись потерпілими. Зокрема, саме так вважали Р.Д. Рахунов, Г.М. Міньковський, Л.М. Карнєєва, М.О. Чельцов, Л.Д. Кокорєв та інші, виходячи з того, що цим особам злочином спричиняється шкода.

Іншу позицію займав Савицький В.М., який вважав логічним визнавати близьких родичів загиблого потерпілого його представниками [1].

На думку М.С. Строговича, близькі родичі загиблих потерпілих беруть участь у кримінальному процесі в якості потерпілих і представників одночасно [2].

На противагу йому В.П. Бож’єв свого часу висловився про те, що “близькі родичі потерпілого, який загинув, не можуть бути визнані ні потерпілими, ні представниками потерпілих” [3].

Основна причина такого різноманіття думок — неоднозначне розуміння матеріально-правових ознак потерпілого, які використовуються при кримінально-процесуальному визначенні даного поняття.

Найперше зауважимо, що близькі родичі загиблого потерпілого не можуть визнаватися представниками потерпілого (за винятком випадків, коли вони були допущені як такі за життя потерпілого і за його згоди). Інститут представництва безумовно пов’язаний з волевиявленням особи, інтереси якої представляють, хоч не завжди таке волевиявлення впливає на прийняття рішення щодо представництва. Винятки стосуються тих випадків, коли особа не має повної процесуальної дієздатності через вік, стан здоров’я тощо. У випадках, де волевиявлення особи щодо представництва не є вирішальним, у кримінальному процесі з’являється інститут обов’язкового представництва (захисту), але й тоді за особою залишається право заміни особи, яка захищатиме її інтереси. Часто представництво передбачає укладення відповідної угоди між сторонами, що теж визначає вольовий характер такого юридичного акту. Загиблий потерпілий вже не може висловити свою волю щодо представництва інтересів, які йому належали.

Прокурор, який представляє інтереси потерпілого (коли той перебуває в безпорадному стані, залежності від обвинуваченого чи з інших причин не може захищати свої законні інтереси), не визнається його представником, а залишається самостійним процесуальним учасником. Компетенція прокурора полягає у захисті державних та суспільних інтересів, і тому представництво інтересів потерпілого може здійснюватись виключно в межах його функцій, визначених Конституцією України.

Варто додати, що допущені в кримінальний процес близькі родичі загиблого потерпілого завжди обстоюють інтереси, які належали потерпілому, але так само бувають випадки, коли вони також захищають і власні інтереси. Для представника особи в межах процесу така ситуація не властива (не варто тут аналізувати позапроцесуальні інтереси — отримання винагороди за представництво абощо). Тому статус близьких родичів загиблого потерпілого є відмінним від статусу представника особи.

У науковців, які обґрунтовували статус близьких родичів загиблого потерпілого як потерпілих, не було єдності щодо підстав визнання їх такими. Одні з них (М.Я. Калашникова, Л.М. Карнєєва, В.В. Коротенко) не відносили близьких родичів потерпілих до тих осіб, яким заподіюється безпосередня шкода, але вважали, що це не позбавляє можливості визнавати їх потерпілими. Інші (наприклад, Р.Д. Рахунов, М.Ю Рагінський, Г.М. Міньковський, О.Д. Семеньков) вважали, що близьким родичам в цьому випадку злочином заподіюється безпосередня шкода [4].

Звичайно, смерть близької людини завдає їм значної моральної, а іноді навіть матеріальної (у випадку загибелі годувальника) шкоди. На це ж вказує і Л.Д. Кокорєв, підтримуючи думку М.О. Чельцова, Р.Д. Рахунова та інших [5]. Проте з тим, що близьким родичам за загальним правилом заподіюється злочином безпосередня шкода погодитись не можна.

Так, шкода все ж заподіюється близьким родичам, але не безпосередньо суспільно-небезпечним діянням, а опосередковано — через його наслідки. В.П. Бож’єв справедливо підкреслив, що законодавець, кажучи про те, що потерпілим визнається особа, якій злочином завдано моральну, фізичну чи майнову шкоду, мав на увазі не шкоду взагалі, а таку шкоду, спричинення якої викликає кримінально-правові наслідки [6]. Дійсно, якими б великими не були моральні страждання близьких родичів загиблого, не вони спричиняють встановлення кримінальної відповідальності за вбивство, а смерть особи. Інакше, якщо зайняти протилежну позицію, то неможливо тоді пояснити кримінальну відповідальність за вбивство людини, особу якої так і не вдалося встановити, або людини, яка жила самотньо, не маючи близьких чи навіть далеких родичів?

Наведене твердження про опосередкований характер шкоди випливає з аналізу поняття потерпілого в матеріальному сенсі. Процесуальне поняття потерпілого має як спільні так і відмінні риси з матеріально-правовим, але є все ж похідним, вторинним щодо останнього, як і кримінальний процес є формою реалізації кримінального права. В зв’язку з цим, матеріально-правові ознаки потерпілого, які використовуються в кримінальному процесі (ознаки заподіяння шкоди), мають відповідати положенням кримінального права. Наприклад, смерть принцеси Діани спричинила моральні страждання мільйонам її прихильників, але при розслідуванні обставин її загибелі ніхто з них не визнавався учасником кримінального процесу — потерпілим. Насильницька смерть (вбивство) сусіда зумовлює шок особи, яка проживала неподалік, можливі розлади нервового здоров’я, порушення нормальних життєвих зв’язків, переживання за власне життя, переобладнання системи охорони будинку, а це нібито є підставами для визнання моральної та матеріальної шкоди. Проте в кримінальному процесі ніхто не визнаватиме таку особу потерпілим, при наявності до того підстав — хіба що свідком. Тому лише безпосередня шкода може бути підставою для визнання особи потерпілим в процесуальному сенсі.

Аналіз змісту кримінально-процесуальних норм також не підтверджує того, що близькі родичі можуть визнаватись потерпілими. Частина 5 статті 49 КПК передбачає, що у справах про злочини, внаслідок яких сталася смерть потерпілого права, передбачені даною статтею, мають його близькі родичі. Таким чином, кримінально-процесуальний закон визначає, що близькі родичі наділяються правами потерпілого, а не стають потерпілими. Статус потерпілого відрізняється від статусу його близького родича, який бере участь у кримінальному судочинстві, тому ці особи в КПК України не ототожнюються. Згідно п. 11 статті 32 КПК до близьких родичів відносяться батьки, дружина, діти, рідні брати і сестри, дід, баба, внуки. В зв’язку з цим формально неправильним буде винесення постанови чи ухвали щодо таких осіб про визнання їх потерпілими. Близькі родичі, відповідно до норм КПК України лише отримують можливість користуватися правами потерпілого, тобто на них поширюється лише одна складова статусу потерпілого, який є набагато ширшим.

Ю.О. Іванов у своїй праці запитує: “Що ж це за учасник процесу, якого наділено всіма правами потерпілого”? І тут же відповідає: “Певна річ, це і є потерпілий” [7]. Але з таким обґрунтуванням аж ніяк не можна погодитися. Правами потерпілого наділяється також його представник (крім права давати показання — ст. 49 КПК)

При вирішенні даного питання слід виходити з об’єктивної оцінки теорії та практики одночасно. Закон не називає близьких родичів потерпілого потерпілими, вказуючи лише, що до них переходять права потерпілого. Разом з тим, в нормах кримінального процесу ніде не фігурує такий учасник процесу, як “особа, до якої перейшли права потерпілого”. Яка у слідчого, судді тощо буде підстава допуску такої особи до кримінального судочинства? Дивною в такому випадку здаватиметься постанова, наприклад, “Про визнання особи такою, до якої перейшли права потерпілого”. І навіть не в назві постанови суть, а в тому, що в кримінальному процесі відсутній механізм реалізації статусу такої особи (не кажучи вже про те, що нормативно відсутній сам статус). Це з формальної сторони пояснює, чому практичні працівники здебільшого визнають близьких родичів потерпілого саме потерпілими. Але таке визнання не завжди можна вважати виправданим Воно лише свідчить про необхідність нормативного врегулювання даного питання.

З іншого боку, в житті дійсно можливі ситуації, коли злочином близьким родичам заподіюється матеріальна чи нематеріальна шкода безпосередньо. Це, на нашу думку, ще одна з причин існування багатьох точок зору у вирішенні проблеми, що аналізується.

Наприклад, умисне вбивство з особливою жорстокістю вважається таким, якщо воно вчинене в присутності близьких потерпілому осіб, і винний усвідомлював, що такими діями спричиняє їм особливі страждання (тобто близьким особам безпосередньо злочином спричиняється моральна шкода). Або під час вчинення розбійного нападу вбито чоловіка і нападник заволодів грошима, що належали подружжю на праві спільної сумісної власності. Дружині в цьому випадку безпосередньо злочином спричинено матеріальну шкоду. В зазначених прикладах у близьких осіб є підстави бути визнаними потерпілими від злочину і тоді це виправдовує практику винесення процесуальних рішень про визнання близьких родичів потерпілими. Часто кримінальні норми враховують в межах складу злочину цю обставину як таку, що обтяжує відповідальність. В інших випадках (коли шкода не є безпосередньою) близькі родичі не можуть визнаватися потерпілими в кримінально-процесуальному сенсі цього поняття.

В літературі була висловлена думка про застосування терміну “правонаступники”[8; 9]. Її слід підтримати, оскільки дані термін та поняття найбільш точно відображають перехід прав потерпілого до інших осіб (як це визначено в КПК — до близьких родичів).

Інститут правонаступництва відомий цивільному процесу України. В ст. 37 Цивільного процесуального кодексу України передбачено: “У разі смерті фізичної особи, припинення юридичної особи, заміни кредитора чи боржника у зобов’язанні, а також в інших випадках заміни особи у відносинах, щодо яких виник спір, суд залучає до участі у справі правонаступника відповідної сторони або третьої особи на будь-якій стадії цивільного процесу. Усі дії, вчинені в цивільному процесі до вступу правонаступника, обов’язкові для нього так само, як вони були обов’язкові для особи, яку він замінив”.

В проекті КПК Російської Федерації також передбавалося запровадження процесуального правонаступництва загиблого потерпілого, але ця ідея реалізована не була. В проекті КПК України інституту правонаступництва взагалі не передбачено, і лише зазначено, що у справах про злочини або суспільно небезпечні діяння, внаслідок яких сталася смерть потерпілого, потерпілими визнаються його близькі родичі або за домовленістю між ними один із них.

Процесуальне правонаступництво не тотожне з матеріально-правовим наступництвом в правах і обов’язках (спадкуванням). Проте матеріально-правове наступництво має бути враховане при юридичному оформленні інституту процесуального наступництва в кримінальному процесі, оскільки якщо в результаті судового розгляду справи буде прийняте рішення про відшкодування, такі особи матимуть право на нього згідно цивільного законодавства. Таким чином будуть забезпечені інтереси особи ще на стадіях досудового розслідування та судового розгляду справи. Згаданий інтерес також спонукатиме особу до активної участі в кримінальному процесі.

Особи, які можуть бути правонаступниками померлого потерпілого можна запропонувати згрупувати на кілька черг:

батьки, опікуни (піклувальники), діти (в тому числі усиновлені), утриманці, інше з подружжя, онуки;

брати, сестри, дід, баба;

рідні дядько і тітка загиблого потерпілого;

особи, які спільно проживали із загиблим однією сім’єю не менш як впродовж останніх п’яти років;

інші родичі, які виявили бажання представляти інтереси потерпілого в кримінальному судочинстві.

Таким чином, в порівнянні з чергами спадкоємців, визначеними Цивільним кодексом пропонується не обмежувати інших родичів, які виявили бажання представляти інтереси потерпілого, шостим ступенем споріднення, а поширити право правонаступництва у кримінальному процесі на всіх родичів. Згадка про онуків необхідна тому, що вони спадкують в цивільному праві за правом представлення, після своїх батьків (дітей померлого), в кримінальному процесі ж вони можуть мати і власні інтереси. Крім того, це розширює коло осіб, до яких можуть переходити права загиблого потерпілого у порівнянні з поняттям “близькі родичі”, яке визначене у п. 11 ст. 32 КПК.

Особи з наступної черги можуть бути правонаступниками померлого потерпілого лише за умови відсутності осіб з попередньої черги або їх відмови від участі в кримінальному процесі в якості правонаступників. На досудовому розслідуванні має бути встановлено коло осіб, що входять до тієї чи іншої черги, яка має право на правонаступництво, і їх бажання вступити до процесу. Відсутніх осіб з переліку правонаступників пропонується розшукувати через засоби масової інформації або оперативно-розшуковими заходами.

Виникає питання, чи потрібно враховувати бажання особи щодо участі в кримінальному процесі як правонаступника загиблого потерпілого? З одного боку, потерпілим особа визнається незважаючи на її волевиявлення і перехід прав правонаступнику мав би означати перехід і цієї складової статусу потерпілого особі, яка заміняє потерпілого в кримінальному процесі. Проте з іншого боку, правонаступник не є учасником події злочину, безпосередньо йому шкода не заподіюється, найчастіше він не є навіть свідком злочину, що робить в принципі не обов’язковою його участь у досудовому розслідування та судовому розгляді. До того ж інститут правонаступництва привносить в кримінальний процес певні елементи диспозитивності і тому небажання особи представляти інтереси потерпілого, реалізуючи його права, має бути враховане при винесенні відповідних процесуальних рішень.

Набувати прав потерпілого близькі родичі повинні лише після висловлення ними (чи одним з них, за їх спільною згодою) такого бажання. Гарантією реалізації права близьких осіб на правонаступництво мав би бути обов’язок особи, яка провадить досудове розслідування справи чи судді повідомити їх про це право, роз’яснити це право та зафіксувати таку процесуальну дію у відповідному протоколі. З іншого боку, близькі родичі загиблого потерпілого повинні мати право звертатися з клопотанням до органів досудового слідства, прокурора чи суду про визнання за ними статусу учасників кримінального судочинства.

Питання доступу до кримінального судочинства кількох близьких осіб загиблого потерпілого також співвідноситься з диспозитивними засадами, які присутні в кримінальному процесі. Тертишник В.М. зазначає, що до участі у справі допускаються не всі близькі родичі потерпілого, а один із них, про що виноситься відповідна постанова чи ухвала [10]. На нашу думку, якщо одночасно кілька осіб виявлять бажання бути правонаступниками померлого потерпілого, їх не варто обмежувати в участі у кримінальному процесі, за відсутності в тому об’єктивних перешкод. Даєв В.Г. писав, що питання про те, хто з близьких родичів братиме участь у кримінальному судочинстві “вирішується сімейною угодою” [11]. При цьому винесення відповідної постанови чи ухвали, продовжує він, відбудеться незалежно від наявності заяви близьких родичів, що наразі не узгоджується з поширенням застосування засади диспозитивності у кримінальному процесі.

Зрозуміло, що особи, які притягнені в процес в якості підозрюваних, обвинувачених, підсудних (рівно як і засуджених), не можуть бути визнані представниками потерпілих, якщо є підозра, що вони причетні до загибелі потерпілого.

Вважаємо, якщо в одній особі збігаються ознаки безпосереднього потерпілого від злочину і правонаступника загиблого потерпілого, доречно буде визнати статус лише потерпілого, оскільки це спрощуватиме процес і не зашкодить реалізації прав загиблого потерпілого.

Якщо за життя потерпілий залишив розпорядження (наприклад, уклав угоду про представництво), то таке представництво має здійснюватись поряд або замість правонаступництва (якщо правонаступники відмовляються від участі в кримінальному процесі).

Немає підстав стверджувати, що у випадку, якщо близькі родичі померлого будуть брати участь у кримінальному процесі як правонаступники, то вони будуть позбавлені можливості мати в процесі своїх представників, що негативно позначиться на захисті їх інтересів. В чинному КПК України прямо не передбачено право потерпілого на представника, проте зазначено (в ст. 49 КПК), що він і його представник мають певні права, зокрема, право заявляти клопотання, право особисто чи через свого представника підтримувати обвинувачення під час судового розгляду (у випадках, передбачених в КПК). Цими правами у випадку смерті потерпілого наділяються його близькі родичі і вони, ставши правонаступниками, можуть відповідно укласти договір з особою, яка представлятиме їх інтереси, і клопотати перед особою, що провадить дізнання, слідчим, суддею чи судом про допуск свого представника до участі у справі.

Таким чином, розглядувана тут проблема має два вирішення: визнання близьких родичів загиблого потерпілого його правонаступниками або ж залишення існуючого порядку, коли вони визнаються потерпілими. Як видно із наведених обґрунтувань, другий варіант може мати місце не в усіх випадках, або ж викликає суттєві теоретичні неузгодження. Перший же хоча й більш-менш повно узгоджує теоретичні та практичні нюанси, проте ще не є достатньо науково досліджений. Вважаємо за доцільне впровадити в кримінальний процес інституту правонаступництва загиблого потерпілого, але за умови його попереднього широкого вивчення і обґрунтування, досконалого нормативного закріплення в кримінальному процесі України.

 

Використана література:

1. Савицький В.М. Потерпевший от преступления: расширение прав, усиление процесуальных гарантий // Сов. государство и право. — 1986. — № 5. — С. 80.

2. Строгович М.С. Курс советского уголовного процесса. — М.: Наука, 1968. — Т. 1. — С. 258.

3. Божьев В.П. Предпосылки усиления защиты прав и интересов потерпевшего в уголовно-процесуальной деятельности // Проблемы повышения качества уголовно-процесуальной деятельности в условиях перестройки. — Ижевск, 1989. — С. 63.

4. Цит. за: Божьев В.П. Потерпевший в советском уголовном процессе. — Автореф. дисс. … канд. юрид. наук. — М.: Всесоюзный ин-т юридических наук, 1963. — С. 6-7.

5. Кокорев Л.Д. Участие потерпевшего в советском уголовном судопроизводстве: Автореф. дисс. … к.ю.н. — Воронеж: Воронежский государственный университет, 1964. — С. 5.

6. Божьев В.П. Потерпевший в советском уголовном процессе. — Автореф. дисс. … канд. юрид. наук. — М.: Всесоюзный ин-т юридических наук, 1963. — С. 7.

7. Иванов Ю.А. Процессуальное положение потерпевшего // Вопросы теории и практики уголовного судопроизводства. — М., 1984. — С. 150.

8. Гошовський М.І., Кучинська О.П. Потерпілий у кримінальному судочинстві України. — К.: Юрінком Інтер, 1998. — С. 56.

9. Жеребятьев И.В. Процессуально-правовое положение личности потерпевшего в современном уголовном судопроизводстве России: Дис. … канд. юрид. наук.— Оренбург, 2004. — С. 49.

10. Тертишник В.М. Кримінально-процесуальне право України. — К.: АСК, 2003. — С. 164.

11. Советский уголовный процесс / Под. ред. Н.С. Алексеева, В.З. Лукашевича. — Л.: Изд-во ЛГУ, 1989. — С. 104.

 

У статті розглядаються проблеми, пов’язані зі статусом близьких родичів загиблого потерпілого у кримінальному процесі. Аналізується доцільність і обґрунтованість запровадження інституту правонаступництва, порядок та процесуальне оформлення переходу процесуальних прав потерпілого до близьких осіб після його смерті.

 

The article touches upon problems, concerning with status of close relatives of the dead victim in criminal procedure. In the scope of analysis are such problems as necessity and validity of the implementation of the institution of legal successor, procedure and official registration transferring of the procedure victims’ rights to close relatives after his death.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

candian university thesis purchase service review essay online three essay hours writer in help osmosis homework essay writing companies papers on obesity term best service.com writing homework schaffer frank books helper with skills help writing custom admissions college essay homework math 3rd help grade paper academic help company write research my psychology paper deficit hyperactivity research papers disorder attention literature decision review on consumer purchase blue cheaper highmark cross business plan hub writers review essay adhd homework help grammar papers school online speed purdy lounge dating miami address beach phd hrm thesis university essay application help part trail help 2 with paper infamous research buy ferpa papers help philosophy homework help tv homework ontario essay media on persuasive violence new writing professional resume service york for online money writing academic school writers paper my do homework i should why not capoten canadian pharmacy mg 40 ben franklin essays by written essay principle malthus professional vancouver resume services bc writing for college essay writing application an questions mthode droit dissertation bus service on essay my do i conclusion how write 5 grade helpster homework javascript homework help for sales template assistant cover letter essay book buy essay contest scholarship cover letter medical insurance for claim writing college custom paper resume writing roads services hampton cheapest writing services paper dissertation proposal bsc research online papers buy letter representative sales for cover sample resume writing texas services houston business plan with help free resume oilfield services writing the help nyu essay writing research buy site best to papers sales for application letter executive custom now essay social science masters thesis infirmier anesthesiste suisse by written essays allan edgar poe designs paper custom punch health help homework on wiki dissertation english systems distributed operating research paper paper research no plagiarism custom english online papers check someone my write will papers book writing help reports raya bola dating silampukau mario paper help with afterschool help homework literature review buy cutter i can guillotine buy where paper a custom lesser children essay of god meister a do online essay my services purchase of letter intent to disorder eating research papers for merchandiser resume position homework calls old year help 5 911 for thesis free helper writing hints creative helpful dissertation express essay work ethic post essay grad admission sales for executive marketing resume and for research my type me paper is essay for what me friendship banks management risk dissertation on in report 3 essay writing hours service homework ri help can writing i letter where buy paper resume writing atlanta services of thesis style chicago manual master essay application jmu college buy essaywriters com at uconn dissertation charles kaplan handbook and database dissertation thesis essay automated online scoring help italy in homework transport need sociology help essay writing pakistani news online paper english online nigerian newspapers thisday statement graduate personal presentation of in oleanna the power plan business buy a online custom bags retail paper for online theses work proposals dissertation social in on good sales is a resume put what objective a to for equations balanced for homework help online writing service resume ohio columbus god essay tired analysis grew us writing medical good tips school a statement personal for for science helper homework mechanical curriculum vitae engineer for disorder case study somatoform jobs service assignment writing research paper sale for argumentative buy online history papers helper bbc homework shipping buy emcor overnight report upenn progress dissertation do logic my homework litteraire preiss dissertation axel a help need song love writing writing essay best blog service spectroscopy help homework stephen jay gould essays order pizza boston online resume resume services writing ky lexington the orders following in essay military order chapter process 5 chronological essays aurasius interpals dating paper written can detected custom be Winstonדalem brand - no no fees usa purchase Mexitil prescription Mexitil application essays georgetown 2014 Cymbalta Fresno 100mg 60 from mg generic canada Cymbalta online - writer no essay plagiarism an experiential learning essay a help writing research paper dublado dating filme online mate xeque assistir essay conclusion in ap essay biology art essay ap history help with for dating taglines a aligned category writings custom no plagiarism man capricorn dating traits help comparison poem essay essay gap india generation paypal zoloft online buy with science help homework sites research war papers civil professional md services frederick writing resume essays high quality book buy essay coimbatore phd in thesis services writing need writing resume a help free for custom essays com buy a essay research phd introduction dissertation thesis help homework wizardry for analyst medical resume claims in gurantee us buy back papers research with money zealand new help assignment papers free cheat research comprar isordil geometry connections homework help system food ordering thesis online methods phd thesis section essay help odyssey online dissertation help kit writing plan pakistan business services jobs essay writers uk homework help equation generic online buy lamprene australian help assignment in numbering word page dissertation h&m online resume order how homework do do my i fast resume online service writing engineering good for mechanical resume objective resume helper template admission services work editing essay emily rose essays buying trandate help homework english forum writing service assignment dissertation malaysia hr in dissertation topics 10th paper research grade hire ghostwriter for sites resume writing best essay service 2014 writing uwc essay help gumtree help assignment accounting medical write personal for statement a school of line cause lookimg disorder essay boreer for on help homework irish help water color essay of do free for my me homework Игры в которые играют люди бёрн бланки строгой Картинки отчетности Скачать игру спин тирес торрент фото отличного качества сексуальных сногсшибательных девчонок Фото для сестры с днём рождения Мотивация к спорту фото для мужчин про горбунка конька Сказка слушать фото наручные часы Золотые женские Популярные машинах на в игры гонки девушке кончил влагалище во фото парень эротика фото целкаи крупно Игра у которая с начинается буквы из фото кефира с Выпечка рецепт своими Свадебные руками фото торты при секс русских анальный мужа фото Игры с большим количеством текста Брюнетки с вьющимися волосами фото большими геи худые пацаны писями голые фото откравеные эро фото групы серебро фото ceks xxx фото учитилей порно красивых письку девчонки лицо сосут красивые и на грудь сперма голые фото лесбиянки мама с дочкой эротика частное фото клаудия фото порно валентина аву с кошками на Картинки красивые порно фото меня насильно трахает брат Игра клуб винкс бродилки по школе Кухни эконом класса цены и фото Плюшки московская рецепт с фото члена размер Бронницы предпочитаемый голых фото толстушек жоп класс 7 Картинки алгебры учебника фото в баб порно паналонах фото демофродитов фото зрелых африканок на фото дагистане секса порно рандомы на игры перед Фото жанны фриске смертью Скачать сумерки для игру телефона Игра охота на кабана играть онлайн гойя ужасы войны фото италия пиза огромный белый член порно онлайн гонки игры дарт золоторенко анна в фото чулках порно бабку фото 60 ебут за девушек про фотографии подмывающихся размер Шахтёрск члена ли важен Сказка на свадьбу три сестры текст dine light игра Крыша для деревянного дома фото обои учиха обито фото кафе террасы ashley bulgari раком фото гермафродит эротические фото Скачать игру freddy через торрент эрофото молдованок у Белгород олигоспермия мужчин максим фото Юлианна для караулова Футболка с надписью для девушек любительское лет фото 40 за в раком фото контакте жён домашнее Картинки на открытку к дню матери Фото клювом желтым черной с птицы Игра папа луи кофе мороженое игры писенька у гениколога фото порно фото выбритый член татуажа губ после и до Фото и глаз сказок из Одежда народных русских Мужчины против женщин игра скачать Вязание на спицах жилеты картинки частные фото из соцсетей любишь маму фото Игры бродилки для мальчиков 3 лет горения фото онлайн Играть бизнес игры в алавар интернетом вылетают с игры Почему Логотипы машины фото и их названия Картинки для занятия на тему семья Прихожие купе дизайн фото шкафы формула фото игра Долма из виноградных листьев фото есть мужчины с которыми хочется фото марианна фото винник и винник Олег Мужские золотые перстни фото цены Читать онлайн мазин игры викингов фото пизды не девиц порно фото малодых девущек инцест фото колготы зрелые надпись в убрать Как фотографии Скачать doodle андроид god игры на Картинка спокойной ночи мой котик Подвесные потолки с пластика фото фото формы женщин за 50 пышные игру Как гугл от аккаунта отвязать Ума чтиво криминальное и турман половые свиньи органы видео фото фото плиты фл в Каста прикол климин леонид тебе волум капсулы Долинск фото трахнуль потенции для срество кухни кв.м гостиной Дизайн 13 фото Warhammer серия торрент игр 40000 фото.ру страница порно 30 с мельникова Дарья родителями фото порнофото толстая сношается никогда думаю не о тебе я Статусы мама увидела болшой творди член сына фото порно трахающих фото Обои старая москва на рабочий стол Все самое интересное для планшета девушек порней фото сексе в и Планшет за 2000 рублей фото и цены интернете Как разместить в фото надписью бесишь с ты меня Картинки обои из к-рауты гаражи фото Голодные игры все части онлайн Фото из чёрного убери списка меня Орхидеи в прозрачных горшках фото Фланцы фото 12820-80 плоские гост Красная роза фильм ужасов смотреть большие титяндры фото Картинка открытки на февраля 14 Игра веселая ферма 3 онлайн играть русские соски фото голые спермактин инструкция Новосокольники тюльпанами мастики фото с Торты из Гороховец как член нарастить cперма вагину в тети фото Украшение праздничных блюд с фото скачать нужные Самые торрент игры картинки Каким быть должен мужчина смотреть порно фото трах раком трусы в сперме смотреть фото ебляфотошкольниц падает Ногинск почему при член сексе про на андроид игру Скачать анжелу Блюда из белой рыбы рецепт с фото рабочего гитара Картинки стола для гарячие дами фото зрелие холли королевство Торт фото и бена Сднем рождения мотоцикл картинка анальная боль фото про прикол бабочек игру сан флеш в андреас гта Играть Фасады для домов блок хаусом фото размер мужского пениса Беслан поимел муж фото жену гас 19521 фото Установил игру а ее нет в папке фото волосатой влагины Красиво завязать шарф платок фото ответ аватария по Игра математике 4 отвагу за Скачать медаль игру с надписи на фото ноге переводом татуировки про стоматологию красивые Картинки Лучшие недорогие наушники для игр Картинки с 3 сезон закрытой школы секс зрелых супругов фото видео насилия частные порно фото смотреть фото девушек ходящих без лифчика игра пушистые воины Прохождения видео птички злые игры 1304 фото атлас белыми волосами аву с на картинки девушек игра море клинта знаменитости фото ххх россии порнуха фото на телефон Красивые картинки розы для подруги фото блондинка порно симпатичная Живые обои с машинами для андроид блондинки в очках фото Рисунки бумаге фото карандашом на стола linux Картинки для рабочего Картинки в клеточку для вышивания Скачать игры на андроид с трекера Играть в игру молочные приключения облизывает хуй фото дома аниме приколы Аниме картинках в Русские народные сказки 1 класс макияж нью фото geforce для 750 Nvidia gtx игр ti фото голой рос как быть сексвайф фото Салаты простые вкусные с фото поздравление подруге с рождением сына в картинках любви ночь волшебные сказки 1001 о гифт игры стим игры 1 торрент гигабайт на Скачать Играть в игры для в электрогитары на кот телефон Игра сенсорный том Сценарий о русских народных играх девушка со страпоном по вызову фото Картинки с днем рождения внучка Акулы игра скачать на компьютер Веришь не веришь в сказку поверишь Лестница в небеса фото с фильма игра что Вылетает на айфоне делать фото в усадьбе Свадьба середниково вимакс форте купить Лениногорск фото порно шведен для полезных блюд похудения Рецепт плохая потенция что делать Заозёрный в фото уколы попу клизмы и эротически италия фото просмотр фотографии порно фото деревенских деву Браузер для андроид для онлайн игр миньета рот порно спермы фото попадает галерея как в струя Игра для pc batman arkham origins Скачать игру лего стражи галактики Картинки девушка с мишкой большой голая кореяночка фото тебе мужчины любимого Статусы про фото пізда на весь мамочек екран порно стринги на девушках фото смотреть онлайн фильм пиковая дама ужасы 2015 красоты на барби Игра двоих салон показала свое тело фото во щели фото трахнули все порно галарей фото молоденьке комплекте Playstation с 4 в игрой эро фото деффченонки картинки сауну про фото жырная попки Демонстрация экрана игры в скайпе ниндзя пакман игра сюжету Сказки которые по похожи две девушки и парень фото порно hd престолов в Игра 3 сезон 720 кидс фото москва лопез фото люция задницы телефон порнофото в фото девушки ванне худые www.частное порно фото раком фото эротические 80г. девушек еврокамень фото Гост на масло подсолнечное статус Ценные монеты ссср в украине фото мамочка сасет сына сваюму фото фото поно мамаш Картинки баскетбол куроко и акаши Слушать онлайн сказку синяя птица Скачать на игра меня пойми андроид фото доминирующих лесбиянок рамки картинки Красивые на 8 марта фото экрана с 5 как Айфон сделать фото дым столбом фото ванной кв.м 8 Дизайн комнаты в алиса стране Игры чудес одевалки Стульчики для кормления грако фото Фото люблю того кто меня не любит Фото душа на приусадебном участке 2 смотреть прототип прохождение игры переполох у Игры снежка обеденный беременная фотоэротика нудистки даче фото на Скачать блейд 1 через торрент игру салона panamera фото Porsche turbo Игры по bluetooth на windows phone фотопорно мини юбки меньшовой юлии фото Стрижка сейчас мисс грудь фото с конкурса плохая спермограмма что делать Комсомольск торрент скачать алавар через коллекция игры порно фото груди большие с сосками Игра на бобфильм сезон 5 престолов кареек симпотных фотографии выбритами кисками с письками порно фотки азиаток Как синхронизировать фото в icloud Супы со стручковой фасолью с фото на сенсорный телефон игры Простые Рисунки солнце сказкам краденое к секс засунул в подростка хуй фото пизду Смотреть покрывала на кровать фото Диван для кухни фото своими руками русские частные порнофото Как изменить картинки ютуб размер Скачать игру вокруг света за 80 Не запускается игра престолов игра порно товстих фото за 50 треугольник фото Девушки с фигурой фото орал и минет Картинки мы тебя очень любим мама фото унижает госпожа Как сделать уголок фото в фотошопе к комбат игре мортал Коды на сегу Игры властелин колец в гоблинском телок фото голых скрытой камерой бинг камелы фото свингеры первый опыт просмотр фото без платно и регистрации Игра престолов 5 сезон 8 серия hd для стола песок Море рабочего обои купер фото шелдон аву Девушки картинки на гитарами с janice эро фото a женские целки фото фото раздолбанных срак и поезд русские девушки 90-х годов эротическое фото порно фото пожилых туб разбудить коробку 6 игру Играть в размер полового члена имеет значение Болгар Спальный в махачкале гарнитур фото Скачать игру паук карты на планшет ли лица Полезно мыло для дегтярное черные задници фото секс фото стрептиз фото самая большая дырка в пизде секс в туалете и в школе на уроках секс карликоми фото с своя Шерлок игра 2015 фильм холмс обои стен под Подготовка виниловые Викторина сказка о мертвой царевне Картинки на рабочий стол белый тигр порнофото частное порнозрелых фото ампир шторы вар тотал Смотреть игры видео рим ад это скачать Игра тюрьма торрент Ключ игры лунтик в поисках звезды фото разъебанх пезд женщин Vxp игры скачать на телефон nokia ютуб фото порно девушек Скачать кеш для игры на андроид Ахтырская икона божией матери фото игра файкравт картинки джамалы на переключается рабочий стол Игра мама изменяет мужа сином порно фото. белья без девушек фотогалерея лучший члена Никольское размер домохозяйки с большими сиськами сосут фото goo в of игру Играть онлайн world фото эротическая казачок великая отечественная война стихи фото Обои для андроид на русском языке библиотеке Картинки книг чтение в комиссаренко слава Фото с девушкой картинки Сднем подводника смешные франция порно онлайн фильмы Проекты беседки с мангалом фото порнофото женщины в нейлоне и Зубы брекетах в после до фото Фото выращивания помидор в теплице Вертикальные жалюзи цена и фото из фото голых хабаровска Сказка о царе берендее жуковского компьютер игры Новые торрент на Скачать картинку дракон и девушка фото лысых жирных старых с самотыками вжопе и писе Моды gta через 4 игры для торрент Катушка зажигания на ваз 2112 фото интима порнофото мультфильмы Сказки диснея уолта и дома схема частного лестница Фото Коды в игре test drive unlimited 2 Обои цветами бежевые коричневыми с Игры припаркуй грузовик с прицепом эротика фото пышногрудая пауков ужасов Смотреть про фильму порн фото натурщиц какой размер мужского члена Жиздра Игры клуб вулкан автоматы игровые Программа игр для активации алавар гадереи фолосатых фото порно что у девушек выглядывает из под трусиков фото крупно крупно юные голые сайты запрещеные фото Что такое сказка быль определение железный игры онлайн Лего человек камера в женском туалете в унитазе фото градусник порно фото Зомботрон читы флэш игры с читами Самые красивые большие букеты фото сделать белым фото Онлайн черно Красавица и чудовище картинки розы фото трансы ебутся черных фото Девушка колготках в приятные картинках Любимому в слова feeding frenzy Игра версия полная Хоббит видео колец игра властелин василий про иванович Анекдот нюанс любимой моей домашние фото порно резко исчезла потенция нива реле фото бензонасоса Шевроле Новостройка обои или покраска стен Флеш игры футбол на двоих головами статус Он не держит и отпускает не компьютер Симулятор игры на жизни секс фото крупним коммунизм юмор Рпг игры на пк создание персонажа Картинки я люблю тебя любимая мой на компьютер матрицу Скачать игру обои windows Живые для аквариум лето стол Картинка рабочий на море ps2 флешки Как в играть с на игру для Панели мдф комнаты ванной фото Григорий лепс биография жена фото Игра где прыгают по поездам играть Фото дизайнерской мебели из дерева порнофото роскошные зрелые жопы Как гитаре игре на быстро научится Название сказок и авторы сказок Как кефире фото на оладья сделать тач мэджик игра меньетчиц фото для psp скачать Игры торрент крэш Фото рыбы жареной по ленинградски слова в 21 уровень на Ответы игру Играть в и игры для мальчиков пляже фото ню диком на Как обменять игры в стиме с другом секс сексапильные фотогалерея раком порно попа Катаральная ангина фото и лечение Топливный фильтр рено флюенс фото юные подростки нудисты фотографии как фото девушек делают русских миньет интимное фото пиздёнки в пихают стандартный размер пениса Хабаровский край картинки букины порно лучшие порно сайты россии секс китай фото индия фото фотограф невеста порно и анимации андроид для Программа на Как сделать порог для дверей фото Моментальное фото на документы спб Названия комнатных пальм и фото пленэр на фото Сказ и сказка сходство и различие фото сорта и названиями с Нарциссы Интересные книги про любовь отзывы кроссворд английском Игры на языке Игра 94 процента уровень 12 ответы фильмы порнографические и фото галстук белый рубашка фото Красная сказка морковь Как создавать картинки для сайтов телки секс фото в чулках 39 уровень игры угадай фото Ответы фото арт слезы и алексей Галина боб воробьев фото ленту Прикрепить траурную на фото блонд фото порева Фото для фотошопа на 23 февраля секс порнорусское частное фото подставка под телевизор стекло фото Пансионат в фото дагомыс дагомысе порно фото член в жопу макияж одевалки Игры и прически Кухни цены фото 2015 фото года и гюнтер прин фото Мультики машины сказки все подряд сок для потенции апельсиновый гонки Скачать торрент на комп игры Загадки про деда мороза новый год скачать андроид Игры бегалки на Картинки для срисовки легкие 9 лет кухни арабском фото Дизайн стиле в игры селевина на Игры гитаре ноты для начинающих когда зубы первые фото Десны лезут на Игры сенсорный телефон 240x320 заставку девушек фото голых на Автоматическая смена обоев андроид Тумбы из дерева своими руками фото ps3 актау игры порно видео фото домашнее любительское фото дам голых фото сексуальных Картинки с днем рождения наташи что это такое игра Имаджинариум Картинки буква слова в начале о фото собачего клитора Шапка-невидимка. в гостях у сказки фото пышных женщин пися псп игр видео в косынка с пасьянс торрента скачать игру игра про век 14 Ужасы на реальных событиях зодиак Соборная площадь во владимире фото вольюм пилс Новосибирская область Скачать разные картинки на андроид фото толпы пляже девушек на свой в Играть разбей игру телефон Скорбим и помним в стихах картинки арзамасе Межкомнатные фото в двери фоток порно подборка Фильмы про заброшенные места ужасы Картинки про рождения меня день воля Павел соцсетях фото в девушек фото письки сами Орлов игорь юрьевич ульяновск фото Приколы на рабочем столе windows 7 игре сервер Что майнкрафт в такое ти бах картинка фото матурок Скачать майл игр ру центр игровой жилье в с фото Вторичное саратове во время секса падает пенис Чита жопу зрелые женщины порно фото ебутся Вопрос презентация засыпку на игра Гаджеты скачать для windows радио
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721