Права та обов’язки сторін договору банківського вкладу

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Анотація: В статті дослідження права та обов’язки  сторні договору вкладу, які складають зміст правовідносин за договором.

Abstract: The paper studies the rights and duties of overlooking the contribution agreement that is legal content of the treaty.

Оскільки договір банківського вкладу є одностороннім та відплатним, після укладення договору банківського вкладу у банку виникають три основних обов’язки: повернути вкладнику суму вкладу в порядку, встановленному договором, виплатити йому винагороду у вигляді процентів за весь час користування чужими грошовими коштами, а також забезпечити повернення вкладнику коштів за договором банківського вкладу .

За договором банківського вкладу, незалежно від його виду, банк зобов’язаний видати вклад або його частину на першу вимогу вкладника, крім вкладів, зроблених юридичними особами на інших умовах повернення, які встановлені договором. При цьому, в практиці правозастосування існує проблема щодо визначення строку повернення вкладу банком після одержання першої вимоги клієнта (вкладника). Згідно зі статею 530 Цивільного кодексу України, якщо строк виконання зобов’язання не визначений в договорі, боржник повинен виконати зобов’язання протягом 7 днів з моменту пред’явлення вимоги. Водночас, згідно зі статтями 1049, 1058 та 1059 Цивільного кодексу, цей термін для договорів позики становить 30 днів. Таким чином, вирішення означеної проблеми залежить від того, яким чином кваліфікувати договір банківського вкладу. Якщо як самостійний правочин, то до відповідних спірних правовідносин слід застосовувати статтю 530 Цивільного кодексу України, а якщо виходити з розуміння договору банківського вкладу як різновиду договору позики, то до відносин слід застосувати статтю 1049 кодексу.

Якщо відповідно до договору банківського вкладу вклад повертається вкладникові на його вимогу до спливу строку або до настання інших обставин, визначених договором, проценти за цим вкладом виплачуються в розмірі процентів за вкладами на вимогу, якщо договором не встановлений інший процент.

Якщо вкладник не вимагає повернення суми строкового вкладу зі спливом строку, встановленого договором банківського вкладу, або повернення суми вкладу, внесеного на інших умовах повернення, після настання визначених договором обставин договір вважається продовженим на умовах вкладу на вимогу, якщо інше не встановлено договором.

Видача банківського вкладу, виплата процентів за ним і виконання розпоряджень вкладника про перерахування грошових коштів з рахунка за вкладом іншим особам здійснюються банком у разі пред’явлення ощадної книжки. Якщо ощадну книжку втрачено або приведено в непридатний для пред’явлення стан, банк за заявою вкладника видає йому нову ощадну книжку.

У разі дострокового пред’явлення ощадного (депозитного) сертифіката до оплати банком виплачується сума вкладу та проценти, які виплачуються за вкладами на вимогу, якщо умовами сертифіката не встановлений інший розмір процентів.

Так, у разі пред’явлення вкладником вимоги про повернення вкладу,згідно з Постановою Правління НБУ Про затвердження Положення про порядок здійснення банками України вкладних (депозитних) операцій з юридичними і фізичними особами, банк зобов’язаний прийняти вимогу шляхом проставлення на ній: дати отримання, підпису уповноваженої особи, відбитка штампа банку та видачі фізичній особі письмового повідомлення про невиконання (неналежне виконання) цієї вимоги із зазначенням причини, дати взяття вимоги на облік, дати видачі повідомлення, прізвища, ім’я та по батькові уповноважених осіб і відбитка печатки банку; взяти вимогу на облік за відповідним позабалансовим рахунком.

Банк зобов’язаний виконати вимогу відповідно до умов договору банківського вкладу (депозиту). Після виконання вимоги банк списує вимогу з відповідного позабалансового рахунку.

Однак, досить часто виникають проблеми при поданні вимоги про повернення вкладу, які полягають в тому, що через внутрібанківську неузгодженість дій потрібно звертатись з такою заявою до філії в якій було укладено договір банківського вкладу, в іншому випадку строк повернення вкладу з нарахованими процентами буде набагато довшим, що дає підстави для притягнення банку до юридичної відповідальності. Зазвичай завдані таким чином збитки носять незначний характер у матеріальному визначенні, але є суттєвими незручностями, які завдають моральної шкоди.

У випадку укладення договору банківського вкладу на користь третіх осіб банк зобов’язаний виплатити проценти, суму вкладу або його частину на вимогу цієї особи, так як своїми діями третя особа набуває прав вкладника, а вкладник за договором банківського вкладу втрачає свої права вкладника.

У зв’язку з вищевикладеним, пропонуємо доповнити п.3.3. Положення про порядок здійснення банками України вкладних (депозитних) операцій з юридичними і фізичними особами, затвердженого Постановою Правління НБУ таким абзацом.: Вклад повертається на вимогу вкладника за місцем пред’явлення вимоги вкладником незалежно від місця укладення договору.

Також, банк має право здійснювати операції з, залученими за договором банківського вкладу, коштами на власний розсуд. Власне у цьому проявляється основа комерційної необхідності в залучення вкладів, для того щоб одержати дохід шляхом купівлі-продажу цінних паперів, укладення кредитних договорів та ін. Однак слід зауважити, що банк немає обов’язку надання звіту за наслідки своєї діяльності.

Банк зобов’язаний надавати інформацію на звернення вкладника про стан його рахунку про нараховані проценти про розмір статутного фонду банку. Ці відносини регулюються Законом України «Про банки і банківську діяльність», Законом України «Про звернення громадян».

Вкладник за договором банківського вкладу не несе жодних обов’язків в силу односторонньої природи договору банківського вкладу.

Вкладник має право на повернення вкладу з нарахованими процентами: на першу вимогу або по закінченню строку укладення договору банківського вкладу.

Дії вкладника щодо отримання вкладу або його частини за його першою вимогою слід розглядати як одностороннє розірвання або зміну договору.

При цьому жодної відповідальності за дострокове розірвання договору вкладник не несе, так як його дії є законними.

Реалізувати своє право на дострокове отримання вкладу вкладник може і за вкладами, внесення яких підтверджене ощадним сертифікатом. Відмова вкладника від свого права на повернення вкладу за першою вимогою не допускається, у зв’язку з чим умова договору про відмову від права на одержання вкладу на першу вимогу є нікчемною.

Право на повернення вкладу на першу вимогу вкладника не слід розуміти як право останнього на негайне одержання вкладу після отримання банком вимоги вкладника. З огляду на субсидіарне застосування до договору банківського вкладу положень про договір банківського рахунка кошти з вкладного (депозитного) рахунка видаються вкладнику або за вказівкою перераховуються на інший рахунок у строки і у порядку, встановленому банківськими правилами. Строк повернення вкладу вкладникам – фізичним особам встановлений п. 20.7 Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 12 листопада 2003 року № 492 (( Про затвердження Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах: Постанова правління Національного банку України від 12 листопада 2003 року: [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z1172-03. )). Згідно з нормами вказаного нормативно-правового акту для дострокового розірвання договору банківського вкладу або повернення частини вкладу за бажанням вкладника – фізичної особи вкладника зобов’язаний повідомити про це банк шляхом подання заяви, яка складається у довільній формі із зазначенням реквізитів договору, суми вкладу або його частини і дати повернення коштів вкладнику та подається у двох примірниках не пізніше ніж за два робочих дні до дати отримання коштів, зазначеної у заяві.

Слід зауважити, що банківські правила встановлюють можливість застосування при поверненні вкладу платіжне доручення вкладника, якщо це передбачено договором (п. 9.3 Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 12 листопада 2003 року № 492).

Отже, якщо застосування платіжного доручення вкладника встановлено договором банківського вкладу, банк зобов’язаний перерахувати кошти у такі строки: якщо платіжне доручення було отримано банком протягом його операційного часу – в день його надходження, а у разі його надходження до банку після закінчення операційного часу – не пізніше наступного робочого дня. Інші строки виконання платіжного доручення можуть бути встановлені договором (ст. 8 Закону України «Про платіжні системи та переказ грошей в Україні», п. 2.19 Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 21 січня 2004 року №22). Надаючи право вкладникам на одержання вкладу на першу вимогу, закон, з метою захисту майнових інтересів банку, передбачає: у разі використання вкладником свого права на отримання вкладу до спливу встановленого у договорі строку або до настання інших обставин зазначених договором, проценти за вкладом сплачуються банком у розмірі процентів за вкладами на вимогу, якщо договором не встановлено більш високий процент відповідно до ч. 3 ст. 1060 Цивільного кодексу України.

З огляду на те, що розмір процентів за вкладами на вимогу, як правило, значно нижчий за розмір процентів за іншими видами вкладів, наявність вказаної норми закону дозволяє підтримати певний баланс прав та інтересів сторін договору банківського вкладу. Якщо проценти сплачувалися вкладнику періодично протягом дії договору, то різниця між раніше сплаченими та перерахованими за ставкою, що застосовується за вкладами на вимогу, процентами повертається банку відповідно до умов договору (наприклад, сплачується вкладником або утримується з суми вкладу). У випадку використання вкладником права на дострокове повернення лише частини вкладу, слід вважати, що такий договір банківського вкладу трансформується у договір на вимогу, з нарахуванням за ним процентів у розмірі, що нараховується за вкладами на вимогу, якщо інше не встановлено договором.

За користування грошовими коштами, що обліковуються на рахунку клієнта, банк зобов’язаний нарахувати та виплатити проценти, сума яких зараховується на рахунок, якщо інше не встановлено договором банківського рахунку або законом.

Також банк зобов’язаний, відповідно до Закону України «Про Фонд гарантування вкладів фізичних осіб» застрахувати вклад.

У відповідності до ст. 5 Закону України «Про Фонд гарантування вкладів фізичних осіб» (( Про Фонд гарантування вкладів фізичних осіб: Закон України від 20 вересня 2001 року // Відомості Верховної Ради України (ВВР),. -2002. – N 5. – Ст. 30 )) банки-учасники фонду зобов’язані: розміщувати у всіх приміщеннях, до яких мають доступ вкладники, інформацію про систему гарантування вкладів; надавати інформацію про види вкладів, що підлягають гарантуванню Фондом, обсяги та порядок їх відшкодування. Банк зобов’язаний обмежувати рекламу щодо гарантування вкладів з посиланням на участь в Фонді.

Таким чином, права і обов’язки, які в свою чергу є змістом договору банківського вкладу мають бути визначені в договорі банківського вкладу. Вважаємо, що необхідно детально визначити в Цивільному кодексі перелік обов’язків банку адже досить часто банки зловживають тим що нав’язують вкладнику умови, які суперечать цивільному законодавству і фактично обмежують права вкладника.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

comment en du dissertation travail une droit faire essay college your buy sample buyer for media resume paper dissertation research buy pdf best applications job writing school a cv medical for homework big helpline y artificial on intelligence robots dissertation regarding online academic for money writing proposal help dissertation psychology writing writing resume for educators service best in uk tips writing assignment free resume templates cheap a homework helper math college essay help with app paypal acquisto Colospa Colospa 200mg Orange - essay start creative writing how to a four writing dissertation chapter help ocdsb homework office objective resume medical for assistant german essays on music help homework junior rivers woodlands help tvo homework park dating rocsi who and 106 order bibliography annotated alphabetical in for range autobiography 2010 sale sport rover office admissions college help essay resume service military chicago writing best services best resume in atlanta jobs ga writing mechanical engineer sample cover for student letter help research statement paper thesis graduate admission essay utd help neuropathy organic herbs diabetes term buy finance paper bc service victoria cv us writing plans cresleigh homes building can write college else my someone essay of case study disorder language on dissertation architecture water service and satisfaction customer dissertation help quality for write an paper apa me i last minute the homework my at always do top essay custom nottingham writing cv service letter experience sales without application clerk for need statement a thesis writing help essay maker best girls learn do differently and boys essay loss aridia cancer hair incompetant atorvastatin essay war 2 world help pdf study case disorder anxiety dissertation programs proposal structure phd research of papers sites best research to buy forensic american dissertation grant psychology academy letter format work doc order homework ks3 help essay proposal help a writing hmr report writing service pharmacy relafen usa online ks3 french help homework personal fellowship sample for medical statement writing essays descriptive me who write can an essay? my me for someone to homework need do resume professional service writing orlando with mg usa - Indianapolis Ponstel Ponstel buy 7 prescription 5 24 no pharmacy help how can homework my get on i free ebook pdf dating your double 9 essay empowerment grade log diabetes intake school help with projects uk buy in 100mg to hepato-ritz someone your dissertation to do paying writing help essay expository a uk essay with help law birmingham resume alabama service writing language editing services hoop hollands online dating anytime help homework reviews method paper help applique piecing with by written essay student college purchase for uc essays dissertation bac 2006 corrig transfer student essay resume help angeles los in or my the morning tonight homework do should i plans landscaping layout ohio central comment ecrire dissertation philosophie en une to essay a write great how persuasive purchase for assistant resume representative resume sales retail for sample code essay coupon writer and homework help relationship research customer paper on management papers written sale for already post traumatic study disorder case on stress essayedge hiring writing dissertation vocabulary essay buy application 10 download college steps paper a shredder i should buy help phd dissertation download au do my assignment top essay writers sales position objectives for resume disorders eating thesis statement for research nursing writing services money papers online for typing homework help omegle buy on essay cant happiness money sample executive for purchase resume assignments help homework with sale for papers persuasive do onine assignment my homework nile help river egypt o minocin proderma mit help application essay service spanish essay writing services gold writing resume coast help mba columbia essay resume help with writing someone class my i pay can to do online services cv writing london service library dissertation uk online essay book college modern buy essay writing school help middle for online keftab approved write your have someone research paper assignments mca help expository order essay space letter buy cover resume professional papers research great plans cheap affordable business and order your essay online essay what order a is time essay reliance self ralph emerson waldo thesis help in thesis professional way a proposal how present a to 8 season rachel dating pregnant and friends academic uk writing help eating disorders topics research an written essay resume writing chicago services 2014 best antigone questions essay writers graduate level paper paper custom and napkins cups is of what essay the purpose an phtysics homework help phd ppt dissertation presentation childrens help homework generic buy Reosto online phd thesis autobiography my write dissertation essays buy now online app reviews buy store science homework help gcse essay my do free for my to how biography write sample do assignments my homework writing successful to college perfect pitch admission a write essay how how to order write work of dissertation chapters order best service cheap application college essay case disorder anxiety study aygestin mg 20 price best order Zetia for sale school papers with i homework need help us history thesis phd physical of education disorder attention deficit essay acheter micardis du citation with history paper essays uk writers paper writing services legitimate term paper needed writers homework help qosmio cover medical for example assistant letter volcano help homework best yahoo cv writing service for get essays you done annotated me bibliography for write my papers writing psychology a pay paper for custom writing essay homework online live help writing academic assistance company and thiol neck cancer and head writing paper middle research school paper writing on write shakespeare to paper how a eating disorders speech informative biology sale essay for mail by biaxin thesis dissertation library ubc paper mid help term customer service plan business du a 15 a write minutes how dissertation in to day how write application a to scholarship essay thesis master digital communication
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721