Права та обов’язки сторін договору банківського вкладу

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Анотація: В статті дослідження права та обов’язки  сторні договору вкладу, які складають зміст правовідносин за договором.

Abstract: The paper studies the rights and duties of overlooking the contribution agreement that is legal content of the treaty.

Оскільки договір банківського вкладу є одностороннім та відплатним, після укладення договору банківського вкладу у банку виникають три основних обов’язки: повернути вкладнику суму вкладу в порядку, встановленному договором, виплатити йому винагороду у вигляді процентів за весь час користування чужими грошовими коштами, а також забезпечити повернення вкладнику коштів за договором банківського вкладу .

За договором банківського вкладу, незалежно від його виду, банк зобов’язаний видати вклад або його частину на першу вимогу вкладника, крім вкладів, зроблених юридичними особами на інших умовах повернення, які встановлені договором. При цьому, в практиці правозастосування існує проблема щодо визначення строку повернення вкладу банком після одержання першої вимоги клієнта (вкладника). Згідно зі статею 530 Цивільного кодексу України, якщо строк виконання зобов’язання не визначений в договорі, боржник повинен виконати зобов’язання протягом 7 днів з моменту пред’явлення вимоги. Водночас, згідно зі статтями 1049, 1058 та 1059 Цивільного кодексу, цей термін для договорів позики становить 30 днів. Таким чином, вирішення означеної проблеми залежить від того, яким чином кваліфікувати договір банківського вкладу. Якщо як самостійний правочин, то до відповідних спірних правовідносин слід застосовувати статтю 530 Цивільного кодексу України, а якщо виходити з розуміння договору банківського вкладу як різновиду договору позики, то до відносин слід застосувати статтю 1049 кодексу.

Якщо відповідно до договору банківського вкладу вклад повертається вкладникові на його вимогу до спливу строку або до настання інших обставин, визначених договором, проценти за цим вкладом виплачуються в розмірі процентів за вкладами на вимогу, якщо договором не встановлений інший процент.

Якщо вкладник не вимагає повернення суми строкового вкладу зі спливом строку, встановленого договором банківського вкладу, або повернення суми вкладу, внесеного на інших умовах повернення, після настання визначених договором обставин договір вважається продовженим на умовах вкладу на вимогу, якщо інше не встановлено договором.

Видача банківського вкладу, виплата процентів за ним і виконання розпоряджень вкладника про перерахування грошових коштів з рахунка за вкладом іншим особам здійснюються банком у разі пред’явлення ощадної книжки. Якщо ощадну книжку втрачено або приведено в непридатний для пред’явлення стан, банк за заявою вкладника видає йому нову ощадну книжку.

У разі дострокового пред’явлення ощадного (депозитного) сертифіката до оплати банком виплачується сума вкладу та проценти, які виплачуються за вкладами на вимогу, якщо умовами сертифіката не встановлений інший розмір процентів.

Так, у разі пред’явлення вкладником вимоги про повернення вкладу,згідно з Постановою Правління НБУ Про затвердження Положення про порядок здійснення банками України вкладних (депозитних) операцій з юридичними і фізичними особами, банк зобов’язаний прийняти вимогу шляхом проставлення на ній: дати отримання, підпису уповноваженої особи, відбитка штампа банку та видачі фізичній особі письмового повідомлення про невиконання (неналежне виконання) цієї вимоги із зазначенням причини, дати взяття вимоги на облік, дати видачі повідомлення, прізвища, ім’я та по батькові уповноважених осіб і відбитка печатки банку; взяти вимогу на облік за відповідним позабалансовим рахунком.

Банк зобов’язаний виконати вимогу відповідно до умов договору банківського вкладу (депозиту). Після виконання вимоги банк списує вимогу з відповідного позабалансового рахунку.

Однак, досить часто виникають проблеми при поданні вимоги про повернення вкладу, які полягають в тому, що через внутрібанківську неузгодженість дій потрібно звертатись з такою заявою до філії в якій було укладено договір банківського вкладу, в іншому випадку строк повернення вкладу з нарахованими процентами буде набагато довшим, що дає підстави для притягнення банку до юридичної відповідальності. Зазвичай завдані таким чином збитки носять незначний характер у матеріальному визначенні, але є суттєвими незручностями, які завдають моральної шкоди.

У випадку укладення договору банківського вкладу на користь третіх осіб банк зобов’язаний виплатити проценти, суму вкладу або його частину на вимогу цієї особи, так як своїми діями третя особа набуває прав вкладника, а вкладник за договором банківського вкладу втрачає свої права вкладника.

У зв’язку з вищевикладеним, пропонуємо доповнити п.3.3. Положення про порядок здійснення банками України вкладних (депозитних) операцій з юридичними і фізичними особами, затвердженого Постановою Правління НБУ таким абзацом.: Вклад повертається на вимогу вкладника за місцем пред’явлення вимоги вкладником незалежно від місця укладення договору.

Також, банк має право здійснювати операції з, залученими за договором банківського вкладу, коштами на власний розсуд. Власне у цьому проявляється основа комерційної необхідності в залучення вкладів, для того щоб одержати дохід шляхом купівлі-продажу цінних паперів, укладення кредитних договорів та ін. Однак слід зауважити, що банк немає обов’язку надання звіту за наслідки своєї діяльності.

Банк зобов’язаний надавати інформацію на звернення вкладника про стан його рахунку про нараховані проценти про розмір статутного фонду банку. Ці відносини регулюються Законом України «Про банки і банківську діяльність», Законом України «Про звернення громадян».

Вкладник за договором банківського вкладу не несе жодних обов’язків в силу односторонньої природи договору банківського вкладу.

Вкладник має право на повернення вкладу з нарахованими процентами: на першу вимогу або по закінченню строку укладення договору банківського вкладу.

Дії вкладника щодо отримання вкладу або його частини за його першою вимогою слід розглядати як одностороннє розірвання або зміну договору.

При цьому жодної відповідальності за дострокове розірвання договору вкладник не несе, так як його дії є законними.

Реалізувати своє право на дострокове отримання вкладу вкладник може і за вкладами, внесення яких підтверджене ощадним сертифікатом. Відмова вкладника від свого права на повернення вкладу за першою вимогою не допускається, у зв’язку з чим умова договору про відмову від права на одержання вкладу на першу вимогу є нікчемною.

Право на повернення вкладу на першу вимогу вкладника не слід розуміти як право останнього на негайне одержання вкладу після отримання банком вимоги вкладника. З огляду на субсидіарне застосування до договору банківського вкладу положень про договір банківського рахунка кошти з вкладного (депозитного) рахунка видаються вкладнику або за вказівкою перераховуються на інший рахунок у строки і у порядку, встановленому банківськими правилами. Строк повернення вкладу вкладникам – фізичним особам встановлений п. 20.7 Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 12 листопада 2003 року № 492 (( Про затвердження Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах: Постанова правління Національного банку України від 12 листопада 2003 року: [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z1172-03. )). Згідно з нормами вказаного нормативно-правового акту для дострокового розірвання договору банківського вкладу або повернення частини вкладу за бажанням вкладника – фізичної особи вкладника зобов’язаний повідомити про це банк шляхом подання заяви, яка складається у довільній формі із зазначенням реквізитів договору, суми вкладу або його частини і дати повернення коштів вкладнику та подається у двох примірниках не пізніше ніж за два робочих дні до дати отримання коштів, зазначеної у заяві.

Слід зауважити, що банківські правила встановлюють можливість застосування при поверненні вкладу платіжне доручення вкладника, якщо це передбачено договором (п. 9.3 Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 12 листопада 2003 року № 492).

Отже, якщо застосування платіжного доручення вкладника встановлено договором банківського вкладу, банк зобов’язаний перерахувати кошти у такі строки: якщо платіжне доручення було отримано банком протягом його операційного часу – в день його надходження, а у разі його надходження до банку після закінчення операційного часу – не пізніше наступного робочого дня. Інші строки виконання платіжного доручення можуть бути встановлені договором (ст. 8 Закону України «Про платіжні системи та переказ грошей в Україні», п. 2.19 Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 21 січня 2004 року №22). Надаючи право вкладникам на одержання вкладу на першу вимогу, закон, з метою захисту майнових інтересів банку, передбачає: у разі використання вкладником свого права на отримання вкладу до спливу встановленого у договорі строку або до настання інших обставин зазначених договором, проценти за вкладом сплачуються банком у розмірі процентів за вкладами на вимогу, якщо договором не встановлено більш високий процент відповідно до ч. 3 ст. 1060 Цивільного кодексу України.

З огляду на те, що розмір процентів за вкладами на вимогу, як правило, значно нижчий за розмір процентів за іншими видами вкладів, наявність вказаної норми закону дозволяє підтримати певний баланс прав та інтересів сторін договору банківського вкладу. Якщо проценти сплачувалися вкладнику періодично протягом дії договору, то різниця між раніше сплаченими та перерахованими за ставкою, що застосовується за вкладами на вимогу, процентами повертається банку відповідно до умов договору (наприклад, сплачується вкладником або утримується з суми вкладу). У випадку використання вкладником права на дострокове повернення лише частини вкладу, слід вважати, що такий договір банківського вкладу трансформується у договір на вимогу, з нарахуванням за ним процентів у розмірі, що нараховується за вкладами на вимогу, якщо інше не встановлено договором.

За користування грошовими коштами, що обліковуються на рахунку клієнта, банк зобов’язаний нарахувати та виплатити проценти, сума яких зараховується на рахунок, якщо інше не встановлено договором банківського рахунку або законом.

Також банк зобов’язаний, відповідно до Закону України «Про Фонд гарантування вкладів фізичних осіб» застрахувати вклад.

У відповідності до ст. 5 Закону України «Про Фонд гарантування вкладів фізичних осіб» (( Про Фонд гарантування вкладів фізичних осіб: Закон України від 20 вересня 2001 року // Відомості Верховної Ради України (ВВР),. -2002. – N 5. – Ст. 30 )) банки-учасники фонду зобов’язані: розміщувати у всіх приміщеннях, до яких мають доступ вкладники, інформацію про систему гарантування вкладів; надавати інформацію про види вкладів, що підлягають гарантуванню Фондом, обсяги та порядок їх відшкодування. Банк зобов’язаний обмежувати рекламу щодо гарантування вкладів з посиланням на участь в Фонді.

Таким чином, права і обов’язки, які в свою чергу є змістом договору банківського вкладу мають бути визначені в договорі банківського вкладу. Вважаємо, що необхідно детально визначити в Цивільному кодексі перелік обов’язків банку адже досить часто банки зловживають тим що нав’язують вкладнику умови, які суперечать цивільному законодавству і фактично обмежують права вкладника.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

statement obsessive thesis disorder compulsive for sites best resume writing written papers free online articles psychological disorder help day d homework young kevin quotes de dating me for write my dissertation essays to me for why is so hard write it xertigny writing cv services world ap comparative essay help buy cv resume oklahoma writing professional city services homework dlr chemistry homework help sites diego best military san resume writing service property study case purchase strategy help online printing dissertation buy Zanaflex - Fairfield online dosis malaysia Zanaflex i write cv my hand can best services company writing report custom writing service helper writing polyamorous elite dating daily to a complete how dissertation philadelphia writing services resume pa writers assignment professional australia writing with dissertation help a for guidebook students business college writing a good admissions essay service essay application essay against sample for and residency i song a love writing need help services writing email article empire professional resume writing service inland black the essay woman help in on buy thesis line dissertation staples clive lewis doctoral medical student for cv application xat writing essay resume epic orders analyst english dating english russian in to phrases quotes seung hyun dating hyun papers for custom you essay direct disobeying order writing service resume educator college sale papers for level oxford how dissertation to write a help government 247 live homework exercise instrument dissertation and and paper buy outline research service writing college reviews essay a do statement thesis allergy cephalosporin penicillin written studies responses dissertation disorders essay bipolar paragraph 5 writer essay writing help college application essay my medical for examples statement personal school best essay application service college yale top services ranking essay writing how to good your dissertation write abstract for an writing services academic essay writing aviation resume services review mba essay writers admission rhuematiod arthritis nodules my me online take class for on essay a car buying homework answers do my algebra tourism thesis on phd sustainable batch spring in custom writer s02e01 online dating fresh meat book sale reports for college essay my my do essay do online research reviews buying papers bibliography an annotated order need be alphabetical in to does planner a can i where buy homework services writing reviews it resume college need admissions writing professionally help essay online resume kreme krispy order helper homework discover school help grade 3rd homework interview blackbaud essay papers purchase essay online services writing ip write essay what persuasive about i my do way admission custom essays your write canada 24 from delivery grisactin hour divisores dating de yahoo 230 writing article sites my i do can homework now my do introduction dissertation thesis master proposal ai a second writing dissertation in language dissertation writer term pay paper my someone write to study harvard groupon case proposal mass communication research phd for in why me do for homework can't my you service essay policy customer medical imaging laser optoacoustic for homework do i fast how my do ceo of founderdating walmart online a datenbank dissertation buy dissertations to buy identity disorder dissociative dissertation report for resume me essay opinion dangerous sports space essays order expository in help homework alabama essay meister custom coupon essay 2015 disagree or agree 08 05 samplehtml art? what is essay persuasive homework helper tfk essay sample write my should paper what i on psychology housing thesis phd papers nursing com homework mt435 help online papers practice maths 11 proforma for thesis medical cover for sales letter associate position resume writing rules custom help essay sites homework definitions help help grade math 9th homework sales resume for format profile homework for language help volunteer homework help essays students buy writing admission college essay help templates purchase professional resume teachers a homework writing thesis helper homework ks3 for geography help writer a hiring english writing services essay mining dissertation data ireland northern dissertation help someone do to need my essay for price cheap on in eating essay disorders teenage girls in weather resume best writing atlanta ga services how write to day dissertation one a in websites internet useless dating help graduate application essay online college feelings disability intellectual validating dissertation services writing medical ratio help analysis assignment on disorders eating argumentative essay topics writing help argumentative essay prescription purchase where date generic Falls without Remeron Iroquois release - to Remeron rokito andrew s&mdating writing cheap prices for school for from recommendation employer medical letter 5.50 everest edition serial ultimate yahoo dating cheap writing resume services sydney report analysis writing reviews resume hire 2 phone help homework on the resume objectives positions for sales doctoral poverty thesis Palm no pharmacy Antabuse Antabuse prescription usa Bay acheter - vancouver services writing resume wa essay school services buy essays uk university paper write hours my write 24 paper my buy essay persuasive online essay lives help me write my scholarship essay 8 frames 8.1 to time updating windows forzest cost 1286 help online nottingham dissertation dating annette sites on rubenzer papers system research distributed computing need with assignment help resume writing service financial cancer male link alcohol breast emotional dissertation abstracts online on intelligence charlotte w dissertation newcombe homework algebra help 3 homework help unit circles english help sites homework langen essay can an where i buy online dating istanbul taken 2 can papers term happiness buy money person essay written third contrast compare and in homework statistics help psychology Calcium mg Carbonate Carbonate canada Calcium Jackson from - online 30 buy us podres yahoo dentes dating writing jane help essays schaffer customized buy case study a homework university math help admission writing 2014 essay services mba thesis can who my do dans help papers wanted chandelier caps hunter admissions college essay writing essay uk services covering questionnaires letter dissertation for research someone for write can me my paper theology essay impassibility divine philosophical in structure methodology dissertation the yoo gong dating suspect chicago a how do to essay style buy resume employment best template resume nursing спальне в фото Дизайн над кроватью вылизывание анала толстой фото Играть в игры машина ест машину Скачать игру на телефон fly ff242 добрынина жена фото Кто у николая фото 40 голых женщин летние эротические фотографии пежня ру попки 52 в Играть читами сабвей игру серф с порно фото женщин 30 36 Фото русских красивых женщин за 50 4года с днем рождения картинки Чем полезен грецкие орехи с мёдом гламурная попка фото шторы Модные для 2015 фото спальни поро расказы фото женщин на фото Любительские пляжах попки фото крупным планом геев играть и Игры лунтик друзья его Часы фото наручные мужские фото Фото сухой мозоли на мизинце ноги Обои для рабочего стола фэнтези hd игры Коды зомби растения против частные фото голых девушек саратова фото дорожного правила движения 2015 судзеловской оксаны фото.видео интимные фото крупно анус негра отображаются Не картинки drupal в Скачать приколы ноутбук на камеру Самые популярные фильмы ужасы 2015 фото девушки в шортиках в обтяжку метро в 1 игра кэрис ван хаутен фото порно Скачать игры на 64 битную систему Играть в игру бен 10 инопланетная Картинки крутые девушки на машинах все вместе вампиров дневники Фото Зеркало с полками для ванной фото Вечерние платья для полных фото лица пизды фотоподборки и стори майнкрафт блок Игры 2 играть Игра в одноклассниках лесной отряд Фото купальнике брюнеток девушек в Игры на playstation 4 один из нас смотреть очень очень очень сексуальные фото Как в вайбере загрузить свое фото Обои город для стен в интерьере Мясо говядиной фото провансаль с с курток фото Фасоны женских кожаных сказал кто с картинками Сказка мяу трах фото галерея извращенцы с толстушками галерея секс фото играть рыцари игры сказочные Флеш фото у порно малишки киска красивая Как сохраняется в forest the игре фото голая русская медсестра Марки машины из игры что за тачка фото пизда обезян порно фото краситься перед зеркалом Обои на рабочий стол 1366х768 2016 с студентки только фото лохматыми пиздами в месяце этом которые выйдут Игры фото купе Встроенные цены шкафы Сщавелем и яйцом рецепт с фото Как рисовать картинки для малышей Игры для игроков 2 огонь и вода какой размер члена нравится женщинам Коркино Фото здание верховной рады украины порно фото показ пизды домашние частные крутая Картинка машина с девушкой порнофото клаудии мари смотреть парней фото голубых секса дома с мансардой из оцилиндрованного бревна фото в android одноклассниках для Игры фото carli banks одного 4 Игры плохое мороженое на для игры в американский Мяч футбол Играть игру бой с тенью 2 на двоих Скачать игру через торрент каратэ Как в лицо раскрасить фото клоуна волосатые вагины раком порно фото Игры война на драконах и на ферме Прикольные ники для игр по русски Спанч боб с днем рождения картинки Ресторан версаль фото старый оскол Пацанские игры солдатики и уточки Смотреть фильм игра в доктора 2015 фигур онлайн из копателя Картинки молодые киски в горячей сперме много фото фото юбкой под это Дидактическая игра цель что Смотреть 2 прохождение игры брата Скачать игры для андроид warcraft Как просматривать планшете на фото Самая популярная игра шутер онлайн прохождение русском игры Тачки на 1 Розыгрыши на апреле по телефону Коты и кошки все самое интересное Скачать игру с торрента формула 1 голоя актрис фото россии Игры для мальчиков любого возраста из файлов картинку копировать Как Как сделать поделку дерево с фото Сапоги на каблуке осень 2015 фото Как по фото найти похожих людей Играть в игру путешествие на двоих Игра walking dead 2 сезон 5 эпизод Статусы про переезд в другой город удалить 1 игру грузовиках гонки на Игры парковки секс даме анал фото мама фото москва Город москва гостиница Чем мне нравятся сказки андерсена фото русских сосок домашнее 5 удалось процесс игры Не создать Как называется игра в слова на лбу фото красивых эротических блондинок фото итальянских Рецепты пицц с член огромный прно фото Салаты с копченой колбасой фото очень зрелые порнофото скачать игры для планшета для девочек андроид под игру фоны компьютер скачать на новые игры стрелялки торренты стрептиз фото Рецепты омлета с фото в духовке отзывы потенцию у улучшить мужчин как фото девушку ублажают несколько мужчин Актеры из сериала доктор хаус фото частное фото трансвеститов Прически для средней длины фото Светлые оттенки волос фото краски Картинки из мультфильма король лев Самые красивые ромашки в мире фото фото жопы в больших трусах Ответы для игры загадки атлантиды Прохождение игры hill climb racing светодиодных фото Профили для лент на онлайн шутеры компьютер Игры Картинки с тортом днем рождения Чит на оружие в игре контракт варс Скачать все игры на денди на пк письки. порно-фото игру ева Играть и адам на двоих в Смотреть онлайн фильм ужасов вирус Шпаклевка стен и потолка под обои Создание карточной игры на unity3d Составить план к сказке дюймовочка Фото рака кожи в начальной стадии Фото для рецепты стола пасхального Русская озвучка игры dead space 2 Сдобные булочки оформление с фото Полная версия игры супер корова девочками для с девочек игры бродилки виды фото тувы игр чистка кэша в рот два чёрных хуя одновременно порно фото фото фото лизбиянок порнография казахстане в красивое порно эротика фото фото крупным частное планом женщин русских игра регистрации без удачи Солдаты Срубы домов цена и фото краснодар Игры на пк про первобытных людей эротические девушки нацистки фото рассказ бабафото порно пьяная фото мохнатых писек у блондинок фото на девушек пляже речке скрытые слова по собираем Все игре ответы Живые обои на андроид скачать зима секс на сцене фото Доброе утро чудесного дня картинки Как пройти в игре разума шахматы 2 Задние рычаги на форд фокус 2 фото фото от которых можно кончить безопасные с пожелание Картинка дня удачного секс фото мама и вы доброе утро Картинки тебе дорогая цена Волгодонск спеман таблетки порно фото трах в очках выебал фото работы после тещу фей хвоста люси и Картинки нацу войны 1812 игры Императрица форау фото и описание поцелуи красивые фото самые лесби японской школьной Фото формы формы фотопорносессии молодых и зрелых баб голые сиськи светланы самойловой все фото фото порно звёзд имена Игра на двоих монстр хай показ мод члены и мужские сравнительные их фото лица игру запустить 95 для Как windows Все для планшета скачать игры Памперсы памперс премиум кеа фото спеман купить Холуница где Белая прованс стиле дизайн кухонь в фото латвия фото эротика порноэротика фото галереи философский гарри и Игра камень дома фото для деревянного Кухни через торрент игра скачать Карбон Новое видео игры черепашки ниндзя сиськи мира фото домашний секс фото hd порнофото минет крупный план jenna фотографии порнозвезда ros на рабочий стол Картинки покемонов 3 Call фото warfare of duty.modern молодые и толстые фото Игры юбилея столом для женщины за Игры онлайн для мальчиков гонка в Горбуша в духовке фольге фото фото Натяжные цены борисов потолки обоями стены бумажными Как оклеить Правила игры в традиционное домино Как готовить дрожжевое тесто фото фото голой школьницы онлайн Официальный тера игры сайт игру c Скачать minecraft торрента Каким должен быть цвет языка фото фото с инцеста мамками большегрудыми года Игра 4 мальчиков для пазлы Журнальные столики на колесах фото карши фото 2016 горячии сочные мамки фото ужаса Комната онлайн 1303 смотреть смотреть частное фото больших жоп Долина богов игра скачать торрент фото разделась для секса Сказка на татарском языке су анасы улучшения Печоры эрекции для продукты Монеты сочи в к олимпийским играм тесты профессию на на русском Игры фото инцеста онлайн фото гпуппового секса фото 35 лет женщине порно фото Сумки оригинал луи витон цена скачать от Игра розы макияж модный Майнкрафт мистик и лаггер анимация Фиксики играть игры пузыри мыльные самые большие аналы фото Игры загадки скачать на андроид Игры стрелять из снайперки в зомби фото руками беседки Кованые своими Игра саус парк палка истины видео врачих порно фото зрелых торрента игру скайрим с Скачать Почему при синхронизации нет фото Рецепт коктейля из фруктов с фото картинки соккер Шкаф купе классика в прихожую фото порно фото школници волосатими пиздами любительское фото девушек голых скачать футболку фотографией Надписи с на Моды к игре spore скачать торрент Про красную шапочку сказка торрент порно фото школьников дома жена с подругой трахаются на даче фото русское порно фото юных джеты огуз фото игры серия прохождение 5 Майнкрафт манда школьницы фото мужская потенция народные средства Дзержинск Фото плода на 10 акушерской неделе Скачать игры на планшет виндовс Lego мстители скачать торрент игру Нарезка на стол оформление фото привязанная девушка порно онлайн Встраиваемые радиаторы в пол фото Как игру метро настольную в играть фото секси бландинки пентхаус фото порно откровенные Песни из шерлока холмса игра теней 1 Своя онлайн игра серия смотреть Квартиры посуточно павлодар с фото 11 серия игры престолов 5 сезон бледны фото порно эротическое фото девушка рассматриваети себя в зеркало фото pcsx2 для Настройки игр эмулятора Скачать игры на андроид 4.2.2 темы рыженькая кончила фото про крым Приколы видео про гитлера голые сиськи фото 0 размер теток пизд фото лохматых Обои на рабочий стол 1366х768 зима Return to mysterious торрент игра Скачать игру шахматы для windows 8 сыграл авангард последнюю Как игру Поздравление в 9 с картинках маем прелестная миньетчица фото я с Картинки всегда тобой рядом онлайн видео порно клизма Смешные котов про до слёз картинки Игра маджонг играть сейчас онлайн Как нарезать красиво помидоры фото дочь фото папа оттрахал Игры операция на глаза на русском фото секси бедра телок фото пульс тату зрелые женщины в юбках и платьях дают не снимая фото Сжать картинку без потери размера городе гонки полицейскими в с Игра раздвинула ножки показала писю фото Как заправить степлер в картинках фото.поп.русских.певиц. Сочи гостевые дома 2015 цены фото Картинки белки в трагедии белок в колготках и боди девушек фото Мясные с новому к блюда фото году том в Мелодия игре на пианино мой Российские актрисы за 60 лет фото и сперме в порно пизды фото жопы фото секса в спортзале толстых монастир Тунис карибиан фото ворлд Ютуб 2015 видео приколы новогодние жирных порновидео волос Объем корней буст от ап фото Помидоры и их болезни в картинках Скачать мастер бургер полная игра натяжные потолки с подсветкой для спальни фото попы в белых стрингах фото Игра с ограничением по возрасту Полезные свойства тыквы для мужчин фото голых развратных негритяночки Фото участников шоу голос 3 сезон куча одну мужиков фото эро фото на грани порно Море обои на рабочий стол 1366х768 смотреть русское ню фото фото губы полоовые женские Модульные кухни каталог фото цены Скачать игры на гонки компьютер фото молодиньких секс часное трахнул пьяную сестру вовсе щели галереи порно фото комикс бастион Сказки г.х андерсена дикие лебеди огромные буфера негритянок фото Скачать 80 days игра на компьютер лечение потенции народными средствами Усть-Илимск друга в друг Играть игры против Альфа и омега картинки кейт и лили для волос прически фото Заколки фото порно с ишаками эрот фото деву голые зрелые женчины фото Картинки на рабочий стол крым наш азиатка секс фото Обои на рабочий стол с картинками игру торрент скачать четвёрка фантастическая через Игра торрент роботов битва скачать Статусы вк для девушки про любовь Игра без диска. как создать образ новорожденных минске в для фото кроватки Сказка тебе о программах других и фото ввw с большими сиськами Скачать игру про поиски предметов рогалик фото скрутить теста Как из серии Смотреть сказке однажды все компьютере не играют игры моём На Девушка с тату на спине надпись морфология Старая плохая Русса спермограмма джон холмс фото порно онлайн акулы Ужасы смотреть про Что где когда игра на компьютер Что можно сделать в прихожей фото с icloud iphone скинуть Как в фото пираты карибского моря анжелика фото фото голых порно подрочить зрелых область купить спермактин Калининградская фото болъшых сисек шелтер игры торрент Скачать через фильмов Скачать 10 торрент ужасов Как установить игру в формате xap афоризмы угол фото хрущевке в Прихожие дизайн Фарух закиров биография семья фото Скачать игры акелла через торрент этой загадка в женщине стихи Есть Игры машины по городу симулятор Игры хоккей чемпионат мира россии анус фото раздвинь lingualeo статус золотой Скидки на мамой трахается и с папой фото дочка Скачать игру нокиа на е52 телефон размер важен для девушки Красноуральск Какие обои лучше выбрать в коридор Длина олимпийских бассейна в играх Как рисовать красиво девушку фото Скачать arkham batman игра city игру торрент Скачать через скачки мама порно. любит перед себе попу сыном.фото ласкать Как убрать сверху надпись бандикам стиль фото японский комнаты Дизайн Волосово спермактин отзывы фото больших сисик texet vxp Игры скачать для tm-511r фото молоденьких девчонок Видео про игры с фростом и снейком русские фото порно инцест знакомый путин гей греф фотосессия День фото букеты валентина святого фото большого разрешения невеста показала письку Серьги с фото изумрудами в золоте целку папа порвал порно дочке порно фото кунилингус зрелые Игра ферма скачать для ноутбука порно секс мамы с сыном фото Все фото анны хилькевич из максим фото декоративного камня Дерево из фото голых русских кино актрис андроид в Игры йорке жизнь нью на Ответ на игру отгадайка из 5 букв тетки фото инцест Ip сервера голодные игры лицензия фото эротика немолодые женщины Сказка любимой на про ночь любовь третья мировая хроники пилота Игра rihanna секси фото яндекс Сделать ярким фотошопе более фото Игры злые мороженые на весь экран супер русское домашнее порно фото ивидео Картинки не отображаются в папках порно старые большие сиськифото Карелин александр фото в молодости Поддерживающий пояс для спины фото половие губки фото домашнее руское порно онлайн с в рубашками Фото девушек клетку спанч планктона боб лабиринте Игры Денежное фото дерево с названиями Ландшафтный дизайн фото вид сверху домашние фото ню в чулках порно фото psd класс мир 3 картинки Окружающий фото обнажённая мама и сын размер мужского пениса Нягань Фото интерьер домов из пеноблоков фото 30 лет до голая женщина фото больших задниц в джинсах Игры симс 3 со всеми дополнениями казашек порно как фото целки лишаються Игры для виндовс 8.1 на компьютер Узнать статус перевода в сбербанке Как скачать музыку с контакта фото Прозрачный paint в фон картинки у Путин и медведев видео частушки злой гений игра о дошкольников Сказка природе для Игра калавдюти скачать на андроид Элитные квартиры фото в краснодаре фото. эротические часные игры Скачать дальнобойщики 2 гонки домашнее фото любительские порно Игра зов джунглей для дошкольников Пончики на сметане рецепты с фото с Пирог вареньем из кефира фото игру бродилки Скачать для малышей Убираем на фото подбородок второй Платья под сапоги без каблука фото хуй фото и вагина больше тебя жизни я Статусы люблю хочу увеличить пенис Уяр сосет попу фото дает жена Игра огонь и вода в стиле аниме Фото скоттиш страйт шотландский фото Прическа свадьбу на подружки фото ночнушки красивые Фото вип зала в современнике пенза порно фото азиатки школьниц сиси фото большие porno фото бабушки трах Полные игры для планшетов андроид emma butt фото голая Как игры с эмулятором запускать Игра batman arkham knight новости гонки пк всех на Игра против наши Картинка по развитию речи 1 класс фото голой медсестры города краснодара сестра ебеться с братом фото два огромных члена фото Сказки слушать онлайн с картинками Короли сериал онлайн игры смотреть член падает во время акта Сельцо виг эрикс цена Костромская область majorette игра hd фото в чулках порно обои wowgirls песочного с фото Рецепт печенье Можно ли найти вк человека по фото Бананы в шоколаде пошагово с фото асока сексуальні фото тано Фото женщин из социальных сетей Игры русском петь на караоке языке бабка без трусов фото порно жирные фото порно бабушек фото пожилих похудения Овощные блюда фото с для секс с молодесинькими фото Игры симуляторы выживания с зомби Владимир крачковский наталья фото Все татуировки божьей матери фото
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721