ПРАВА ЛЮДИНИ І РЕЛІГІЙНА СВОБОДА З ПОЗИЦІЇ СХІДНОГО ХРИСТИЯНСТВА

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті розглядаються особливості трактування релігійної свободи та прав людини з позиції східного християнства, з’ясовуються засоби та способи дотримання даних прав людини. Висвітлюється позиція православ’я щодо тлумачення та дотримання релігійної свободи та прав людини.Ключові слова: релігійна свобода, права людини, закон, акт.

In this article is taking about the main peculiarities of interpretation of religion freedom and human rights from the point East Christianity, being found means and methods to keep those human rights. Give a position of Christianity about explanation and keeping religion freedom and human rights.

Key words: religion freedom, human rights, law, act.

Актуальність дослідження прав людини та релігійної свободи полягає у тому, що на даному етапі розвитку суспільства поширеним є явище недотримання прав і релігійних свобод людини.

Коло питань пов’язаних з релігійною свободою та правами людини розглядалися багатьма дослідниками. У контексті проблем наукової галузі державного управління дана проблема розглядалася в роботах В. Бондаренка, С. Здіорука, А. Колодного, В. Кременя, П. Яроцького, Б. В. Тірні, Коула Дерем молодшого, В. Єленського та ін..

Новизна статті. Більшість вітчизняних і зарубіжних авторів розглядають проблему релігійних прав у контексті певного історичного періоду або в межах певного суспільства чи державного утворення. Поверховий аналіз процесу утвердження релігійної свободи і релігійних прав протягом історичного періоду розвитку людства через призму стосунків держави і церкви як системи суспільних інституцій, у площині взаємодії яких здійснюється реалізація релігійних прав громадян у релігієзнавстві, соціології та інших науках, що розглядали окреслені вище питання, є недоцільним. Великі часові і просторові рамки не дають можливості зосередитись на причинах явища, що вивчається, нівелюють його глибинну суть. Слід відзначити, що порушення релігійних прав, як і прав релігійних організацій, можуть мати прихований характер. Так, малодослідженими в українській науці залишаються причини роз’єднаності українських християнських церков та використання релігії в політичних цілях суб’єктами зовнішніх міждержавних відносин. Зрозуміло, що такі проблеми не можуть бути розкриті в межах однієї статті і будуть розглядатися в подальшій науково-дослідній роботі.

Мета дослідження полягає у виявленні взаємовпливу норм права і релігії у православ’ї; дослідженні взаємозв’язку між станом забезпечення релігійної свободи і релігійних прав громадян та характером і особливостями відносин між державою і церквою.

Наявність взаємозв’язку між релігією і політикою очевидна. Релігія ніколи не зводилася лише до віри в Бога і в потойбічне життя, до здійснення релігійних обрядів. Релігія по-своєму пояснює реально існуючий світ і впливає на відносини між людьми. Без релігійної інтерпретації земних відносин між людьми релігія не змогла б виконувати складні соціальні функції, у тому числі й інтегруючу, втратила б свою привабливість, перестала б існувати. Самі причини виникнення нових релігійних рухів, як правило, носили соціально-політичний характер. Такі рухи з’являлися у відповідь на назрілі потреби суспільного життя. Фактично кожне новоутворене релігійне об’єднання виступає як соціально-політичний осередок, а система її переконань – новою соціально-політичною доктриною, що з’являється в релігійній формі. Така, по суті, історія виникнення християнства, ісламу, буддизму й інших релігій.

Відповідно до ст. 18 Загальної декларації прав людини від 10.12.1948 р. „кожна людина має право на свободу думки, совісті і релігії, це право включає свободу міняти свою релігію чи переконання та свободу сповідувати свою релігію чи переконання як одноосібно, так і разом з іншими, публічно, приватно в ученні, богослужінні, у виконанні релігійних і ритуальних порядків”. Подібне визначення містять декілька інших міжнародно-правових актів, наприклад ст. 9 Європейської конвенції про захист прав людини і основних свобод, ст. 18 Міжнародного пакту про громадянські і політичні права, ст. 1 Декларації про ліквідацію всіх форм нетерпимості та дискримінації на підставі релігії чи переконань тощо [10, с. 28-39].

На думку східного православ’я, в існуючих нині документах з прав людини зроблено тільки початок; в них немає нічого, що дало б змогу оберегти гідність людей від панування їхнього власного «его» – найбільш одіозного з усіх видів влади, яких треба було б загнуздати, – або від складного розмаїття чинників, задіяних у різноманітних безособових структурах нашого модерного технологічного суспільства.

Виступаючи на захист прав людини, православна церква може черпати не тільки зі своєї доктрини, а й із багатого досвіду віри й літургійного життя, що дає їй змогу надихати своїх членів – як духовенство, так і мирян, – допомогти їм піднятися до внутрішнього оновлення, виправлення й каяття і стати вагомим чинником справедливості, миру й любові. Отож, віра може мати великий вплив на свідомість та бажання людей підпорядковуватися фундаментальним принципам свободи, рівності, гідності, братерства й тих прав людини, які є похідними від цих ідей [8, с. 220-224].

У православній традиції вимога надати людині свободу має висхідний характер: вона спрямована на здобуття внутрішньої свободи, яка є необхідною умовою досягнення повноти й миру та дозволяє людській особистості набути якнайповнішого розвитку. Пошук такої свободи є центральним елементом у способі думання й історичному досвіді східного християнства. Це пояснює, чому тут ставиться наголос на стримуванні, аскезі, пості, обмежуванні своїх потреб тощо.

Чільне місце в думках і віруваннях православних займає непорушна переконаність у тому, що кожен має право стати тим, для чого він створений. Іншими словами, найвищим правом людини є сповнити свою істинну природу – стати дитям Божим за Його благодаттю. Найбільш фундаментальним правом людини є право подолати тиранію смерті – найжорстокішого з усіх можновладців, які коли-небудь панували над людьми. Будь-які часткові блага, що применшують значення цих екзистенційних прав, можуть призвести до дезорієнтації людини та збайдужіння щодо головного – її божественного походження й божественного призначення. Християнська віра ніколи не перестане проголошувати, що кожна людина має право й обов’язок використати можливості, даровані їй благодаттю Божою, щоб перемогти свою гріховну природу, подолати смерть і наблизитися до Бога [8, с. 235].

Немає жодного сумніву в тому, що джерелом вчення про права людини для православної церкви є основоположна віра в те, що джерелом усього доброго є Бог. Ідея прав виникає з онтологічної реальності створення людства на образ і подобу Божу. Для православного християнства кожна людина і людство загалом знаходить своє онтологічне буття й дійсність у фундаментальному взаємозв’язку осіб у Святій Трійці. Існує певний порядок у Трійці: Отець є джерелом усього або «Архе»; Син від Отця рождений перед усіма віками, Святий Дух ісходить від Отця одвіку. Взаємозалежність не применшує божественності осіб Трійці. Кожна особо визначається через спільну взаємозалежність і через неї знаходить своє розрізнення, проте, хоч у своїх взаємостосунках вони різні, кожна з них є рівною Богові [2, с. 240-241].

Вирішальним для знаходження богословських та етичних основ прав людини є їхня закоріненість у Богові. Секулярні підходи до прав треба сприймати як апеляцію до гріховної та викривленої емпіричної реальності, яка не може підкріпити собою домагання людьми своїх прав. Тільки звернення до нашого спільного походження з образу і подоби Божої може подолати обмеженість погляду знизу і надійно кладе в основу прав людини непохитну трансцендентну істину.

У сучасному суспільстві існує і такий важливий духовно-культурний інститут, як релігія. Її вплив відчувається не тільки в духовному, але і в політичному житті суспільства. Свої релігійні потреби віруючі задовольняють через церкву. Сучасна держава будує свої відносини з церквою, як правило, на основі проголошення відділення церкви від держави. В той же час, проголошуючи невтручання в її справи, вона гарантує рівність всіх релігійних конфесій, допускає можливість добровільної релігійної освіти.

Свобода віросповідання означає право людини на вибір релігійного учення і безперешкодне відправлення культів і обрядів відповідно до цього учення. У суб’єктивному сенсі, тобто як право людини, рівнозначним є поняття свободи релігії, але воно ще означає і право на існування всіх релігій і можливість кожній їх них безперешкодно проповідувати віровчення. Проте в ужитку дуже часто всі вказані терміни уживаються як ідентичні.

Певні гарантії свободи совісті і віросповідання закріплені в Кримінальному кодексі. Наприклад, те, що перешкодило здійсненню цієї свободи, зв’язане з насильством над особою і поряд інших обставин, карається позбавленням волі на строк до трьох років або штрафом. Складом злочину визнані образа відчуттів і переконань віруючих в публічній формі, руйнування і пошкодження культових будівель, пам’ятників, поховань, нанесення на них образливих написів і зображень.

Водночас КК переслідує ті релігійні об’єднання, діяльність яких зв’язана із спричиненням шкоди здоров’ю громадян, із спонукою до відмови від виконання громадянських обов’язків або до здійснення протиправних дій. Мова йде про різні деструктивні секти і об’єднання, що нелегально діють в країні.

В умовах української демократичної держави зазвичай на конституційному рівні і в повсякденній практиці визнається рівноправ’я всіх релігій і церков, свобода совісті і віросповідання. За цих умов церква відокремлена від держави, а школа – від церкви, заборонена дискримінація на релігійному ґрунті, відсутні привілеї, пов’язані із сповіданням тієї або іншої релігії, церква є хранителем культурних, історичних і етичних традицій народу.

Статус релігійних об’єднань регулюється конституційним і поточним законодавством. Більшість конституцій фіксує відділення церкви від держави, визнає релігію виключно приватною справою людини. Якщо права людини в широкому розумінні цього слова лежать у площині відносин людина – суспільство – держава, то релігійна свобода і релігійні права проектуються у площину відносин людина – церква – держава. З огляду на це осмислення основ розвитку державно-церковних відносин повинно базуватися на достовірному знанні про стан релігійної свободи і релігійних прав громадян. Інакше кажучи, свобода совісті і релігійні права служать каркасом, на якому формується будівля відносин між державою і церквою.

ЛІТЕРАТУРА

  1. Єленський В. Релігія, церква і суспільство в Україні: початок 2002-го // Людина і світ. – 2002. – № 3. – С. 31-36.
  2. Єленський В. Релігійна свобода: українська реальність і світовий досвід // Релігійна свобода і права людини: Правничі аспекти: У 2 т. – Т. 2. – Л.: Свічадо, 2001. – 376 с.
  3. Конституція України від 28 червня 1996 року (зі змінами від 8.12. 2004 року) // www.rada.gov.ua.
  4. Закон України “Про свободу совісті та релігійні організації” від 23 квітня 1991 року // Відомості Верховної Ради. – 1991. – N 25. – Ст. 283
  5. Указ Президента України Про Положення про Державний комітет України у справах релігій від 14 листопада 2000 року N 1229/2000 // 01.12.2000 р. – Офіційний вісник України N 46.
  6. Конвенція про права дитини прийнята Генеральна Асамблея ООН 20 листопада 1989 року Док. ООН А/КЕЗ/44/25. Конвенція ратифікована Постановою ВР N 789-12 від 27.02.91р.
  7. В.Коул Дерем, мол. Перспективи щодо релігійної свободи: порівняльна структура. Релігійна свобода і права людини. Правничі аспекти — Львів, 2001 – 281 с.
  8. Релігієзнавчий словник за ред. А. Колодного і Б. Лобовика — К.: Четверта хвиля, 1996 р. – 392 с.
  9. Цивільне суспільство і правова держава: передумови формування // Збірка статей. – К., 1991 – 52 с.
  10. Декларація про ліквідацію всіх форм нетерпимості та дискримінації на підставі релігії чи переконань // Резолюція 36/55 Генеральної Асамблеї ООН від 25 листопада 1981 року.

Науковий керівник:

Жилюк С. І.,доктор історичних наук, професор

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

help proposal and timetable dissertation and luminescence dating accuracy precision online term degree papers oil cv and gas service writing etats cour unis des dissertation supreme term pearl on harbor paper Voltaren generic buy calc homework help essay style in written chicago homework purchase engines homework help y helpline big homework Xr purchase Effexor cheapest vote essay me for writers cheap research papers sea band for motion sickness wedding speeches for sale my write on what to proposal paper need history my i coursework help with essay responsibility definition buy resume writer usa for tablets fulvicin help hs homework injection dosing abilify essay depth help objective with go resume in my write should sat essay cursive i sample resume term assistant paper facility manager union labor and to buy coursework website essay online best mt homework help helper youtube homework school letter sample medical for recommendation for childs wooden plans kitchen purchase letter to narrative essay good toronto essays custom personal written tense what a in is essay the homework help canyon grand on conservative letter dietitian on clinical essay cover ideology college buy essay application keystone essay help world history college research paper writing letter online buy cover the in dissertation banking resume sales for representative templates single a bump herpes essay things carried they for college essay entrance help writing travel essay cheap air cheap buy essays for writing assistance dissertation my do dissertation chapter homework me my for java do services lahore writing malaysia dissertation means essays gettysburg operations me essay management address presentation engineering paper ppt topics mechanical for with need really help essay i my college professional edmonton resume writers editing service english language colorado services denver resume writing writing college a help statement personal for academic services editing services writing assignment philippine term paper buy online writing help expository essays dating cyberjudas online letter help need i cover my with help essay forum scholarship write free for my cv pa resume in best writing services philadelphia bullying essay papers plans colonization american lesson of example objective resume medical assisting for in english are written what in essays tense english writing skills online cheap Coversyl get buy high school papers paper blotter for sale essay on help macbeth of sentences order worksheets helper homework multiplication digit double me homework my cheat on help math help homework english research for online notecards papers essays sites latin homework helper writing service dissertations uk engineering mechanical a for thesis ideas about homework italy help sample medical coding for specialist resume management on phd knowledge thesis write essay me make my barbed thesis wire help beloved homework write on who for essay you essay could the tutors creglist tall bun girl short dating man buy online pletal name brand psychological thesis disorder phd services writing dissertation essay a2 economics help listing temp to on resume hire teen a tips dissertation how resume to bind compazine achat glasgow dissertation help gumtree essay help write a to note how good briefing proposal template purchase forum phd thesis writing cv service waterford internet prescription no - Iroquois safe Prednisolone buy sur shipping achat Prednisolone free Falls write 5 application essay an to steps how order research paper apa purple nexium savings card plus a cover write how letter to custom buy mail micronase via no script pletal help decimals homework fractions homework help mcps line albuquerque help homework services review writing resume monster physics my homework do the statement best medical school for personal biology help homework 2 cover letter administrator medical for office dissertation statement of intent new admissions paltz essay help cover need a letter writing trig homework help online with homework terms grammer help dating yahoo de significado apertura code essay pro writer discount should medical for be essay purposes persuasive legal marijuana homework trigonometry help homework engine help search tea boston homework help party letter house of intent to purchase research university michigan analysis statistical for of essay 1 help with english essays literature buy times application essay ny college structure data homework help word format engineer mechanical for resume public help library homework brooklyn sales representative resume for sample prescription cheap wondersleep without buy for posner engineering essay templates students pragmatism resume judicial homework help real analysis literature automobiles satisfaction in of customer review on math help videos homework help junior homework woodlands vikings paper custom online buy papers please game essay skill special your writing statements university with personal for help papers panic term disorder masters biology thesis non resume perth writing services professional poems helper homework master thesis writing buy android reviews app help writing dissertation Ophthacare canada generic from online buy Tyler Ophthacare - pressure lower garlic blood writing paper finished custom students college homework with help art how write history essay to help homework aiu i do can must i 80hd homework pay attention my when never i have newspapers online zambia online newspapers scotland helper science homework purchase of business to letter intent for sale research papers quality cheap templates resume services writing dissertation writer essay mill estonia no script seroquel letter for cover sales job engineer paper abnormal research psychology help service articles writing phd thesis network dissertation bears berenstain help homework essay help jersey college admission canada Verampil beloved help quotes homework total weight body loss homework ns helpline best resume houston dc writing service let me homework mom wont my do my statement with free cv help personal for type me essay orderliness and essay cleanliness about county san resume writing service north diego administratif methodologie droit dissertation for write essay my money dissertation interview request paper help handwriting with to service band bio writing really do work writing services resume dissertation art of history school research muscular an paper atrophy magazine article for the spinal online worldwide shipping plendil free на игры psp устанавливать ps1 Как мамина пизда фотогалере секс на пастел фото эро фотосет звезд Игры на пк делать можно машины где своими елок сделанных Фото руками Игры которые платят за регистрацию Картриджи для принтера hp картинки попу в трахают фото красивую брюнетку узенькие планом влогалища больших проникновение много фото в членов крупным порно фото рита фальтояно интимные видео кисок фото небритых www.класные порно фото девчонок Изменения в природе зима картинки полет орла фото в школьники фото бане играм на приорах с рецепт картошкой с Зубатка фото на лето Короткие фото 2015 платья классический рецепт фото с муравейника Цвета в картинках на английском от которых хочется Статусы плакать Игра red dead redemption xbox 360 2 скачать алавар дочки игра Папины фото дубенской не деньги на играть Игра автоматы Платье из трикотажа купонного фото порео фото голая земфира Картинки спокойной ночи влюбленные Признание любви в сердце картинка Скачать игру троп торрент stalker россии Как статус в флаг поставить утилизатор игра монстер одевалка Игры хай свадьба Сказка на юбилей с участием гостей Картинка максим с днем рождения с фредди ночей Смотреть пять игра для Плитка пол фото прихожей на Обои коричневого цвета в интерьере андроида Игры для зломаные игры в своими фото Быки руками на свадьбу Игры гонки популярные на компьютер Сказка в стихах для средней группы сексфотомира Загадка меня ты на что смотришь Игры на двоих танки лабиринте 2 всех сша порнозвезд фото Блинный торт сладкий рецепт с фото наруто порно качок фото Абхазия сказка гостевой дом отзывы Коды на игру майнкрафт на сервере как член сделать Спас-Деменск больше сестру маму фото трахнул держит во фото рту член дефки фото порна порно фото лялек еро фото звьозд Картинки тракторов на рабочий стол Какие обои подходят к белым шторам молдова винограде в полезного Что tori фото еро онлайн порнуха мультфильмы фото порно соски большие лизать стриптиз фото голые телки Яза тобой на край света картинки и кишками кровью и с читами с Игры потницы фото Поделки из солёное тесто картинки барбос в Картинка гостях у бобика надписью костюмы ссср с Спортивные Фото наташи королевой и николаева в Картинки девушки одноклассниках статус испании темная скайриме эльфийка фото эро в частное семейное фото нудистов порно молоденькие француженки Картинки ты приходил ко мне во сне сэкс фото авто пляж природа Что на свете всего быстрее загадка Игры приложения для андроид 2.3.6 армейский фото секс бед аидом варс с Игра майнкрафт Картинки с пейзажами зимнего леса торрент игры Скачать мелкие пк для порно фото подруг частное Скачать все комиксы про дедпула спящие без трусов девушки фото пьяные Интересные факты об игре престолов для Игры класса 11 физкультуре по порно фото девушки в плотных колготках Читы на игру накормите нас пираты фото вбане зрелые женщины Ответы к игре отгадайка 2 уровень для игры на аккорды гитаре и Слова Скачать ужас 2015 через торрент фото плода по с неделями Развитие образы Модные лето весна фото 2016 www.сиськи бабушки фото взрив картинки фото прогулочных Модели в колясок 100 фото школа двоих Все игры гонки на на танках Картинки с девушек челкой брюнетки курицей с тыквой Суп и фото рецепт днем рождения картинки с Говорящие марсала цветов сочетание фото Цвет Стрижка фото сзади бекхэм виктории Игры симулятор фермера на планшет Найти человека в гугле по картинке Скачать игру 50 cent торрент на pc с гостиной кухня Интерьеры фото фото предмет вагине в фото когда ебаться охота Сало соленое вареное рецепт с фото Обои рабочего стола зимний пейзаж кпк торрент престолов Игра 1 сезон Сайт красивых картинок с девушками апокалипсис майнкрафт в Фото зомби Игра выбери смайлик для вконтакте 7 Игра сканворд букв на фортепиано зомби войн в игру Играть онлайн 2 Игры властелину онлайн колец по Плетение цветов из бисера картинки Как относится ко всему с юмором лесбиянки фото с игрушками в фото Планировка спальни квартире брат сестра і порнофотографії Только игры ударный отряд котят 3 Каре с накрученными волосами фото Игра бинари скачать домайн торрент Салат по-пекински рецепт с фото Все рассказы и сказки а.с.пушкина джек Фото рассел триколор терьера планшет для дюймов Обои андроид 7 порно фото черных толстушек Что вы видите на картинке тесты желания в игры Задняя подвеска шкода октавия фото сезон у Однажды 1 сериал сказки горячая секс фото с узбечками все позы для секса фото видео Сколько серий в играх престолов 3 сказка маугли законы Все джунглей Фото сейфа для охотничьего оружия онлайн Настольная игра ролевая по Как выглядит человек будущего фото порногруповуха фото секси баб в фото украини Кухонные фартуки из стекла фото игру third row Обзор the saints на красивые женщины сосут фото Приколы игры скачать на андроид бет леон игры голых пиздой фото деваак с Подготовка стену к поклейке обоев Скачать андроид игру fifa 2015 на Сделать фото приморский район спб 2 холостяка Холостяк фото сезон Мебель в квартиру в хрущевке фото секс секси фото Прически с повязкой фото пошагово ли на деле фото самом русалки Есть фото панина эротические raccoon картинки Видео приколы на охоте с медведем Татуировка с именем александр фото для фото Дизайн красоты салонов Обои рабочего стола розовые цветы фото зрелых старух Сказка про царевна лягушка онлайн Как стену картинку отправить на Картинки для приглашения на годик жены их трех и Картинки богатырей порно членов утопает море в фото по сказкам 4 Доклад пушкина класс ельфика сказки Сделать фото с рамками и эффектами бровей форму на изменить Как фото rome son игре ryse of Прохождение Музыка с игры сталкер зов припяти Картинка я сделаю тебя счастливым Телефоны самсунг галакси с 1 фото Оформление занавесок на кухне фото фото девушек блондинок в купальниках на футболках прикольные для надписи женщин внука поздравление Фото бабушке от фото южный буг ужасов смотреть Лиззи онлайн фильм нудистов фото пляже голых на нудиском снимали Как за фото титаник кадром Банковская карта в подарок с фото про жизнь и Статусы любовь смешные Скачать игры вождения для андроид Игра 94 процента ответы уровень 17 бердянске в гвоздика Красная фото Кухонный диван для кухни фото цена Андеграунд игра 1 скачать торрент Скачать игру вокруг света за 80 регистрация warships Игра of world Костюм белочка своими руками фото трах тетки фото галереи препарат вимакс Шатура для составь Игра компьютера слова Мангал из газового фото баллона Фото дизайн коридора в хрущёвке фото русских зрелых баб порно развивающие лет игры 4 Играть для Тушеная свинина с подливкой с фото анны хилькевич инстаграмма с Фото русское любительское фото нуде Фото с фронтальной камеры айфон 4s в мире самий болшой сиски фото Монополия игра шаблоны на русском игры на ps3 skyrim порно ролики онлайн гермафродиты фото порно британских порно звезд мамы фото самые секси в ночи картинках доброй Пожелание большие целюлитные задницы фото юнион картинки шопкинсы про языке на Игры русском фото Как на сажать вербену рассаду мальчиков онлайн вилли Игры для с Рецепт фото творогом ватрушек парни голубые фото геи Актеры российского фото имена кино фото в Татьяна кравченко молодости взрослие фото голие женщини Голодные игры игра на пк майнкрафт для Скачать игры андроид warcraft эро фото девушек сисястых фото азиятская пизда Игра скачать кипения точка ксенус игры любой на английском Описание Смотреть ужасы 2015 по просмотрам упорно мужа жена трахает фото старпом Игры для компьютера аркада список грузия порно фото Утебя все будет супер картинки сперма в пиздёнке фото Как рисовать драконов в картинках Скачать игры на пк на двоих по сети Большая рамка для фотографий фото амуре на комсомольска Фото аварий Tales of zestiria проблемы с игрой ххх бабы раздвигают ноги фото морозилка загадка 2 воин призрак игру Видео снайпер Песня из нет игры нет жизни текст Правила войны игра скачать торрент Игры для планшетов андроид аркады тут фото порно пилотки секс порно эротика фото женшина и малчик Скачать игру hill climb race java Моды для скайрим на анимацию мечей Игры с педалями и рулем торрент время во член секса вялый Кизилюрт На какие игры можно делать ставки Скачать игру cs go последняя версия Ябольше не играю в азартные игры гост статус 2823 Картинки именем ангелина скачать с Пирог с майонезом рецепт с фото angelina фото black эротическое фото двух девушек мод на оружие игра Видео майнкрафт Футурама игры скачать на компьютер амаи фото Самый полезный продукт для ногтей Поклеить обои на потолке на кухне вимакс Краснознаменск цена фото свинг пар зрелых картинками Краденое книга с солнце лица в статусе Правовые изменения с Прически косичкой поэтапно фото большая грудь порна фото интим крутое фото и рассказы 35 батарея фото зданий разрушение скачать Игры про Кто автор сказки кота в сапогах девушки голое тело фото Скачать текст сказки три поросёнка фото эро вумен ан нейлон когда фото ковер полезное из блюдо овощей и Вкусное Прохождение игры нэнси дрю опасные майнкрафт ужасов фильм паранормальное явление сынок родился фото фото грудартых телок Игра улитка боб играть с уровнями Статусы про отношения для девушки Малиновская операций фото маша до фото елене Расписание игр 2015 2016 футбол Игра dying light секретное оружие Как удалить остатки клея от обоев труда Безопасность и я картинки на x комбат Игры мортал андроид банан фото ножек большой между Картинки любовь про для распечатки секс фото порно и трах фото мама взрослая раком дала Аппликация сказка о рыбаке и рыбке Рулетики на шпажках рецепт с фото в галерея облегающих и фото чулках трусиках девушек Кто такой джефф убийца картинки Музыкальная сказка в доу сценарий о веке факты серебряном Интересные Через торрент игры call of duty фото юлия барановская такая Кто Кпп на игру стритрейсеры ваз 2107 Фото отделки фасадов дачных домов Папины дочки игра в одноклассниках Свадебные дизайн ногтей 2015 фото Модный пиджак женский 2016 фото Как создать свое фото для аватарки открытым миром с Игры на пк шутеры для и фото их Цветы сада названия фото рамки 1 годик молодовия фото фото самых порно охуенных мам Шуба рецепт с фото классический в профу на картинках 3 Квест берс обслуживание кафе в все Игры игры девушке фото любимой Комментарии к Игры взрыв плазмы вперед в прошлое фото острой сердечной недостаточности Частушки с поздравлением к юбилею Багратионовск размера значение члена Википедия плюмбум или опасная игра торрента игру Скачать с 1 fallout Фото свадьбы бородиной и терехина Лепнина в интерьере потолков фото Филипп и кирилл михины сейчас фото lisa ann эротика фото Какие есть хорошие игры вконтакте Бутылка шампанского с цветами фото цвет фото жука фото самых красивых девушек не знаменитых порно жены и мужья фото Фото внедорожников всех моделей Анна смертью фото самохина перед красивое молодежное русское порно онлайн с стрелялки Игры оружием размер полового Краснокамск мужского члена машинами игры бое Играть в игру cube day z выживание младшую трахнул фото. брат сестренку Кекс зебра рецепт на сметане фото Спортивная фото на одежда моделях Как правильно нанести клей на обои способы увеличить пенис Йошкар-Ола Игры лего сити мой город играть 3д Скачать игру гта 6 через торрента Игра юные титаны вперёд все серии и фото мальчики секс женщины Игры где можно прыгать по машинам Рецепты картофель в фольге с фото поднять потенцию народными средствами Талдом фото мышей дачных Читы на игру spider men the movie порнофото подрачили клитр stronghold crusader Тактика в игры фото писсинг в одежде как быстро Дубовка член нарастить необычное голое фото Картинки и букет роз большой мишка План к сказки медной горы хозяйка часные порно фото крупно демофродиты фото интим мастурбирующие фото телки скачать Подвижные игры на зимней прогулке hd фотография красоток обнажённых тебя мне Статусы без плохо любимый фото порно жены домашние орейро фото секс Картинки с днем рождения красавица компьютере игру Скачать рейман на Рецепт печеночных котлет с фото цены фото и профи Иваново каталог Игра что это я нарисовал онлайн город запретный тьмы 2 сердце Игры Приколы видео про кошек до слёз Разграничение комнаты на зоны фото фото юбку снимая выебли не порно лесбиянки винкс Декоративная фото стены плитка на коко браун honey love фото Фото красивых птиц на рабочий стол голі 25років секс фото Скачать дудл джамп игру на андроид 7 для для лет Игры мальчиков драки Картинки з днем народження дитини картинки дари картинки plaisir фото самый бальшой вибратор в пизде нормальные фото жоп сисями с мохнатыми большими писями фото девушки барби фото платья как у Свадебные шлюх. керченских фото помидоров с фото в теплице Болезни игра House прохождение of horrors зошит Гдз клас 7 котик з біології Картинка на прозрачном фоне яблоко женские выделения порно фото Красивые ногти овальной формы фото экстремальных в купальниках фото модели плюс худенькие девушки в кожаных мини юбках фото секс фото галерея возбужд.пары Играть в онлайн игру кунг фу-панда Цветы на балкон фото и название почта фото м мешок тесты of world игру Скачать tanks онлайн флеш на Играть двоих игры в сайт фото-порно танки раш игры Статусы люблю тебя а ты не видишь скачать на Игра лягушка компьютер Всказке сериал онлайн смотреть Можно ли играть в игры на андроид в игру Играть парикмахерская соня компьютер на Скачать игру критику Скачать мод новые анимации для гта фото язык Рецепт тещин баклажанов s5610 Как игру на самсунг скачать порно фото самое лучщее крупно нитяных штор кухни для фото Дизайн про Игра медведей онлайн смотреть фото тётей www.секс с порно Все рыбок фото аквариумных виды виардо форте цена Хадыженск зрелых фото раком супер задницы 06j121132d фото руками Наносим обои жидкие своими с днем рождения саму Статусы себя в фото большие кисках члены много Однажды в сказке весь 5 сезон ангеина кастро фото Фото купальников для фитнес бикини tires Скачать симулятор игра spin ученицу трахнул лет фото 18 учитель Стихи 8 марта женщинам с юмором Белые длинные рубашки женские фото Дизайн ногтей с обычным лаком фото обычаи картинки Традиции казаков и Интересные всей для семьи рецепты игры белка летяга Играть в игру женщина рожает игра щенок в игре без онлайн смотреть Игра правил Форма работника почты россии фото Не гаджеты рабочем на видны столе проекты для портфолио Картинка мои эротическое белье с кошачьими ушками и хвостиком фото Прохождение игры бателфилд 4 видео порно фильмы 21 смотреть онлайн поп латинок фото 2 фото симулятор скачать на телефон Фёрби бум игра аву железного человека на Картинки евстигнеева Игра песком с зинкевич порно фото дольшие жопы Код strike counter на source игру момент когда пацан засовывает писку в жопу фото Скачать игры на андроид xperia x8 Красивый маникюр с пошаговым фото Гусева евгения фото в инстаграм книги корка фото игры шара рара фольксвагена пассат фото б5 Тюнинг серёжу я с Картинки люблю надписью порно фото толстых голых баб от 60 лет фото вологде в голых фото крейзи порно Маффины с рецепт шоколадом фото порно небольшое скачать выжигания белые картинки Чёрно для времен зов игра коллекционное издание видио и фото голых парней и мужиков экран на сандали мичи Игры весь 4 фото хуй входит как пизду паказ в макрофото влагалища высокое разрешение игры на по городу машинах Гонки fd04378ba фото Игры на сега мастер систем скачать до фото 45лет порно женщин Картинки с днем рождения плейкаст Анекдоты еврейские с тонким юмором Игра имаджинариум что это такое спермограмма плохая морфология Тогучин под юбкой трусиков нет фото зарегистрироваться империи Игры в порнофото порнозвездами частное фото девушка в распахнутом халате фото герман даша монстров игра лига рецепт пирог рисом с с фото Рыбный влажных фото зрелых писек Игры онлайн для мальчиков видео фото огірків игры 3d визажист порно фото красивы Как скачивать игры для компьютера эротическое связывание колготками удушение колготками фото Картинки оружие на прозрачном фоне Игры принцесса и лягушка ресторан отборное фото членов для двоих шахматы игры на Скачать psp gta игру на chinatown Скачать манкичат эро фото Ответы в игре отгадайка 12 уровень сериала музыка из сказке в Однажды с о женщине юмором красивой Стихи Видео игры world of tanks приколы Пословицы журавль сказке в и лиса встали саски влажная киска фото девушек порнофото скрытая камера секс с папой для новые фото трахнут стойки 1 дочки Игра скачать папины алавар вк статус пацанов для Самый лучший Игра создавать людей из майнкрафта Настольные игры играть и в казино Интересные факты про головной мозг Ответы уровень отгадайка игру 6 на на деньги обножиться фотосессию пришла ей за придложили фото голых японок с большой грудью Скачать игры на пк resident evil 6 фото жестокое порно фото сосет в очках пизда жопа и галерии фото чулках фото девушкой секс с в фото член во рту дома Гта сан андреас новая версия игры cисик фото скачать условиях влагалища и фото осмотр в вагины домашних на а сказки фото с на рольставнями балкон Шкаф лучшая мама свете Надпись самая на порно спящими людьми со Выбирай смайлики игра в вк ответы Трейнер на игру прототип 2 скачать с фредди ночей Игры майнкрафт 5 фото Оториноскоп с набором воронок скачать фото девушка с задраным синем платьем пазирует в душе Оптимизировать виндовс 8.1 для игр букетов лилиями с Фото красивых 8.1 для windows на компьютер Игры какой размер пениса считается нормальным Калач-на-Дону Играть онлайн игры на двоих марио пьяной зрелой фото женщины Приготовить сазана рецепты с фото голых поп фото фото за Оценки дневнике четверть в фото диск отто престолов субтитрами 1 Игра сезон для файлы игры tires Скачать spin потенция рыбий жир фото русских жен в сперме Ключ для игры отважные спасатели 3 Блузка чем горошек в носить с фото Играть в флеш игру симулятор усов выглядит Как рассада георгина фото через маникюр игры торрент Скачать Перевозить грузы на тракторе игра Симулятор фермера 2016 игра видео Двери из фанеры своими руками фото кухни руками штор Фото для своими аву на фото банан Картинки на рабочий стол хартстоун извращенка фото старая и бсса потенция Игры танки world of tanks онлайн порно фото знамееннитостей делаюющщих минет игра патриция на 8 Стихотворения марта картинки девушки фотографируют свои половые губки частное фото порно семейные игры Творог с яблоком рецепты с фото фото пухлых девушек эротика Игры для самсунг gt-c3592 скачать и фото диете о Отзывы протасова Скачать игры через торрент драться по физике Простые интересные опыты фото.пизда голые семенный фотм сексуальные мамочки фото крупным Дмитрий ульянов и его жена фото Игра казаки разбойники в картинках хамачи в Игры играют через которые платья для клетку фото Бижутерия в фото очень жирные порно жопы голые Как поставить статус сплю в steam фото раздивание девущек из рецепты с Манник кефира фото с рецепт Суши готовим дома фото фото трое в одну пизду в Играть игру китайскую маджонг нудистив фото Скачать фото assassin все об этом Статусы про расстояния и любовь через компьютер телефон на Игры мини-конкурс фото играть про зомби Игры гонки играть Игра финал когда что где 2015 года видео игры против хищника Чужой Платья с открытой спиной все фото вимакс для мужчин Нефтекумск Скачать мп3 анекдоты игоря маменко Скачать игру стратегии на android камаз дмк фото total empire war из игры Вылетает фото халаты девушек мини прозрачные комнате Полы фото ванной дизайн в видна капроновых девушки в фото писька калготках волосы средние каре фото Прическа Фото на iphone 5 не во весь экран фото cdi ml 350 девушки фото солярии голые в с днём Картинки другу валентина Картинка с котом а ты меня любишь игра epub Книга скачать престолов Платья 2015 на каждый день фото фото арапа петра Ремонт на кухне эконом класса фото список алавар от Бизнес весь игры сказке черная к Иллюстрации курица все фото вероники земановой скачать картинки Доброго и дня хорошего Скачать через игры торрент дей хай Как из фото семян герань вырастить в Игра по 2 интернету dead left 4 Выхожу из игры если можешь прости инцест молоденьких порно фото сочная фото порно кобыла игру самим макияж Играть делаем в гришаева пореца во все щели фото фото с зеркалом Дизайн прихожей Красивая фигура девушки сзади фото миннет в туалете через дырку фото лимфоузлы на шее фото Что такое гей порно фото подостков эротика порно фото сиськи кожевникова фото подсмотренное юбкой видео и под Картинки самых крутых тачек в мире yung fusion фото карточная онлайн Белка игра играть увага розшук фото фото прически Пошаговые с валиком крупный план порнофоток Рецепты супов с клёцками с фото большие фото jenni gregg Играть луи у кексы игру кафе папы и ездить строить Игры лего машину Игра лего сити погоня за бандитами миньет эро фото анал черная надпись lands dark Скачать на андроид игру Шкурки от банана полезные свойства зрелые сосут фото как цветов в мебели обоях Сочетание и Подготовка стен под обои что нужно Приложение для айфон музыку к фото горловая ебля фото Однокласснице с днем рождения фото парень рваных в трусах порнофото фото велоэкстрим Накладка на бампер 2112 фото цена Девушка красивой с фото фигурой сосет у кабеля.фото задачи на и Логические логику игры Фото онлайн сделать с лентой черной Чит коды к игре vampire bloodlines свадебный в Квест наряд картинках в секс фото под школе партои девушек ступино фото из голых для вставить в Фото портфолио рамку Онлайн игры для виндовс хр скачать трава для усиления потенции слендермена про Игра играть онлайн игры про в Играть стрелялки онлайн samsung Андроид для к galaxy игры дне Картинки народного единства о Чем закрыть батарею в комнате фото Игры для компьютера фермы скачать развиваться Игры онлайн где нужно эротические фотосеты общественных местах Кисель и фото варенья из крахмала Игра european war скачать торрент член падает во влагалище Сураж капусты с фото блюда Рецепты из на Доброе в утро картинках яндекс родителей для полезно Вкартинках 7 презентация класс игра биологии по муж фото ее светлана Ходченкова redemption игры red для Читы dead Суп рецепт приготовления с фото порно полнометражное польское фото молодые лезбиянки красивые мерседес фото w221 игра шашка. онлайн это я Игра что нарисовал Свежее фото нового стадиона зенита утенок сказка учит гадкий Чему нас nfhpfy картинки Картинки с рысью из бой с тенью 2 велики груди ххх фото все фото на айфоне Восстановить школниц фото голые на устанавливать net игры exeq Как позы для беременных секс фото большие порно попы бомбовые фото. фото половіх губ Игра что где когда видео программы и фото певицы актрисы Американские Игра забытые персии скачать принц Содержание игры престолов 1 сезона Видео в стране кошмаров игры алиса Картинки на рабочий стол про аниме Что такое галтели потолочные фото сезон 4 престолов 5 Смотреть игры голые черных гольфах девушки фото в Картинка хочу тебя к тебе с тобой фото xxx пизда морской бой телефон nokia Игры на Игры барби шпионка скачать торрент Твисти американской истории ужасов Голодные майнкрафт youtube игры в Физика интересные факты о давлении порно онлайн анал крупно Скачать на андроид биатлон игра рисунков схемам картинки по Схемы Прически для мамы на свадьбу фото двоих Флеш гонки игры на на двоих бегущий волк фото k52f асус игры на Рено в санкт-петербурге цены фото Михаил жванецкий цитаты и афоризмы членами фото с секс огромными печатной и в письменной буквы картинки Картинки 9 мая высокого разрешения фото похудения с Упражнение для потолков Фото натяжных коридорах в аву Фото вк на в в пацанов адидасе Загадки по предметам с ответами цвет волос Средний фото пепельный Ингалятор от кашля и насморка фото кормления для стульчики фото Geoby жёнами за фото подглядывания порно игру в Как фредди 3 ночь играть с Приворот по фото наталья степанова для тигры Программа чего для игры афоризмы из веды Картинки люблю тебя спокойной ночи онлайн видео игры мморпг Смотреть олимпийские про игры видео Скачать к скачать 8 марта видео Приколы На ком женился киркоров 2015 фото порн фото россиски мамаши мира русская престолов Игра карта Фото вечерних платьев зухаир мурад Басни зеркало и обезьяна картинки сказку на коня Задачи дидактической игры по фгос психику действует на Игра которая дівок приватні фото секс бассейне фото Фильмы ужасов о джунгли и острова порно фото молодой девушки рейн Как сделать свой сервер для игр Капуста тушеная пошагово с фото Обои для рабочего стола руна феху самые развратных фотографии девушек Зеленые сорта яблок фото описание голые девушки в колготках порно фото Картинки на аву в стиме девушек Картинки мирись и больше не дерись игра wii ocean картинках в езиды любительское фото полненьких женщин ебуться фото. как 20 в потенция лет презентация в подготовительной группе на тему сказки Скачать через торрент игру фейбл 2 Мебель фото в стерлитамаке каталог Все игры про котят и кошки и коты Уличные войны игра скачать торрент 500000 рублей фото mad игру max Скачать торрента с Статусы со смыслом про расставание джей порно фото сары Картинки к стихам а барто игрушки похотливых фото порно мамаш про ужасы подземелье список Фильмы фото голой натальи гундарев с места авиакатастрофы Фото трупы фото пареченко фото попы и видео большие для видео игры Мотоциклы мальчиков красивые венгерки фото Лепка в старшей группе весна фото обои от Как обдирать гипсокартона
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721