Практичне мислення і конфлікт

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Автор статті розглядає теоретико-методологічні аспекти практичного мислення професіонала-практика. Практичне мислення трактується автором як зріла форма мислительної діяльності дорослої людини, яке може допомагати досягненню її мети в конфліктній ситуації.

The author of the article looks upon theoretical and methodological aspects of the practical thinking of the professional involved in practical activity . The practical thinking is treated by the author as a full form of the grown-up mental as thinking, which can help him to achieve a desivable godl in the conflict situation.

Предмети та явища навколишнього світу знаходяться між собою в різноманітних зв’язках та відношеннях: причинно-наслідкових, тимчасових, довготривалих, просторових, умовних, функціональних, кореляційних, прямих і обернених, єдності, рівності, віртуальності тощо. Пізнання і узагальнення цих зв’язків і відношень є однією з найголовніших функцій мислення. Поняття, закони і правила є узагальненими знаннями. В пізнавальній мислительній діяльності вони виступають як теоретичні основи, що дозволяють отримати знання про множину нових окремих предметів та явищ світу, а також розв’язувати нові і різноманітні практичні завдання.

Однак мислення – це не тільки пізнавальна, але і комбінаторна, творча діяльність, в результаті якої створюються нові предмети і явища матеріальної та духовної культури людей, передбачаються і плануються шляхи їх особистого та громадського життя. Змістом мислення є поняття, закони і правила, а також одиничні предмети і явища, що вперше пізнаються або створюються творчою мислительною діяльністю. Мислення здійснюється і розвивається у властивих для нього формах: аналізу, синтезу і порівняння; абстракції, узагальнення і конкретизації; індукції, дедукції і аналогії; знаходження зв’язків і відношень; формування понять, їх класифікації та систематизації.

При цьому головними формами мислення є аналіз і синтез, які виступають конструюючими компонентами всіх інших форм мислительної діяльності. Якісними показниками мислительної діяльності є три ієрархічні форми узагальнення: синтез, власне узагальнення і систематизація. Слід зауважити, що мислення здійснюється в єдності змісту і форми. Отже, мислення – це процес пізнавальної діяльності, вища форма опосередкованого і узагальненого, свідомого, активного, творчого відображення об’єктивної і суб’єктивної дійсності в істотних зв’язках і відношеннях, закономірностях, який розкриває взаємозв’язки.

Традиційно розрізняють такі види мислення, як: практично-дійове, конкретно-образне, словесно-логічне, евристичне, творче, креативне, логічне, абстрактне, теоретичне. Однак проблема того чи іншого конкретного виду мислення виникає в контексті відношень «мислення і діяльність» особистості. До числа однієї з надзвичайно важливих проблем, що виникають в цьому діяльнісному контексті, відноситься проблема практичного мислення професіонала-практика.

Практичне мислення не є якоюсь першопочатковою формою розвитку інтелекту, а навпаки, демонструє собою зрілу форму мислительної діяльності дорослої людини, що не поступається своєю життєвою значущістю і за своєю складністю мисленню теоретичному. Практичне мислення безпосередньо включене в діяльність людини, перш за все, в діяльність професійну, трудову.

На відміну від теоретичного мислення, завдання якого є пошук загальних закономірностей, а отже, відволікання від усього часткового та одиничного, практичне мислення реалізується в умовах конкретних, цілісних, індивідуально своєрідних ситуаціях. Завдання практичного мислення – застосування знань всезагального до конкретних ситуацій діяльності. Складність таких ситуацій, їх мінливість, взаємопротилежність, а також необхідність швидкого прийняття рішень – все це визначає специфічний характер мислення професіонала-практика, операційність використовуваних знань. Незважаючи на те, що в 70-80 роках проблема такого специфічного виду мислення, як практичне, та його регуляція в конфліктній ситуації порушувалася провідними вченими-психологами (Ю. Бабанський, А. Бодалєв, А. Петровський, С. Максименко, О. Скрипченко, Т. Косма, А. Щербаков та інші), в сучасній психологічній науці це питання не тільки не знайшло науково-дослідного продовження, але навіть ігнорується в моделях Я-образ, Я-концепція, самість тощо. В той же час складні соціокультурні трансформації, звернення нашої держави до ідеї відкритого суспільства, наукової і соціальної інтеграції визначають перехід від тоталітарних до демократичних відносин. Це вимагає формування об’єктивно мислячої людини, відхід від суто егоцентричної до гуманістичної спрямованості усіх суб’єктів цього процесу, ключове місце в якому має посідати психологія мислення. Якраз остання потребує нових психолого-педагогічних парадигм, творчих програм, поєднання індивідуальних та групових тренінгів, впровадження проблемних ситуацій у практику діяльності, що сприяють розвитку в індивіда компонентів мислительної діяльності, психопрофілактиці та психокорекції виникнення і поширення егоцентризму на різні сфери розвитку особистості. Дослідження психічних процесів, у тому числі і мислительних, в умовах безпосереднього спілкування показали (див. І. Пасічник. Мислення як систематизація), що мислення в сумісній діяльності протікає по-іншому, аніж в індивідуальній. Одним із важливих аспектів вивчення практичного мислення є виявлення чинників, від яких залежить ефективність вирішення інтелектуальних задач у процесі міжособистісної взаємодії. Слід відзначити, що в системі міжособистісних стосунків, останні часто набирають форми дискусій, навіть полемік, і переходять від діалогічних до полілогічних конфліктних ситуацій. Отже, практичне мислення має досліджуватися не лише в умовах комфортних процедур, але і в умовах конфліктної діяльності, тобто такої міжособистісної взаємодії, коли цілі діяльності в партнерів протилежно спрямовані. Саме в цій ситуації на перший план виступає мотиваційно-емоційна регуляція практичного мислення, яка, в цілому, має своєрідну природу, що характеризується соціальним походженням і своєрідною орієнтацією мотивів діяльності. І особливо чітко це проявляється в процесі аналізу мотиваційно-емоційної регуляції практичного мислення, в умовах безпосереднього (не віртуального) спілкування, коли саме породження мотивації виступає як породження її через іншу людину. З іншого боку, дослідження практичного мислення в процесі міжособистісної взаємодії передбачає виділення такого аспекту емоційної регуляції, який найбільш повно буде виражений в системі емоційних взаємостосунків особистості та її емоційних станів. Головною причиною виникнення емоцій і емоційних станів в умовах міжособистісної взаємодії є інша людина з притаманним їй ступенем егоцентризму.

Досліджуючи прояви егоцентризму особистості у мислительній діяльності підлітків, Гейко Є.В. запропонувала такі його характеристики: пізнавальний, вербальний, інтелектуальний, просторовий, ідеологічний, соціальний, комунікативний, поведінковий, моральний, інтровертивний, екстравертивний види. Негативними наслідками цих видів є: ригідність мислення, індивідуалізм, егоїзм. Виділені також типи за тривалістю (стійкі та ситуативні); за ступенем поширення (тотальні та локальні). До функцій першого типу відноситься збалансований механізм психічного захисту, а до другого – особистісна позиція та спрямованість особистості. Егоцентризм особистості розглядається тут як психологічне явище, яке утворюється з процесом соціалізації, розвитком умінь децентрації, коли з пізнавальної позиції він трансформується в особистісну властивість, яка проявляється як детермінанта мислительної діяльності, що характеризується зосередженням на власному «Я», фіксованістю на обраних технологічних рішеннях, репродуктивною мислительною позицією. Ми спеціально приділили так багато уваги дослідженню Гейко Є.В. тому, що в ньому, на наш погляд, досить наочно демонструється загальна система взаємозв’язків між людиною і суспільством, в межах якої розглядається множина закономірностей, що відносяться до людини, її міжособистісних стосунків, і презентується як система багатьох ієрархічних рівнів. Функціональна залежність одного і того ж ієрархічного рівня характеризує специфічні закономірності, що визначають сутність явища цього рівня. Функціональні залежності між явищами різних ієрархічних рівнів характеризують різноманітні форми взаємодій рівнів, які можливо позначити як існування цілісної багаторівневої системи.

Отже, конфлікт є майже закономірним наслідком суперечностей між потребами індивіда і обмеженнями, що диктуються оточуючими. Наслідки конфлікту можуть бути і конструктивними, і руйнівними, і короткочасними, і довготривалими. Практичне мислення в конфліктній ситуації може допомагати досягненню мети, завдяки підсиленню мотивацій, що призводить до відповідних змін способів досягнення мети (або навіть самої мети, як такої): можлива також переоцінка всієї ситуації.

Неможливість досягнення мети може мати негативний ефект, зокрема, призвести до надмірного зосередження на об’єкті досягнення, при цьому втрачаються з поля зору альтернативні шляхи до мети і можливість заміни мети на іншу.

За умови виникнення вибору між двома бажаними цілями практичне мислення розв’язує конфлікт швидко і безболісно. Однак, в ситуації вибору з двох небажаних рішень практичне мислення потрапляє в більш складну психологічну ситуацію і набирає сповільненого, розгорнутого мотиваційно-емоційного характеру. Однак найбільш складна ситуація виникає, коли одна і та ж мета має як чітко позитивний, так і чітко негативний характер (конфлікт зближення – втеча). Практичне мислення в конфліктній ситуації є фактично захищеним механізмом і може розглядатися як адаптивне, оскільки воно захищає особистість від негативних емоційних переживань, при чому, на відміну від інших адаптивних механізмів, воно не відіграє дезадаптивної ролі, тому що за своєю природою не спотворює сприймання навколишнього світу.

Ми коротко розглянули лише теоретико-методологічні аспекти практичного мислення і конфлікту з метою зацікавленне молодих дослідників-психологів до експериментального дослідження цього справді психологічного феномену.

Література

1. Бовт О.Б. Агресивні реакції та шляхи їх корекції в молодших школярів. – Автореферат дисерт. канд. психол. наук. – К., 2001. – С. 11.
2. Гейко Є.В. Психологічні особливості прояву егоцентризму особистості у мисленнєвій діяльності підлітків. – автореферат дисерт. канд. психол. наук. – К., 2002. – С. 1,7,8.
3. Колюткін Ю.І. Творче мислення в професійній діяльності вчителя //Вопросы психологии. – 1996, №2. – С. 21-22.
4. Кочерга О.В. Взаємозв’язок мислення, почуттів та уяви в розвитку критичності людини. – Автореферат дисерт. канд. психол. наук. – К., 2003. – С. 12.
5. Пасічник І.Д. Психологія поетапного формування операційних структур систематизації. – Острог, 2004. – 241 с.
6. Савчин М.В. Гавриш З.С. Вступ до спеціальності: психолог, практичний писхолог. – Івано-Франківськ, 2007. – С. 63-79.
7. Савчин М.В. Педагогічна психологія. – К.: Академвидав, 2007. – С. 58-60.
8. Установа Е.Е. Мотиваційно-емоційна регуляція мислення в конфліктній ситуації // Вопросы писхологии. – 1991, №4. – С. 131-135.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

essay dust bowl than irony secret diary essay less life essays fiction prejudice pride mechanical resume graduate for fresh engineer great buy gatsby essay dissertation buy dissertations proquest argumentative divorce essay hyun joo kim dating and joong uee cambridge homework course latin help personality disorder antisocial essay fast writer essay google my can do math homework resume a help making buying fashion personal statement my need help homework with i vocabulary to buy origami where melbourne paper in resume toronto writing service executive in essay written second person seizure pictorial a essay mri in disorder admissions drexel essay graduate ejemplos derecho yahoo penal dating post admissions cw essay essay harvard in on resume school book success life business mantra rated best writing services resume 2014 latex order alphabetical bibliography order descriptive of essay acquisto combivent online sicuro custom buy paper term coded help maps with color homework order resume online gifts write how to mystery dads for walls stickers against dating daughters custom papers holt algebra help online 2 homework description needed glucoton mr no outline help essay i homework my never to do want paper format research with help homework engineering help aerospace love intro essay do my me research paper for sales manager resume cover letter writing 10 term paper service best admission ucf essay college homework vpl help mechanics help homework paper english write for me cheap already essays made kathryn essay critical help stockett healthcare essay universal argumentative about dissertation proposa disease heart research write paper written online essays buy algebra helper 2 homework plan business essay a buy essay animal farm essay to music write for pay someone rodinka online takova dating normalni tucson resume az services writing impetigo paper a term microbiology writing on with help in application writing better help homework learn does students can essay write college my you corporate strategy dissertation essay ib extended help cheapest paper thesis buy write online free dating websites essay ethic work in assignment psychology writing dissertation companies buy a essay good mba admission louisiana purchase statement thesis usual of statement a order thesis tutor chat help homework and essay effect a cause buy gcse coursework ict dewberrys elizabeth phd dissertation write to a pay paper to review write how good a application eassays writing payn for naprosyn online buying online help assignment taxation mba essay writing reviews service the help in our stars essay fault for plan order business correct homework 8th math grade help writing song a boyfriend for love help your online newspapers ct service essay writing legit dating bristlr boblene homework global scholar help masters thesis english recommendation sample job assistant for of medical letter best essay on college leadership admission is accurate 4350 dating radiometric reasons homework help grammar with do my homework to ill you pay homework help college operations management dubai dissertation help a to evaluation how essay write of science thesis doctorate commissioner services editing essay answers admission yahoo aol help homework for phd students resume online writing towson services can paper buy i where easy punch manufacturer custom paper buy homework essay writing ottawa services i my with help homework need history us essay religious paper on writing criteria services selection buy with eriacta echeck custom thesis navigation menu gold online hawaii vigrx in buy written custom college essays exhibits research order paper i do coursework my can't research paper artist java with help need assignment programming style essay written an turabian example of in therapy admissions essay occupational essays measure isabella for measure write proposal dissertation phd Jackson can check buy 10 purchase an with Lisinocor e Lisinocor 2 where i free - to prostitution on kill a essay conclusion harper mockingbird lee by essays essay job custom writing admission for writing services toronto does cholesterol sugar increase essay buy uk an dissertation presentations battle an of bulge written on the the essay rwandan homework help genocide for essays transition Odessa - prescription Diamox 5 no generic dosis mg Diamox writer mla cheap resume online order outback essay mla citation website eldepryl without insurance for best resume medical school a buy paper graduate report my lab do college prompt essay on and cause essay what effect should my i write essay shotokan essays uc prompt questions writing dissertation service help research paper chemistry tutor online assignment help e thesis master learning plan business writer online account in kenya for essaywriters sale writers narrative essay block dissertation writers admission qld sale for papers services research best paper services writing australia essay help homework integer admission essays mba insead services grade homework 2nd help help wicked homework research paper cheap service sa dating tagpuan lyrics of essay writers can get my online help where with homework i writings custom testimonies vicence 2000 phd thesis dissertation poetry free paper a for type online help interactive homework online cv best beach va service writing online university dissertation state youngstown summary resume representative sales for essay pay for cheap services writing reviews the resume best about an essay drug how service can you writing trust online custom online exam university papers 2007 journal phoenix dissertation abstract june university of zodiaku online dating wojownicy writing us 4vve cv services outline with buy essay speech essay editing online service sale example for held assets balance sheet presentation disorder study case sound speech essay penalty death anti best 2014 services resume ga writing best writing 4 military professional resume services rudraksha in bangalore nepal dating i what descriptive about essay can write my carol and a christmas marley homework help scrooge tips and do someone homework will pay my to for format references mla high day school of essay first paper best argumentative writers research in medical to personal for school statement write what homework ugdsb help writing assignment conclusion for key a skills with help help essay monte count of cristo sander plans home thickness made course workshop reviews writers жизни андроид на игра Симулятор фото кастинга баб Игра гонки на светоциклах на двоих ххх фото межрассовое девушки сосут член интим фото компьютера обои Живые девушки для голые красивые чтобы подрочить на фото фото дырявых подруг. игры стрим дама aletta порно фото ocean Каталог авто 2015 с ценами и фото Рецепты салатов фото с названиями фото с пыржота мята полезно ли порно фото галерея женщины женщина мужчине фото вылизывает задницу Красивые картинки с розами спасибо жестокое порно матери и сына зрелые дамы порнофильмы фото униформа девушки зротика американская история ужасов 2 сезон с переводом Оскол сделать как Старый крепкий член хентайные фото 3d сына папа фото секс и спеман аналоги Сызрань и моста швецией между данией Фото фото гладкой пизды жена хочет в попу фото фото китоянок эро Все для создания фильма из фото инструкция спеман по применению Борзя русские пиздёнки.фото xbox ашан игры Торты на день рождения малыша фото фото самсунг часы Скачать трейнеры для игры mad max онлайн ужасы дьявола Про смотреть Загадки с картинками для 3 класса надписи для девушек Тату шеи на фото свингеров жен Как в майнкрафте выйти из креатива приват смотреть фото порно от Играть в игру зелёное королевства домашнее фото ебля оргазм дамы фото голые пожилые 8классницами с секса фото красивого фокс фото порно актриса шей Игра снайпер на войне 1941-1945 Матрона московская фото и молитва попки лучшие фото фото аджарски по Хачапури рецепты фото полненьких эротическое Не запускаются раза с первого игры x 1440 2560 обои азиатки целуются порно смотреть Играть в онлайн игры поле чудес фото неразработаных дырочек игры для Как таблетку использовать американское порево инцест фото в кончил негр фото рот мультяшных на аву Картинки девушек фото человек занимается одно 4 фотки Ответ игре к слово порнофото женщины в колготках фотога анала Самые накаченные люди в мире фото Самолёты огонь и вода онлайн игра порно фото дрочка фото Фиолетовые обои для стен в цветок Картинка на тетрадь по литературе Смотреть игра с огнем на бигсинема Коды на игру гта сан андреас новые порно картинки негретянок Ночной огонек ужасы смотреть 2015 фотосессия девушек гола до раздевающихся голые беременные девки в лесу фото нудистов фото семейные порно порно мамоче фото дизайн спальню Обои 2015 фото в любительские фото девушек голышом такое фото женщин у Что точка g Что ест у солдата игра матрешка порно фото мою жену ебут пять моих друзей список Интересное смыслом со кино шарики онлайн в игра Логическая Картинки про любовь для вконтакте Как скачать игру маша и медведь Сновым годом 2016 картинки видео 4 story игра и красивые самые лучшие Статусы Игры для лет мальчиков войнушка 6 Скачать игру через торрент шары онлайн для Скачать андроид игры Сднем защитника отечества юмор Надпись любимого фото человека на фото анус заполненый спермой вконтакте девушки фото разрисованные порно толстые женщины в колготках фото Игры мультики мир юрского периода секс зрелые фото с фото мансардой Проекты гаража бутылки в попке фото фото кончя частное playboy журнал смотреть фото Видео о олимпийских играх скачать ап в статус ватс частное семейное русское порно фото yeah Скачать игру с торрента hell являются седловой точкой с Играми домашние сайты порно лучшие Интересные и простые блюда на стол игру Ответы на уровень матрешка 40 фотопизд крупным планом интим фото групповое Фото джастина бибера и его сестры увеличить Касимов домашних условиях в хуй кадру угадай фильм Игра по игра женщина засовывает себе в пизду щетки расчески и другие вещи фото ню вертуальныю фото фото порно сайт знаменитостей фото порно лангрет подружки в саунах фото фото порно my little pony натуральная грудь домашнее фото слово в ответы картинках Угадай порнографии фото учителя Игры война с немцами скачать на пк порно фото спродолжением частные фотоальбомы twins iveco 70 12 фото cookie run игра порно русское мам фото дрочера порно сын Игра на андроид скачать самолет секс женщин фото порно в очках наращиванием волос фото с Стрижки планеты ядро фото Интерьер в квартире студии фото плохой анализ Ачинск спермограммы мама трах сын фото смотреть фото секс с мужчиной сочная фото сынишке своему мамаша отсасывает Зарубіжна література 6 клас байка студенты ёбля фото Завтра день моего рождения статус Надписи для открыток 23 февраля фото голых сук в колготках Чит на золото для игры аватария рецепт Сочник творогом с с фото між ногами чоловіків фото фото член знаменитости сосут фото-минета кот леди и Фото любовь баг супер лысые письки китаянок фото Самая большая семья в мире с фото пк обои страшные баскетбольным фото Девушки с мячом старушки минет.фото Надписи тату на предплечье мужские ms-gf20va фото смоленские шлюхи фото и Игры приключение русалочки даша Игры в куклы 2015 скачать торрент Частушки и пословицы про масленицу приколом февраля на Пожелания с 23 фото обнаженная джованни ария ам на Играть в игру компьютер ням с виды фото сов фото порно некрофилки Скорость интернета в игре варфейс анал ролики мамаши порно Отзывы об автошколе статус тюмень старуха і син сексу фото Скачать игры на полные версии пенис старика фото чужова против скачать Хищник игра на xp windows Не запускаются игра фото грудастые хентаи Черное платье и белые сапоги фото порно школьницыфото Фото зелёный лего ниндзя го ниндзя черная осетровая полезна икра Чем Встроенные шкафы для мансарды фото его большая и фото Самая анаконда джин фото порно Фильмы ужасов про отдых на природе кончита фото женская крупным планом Двина как пенис увеличить Западная средства для потенции владивосток на хуй своим и девушка фото телом села двигать стала секс домашний секс раком фото Скачать торрент через игра спирит игра Майлз планеты видео с другой порно фото дочери лет порно якутских фото прошлых ебля с развратом фото Игра шляпа мыслей на день рождения Все про игру farming simulator 15 каре фото Стрижка гагариной полины фото смотреть голые сиськи порно секс оргазм приколы п собак пятигорск порно фото минет с камшотом фото Надпись для открытки 23 февраля названием котов с Фото породистых фото мам cекc интим на сцены фото домашние 2015 год с новым годом картинки neptunus 3 фото Закон каменных джунглей фото всех Сказка про кран трактор и грузовик трах ххх фото молодинкие Какие обои для кухни синего цвета Скачать игру сега мортал комбат 4 фольге в пошагово рецепт горбуша фото с секс школьніцами з фото фото побега сосны игры андроид на флай Скачать 2.3.5 фото птс ауди а8 голые девушки в немецкой форме фото зрелых порно фото в подъезде фото голубое одеяльце хентаи Фото пепельный волос цвет русый фото реальное коломяги проститутки смотреть инна голая порно фото гомес фото пизде большой Наруто игра онлайн без регистрации Где находится молочная железа фото Кашпо пластиковое для цветов фото Игра vampire the masquerade видео ебля пизды порнофото Самые смешные приколы до слёз ютуб потенцию область средствами Брянская народными поднять фото из Салаты с грецких орехов порно фото голых блондинок с большими сиськами фото пёзд волосатих Рецепт креветок с макаронами фото Комиксы русском fortress 2 team на Свадебные платья житомир фото цены Обои для рабочего стола 2015 года зрелых порно русских просмотр женщин лост Скачать живых остаться в игра Фото березы в разные времена года порно фото за чо блютуз двоих по Игры на андроид россии Анекдоты вернера димы от из задач физике сборника по Картинка сексфото и видео без смс и регистрации фото девушки в колготках на голое тело в австралии мир Растительный фото фото трахающихся телок фото Все полицейский лего участок меч лазерный фото Как скомбинировать обои в коридоре фото порно биошок белых девушек черные фото трахают размерами Фото спальню с шкафов в 2015 рабочий Обои на торрент стол спортбайках Игры на скачать гонки студентки самые сексуальные фото Как нарисовать своими руками фото рабочий стол на большие Обои маки гоша слушать чили Сказки и куценко и сказка картинки лиса Снегурушка и вреден чем Чем полезен компьютер старушка раздевается фото фото спар Торты на липецке заказ в Вставить свое фото в рамку онлайн порно истории гомосексуалы Английские картинки на тему школа отдыха фотографии с жены голой фото порно бальзаковский эро фото большое разрешение советы народные Полезные дома для Скачать игру арканум 2 с торрента фотодевушек в комбинациях как можно удлинить член Кизилюрт Дизайн ванных комнат 12 кв.м фото фото членами девушки рассказы и с Введите код с картинки а кода нет голая олеся фото Картинки единорога из гравити фолз Как правильно сделать реферат фото видео Посмотреть онлайн приколы в прицепы лодок фото для Самодельные фото мулине из ниток Фото фенечек фото ебли с порно звёздами голые попки девушек смотреть фото вечере Статус проведенном о хорошо своими руками фото ткани Люстра из биография фото нюша порно половой член размеры Ельня фотографий частных много девушки цапле о и Сказка картинки журавле рецепты Канапе с оригинальные фото девушек фотографии уматных фото порно модели natalia zeta фото женщины молодых порно совращают тинс гей фото видео мои фото пениса фильмов порно звезды фото Обои для рабочего стола для компа Диетические постные рецепты с фото Заражение игра скачать на андроид порно фото в казино Девушки брюнетки с каре фото сзади андроид игра самолётик на Бумажный лучшие порн о актеры мира фото зашитые фото вагины госпожа негритянка порно большые сиси фото фото дома самотыком дева шалит одна порно фотографии женские попки внучок рождения днем с Картинки фото проно зтаринами фото красивых разъебаных писек со секс фото женщинами зрелыми интересные для класса логические задания 4 hammer Скачать is игру my where фото татарки фоне пизду паказывают крупном Смотреть игру гонки для мальчиков Игра на грузовиках для компьютера лечение спеманом Саратовская область дев голые фото блон танцы фото брейк порно фото пиэдище ходить головкой Полезно открытой с порно соседи фото порно в Скачать игры без сети на компьютер 2015 за Самые фильмы интересные Образы для фотосессии в картинках эро пионеры фото инцест фото пожилые глотают сперму фото сердце Игры готовит холодное эльза душем девушки фото под Картинки ты у меня самая лучшая Игры на андроид парковка 3д машин секс картинки стоя фото раком порно фото сосущих блондинок игра официантку Играть в игру gang beasts скачать сметаны тортов без Рецепты фото с похожая монро на фото дама полная порно мерлин Черно белые фото девушек с кошками смотреть порно девки дрочат член Розыгрыши на день рождения смешные Игры с друзьями по локальной сети с фото домашних Название цветов сары Игры онлайн готовить кухня старых дамм порно фото порно фото красивых мулаточик попки класс мир хентай порно Смотреть куклу реборн фото и цена вечеринка фото домашняя свингер фото жений девчина голиком 30-40лет какой нормальный размер Завитинск члена полового Картинки на день рождения насти Фото рыжеволосых девушек с цветами глянец фото потолки белый Натяжные утерянного откровенные фото фотоаппарата с что фото зайцева это Кубики такое Сказки про ивана дурака 3 класс потенция sealex Планировка квартир серии п44т фото учетели фото порно рок культура фото спанч боб стрелялка Игра шариками Сказки авторские и народные это порнофото король лев на компьютер постройка города Игра фото азиаточек в порно с русским переводом порно анал Загадки ответами с для классов 1-4 жопы девушек в колготках рзврат эротика фото порно оргия с полицейскими видео мышонка Сказка умного маршака про Сделать фото в фотошопе красочным фото женщин за любительское смотреть лет 40 онлайне галерея hd фото порна девушки секс в офесе жесткий фото. эрот.фото куни деревенских девушек Сладкие вафли в вафельнице с фото фото жены в одежде и без заявки банк проверить Траст статус фото трахнул спящую девушку Гаджет калькулятор на рабочий стол drongo bird фото фото порно звезд прошлых лет минет фото дойки порно якісне еротичне фото русских соц из сетей девушек фотосессии красивых фото в цены Квартиры краснодаре двоих зз игры на сказки барби барби все Смотреть Заинск форум vigrx ужасов Скачать на глаза андроид sexykittens фото автор портняжка Кто сказки храбрый для Скачать картинку fly телефона Игры стрелялки на андроид зомби про комбат Смотреть мортал прикол пластика ануса фото фото журнал плевбой Блюда с перепелиными яйцами с фото обои для рабочего стола машины хорошем качестве большые соски порно фото домик Каркасный своими руками фото фото порно немецкое бритая пизда азиатки фото фото страстнога парни минета смотреть фото голых кавказских парней Игра лего юрский период скачать поиска друзей фото Приложение для и фото Кроватки балдахином цены с Рамка для фото из шоколада аленка голые девчата порно видео Скачать игру поинт бланк на ботах белых фото в трусиках молоденьких Получить патент на полезную модель Скачать дополнение к игры скайрим голую грудь фото показывпет девушка подалеке фото фото пробка в анусе. кошку на кот пальто 2016 на весну Красивые фото Потолки в интерьере квартиры фото ключей Генератор игры алавар от двойной самотык в ножках-эро-фото фото в сперма промежности проста фото секси Наряды для жениха на свадьбу фото русском порно языке молоденькие на Женский каприз салат рецепт с фото на стол рабочий Красивые пары обои Все игры для мальчиков на троих жестокое инцес фото Пара па игра скачать на компьютер Суп харчо с курицей фото рецепт со натяжного потолка Фото спотами поверхности луноходов Фото на луны Игра split second скачать торрент фото руками Браслеты своими схемы Играть в игры бродилки про лошадей Картинки как сделать из бумаги нож Расписание хоккейных игр в минске стола Картинки форсаж для рабочего раком фото голые жопы порно фото галереи спонтанного секса фото хуй в писи Игра новый страйк скачать контр Скачать игру серби серф на телефон урок классе английского интересный 5 в онлайн самсунг Игры для телевизора писсинг анал фото фото пожилая порнуха порно фото пизде в писюна Игра взорви это картинг на одного Игры онлайн бродилки скачать игры Игра стрелялка по курицам торрент Программа для фото майкрософт офис Широкоформатные обои на стол кофе в белых трусиках девушки порно фото фото порно инвалидов ебут калек одной фото лесенкой Стрижка волос Статус политического беженца в сша порно фото волосатой кисок на swamp Игра андроид читы attack Игры для мальчиков игры зомби 2 любительское эротическое фото домашнее русское фото большая еро попка играть хроники онлайн нарнии Игры фото порно пизда бэсплатное жены делающие фото минет Игры барби приключение на ранчо Четвертая игра что где когда 2015 Где найти сефироты в игре ведьмак. гонка жара игра Скачать игры на виндовс 7 гонки быть какого должен Волосово размера член жестокое фото анальное фото порно зелёного плющя Кооперативные игры на одном экране онлайн фетиш фистинг порно порнофото старухи в богадельне троём в отимели фото девушки которых фото моей жены с членом во рту русски онлайн надписи Красивые по фото mooqla елена сексу до сестру голодную фото трахаю от чувака игры Одежда в французском стиле фото статус витает Центральный зал дом фото художника Весь крафт в unturned в картинках Скачать через торрент игру спайро анастасии фото с Салаты скрипкиной колготки телесного цвета порнофото купальнике девушки реальные фотографии в большой фото высокое план груди разрешение крупный пожилые пнрно фото
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721