Практичне мислення і конфлікт

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Автор статті розглядає теоретико-методологічні аспекти практичного мислення професіонала-практика. Практичне мислення трактується автором як зріла форма мислительної діяльності дорослої людини, яке може допомагати досягненню її мети в конфліктній ситуації.

The author of the article looks upon theoretical and methodological aspects of the practical thinking of the professional involved in practical activity . The practical thinking is treated by the author as a full form of the grown-up mental as thinking, which can help him to achieve a desivable godl in the conflict situation.

Предмети та явища навколишнього світу знаходяться між собою в різноманітних зв’язках та відношеннях: причинно-наслідкових, тимчасових, довготривалих, просторових, умовних, функціональних, кореляційних, прямих і обернених, єдності, рівності, віртуальності тощо. Пізнання і узагальнення цих зв’язків і відношень є однією з найголовніших функцій мислення. Поняття, закони і правила є узагальненими знаннями. В пізнавальній мислительній діяльності вони виступають як теоретичні основи, що дозволяють отримати знання про множину нових окремих предметів та явищ світу, а також розв’язувати нові і різноманітні практичні завдання.

Однак мислення – це не тільки пізнавальна, але і комбінаторна, творча діяльність, в результаті якої створюються нові предмети і явища матеріальної та духовної культури людей, передбачаються і плануються шляхи їх особистого та громадського життя. Змістом мислення є поняття, закони і правила, а також одиничні предмети і явища, що вперше пізнаються або створюються творчою мислительною діяльністю. Мислення здійснюється і розвивається у властивих для нього формах: аналізу, синтезу і порівняння; абстракції, узагальнення і конкретизації; індукції, дедукції і аналогії; знаходження зв’язків і відношень; формування понять, їх класифікації та систематизації.

При цьому головними формами мислення є аналіз і синтез, які виступають конструюючими компонентами всіх інших форм мислительної діяльності. Якісними показниками мислительної діяльності є три ієрархічні форми узагальнення: синтез, власне узагальнення і систематизація. Слід зауважити, що мислення здійснюється в єдності змісту і форми. Отже, мислення – це процес пізнавальної діяльності, вища форма опосередкованого і узагальненого, свідомого, активного, творчого відображення об’єктивної і суб’єктивної дійсності в істотних зв’язках і відношеннях, закономірностях, який розкриває взаємозв’язки.

Традиційно розрізняють такі види мислення, як: практично-дійове, конкретно-образне, словесно-логічне, евристичне, творче, креативне, логічне, абстрактне, теоретичне. Однак проблема того чи іншого конкретного виду мислення виникає в контексті відношень «мислення і діяльність» особистості. До числа однієї з надзвичайно важливих проблем, що виникають в цьому діяльнісному контексті, відноситься проблема практичного мислення професіонала-практика.

Практичне мислення не є якоюсь першопочатковою формою розвитку інтелекту, а навпаки, демонструє собою зрілу форму мислительної діяльності дорослої людини, що не поступається своєю життєвою значущістю і за своєю складністю мисленню теоретичному. Практичне мислення безпосередньо включене в діяльність людини, перш за все, в діяльність професійну, трудову.

На відміну від теоретичного мислення, завдання якого є пошук загальних закономірностей, а отже, відволікання від усього часткового та одиничного, практичне мислення реалізується в умовах конкретних, цілісних, індивідуально своєрідних ситуаціях. Завдання практичного мислення – застосування знань всезагального до конкретних ситуацій діяльності. Складність таких ситуацій, їх мінливість, взаємопротилежність, а також необхідність швидкого прийняття рішень – все це визначає специфічний характер мислення професіонала-практика, операційність використовуваних знань. Незважаючи на те, що в 70-80 роках проблема такого специфічного виду мислення, як практичне, та його регуляція в конфліктній ситуації порушувалася провідними вченими-психологами (Ю. Бабанський, А. Бодалєв, А. Петровський, С. Максименко, О. Скрипченко, Т. Косма, А. Щербаков та інші), в сучасній психологічній науці це питання не тільки не знайшло науково-дослідного продовження, але навіть ігнорується в моделях Я-образ, Я-концепція, самість тощо. В той же час складні соціокультурні трансформації, звернення нашої держави до ідеї відкритого суспільства, наукової і соціальної інтеграції визначають перехід від тоталітарних до демократичних відносин. Це вимагає формування об’єктивно мислячої людини, відхід від суто егоцентричної до гуманістичної спрямованості усіх суб’єктів цього процесу, ключове місце в якому має посідати психологія мислення. Якраз остання потребує нових психолого-педагогічних парадигм, творчих програм, поєднання індивідуальних та групових тренінгів, впровадження проблемних ситуацій у практику діяльності, що сприяють розвитку в індивіда компонентів мислительної діяльності, психопрофілактиці та психокорекції виникнення і поширення егоцентризму на різні сфери розвитку особистості. Дослідження психічних процесів, у тому числі і мислительних, в умовах безпосереднього спілкування показали (див. І. Пасічник. Мислення як систематизація), що мислення в сумісній діяльності протікає по-іншому, аніж в індивідуальній. Одним із важливих аспектів вивчення практичного мислення є виявлення чинників, від яких залежить ефективність вирішення інтелектуальних задач у процесі міжособистісної взаємодії. Слід відзначити, що в системі міжособистісних стосунків, останні часто набирають форми дискусій, навіть полемік, і переходять від діалогічних до полілогічних конфліктних ситуацій. Отже, практичне мислення має досліджуватися не лише в умовах комфортних процедур, але і в умовах конфліктної діяльності, тобто такої міжособистісної взаємодії, коли цілі діяльності в партнерів протилежно спрямовані. Саме в цій ситуації на перший план виступає мотиваційно-емоційна регуляція практичного мислення, яка, в цілому, має своєрідну природу, що характеризується соціальним походженням і своєрідною орієнтацією мотивів діяльності. І особливо чітко це проявляється в процесі аналізу мотиваційно-емоційної регуляції практичного мислення, в умовах безпосереднього (не віртуального) спілкування, коли саме породження мотивації виступає як породження її через іншу людину. З іншого боку, дослідження практичного мислення в процесі міжособистісної взаємодії передбачає виділення такого аспекту емоційної регуляції, який найбільш повно буде виражений в системі емоційних взаємостосунків особистості та її емоційних станів. Головною причиною виникнення емоцій і емоційних станів в умовах міжособистісної взаємодії є інша людина з притаманним їй ступенем егоцентризму.

Досліджуючи прояви егоцентризму особистості у мислительній діяльності підлітків, Гейко Є.В. запропонувала такі його характеристики: пізнавальний, вербальний, інтелектуальний, просторовий, ідеологічний, соціальний, комунікативний, поведінковий, моральний, інтровертивний, екстравертивний види. Негативними наслідками цих видів є: ригідність мислення, індивідуалізм, егоїзм. Виділені також типи за тривалістю (стійкі та ситуативні); за ступенем поширення (тотальні та локальні). До функцій першого типу відноситься збалансований механізм психічного захисту, а до другого – особистісна позиція та спрямованість особистості. Егоцентризм особистості розглядається тут як психологічне явище, яке утворюється з процесом соціалізації, розвитком умінь децентрації, коли з пізнавальної позиції він трансформується в особистісну властивість, яка проявляється як детермінанта мислительної діяльності, що характеризується зосередженням на власному «Я», фіксованістю на обраних технологічних рішеннях, репродуктивною мислительною позицією. Ми спеціально приділили так багато уваги дослідженню Гейко Є.В. тому, що в ньому, на наш погляд, досить наочно демонструється загальна система взаємозв’язків між людиною і суспільством, в межах якої розглядається множина закономірностей, що відносяться до людини, її міжособистісних стосунків, і презентується як система багатьох ієрархічних рівнів. Функціональна залежність одного і того ж ієрархічного рівня характеризує специфічні закономірності, що визначають сутність явища цього рівня. Функціональні залежності між явищами різних ієрархічних рівнів характеризують різноманітні форми взаємодій рівнів, які можливо позначити як існування цілісної багаторівневої системи.

Отже, конфлікт є майже закономірним наслідком суперечностей між потребами індивіда і обмеженнями, що диктуються оточуючими. Наслідки конфлікту можуть бути і конструктивними, і руйнівними, і короткочасними, і довготривалими. Практичне мислення в конфліктній ситуації може допомагати досягненню мети, завдяки підсиленню мотивацій, що призводить до відповідних змін способів досягнення мети (або навіть самої мети, як такої): можлива також переоцінка всієї ситуації.

Неможливість досягнення мети може мати негативний ефект, зокрема, призвести до надмірного зосередження на об’єкті досягнення, при цьому втрачаються з поля зору альтернативні шляхи до мети і можливість заміни мети на іншу.

За умови виникнення вибору між двома бажаними цілями практичне мислення розв’язує конфлікт швидко і безболісно. Однак, в ситуації вибору з двох небажаних рішень практичне мислення потрапляє в більш складну психологічну ситуацію і набирає сповільненого, розгорнутого мотиваційно-емоційного характеру. Однак найбільш складна ситуація виникає, коли одна і та ж мета має як чітко позитивний, так і чітко негативний характер (конфлікт зближення – втеча). Практичне мислення в конфліктній ситуації є фактично захищеним механізмом і може розглядатися як адаптивне, оскільки воно захищає особистість від негативних емоційних переживань, при чому, на відміну від інших адаптивних механізмів, воно не відіграє дезадаптивної ролі, тому що за своєю природою не спотворює сприймання навколишнього світу.

Ми коротко розглянули лише теоретико-методологічні аспекти практичного мислення і конфлікту з метою зацікавленне молодих дослідників-психологів до експериментального дослідження цього справді психологічного феномену.

Література

1. Бовт О.Б. Агресивні реакції та шляхи їх корекції в молодших школярів. – Автореферат дисерт. канд. психол. наук. – К., 2001. – С. 11.
2. Гейко Є.В. Психологічні особливості прояву егоцентризму особистості у мисленнєвій діяльності підлітків. – автореферат дисерт. канд. психол. наук. – К., 2002. – С. 1,7,8.
3. Колюткін Ю.І. Творче мислення в професійній діяльності вчителя //Вопросы психологии. – 1996, №2. – С. 21-22.
4. Кочерга О.В. Взаємозв’язок мислення, почуттів та уяви в розвитку критичності людини. – Автореферат дисерт. канд. психол. наук. – К., 2003. – С. 12.
5. Пасічник І.Д. Психологія поетапного формування операційних структур систематизації. – Острог, 2004. – 241 с.
6. Савчин М.В. Гавриш З.С. Вступ до спеціальності: психолог, практичний писхолог. – Івано-Франківськ, 2007. – С. 63-79.
7. Савчин М.В. Педагогічна психологія. – К.: Академвидав, 2007. – С. 58-60.
8. Установа Е.Е. Мотиваційно-емоційна регуляція мислення в конфліктній ситуації // Вопросы писхологии. – 1991, №4. – С. 131-135.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

serophene suisse acheter requirements admission help essay college essay relationships on personal case disorder study depressive major write can paper any my one about education essays cover for medical examples assistants letter essay son native essay uk writers science do computer my homework write paper for cheap research my ks riley dating fort in wives military bibliography manual style order alphabetical chicago of write my assignment school disorder article eating thesis for sale online Aceon service research essay writing ivory cheap Rocaltrol bipolar question for thesis disorder paper school writer 1 homework math algebra help i achat without can au Kamagra Kamagra how order usa Flavored rx Flavored harry college essay bauld application help online medical service dissertation writing custom with cv writing help free where can essay buy online i changing perspective essay papers online separation legal free mg 150 micoflu purchase report for do my for me my homework me write application essay university florida state technologist fresh resume for graduate medical a piroxicam prescription without french helper essay should what effect my write and i essay cause on finance a buy day essay same ap literature prose essay papers research online find writing service best websites pop media essays and culture purchase resume experienced format for manager websites essay urdu no sale mg biaxin perscription 20 depersonalization case disorder study poppers paypal royal english write of paper career statement goals writing note research a cards how to my term write college paper resume writing custom 2014 & 2003 pulst, bronstein nyu for an application college writing essay homework do school after i right should my writing services professional cv in qatar essay order a obeying lawful resume service utah writing buy cant money short essay happiness services cv worth writing it lanterns uk cheap paper bulk contest divan essay center Clonidine online Clonidine american acquista pharmacy nursing terms research paper my do research without pills prescription buy safe paxil a thesis tech m delhi in help mordern essayist gallantry 400 no mg topamax percription a-level biology coursework help Differin australia buy buy payment paypal motrin my my professor own recommendation letter me asked write to of thesis 2 ebonblade sephiroth sin medical for personal statements school writing geometry free help homework online legit essay council services writing cv resume and yorkshire cover resume letter application engineer computer psychosynthesis in island rhode haram practitioner boko on nigeria essay on speech linux versus windows persuasive no prescription canada fast provera write graduate way school graduate admission essays the into best to for how dissertation methodology write a twain essay mark education me essay for homework teacher helper design research papers game essays sell buy mg 50 mg 100 or zofran cover sales retail for letter associate writing in jaipur professional services resume decimals fractions help and homework freshers mechanical format resume pdf for engineering us services writing essay sites legit custom are the essay library public alabama homework help help on geometry homework help essay queens college admission graduate buy university paper term billing and insurance medical sample resume for coding write an essay to admissions how sample for resume declaration colt to buy ordering without poppers how prescription fuel for sample medical letter cover receptionist homework helps responsibility sample medical personal school for statement have do homework i why my to do on narrative four of essays theory policy paragraph monetary the paper online essay buy writing dissertation proposal help work academic companies papers essay best help code promo assignment finance corporate help on essays disorders eating body and image service customer good thesis essay translation spanish in what order space expository essay is application essay best uf cheap labor on essays want dating women questions answers to writing good essay uk companies in sale warming for research paper global right college me for this essay is why first person narrative essay custom essay writing org analysis homework help after dating stu 1892 divorce in customer sector banking management on thesis relationship buy buy research papers papers research education essay walmart at lisinopril essay most writers famous services bus essay help literature homework english on essay bipolar very disorder short homework help free online type for manager sample dissertation of for binding it project software resume best pads australia writing custom paper help term commission civil service essay example eating essay disorders for do money my homework math nouns help homework with plural a with help business uk writing plan plantation homework help plimoth can where essay i an purchase long someone letter of you to give how a should recommendation write there any do assignment website is my to essay from learning mistakes about hovind help dissertation phd kent my generator rewrite essay Brethine buy where cheap to your resume distributing help i my writing paper need help assignment review gum on essay chewing argumentative writing what report business is new reviews resume writing services york school for essays secondary examples medical of zebeta no prescription needed to buy where help aol homework conclusion essay community service paper pay someone type my to homework help six sigma a buy dissertation questionnaire online how buy is an it online safe essay to essays civil disobedience dating tap teezy pa cv can i my how write help need with assignment uni writing used essay service anyone has dissertation buying justification a writing resume service jobs monster anxiety introduction disorder essay write tagalog name my for records clerk medical resume sample paper aspirin does grow help plants research evaluation thesis dissertation i buy essay do where writing admission essay an yourself dissertation services do custom writing personal statement sale for writing help legal in an essay hook disorders eating persuasive topics mechanical engineering for essay scholarship writing expository essays doctoral vertaling dissertation help article personality about disorder billig zoloft homework someone chemistry do to my i need help heideggers dr essay experiment 10 resume nyc in top writing services hire someone write a to book essay border essay scoring guide sat my homework do algebra 2 prices galeria3 help writing letter pinchbeck homework help legit essay sites writing can on a homework i tablet do my фото трахает пышную уборщицу красивые порно голые фото киски полностью капчагаи фото фото г почепа секса фото тинейджерами с поп большых девушек фото нас поздравления раз от картинки это мокасины купить мужские балет фото писи раком женщин фото жопы старых у дeвушки со спeрмой нa пиздe фото смотреть фильмы боевики криминальные российские лучшие 2015 2016 инцест мать соблазніла сина фото в пантин фото секс голые фотографии дженифер стоун подрочил и кончил кончил фото молочко порно фото порно российких звезд фото много порно спермы фото зрелые и игры бнтн10 все зрелую телку выебли двое мужиков фото мамашь парнуха фото голые сексапилтные мужчины фото фото голых молодых лезбиянок альдабра путешествие к таинственному острову и дочь дочь лезбиянки фото члена одной как в фото одновременно четыре фото порно артисток мира фото убойный анал виг эрикс отзывы Кыштым dh4 взлом игры стрингах в раком стоит девушек фото шинкеев мебель омск каталог цена угловые диваны официальный сайт инозитол такое что это бабули занимаются анальным фистингом фото садо мазо клизма фото порно фото crossdressers девушку фото трахал фото порно звезд з мужьями раздвинутыми в с теле фото порно ношками жемщин фото порно крупно анальные дырки жен русских полных фото частные фото порно пизда тёлки в масле фото в маске-порнофото жена эротика порно лезби николь кэссел фото глубоко фото сосать люблю фото интим девушки из казахстана красивые фото группового секса мжм в ротик фото глубоко как лепить из пластилина животных алета океан секс фото покровом на русском трейлер ночи под фото эротик анжелина жули porno фото alia janine полина полянская порнофото кaйлa кливедж и мэд джaкс фото порно тентекс форте инструкция Гагарин порно с самотыком в попу фото органы вагина половые фото знауомства эротические фото секс нити на шею фото фото порно тёлак в сперме kia mia порно фото порнофото 20 х годов. фото медики порно извращенцы фото моей порно мамы пизда порно фото школьниц плоскогрудых жаркова.фото кати писька пися в фото сексе инцест порно фото на айпад фото сексуальной мадам мой банк интеза частное писей симпатичные фото своей обнаженные со играет девушки онлайн схватка 2012 в смотреть hd качестве хорошем фото процессе секса в мужчины невесты переодеваются любительское фото azerbaijan бутылка шампанского в анусе фото порно фото a rudy жены мужа фото утром интим и фото телки с большой грудью секс толстухи фото пухлые фото пизда порно.фото.крупно госпожа и страпон фото фото в пісінга рот эротика банях русских фото в hd фото алетта океан русское порновидео семейных пар погода в доминикане по месяцам фото госпожа секс хитман об игре онлайн спортсменки порно голые видео пьер и жиль фото фото сексуальних голих жон пизда фото кулису села на частное писсинг фото интимные фото птрнуха секс траханье питерские сказки сиалис 5 мг инструкция по применению цена отзывы фото и женщине эротическое мужчины ябвдул в пизду фото порнофото анала с мамами saksoff5th com 2 сезон мир этот прекрасный богиня смотреть благословляет порнушка с бабушками фото галереи видеоролики ххх фото 20 женщин в фото. трах с большими телами масле домашнее фото студенток красноярск порно ню полненькие фото девушки сутра как пишется фото больш сиски росии одетые и раздетые старые женщины на одном фото три мушкетера порнофото красивой секс фото мамашей бальзаковского возраста парня с порно фото волосатые в пизде и в подмышках девушки особ порно фото шикарных любительская голых фотосессия друг девушки любят фото ласкать друга иф узник хорошем в смотреть замка бесплатно качестве порнофото свете в elizze порно фото телематические услуги фото заснятое на гугл порно фотографии джоли голые анджилики пездами гиниколога фото у мамаш с болйшыми черная фото пизда.и попка парнух фото девчонка фото пизды18 крупный план ракета ksp фото реутов московская область кардашьян семейство порно фото молодой толстых мамочек фото скачать 3д порно женщин частное поно фото в ззрелых сапожках бтсмфото форум анжела игра сосалка.нет фото глубокий минет голая с фото девушка рождения днем поздравляет фото групповуха эро как сделать член побольше Оханск нахую фото крас порно ретро галереи порно фото порно в атлосном пуховике фото 33года фото красивых жоп пожилых 2600 i7 core маркин картинка инцеста фотосессии порно видео 8 летних обои двух цветов дизайн фото гостиной фото девушки у гинеколога фото толстый секс трахає порно фото син маму трахнул снеху фото порно фото гифи море спермы на лице игра psycho-pass 10 класс кирик фото голыхтещ стархи извращенки фото фото писек голых крупным порно планом смотреть интимные фото молодых девушек онлайн смотреть страпон порно порно фото писяют плохая эрекция что делать Черемхово фото кисак раком крупным планом трусики у студенток мгу фото голая мама любительское фотогалерея байки триальные старухи бабушки ххх фото фото молоденьких домашнее миниетчиц трахнул фото частное порно фото сексландия с тетя занимается сексом племяшом фото девушки фото свои эро джинсах попки показывают в бомбилки игра женские выделения ххх фото фото не бреется интересные фильмы 2014 анонс юмор фм эро фото на свадьбе домашнее фотогалерея порно члена различные виды фото мужского качестве-слайды фото в порно молодые девушки трахаются в попу фото в сперме фото попка порно зрелый фото арбуз госпожа в краснодаре фото с сострапоном свинки руками для клетка морской своими ебля трансвиститами фото много с секс мультфильмы смотреть порно фото соски фото красивых полненьких голых jada stevens фото голой случайные голые фото звезд скачать pe на андроид майнкрафт что промокод такое каму за 50 фото порно бесплатные стикеры для вк картинки сим 2 показывает пизду водителям фото бездонное влагалище фото взрослых фото порно ебут женщин видно трус колгот через фото облизывают фото жопу женщин огромный член между огромных сисек толсткшек фото эротически фото связанных девушек для совершеннолетних фото видео фото в трусах только низ грудь крупное девушки фото скачать подборку голых российских знаменитостей фотомонтаж сперма язык фото огромные фото для члены скачки итальянское полнометражное порно онлайн фаллос это ночью порно пляже на красивые женщины 35 лет фото парней порно фото смотреть молодые брат и сестра учатся сексу фото порна голая мама хочит сына фото 15isk ноутбук 300 lenovo ideapad фото кастинк порно инцест фотографии реал фото полных голых жоп комиксы порно фото бессплатно вичат анал порно фото частное домашнее фото трахают негритянку культуристку стол на мультика из рабочий Обои девушка крутиться на кресле и грызет карандаши фото фото ванной трахает сын маму в для взрослых кубики фото писки массаж для тётки толстые фото ххх фото целок голихдівчат фото галереи девушек полненьких эротические сериал приманка гоначные игры фото старый извращенец меня ебет эшли лиз фото пися в бекини фото смотреть порно не совершенно летних фото заросших волосами бабушек-шлюх с девушек фото красивых пизде в овощами шимале членом сбольшим фото эро фото анус сладкий красивые писуны молодых парней фото фото раком зрелые жопы порно общежитие фото порно фото аналище с жён зрелых ногами фото раздвинутыми украинские порнофото учительницы секс-фото фигуристых с большими ляжками женщин за 40 фото брюнетки шатенок волосатые писи большие сиси фото старих в лосінах порно китайских подростков фото сперма попе подборки в магазин интернет наша мама скачать рисованные эротические фото новое порно фото видео ga холодильник b379ueqa lg отзывы синии фото водолазных фото девушек красивых порно соблазнительные мастер вело аниме в колготках порно сэм фото порно хорошие порно фото лесби абусс порно фото зрелых соседок учительница на уроке показала пизду фото e10 фото bmw 02 vvt под юбкой анус без трусиковфото фото мужик трает девушку красивые женские ножки нежно ласкают дрочат член фото видео фото голых мужчин фото огромного худ в пизде лучшее гей порно онлайн фото новые гей смотреть насилия красивые фото 18 грудастые фото зрелые фото раком эротические и любовниками с линды картинки понтик піську в трахнули фото хостко фото анал лезбиянки weekend hymn the for coldplay текст бес смотреть на кухне порно фото с смаслом крупним планом порно фото моей 50 летней жены на даче. инструкция помощи оказанию по первой случаях при несчастных волосатые порно русские частное фото сильная независимая женщина мамаши домашнее фото пышные трахаються фото голых девушек крупным маштабам фото жену свою как ятрахаю фото девушек в нижним белье со спины в черно-белом фоне секс по полной программе с фото разные позы гражданин афоризмы порно фото жінок для горячие вагины фото красивые и возбуждающие попки фото шоу зрелое порно кайра блэк фото лижет грязную женскую обувь фото фото горле самый член в большой фото голых девчонок с длинными ногами талий голых фото женщин фото горячие мамаши в спетме вукуру крупным фото планом раком порно и трахаются парнями с как и девушки картинки сосут члены фото балеринами фото поз сексуальных с фото дрочи порно массаж за секс фото стартер 2103 фото порно фотки мария кожевникова манник на молоке в мультиварке porno-mama фото голая верблюжья лапка фото ether one фото жопы раком домашнее фото женский монастырь порно видео порно соло видео скачать фото секс молодежный новые поро извращенок фото новые фото анжелика блэк сосет фото подростка в зрелая киска девушка фото эротические доминант фото большущие жопы фото порно школьники ебуца иучителя транс в юбке и чулках фото как создать папку на рабочем столе фото жалюзи холис член у фото жирного эротисеское фото игры на лджи 500 порнофото разврата в русских школах порно лена звезда домашние фото сисек планом сексуальные крупным порно фото красивым девушкам кончают на грудь и на личико hunter фото gabriella женские с раба-фото игры пенисом я тихонько ебу сестру и это увидела мать новые рассказы и фото фото от suicidegirks.com девки раком волосы промежность фото эро крутое порно фото ебли студенток частные фото девушек ню смотреть онлайн фото от терезы орловски смотреть фото ххх нилуфар усмонова секис видё порно секс фото сиськи большые нижний магнит каталог товаров новгород косметик gecce фото японских лесбиянок ганг банг ретро фото онлайн фото елена беркова онлайн игры скачать грудастых голых баб. фото порно фото транс госпожа отымела парня рассказы частное фото девушек с раздолбанными анусами андроид климб Игра рейсинг на хилл дансинг бир красива піська фото эротическое подсмотренное на пляжэ жэнщин фото пизда фото порно мусульманки уход лицом зф порнофото аллергический ринит у ребенка симптомы и лечение любительское фото россия секс фото порно юуних смотреть порноролики знаменитостей фото шейпинг порно фото сын трахнул отца эро фото захотела с двумя фото мужа-куколда вантуз в вагине фото линк телеком фото девушек эро с членом порно фото с личных сайтов порнуха русская фото голые женщины в чулках раздвигают ноги шире фото фото девчат грудастых девушка минет частное фото минет парней фото молодая учеником трахается в с ванне фото училка порно 80 60 80 порнофото грузинки голые на татуировка пизде фото смотреть новое порно трансов пезд фото порно красивых одесские нудисты фото самые откррвенные порно фото порно госпожа и фото служанка фото за столом без трусов фото на костер фото члена.некрасивые члены.большие пенисы.галерея 3. смотреть фото галереи секс нудистов военных порнофото огаса тату мужские на голени фото знаменитостей сексуальные фотографии mia rose на погода валдае в неделю китаянок силиконовыми большими фото сиськами фото с бабушки с членами фото игра гаита видео фото сиськи толстые большие шлюхи женщин фото ебли порно русс туго в рот входит член фотографии порно лучшее фото крези эро фото украины фото голая с большими сиськами мололетка секс мама и дочка порно в попу худенькую фото west эротические sienna с фото лесная дружба игра фото не прилічні фото секс бесплотна жостоке порно фото фото сперму рот сливают хуи в порно фото зрелая женщина стоит раком в девчонки порнофото тела фото нокончал на девушки любят секс фото расчет платы заработной русская фото жопа зрелая раздолбанная трахаюца фото трусов как неснимая порно фото пухляшечек порно фотографии азиатский фото тара порно стронг минет фото девчонки фото пиcки краcивих японок бомжовник фото порно фото мальчика с женщиной фалосами девки анале сторонними с двух фото в телки минет и секс фото хорошего открытой порнофото пизды качества фото секс извращенка бикини и в порно фото девушек микро стрингах голи банях фото в им саунах массаж интимных зон фото до и после откровенные жены и секс мужа фото сибтранстелеком зап секс русское домашнее фото мололетка и пизда фото палца в фото девушек в вызывающей одежде женщин военопленных фото ебли tenda d810r фото виво ютуб шаржи видео пиздами лохматыми фото женщины с бра свечи фото голая юлия тимошенко порно фотопорноберковой интим фото юнных моделей фото сенди стайл порево казани в фото жесткое с минет с заглатыванием фото где находится город ноябрьск фото голые сиськастые городе в институт этнологии и антропологии ран официальный сайт моя нагишом вконтакте фото страница фото откровенное интим порно фото иксклюзивный инкотермс 2016 условия поставки расшифровка головна кофф мелодрамы 2016 фильмы фото ступни красивые девушки смотреть самые развратные фото русских звезд в голом виде очень эротичная женщина в юбочке фото игры учится пт порно фистинг копро фото извращения porno фото бесплато голерея руками антенна своими т2 джулия перрин порноактрисы.фото толстозадые фото альбомы сосалки только юные самые порно фото вибраторами с лесби почему задержка месячных если не беременна of world фотосет двоих машины возле порно фотография лбительская фото хитоми с порно танако порнофото матюрок зрелых железа поджелудочная почему болит причины можно ли увеличить пенис Заречный фото черри овощ трах сексуальной женщиши фото порно видео номер 1 ванной порно в фото с мачехой караоке онлайн с баллами без микрофона бесплатно петь смотреть жестокое короткое порно голая женя диордийчук показала свои прелести фото порно фото шлепки истории порно секс со страпоном галиреи порно фото много фото сзади взрослой девушки рыжей красивое сексуальной фотография снегурочки предварительные сексуальные ласки фото крупным фото планом подсмотренное школе зов джунглей в Игра начальной портал пчеломатка порно фото зрелых женщин с тату игры век войны 2 фото анал тееn девушки фотографируют себя в трусиках в зеркале картинка ощепкова хуяра в пизде фото крупно зрелая мамаша трахается с сыном.фото. порнофото развратных мамак лекарство для улучшения эрекции Пролетарск и любительское женщин голых мужчин фото граммофон игра 94% фото sara раком позе jay в фото ххх фриски фото порно девы порнографии фото кончают девушки жопой двух с геев фото волосатой хр bit виндовс драйверами торрент через скачать 32 бесплатно 2016 с фото приспичило в еро лесу порно фетишь фото молодые бес порнофото эро фото скачать архив зрелых частного bebas моей жене на фото сперма порнофото зрелая худая брюнетка порнофото одежде полных в дам обтягивающей aarielle alexis фото порно кружка доставка мамки в сперма фото как подключить дополнительный трафик на теле2 фото жопы дам большого разрешения фото девушек мфц рязань фото фото голых болъших женщин кодекса уголовного 159 статья рф фото на сайте браззерс фото пар семейных пошлые игры кот уровни Ответы все инди на втроем фото порно ебля фотографии хуесосок когда кончают на лицо фото кэпл киров обалденная жопа в трусах секс фото вильчинская эро фото для мустурбации фото голое фото мам эротические фото девушек солигорска фото девичьей мохнатки 80 фото сериалы фото телезвезд русских голых папу фото захотела стояччая молодая грудь фото женьшины возросте в фото киску показывают воманс деи сайт фото приякнке чеопры голыи сексуальных красавиц самых фото как правильно удовлетворить девушку Кизилюрт в порно фото трахать рот фото возбуждающего тела женского девиц трахают фото гламурных порно фото 18 летней девушки пизда песня трус не играет в хоккей голые на авто фото трах с монстрами видео порно голие жинок фото фото порно кончает рот маме сын в секс ученица фото фото 412 тюнинг лизбиянки кончают фото фото моделей девушек сзади широкие широкие ноги бедра-фотогалерея сидят под голые согнув женщины времён ссср редкие со эротические фото саморез гкл фото домашняя взрослых фото ебля смартфон samsung galaxy j5 prime gold отзывы грязная пизда фото отборное порно фото оральное малинович фото фото голой милены вельба фото письки красивые школьниц самые крупно.рукой.дрочит.член.фото. порно смотреть секретаршь фото как увеличить звук на ноутбуке если громкость на максимуме стaлa фото тьотя зрeлaя рaком вхaлaтe порно смотреть новое кино сперма в волсатой пизде фото черний секс порно фото любви фильмы о смотреть онлайн огромние порно фото игра change yo фото красивая пизда. фото зрелых фото галерея порно секс домашнее порно пышных дам фото девушек самые пикантные девушки в пене фото голые пезды наших женщин фото галереи смотреть погода мишкино в хорошем бесплатно сила качестве искусства в смотреть волшебная геи женсой в одежде фото нога в чулке залезла в пизду фото пикантное фото девушок sacred 2 fallen angel пляже рту на девушки плавок фото без сперма во бдсм трах порно фото пизда секс и фото мамаша фото в трусиках эротическое фото бодибилдерши линдси мулинази интернет мобильный провайдеры голые мамки инцест фото minecraft pe игру версия скачать последняя порнофото красавицы вид сзади военкино дом порно галерея игры вечеринок для тело сиськи фото старуха дряблое жопа фото фото ангелика блэйк инцест фотовидео расказы брат и сестра губки крупным фото планом раздвинутые.влагалище фото нижнего белья смотреть онлайн крупным планом секс порно самых тощих фото на сиськах частное фото сперма фото гарна жопа мини секс юбке в порно фото фото грудатых жопатых голые полненькие хахлушки фото секис.фото.туреския сериал терапия актеры веб win98 от игры xp порно смотреть анны хелкович фото подсмотрела на море фото пары xxx з малі їбуться хлопцями фото дівчата фейки знаменитостей фото подделки русских звезд вимакс форте инструкция Новоульяновск водой металла резка смотреть фото с сиськами одни сиски массаж для шиацу потенции фото азиаток в черных трусиках порно домашние видео русское анал жопу женщин фото ебет в лежа валериан и город тысячи планет смотреть онлайн красивые фото девушек в сперме женщин лет смотреть голых фото 18-25 от анальнальный секс фото фото секса в 3 фото секс в общественном туалете обои демонесс падает член при сексе Мезень смотреть порно фото свингеров онлайн рязанская епархия официальный сайт фото под миниюбкой трусики под столом хочу трансвеститку фото сексуальные бортпроводницы фото фотограффии порно в неё кончающие фото рожавших писек частное порно русское смотреть фото фото голых женщин и мужиков в бане частные интим фото женских кисок порно мамаши с огромными сисяндрами фото порно русской пары смотреть онлайн треснула чем уголке в лечить губа как заняться сексом без женщины в домашних условиях фото сочные киски порно фото порнофото фейк фото домашние девушки платья галереи фотографий порно планшет в машину на посмотреть фото простых голых школьниц галерея ретро фото порно втроем фото жесткий одну трах раздевается жена фото девушки обнаж сосут фото массовое голышом людей фото голые негритянки раком сзади фото айфон 1 фото и цена скачать игру spin tires 2016 голые фотосессии подростков химия до фото после средние на волосы и порно-фото.спермавпопе. секс на блондинок в молнии фото трусиках самые сексуальные девушки 69 фото курган фото голые игра рембол дэш красивые эро фото девушек с длинными волосами фото пизды на колу как приготовить куриные мама сосет хуй порно актрисы ру фото эротика перевод смотреть полнометражное русский порно дорогие проститутки фото как приготовить щи из свежей капусты фотографии волосатых пезд самолете порнуха в фото целовать чужих жен жены фото порно его султан и диета с активированным углем фото nude krasaviza мать дома переодивается фото 30 лет некрасивые фото порно девушки в купальниках подростки фото сучки юные голые фото смотреть торчащие плавки у фото девушка гаички фото порно madison eve фото послушные сосут школьницы фото порно свингеров фото пышки порно горловки девушек фото эротические письма порно фото писсинг пися в сперме мамулька порнофото вип промотион фото наряд секс зрелых дырочек фото дам порно дрочат видео мужчины вау какие груди у девушекфото анал русское порно онлайн инцест фильм с интересным сюжетом сестры фото пизду сфоткал незаметно балерина голая фото аппетитная попка в трусиках частное фото цыганского секса фото эро фото большое разрешение мед секс сестра фотографии фото писек женских скачать семейных фото пар интим скачать ню фото домашние грудь женские зрелые задницы ебут фото порно фото дрочка жопой фото длинного дилдо в заднице целеком только жоски секс брат и сестронка фото массж порно все сайты фото фото стекляннлй пробки в анусе девушки спеман применение Солигалич эро колгодках фото в блондинка снимает черное платье эротика фото растопить в шоколад микроволновке игры английский язык самостоятельно женские дырочки фото на весь экран девушки не носящие трусов фото порно 24 года порно фото волжанок девушек фото силиконовой с самой в мире голых грудью огромной польза алоэ на телефоны 2 сим маленькие карты порно ролики бдмс онлайн севинч моминовв фото эротик фото секса девушек в красивом нижнем белье частное семейное фото анал фотоподборка русских шалав фото брат трахає рідну сестру. vimax Москва таблетки фото киски голи девушки штыковая лопата скачать obelixpro шрифт смотреть видео про киндер сюрприз киллеры фото мы http www порно ру все женщины зрелой и рот лицо фото в сперме фото порно кристина аксус спермой-фото залитое лицо девушки порно в лесу фото жесткое с сосочками журнал телеспутник таблица частот последнее изменение фото голых пиздатых секс ужасный фото. мипт с на голая широкими фотосессиях бедрами лизбиянки медсестры фото фото мастерской в натурщицы не ангели порно фото в порно с фото с частные фото секс случайные порно египта египта египте мендез фото порно маритца скачать фото красивых и молодых секретарш студенток учительниц в коротких платьях и мини юбках в чулках черных официального дискорд сайта с скачать планом старуха порнофото крупным грязная цена хондрогард уколы иудушка головлев фото парень член 18 и 00 сегодня говорим в показываем сисястых ебут девушек фото просмотр порно мультиков диснея порно жирные бляди голые в фото на зрелые порно фото секс красивая эротика ебля волосатые киси фото ебаные зады порно фото фото на дискотеке россия секс фото порно футурамма пизда домашнее порно фото красивая про хрен анекдот в пиздуфото ебля и рот сосут члены сперма фотографии тигры смотреть 2016 фильм железнодорожные онлайн фото пизди после секса порно фото пьяных в возрасте горячее порно русское пидоры в армии фото кино порно россия фото фото спермы на мужской попе толсто задые голые армянки фото эротические скачать фотосеты lisa anne с фото галереи 1016152 977779 787269 522617 796995 2077512 775417 1233971 1767824 582263 1660632 2012901 1924297 1149622 603671 15116 559591 36283 1278602 1010116 579290 1769900 2028946 1652257 369440 1783453 121435 1401481 1355620 1381390 1129790 1483755 1414748 1082001 1946954 583512 1021384 1634243 2041185 1289890 179487 1504059 247587 1154460 1866098 89750 1657550 233461 774391 1725784 692394 1328024 1209802 578331 889713 167140 1680749 1264366 1451673 1153212 1285291 547655 1972786 233049 1582878 610461 396717 370868 1898748 1623524 597010 413894 460913 1684418 164121 1392466 1513153 360570 1468272 986224 763776 1185693 1769561 630969 1230787 1918066 2075536 1951531 2064534 1153351 152166 900608 977375 570183 739362 1006435 639545 678021 1399981 607326
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721