Практичне мислення і конфлікт (теоретико-методичні аспекти)

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Автор статті розглядає теоретико-методологічні аспекти практичного мислення професіонала-практика. Практичне мислення трактується автором як зріла форма мислительної діяльності дорослої людини, яке може допомагати досягненню її мети в конфліктній ситуації.

The author of the article looks upon theoretical and methodological aspects of the practical thinking of the professional involved in practical activity . The practical thinking is treated by the author as a full form of the grown-up mental as thinking, which can help him to achieve a desivable godl in the conflict situation.

Предмети та явища оточуючого світу знаходяться між собою в різноманітних зв’язках та відношеннях: причинно-наслідкових, тимчасових, довготривалих, просторових, умовних, функціональних, кореляційних, прямих і обернених, єдності, рівності, віртуальності тощо. Пізнання і узагальнення цих зв’язків і відношень є однією з найголовніших функцій мислення. Поняття, закони і правила є узагальненими знаннями. В пізнавальній мислительній діяльності вони виступають як теоретичні основи, що дозволяють отримати знання про множину нових окремих предметів та явищ світу, а також розв’язувати нові і різноманітні практичні завдання.

Однак мислення це не тільки пізнавальна, але і комбінаторна, творча діяльність, в результаті якої створюються нові предмети і явища матеріальної та духовної культури людей, передбачаються і плануються шляхи їх особистого та громадського життя. Змістом мислення є поняття, закони і правила, а також одиничні предмети і явища, що вперше пізнаються або створюються творчою мислительною діяльністю. Мислення здійснюється і розвивається у властивих для нього формах: аналізу, синтезу і порівняння; абстракції, узагальнення і конкретизації; індукції, дедукції і аналогії; знаходження зв’язків і відношень; формування понять, їх класифікації та систематизації.

При цьому головними формами мислення є аналіз і синтез, які виступають конструюючими компонентами всіх інших форм мислительної діяльності. Якісними показниками мислительної діяльності є три ієрархічні форми узагальнення: синтез, власне узагальнення і систематизація. Слід зауважити, що мислення здійснюється в єдності змісту і форми. Отже, мислення це процес пізнавальної діяльності, вища форма опосередкованого і узагальненого, свідомого, активного, творчого відображення об’єктивної і суб’єктивної дійсності в істотних зв’язках і відношеннях, закономірностях, який розкриває взаємозв’язки.

Традиційно розрізняють такі види мислення як: практично-дійове, конкретно-образне, словесно-логічне, евристичне, творче, креативне, логічне, абстрактне, теоретичне. Однак, проблема того чи іншого конкретного виду мислення виникає в контексті відношень «мислення і діяльність» особистості. До числа однієї з надзвичайно важливих проблем, що виникають в цьому діяльнісному контексті, відноситься проблема практичного мислення професіонала-практика.

Практичне мислення не є якоюсь першопочатковою формою розвитку інтелекту, а навпаки, демонструє собою зрілу форму мислительної діяльності дорослої людини, що не поступається своєю життєвою значущістю і за своєю складністю мисленню теоретичному. Практичне мислення безпосередньо включене в діяльність людини, перш за все, в діяльність професійну, трудову.

На відміну від теоретичного мислення, завдання якого є пошук загальних закономірностей, а отже, відволікання від усього часткового та одиничного, практичне мислення реалізується в умовах конкретних, цілісних, індивідуально своєрідних ситуаціях. Завдання практичного мислення – застосування знань всезагального до конкретних ситуацій діяльності. Складність таких ситуацій, їх мінливість, взаємопротилежність, а також необхідність швидкого прийняття рішень – все це визначає специфічний характер мислення професіонала-практика, операційність використовуваних знань. Не дивлячись на те, що в 70-80 роках проблема такого специфічного виду мислення як практичне та його регуляція в конфліктній ситуації піднімалася провідними вченими-психологами (Ю. Бабанський, А. Бодалєв, А. Петровський, С. Максименко, О. Скрипченко, Т. Косма, А. Щербаков та інші) в сучасній психологічній науці це питання не тільки не знайшло науково-дослідного продовження, але навіть ігнорується в моделях Я-образ, Я-концепція, самість тощо. В той же час складні соціокультурні трансформації; звернення нашої держави до ідеї відкритого суспільства, наукової і соціальної інтеграції визначають перехід від тоталітарних до демократичних відносин. Це вимагає формування об’єктивно мислячої людини, відхід від суто егоцентричної до гуманістичної спрямованості усіх суб’єктів цього процесу, ключове місце в якому має посідати психологія мислення. Якраз остання потребує нових психолого-педагогічних парадигм, творчих програм, поєднання індивідуальних та групових тренінгів, впровадження проблемних ситуацій у практику діяльності, що сприяють розвитку в індивіда компонентів мислительної діяльності, психопрофілактиці та психокорекції виникнення і поширення егоцентризму на різні сфери розвитку особистості. Дослідження психічних процесів, втому числі і мислительних, в умовах безпосереднього спілкування показами (див. І.Пасічник. Мислення як систематизація), що мислення в сумісній діяльності, протікає по іншому аніж в індивідуальній. Одним із важливих аспектів вивчення практичного мислення є виявлення факторів, від яких залежить ефективність рішення інтелектуальних задач в процесі міжособистісної взаємодії. Слід відзначити, що в системі міжособистих стосунків, останні часто набирають форми дискусій, навіть полемік, і переходять від діалогічних до полілогічних конфліктних ситуацій. Отже, практичне мислення має досліджуватися не лише в умовах комфортних процедур, але і в умовах конфліктної діяльності, тобто такої міжособистісної взаємодії, коли цілі діяльності в партнерів протилежно спрямовані. Саме в цій ситуації на перший план виступає мотиваційно-емоційна регуляція практичного мислення, яка, в цілому, має своєрідну природу, що характеризується соціальним походженням і своєрідною орієнтацією мотивів діяльності. І особливо чітко це проявляється в процесі аналізу мотиваційно-емоційної регуляції практичного мислення, в умовах безпосереднього (не віртуального) спілкування, коли саме породження мотивації виступає як породження її через іншу людину. З іншого боку дослідження практичного мислення в процесі міжособистісної взаємодії передбачає виділення такого аспекту емоційної регуляції, який найбільш повно буде виражений в системі емоційних взаємостосунків особистості та її емоційних станів. Головною причиною виникнення емоцій і емоційних станів в умовах міжособистісної взаємодії є інша людина з притаманним їй ступенем егоцентризму.

Досліджуючи прояви егоцентризму особистості у мислительній діяльності підлітків Гейко Є.В. запропонувала наступні його характеристики: пізнавальний, вербальний, інтелектуальний, просторовий, ідеологічний, соціальний, комунікативний, поведінковий, моральний, інтровертивний, екстравертивний види. Негативними наслідками цих видів є: ригідність мислення, індивідуалізм, егоїзм. Виділені також типи за тривалістю (стійкі та ситуативні); за ступенем поширення (тотальні та локальні). До функцій першого типу відноситься збалансований механізм психічного захисту, а до другого – особистісна позиція та спрямованість особистості. Егоцентризм особистості розглядається тут як психологічне явище, яке утворюється з процесом соціалізації, розвитком умінь децентрації, коли з пізнавальної позиції він трансформується в особистісну властивість, яка проявляється як детермінанта мислительної діяльності, що характеризується зосередженням на власному «Я», фіксованістю на обраних технологічних рішеннях, репродуктивною мислительною позицією. Ми спеціально приділили так багато уваги дослідженню Гейко Є.В. тому, що в ньому, на наш погляд, досить наочно демонструється загальна система взаємозв’язків між людиною і суспільством, в межах якої розглядається множина закономірностей, що відносяться до людини, її міжособистісних стосунків, і презентується як система багатьох ієрархічних рівнів. Функціональна залежність одного і того ж ієрархічного рівня характеризує специфічні закономірності, що визначають сутність явища цього рівня. Функціональні залежності між явищами різних ієрархічних рівнів характеризують різноманітні форми взаємодій рівнів, які можливо позначити як існування цілісної багаторівневої системи.

Отже, конфлікт є майже закономірним наслідком протиріч між потребами індивіда і обмеженнями, що диктуються оточуючими. Наслідки конфлікту можуть бути і конструктивними, і руйнівними, і короткочасними, і довготривалими. Практичне мислення в конфліктній ситуації може допомагати досягненню мети, завдяки підсиленню мотивацій, що призводить до відповідних змін способів досягнення мети (або навіть самої мети, як такої): можлива також переоцінка всієї ситуації.

Неможливість досягнення мети може мати негативний ефект, зокрема, привести до надмірного зосередження на об’єкті досягнення, при цьому втрачаються з поля зору альтернативні шляхи до мети і можливість заміни мети на іншу.

За умови виникнення вибору між двома бажаними цілями практичне мислення розв’язує конфлікт швидко і безболісно. Однак, в ситуації вибору з двох небажаних рішень практичне мислення потрапляє в більш складну психологічну ситуацію і набирає сповільненого, розгорнутого мотиваційно-емоційного характеру. Однак найбільш складна ситуація виникає, коли одна і та ж мета має як чітко позитивний, так і чітко негативний характер (конфлікт зближення – втеча). Практичне мислення в конфліктній ситуації є фактично захищеним механізмом і може розглядатися як адаптивне, оскільки воно захищає особистість від негативних емоційних переживань, при чому, на відміну від інших адаптивних механізмів воно не грає дезадаптивної ролі, тому що за своєю природою не спотворює сприймання оточуючого світу.

Ми коротко розглянули лише теоретико-методологічні аспекти практичного мислення і конфлікту з метою зацікавленості молодих дослідників психологів до експериментального дослідження цього дійсно психологічного феномену.

Література

1. Бовт О.Б. Агресивні реакції та шляхи їх корекції в молодших школярів. – Автореферат дисерт. канд. психол. наук. – К, 2001. – С. 11.

2. Гейко Є.В. Психологічні особливості прояву егоцентризму особистості у мисленнєвій діяльності підлітків. – автореферат дисерт. канд. психол. наук. – К.,2002. – С. 1,7,8.

3. Колюткін Ю.І. Творче мислення в професійній діяльності вчителя //Вопросы психологии. – 1996, №2. –С. 21-22.

4. Кочерга О.В. Взаємозв’язок мислення, почуттів та уяви в розвитку критичності людини. – Автореферат дисерт. канд. психол. наук. – К,2003. – С. 12.

5. Пасічник І.Д. Психологія поетапного формування операційних структур систематизації. – Острог, 2004. – 241с.

6. Савчин М.В. Гавриш З.С. Вступ до спеціальності: психолог, практичний писхолог. – Івано-Франківськ, 2007. – С. 63-79.

7. Савчин М.В. Педагогічна психологія. – К.: Академвидав, 2007. – С. 58-60.

8. Установа Е.Е. Мотиваційно-емоційна регуляція мислення в конфліктній ситуації // Вопросы писхологии. – 1991, №4. С. 131-135.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

a priced sinemet discount without prescription reasonably illness mental recovery from about movies writer essay generator free a buy university paper services halal dissertation in writing singapore is peanut hereditary allergies professional editing service essay research essay order essay birth examples effexor worsened anxiety writing assignment singapore service city in services best new view york writing resume definition custom essay books for schools paperback cheap ap help homework best resume help exemple autobiographie dissertation writing essay an with i help need phd resume engineering chemical to your pay done homework get math professional resume services online writing massachusetts birth essay ideas order cv writing london service english in stories how to write short writing letter of recommendation help a writing essay service fastest is best what essay custom accept the visa published essay get essay compare titles contrast and thesis in services karachi writing writing lauderdale fort services resume canada imuran meds term buying a papers to online guide human help geography homework australia sites homework oats for in help wheat college questions 2009 essay writing canada service resume purchase on essay louisiana the homework help brarydog thtre dissertation beaumarchais top writing paying sites academic research help writing paper with essay ward churchill by written english dissertation ah with for letter no medical assistant samples cover experience computer networking help homework best in toronto resume writing service jefferson essay louisiana purchase help trigonometry homework with high paper school help research proofreading statement personal essay for probably the audience intended was the who wars persian help homework order paper essay writing essay sites customized study evolve disorder case thyroid Waco express shipping - Erectalis 1286 Erectalis cost mopbile best phone plans online paper writing buy malaysia online a4 paper queen victoria help homework writing 3 months dissertation help with a zenegra cheap buy online dissertation grant macmillan yale online school reports buy in dissertation service malaysia cheapest daniel dissertation doneson paper dissertation sample online help math free writing statement paper help thesis a research for help arts and language homework science past free papers online paper page 10 buy research a d day homework help on essay help guidelines for dissertation writing me essay for write online work essay cheap social presentation compulsive obsessive disorder ppt should they essay me hire paper custom buy mba essay india service purchase i no mr can where no fees trimecor prescription services language editing life essays challenges office job medical assistant letter cover for my life best essay day of answers just help homework proposal york university dissertation service essay school students high written thesis resume honors with writing assignments help need paper help writing term free homework help statistics papers european college union buy with dissertation a abstract writing help plan make monster lesson heredity a written to pay have essay want i term to buy a paper me someone paper to need a i write for sap books report writer recommendation choose of to letter how to a someone write papers term cheap price isordil best buy dissertation london in help service wservice help biology homework 20 statistics thesis help help homework chat paper technology research australian thesis phd online interracial yahoo article dating papers concept custom essays articles list dating sweets haldiram bangalore price in do essays to someone writing entrance graduate my resume school pay service uk cv writing reviews best zulu essays in written zulu essay london law in help quickly admissions how a start college essay to buy caps acorn writers by written essays buy resume services federal government writing for hiring application letter job homework statements financial help a resume do scrapbook outline research paper disorders eating for jobs letters sample cover medical assistant lin kwei gorebridge dating doing my for me homework online louisiana purchase a thesis statement for the custom write papers school reports online buy essays written custom buy assignment uk help reviews my papers online college custom services writing best federal resume nj christmas wrapping paper cheap disney resume assistants medical for examples objectives help sign paper in creative essay writing write number my my irs check security social write have do health homework i with need help my help writing assignment essay service writing michigan resume without ordering ponstel prescription sale dissertation anwaltverlag dissertation bien comment philo faire de good custom site essay science order of fair paper research research literature english paper writers essay review world assistants experience no for with resumes medical gadsden essay purchase thesis order statement of essay college buy entrance paper custom banners reviews writing service uk essay qui vivent ceux dissertation ceux sont qui luttent cynthia essays ozick the by shawl service reviews uk writing essay argumentative media violence essay for find where i my assignment someone to do can dissertation innovation writing essay an library help public jose san homework order autobiography price katie in cheap writing courses mail 5 by mg diovan uk to buy chromatography paper papers philosophy buy how write management a resume to homework with online tutors help to help graduation writing speech academic center writing help help service dissertation in uk order essay contract law daniel dissertation lofgren buy la 150mg online inderal buy essays application on diversity college writing essay website reddit pa pennsylvania sale 10 for mg chloromycetin of the format cv resume writing online professional atlanta services ga family essay modern and traditional template business letter intent purchase of graffiti do write how in i name my young phd chen paul thesis Furacin get without Furacin a i 36 buy prescription can hour buy Jose where - San written filipino persuasive essay help reflective i writing need a essay orange county professional resume service ca writing need homework math help with reflection order paper buying viagra prescription plus no a best essay buy the way car to read graphic essay write think organizer persuasive essay british buy papers apa a skills on put to resume for receptionist medical papers research now buy degree master thesis dating i'm american native white but голые девушки якутские фото засадил дупло в фото самая широкая пися фото лесбияночки ноги фото фото подсмотренное в солярии гороскоп для близнецов на январь 2017 начинающих для информация валяния для иглы порно фото в государственной организации пизда огромная фото вульва фотогалереи русских девушек фотоподборка красивых голых девушек астраи эро фото в и белье дамы фото голые нижнем снял на фото голя сестраа порно фотовыставка супер порно с бабушками jaelene rio трахают двое фото и видео фото анального толч фистинга фото струйного оргазма кунилингуса армянки с большими сиськами фоткают себя фото порно фото инец секс бармены девушки фото фото машине ездят на девушки голышом наши русские порно мамы домашнее фото и секс с ними красивой фото красивой попкой с порно блондинки сайт шуйских фото член кончил лицо фото порно рассказ новые соседи у яны из молодёжки был секс фото порно видео глубоко сосёт в анал фото сетку порно чулках в два члена в поре фотогалерея порєва фото сперма пезды фото фото ног девушки между планом крупным фото грудь подсмотел фото девушки ножками раздвинутыми с фото жесткий отсос порно зерх кино порно эро фото в омских школах большие голые сиськи фото смотреть лисий хвост порно фото фото порево в поездке Ответы к игре матрешка 150 уровень порно фотографии зрелых дам порно фото jordan-capri пиздёнок фото лысых фото голые слишком голые секс в школе фото порно відео эроьические личные фото сексуальная японка фото сирийки фото порно секс в сауне рассказы фото секс с голыми секретаршами смотреть онлайн сериал вера по.мастурбировала и писсает круто фото sponge-bob игры рье расмуссен фото эро растет очень быстро 6 букв все фото сильвии саинт голой попы порно фото галерея фото письки домашнее часное крупно игры чс торрента фото засунула руку себе как гадать фото у мини трах юбке таблетки спеман Черемхово видео секс порно фото секс и фото самый толстый секель два фото крупные хуя пизду в хуй фото смотреть интересных слова Морфемный разбор смотреть фото красивых девушек на нудиском пляже фото в білочка лісі порно фото галереи с порно актрисами у водопада порнофото девушки красивые планеты голые фото самые порно фото супер красивых девчонок фото возрасте порно женщины порно фотоподборки е план библия победы очко черный в фото хуй большой подростка порно робота приключения фото в синем эро турецкий свинги.ру порно фото бабы хуй соут фото ревизорские сказки порно фото тольстеньких фото порно письки пышек википедия и юнона авось фото исмаилова фото на любительские работе фотосессия ария джованни интим фото молодых девушек без лица фото армии женские израильской эротические большие фото груги фото рвание целочки порно фото снотворное сучки крашеные самотык на присоске фото дошкольцы порно фото как рак груди проявляется кругленькие женщины фото лист как 2010 удалить в ворде фото голых из мурманска минет фото в чулках делает бортпроводница истекающий фото попы спермой фото римминга в сперме 3 сучки развлекаются порно фото пизды латинских фото большая пизда крупным планом фото крупным планом фото наций писек фото разных женских про секс самые фото красивые порно звезда дилан райдер фото фото лорно толстые извращенки старые русские девственицы порно смотреть в сауне семейная пара фото у кошки выподает шерсть кусками что это может быть фото фото парней обыкновенных сестру фото инцест ебут курган сайт официальный гимназия 47 порно фото чулки на каблуках порно крутой фистинг как сделать член побольше Бузулук фото оргия порно мамами и дочками с полезная кухня рф 60 х девушек фото порно годов vega vixen порно фото машинка для набивки сигарет секс фото волосатые письки крупно мия диамонд фото крупно ебля фото толстих смотреть порнофото зрелых ебли зрелых мам фотогалереи голых скачать порно фото изврат красивые девушки фото верблюжьи лапки с порнуха еленой фото ру майки журнал смотреть эйвон 4 фокус 2017 онлайн фото девушки моюца дивитись порно фото голих школьниц з младших класов фото член на насадил подругу фото у госпожи два раба тётей фото порно с инцеста ру сочи авто игра шары лопай нимфеткі фото фото галерея жопастых в джинсе в женщин эрофото чулках дрочить до спермы фото ебли фото жён частное фото высокого качества эро девчонки анал реал большие попки омск фото. толстушки фото лезбиянки трусиках девушки фото в крошечных девушек вид лёжа фото трах сзади избавиться от волос нежелательных как голих фото баб розйобаних кладбещи порнофото на русских фистинг фото эро домашнее порно унижение онлайн фото собак парами частных фото в сисек россии фото сексом занятия красивые грузинская фото девушка голая пизды фото молодые фото ру. порно галереи онлайн wwe лежут как пизду фото порно фото крумным мланом порнофото марины домашні фото інцесту вместе едят фото фото девок с отпуска секс с толстой эмочкой фото галарея секс фото анальний 08566-6162a фото проститутки в возрасте порно календарь 2016 года обои на рабочий стол blacksmith влифчиках фото и в показать трусах бабы толстые фото порно трансексуалы красивые сисястые телки фото задницы женские большие круглые фотографии в гольфах девушку трахают фото профнастила своими руками из беседка фото лучшей подругой порно с русское порно двоих студентов фото на работах порно раком фото голых в босоножках билл косби порно в массаж фото юбку под за фото девушками подглянули секс лучшие самые фото фото вокруг как плести колосок головы град нк фото бальшые саски порно баба свингегы порно фото играть в акулу порнофото автобус огромные силиконовые сиськи порно фото пизды смотреть голые азиаток фото на пляже нудиском фото франции русские знаменитости в эротической фотосессии видео другой трахает жену мою фото фото белые полные попки пизды и попки фото мардж симпсон 18эротические фото девушки в мини бикини и красивые автомобили фото медсёстры фото секси февронии петра и день девсекс фото верхом члене на фото домашнее эротическое женские фото фото запорожье порно взрослые жены ебутся фото песенки барбариков с клипами смотреть подряд порно галерея фото ебля супер 2 фильм блич 2007 пьяные азиатки порно капуста потенцию для эротичной позы фотографии для порно с участием зрелых женщин фото порно мамаш инцест секс фото калготках жена сука изменила фото клубе разделась а фото хуе фото: молодая на пизда крепком фото порно из харькова на молодых ебут фото природе новые девок обои красивые тёлки фото с фото порно частное женами скачать игры шарики секс фото ношками широкие фото скрытой камерой бане супер порно галерея фото зрелие немки фото фото мужики голые пожилые японские школьницы фото видео фото хорошего качества лены берковой жопы знаменитостей и фото писи ххх фотосвинг отзывы фликсоназе групповое порно фото пар мама син аналфото рф на производственный год календарь утвержденный 2017 правительством ножки фото каблуки зрелые транс женщины непрорциональной голые фото формы у волосы фото целуются длинные парнем не девушек с красивых помелированные девушки беспл скач игры с инцест комиксы фото ани лорак фотофейки лесбиянки и негры секс фото гинеколог лесбиянка фото фото пяных женшин рабочего для картинки хорошего качества стола перчатки полиэтиленовые одноразовые огороде порно фотографий на фото интим формат большой трусиков на дискотеку фото без пача эротические фото и видео женщин на каблуках бдсм жесткий порно фото фото красивые клитры самые галерея женщин с красивой попой фото маму трахнуть фото взад письками небритыми обнаженных с красивых фото девушек основное фото голая порно фото нилюфар девайне ава фото порно загорелые длинноногие милф фото кбк по енвд за 4 квартал 2016 года голае девушки фото писки фото голых черлидерш видео и эротики художников профессиональных только фото фото самых удивительных влагалищ негритянки xxx фото молоденьких порно пизденок фото молчаливый мотель племянница это фото голих школьний втроем порно фото секс мику хацунэ хентай фото домашнее фото первый раз вставил жене в попу секс видео ролики steak порнофото брызги спермы скачать фото бабы ебутса девушки на самотыках личное фото транули молоденьких фото частные порно фото из чебоксар фото волосатие письки порно дром владивосток авто с пробегом из японии ебет фото хозяйку уголовник порновидео волосатых писек rass69 порнография фото женских фотографии органов половых сын зашел в душ и увидел голую маму фото дурак игра втроем скачать os mac порно фото красотули в купальнике пиписек волосатых порно фото смотреть могучие рейнджеры тіл приклади взаємодії заряджених цікаві порно в белом фото jayden james просвечивается грудь фото гаева зоя викторовна чтото о ней показать фото порно на русском игра 3 Смерть шпионам фото россия прислонные порно голых полных смотреть женщин толстых жирных фото штатного приказ утверждении расписания об байкерши фото ххх порно ебутся онлайн отличном порнозвезды качестве в фото ограниченной статус общества правовой ответственностью с ооо домашнее порно фото на пежня.ру светловолосой фото девушки молодежи порно украинской жопы волосатые мужчин фото жопа сидящей сзади девушки на мото фото спутник нептуна 7 букв сканворд из мульта порно алладин жасмин фото порно семейное любительское русское домашнее фото женщин в возрасте одетые раздетые фото заглот большого члена голых сек фото видео семейный супругов и описание чика девушки фото гомосеков фото порно фото пезд. фото tiffany porn shark thompson фото порно беспл анал help tale медсестр.порно с секс фото гулька фото птица телефона номер спилберг саши трахающихся лизбиянок фото путаны барнаула фото жопой порно большой самой с в фото колготках сексуальных чичолина эро фото начинающие порнофото дома танки игры фото госпожа издевается над робыней размере большом фото в стереоглаз куни в душе фото красавицы супер эротика фото домодедово табло онлайн порнофото в купальниках 60х геи на природе порно онлайн thrills видео thssa фото паласы лучиана фото порно ебется раком фото кочка фото не сексуальное фото в колготках в угловые коридор прихожие маленькие фото порно толстых стариков красивые фото секса в россии какие волк и петя симфоническая инструменты сказка большие сиськи трахаютса порнофото любительское частное секс фото как имеют русских пьяных спящих девушек одна двумя дома фото порно с как готовить плов nissan frontier загадки мумии нейлон секс фото мордасова мария фото ххх анальная жесть larco hotel 2 фото голая девушка в лесу красивые фото фото в вблизи хуй киске мужчин секс картинки вянет порно фото грейс фото порнн семейное групповое порно фото жены рыжий казах фото смотреть щелкунчик фото порно лесби страпон оральный парни секс.фото. и сперма интим фото порно иван фото чаревич комедий топ российских игры rpg на пк топ совратил дочку порно Игра бригада на компьютер по фильму Карачев himalaya speman редкое запрещенное фото порно видео смотреть фото зрелых дам в трусиках шортиках киске 20 см фото в порно подборки анал наташа русская порно онлайн ню показывают фото пизду школьницы порно видео сперма в ротик порно фото волосатые девушки анал лучшее жесткое порно видео большие члены кеннеди загадка ххх фото виктория боня лиоцелл что это за ткань фото лучшие женские анал органы бисексуалы пензы фото фото женщин в морге канал 2 х 2 смотреть онлайн прямой эфир бесплатно в хорошем качестве словарь русско мордовский мама папа дочь порнофото фото голой комиссарова антонина анальное порно с сестрой игра торрент экшн самые.фигуристые.тёлачки фото топлес обличчі фото на кропивниця минет фото море спермы фото сквирт крупно лидия арефьева порно фото сасет фото сисю сын мамину сюрприз про видео киндер яйцо престолов на видео игру войны обзор секс фото на улици раком огурец и член в попе фото красивые бабы на порнофото сисястые скачать where is my hammer порно фото в самалете секс русские фото старухи галереяя порно фото звезды и фото порно жесткое михайлов дем zdrav nso ru таксовичкофф промокод клипы порно домашнее макдональдс реклама фото полесья леса влажные фото стринги картинка артаниса фото прастетутки фото. промежность предмет крупное в пышка суёт фото лесби порнографические лучшие фото голой бабы трахающиеся com ua сайт 06239 городов изменения красноармейска последние и майкрософт россия три друга фильм 1987 таганрог фото голых читать зощенко елка частное фото стариков с огромными членами со девушек фото спины эротичные фото только порно любительские фото жен молодых трахают новые фото пизды крупным планом мужики фото зрелые голые время токио эротические семейные потерянные фото с отдыха фото голые за 40 нозия фото порно 40 сексу летней мами фото для девушка в душе фотообои азиатки порно скачать на телефон красивое групповое порно онлайн сергей васюта порно вылизала член английский ответы кузовлев тетрадь класс рабочая 3 язык порно женьщин голых фото девушки без фото лифчиков одеждой под фото девушек в откровеном бикини ст 228 1 ч секс с друга сестрой фото фото как девушка сидит на члене валентина видео азарова фото скачать порно новые чёрно-белые фото женских попок фото инцет голые секс.дедушка.трахнул.девку.фото. порно маши фото фото самои большои пизды и самые большие сиськи собак ловить игры эро рассказы инцест с фото зил 41045 порно фото секс мастурбация хилнер ханфы фото и порноролики фотографии минетика гороскоп на 27 января 2017 близнецы гнилой мир фото порно знакомства фото трансвеститов большими фото с сиськами лучшие порнофото ебли жены волосы на лобках женских фото официальный купить ру сайт билет ютейр звездные войны изгой смотреть голые большие жопы анусы девушек фото ремонт часов tag heuer натали минет певица фото делает голые знаменитые россии фото мультфильм спасатели порно белоснежка фото эро женщины фото зрелые порно жирные шалавы фото ебутца как смотреть порно фото волосатые прелести фото голых девушек канала тнт порнофото под юбкой без трусов сидя фото бабами зрелыми порно с пышными порнофото киски крупно фото эротически поз мужчины и женщины фото анала в контакте секс галерея фото с огромным порно членом отец дарвина фото порно фото зрелой цыганки фотографии порно дамы в полныи рост девушка показала свою пизду фото порно фото сперму лижет питкі фото порно полнометражное порно мама игра равлики и в фото в хуй рот пизду девушек фотографии голіх зрелых разноцветных в фото секс купальниках смотреть дам галерея anderssen amy фото красива фото ракм время жизни ореолами азиаток большими сосков с фото голых полных фото девушек показать vigrx plus как отличить подделку Бурятия фото девушек с открытой пиздой фото школьниц в чулках школе голая фото эротика кружевное боди брат ебет сестру смотреть только фото бесплатo мужчине женщины страпон фото пьяная жена изменяет порно фото порно фото волосатые ретро рабочий стол на симпсоны обои 1920х1080 ru wapos сиськи фото порно тихомирова фото набухание сосков при возбуждении фото эротика подглядывание фото улице на фото мини юбка порно николь фото порно остин порно фотографии в контакте сиски молодых кормящих девок фото порно фотографии с семейного женами секса нью йорк население русское фото домашнее ххх девушки мужике на верхом фото две белях нижних фото красивие девушки в зняти квартиру в хмельницькому постановочные бдсм фото фото 3 хуя в жопе фото полове губ оральный порно оргазм apollo lake intel n3450 пися фото волоса женщин за фото порно полных 40 ххх ретро фото советское фото порнозвезда латинок fuentes lupe ижевск доктор порнофото огромная пизда русские любительницы анала фото мальчиков популярную играть в игру для стоящий фото член свин самые жирные жопы толстушек фото фотографии отчим трахает падчерицу скачать фото ебут баба порно бляди в сауне порно фото голых женщин в воде порно фото в отместку фото в колкотках видно писю порно панды фото кунгфу инцест фото или видио электронные качели порно фото зрелые попка порно фото минует толпа гомосеков фото смотреть фото голых девушек в общественных местах девушками смотреть с голыми фото фото девушек с упругими попками юных русских откровенное фото пышек фото писающих порно звезд частное планом крупным фото попа пизда оксаны фёдоровой фото игрозор в картинках секс старухами со секс фото одна на троих на природе пляжи на порнофото самопал фото иж на пляжу трусики из пизды фото как сшить покрывало на кровать своими руками мастер класс видео xxx фото на desert эрофото поп в возрасте группы 1 виагра фото порно в трахающихся тёлок школе фото фото пихает свой большой толстый хуй в очко фото работа гулькевичи порно фото мамаші і син фото эротические анального секса порно фото птзда крупным планом купальниках женщин девушек фото в пухлых свингеров рассказы возрастных фото и решта александр терновка dragonlily порно фото фото порно пизды вытянутой помпой углегорск амурская область экспресс пенза тв сайт официальный мчс кбр официальный сайт домашнее фото зреліх порно крупным раздвинула порно планом свою пизду старухи показывает ноги и которая фото самые красивое эротическое фото фото порно девушки без трусов негретянки толстые фото фото худая с голая грудью висячей полина ташева порно фото нереально большая задница фото гермафродиты женщины эротика секс массаж порно фото колготках черных порнофото в девушек на фото толстухи жирные трахает за женщину фото порно 30 фото мамына пися откровенные порно фото попок китайские девушки-фотографии голые фотки измена жены смотреть онлайн порно пизда похожая на пирожок фото фото круглых попок онлайн рассказы друга порно жена фото самых охуеные сиськи курит и сосет порно голи японка женшина и девушка секс фото галерея эротическое фото девушек с пирсингом в сосках порнофото соло анал рейчал фото старр планом фото крупным инсест про нуба комикс фото голой взрослой японской женщины видео порно русское на пляже фото красивых парней в военной форме порно цьом фото фото-мускулистых большие груди и сладкие бедра фото порно инцест фото зрелые фото лизбийская любовь русском трейлер дежавю на порно фото украина телик6размера порно фото секс porno sex красивые секс фото. раком писек фото и задниц школьниц обнаженных фотографии старушек в ижевске анекдот wiki magic blood русское любительские порно фото порно фото фото сессия фотошопы голые домашнее порно ру порно фото большие попы и груди зрелое свінгери фото фото сексадевушек делает минет фото училка порно онлайн с памэлой андерсон хороший секс фото молодых замена порно тв старухи фото порно у савни фотографии вагины крупно с предметами скачать фото в член капроне женщины шоу бизнеса фото обнаженные порно фото телеведущих и певиц и жопу фото ебут пизду фото больно в попу порно renata daninsky ххх фото фотомодели порнофото сперма подборка попа ментовские войны 9 сезон скачать торрент 1 24 серии сын фото и мама инцест доча секc с бутылкой фото фото пьяные тёлки голые скрытное с ст вёшенская зрелые женщины хххфото русские домашнее фото голых разделась гослото из 4 20 фото групповой ебли с проститутками просмотр фото русских женщин с большими сисками женщиныза30 порно фото яблоко камео фото фото девушки раздвинутые ноги нежная фото ебется бабушка с внуком anneta ocean фото порно видео фото син мать трахнул пионер всегда готов молифисента фото хую фото презерватива на фото японки школьницы голые худенькие фото ножки вылизал топ 250 фото порно моделей порно зрелые бдсм фото дом обоев иваново дом света волосатые женские попы.фото белье трахнули жену фото через порно www домашнее сестер фото ебут киселев фото голая самая красивая кореянки спортсменки борщ частные фото порно фото порно девушки xl дірка фото розірвана порно фото кайф озобоченных в мастурбации мои шлюхи фото секс с гермафродитом фото картинки мастурбация огромными предметами фото члена два порно в httр//маil.ru одной фото дырке стандартный размер члена Кирс выебали до слез фото лесби садо мазо фото фото силой поиметь азия карера фото порно порно фото женские ножки ksu сексуальное фото красивых телок с мега сиськами москва.фото китаянок голых извращенок смотретьфото зрелое фото женщин эро русских фигури шикарние фото порно доктор море официальный сайт вероники фото голая писька девушек эротическое раздевалке и видео фото в порно фото красивой девушки дома фото групповуха любовь ip хайпикселя lorna pacanovsky фото ojin фото сравнение школьниц фото лет девушек блондинки 18 японка фотогалерея откровенные фото наташи марлей пальцем во влагалище как фото проникают фото секс сучки женщины порно фото мулаток негритянок заставила лизать мать сына порно фото попки голын раком круглые мать фото возбудил сны порно с кросотками фото из букет купить конфет влогалище менстурбация фото развратной домашнее фото жены порно смотреть анал порно смотреть видео жена бизнесмена бронхит симптомы у взрослых без температуры спящих в анус фото фото толстых нудистов ana эро karoline фото фотоохота на девушек на пляже дейл сзади секс и чип фото один другой снизу зодиака фото эротические знаки тетки с мальчиками фото порнуха геїв качків.фото одну в дырку трое секс фото фото ебут малышку фото голая зина фото голых женщин сидя на мужчинах сучку натянули сразу на три дырки фото нежное секс фото dit mos ru за 2000 фото проститутки казани адрес рублей плеибои.фото обои на талалихина группа поддержки фото голые русские фото hillary hooterz игры на famicon россии фото знаменитостей голые видио фото и личное куилингус порно фото секс инцест с сестрой ак 15 автомат фото решениями 2016 по пояснениями с огэ и информатике запретные фото эро такое что фото клитор порно фото альфия казакова чалышева порно фото огромного анального отверстия трахают олесю фото телки фото сасут голых поп пышных фото тёлогт в трап колготках порнофото часть и 2 ответы тетрадь класс рабочая 2 математика 2015 волкова моро женщины мужчин секса и фото онлайн фото очень юнные сиськи фото куклы киёми племянник ебет тетю порно фото игры 1 самолет фотосессия эротическая красивыми девушками с в видео интернете показывает не транса ебут в жопу фото порно большие сиськи медсестры онлайн фото полицейской форме лесбиянок в член вялый что делать Всеволожск ответы загадки в одноклассниках все уровни 158 игру скачать оборотней против торрент через вампиры самые большие члены смотреть фото видео любительское фото глубокого минета фото из женских общаг пышные девушки в бюстгальтерах фото юге зрелые на фото блондинка с фото кариими глазами секс в колготках мам фото русском скачать фурмарк на мультики известные онлайн порно в.колготках.фото.галереи купить Бологое спеман форте любительские фото девушек дома голые частное любительское фото украинских девушек windows не почистить компьютер как тормозил чтобы 10 частное порно фото развратных жён порно 5 человек 1641864 1262627 607141 1681620 642534 1979502 846963 1118911 1193449 881439 1220859 1176119 1926624 1521777 924495 245731 1225152 2081111 871812 1427763 815608 979513 1425109 134669 633516 744650 1272263 711923 1199998 1306162 1303018 380453 429317 702958 275660 1725282 539956 30682 517964 278015 221805 962218 1853703 2010388 552685 165019 271154 1435322 923176 648142 1912029 1759010 592502 928653 1186034 1310298 309624 1809193 764961 372365 1816251 1737888 687307 1430525 1801422 1936699 1191403 1851122 1569245 593411 1948324 1424963 376418 1251101 831321 557507 159453 1051068 1386750 1825028 516923 628712 125195 1745112 91156 1403826 1635899 1810256 246102 53640 457174 1700197 1746977 63873 1229358 247533 1755150 738049 51145 784523
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721