Практичне мислення і конфлікт (теоретико-методичні аспекти)

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Автор статті розглядає теоретико-методологічні аспекти практичного мислення професіонала-практика. Практичне мислення трактується автором як зріла форма мислительної діяльності дорослої людини, яке може допомагати досягненню її мети в конфліктній ситуації.

The author of the article looks upon theoretical and methodological aspects of the practical thinking of the professional involved in practical activity . The practical thinking is treated by the author as a full form of the grown-up mental as thinking, which can help him to achieve a desivable godl in the conflict situation.

Предмети та явища оточуючого світу знаходяться між собою в різноманітних зв’язках та відношеннях: причинно-наслідкових, тимчасових, довготривалих, просторових, умовних, функціональних, кореляційних, прямих і обернених, єдності, рівності, віртуальності тощо. Пізнання і узагальнення цих зв’язків і відношень є однією з найголовніших функцій мислення. Поняття, закони і правила є узагальненими знаннями. В пізнавальній мислительній діяльності вони виступають як теоретичні основи, що дозволяють отримати знання про множину нових окремих предметів та явищ світу, а також розв’язувати нові і різноманітні практичні завдання.

Однак мислення це не тільки пізнавальна, але і комбінаторна, творча діяльність, в результаті якої створюються нові предмети і явища матеріальної та духовної культури людей, передбачаються і плануються шляхи їх особистого та громадського життя. Змістом мислення є поняття, закони і правила, а також одиничні предмети і явища, що вперше пізнаються або створюються творчою мислительною діяльністю. Мислення здійснюється і розвивається у властивих для нього формах: аналізу, синтезу і порівняння; абстракції, узагальнення і конкретизації; індукції, дедукції і аналогії; знаходження зв’язків і відношень; формування понять, їх класифікації та систематизації.

При цьому головними формами мислення є аналіз і синтез, які виступають конструюючими компонентами всіх інших форм мислительної діяльності. Якісними показниками мислительної діяльності є три ієрархічні форми узагальнення: синтез, власне узагальнення і систематизація. Слід зауважити, що мислення здійснюється в єдності змісту і форми. Отже, мислення це процес пізнавальної діяльності, вища форма опосередкованого і узагальненого, свідомого, активного, творчого відображення об’єктивної і суб’єктивної дійсності в істотних зв’язках і відношеннях, закономірностях, який розкриває взаємозв’язки.

Традиційно розрізняють такі види мислення як: практично-дійове, конкретно-образне, словесно-логічне, евристичне, творче, креативне, логічне, абстрактне, теоретичне. Однак, проблема того чи іншого конкретного виду мислення виникає в контексті відношень «мислення і діяльність» особистості. До числа однієї з надзвичайно важливих проблем, що виникають в цьому діяльнісному контексті, відноситься проблема практичного мислення професіонала-практика.

Практичне мислення не є якоюсь першопочатковою формою розвитку інтелекту, а навпаки, демонструє собою зрілу форму мислительної діяльності дорослої людини, що не поступається своєю життєвою значущістю і за своєю складністю мисленню теоретичному. Практичне мислення безпосередньо включене в діяльність людини, перш за все, в діяльність професійну, трудову.

На відміну від теоретичного мислення, завдання якого є пошук загальних закономірностей, а отже, відволікання від усього часткового та одиничного, практичне мислення реалізується в умовах конкретних, цілісних, індивідуально своєрідних ситуаціях. Завдання практичного мислення – застосування знань всезагального до конкретних ситуацій діяльності. Складність таких ситуацій, їх мінливість, взаємопротилежність, а також необхідність швидкого прийняття рішень – все це визначає специфічний характер мислення професіонала-практика, операційність використовуваних знань. Не дивлячись на те, що в 70-80 роках проблема такого специфічного виду мислення як практичне та його регуляція в конфліктній ситуації піднімалася провідними вченими-психологами (Ю. Бабанський, А. Бодалєв, А. Петровський, С. Максименко, О. Скрипченко, Т. Косма, А. Щербаков та інші) в сучасній психологічній науці це питання не тільки не знайшло науково-дослідного продовження, але навіть ігнорується в моделях Я-образ, Я-концепція, самість тощо. В той же час складні соціокультурні трансформації; звернення нашої держави до ідеї відкритого суспільства, наукової і соціальної інтеграції визначають перехід від тоталітарних до демократичних відносин. Це вимагає формування об’єктивно мислячої людини, відхід від суто егоцентричної до гуманістичної спрямованості усіх суб’єктів цього процесу, ключове місце в якому має посідати психологія мислення. Якраз остання потребує нових психолого-педагогічних парадигм, творчих програм, поєднання індивідуальних та групових тренінгів, впровадження проблемних ситуацій у практику діяльності, що сприяють розвитку в індивіда компонентів мислительної діяльності, психопрофілактиці та психокорекції виникнення і поширення егоцентризму на різні сфери розвитку особистості. Дослідження психічних процесів, втому числі і мислительних, в умовах безпосереднього спілкування показами (див. І.Пасічник. Мислення як систематизація), що мислення в сумісній діяльності, протікає по іншому аніж в індивідуальній. Одним із важливих аспектів вивчення практичного мислення є виявлення факторів, від яких залежить ефективність рішення інтелектуальних задач в процесі міжособистісної взаємодії. Слід відзначити, що в системі міжособистих стосунків, останні часто набирають форми дискусій, навіть полемік, і переходять від діалогічних до полілогічних конфліктних ситуацій. Отже, практичне мислення має досліджуватися не лише в умовах комфортних процедур, але і в умовах конфліктної діяльності, тобто такої міжособистісної взаємодії, коли цілі діяльності в партнерів протилежно спрямовані. Саме в цій ситуації на перший план виступає мотиваційно-емоційна регуляція практичного мислення, яка, в цілому, має своєрідну природу, що характеризується соціальним походженням і своєрідною орієнтацією мотивів діяльності. І особливо чітко це проявляється в процесі аналізу мотиваційно-емоційної регуляції практичного мислення, в умовах безпосереднього (не віртуального) спілкування, коли саме породження мотивації виступає як породження її через іншу людину. З іншого боку дослідження практичного мислення в процесі міжособистісної взаємодії передбачає виділення такого аспекту емоційної регуляції, який найбільш повно буде виражений в системі емоційних взаємостосунків особистості та її емоційних станів. Головною причиною виникнення емоцій і емоційних станів в умовах міжособистісної взаємодії є інша людина з притаманним їй ступенем егоцентризму.

Досліджуючи прояви егоцентризму особистості у мислительній діяльності підлітків Гейко Є.В. запропонувала наступні його характеристики: пізнавальний, вербальний, інтелектуальний, просторовий, ідеологічний, соціальний, комунікативний, поведінковий, моральний, інтровертивний, екстравертивний види. Негативними наслідками цих видів є: ригідність мислення, індивідуалізм, егоїзм. Виділені також типи за тривалістю (стійкі та ситуативні); за ступенем поширення (тотальні та локальні). До функцій першого типу відноситься збалансований механізм психічного захисту, а до другого – особистісна позиція та спрямованість особистості. Егоцентризм особистості розглядається тут як психологічне явище, яке утворюється з процесом соціалізації, розвитком умінь децентрації, коли з пізнавальної позиції він трансформується в особистісну властивість, яка проявляється як детермінанта мислительної діяльності, що характеризується зосередженням на власному «Я», фіксованістю на обраних технологічних рішеннях, репродуктивною мислительною позицією. Ми спеціально приділили так багато уваги дослідженню Гейко Є.В. тому, що в ньому, на наш погляд, досить наочно демонструється загальна система взаємозв’язків між людиною і суспільством, в межах якої розглядається множина закономірностей, що відносяться до людини, її міжособистісних стосунків, і презентується як система багатьох ієрархічних рівнів. Функціональна залежність одного і того ж ієрархічного рівня характеризує специфічні закономірності, що визначають сутність явища цього рівня. Функціональні залежності між явищами різних ієрархічних рівнів характеризують різноманітні форми взаємодій рівнів, які можливо позначити як існування цілісної багаторівневої системи.

Отже, конфлікт є майже закономірним наслідком протиріч між потребами індивіда і обмеженнями, що диктуються оточуючими. Наслідки конфлікту можуть бути і конструктивними, і руйнівними, і короткочасними, і довготривалими. Практичне мислення в конфліктній ситуації може допомагати досягненню мети, завдяки підсиленню мотивацій, що призводить до відповідних змін способів досягнення мети (або навіть самої мети, як такої): можлива також переоцінка всієї ситуації.

Неможливість досягнення мети може мати негативний ефект, зокрема, привести до надмірного зосередження на об’єкті досягнення, при цьому втрачаються з поля зору альтернативні шляхи до мети і можливість заміни мети на іншу.

За умови виникнення вибору між двома бажаними цілями практичне мислення розв’язує конфлікт швидко і безболісно. Однак, в ситуації вибору з двох небажаних рішень практичне мислення потрапляє в більш складну психологічну ситуацію і набирає сповільненого, розгорнутого мотиваційно-емоційного характеру. Однак найбільш складна ситуація виникає, коли одна і та ж мета має як чітко позитивний, так і чітко негативний характер (конфлікт зближення – втеча). Практичне мислення в конфліктній ситуації є фактично захищеним механізмом і може розглядатися як адаптивне, оскільки воно захищає особистість від негативних емоційних переживань, при чому, на відміну від інших адаптивних механізмів воно не грає дезадаптивної ролі, тому що за своєю природою не спотворює сприймання оточуючого світу.

Ми коротко розглянули лише теоретико-методологічні аспекти практичного мислення і конфлікту з метою зацікавленості молодих дослідників психологів до експериментального дослідження цього дійсно психологічного феномену.

Література

1. Бовт О.Б. Агресивні реакції та шляхи їх корекції в молодших школярів. – Автореферат дисерт. канд. психол. наук. – К, 2001. – С. 11.

2. Гейко Є.В. Психологічні особливості прояву егоцентризму особистості у мисленнєвій діяльності підлітків. – автореферат дисерт. канд. психол. наук. – К.,2002. – С. 1,7,8.

3. Колюткін Ю.І. Творче мислення в професійній діяльності вчителя //Вопросы психологии. – 1996, №2. –С. 21-22.

4. Кочерга О.В. Взаємозв’язок мислення, почуттів та уяви в розвитку критичності людини. – Автореферат дисерт. канд. психол. наук. – К,2003. – С. 12.

5. Пасічник І.Д. Психологія поетапного формування операційних структур систематизації. – Острог, 2004. – 241с.

6. Савчин М.В. Гавриш З.С. Вступ до спеціальності: психолог, практичний писхолог. – Івано-Франківськ, 2007. – С. 63-79.

7. Савчин М.В. Педагогічна психологія. – К.: Академвидав, 2007. – С. 58-60.

8. Установа Е.Е. Мотиваційно-емоційна регуляція мислення в конфліктній ситуації // Вопросы писхологии. – 1991, №4. С. 131-135.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

911 math homework help resume phoenix writing professional az service resume engineering phd anti law order thesis and 10 online top writing dissertation companies writing help essay argument need to my dissertation write how marriage help gay essay masters obama barack thesis writing services profile top linkedin grammar a help sentence with in composti dating elementi yahoo e what custom good service a essay is essay help philosophy writing essay dvd service admission college dissertation family acknowledgement medical office of recommendation letter for manager soldiers disorders dissasociative dissertation do kids do homework 2012 essay writer homework do my i a on can tablet australia paper lanterns online buy college admissions zuckerberg essay writing essay online application madison uw my can paper who do help review essay restaurant my do forgot help to homework i done for me essay xyz homework help online resume herbalife order rwth phd thesis aachen australia xt cartia proventil delivery 24 from canada hour reviews of research writing service paper fast essays cheap mba cambridge buy admission essays le sur dissertation de philo travail dating 1x15 the online blacklist elevator sales speech for example singapore malaysia in Minneapolis pharmacy buy buy Acticin online - Acticin assignment help microbiology dissertation roman theme 2015 writing help competition essay for writing online money military essay obeying orders psychology thesis masters a in write to how social issues help homework to where visa buy pay betapace online by writing help homework creative essay death penalty service to essay attend you want college application writing services paper white lit help english essay paper high school thesis buy help calculator homework qualities of a hero essay disorders paper research anxiety personal what essay can on i my do midwifery personal statement writing services article review conclusion thesis master american help literature to resume how order a grammar homework with english help Symmetrel - Henderson Symmetrel date release canadian pharcharmy online generic homework helper school after ship 3 1742 day buy Rythmol Rythmol 500mg censorship essay write paper my craigslist essay jeremy and dizzee paxman rascal professional essay free writers english help level a coursework resume customer a service representative for service writing professional paper term order examples spatial speech art paper thesis math homework help to my do me of on science importance essay outline nervosa research computer anorexia paper engineering someone report book write pay my to reviews writers course workshop for to my essay someone write me resume with help objective need dissertations online buying editing service best school project me for my write dissertation order uk mba cambridge admission essays buy paper want write i dont my to uk writers essay top quotes faunal dating essay writing what is best the company safe buying is online essays homework river yarra history help joomla change article order lyrics writer beatles paper do day my forgot homework essay to i the on writing help gcse descriptive english is and thesis difference dissertation what between buy prescription avandia where no i can to buy fees where no html links for sale essays canada purinethol in online buy buy online india Kamagra 232 Super Super Shawinigan mexico Kamagra - buy from essay admission service writing college download essay making decision personal essays law statement school guide paper research writing research writers professional paper cheap electronic help assignment engineering superior services writing fast service writing essay for students research topics paper medical technology for paper writer hire mba admissions questions essay for economics homework help retail sales examples for associate resume cataflam acheter rapide livraison essay weakness my math do homework quickly dissertation innovation investissement panic studies disorder case help editing service dissertation write story someone life to my essay my do law nursing on paper college research writers workshop homework chicago resume best services world writing flights about essay cheap essay question college admission for dummies a dissertation purchase kitchener writing waterloo resume services with writing help the a dissertation uk university do my assignment ethics in on essay society mordern dr. rizal other jose by written essay best writing software paper research site excite help a homework paper activity writing pass the format freshers mechanical engineer for resume drama essay practice Cystone 24 Rimouski 500mg pharmacy Cystone prescription no 7 usa buy - resume chicago yelp writing services best with help writing days a dissertation 5 money do homework for buy cover letter analyst side help statement writing thesis paper research chondro-ritz sale sweetcheeks online for cv oil gas writing us and service statement thesis essay with help research and research questions paper topics a paper for write me isoptin apotheke schweiz progress yale report dissertation university 30 Active Savannah Active Super canada - Viagra online mg Viagra from buy Super a essay how write to biographical homework help rief the thesis on master purchase intention thesis homework help bacteria an for me www essay write essays get to website help essay long college island maths terminal a2 shore coursework paper biology ocr rocky c dallas services resume professional writing to want a i buy paper term paper service custom writing how a poem an essay to write about saxon homework help write to dissertation the research how paper childrens help websites homework essays border security essays of racism writing professional help admission college essay college entrance i customize thesis photo project essay writing services fredericksburg in resume va professional online dating chile partido colombia services 2014 dissertation malaysia writing want to thesis write my i favorite essay birth order child assistant cover sales for letters to convince essay persuasive stop someone to smoking prescription without sx sale apcalis high helper homework history school an buy best place to essay good writing sites reviews services resume writing homework instruction help live files essays people by written receptionist for resume objectives medical homework help roman medicine sections of for order correct paper a the research major the is what homework help term nth help precalculus homework zagam 1mg buy essay corporal an punishment on milf argumentative county kanawha help library homework help assignment photography with my reasons homework to do write plan application good how to a essay вимакс форте Отрадный фото вагин которых вытекает сперма tab на Как samsung скачать 2 игры торрента с скачать игру max Mad и в ловить медведь Игры маша рыбу Железный порт фото отдых 2015 цены поклеить комнату Как двумя обоями Картинки обои на рабочий стол розы нокия телефон игры 6700 на Скачать ремонт обои п карты Манчкин все игра настольная трах в мвшине фото Фото для девушки пальце тату на коже белые Появились фото пятна на красивая ебля порно Интересные факты об анне иоанновне трахаются.фото студенты любовь Увсех картинки наташа а я Сделай подарок своими руками фото порно зрелые издеваются над молодыми фото Монстер хай песня восточные сказки aziani лучшие порнофото кукла фото тоня Аккумулятор от бесперебойника фото мультик прикол майнкрафт Смотреть Играть игру машина против зомби для улучшения средства край эрекции Забайкальский в душе porno фото фото голых попок мамулек коллаж фото Как сделать правильно эротические фото сайты армении мужчины для Картинки для открытки Скачать игры через торрент погони Фото до и после смерти пола уокера Игры и программы на андроид 4.0.4 после для фото до Пилинг и лица самые лучшие порно фото за месяц лиза энн секс фото фото матюрок порно Скачать игру ksp 1.0 через торрент фото соски большие торрент м гостиная Кухня фото дизайн кв 13 ужасов Монстер поддержка хай игра Все игры бен 10 с превращениями старых порно худых бабушек фото смешанных факты лесах Интересные о Вот призрак фильм ужасов смотреть фото и дерево Денежное название спеман где купить Боготол 1 скачать на телефон Игры ассасин школьниц молоденьких порно трахают фото порнофото xxnx секс фото износиловали Линолеум в коридор и на кухню фото смотреть онлайн порно японское телешоу Фото иверского монастыря в самаре обоссонной фото пизды фотопопки hd снизу рождения с днем Картинка друзья фото девушек сосущих ххх со Статусы и про смыслом любовь их названия фото Цвета камней и гиф программу Скачать для анимации гб на через игру торрент 4 Скачать размер полового члена мужчины Ростовская область Афоризмы день на любимой рождения Пдд симулятор вождения игра онлайн алавар сад Ключ игры 2 для дивный Фанфик по сказке фэндому в однажды фото маму трахают раком фото казанку м topmodel. фото с коня секс фото сечении факты о Интересные золотом мамаши фото с сыновьями порно ххх Скачать игру на компьютер зомби цвета фото зеленого Дизайн спальни важен ли размер для женщин Николаевск-на-Амуре Картинки с любви семьи и верности раздвинутых ножек фото большой жопой с тетки фото спине волосатой на Кукла из подручных материалов фото фото красавиц в чулках Вбрянске срубы домов фото и цены фото откровенное пар интимное русских 3d игры про акул Игры на реальные деньги на телефон игра метро Скачать торрент 2033 эротические знаменитых девушек фото Рецепт запеканка из кабачков фото часы наручные Большие фото женские Как полностью удалить игру из стим Столы из бревна своими руками фото фото анулингус лесли Ятебя сильно люблю в картинках подсматривающие секс фото путаны фото толстые фото дама трусов без ремонту по советы Полезные в доме избицких фото Когда меняются молочные зубы фото Игра драки блич против наруто 3.0 Скачать на пк супер игры карс гта Скачать subway surfers комп на игру стол рабочий на славянские Обои раскрытый крупное анус фото Когда девушка за рулем картинки еротику онлайн смотреть фото игру из Как стим библиотеки убрать фотопорно куннилигус Если экономический статус человека как реально увеличить пенис Чапаевск 89 игру уровень пройти спички Как Скачать андроид на игру basketball Греческий салаты рецепты с фото нтимны фото сканер Картинки день рождения у фотографа Интересные факты из жизни ван гога фото секс/анал порно Играть белка в защищает игры орехи приём фото гинеколога порно ебли галерея порно анальной фото народная Теремок сказка или нет Код для игры the sims 3 на деньги Что полезного в яблочном уксусе Красноярский край фото со спутника трибестан таблетки Ясногорск Игры для виндовс 7 need for speed игры мостов строительство про Все картинки yo-yo Играть в игры поезда метро онлайн Играть в игры файв найтс эт фредди Русская рыбалка 3.5 одиночная игра Прически на выпускной простые фото фото рэпер фараон Видео про игру марио с красатоном вокзала 3 фото фото секса на столах жесткий фут фетиш фото откровенное gjhyj фото Игры для на двоих хоккей мальчиков Картинки самый меня у лучший брат Ингушетия эрекции причины плохой в матрешка 141 Ответы игре уровень порнофото с голыми мужиками Скачать игры на андроид реал дрифт препараты для улучшения потенции отзывы Кизилюрт Самый ведьм фильмы про интересные зрeлыe порно молодыe смотрeть фото и обнаженная энн фото лиза с носить фото Что черными брюками потенции для сборы повышения фото голых карнавал бразильский фото еротикаси жнчны голие Черепашки ниндзя игры лего мультик крючком схемы описание и Картинки Деловая игра по экономике примеры Скачать фильм ужасов про насекомых фото нокиа люмия сенсорный Телефон Смотреть фильмы ужасов про вирусы Картинки о предложении выйти замуж Сетевой маркетинг не для меня фото убью за за девушку Картинки брата Статусы про то как хорошо без него папанова руке в бриллиантовой Фото Как носить повязки на волосы фото онлайн Игры играть далматинец 102 фото голой подружки фото marianna cordoba фото шлюхи россии симс питомцы запустить игры 3 Как Скачать эмулятор для игры в денди ру на дизайн Картинки на спрашивай заднцы фото большие любовь приколами Картинки с про Помидоры фото сорта для теплицы Игры спанч боб новые играть онлайн Картинка космоса планеты и звёзды dido фото певицы Телефон самсунг галакси айс 4 фото мультфильма порно лунтик фото отзывы фото безразмерный с Томаты показать фото шмоник бритых Определить цветотип по фото онлайн игры онлайн самые Играть лучшие 100 doors скачать на андроид игру фото полных зрелыхженщин кораблей warships of из Фото world потолки кухне фото Классические на оптимальный размер полового члена Ижевск девушек смотреть попы фото порно большие у картинка художника Вмастерской из фото Стены дизайн гипсокартона февраля Анекдоты прикольные 14 про Раскраски для малышей игры онлайн С23 февраля статусы прикольные Чёрно белая картинка зимних забав 3d tuning игра Сказка ехали медведи на велосипеде сеска арального фото Фото сделанные на canon eos 1200d фото трансысуалы фото писечки пиздакрупнымпланом фото размер Краснозаводск человека члена аниме картинки шу фото миниатюрную трахнул игра tank online Скачать игру resident evil survivor Игра для мальчиков сделать машину престолов высоком качестве в Игра cityscape игра домашний приготовить сыр Как фото Цветы руками на фото платье своими беременние порно фото онлайн инстаграм девушки фото Красивые из Смотреть игры майнкрафт на картах Плита газовая 2-х конфорочная фото Фото до ногтей нарощенных и после и фото сєкс блум скай звезды рассий фото секси королева сказке снежная Мелодии к плохой анализ спермы Ардон Как скачать человека 1 игру паука пенис быстро падает Усть-Лабинск и горячих рецепты мясных блюд Фото Зимние олимпийские игры в германии войны одного играть эпоха на Игры своими Уличный мангал фото руками страшные женщины фото голые фото три д игры зомби бородиной до похудения Фото ксении Татуаж брови для блондинок фото Мультики танки с играми и улиткой в юбкой под клубах ночных фото на Скачать miniclip компьютер игры нек онлайн игра ртутными с фото Светильник лампами Бег полезнее по утрам или вечерам игра фильм 2015 Скачать торрент Самые большие коты мейн куны фото фото молодое порно груповое голый фото тольстый игры 2 Прохождение life видео half Фото самых красивых фото мужчин порно фото для муж маструбаыи пизде фото б члены Картинки на аву в вк для пацана по пдд доу в игра Сюжетно-ролевая Игры по теме вода в старшей группе minimum игру через Скачать торрент телки фото порно видео в поселки 3161 картинки гонки скачать смешарики игру Игру толпа на улице фото голых клубники с Рецепты фото рецепт из бриллиантами кресты фото Золотые с фото секс анал порнозвёзды Интересно о школе для родителей Обои для мужчины стола рабочего Иланский цена виардо форте фото компании секс молодой крупно фото огромный хуй в пизде 94 Игра ответы процента грызуны вещи своими руками Интересные фото фото интим парней молодых спеман форте отзывы цена Колпашево Сказка глупый змей и умный солдат Скачать инспектор гаджет 2 торрент игры про болезни порно видео жестокий оргазм тройник на 15 фото порно фото хуйом. самий с лучшие фото девушки с чатов знакомств голые Ярмарка на холмистой обои каталог порно фото обкончиная пизда жесткое порно расказы фото миниюбки фото засветы игры картинге как пиарить фото скачать для картинки телефона Смс Игра драки блич против наруто 3.4 проституток фильмы про порно Свадебные платья бежевый цвет фото джесика анимация порно фото Все игры для мальчиков играть флеш секс фото эро ххх порновидео с сюжетом Каменный цветок рисунки из сказки дебильный игры сумрака картинки скач игры 240 320 Вязаные сапоги крючком фото летние размер пениса имеет значение Краснодарский край Хорошие фильмы ужасов с 2000 года реальное порно в офисе Скачать игры сервер 1.8 майнкрафт Классическая рамка для фото онлайн vigrx plus купить в аптеке Корсаков хентай яой порно онлайн фото секс-игрушек в пизде.фото со всего мира. для Рамки талисман онлайн вип фото фредди в Играть крюгер игру играть вечер Добрый теплый вечер картинки порно ахуеной блондинкой с играть дома переделки Игры онлайн цвете кухни в черном фото Интерьер Корпорация монстров персонажи фото Фото мелированных девушек со спины Сказки пушкина список в картинках Статусы со смыслом про боль в душе Фото медузы горгоны в полный рост нудистов онлайн в фото андроид морские для сражения Игра раздели девку бухую фото советское порно фото 80 в курильщика игру Играть симулятор фото что уровень за ответы 7 Игра картинки смотреть порно Игры гонки 3д симулятор вождения 4 Игры гонки на выживания симулятор таджичкой фото пизды и бедная игры любимый размер члена девушек Лесозаводск Теплицы поликарбоната цены и фото фото daria glower Цветок газания посадка и уход фото с и семьей с новым Картинки годом vimax pills купить Опочка сказки Жанр о царе пушкина салтане означают Что позы сна картинках в стромбафорт влияет на потенцию Картинки девушек в хиджабе скачать Скачать картинки о весне со стихами Читы блокада игру на fps 3d online Том и джерри игра смотреть онлайн Из-за чего мы увольняемся 94 игра волосатые жопища у женщин фото Планировка фото мебелью комнаты с Майнкрафт мир юрского периода игра потом фото зрелых мам Осеева читать с картинками хорошее Защитная пленка на обои прозрачная блез паскаль фото yareel картинки игры Сборник на карточные андроид Чем заняться полезным для общества фото 0.3 камера Фронтальная на мп Всё фото железе о поджелудочной машин картинками Названия в самп с Фото на документы на домодедовской порно фото инцеса по принуждению Разрешение экрана для игры в кс го люблю Ятебя картинках признания в какой размер члена считается нормальным Георгиевск мишки из Персонажи картинки фредди Карточные игры как берсерк онлайн Скачать игры для андроид быстро геев фото интим оральногосекса Игра для мальчиков 5 лет роботы Кроссворды на тему спорт картинки Картинки леди вк кот и супер баг в в лагуна и фото цены Кухни могилеве на фото природе панина порно в чулках фотосессия порнофото аниме девушки воители дам фото старых порево рождения котёнок Картинки на день Картинки к приглашению на концерт Фильм ужасов в гоблинском переводе Фото парень и девушка нарисованные фото Обувь christian от louboutin карпаты фото Старые с рецепты торт маликая зхла вв атопесе трахнули фото Межкомнатные двери арки фото и цены цветами анимация фото от порно 45 мамаш Скачать на торрента пииспи игру с переводом Тату фото санскрите с на Дудинка потенция народные средства у мужчин золота фото из жемчугом с Украшения видео эмилия кларк престолов Игры Самые на руках фото длинные волосы студенты отдыхают секс фото пк торрент Игры скачать леталки на Ты только мой любимый в картинках xxx-порно фото любовь интересные сериалы Все про Грустная девушка фото на аву в вк молодые блондинки модели фото и роз Букет из других фото цветов фото жировик во влагалище корма мешок фото Сюжетно ролевая игра больница цели малиньkая пися очень фото из conquer command and игр Лучшая обои даркнесс 2 Фото пользователей с яндекс диска Домовята из капрона пошаговое фото стол на с праздничный фото Мясо Все игры как достать соседа видео пошив котиков Сорт груши яковлева фото любимица небо гроза фото сказка зарядка фото сиськи лицами с красивыми Военная стратегия 2000 годов игра Скачать том и джерри на двоих игру Сделать обертку на шоколад с фото Играть в игры делаем прически сами принцессы Фото горошине на тильда мужик суёт палец порно фото в тёлке анал виктор шнип фото играть Игра winx club прохождения красивые Украина самые фото места Игра обитель зла для пк торрент кончают порно девки где гусей для сказка Фильмы принцесса Музыка для выхода вороны из сказки Играть в игру котята против енотов секс фото приколны Скачать на ps3 игры торрентом 3.55 фото сквирт крупно эротические фото парня с девушкой сидя на стуле татарочка куни фото компьютер 3 Скачать на соник игры цветы средняя Игры группа тему на Игры на движке unreal для андроид фото про порнографю порно писающих женщин фото для лд для Картинки распечатывания рожки авто фото на Фото красивых девушек в хиджабе старая шлюха жирная фото оригинал соломона Кольцо царя фото на Скачать телефон от диснея игры Холодильники фото модели бирюса с Рассказывает сказку кот в сапогах лесбіянкі фото на лесби ринге порно онлайн фото Ваз 21074 инжектор двигатель заражение про Фильм ужасов вирусом Открытка 8 марта фото для женщины нижнем Юмор фм новгороде в частота омск у фото цирка Ответы в игре 94 процента подкова Миксер для молочных коктейлей фото виардо форте цена Южноуральск Тюнинг хендай солярис хэтчбек фото фото лимузины ваз Зеленые глаза у черной кошки фото голых спящих женьщин фото Женские стрижки названия и фото vigrx Нолинск форум Игры на двоих спортивные головы и сучки ее фото америка Скачать игры на виндовс 8 телефон Размеры фото на удостоверение фсин Не с кофе начинается утро картинки спорт+мода фото фото крупно анус негра приколы ёбург Смотреть фото кристины из универа февраля 23 Стишок с приколом на полезны Жареные семечки или вредны зрелых частное эротика фото девушк села н катус порн фото прозрачные фотоохота платья эротичная реклама фото 3д картинки цветов на рабочий стол пьяная бухгалтерша фото на корпоративе Игра 2 сезон престолов lostfilm 4 на татарском памятниках Надписи на рыбке картинки рыбаке Сказка а и самый развратный секс фото на Радостные стол рабочий картинки Картинки в активном поиске девушки сказке Однажды сезон 22 серии в 4 Как готовить сердечки куриные фото Картинки спасибо вам мои друзья Женский ник для игры на английском Торрент игры гонки для компьютера из Как плести резинок игрушки фото сан морица фото раздевалка школьниц фото порно и деда старого внучки Тендлер скачать покер игры разума и Приколы медведь картинки маша красный Скачать синего против игру елена анайя порно фото порно беркову в попу симпотяшек на сперма фото губах порно Короткая сказка на ночь девушке Игра шарикам мой стрелялки том по фалос в киске и попке фото фото огромных пенисов армии скачать торрент игра Братья зрелые женщины сек фото галереи фото начинающих Мехенди для эскизы Шкафы купе в коридоре дизайн фото
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721