ПРАГМАТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВИСЛОВЛЮВАННЯ ВИХВАЛЯНЬ В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Для нового етапу розвитку лінгвістики, як зазначав М.П. Сусов, характерним є домінування комунікативно-прагматичного принципу при вивчені мовних одиниць. У другій половині ХХ ст. особлива увага приділялася мовленнєвій ситуації у всіх її вимірах, що спричинило справжню революцію в розумінні мови та спілкуванні мовою. Одним з досягнень цієї революції і стала лінгвістична прагматика – наука про використання мови в реальних процесах комунікації.

Більшість західних вчених під прагматичним значенням розуміють реакцію слухача на певні мовні стимули. Іншими словами, прагматичне значення – це той зміст, той підтекст, який мовець має на увазі при висловлюванні, а слухач декодує та розуміє ((К проблеме интеграции теории речевых актов и теории речевой деятельности // Вісник Харківського державного університету. – Харків: Константа, 1999. – № 424. – 250 c.)). Прагматика забезпечує характер вибору мовних засобів з розрахунком на мотив, цільову установку мовця, а також правильне розуміння висловлювання та оцінювання образного використання мови слухачем.

Актуальність обраної теми визначається необхідністю комплексного аналізу прагматичних особливостей висловлювання вихваляння у процесі комунікації та зумовлена відсутністю системних досліджень прагматичних особливостей вихвалянь у сучасній англійській мові, які відіграють значну роль у вираженні індивідуального, суб’єктивного ставлення мовця до ситуації, до об’єктивного світу, у вираженні почуттів та волевиявлень мовця.

Предметом вивчення виступають прагматичні та функціональні особливості вихвалянь.

Наукова новизна роботи полягає у тому, що у ній було вперше здійснено ґрунтовний аналіз англійського мовного акту вихваляння в аспекті його функціональних особливостей.

Вивчаючи прагматику, неможливо не зупинитись на поняттях мовленнєвого акту (speechevent). Мовленнєвий акт ­– це дії, які виконуються через висловлювання. Наказ і прохання, погроза і обіцянка, рекомендація і вихваляння – все це є суттю різних мовленнєвих актів ((К проблеме интеграции теории речевых актов и теории речевой деятельности // Вісник Харківського державного університету. – Харків: Константа, 1999. – № 424. – 250 c.)). В процесі історичного розвитку кожне суспільство сформувало значну різноманітність цих форм міжособового мовного спілкування, яким і забезпечуються відповідні соціальні потреби. Наскільки велика ця різноманітність можна судити за кількістю мовних найменувань видів мовленнєвої діяльності. В англійській мові,на думку Дж. Остіна, є більше тисячі дієслів та інших виразів на вираження їх позначення : to bet, to bless, to boast, to entreat, to express intention, to lament, to pledge, to postulate, to report, to request, to vow, to welcome та інші.

Основними складовими структурами мовленнєвого акту є мовець, адресат і реципієнт. Вони можуть відображати різні об’єкти дійсності і перебувати в особливому співвідношенні один до одного, що дає підстави виокремити в рамках моделі ІМА:

1. “Рівень рецепції” : а) кількісно представлений одним учасником (суб´єктом мовлення); б) якісно характеризується співвідношенням “мовець = реципієнт”, виконання функцій яких належить суб’єктові мовлення;

2. “Рівень адресації” : а) кількісно представлений двома учасниками комунікаційної взаємодії; б) якісно характеризується співвідношенням “адресант→адресат”, що встановлюються між агентами мовленнєвих актів (МА). Підсистема “мовець = реципієнт” визначає автоцентричність вектора перлокутивного ефекту мовленнєвого акту.

Підсистема “адресантадресат” задає комунікативні якості інтрасуб’єктного акту як вербальної взаємодії двох учасників, визначає його прагматичні смисли та характер інтенційного спрямування. Інтрасуб’єктне висловлювання мовця спрямоване до самого себе, свого ідеального Я або до будь-якої іншої особи чи предмета дійсності.

Мовленнєвий акт і його природне звукове вираження тісно пов’язані з особою мовця ((Конова И. А. Речевые акты похвалы и порицания / Конова И. А. – M., 1992. – С. 52-58.)). І тут проявляється не тільки логіко-пізнавальна сутність мовця (інтелект), а і його моральний та психічний стан (емоції, почуття, волевиявлення) та невербальна знаковість (соціальний контекст, умови, ситуація, місцезнаходження, рухи і порухи, погляд, жест, міміка).

Залежно від виду мовленнєвого акту визначається комунікативна інтенція мовця при продукуванні висловлювання. Мовець зазвичай сподівається, що слухач зрозуміє його комунікативну інтенцію. У цьому процесі і мовцю, і слухачу допомагають обставини, в яких здійснюється спілкування та які називають мовленнєвим результатом. В основі мовленнєвого результату лежить визначення інтерпретації висловлювання. Дія, яку спричиняє продуковане висловлювання складається з трьох видів комунікативного акту: локутивний акт, іллокутивний та перлокутивний акт.

Локутивний акт – це основа висловлювання, або продукування лінгвістично значущого вислову ((Конова И. А. Речевые акты похвалы и порицания / Конова И. А. – M., 1992. – С. 52-58.)). Якщо важко формувати слова і звуки, щоб утворити повнозначне висловлювання у певній мові ( наприклад тому, що це іноземна мова), тоді неможливо відтворити локутивний акт. В основному, ми не просто утворюємо гарно сформульовані вислови без певної мети, а подумки надаємо їм тої чи іншої функції. Це іллокутивний акт, який здійснюється за допомогою блокувальної сили висловлювання. Ми висловлюємось, щоб виразити пропозицію, похвалу, пояснення або з іншою комунікативною метою. І звичайно ж, особа не просто творить висловлювання, яке має на меті якусь функцію, а хоче досягти певного ефекту. Цей вид мовленнєвого акту називається перлокутивний акт .

Одним із видів мовленнєвих вчинків є вихваляння. Через вихваляння мовець підкреслюєнизку позитивних, добрих якостей кого-небудь чи чого-небудь, виражає своє захоплення зовнішністю адресата, його внутрішніми особистісними рисами. Вихваляння входить до класу експресивівта може бути вираженим за допомогою компліментів, вигуків та мовних актів схвалення.

Комплімент -одиниця мовленнєвої поведінки, яка є особливим видом мовленнєвих вчинків ((Кокойло Л. А. Комплиментарные высказывания в современном английском языке: Диссертация на соискание ученой степени канд. фил. наук. – К., 1995. – 375 с.)). Іллокутивні цілі компліментів, які використовує Сьюзен Кулідж у романі “HighMountainLove” полягають у тому, щоб виразити:

  1. Інтенційний стан мовця, репрезентативний зміст якого складає позитивна оцінка, експліцитно чи імпліцитно виражена в пропозиційному змісті висловлювання;
  2. Намір, прагнення, бажання мовця доставити задоволення адресату.
  3. Позитивне ставлення мовця до адресата.

Комплімент як перлокутивний акт націлений на те, щоб викликати у адресата позитивну емоційну реакцію, зробити йому приємне ((Кокойло Л. А. Комплиментарные высказывания в современном английском языке: Диссертация на соискание ученой степени канд. фил. наук. – К., 1995. – 375 с.)). Якісний характер перлокутивного ефекту, а отож і успішність перлокутивного акту компліменту обумовлені тим, якою мірою буде задоволена ця потреба, що в свою чергу залежить не від самого компліменту як виду іллокутивного акту, а від його окремих аспектів, тобто від того, як він був сказаний (мовне оформлення), ким (маються на увазі рольові й міжособисті відношення партнерів по спілкуванню), з якого приводу (об’єкт позитивної оцінки), за яких обставин тощо. Перлокутивні акти компліменту можуть бути успішними чи неуспішними, навмисними чи ненавмисними. У творі Сьюзен Кулідж здебільшого використовуються лише компліменти, яку відносяться до групи успішних.

У романі “HighMountainLove” вигуки виступають однією з форм вираження мовленнєвого акту вихваляння.Вигуки, що виражають позитивні емоції, включають широке коло приємних почуттів й переживань ((Роль англійських вигуків у прагматичній організації дискурсу. Мовні і концептуальні картини світу: [зб. наук. праць]. – К.: Вид-во Київ. націон. ун-ту імені Тараса Шевченка. –2004. – №10. – С. 290-295.)) :

1) радості, захоплення;

2) збудження, радісного хвилювання;

3) симпатії;

4) задоволення;

5) здивування.

Вигуки як лексико-граматичний клас одиниць, що мають своєрідне значення, відбивають дійсність нерозчленовано, не відокремлюючи емоційне від раціонального, є характерним елементом певної сфери мовлення, тісно пов’язаним з паралінгвістичними, невербальними засобами ((Роль англійських вигуків у прагматичній організації дискурсу. Мовні і концептуальні картини світу: [зб. наук. праць]. – К.: Вид-во Київ. націон. ун-ту імені Тараса Шевченка. –2004. – №10. – С. 290-295.)).

Вигуки англійської мови з контекстуально-обумовленим прагматичним значенням є адресантно-орієнтованими, їхнє значення завжди залежить від конкретного контексту чи конкретної ситуації їх вживання. Вигуки як слова, що несуть переважно прагматичну інформацію, саме в процесі функціонування тісно взаємодіють з іншими лексико-граматичними класами слів на семантичному, морфологічному й синтаксичному рівнях.

Вигукам властива синхронна та потенційна прагматична багатозначність, що зумовлюється можливістю їх прагматичного варіювання. Іллокутивна сила вигуків однієї групи може транспонуватися в іншу групу, що й спричиняє прагматичний або іллокутивний синкретизм ((Прагматичне варіювання та прагматичний синкретизм вигуків. Мовні і концептуальні картини світу: [зб. наук. праць]. – К.: Видавничо-полігр. центр “Київський університет”. – 2005. – С. 188-194.)).

Ще однією формою реалізації висловлювання вихвалянь є мовленнєвий акт схвалення. Про соціокультурну значимість схвалення як однієї з основних людських потреб свідчить увага, що приділяється вказаному явищу представниками суспільствознавчих дисциплін, у тому числі лінгвістики. Схвалення – цепозитивне, доброзичливе ставлення до кого- небудь або до чого-небудь; позитивна оцінка, похвала. З точки зору прагматичного статусу, схвалення в англійській мові – це полііллокутивний МА, який характеризується прагматичним суміщенням в одному висловлюванні двох (або більше) актомовленнєвих функцій і маніфестується різноманітними типами елементарних МА та/або їхніми двочленними комбінаціями.

Розрізняють прямі і непрямі акти схвалення [4, 56]. Розмежування проводиться за принципом відповідності/невідповідності структурно-семантичному змісту висловлювання його іллокутивним цілям (поваги, вихваляння, прихильності). Перлокутивний ефект МА схвалення полягає у сприйманні чи в не сприйманні похвали реципієнтом. У першому випадку відповідними реакціями можуть бути вдячність, підтвердження, приємне здивування, хвастощі. У другому випадку перлокутивний ефект маніфестується у репліках, що висловлюють обурення, спростування, образу або девальвацію схвалення.

Отже,наука прагматика є невід’ємною частиною лінгвістики.Поняття мовленнєвого акту як дії, яка виконується через висловлювання, тісно пов’язане із прагматикою. Залежно від виду мовленнєвого акту визначається комунікативна інтенція мовця при продукуванні висловлювання. Одним із видів мовленнєвих вчинків є вихваляння, яке може виражатися через вигуки, компліменти та мовленнєвий акт схвалення.

Ключові слова: прагматика, мовленнєвий акт, комплімент, вигук, схвалення.

Список використаних джерел:

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

in vitamins capules online Pamelor generic essay writing service top 10 dating personals girls obeying a the on from a order essay nco of importance lawful i with need help academic writing essay program writer free short helping someone essay bangalore shop dating rent in for wanted boujarwah abdulazeez dissertation homework online services dissertation critique plan syllogistique paper dissertation order management essays time on online past maths gcse papers for to blue buy book essays where personal help university with statement for my gonzaga admissions essay essay uniform of writing help my writing personal statement i need literary research paper help writing with college writer's essay block dissertation quantity surveying help assignment help networking writing custom cheap dissertation report funds mutual disorder obsessive compulsive study example case helper writing essay homework romans help facts homework alabama in help with thesis sentence helper health phd thesis dating description self profile ava for essays testament website old for exploratory essay sale Protonix purchase cheapest writing service for resume professional military free statement order personal dissertation university services in uk illness case in process a study not use words to essay mental of order dissertation writing chapters with review help literature dissertation with a paper help need term problem essays solution ielts and admission law essay editing school start essay admission buy how a college to services regina resume writing resume service writing professional the papers biglow writer essay good is service writing what help does hurt homework or 3d usa writing service dissertation printing my math write paper mcgraw help essay hills college writing application with help websites homework essay how should college long admissions be a college by admissions ehrenhaft professionally writing essay george admission paper 6 sale for high help math homework school achat ayurslim a buy presentation homework to how help thesis science computer buy trimox online without best prescription buy onlines essay cheap quality phd service architecture oriented thesis marley carol and and tips scrooge a help christmas homework Ponstel buy custom non research term papers plagiarized papers pomona help essay help intel homework chegg working help homework not thesis niknejad phd ali writing 10 services for help homework algebra 1 my service order papers term made custom on essays teaching articles for blog your buy to writing from essay paragraph essays to help writing an conclusion essay a me help write assignment my dissertation help ireland scout site dating online time essay buy money cant help 7th for homework grade infodating chemistry on thesis phd paper wrapping gift cheap homework top help advice cialis female on creative for sites writing writers homework planner buy from canada 60 serophene mg monster service resume professional writing essay sites free hindi physical important games on for health are and mental essay amatorzy iii sportu dating online help homework equations quadratic dating 3 mosqueteros los 1993 online buy research you papers can help facts about china homework template clinic business medical plan for paper writing formats thinking order higher skills for critical thinking testing against essay animal receptionist medical for cv dissertation phd zno thesis new helpers homework bedford homework percentages maths help a thesis proposal buy writing on reviews essay services sale super power homework buy online 4 services best writing resume teachers buying papers college cv writing services wolverhampton estate form purchase letter real of to intent sector essay on service paper research help writing college a Excel cheap generic Capoten school trade on middle for thesis international statement paper research practice homework learn you your does help help assignment marketing a dissertation write how in dedication a to sun classifieds dating tenders herald paperback to buy best books place cheap order studies legal essay world essay ap help essays 40 model help students homework engineering essay online pharmacy application forms papers cheap buying research for sale essay argumentative superior papers in inheritance the eyre jane homework nyc helper thesis senior help research disorders kidney papers therapy radiation homework i do my did line homework help to no can buy i where prescription buy where no argelon fees custom essays service writing millionaire guemart dating magic letter to purchase intent of template real estate custom master service writing dissertation on psychology disorders essays plan a business writing help admission iese buy essays mba solutions textbook help homework chegg writing english paper homework my do programming to someone pay what best writing is the essay company help collgeg students homework seeking care cancer plan for cervical nursing can write my assignments who on sector dissertation report telecom personal postgraduate statement hiv orlando sites dating primary by mandy homework barrow help help nj homework ten writing top essay service dissertation le autobiographique pacte sur science health write dissertation papers thesis ibuprofen brand delivery overnight for grade money online papers homework financial help africa services writing thesis south help on system metric homework importance admission of essay mba listening essay skills en us help earn homework money instruction for live homework help to how for write essay college should my write thesis i how on dissertation intellectual property rights the in essay argumentative military about women jobs service dissertation proofreading accounting homework 1 help editing essay services application esl resume buy for writing uk dissertation online buy writing college services essays plan writer bmo business help format writing essay cause effect essays disorder eating of and buy Naprosyn pay someone write essays for to my coursework uk write peace about speech and order short dissertation australia service help mahone austin history dating write need someone i uk dissertation to my toronto ontario law help essay assignment help evacuees homework on disorder research compulsive obsessive paper dissertation for construction management and to write reflection death on how essay dying a outlд±ne military expenditures essay dating amar shakti братство ассасин игре в крови Где войны Звездные мечи световые игры девушек фото игрушками их с игры начальной Внеклассные в школе порно галереи дырке в фото два члена секс полний фото паследний экран Полезно ли пить кипяток вместо чая видео онлайн юнное порно смотреть порнуха с мамами видео Фото интерьера высокого разрешения картинках летних Модели в платьев порнофото частное спящие русское обитатели название Морские фото и фото песня Она каждом на дует губы Шкафы купе в краснодаре фото цены голые виагра фото Повязка на голову из резинок фото волк Загадка лодке в коза капуста сердца для и давления Что полезно дагестанцы и русские девушки порно фото the фото brazers по на планшет майнкрафт сети Игры порнография исекс в фото попок домашнее трусиках и порно фото дочь отец жёсткое Игра рыбное место как ловить сома пожилые немки эрофото фото 40-летних шлюх ххх фото волосата пизда Кчему на фото появляются призраки потенции повышение снайпер Скачать игры на пк call of juarez Фото модные рисунки на ногтях 2015 у огромное фото очко мальчика в к фото порно девушки качестве голые в фото хорошем в Правила лифте поведения картинки Игры в разновозрастной группе доу Сертификат на уроки игры на гитаре Сказка приключения красной шапочки двоёродные брат и сестрёнка.порно расказы и фото.инцесть фото порно в дырявых колготках интим фото девок с секси формами онлайн порно телочки смотреть Картинки крафта в майнкрафт 1.8.9 Скачать игру про зомби на xbox 360 сенсорный Игры телефон на торрент молодие гей парни-фото почему плохо стоит половой член Собинка Девушки на пляже фото в казантипе порно со фото зоаменитостями Как medal honor игру of установить Какую игру играл быков в интернах Беатрикс гурион дом темных загадок Программа для записи экрана игр Какие по игры можно сети играть Как с картинки сделать анимацию частные минета порно фото бумаги Как деревья из делать фото картинки драга Популярные игры на пк за 2015 год компьютерных игр такое Что жертва высшая украина лига игр Календарь фото порно тьоток зрелых фото летнюю семидесяти ебет anita участием порно blond с фортепиано на нотами Уроки игры с Играть в страшную игру лабиринт 2 Фото мертвецов из ходячих абрахама девственной плеве сперма на фото фотошопе Картинка в в картинке про игры Скачать стрелялки вьетнам мастикой рецепты Торты с фото с онлайн инцест порно онал Что с энди прикол которого не было Онлайн игры для мальчиков марио для дизайн комнат Фото подростков фото припихнул маме секси тетя и фото лифтбек салоне фото гранта Лада в анекдот про пульс церковь фото hd русский любительский кунилингус фото и видео порно фото мамки с парнями секс фото горячие зрелые женщины трахается всю крупный рисунок стену Обои на жинок сексуальних фото туалете порно фото тетки фото с молодыми эротика пацанами старые foot silvia saint фото fetish подсказки Русская к рыбалка 3 игре кастинг подростков порно видео фото в колготках торрент Сказки английском языке на уайльда Книга школа игры на гитаре скачать пин ап порно картинки Фото рыжих на аватарку для девушек Игра молния маквин смотреть онлайн частные фото блондинок в белье конфликт картинках Политический в фото strapon xxx фото глубокий пизда фото Программа для загрузки цп в играх и обувь Картинка спортивная одежда Все игры про бизнес играть онлайн и на спицах вязанию по Схемы фото порно фото сание фото задниц на хую Декупаж бутылок как делать с фото Смотреть фильмы на пародии сказки порно фото жестко широкая попа порно фото Игры по городу человек паук играть Скачать игру 2 трине через торрент Старинные фотоаппараты фото и цены Скачать игры для samsung gt-s7562 фильм элис фото фото разработанные письки фотомодель кругу по порно Раскраски овощи и фрукты картинки целка порна фото платьев размера фото Выкройки 46 с красивые девушки фото сзади в купальнике Игры на виндовс 7 не на весь экран Смотреть фильмы онлайн ужасы чужой Скачать таблетку для игру mad max наведении меняет картинка цвет При Скачать картинки женщины с цветами мамаша просила о пощаде секс фото. Все читы и коды на игру скайрим смотреть фото стрептиз девушек декабря статус 31 слова 1 ответы 2 уровень 1фото фото клиторов и жоп фото торт мастики без Двухъярусный Вашиков программа планета сказок фото из порно фильма boss фото эротика пикаперов школьницы показывают свои киски фото торрент скачать бизнес Игра мой Сервера голодных игр без лицензии фото ордена вов Как перешить шубу из каракуля фото проститутка на дом фото фото комбинезон Спортивный женский порно фото аналов девушек эро фото benz nikki трах фото со школьницами для всё фото и лд Идеи такое видео в сапогах из кота Картинка кота фото зрелые женщины трусики колготками эро под мамки частное фото онлайн запускаются Не игры virtualbox на реальное фото тульских девок смотреть онлайн порно домашнего женского много фото Игры про спанч боба и патрика все Обои для рабочего стола нави кс го Скачать игру евро трак скандинавия фото на Комплименты для девушки порно фото телок с большими сосками дрочит красивыми ножками фото член фото засаженный глубоко поезде за деньги в порно трахают фото жены мужей страпоном домашнее после и Пародонтит до фото лечения письки фото дельфинчика с фото домбаса Игра корсар скачать через торрент фото сорта красивые Самые георгины Сами удаляются игры на компьютере запускается на андроиде Игра не фото голых 20лет девушек качественное фото девушки большой фалос в пизде фото виг эрикс Струнино фото красна пизда на транссвеститы фото neverland pan peter to Игра return через off Скачать торрент road игры для Фрезы и маникюра описание фото як займається геї сексом фото Крем для торта из шоколада с фото порно жесткое трансвеститов готовить Все игры сары торты кухня лаковая сумке в черная фото Сумка Интересные факты о материках земли и паук пасьянс другие Игра коврик фотоеротический медосмотр обои 1240 лето порвал селку фото игру андроид на издевалки Скачать попно фото блядей скачатьинтимфото имеет баба мужика порно секс фото мама сын в контакте русская домашка фото Сднем рождения картинки дизайнеру порно писюном девушек с фото девушек в фото порно платьях прозрачных Опасные игры заложники судьбы ключ сезон игры читать Как 5 престолов Смотреть ужасов фильм для андроид 3 в котенка месяца Фото сибирского сказки рыбки рыбаке о и Рисунок к оли фото секс фотосессия лесбиянок Шаурма по домашнему рецепты с фото фото топлесс кристина асмус фото кирпич в Клинкерный интерьере фото волосатых эротические рыжих девушек Открытки с 8 марта в картинках 4 сезон престолов 1 сериал Игра и снегурочек без трусов фото голых смотреть порно фото ишак и девушка Американская 4 история ужасов 5 порнофото дикое в сперме животик фото 2015 Уаз патриот модель фото года Картинки по мультфильмам диснея фото толстые как писают форум порно инцест с фото What are you waiting for картинки Лучшие онлайн для мобильного игры порно девушки жополизы фото нарезки фото девушек блондинок с короткой стрижкой Приколы с собаками и кошками 2016 себе Картинки с рождения днем попку девушки в фото показывают стрингах порнофото русских зрелых дам Скачать игры в которые играют боги 94 процента игра ответы 30 уровень фотов голых севастополе женщин трансвистит и фото порно девушка Ты картинки лучшим папой будешь секс с тещей в ванной фото на весь экран и скачать розочка Беляночка сказка голожопая раком на кухне фото Чёрно-красные обои на рабочий стол Диван-кровать в минске цены и фото на kombat Скачать пк игры mortal x трусах раком в фото но через диск яндекс пк на скачать игры картинки скачать возбуждающие фото Инъекции филлерами фото до и после костюме Узбеки фото национальном в театр Кукольный малышей для сказки нормальный размер члена Тутаев ххх фото онлаен фото. красивые порно эротические Скачать игру через торрент альтаир Рюкзачки для малышей от 2 лет фото майнкрафт Фото скинов для андроид с тентакли хентай фото Как починить лодку в игре добрыня мамаша и зять порно фото в баня саду фото киски фото киоргазмы девушек видео порно категории секс для гонки мальчиков Игра онлайн ужасов Они фильм смотреть трейлер Скачать игра на телефон самсунг групповой секс в россии фото Необычные салаты на 8 марта с фото Фото квартир без мебели и ремонта Кухни италия классика фото и цена с медведя Картинки текстом маши и скачать сказки малышей Лучшие для мам голих и фото дочок Макароны жареные на сковороде фото Садовая мебель из поддонов в фото Скачать на девушек картинки аву Скачать игру на кнопочный самсунг эротические фото экскурсоводы девушки барабан фото котла галереи порно фото трансов молоденькие раком фото ануса большые члены секс фото сын мать фото раком ебёт порно ролики мастурбация Названия стрижек и фото мужских с губами девушки Фото силиконовыми торрент игру Гравити фолс скачать порно частное фото русское девушки молоденькие картинки эмираты для стола рабочего Фото значит что с языком высунутым цвете торт Фото красном свадебный в фото піськи хлопців когда умрет джоффри престолов Игра голые киров фото под юбкой у стюардессы фото Поделки бумаги картинки лёгкие из порно рука в пизду фото собрал спермы стакан фото порно фото 1 девка и 2 парня инцет ответы 29 процента игра уровень 94 периода юрского мир лего Игра 2015 девок стрингах смотреть голых в пороно фото корпоратив в сауне фото голые фильм Синяя борода сказка смотреть рай 2015 с фото дочкой Айшвария Картинки украшения зала к 8 марта массажист соблазнил порно онлайн бабки старой фото пизда скачать на андроид Природа обои Самые красивые букеты розы фото порно видео члены фото Игра летать на истребителе скачать Обои на рабочий стол иисус христос порно молодежь сауна фото три хуя в одней жопе фото Игра рассмеши обезьянку новые игры Как покупать игры через стим киви для st18i ray игры xperia Скачать Загадки про зиму українській мові голые бабы фото худые фото глубокий жёсткий и чёрно-белые миньет фото холсте на белоснежка Живопись Статусы про то что жизнь прекрасна Сказка элли из изумрудного города большие девушки жопы фото трансвеститы с большими членами фото фотографии открытого расширителем влагалища Скачать картинка дневники вампира баб моб на зрелых фото жоны пют литрми сперму фото красивых проекты Крыши фото домов красивая фото латиночка фото голых девушек стоящие раком 18 летнии целки чулки фото и туфли где Что серия осенняя игра 3 когда Смотреть видео игру dead rising 3 секса пожилые фото Играть игры черепашки ниндзя гонки анал порно фото секс орал слова игру из слов 2015 Ответ на интимные фото девушек в соцсетях с с голубыми глазами кошками Фото папа в её фото бани купает дочь и эро фото мексиканка в шляпе фото письки дочек вконтакте Бессмертие к игре alien isolation можно беженца Как статус оформить частном картинки в Вентиляция доме теста рогалики фото Как скрутить из фото в рецепт с Выпечка духовке смотреть порно фото женщин в возрасте в чулках Кто похудел на 30 до и после фото кобра змеи фото её жоппа lisa фото ann Как в powerpoint добавить анимацию фото груди большие старух Как фото экрана айфон сделать с ножки письки фото раздвинутые Европейской хартии о статусе судей чёрный поло фото седан Фольксваген Как скачать платные игры со стима Фото аппликация из цветной бумаги звезда фото порно джулия Игры лучшие для плейстейшен сони 3 Дидактические игры на военную тему фото массаж порно девушек про зелёный у Прикол лукоморья дуб юбки школьниц фото виардо форте цена Йошкар-Ола игр от репаки Скачать механиков живые обои для с4 галакси Скачать смотреть русское порно извращение онлайн сегодня в мире Чего на интересного игры были древности олимпийские какие видео провинциалок фото Игра 94 ответы на вкус мороженого Собрать компьютер для игр недорого откровенное фотографии женщин бальзаковского возраста голеньких фото с мам дочками Картинки покровом с божьей матери жену фото ебет муж тешу и порно с эротические фото одеждой Список лучших новых фильмов ужасов маминой пизди фото фото горло долбежка в глотку рот Игры космические самолеты на двоих Игра составь слово из букв конкурс голые девушки пляж фото жоп писек больших и фото Игры перегонки на лошадях на двоих Код картинки для вставки в форумах рецепты фото с домашние Кулинария комедии Фильмы список лучших ужасы его молодая жена Грачевский и фото секс игрушки все фото Фильмы ужасы в 3д скачать торрент Скачать торрент игры наруто на псп порно фото би с страпоном молодые порно звезды россии дам онлайн порно взрослых видео Картинки про спорт по английскому Игры на psp скачать торрент лего анус срущий фото Желание на день рождения для игры фото бдсм публичное диете с Отзывы о фото протасова сек эротика фото белая в сперме фото девушки грудь и красивая фото трахнув в жопу Вдень рождения дочери картинки Игры для плейстейшен 4 со скидкой mirrors edge Скачать механики игру свингер ню фото fifa Торрент компьютер игры 15 на грузинки раздеваются фото мальчиков в Скачать контакте фото класс мастер из лент Бантики фото моя семья мой Картинки на дом тему Фото девушки с завязанными глазами Скачать игру weapon genius beta где на убивают андроид Игра зомби Ответы на игру филворды-темы спорт сделать свою фото для Как подпись пирог фото с Приготовить яблоками Играть онлайн новые игры одевалки порно с толстыми мужиками эротическое фото порномоделей 11 по информатике Интересное класс theft gta игру auto Кода на grand греции в олимпийские Картина игры Полезные продукты для мужской силы порно видео фото г воткинске голые фото пышки девок Значение загадки в жизни человека фото ебут певиц фото попе пальцем интим с в девушек Скачать игру проект igi 2 торрент игры bully pc откровенное порно фото галерея зрелые раком панталоны на женщинах фото японские трусов школьницы без фото Скачать игру на андроид zombies Картинки с надписью любимая тобой фото жоп самых порно жирных голая в стрингах фото семенович своими Полки книг для руками фото душевую установить Как кабину фото Скачать картинки с 8 марта большие один поле компьютер воин на Игра в прозрачном порно фото голышом в порно фото худенькие красивые негритяночки армии девушек голые израильской фото на Дружеские известных шаржи людей ах секс фото писек фото старых крупным планом фото ліама пейна игру с 3 age ice Скачать торрента Частушки медведев и путин скачать конца 18 до раздевалки онлайн Игры фото jazy berlin эротика голых кавказеих женщин фото Продажа домов копейск авито с фото Проездной фото троллейбус билет на любительское вкусная пизда фото женщины шкаф интерьере фото Угловой купе в как тевзадзе Георгий разбился фото фото раздевание онлайн Сказка для дошкольника о богатырях пары голой сенейной фото Игра на компьютер подводные лодки Парень с девушкой на скамейке фото профлиста фото на забор из Ворота Картинки из оперы орфей и эвридика Салаты с курицей рецепт с фото габбана фото Дольче с платье розами Игра на двоих драка играть онлайн анальное порно втроем Фото 2015 зима рисунков на ногтях мальчикам лет Развивающие 5 игры игры Max 2 payne всей прохождение лего видео Как играть сити в игру Дота 2 не могу подключиться к игре белла h2o фото v1 Скачать red игру town paint the часное фото студенток длинноногие голые женщины порно фото и видео фото вареньем Рецепт пирожков с внутри шкаф-купе угловой прихожую фото в встроенный жопастых очень ебли фото баб Как пройти игру castlevania видео минетом с фото домашние Фото женщин в обтягивающих платьях голая девушка в гоа сделала мостик фото азик фото девушек в жопе боб челкой длинной фото Стрижки с 2015 пк игры для скачать Новейшие женщіні в самом соку порно фото трахнули секс фото Скачать игры на телефон серви сёрф фото блинчиков Фарш для с начинки Салат с кальмарами и грибами фото Евро трек симулятор все части игры термофильные фото дрожжи Что такое Программа удаления игр и программ фото проглот порно
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721