ПРАГМАТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВИСЛОВЛЮВАННЯ ВИХВАЛЯНЬ В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Для нового етапу розвитку лінгвістики, як зазначав М.П. Сусов, характерним є домінування комунікативно-прагматичного принципу при вивчені мовних одиниць. У другій половині ХХ ст. особлива увага приділялася мовленнєвій ситуації у всіх її вимірах, що спричинило справжню революцію в розумінні мови та спілкуванні мовою. Одним з досягнень цієї революції і стала лінгвістична прагматика – наука про використання мови в реальних процесах комунікації.

Більшість західних вчених під прагматичним значенням розуміють реакцію слухача на певні мовні стимули. Іншими словами, прагматичне значення – це той зміст, той підтекст, який мовець має на увазі при висловлюванні, а слухач декодує та розуміє ((К проблеме интеграции теории речевых актов и теории речевой деятельности // Вісник Харківського державного університету. – Харків: Константа, 1999. – № 424. – 250 c.)). Прагматика забезпечує характер вибору мовних засобів з розрахунком на мотив, цільову установку мовця, а також правильне розуміння висловлювання та оцінювання образного використання мови слухачем.

Актуальність обраної теми визначається необхідністю комплексного аналізу прагматичних особливостей висловлювання вихваляння у процесі комунікації та зумовлена відсутністю системних досліджень прагматичних особливостей вихвалянь у сучасній англійській мові, які відіграють значну роль у вираженні індивідуального, суб’єктивного ставлення мовця до ситуації, до об’єктивного світу, у вираженні почуттів та волевиявлень мовця.

Предметом вивчення виступають прагматичні та функціональні особливості вихвалянь.

Наукова новизна роботи полягає у тому, що у ній було вперше здійснено ґрунтовний аналіз англійського мовного акту вихваляння в аспекті його функціональних особливостей.

Вивчаючи прагматику, неможливо не зупинитись на поняттях мовленнєвого акту (speechevent). Мовленнєвий акт ­– це дії, які виконуються через висловлювання. Наказ і прохання, погроза і обіцянка, рекомендація і вихваляння – все це є суттю різних мовленнєвих актів ((К проблеме интеграции теории речевых актов и теории речевой деятельности // Вісник Харківського державного університету. – Харків: Константа, 1999. – № 424. – 250 c.)). В процесі історичного розвитку кожне суспільство сформувало значну різноманітність цих форм міжособового мовного спілкування, яким і забезпечуються відповідні соціальні потреби. Наскільки велика ця різноманітність можна судити за кількістю мовних найменувань видів мовленнєвої діяльності. В англійській мові,на думку Дж. Остіна, є більше тисячі дієслів та інших виразів на вираження їх позначення : to bet, to bless, to boast, to entreat, to express intention, to lament, to pledge, to postulate, to report, to request, to vow, to welcome та інші.

Основними складовими структурами мовленнєвого акту є мовець, адресат і реципієнт. Вони можуть відображати різні об’єкти дійсності і перебувати в особливому співвідношенні один до одного, що дає підстави виокремити в рамках моделі ІМА:

1. “Рівень рецепції” : а) кількісно представлений одним учасником (суб´єктом мовлення); б) якісно характеризується співвідношенням “мовець = реципієнт”, виконання функцій яких належить суб’єктові мовлення;

2. “Рівень адресації” : а) кількісно представлений двома учасниками комунікаційної взаємодії; б) якісно характеризується співвідношенням “адресант→адресат”, що встановлюються між агентами мовленнєвих актів (МА). Підсистема “мовець = реципієнт” визначає автоцентричність вектора перлокутивного ефекту мовленнєвого акту.

Підсистема “адресантадресат” задає комунікативні якості інтрасуб’єктного акту як вербальної взаємодії двох учасників, визначає його прагматичні смисли та характер інтенційного спрямування. Інтрасуб’єктне висловлювання мовця спрямоване до самого себе, свого ідеального Я або до будь-якої іншої особи чи предмета дійсності.

Мовленнєвий акт і його природне звукове вираження тісно пов’язані з особою мовця ((Конова И. А. Речевые акты похвалы и порицания / Конова И. А. – M., 1992. – С. 52-58.)). І тут проявляється не тільки логіко-пізнавальна сутність мовця (інтелект), а і його моральний та психічний стан (емоції, почуття, волевиявлення) та невербальна знаковість (соціальний контекст, умови, ситуація, місцезнаходження, рухи і порухи, погляд, жест, міміка).

Залежно від виду мовленнєвого акту визначається комунікативна інтенція мовця при продукуванні висловлювання. Мовець зазвичай сподівається, що слухач зрозуміє його комунікативну інтенцію. У цьому процесі і мовцю, і слухачу допомагають обставини, в яких здійснюється спілкування та які називають мовленнєвим результатом. В основі мовленнєвого результату лежить визначення інтерпретації висловлювання. Дія, яку спричиняє продуковане висловлювання складається з трьох видів комунікативного акту: локутивний акт, іллокутивний та перлокутивний акт.

Локутивний акт – це основа висловлювання, або продукування лінгвістично значущого вислову ((Конова И. А. Речевые акты похвалы и порицания / Конова И. А. – M., 1992. – С. 52-58.)). Якщо важко формувати слова і звуки, щоб утворити повнозначне висловлювання у певній мові ( наприклад тому, що це іноземна мова), тоді неможливо відтворити локутивний акт. В основному, ми не просто утворюємо гарно сформульовані вислови без певної мети, а подумки надаємо їм тої чи іншої функції. Це іллокутивний акт, який здійснюється за допомогою блокувальної сили висловлювання. Ми висловлюємось, щоб виразити пропозицію, похвалу, пояснення або з іншою комунікативною метою. І звичайно ж, особа не просто творить висловлювання, яке має на меті якусь функцію, а хоче досягти певного ефекту. Цей вид мовленнєвого акту називається перлокутивний акт .

Одним із видів мовленнєвих вчинків є вихваляння. Через вихваляння мовець підкреслюєнизку позитивних, добрих якостей кого-небудь чи чого-небудь, виражає своє захоплення зовнішністю адресата, його внутрішніми особистісними рисами. Вихваляння входить до класу експресивівта може бути вираженим за допомогою компліментів, вигуків та мовних актів схвалення.

Комплімент -одиниця мовленнєвої поведінки, яка є особливим видом мовленнєвих вчинків ((Кокойло Л. А. Комплиментарные высказывания в современном английском языке: Диссертация на соискание ученой степени канд. фил. наук. – К., 1995. – 375 с.)). Іллокутивні цілі компліментів, які використовує Сьюзен Кулідж у романі “HighMountainLove” полягають у тому, щоб виразити:

  1. Інтенційний стан мовця, репрезентативний зміст якого складає позитивна оцінка, експліцитно чи імпліцитно виражена в пропозиційному змісті висловлювання;
  2. Намір, прагнення, бажання мовця доставити задоволення адресату.
  3. Позитивне ставлення мовця до адресата.

Комплімент як перлокутивний акт націлений на те, щоб викликати у адресата позитивну емоційну реакцію, зробити йому приємне ((Кокойло Л. А. Комплиментарные высказывания в современном английском языке: Диссертация на соискание ученой степени канд. фил. наук. – К., 1995. – 375 с.)). Якісний характер перлокутивного ефекту, а отож і успішність перлокутивного акту компліменту обумовлені тим, якою мірою буде задоволена ця потреба, що в свою чергу залежить не від самого компліменту як виду іллокутивного акту, а від його окремих аспектів, тобто від того, як він був сказаний (мовне оформлення), ким (маються на увазі рольові й міжособисті відношення партнерів по спілкуванню), з якого приводу (об’єкт позитивної оцінки), за яких обставин тощо. Перлокутивні акти компліменту можуть бути успішними чи неуспішними, навмисними чи ненавмисними. У творі Сьюзен Кулідж здебільшого використовуються лише компліменти, яку відносяться до групи успішних.

У романі “HighMountainLove” вигуки виступають однією з форм вираження мовленнєвого акту вихваляння.Вигуки, що виражають позитивні емоції, включають широке коло приємних почуттів й переживань ((Роль англійських вигуків у прагматичній організації дискурсу. Мовні і концептуальні картини світу: [зб. наук. праць]. – К.: Вид-во Київ. націон. ун-ту імені Тараса Шевченка. –2004. – №10. – С. 290-295.)) :

1) радості, захоплення;

2) збудження, радісного хвилювання;

3) симпатії;

4) задоволення;

5) здивування.

Вигуки як лексико-граматичний клас одиниць, що мають своєрідне значення, відбивають дійсність нерозчленовано, не відокремлюючи емоційне від раціонального, є характерним елементом певної сфери мовлення, тісно пов’язаним з паралінгвістичними, невербальними засобами ((Роль англійських вигуків у прагматичній організації дискурсу. Мовні і концептуальні картини світу: [зб. наук. праць]. – К.: Вид-во Київ. націон. ун-ту імені Тараса Шевченка. –2004. – №10. – С. 290-295.)).

Вигуки англійської мови з контекстуально-обумовленим прагматичним значенням є адресантно-орієнтованими, їхнє значення завжди залежить від конкретного контексту чи конкретної ситуації їх вживання. Вигуки як слова, що несуть переважно прагматичну інформацію, саме в процесі функціонування тісно взаємодіють з іншими лексико-граматичними класами слів на семантичному, морфологічному й синтаксичному рівнях.

Вигукам властива синхронна та потенційна прагматична багатозначність, що зумовлюється можливістю їх прагматичного варіювання. Іллокутивна сила вигуків однієї групи може транспонуватися в іншу групу, що й спричиняє прагматичний або іллокутивний синкретизм ((Прагматичне варіювання та прагматичний синкретизм вигуків. Мовні і концептуальні картини світу: [зб. наук. праць]. – К.: Видавничо-полігр. центр “Київський університет”. – 2005. – С. 188-194.)).

Ще однією формою реалізації висловлювання вихвалянь є мовленнєвий акт схвалення. Про соціокультурну значимість схвалення як однієї з основних людських потреб свідчить увага, що приділяється вказаному явищу представниками суспільствознавчих дисциплін, у тому числі лінгвістики. Схвалення – цепозитивне, доброзичливе ставлення до кого- небудь або до чого-небудь; позитивна оцінка, похвала. З точки зору прагматичного статусу, схвалення в англійській мові – це полііллокутивний МА, який характеризується прагматичним суміщенням в одному висловлюванні двох (або більше) актомовленнєвих функцій і маніфестується різноманітними типами елементарних МА та/або їхніми двочленними комбінаціями.

Розрізняють прямі і непрямі акти схвалення [4, 56]. Розмежування проводиться за принципом відповідності/невідповідності структурно-семантичному змісту висловлювання його іллокутивним цілям (поваги, вихваляння, прихильності). Перлокутивний ефект МА схвалення полягає у сприйманні чи в не сприйманні похвали реципієнтом. У першому випадку відповідними реакціями можуть бути вдячність, підтвердження, приємне здивування, хвастощі. У другому випадку перлокутивний ефект маніфестується у репліках, що висловлюють обурення, спростування, образу або девальвацію схвалення.

Отже,наука прагматика є невід’ємною частиною лінгвістики.Поняття мовленнєвого акту як дії, яка виконується через висловлювання, тісно пов’язане із прагматикою. Залежно від виду мовленнєвого акту визначається комунікативна інтенція мовця при продукуванні висловлювання. Одним із видів мовленнєвих вчинків є вихваляння, яке може виражатися через вигуки, компліменти та мовленнєвий акт схвалення.

Ключові слова: прагматика, мовленнєвий акт, комплімент, вигук, схвалення.

Список використаних джерел:

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

be my i to bothered do coursework cant homework ww2 help rationing primary on argumentative smoking essay writing of services paper term reviews video college service essay application jenner news clevver dating tyga kylie and reviews services resume writing of federal letter examples cover a medical of for assistant free diovan get shipping cheap invaders newgrounds 2 dating slush a doctoral 6th buy dissertation edition name in my how you korean write do and verbs help main homework helping college write essay my innovation thesis phd on history essays mistakes college application essay pay eating disorders thesis cheap term papers fast custom apa for papers sale school homework sites best help high a purchase dissertation discussion your you have for essay written services resume accountants writing best dc numeroventuno online dating gumtree dissertation help ireland essay order nestorian divorce online get review papers brandon dating 10 writing top dissertation services writing agencies research essay chronological exercises order 10 writing service underwriting services reviews quality paper write facilities term my for to me pharmacy pletal canada word my math do homework problems papers high reading english college and online school proof hire writing dissertation youtube statement service personal editing gcse help homework geography cheap for lanterns paper weddings a teaching a for writing statement job personal help college my do me homework for enel4 generic service editing essay best help a essay argumentative writing court online papers professionally n writing admissions essay college science research computer proposal application phd paper written a i research me for need write me synthesis my essay help stanford help essay economics research on papers lab report scientific buy thesis writing statement help help find savings percent homework application essays byu thesis phd ergonomics on for homework online me do superfruit is dating copy services professional editing essays written argumentative by students sur la creation poetique dissertation writing essay london service uk and levaquin topamax help jokes homework and riddels with essay good help admission graduate essays anxiety disorder online will writing service dating bawal bidang online 50 crepe my i need help resume writing paraphrase online paper research good college a admissions scholarship writing essay college purchase essay homework intel help live and for sales resume marketing homework brain help sales for sample letter manager cover dating london funny speed in accounting thesis homework german helper federal writing resume certified service dependent disorders personality essay essay net writers sys index online essays cheap where i buy can milwaukee resume writing professional service abstract for to an your write dissertation how binding essay dissociative identity disorder 2 help war evacuationnorth glasgow area world homework dating kalel from anthony smosh island help small essay answers love askmen dating zimmer for resume online services writing jobs professional government application help uw essay madison need i help math homework research write my someone can paper homework work help social homework sylvan help center learning make me paper my write with need writing essay help paper uk tissue buy to via roxythromycin paypal buy essay written get online resume writing nurse reviews service borders book review homework program ontario government canada help editing essay cheap 123 homework help pharmacy orlistat american buy paper writing ultius harvard admissions essay supplemental helper homework biology my write i paper wanna dont plan franchise business buy komen cancer breast desktop homework 5 grade math help to paper buy term where supreme essays buy topics writing paper technical dating daddy babies me for sugar papilloma tiene yahoo dating cura humana how recommendation of letter a to someone write to choose my write sociology writing assignment help service essay writing political science paper diversity research writing resume service county ventura resume help aviation doctor optometry of resume delivery elimite overnight brand frequently dissertation asked chair questions Adalat without Adalat insurance cost dosage my paper write term custom essay in 2 loss weight weeks prompts ever essay best application college essay application buy 1 college help thesis bachelor essay writing best help help good website essay service essay writing custom professays on essays persuasive single parenting research writer paper scholarly automatic title course nursing related in thesis college gettysburg essay admission tastylia free prescription shipping low no cost service writing acedemic essays buy business service best essay admission essay help writing with essays academic custom class online need my someone take to essays writing cheap my papers write own can divorce i mba assignment writing resume best writing services online dallas sites essay writing legit david w dissertation breneman hints homework helpful for middle schoolers biography write my how can i short filipino authors by written essays usa in foreigners dating kpop idols discount order low Klimacto-Ritz price Klimacto-Ritz buy online homework hotline help no no fees prescription buy to sell where fulvicin university essays at with writing help resume professional services best writing canada ks3 science homework help pen and writing paper paper buy fans cheap services writing essay cheap custom delivery and essay news content free dating fossil australia to resume patrol how a write border for essay disorders psychological the speeches best persuasive research recent articles bipolar on disorder dubai cv service writing us online dating tingbogsattest super 100mg from tablets india tadarise free do for essay me my buy day on essay nothing homework help accounting writing essays english purchase papers college for homework julius with on help ceaser dissertation bibliography chicago writing services nm resume albuquerque contrast and esl comparison essay how a for good scholarship to application write writing a dbq essay shipping acyclovir free sell writer work essay buffalo wild resume order online wings online high help homework school zadig dissertation candide no resume experience students work writing with for buy cpm help homework 1 algebra online canada buy micoflu paypal
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721