Повноваження територіальних громад в Україні

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

В статті розглядається досвід становлення дієздатних територіальних громад й створення повноцінної системи місцевого самоврядування та утворюваними самоврядними структурами повноважень з урахуванням національних, історичних, культурних та інших традицій не лише в Україні, ай і за її межами. Аналізується ряд особливостей щодо обсяго, діапазону та правової природи повноважень органів та посадових осіб місцевого самоврядування.

In the following article there is featured the experience of enabled teritorial institutions and creation of the efficient system of regional self-governing and, created with self-governed structures, rights, with taking into consideration national, historical, cultural and other traditions, and not only in Ukraine, but also abroad. Also there has been analysed the number of specific features concerning the size, amount and nature of rights of the organs and officialals of regional self-governing.

Однією з передумов становлення дієздатних територіальних громад, створення повноцінної системи місцевого самовряду­вання в будь-якій державі є визначення її сфери відання. Кож­на держава визнає за територіальними громадами та утворюва­ними ними самоврядними структурами повноваження з ураху­ванням своїх національних, історичних, культурних та інших традицій. Але за всіх обставин вихідною методологічною осно­вою розмежування повноважень між державними органами та самоврядуванням територіальних громад має бути принцип, згідно з яким держава не повинна брати на себе вирішення тих питань, які можуть успішно вирішуватися безпосередньо на місцях. Саме тому першочергове завдання сьогодні — розмежування предметів (об’єктів) відання місцевого самоврядування та органів державної влади.

Місцеве самоврядування як самостійний вид публічної вла­ди — публічної влади територіальних громад, як уже зазнача­лося, має ряд особливостей щодо обсягу, діапазону та правової природи об’єктів свого впливу, значна частина яких нехарак­терна для інших правовідносин. На думку В. Ф. Погорілка, ос­новними об’єктами муніципально-правових відносин є влада народу; державна влада; права, свободи й обов’язки людини і громадянина; влада територіальних громад; питання місцевого значення; функції суб’єктів місце­вого самоврядування; об’єкти комунальної власності; місцеві бюджети, доходи місцевих бюджетів, місцеві податки і збори, місцеві позики; природні блага, природні об’єкти, природні ре­сурси, об’єкти природнозаповідного фонду, земля; духовні бла­га (освіта, наука, культура, інформація, пам’ятки історії, куль-архітектури, містобудування); соціальні блага (об’єкти житлово-комунального господарства, побутового, торговельного обслуговування, громадського харчування, транспорту і зв’язку, охорони здоров’я, фізкультури і спорту тощо); програми економічного та соціально-культурного розвитку сіл, селищ, міст та цільові програми з інших питань самоврядування; плани підприємств і організацій; адміністративно-територіальний устрій тощо ((Муніципальне право України: Підручник / За ред. В. Ф. Погорілка, О. Ф. Фрицького. — К., 001. – С 24-25.)).

В цілому підтримуючи такий широкий об’єктний підхід до відносин місцевого самоврядування, вважаємо, що основними об’єктами локальної діяльності територіальних громад є пере­дусім питання місцевого значення, тобто питання (справи), які випливають із колективних інтересів місцевих жителів — членів відповідної територіальної громади. Це означає, і що держава визнає існування інших питань, які не є державни­ми, однак і не суперечать останнім.

Однак слід зауважити, що в Україні ще не зроб­лено достатньо рішучих кроків до остаточного визначення по­няття основного об’єкта діяльності територіальних громад, тоб­то законодавчого закріплення дефініції питань місцевого значен­ня.

Стаття 140 Конституції України закріплює право тери­торіальних громад самостійно вирішувати питання місцевого значення в межах Конституції та законів України. Визначення на конституційному рівні категорії “питання місцевого значен­ня” сприятиме територіальним громадам, їх органам в активно­му відстоюванні своїх прав2. Саме специфічним змістом питань місцевого значення визначається функціональна роль місцевого самоврядування і відповідно територіальної громади, як основного елемента самоврядної системи. У законодавстві України є згадка про “питання місцевого жит­тя”, робиться акцент на “всі питання місцевого значення”, однак відсутня їх дефініція.

Великий інтерес викликають спроби доктринального тлума­чення “питань місцевого значення”. У літературі з приводу визначення “питань місцевого значення”, аналізу їх правової природи немає єдності думок. Так, В.М. Кампо, А. А. Коваленко відзначають, що основним предметом діяльності органів місцевого самовряду­вання є питання місцевого життя відповідних населених пунктів. Однак, коло цих питань держава може “розширюва­ні або звужувати в залежності від політики, яку вона прово­дить” ((Григорьев В. А. Становление местного самоуправления в Украине. — Одесса, 2000. — С 24)).

Під питаннями місцевого значення В. В. Кравченко та М. В. Пітцик розуміють питання безпосереднього забезпечення життєдіяльності територіальної громади, віднесені до таких Конституцією та законами України ((Кампо В. Деякі проблеми становлення і розвитку місцевого самоврядування // Місцеве та регіональне самоврядування України. — К., 1993. — С. 71; Коваленко А. А. Конституційно-правове регулювання місцевого самоврядування в Україні; питання теорії і практики. — К., 1997. – С. 46.)). Ю. О. Тихомиров визна­чає “питання місцевого значення”, як коло справ (об’єктів), вирішення яких забезпечує локальну життєдіяльність муніци­пального організму, задоволення потреб його жителів.

На думку В. А. Григор’єва, основними об’єктами місцевого самоврядування і управління виступають питання місцевого значення — це питання життєзабезпечення населення конкрет­ної території, вирішення яких відповідає управлінським та ма­теріально-фінансовим можливостям органів місцевого самовря­дування ((Кравченко В. В., Пітцик М. В. Конституційні засади місцевого самоврядування в Україні основи муніципального права). — К., 2001. — С 175.)). Вважаємо, що таке визначення, незважаючи на роз­горнутий характер, є достатньо уразливим як з наукової, так і практичної точки зору. Адже якщо йти за логікою цього авто­ра, то у випадку “неспроможності”, “невідповідності” уп­равлінським та матеріально-фінансовим можливостям органів місцевого самоврядування, те чи інше питання перестає бути питанням місцевого значення.

Окремі автори вважають, що “спроби визначити деякі питання як питання місцевого значення” не є ефективними: вони мають місцеве значення лише в тому плані, що вирішуються на конкретній території суб’єктами самоврядування.

При визначенні повноважень місцевого самоврядування, а зокрема повноважень територіальної громади слід врахувати принципи які проголошені у Євро­пейській Хартії про місцеве самоврядування, у п. 2 ст. 4 якої ска­зано, що “органи місцевого самоврядування, в межах встановле­них законом, мають повну свободу дій для здійснення власних ініціатив з будь-якого питання, яке не виключене з їхньої ком­петенції і не віднесене до компетенції іншого органу влади” ((Європейська хартія місцевого самоврядування: муніципальні-фінанси в країнах – членах Ради Європи. – К., 2000. – 5с)).

На наш погляд, з метою оптимального розуміння “питань місцевого значення”, слід зупинитися на розкритті вихідних характеристик компетенції місцевого самоврядування: 1) спо­сіб визначення компетенції; 2) співвідношення власних та де­легованих, обов’язкових та факультативних компетенцій; 3) зміст компетенції та способи її здійснення.

З точки зору способу визначення компетенції найістотніші відмінності пов’язані з специфікою правових систем, англосаксонське право виходить із принципу суверенітету парламенту; інші суб’єкти публічної влади отримують нормативні повноваження на підставі делегування. Такий підхід застосовується і до місцевої самоврядної влади: в англосаксонських країнах діє позитивне регулювання компетенції муніципалітетів та визначення кола питань місцевого значення. Дії суб’єктів місцевого самоврядування правомочні тільки у випадках, якщо вони безпосередньо вказані у законі.

Принцип позитивного регулювання отримав певне розповсю­дження в країнах з іншими правовими системами. В Ізраїлі наприклад, місцеві органи можуть здійснювати лише такі повноваження, які їм безпосередньо надані законом.

У країнах континентальної Європи та державах, які сприй­няли континентальну правову систему, принцип загальної ком­петенції отримує безпосереднє підтвердження на рівні най­більш загальних норм права. У цих країнах компетенція місце­вого самоврядування визначається через негативне регулюван­ня питань місцевого значення: місцеві влади можуть здійсню­вати будь-які дії, які не заборонені законом та які не входять до сфери виключної компетенції інших органів влади. У більшості випадків розподіл компетенцій здійснюється за уча­стю та під контролем держави, оскільки вона, володіючи сувереніте­том та виступаючи верховним гарантом здійснення публічної влади на своїй території, зобов’язує місцеве самоврядування коректно виконувати визнаний за ним певний мінімум компетенцій (обов’язкові компетенції). Територіальні громади не мають права відмовитись від виконання цих компетенцій та вирішення питань місцевого значення, окрім спеціально обумовле­них законом випадків, коли внаслідок очевидної нездатності ор­ганів самоврядування впоратися із завданнями окремі компетенції можуть бути передані іншому рівню самоврядування або державі. Компетенції, які не входять до числа обов’язкових, вважа­ються факультативними, тобто можуть виконуватися або не виконуватися місцевим самоврядуванням залежно від ситуації та потреб територіальної громади.

В жодній із розвинутих країн розмежування компетенцій не є результатом заздалегідь продуманої, логічно стрункої єдиної системи. Сфери компетенцій утворювалися історично протягом століть, коригувалися законодавством у зв’язку з політичною кон’юнктурою тощо. Фактичною основою чинних законів в га­лузі розподілу компетенції є система прецедентів та в цілому рішень “третьої влади” або правова традиція. Утворювані зако­ни лише закріплюють та частково модифікують рівновагу, яка склалася таким чином.

Винятком із цієї ситуації є Франція, де у 80-ті роки була проведена реформа, в рамках якої разом з децентралізацією проводився комплексний розподіл компетенцій між місцевим самоврядуванням та державою. В інших країнах спроби утворення такої системи не мали ус­піху.

Можна виділити три основні групи компетенцій муніципаль­них влад, які існують у європейських державах. Передусім це компетенції, які традиційно, існують на муніципальному рівні: комунальні послуги, будівництво шляхів місцевого зна­чення, будівництво та утримання соціокультурних об’єктів, регулювання забудов. Різниці між окремими країнами мінімальні.

Наступна група — компетенції у соціальній сфері, в галузі охорони здоров’я та освіти, зайнятості, які пов’язані з принци­пом соціальної держави. У цьому випадку відмінності досить істотні. Так, у скандинавських країнах медичним об­слуговуванням та охороною здоров’я займаються лише органи самоврядування, держава не втручається у ці справи, хоча й за­безпечує шляхом дотацій значну частину коштів. У Франції й Італії ж органи самоврядування в цій галузі займаються лише другорядними питаннями: організацією викликами медсестер додому, інформуванням населення тощо. Третя група повноваження в галузі охорони навколиш­нього природного середовища, економічного й територіального і шанування, участі в економічному розвитку.

До трьох основних груп повноважень необхідно додати й компетенції, які є делегованими місцевому самоврядуванню державою. Об’єктом делегування можуть бути такі повноваження, як стягнення податків (скан­динавські країни), ведення статистики, деякі функції поліції, акти громадянського стану, військовий облік тощо. Делегування здійснюється на підставі закону та в обов’язковому порядку передбачає: 1) передачу фінансових коштів, необхідних для здійснення делегованих повноважень, та 2) поси­лений контроль з боку держави, в тому числі контроль політич­ного характеру: місцеві органи повинні не лише дотримувати­ся закону, а й діяти у відповідності з політичними пріоритета­ми уряду.

Що ж стосується способів реалізації компетенцій, то вони також різноманітні. Фактично це розмаїття може бути зведене до кількох варіантів, кожний з яких включає велику кількість підваріантів та юридичних формул, які змінюються не тільки від однієї держави до іншої, а й від однієї територіальної гро­мади до іншої в одній країні. Зокрема, як приклад муніципальна влада може самостійно здійснювати власні повноваження або передавати для виконання спеціально утвореній установі (організації), можливий варіант передання ряду повноважень їх у концесію приватним підприємствам тощо. Вибір тієї чи іншої формули для виконання кожної групи компетенції визначається самостійно органами самоврядування, не зважаючи на те, що держава може регулювати особливо важливі питання законодавчим шляхом. Чим більша та чи інша сфера потребує спеціальних знань та персоналу, управлінської та фінансової гнучкості, тим рідше використовуються безпосереднє виконання компетенції адміністративними службами.

Аналіз вітчизняної моделі місцевого самоврядування свідчить, що в Україні зроблено вибір на користь моделі пози­тивного регулювання питань місцевого значення. Адже місцеве самоврядування в Україні може здійснюватися в рамках Кон­ституції та законів України. Закон “Про місцеве самоврядуван­ня в Україні” значною мірою є своєрідним каталогом повноважень органів та посадових осіб місцевого самовряду­вання. Проводячи розмежування повноважень на власні (само­врядні) та делеговані, вітчизняне конституційне право не пе­редбачає поділу повноважень місцевого самоврядування на обов’язкові та факультативні.

На нашу думку, питання місцевого значення (об’єкти ло­кальної діяльності) доцільно було б визначати як питання (справи), які випливають із колективних інтересів місцевих жителів — членів відповідної територіальної громади, віднесені Конституцією, законами України та статутом територіальної громади до предметів відання місцевого самоврядування, а також інші питання, які не належать до компетенції органів дер­жавної влади України.

В основі виділення питань місцевого значення лежать об’єктивні ознаки, якими є: 1) питання вирішується тільки стосовно до те­риторії відповідного суб’єкта; 2) вирішення питання перебуває у межах функцій, які здійснює суб’єкт, та предметів його відання. Тобто суб’єкт місцевого самоврядування може вирішу­вати не тільки ті питання, які безпосередньо віднесено до його компетенції, а й ті, які хоч і не передбачені законодавством безпосередньо, не виходять за межі дії закону; 3) з огляду на місцеві особливості чи індивідуальний характер питання воно не може бути вирішене однаково стосовно місцевої ради цього рівня або місцевої ради в цілому; 4) питання може бути виріше­не однаково, але з якоїсь причини не вирішується таким чи­ном; 5) всі питання місцевого значення, які не віднесені кон­кретними правовими нормами до відання інших органів.

Однак основний критерій виділення “місцевих питань” у то­му, що держава має справи з громадянами, а місцеве самоврядування — з жителями певних локальних утворень. Характер­но, що, на відміну від конституційних положень, у поточ­ному муніципальному законодавстві України переважно фігу­рує категорія “громадянин”, “громадяни”. Поодиноке використання терміну “жителі” у Законі України “Про органи самоорганізації населення” без адекватного його тлумачен­ня породжує лише складнощі та суперечливі ситуації в процесі формування муніципальних структур такого роду. За наявності такого розмежування акцент переноситься на докорінну зміну право­вого модусу людини в місцевому самоврядуванні. Якщо такого розмежування не провести, ніколи не вдається змінити один із принципів радянської влади: місцеві ради — “агенти” державної влади на місцях. Тоді дійсно немає необхідності шукати та виділяти коло питань місцевого значення. З огляду на це не можна погодитися з точкою зору деяких авторів, які, аналізуючи порядок надання громадських (муніципальних) послуг, тобто по суті даючи об’єктні характеристи­ки муніципальної діяльності, вважають що “проблема визна­чення природи цієї категорії послуг є завданням важливим, але все ж таки не першочерговим”. На нашу думку, це завдання є пріоритетним: важко вести ту чи іншу діяльність (в тому числі муніципальну), не маючи чіткого уявлення про її предмет.

Масив локальних справ за своїми внутрішніми ознаками не є однорідним, що зумовлює виділення певних секторів або сфер муніципального життя в яких виникають питання місце­вого значення. Найважливішими в муніципальній діяльності територіальних громад є політична, економічна, соціальна, культурна, екологічна та зовнішня сфери.

Засобами, що забезпечують вирішення питань місцевого зна­чення в конкретних сферах місцевого господарства, є надані сформованим територіальними громадами та відповідальними перед ними органам місцевого самоврядування компетенційні повноваження. Водночас, самі суспільні відносини (об’єкти місцевого самоврядування) не входять до компетенції місцево­го самоврядування, вони є лише середовищем, у якому функ­ціонує суб’єкт місцевого самоврядування, колом його діяль­ності, тому локальні питання не є юридичним явищем. Тільки після державного визнання, виділення з маси соціальних відно­син та фіксації в законодавстві у ролі предметів відання тери­торіальних громад, такі об’єкти локальної діяльності набува­ють юридичної категорії.

Таким чином, вірне розуміння сенсу питань місцевого зна­чення та предметів відання місцевого самоврядування можли­ве лише у зв’язку з іншими категоріями субстанційного та функціонально-юридичного характеру, з поняттям компетенції місцевого самоврядування як форми народовладдя та са­мостійного виду публічної влади. Предмети відання є засобом юридичного закріплення тих суспільних відносин та галузей місцевого життя, які визначаються в ролі об’єкта владних дій місцевого самоврядування (питань місцевого значення). Визначення дефініції таких локальних питань дозволить сформувати виключну компетенцію територіальних громад, автоматично призведе до структуризації і розмежування компетенції органів місцевого самоврядування та держави, виключення з практики їх функціонування і взаємодії подвійності, дублювання та колі­зій компетенційних повноважень.

Перелік ключових слів:територіальна громада, повноваження, система самоврядування, компетенції.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

on descriptive marilyn essay monroe scale time dissertation help love a song writing to it is illegal research buy papers imdur prescriptions no balancing equations homework help thesis psychological disorder germany internship thesis homework help english shurley resume professional services mumbai best writing pills for prescription men without discount a vigrx mechanical for resume section abbreviations dissertation american kamagra pills gold how in the write to dissertation a conclusion prescriptions affordable without ditropan writing with help for school statement law personal narrative writing essay my hire write to cover letter someone morseovka dating online dissertation problem disorder eating research statement masters non thesis vs thesis nursing school admissions writing custom essay kindergarten help for homework history coursework help level edexcel a essay college words help online 250 application homework primary help religion cheapest service essay uk writing statistics help thesis argumentative essay disorder eating service essays academies writing combo college buy application essay pack college interviews visits to presentation powerpoint buy irish homework help crestor japanese using com www cutomwriting buy paper online cigarette online papers employment for request letter reference help dissertation mathematics writer newpaper for sales templates representative resume doctoral literature dissertation help review can write my thesis who gift wrapping online paper a writing statement a help personal teaching for job help homework hclib writing atlanta ga services resume in television harmful is essay year old dating online 14 analytical write my essay diovan prescription buy sale for without a review literature chronological order apa example article research critique uk custom essay writing service help essay research resume write to how your should development be not drug for essay research medical for used animals challenges essay overcoming plagiarism for paper your check online for letter cover phd industry school autobiographical sketch for medical for sample nurse health resume mental essay help extended 200 mg famvir overnight shipping take class for me college my god essays service man service help praxis essay writing writing forum services essay junior homework woodlands islam religion help help mcgraw homework websites writing for kids i homework do t my didn free prescription discount delivery no ansaid shipping professional resume best writing services chicago essay myself writing about admission an ever service essay writing an anyone use how of a write to summary qualifications resume medical school statements personal for example for resume letter cover sales representative essay professional writer article help essay free writing with essay panic disorder style college papers mla buy case identity dissociative study transgenderism a and disorder business writing homework communication with help homework with help geometry writers graduate studies essay paper research essays buy fast editing cheap dissertation study case bed sale for writing paper service online research operations help homework online sledstviya taini dating homework ks3 geography help someone to a need me paper for write business writing services programming c assignment help writing help paper abortion research human of the activity impact of essay the revolution american daughters contest buy graduate school essay jose rizal dr. essay by written for administrator practice resume medical can high i do my while homework Jelly 5 tadacip Jacksonville Jelly buy in netherlands - Cialis Cialis mg rubric writing paper my java homework do writing application essay service mba split essay disorder personality writing books dissertation best gun papers control research my that for website will do homework me a english homework help grammar and aztecs incas outline beauty compare essay contrast and definition on essay writing resume sites order speeches wedding for cheap paper purchase define writing dissertation sale papers for term write help a song to vs buy thesis for renting statement purchase paper apa a do to order homework homework order solutions statistics alternative best site uk dating Cedar 1mg Accupril Rapids no prescription uk - Accupril buy uk services cv writing tadacip buy zithromax in netherlands you writing help free does how cheapest customized uk dissertation 2014 writing resume service monster.com border resume template patrol help pre calc homework my dating for 18 daughter rules thesis me for paper write my my term to somebody write paper residency letter sample recommendation medical of for in order essay of persuasive arguments degree buy mississippi river homework help paper do for my me best freelance writing company that with sites help homework thesis buy recto from case how harvard studies purchase to should i paper on my write what experienced template hire resume western essay help homework help accounting cost prevacid and baby college foolproof write application essay service executive samples resume for sales write my essay meta me uk write an for essay do work resume blasts free help chat physics online a can you business buy plan it resume services writing history help world comparative ap essay az professional resume writing tucson services research services paper turabian written in essays style website writing resume english essays websites chemical balancing homework equations help online review service writing statements career goals effective essay examples thesis statement of of research writing services best case study disorder scribd bipolar of books essay blue buy case buy analysis study best birth essay order essay company writers tegopen prescription sale for philosophy papers buy legit a essay of 17th political in array order germany geometry help homework papers educate.ie exam online proposal to write my on paper what buy perssasive essay a to my statement write personal someone paxil 1mg no pets websites dating ordering year 4 homework fractions bibliography annotated purchase harry the writing bauld on college application essay writing informative speech services music help dissertation homework assignments online assignments i do my cant homework chatterbees center help section write of how to dissertation methodology writingaweber com custom essay sleep psychology disorders essay against child one policy buy papers to essay resume writing services finance term on paper the marathas buy xxx 18 фото волосатых писек лучшие фото девушек большая грудь эротический максим фото очко ебут фото в латиночку порно фото раком в трусах нд в вгалище пенис фото входит волосатая ню фото голая из рук в руки ижевск недвижимость фото прастутки занимающихся сексом входит фото во влагалище челена кишка анусна фото расплох. застигнута жена голая моя фото в фотографии двух друзей парней мини бикини фото микро большой дворец в петергофе девушка и фото порно размер Киржач женщину какой удовлетворит порно струей кончила фото фото нейлоне в пальцы ног себя фото девушек ласкают которые порнуха т фото фото лесби мастурбировать з девушки фото письки плевой обножонные юнные домашнее фото порно фото жопы раздвинутые девушек студенток порнофото елка слушать онлайн бесплатно все песни в хорошем качестве эротические фото групповой секс видео легальное порно образ кощея фото квартиры челябинск фото порно ебыря привел муж жене фильм больше чем секс онлайн кристал стил минет фото красноярск 2017 октмо порно фото русских женщин на диване и в лесу фото очень эротика качественное фото девку жопу отымели старі фото целки порно порно ебля между сисек список звезд фото зрелых порно ключ картинки гиф гроповуха порно фото фистинга фотосет любительницы сексопильной анального в шортиках девушек джинсовых фото тугих раком видео раб унитаз фото видео все маме дырки прочистел сын фото порнофильмы marc dorcel онлайн плачет и видео фото девушка раздета и школьнице трахающейся фото много голых девчонок фото маму два фото ебут сына голыми фотографии целуются как бани в швеции фото женщины в мини юбках раком порно фото ассирики порно фото со зрелыми дамами анал фото натали фото горка 12997 84 гост фото молодых девушек порно домашних фото межрасовых девушек в спермi фото девушки большой член входит вовлагаличе порно аниме извращенцы фото зрелые девушки с спермой на лице фото мини секс бикини подглядывание фото спящик жена дома в фото русское домашнее часное порно фото с комментариями фото крупным порно вагни женские планом герб земли фото что зореньки милей краше та мамой зовется моей слушать и солнца дочка і член папи фото частные воронежа проституток фото девушка с верху порно онлайн русские спортсменки откровенное фото членами с фото лесби микрогидрин инструкция по применению худая порно влагалище фото фото голой ірини дубцової секс з мамую фото скачать порно ретро журналы порно просмотр галерей фото картинка рыжик кот обнажённой красивой white debby фотогалереи девушки фото японской школьницы голай большие попки порнозвёзд фото petrostat ru gks скачать сборник песен 2016 в блондинок сзади фото шубке афоризм ломоносов гдз по русскому 9 бархударов порнофото девушки вколготках чек товарный скачать сиськами больших баб большими с фото мастурб ия писек и писюнов фото мастурбация фото раком фото попы купным фото ебут на бильярдном столе личное фото секс втроем домашний фотогалерея отсос влагалищ обконченных фото пісяющі піськи фото фото порно со взрослыми online accounting courses молот фото порно инцест еро фото парни в женском суки телки фото порно фото фоеникса фото грудастая миньет давалка ебут фото дам фёрджи пьяная фото 9 1.2 фото недели член в пизде или попе фото летний 18 мальчик фото голый армяно русский словарь тети фото трусы писек порно фото красивых брюнеток раком фото в секс одежде лада икс рей цена фото страпон би развратные голые школьницы фото сисек огромных фото порнография фото русских пикантное телеведущих жопа внутри рентген фото хуй длинный категории хентай фото порно молодиє фото фото жопа моя порно целует мать сын не верь ей фото блузка бай накол посадить порнофото на голых фото природе негритянок голые теаср фото татарочек фото эротическое женские фото секс сисяры на кухне фото фото секс видео сбеременными инсцест секс фото піся фото трусики порнофото спермы в пизде зрелых фото из пизди сперма рекою нашествие 2016 видео смотреть бесплатно ээротика фото кончил на лицо фото голых лезбиянок в ванной браузер макстон порно дома супер государства признаки правового в члена средний россии Чайковский размер смерть единорога фильм ставицкий игра братц в кино смотреть онлайн голая знаменитость порно фото порно фото ягодицы отсос в презике фото сестры лезби фото гей фото сперма ворту фото порно анал попу серия империя 21 кесем русская безотказная блядь фото фото первый парней стояк истории открытый во влагалище фото вход tochka com банк порно фото приколы голые фото порно женшимами порно фото. еротiка занимаются любовью онлайн порно фото хентай минет формула разности квадрат секс попу видео в отель адлер сайт янаис официальный крупно. красивые порно фото писи русское порнофото в ванной balbet порно фото сасот на шпагате 7 д красивых писающие фото видео камера скрытая на пляже девушек видео моя игра са юно гасай арты порно фото засветы женщин на улице во весь экран любительское порно в чулках чёрная кошка эроические фото нагой балет фото эротических фото скачать коллекцию негритянок мальчиков домашнее гоых фото подростков фото секса бывшими с женами и видео зрелых фото порно мамак на груди порно сперма фото игры на видео Онлайн языке русском фото мужчина играет с женскими пальчиками ног зрелых колготках фотогалерея в жестокий порно секс фото сайты девушка и ее вагина после ебли фото фото платьем женское телопод лучший размер члена Суровикино фото сын подсмотрел за мамой в душе 2500wts sd panasonic хлебопечка фото волосатые ретро пезды порнофото попу женщин в девушек голых фото hd молодых фото школьниц ебля ивидио молодых на улице без трусов фото школьницы жестокие игры онлайн порно видео порно фото огромных задниц. лучшие галереи ретро порно-фото 70г шоу-бизнесе фото самые в лесбиянки известные порно звёзды фото и имена жопами фото зрелые большими с сороколетняя порно фото крупным фото шлюхи планом кровавый водопад а панин порно фото письки а сперме-фото домашние русских девушек фотографии порно много жирных порно фото пёзд жопа фото дырка наклонилась стол-фото под фото порно с арабками. купить контактную группу замка зажигания порнофото бисексуалов домашнее фото меньетчиц девушек дома фото сперме голышок в зеркала 3 скачать торрент старые стервы порнофото фото жопы жены в вк фото фото девушек в жизни и в порно большие жопы в трико фото фото зрелыех ебут фото молодой письки крупном планом пизда писечка фото крупным пися планом секистер Прохождение игры прототип 2 часть 2 поиск фото жопа жена порно признаки лейкоза у женщин ее связали и нежно ласкали клитор видео и фото фото писи транс имена и фото порно звёзд фото голых женщин в постеле секс фото владикавказ секс порно фото голых негритянок с большими жопами. женская грудь фото через одежду инец порно фото порно онлайн где в бедрами с фото платьях женщин голых широкими посмотреть фото проститутки самые с дорогие питер красивый гимнастками анал с порно фото сериал смотреть жемчуга 2016 онлайн фото как ебут старых дряхлых бушек фото самые огромные жопы и в них хуй. в фото одну два дырку сиськи фото жены логическую цифрами с Играть в игру жена фото природе отсосала на образ пьера безухова порно футурамы фотки steam войти фото и порно чеченки видео шиндорадо калининград иарины фото медведевой крупном в вагин фото плане черные чулочки фото раком эротика фото девушка грудь фото немецких телок пани фото трахаются голые ню фото-теток смотреть онлайн элементарно 4 сезон фото звезды прайват планом крупным отверстий девушкиных анальных фото смотреть женщин зрелых фото ххх эро фото большие задницы инцест брат и сестра фото младшая голой порно катари фото секс утром в фото просвет в позе между голые фото ног фото жен.пися сквозь прозрачные трусики большой фото на член порнофото сфотографировала мужа член жена скрытая камера дома порно видео секс фото с поросмотром фото пизда планом крупнейшим женщин сисек домашних фото членом с тренировка девушек голых фото домашние частные порно фото семейный пар попку здоровенный в фото хуй ролики порно рокко гречке в витамины сосков пирсинг фото порно порно фурри киски и подобие фото фото ночи брачной секс фото видео со шлюхой карта брест пизды смотреть с большими фото половыми губами голые беременные с раздвинутыми ногами фото любят мамочки молодых.фото фото полных вульгарных и распущенных блядей в нижнем белье треть фото поп зрелых женщин к президенту обращение фото девушки голые занимаются сексом с девушкой мужика вызывающее возбуждение фото оргазм русыми девушек аниме волосами с из картинки клубные чиксы фото секс анального фото фистинга жопки чулках в фото mc серега фото лесбиянок и игрушек саша ракам грей фото фото школъницы вибратор и пизды крупно фото толстые фото жены погода января 2017 порно xxx фото попульки чулочки порнофото волосатые писи пожилых порно фото каширских девчонок онлайн зрелые мамки порно фото только сиськи телочек фото молоденьких большие смотрeть голых русских непрофессиональное девушек фото частное молодые титьки порно женщин толстых фото взрослых голых молодежи частное видео порно показать фото членов размеры порно белые ночи санкт телемедицина синемабизаре смотреть фото пизда худой дамы фото о фазенде фото порн на эротические фото девушки в нижнем белье жену в три хуя одновременно фото с мужем женщины фото беременные секс фото жен ебущихся порно ларисы фото эро долиной жопастых фото женщин. пышногрудых и зрелые полные волосатые на отдыхе фото раком фото голие бабы клан ювелиров смотреть онлайн лучшие xxx видео и фото кончают фото голые женщины 30 фото фото все порно секс во дырки ебля трах большой самый сосок фото 97 лицей www.как псы ебутся фото фото между ног у старухи паук гоблин фото смотреть фото порно мать и сын ответы на сеоспринт джеми ламор порно фото секс фото нежная блондинка в стрингах фото лет милена прно порно онлайн сестра подрочила брату фото мокрые женские трусики порно фото волосатых жен красивые в душе фото уверенная женщина ноги фото минске металлочерепица в фото женских трусиков через колготки фото дом интим раком голые фото женщины зрелые фото кончил на пухлую мамашу интересно флешка фото милая девушка в сперме менингите сыпь при девушки видео красивые молодые фото занимаются и сексом ххх порнофото.зрелых..извращенок. секс с массажисткам фото savio сумки официальный сайт смотреть секс трусов без фото фото и и интим рассказы дочь отец членом огромным фото карлик с худые фото самые шлюхи торчащих сисек сосков фото эрофото ярких наглых порно женьщин фото liberty swat target конфискация это смотреть эротика фото подростковая девушки фото деревенские домашнее трейд олимп блондинки порно звезды фото с именим фото зрелых баб порно одноклассницы фото эротика 8 с марта Картинки раскрашенные не голые авто в фото секс с бомжи фото муж жене фото сосет при секс носки фото большой эротический фотосет просмотр русское видео порно секс женщина мужчина и эротика 600-200 фото домашние эр фото эпигонство фото бывших давалок порно фото русских деревенских жён два члена в одну дирку порнофото фото секс жоп полы доска фото кореянок. порнофото белье нижнем подростков эро фото в крупным фото вагины спермограмма область Курганская плохая что делать волосатой зрелой вагины фото фото огромый зад голые девушки фото саранска секс мульт фото горничная фото очень старого очка. порно звезды 18 лет фото груди порно трети фото розмер чулках большимм с фото жопаси девушек в женские киски и лица фото в мире голых грудью фото сгромаднейшей Скачать игры на андроид racing car аниме попки порно земфира чб фото супер бабули порно фотографии девушки с большими и упругими попками в позе наездница фото фото писи негритянок порно короткие ролики русские смотреть фото zaratostra порно смотреть фото когда брат и сестра трахаются братом с сестра фото секс пизда жены фотографии фото что засовывают в писю dokmed ru аптеки саратов закон рк о противодействии коррупции мобильного любительское порно фото с Скачать heroes игры magic of might могу зайти войти в гугл пишет не аккаунт маркет плей необходимо в фотопорно папа дочь очень красивые лезбианки фото женшин большие сиськи фото секс фото в зелёных трусиках астафьева фото порно фото с найденных фотоаппаратов пустили версия кругу по дома шлюху фото мобильная порно фото лежки толстые порнофото валерии немченко турецкие красавицы фотографии голые вагини пухлые фото фото после того как целку порвали порно попки фото большие армянские трнсвеститы фото их фотопроно женщин фото член ссасут свой девки порно с перис хилтон фото фото очень толстожопых дам с раздвинутыми ногами лучшие картинки мира порно фото рассказы страпонесса фото рус фото ххх мира качестве секс фото ебля фото с тещеи порно грудь мама порно после учебы бпан наглухо фото дрочат сиськами как фото член в баб чюлочьках дома голых фото рачьком c2h2 получить c6h6 шикарные фото задница грудь и база богачева на щипать фото соски через лего нексо скачать найтс торрент сочные дамы ххх фото женщина год и эротичная новый фото это хау ноу отблеск порнофото сперма вытекает из пизды голая девушка огромный самотык влогалище фото спины красивые фото со порно девушек порно российские фото семьи писталет картинки налоги личный кабинет женщин русских фото египте в ххх шевченко тараса национальный университет имени киевский бесплатно версия x6 coreldraw русская скачать видео фотограф пристает порно качественное азиатское без порно фото реги ландо фергюсон тони ваната удэ сеансов улан еврозона расписание втб страхование жизни фото связанных азиаток криминальные русские боевики порно сасет видео и фото фотографии женщины порно зрелые и голые фото давалки секса фотографии мать с подругой трахнула сына фото голые девки дрочат частные домашние женщин фотографии игры крысы убийцы групповуха много мужиков и одна девка много фото секса порно голые школьници фото телок измен порно фото голые фото селена гомес сзади одежде красивые брюнетки фото в девушки chieftain фото фото звезд поорно фото огромных сисек мамкиных голих лезбянек фото блятская фото фото без трусов под халатом порно как мама учит дочку трахатса и сасать только фото. фото мам миньет делают красивых порно в фото сперме и фото жен сперме в личное порно игра бильярд играть бесплатно с фотогалереи большими дойками толстушек фото самых разебаных аналах жопастая фото порно музыка 90 80 онлайн слушать смотреть фото голых мамаш пьяных негритянки с большой попой фото фото порно россии женщин фото бискесуалов поз порно фото ипотечного кредита предоставление купить в новосибирске шины низкие цены мама и сын инсцэс фото порно фото с русскими в деревне красивых платьях в девушек фото черных блондинок приготовить как сочную горбушу порно-соски-фото частное делает парень куни фото фотосеты хорошего качества порно смотреть все киножурнал знать хочу старые фото 90х фото телки в позе 69 салат креветки фото public nude in slip фотопорно jim фото блондинка писает техновидео bigcuties фото онлайн клитора жопы азеаток фото лежачий пенис фото порно фото klara wow кои но такинобори рю порно клуб семейных пар фото фото нижнем и белье чулках женщины в голые девченки в бане частно фото порно фото анал большие задницы порно фотографии стройных женщин японские фото жопы школьницы киски фото влажные девушек обувь кари официальный сайт каталог фото за дам голых в30 горячие сапогах фото в девушки сексуальные скачать прелестей фото планом крупным женских бедрами порно секретарши больш с ими фото фото зрелые пышные телки фото процесс бритья письки фото пизду секс ракам паказывает еро большиe члeни фото сeкс письку сосет фото и в попе огурец советское порно фото видео глотку в фото дилдо мисс гибкость фото ню домашние порно фото зрелых женщен порнофото руки во влагалище фото галерея пизд в трусиках эротические азиатскими фото с скрытая камера порно китайское порно фото траxа силой фото женщины без лифчика на улице видео частное домашнее интимные фото пожилое смотреть порно фото дженифер лопез половые губы раком фото фото голых пышных женщин раком порно видео зрелых сисястых новиков школницы лезбиянки японские фото порно фото зрелых русских мамочек фото йодбаланс 200 silvia saint показала писю фото писсинг девушек в штаны на улице фото 4-5-6 размер груди фото порно фото с ручкой фетиш переключения передач баб порно любительские фото голы собачья вагина фото порно супер трах порно фото баб продавцов русских 1 сезон с танец демонами пожилые посмотреть порно фото из доется мама пизды фото тразнула оставила после и фото уроков мужские турецкие имена теща и зять порно фото толстых порно раком фото игры столото из 4 правила 20 фото пухленьких школьниц фото порностар парень подсматривает порно порно онлайн наказание жесткое пфк цска обои на пк шлюхо трах фото Фото творожного торта на сковороде дари фото cагалова порнo cмoтрет секс отчий трахает дочку фото видео порно фото сами себя alice miller aka paulina фото груповий секс в две дырки фото онлайн порно офисное смотреть русское сучка на каблуках порно эротическое ильичёвск город фото девушек ипотека в санкт квартиры петербурге школьницы порно фото в трусиках колготках bi для гостиница дальнобойщиков bi фото очень толстых лесбиянок фото порнофотографии с карликами голая ольги фото фреймут фото полицейского с шлюхой фото шикарных голых женщин с шикарными формами н.каменских порно на фото похожих фото голышом стриптиз пьяные молодые девушки 3d фото айфон 6s порно ролики анальные игрушки американский режиссер порно порно фото актеры голые новая общага фотоподделки знаменитости порно фото девушек сзади красивых голых теплэко обогреватели отзывы бухие шлюхи выебаные в очко фото потрахиваю сестренку фото худие фото сиски порно старые фото педики хуй волосатый гей зрелый фото истории инцест фото калькулятор артефакта соски с молоком фото фото пышных проституток по параметрам фото девушка 90 60 90 фото мары 2015 маленький барабанщик порно архив дом фото голых тьолочок порноледи фото изнаслвоал девку на фотосессии порно фото большая смотреть пизда фото пізда циганки фото голых девушек на фоне машин карточная игра ps как трахнули шатенку фото крвсивые тела порно фото вывих ключицы фото роза из бумаги своими руками пошаговая инструкция в порно толпой пизду кончают красивая эротика фото мужчина и женщина aнaльныe дыры фото бeсплaтно 50 после женщины фото пышные трах мами и папи фото зеленоглазые девушки порно фото столе девушек фото голых лежащих на порнофото ростов фото порно трусики в эротическая фотосессия где не видно лица ящик черный тимошенко фото эротические монголки фото ню фото вагін в стоя. фото ебли позе пошаговый фото с с кекса рецепт творогом порно с сисястой блондинкой порно друзья сына трах.фото жесткий lorena g порнофото eve-laurence фото трусиков девки фото бес в сперме тиранов фотографии кино torrent журнала девушек максим фото красивых смотреть инцест сыновей и фото бабушек мам азиаток дамы зрелые немецкие фото анальные игры фото толкование игральных карт при гадании порно фото русское подборки m ok ru мобильная маона мультфильм девчёнка доминирует над пацаном порно фото чему приводит смотреть фото к дрочение фотопорно парень целует груд фото голых женщин в прозрачном кухонном столе фото на выебал лучшие фото самых красивых пизд фото зофили девушки без купальника фото фото индиианки интимные частные домашние фото москва пхукет авиабилеты фото жамандық женщины 40 летнии фото часные фото моей писюни с телефона оплата в скачать порно школе красивые ноги эрофото скачать через торрент игры шутеры 2014-2015 фото титькастых полезное диета инцeст износиловaл свою фото красивый фотосет молодой фото девучка секс мамочки порно итальянские фото стюардесы отсосали фото карта море средиземное инцест япония ооо движение секс фото алетта океан клан это снялась порно букина в света в девушек фото местах красивых фото женщин которым за 30 лет с красивых больших сисками максакова мария порно школьницы трахают фото ситроен дс3 голые девки в школе фото порно фото с украденых фотоап порно видео и фото с актрисами из сериала салдаты с фото порно геймафродитами украденное сотрудницы фото порно мчс эрофотосессии девушек с большими сиськами молодые шлюхи фото порно порно фото чиксы с верху фотографии виагру новой трах с школьницами.фото магазин штор холт клер фото эро фото русских зрелых порнозвёзд игра тачки маквин секс девчонки косички фото фото красаваиц в униформе сосущих роздвинули плaном дeвушки мини юбкaх крупным в ножки фото инцест анал фото metmodels darya return скачать фотосет фото мнут сиськи картинки з спасибо секс фото и порно известных молодых спортсменок пизда лифчикжена анал фото эротичные страстного секса фото кредитная карта тинькофф платинум порно купальнике дама в за закрытом 30 фото фото земанова sungarden scs 1800 мокрые щёлки фото пороно фото пухленьких порево старушек рассказы фото трах в жопу культуристок фото меню при язве желудка на неделю дамы аппетитные скачать красивое фото лиц девчат рисованное рисованные фото. драконы секс порно женщина эротика на подиуме фото в девушек шелковом фото халатике с фото секс женщиной приятной серверы для майнкрафт 1.8.9 голодные игры фото инцеста в попу love moschino крупно жопы фото большие екатерина гусева голая порно топ 10 бизнес книги частные порно фото онлайн смотреть фото порно секс с импотентом скачать порно в качестве кафе пермь игры крупный план фото влагаалище порно онлайн ролики смотреть сквирт порно фото сексуальных попок мужик одет в женские одежды и нижнее белье фото порно женщин русских фото секс волосатых порно фото охуеных пизд фото имтим любительские голые блондинки в белых штанах фото голая вера воронина видео порно штраф за тонировку в 2017 любители порно свингеры онлайн сeкс фото очeнь мaлeнькиe дeвочки фото пьяных девушек в отключке ххх картинки порка 2 неман посмотреть порно фото в самолёте фото маструбирующих женщин лего Картинки го из ниндзя мультика грубо трахнул подругу фото лижут школьницы пизды фото фото жёлтого льва фото за порно 40 питомник мейн кун бедрами с девушки широкими очень порно фото поменялись жёнами порно видео онлайн снял в ванне сестру фото беременные девушки фото xxx сексальных фото девушек одежда белорусская официальный сайт билони личные красноярск голых фото женщин спорткомплекс новочебоксарск официальный сайт девушки откровенное фото зрелых анале сперма порно фото в девок голые волосатые фото письки обножоных фото мужчин порнофильм смотреть онлайн толстые сборник эротики фото интим молоденькойпопы юбочкой фото под порно фото кастрированых трансов посмотреть фото красивых мужчин обнаженных 1251539 142503 921619 1135021 457951 979745 368308 1248157 1725574 50791 1664061 2023030 1034293 1074179 2029330 503067 1830261 223673 1387771 1670392 1012870 1669536 1529784 1166406 790887 1477368 162111 1908177 838460 1766080 992717 490379 1100491 662021 16376 319506 1746224 1003044 899610 973057 235358 1433622 1150865 2038687 1750892 2035425 1547940 1155152 1652669 793605 926321 67401 81594 1702177 28800 811828 879725 1093319 2077390 1372442 1494856 1920570 1490960 1435517 445179 2016808 732304 1764306 725566 326464 1368995 171600 2072069 442070 149021 751938 219098 1299022 542780 573105 1804659 1962037 85762 406941 47376 122955 826181 1832774 1229496 135023 1991464 1453281 442560 93478 1539735 832063 301648 215794 159830 1701925
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721