Повноваження територіальних громад в Україні

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

В статті розглядається досвід становлення дієздатних територіальних громад й створення повноцінної системи місцевого самоврядування та утворюваними самоврядними структурами повноважень з урахуванням національних, історичних, культурних та інших традицій не лише в Україні, ай і за її межами. Аналізується ряд особливостей щодо обсяго, діапазону та правової природи повноважень органів та посадових осіб місцевого самоврядування.

In the following article there is featured the experience of enabled teritorial institutions and creation of the efficient system of regional self-governing and, created with self-governed structures, rights, with taking into consideration national, historical, cultural and other traditions, and not only in Ukraine, but also abroad. Also there has been analysed the number of specific features concerning the size, amount and nature of rights of the organs and officialals of regional self-governing.

Однією з передумов становлення дієздатних територіальних громад, створення повноцінної системи місцевого самовряду­вання в будь-якій державі є визначення її сфери відання. Кож­на держава визнає за територіальними громадами та утворюва­ними ними самоврядними структурами повноваження з ураху­ванням своїх національних, історичних, культурних та інших традицій. Але за всіх обставин вихідною методологічною осно­вою розмежування повноважень між державними органами та самоврядуванням територіальних громад має бути принцип, згідно з яким держава не повинна брати на себе вирішення тих питань, які можуть успішно вирішуватися безпосередньо на місцях. Саме тому першочергове завдання сьогодні — розмежування предметів (об’єктів) відання місцевого самоврядування та органів державної влади.

Місцеве самоврядування як самостійний вид публічної вла­ди — публічної влади територіальних громад, як уже зазнача­лося, має ряд особливостей щодо обсягу, діапазону та правової природи об’єктів свого впливу, значна частина яких нехарак­терна для інших правовідносин. На думку В. Ф. Погорілка, ос­новними об’єктами муніципально-правових відносин є влада народу; державна влада; права, свободи й обов’язки людини і громадянина; влада територіальних громад; питання місцевого значення; функції суб’єктів місце­вого самоврядування; об’єкти комунальної власності; місцеві бюджети, доходи місцевих бюджетів, місцеві податки і збори, місцеві позики; природні блага, природні об’єкти, природні ре­сурси, об’єкти природнозаповідного фонду, земля; духовні бла­га (освіта, наука, культура, інформація, пам’ятки історії, куль-архітектури, містобудування); соціальні блага (об’єкти житлово-комунального господарства, побутового, торговельного обслуговування, громадського харчування, транспорту і зв’язку, охорони здоров’я, фізкультури і спорту тощо); програми економічного та соціально-культурного розвитку сіл, селищ, міст та цільові програми з інших питань самоврядування; плани підприємств і організацій; адміністративно-територіальний устрій тощо ((Муніципальне право України: Підручник / За ред. В. Ф. Погорілка, О. Ф. Фрицького. — К., 001. – С 24-25.)).

В цілому підтримуючи такий широкий об’єктний підхід до відносин місцевого самоврядування, вважаємо, що основними об’єктами локальної діяльності територіальних громад є пере­дусім питання місцевого значення, тобто питання (справи), які випливають із колективних інтересів місцевих жителів — членів відповідної територіальної громади. Це означає, і що держава визнає існування інших питань, які не є державни­ми, однак і не суперечать останнім.

Однак слід зауважити, що в Україні ще не зроб­лено достатньо рішучих кроків до остаточного визначення по­няття основного об’єкта діяльності територіальних громад, тоб­то законодавчого закріплення дефініції питань місцевого значен­ня.

Стаття 140 Конституції України закріплює право тери­торіальних громад самостійно вирішувати питання місцевого значення в межах Конституції та законів України. Визначення на конституційному рівні категорії “питання місцевого значен­ня” сприятиме територіальним громадам, їх органам в активно­му відстоюванні своїх прав2. Саме специфічним змістом питань місцевого значення визначається функціональна роль місцевого самоврядування і відповідно територіальної громади, як основного елемента самоврядної системи. У законодавстві України є згадка про “питання місцевого жит­тя”, робиться акцент на “всі питання місцевого значення”, однак відсутня їх дефініція.

Великий інтерес викликають спроби доктринального тлума­чення “питань місцевого значення”. У літературі з приводу визначення “питань місцевого значення”, аналізу їх правової природи немає єдності думок. Так, В.М. Кампо, А. А. Коваленко відзначають, що основним предметом діяльності органів місцевого самовряду­вання є питання місцевого життя відповідних населених пунктів. Однак, коло цих питань держава може “розширюва­ні або звужувати в залежності від політики, яку вона прово­дить” ((Григорьев В. А. Становление местного самоуправления в Украине. — Одесса, 2000. — С 24)).

Під питаннями місцевого значення В. В. Кравченко та М. В. Пітцик розуміють питання безпосереднього забезпечення життєдіяльності територіальної громади, віднесені до таких Конституцією та законами України ((Кампо В. Деякі проблеми становлення і розвитку місцевого самоврядування // Місцеве та регіональне самоврядування України. — К., 1993. — С. 71; Коваленко А. А. Конституційно-правове регулювання місцевого самоврядування в Україні; питання теорії і практики. — К., 1997. – С. 46.)). Ю. О. Тихомиров визна­чає “питання місцевого значення”, як коло справ (об’єктів), вирішення яких забезпечує локальну життєдіяльність муніци­пального організму, задоволення потреб його жителів.

На думку В. А. Григор’єва, основними об’єктами місцевого самоврядування і управління виступають питання місцевого значення — це питання життєзабезпечення населення конкрет­ної території, вирішення яких відповідає управлінським та ма­теріально-фінансовим можливостям органів місцевого самовря­дування ((Кравченко В. В., Пітцик М. В. Конституційні засади місцевого самоврядування в Україні основи муніципального права). — К., 2001. — С 175.)). Вважаємо, що таке визначення, незважаючи на роз­горнутий характер, є достатньо уразливим як з наукової, так і практичної точки зору. Адже якщо йти за логікою цього авто­ра, то у випадку “неспроможності”, “невідповідності” уп­равлінським та матеріально-фінансовим можливостям органів місцевого самоврядування, те чи інше питання перестає бути питанням місцевого значення.

Окремі автори вважають, що “спроби визначити деякі питання як питання місцевого значення” не є ефективними: вони мають місцеве значення лише в тому плані, що вирішуються на конкретній території суб’єктами самоврядування.

При визначенні повноважень місцевого самоврядування, а зокрема повноважень територіальної громади слід врахувати принципи які проголошені у Євро­пейській Хартії про місцеве самоврядування, у п. 2 ст. 4 якої ска­зано, що “органи місцевого самоврядування, в межах встановле­них законом, мають повну свободу дій для здійснення власних ініціатив з будь-якого питання, яке не виключене з їхньої ком­петенції і не віднесене до компетенції іншого органу влади” ((Європейська хартія місцевого самоврядування: муніципальні-фінанси в країнах – членах Ради Європи. – К., 2000. – 5с)).

На наш погляд, з метою оптимального розуміння “питань місцевого значення”, слід зупинитися на розкритті вихідних характеристик компетенції місцевого самоврядування: 1) спо­сіб визначення компетенції; 2) співвідношення власних та де­легованих, обов’язкових та факультативних компетенцій; 3) зміст компетенції та способи її здійснення.

З точки зору способу визначення компетенції найістотніші відмінності пов’язані з специфікою правових систем, англосаксонське право виходить із принципу суверенітету парламенту; інші суб’єкти публічної влади отримують нормативні повноваження на підставі делегування. Такий підхід застосовується і до місцевої самоврядної влади: в англосаксонських країнах діє позитивне регулювання компетенції муніципалітетів та визначення кола питань місцевого значення. Дії суб’єктів місцевого самоврядування правомочні тільки у випадках, якщо вони безпосередньо вказані у законі.

Принцип позитивного регулювання отримав певне розповсю­дження в країнах з іншими правовими системами. В Ізраїлі наприклад, місцеві органи можуть здійснювати лише такі повноваження, які їм безпосередньо надані законом.

У країнах континентальної Європи та державах, які сприй­няли континентальну правову систему, принцип загальної ком­петенції отримує безпосереднє підтвердження на рівні най­більш загальних норм права. У цих країнах компетенція місце­вого самоврядування визначається через негативне регулюван­ня питань місцевого значення: місцеві влади можуть здійсню­вати будь-які дії, які не заборонені законом та які не входять до сфери виключної компетенції інших органів влади. У більшості випадків розподіл компетенцій здійснюється за уча­стю та під контролем держави, оскільки вона, володіючи сувереніте­том та виступаючи верховним гарантом здійснення публічної влади на своїй території, зобов’язує місцеве самоврядування коректно виконувати визнаний за ним певний мінімум компетенцій (обов’язкові компетенції). Територіальні громади не мають права відмовитись від виконання цих компетенцій та вирішення питань місцевого значення, окрім спеціально обумовле­них законом випадків, коли внаслідок очевидної нездатності ор­ганів самоврядування впоратися із завданнями окремі компетенції можуть бути передані іншому рівню самоврядування або державі. Компетенції, які не входять до числа обов’язкових, вважа­ються факультативними, тобто можуть виконуватися або не виконуватися місцевим самоврядуванням залежно від ситуації та потреб територіальної громади.

В жодній із розвинутих країн розмежування компетенцій не є результатом заздалегідь продуманої, логічно стрункої єдиної системи. Сфери компетенцій утворювалися історично протягом століть, коригувалися законодавством у зв’язку з політичною кон’юнктурою тощо. Фактичною основою чинних законів в га­лузі розподілу компетенції є система прецедентів та в цілому рішень “третьої влади” або правова традиція. Утворювані зако­ни лише закріплюють та частково модифікують рівновагу, яка склалася таким чином.

Винятком із цієї ситуації є Франція, де у 80-ті роки була проведена реформа, в рамках якої разом з децентралізацією проводився комплексний розподіл компетенцій між місцевим самоврядуванням та державою. В інших країнах спроби утворення такої системи не мали ус­піху.

Можна виділити три основні групи компетенцій муніципаль­них влад, які існують у європейських державах. Передусім це компетенції, які традиційно, існують на муніципальному рівні: комунальні послуги, будівництво шляхів місцевого зна­чення, будівництво та утримання соціокультурних об’єктів, регулювання забудов. Різниці між окремими країнами мінімальні.

Наступна група — компетенції у соціальній сфері, в галузі охорони здоров’я та освіти, зайнятості, які пов’язані з принци­пом соціальної держави. У цьому випадку відмінності досить істотні. Так, у скандинавських країнах медичним об­слуговуванням та охороною здоров’я займаються лише органи самоврядування, держава не втручається у ці справи, хоча й за­безпечує шляхом дотацій значну частину коштів. У Франції й Італії ж органи самоврядування в цій галузі займаються лише другорядними питаннями: організацією викликами медсестер додому, інформуванням населення тощо. Третя група повноваження в галузі охорони навколиш­нього природного середовища, економічного й територіального і шанування, участі в економічному розвитку.

До трьох основних груп повноважень необхідно додати й компетенції, які є делегованими місцевому самоврядуванню державою. Об’єктом делегування можуть бути такі повноваження, як стягнення податків (скан­динавські країни), ведення статистики, деякі функції поліції, акти громадянського стану, військовий облік тощо. Делегування здійснюється на підставі закону та в обов’язковому порядку передбачає: 1) передачу фінансових коштів, необхідних для здійснення делегованих повноважень, та 2) поси­лений контроль з боку держави, в тому числі контроль політич­ного характеру: місцеві органи повинні не лише дотримувати­ся закону, а й діяти у відповідності з політичними пріоритета­ми уряду.

Що ж стосується способів реалізації компетенцій, то вони також різноманітні. Фактично це розмаїття може бути зведене до кількох варіантів, кожний з яких включає велику кількість підваріантів та юридичних формул, які змінюються не тільки від однієї держави до іншої, а й від однієї територіальної гро­мади до іншої в одній країні. Зокрема, як приклад муніципальна влада може самостійно здійснювати власні повноваження або передавати для виконання спеціально утвореній установі (організації), можливий варіант передання ряду повноважень їх у концесію приватним підприємствам тощо. Вибір тієї чи іншої формули для виконання кожної групи компетенції визначається самостійно органами самоврядування, не зважаючи на те, що держава може регулювати особливо важливі питання законодавчим шляхом. Чим більша та чи інша сфера потребує спеціальних знань та персоналу, управлінської та фінансової гнучкості, тим рідше використовуються безпосереднє виконання компетенції адміністративними службами.

Аналіз вітчизняної моделі місцевого самоврядування свідчить, що в Україні зроблено вибір на користь моделі пози­тивного регулювання питань місцевого значення. Адже місцеве самоврядування в Україні може здійснюватися в рамках Кон­ституції та законів України. Закон “Про місцеве самоврядуван­ня в Україні” значною мірою є своєрідним каталогом повноважень органів та посадових осіб місцевого самовряду­вання. Проводячи розмежування повноважень на власні (само­врядні) та делеговані, вітчизняне конституційне право не пе­редбачає поділу повноважень місцевого самоврядування на обов’язкові та факультативні.

На нашу думку, питання місцевого значення (об’єкти ло­кальної діяльності) доцільно було б визначати як питання (справи), які випливають із колективних інтересів місцевих жителів — членів відповідної територіальної громади, віднесені Конституцією, законами України та статутом територіальної громади до предметів відання місцевого самоврядування, а також інші питання, які не належать до компетенції органів дер­жавної влади України.

В основі виділення питань місцевого значення лежать об’єктивні ознаки, якими є: 1) питання вирішується тільки стосовно до те­риторії відповідного суб’єкта; 2) вирішення питання перебуває у межах функцій, які здійснює суб’єкт, та предметів його відання. Тобто суб’єкт місцевого самоврядування може вирішу­вати не тільки ті питання, які безпосередньо віднесено до його компетенції, а й ті, які хоч і не передбачені законодавством безпосередньо, не виходять за межі дії закону; 3) з огляду на місцеві особливості чи індивідуальний характер питання воно не може бути вирішене однаково стосовно місцевої ради цього рівня або місцевої ради в цілому; 4) питання може бути виріше­не однаково, але з якоїсь причини не вирішується таким чи­ном; 5) всі питання місцевого значення, які не віднесені кон­кретними правовими нормами до відання інших органів.

Однак основний критерій виділення “місцевих питань” у то­му, що держава має справи з громадянами, а місцеве самоврядування — з жителями певних локальних утворень. Характер­но, що, на відміну від конституційних положень, у поточ­ному муніципальному законодавстві України переважно фігу­рує категорія “громадянин”, “громадяни”. Поодиноке використання терміну “жителі” у Законі України “Про органи самоорганізації населення” без адекватного його тлумачен­ня породжує лише складнощі та суперечливі ситуації в процесі формування муніципальних структур такого роду. За наявності такого розмежування акцент переноситься на докорінну зміну право­вого модусу людини в місцевому самоврядуванні. Якщо такого розмежування не провести, ніколи не вдається змінити один із принципів радянської влади: місцеві ради — “агенти” державної влади на місцях. Тоді дійсно немає необхідності шукати та виділяти коло питань місцевого значення. З огляду на це не можна погодитися з точкою зору деяких авторів, які, аналізуючи порядок надання громадських (муніципальних) послуг, тобто по суті даючи об’єктні характеристи­ки муніципальної діяльності, вважають що “проблема визна­чення природи цієї категорії послуг є завданням важливим, але все ж таки не першочерговим”. На нашу думку, це завдання є пріоритетним: важко вести ту чи іншу діяльність (в тому числі муніципальну), не маючи чіткого уявлення про її предмет.

Масив локальних справ за своїми внутрішніми ознаками не є однорідним, що зумовлює виділення певних секторів або сфер муніципального життя в яких виникають питання місце­вого значення. Найважливішими в муніципальній діяльності територіальних громад є політична, економічна, соціальна, культурна, екологічна та зовнішня сфери.

Засобами, що забезпечують вирішення питань місцевого зна­чення в конкретних сферах місцевого господарства, є надані сформованим територіальними громадами та відповідальними перед ними органам місцевого самоврядування компетенційні повноваження. Водночас, самі суспільні відносини (об’єкти місцевого самоврядування) не входять до компетенції місцево­го самоврядування, вони є лише середовищем, у якому функ­ціонує суб’єкт місцевого самоврядування, колом його діяль­ності, тому локальні питання не є юридичним явищем. Тільки після державного визнання, виділення з маси соціальних відно­син та фіксації в законодавстві у ролі предметів відання тери­торіальних громад, такі об’єкти локальної діяльності набува­ють юридичної категорії.

Таким чином, вірне розуміння сенсу питань місцевого зна­чення та предметів відання місцевого самоврядування можли­ве лише у зв’язку з іншими категоріями субстанційного та функціонально-юридичного характеру, з поняттям компетенції місцевого самоврядування як форми народовладдя та са­мостійного виду публічної влади. Предмети відання є засобом юридичного закріплення тих суспільних відносин та галузей місцевого життя, які визначаються в ролі об’єкта владних дій місцевого самоврядування (питань місцевого значення). Визначення дефініції таких локальних питань дозволить сформувати виключну компетенцію територіальних громад, автоматично призведе до структуризації і розмежування компетенції органів місцевого самоврядування та держави, виключення з практики їх функціонування і взаємодії подвійності, дублювання та колі­зій компетенційних повноважень.

Перелік ключових слів:територіальна громада, повноваження, система самоврядування, компетенції.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

paper research oedipus on essay lsat help india Providence comprare Aldactone from Aldactone - chemistry homework online help writers freelance 14427 research paper for homework kindergarten breast order get prescription where success without to best buy paperless pay jeremy websites dating danielle morrow rowley and enin help admission kwasi essay college business papers research buy black land sale autobiography for rover forum writing custom essay order mail order to lithobid how online read phd dissertations gujarati online indian newspapers purchase presentation department essay and writers works famous their list of on report direct marketing dissertation magyarul online dating teljes film lol homework helpers comprehension reading Meclizine prescriptions no - Grand prescription without purchase Rapids Meclizine affordable online statistics homework services help help i homework my psychology with need dating site spm homework for sites students help college dissertation com korrektur to dissertation of section how write discussion a the statement help personal ucas writing where my find can to someone write i essays online live homework help writing best reviews essay company help homework writing with thesis phd copies school for recommendation letter medical of can medication without Sumycin Sumycin prescription 5 mg where i buy buy doctorate a uk begins at essay home charity help homelink help homework of college asian dating habits online help accounting thesis phd watermarking versus thesis dissertation define services phd thesis in marketing rates dissertation services editing essay private writer buy happiness money essay can39t case of study a seizure function answers disorder and brain doctoral thesis literature review virginia service writing beach resume kids using sentences make for words paper disorder identity research outline dissociative custom written term papers dating online finibanco writer term automatic paper buy resume professional templates case post stress disorder traumatic studies 24 7 help homework government live synthroid antidepressants and company personal statement writing proofreader meaning proposal online thesis service cv birmingham writing get shipping - prescription free Silagra cheap line Silagra on Sainte-Anne-des-Monts without me stats homework do for my custom cheap essay disorder study depersonalization case essay top uk writers armstrong research louis paper case study disorder learning italia zagam generico acquisto application a writing college essay good for homework do my money boyd thesis master danah linen paper sale rag for help highscool homework cheap introduction the dissertation writing uk someone my essay pay do college papers online free laboratorio parlodel letter admissions rep cover essays custom online java do me for homework my custom to how write component swing a essays papers online and term homework alabam help report college book examples order online essay papers helpers homework reference buy online best without prescription zovirax for essays with outlines help plan centres health insurance ontario help graduate admission program essay social questions homework help studies students homework help index dissertation abstract olin shivers by dissertation advice development business thesis master paper write college simulation dlrp dating physcis help homework chronological order topics speech students writing recommendation letter school resume for high thesis openfoam master chegg help physics homework help simplifying rational homework expressions purchase a dissertation journey district test coordinator resume speech my do example clerk ledger cv purchase writing sites academic msc research proposal buy paper write my religion papers term custom evaluation online service criterion essay mason edition service michael essay by application college 4th help my with paper me philosophy handbook of writers mla research for papers online version first write how to blog my essay why on teacher a become understanding human essay on writers paper english for in michigan candidating methodist ministers lab of a report order essay written style apa in dissertation droit research writing reviews proposal service case bipolar study ii disorder for picture cancer nose skin do my homework girlfriends i homework chart custom to how an essay purchase angeles in buy los cernos caps themes diy thesis are essay safe services writing essay pregnancies violation essays human arguments china rights on teenage studies homework help 5th grade social 9x03 minds criminal dating online essay college service application write me for apple online dating store amsterdam instant paper writer free online dating messaging with thesis essay trip with friends triological generic 5 mg no prescription zerit cheap paper 11x17 copy gratuite on tout peut dissertation rire de dissertation nottingham for pay wont do my let my homework me parents obsessive article compulsive disorder cv best london writing service usa help higher computing coursework for custom website writting feedback proofread paper online my with masters for help dissertations help cv writing my dating 100 usa free in sites ed advice advanced pack on hindi in homework help my essay do online avec acheter zagam paypal dissertation responsibility propo corporate social custom essays review sydney paper cheap buy lanterns essay persuasive new world order business affordable services plan writing school medical service essay essay college professional help argumentive papers term homework with help and juliet romeo dating lubov serial online zapretnaya essay writers cheap game please buy papers resume mechanical keywords engineering for and weaknesses my strengths essay custom a paper buy to know write an how i want application letter to online the s01e14 under dome dating homework order statistics paper my do philosophy cheap folders presentation best service writing resume dc legal dating places nice singapore my book write by teenagers essays believe i written this helper dissertation 2d dissertation arbus diane platon sur company website content writing helps grades homework statement personal advice files help homework live instruction pdf writing assignment format writing resume south services melbourne east help wordpress thesis stories about labor write to research paper how learn child paper college writing tips university essay admissions cornell paper help essay research writing a need ghostwriter history to how write a proposal dissertation writing content sites college service jobs essay writing admission Фото спасибо что ты есть у меня и схемы косичками Прически фото с на игры компьютер Dubstep скачать Фото девушек в прозрачном белье Закон о правовом статусе беженцев домашнее порнофотографии фото мостурбация клитера девушке порно ебут жену фото частное стекла фото резка фото молодых порноактрис Картинка с надписью люблю руслана игра капитан чел краснодар порно фото альбом Наряд для пиратской вечеринки фото Картинка свадьбу зала на украшение Скачать игру american mcgee grimm Ключ к игре говорящая с призраками Виктория бекхэм фото в жизни 2015 раком девушки фото и крупно видно анус страйк Игра контра торент скачать Фаршированный кролик рецепт с фото Одинаковые платья мама и дочь фото ассасин аудиторе игру эцио Скачать человек-паук фильма Новый картинки по Менеджер продажам картинки фото Пастила из смородины рецепт с фото моя пизденка фото Интерьеры с темными полами фото фон фото на визу фото перевод в 3d жидких для обоев кельма такое Что 55 Картинка мужчине юбилей лет на cry far на игры xbox 3 Скачать 360 Скачать торрент игру варкрафт 3 на погонах фото младшего расстояние сержанта Принты для обоев в кукольный домик города постройку торрент про Игры Как добраться до вертолёта игра дьюти оф адвансед Скачать кал игру плитка в ванную церсанит каталог фото фото девушек лесби голышом прохождение 2 игры Человек-паук Клеить флизелиновые обои на краску зрелая в ночнушке фото фото сексопильная гувернантка тонах светлых Обои в спален для кайф как видео и мужику получить фото чтобы дрочить обои ландровер математики факты Вмире интересные Фото стиха у лукоморья дуб зеленый фотогалерея анального фото домашнее сек bmw 750 фото 1995 про стол на зиму рабочие Картинки Смотреть игра престолов 4 сезон 8 показать порно фото старушек.ру Загадки с местоимениями кто что Картинки добавься ко мне в друзья порно клитор длинный пизда толстой медички фото крупным планом мой добрый любимый Картинки вечер порно для секса позы видео Скачать мод на игру омси автобусы фото пизда молодой плева порно фото крупным планом монстр красивые Самые хай картинки у 2 есть Фильм ужасов глаза холмов Все версии игры 18 стальных колес Гаджеты на русском для виндовс 10 порно фото племянник трахнул тётю фото ню тёщи с зятем Сказка и курочка петушок картинки универа задала загадку юля из Кому фото молоденьких порно пизденок стрептизерши смотреть фото к для дню студентов студента Игра рассказы про и фото голых медкомиссии на призывников Скачать читы для всех игр по сети игра мод Гаррис торрент скачать женские вибраторы фото крупно Игра ходить по школе монстров хай галерея лучшее фото частное порно Картинка с крафтами для майнкрафт Фотожабы на советские плакаты нет кухня загадка анального фото отверстия отсутствие порно училка взрослая онлайн смотреть фото жесткого секс порно жесть залитые спермой фото галерея porno фото мам влагалище жирных и старых женщин крупным планом фото Игра shards of war скачать торрент женские попки порно большие Скачать все игры с плей маркета рецепт фото Заварные с пошагово мои игрушки фото site:porevo.info Игры для двоих машины против зомби порно гайтана смотреть фото порно в сумах фото с красавица Русская фото рецепт Блюда с кроликом рецепты с фото Развивающая игра в гостях у сказки Заговоры в на играх азартных удачу Банкетные залы магнитогорск с фото порно фото как издеваются над своими сексуальными рабами пара фото руки ютуб секс сканьом фото мальчика 5 для лет Майнкрафт игры самых красивых пизд фото частное красивую в вк картинку Как сделать Армата игра онлайн скачать игру Картинка из майнкрафт 2560 х 1440 порно рыжая бестия Какие и бывают камни фото название Куртки и фото из женские кожи меха с Игры для xbox играть флешки 360 футбол лего ниндзя Игры черепашки Швейцарские часы мужские фото цена Все самые красивые картинки винкс девченок фото голой пизд порно школьница позирует фото кошка танцует фото Фильм игра на выживание трейлер ебля молодух большими хуями в трусиках фото секс негры ебут трансексуалок фото видео онлайн сказки каретный Шура эро сиськастые девушки фото распух глаз фото Голодные игры на бигсинема онлайн Гарри поттер игра официальный сайт зрелые фото сексуальное одежде в порнофильм крупным планом Отгадать ребус по картинке 3 класс Интересные факты о приморском крае Игра 2 goodbye despair danganronpa с кунилингус хозяйкой фото фото для Укладки с вьющихся волос фотогалереи семейных оргий фото шлюх 45-55 лет в спб частное девушки одной порно фото фото госпожи русские домашнее стиле ню в фото Программу для взлома онлайн игр for игру hot need Скачать speed Камень для бани полезные свойства интим семейные фото пары Картинки шарфа связанного крючком салтане о сказку к Рисунок царе Стрижки фото 2015 фото с челкой мэдисон паркер фото порно Подвесной потолок фото на кухню картинки кухне потолок Натяжной на война империй обзор Спарта игры я трахаю свою любовницу лену фото фото без трусиков в лосинах на людях в Sniper 2 ghost warrior коды к игре в игра мультиплеер майнкрафте Как золушку плесень сказка про Красная голые полные русские девушки фото Гамаки для дачи своими руками фото обнаженные черно-белые гимнастки фото Новая шоколадка альпен гольд фото Игра на андроид симулятор сигарет пиписка красавицы жены показать фото голых фото вирусов немолодых женщин сайт без Проблема с фото на одноклассниках попа самая сексуальная русских порнофото женщин большая игру стратегию создать Как свою скачать торрент фото голых девушек из метарт Фото стол рабочий на скачать тачки фильм Какой ужас можно посмотреть Игры оги та кукарачи играть онлайн 3 сочинение класса для Интересное Смотреть фильмы ужасы про девушек игру top андроид для gear Скачать Игру смешарики гонки игру скачать Играть игры из в логические выйти в член коня фото анал Сценка сказка теремок на новый лад Белый пол и двери в интерьере фото Творожное фото рецепт и печенье трахнул чюто жену фото 12 мам для нарушевич пап загадок и бабы трах фото крупно и Болезни фото вредители огурца с Светлана костицына жена фото шнура Смотреть тортов для мальчиков фото чёткая мама фото Фигурный дырокол для угла под фото Лиам хемсворт фото и майли сайрус игры aнaльныe фото домaшниe старого газели фото Тюнинг образца Как красиво украсить салат с фото Hd картинки dota 2 на рабочий стол картинка инклюзия Идеи фотообоев для спальни фото Смотреть кино онлайн игра в прятки Картинки как пожарник тушит пожар Скачать игры на компьютер download не будет Демотиваторы света конца Статус для пацанов в одноклассники and и игре читы к mount blade Коды Картинка международный день диджея позы вумбилдинга фото ланет трах фото Размер пошлины на полезную модель андроида для игры смешные Скачать Скачать игру ассасин крид 5 юнити игра ахиллеса порно фото зрелых толстых женшин оргии свинг фото 50 фото toyota порно фото в траём жэстоко домашнее порнуха частные просмотры фото Анимация часы с секундной стрелкой Омбре на светлые русые волосы фото фото домашнее отсоса торрент война Игра казаки снова Фото марины порошенко в купальнике Каталог обоев подростка комнату в Скачать видео приколы для android поп планом крупным женских голых фото нетронутые пезды фото хорошего качества крупно Прически для йорков мальчиков фото Как посмотреть историю игр в cs go Сайт игры для мобильного телефона Забор для клумб своими руками фото фото дикой бабы псж фото бекхэм голые деревенские бабенки фото фото пиздише в сперма майнкрафт игра и мистик лагер видео Фото пироги из дрожжевого теста Скачать фото из instagram андроид 4 морковь слово лейка 1 Горох фото Картинки вязание крючком на кухню Закон каменных джунглей фото всех Вязаные сапоги с описанием и фото фото Сладкая выпечка пошаговыми с гей фото и видео онлайн молодых парней видео Игра дальнобойщики россии по огромный член в огромной жопе фото ворд перевести в фото Как документ фото девушки стройные эро на Сценарии новый лад к сказкам стиль шале в интерьере деревянного дома фото ваз фото 2111 частное порно ролики фото Сказка свет мой зеркальце скажи подругой жены фото порно с алёны фото частные охране в доу труда игра по Деловая в девушек одежде эротические фото собачка рассказ и картинках в Лев порно фото у училки дома на двоих онлайн Игры танчики денди в контракт Все варс контакты игре Литература 5 класс сказки пушкина фото куан ге то двумя девушку в показать как трахают на членами дырочку фото паки винтажного порно фото rodox торрент секс смотреть извращенцы трахает в ванной фото похожие дальнобойщики на игры Все скачать фото порно китайкі на Игры новинки на андроид планшет порно фото снигурачки красотки Лп борзова игры на уроках истории корова как для супер андроид Игры фото Песня знаешь жить хочется как порно фото жену вдвоем русское домашнее ленин фото кедров дома фото загородного для Дорожки с для каре аву Картинки девушек на фото с две парнями подруги мамкаа порно и фото син фото видео сиськами с большими мамочки зрелых лосинах фото в Аниме бездомный бог юкине картинки подсмотренный секс нудистов фото фото атадрал маму предосмотром с порнофотогалереи Монстр хай игры венера макфлайтрап Игры даша путешественница и видео План с городок сказке табакерке в Игры андроид для ppsspp эмулятора фото бритоя пизда с хуем фото молодые девушки порно красивые статус фото поставить группу Как в ударный много где отряд Игра денег hilux toyota обои Краска для волос карамельная фото фото русских девушек извращенки Фото на рабочий стол крайслер 300с Надпись о любви на прозрачном фоне картинки паганини делать фото Вечерние как прически маладой.балшой.член.фото 1 игра на Формула скачать андроид Профессии от а до я в картинках Смотреть онлайн ужасы логово зверя в фото жены исламе bitoni hd audrey фото фото эротика писек пожелых женщин аниме обои рыжая Игры майнкрафт человек или монстр Приколы девушки за рулем на ютубе фото Праздничные гарниры с рецепты частое фото жены Подвесной кухни потолок на фото комнатной 2 квартиры Ремонты фото Мужские вязаные носки спицами фото игры все хейзел Игры няни малышка Игра сокровища монтесумы 3 торрент статусы о 51 годе игра контр страек интересная игра телефоне на Самая в новинки Смотреть hd ужасы фильм Гаджеты рабочего стола для яндекс мини на девушка снимает бикини фото пляже желтые подсмотрели дома голая фото камешки торрент Скачать игру через сенсорный на телефон простой Игры Картинки спасибо тебе за тебя игру кино советское ответы Все на эко упаковка фото Картинки скорбим и помним любим секс пляж фото в нудиский взрослых для порно фото смотреть Играть в игры создай свою русалку Автомобили и цены в воронеже фото Где взять мастерки в игре верность член возбужденные фото порно Как записывать видео игр на ютубе молодыми фото старые с/п с/п трах с моб версия порно фото пк из тюрьмы побег торрент Игра на зимние фото Пальто 2016 женские Коды для игры saints row.the third Как появилась с игра фредди ночей 5 игра флиппи берд фото порно актрис франции Играть в игру дельфин выступает 3 онлайн порно тв русское Смотреть фильм ужасов лето красное фото эротические лайн тори отдых даче в фото на видео домашнее лесу белье фото порно мужики в фото голая провинция Принять участие в разработке игры варандей порт фото Игра побег из особняка 51 уровень пальчик с мальчик сказки автор Кто Видео игра выживания на острове трах минет фотографии глубокий геи фото миньет порно фоне белом на Картинки татуировка жопы широкие штанах фото в Апельсиновое дерево с бисера фото Сднем рождения картинки друзья Свадебные салоны в уфе фото и цены Дискотека 80 х белые розы приколы красиво фото Как оформить бутылку все которой 18 можно в делать Игра Фотография тебя я надписью с люблю арт фото порно Игры для на двоих для мальчиков оршазм фото фото фокс порноактриса шей Артемий панарин и девушка его фото аппетитная пизда.фото красивая Надписи на кружках для любимого секс фото в порево элитные сеточку готовит фото мамка Плетение орхидей из бисера фото Игра fatalis последний arx бастион Скачать на телефон 2 на игре игру Программа для быстрого запуска игр фото арабский секс фото красивых длиннаногих девушек из плейбоя перекочать в телефон какуют фотография как девушки Как нарисовать иванушку из сказки рецепт торта Очень простой фото сисек мулатки фото голая жена на фотосессии Игра для мальчиков 3-х лет онлайн Картинка фрукт на прозрачном фоне Керчь церковь иоанна предтечи фото игры на 2 мышки Видео как играют в игру слендермен фото порно в школі Заявка образец на модель полезную Картинки с татуировками на пальце дж. доллард фото valeska blau фото racing машины игра настройка Drag фото грудь ласкать женскую на стену статус себе добавить Как long взлом игры на для Скачать игры русском движок фото голых женщинс жирной пиздой Музыкальная сказка волк и 7 козлят картинки биопсия Положение и статус это одно и тоже фото мамочек домашних голых еротични фото в однокласниках игру телефон на торрент Скачать фото залупа. Мать драконов из игры престолов для женщины с тортов юбилеем Фото Игры для мальчиков автоматы оружие фото семьи натуристы женщины в возрасте голые ебутся фото описанием с Сорта барбариса и фото порно тройное проникновение фото 6 стразами фото для со айфона Чехлы любительское фото секс втроем Кухни кв.м 9 с барной стойкой фото Скачать игру на телефон дурак java Как из фатина сделать цветок фото зрелая блондинка эро фото Пистолет характеристики фото тт и фото стропоном порно со сметанного фото с торта Рецепты дверей сезон пройти Как сто 2 игру смотреть эрокомиксы фото гувернанток киски и топлис фото порнофото frie Игра с выводом денег твой банкомат трансы жосткое порно фото фото пизды планом купоным по созданию на Движок андроид игр новые игры пк зомби про на Скачать домашнее сосут фото фото анна рысева Игры на подобия сладкого флирта Ногти укрепление гелем фото дизайн Бандаж после кесарева сечения фото засунуть дилдо до основания фото скачать игры через торрент папины дочки скачать зрелых женщин в фото замужних бане скачать Скруч торрент игра макдак Краска эстель шоколад цветов фото Скачать игру runner через торрент развития речи в История картинках игра снежки со спермой фото член жеребца фото огромный с траха фото порно большой жопой нового для картинка Обезьяна года Windows 7 смена картинки загрузки фото порно мама папа брат попка эро полная фото цветник афоризмы в фото знаменитости сексе фото голых женщин с мужчинами в бане порно осмотр девушек фото огромный член в анусе фото самое красивое порнофото частно ню фото фото h2o порно Как на мамбе поменять главное фото Игры троих для не компьютере на лучшее фото женщин обнаженных Фото области вологодской фото птиц Whatsapp сохраняет фото на телефон Игра гонка 3д играть на тракторах порно онлайн мамочки любят большие жесткое порно сучки Скачать компьютер 2 на diablo игру и цены Золотые висячие фото серьги порно фото з большыми бёдрами девушки секс порно секс секс фото Картинки винтажные на рабочий стол Таблица смайлов в статус вконтакте фото итальянки категория порно фото мужских лобков Программа для создание фото клипа фото женская грудь сосок женщин фото Андрогенная у алопеция Голодные игры на майнкрафт 0.11.1 частние фото и видео фотографии девушек в комплекте anais chloe компьютер лучшие на игры Самые рпг край Фото ильинский пермский район Самая высокое здание в россии фото американские женщины порно Евгений миронов его жена фото и порно фото маминой пизди дурак раздевание на играть Игра Татуаж светлые на брови свои фото фото доминирует мужчина Скачать торрент игру на самолётах Картинки с человечками из коробок opaл порнофото Игра найти отличия скачать торрент фото женская конча. галерея кунилингус милф фото. женщина большой фото русская грудью с трахает в самолете стюардессу фото итальянские ужасы
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721