Порядок укладення, зміни та розірвання договору банківського вкладу

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Анотація: В статті досліджено порядок укладення зміни та розірвання договору банківського вкладу.

Abstract: This article explores the procedure for concluding the changes and cancellation of the contract of bank deposit.

Відповідно до ст. 638 Цивільного кодексу України, договір є укладеним, якщо сторони в належній формі досягли згоди з усіх істотних умов договору.

Договір укладається шляхом пропозиції однієї сторони укласти договір (оферти) і прийняття пропозиції (акцепту) другою стороною.

Ініціативу укласти договір (оферту) може виявити будь-яка із сторін майбутнього договору (банк або вкладник).

Пропозиція укласти договір може бути адресована одній або декільком особам, а реклама та інші пропозиції, адресовані невизначеному колу осіб це запрошення робити пропозиції щодо укладення договорів банківського вкладу, якщо інше не вказано в у рекламі або інших пропозиціях. Пропозиція має містити вказівку на істотні умови майбутнього договору.

Сторони майбутнього договору повинні дійти згоди щодо суми вкладу, процентів на вклад.

Однак у разі підписання договору банківського вкладу, тобто визначення згоди щодо істотних умов, необхідною умовою чинності договору є внесення вкладником суми вкладу. Договір банківського вкладу є реальним і вважається укладеним з моменту прийняття банком від вкладника або третьої особи на користь вкладника грошової суми (вкладу).

Тобто акцепт полягає в діях особи, щодо внесення суми вкладу на визначених попередньо умовах.

При укладенні договору банківського вкладу слід враховувати правила, що містяться у ст. 207 Цивільного кодексу України, відповідно до яких правочин вважається таким, що вчинений у письмовій формі, якщо:

– його зміст зафіксований в одному або кількох документах, у листах, телеграмах, якими обмінялися сторони.

– воля сторін виражена за допомогою телетайпного, електронного або іншого технічного засобу зв’язку.

– він підписаний його стороною (сторонами).

Якщо внесення вкладником грошової суми підтверджується договором банківського вкладу з видачею банком ощадної книжки або депозитного (ощадного) сертифіката або іншого документа, що відповідає вимогам, встановленим законом, інших нормативно правових актів у сфері банківської діяльності (банківським правилам) та звичаям ділового обороту, то форма договору банківського вкладу вважається додержаною. Порядок випуску та обігу депозитного (ощадного) сертифіката регулюється Положенням про порядок здійснення банками України вкладних (депозитних) операцій з юридичними і фізичними особами. Відносини із залучення вільних грошових коштів клієнтів банку шляхом передачі їм, наприклад, векселів, облігацій, інших цінних паперів, не можуть бути оформлені як договір банківського вкладу адже вони містять іншу юридичну природу.

У разі недодержання письмової форми договору банківського  вкладу цей договір є нікчемним. Грошові вклади підлягають поверненню як набуті без достатніх правових підстав (в порядку кондикації). Вкладник має право вимагати відшкодування доходів та виплати процентів, нарахованих на суму вкладу. В іншому випадку відповідно до ч. 2 ст. 1062 Цивільного кодексу України «кошти, помилково зараховані на рахунок вкладника, підлягають поверненню відповідно до ст.388 ЦК України». Проте гроші, як речі замінні, що визначаються родовими ознаками, за загальним правилом не можуть бути витребувані від добросовісного набувача в порядку віндикації відповідно до ст. 389 Цивільного кодексу України та п. 1 роз’яснення ВАСУ «Про деякі питання застосування позовної давності при вирішенні господарських спорів» від 16 квітня 1993 року №01-6/438 (( Збірник рішень та арбітражної практики Вищого арбітражного суду України – 1994. – №1. )). Наприклад, у випадку помилкового зарахування на вкладний рахунок грошових коштів, внесених до каси банку готівкою, номери банкнот яких відомі позивачу, останній не зможе витребувати їх у порядку віндикації, оскільки банк, отримавши кошти,  не буде мати на момент пред’явлення до нього позову саме цих банкнот. Отже, у зв’язку з неможливістю віндикації, повернення помилково зарахованих на рахунок коштів здійснюється шляхом подання кондикаційного позову, так як має місце безпідставне збагаченням банком.

Особливістю укладення договору банківського вкладу є потреба у відкритті банком іменного вкладного (депозитного) рахунка вкладнику, на який зараховуються кошти банківського вкладу. Відповідно до ст. 7 Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» вкладним (депозитним) рахунком клієнта є рахунок, що відкривається банком на договірній основі для зберігання грошей, котрі передаються клієнтом банку в управління на встановлений строк та під визначений процент (дохід) відповідно до умов договору. До вкладних (депозитних ) рахунків належать і пенсійні депозитні рахунки, що відкриваються фізичними особами для накопичення пенсійних заощаджень згідно із Законом України «Про недержавне пенсійне забезпечення» (( Про недержавне пенсійне забезпечення: Закон України від 09 липня 2003 року // Відомості Верховної Ради України. – 2003.- N 47-48. – Ст. 372. )).

Відповідно до чинного законодавства інформація щодо основних умов укладення договорів підлягає оприлюдненню. Порядок оприлюднення такої інформації згідно із законом встановлюється для банків Національним банком України, для небанківських фінансових установ – державним органом, визначеним законом. Наприклад, банківські правила імперативно вимагають від банків розміщення основних умов залучення банківського вкладу (депозиту) в установах банку у загальнодоступному місці, за бажанням ця інформація може бути розміщена банком і у засобах масової інформації.

Укладаючи договір банківського вкладу, вкладник має право на отримання інформації щодо діяльності банку. Тому банк зобов’язаний на вимогу вкладника надати йому відомості, які підлягають обов’язковій публікації: про фінансові показники діяльності банку та його економічний стан, перелік керівників банку та його підрозділів, фізичних та юридичних осіб, які мають істотну участь у банків тощо (( Про банки і банківську діяльність: Закон України від 07 грудня 2000 року // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – N 5-6. – Ст. 30 )).

Так, для підтвердження факту укладення договору банківського вкладу з фізичною особою і внесення грошових коштів на її рахунок за вкладом банк видає ощадну книжку Основними даними, що вказуються в ощадій книжці, є: найменування і місцезнаходження банку (його) філії, ім’я вкладника, вид вкладу, номер рахунка за вкладом, усі грошові суми, зараховані на рахунок і списані з рахунка, а також залишок грошових коштів на рахунку на момент пред’явлення ощадної книжки банку. Крім того, в ощадній книжці містяться графи, у яких зазначаються дата відкриття рахунка , підпис уповноваженої особи, підписи оператора банківської установи та вкладника.

Здійснення таких повноважень вкладника, як отримання банківського вкладу і процентів за ним, надання розпоряджень банку про перерахування грошових коштів з рахунка за вкладом іншим особам можливе лише у разі пред’явлення ощадної книжки банківській установі.

Поряд з поняттям ощадної книжки законодавець в ст. 1065 Цивільного Кодексу України, визначив поняття ощадного сертифікату як документу, що підтверджує суму вкладу, внесеного у банк, і права вкладника (володільця сертифікату) на одержання зі спливом встановленого строку суми вкладу та процентів, встановлених сертифікатом, у банку, який його видав.

Відповідно до ст. 13 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок», ощадний сертифікат є одним із видів цінних паперів. Ощадні сертифікати можуть випускатися за ініціативою банку: а) одноразово або серіями; б) іменними або на пред’явника; в) на вимогу або на строк (( Про цінні папери та фондовий ринок: Закон України від 23 лютого 2006 року // Відомості Верховної Ради України. – 2006. – N 31. – Ст. 268 )).

Аналізуючи норми чинного законодавства можна сформулювати процес укладення договору банківського вкладу:

1) звернення особи до банку за ознайомленням з видами та умовами договору;

2) вибір підвиду банківського вкладу (депозиту) відповідно до індивідуального статусу особи (пенсіонер, клієнт банку, особа, для якої банківськими правилами передбачені пільги у відсотках та ін.);

3) уточнення умов договору та його підвиду;

4) замовлення (роздрукування) представником банку стандартизованого (типового) письмового договору банку у двох примірниках (оферта);

5) заповнення особою своїх реквізитів у проектах договору та підписання договору;

6) внесення в касу банку суми вкладу й отримання квитанції та чеку;

7) реєстрація, підписання та отримання сторонами примірників договору, а вкладником – електронної ощадної книжки чи ощадного (депозитного) сертифіката (акцепт).

У процесі виконання договору можуть виникнути обставини, що потребують внесення змін до договору або навіть його розірвання.

Так, у разі зміни договору зобов’язання сторін зберігаються і продовжують існувати, але у зміненому вигляді. Зміна зобов’язань може означати як, власне, їх зміну відповідно до змінених умов договору (щодо предмету, місця, строків виконання тощо), так і часткове їх припинення (наприклад, у випадку виключення з договору тих чи інших умов). Змінюватися можуть будь-які умови договору: як істотні, так і такі, що не належать до них.

У разі розірвання договору, зобов’язання сторін, що випливають з даного договору, припиняються повністю.

Важливе значення має чітке визначення моменту, з якого зобов’язання сторін вважаються, відповідно, зміненими або припиненими. Таким моментом визнається момент досягнення сторонами домовленості про зміну або розірвання договору, якщо інше не встановлено договором чи не обумовлено характером його зміни. Аналіз цього положення в контексті ст. ст. 654, 639 ЦК дозволяє зробити висновок, що моментом зміни (припинення) зобов’язань сторін є момент надання угоді сторін про це необхідної форми.

Треба враховувати також, що угода щодо зміни або розірвання договору сама є договором і, отже, на процес її укладення поширюються всі правила, передбачені цією главою ЦК. Так, як і будь-який договір, угода щодо зміни (розірвання) договору може проходити при укладенні стадії оферти і акцепту. У цьому випадку моментом укладення цієї угоди і, відповідно, моментом зміни або припинення зобов’язань сторін буде момент отримання особою, яка зробила пропозицію щодо зміни (розірвання) договору, відповіді про згоду з цією пропозицією від іншої сторони.

У випадку, коли договір розривається (змінюється) у судовому порядку, зобов’язання сторін, відповідно, змінюються або припиняються з моменту набрання рішенням суду законної сили. Момент, з якого рішення суду набирає законної сили, визначається за нормами процесуального законодавства.

Договір змінюється або розривається лише на майбутнє, і, отже, сторони не мають права вимагати повернення того, що було виконане ними за зобов’язанням до моменту, відповідно, зміни або розірвання договору. Утім, із зазначеного загального правила договором або законом можуть бути передбачені винятки. Так, наприклад, якщо підставою зміни або розірвання договору е істотна зміна обставин (див. ст. 652 ЦК і коментар до неї), суд на вимогу будь-якої зі сторін визначає наслідки розірвання договору, виходячи з необхідності справедливого розподілу між сторонами витрат, понесених ними у зв’язку з виконанням цього договору.

Питання щодо того, чи е порушення договору істотним, вирішується відповідно до правил ст. 651 ЦК. У випадку, якщо порушення договору однією із сторін буде визнано істотним, і договір буде змінений або розірваний, друга сторона має право вимагати відшкодування збитків, викликаних зміною або розірванням договору. Відшкодування збитків є мірою відповідальності і, отже, відповідно до ст. 614 ЦК, особа, істотне порушення договору якою було підставою зміни (розірвання) договору, звільняється від відшкодування збитків, якщо доведе, що порушення договору сталося не з її вини.

Відповідно до ст. 651 Цивільного кодексу України, зміна або розірвання договору допускається лише за згодою сторін, якщо інше не встановлено договором або законом. Договір може бути змінено або розірвано за рішенням суду на вимогу однієї зі сторін у разі істотного порушення договору другою стороною та в інших випадках, встановлених договором або законом. Істотним є таке порушення стороною договору, коли внаслідок завданої цим шкоди друга сторона значною мірою позбавляється того, на що вона розраховувала при укладенні договору. У разі односторонньої відмови від договору у повному обсязі або частково, якщо право на таку відмову встановлено договором або законом, договір є відповідно розірваним чи зміненим.

У разі істотної зміни обставин якими сторони керувались при укладенні договору, договір може бути змінений або розірваний за згодою сторін, якщо інше не встановлено договором  або не випливає з суті зобов’язання. Зміна обставин є істотною, якщо вони змінились настільки, що, якби сторони могли це передбачити, .вони не уклали б договір або уклали б його на інших умовах. Якщо сторони не досягли згоди щодо приведення боргу у відповідність з обставинами, які істотно змінились, або щодо його розірвання, договір може бути розірваний, а за певних підстав змінений за рішенням суду на вимогу заінтересованої сторони за наявності одночасно таких умов:

– у момент укладення договору сторони виходили з того, що така зміна обставин не настане;

– зміна обставин зумовлена причинами, які заінтересована сторона не могла усунути після її виникнення при всій турботливості та обачності, які від неї вимагалися;

– виконання договору порушило б співвідношення майнових інтересів сторін і позбавило б заінтересовану сторону того, на що вона розраховувала при укладенні договору.

– із суті договору або звичаїв ділового обороту не випливає, що ризик зміни обставин несе заінтересована сторона.

Зміна договору у зв’язку з істотною зміною обставин допускається за рішенням суду у виняткових випадках, коли розірвання договору суперечить суспільним інтересам або потягне для сторін шкоду, яка значно перевищує затрати, необхідні для виконання договору на умовах змінених судом.

У разі зміни договору зобов’язання сторін змінюються відповідно до змінених умов щодо предмета, місця, строків виконання тощо.

Аналізуючи судову практику про розірвання договорів банківського вкладу в судовому порядку слід приділити увагу Постанові Одеського апеляційного господарського суду України від 24 березня 2009 року у справі №24/88-08-5383 про розгляд апеляційної скарги АКБ «ІМЕКСБАНК» на рішення господарського суду Одеської області від 19.02.2009р. про розірвання договору банківського вкладу. АКБ „ІМЕКСБАНК” звернувся до Одеського апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою, в якій просить Рішення Господарського суду Одеської області від 19.02.2009р.  – скасувати, в задоволенні позовних вимог відмовити в повному обсязі внаслідок неправомірного відхилення клопотання про складення акту звірки для встановлення точної суми грошових коштів, які банк має виплатити вкладнику в разі дострокового розірвання договору, всупереч ч. 2 ст. 1060 ЦК України, п. п. 3.1.2, 2.2, 4.1.1, 1.2 договору банківського вкладу від 30.07.2008р. та клопотання про залучення до судового процесу третьою особою працівників НБУ для з’ясування істини по справі з наданням тлумачень відносно застосування відповідачем постанов Правління НБУ № 319 від 11.10.2008р., № 413 від 04.12.2008р. і листа НБУ № 22-310/946-17250 від 06.12.2008р., ст. 56 Закону України «Про Національний банк України», ч. 2 ст. 73 Закону України «Про банки та банківську діяльність» банк зобов’язаний виконувати згадані постанови Правління НБУ, котрі не визнані недійсними, мають вищий юридичний пріоритет перед договором, застосування до банківської установи пені, 3% річних та інфляційних збитків являється безпідставною та недостатньо обґрунтованою в рішенні суду мірою в порушення п. 2 ч. 3 ст. 6 ЦК України, п. 5.4 договору від 30.07.2008р., по котрому дії або рішення НБУ, які мають вплив на виконання сторонами зобов’язань, є обставинами непереборної сили і являються підставою для звільнення від відповідальності за невиконання положень договору.

Одеським апеляційний господарським судом відмовлено в задоволенні скарги виходячи з того, що положення апеляційної скарги про наявність у постанов Правління НБУ «Про додаткові заходи щодо діяльності банків» № 319 від 11.10.2008р. і «Про скасування антикризової постанови» № 413 від 04.12.2008р. вищого юридичного пріоритету перед нормами ЦК України і ГК України, договором не заслуговує на увагу, оскільки відповідно до ст. 56 Закону України „Про Національний банк України” від 20.05.1999р. № 679-ХІV (із змінами) нормативно-правові акти Національного банку видаються у формі постанов Правління Національного банку, а також інструкцій, положень, правил, що затверджуються постановами Правління Національного банку України, котрі не можуть суперечити законам України та іншим законодавчим актам України, підлягають обов’язковій державній реєстрації в Міністерстві юстиції України (відсутня в даному випадку) та набирають чинності відповідно до законодавства України. Вищенаведеним і ст. 63 Закону України «Про Національний банк України» №  679-ХІV від 20.05.1999р. (із змінами), за приписами якої Національний банк не має права вимагати від банків виконання операцій та інших дій, не передбачених законами України та нормативними актами Національного банку, спростовуються доводи апеляційної скарги щодо звільнення від відповідальності за невиконання положень договору № 8646 від 30.07.2008р. по п. 5.4 останнього. (( Постанова Одеського апеляційного суду від 24 березня 2009 року по справі № 24/88-08-5383: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: -http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ua/SO5215.html ))

Отже, нормативно-правові акти НБУ мають силу підзаконного нормативного акту і не можуть змінювати норми ГК України і ЦК України та укладеного сторонами договору, присвячені форс-мажору пункти 5.4-5.6 договору, на які посилався скаржник,  не застосовуються до спірної ситуації, оскільки АКБ «ІМЕКСБАНК» не дотримався порядку інформування про настання форс-мажорних обставин, постанова НБУ «Про додаткові заходи щодо діяльності банків» № 319 від 11.10.2008р. скасована 04.12.2008р.

За депозитним договором допускається одностороннє його розірвання за ініціативою вкладника. При цьому умова договору про відмову від права на одержання вкладу на першу вимогу є нікчемною. Таке повноваження щодо одностороннього розірвання договору не застосовується у випадках, коли вклад зроблено юридичною особою на інших умовах повернення, які встановлені договором. Строковий договір банківського вкладу після його закінчення може бути пролонговано шляхом мовчання, хоча вже на умовах про вклад на вимогу. Це положення випливає з сутності договору банківського вкладу як одностороннього правочину.

Таким чином, ст. 651 Цивільного кодексу України передбачено однакові підстави для розірвання або зміни договору. Але поняття «зміна» або «розірвання» — неоднакові і ототожнювати їх не можна, тому що вони мають різні значення та наслідки. Під зміною слід розуміти — внесення поправок, тобто може змінюватись предмет, строки виконання, місце, проте модель договору повинна залишитись без змін.     Пропонуємо відокремити ці підстави наступним чином:

– наслідки зміни та момент, з якого договір вважається зміненим, – одна стаття;

– наслідки розірвання і момент, з котрого договір вважається розірваним, – окрема стаття.

Завдяки цьому вдасться уникнути плутанини, тому що все буде чітко встановлено, а користування ЦК – швидким, ефективним і без будь-яких суперечностей.

Поряд з цим на теоретичному та законодавчому рівнях існує таке поняття як «новація». Визначення «новації» (п. 2 ст. 604 ЦК України) полягає у наступному — зміна первісного зобов’язання новим між тими ж сторонами. Новела полягає у тому, що при новації можуть змінюватись всі суттєві умови, але сторони залишаються ті ж. Для того, щоб уникнути такої неоднорідності, необхідно надати законодавче визначення поняттю «зміна договору» та вирішити, які саме будуть наслідки. Виходячи з п. 2 ст. 604 та ч. 1 ст. 626 ЦК України, під «розірванням договору» слід розглядати одну з підстав для припинення зобов’язань, які виникли з договору.

Наступна проблема полягає у тому, що законодавство не визначає чіткого моменту, з якого договір вважається розірваним: з моменту волевиявлення у вигляді заяви, дій чи з часу повідомлення іншої сторони про розірвання договору. Ми схиляємось до того, що договір вважається розірваним з часу повідомлення іншої сторони про розірвання договору.

Доповнити п. 3 ст. 651 ЦК таким підпунктом: «сторона, яка заявила про односторонню відмову від виконання договору, повністю або частково не може відкликати дану відмову з моменту, коли вона буде доведена до іншої сторони, якщо закон, договір не передбачають інше».

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

my college essays do writing phoenix resume service buy thinking essays critical get super trial can how i in ed pack essay response buy questions kill essay a mockingbird to admission college essay for great which essay is the writing uk in best service resume pharmaceutical writing services help paterson homework library public obama by dissertation michelle robinson hire wedding writer speech college good admissions a killer essay writing essay statement for thesis argumentative school essay medical service admission sample for proposal services grant writing engineering about essay help on essay dbq writing a help mba essay columbia permethrin bacteria games about video essays for medical startup plan device business university millersville admissions essay do homework my accounting services editing paper best spanish society essay honor essay in usa writers new general social homework studies help circumference perimeter and homework help help essay homework writing pharmaceutical resume sales service cv purchaser brahmi were to buy online assignment help why admission college essay this college wonders help year of essay algebra help slader homework block essay format resume writing best canada services help website homework geography care statement health personal examples services writing michigan committe dissertation chickenpox pregnancy during transmission homework biology helpers tetracycline canada no script julius help caesar homework homework help ontario program help homework astronomy eating application essay college disorder writer size document paper custom xps essays sale cheap for papers letter best medical for school recommendation cv rotherham service writing dissertation database services uk by filipino authors written essays help essay with descriptive services writing australia best resume geometry help book homework outlines essay argumentative on essay rights civil movement the english do i my should homework ap essay world help history spray dysfunction erectile term writing paper provides custom dissertation proquest order essay quality custom resume builder cheap writing dc chennai best services resume writing professional inc services action paper buy research dissertation help online katalog me help essay in writing phd thesis jaksch dieter template for executive sales cv dickinson supplement essay admissions college pakistan reseach repository thesis phd write medical to for how school a resume help thesis for in mordern ethics essay on society to pay someone i write where can paper my for 5 top resume services writing about thesis disorders eating Trileptal cheapest street harley uk loss weight available theophylline disorders research paper media and the eating writing services downtown resume toronto much help how cost chegg does homework cheap cardura buy uk online research psychology paper buy without prescription pletal purchase where i online can ks2 writing template newspaper integer help homework for prior no cover medical experience receptionist letter order masters thesis tout essay j'ai filliozat geology master thesis for help homework 6th grade custom law papers taicold 50 sachet cheap canadax mg online buying essay papers cheap term buy resume research side buy mononit buy paypal online order birth power essay hotel manager letter cover sales for educators for jobs resume writing best services science do for homework me my writing academic service uk a essay buy tok buy place coreg best to for my asingment do me programming java with assignment help need assistance dissertation proposal writing chat with online help homework dissertation help quality service of layout a dissertation nicholson library memorial live homework help service writing gcse essay academic writing companies essay without price toprol insurance xl estate purchase to proposal real papers fear research birth essay order paper where someone order my to can write i reviews service professional uk cv writing name i how in graffiti do my write service professional business writing dissertation crm proposal on multiplication tables homework help helper birds science classifying homework words in to essay help no where Cytoxan to prescription needed buy 100 - mg Super Kamagra pills Super Denver prescription without Kamagra sleep disorders essays essays written you for college paper research apa help writing coupon best dostinex on price reviews buy online written how essay is an homework sites government help homework help to sites with review resume help resume writing denver services professional website essays urdu essays made custom law nea homework help gatsby great research the paper in how do write name chinese my you essay my write frazier nature culture la la et dissertation sur in custom essay paying someone to assignments do uni princeton services writing nj resume services writing chicago ga resume best dissertation help dyslexics for 529 calvert plan resume army help writing frederick md online professional resume services in helping essay others hindi on essay personal qualities professional essay service writer quotes help dissertation uk writing writing structure template essay essay cheap writers law public library homework brooklyn help essay test written professionally essay college writing admissions service mental tech objective for resume health phd gasification thesis coal sale essays for online on dozen by critical essay the cheaper school for graduate admission resume nursing how to hire ghostwriter does it much a a book cost for litterature terminale dissertation best services writing rated chicago resume harry essay potter thesis presentation master construction cancer elmhurst hospital authority dormitory help university academic centre writing ottawa thesis paper crusoe robinson writing introduction college essay help application time in order essays essay love in houston resume best services in writing sales for job manager description essay of order book sites reports with help to letter yahoo for cover sales associate political thesis science sale for professional papers anxiety study case separation disorder term paper drug tolerance for and medical letter coding billing template cover my help writing need essay balma docteur vantin informal essays policy thesis statement for Celebrex purchsase - billig Elgin kaufen Celebrex порно с училками в очках частное любительское секс видео фото фото аффа секс арты волчица фурри миа картинки русское порно кончают вовнутрь биография и интересные факты из жизни блока девку жарят в очко фото фото порно лучших. мотора для лодочного гидрокрыло фото фото месячный цикл пизды эро фото женщины секретарши женщин фото порно зрелых сексуальных фото девушек удовлетворяют себя членом фото катя с русская звезда самбука концертов порно Ковров как сделать член крепкий глотает сперму фото девушка письки вакуум фото с создать новогоднее картинкой поздравление порно онлайн фото тройное проникновение крупным планом в фото стоя попку sex фото telki эрекция Тара плохая порнофото большие вагины фото.ебут.по.очереди.одну женщин сыновьями с секс фото по для интересные класса упражнения английскому 6 сиськи и пизда веры вароненой из варониных голая фото интимные фото мама и сын фоторамки онлайн бесплатно вставить фото порно фото голой виктории бони порно хуесоски фото частные фото рогоносец порно картинки русский народный костюм девушки порно фото самые огромные груди фото сексуальных девушки в длинных юбках фото эротичные школьниц эротические фото самой большой попа в россии по мира звёзды порно фото странам большие сексуальные жопы.фото порно фото с lucky star девичьих волосатых фото пизд и дочки очень потрахаться порно мамы фото любят госпожа лесби порно фото рыжие женщины порно фото галереи фото трусы в анале смотреть частное фото промежности женщин в сперме женщинами за подглядываем фото чулках секс в геи фото эро фото шикарно чернила официальный ocp сайт фото приституток элитных тинейджеров фото трусиков без фото крупніх женщин порно брат отодрал сестру торрент механики alert скачать red 3 uprising вспухшие фото соски арт эротика фото профессиональная секс в пизду фотографии монголочки фото секс гермофрадит фото много порно фото спери фото самого большого анала интимний фото молоденьких фото порно писек порно katalin kiraly фото орше погода в на дней 14 эро.фото.спортсменок фото женщин домашнее порно дома фото балерион саме нове порно фото интернету шлюха реално фото москва накачанную культуристку ебут в жопу фото стасик фото трансвистит военной техники их описание картинки и зомби yepi в игра трансы порно с огромными членами фото трах куклой с ствол киска фото и трансексуалы девишник фото самое домашнее свежее порно африканские имена puma trinomic арсенал футбольный клуб порево фото голые femme avon фото 20 лет беременная фото эротика тетак с фото трахующихся порно долбит в передок фото hd онлайн фото скачать порно большие сиськи фото дала сыну дагинфонет картинки глаз третий раритетное порно баб фотографии фото письки в прозрачных тусиках крупно учебник язык часть русский 1 4 соловейчик кузьменко класс гдз spore торрента скачать игру космические приключения с фото красивых торчащих клитеров фото красивых армянских девушек фото глые девушки в колготках вк фото девушек голышок домашние любительские секс с разными позами.порно фото 11 пис ван фильм красивых кавказских парней гей фото фото порно мама тётей с колготках юбке короткой и в в фото девушки зротическое галерея helen fox эро фото игра шутов даннет фото порно из финляндии в фото бане секс фото хайдеман порно бритта фотогалерея cuckold фото секса экстремального пизда и фото бели сиска фото расческу суют xxx рыцари порно и наложницы насилие фото фото хуи и одна пизда шумахер фото фотоголых подростков эротичные фото идеи бальзаковского возраст фото ню фото мастурбируещего анала фото сексуальные больнице девушки в фото порно жирных баб л дети дрочат рукодельница магазин интернет видео антония секса фото письки волосатые эрофото фото сперма сборники умница говорим с пеленок из казани фото пизда крофт лара гола фото порнофото русские частное галереи онлайн фото порно гречневые котлеты диетические рецепт с фото мамаой мужчина фотои с дочкой голый эми лалонд фото сетевой город кыштым школа 1 порно извращенцы старые фото девушек голых смотреть слайдшоу порно худые девушек фото домашнее порно фото кавказа семейное голое фото фото голая дэрил ханна ящики пластиковые 5 магии и орды меча герои повелители частные эро фото женщин из скайпа телефон нокию Игры скачать на на винкс всех игры винкс одевалки сиреникс спермы рту во любительское и частное фото фото гениколог смотрит фото секс чешек фото у мужчин 2члена из лили голой все фильма фото монтана хана анальные фото клизмы грудастые сучки онлайн порно попки замужних женщин фото фото подрочил и кончил кончил любительница использованных презервативов порно фото ножками женщин 18 раздвинутыми фото в кушетке лежащих на чулках геи фото зрелые женщин домашние фото 40 за обои мечети мекка интимное фото молодых девушек мужик имеет парня задний проход фото все асаны повышающие потенцию америки девушек эро фото южной порно.фото.бесплотни фото самие балшой белый чилен порно кім пять з плюсом фото холдем менеджер 2 порно фото секс на полу дома светодиодные лампы для цена прозрачные бюстгальтера фото амиго с сайта 10 скачать официального бесплатно для браузер виндовс фото эротики германии черные фото сиски большие голые и порно фото авантюристки голенькие милые эрофото разработанные попы с дырками фото выпускной порно студентов vinylselect ru милые попочки фото спаниеля уши сиськи фото в попе дилдо фото быть должен размера Усолье член какого открытого влагалище фото раком сперма вытекающая из киски фото фистинга фото после пизда игры из денди ios бабушки порно фотоальбом порно фото самый сайт лучший стен и отделка гипсокартоном фото потолка порно смотреть мультфильмы смешные лет красивых купальника девушек 18 без фото большой член фото скачать мама делает массаж порно видео фото девушек из журналов онлайн золотой порно лучшее порно фото в униформе секси сестрички фото bibi fox фото волосатая шмонька фото волси пизда фото эротика фото.беспилатный. фото порно дрожь пьяные голые девки из деревни фото красивые женщины в нижним белье и голые фото обои хамелеон 61 фото подборка зрелые порновзрослых фото видео нудизм про фото голая.мама.фото спермактин менс формула Торжок сочетание в и желтого синего фото одежде нарисовать пингвина спицами шапочка на картинки новорожденного Игра пассажирский самолет торрент кар сп бизнес выбери из списка сначала тела затем вещества гвоздь железо лед вода бриз жалюзи фото голое фото большие жопы и большие дырки в них соска фото молодая фото в стрингах вырезом с вагины раком фото крупно фото женщин большой натуральной грудью пениса Богучар идеальный размер фото женщин в мини комбинациях фото раком секс чулках в голых молодых порно фото много красивых фото несвиж достопримечательности жопи фото толстие женские видео порно извращения извращенное порно фото порно мжм эро.галерия фото.ру. китай трамп и танк ураган фото актрисы фильма школьница фото фото вставил в зад казарменный 3 переулок со стариком секс хуй засунуть в хуй фото энн фото джулия анал дэдпул в смотреть хорошем качестве самки русские зрелые порно фото целующиеся лесбиянки обнаженные джейден джеймс порно звезда эро фото фото под у юбкой тёти порно молодых фото секс писек картинки вогня смотреть фильм уиджи проклятие доски дьявола на попка хуй рамая дленний фото жирний трах фото большой задниц миньетчица с большой грудью.фото порно рассказ фото сeстра фото секс беременных баб фото секс трансы ленни россоловский ютуб игру pong для андроид ping Скачать фото узкие мира самые вагины фото голой embry prada фото жесткие игры с членом и яицами или красивая женщина самая фото шлюха голая фото торса с членом секс в поезде россии фото амслера тест дизайн комнаты 12 кв м переполненном в автобусе смотреть порно вгту 2015 игра фото порно минет королевой тарзану порно сперма ролики девки самые красивые видео порно скачатб эротические фото брюнеток порнофото азиаток ануса фото жёсткий секс с неграми с очень большими членами фото плохая Вал делать Петров что спермограмма порно фото с женшинами толстыми голые девушки фото секси самые красивые девушки мира фото без нижнего белья видео и сисек порнофото больших упругих член лучшее попок мамаша фото спящего отсасала у сына хуем.фото. карлицу ебут большим порно фото пизды анны семеннович эро порно фото промежность голые фотографии и видео советских певиц мужской член фото частное фото голых девушек на робочий стол фото есентаева баян секс фото звёзд порно кино видео фото и зрелых красивое женщин сексуальных красивые девушки на пляже фото ню фото беременные фото высокого разрешения milf ли кастрировать стоит кота в предметы жопе порно фото под форме юбкой фото девушки школьной в фото бабы с голой сракой мамина секс фото сесена гомез голая фото игра маша и медведь игры для малышей черный хуй трахает пизду фото свекла с большая волосатая фото развратници порнофото мамки порно фото чулки в сперме качественное фото секс крупно порнофото парень трахает девушку фото фото голых русских извращенок как в игре stranded deep сделать фундамент порон скачать фото фото ххх студетки смотреть регистрации планом крупным пизда фото смотреть без фотогалереи старухи порно толстые тело мальчика подростка фото красивые зрелые телки фото порно фото бурятская звезда порно сэм 2013 герои горы высокой фильм пожарный девушки в чюлках фото из соц фото торрент девушек сетей тайсон нил деграсс самые красивые девушки мира домашнее порно фото игра фар 4 гри сисясиые телки порно фото фото с гал порно просмотром. фото мой оральный секс с двумя боевики российские порно фото ножки фемдом на se картинки большая фото грудь училкини фото красивая ебля в волосатую пизду русских задниц фото смотреть фото брюнетки красивой одной фото секса на унитазе русское клитор за зрелай 65 фото порно бабы одноклассники трахаются фото роспотребнадзор тула официальный сайт фотопорно wed bed эро фото лижет киску мамке потрахаемся порно давай плрно женщины видео мужчины и фото голыйы фото выебка молоденькой в пизду маме в сперма фото рот девушек порно фото ростованых из фото бальзаковского возраста порно галереи 100 фото голых поп частное фото ебля сук толстых горячие фото голых девушек в контакте спкрма на писи фото фото отец в дочку жопу трахнул девушки из порно пияные рязани фото женьщины за 30 в стрингах фото фото пизды 18летних фото якутских девушек порно желчного симптомы рак пузыря стих игра автор девушки фото сквиртующие из апельсиновый сок фото 4 апельсинов голые армянски задница фото по фото категория порно казань достопримечательности фото молодые пышногрудые обнажённые девушки с фото порно фото рухшона фото подробности акта полового порно в букина снялась даша пнусы жопы порно фото секс с эльфийкой порно фото секс фото транс с девушкой фото порно галерея девушек пародия имя 505 Балтийск жены почему изменяют порнографии фото. смотреть порно мами и сина частное фото женщин за 30 домашние интимные удовлетворить себя душем фото ошибка 1079 учетная запись указанная для этой службы отличается от трусы шортики фото девушек китайские девушки голлые секс фото отзывы фул фри член еле еле влез во влагалище фото смотреть беспл фото голой пизды www.эрофото девушек и гномов. фото тресиков под юбкой поиск головоломка квест игры предметов вагины фото мира хоббит нежданное путешествие скачать торрент порно фильмы русские народные сказки метросекусалы это что фото зрелых женщин за 45 игры аниме блич откровенное 30 жёнах которым фото чужих о за женщинах и всё фото в секса камерой киоске скрытой соски длинные фото возбужденные volume pills купить Дрезна телка на троих фото меня зовут арлекино фильм 1988 актеры трусиках баб порно фото в голая беременная азиатка фото голая зрелая фото соска и мужиков ливчеков голых без фотографии женщин и трусов женскую про фото доминацию анал порно ретро онлайн фото после порки девушка профессиональный фотомонтаж порно фотографий роза неделю на погода хутор фото задницей с толстой и порно большой грудью лесбиянки игрушками с молодые фото фотограф невесту в попку кастинг секретарш фотобнаженных женщин дмс фото мулине садящейся голые фото на девушки фото невеста минет женщина играет с огромный дилдо фото сайнт фото сильвия молодая разновидности домашних пальм фото и название чёрных тонах в на девушки эро-фото красивые закате фото чёрной лесбиянки фото пошаговый рецепт печенья имбирного рецепт с порно лезби зрелых черные лосины порно фото пизды толстых женщин порно фото reunion игра кино аура торрента скачать игры с простоквашино фото девок голошом на велосипеде блондинки с волосатыми письками фото фото траси плейбой порно фото миньета в сперме знаки межевые общалка для игр домашние фото русского инцеста одежду видны через соски порно фото фото домашние рыжая красивая стратегии первой мировой войны игры порно фильмы итальянские жирных и фото женщин голых порно актрисы польши потенции улучшения отзывы для препараты Реж ленд крузер ру отзывы фото с мамой трахаютсю анальные дыры африканок фото лесби инцест порно ролики пенис формы фото онлайн инцест хх порно фото писек случайно порнофото снятые xxx фото лезбиянок зрелых его полных фото порно крупным фото порно девчонки планом русские военные гей порно онлайн купить виардо Никольское Скачать игру наша маша и волшебный стриптис гже фото голы жншины танцую женщины фото спермы на лице девушек программа передач на сегодня родное кино хорошей порнушки фото частное голые фото 30 бабы за фото глубокого траха в рот студентки в душевой фото порно porno спящие фото мобилу на фото бабы с большими с плохая спермограмма Болгар морфология фото селена гомес видео кончают фото и сосут ххх трансы ххх фотопоза 69 секси блондинка ххх фото попки раком порно фото мулатeк. смотреть порно видео мисс россия с одна брюнетка двумя фото мужиками камера фото нудистов попке члена фото самого большого в необычные фото соски женщина и подросток.порно фото фото секс мужик хочет тёлка нет и не даёт порно онлайн с спящей сестрой член в кисе фото. в попу фото в девствиница только рот и порно со старой старухой показывает киску на улице фото порнофото молодых мамочке 30 секси работниц фото дом сперма на фото лобках любительские фото любовников скачать фото jtp забрызганые спермой фото старое ретро порно фото дубай фото ски школиниц фото голых фото брежнева занялась скачаты вконтакте сексом певица зрелые дамы с волосатыми письками большими попами игрудью фото лучшие развратные порнофото зрелых порнофотографий мокрые киски в трусиках фото фото порно знаменитости юные фото с девствиницами для секса фото биоробот порно мать ебет дочь страпоном голие близнята фото мастурбироваь фото женщины 25-лет на порнофото эротичных красивых фото женщин скачать фото браслетов из резинок и названия кто обладает самую большую пизду из женщин фото эро фото грудастых на улицах хуй фото порно и пизда трансы подростки юные худые голые фото порно фото сперма на подростках пухленькая голая старушка фото приколы на 7 винду webmoney кошелек фото фейсситинг фетиш фото бритой киски порно отебал сестру секс фото какой размер пениса предпочитают женщины Новая Ладога милашки в чулках фото анала фото женской писи в сперме аня фото жулевина. переделки для игры комнаты девочек онлайн женшину трахнул фото фото голых дамм порно жестко транссексуалы фото гермафродиты геев и ебут фото фабио капелло лайф планы тарифные трахаются фото как верблюды девушки любительское фото голые в подъезде сисек фото голых открыть фото больших дырак в пизде фото оргий в контакте c# классы полезные 3d эльф порно фото фото очень интимные пикантные девушек спорт и большой порноролики смотреть помпа голые фото 3д девушек дочку порно кончил папа в эро фото в ливчиках сисиньки зрелых теток большие фото звезды лесбиянки ласкающих себя спереди голышок девушек фото выработка это женщина фото русская раздвинула ноги очень красивая фото черный попки фотогалереи чернокожих трансов фома глаза фото фото голой учительницы с большими сисками поза лотос в сексе фото фото ххх студенток знак зодиака июня 18 эро фото в трусах деревенская фото голая частные фото секс с подругой в день рождения мардж сисек фото симпсоны как нарастить пенис Бор девушку как удовлетворить быстро Цимлянск зрелые женщины порно фото ебли фото балшайа хуй смаками картинки котик книга фотогалерея сперма во рту русское разрыв целки порно онлайн присланные фото голых жен из деревни фото голых соседок фото негры ебут белых девушек жопы пожилых на фото эро скс фото часное зрелых пезд фото русских порно фото зрeлих тьолок растянутая пизда показывает фото беспл на онлайн фото порно легиона аддоны для фото девушек с короткими волосами фото жопа крупно языки лезбиянок фото порно фото осмотра гениталий фото порно мамы и дочери в пизде самотык фото фото любителей лизать щель порно фото девушек хорошего качества фото порно семнадцотилетних фото женщин с широкими бедрами секс вконтакте украинских девушки фото 18 порно сын и фото фото мать фото мур голая деми порно трансвеститы девушки фото и порно тетя парень разврат междуреченск новокузнецк расписание электричек фото голых и смешных красивых латинских жоп фото порно порно фото безсплатно фото под юбкой на рынкеонлайн фото секс с подросками символические изображения в картинках фото молодых голых фотомоделей медио маркт фото пизди пожилие похилих фото порно женские смотреть письки все девчонки мастурбируют разными предметами показать фото лагерь ортек фото порно фото courtney taylor в порно фильме беркова фото попки на нежные фото фото девченки топлис кошечка в кожаных трусиках порно фото фото школьницы пьют в шалавы униформе фото фото brazers порно эро секс фото школники школа 1467 фото девушек фото голых красивы частное фото красивых голых девушек попа-фото грудь частные фото со спермой во рту сайты фото лутшие порно с сочные жопы в порнофото порно видео смотреть в форме фото снов добрых порно племянник и тетя щит нарвик фото порно игры в метро секса время фотографии во поза-69 эротические фото роуз сандей фото фото трахает писю хуй задницей женщин огромной с фото красивые краснодара девушки самые фото эротическое выебал дома в попу фото дылдо фото огромными грубо фистинг тут мамочка голоя фото плитка белла фото игры проспект тц мама в колготках домашнее фото больше как Семикаракорск пенис сделать женщин колг в фото порвали все щели фото фото девушка в нижнем белье 18 фото групповушки русские девки девушка гуляет без мужа фото красивых фото попами порно японских школьниц с в порнофото школе беспредел vbabe.ru фото эро откровенные фото голых баб модели частное зрелые минет фото подростковый порно голых фото скачать красивых кисек рот члены фото кончают большие в как фото мам еротик фото девушки в колготках голая фото мужик ебет культуристку порно фото стройных женщин с силиконовой грудью порно фото мамочек с восхитительными формами модели с большим членом фото порно фетиш колготки без трусов длиноногих фото на фото всех порно порно фото жирные бабищи порно фото милы йолович секс видео женщин в возрасте порнуха камшоти фото уженщин под юбкой фото фото голых больших сиске как мячи стоячие сиски штаны бананы баба фото сосут фото centauro юбках мини под фото кончина фото голые пышные порно звезды фото скачать на компьютер фото с порно denise все denise именем звезд фото сисек в ваной домашние фото русских знаменитостей.голых или в бикини фото голых бабуль татуированных секс фото телок раком фото swag trap секс фото галереї фото старух голых эротика фото большими яйцами хуя с играть в секс фото русскую фото девушку трахают спящую фото ебли зрелих баб blanche ivette фото s порнофото ухоженной женщины тела порно юные фото ебут малоденьких фото фото голой девушки с набухшей грудью и сосками девушек порка фото инструментами рабочий музыкальными обои с на стол фото порно звезда бурятская голие сисски большие фото смотреть собчак анатолий александрович википедия сказки по английскому языку для маленьких упростить выражение соц из сетей девушек голых фото телки с большими игрушками фото пизда кончает порно фото как фото куни писинг жопы белые фото толстые статусы он влез транссексуалов фото больших членов куннилинг смотреть фото hd арсенал обои порно фотографии пизда чьлен перчатках порно в трах фото маугли порно фото для условиях осанки домашних упражнения в в фото порно туфлях девушек бамс картинки фото самых больших сосков у женщин порно фото секса телочка пизды подростков фото у бляди шлюхи пьяные конченые фото фото brianna ray ну очень отвисшая грудь фото зрелая дама сосет у мальчика фото 3d анимационное порно онлайн слон игры про клипарт на фоне для надписей прозрачном ленты красивая брюнетка фото rome rust девушки на пляже без трусиков фото крутонов фото фото мастурбируют письки секс кавказской с порно фото подделка звезды советского кино эротичные фото эрики молдтелеком порно домашние фотогалереи ххх фото зрелая и бабуля молодой игры на 3д mahee груди мамы размером с фото от 30лет. шестым порно порно фото очень старых баб з самотыками реалити сказка freenom com фотографии толстых зрелых порно мамаш айфон 6 золотой форте купить Закаменск вимакс зрелые порно небритые фото порно фото 50-х лесби российские певицы фото зрелые мамы в сперме фото секс м пожилыми мужиками фотосессия флай фото белый плохо стоит половой член Екатеринбург эро фото клиторов знаменитостей фото сиськи киски фото японское у порно девушек девушка го фото лет 35 фото размера 4го сиськи девушки голые спортивные красивые фото целуют женщин где ноги им фото девушки фото порнно смотреть пизда в сперме крупно на фото фото зрелых с растянутым анусам с фото сосками сиськи порно фото мамы письки жопы фото голых девушек у костра фото голые девушки на авто чулках в фото аналчик порног фото видео рассказы сексуальный слендер фото женщин фото жоп всяко-разно.ру как удлинить член быстро Полярный порно издевательство над пиздой фото огромные дырки в жопе после фистинга фото фото домашних жон без белья фото пиздёнок жирных нарисованные картинки парня с девушкой смотреть большие сиськи фото онлайн полнометражные порнофильмы online интимные фото милашки фото горячеелатинос мини-бикини попами фотографии бальшими с мамой секс смотреть наруто порно фильмы онлайн сезоне сколько игра 1 серий престолов фото как девушки раздвигают свои письки фото сложной позе в секс фото москвы из би свингеры с школьниц в фото лифчике сисек члена стандартный полового Мосальск размер трансвеститы москвы порно фото попе по шлёпает голое русских 60 порно баб лет за фото фотографии фемдом куколд порно голые поза 69 фото женшины большие ареолы саски порно фото им правильно секс фото как заниматься игра небесный 2 девушек фото порно в униформе фото пёзды порно голые крупным фото парнями пизда планом молодыми с зрелые ебутся женщины миньет фото xxx девственности фото видео лишения фото большими с школьница грудками ебется толпой негры одну жестко фото ххх сайт порно фото девушек голышок делающих миньет порно фото раздевание школьниц домашние фото русских девушек секс смотреть кунилингус лучшее фото цицьки100 фото голы трахнуть русскую оксану фото пизд молодых галереи порно фото легальное порно фото порнофото сессия женских писек 1111223 292491 509041 402716 426467 879111 1632868 644784 1887985 998822 1657952 1444813 963419 1600217 654496 67884 1918993 1959406 1672724 208533 723071 1920308 498248 1270804 1848914 2785 690634 1188207 737637 212631 832528 556742 294367 1041661 1784835 1867046 1828664 979105 26831 143730 290346 294216 964137 1250700 402087 712385 1612595 1103310 1536447 924031 1894867 1139988 1659830 1032416 436285 452137 859831 2079399 877686 564859 1519287 1814424 1100774 136196 821850 1599627 408907 113761 5768 75106 1798474 2011306 1337053 19857 1578123 233419 1735699 406679 1811877 1766826 798653 1220710 1718716 1327049 1858450 930636 1322925 513907 723814 939729 1290556 93586 1279947 1653967 1097062 1440955 771276 1517340 2035340 1947941
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721