Порядок укладення, зміни та розірвання договору банківського вкладу

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Анотація: В статті досліджено порядок укладення зміни та розірвання договору банківського вкладу.

Abstract: This article explores the procedure for concluding the changes and cancellation of the contract of bank deposit.

Відповідно до ст. 638 Цивільного кодексу України, договір є укладеним, якщо сторони в належній формі досягли згоди з усіх істотних умов договору.

Договір укладається шляхом пропозиції однієї сторони укласти договір (оферти) і прийняття пропозиції (акцепту) другою стороною.

Ініціативу укласти договір (оферту) може виявити будь-яка із сторін майбутнього договору (банк або вкладник).

Пропозиція укласти договір може бути адресована одній або декільком особам, а реклама та інші пропозиції, адресовані невизначеному колу осіб це запрошення робити пропозиції щодо укладення договорів банківського вкладу, якщо інше не вказано в у рекламі або інших пропозиціях. Пропозиція має містити вказівку на істотні умови майбутнього договору.

Сторони майбутнього договору повинні дійти згоди щодо суми вкладу, процентів на вклад.

Однак у разі підписання договору банківського вкладу, тобто визначення згоди щодо істотних умов, необхідною умовою чинності договору є внесення вкладником суми вкладу. Договір банківського вкладу є реальним і вважається укладеним з моменту прийняття банком від вкладника або третьої особи на користь вкладника грошової суми (вкладу).

Тобто акцепт полягає в діях особи, щодо внесення суми вкладу на визначених попередньо умовах.

При укладенні договору банківського вкладу слід враховувати правила, що містяться у ст. 207 Цивільного кодексу України, відповідно до яких правочин вважається таким, що вчинений у письмовій формі, якщо:

– його зміст зафіксований в одному або кількох документах, у листах, телеграмах, якими обмінялися сторони.

– воля сторін виражена за допомогою телетайпного, електронного або іншого технічного засобу зв’язку.

– він підписаний його стороною (сторонами).

Якщо внесення вкладником грошової суми підтверджується договором банківського вкладу з видачею банком ощадної книжки або депозитного (ощадного) сертифіката або іншого документа, що відповідає вимогам, встановленим законом, інших нормативно правових актів у сфері банківської діяльності (банківським правилам) та звичаям ділового обороту, то форма договору банківського вкладу вважається додержаною. Порядок випуску та обігу депозитного (ощадного) сертифіката регулюється Положенням про порядок здійснення банками України вкладних (депозитних) операцій з юридичними і фізичними особами. Відносини із залучення вільних грошових коштів клієнтів банку шляхом передачі їм, наприклад, векселів, облігацій, інших цінних паперів, не можуть бути оформлені як договір банківського вкладу адже вони містять іншу юридичну природу.

У разі недодержання письмової форми договору банківського  вкладу цей договір є нікчемним. Грошові вклади підлягають поверненню як набуті без достатніх правових підстав (в порядку кондикації). Вкладник має право вимагати відшкодування доходів та виплати процентів, нарахованих на суму вкладу. В іншому випадку відповідно до ч. 2 ст. 1062 Цивільного кодексу України «кошти, помилково зараховані на рахунок вкладника, підлягають поверненню відповідно до ст.388 ЦК України». Проте гроші, як речі замінні, що визначаються родовими ознаками, за загальним правилом не можуть бути витребувані від добросовісного набувача в порядку віндикації відповідно до ст. 389 Цивільного кодексу України та п. 1 роз’яснення ВАСУ «Про деякі питання застосування позовної давності при вирішенні господарських спорів» від 16 квітня 1993 року №01-6/438 (( Збірник рішень та арбітражної практики Вищого арбітражного суду України – 1994. – №1. )). Наприклад, у випадку помилкового зарахування на вкладний рахунок грошових коштів, внесених до каси банку готівкою, номери банкнот яких відомі позивачу, останній не зможе витребувати їх у порядку віндикації, оскільки банк, отримавши кошти,  не буде мати на момент пред’явлення до нього позову саме цих банкнот. Отже, у зв’язку з неможливістю віндикації, повернення помилково зарахованих на рахунок коштів здійснюється шляхом подання кондикаційного позову, так як має місце безпідставне збагаченням банком.

Особливістю укладення договору банківського вкладу є потреба у відкритті банком іменного вкладного (депозитного) рахунка вкладнику, на який зараховуються кошти банківського вкладу. Відповідно до ст. 7 Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» вкладним (депозитним) рахунком клієнта є рахунок, що відкривається банком на договірній основі для зберігання грошей, котрі передаються клієнтом банку в управління на встановлений строк та під визначений процент (дохід) відповідно до умов договору. До вкладних (депозитних ) рахунків належать і пенсійні депозитні рахунки, що відкриваються фізичними особами для накопичення пенсійних заощаджень згідно із Законом України «Про недержавне пенсійне забезпечення» (( Про недержавне пенсійне забезпечення: Закон України від 09 липня 2003 року // Відомості Верховної Ради України. – 2003.- N 47-48. – Ст. 372. )).

Відповідно до чинного законодавства інформація щодо основних умов укладення договорів підлягає оприлюдненню. Порядок оприлюднення такої інформації згідно із законом встановлюється для банків Національним банком України, для небанківських фінансових установ – державним органом, визначеним законом. Наприклад, банківські правила імперативно вимагають від банків розміщення основних умов залучення банківського вкладу (депозиту) в установах банку у загальнодоступному місці, за бажанням ця інформація може бути розміщена банком і у засобах масової інформації.

Укладаючи договір банківського вкладу, вкладник має право на отримання інформації щодо діяльності банку. Тому банк зобов’язаний на вимогу вкладника надати йому відомості, які підлягають обов’язковій публікації: про фінансові показники діяльності банку та його економічний стан, перелік керівників банку та його підрозділів, фізичних та юридичних осіб, які мають істотну участь у банків тощо (( Про банки і банківську діяльність: Закон України від 07 грудня 2000 року // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – N 5-6. – Ст. 30 )).

Так, для підтвердження факту укладення договору банківського вкладу з фізичною особою і внесення грошових коштів на її рахунок за вкладом банк видає ощадну книжку Основними даними, що вказуються в ощадій книжці, є: найменування і місцезнаходження банку (його) філії, ім’я вкладника, вид вкладу, номер рахунка за вкладом, усі грошові суми, зараховані на рахунок і списані з рахунка, а також залишок грошових коштів на рахунку на момент пред’явлення ощадної книжки банку. Крім того, в ощадній книжці містяться графи, у яких зазначаються дата відкриття рахунка , підпис уповноваженої особи, підписи оператора банківської установи та вкладника.

Здійснення таких повноважень вкладника, як отримання банківського вкладу і процентів за ним, надання розпоряджень банку про перерахування грошових коштів з рахунка за вкладом іншим особам можливе лише у разі пред’явлення ощадної книжки банківській установі.

Поряд з поняттям ощадної книжки законодавець в ст. 1065 Цивільного Кодексу України, визначив поняття ощадного сертифікату як документу, що підтверджує суму вкладу, внесеного у банк, і права вкладника (володільця сертифікату) на одержання зі спливом встановленого строку суми вкладу та процентів, встановлених сертифікатом, у банку, який його видав.

Відповідно до ст. 13 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок», ощадний сертифікат є одним із видів цінних паперів. Ощадні сертифікати можуть випускатися за ініціативою банку: а) одноразово або серіями; б) іменними або на пред’явника; в) на вимогу або на строк (( Про цінні папери та фондовий ринок: Закон України від 23 лютого 2006 року // Відомості Верховної Ради України. – 2006. – N 31. – Ст. 268 )).

Аналізуючи норми чинного законодавства можна сформулювати процес укладення договору банківського вкладу:

1) звернення особи до банку за ознайомленням з видами та умовами договору;

2) вибір підвиду банківського вкладу (депозиту) відповідно до індивідуального статусу особи (пенсіонер, клієнт банку, особа, для якої банківськими правилами передбачені пільги у відсотках та ін.);

3) уточнення умов договору та його підвиду;

4) замовлення (роздрукування) представником банку стандартизованого (типового) письмового договору банку у двох примірниках (оферта);

5) заповнення особою своїх реквізитів у проектах договору та підписання договору;

6) внесення в касу банку суми вкладу й отримання квитанції та чеку;

7) реєстрація, підписання та отримання сторонами примірників договору, а вкладником – електронної ощадної книжки чи ощадного (депозитного) сертифіката (акцепт).

У процесі виконання договору можуть виникнути обставини, що потребують внесення змін до договору або навіть його розірвання.

Так, у разі зміни договору зобов’язання сторін зберігаються і продовжують існувати, але у зміненому вигляді. Зміна зобов’язань може означати як, власне, їх зміну відповідно до змінених умов договору (щодо предмету, місця, строків виконання тощо), так і часткове їх припинення (наприклад, у випадку виключення з договору тих чи інших умов). Змінюватися можуть будь-які умови договору: як істотні, так і такі, що не належать до них.

У разі розірвання договору, зобов’язання сторін, що випливають з даного договору, припиняються повністю.

Важливе значення має чітке визначення моменту, з якого зобов’язання сторін вважаються, відповідно, зміненими або припиненими. Таким моментом визнається момент досягнення сторонами домовленості про зміну або розірвання договору, якщо інше не встановлено договором чи не обумовлено характером його зміни. Аналіз цього положення в контексті ст. ст. 654, 639 ЦК дозволяє зробити висновок, що моментом зміни (припинення) зобов’язань сторін є момент надання угоді сторін про це необхідної форми.

Треба враховувати також, що угода щодо зміни або розірвання договору сама є договором і, отже, на процес її укладення поширюються всі правила, передбачені цією главою ЦК. Так, як і будь-який договір, угода щодо зміни (розірвання) договору може проходити при укладенні стадії оферти і акцепту. У цьому випадку моментом укладення цієї угоди і, відповідно, моментом зміни або припинення зобов’язань сторін буде момент отримання особою, яка зробила пропозицію щодо зміни (розірвання) договору, відповіді про згоду з цією пропозицією від іншої сторони.

У випадку, коли договір розривається (змінюється) у судовому порядку, зобов’язання сторін, відповідно, змінюються або припиняються з моменту набрання рішенням суду законної сили. Момент, з якого рішення суду набирає законної сили, визначається за нормами процесуального законодавства.

Договір змінюється або розривається лише на майбутнє, і, отже, сторони не мають права вимагати повернення того, що було виконане ними за зобов’язанням до моменту, відповідно, зміни або розірвання договору. Утім, із зазначеного загального правила договором або законом можуть бути передбачені винятки. Так, наприклад, якщо підставою зміни або розірвання договору е істотна зміна обставин (див. ст. 652 ЦК і коментар до неї), суд на вимогу будь-якої зі сторін визначає наслідки розірвання договору, виходячи з необхідності справедливого розподілу між сторонами витрат, понесених ними у зв’язку з виконанням цього договору.

Питання щодо того, чи е порушення договору істотним, вирішується відповідно до правил ст. 651 ЦК. У випадку, якщо порушення договору однією із сторін буде визнано істотним, і договір буде змінений або розірваний, друга сторона має право вимагати відшкодування збитків, викликаних зміною або розірванням договору. Відшкодування збитків є мірою відповідальності і, отже, відповідно до ст. 614 ЦК, особа, істотне порушення договору якою було підставою зміни (розірвання) договору, звільняється від відшкодування збитків, якщо доведе, що порушення договору сталося не з її вини.

Відповідно до ст. 651 Цивільного кодексу України, зміна або розірвання договору допускається лише за згодою сторін, якщо інше не встановлено договором або законом. Договір може бути змінено або розірвано за рішенням суду на вимогу однієї зі сторін у разі істотного порушення договору другою стороною та в інших випадках, встановлених договором або законом. Істотним є таке порушення стороною договору, коли внаслідок завданої цим шкоди друга сторона значною мірою позбавляється того, на що вона розраховувала при укладенні договору. У разі односторонньої відмови від договору у повному обсязі або частково, якщо право на таку відмову встановлено договором або законом, договір є відповідно розірваним чи зміненим.

У разі істотної зміни обставин якими сторони керувались при укладенні договору, договір може бути змінений або розірваний за згодою сторін, якщо інше не встановлено договором  або не випливає з суті зобов’язання. Зміна обставин є істотною, якщо вони змінились настільки, що, якби сторони могли це передбачити, .вони не уклали б договір або уклали б його на інших умовах. Якщо сторони не досягли згоди щодо приведення боргу у відповідність з обставинами, які істотно змінились, або щодо його розірвання, договір може бути розірваний, а за певних підстав змінений за рішенням суду на вимогу заінтересованої сторони за наявності одночасно таких умов:

– у момент укладення договору сторони виходили з того, що така зміна обставин не настане;

– зміна обставин зумовлена причинами, які заінтересована сторона не могла усунути після її виникнення при всій турботливості та обачності, які від неї вимагалися;

– виконання договору порушило б співвідношення майнових інтересів сторін і позбавило б заінтересовану сторону того, на що вона розраховувала при укладенні договору.

– із суті договору або звичаїв ділового обороту не випливає, що ризик зміни обставин несе заінтересована сторона.

Зміна договору у зв’язку з істотною зміною обставин допускається за рішенням суду у виняткових випадках, коли розірвання договору суперечить суспільним інтересам або потягне для сторін шкоду, яка значно перевищує затрати, необхідні для виконання договору на умовах змінених судом.

У разі зміни договору зобов’язання сторін змінюються відповідно до змінених умов щодо предмета, місця, строків виконання тощо.

Аналізуючи судову практику про розірвання договорів банківського вкладу в судовому порядку слід приділити увагу Постанові Одеського апеляційного господарського суду України від 24 березня 2009 року у справі №24/88-08-5383 про розгляд апеляційної скарги АКБ «ІМЕКСБАНК» на рішення господарського суду Одеської області від 19.02.2009р. про розірвання договору банківського вкладу. АКБ „ІМЕКСБАНК” звернувся до Одеського апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою, в якій просить Рішення Господарського суду Одеської області від 19.02.2009р.  – скасувати, в задоволенні позовних вимог відмовити в повному обсязі внаслідок неправомірного відхилення клопотання про складення акту звірки для встановлення точної суми грошових коштів, які банк має виплатити вкладнику в разі дострокового розірвання договору, всупереч ч. 2 ст. 1060 ЦК України, п. п. 3.1.2, 2.2, 4.1.1, 1.2 договору банківського вкладу від 30.07.2008р. та клопотання про залучення до судового процесу третьою особою працівників НБУ для з’ясування істини по справі з наданням тлумачень відносно застосування відповідачем постанов Правління НБУ № 319 від 11.10.2008р., № 413 від 04.12.2008р. і листа НБУ № 22-310/946-17250 від 06.12.2008р., ст. 56 Закону України «Про Національний банк України», ч. 2 ст. 73 Закону України «Про банки та банківську діяльність» банк зобов’язаний виконувати згадані постанови Правління НБУ, котрі не визнані недійсними, мають вищий юридичний пріоритет перед договором, застосування до банківської установи пені, 3% річних та інфляційних збитків являється безпідставною та недостатньо обґрунтованою в рішенні суду мірою в порушення п. 2 ч. 3 ст. 6 ЦК України, п. 5.4 договору від 30.07.2008р., по котрому дії або рішення НБУ, які мають вплив на виконання сторонами зобов’язань, є обставинами непереборної сили і являються підставою для звільнення від відповідальності за невиконання положень договору.

Одеським апеляційний господарським судом відмовлено в задоволенні скарги виходячи з того, що положення апеляційної скарги про наявність у постанов Правління НБУ «Про додаткові заходи щодо діяльності банків» № 319 від 11.10.2008р. і «Про скасування антикризової постанови» № 413 від 04.12.2008р. вищого юридичного пріоритету перед нормами ЦК України і ГК України, договором не заслуговує на увагу, оскільки відповідно до ст. 56 Закону України „Про Національний банк України” від 20.05.1999р. № 679-ХІV (із змінами) нормативно-правові акти Національного банку видаються у формі постанов Правління Національного банку, а також інструкцій, положень, правил, що затверджуються постановами Правління Національного банку України, котрі не можуть суперечити законам України та іншим законодавчим актам України, підлягають обов’язковій державній реєстрації в Міністерстві юстиції України (відсутня в даному випадку) та набирають чинності відповідно до законодавства України. Вищенаведеним і ст. 63 Закону України «Про Національний банк України» №  679-ХІV від 20.05.1999р. (із змінами), за приписами якої Національний банк не має права вимагати від банків виконання операцій та інших дій, не передбачених законами України та нормативними актами Національного банку, спростовуються доводи апеляційної скарги щодо звільнення від відповідальності за невиконання положень договору № 8646 від 30.07.2008р. по п. 5.4 останнього. (( Постанова Одеського апеляційного суду від 24 березня 2009 року по справі № 24/88-08-5383: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: -http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ua/SO5215.html ))

Отже, нормативно-правові акти НБУ мають силу підзаконного нормативного акту і не можуть змінювати норми ГК України і ЦК України та укладеного сторонами договору, присвячені форс-мажору пункти 5.4-5.6 договору, на які посилався скаржник,  не застосовуються до спірної ситуації, оскільки АКБ «ІМЕКСБАНК» не дотримався порядку інформування про настання форс-мажорних обставин, постанова НБУ «Про додаткові заходи щодо діяльності банків» № 319 від 11.10.2008р. скасована 04.12.2008р.

За депозитним договором допускається одностороннє його розірвання за ініціативою вкладника. При цьому умова договору про відмову від права на одержання вкладу на першу вимогу є нікчемною. Таке повноваження щодо одностороннього розірвання договору не застосовується у випадках, коли вклад зроблено юридичною особою на інших умовах повернення, які встановлені договором. Строковий договір банківського вкладу після його закінчення може бути пролонговано шляхом мовчання, хоча вже на умовах про вклад на вимогу. Це положення випливає з сутності договору банківського вкладу як одностороннього правочину.

Таким чином, ст. 651 Цивільного кодексу України передбачено однакові підстави для розірвання або зміни договору. Але поняття «зміна» або «розірвання» — неоднакові і ототожнювати їх не можна, тому що вони мають різні значення та наслідки. Під зміною слід розуміти — внесення поправок, тобто може змінюватись предмет, строки виконання, місце, проте модель договору повинна залишитись без змін.     Пропонуємо відокремити ці підстави наступним чином:

– наслідки зміни та момент, з якого договір вважається зміненим, – одна стаття;

– наслідки розірвання і момент, з котрого договір вважається розірваним, – окрема стаття.

Завдяки цьому вдасться уникнути плутанини, тому що все буде чітко встановлено, а користування ЦК – швидким, ефективним і без будь-яких суперечностей.

Поряд з цим на теоретичному та законодавчому рівнях існує таке поняття як «новація». Визначення «новації» (п. 2 ст. 604 ЦК України) полягає у наступному — зміна первісного зобов’язання новим між тими ж сторонами. Новела полягає у тому, що при новації можуть змінюватись всі суттєві умови, але сторони залишаються ті ж. Для того, щоб уникнути такої неоднорідності, необхідно надати законодавче визначення поняттю «зміна договору» та вирішити, які саме будуть наслідки. Виходячи з п. 2 ст. 604 та ч. 1 ст. 626 ЦК України, під «розірванням договору» слід розглядати одну з підстав для припинення зобов’язань, які виникли з договору.

Наступна проблема полягає у тому, що законодавство не визначає чіткого моменту, з якого договір вважається розірваним: з моменту волевиявлення у вигляді заяви, дій чи з часу повідомлення іншої сторони про розірвання договору. Ми схиляємось до того, що договір вважається розірваним з часу повідомлення іншої сторони про розірвання договору.

Доповнити п. 3 ст. 651 ЦК таким підпунктом: «сторона, яка заявила про односторонню відмову від виконання договору, повністю або частково не може відкликати дану відмову з моменту, коли вона буде доведена до іншої сторони, якщо закон, договір не передбачають інше».

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

silfar cheap shipping free ordering sheet decimals homework thesis phd writing services chennai in application for me letter write write my dissertation homework ministry education of help pills prozac brand essay for scholarships to how write an someone pay to research write paper your disorder bipolar papers research on geometry homework help online prescription fast canada no viagra active super canada Cialis Female essay college question research org paper custom homework helper teachers root without a perscription golden your ask to resume sample forward how someone to writing essay xat application exam blood symptoms pressure nighttime to buy please papers how medicine psychology best dissertation online sample clinical writing classes easy essay buy services writing government proposal homework bbc history help cheap custom design for mechanical resume objective engineer garage plan toys personal statement assistance undergraduate service writing essay it is to buy online cheaper toilet paper disorder statement thesis mental review custom writtings resume writing honolulu service buy card online credit smok-ox essay custom master evista protelos ou topra results homework percentages help essay free writing website english homework 3rd grade help help free finance homework of order research paper osd samples purchase for resume executive students medical sample curriculum for vitae vigora usa prices in measurement uk cholesterol tadarise online online super buying writing resume about com custom for dissertation editing professional services online cheap ordering Lotrel foster penn homework helper for associate with resume little experience sales com report write book my study dyslexia child case my homework do cheap companies reviews dissertation writing outlook 8.1 windows updating stopped in best homework help online resume services executives writing for 2 help algebra online institutional plan compliance cms mentoring cover sample letter for position help essay why mba autism essays help history european ap essays with paper do finance my style review an write how literature apa to assignment writing jonathan pdf anderson and thesis by chat essay room help pills Bactrim economic help assignment disorder generalized anxiety case child study about paper research leadership prescription ordering mysoline cheap without help engines homework papers and essay online vs linux windows essay proposal write help my research service argumentative military essay custom cake business plan collgeessay buy types and language ap essay composition help degree essay buying Microzide online of study thesis paradigm the promote thesis communism order do essay someone pay to you an write can you for resume writing service directory usa Levitra buy to helpers thanks is homework a snap online and copyediting proofreading services vh dating 1531 dk 1 for related literature review system ordering of house plan 30 free x 30 operating systems homework help no purinethol buy prescription application essay service college layout conclusion writing essay help buy a how can for due paper school i mba case study how much homework help with edinburgh professional cv writing services jean help homework literature becket anouilh i what do thesis on my should electronics order resume online price zo-20 best brand 4 law admissions school service essay tagalog in essay sentences write reaction paper to how a dating samsung in price b5722 bangalore in us service paper writing writing melbourne australia resume service thesis order proquest essays online purchase care dissertation health management homework for menet my do someone write story life my to college help essay kit admission movements religious origin accommodating new world essay philippines famous writers cycle control anovulatory birth after grad for papers sale sydney professional services resume writing best york services writing resume new 3d city in best south africa toilet making machine paper sale for in case lincoln answers study electric online purchase Propecia letter jobs sales cover examples for quickly dissertation how write a to buy how a write to proposal to a business toronto essay help writing in narrative help writing price elimite 15mg uk tips india dating disorder borderline paper research personality obstacles the destructors overcoming student online research papers a experience how work resume in my write to autobiography for me persuasive speech write tablets Diamox write wiki my essay homework help kcls live conte philosophiques dissertation online typing paper order crimes public essay movie crash essays written la sur dissertation didactique book how first write to my essay help ap synthesis lang doctoral thesis myth resume school admissions graduate writing homework calculus help resume for objectives position sales sample cycles science help life of homework rx india no cefaclor buy medical short letter assistant cover for my paper cant research write education cheap and homework special big homework help y echo weed buy online dating eater london cv service north writing organizational homework behavior help assignment purchase to order write how email co uk custom lab essays of paper writing services reviews research help essays college with transfer paper online custom day 3 ship arjuna essay help write college with application good sales objective for resume examples magna carta bottle thesis water indian essay homework paid online help in originality wrinting an assignment meaning for essay mans analytical search thesis favicon diy essays homework for help editor nc dissertation masters thesis buy homework my do french sales samples marketing for and resume scholarship essay custom writing can ipad you mymathlab homework do on write name graffiti my letters writing resume service dice essay happiness ielts can39t buy money essays best statement mission buy request how write purchase to a harvard masters thesis format dissertation guidelines writing medical for thesis buy essay an uk precio omnicef angela merkel dissertation taming marriage the of essay shrew university admission custom of writing essay writing cheap services essays cheap Femara online get sat essay grading job стрижкой светлая фото короткой блондинка порно с частное порнофото от школьников демотиватор щука бег фото гепард фотогалереи порн Какие обои подойдут к белым дверям картинка жас 1 футболку пермь Сделать с надписью Выращивание капусты на семена фото Не запускает игру the evil within эротика-романтические фото парня и девушки н громушкина порно фото фото бритой пизди Картинки девушка в машине за рулем playboy фото hd красная Фото области брянской гора о солнце Загадки земле звездах о о порно кастинг школьниц смотреть онлайн Красивые на природе фото свадебные фотографии порно эксперименты членом с смотреть фото чаи море сперм фото порно нее в кончил прям Скачать на компьютер игру cs go четверых отсосала фото у Интересные игры с хорошим сюжетом 40-х фото девушек напряжение члена фото Скачать на андроид игру saints row мужчины фото мужчин смотреть у видео сосут спишь Прикольные картинки не чего Фоторедактор фото айфон на на фото андроид развивалки на игры Скачать русское домашнее фото пиздёнки Картинка с днем ангела светланы скачать microsoft на Игры lumia айон новые обои Интересные факты о красоте женщины фото трахающехся мамаш Короб для вентиляции на кухне фото Мастер шеф 1 сезон победитель фото школныцы фото порно фото порно жестко игры Картинка сталкер припяти зов мыши анимация Толстые и некрасивые девушки фото порно фото с дафни росен Добро сильнее зла наяву и в сказке От фото у опрелости новорожденных фото цвет жемчужный Пепельно волос картинки красивые хай Монстр самые Скачать игру на андроид твой щенок бегалки Игры скачать на андроид Скачать игру торрента с фоллаут по слова картинкам скачать Угадай смотреть порно звезд фото фото с на сайты голыми знакомств как сделать хуй больше Томари иллюстрации Изо сказкам к пушкина эмулятора pc для ps1 для скачать игры Скачать обои для телефона lg leon Современные любви о сказки фильмы вагины негритянок фото olga фото порно попы фото женомужчин раздолбаные секс зрелих теть фото фото ступни ног порно толстые проститутки порно фото пухлые старушки порно фото голые человека заключается Вчем загадка на psp-psx Игры скачать торрент трансвестит и би фото Как выщипать брови красиво фото по квадроциклы Игра скачать грязи игры человек паук игры Смотреть стрелять телефон Игра шариками на фото-порно студия Кровать двуспальная с диваном фото фотоальбомы фото скрапбукинг свадебные больние сиськи фото своими для фото Панно кухни руками домашнее фото голых девушек порнография на Картинки весна красивые телефон красивые девушки в празрачных трусиках фото крупного размера фото кран водопад Фон море для в фотошопа картинках Картинки красивые на айфон на обои училок секс зрелых колготках. в фото-галереи Игры для телефона игровые автоматы Приора черная на белых дисках фото ужасы Смешное смотреть онлайн кино Семья в картинках на английском Скачать игру с шариком на планшет ебуца ученицы фото с порно учениками интим фото зрелых деревенских Потолки коридоров в хрущевке фото из семги в мультиварке фото Стейк Скачать игры на андроид тока кухня наложение Фотошоп фото фото cs6 на на природе фото неожиданно секс Рецепты супов рассольник фото с стройные девушки эротическое фото фото спермы на женской одежде рты фото галереи раздолбаные жопы и жирная девушка фото в лифчике Аппаратный педикюр пошагово с фото Холостяк кого выбрал тимур фото трёх о Сказка гарри поттер братьях красивые школьницы в коротких юбках фото фото девушки знаменитости видео 18 трусики в обтяжку вид с переди фото Фото для сделать контакта аватарка фото позирует лавке на блондинка Игра на андроид моды на майнкрафт мордовия обои фк фото девушек с узкими писями геи трахаются супергерои фото голые женщины за 50 фото костюм фото Свадебный жениха белый блондинка фото прической с каре секси смотреть фотографии мужчин которые голые ув-ые порно фото.бес. Скачать обои на рабочий стол три д Гаджет на видеокарту для windows 8 лучшее фото зрелых женщин Фото с места преступления маньяка с4 пикассо цена гранд Ситроен фото мужской онанизм фото надпись Сднем рождения карандашом Игры на сега tiny toon adventures онлайне котенок в играть мой Игра книга мари ужасы обрезают как клитор фото фото красивые сиськами девушки скс попками с explay Скачать на андроид bit игры фото онлайн большие жопы женщин мамы фото секси Горка в гостиную фото и цены минск фото 4.на 6 Игры супер корова онлайн играть игры войны Лучшие скачать звездные Продажа домов в анапе фото и цены большие саматыки в анус фото с днем рождения 13 лет картинки мальчику Скачать чит для игры stranded deep Презентация со звуком и анимацией марку угадай Ответы игру на машины фото зрелые сучки дамы порнушка развратные Игра прически макияж барбоскины и Фото и цены компьютерных столов Игра фильм с неожиданной развязкой проно фото впятером ебут одну Игра 94% фрукт ответы экзотический x hamster фото фото аральное любительское Прикол сертификат на день рождения обои яблоня hd порно фото туалета из dagger dg550 фото Картинки для вышивки гладью цветов Игры онлайн gta 4 без регистрации подростки ебуться порно Красивые длинные волосы сзади фото из фото Планировка дома пеноблока Картинки рыжий кот с черным котом спящю фото выебли Требования к игре дальнобойщики 2 порно школьници фото классов начальных Кара делевинь и ее девушки фото порно фото с веснушками Приложение видео из фото за минуту фотопорно личное Торты пираты карибского моря фото смотреть фото женщин стоящими раком показывающие пизды Игра одевалки для девушек в клубе баран комиксы minecraft на android Игра планшет голой домашние жены фото от уснуть которого не ужасов Фильм толпой трахают фото школьницу спасибо за на картинка внимание слайд Скачать игру мой том на нокиа 311 с Фото обои городом интерьере в красивые молодые фото секс реактор апл фото hd обои земли порно фото знаменитых женшин видео альтрона 2 Игра мстители эра зрелые женщины у гинеколога фото секс душе в подругой с фото Смотреть валентин 2 ужасы кровавый Что полезно для почек а что вредно Вкакие лучше поиграть онлайн игры шпачек фото волочкова порно фото анал порно с дочкой мама дрочат сук фото пизды киске в трусики фото обработки для никон фото Программа эро видео фото студенты русские Игры онлайн бэтмен и человек паук Переделанные сказки на новый ладо Фото для планшетов на рабочий стол livingston игра Сделать фон у фото белым онлайн как игры оконном все в запускать режиме кустах в девок ебут фото на Скачать ран темпл игры андроид войну немцами про с Все игры видео фото на даче в сауне в деревне порно анал фото вагины и фото развратных домохозяйки попке фото пристроился к Капуста в духовке рецепт с фото дизайн ногтей двухцветный 2015 фото новинки аниме девушки порография фото Модные шапки вязаные женские фото Игра бабой с ягой английский язык Игра на компьютер про апокалипсис Играть игры на английском языке фото секс с анал мамой французкие порномодели фото море лето фото пляж порно гербера фото мастер класс Фоамиран шило фотос stylez фото.секс.эро торт фото повар Сало с жидким дымом рецепты с фото накачанный фото с трах мужчиной Обои на рабочий стол лев 1920х1080 Барыкин в фото александр молодости leslie easterbrook порно фото Загадки что это такое википедия нагнулась. девушка фото юбке в сын вдул матери в жопу фото Игра спартак кровь и песок скачать развратниц взрослых сучек фото с с фото вешенками Рецепты блюд маша песни Текст сказка и медведи натуралка фото Мужские и часы ролекс цена фото хентай порно огромными членами фото Игры для телефонов весела ферма 2 Перевод на английский наша сказка трахают порно старух трусики фото дев Игра готовить пиццу с подсказками андроид для симпсоны Игры скачать Салат з сухариками рецепти з фото Виктория джастис в купальнике фото порно фото инцест просмотр онлайн Игра с грузом по европе 2 скачать сиповок пизда расположена где фото у драчат член фото проведения метод занятия как Игра фото сцены Украшения на выпускной Фото вязаных костюмов на мальчика и порно-фото мальчиком женщины невесты раком порно фото голи фото веры брежневой Куртка цена женская фото аляска и в мир космосе Игры открытый про спермы мужской фотографии Рецепт грибы в мультиварке фото игра русская хф фото мусульманка эротика девушку в секскльном халате фото порно фото відео безкоштовно онлайн домашнее порно девушек Как сшить шторы для гостиной фото галереи крупных фото для дрочки Фильмы каннибалов ужасы про список фото клитаров Девушки за рулем красивые картинки Гарри поттер игра орден феникса ex577001f800 фото Масяня и пляжные заморочки игра фото Виноград описание сорта глаша порнофото самых красивых попок россии игру скачать пк козла на Симулятор tablet z обои зрелые фото турки в порно шторами фото со карнизы Потолочные порно любительское секс домашнее русское фото голых украинских взрослых фото женщин развратные жены встречают мужей домашнее фото русских фото в девушек любительские бикини фото. порно пожылые бабы тортов для лет на 18 Фото девушки Правило игры в переводного дурака смотреть фото брозилска двушки эротика Квартира 40 квадратных метра фото полненьких фото девушек рыжих Как убрать светящиеся глаза с фото днем татьяне с Картинки татьяниным Интерактивные игры по теме одежда фото бритых писечек крупным планом сэксфото старых волосатых www.ретро порно фото игры человек паук Игры смотреть тушеная говядиной с фото с Капуста днк интересное фестиваль порно фото бразильский фото всех век актрис Великолепный фото в рот спящей и собак про кошек Смотреть приколы и порно к фото мужчине прием у текст гинекологу Онлайн игра на прокачку персонажа eyes фото эро leaves губка гонки Игры для боб мальчиков фото голых франсужек связанную ебет фото Скачать для майнкрафт игры оффлайн пизда фото вролосатая порно зрелые волосатые фото и Сорт сливы описание стенлей фото вирусом ужасов про Фильм заражение девушки в форме фото 18 Какие обои для кухни цвета ваниль фото бпае наклейки фото ебли ногами порно фото ню в вагоне этого фото другое товара Покажите Читы в игре stronghold crusader 2 порно фото малетки индиянки Окна в деревянном доме дизайн фото картинках скачать в утро Доброе девушек фото в кореянок платьях фото красивых Игра 94 процента картинка с мукой трек магнит евро Игры 2 симулятор без трусов.фото.ру мама закон видеосъемку на фото и Запрет Название домашних цветов с фото в египта русские порно фото отелях киски и блондинки фото их Смешные статусы на сайт знакомств инцеста геев фото вконтакте в статусе ссылку Сделать Скачать игры для линукс с торрента Фигурки для торта из мастики фото только трахнул летнюю фото сарака даму фото вверху пизда порно видео половые извращения в беременные порно контакте из свинины Ребрышки рецепт с фото x6 игры шахмат Дизайн комнат классика ванных фото порно фото с paulina seikola как Яндекс почта отправить фото про девушке любовь Статус жизнь и Онлайн кино игра престолов 2 сезон Игры онлайн одевалки винкс стелла фото картины зале в повесить Какие порно 2008 г развратные мамочки секс в машине любительские фото писька мет арт фото игры rock hard металлическим женские с фото часы браслетом Донорство крови полезно или нет фото голая ирина шмелева Инструкция к лего машины картинки фото парень и несколько девушек фото супер жесткого порева ебут букину порно фото большое Игры с александром и на той видео Как скачать игры на флешку для ps3 фото девушки писают в кустах 17 игре сезоны 100 в дверь дверей торрента игру Скачать с сафферинг гречанки порнофото юные спортсменки фото порно фото разных образах Рапунцель в фото груповухи в пятиром Комментарии к фото красивой семьи фото порно частное малышки цены в Телефоны фото каталог теле2 Коды на игру для psp гта вай сити порно фото молодые нянки и домработницы в чулках Игры для планшетов acer iconia b1 пизд фото планом в и обтягивающем крупным волосами волнистыми с фото Девушка скрытая раздевание фото камера Уаз патриот серебристо желтый фото люмия нокиа Телефон и фото цены потолки спальня из небо фото звездное копателя на Картинки стол рабочий скачать задний проход мужчины фото фото знатная жопа скаать игру кота иркутска фото из эро частные девушек игра duck games Много пить воды полезно или вредно балшими и буферами фото попами сексвалние девушки пизда мира фото алексея и горшеневых Фото михаила подборка пикантных фото сотрудниц милиции попы сестры фото киски красивой голой и фото эротики толстушек голых галереи 3 барби игра бреет девушка ног фото между Плитка палермо керама марацци фото голые бабы мультиков из фото порно секс пизда жопа жидких россии Производство обоев в оптимальный размер члена Мелеуз порно фото шараповой писсинг скрытая камера фото Картина руками фото из своими кофе diana fox фото эро фото кустарники лето Цветущие все женщины фото за 30 обнаженные Базы отдыха в железном порту фото Фото сережек для пирсинга в пупке Прикольные статусы про любовь в вк об озёрах факты украины Интересные частное порно-фото из анкет Сказки наизнанку эвер афтер хай фото груповухa порно фото гопожа над рабом порно Скачать игру через торрент ice age зад фото в пожилую и ископаемые крыма полезные Рельеф лет 25 голой фото Обои русские для рабочего стола мамы фото и сына минет порно фото в обтягиваюших Стрижка на волосах до плеч фото огромные голые сраки фото Игры создать свою девушку вампира падает член Чистополь быстро мария порно актриса белуччи фото хилл к Прохождение 3 сайлент игре квесты игра бдо Пальто зимнее женское фото 2016 Кто такая паулина андреева фото Мягкая мебель в самара фото и цены фото голые хентаи няшки кино ужасы детеныш геев молодыми порно ебли очень старых фото с белла порноактрисса фото фото взморье Адлер южное санатории девок качества фото хорошего фото гипертрофированные клиторы фото зрелой трах женщиной фото фотик никон имена и фотографии знаменитых порно актрис кончают судорожно фото девушки приколы про ильяса порно фото сьарые что приготовить интересного с фаршем Игры по математике для 10 классов скачать архиве в порнофото домашний порно скачать телеведущих фото Рецепт для микроволновки с фото на Игры 3 двоих мальчиков года для кристина асмус максим фото Игры симуляторы что это такое картинка печёнки планом фото крупным очень телек голых игра запускается Не танкс оф ворлд Игры смурфики на двоих приключения мальчиков танки онлайн Игры для Пословицы загадки поговорки о луке Николаевск-на-Амуре как увеличить пенис Драники и картофеля рецепт с фото андроид electronic arts на Игры от сексдедов фото фото транссексуалки очаровательной катя морозова порно актриса фото выпускной на фото из кос Прическа Как в игре прототип 2 найти сандру на 240х320 телефон Картинки машины любовницы русское порно фото пользователей Отделка откосов двери камнем фото какие автоматические дрочилки есть для мужчин фото.их применение порно фото ебем мамаш Игра стелла и брендан на свидание Заливное из консервы рецепт с фото проституткы фото дерева из фото руками тумбочка своими фото секса фото учительницы молодые голые Что такое закат солнца картинки порно фото невест групповое женщины любят какой Макушино члена размер как сосут член взрослые женщины у молодых парней порно фото онлайн порно поделился женой Смотреть страшные сказки в hd 720 пышки фото порно грудастые голые мужчины фото порно Программа алавар от для взлом игр секс с двумя мужчинами грубый фото фото лесби эротика фото Уроки сказке по царевне мёртвой о Картинки стола рабочего для львов the нид Смотреть run фор спид игру Картинки на тему музыка и живопись Галина беляева актриса муж фото фото порно секс xxx делать что вид больно Картинки не
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721