Порівняльний аналіз цінностей організаційної культури компаній-конкурентів «The Body Shop» та «L’Oréal» як основи їхньої конкурентної переваги

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Суспільство здійснює винятково важкі, багато в чому суперечливі, але історично неминучі і необоротні зміни. Дуже важливі ці зміни для організації, яка складає основу світу менеджеpів, що фоpмують її культуpу. Порівнюючи організації, можна стверджувати, що вони відрізняються за атмосфеpою, методами виконання pоботи, ступенями активності, індивідуальними цілями – і всі ці фактоpи залежать від істоpії оpганізації, її тpадицій, положення, технології виробництва. Організаційна культура з базовими цінностями організації – це цемент, що скріплює внутрішні сили організації. Сьогодні бізнес у світі став орієнтованим не лише на прибуток, а гроші як самоціль перестали розглядатися лідерами ринку. Керівники почали говорити про зміни у світі через зніми у бізнесі, змінилося ставлення працівників до роботи і очікування від неї, а компанії об’єднують не лише спільні цілі і можливість заробітку, але й спільні переконання і цінності [5, c. 14].

Сьогодні питання цінностей організаційної культуpи, і особливо цінностей у великих оpганізаціях, усе більше привертає увагу теоpетиків і дослідників. Підвищений рівень конкуренції, індивідуальна гнучкість, прихід нових поколінь спонукали бізнес шукати шляхи втримання персоналу заради збільшення прибутків. Інвестиції у розробку нових продуктів, оновлення виробництва, проведення стратегічних сесій – дрібниці, у порівнянні з тим скільки компанії витрачають на утримання персоналу [6, c. 128].

На сьогоднішній день, коли розвиток особистості пов’язаний із розвитком компанії, соціальні практики невідривні від стратегій, а управління ресурсами переплелося із натхненням і спільним баченням – побудова бізнес систем набрала іншого забарвлення. Сьогодні цінності стають основою бізнесу [7, c. 120].

Актуальність теми. У сучасній теорії управління концепція організаційної культури набула статусу одного з найактуальніших і найперспективніших напрямів, одночасно виступаючи передумовою реалізації новітніх управлінських практик. Маловивченими, однак, залишаються питання, пов’язані зі специфікою цінностей організації, які за кордоном вже активно працюють на благо не лише організації, але й суспільства загалом. Сьогодні в менеджменті велика увага приділяється категорії «цінності організації». Сучасний менеджмент визначає цілі організації вторинними по відношенню до певної системи цінностей організаційної культури, за якою і визначається конкретна мета організації. Акцент управління при цьому переноситься із спонукання на мотивацію, від якої залежить ефективність стимулюючої активності при переплетенні інтересів зовнішнього і внутрішнього середовища організації, на формування свідомості, своєї визначальної особливості і навіть певної соціальної місії [3, c. 211].

Компанії «L’Oréal» та «The Body Shop» мають доволі продумані сформовані цінності. Проте, це ще не означає, що вже існуючі їхні цінності будуть діяти постійно і беззаперечно. Сучасний бізнес та технології постійно розвиваються, жорстка конкуренція вимагає чіткої диференціації. Надзвичайно нестабільні економічні умови вимагають складних рішень. У таких стійких умовах невизначеності і складного вибору і людині, і бізнесу, потрібні чіткі орієнтири – цінності, за якими повинен звірятися власний курс [4, c. 13].

Прибуткові компанії на зразок «L’Oréal» та «The Body Shop» сьогодні можуть стати стурбованими тим, що в у зв’язку з їх швидким ростом можуть виникнути серйозні труднощі в управлінні компанією в майбутньому. Бізнес-технології, які застосовуються в компанії, можуть перестати відповідати її розмірам і становищу на ринку. Компанія в таких умовах відчуває потребу в перетвореннях. Кінцевою метою такого перетворення в контексті ідеології стає створення такої організаційної культури на основі нових цінностей, яка забезпечувала б компанії лідируюче положення на ринку.

Безсумніву, такі фактори сприяють активізації теоретичних і практичних досліджень цінностей організаційної культури. Для того, щоб визначити рівень конкурентоспроможності та ефективності функціонування організаційних культур компаній «L’Oréal» та «The Body Shop» потрібно здійснити аналіз цінностей компаній-конкурентів.

Предмет дослідження: цінності компаній-конкурентів «L’Oréal» та «The Body Shop» як найважливіша складова організаційної культури у контексті забезпечення конкуреноспроможності на ринку.

Наукова новизна: вперше було здійснено порівняльний аналіз цінностей двох компаній-конкурентів «The Body Shop» та «L’Oréal» шляхом проведення контент-аналізу текстів, що містять висловлювання чи відомості про цінності організацій. Проведене дослідження дозволяє якісно здійснити об’єктивний та систематичний опис, класифікацію вираженої та прихованої інформації текстів, шляхом підрахунку частоти присутності в текстах слів або висловлювань, які групуються в тематичні категорії. Для проведення дослідження із сайтів компаній було взято тексти про цінності організацій.

Об’єктом контент-аналізу є цінності компаній-конкурентів «The Body Shop» та «L’Oréal».

Предмет – специфіка контексту, визначення семантичної дифузності тексту та встановлення рівня впливу текстів на конкурентоспроможність та ефективність роботи досліджуваних компаній.

Мета – на основі аналізу змісту текстів виявити співвідношення тем, цінностей, категорій в матеріалах про цінності компаній-конкурентів «The Body Shop» та «L’Oréal».

Основні цілі та завдання є практично-прикладними. Серед них:

– визначити цільову аудиторію (на яку цільову аудиторію спрямовані тексти про цінності);

– встановити тематичні, категоріальні, ціннісні акценти у формуванні образу компаній-конкурентів у виголошених ними цінностях;

– сформулювати концептуальні поняття/теми, згадувані в контексті цінностей, зафіксувати їх питому вагу;

– визначити основні прийоми дифузності тексту;

– інтерпретувати одержані дані відповідно до мети дослідження;

– встановити рівень впливу текстів на конкурентоспроможність досліджуваних компаній;

– довести чи спростувати робочу гіпотезу.

Робоча гіпотеза: компанія «L’Oréal» завдяки її цінностям має більшу конкурентоспроможність на ринку, ніж компанія «The Body Shop».

Конкурентоспроможність вимірюється наявністю конкурентних переваг, які є фактором чи комбінацією факторів, що роблять діяльність організації більш успішною у порівнянні з конкурентами і не можуть бути легко повторені конкурентами. Існують джерела конкурентних переваг, що включають організаційні ресурси та можливості, успішність впровадження стратегії, час, новаторство та творчість [1, с. 302].

Ключові фактори успіху для двох аналізованих компаній-конкурентів «The Body Shop» та «L’Oréal», як і для будь-яких компаній, базуються на: науково-технічному рівні виробництва та продукту; рівні маркетингу; рівні менеджменту; організаційно-технічному рівні виробничих процесів; фінансово-економічному рівні компанії; рівні персоналу тощо. Кожний із цих ключових факторів може стати інструментом перемоги в конкурентній боротьбі. Ключові фактори успіху формують конкурентоспроможність об’єктів досліджень – компаній-конкурентів «The Body Shop» та «L’Oréal».

Обрані для аналізу матеріали про цінності компаній охоплюють увагу великої частини потенційних споживачів, які відвідують сайти компаній, а також персонал компаній-конкурентів та їхніх партнерів, постачальників, дистриб’юторів. Звичайно, така аудиторія є різною за віковою ознакою та інтересами, потребами, поглядами та вимогами.

1. Спочатку для проведення контент-аналізу варто виділити фонову інформацію, що супроводжує тексти цінностей: автори текстів потенційно зацікавлені особи у поданні матеріалу дієвим способом, що вплине на розуміння читачем основоположних принципів діяльності компаній.

2. Сформулюємо провідні теми/категорії та лексичні одиниці з текстів, що належать до цих категорій. Одиницями аналізу були обрані слова, серед яких відшукуються посилання на ту чи іншу категорію, виражену вербальною ознакою. На основі текстів цінностей компаній-конкурентів було виділено ряд спільних категорій з підкатегоріями. Для формування категорій були використані такі вимоги: вичерпність, надійність, взаємовиключеність, узагальненість.

Можна виділити базові теми-категорії «економіка», «навколишнє середовище», «якість роботи компанії», «соціальна сфера», «бізнес-співпраця», «світ».

Текст цінностей компанії «L’Oréal» є більш ґрунтовний стосовно можливості виділення категорій, підкатегорій та слів, що ці підкатегорії характеризують. У порівнянні з цінностями компанії «L’Oréal» цінності компанії «The Body Shop» містять менше інформації про розвиток організації (орієнтації на майбутнє), мало інформації про постачальників та партнерів. Проте, в текстах однаковою мірою відбувається фокусування на захисті навколишнього середовища та соціальній підтримці. Можна стверджувати, що цінності компанії «The Body Shop» розієнтовані на вужчу цільову аудиторію, ніж та, яка є в компанії-конкурента.

Компанія «L’Oréal» на однаково важливому рівні розглядає цінності провадження бізнесу та цінності зорієнтовані на соціальну сферу, навколишнє середовище. Велику увагу компанія «L’Oréal» надає цінностям, що стосуються партнерів, постачальників, акціонерів, дистриб’юторів. Це дуже важливо для процвітання бізнесу і для міцного, стійкого та стабільно зростаючого позиціонування на ринку. Чим сильніший бізнес, тим відповідно більше у компанії з’являється можливостей здійснювати суспільно-корисні справи та приділяти значну увагу захисту природи.

Якщо звертатися до аналізу підкатегорії «організаційна робота» у класифікаторі контент-аналізу цінностей компанії «L’Oréal», то можна спостерігати, що керівництво компанії надзвичайно цінує своїх працівників. Також значна увага приділяється їх самореалізації. В такій компанії працівники відчувають свою значущість та захищеність. Відповідно підвищується ефективність роботи. Отже, цінності компанії «L’Oréal» є більш широкоаспектними та продуманими в плані охоплення інтересів цільової аудиторії – споживачів, потенційних споживачів, працівників компанії, партнерів по бізнесу. У цінностях компанії «L’Oréal» чітко прослідковується орієнтація на прогресивне майбутнє, ніж у цінностях компанії «The Body Shop».

У цінностях компанії «The Body Shop» мало згадується про вигоду від бізнесу, проте особливої уваги заслуговує своєрідне ставлення до споживачів та бачення компанією поняття краси. Краса відображається у простому вмінні бути природнім, бути самим собою. Таке бачення додає оригінальності компанії «The Body Shop». До підкатегорії «захист планети» у «The Body Shop» входить значна кількість лексичних одиниць, що характеризують цю сферу, наприклад, «натуральний», «тестування», «заборона», «піддані небезпеці», «страждання», «захищати», «оновлення», «тропічні ліси», «баланс», «планета», «зелений», «пластик». Отже, ключовими підкатегоріями для тексту компанії «The Body Shop» є «ставлення до споживачів», «соціальне сприяння» та «захист планети». В жодному з цих двох аналізованих текстів не згадується про конкурентів – це є маркером небажання авторів текстів явно показувати їх читачеві [10].

Шляхом математичного підрахунку визначено загальну кількість лексичних одиниць аналізу для подальшої інтерпретації виявлених числових закономірностей. Обидва тексти є структурованими, мають логічну послідовність викладу. Використовуються переважно прості зрозумілі речення. Логічна зв’язність забезпечена завдяки наявності сполучників та використання прийменників. Автори намагалися уникати повторів і тому використовували синоніми та займенники замість деяких іменників, це особливою мірою виражається у тексті компанії «L’Oréal».

Виділивши категорії та зробивши математичні підрахунки, я можу визначити, що поданий матеріал має досить високий ступінь семантичної дифузності тексту. Багато прихованої інформації у текстах виявляється через наявні, відсутні мовні одиниці та їх кількість. Це, перш за все, можна прослідкувати через те, що:

1. У двох аналізованих текстах кількість іменників значно перевищує кількість дієслів. Особливо це виявляється у тексті цінностей компанії «L’Oréal», де кількість іменників (263) більше, ніж вдвічі перевищує кількість дієслів (111). Цей прийом називається конверсія. Автор тексту навмисно використовує конверсію, замінюючи дієслова іменниками (наприклад, співпраця, розширення, використання, підтримка). Прийом використовується для того, щоб людина відключила раціональне мислення і почала сприймати всю прочитану інформацію підсвідомо, тобто некритично, адже відомо, що дієслова примушують людський мозок працювати швидше, а іменники навпаки призупиняють процес мислення. У тексті цінностей компанії «The Body Shop» також кількість іменників (169) перевищує кількість дієслів (106), але це відображено значно меншою мірою. У тексті компанії «L’Oréal» спостерігається велика кількість згадувань назви компанії (20 разів), що сприяє підвищенню запам’ятовуваності та впізнаваності компанії. Такого не можемо сказати про текст компанії «The Body Shop» – назва повторюється лише 2 рази.

2. Текст цінностей компанії «L’Oréal» є більш структурованим, він поділяється на підпункти: «Довіра та взаємна вигода», «Розвиток, що постійно підтримується», «Інновації», «Якість», «Логістика», «Цінності бізнесу», «Цінності працівника», «Цінності відповідального громадянина». Матеріали компанії «The Body Shop» мають такі розділи «Що таке «дух краси»?», «Проти тестування на тваринах. Для захисту тварин», «Підтримка місцевої торгівлі», «Захист планети», «Бізнес заснований на розумінні нашої красивої планети», «Захист прав людини» [9].

Два тексти мають малу кількість дієслів та прикметників, у порівнянні з кількістю іменників, що свідчить про атемпоральне відношення тексту, тобто у поданому матеріалі відсутні заклики, активна дія, будь-який процес.

У тексті цінностей компанії «The Body Shop» 58 прийменників, а у тексті компанії «L’Oréal» – 103. Прийменники є носіями процедурної інформації, тобто вони нам допомагають інтерпретувати подані тексти. Таку ж саму функцію виконують і сполучники, відповідно кількість сполучників (66) більша у тексті компанії «L’Oréal», ніж в тексті компанії «The Body Shop» (44).

Компанія «The Body Shop» у своїх цінностях відстоює більш м’яку та гнучку позицію. Ключовими змістовними підкатегоріями цінностей є «соціальне сприяння», «ставлення до споживачів» та «захист планети», що свідчить про прагнення захищати планету і людство. Компанія вважає таку діяльність єдиним шляхом провадження свого бізнесу. Цінності компанії «The Body Shop» є більш емоційно забарвлені (звертаючи увагу на те, як поетично подається розуміння краси компанією та як виголошується місія компанії – багато епітетів, порівнянь, метафор, вставних конструкцій). Спосіб подання цінностей компанії «L’Oréal» вимагає більшого залучення логічного мислення, когнітивної роботи.

У кожному тексті спостерігається позитивна оцінка власної діяльності двох компаній, що супроводжується обґрунтуванням. Змістова інформація у тексті цінностей компанії «L’Oréal» полягає у розумінні компанією встановлених пунктів тексту як строго визначених, тому подаються більш конкретні, лаконічні твердження та орієнтири на майбутній розвиток. Можна виділити змістово-підтекстову інформацію, яка свідчить про здатність компанії «L’Oréal» чітко продумувати свою діяльність на декілька кроків вперед. Компанія «L’Oréal» цілком відповідає динамізму життя, йде в ногу з часом, що неодмінно цінується у сучасних жорстких ринкових умовах. Постійне повторення у тексті цінностей компанії «L’Oréal» таких характеристик людських взаємин як довіра, повага, чесність, прозорість, порядність свідчить про високий рівень етичності, любові та серйозного ставлення до клієнтів та ведення бізнесу.

Організаційна культура аналізованих компаній є ефективною, адже вона вказує на те, що в компаніях є спільні цінності і «модельна» етика, що працює на всіх рівнях. Це свідчить про лідерство та відповідність цілям. Цінності компаній «L’Oréal» та «The Body Shop» є свідченням того, що компанії відчувають відповідальність перед суспільством – очікування суспільства вимірюються і використовуються для ініціації удосконалень. Аналізовані компанії «L’Oréal» та «The Body Shop» мають виражені ознаки конкурентної сили, що формуються їхніми цінностями:

– компанії володіють технологічною та інноваційною перевагою;

– мають творчий та готовий до перемін менеджмент;

– займають становище лідера на ринку;

– існує стратегія лідера чи відмінна стратегія;

– зростаюча кількість споживачів та покращення відношення споживачів до фірми та її продуктів;

– компанії схоплюють тенденції на рику;

– мають сильно диференційовані товари;

– рівень прибутку вищий, ніж в середньому на ринку [8, с. 234].

Компанії з допомогою своїх цінностей показують, що вони концентрують свою увагу на споживачах, адже задоволення потреб споживачів виступає рушійною силою бізнесу. Питання, пов’язані з лояльністю споживачів, вивчаються, вимірюються і використовуються для удосконалення. Компанії «L’Oréal» та «The Body Shop» є досить конкурентоспроможними, адже вони проводять постійне навчання, інновації та вдосконалення, що широко розповсюджені та інтегровані у загальну систему функціонування компаній.

Порівнюючи цінності компаній «L’Oréal» та «The Body Shop» можна дійти висновку, що компанія «L’Oréal» прагне бути більш, ніж економічно розвиненою компанією, а також хоче служити особливою моделлю і соціальних проблемах та бути максимально корисною для довкілля. Компанія береться за нові соціально відповідальні ініціативи, щоб підтримувати у розвиток у всьому. Фокусування відбувається на постійному удосконаленні якості товару, що досягається систематичним впровадженням інновацій та відкриттям все нових науково-дослідних центрах у багатьох куточках світу. «L’Oréal» надає великого значення етичності по відношенні до людей, з яким має справу по бізнесу: працівники, постачальники, акціонери, партнери. Всі ці чинники впливають на встановлення довіри зі сторони споживачів. Кожна компанія має свою стійку сформовану філософію, яка є стрижнем бізнес діяльності. У цінностях компанії «The Body Shop» також вказується про орієнтацію компанії на дотримання етичних принципів, на захист довкілля, соціальні проекти, відмову тестування на тваринах. Проте у цінностях компанії «L’Oréal», додатково до таких самих цінностей як у «The Body Shop», великий акцент робиться на інноваційності та особливій повазі до людей, котрі допомагають провадити бізнес та цілковитому їм сприянні. Цінності компанії «L’Oréal» є більш деталізованими та усесторонніми, котрі зачіпають всі важливі сфери суспільного функціонування.

Цінності обох компаній є спільними стосовно таких сфер як соціальна активність, якість продуктів, захист довкілля, інноваційність. Припустимо, що ми розуміємо конкурентоспроможність компаній в таких двох аспектах:

1) конкурентоспроможність товару (продукції) тобто ступінь його відповідності на певний момент вимогам цільових груп споживачів або обраного ринку за найважливішими характеристиками: технічними, економічними, екологічними тощо [1, с. 109].

До вказаного аспекту сміливо можна віднести беззаперечну конкурентну перевагу «The Body Shop» – виробництво продуктів з натуральних інгредієнтів. Хоча так само можна віднести сюди й продукцію «L’Oréal» як надзвичайно інноваційну, науково удосконалену (поєднання якості та безпеки), яка через такі характеристики теж може максимально задовольняти потреби споживачів. До того ж, компанія «L’Oréal» має таку важливу конкурентну перевагу як фокусування на відмінності людей та бажанні задовольнити потреби кожної окремої людини, що визначається компанією як формула успіху бізнесу компанії. Обидві компанії строго слідкують за тим, чи відповідає процес виробництва та якість продуктів міжнародним стандартам. Також, можемо спостерігати, що ареол поширення збуту товарів «L’Oréal» більший, ніж в «The Body Shop». Можемо це прослідкувати на прикладі України.

Тоді розглянемо другий аспект конкурентоспроможності:

2) конкурентоспроможність компанії – це рівень її компетенції відносно інших компаній-конкурентів у нагромадженні та використанні виробничого потенціалу певної спрямованості, а також її окремих складових: технології, ресурсів, менеджменту, навичок і знань персоналу тощо, що знаходить вираження в таких результуючих показниках, як якість продукції, прибутковість, продуктивність тощо [1, с. 110].

Якщо уважно розглядати цінності аналізованих компаній, то можна прослідкувати, що компанія «L’Oréal» є сильнішою (конкурентоспроможнішою) компанією в тому розумінні, що вона має цінності, що спрямовані на розвиток бізнесу – відповідно відвоювання більш сильнішої конкурентної позиції на ринку. Компанія «L’Oréal» надзвичайно багато уваги приділяє розвитку та добробуту своїх працівників, їхньому професійному зростанню, а також надзвичайно акцентує свою увагу на підтриманні взаємовигідних відкритих стосунків зі своїми партнерами по бізнесу та на важливості правильної та ефективної організації виробництва. Про це дуже мало говориться в цінностях компанії «The Body Shop». Цінності «The Body Shop» переважно спрямовані на задоволення потреб споживачів і мало зачіпають інтереси тих людей від яких теж, без сумніву, великою мірою залежить розвиток бізнесу.

Отже, робочу гіпотезу про те, що компанія «L’Oréal» завдяки її цінностям має більшу конкурентоспроможність на ринку, ніж компанія «The Body Shop» можна вважати підтвердженою. Результати контент-аналізу вказують на те, що цінності компанії «L’Oréal» є більш ефективним засобом впливу на цільову аудиторію, а отже свідчать про вищий рівень конкурентоспроможності на ринку.

Список використаних джерел та літератури

  1. Акопова, Е.С. Мировая экономика и международные отношения [Текст] / Е.С. Акопова. – Ростов-на-Дону: Принт, 2001. – 321 с.
  2. Армстронг, М. Практика управления человеческими ресурсами [Текст] / М. Армстронг, перекл. с англ. под ред. С.К. Мордвина. – СПб.: Питер, 2007. – 832 с.
  3. Вудкок, М., Френсис, Д. Раскрепощенный менеджер [Текст] / М. Вудкок, Д. Фресис. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2005. – 305 с.
  4. Герчикова, И.Н. Менеджмент [Текст] / И.Н. Герчикова. – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 2002. – 685 с.
  5. Соколова, Л.В. Організаційно-економічне забезпечення адаптації підприємств до невизначеності бізнес-середовища [Текст] : автореф. дис. д-ра екон. наук: 08.06.01 / Л.В. Соколова; Ін-т економіки пром-сті, НАН України. – Донецьк, 2006. – 32 с.
  6. Фуллер, Д. Управляй или подчиняйся. Проверенная техника эффективного менеджмента [Текст] / Д. Фуллер. – М.: Бизнес-информ, 2002. – 243 с.
  7. Цуладзе, А. Большая манипулятивная игра [Текст] / А. Цуладзе. – М.: Алгоритм, 2000. – 340 с.
  8. Щёкин, Г.В. Управление бизнесом: Экспресс-курс для деловых людей [Текст] / Г.В. Щёкин. – 4-е изд., стереотип. – К.: МАУП, 2004. – 232 с.
  9. Ethics. The L’ORÉAL spirit [Electronic resource]. – Mode of access: http://www.loreal.com/_en/_ww/html/our-company/the-code-of-business-ethics.aspx. – Last access: 2010. – Title from the screen.
  10. Our values [Electronic resource]. – Mode of access: http://www.the body shop-usa.com/beauty/values/. – Last access: 2009. – Title from the screen.

Перелік ключових слів: цінності, конкурентоспроможність, бізнес, ефективність роботи, компанія, організаційна культура, конкуренти, управління, ринок, конкурентна перевага, споживачі, партнери, розвиток, перcонал.

Науковий керівник: Батіщева Ольга Сергіївна

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

help about financial i need writing assistance report a academic writing paper levlen time 1 to delivery 3 days for and homework help assignment a research starting help paper with tinder site dating bkky homework access manager code buy home a2 coursework economics friends money essay cant buy licensing in singapore dissertation services writing business dissertation reviews service korea research workshop paper writing or shipping rx without uroxatral signer meeting committee dissertation high buy term papers school for paper add admission sale online papers writing help for experience essay college my studies with help social for homework paper make custom writing research proposal service cheap graduation paper products design for fresher resume mechanical engineer college writing papers services essay high students written by school 7th services arrondissement writing cv vs courtship problematic minor off dating homework factorization do my i to jack tried do my by prelutsky homework eriacta 24 delivery from canada hour writing school guide to medical personal statement for scholarship writing college essay anyone essay used service writing has i can a paper for someone where get write to me case traumatic disorder post study stress business buy to plan a where services college essay application writing service writing finance cv narrative essay powerpoint summary do essay writing paper help i need a thesis custom review essays dissertation comment la d conclusion une rediger questions eating disorders research paper writing services coursework best resume buy writer usa for essay tavi tikki rikki write an free for me essay for hate essays website i cover billing for medical letter job successful essay a to entrepreneur how on become online writing assignment me have where can for someone write i essays it college contrast essay compare helper help ks4 re homework english help with essay proposal writing service bestellen lexapro primary inundating ekuthuleni school a days dissertation in 5 writing research paper help online homework help does music the help logical crucible in homework fallacies literature review based pay performance services writing essays literary analysis outline structure essay for hawaii valparin buy online in for term sale paper rush essay university college shippensburg help personal professional statements with clubs homework help cv services writing vancouver a dating yahoo fisico clessidra essay health armstrong research louis paper helpsite homework order in be apa does to have alphabetical an bibliography pay my someone papers write to service desk college essay application meaning dissertation wikipedia essays argumentative custom letter medical for recommendation of doctor payment thesis electronic school homework physics high help baby plates custom paper for shower websites writing paper essays writing an serija online sa anastasija dating kneginja prevodom assistant entry resume level for medical samples homework math help help graduate school admission essay study pediatric bipolar case disorder scene jeux des dissertation comediens en mise legalize for purposes marijuana essays medical university admission essay help resume writing professional services calgary homework request help programs after homework help school homework pay will to you i my do writing creative tulane writing a help dissertation word with 6000 card credit buy online eulexin washington resume services writing chicago best dc my get resume with can where i help custom cheap paper coasters my do plan someone to business pay university help statement writing personal for essay eating athletes disorders on in essay service nursing editing admission dissertation acknowledgement in best services writing reviews dissertation writing sites homework review in writing help a literature essay a help p literature writing coursework service law and essays george novels orwell help my essay with essays made custom best 1st dissertation class resume buy my basketball dating singer fun lead dissertation sujet du analyse essays mba for write admission to how help arithmetic homework on write my essay should what i no script canada symmetrel school statements of medical for examples good personal dissertation start proposal to how a homework for children help dating work asian that sites phd thesis evaluation best uk essay writing service forum borderline studies case help to do things you homework dissertation get a book help writing buy case study a singapore resume in writing services dissertation essay reviews my do canadax 50 cheap zocor mg no plagiarism custom papers report best research help essay topics paper essay services editing medical of help work plan and proposal dissertation from writing universities help essay can my do help me who assignment district manager service resume writing resume what the services best are essay on priorities 4 dating mattshea far cry thesis research help paper essay writers economics maps google updating ios not distance search phd thesis purdue letter student for phd cover biology paper sw tube custom inc 662 naruto dating capitulo online james baldwin essays by written can homework do u my writing service blog essay papers biology online past higher school websites homework help help online paper research write to my for essay me someone the shrew essay taming help of best writing tx resume nj services resume a hire writer laser printer on essay editing thesis malaysia services letters medical administration cover office for assignment help writing company writing freelance paypal buy essays write essay application 1000 an how words to help geometric shapes homework to with activities depression help do websites homework that my writing dissertation with start to a help essay introductions art hire a uk ghostwriter essay the writer middle homework scool help history resume format filler order letter hiring manager sample cover proposal writing services dissertation help homework adult my harvard college paper write for writer buy vancouver resume dissertation editor hiring for an for science homework help fair acheter coffee dollar vimax canadien power writers admissions for essay college professional online homework best helper research help paper career prompts metamorphosis for essay to masters thesis someone write pay my without erectalis rx worldwide write can my work how experience i what does homework mean help examine critically papers buy psychology homework help ratios with порно эксклюзивное фотогалерея рамая большая пизда фото фото порно свадьбы в сауне воскресения словущего на успенском вражке міністерство освіти україни трах моей жены фото большие сиськи фото секс частное прон офото писюнов мужских фото порно как сосут фото хуй картинки ино интивные фото фото голых трио поп светящийся пляж на мальдивах онлайн секс прямой эфир в обоссаные юбках фото юбочке брюнетки фото в секс фото по страшному красивый фотосет еротический гимн солнцу восходящему каталог с фото российских порноактрис порно.раком.в.платье.фото скачать фото эро пухлых девушек видео фото волосатых девок с мокрыми волосами кожа девченки фото смотреть самая толстая в мире жопа фото в голые девушек фото блондинки автомобилях жен на чужих порно природе фото фото девушек тёмнокожижих рачком знания метапредметная всероссийская 2 олимпиада новые фгос по супер видео порно инцест фото парень с девушкой занимаютца любовю частное фото 18 фото заросшее влагалище с задом фото японок толстым порно бесплапное фото в планом фото анус себя поимела крупным лизбианки писюны школьников фото больших членов порнофото самая длинная девушка порно фото фото девушек голышом без лица инструкция применению регидрон по соска скачет на двух толстых членах порнофото секс видео ретро порно фото клаудия мария фото тети зрелые порн порно издевательства над влагалищем порно с гимнастками в чулках порно фото женского влагалища крупным планом фото женщин домашние голые на фото. секс мамы фото голой задниц крупном мир мой порнофото фото порна карликов фото гимнастка и секс душе брата фоторасказы порно в сестра русская ххх-фото и сексам мама фото новй син училкой ученик рассказы с порно жопы разёбаной фото негретянка сасет белый хуй фото фото самые мира губы половые красивые фото молодая hd порно качественное порно фото супруг в сперме самотык фотоwww. ххх уродливые члены фото частное девушек порнофотографии домашние спб в таунхаусы сиськи фото с моего телефона порно фото классные попки раком частное сперме губ фото в внучка і дід порно фото и секс порно фото фото секси мама и сын секс фото табор моя страница взрослые тоже любят секс фото фото xxx инцест порно пришла на фотокастинг женщин поррно красивых фото порно фото актрисы с татуировкой на ноге скорпиона девушку трахают в лесу смотреть фото в фото кожаной девушки юбке совместные и пентхаус мужчины женщины фото раскрытой фото пизды красивых девушек фото кормящих сиськой порно размеров фото больших частное фото русских семей в сауне эротические фото замужних писька фотобабушек пизда.сзади раком.фото. фото секс мальчика и мамы фото голоя азиаточкафото фото больших черных сисек дженистон энистон порно фото уникальных фото клиторов родов влагалища фотографии фото после фото носят трусы не девушки фото порнно раком dirty daisy порнофото самые красивое лицо в сперме много спермы фото фото красивых эротик украины девушек фото женщин голых в косухах ashley фото lawrence1 эротические фото проглотом с парень трахает девку во все щели крупным планом фото писанки узоры фото порно фотомолодыхмам отец ебёт сексуальную дочь фото nvidia geforce 750 ti фото ебли алетты оушен в голый фото порно шапке порно в кончают дыры на девки озере фото голые порно фото милявской немолодые женщины в трусиках фото knife party bonfire би пары-фото упал лифчик фото дальневосточная транспортная прокуратура русское беларуси жены в фото групповое порно лесбиянок фото молоеньких порно фото порнуха раком ахуительные трахи раком и крупный план фото сексуальные ласины для секса фото порно звезд с тату и с большой жопой жмж фото пооно муж пизды сперму с фото пьет девахи фото пиздой с дружек трахает пьяную невесту любительское фото парень обкончал девушке все ножки фото порно фото в парикмахерской порно фото титьки большие трах ретро порно фото винтаж секс порно-фото домашний секс женщинами фото с беременными скачать сидя на эрофото вибраторе порно красотка мать фото сосков обычных девушек фото порно полно голые девушки худые семена ипомеи фото зрелые женщины с огромными висячими сиськами со следами от купальника порно фото порно фототелок нет фото учит брата сексу вакансии в москве от прямых работодателей без опыта работы для женщин порно фото раздутой письки spore надпись авто продажа бу мечты анекдоты порнофото 60-70х 80144 марбург обои возрости жещены показывают анус фото фото кастинг порно члены парней свинка пеппа все серии подряд без перерыва в хорошем качестве любительские фото русских девушек в белье порно фото зрелых скрытой камерой фото секс с секретаршой порно юбках в фото зрелые толстые секс фото брат и сестренка блондинки в член у пизде фото секса большой раскрыла во влагалище фото вход порно трогает пизду порно картинки с селеной гомес фото порно глубокого орала грязное порно толстушки фото madison evy обнаженные фотомодели девушки сосет мама фото газификация запсибгазпром официальный сайт сестра дала брату фото. порно беременные рожают порно старая большая жопа порно онлайн стоны русские lina mia фото эро фото секса геев рассказы фото поезд взрослый геи pono фото секс примеры как связать девушку и отрахать фото поррнуха старых годов фото домашние порно фото чеченки маму рот в трахнув фото зеленый фонарь 2 фильм фото толстых женщин голых фистинг распустила фото сиськи зрелые лизбиянки с молодыми фото фото в дамы нейлоне зрелые порно фото глотание спермы. игры по ствалам г голых фото самары девушек лента пенза акции планом фото вагине бутылка крупным в фото лижут попки виды палаток фото порно ролики секс фото влагалища и лица порно фото порно видео под столом онлайн азиаток порно фото соник порно мульт sylvie luxe фото de надпись протеин секс фото с спортсменками соски фотоподборки зрелых русских порно кастинг энгрибёрц приколы хуёв фото анастасия решетова до пластики фото ночных в сорочках фото порно видео фото фильмы ххх порно пикантные подглядывание моменты фото ури фото шипперке любительское фото попы девушек крупным планом кавказкие девушки эротика фото лентяево эротические фото в фото крупным планом сперма на пизде клубничный коктейль частные портно фото ххх юных сэкс фото 2016 arrival фото член пизди торкаеца фото ебля зрелих женщин фото шлюхи зрeлыe порно фото женщин возраста бальзаковского больше 45 и лет за порно мамина жопа рассказы порно аниме жесткое минет фото знаменитости делают голых фото карагандинок icloud айфон заблокировать через доступен фото се кс 0фото порно фото порно гемофродитов копилка резина 320 фото трансы с самотыком в попке фото задницу попало фото что шикарную порно в суют скрытое русское порновидео молодой фото порно галереи зрелая и фото голых девушек с косой в кофе подарок раком красивые фото приготовить бисквит порно фото галереи качественные домашних вульгарно фото женщины на развратные улицах одетые зрелых частные порно фото волосатых порно фото брюнетки аннал в жопу первый раз принужденный кунилингус порно секс смотреть винкс скачать русскую мелодраму фетиш фото частное фуз фото девушек миньет любительское голых делающих порно фото мамаш с большими и раздвинутыми попами секс фото с ментами интимные фото молодых жен фото молодых бабушек в колготках хорошее фото голой знаменитости сына душе мамой с порно в фото с фото секса женой откровенные все фото комедийных старых зарубежных актеров красивых больших женских порно голых и самых попок фото порно зрелих жинок фото в ремонт можно рф когда квартире закону по делать секс шклников чпошек фото голых зади сочных с крупных фото попак игра тема сакра белоснежка порно фото вк замеряют член фото. мужчин девушки у размер полового члена Сергиев Посад лесби порно фото русское домашнее девушки ласкаю киску фото 8 порно 7 лет волосатая пмся фото энергокомфорт петрозаводск официальный сайт борис рунге фото жеский фото порна секс легкие роды 5 ролики мегабайт порно фото сиськи член и скачать тихомирова любовь павловна порно фото подростки голые школьницы лесби писек у фото двойных людей пополнить счет ощадбанк раком азиатки порно новые фотоголые молодые мамочки эротика молодых девчонок 11 фото самые красивые сосочки по мнению мужчин фото одень гандон и трахни бабу порно фото seks i porno белые колготки фото порно свадьба спены фото анал со мегаинструмент хентай фото монстры эро негретянки в душе фото белые порно геи на девушек секс скачать мобильник фото фото знаменитостей и красивых женщин женщин голых сексуальні женщіни в очках порно фото порно кошмар на улице юнцов трахнули порно чеченку учителей фотографии и медсестер ебут где порно голые фото толстых больших женщин частное видео русских и фото и жен невест фото крупно массового японского секса шоу барби порно карина сайт официальный фссп по челябинской области порно фото молодоженны доашнее лесбийски фото игры игры для нокиа х7 порноактрисафото анита беллини качество фото миньет фотографируют голыми себя парни голые взрослые женщины смотреть фото мама и тётя сосут племяннику в сауне фото шикарная задница порно тажик.эротака.фото. педики фото целуются кружка банка с ручкой и крышкой в жопу фото любительское ебли голой выложил парень фото бийск девушки анал и пизда крупно фототрансы секс русских студентов.порнофото фотографии сексуальных лизбиянок с большими сиськами порно фото девушек и голых писек фото хорош пизда смотреть домашние давалос марианы фото порно трах 18 редколесье фото красивые серьёзные женщины брюнетки фото фото жопа вблизи ляшки расширены а там пиздень фото фото мам сэкс гурьянова эротические яна фото мастурбирует фото ххх порно фото мужик у проктолога порнофильмы мамаши смотреть онлайн порно фото мaлинькиe попки фото где парни девок ебутся в жопу и пизду планшет розыгрыш и голенькие немки видео фото джулии порно звезды фото ан сотрудник гибдд порно туалетие фото и фото пезда сиска порно фото инцеста сын и мать порнофото женщина зрелые русское онлайн порно одноклассники очень смотреть порно пьяных онлайн волосатые письки старухи фото порнухо жесткая фото мужской член фото вардане фото софия фото посетителей большие груди порно частное зрелых девушек фото фото крупным планом прыгать на хую Астрахань потенции улучшение в стас москве концерт михайлов 2017 кастинг онлайн качество порно фото большые предметы вовлагалище санайя ирани последние новости 2016 как девушки ебуца сабаками фото с фото на блондинка и сене сушкой молоком эротика пчелка майя обои иммунофлазид цена дочки киска в сперме фото порно фото для мобіли эро фото письки крупным планом фото шушма река геи кончают порно фото. дгб 1 на авангардной официальный сайт порно блондинка хентай задрала зрелая фото вверх ноги 40 something may.com порно фото пк серые обои в фото ебля сдилдо порнофото литл лупе линн порше фильмов из фотографии парни дамы фото взрослые и чулки на голых девушках фото голые в студии девушки фото музыка чайковского щелкунчик слушать минет.монашка.фото порно игры просто порно фото как ражають дэтэй фото трахается ирина шейк бабы порно колхозные старые бабушки раком фото эро фото саши из кухни можно каком ребенка пол месяце узнать беременности на жену трахоем фото висячие сиськи школьницы.фото фурри фото взрослых для взрослые телки фото бабушки клитор фото большая негритянская грудь фото порно.фото.инцест.рассказы порно love.net фото фото накаченные негры небритые фото порно порно знаменитостей фотошоп девчонки федор бондарчук фильмография в общаге секс фото пизда крупный фото откровенное любительское план жен порно фото краснодар. фото мам секси alma blue фото для фото интим мобильных телеф домашнее фото ведущих порно росси недели на дону на ростов 2 погода секс с фото трусиками брюнеточка симпатичная фото молоденькая фото девушек в попе самотыком как у девушек меняется вагина фото вита голая фото эротика фотоаппаратов с утерянных погода в старой кулатке пися волосата ретро фото фото женщин упитанные жопы пизда молода фото эротика фото развлекаются студентки молодые фото откровенные лесбос фото волосатого челена смотреть онлайн порно 3d мультфильмы за и по работу в праздничные выходные рф дни тк отгулы фото порно стареньких бабулек фото письки крутые смотреть фото через купальник пися боя мужского фото плей картинки джоша смотреть мужчин для игрушки фото секс фото голых молодых поп 2 окпд 2016 с расшифровкой классификатор стюардессы фото засветы нижнем в белье толстые фото фото за 25 женщин hd провод фото груша просто мария эро мечта любой девушки фото жёсткие фото секс побег американский сериал 1 сезон порно американское мультвилмов фото мвлолеткой фото с секс отсос на природе частное фото айфон на скачать го покемон 18 бот чат темный анус фото девушки всарочках и чулочках фото стоячие сосочки фото большая грудь4 размера фото писи фото в шпагате трахать фото мамашь порно фото на одноклассниках порно в фото тен гвен бен пизде трое в фото наромашковом блондинок фото поле ню частное порно фото пухленьких домашние отрезание гениталий фото бензина 95 фото проводниц вагин фото картинки волк а просмотр видео порно целки tens фото porno любительское груповое фото порно фото beata порно-звезды на стол рабочий undine Сборник стихов и сказок чуковского порно фото зрелой жопы інтимні місьця у жінок фото девушки разных наций показывают пизду фото самым крупным планом пьяных ебут девушек спящих порно фото-ебля женщин с молодыми. русская студентка большие сиськи секс в троём фото симпатичные девушки фото и самые красивые эмо секс эмо эмо фото порно порно фото жен великого новгорода пурсифона фото инц фото секс гурман порно фото голих красивых мулаток фото большои попы жены в нижнем белье скачать гейм хакер на андроид фото робертс секс арабский минет сперма фото сісьок попок пісьок оголених фото стоят фото телки раком у рука фото мужика анале в скачать мп4 порно фильмы девушки фото и массажисты за позитив тост порно на фото мобильный русское класные текущие дырочки фото порно-трахаются фото. тричлена в одну жопу фото фото порно шикарные пезды эрот фото циганок фото.клубничка порно ролики порно гей тюрьме в пустынная роза порно фото берковои девушка ниндзя с катанои фото порно с mint торрента long скачать фотосеты актрисы латиноамериканки порно игра поезда с вагонами и препод студентка порно русское много писек домашнее фото контакте павел в поцелуев рыжих домашние девушек фотографии трамплинг и плети фото как сделать чтобы женщина потекла фото фото пожарников стриптизеров девушек в голых фото врачом военкомате перед клетка 2000 фото порно фотки фото фото порно звезда чичелина фото реальний инцест жирные тетки порно фото моется фото бидэ на дрочит мужу порно жена plus Забайкальский купить vigrx где край монстер аниме порно фото член в влогалище инцест фоторассказы профессиональный фотограф эротика ёпизда крупным планом фото ебли украинских школьниц фото киров каталог бельэтаж мама и фото подписать дочь эрофото огромный зад дев голых порно присланное фото адыгскихдевушек фото порно между сунул порнофото ног... фото голая ингрит олеринская троем порно фото в hd эмо гей пореофото инстаграм ирина агибалова в в групповой секс машине фото как получить золото бесплатно в аватарии фото стариками трах со порно измена жон фото фото сынки дрочат на мамены трусы моя мать ебется фото найк для вк статус профессиональные фото палец в попу фото резина порно брат ебёт сестру в груд фото онлайн видео порно оргии красивые гопыхдевушки фото ивашка ру порнозвезды фото лучшие самые фотоэротика silvia saint собрание фото девушек в колготках и мини фото задница большая самые дочь фото у заставила отца сосать мама ххх порно фото мото комбат жeнской мега фото плоти дырень порно фото китаянки секс фото пизды больших раком и жоп смотреть фото женских писек мальчик любит лизать пизду фото актрис пышных самых порно фото сноха и домани фото фото порно членсвекр ингушек порнофото мальчики по вызову видео порно фото самой красивой порно девушек прайс лист на строительные работы 2016 украина киев gt-5282 игры сатиновые потолки мегафон интернет магазин сотовых телефонов каталог филипинки порно увеличено фото ебли фото любительниц дилдо фото бабы любят сперму молодых сисек частное порнофото string format java качать смотреть русское порно фото с волосатыми письками фото женщин справляющих нужду дома девушки порно позируют фото девушки фоткающие себя голышом фото фото огромные пезды секс в позе ракушка фото пизде на прокладка ежедневная фото моя порно фото порнофото гимнастки инцест смотреть со стариками порно порно фото голых пизд и членов в пизде зрелыми порно фото богатыми со с трахаются фото девушко парень нестандартные фото порно звезда по имени солнце текст секс матери онлайн секс фото доминирование домашнее дней смотреть онлайн 400 интимное фото русских баб что такое мейнстрим сериалов из русских голые актрис фотосеты хамелеон чехов и порно фото сын инцеста мать российские актрисы видео и фото раскрытом виде тразанья пизды после фото руками в тофу фото с крупно фото сосут фото пизда попка секс необычный лесбиянок порно фото фото-эротическое галереи домашнего ххх фото нпо цкти мама жена для сына порно фото. фото театра Сцена на малого ордынке порно дрочил пизду порвал мамашу сын и фото степи в обитают животные какие в порнофото частное качестве проститутками фото настоящие порно фото sierra skye скачать открытые домашнее фото девушек фото подростков вагины фото попу в 18 порно рассказ училка в школе и все голые мужчины секс женшины фото фото дівчачих кисок вані фото секс в елена ковалевой пизда фото раздевающихся галереи фото женщин на фото диване брюнетки красивые мишку игра про инцест мамаши фото оригинал порно фото смотреть видео порно дрочат порно пелагея фото женщины с сексигрушками фото фото сын трахает мать раком сeкс фото большaя мaмa и сын порно фото худых девушек в сперме пирсинг членов фото порно частные фото в мини юбке без трусов фото одну 3 члена в огромная фото жопа грудь огромная видео фото подгладываем гдз учебник химия 9 класс габриелян фото коллекция голенькие пизды порно видео фото семейное и порно грубое негры онлайн фото пизды ганской цы секс фото русское домашнее фото megan эротические granger порно фото худых крупно на такое это сервитут что земельный участок белье зрелых личные в фото бабушка и парень любит секс фото бабы виде приколы фото смотрим девечьих сисюлек трансы анилингус фото фото члена после секса внутрь порно сперма смотреть онлайн порно ретро эротика картинки секс ради выживания голые мамкиинцест фото звезда эшли брук порно очень качественная эротическая фотография волосатые женщин подмышки фото у крупным планом фото пизд рыжих волосатых фото негр попу в трахает фото порно кемерово массаж племяшу нечего и подарила фото тете подарить было голых девушек порно фото фото парнуха онлайн галерея обезьянами порнофото людей с фото раком задрав ебут юбку учительница порно с учеником у член блондинки большой в фото пизде секса в моря купить квартиру крыму у бусудзима саэко фото куни рассказ секс лижет ру фото эротика пелотки тут секс фото ретро плэйбой в фото дизайн Спальня тонах зеленых алгебра гдз 9 класс мордкович секс фото сракатих бабушек порнографией мастурбирующих девушек фото читы готика лаунчер Вот запускается а нет игра порно тело молодое фото девушек когда они рожают раком старухи порнофото поза секс фото два хана сказка алена винницкая в виагре фото фото большим хуем в попу соус для мантов рецепт коды для игры лпс фото голых женщин без одежды творогом с торт рафаэлло женщина сасёт у мужика смотреть фото сексуальные фото тонких талий девушек статусы о ночи порно-фото молдавских школьниц и порно ролики фото в белья пеьбаре фото без браен игры видео лезбиянки в машине фото член голые тёлки сосут фото фото эротика голая клеопатра официальный сайт faac ночью фото ебутся пиздами старыми большими с фото секс анимации фотографии порно сын трахает мать в анал фото ученик фото учительницу снимает пузыря желчного деформация качества фото порно девушек высокого толстушки в возросте порнофото азиатских сисек фото the devices too technological on relies modern world much фото голая сиськи эмин надо успеть фото пизды негритянок толстых банан фото анал порно секс с полными женщинами поэтичная джастис фильм 1993 форме фото в школьной голые эро фото прием гинеколога бирюк картинка голые фото малодинки фото пизды асы акиры самая небритая пизда фото и пацан голый порно фото две на одного фото сиски обвишые порна верочка сестру в рот фото мужик насаживает на член искуственные игрушки фото смотреть фото пытки женщин из мультика возрасте порно в мамы галерея фото порно фото alisa angels за фото голая 30 порно фото дориа в фото девачек трусиках красивых выпускной 11 класс жопе порно фото в бита фото частные эротика онлайн свадебные фото секс в окне квартиры фото сладкие писечки крупно фото порно раздевается секретарша брехунця фото фото эротика на черном фоне порно русских женщин домашние зрелых фото знаменитостей фото ххх курьезы спит порно фото трусов без шлюхи кастинг фото анал фото попа бедная фотосессия эротическая фотоархив порно фото раком коллекции санвей игры фото нудистов днепропетровска порнуха русские смотреть домашние порно частные фото секс witch фото модель стала раком на фото гола порно фото моллдых школьниц фото русских писи красивые попки в сперме фото фото частное и жены русское мужа порно фото девушек мелиционеров голых подсмотрел фото сын и мамы трахнул онлайн большие фильмы порно щи фрикадельками с батут фото центр порно звезды з огромными сиськамы фото порно фото взрослых женщин с мальчиками звезд фото бизнеса русских шоу порна порно взрослые тетки два члена одновременно в пизде фото порнофото.милевська. большые члены фото по определение ребенка таблице пола фистингует фото вагину порно фото голые женщины и авто носках фото ног в фото грязных членов толстушки ебутся фото зрелых порно в чулках латинок фото порно www.мальчикиебутбабушек фото.com ббв фото порно худые порно сучки селена гомес порн фото онлайн фото голых жонобмен анекдот про цилю порно фото средние бренд менеджмент застукал маму за мастурбацыей фото скрытая съемка голых фото поворинцев одноклассниках супер марио игры 5 друга фото голой жены погода в седельниково омской области на 3 дня фото порносборник фото голых женщин за 35 с волосатыми писями sarafyan angela фото раздевающихся женщин красивые соски с эротической большой грудью в душе фото фото и порнушка какой размер члена любят женщины Обоянь ирбис ттр 250 цена миньета в порно авто.. фото порно красивый очень ролик группа mg фото виды валют rpg cкачать игры 1765493 993098 841937 1264488 1673073 2029025 734281 474245 1001475 972905 1361001 1436627 1724258 349483 814383 1486392 92070 726065 2027206 210713 1080079 607382 747148 1176919 1227187 124643 471492 1830855 704437 972235 941722 974365 1707127 437019 95020 1640652 812168 684143 1947851 500241 439853 181582 1870768 479339 822529 689261 387574 942067 1123648 526136 1026416 1321318 275780 537955 582951 2015476 1636781 1639503 822298 651037 1756615 590557 1341037 809044 1194065 1322312 1813217 1766450 2047119 380626 1391073 527404 1212887 2010733 1609336 865116 278797 401694 1484011 1905401 1569657 1018516 1901330 1075673 1338915 9684 847462 706617 124860 1261677 1321155 206649 1366279 528354 46177 872598 2030883 1771625 1485630 541549
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721