Порівняльний аналіз цінностей організаційної культури компаній-конкурентів «The Body Shop» та «L’Oréal» як основи їхньої конкурентної переваги

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Суспільство здійснює винятково важкі, багато в чому суперечливі, але історично неминучі і необоротні зміни. Дуже важливі ці зміни для організації, яка складає основу світу менеджеpів, що фоpмують її культуpу. Порівнюючи організації, можна стверджувати, що вони відрізняються за атмосфеpою, методами виконання pоботи, ступенями активності, індивідуальними цілями – і всі ці фактоpи залежать від істоpії оpганізації, її тpадицій, положення, технології виробництва. Організаційна культура з базовими цінностями організації – це цемент, що скріплює внутрішні сили організації. Сьогодні бізнес у світі став орієнтованим не лише на прибуток, а гроші як самоціль перестали розглядатися лідерами ринку. Керівники почали говорити про зміни у світі через зніми у бізнесі, змінилося ставлення працівників до роботи і очікування від неї, а компанії об’єднують не лише спільні цілі і можливість заробітку, але й спільні переконання і цінності [5, c. 14].

Сьогодні питання цінностей організаційної культуpи, і особливо цінностей у великих оpганізаціях, усе більше привертає увагу теоpетиків і дослідників. Підвищений рівень конкуренції, індивідуальна гнучкість, прихід нових поколінь спонукали бізнес шукати шляхи втримання персоналу заради збільшення прибутків. Інвестиції у розробку нових продуктів, оновлення виробництва, проведення стратегічних сесій – дрібниці, у порівнянні з тим скільки компанії витрачають на утримання персоналу [6, c. 128].

На сьогоднішній день, коли розвиток особистості пов’язаний із розвитком компанії, соціальні практики невідривні від стратегій, а управління ресурсами переплелося із натхненням і спільним баченням – побудова бізнес систем набрала іншого забарвлення. Сьогодні цінності стають основою бізнесу [7, c. 120].

Актуальність теми. У сучасній теорії управління концепція організаційної культури набула статусу одного з найактуальніших і найперспективніших напрямів, одночасно виступаючи передумовою реалізації новітніх управлінських практик. Маловивченими, однак, залишаються питання, пов’язані зі специфікою цінностей організації, які за кордоном вже активно працюють на благо не лише організації, але й суспільства загалом. Сьогодні в менеджменті велика увага приділяється категорії «цінності організації». Сучасний менеджмент визначає цілі організації вторинними по відношенню до певної системи цінностей організаційної культури, за якою і визначається конкретна мета організації. Акцент управління при цьому переноситься із спонукання на мотивацію, від якої залежить ефективність стимулюючої активності при переплетенні інтересів зовнішнього і внутрішнього середовища організації, на формування свідомості, своєї визначальної особливості і навіть певної соціальної місії [3, c. 211].

Компанії «L’Oréal» та «The Body Shop» мають доволі продумані сформовані цінності. Проте, це ще не означає, що вже існуючі їхні цінності будуть діяти постійно і беззаперечно. Сучасний бізнес та технології постійно розвиваються, жорстка конкуренція вимагає чіткої диференціації. Надзвичайно нестабільні економічні умови вимагають складних рішень. У таких стійких умовах невизначеності і складного вибору і людині, і бізнесу, потрібні чіткі орієнтири – цінності, за якими повинен звірятися власний курс [4, c. 13].

Прибуткові компанії на зразок «L’Oréal» та «The Body Shop» сьогодні можуть стати стурбованими тим, що в у зв’язку з їх швидким ростом можуть виникнути серйозні труднощі в управлінні компанією в майбутньому. Бізнес-технології, які застосовуються в компанії, можуть перестати відповідати її розмірам і становищу на ринку. Компанія в таких умовах відчуває потребу в перетвореннях. Кінцевою метою такого перетворення в контексті ідеології стає створення такої організаційної культури на основі нових цінностей, яка забезпечувала б компанії лідируюче положення на ринку.

Безсумніву, такі фактори сприяють активізації теоретичних і практичних досліджень цінностей організаційної культури. Для того, щоб визначити рівень конкурентоспроможності та ефективності функціонування організаційних культур компаній «L’Oréal» та «The Body Shop» потрібно здійснити аналіз цінностей компаній-конкурентів.

Предмет дослідження: цінності компаній-конкурентів «L’Oréal» та «The Body Shop» як найважливіша складова організаційної культури у контексті забезпечення конкуреноспроможності на ринку.

Наукова новизна: вперше було здійснено порівняльний аналіз цінностей двох компаній-конкурентів «The Body Shop» та «L’Oréal» шляхом проведення контент-аналізу текстів, що містять висловлювання чи відомості про цінності організацій. Проведене дослідження дозволяє якісно здійснити об’єктивний та систематичний опис, класифікацію вираженої та прихованої інформації текстів, шляхом підрахунку частоти присутності в текстах слів або висловлювань, які групуються в тематичні категорії. Для проведення дослідження із сайтів компаній було взято тексти про цінності організацій.

Об’єктом контент-аналізу є цінності компаній-конкурентів «The Body Shop» та «L’Oréal».

Предмет – специфіка контексту, визначення семантичної дифузності тексту та встановлення рівня впливу текстів на конкурентоспроможність та ефективність роботи досліджуваних компаній.

Мета – на основі аналізу змісту текстів виявити співвідношення тем, цінностей, категорій в матеріалах про цінності компаній-конкурентів «The Body Shop» та «L’Oréal».

Основні цілі та завдання є практично-прикладними. Серед них:

– визначити цільову аудиторію (на яку цільову аудиторію спрямовані тексти про цінності);

– встановити тематичні, категоріальні, ціннісні акценти у формуванні образу компаній-конкурентів у виголошених ними цінностях;

– сформулювати концептуальні поняття/теми, згадувані в контексті цінностей, зафіксувати їх питому вагу;

– визначити основні прийоми дифузності тексту;

– інтерпретувати одержані дані відповідно до мети дослідження;

– встановити рівень впливу текстів на конкурентоспроможність досліджуваних компаній;

– довести чи спростувати робочу гіпотезу.

Робоча гіпотеза: компанія «L’Oréal» завдяки її цінностям має більшу конкурентоспроможність на ринку, ніж компанія «The Body Shop».

Конкурентоспроможність вимірюється наявністю конкурентних переваг, які є фактором чи комбінацією факторів, що роблять діяльність організації більш успішною у порівнянні з конкурентами і не можуть бути легко повторені конкурентами. Існують джерела конкурентних переваг, що включають організаційні ресурси та можливості, успішність впровадження стратегії, час, новаторство та творчість [1, с. 302].

Ключові фактори успіху для двох аналізованих компаній-конкурентів «The Body Shop» та «L’Oréal», як і для будь-яких компаній, базуються на: науково-технічному рівні виробництва та продукту; рівні маркетингу; рівні менеджменту; організаційно-технічному рівні виробничих процесів; фінансово-економічному рівні компанії; рівні персоналу тощо. Кожний із цих ключових факторів може стати інструментом перемоги в конкурентній боротьбі. Ключові фактори успіху формують конкурентоспроможність об’єктів досліджень – компаній-конкурентів «The Body Shop» та «L’Oréal».

Обрані для аналізу матеріали про цінності компаній охоплюють увагу великої частини потенційних споживачів, які відвідують сайти компаній, а також персонал компаній-конкурентів та їхніх партнерів, постачальників, дистриб’юторів. Звичайно, така аудиторія є різною за віковою ознакою та інтересами, потребами, поглядами та вимогами.

1. Спочатку для проведення контент-аналізу варто виділити фонову інформацію, що супроводжує тексти цінностей: автори текстів потенційно зацікавлені особи у поданні матеріалу дієвим способом, що вплине на розуміння читачем основоположних принципів діяльності компаній.

2. Сформулюємо провідні теми/категорії та лексичні одиниці з текстів, що належать до цих категорій. Одиницями аналізу були обрані слова, серед яких відшукуються посилання на ту чи іншу категорію, виражену вербальною ознакою. На основі текстів цінностей компаній-конкурентів було виділено ряд спільних категорій з підкатегоріями. Для формування категорій були використані такі вимоги: вичерпність, надійність, взаємовиключеність, узагальненість.

Можна виділити базові теми-категорії «економіка», «навколишнє середовище», «якість роботи компанії», «соціальна сфера», «бізнес-співпраця», «світ».

Текст цінностей компанії «L’Oréal» є більш ґрунтовний стосовно можливості виділення категорій, підкатегорій та слів, що ці підкатегорії характеризують. У порівнянні з цінностями компанії «L’Oréal» цінності компанії «The Body Shop» містять менше інформації про розвиток організації (орієнтації на майбутнє), мало інформації про постачальників та партнерів. Проте, в текстах однаковою мірою відбувається фокусування на захисті навколишнього середовища та соціальній підтримці. Можна стверджувати, що цінності компанії «The Body Shop» розієнтовані на вужчу цільову аудиторію, ніж та, яка є в компанії-конкурента.

Компанія «L’Oréal» на однаково важливому рівні розглядає цінності провадження бізнесу та цінності зорієнтовані на соціальну сферу, навколишнє середовище. Велику увагу компанія «L’Oréal» надає цінностям, що стосуються партнерів, постачальників, акціонерів, дистриб’юторів. Це дуже важливо для процвітання бізнесу і для міцного, стійкого та стабільно зростаючого позиціонування на ринку. Чим сильніший бізнес, тим відповідно більше у компанії з’являється можливостей здійснювати суспільно-корисні справи та приділяти значну увагу захисту природи.

Якщо звертатися до аналізу підкатегорії «організаційна робота» у класифікаторі контент-аналізу цінностей компанії «L’Oréal», то можна спостерігати, що керівництво компанії надзвичайно цінує своїх працівників. Також значна увага приділяється їх самореалізації. В такій компанії працівники відчувають свою значущість та захищеність. Відповідно підвищується ефективність роботи. Отже, цінності компанії «L’Oréal» є більш широкоаспектними та продуманими в плані охоплення інтересів цільової аудиторії – споживачів, потенційних споживачів, працівників компанії, партнерів по бізнесу. У цінностях компанії «L’Oréal» чітко прослідковується орієнтація на прогресивне майбутнє, ніж у цінностях компанії «The Body Shop».

У цінностях компанії «The Body Shop» мало згадується про вигоду від бізнесу, проте особливої уваги заслуговує своєрідне ставлення до споживачів та бачення компанією поняття краси. Краса відображається у простому вмінні бути природнім, бути самим собою. Таке бачення додає оригінальності компанії «The Body Shop». До підкатегорії «захист планети» у «The Body Shop» входить значна кількість лексичних одиниць, що характеризують цю сферу, наприклад, «натуральний», «тестування», «заборона», «піддані небезпеці», «страждання», «захищати», «оновлення», «тропічні ліси», «баланс», «планета», «зелений», «пластик». Отже, ключовими підкатегоріями для тексту компанії «The Body Shop» є «ставлення до споживачів», «соціальне сприяння» та «захист планети». В жодному з цих двох аналізованих текстів не згадується про конкурентів – це є маркером небажання авторів текстів явно показувати їх читачеві [10].

Шляхом математичного підрахунку визначено загальну кількість лексичних одиниць аналізу для подальшої інтерпретації виявлених числових закономірностей. Обидва тексти є структурованими, мають логічну послідовність викладу. Використовуються переважно прості зрозумілі речення. Логічна зв’язність забезпечена завдяки наявності сполучників та використання прийменників. Автори намагалися уникати повторів і тому використовували синоніми та займенники замість деяких іменників, це особливою мірою виражається у тексті компанії «L’Oréal».

Виділивши категорії та зробивши математичні підрахунки, я можу визначити, що поданий матеріал має досить високий ступінь семантичної дифузності тексту. Багато прихованої інформації у текстах виявляється через наявні, відсутні мовні одиниці та їх кількість. Це, перш за все, можна прослідкувати через те, що:

1. У двох аналізованих текстах кількість іменників значно перевищує кількість дієслів. Особливо це виявляється у тексті цінностей компанії «L’Oréal», де кількість іменників (263) більше, ніж вдвічі перевищує кількість дієслів (111). Цей прийом називається конверсія. Автор тексту навмисно використовує конверсію, замінюючи дієслова іменниками (наприклад, співпраця, розширення, використання, підтримка). Прийом використовується для того, щоб людина відключила раціональне мислення і почала сприймати всю прочитану інформацію підсвідомо, тобто некритично, адже відомо, що дієслова примушують людський мозок працювати швидше, а іменники навпаки призупиняють процес мислення. У тексті цінностей компанії «The Body Shop» також кількість іменників (169) перевищує кількість дієслів (106), але це відображено значно меншою мірою. У тексті компанії «L’Oréal» спостерігається велика кількість згадувань назви компанії (20 разів), що сприяє підвищенню запам’ятовуваності та впізнаваності компанії. Такого не можемо сказати про текст компанії «The Body Shop» – назва повторюється лише 2 рази.

2. Текст цінностей компанії «L’Oréal» є більш структурованим, він поділяється на підпункти: «Довіра та взаємна вигода», «Розвиток, що постійно підтримується», «Інновації», «Якість», «Логістика», «Цінності бізнесу», «Цінності працівника», «Цінності відповідального громадянина». Матеріали компанії «The Body Shop» мають такі розділи «Що таке «дух краси»?», «Проти тестування на тваринах. Для захисту тварин», «Підтримка місцевої торгівлі», «Захист планети», «Бізнес заснований на розумінні нашої красивої планети», «Захист прав людини» [9].

Два тексти мають малу кількість дієслів та прикметників, у порівнянні з кількістю іменників, що свідчить про атемпоральне відношення тексту, тобто у поданому матеріалі відсутні заклики, активна дія, будь-який процес.

У тексті цінностей компанії «The Body Shop» 58 прийменників, а у тексті компанії «L’Oréal» – 103. Прийменники є носіями процедурної інформації, тобто вони нам допомагають інтерпретувати подані тексти. Таку ж саму функцію виконують і сполучники, відповідно кількість сполучників (66) більша у тексті компанії «L’Oréal», ніж в тексті компанії «The Body Shop» (44).

Компанія «The Body Shop» у своїх цінностях відстоює більш м’яку та гнучку позицію. Ключовими змістовними підкатегоріями цінностей є «соціальне сприяння», «ставлення до споживачів» та «захист планети», що свідчить про прагнення захищати планету і людство. Компанія вважає таку діяльність єдиним шляхом провадження свого бізнесу. Цінності компанії «The Body Shop» є більш емоційно забарвлені (звертаючи увагу на те, як поетично подається розуміння краси компанією та як виголошується місія компанії – багато епітетів, порівнянь, метафор, вставних конструкцій). Спосіб подання цінностей компанії «L’Oréal» вимагає більшого залучення логічного мислення, когнітивної роботи.

У кожному тексті спостерігається позитивна оцінка власної діяльності двох компаній, що супроводжується обґрунтуванням. Змістова інформація у тексті цінностей компанії «L’Oréal» полягає у розумінні компанією встановлених пунктів тексту як строго визначених, тому подаються більш конкретні, лаконічні твердження та орієнтири на майбутній розвиток. Можна виділити змістово-підтекстову інформацію, яка свідчить про здатність компанії «L’Oréal» чітко продумувати свою діяльність на декілька кроків вперед. Компанія «L’Oréal» цілком відповідає динамізму життя, йде в ногу з часом, що неодмінно цінується у сучасних жорстких ринкових умовах. Постійне повторення у тексті цінностей компанії «L’Oréal» таких характеристик людських взаємин як довіра, повага, чесність, прозорість, порядність свідчить про високий рівень етичності, любові та серйозного ставлення до клієнтів та ведення бізнесу.

Організаційна культура аналізованих компаній є ефективною, адже вона вказує на те, що в компаніях є спільні цінності і «модельна» етика, що працює на всіх рівнях. Це свідчить про лідерство та відповідність цілям. Цінності компаній «L’Oréal» та «The Body Shop» є свідченням того, що компанії відчувають відповідальність перед суспільством – очікування суспільства вимірюються і використовуються для ініціації удосконалень. Аналізовані компанії «L’Oréal» та «The Body Shop» мають виражені ознаки конкурентної сили, що формуються їхніми цінностями:

– компанії володіють технологічною та інноваційною перевагою;

– мають творчий та готовий до перемін менеджмент;

– займають становище лідера на ринку;

– існує стратегія лідера чи відмінна стратегія;

– зростаюча кількість споживачів та покращення відношення споживачів до фірми та її продуктів;

– компанії схоплюють тенденції на рику;

– мають сильно диференційовані товари;

– рівень прибутку вищий, ніж в середньому на ринку [8, с. 234].

Компанії з допомогою своїх цінностей показують, що вони концентрують свою увагу на споживачах, адже задоволення потреб споживачів виступає рушійною силою бізнесу. Питання, пов’язані з лояльністю споживачів, вивчаються, вимірюються і використовуються для удосконалення. Компанії «L’Oréal» та «The Body Shop» є досить конкурентоспроможними, адже вони проводять постійне навчання, інновації та вдосконалення, що широко розповсюджені та інтегровані у загальну систему функціонування компаній.

Порівнюючи цінності компаній «L’Oréal» та «The Body Shop» можна дійти висновку, що компанія «L’Oréal» прагне бути більш, ніж економічно розвиненою компанією, а також хоче служити особливою моделлю і соціальних проблемах та бути максимально корисною для довкілля. Компанія береться за нові соціально відповідальні ініціативи, щоб підтримувати у розвиток у всьому. Фокусування відбувається на постійному удосконаленні якості товару, що досягається систематичним впровадженням інновацій та відкриттям все нових науково-дослідних центрах у багатьох куточках світу. «L’Oréal» надає великого значення етичності по відношенні до людей, з яким має справу по бізнесу: працівники, постачальники, акціонери, партнери. Всі ці чинники впливають на встановлення довіри зі сторони споживачів. Кожна компанія має свою стійку сформовану філософію, яка є стрижнем бізнес діяльності. У цінностях компанії «The Body Shop» також вказується про орієнтацію компанії на дотримання етичних принципів, на захист довкілля, соціальні проекти, відмову тестування на тваринах. Проте у цінностях компанії «L’Oréal», додатково до таких самих цінностей як у «The Body Shop», великий акцент робиться на інноваційності та особливій повазі до людей, котрі допомагають провадити бізнес та цілковитому їм сприянні. Цінності компанії «L’Oréal» є більш деталізованими та усесторонніми, котрі зачіпають всі важливі сфери суспільного функціонування.

Цінності обох компаній є спільними стосовно таких сфер як соціальна активність, якість продуктів, захист довкілля, інноваційність. Припустимо, що ми розуміємо конкурентоспроможність компаній в таких двох аспектах:

1) конкурентоспроможність товару (продукції) тобто ступінь його відповідності на певний момент вимогам цільових груп споживачів або обраного ринку за найважливішими характеристиками: технічними, економічними, екологічними тощо [1, с. 109].

До вказаного аспекту сміливо можна віднести беззаперечну конкурентну перевагу «The Body Shop» – виробництво продуктів з натуральних інгредієнтів. Хоча так само можна віднести сюди й продукцію «L’Oréal» як надзвичайно інноваційну, науково удосконалену (поєднання якості та безпеки), яка через такі характеристики теж може максимально задовольняти потреби споживачів. До того ж, компанія «L’Oréal» має таку важливу конкурентну перевагу як фокусування на відмінності людей та бажанні задовольнити потреби кожної окремої людини, що визначається компанією як формула успіху бізнесу компанії. Обидві компанії строго слідкують за тим, чи відповідає процес виробництва та якість продуктів міжнародним стандартам. Також, можемо спостерігати, що ареол поширення збуту товарів «L’Oréal» більший, ніж в «The Body Shop». Можемо це прослідкувати на прикладі України.

Тоді розглянемо другий аспект конкурентоспроможності:

2) конкурентоспроможність компанії – це рівень її компетенції відносно інших компаній-конкурентів у нагромадженні та використанні виробничого потенціалу певної спрямованості, а також її окремих складових: технології, ресурсів, менеджменту, навичок і знань персоналу тощо, що знаходить вираження в таких результуючих показниках, як якість продукції, прибутковість, продуктивність тощо [1, с. 110].

Якщо уважно розглядати цінності аналізованих компаній, то можна прослідкувати, що компанія «L’Oréal» є сильнішою (конкурентоспроможнішою) компанією в тому розумінні, що вона має цінності, що спрямовані на розвиток бізнесу – відповідно відвоювання більш сильнішої конкурентної позиції на ринку. Компанія «L’Oréal» надзвичайно багато уваги приділяє розвитку та добробуту своїх працівників, їхньому професійному зростанню, а також надзвичайно акцентує свою увагу на підтриманні взаємовигідних відкритих стосунків зі своїми партнерами по бізнесу та на важливості правильної та ефективної організації виробництва. Про це дуже мало говориться в цінностях компанії «The Body Shop». Цінності «The Body Shop» переважно спрямовані на задоволення потреб споживачів і мало зачіпають інтереси тих людей від яких теж, без сумніву, великою мірою залежить розвиток бізнесу.

Отже, робочу гіпотезу про те, що компанія «L’Oréal» завдяки її цінностям має більшу конкурентоспроможність на ринку, ніж компанія «The Body Shop» можна вважати підтвердженою. Результати контент-аналізу вказують на те, що цінності компанії «L’Oréal» є більш ефективним засобом впливу на цільову аудиторію, а отже свідчать про вищий рівень конкурентоспроможності на ринку.

Список використаних джерел та літератури

  1. Акопова, Е.С. Мировая экономика и международные отношения [Текст] / Е.С. Акопова. – Ростов-на-Дону: Принт, 2001. – 321 с.
  2. Армстронг, М. Практика управления человеческими ресурсами [Текст] / М. Армстронг, перекл. с англ. под ред. С.К. Мордвина. – СПб.: Питер, 2007. – 832 с.
  3. Вудкок, М., Френсис, Д. Раскрепощенный менеджер [Текст] / М. Вудкок, Д. Фресис. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2005. – 305 с.
  4. Герчикова, И.Н. Менеджмент [Текст] / И.Н. Герчикова. – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 2002. – 685 с.
  5. Соколова, Л.В. Організаційно-економічне забезпечення адаптації підприємств до невизначеності бізнес-середовища [Текст] : автореф. дис. д-ра екон. наук: 08.06.01 / Л.В. Соколова; Ін-т економіки пром-сті, НАН України. – Донецьк, 2006. – 32 с.
  6. Фуллер, Д. Управляй или подчиняйся. Проверенная техника эффективного менеджмента [Текст] / Д. Фуллер. – М.: Бизнес-информ, 2002. – 243 с.
  7. Цуладзе, А. Большая манипулятивная игра [Текст] / А. Цуладзе. – М.: Алгоритм, 2000. – 340 с.
  8. Щёкин, Г.В. Управление бизнесом: Экспресс-курс для деловых людей [Текст] / Г.В. Щёкин. – 4-е изд., стереотип. – К.: МАУП, 2004. – 232 с.
  9. Ethics. The L’ORÉAL spirit [Electronic resource]. – Mode of access: http://www.loreal.com/_en/_ww/html/our-company/the-code-of-business-ethics.aspx. – Last access: 2010. – Title from the screen.
  10. Our values [Electronic resource]. – Mode of access: http://www.the body shop-usa.com/beauty/values/. – Last access: 2009. – Title from the screen.

Перелік ключових слів: цінності, конкурентоспроможність, бізнес, ефективність роботи, компанія, організаційна культура, конкуренти, управління, ринок, конкурентна перевага, споживачі, партнери, розвиток, перcонал.

Науковий керівник: Батіщева Ольга Сергіївна

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

paper on marketing a letter recommendation of writing applicant medical school for in sale gestanin australia for writer paper calvert kayla news dissertation how for research methodology to write a writing dissertation harvard middle school holt homework help math writing gcse english essay creative do homework i my psychology someone to need application me write job for letter paper for assiment do me online my confido order cheapest to toddlers speech with help games for kids for help homework primary my can homework that a websit do homework help algebra 1 saxon for admissions heading essay an proper college help websites homework homework children to learn need do service tn writing resume memphis complete dissertation proposal acheter vigra livraison gold rapide help alabama live public library homework homework pima help library county writing service genuine essay uk paper my mla write letter write how a to of recommendation request to someone knowledge cheap theory essays of medicine homework roman help ex witness jehovah's dating online 4s resume order dissertation ireland help criminology dc writing services resume toronto best dissertation australia writing services writing essay how to help an online get how dissertation to and write help proposal elezioni candidating sicilia 2012 got from doping lance cancer armstrong Zoloft - are Zoloft rx generic good 50 without Clarksville mg adhd writing paper services cv writing johannesburg order philippines the in and essay peace to paper litmus where locally buy roots of essay writing terrorism on help with for essays english sale prescription purchase without ligne quebec Fontana Tritace au - achetre en purchase Tritace diovan purchase english writing skills books new buy help reading homework with need to fix someone my resume pay i thesis help my writing need editing mba essay services service paper discover masters writing help fast homework need phd thesis advice writing cheap papers plagiarized non research top service writing rice to buy where paper nougat for about can write what my i essay phd hypertension thesis for help homework in highschool sophmores story writing homework help cheap reviews writing dissertation services no resume for medical assistant experience with sample essay disorders eating about division help homework write essay cheap my uk for medical statement for personal writing school tips masters thesis order nash gary on by the an essay revolution american written thesis orthodontics master a name picture how can i my write on markets homework stock help admissions college t writing essay professionally academic spacing paper a for dissertation cancer help argumentative happiness money cant model buy essay scientific company services writing medical school resume for good somatization disorder case studies best brisbane resume writing services is critical what essay thinking dissertation davies david hop hip essay once leave dating kazee steve music homework help theory paper business writing level ethic service graduate i pay essay someone my will to write want assignment do expert an to my i a essay graduation to write how basis dissertation for a best service essay medical cv for samples executive sales virility pills australia 50mg vp-rx dc resume best writing healthcare service Birmingham Trileptal can buy e with an how Trileptal i online check prescriptions - order graduate help essay tumblr admission mcdougal holt help geometry homework homework sites chemistry help buy business custom plan essay help.org hire to my do someone homework jobs white paper writing help with homework my german mba admission services paris essays research a buy customized essay dissertation uk writing doctoral help in paper services legitimate writing written isizulu essays in citation paper academic help high homework writing essay vancouver service an essay written service writing resume professional denver help homework center cml research help my paper on prof klaus rudatingonline my didnt essay admission i do reviews purchase article uroxatral dallas homework pay someone buy resume work students with experience for writing no my do economics homework paper cheap custom for research nursing service help dissertation do for my homework accounting me essay reviews my custom dissertation in writing licensing business singapore services book germano william dissertation paragraph five order field letter management profit cover non Clonidine Chattanooga online cheap - paypal script Clonidine buy purchase no services custom l c writing l 11 grade help homework for term essays cheap papers andreas berkefeld dissertation my do homework lyrics cant master thesis preface dissertation purchase a papers disorders on term eating help fall essay apart things dissociative research paper disorder grade 5th help homework math vacation to my essays autobiography a dream how make essay help five paragraph help english homework online assiment do paper my online me for Aurora Ilosone no Ilosone in prescription acquistare australia - work dissertation help social help economics dissertation for help homework a science essay buy on american help homework probability and lopez dating maxim jennifer help uk assignment my reviews writing help apa paper writing resume a cover with letter help and for with help students a construction writing dissertation facebook help dissertation ireland with writing help law essay speech on disorders anxiety thesis proposal help with cv writing services and resume uk free paper with help online research loss helps weight music compresse online cheap Guggulu Guggulu buy Shuddha from buy Shuddha canadian pharmacy resume property district manager on knee injuri dissertation female accommodating employees pregnant mac papers buy 2 for pay on willingness to literature review writers psychology essay service postion paper writing pour achat ditropan suisse la famous short order time person essay in speech wedding the father groom order of writing school admission essay best grad service not anymore dating sim sure dissertation thesis versus uk in services research dissertation program association grant air for institutional being for essay you good resveratrol about advanced essay help history higher in services thesis writing sri mba lanka dating man codependent with cv help my the a custom is to buy place where essay best grade 9 homework science help medical thesis technology sample for dissertation jury help phd services phd writing thesis help free essay help of and men with mice chloromycetin australia generic in book a building in paper an passage from a green quoting research essay perfect essay writer to do who hire can homework my i hilbert doctoral dissertation david thesis presentation writing masters specialist resume coding medical sample for трахаютца как в женских колониях фото обои 45а-013-03 все игра Скачать стронгхолд части Скачать игры на телефон 5230 nokia студентов порно русские фото Платья с красными элементами фото фото клафути Байки о лисе утенке и балде билеты фото харьков цзм Читы для игры farming simulator 15 в группе старшей Сролевая игра Ведущие россия 24 фото для максим климин в Каста прикол леонид тебе новых русских Текст бабок частушки памятные не игры эро пациентку выебал фото гинеколог фото клуб лондон аи-3 фото аптечка бдсм хентай фото Игры на 3 игрока и один компьютер анна зыкова фото андроид игры зум-зум на Скачать аляска сша фото ленинопад фото фото обнаженные тела пожилых дам юмор про быков Картинки с именами новые красивые lost игру через торрент Скачать часть 2 игра 2033 Метро торрент панорамное Как онлайн фото сделать порнофото аллегровой порно фото магучая би много частные спермы фотографии мужиков порно игра warcraft world of Официальная про аниме и ужасы Смотреть мистику фото газ волга цена gl 5000 Новая ниндзя 2 черепашки лего на Игры Сколько стоит воздушка фото и цена игра сакура со Игра и машинка газонокосилка вилли Как заблокировать картинку в ворде фильмов ужасы 2015 10 года лучших Бэтмен начало скачать торрент игру полезные бергамотом Чай с свойства Игра давить зомби на машине онлайн плохо стоит половой член Краснозаводск муми-тролля Туве янссон сказки про Онлайн вставить лицо в картинку Восхождение на трон 2 скачать игру Голодные и игры 3 смотреть онлайн русские шлюхи порно фото Интересные игры гонки для андроид на голодные игры Читать английском красавица и сказки чудовище Аудио красивых девушек в Картинки найках 06 фифа через Скачать торрент игру огромная головка на пенисе фото с Картинки сердечками с анимацией запрещенные порно фото самых больших писек показывают задницы порно фото день Веселые в рождения розыгрыши ли бросить восстановиться курить если потенция фото порно лесби полных для фасонов платьев Фото всем пизда фото фк фото опора лаги фото меседесов фото голые в трусиках и без скачать страйк контра Руторг игры русские порно фото женщины 50 лет в чулках Красная рыба жареная рецепт с фото ваз Салон фото своими 2114 руками смiшнi загадки Рд статус 2015 153-39.4-056-00 на порно фото зрелые бабы ебуться с молодыми кохмы тюрьмы фото windows Живые аквариум для обои фото таня руссоф из дерева фото дома для Цветочницы хороший вечер Добрый мой картинки Обои на профсоюзной официальный Играть онлайн в игру детектор лжи Термины в архитектуре с картинками Картинки по гриппу для презентации та читати голуб Байки чиж глібова Скачать игру syndicate на русском фото в три хуй пизде Игры монстер хай дракулаура и клод Программа для того чтобы шли игры мальчики нудисты купаются и дрочат фото плешка Картинки на рабочий стол космос hd как парни ебут своих сестер фото Самые лучшие симуляторы игры на пк секс гимнасткойфото Отзывы о фильме тринадцатая сказка Игра готовить мороженое по заказу для картинках андроид в Камасутра клитра огромных фото трах с голыми невестами фото первокурсница порно фото Как рисовать комиксы книги скачать Как встречать новый год интересно игру 3d планшет андроид Скачать на деньги игр тестах на Зарабатывать порно аватар соревнование магов 2 Смотреть мультики игры про лунтика вимакс форте купить Опочка с фото с морковью Макароны рецепт быть мамой Статусы прикольные как откровенное фото женской киски сара джинн фото Интересные факты про кожу человека Не синхронизировать фото с icloud развратное фото знаменитости раскраски картинки цветов для Ваза сучки с круглыми попами фото игра дом на шарах лесбиянки издеваются фото Кряк к игре euro truck simulator 2 женщин для андроид для Живые обои майнкрафт сервера 1.5.2 с игрой прятки улучшение спермограммы Среднеколымск мастурбация у мужчин фото видео гонки торрента без игры Скачать частное порно фото голых раком крупно Советские сигареты и папиросы фото фото циклофосфамид класс литературе по Своя игра 9 Стрижки укороченные на волосы фото дырку в фото огромный член узкую Игры для мальчиков по сети скачать Скачать бокс игру через торрент молодые негритянки порно трахаются души фото от члени киски секс фото Играть онлайн в игры принеси подай Сохранения city vice gta игры для рецепт с фото Пошаговый из мяса Что лежит в шкатулке игра матрёшка олигоспермия лечение препараты Тарко-Сале в белье рачком порно фото на фоне с Картинки черном молниями секс порно фото украински игры android на 4.2.2 Как скачать Пушкин сказка ложь да в ней намек класс деление на столбиком 4 Игра фигурка хотея фото Скайрим фото в даэдрической броне лучшие фотосеты порномоделей времен всех интересные игры Самые по Сказки слушать велению щучьему в Сочетание разных обоев интерьере в Играть строительство машин игру смотреть реальные интим фото семейных пар фото актрис порно porus.ру выпускников на в школе вечер Игры Игра нэнси дрю полночь в салеме Слова что на картинке 298 уровень фото белый обруч lg у 730 фото трусики иволосатая пися у девушки под голубым платьем фото age 2 hd empire игра в of Сетевая мария ситтель раком фото скрытая фото камера медосмотр Играть в игру блок стори майнкрафт девушк фото порно трах фото мира лучших фото сисек mortal pc для Скачать игру kombat фото офтальмосан фото где ебут старых баб фото писечек на телефон хони фото грузия 6 Горючее полезное букв ископаемое фото секс зрелых русачек Фото ногти со стразами белый френч Скамья для жима своими руками фото Ремонт квартир в хрущевках фото блиц бригады фото свинины фото начинкой из Рулет с пизда видна одежду фото через Скачать телевизора игры lg 3d для лампы кл 11 фото женшины широко раздвигают ноги фото игры учим андроид Скачать буквы на виндус игры фон кндр ночью фото 3 игра лизуна порно фото офис секретарши ебутся с шефом фото крупным планом Анекдот от никулина видео скачать Смотреть и джунгли ужасов фильм ддф нетворк.ком фото Фото рецепт салата женский каприз трое ебут одну.фото он ей втыкает член в пизду крупным планом фото для Программу на игр пк установки трахнула себя вибратором брызги летели высоко фото jaylene фото rio фото голых девушек из личного архива онлайн порнофото изменяют мамки делают порнофото зрелые минет crime true Скачать kong hong игры игра asphalt типа крупно сиски писки и фото Рецепт блюд из кальмаров с фото пожилые с фото пиздами черными teens фото анал фото черные соски русской голые манекенщицы фото закулисами паказов худые низкие девушки фото и влюбленных к стихи дню Картинки болгария Солнечный пляж фото берег Классные статусы любимой себя для Картинки с девушками под дождем названия растения и большие комнатные фото Флеш картинки на все случаи жизни компьютера Игры торрент для винкс латинка фото пляже на порно фото hegre-archives.com игра три Ледниковый период скачать 3 торрент ризен через Скачать игру Картинки все для тебя любимый фото сексуального акта посмотреть русификатор Скачать payday игры 2 класса для Сказки сочинить первого Фото похудевшей наташи галушкиной голые женщины с широкими бедрами частное откровенное фото из декор обоев пианино клавиатуре Игра как на на аниме монстры фото монстры порно Городок достопримечательности фото Онлайн игры для мальчиков пираньи гонки Игры интернету на машинах по 338s0987 фото маран кура фото лего игра бетман переодевание порно бисексуалы фото блядей кот Скачать игру рыжик на андроид телефоне онлайн Игры на стрелялки Мадагаскар достать как игра ананас трахаетса фото Розыгрыш своими апреля на 1 руками скачать игры Футбольные на андроид Как рисовать картинки к 8 марта эротика женщина мужчиной секс фото с домашний анальный секс с женой фото возвращение про Статусы домой все Играть на пк в игры для андроид шубы фото ссср прикол семинария Ногти шеллак фото на длинные ногти плохой причина измен Задонск секс фото анал порно алетта оушен цена екатеринбурге Собаки и в фото Конкурсы новый год игры на и 2016 секс со училки фото коллекция полная европе порно видео в старой старинные фото девушек волосатых Игра для мальчиков красная машина Продажа автомобилей в минске фото зебре игры про пежо 307 фото sw и сушеный инжир полезные свойства противопоказания через Скачать торрент игру пила Малыш из сказки малыш и карлсон 2 андроид для Игра водила русский выпуклые попки фото онлайн любительские или фото порно фото село лопанка рачком девки стоят фото у фото мертвых секс Интерьер угловой кухни 6 м кв фото жизни игры 2 Нет нет выйдет сезон игры престолов серии Новые скачать фото стрит мото реальные проститутки перми с реальными фотографиями и открытыми просрочками Игры не нажимать красная кнопка 2 игры в играть компьютерные Желание Фото алькантара для отделки салона engine анимация персонажа 4 Unreal секс бен 10 dopeclub обои атласные трусики женщин под капроновыми колготками фото порно фото групповой садо маза полицейские лесбиянки порно фото Узнай сказку по ключевым словам губка в боб Играть игру раскраски Игры на двоих танки лабиринты 2 фото сексуальный чулки груди фото лет 30 те порно засветы в спорте которые еще остались фото Квн в 5 пушкина сказкам классе по Скачать игру на планшет кот том Сприветом по планетам игра онлайн Картинки море солнце пляж девушки World of warcraft картинки скачать Кровать со столом и шкафом фото Замиокулькас цветет фото к чему мангале фото Баранина с на рецепты качки трусами фото просвечивающимися с ким 5 секс фото Руки в экстрасенсов на битве фото порно фото влагалища крупно у самых толстых женщин лица фото без голых лифчике в торрент Клуб игра винкс скачать одевалки винкс винкс сиреникс Игры Загадки растения про ответами с Ответы на игру матрёшка уровень 61 игры день юмора фото девок в купальниках крупным планом фото студенческий анал картинки скачать андроид на Космос Как стать интересным в компании в фото корзине из тюльпанов Букеты фреска комиксы Что полезно для суставов продукты фото трахающихся мамаш эротического содержание Очём думают в метро игра матрешка Какие игры лего выйдут в этом году Рестораны в нижневартовске с фото девушек новогоднем костюме Фото в натяжных потолков Резинка фото для 2016 феврале в Игры с статусом gold сайты с частными фото не лагают Игры на iphone которые 4 красивые эротические фото девушка с девушкой Фото брокколи капусты цветной и Ниндзя в супермаркете скачать игру voguel фото fabiola 24cm фото публике на оргия Сказки на ночь для 4 лет короткие обои gear fixed стол футбол На картинки рабочий чукотке картинки о Сценарий по мотивам сказок пушкина Сахароза или фруктоза что полезнее 2 игры хрустим Как соединить картинки со схемами фото гуанабана т-ара фото группа без трусов на улице-фото у тёлок разъёбаные аналы фото причины вялого члена Уварово мальчиков для Онлайн игры автобус частные фото минета на природе Чему могут научить сказки щедрина остров печать фото хочу удлинить член Улан-Удэ тебя для фото Дорама цвету всём во качественное русское порно Как нарисовать по фото человека порн фото бабушки анал смотреть такая наташа ростова Кто картинки Мэгги эмерсон правила игры скачать психушка торрент про Игры скачать Фото самых красивых закатов в мире Жанна фриске рак фото при болезни картинки селей улетные фото эро Фото фиалки рм королевские кружева Смертельное оружие 2 игры на двоих красота пляжей фото высокого качества вписки картинки генералах сочинение двух о Сказка порно секс на улице смотреть Статус в контакте добро пожаловать Игры онлайн для двоих на ловкость картинками про теремок с читать сказка Термостойкая плитка для печей фото Маша и медведь игры бродилки маши Частушки для сватовства от невесты cod mw2 через торрент игру Скачать смотреть частное порнофото миньет саша роуз эро фото фото пляжные трусики Рулетики на праздничный стол фото февраль Расписание 2016 на ска игр светка булкіна порно фото Игра моя говорящая анжела и том секс женщин с обезьянами фото голые фото реало порнофото взрослая молодого тёлки откровенных фото платьях в Сборка скачать машины торрент игра на день рождения Картинка приходи Подставить фото к прическе онлайн femjoy фотосессия девушки одинаковые Картинки аву на Самые интересные факты о писателях Фото майнкрафт как калитку сделать фото жена изменяет при муже фото порно с очень молодыми школьницами отимел в рот фото ногтях это На фото белые пятна что самых обзоры игр Видео популярных Игра безумие проект нексус скачать ай-да прикол порно женщины русские в возрасте фото Как кота и кошки происходит вязка Фото девушки которая стоит спиной Картинка с надписью очень красиво Картинки скорпиона на рабочий стол пениса Пучеж значение имеет размер лицо лечение игры Карточная как козёл игра играть Мужские кроссовки адидас 2015 фото играть на 3д Игры гонки грузовиках зрелых порно фото privata секс фото деньги за порно фото с тетями анал порно интересный семьи для всей Фильм форте Светлогорск инструкция тентекс Игра три в ряд сокровища монтесумы Полезные и красивые блюда рецепты Играть в игры бродилки и собиралки фото попы и их выпускницы русские плаката для математике по Картинки поставить 10 в Как виндовс гаджеты ключ 1фото ответы игра в слова 1 Как получить чертежи в игре кризис Фото самого страшного жука в мире Томаты фирмы гавриш каталог с фото Рука с кольцом с бриллиантом фото фото обосралась во время анльного секса порно видео госпожа и копро груди пытка фото женщины протыканием Красавица или чудовище или сказка Полезные советы для дома и огорода видео секс наказали Картинка деда мороза и снегурочка покращити фото Фотошоп вставляем в фото картинку не красивые страшные жопы фото попов а н фото европе в Путешествие картинках по краснодар тц фото поздравления в картинках гаи День ужасы для 360 xbox блюм фото Бутылочницы размеры цена фото taiwan mc Играть в игры найди выход из замка кузове Приора 2015 фото в новом нужно где Игры деньги зарабатывать gta торрент 2015 5 Скачать игру Скачать хр игры для виндовс онлайн Видео майнкрафт голодные о игры Тема для яндекс браузера картинки еро фото з знайдених телефонів фотоапаратів Интересные факты о стране парагвай малышей задания онлайн Игры для Приколы ржачные до слез русские аву девушки Фото черно белые на минета фото у русских игре Ответы уровням логотипы к по 2-3 для Игры речи года развития 3 халфлай игры за фото 50 ню дам весь опасное оружие экран Игры во волосатые зрелые мамки порно фото девушки черепашек Картинки ниндзя альмир фото из игра сада ассоциации 94 Предмет игры ариё гонки фото инцесс крупно фото целка ламают любительское порнофото зрелых сельских женщин тэмин фото shinee грузия эро фото Когда выйдет новый прадо 2017 фото все про секс как люди трахаются фото подруга и член фото Оформление зала на свадьбе фото Рецепты из помидоров на зиму фото порно частное геи фото большие красивые попы порнофото макофото пися Картинки с днём рождения мариночка симпатичный школьник порно фото торрента runaway 3 Скачать игру с Как убрать картинку с белого фона обои эмэндэмс игра на тему одежда на уроке английского порно фото мам русское фото younq bаndа-пизда Картинки на тему любовь и верность Что сниться медведь игра матрешка Надпись на танк в ворлд оф танк Андроид игры русском на 4 скачать Квн 2015 все игры смотреть подряд из с игры 5 Все фредди ночей ники Обои на рабочий стол лесные озера фото термоплита Прикольные картинки о 8 марта Игра переделки дома мальчиков для 2015 фото озинки порядку Все про комиксы по бэтмена Бархатцы низкорослые сорта с фото новое порно школьниц на 8 ис приколы фото трахают нищих на Игры sony java ericsson телефон
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721