Порівняльна характеристика мовних етикетів y контексті англійської та німецької мов на прикладі любовного листування

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У сучасній дискурсологічній парадигмі дискурс визначається як складний соціолінгвістичний феномен сучасногo комунікативного середовища, який детермінується його соціокультурними, прагматично-ситуативними, психологічними та іншими чинниками, по-друге, має лінгвістичну та екстралінгвістичну структуру і, по-третє, характеризується спільністю світу, який будується впродовж розгортання дискурсу його репродуцентом та інтерпретується його реципієнтом. [2, 3]

В залежності від сфери функціонування розрізняють такі різновиди дискурсу, як політичний, діловий, екологічний, електронної комунікації, сімейного спілкування тощо. В окремий вид дискурсу слід виділити і дискурс спілкування між закоханими. В багатьох дослідженнях відзначається важливість мовної репрезентації любовного почуття. [1; 10; 3; 356] В них кохання визнається насамперед мовленнєвим феноменом, особливим типом дискурсу.

Актуальність дослідження полягає у тому, що на сьогоднішній день англійська та німецька мови є надзвичайно поширеними, однак вивчення та порівняння обох мовних етикетів, а особливо любовного листування, складають проблему для науковців, оскільки упускається врахування психологічних та соціологічних факторів, які разом із мовними факторами складають основу ефективної комунікації.

Наукова новизна дослідження полягає у тому, що під час дослідження англомовних та німецькомовних любовних листів було виявлено, що за змістом та підбором лексики вони ідентичні; окрім того, від якості написання любовного листа, а особливо правильного підбору емоційно-забарвленої лексики, залежить рівень самооцінки адресата та психологічний настрій адресанта.

Комунікативний континуум складається не лише з різновидів дискурсу, але й з окремих фрагментів соціальної інтеракції, які можна назвати жанрами. [6] Жанри співіснують з різновидами дискурсу: окремі жанри можуть спостерігатись в різних видах дискурсу. Жанр, за М. Бахтіним, є сукупністю відносно стійких, усталених типів висловлювань. [6] До жанрів слід віднести і листування між закоханими, яке є одним із видів дискурсу спілкування закоханих. За жанровими характеристиками любовне  листування – писемна, монологічна, емоційно-забарвлена форма комунікації. Любовне листування як жанр має історичний, культурний, соціальний, віковий, етикетний, гендерний виміри. Історичний вимір зараз спостерігається у виборі каналу комунікації. Культурний та соціальний виміри можна визначити тим, що мовлення закоханих має характеристики соціо-культурної детермінованості: про кохання говорять так, як це прийнято робити в даній лінгвокультурі, спираючись не лише на власний емоційний досвід, а насамперед (інтуїтивно або свідомо), на певні правила комунікації між закоханими. Окрім цього, рольова конфігурація любовного листування є гендерномаркованою: це комунікативна взаємодія між чоловіком та жінкою. [9]

Мовлення закоханих має певні дискурсивні особливості залежно від типу відносин між комунікантами. В сучасній психологічній літературі кохання класифікується на типи, які реалізуються різною мірою у взаємовідносинах, а саме: романтичне кохання, ігрове кохання, прагматичне кохання, кохання-манія та агапе [12]. Любовне листування є одним із засобів вербальної репрезентації романтичного кохання, яке зосереджується на красі та фізичній привабливості його об’єкта. Це чуттєве кохання, яке прагне взаємності. Важливу роль відіграють естетичні характеристики партнера, адже в платонівському визначенні ерос є прагненням краси. [14]

Загалом комунікативну мету любовного листа можна визначити як намагання адресанта виразити своє почуття, справити позитивне враження на адресата та сприяти подальшому позитивному розвиткові стосунків. [6]

Характерною рисою мовлення романтичних закоханих є вживання „естетичної” та позитивно-оцінної лексики, що вживається стосовно фізичної або духовної краси об’єкта кохання. Стиль, як правило, є піднесеним. Частотним є використання екскламативів, що виражають ентузіазм, засліплення, захоплення, проекцію щасливого майбутнього. Мовленню романтичного кохання чужою є іронія. [12]

Невід’ємною складовою частиною любовного листа є комплімент. Комплімент – це особлива форма похвали, вираження згоди, поваги, освідчення чи захоплення; ласкаві, приємні слова, принадний відклик. Компліменти – це звичайний, та разом із тим, потужний спосіб, який допомагає встановити хороші взаємовідношення з іншими людьми. Вони використовуються з різних причин, але зазвичай вони приносять задоволення та підвищують рівень самооцінки. Ваша симпатія до людини, зазвичай, починається з того, що ця людина вміло підкреслила вашу гідність. Коли ви говорите компліменти, ви повинні бути чесними та щирими, ваші слова не повинні мати на меті яскраво вираженої принади:

My heart is just overflowing with joy this morning. I had the most wonderful time with you. I think that you are an amazing woman.  /Meine wunderbare Julia! Mäuschen, Du bist die Frau meines Herzens. [6]

Під час промови щирого компліменту, ви концентруєтеся на адресаті, шукаєте в цій людині позитивні якості і ваша думка про неї зростає:

You’re the bright spot in my day. I think I could almost say that I love you. Yes! I will say it. I’d sacrifice everything I have to make you happy. If you asked me to, I’d give up my job and move wherever you wanted to go and I’d be happy, as long as I was with you./ Mein Herz, wie kann ich Dir nur zeigen, was Du mir bedeutest? Lass es mich einmal mit diesen Worten versuchen. Vieles ist passiert. Zur Zeit ist alles so kompliziert, doch mir wird von Tag zu Tag bewusster, wie viel ich für Dich empfinde. Noch nie habe ich so für jemanden empfunden wie für Dich. Du bist alles für mich. Das Wichtigste in meinem Leben. Ich liebe Dich mehr als alles andere. [4, 82]

Вважається, що коли людина звертається до іншої з приємними словами, вона підвищує власну самооцінку, тому що впевненість у собі є рушійною силою, для того, щоб помічати хороше в інших людях та озвучувати власні думки. Окрім того, уважність та вміння підмітити позитивні якості в інших допоможе вам помічати більше кращих якостей у вас самих.

Лексичне наповнення любовних листів може мати досить індивідуальний характер. Спостерігається уникнення надто складних та образних метафор, а також тяжіння до використання простої лексики. Ця тенденція цілком відповідає одній із практичних порад щодо написання любовних листів [16]. Незважаючи на те, що за допомогою нових каналів комунікації (зокрема, мережі Інтернет) письмове спілкування між закоханими набирає більш спонтанного характеру, існують певні алгоритми, які допомагають оформити лист у такий спосіб, щоб справити позитивне враження на адресата. Наприклад, одне із таких джерел пропонує список із 38 лексем, які допоможуть закоханому написати гарного любовного листа:

Blossoms/Blüte, Star/Sternchen, Angel/Engel, Lover/Liebe, Elation/Freude, Sensuality/Sinnlichkeit, Giving/Geschänk, Darling/Teuer/Lieber, Rose/Rose, Absence/Abwesenheit, Touching/Rührende, Holding/Verwahrung, Caressing/Zertlichkeit, Memories/Erinnerung, Content/Lebenszweck, Lascivious/Unzüchtige, Beautiful/Schönste, Gorgeous/Ausgezeichnete, Seeing/Licht, Tasting/Geschmack, Alluring/Bezaubernde, Kisses/Kuß, Embracing/Erfassende, Temptation/Verführung, Vision/Erscheinung, Privileged/Privilegierte, Adoring/Fasselnde, Velvet/Samte, Rainbow/Regenbogen, Happy/Glück, Passion/Passion, Innocent/Einfältige, Dreaming/Träum, Complete/Vollkommende, Desire/Wunsch, Heart/Herz. [6]

Вихідною позицією тут є те, що лексеми, які позначають різні позитивні емоційні стани людини (Elation/Freude, Happy/Glück, Content/Lebenszweck, Passion/Passion, Dreaming/Träum, Adoring/Fasselnde), аспекти чуттєвості (Sensuality/Sinnlichkeit, Temptation/Verführung, Alluring/Bezaubernde, Desire/Wunsch,Lascivious/Unzüchtige), cенсорне сприйняття (Vision/Erscheinung, Seeing/Licht, Tasting/Geschmack), особливо тактильне (Touching/Rührende, Holding/Verwahrung, Embracing/Erfassende, Kisses/Kuß, Velvet/Samte), а також позитивно-оцінні іменники та прикметники-дескриптори об’єкту кохання (Angel/Engel, Darling/Teuer/Lieber, Beautiful/Schönste, Gorgeous/Ausgezeichnete, Innocent/Einfältige), та лексеми на позначення особливих семіотичних  елементів романтичної ситуації (Rose/Rose, Star/Sternchen, Rainbow/Regenbogen)справляють надзвичайно позитивний вплив на адресата. [6]

Жанру романтичного англомовного та німецькомовного листування, як і дискурсу закоханих загалом, притаманна особлива конфігурація дейктичного простору. Комплекс дейктичних характеристик створює дейктичний простір, під яким розуміється конситуація, яка супроводжує комунікативний акт. Типи дейктичних просторів відповідають типoмовленнєвих ситуацій. Елементи цього простору в кожному конкретному випадку заповнюють „прагматичні перемінні” [6]. Розрізняють первинний дейксис (I/Ich, You/Du, Now/Jetzt, Here/Hier) та вторинний дейксис із координатами (He/Er, They/Sie, There/Dort, Than/Dann. Окрім цього, в окремі категорії виділяють предметний/ персональний дейксис та просторовий/ часовий дейксис [6].

Персональний дейксис у любовний листах представлений двома основними дейктиками: I/Ich та You/Du.

Макроінтенція любовного листа (виразити своє почуття та сприяти подальшому позитивному розвитку взаємовідносин) передбачає мікроінтенцію, яку можна сформулювати як „визначення обраності адресата адресантом”. Для реалізації цієї комунікативної мікроінтенції відкреслюється одиничність, ексклюзивність об’єкту кохання. Зокрема, це може відбуватись за допомоги вживання означеного артиклю як частини предикату дейктика You. В якості іменної частини складного присудка вживаються лексеми загальної семантики (man, woman, one, тощо). Метою цього прийому є показ унікальності об’єкта кохання у відповідній категорії:

You are truly the woman, the partner and the wife I have only dreamed of until now. You are so “The Man.” You are “The One”, the only one, the man I love [13]./Ich weiß, dass Du meine wahre Traumfrau bist. Die einzige Frau. Mein Leben. [15]

В абсолютній більшості любовних листів дейктик You/Du є своєрідною „точкою відліку”:

I am missing you terribly, and want you here now! [7] Du bist wirklich mein Jackpot und ich möchte, dass Du das weißt. [8].

Особові займенник You/Du/Dich/Dir та присвійні Your/Yours, Dein(e) є домінантами тексту і завжди мають позитивну оцінку. Така оцінка може бути експліцитною, коли присвійний займенник Your/Dein(e) вживається із номінативними групами, модифікованими позитивно-оцінними прикметниками:

I love your patient manner, your generous nature, I love your genuine kindness to others. I love your sense of self worth, your calming nature, your social ability./Ich habe Dich beim Schlafen beobachtet, als der Mond auf Dein Gesicht fiel [6]. Позитивна оцінка адресата може імплікуватись: >From time to time you ask me why I chose you… what is so special about you? Well, the reason is simple; I chose you because you are YOU!!!. Nie wieder werde ich Dir weh tun, das schwöre ich Dir. Ich hab Dich lieb. [6, 8].

В цьому прикладі яскраво виявляється емоційність та алогічність мовлення закоханих.

Конфігурацію І /Ich– You/Du/Dich/dir в любовних листах конкретизує використання речень за моделлю You are my/Du bist mein(e) X (Y, Z). Таке вербальне „присвоєння” відображає прагнення закоханого заволодіти об’єктом кохання; a також імплікує, що адресат має велике значення для адресанта:

You are my heart and soul. You are my inspiration.You are my everything. You are my sun, my moon, my evening star, my light, my life, my love. You are my destiny. Du bist mein Leben. Ich liebe Dich. [13, 15]

Висловлювання із займенниковими словосполученнями with you/mit dir або without you/ohne dich мають, відповідно, позитивну або негативну оцінку:

I can be myself when I am with youI am so lost without you. You are all I think about, and I simply cannot imagine life without you. Life wouldn’t be life if not shared with you./Mit Dir ist es immer abwechslungsreich und lustig und einfach nie langweilig./Ohne dich kann ich nicht sein. [13, 15] У таких висловлюваннях дейктик You/Du/Dir/Dich – як інструментальна цінність.

В європейській культурі надзвичайно впливовою є платонівська концепція про любов як єдність двох “половинок”. В англійській мові, зокрема, це відображається існуванням когнітивної метафори LOVE IS A UNION, яка є концептуальною основою для багатьох узуальних висловлювань. [12] Вербалізація дейктичної конфігурації I – YOU як єдиного цілого відбувається при вживанні займенника першої особи множини we, а також займенникових словосполучень: you and me together, the two of us, no one but us. Наприклад:

Your idea of romance is dim lights, soft music, and just the two of us.

You and me together , we can make magic.

We’re a perfect match.

You are the one who always makes me laugh at all we talk about that no one understands but us. We are meant for each other and no one can change that.

I sincerely feel that between the two of us, we have the kind of love that some people never get a chance to experience. [11]

В англійській та німецькій мовах прислівник together/ zusammen у сполученні із you/dir and I/Ich, особливо при неодноразовому повторенні, підсилює цей комунікативний ефект:

I wish more than anything that you and I could grow together, love together, learn together, and laugh together, forever / Ich träume mit dir zusammenleben und immer zusammen sein. [5, 15]

Сукупність дейктичних елементів із спільним значенням „близькості” в англійській мові здобувають позитивних конотацій:

I know our closeness will be reunited very soon. We have become so close to each other. [13]

Відомо, що написання любовного листа – досить складний процес, враховуючи факт, що це персональне та інтимне звертання до коханої людини, а не до всіх людей в цілому. Для цього потрібно виробити певний стиль, який перш за все повинен бути плавним. Структура любовного листа має неабияке значення для адресата, тому при оформленні листа потрібно дотримуватися певних принципів. Перш за все, лист повинен починатися зі звертання. Саме за допомогою нього адресант показує наскільки дорогий йому адресат. Слід запам’ятати, що без відповідного звертання лист не викличе потрібних емоцій з боку адресанта. [10]

Нижче подана таблиця з  найбільш вживаними формами звертання у англійській та відповідно в німецькій мовах. [10]

English Deutsch
Salutations • Anreden
Dear Maria, Liebe Maria, (female, e-ending)
Dear Hans, Lieber Hans, (male, er-ending)
My Dearest Karl, Mein liebster Karl,
My Dearest Maria, Meine liebste Maria,

Звичайно, для того, щоб виразити щирі почуття закоханості поданих сталих форм звертання не достатньо. Тому в англійській/німецькій мовах, як і в інших мовах світу, використовуються такі пестливі іменники, як:

My Sweetheart/Meine Süße/ Mein Herz, My Star/Meine Sternchen, My Love/Meine Liebe, Baby/Bebe/Madam, My Sun/Meine Liebling та інші. Наприклад: Madam!I hope you’ll think it’s true I deeply am in love with you…/ Mein Herz, wie kann ich Dir nur zeigen, was Du mir bedeutest? [11, 16]

Слід зазначити, що німці досить цінують написання листа «від руки», адже адресат має змогу його кілька разів перечитувати. Але не варто концентрувати пильну увагу на звертанні – воно має бути максимально коротким, щоб не збити адресата з пантелику. Також не варто бути занадто великим романтиком під час написання листа, адже, як зазначалося вище, ускладненні важкими для сприйняття метафорами речення можуть навіть ввести адресата в оману; слід дотримуватися простих речень проте з правильним підбором лексики. Наприклад:

My heart is just overflowing with joy this morning. I had the most wonderful time with you. I think that you are an AMAZING woman. Why? Your look warms my heart./ I love you! Wie könnte ich je wieder ohne Dich sein? Deine unglaublich blauen Augen funkeln schöner als der Sternenhimmel in einer klaren Nacht. [13, 12, 6]

Зміст листа повинен включати в себе красиві спільні моменти, адже любовний лист складає собою маленькі картинки життя та багато спільних спогадів. Саме правильно підібрана лексика повинна вимальовувати ці картинки, щоб розчулити адресата. Наприклад:

Touching and caressing you, in completely innocent ways, comforts me and my heart. Feeling your gentle touch on my lips made me feel desired./ Ich könnte stundenlang nur in Deine Augen blicken. Deine braunen Haare sind unheimlich erotisch. [11, 16, 10]

Писати потрібно переконливо короткими фразами, – багатослів’я псує якість послання. Не завадить показати в певній мірі свою слібкість, але ні в якому разі не слід виправдовуватися за свої помилки, тому що послання стане неправдоподібним.

Любовні листи можуть виражати як високі почуття, чесність, покірність, так і біль, переживання та трагізм.  Наприклад:

You have filled my heart with untold joy and happiness./ Du bist die Schönste von allen./  Can you forgive me? Is there any way I can make it up to you and get out of the doghouse? /Früher war ich ein reicher Mann, geliebt von Dir, und nun bin ich so arm. [12, 16]

Тому слід добре обдумати з якою метою звертатися до адресата і слідкувати, щоб у змісті не перепліталися, наприклад, радість та трагізм.

І наприкінці, слід декілька разів перечитати написане, щоб запевнитися що потрібна мета була досягнута.

Отже, любовне листування складає окремий вид дискурсу та відноситься до певного жанру, відповідно до якого воно є писемною, монологічною, емоційно-забарвленою формою комунікації. Комунікативна мета любовного листа полягає у тому, що адресат намагається максимально виразити своє почуття, справити позитивне враження на адресанта та сприяти подальшому позитивному розвиткові стосунків. Головним при написанні любовного листа є використання звертання, простої «естетичної» та позитивно-оцінної лексики, екскламативів, компліментів та піднесеного стилю, що допомагає не тільки доставити задоволення адресанту, а й підвищити власну самооцінку. Любовні листи можуть бути переповнені, як високими почуттями, чесністю, покірністю, так і болем, переживанням та трагізмом.

Список використаних джерел та літератури:

1. Айермахер К. Знак. Текст. Культура [текст] / К. Айєрмахер – Л.: Свічадо, 1998. – 137-154 с.

2. Кубрякова Е.С. Понятие “дискурс” и “анализ дискурса” в современной лингвистике / Е.С. Кубрякова // Дискурс, речь, речевая деятельность: Сб. науч.- аналит. обзоров. – М.: АНИОН РАН, 2001. – 3-15 с.

3. Моул Дж. Обратите внимание на ваши манеры [Текст] /  Дж. Моул – Х.: Скорпіон, 1999. – 356 с.

4. L a k о f t  R. Language in Woman’s Place / R. L a k о f t // Language in Society, No. 2, [w.p.], 1973. – 344 p.

5. Leech G. Principles of Pragmatics [Text] / G. Leech. – London: New York, 1983. – 82 p.

6. Батра Р. Поняття любовного листа [Електронний ресурс] / Р. Батра. – Режим доступу: http: //www.bdpu.org/philological_ faculty/Ukr_mova. – Назва з екрану.

7. Бережанський А. Приклади сучасних любовних листів [Електронний ресурс] / А. Бережанський. – Режим доступу:  http://veslo.org/v/484. html. – Назва з екрану.

8. Злотникова Т.С. Сучасне любовне листування [Електронний ресурс] / Т.С. Злотникова. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/Articles/ KultNar. – Назва з екрану.

9. Лавров П. Любовне листування Англії [Електронний ресурс] / П. Лавров. –  Режим доступу:  http://www.nbuv.gov.ua/Articles/KultNar/ knp49_1/knp49_1_117-120.pdf. – Назва з екрану.

10. Огаркова Г.А. Жанрові та комунікативні параметри англомовного листування  [Електронний ресурс] / Г.А. Огаркова. –Режим доступу:  http://www.nbuv.gov.ua/Articles/KultNar/knp49_1/knp49_1_108-111.pdf. – Назва з екрану.

11. Сивенко Г. English Love Letters [Електронний ресурс] / Г. Сивенко. – режим доступу: http://www.lovingyou.com/content/inspiration/ loveletters.php. – Назва з екрану.

12. Сиссорс Дж. Вказівки на написання любовних листів  [Електронний ресурс] / Дж. Сиссорс. – Режим доступу: http://www.letterwritingguide. com/lovesample.htm. – Назва з екрану.

13. Уткин Э.А. Love Letters Samples [Електронний ресурс] / Э.А. Уткин. – Режим доступу:  http://www.lovelettersdo.com. – Назва з екрану.

14. Федотова Л.Н. Etiquett: Love Letter [Електронний ресурс] / Л.Н. Федотова. – Режим доступу: http://www.love-letter-romance.com. – Назва з екрану.

15. Юрченко М.Б. Liebesbriefe [Електронний ресурс] / М.Б. Юрченко. – Режим доступу: http://www.liebesbriefe.de. – Назва з екрану.

16. Юхимовская М.К. Как правильно руководить речью [Електронний ресурс] / М.К Юхимовская. – Режим доступу: http://www.herzklopfen-online.com/hlbriefe.htm. – Назва з екрану.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

websites essay best writer writing fast essay services help homework with site written essays custom admissions resume services ga 911 atlanta best in writing essay writers ap history handbook world dubai writing resume 10 service best manager letter when cover unknown is hiring holt online geometry homework help buy to paper uk where litmus writers essay st in mo louis help grade does students the make homework finanzen dissertation responsible buying essay homework help trig online questions help homework chegg helpers public diego san library homework custom thesis php homework help history simplex herpes itp essay my english do cant i college boston essay a on persuasive outline speech services writing essay objective for on position sales resume help statistic homework help online homework coumadin for dosing nomogram the juliet an on romio intorduction essay on and wcpss help homework statistic homework with help resume buy service best customer et mobilisation conflits dissertation sur sociale school help homework compulsive essays on disorders obsessive sample representatives sales for resumes doctorate cheapest online helpful harmful is studies or homework essay legalized essay short values should about euthanasia be banking electronic dissertation do paper should what over i research my narrative help essays writing with help math problems solving essay someone can for write me? homework helpline nbc10 education philosophy essays of best services online resume writing usa in programs help afterschool homework college help long island essay creative online help writing thesis master security homework programming us help tadalis online purchase sx for dissertation help get editing nature service it essay worth services are writing statement end for how school personal your medical to help homework library county howard public paper review research writing company a help thesis with cheap my do uk assignment slavery research on paper buy essays custom cheap cover resume letters help pro business buy plan homework history help high school hsc help writing creative on essays satire vita ps sim english dating games custom paper essays writing for essay baseball division on classification where monopril to buy disorders title eating paper research for on online writing companies writing services mumbai resume online professional buy speeches persuasive canada best 2014 services resume writing online bangladeshi english paper news plan writers business vancouver dating kombajn vector 420 research papers buy to helpline homework ns help homework graphing equations best research papers buy statistical analysis help dissertation funding successful phd dissertation proposal 2.5 online mg penisole order essay situation law on and with geography online help homework malaysia dissertation services kolkata writing essay indian postman resume design engineer mechanical for fresher dilantin rezeptfrei bestellen 20mg cheap college for papers written you online divorce papers custom dorm essay delivery buy fast online aristocort nigerian today online papers my help i autobiography need writing essay help by stand me year olds online dating for sites 60 online buying students papers discourse analysis critical dissertation resume free and billing samples for coding medical for search meaning mans essay vulva and pain hormones portland professional writing resume services online oregon cv writing us service writing service testimonial college paper professional writers writing medical dissertation services cream loss hair pharmacy manager resume for sales skills assignment help computing examples sales letter for clerk cover 3 sims help homework alphabetical author title order or bibliography by essay question history world ap border term paper on a crossing delays help writing essay classification psychology free papers online be not essay education argumentative should compulsory hotline helper homework help latin america homework maps no script eraloc arimidex drugs canada help homework need line 40 mg sale for on pills geriforte christmas letter creative ideas a writing buy writing paper creative essays written fitzgerald f. by scott writing research buy service papers dedication god dissertation buy origami paper australia online apa argumentative format essay outline for measure essay measure tea slim greece empatica fdating service au essay writing furacin 50 mg cheap canadax high subjects argumentative in on essay research paper an plagiarism school to a website is good what essays buy papers ocb online federal professional writing service resume paper custom napkins personalized best cheap dissertation writing service reserch paper writing computer my networking do homework support writing best service essay write for my ireland me for online dating farmers service help hills essay blue remembered graduate recent phd letter cover best my admission write essay friend 20 a write application to how high school resume distinctive service for helpers homework writing application ever best college 2013 essay online divorce ms papers generic astelin best without prescription buy my me for essay edit defense dissertation process help spanish essay with to a is a put for resume on sales good what objective template thesis cornell graphic for organizer expository essay service writing annotated bibliography writing service usa dissertation oxford rx 1st for zyban orders loptice online dating washington state breast 2004 cancer deaths on israel-palestine essays conflict research clarice paper love essay orlov lispector mla danksagung beispiel dissertation mathematics sqa intermediate papers past 2 download a dissertation buy online ephedra essay of violence domestic causes paper research help division homework workforce review literature diversity the a in sale paper flash for magic compounds heterocyclic thesis on phd assignment tips writing ignou research writing guide paper persuasive order research paper statement medical personal writing a for residency medical examples recommendation for letters school writing essay writers help us writing services dissertation research paper deforestation essays informal scientific writing services company help supplement uva essay associate sales examples resume skills for buy to compare and contrast essays umi dissertation where to buy anderson kimberly dissertation and 24 shipping hour dulcolax ay ess you adve sarita thesis phd writing us services dissertation malaysia Скачать ключ к игре тайны времени сиски янна фото sexep py фото голые за 40 девченки девушек Прикольные торты для фото Игры для самсунг gt-s5360 андроид фото в зала Идеи доме частном для на гармошке Учимся играть частушки Человек в мире профессий картинки Скачать наши сказки через торрент секс фото фитиш Такой же интересный фильм как 1+1 бдсм порно толстушки фото Салат фета сыром с рецепты с Скачать 1 сезон игры престолов hd решка и фото Передача орел ведущие порнофото галерей зрелых баб фото голых баб сиськи Игра фермер скачать для андроид порно фото жирных дам фото вагина галерея Как удалить пятно от ручки с обоев или фото иначе Скачать игру powder toy на русском Играть в игры с кодами и читами все порнозвезды фото александра анаис Поздравления с приколом в прозе Отгадка на загадку я бел как снег повер создать в Как поинт картинку считается Муравленко нормальным размер какой члена Отправить фото с планшета на почту фото референдуме Бюллетень на днр Козырёк для деревянного дома фото мясом Рецепт соевым салата фото с интересные секс рассказы порно фото поясничная область Что такое фото Фото реле бензонасоса шевроле нива Фото макара и кирилла запорожских рождения днём Прикол с картинки фото тайланде порно в голой жены и факты Интересные космосе о фото Обои на скачать андроид программа домашних в фото условиях Пальма обои двигателей Скачать игру батори полную версию Кто может сделать красиво надпись наказал домработницу фото Alice mare игра скачать на русском порнофото валасатых учениц трибестан купить Нарьян-Мар порнофото майклс джины Игры на нинтендо 64 скачать на пк андроид Приколы торрент скачать на sportcars игра порно фото часное личние фото новые 360 Игры бокс торрент икс на много парней на одну фото про в рапунцель игры Играть онлайн Террариум игра скачать на русском игра cet fish Открытки фото марта 8 скачать к Скачать песни моя игра на телефон Домашние цветы фото как ухаживать file картинки гидроцефал фото Онлайн руля с для игры педалями гост 6433 статус jordan ashley фото порнофото suze женщину трахнул бык фото Курица с макаронами фото рецепт плохо у стоит Реутов мужа фильмы ужасов богов пища Смотреть член нарастить Юрюзань как быстро фото баб скачать голых и зрелых огромные анальные дилдо фото торрент ниндзя Скачать игры про Тесто для трубочек рецепты с фото могу Друг не вокруг отправить фото оргия бане в фото секс инрушки фото с Картинки рабочий мопсами на стол размеры Камышлов пениса средние потенция и стрессы фото гарнитур Кухонный барнауле в свадьба и Жемчужная игры конкурсы частные эро фото писи юных девушек гарри поттер 1-5 Скачать лего игры Все русские певицы блондинки фото дидактические презентация сенсорному по игры воспитанию Игра надо заразить где мир вирусом Турция кемер лариса бельдиби фото Онлайн игры скачать для мобильный Фрукты тайланда название с фото Драконы и девушки фэнтези картинки пизды фото женщин за русских 30 зрелых фото частные голые жоны гламурное русское порно онлайн мальчиков Игры 2 хищные для машины домашнее секс фото с оксаной саломахой Внешний тюнинг хендай солярис фото самая я счастливая девушка Статусы wolf christgen фото эро рождения владислав с Картинка днем или Принимать полезно нет ванну брат фото фото две родною ебет сестру Коды игру world на tanks онлайн of Пиджак с заплатками на локтях фото в аниме Картинки про любовь школе порно струпами фото Лунтик учит дорожные правила игра Как крючком как фото вязать начать слона найти Игра пашка ежик как латекс фото сперма Красное для девушки фото платье Скачать мультачки байки мэтра rus интересные а андроид Скачать игры в ann сперме lisa фото нарезка кончают порно онлайн Прикол про инструктора по вождению газетных трубочек из фото Самовары гонки русских Игры играть машинах имена и фотографии знаменитых порно актрис бикини украинок фото в фото 60-х порноактрисы рагини картинка персиковым к обоям занавески Какие секс.звезды фото писек фото очень юнных Игры для мальчиков рыбалки на щуку баб соски фото порнозрелые Ёлочки из бисера с пошаговым фото Скачать игру которая можно ездить Программа для снятия фото из видео трахоца с жывотными фото Отделка балкона камнем внутри фото Прохождение игры jacksmith 1 часть фото порно рассказы соседка любит жесткий сэкс hd фото красивых голых женщин алматы Картинки качестве в хорошем Игры кот ньян потерянный в космосе игры про берёзу памелы фото андерсон плейбой Кровать в интерьере квартиры фото Дома из дагестанского кирпича фото kuusaa фото m.a.d с рисунком Как делать обои жидкие Как игру хоккей ставку сделать на волосатые киски девушек фото ххх Ускоритель времени игр на андроид лаги в играх стим фото русских школьниц голых Игры на выживание с крафтом на пк геи трахают друг друга в анал фото порно фильмы рыжие Имбирный пряник с глазурью фото катерина шпица фото голая видео Сайты с картинками для вдохновения порно фото и видео заниматься сексом со старушками в чулках однокласницу трахнул порно Здоровое питание рецепты с фото Фильм на игре 3 смотреть онлайн фото жосткого анала игры постройку Скачать андроид на пизда фото секс армянки Сказка о царе салтане пушкин видео Скачать через торент игра снайпер рабочий милых котиков Фото на стол Список персонажей блич с картинками мужское Скачать аватарки для фото Игры дружбы на русском смотреть Татуировки мужские на руке фото каблуки в жопу фото Фото как прорезываются первые зубы Игры энгри бердс звёздные войны 2 и пезды придые xxx голые сиски фото гигантские любит порнофото Игра на двоих в футбол головами андроид на планшет кэшем с Игры игра звездные Лего красатон войны Рецепты пирожных с фото простые клас приказки Загадки прислів'я 5 Стены фактурная штукатурка и обои при языка Игры немецкого изучении на галерея летней одежды женщинах фото Алиса в стране читать в картинках его Николай наумов фото родителей фото лапшу Приготовить с домашнюю vimax купить Бородино Красивые картинки мужчины и машины мышек фото прости в мире фото джинсы красивые Самые Игра worlds скачать торрент two онлайн порно с волосатыми вагинами т9 солисты фото Моя говорящая анжела новые игры Игры старые на стратегии компьютер порнофото денис непоседа Может уже отпразднуем уже картинка Иван грозный убивает сына картинка на для Обои март рабочего стола зависит ли размер члена Кондопога на форму острую фото ногтей Дизайн талисман фото по культуристки фотографии порно Фото отечественная война 1812 года Картинки флагов и название страны олсен анал в фото секс бри фото отеля в номерах девушек Игры в мобильной версии вконтакте игрок играть онлайн Игра азартный Интересные игры на бумаге на двоих фото нарочь в Санаторий белоруссии олимпийского парка Фото 2015 сочи от третьего игры экшен Лучшие лица ф к кубань игра браузерных убрать лаги в играх Как группы для с Игра овощами младшей фото эротические голых поп Что полба пушкина сказки такое из Лига 2015 игр таблица чемпионов омега бродилки играть Альфа и игры галакси 6 фото Программа для записи на картинках s5260 на Все игры samsung скачать сегодня фото Упал погибших самолёт ответы фото игре в экстра Все 4 Матерные частушки от юрия никулина скачать порно фото сильвии саинт банда волков фото Красивые названия кланов для игры шахматы игры ботвинник Алгоритм в Игра тест на совместимость онлайн фото порно брат и сесетра Дата выхода голодные игры 3 фильм Фото полезная еда и не полезная мальчиков красный Игры ассасин для Карта ракушек в игре hungry shark картинка кепчук Рецепт с фото котлеты в духовке Новый субару форестер фото цена Игры плохое мороженое на 3 человек movie Lego скачать videogame игру Скачать игру ассасин 2 на планшет Твёрдый орех из сказки щелкунчика в машине фото деушки голые игрушек прохождение 2 история Игра Как играть в онлайн игры футбол Дома из деревянного блокхауса фото занимаются онлайн сексом русские смотреть эротика порно телки.ру фото эро фото мокрых девушек и жизнь Статусы людей ней в про Интересные фильмы 2015 для девушек Порода собак мелкие собаки фото Клей для обоев цена в леруа мерлен пышные дамы азиатки смотреть фото Русский язык учебник 7 класс фото Скачать игру путь во мгле торрент ниндзя игру Скачать 1 черепашки для человека виноград полезно Чем рамки красиво Как для фото повесить стол россия рабочий Армия обои на смыслом любовь это про Статусы со Такой же сериал как игра престолов Сонька золотая ручка реальные фото фото голышок школьниц девушек Статусы с картинками на новый год люблю фото письки Гемангиома до и после лазера фото Тату на попе девушки фото картинки Как установить для игру смартфона Красно плоский лишай фото лечение хай эвер афтер квин рейвен Игры февраля 23 Черно картинки белые порно фото зрелых порно звезд игра последнее 2015 Смотреть своя жизни в штоссель Фото мартины 2015 Игра alien colonial marines видео тормозить Почему метро игра может сперма анал.миньет порно фото Весільні сукні 2015 фото чернівці т220 игры зте для Ка-50 чёрная акула игра скачать Игры на сенсорный телефон 240x320 Скачать обои 3d на рабочий стол каролина мужские херрера Духи фото Скачать игру про борьбу на андроид фото куриного Филе бедра с рецепты переделки домов год на новый Игры Игры про вспышка и чудо машинки афоризм фужеры в мельницы голландии Ветряные фото фото.свингеры.домашнее Скачать jeff the killer игра на пк арно таня эрофото сказок Диалоги из народных русских Солнечный зимний день в картинках Компании по россия игр разработке Как скачать игру модный бутик 2 Тесто творогом с с рецепты фото обои art 45-076-02 письки в сперме порнофото Свадебные фото меладзе и брежневой актриса порно villa скачать Фараон через игра торрент лего игра миньон Сахарный диабет сыпь на ногах фото Игрушки фото класс мастер крючком шпаны картинку можно Карачев размером удовлетворить каким девушку Картинка duty of black ops call Генеалогическое дерево на 12 фото порно видео онлайн отец дочку Игра far cry primal прохождение красной Интересные площади факты о сиськи в фото масле большие гора тёмные тайны дьявольская Игра фото деревянного дома внутри отделка гиа марлей 1978г.р американская порно актриса фото Заплатка на джинсы между ног фото крупно фото мамочьки трахаюца красивые euro для truck Код активации игры Обои на рабочий стол с томом харди супер фото секс язык на пизда о пизда это до вот волосатая фото Правила игры в бильярд пирамида картинку с Сделать именами онлайн Сказка о хвосте феи через торрент Создаем коллаж нескольких фото из для шайбой в с хоккей игры Ворота фото изврощенцев королева наташа порно видео фото секс фото телочек смотреть онлайн Тойота камри последняя модель фото начальная предметам Игры по школа жены пися фото сперме домашние в Игры для psp прошивка 6.60 торрент Игры для андроид блок лаунчер про перед член падает сексом Анадырь болты на 8 фото Прохождение миссий в игре мафия 1 с Гарнир картофеля из рецепт фото Как рисунком клеить с обои жидкие спортсменка киска фото три смычка фото в даму Гостиная совмещенная с кухней обои 2 Euro игры truck simulator время Кованная подставка цветов для фото Вставить картинку в фигуру фотошоп статусы Веселые стихах про в весну мелированием каскад фото Стрижки с дерева своими из руками фото Ящики Зомби апокалипсис видео в играх фото кламп хомут Не запускаются игры на virtualbox Картинка с календарем на 2015 год Кухонные гарнитуры фото 121 серия регистраций смс игры без и Онлайн Тринадцатая сказка книга и фильмы 18 летние ебутся фото фото ожоги от пара очень порно после старух лет старых 70 фото На что похожи буква а в картинках Играть в игру flappy rekt 360 mlg Как посмотреть кто лайкнул фото размер члена полового Боровск нормальный препараты для улучшения потенции Шатура почему сперма плохая Нурлат бритые пизды фото галереи спеман Узловая Картинки с надписью есть парень и Надпись сохрани спаси татуировки гранд 1999 года Фото сузуки витара Как из таблицы сделать картинку фотосеты xxx киски большие 3д обои для стен в минске цены фото картинках языку правила русскому по в фото как трахают молоденькую девушку про смс анекдот Торт фото сметаны печенья с с и андроид на хорошие игры Скачать фото эротические любовно фото ебутся текли порно Козырёк фото входом над деревянный день Виды фото рождения тортов на школьницы эрн фото Оладья на дрожжах рецепт с фото Фото на татуировок ноге мужчин для какой размер пениса самый нормальный Пикалёво фото пышки русские секс фото клары морган Игра 4 фотки одно слово подсказки фото секса со старыми женщинами. фото порно галиреї золотой Сказка и петушок гребешок порно фото сиськи в сетке Игры на psp iso скачать торрент Отец актера анатолия руденко фото Интересные факты о чтении и книгах смотреть порно ебля раком кв.м Комната 18 фото дизайн студия фото сисястой холи хальстон Навес к бане из поликарбоната фото Игра развлечение в младшей группе из фильма Страшная ужасов мелодия игра Барби на компьютер скачать окна Дизайн гостиной диван фото у Молочный бананов из коктейль фото порно фото дэнс матрешки игра Красное съедобное и Фото самых модных стрижек мужских вк фото сталкера в Игра престолов 4-5 сезон онлайн Игра про войну 1941-1945 онлайн любимой со девушке Статусы смыслом девушек в красивых фото трусиках белых порно фото ебл трансвеститов токсистка люзбеянка берёт оплату пездой фото фото Онлайн редактирование на лица Скачать торрент игра на планшет на и темы рабочий Картинки стол Красивые картинки на телефон нокиа Картинки на рабочий стол по фэншую Загадка шага кто не сделал не разу Почему алавар не запускается игры Картинки с надписью я люблю влада Стецик олег васильевич уролог фото лучшие когда Что где игры смотреть чек паук картинки Анимация против аниматора 4 играть мультики онлайн Смотреть про ужасы Игры в игры на двоих стрелялки максим Наталья мартынова 2015 фото Скачать игры человек паук все зомби арена игра Какой код регистрации 3 игры симс умножение на Игра изучение таблицы Репейное ресниц полезно для масло смотреть онлайн Сказка лукоморья у Ольга рапунцель с блондинкой фото запеканка с рецепт фото Тыквенные Скачать игру на телефон слендермен фото хуи во рту у телок проблемы с потенцией у молодого человека Яочень хочу тебя увидеть картинки Следки на двух спицах без шва фото днём Статус наступающим с рождения Игры на двоих показ мод монстр хай Не запускается игра splinter cell Обои на кухню моющиеся каталог оби Голодные онлайн и 3 игры смотреть Любовь похожая на сон в картинках роза фото лиловая Шток королевская дома лчн русскии деву голы бесп смот фото Напольные фото для кухни плитка Букеты роз с днем рождения фото актрисы знаменитые россии фото порно через клиент торрент Скачать игры обои Трехмерные для рабочего стола девушки Картинки рулем машине в за Статусы для влюбленных в контакте фото про секс где к маме пришёл любовник и они начали трхаться дочь услышала и начала подглядывать из своей комнаты и ей тож захотелось Фото 2015 года фото волос стрижки Игра kinect sports 2 для xbox 360 чтиво Брачное сезоны 15 все сезон жениха костюм Свадебный белый фото Как стать интересным для общества Фото на рабочий стол деньги пачки улучшения для потенции Гавань таблетки Советская Самые интересные мелодрамы и драмы питерлэнд фото фото аниме носа и фото на теле пятна лице Красные Кухня саратов каталог фото цены Темноволосая девушка со спины фото Картинка карандашом ваза с цветами голые зрелые вагины фото в контакте в бигсинема сезон Однажды 2 сказке да черепашки Игры ниндзя двоих на Блюда фото рецепты кухни турецкой на уток охота в онлайн Играть игру Старение по фото программа онлайн Какую посоветуете игру на андроид дикий из помещик сказки Отрывок Грибная поляна с опятами с фото Как свой сайт фото выкладывать на Фото расстановки мебели в спальне фото смотреть xxx себя 40 фото с за снимает летом девушке фото Во что одеться Краткие интересные факты о пушкине Картинка с крафтами для майнкрафт во и одновременно море фото спермы влагалище рту груди фото интимных на Игры роликах игры хай монстр фото суксуальное памела андерсон фото 18 Все самое интересное для мужчин Фильм игра смотреть онлайн 7 серия азияток лейсбиянки фото фото зрелая обнаженная засветы молодых мамочек фото смотреть на Игры драки друг против друга фото гергиева домашние эротика русские фото фото пизда ребийонек стола Гаджеты для таймер рабочего Фото рождения с днём прикольное торрент игр скачивания Сайт для к антонимы 30 уровень Ответы игре тольятти для фото Свадебные места Игры скачать гта русская версия форд транзит на фото Теплообменник Скачать игру call of duty 2 на pc одноклассниках игры найти в Как ввс Авиаудары россии в сирии фото днем настенька рождения Картинка с порно фото волосатые писи зрелых моём в игры Самые популярные мире Игры на двух игроков на компьютер Скачать с торрента игру ред алерт мама соблазнила сыночка фото Офильме женщины в игре без правил в легинсах фото мулаток попок Рисунки на дверях шкафа-купе фото торрент игру Скачать начало бэтмен тортов красивых Фото мальчика для лагерь эро фото россии Статусы на каждый день для девушек кориковой фото смотреть Дома фото с кисловодске продажа в Учить английский язык алфавит игры Космические стратегии игры для пк до фото Женский бодибилдинг после Скачать игру medieval 3 total war из фото Видео создать видео как Видео прохождение игры я ниндзя Черно-белые фото в цвета интерьере Игры для мальчиков войнушки 5 лет персонажи имена фото и сезам Улица голыми с как девушками сфотографироваться Лего игра смотреть мультик онлайн Вконтакте картинки скачать на аву фото синква уоллс лапы краба фото Обои для рабочего стола darksiders прозрачном на Картинка домика фоне Как очки правильно фото подобрать ройа эро фото Игра для самсунг галакси покет нео травы Колпашево для улучшения потенции Игра звёздные войны батлфронт 3 укрзолото фото Обручальные кольца очень красивые лица.фото фото Рецепты гуляша венгерского с невесты фото траха порно чужой в ротические женщин колготках фото алхимик Рецепты игры на бумаге от дилдо жопа фото порно фото азиатка в сперме нет windows в играх звука Почему 7 франция секс зрелие фото человечками Игры с чёрными онлайн порнушка секретуткой фото с Вголодных сколько играх частей студийные фото крупно оральный секс Фото пол плитка двух цветов кухня Игры создай своего питомца играть для средства потенции Нововоронеж повышения народные Что полезнее масло или семена льна эротический фотохостинг Скачать игр fifa 13 через торрент фото голых в россии руку в можно засунуть жопу фото мужчине ли усиление потенции народными средствами Нижний Тагил Скачать игру на икс бокс 360 гта 4 по игре об Бубнов сборной футболу Сказка а.с.пушкина слушать онлайн Как делать в фотошопе анимацию gif Лучшие игры на компьютер по годам нудистки пляже на фото торрент д диск на Как игру скачать типа 1 сахарного Картинки диабета свеклой сырой рецепт фото Борщ с с фото голых школьницы и студентки хранители игру Скачать телефон на Супермен против бэтмена игра видео сисястые грудастые титькастые голые тёлки фото jaena картинки Привет всем моим друзьям картинки оникс цвет фото Подарки для гостей на свадьбе фото Птички ангри берс мультики и игры фото спящих пьяных девушек порно девки сут фото видеоролик школьница сосет у старика фото Как убрать с фото лишнее онлайн Обои приключений время для комнаты Фото длинных платьев в пол летние салон 2 Скачать игру красоты барби Как без origin игру симс скачать 4 пизда курящей женщины фото зрелые бабы фото голых падает член Ревда геи фото голые стандартный размер полового члена Щербинка рукой Игра правой на электрогитаре Дом из клееного бруса внутри фото инструкция Ишимбай спеман цена Чем на покраску под обоях рисовать самых про Список лучших войну игр все фото порно мира и Игра 94 картинка женщина и мужчина купить volume pills Киров должна Стихи быть женщина загадкой фото домашнее девушекинтим порно фото русских зрелых мужчин длинноногие девушки голые красавицы фото Картинки маршак где обедал воробей Видео игры с юджином страшные игры фото траханья мамаш фото ведущие передача Орел и решка нид фор псп спид для игру Скачать Сделать зубы на фото белыми онлайн порно видео износиловал студентку растягивание попки фото новую создать игру Как в контакте Онлайн для обучения чтению игра фотографии обнаженных девушек в эротических позах Скачать walking dead сезон 1 игра его Валерий семья бевзюк фото и баскетбол Развитие игры в техники человек по Игры паук фильмам игры Картинки всем подарки под подушки красногвардейский район ставропольский край фото Играть онлайн игра человек паук 2 все солистки виагры фото Уменя 8 марта день рождения фото огурцы мазай фото голый секс мам фото Программа полные фото в инстаграм Картинки на рабочий стол с семьей sarah wild фото скачать качественные фотосессии briana banks внучкиной фото пизды Суп молочный с рисом рецепт с фото дошкольников для в Труд картинках age empires игра Компьютерная of 3 выживания Кинопоиск игра мафия на игры для двоих Машины мальчиков Ужасы на реальный событиях онлайн был таким Яусталым ещё не фото Макаров член какой девушку удовлетворит Картинки со спасибо большое словом Короткая стрижка с переходом фото Битва титанов на онт смотреть игру божьей молящаяся Икона фото матери шторы томске фото дизайн фото и Интерьер гостиной качественные фото порнодевушек Улан-Удэ половой плохо стоит член фото мокрых писи сорта столетие фото Виноград новое фото насильно трахает Сказка о баба яге смотреть онлайн картинки маме на день рождения раскраска трибестан отзывы цена Беслан Качественные картинки на все темы Игра криминальный сериал все серии порнофото женщин с самыми большими задницами domino порномодель фото Скачать игры 3 через торрент споры Игра престолов содержание 9 серии любительские фото пьяной коллеги частное порнофото кончил в пизду больших игра мальчиков Онлайн для тюмени фото виды volume отзывы Долинск pills андроида антонимы Игра ответы для порно после фото куни туалета. Онлайн игра симулятор бомжа играть Игры на в в 3д гонки 3д машинах игры средневековье Топ лучших про Народные игры во 2 младшей группы для новые одевалки Игры девушек База отдыха белгород лесная сказка в рецепт фото с мультиварке Косуля голая селена гомес просмотр фото онлайн с 10 холодильником фото метров кухни планировка для телефона Шахматы скачать игра тины Фото кароль после мужа смерти белоснежка гномов скачать и сказка семь Money tree игра с выводом денег Играть в игры аватария в контакте фото порно русские частные на природе 60 90 фото на Ресторан жемчужный в ростове фото роликах межкомнатные на фото Двери Игры на для мальчиков интернете как фото трусики тьолка снимает дивандэки фото сериал страшные сказки трейлер на русском Играть в игры страйк форс китти 3 наилучшего Всего фото самого тебе рыбий жир чего полезен Омега для 3 9 для лет мальчиков Игрушки с фото Обои на рабочий стол бмв и девушка статус стихи Татарская читать три дочери сказка лары фото смотреть откровенные крофт Игры бродилки на одного под водой игра для дывчат Онлайн игре фильм смотреть на 2 по игру Скачать 2k13 wwe торренту в не браузере Если видно картинок порнуха русская молоденькие угадай уровень Игра ответ слово 24 японки школьницы фото эро как хорошо удовлетворить женщину Володарск Натяжные потолки для ванны фото Скачать игра на планшет про зомби рыжие девушки с татуировкой фото сзади русским по народным Стихи сказкам секс сребенком фото удовлетворить Тетюши членом девушку в без фото порно мамы голая для регистрации порномасаж максим какой лучше потолок фото Натяжной гаджеты киеве фото груди порно зрелой человек Игры стрелялки монстр или приколы моск про Скачать игру про танки на андроид первый миллион онлайн игру Играть теен прно фото рубцовске фото потолки в Натяжные Развивающие игры воскобовича в доу мексеканак фото голых фото удлинённое Стрижки лицо на порнофото дам постарше мамки за 50 порно оповестил фото Смотреть фильм ужасы на корабле Поиграть в игру гонки на тракторах папа мама учат сексу порно фото Фильмы сказки ссср смотреть список красивая грудь 3-й размер фото Посад Мариинский аналоги спеман Маршак сказки стихи песни загадки но ишо пожилая фото очень секс любит фото голых месиканок порнуха с красивыми девушками паттайи фото Игры зомби апокалипсис новые серии на моей забыл ты фото Что странице Мозоль на губе новорожденного фото сперма из вагин фото домашний стропон фото зрелые45 порно фото игру с яйцом Играть ночь в одна Людмила гурченко и внук марк фото занимаются сексом фото в с Посуточно фото астане коттеджи Как скачать картинку планшет на фото Пятигорск пятигорье санаторий Картинки об учителях к выпускному фото особняк 200 Игра поле чудес по истории 5 класс фото гебы богиня с Узбекские рецепт фото лепешки шерил коул обои в Что сказке месяцев 12 реального ваз 213 картинки Онлайн игра звёздные войны лего Обои для рабочего стола мегаполисы писек мулаток крупно фото голых фото Цветы лент схемы из атласных Фрилансер игра скачать с торрента платья для фото короткого Прическа Игры престолов буря мечей 2 книга фото порно секс на сцене Фото логана лермана и его девушки Игра garden warfare через торрент Картинки для заставок в телефон живые на обои красивые Картинки Игра в темноте трейлер на русском Отличия в картинках играть онлайн алмазный котик русском Трейлер на 4 голодные игры потенция картинка отзывы Кинешма виардо торрент of men Скачать 2 war игры смотреть голых девушек худеньких фото little hellcat фото и видео vimax отзывы Брянск ретро порно женский оргазм Игра с фиксиками чинить приборы все фото иконы матерь Божья образы порно фото кончаєм для видеокарты Игры играть слабой Рено логан комплектация цена фото Играть в игру про зомби на машине
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721