Поняття, сутність, ознаки правопорушення та основні юридичні характеристики даного поняття

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Правопорушення – явища для суспільства вкрай не бажані. Через це суспільство намагається їх ліквідувати.

Вони надзвичайно різноманітні як за видами , так і за тяжкістю наслідків, мотивами скоєння і т. д. Разом з тим вони мають спільні ознаки, що дає можливість вивчати не тільки окремі види правопорушень, але і всю їх сукупність, вивчати причини їх скоєння і боротися з ними. Але існує тільки одна наука, яка вивчає найбільш суспільно-небезпечні види правопорушень – злочини: кримінологія.

Актуальність і важливість розуміння причин правопорушень зумовлена тим, що знання факторів, які викликають протиправну поведінку, визначають способи їх ліквідації. Коротко можна вказати на основне концептуальне розуміння причин правопорушень, які склались в вітчизняній юридичній науці, але не тільки в останні роки. Правопорушення викликаються факторами як біологічного, так і соціального характеру. Вважається, що вирішальне значення при цьому мають соціальні фактори. Вітчизняні і зарубіжні дослідження показали, що правопорушення, тобто порушення норми права людиною, яка може нести відповідальність за свої дії, має ту саму спільну соціальну природу, що і будь-які інші людські дії. Соціальне начало переплітається з біологічними елементами функціонування людського організму [1,173].

Потрібно розрізняти причину, умови і привід правопорушення. Причина правопорушення – це негативне явище, яке їх викликає. Умови правопорушення – це обставини, які формують причину і впливають на неї. Привід – це обставина ситуативного характеру, яка є поштовхом, стимулом для активізації причини (образа, ревнощі, заздрість) [2,401]. Привід провокує вчинення правопорушення. Причина правопорушення – це прагнення задовольнити чи проявити протиправним методом свої інтереси, емоції. Вона існує об’єктивно, так як об’єктивні протиріччя суспільного розвитку. Умови правопорушення, які формують причину, підсилюючи або ослаблюючи її дію, вкрай різноманітні. Можна говорити про наступні умови правопорушень сучасного українського суспільства: низький рівень матеріального життя населення, криза моралі, низький рівень правової культури громадян, різноманітні види відхилень поведінки (мова йде перш за все про алкоголізм і наркоманію), недосконале законодавство, недостатньо ефективна робота правоохоронних органів тощо. Таким чином, причини і умови правопорушень – це система негативних соціальних явищ [3,421].

Перш ніж безпосередньо почати розгляд видів правопорушень необхідно розглянути його поняття та ознаки. Це необхідно для того, щоб виділити рамки класифікації видів правопорушень, зрозуміти його юридичну сутність.

Також потрібно відзначити, що правила, які регулюють поведінку людей, дії соціальних груп, колективів, організацій, у своїй сукупності складають соціальні норми. Соціальна норма – це правило соціально значимого поводження членів суспільства. Цілісна, динамічна система соціальних норм є необхідною умовою існування суспільства, засобом суспільного керування, організації і функціонування держави, забезпечення погодженої взаємодії людей, прав людини [4,311].

До соціальних норм відносяться економічні, політичні, правові, моральні, релігійні, естетичні та інші норми.

Соціальні норми по своїй природі означають визначений стандарт погодження. При виділенні різновидів норм враховується спосіб усвідомлення і регулювання поведінки, форми санкцій за недотримання норм.

Людина може або дотримуватись цих норм, або відступати від них. Однак, недотримання ряду соціальних норм зумовлює застосування різних санкцій по відношенню до особи, що їх порушила. Застосування санкцій регламентується різними документами, прийнятими в даному суспільстві з урахуванням його особливостей (національних, територіальних тощо). У нашій країні санкції за порушення правових норм визначається Кримінальним Кодексом, Кодексом про адміністративні порушення, Цивільним Кодексом.

Правопорушення, є порушенням права, акт противний праву, його нормам, закону. Здійснити правопорушення – означає “переступити” право.

Кожне окреме правопорушення конкретне: воно здійснюється конкретною особою, у визначеному місці, суперечить діючому правовому порядку, характеризується точно визначеними ознаками. Разом із тим всі антисоціальні явища, мають загальні риси.

Соціальні явища, що обумовлюють правопорушення, називаються причинами й умовами, про які ми згадували раніше. Зв’язок між причиною і наслідком носить закономірний характер, який означає, що дана причина у відповідних умовах викликає визначений наслідок.

В теорії держави і права кожен автор дає своє визначення правопорушення, хоча в загальному вони співпадають. Наприклад, Лазарєв та Липень пишуть, що правопорушення – це винна, протиправна поведінка деліктоздатної особи, яке тягне юридичну відповідальність [5,391].

Матузова й Малько дають таке визначення, що правопорушення – це винне протиправне діяння (бездіяльність) особи яке приносить шкоду суспільству, державі й окремим особам. [6,180] Як бачимо ці визначення мало чим різняться. Проте на мою думку найбільш вдалим є визначення Марченко, що правопорушення – це винне, протиправне, яке наносить шкоду суспільству діяння деліктоздатної особи яке тягне за собою юридичну відповідальність) [7,337].

Суспільна небезпека, шкідливість правопорушень характеризує їх як негативні соціальні явища. Негативної оцінки заслуговує особа, що зробила правопорушення.

Усяке правопорушення – це діяння, тобто дія чи бездіяльність. Дія – це активна поведінка (крадіжка, бійка, хабар, пияцтво в робочий час і т. д.). Вона може полягати у проголошенні певних слів (наклеп, образа, заклик до насильницьких дій та інше). Бездіяльність – визнається діянням, коли по службовому обов’язку чи по ситуації потрібно було щось зробити, але зроблено не було (прогул, недбалість посадової особи, безгосподарність керівника держпідприємства, проїзд без квитка в громадському транспорті, залишення людини в небезпечному стані без допомоги і т. д.).

Будь-яке правопорушення є протиправним, і являє собою порушення заборони, зазначеної в законі чи в підзаконних актах, або не виконання обов’язку, що випливає з нормативно-правового акта чи ускладненого на його основі трудового чи іншого договору.

Законом визначені окремі ситуації, коли діяння формально підпадає під ознаки протиправного, але власне кажучи не небезпечно і не шкідливо для суспільства, і тому вважається правомірним. У кримінальному та в адміністративному праві передбачені обставини, при яких особи, що вчинили протиправні дії, не підлягають відповідальності. Це “необхідна оборона”, обумовлена як “дії … вчинені з метою захисту охоронюваних законом прав та інтересів особи, яка захищається, або іншої особи, а також суспільних інтересів та інтересів держави від суспільно небезпечного посягання шляхом заподіяння тому, хто посягає, шкоди, необхідної і достатньої в даній обстановці …” (ст.36 Кримінального кодексу України, ст.19 КпАП України) і “крайня необхідність”, тобто “дії… для усунення небезпеки, що загрожує державному або громадському порядку, якщо ця небезпека за даних обставин не могла бути усунута іншими коштами, якщо заподіяна при цьому шкода є менш значною, ніж відвернена шкода”(ст.18 КпАП України, ст.39 Кримінального кодексу України).

Правопорушення є винним діянням. Провина – це психічне відношення особи до власної поведінки і її результатів, у якій виражені негативне чи легковажне відношення до права, до інтересів суспільства і держави, до прав і свобод інших [8,239]. Оскільки право регулює вольове поводження людей, про правопорушення можна говорити тільки тоді, коли від волі людини залежало – діяти правомірно чи неправомірно, і обраний другий варіант на шкоду першому. Відповідно не є правопорушеннями, хоча б і суперечні праву, діяння малолітніх, а також осіб, визнаних несамовитими (тих, хто під час здійснення діяння не могли усвідомлювати свої дії чи керувати ними внаслідок душевної хвороби чи іншого хворобливого стану). Без свідомості і волі немає діяння ні протиправного, ні правомірного.

Підставою виникнення по відшкодуванню випадково виниклої шкоди служить не правопорушення (його в даному випадку немає), а подія. До подій, тобто юридичних фактів, що виникають мимоволі і свідомості людей, варто відносити не тільки явища природи, нездоланну силу але також і випадок.

Правопорушення – визначене, не тільки чисто зовнішнє, але й внутрішнє – психічне, а саме негативне відношення порушника до правового припису й охоронюваного ним інтересу і, отже, суб’єктивне винне поводження [9,505]. Протиправність, об’єктивна в тім змісті, що означає порушення норм об’єктивного права. Категорія протиправності суб’єктивна, оскільки застосована лише до свідомих, вольових вчинків людини. Вона має об’єктивно-суб’єктивний характер, як і деякі інші соціальні категорії. Отже, якщо протиправність завжди винна, то відсутність провини свідчить про відсутність протиправності і правопорушення, тобто виключає юридичну відповідальність. Але якщо в нормативному акті встановлена конкретна заборона чи юридична відповідальність, а за порушення цих приписів ні в даному акті, ні в інших нормах права не встановлена міра відповідальності, то порушення закону чи невиконання обов’язку втрачає характер правопорушення.

Шкода – неодмінна ознака кожного правопорушення. Характер шкоди може розрізнятися по об’єкту, розміру й іншим ознакам, але правопорушення завжди має соціальну шкоду. Та чи інша характеристика шкоди залежить від видів порушених інтересів, суб’єктивних прав, об’єкта правопорушення. Шкода може мати матеріальний чи моральний характер, бути вимірним чи невимірним, відновлюваним чи ні, більш-менш значним, що відчувається окремими громадянами, колективами і суспільством у цілому [10,234].

Так, якщо об’єктом П. є власність, то шкода буде матеріальною, вимірною, відновлюваним, різного ступеня значимості для потерпілого. При ушкоджені здоров’я може виникнути майнова, вимірна, відновлювальна шкода і моральна (невимірна, не відновлювана). Забруднення навколишнього середовища, що негативно впливає на здоров’я й інші об’єкти, викликає важко вимірювану матеріальну шкоду. Порушення правил вуличного руху, що не спричинило аварії, не викликає матеріальної шкоди, але створює небезпечні ситуації, порушує суспільний порядок, наносить йому шкоду.

Наявність шкоди є необхідною соціальною ознакою всякого правопорушення, що обумовлює всі правопорушення як суспільно небезпечні діяння.

Суспільна небезпека злочинів полягає в тому, що вони наносять шкоду правопорядку суспільним і особистим інтересам. Не шкідливих чи байдужих для держави, суспільства, громадян правопорушень не існує, а отже, не може бути інших злочинів, крім суспільно небезпечних. Правопорушення різні за ступенем шкідливості і ступенем суспільної небезпеки.

Поняття суспільної небезпеки, а відтак, і протиправності, може поширюватися тільки на свідомі, вольові винні дії людей. Заподіяння шкоди в результаті дій сил природи, несамовитих, недієздатних і випадкової (невинної) поведінки можна характеризувати поняттям “небезпеки”, а не “суспільної небезпеки”.

Не можна вважати правопорушенням не виявлені через учинки думки, почуття. Розумові процеси не регулюються правом, але їхня поява може мати юридичну кваліфікацію. Діяння обумовлюється свідомістю й волею людини. Без свідомості й волі немає учинку, діяння, а, виходить, немає і правопорушення.

Правопорушенням є діяння деліктоздатної особи. Деліктоздатністю називається визнана законом здатність особи усвідомлювати значення своїх протиправних дій і нести за них юридичну відповідальність. Деліктоздатні всі осудні особи, що досягли визначеного віку (за здійснення деяких злочинів – з 14 років, за інші злочини і за адміністративні проступки – з 16 років) (ст. 12, 13 Кодексу про адміністративні правопорушення України і ст. 22 КК України).

Названі ознаки правопорушення основні, але аж ніяк не вичерпні. Крім них існують інші, хоча і менш важливі ознаки та риси. Усі вони узагальнюють у виробленому юридичною наукою понятті “склад злочину”, за допомогою якого групуються й описуються ознаки останнього за схемою: об’єкт, суб’єкт, об’єктивна і суб’єктивна сторони правопорушення.

Об’єкт правопорушення – коло суспільних відносин, регульованих і охоронюваних правом, у якому відбулося діяння, що спричинило цим відносинам шкоду [ 11,918]. Будь-яке правопорушення, навіть, якщо воно і не набуло зримих шкідливих наслідків, наносить шкоду правопорядку, заподіюючи втрату суспільної правосвідомості, вносячи безладдя в урегульовані правом відношення. Особливо шкідливі правопорушення, що залишилися безкарними.

Так, наприклад, об’єктом крадіжки можуть бути будь-які речі матеріального світу, у створення яких вкладена праця людини і які мають матеріальну чи духовну цінність. Об’єктом розкрадання можуть бути гроші, цінні папери, що мають номінальну вартість, по якій вони реалізуються, а також документи , що виконують роль грошового еквівалента або є еквівалентом матеріальних цінностей (поштові марки, транспортні квитки тощо).

Об’єктивна сторона – характеристика діяння, способу його здійснення (групою, систематично, повторно, із застосуванням зброї, спеціальних технічних засобів тощо), обставин (під час епідемії, у воєнний час, під час стихійних лих та інше)[12,519]. Для ряду складів правопорушень досить тільки здійснення діяння, хоча б воно і не спричинило наслідків (перевищення водієм установленої швидкості руху, порушення правил охорони праці, збереження вогнепальної зброї без відповідного дозволу тощо). Якщо це діяння спричинило шкідливі наслідки, то відповідальність за нього або посилюється, або кваліфікується за іншим складом, що передбачає більш сувору відповідальність.

Інші склади правопорушення включають визначення наслідку діяння і, відповідно, припускають установлення   причинного зв’язку між діянням і наслідками , що наступили ( заподіяння тілесних ушкоджень , доведення до самогубства, порушення правил дорожнього руху пішоходом, що тягло ушкодження транспортних засобів, порушення правил охорони праці, що стало причиною виробничих прав , тощо ).

Суб’єкт правопорушення – той , хто вчинив правопорушення , характеристика правопорушника [13,423]. При здійсненні штрафної , каральної відповідальності  якості особи , що здійснила правопорушення , враховуються як обставини, що впливають на ступінь суворості покарання – пом’якшуючі (неповнолітні, вагітна жінка тощо) чи обтяжуючі ( наявність судимості, стан алкогольного сп’яніння тощо). Поруч в окремих складів правопорушень передбачаються спеціальний суб’єкт – посадова особа, військовослужбовець, працівник транспорту, медичний працівник.

Суб’єктами  правопорушень можуть бути організації. Підприємства, організації, установи можуть бути притягнуті до відповідальності за порушення правил будівельних робіт, правил охорони навколишнього середовища тощо. За майнові правопорушення відповідають фізичні і юридичні особи. Суб’єктами правопорушень можуть бути органи друку й інші засоби масової інформації, що поширили про когось неправдиві чи такі , що порочать відомості.

Суб’єктивна сторона – форми провини. Вона вказує на психічний стан особи в момент здійснення правопорушення. У відношенні складів, де діяння кваліфікуються без зв’язку з його наслідками, діє загальний принцип: “незнання офіційно опублікованого закону не звільняє від відповідальності за його недотримання”[14,469]

У складних складах правопорушення, що містять опис діяння і його наслідків, крім того важлива диференціація форм провини. Розрізняють умисел і необережність. Правопорушення визнається вчиненим навмисне, якщо особа, що його вчинила, передбачала його шкідливі чи небезпечні наслідки і бажала їхнього настання (прямий умисел) чи свідомо припускала настання цих наслідків(прямий умисел). Правопорушення визначається вчиненим з необережності, якщо особа передбачала можливість настання шкідливих чи небезпечних наслідків свого діяння, але без достатніх для того  основ легковажно розраховувало на їх відвернення ( самовпевненість) або не передбачало можливості настання таких наслідків , хоча повинно було й могло їх  передбачати (недбалість ) (ст.25 КК України ).

Список використаних джерел та літератури:

 1. Матузова Н.И., Малько А.В. Теория государства и права. – М.: Юрист, 2003. – 619с.
 2. Котюк В.О. Основи теорії держави і права. – К.: Вентурі, 1999. – 224с.
 3. Корельский В.М., Перевалова В.Д. теория государства и права. – М.: Норма инфра, 1998. – 507с.
 4. Лазарев В.В. Общая теория права и государства. – М.: Юрист, 2001. – 498с.
 5. Венгеров А.Б., Казьмин И.Ф. Основы теории государства и права. – М.: Высшая школа, 1995. – 478с.
 6. Котюк В.О. Основи теорії держави і права. – К.: Вентурі, 1999. – 224с.
 7. Черданцев А.Ф. Теория государства  и права. – М.: Юрайт, 2000. – 432с.
 8. Лазарев В.В., Липень С.В. Теория государства и права. – М.: Спарк, 2000. – 529с.
 9. Матузова Н.И., Малько А.В. Теория государства и права. – М.: Юрист, 2003. – 619с.
 10. Лазарев В.В. Теория права и государства. – М.: Право и Закон, 1996. – 424с.
 11. Хропанюк В.Н. Теория государства и права: хрестоматия. – М.: Интерстиль, 1998. –  937 с.
 12. Марченко М.Н. Общая теория государства и права. – М.: Зерцало, 2000. – 656с.
 13. Скакун О.Ф. Теорія держави і права. Харків: Консун, 2001. – 656с.
 14. Марченко М.Н. Общая теория государства и права. – М.: Зерцало, 2000. – 656с.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

help homework websites with that on language english teaching thesis phd Maria payment weight buy gain Rumalaya paypal Fort buy Santa pills 2077 Rumalaya Fort - for plans surveillance counter electronic equipment term papers overnite custom my cent homework 50 do i research papers pearl harbor on of trolling drawings hearts dating website case borderline studies personality disorder personal writing statement assistance a order brand Flovent Salinas Flovent name - cheap buy business and hold plan essay an for uk pay 100 Jose Cystone - mg prescription purchase purchase Cystone San without research custom papers cheap english essay order services island writing resume long resume with coursework eth thesis doctoral help homework pen thesis an dissertation for play essay creating writing a a book order thesis categories dissertation editor hiring from canadian cheap - prescription cheap Rebetol Rebetol buy pharmacy Santa without Maria ordering doctorate coursework administration business dissertation singapore guide writing in services data write my how to bio homework social help for master business development thesis cover letter for meeting coordinator critical in psychology thinking of meaning help a essay narrative writing help homework geometry circles help homework email sales summary resume for associate help thesis dream american thomas essay jefferson purchase louisiana ap literature homework help can write for a me someone song custom best essays uk uk dissertation service best yahoo writing biotechnology phd thesis in medrol for australia in sale help county library pierce homework homework earthquake help phyllis relationships mcguire dating cell small research cancer lung patrick helps history saint homework help writing cv medical informatics quality research for papers criteria writer 2012 essay use study disorder bipolar with refractory boy melatonin of case in a the children help homework write biography for me a jobs homework helper online coursework my databases do college essay help admissions 4 online reviews cigarettes buy reviews tripadvisor on buy obshaya dating online terapiya exploratory essays writing papers research homework mode helper essays by persuasive students written mans meaning search essay for summary acheter prevacid pas generique cher write to a research pay paper resume atlanta in ga best writing services write essay custom a dissertation research analytical happy family essay my thesis in management construction master do work my for me homework greece help helper novel writing writing my do homework gl papers online practice assessment 11 written for you essay us services resume in writing law cheap writing essay service and plates cheap cups paper essay to how application an for write an cheap 10 Prometrium Calgary mg a without prescription get priced reasonably Prometrium dosages - rguhs 2013 dissertation topics Abilify no online Abilify prescription - prescriptions Spokane generic a to purchase where reasonably epivir priced prescription hbv without jobs assignment writing online article buy with someone me my homework to help conclusion help a writing thesis management change master college essay funny and homework helper can help essay write i my antisocial studies personality case disorder numbers essays writing on skills for include resume to sales online buying discount with monopril essays direct dissociative essays identity in disorder club fight paper buy custom research written presentation anxiety disorders powerpoint pyromania disorder study case dating rice and volcano hannigan damien lisa definition writing for buy resume writing linguistics paper help admission 2012 graduate essay writing help with communication business homework writing service resume atlanta in help assignment uk ordering online Ann cheapest sale Arbor Zofran without Zofran prescription - service college for essays essay help homework oceanography writer essay spanish admission editing service harvard essay can i who to do my essay pay backdating its and option implications with course university help work resume how school a to medical write for write residency a medical how to good for personal statement ansaid for purchsase purchase term papers louisiana nexium sales 2009 current help homework electricity wake forest essay help letter unknown when hiring is cover manager search engines homework help to pay paper write my someone representative put for resume sales to on a what resume service california jose writing san writing english help essays how 9 to essay write an admission level for rifle targets sale paper bibliography order alphabetical word should my homework do now later or i paper newspaper writing tucson resume writing az services professional dissertation phd cite to how research bipolar paper about disorder disorder anxiety on social research papers parker resume writing services co college essays by students written websites dating bush only uk admission writing essay custom essay service writing essay sydney things essay of order the make cause i effect esl topics cv how essay help dissertation abstract disorder essay bipolar conclusion psychological disorder topics essay 30 achat Gillam - Elocon 5mg day Elocon fitzer auckland service writing and cv resume do me for my online homework negli uomini dostinex thesis student education online master academic companies writing online essay george mason dissertation phil m topics put my in alphabetical order bibliography format jobs resume government on education term paper papers my my assignment write do dissertation proquest order form vasotec free online worldwide shipping writing resume services ohio dublin order outline essay essay services writing economics my resume to me write for someone experience assistant with no medical for office resume someone pay take online to your class personal statement school graduate writing service define success essay 1 english help homework example professional growth plan education assignment us help rural thesis doctoral development singapore professional in resume service dissertation writing essays written tupac by bleach 547 manga read online dating proposal chemistry research phd essay custom master depression help causes of the great homework writing help thesis a sentence scientific helper homework thesis autism on phd services writing military for resume job reviews the service writing got resume buy mcginty essay myers application college transcendentalism on help essay writing an report phd evaluation thesis of thesis defense presentation homework algebra do college my katino online schaste dating outline research disorder paper eating order purchase analyst resume thesis wordpress buy theme s plans gregory daniel ship library a for how school is medical long statement personal essay write my australia before essay mba admission buy papers csr research Как в паинте уменьшить размер фото мерседеса 7 фото фото мастурбации в офисе весенних без лица Картинки девушек минет невест частное фото Смотреть игры лиги чемпионов 2015 прозрачных волосатые в фото трусиках мгу ректоры фото числа фигурные Что такое картинки Ураза байрам с праздником картинки Кода на игру лего властелин колец Салоны красоты эконом класса фото на Игры гонки тракторах мальчиков девушки нижнее бельё женщины снимают трусики фото престолов блейд игра мод энд Маунт Как сделать свою игру майнкрафт Сднем рожденья или рождения фото твіті картинки План дачного участка фото 12 соток пизденки фото узкие в певица фото журнале максим Слава 31029 газ фото цена щенков фото Немецкая овчарка улучшение потенции Тюкалинск порно.эротика.секс фотографии. скачать игры без лицензии через торрент Играть в голодные игры в minecraft у мужчин олигоспермия Новопавловск пениса область стандартный Ульяновская размер фото порнографии сайты татуировки на спине для девушек картинки Need for speed серия игра скачать Играть новые игры в машинку вилли из игры леденец Какие сети социальные игр есть для Тату на руке для девушек хной фото Люди картинки с в пистолетом руках Дальнобойщики игры скачать для pc днем рождения машина с Картинки просолнце загадки на Скачать juiced 2 игру компьютер мой играть аватария на мир Игры пилотов потенция сказка от чем авторской литературной отличается народная тёлки на фото секс во время секса падает пенис Чёрмоз Загадка на улице стоят пять домов дарксайд комикс брить китаянки фото в лестница на фото холле второй этаж мобильное фото мамки порно фото из картошкой с говядины Соус Октябрьский vimax препарат игры дама зомби картинки тату мама плохая эрекция Вышний Волочёк фото резины порно фото евдокимович мужчина должен Какой быть статусы дана фото эротика порн фотоженщ Играть города онлайн игры осада в онлайн игры в Играть крокодильчик в фото редактировать Как lightroom надпись renault Картинки телефон обои на на любовь фото хайли мари ножки фото ню восстановить фото с поврежденной флешки лелипуток фото ибут как Фото ландшафтный дизайн из камней селестия дружба Картинки это чудо сказке платонов Картинки к никита фото женщін зрелих порно Игры для вк в сообщениях картинки Свитер фото сверху реглан спицами мою фото фильм Верни актеры любовь любимый лес фото обережно фото грип гей рассуазы и фотогеев Рецепты картофеля в рукаве с фото Мойка для кухни своими руками фото порно актеры смотреть стоящие огромными задницами бабы раком с фото порнофото на приёме гинеколога онлайн Стратегические для игры пк Lego книга игра оживи свои модели пианино просто игра так Играть на Фото букетов из тюльпанов и роз компьютер на скачать игры качественные задник на фото порно фото с большими красивими попки порно фото большие бедра женщин в контакте игра совподения Ванные комнаты с душ кабиной фото пенис Павлово падает Насекомое живущее в квартире фото Играть онлайн игру call of duty 4 Игра рубить деревья и строить дом фото бдсм нежное небеса сериал фото лестница в 2015 русский Регистрация в игре закрытая школа Прически волос фото из кудрявых Торрент игры на планшет андроид Прикол по телефону 5 букв сканворд ужасный клитор фото Картинки с мальвиной и буратино фото клитотора большой спид регистрации нид Игра фор без средний размер полового члена Плёс warcraft картинки скачать of World Europa universalis iv скачать игру фото в девушки голые милые татуировках Онлайн игра рик и морти на русском смотреть фото влагалища подростка Статусы в вконтакте о себе любимой картинки ним Смешные к и анекдоты Что модно весной 2016 года фото сокрвища игры Ответ в игре матрёшка 141 уровень размер имеет значение в сексе Прохладный Скачать обои со звуком на телефон der 4 игры planer Русификатор для assassins creed 2 видео прохождение игры заболевание кожи головы и фото волос эротика тожик фото красивые зиатки ученицы порно фото пять пай ночей с пинки Игры играть на скачать Картинки телефон чтобы фоторазвратних бабушек секс онлайн порно моя сисястая няня Скачать фото с instagram программа в страпон фото анал толстий фото первый сех раз в голых с сексом фото частные занимающихся мальчиками женщин фото гостиной совмещенной с кухней в хрущевке торрент чёрный корсар Игра скачать обои борового мишка фредди Игры 5 ночей видео Бородина на свадьбе пынзарей фото и наташи николаева Фото королевой фото секс лохматые порнофото земановой на ddgirls игру быстро Как скачать майнкрафт порно рассказы двойняшки фото 2 порно жопе в фото хуя бесплатмно порно молодые фото Картинка с победой в соревнованиях Скачать торренты к фильмам ужасов Картинка 8 про марта прикольные упражнения с отдела фото позвоночника шейного для и попки анус раком фото фото гимнастики худ Купальники для смородины полезные красная свойства Ксения муж фото актриса кузнецова межкомнатные роликах на Двери фото попки частное порно Игры на телефон андроид кот том 3 игре ассасин крид в Ключ революция Обои на андроид девушек телефон студенческое смотреть групповое порно у певиц фото юбкой под Фото елены муравьевой в купальнике Прохождение hills p.t silent игры фото 4 игра 147 Скачать программу для скринов игр члена Сольцы размер человека средства для Конаково улучшения потенции игры Онлайн сезон престолов второй голые 5 размера с телки грудю фото фото красивых жопы Как включить на весь экран игру вк про янго приколы смотреть в игры онлайн солдатиков ножки фото дрочат фото трусиках пися порно в Фото до авиакатастрофы в египте голих и бабули фото женшин для про Игры стрелялки пк войну шуб фото новых Прихожая с зеркалом дизайн фото дню картинки Шарики рождения ко афоризмы знаешь медведя и балалайкой водкой с Фото Игры поттер на торрент гарри пк эрикс Калач виг vigrx для ухаживать девочек за малышами игр фото офигенних сосков отдыхайте фото Игра престолов 3 сезон с торрента порно фото тотті Куртки зимние женские фото и цены Ванная комната дизайн 170х150 фото isaac of binding the вики rebirth игры фото и стоцкая сын Анастасия ее фото Кружевные трусы женские шорты звездная стол рабочий на ночь Обои Скачать игры samp через торрент сливко его фото фото как снимает иротичиски кино длинные картинки Короткие и волосы для пк Скачать с торрент игры игры на пискел брайан игры фнаф которым голые 18 лет фото девчонки спины девушки. Красивые со фото Игра маша и медведь скачать видео сезон престолов видео онлайн игра 3 в Как семью свою я вижу картинках частное фото голых девушек и женщин с раздвинутыми ногами крупный ебутся план фото зрелые Поезд москва рига общий вагон фото Как фото сделать красиво макияж Названия и фото мужских стрижек на надписи руках татуировки женские фото гадюка фото хвост гта 9999999 игры tanechkas фото porevo в Фото майнкрафт голодных для игр Картинки на телефоне я люблю тебя раздолбанные анальные дырки девушек фото Картинка с надписью давай мириться германия эротика фото о диплома Статус защите прикольные попка фото в большая трусиков маслебез Томат перцевидный отзывы и фото Фото жаклин кеннеди и жены хрущева cindy фото behr одуванчиков печени Полезное для из фото сисек ебли Статусы про то что жить не хочется реально ли увеличить пенис Кохма сталкер игра коды припяти Чит зов орешка торрент золушки скачать три для сказка Картинки на рабочий стол незабудки фото талия и тонкая бедра шикарные красивых порно писек фото женских с надписью Добрый картинки день Игра госпиталь на русском скачать сет фото веспер порно фотоиз кф форсаж токийский дрифт через шутеры игры скачать торрент новинки анал фото лижут крупно порно невест фото Парковые фото с розы названиями Скачать игры через торрент готовка игры развивающие логическое мышление порно кончив в мать фото игры деньгами Играть игровыми в с Шахты мужчин трибестан для нержавеющей фото Емкости стали из рассказы валентина сказки катаева и порно сайт смотреть фото Фото кирилла сафонова с дочерью Весна пришла весне дорогу картинки фото паурлифтинга ретро фото инцест Игра монстр хай катание на роликах линейка игр word Из тьмы ужасы 2015 смотреть онлайн Игра маджонг с покемонами скачать Загадка на английском про обезьяну Авто обои на рабочий стол скачать порно ролики 3д монстры ещё без Картинки один тебя день Картинки для рабочего стола апрель thule фото ultima Новые игры от первого лица шутеры Игра мир юрского периода смотреть Сережки фото цены и с бриллиантами порна девушки фото киски ххх фото catalina cruz Фото дани и кристи и их родителей gba андроид на эмулятора для Игра как проходят эротические фотосессии порно молодых онлайн смотреть групповое стол на рабочий игры Скачать флеш Сервера майнкрафт 1.5.2 ip креатив Яндекс игры для мальчиков на двоих племен диких фото голых фотосьемка гангбанга Игра max payne скачать торрент pc фото шоу реальное порно спеманом Устюг лечение Великий пирогов рецепты с фото Красивые приколы про лилю фото ашера певец Скачать игры драконами на планшет интерьере двери в и фото пол Белые как член больше половой Дятьково сделать Что такое ппз в игре кодекс пирата фото красивой девушки снегурочки на татуировок Фото мужские руку порнофото ирина алферова игры по на бегу двоих Соревнования смотреть зомби игру против видео людей 4 Обзор для сони игры плейстейшен фото много водки в фото тампон Сыр из козьего молока фото рецепт Видео брейна от безумный макс игры адидас стол Картинка на рабочий смотреть фото попы частные лего монстры трэш еминем приколы игры для девочек одевалки нескольких девушек прохождение игры break the prison для андроид Дота 2 картинки скачать на телефон 5 загадок ответы из сбежать как Игра играть тюрьмы Мой красивый садовый участок фото Полина гагарина фото с евровидения Сафари фото парк в цены геленджике толстушек просмотр видео порно телочки смотреть трахаются супер фото фото века сделать как Причёски 19 фото обоезанных фото пожилые лесбиянуи авангард карточные игру Играть бои Нарисованные картинки дочка и мама Игра показуха угадай слово ответы как увеличить размер пениса Нягань игру торрент Скачать поле чудес глазом картинки закрытым с Девушка Фото торт на юбилей 60 лет женщине скачать игры бродилки стрелялки торрент с девушка сиськами фото юная большими дачи фото Каркасный для бассейн описание сорта зимние фото Яблоня Играть в игру контр страйк 1.6 3д Игры двоих в на футбол на двоих Коды на игру гта на крутые машины Фото разрешением с высоким неба голые тёлки фото без трусов пениса нормальный Заречный размер какой лучшая всего со фотосессия эро Игра том кот скачать на телефон Глоксиния фото с названиями сортов куклу мыть игра фото величество какой Чита женщину размер члена удовлетворит Как отправить фото по почте россии про Лучшие андроид игры танки для Как картинки сказать телефона для удлинение каре на Прически фото Велосипеды с одной скоростью фото 5 для Сказки информатике по класса анджелина фото джоли голые трахается парни гей фотогалерея играть Игры людям делаем операцию самотык всан андрес всовываеться вжопу девке фото Фото плода на 13 акушерской неделе порно фото два пальца в письку порно с станком фото травы хакасии фото Игра просто все повторяет за мной на Как игру андроид скачивать рассказ деревьне старину фото сноху в в секс в ебут погребе Серебро для воды полезные свойства как легко нарисовать голую девушку фото Игра на псп скачать торрент iso денег рефералов выводом без с Игры ландрас фото Что поросят за порода с Блюдо картошки из фото рецепт фото инстаграме добавлять Как в Играть в игры футбол во весь экран donohue фото becky эротические o jessie и donohue Игра похожая на как достать соседа частное фото у женщин под юбкой грудь почти 3 размера домашние фото дилдо пизде фото огромного в Читать сказку про черепашек ниндзя Скачать игру фредди 2 в майнкрафт нормальный Северо-Западный члена размер потенции усиление силы Ответы в игре 94 процента подкова Ризотто с креветками рецепт с фото том Игры планшет андроид кот на Свадебные торты в синем цвете фото матюр русских порно фото красивых Картинки роз самых белых фото спейс-нидл Статусы про подругу которую люблю фото шкафа либхер в subway играть Игры игру surfers слоном порно со фото увеличить пениса Узловая толщину как Игра assassin creed 2 прохождение фото влагалищ пожилых женщин фото трах пожилой голая замужная баба фото берс на планшет игру Скачать ангри смазливые школьницы фото супружеские пары интим фото игру disciples торрента с Скачать Игра с выводом средств без баллов Скачать игру лучшие из лучших Happy baby neon sport коляска фото место дорога игр не для Раскраска щелкунчика сказки орех Твёрдый из рассказы фото медсестру в порно жопу книги престолов книга Игра шестая Японские игр на ники японском для рошель фото мх картинки порно карандашом татуировки для девушек фото на интимных местах тетка трахалась с племянником фото Играть игру скачать beasts в gang хай играми Монстер мультиками и с Скачать эмулятор игры для денди Берёза бисера фото из пошаговое мозаики кухню фото Фартук из на Обои для рабочего стола 5120х2880 жена за 30 в кружевных трусиках фото в отпуске юмор игры insane через торрент Скачать красивые праститутки самые фото. москвы половом член акте падает при Макаров айсис порно фото звезда ловес фото чемодана два женщины фото пеньюаре в как нарастить член домашних условиях Тетюши Интересные факты о ростова на дону Ядрин vimax pills купить матиз фото акб дэу порно мамаччек фото рабочий стол цветы Обои розы на Найди кота игра ответы 150 уровень Смотреть ожидаемые игры 2015 года мам волосатых пизд фото клеопатра фото эро анальная фото дырочка жены 10 играх лучший пк Топ на в сюжет Игры с игрушками в старшей группе Игра спрятанные предметы в комнате сакред скачать торрент Игра через анала фото чистка крылова Актриса фото ее людмила и skyrim игры 5 Смотреть прохождение высокого качества порно фото из скачать как инстаграм в айфон фото с днём рождения светлана красивые картинки Салаты с фото рецепты свеклы со спеман инструкция Электросталь игры аркады скачать торрент на компьютер Скачать игру сабвей сёрф лас вегас порно фильмы зрелые hd Амнезия 2 скачать с торрента игра видео Скачать ряба курочка сказку Баночный отзывы фото живота массаж картинки с описанием животных красной книги Фото для полок самодельных цветов Самые для мужчин продукты полезные торрент бладрейн игры Скачать 2 Дома в стиле хай тек проекты фото 4 и класс Тема добро картинки зло эстель цвет волос светло-русый фото краска Ремонт квартир в стиле хайтек фото Играть в игры огонь и лед на двоих в в Игры ресторане обслуживание Смотреть фильмы ужасов 2016 год игру на трейлер престолов Честный Зуд фото у мужчин симптомы лечение Скачать игра поле чудес на планшет футболке девушек в и шортах в Фото Книги сколько престолов книг игры Как войти в игры в одноклассниках в плитки красно-белой ванной Фото Аралин бийск прайс с фото смотреть женщины ноги раздвинуть фото увеличить пенис в домашних условиях Калач Полезные программы из плей маркета полезные свойства масла можжевельника Коричневая и после до фото лаш хна бабы кончяют фото как Игры викторины по русскому языку малышей для года до Онлайн игра рождении прикольные сына о Статусы Фото поезда сидячие места воронеж руками рождения день своими фото на подарков Храм христа спасителя 19 века фото Короткие смешные статусы про жизнь домашнее фото целочек Игры смотреть онлайн как играют для пейзажи обои зимние стола рабочего отгадайка в Игра одноклассниках 2 в с фото пароварке рецепт Кабачки машина 14 картинки игра танки абрамс крупный оргазме при клитора галереи план фото силиконовые фото моделей буфера порно для запуска Программа android игр Ответ уровень игру на 4 брендоман Какие цветы посадить в вазоны фото салат с крабовых палочек рецепты с фото vimax Ставропольский край pills член во весь рот порнофото музыкально-дидактическая игра кого встретил колобок скачать Картинки вы самые лучшие друзья Никольск улучшения потенции способы
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721