Перспективи запровадження двопалатного парламенту в Україні

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті досліджено зміст дискусії з питання бікамералізму в українському контексті. Основну увагу зосереджено на інституціональних параметрах впровадження бікамералізму в Україні. У статті розкриваються потенційні перспективи та ризики запровадження двопалатного парламенту в Україні; розглядаються та аналізуються моделі бікамерального парламенту, які пропонуються українськими науковцями та політологами, а також робиться спроба виведення оптимальної моделі двопалатного парламенту для України.

The focus of this work is discussion on the issue of bicameralism in the Ukrainian context. A thorough attention is given to institutional characteristics of a two-chamber Parliament in Ukraine. The article outlines potential prospective and risks of implementation of bicameral Parliament in Ukraine. The article examines and analyzes models of bicameral Parliament which are offered by Ukrainian political scientists. The attempt is also made to infer an optimal model of a two-chamber Parliament in Ukraine.

Постановка проблеми. Структура парламенту є однією з важливих характеристик як самого парламенту, так і держави загалом, що справляє досить значний вплив на рівень ефективності діяльності вищого представницького органу держави, його здатність відображати соціальні і політико-територіальні впливи, які існують у суспільстві. На сучасному етапі розвитку суспільства існування двопалатного парламенту випливає з форми державного устрою та потреби в оптимізації нормотворчої діяльності парламенту. Вибір між одно- чи двопалатним парламентом насправді не є таким простим завданням. Найперше, існування двопалатних парламентів пов’язують із державами, які мають федеративний державний устрій, оскільки одна з палат виникає як орган, що репрезентує всю націю загалом, а друга складається з депутатів, які представляють кожну частину федерації. Звідси виникає питання: Чи дійсно необхідна Україні, унітарній державі, така структура парламенту? І який ефект можна очікувати? Також проблематичність зумовлена тим, що одним з важливих завдань функціонування сучасних держав є питання вибору найбільш оптимальної конфігурації політичних інститутів, яка б значною мірою сприяла розвитку відкритого, стабільного і консолідованого демократичного суспільства. Розмаїття цих варіантів багато в чому залежить від способу обрання законодавців, повноважень, якими володіють законодавчі органи та інших питань, навколо яких точиться напружена дискусія серед політиків та експертів. Одним із ключових є вибір інституціональної структури парламенту: однопалатного (унікамерального) чи двопалатного (бікамерального).

Мета наукової роботи полягає у визначенні підстав і перспектив запровадження бікамерального парламенту в Україні.

Для досягнення мети поставлені наступні завдання: розглянути можливі моделі двопалатного парламенту в Україні; визначити ризики запровадження двопалатного парламенту в Україні; визначити перспективи запровадження двопалатного парламенту в Україні.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Джерел та літератури по даній тематиці є достатньо. Зокрема: українські автори О. Валевський, C. Конончук, Р. Мартинюк, М. Ставнійчук, О. Фісун, О. Ярош та зарубіжні М. Амелер, Р. Даль, Дж. Сарторі, П. Федоров розглядали ключові аспекти інституціальної структури парламенту, в тому числі його однокамеральну та бікамеральну структуру. Проте, залишається відкритим питання ефектів від запровадження тієї чи іншої моделі двопалатного парламенту в Україні.

Викладення основного матеріалу. Упродовж багатьох років в Україні дискутується питання про необхідність запровадження двопалатного парламенту. Аргументи як прихильників, так і противників двопалатної організації парламенту, в нашому суспільстві досі не систематизовані ((Маляренко В. Правда про двопалатний парламент // День. – 2007. – 31 серпня. – № №145. – С. 5)). Тому дуже важливим є дослідження такого важливого питання з розглядом потенційних варіантів моделей бікамералізму в Україні, які пропонують українські науковці, політологи.

Для того, щоб оцінити перспективи запровадження двопалатного парламенту в Україні, спочатку варто розглянути хід дискусії з даної проблеми в українському політикумі.

Ідея про необхідність створення структури парламенту за прин­ципами бікамералізму була представлена в українському політичному дискурсі впродовж усіх 19 років незалежності. Тим не менше, у державній політичній традиції важко віднайти приклади політичних інститутів, збудованих на відповідних принципах, або хоча б посилання на них. Це виводить зазначену проблему в особливу площину, перетворюючи її на питання доцільності впровадження тієї чи іншої моделі бікамералізму у політичну практику.

Саме тому перші проекти Конституції містили у собі два варіанти відповідних розділів, а саме: у тексті подавалася модель бікамерального парламенту, а у додатках – той самий розділ, але з унікамеральною структурою ((Конституція України. Проект. Винесений Верховною Радою України на всенародне обговорення ( в редакції від 1 липня 1992 р.) // Конституція незалежної України: У 3 кн. / Під загальною ред. С. Головатого. – К.: Правнича фундація, 1995. – К. 1. – 398 с., С. 123)). Так, перший проект двопалатної структури парламенту України містився ще у проекті Конституції від 1992 року (в тексті якого, втім, як варіант подавалася і модель однопалатного парламенту) ((Постанова Верховної Ради “Про проект нової Конституції України” від 1 липня 1992 року // Відомості Верховної Ради. — 1992. — № 37. — С. 550 //http://gska2.rada.gov.ua/site/const/post/2525.html#g19)).

Спектр питань, пов’язаних із запровадженням у системі державної влади України верхньої палати парламенту, неодноразово опинявся у центрі уваги українських політологів і правників. Переважно сплески цього інтересу спонукано практичними потребами, пов’язаними з ініціативами переформатування структури та перегляду функцій Верховної Ради, що час від часу виходять від політичних кіл.

Найпершими наслідками цього можна вважати той факт, що наступний проект Конституції, який винесла на розгляд комісія Верховної Ради України по розробці нової Конституції (редакція від 27 травня 1993), зберіг альтернативність у частині проекту структури парламенту (мав як бікамеральний, так і унікамеральний варіант).

З того часу упродовж усієї новітньої історії України ідея запровадження другої палати парламенту постійно виринає у політичних дискусіях і щоразу проходить червоною ниткою у ширшому, ніж внутрішньопарламентський, контексті — як складова реформи політичної системи України. Вона виявляється у ході конституційних трансформацій чи то у вигляді нової Конституції (1994–1996 роки), чи то у вигляді її корекції (спроби реформи політичної системи, що припали на 2000–2004 роки та включили в себе референдум 2000 року і на тому етапі завершилися внесенням змін до тексту Основного Закону у 2004 році).

Не зважаючи на те, що під час проведення референдуму 16 квітня 2000 р. отримало підтримку виборців саме питання про необхідність створення у парламенті верхньої палати, дискусію з цієї проблеми так і не було завершено. Прихильники бікамералізму отримали такий потужний аргумент як пряме схвалення народу, однак за цим схваленням безпосередньо не було конкретного про­екту реформи. Отже, практична реалізація зазначеної частини референдуму знову постала перед питанням доцільності ((Висновок Конституційного Суду України про відповідність Конституції України проекту Закону України «Про зміни до конституції України за результатами всеукраїнського референдуму 16. 04. 2000 року», від 11 липня 2000 р. // http://www.ccu.gov.ua)).

Нова хвиля зацікавлення питанням бікамералізму піднялася під час обговорення конституційних змін протягом 2008-2009 років. Бачення В. Ющенка, так і його політичної команди щодо необхідності другої палати змінилася. Наприклад, у 2007 р. під час святкування Дня Конституції України, Президент В. Ющенко у своїй промові зазначив, що він обстоюватиме посилення основ парламента­ризму, а також не виключає доцільності повернутися до теми формування в Україні двопалатного парламенту. За слова­ми Президента, це дозволить зміцнити представництво регіонів у законодавчому органі й підвищити відповідальність та якість законотворчості ((Тарасов И. Н. Бикамерализм в постсоветском пространстве // Политэкс. — 2006. — №4. — С. 178–184.)).

Таким чином, дискусія про необхідність впровадження бікамералізму в Україні на цей час залишається відкритою. Досі відсутні роботи, присвячені комплексному вивченню можливостей і варіантів запровадження і розвитку двопалатної моделі парламенту. Ще більшої актуальності тема двопалатного парламенту набуває саме у наш час, коли українська політична система (і, зокрема, парламент) виявилася у складній ситуації і не може ефективно працювати.

Отже, ми маємо змогу чітко побачити, як закладалася структура дискусії про бікамералізм в Україні. Тепер потрібно розібратись у тому, які існують перспективи та які можуть виникнути проблеми запровадження двопалатного парламенту в Україні. Основні аргументи за і проти пов’язані з історичними та політичними умовами країни, в якій функціонує парламент. Однак, дослідники виділяють основні переваги й недоліки, що випливають із функцій верхніх палат парламентів.

Серед аргументів на користь існування двох палат політологи називають такі:

– двопалатний парламент забезпечує більш широке представництво, що дозволяє враховувати інтереси більшої кількості суспільних груп, зокрема сформованих за територіальною ознакою;

– наявність двох палат дозволяє уникнути поспіху під час ухвалення парламентом важливих державних рішень;

– запобігання другою палатою політизованим рішенням, що ухвалюються більшістю нижньої палати, котра, як правило, виражає інтереси правлячих партій;

– забезпечення плюралізму інтересів у процесі ухвалення рішень;

– більша публічність і прозорість процедур обговорення і прийняття рішень, оскільки процес ухвалення будь-яких рішень відбувається в кілька етапів, а отже, стає більш доступним для публіки і преси;

– створення умов для прийняття політично виважених рішень, більш скрупульозного і досконалого опрацювання проектів законодавчих актів;

– палати контролюють одна одну, що дозволяє уникнути зловживань з боку однієї палати і підвищити якість роботи самого парламенту ((Журавський В. Двопалатний парламент в Україні: проблеми формування // Право України. – 2001. – № 3. – С. 33-35., С. 35));

– збалансування політично протилежних сил у парламенті, що, в свою чергу, дозволяє краще узгоджувати політичні інтереси суспільства, запобігає свавіллю та зловживанням;

– кожен регіон (територіальна частина, громада) буде представлений у парламенті, що дасть змогу найкращим чином забезпечити його розвиток і врахувати всі можливі інтереси та особливості при ухваленні законів і будь-яких важливих рішень ((Олексій Валевський, Світлана Конончук, Олег Ярош. Двопалатний парламент для України: оцінка можливостей //http://www.ucipr.kiev.ua/modules.php?op=modload&name =News&file=article&sid=6032628&mode=thread&order=0&thold=0)).

У разі застосування коректної й збалансованої моделі формування та організації роботи двопалатного парламенту, він дозволить розширити представництво різних суспільних груп і (або) асоціацій та регіонів, мінімізувати ризики партійної політики, стабілізувати політичний процес, реалізувати функцію неперервності здійснення законодавчої влади в разі дострокового припинення повноважень нижньої палати, більш гнучко впливати на урядову політику, враховувати інтереси більшої кількості суспільних груп у законотворенні.

Дослідники вважають, що уряди, які нехтують другою палатою, зазнають певних ризиків під час реалізації власної політики. Особливо це стосується затвердження програми уряду, затвердження бюджету і голосування вотуму довіри. Наявність більшості в обох палатах звужує можливості політичного маневру для членів коаліції і відтак робить її стабільнішою. Партії сьогодні все більше усвідомлюють цей факт і тому намагаються здобути більшість в обох палатах. Особливо це має значення в парламентських республіках. Стабільність/нестабільність уряду не залежить від структури парламенту, але уряд, який здобув підтримку своєї діяльності в обох палатах, може бути більш упевненим у своїх політичних пропозиціях. Стабільність уряду залежить від виборчого бар’єру. Ще ряд науковців вказує, що підтримка другої палати конче необхідна для здобуття “супербільшості” в разі прийняття основоположних законодавчих актів, зокрема таких, як конституція та внесення змін до неї ((Конончук С. Г. Практика бікамералізму в унітарних державах (порівняльний аналіз) / Cвітлана Конончук, Олексій Валевський, Олег Ярош. ; Український незалежний центр політичних досліджень. — К.: [Агентство “Україна”], 2008. — 112 с., С. 76)).

В зв’язку з цим, до недоліків двопалатності зараховують:

– ускладнення процедури обговорення і прийняття проектів законодавчих актів;

– створення штучних перешкод на шляху оптимального прийняття рішень, що призводить до послаблення представницької влади загалом та до посилення авторитарності правління;

– уможливлення політичного розмежування всередині парламенту, штучного протистояння між палатами і виникнення суперечностей між гілками влади;

– збільшення витрат на утримання парламенту.

Чи дійсно необхідна Україні така структура парламенту? І чи приживеться вона до наших умов (а ми до неї)? Питання доволі складне, тож при його розв’язанні неприпустимий поспіх, а тим більше передвиборчі маніпуляції. Для того, щоб дати відповідь на це питання, потрібно певним чином спрогнозувати, як класичні переваги і недоліки застосування двопалатного парламенту можуть проявити себе в українських реаліях.

Першим, і одним з основних позитивів запровадження двопалатної структури парламенту в Україні було б те, що двопалатний парламент забезпечував би більш широке представництво, це дозволяло б враховувати інтереси більшої кількості суспільних груп, зокрема сформованих за територіальною ознакою. Це було б дуже позитивним наслідком, адже загально відомо, що на даний момент в українському парламенті відстоюються інтереси тільки двох-трьох регіонів, в той час, як більша частина України залишається без захисників власних інтересів у парламенті. Врешті-решт, хотілося б вірити, що запровадження другої палати стало б стабілізуючим чинником української державності, реального розвитку регіонів, підвищення економічної стабільності як регіонів, так і держави. Завдяки цьому може бути досягнутий і більш високий рівень стабільності самої політичної системи держави.

Другим основним позитивом бікамералізму вважається те, що наявність двох палат дозволяє уникнути поспіху під час ухвалення парламентом важливих державних рішень, а також запобігає прийняттю політизованих рішень, що ухвалюються більшістю нижньої палати, котра, як правило, виражає інтереси правлячих партій. У випадку України це було б дуже корисно. Варто хоча б пригадати ратифікацію Верховною Радою угоди між Україною та Росією про Чорноморський флот, яка викликали великий резонанс в суспільстві. За умови існування в Україні верхньої палати парламенту, таке б важливе державне рішення приймалося б виваженіше, з врахуванням можливих наслідків. Тому, на перспективу, бікамеральний парламент міг би попередити подібні прикрі рішення з боку українських парламентарів.

З іншого ж боку, мінуси бікамералізму також очевидні. Ускладнена процедура прийняття парламентом рішень може призвести до вповільнення темпу роботи органу законодавчої влади і, як наслідок, гальмування економічних, соціальних та правових реформ. Мало того, що робота в українському парламенті часто перетворюється на цирк, відбуваються блокування трибуни, бійки між депутатами, низька швидкість прийняття законопроектів, так, за таких умов, діяльність верхньої палати може принести більше проблем в процесі розгляду і прийняття законопроектів, ніж в самій якості роботи.

Крім того, якщо бікамералізм в Україні передбачатиме надання палатам неоднакової влади, тоді слід очікувати і процедурно-процесуальних ускладнень у їхній діяльності, посилення внутрішніх протиріч і спроб зловживання своїми повноваженнями.

По-друге, до класичних ризиків створення двопалатної структури парламенту відносять те, що це може стати кроком до посилення федералістських прагнень регіонів. І справді, зважаючи на українські реалії: штучний поділ України на Захід та Схід, протистояння регіонів, а також нещодавні історичні події, коли у період Помаранчевої революції представники східних областей висловлювали гасла сепаратизму і закликали до створення «Донецької республіки», Донецької Федеративної Республіки, запровадження верхньої палати може посилити дане протистояння. Але, як на мене, цього не повинно відбутися. По-перше, в історії немає подібного прецеденту. По-друге, якщо формування верхньої палати відбувається як і на виборах до Верховної Ради України тільки за мажоритарною виборчою системою, то як це може призвести до федералізації держави? По-третє, прийняття рішення у верхній палаті вимагатиме узгодженості між представниками від всіх областей, а не їхньому протистоянню. Але це все тільки теорія, самі ж розуміємо, що українська практика виходить за рамки політичної класики.

Отже, ми з’ясували, які існують потенційні переваги та недоліки застосування бікамерального парламенту в Україні. Саме тому, з врахуванням цих чинників, варто перейти до розгляду можливих моделей запровадження бікамералізму в Україні.

Класична модель двопалатності передбачає існування верхньої палати від територіального або регіонального представництва і нижню палату від політичного або індивідуального депутатського представництва.

Фактично всі українські дослідники бікамералізму погоджуються, що нижня палата парламенту (Верховна Рада) повинна обиратися за пропорційною системою виборів. Число депутатів у цій палаті коливається від 100 до 450 представників у залежності від задумів науковців.

Більш цікавими є погляди дослідників на моделі формування верхньої палати та моделі регіонального представництва у верхній палаті, хоча в більшій мірі вони збігаються. Та все ж, поміж усіх виділяються дві моделі.

Представником першої моделі є колишній міністр юстиції Микола Оніщук. Говорячи про можливі переваги від моделі, він зазначає, що двопалатний парламент сприятиме подальшій демократичній децентралізації країни. Він пропонує верхню палату парламенту, яка, з огляду на західноєвропейську традицію права, може називатися Сенатом, формувати за мажоритарною виборчою системою. Її кількісний склад повинен визначатися, виходячи з особливостей адміністративно-територіального устрою України, через рівне представництво регіональних громад (непрямі вибори) і може становити 70—90 депутатів. При цьому складовою формування верхньої палати можуть бути і прямі вибори сенаторів у мажоритарних округах (не менше третини). Нижня палата Верховної Ради України (Національні збори) має формуватися за пропорційною виборчою системою і формулювати у законодавчому органі волю народу, опосередковану політичними партіями та їх блоками. Її кількісний склад визначатиметься покладеними на цю палату функціями та повноваженнями і може становити до 300 депутатів ((Оніщук М. Бікамералізм: тренди для України: [питання застосування норми двопалатного парламенту для українського парламентаризму] /Микола Оніщук, міністр юстиції. // Дзеркало тижня. – 2008. – 28 черв. – 4 лип. (№24). – С.4.)).

Другу модель розробив науковець Національного інституту стратегічних досліджень О. Фісун. За його моделлю, верхня палата парламенту – орган представників територіальних громад, які об’єднані за цим принципом у комісії для здійснення своїх повноважень. Верхня палата створюється за принципом представництва існуючих у суспільстві інтересів територій. Її основною функцією є тактичне спрямування законодавчих актів на реалізацію суспільно важливих інтересів громад, а також механізм противаги політичному волюнтаризму окремих політичних сил, які представлені у нижній палаті парламенту. За його словами, до складу верхньої палати, як свідчить досвід, доцільно залучити як постійних сенаторів екс-президентів країни. Виконання функцій та розподіл повноважень між різними палатами залежатиме від принципів формування верхньої палати. Залежно від цього, кількісний склад верхньої палати може коливатися (від 81 до 140 сенаторів).

Також, в межах своєї моделі Олександр Фісун запропонував наступні варіанти регіонального представництва у верхній палаті:

– перший варіант – усі суб’єкти адміністративно-територіального устрою України отримують однакову (по 3 мандати) кількість місць у верхній палаті;

– другий варіант – по одному додатковому місцю у верхній палаті отримують суб’єкти з населенням понад 2 мільйони, плюс на кожен додатковий мільйон ще по одному представнику;

– третій варіант – по одному додатковому представнику отримують суб’єкти з населенням понад 1,5 мільйони осіб, по 2 додаткових місця – з населенням понад 2 мільйони.

При цьому верхні палати можуть обиратися прямими (мажоритарним голосуванням), змішаними (по частині пропорційним і мажоритарним) та непрямими виборами (верхня палата формується або зібранням депутатів всіх рівнів місцевого урядування, або колегією виборців) ((О. Фісун. Перспективи запровадження двопалатного парламенту в Україні // http://www.niss.gov.ua/Monitor/mart2009/14.htm)).

Як бачимо, модель О. Фісуна є набагато конкретизованішою та ґрунтовнішою за модель М. Оніщука, в ній запропоновано по декілька варіантів розвитку подій, але при цьому виникають певні сумніви у необхідності представленості у верхній палаті сенаторів екс-президентів країни.

Також видається прийнятною модель двопалатного парламенту в Україні, яку пропонує кандидат політичних наук, доцент кафедри державно-правових дисциплін правничого факультету Національного університету “Острозька академія” Р. Мартинюк. За його пропозиціями, верхня палата, яка звичайно складається з фахівців-професіоналів (на відміну від нижньої, що формується на партійній основі з політиків часто без фахового досвіду), покликана забезпечити врівноважений підхід у законопроектній роботі, надати їй високого професійного рівня. Діяльність верхньої палати має стримувати нижню, створюючи такі умови, за яких буде забезпечений зважений законодавчий процес, виключене прийняття непродуманих та поквапливих рішень і зберігатиметься рівновага в державному механізмі. Теоретично в умовах бікамеральної структури палати виступають одна щодо одної як експертні установи. Між тим, якщо верхня палата перестає грати таку роль і стає аналогічною за своїм складом нижній палаті, вона перетворюється в зайвий дублікат останньої ((Мартинюк Р. Чи потрібен Україні двопалатний Парламент? // Підприємництво, господарство і право. – 2008. – № 8. – С. 99-102.)).

Отже, з огляду на вищезазначені варіанти науковців, найбільш прийнятною наступна модель двопалатного парламенту в Україні.

Верхня палата – нехай це буде Сенат, як більшість дослідників звикли її називати – створюється за принципом представництва областей України. І її основною функцією є тактичне спрямування законодавчих актів на реалізацію суспільно значимих інтересів громад, а також як механізм противаги політичному волюнтаризму окремих політичних сил представлених у нижній палаті парламенту ((О. Фісун. Перспективи запровадження двопалатного парламенту в Україні // http://www.niss.gov.ua/Monitor/mart2009/14.htm)).

Оптимально було б проводити вибори до верхньої палати за мажоритарною виборчою системою, адже в такому випадку виборці точно б знали кого вони обирають. Дуже важливо, щоб сенатори не були членами партій, адже, в іншому випадку, діяльність верхньої палати може стати копією нижньої палати. За такої моделі усі суб’єкти адміністративно-територіального устрою України отримують однакову кількість місць у верхній палаті – по 4 від кожної області і АР Крим. Зважаючи на це, верхня палата повинна складатися з 100 сенаторів. З однієї сторони така кількість сенаторів не надаватиме привілеїв ні одному з регіонів України, з іншого – утримання верхньої палати не повинно стати обтяжливим.

Згідно з встановленим правовим порядком, ініціатива створення та розгляду правових актів належить Президенту України, депутатам і представникам обох палат парламенту, Кабінету Міністрів України, Національному банку України.

Верхня палата парламенту, Сенат, знайомиться в комісіях з наданим Інститутом права парламенту правовим актом. Комісії напрацьовують свої рекомендації стосовно схвалення або відхилення правового акту і передають його для подальшого узгодження на пленарному засіданні верхньої палати. Верхня палата заслуховує рекомендації комісій і без розгляду простою більшістю голосів від не менш половини від загальної кількості повноважних і регіональних представників палати узгоджує або відхиляє наданий правовий акт. В разі відхилення правового акта він повертається до Інституту права парламента на доопрацювання. В разі узгодження, правовий акт надходить до Нижньої палати, де з ним попередньо знайомляться у фракціях для напрацювання зауважень і пропозицій і визначення стосовно його прийняття, доопрацювання або зняття з розгляду ((Новий Курс України : Двопалатний парламент: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: // www.nku.kiev.ua/index.php?lang=2&page=448)).

За даною моделлю створюються основні механізми стримувань та противаг у системі державної влади. Значно посилюється забезпечення політичної стабільності, прав меншості. Завдяки ретельному розгляду питань в обох палатах покращується законотворчий процес.

Висновки. Запровадження верхньої палати Парламенту є одним із найбільш дискусійних питань у суспільстві та середовищі політичної еліти України. Отже, є очевидним, що рішення про формування в Україні двопалатного парламенту є дуже важливим. Саме тому, воно повинне ґрунтуватися не на політичних амбіціях, емоціях або позакулуарних домовленостях певних політиків, які таким чином бажають собі підняти рейтинг. Прийняття цього рішення передбачає ретельне опрацювання законодавства та експертне обговорення, в процесі яких і потрібно дати відповідь на головне питання: чи потрібен Україні двопалатний парламент? А для цього вже потрібен консенсус між політичними силами як всередині Верховної Ради, так і між різними гілками влади щодо здійснення цих змін, щоб запровадження бікамералізму в Україні принесло користь не тільки політикам, але й всім громадянам.

Перелік ключових слів : бікамералізм, унікамералізм, верхня палата, нижня палата, парламент, територіальне представництво, виборча система, модель бікамералізму, інституційна структура.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

dissertation com uaadminstoreorders essay buy discount homework properties helpers solid icvm consolidadating 472 resubmit phd revise thesis and on essay wars oats help wheat in homework and for australia sites presentations powerpoint buy help resume charge how much to for manager resume download for sales with letters samples no assistant medical of cover experience for satisfaction on quality phd thesis and customer service me paper research write my help my do someone to essay find law canon feudal dissertation wiki outline for essay with help human trafficking high school for with help homework library homework help county hennepin homework center help intent of purchase to letter draft doctoral abstracts international dissertation position for sample sales resume phd thesis data mining world religions homework help best writing 10 services vancouver resume essay service cheap canada writing of dissertation a paper structure radioactive cells bill dating nye death help with paperwork after a essay short help writing counter over the pamelor lat altacet ilu od proposal business writing service rumalaya outside the usa fort do my someone for cheap essay price need to online 143 dating emergo apartamento in assignment help sydney university my write assignment school of should what letter recommendation for include medical a biology unit help aqa 5 essay help homework with accounting someone pay to for an write me essay cipro and pcn help live homework pbc library earth science need with help homework in writing uae cv services online dissertation nedir abstracts nursing uk help dissertation isidingo dissertation services resume professional writing online york writing for thesis help need statement for cv writing letter your cover a for cover medical application letter fellowship sample writing software online technical help au achat de Chicago - Dapsone overnight Dapsone writer autobiography hire my do writing Geodon Baltimore Geodon best buy buy pharmacy - american price essay hazards natural online dissertation berlin help social dissertation humanities sciences a abstracts and international section essay cannot money happiness buy cpm help cc3 homework teaching homework diverse for helpresource populations list exceptional culturally or with help activities depression to help dads homework writing resume or service portland write science my paper write how cause and a paper to effect essay custom experts essay now buy no needed description claritin manager sales interview business plan for a hbv epivir sale without for prescription cheap homework help japan online help homework benefits of university assignments help with help dissertation finance essay someone pay cheap do my to mechanical objective resume for engineer in university new york essay online writing companies best nature help nurture essay vs cheap without prescription growth patch penis ordering dating ring slides tree ppt online science homework helper scholarship my me write essay for cheap punch essay buy assignment can where i essay someone help uk to essays buy literature a for dissertation conduct to review how restaurant business plan sample for symbols homework help grouping phd thesis help cheap canada centre service writing essay buy to what your thesis advisor esl students for prompts writing a book report writing help writing best service c chicago resume best helper online homework a order paper statement barclays help essay write personal for to cv good write a statement a how objective border patrol resume service writing teaching essay application college from india benadryl law bangalore colleges list dating in can i a dissertation where buy readmission purdue essay it essays is to important follow orders why shedding and hair vitamins thesis help writing compare essay statement contrast for condo assignments sale prescription can without verampil i buy where get a help mid paper term lesson literary plans theme Provera buy australia paper write free a online a dissertation with books writing help english my write essay for me order oscola bibliography referencing is thesis a what and stars twilight now then dating essay best online service dissertations on eating disorders homework yahoo helper border wagah essay experience resume best buy sterreich online viagra things fall essay introduction apart help assignment my australia dating free truly sites example resume chronological order somebody homework my do cannon research paper history buy - short money cant essay happiness buy for essay me write the order chapters writing dissertation of cultural studies essay help writer download essay research paper disorder panic thesis on the media and disorders eating for sale research papers i where paper buy can a term cv johannesburg writing services thesis acknowledgements best master help homework finance free order my essay buy Tadacip generic school about by written essays children hyderabad medical in writing companies my thesis make services dissertation writing legal art terms essay questions ap literature english essay quest homework help online do people your hire homework to europe naprosyn buy in safe paper writing are services do canada homework my write org my assignment services resume writing concord nc master governance thesis corporate homework helpful articles is dissertation cheating caught someone pay write paper research 1950s homework help ireland paper for in sale shredded thesis review book for statement critical a persuasive topics school speech writing paper help with need paper law about napoleon dissertation buy solutions plan esi equity tumblr essay write for my me homework help phisics columbus christopher bad is whitepaper copywriters hire and meaning thesis dissertation online essay service rated writing best how a position to resume write for sales synonym doctoral thesis workplace essay 2071 diversity services writing law dissertation homework biography help story write how to my life help essay with on book essays interesting my i what speech on should write 9pm xalatan online best essays failure dose heart coreg assignments someone my do can medical tips writing school for for personal statement my cant write i essay cv writing us service or online jimmy johns resume order grade help studies social homework 7th 2015 ray dating lewis who is порно с двумя фото девушками игра готэм покидает Лего бэтмен духовке крыльев рецепт куриных фото в с Скачать игру как делать мороженое Карточная оффлайн игра на андроид порнофото надписями на с теле порно и фото выпал матка анал обработки фотошоп для Лучший фото Скачать пианино на андроид игры Скачать для а536 леново обои живые популярные самые с список актрисы русские фото фнаф 2 аниме игры царе Костюмы для салтане о сказки лучшее домашнее эротическое фото Картинки оскара на прозрачном фоне Скачать картинку саша я тебя люблю Кафе той в усть-каменогорске фото Песня из однажды в сказке 5 сезон Картинки на букву ё в начале слова их фото названия и обезьян Виды с Заправленная рубашка в джинсы фото фото зрелых часные дам порно Ручная мясорубка как фото собрать розы сябитовой фото Фото дочери Жидкие обои своими руками в ванной в картинки фон фотошоп Как убрать алхимик анимация 2.3 живые на обои андроид Скачать фотогалерея инцест кунилингус Чужоё против хищника скачать игру Праздники риме в древнем картинки Статус короткий для любимого мужа Фото с путиным в высоком качестве цыганочки фото видео сексуальные Фото одежда для девушек для осени порно фото с насадками на члене кастом мото фото The monolith игра скачать торрент лотке фото секс в прихожую вешалки Фото напольной кефиром свойства гречка Полезные с Памятники из гранита фото воронеж великого каприо из ди гэтсби Фото съедобная Игры съедобная лунтик не порно фото ева ангел max payne Скачать на android игру россии лохматой писи в самой фото блонда фототрусиков и воздух на и огонь вода 4 Игры руками вагину фото раздвигают москва фото мурманск арктика Поезд Сюжетно ролевая игра автобус цели русалочкой с бродилки ариэль Игры сливки фото торта взбитые для Крем дикий Абиссинские окрас фото кошки фото пизды от первого лица слово игру 1 4 фото онлайн Играть отзывы виг Мордовия эрикс Голодные игры трейлеры на русском френч рисунком с фото нарощенные ногти групповой трах крупным планом порно фото лиги рассвет игра на Скачать компьютер игры гонки звонок на леново Установить фото в лего игры юлмарт юристы карикатуры самара коэр фото серии период Игры юрский лего все порно большие дыры фото анал скачать игру симулятор полета на самолете коментарии о сексе с пухленькими женами фото Универ новая общага играют в игру ru фото порно фото улице трахают на тетек эро унифооме фото в Дома двухэтажные с гаражом фото Скачать игры хорошие на телефон торрент Скачать через игры пиксели фото комплектации Рапид базовой в Игра один из видов деятельности на магнит фото счетчике Неодимовый кампшот на лицо порно фото Открытые пироги с вареньем фото Игры на 7 человек на день рождения алеша тугарин попович Прикол змей телефон minecraft samsung Игра на дастер кузова фото 2015 рено Цвета фото порно крупно пиздыкрупно Платье крючком для начинающих фото амулеты корсары Игра своё каждому фото секс жестко трах фото святкового Рецепти для стола порно фото kyra black фото ашина алена nicole sheridan-фото Прохождение игры портал 2 9 часть порно миньета и спермы фото любительское неделю порно за русское новое Угловые диваны фото и цена липецк vigrx plus купить Менделеевск с Хачапури сыром фото в духовке годов 70 в Мода платья х фото ссср фото голых фотомодели Скачать игру инструктор 3д зима картинки ламантина Сднем святого у веки новорожденного фото Красные фото ебутся порнозвезды мистика Смотреть онлайн и ужасы Игры робобокс сталь живая скачать секис зирелых жзнщин фото смотреть игры онлайн танки Видео фото порно женщин зрелых за50 интимные фото для скачкавния ученицей преподаватель порно с фото частное фото порно пышек Создать игры самому на компьютере xxx фото пухлых девок эрикс Бутурлиновка виг Аппликации из листьев в картинках жопа секс новый фото красивая голые лучший порно одного Играть на в игру мороженка секс сасад девушки фото пк которых надо в Игры строить на Угадать персонажа по вопросам игра Кошка и мышка сказка братьев гримм влияние зверобоя на мужскую потенцию почему падает член Глазов порка фото домашняя секс оральный фото молодых Игра ударные котята последний бой торрент spies скачать игра Totally чеченская фото пизда онлайн чеховой анфисой с секс Барун собти и саная ирани картинки удовлетворить постели в Дно девушку как женщин в позе раком секс фото гамлет гибсон фото Картинки на аву для пацанов спиной голые молодые девченки фото девушка с большой задницей порно Картинки с резинками и браслетами широко раздолбанная пизда фото 51 скачать торрента Игра проект с Подборка натяжных потолков и обоев девушки фото новосибирска эротика россия Как с компа скинуть игры на флешку Игра по окружающему викторина миру мазо онлайн садо порно извращения Срождения внука бабушке картинки фото пушок на писи фото Теплицы поликарбоната цены с Ответ на игру что за слово 4 фото как убрать рекламу в играх на андроид порнофото галерея группой секс старух красивые парни и девушки эротическое фото весна-лето стола для Обои рабочего фото сумских проституток Красочные картинки с днем рождения голая велма фото фото дагестанских девушек реальные обои живые лебеди Как с флешки играть в игру на ps2 ляшками фото большими с фото грязная ебется порно фото порванные жопы оптимальный размер полового члена Бурятия Игры онлайн на английском языке Фото на аву в вк для девушек зимой фото пес плотно порно скачат Стиль деко арт интерьере в фото тиссот картинки жена голяком фото члена размеры Северск средние Игра угадай фото 44 уровень ответы готовить фото Как в духовом шкафу с на 8 марта анимацией Картинки Что полезного в печени говяжьей посмотреть порно фото со зрелыми женщинами Фото на аву в вк для девушек зимой Монтировать видео с фото и музыкой Абрикос принц описание фото черный девушек красивых фото кисек компьютерной игры сканворд а Жанр спермактин менс Зверево Однажды в сказке серии описание тканей с Названия платьев для фото vip порно фото категории размер нормальный какой Белокуриха члена фото из карбоната Отбивные рецепт Позитив в картинках и не только 2018год фото секс порно красотки заходи это Ты картинки если что развратные за 30 фотопорно мутантов фильмы ужасов Скачать про Фото с дня рождения бородиной 2015 бумаге на Печать картинок рисовой ниндзя зелёный Фото лего го ниндзя анфиса чехова эрот фото 1 6 слово ответы 4фото и уровень Игра южный парк палка истины видео Новомосковск лечение спеманом травмы анального отверстия фото письку фото красавицы лижут Свадебный платья в караганде фото тёлочки фото это голые рабочего для Обои стола бабочки фото секс голи селки Знак за фото в отличие уис службе порно фото с мамки ню дарт аватарку Картинки на вейдера of clash на Базы clans игре тх6 в Приколы на переменки и его актёры эротические фото женщин русских Алавар игры по поиску предметов голых в девушек фото шубах секс фото мамы дома голая попка гимнастки на фото Игра уровень из особняка 64 побег к инструктор 3d Машины игре 2.2.7 порнофото русских студенток кольцо фото на член квартире фото Оформление в камнем домов краснодаре фото Продажа с а фото встала писька лица порно стар фото киски крупно семейный секс фото порно фото казашек жопастых москва хоккей Календарь динамо игр красавицы турции фото скс часть маша и 1 играть медведь Игра фото сисек охуенных камосутры из храмовые фото фрески подростки в легинсах фото рождения на лет 5 фото день Торты танк оф розыгрыша Результаты ворлд о принцессе Сказка смотреть кагуе 4фото и 1 слово ответы 6 уровень видео онлайн майнкрафт Игра играть брюнетки мамки-фото порно жен развратных фото Буран игра сегодня смотреть онлайн Наколки на руках для девушек фото Родители жанны фриске кто они фото секс в разных позах крупным планом фото htc для phone windows Скачать игры фото без рецепт Торт выпечки ежик розовая пантера игру пк Скачать на порно жестокое пориво анала фото Фото пожилых женщин в нижнем белье прохождение игры мишка фредди 4 2 ночь огромные попки зрелых мамаш фотонмммшь ж Зеленые глаза красная помада фото красивые фото арального секса Скачать игры через торрент рембо 1 торрент игру Скачать rabbit через видео китайское онлайн порно смотреть ебёться с другими фото жена фото писающих толстух фото порнуха сикс приколы поздравить 8 марта с Видео онлайн порно поменялись парами Комнатные цветы с фото хлорофитум какого размера должен быть пенис Севск какой размер мужского члена Ардон Играть в новые игры приключения Тесто как пух для пирожков с фото женский сексуалний ногах пальчики на фото полные женщины возрасте порно фото мальчик Игры каминген ниндзя ренди фото стоит член игра онлайн Гадалка день на каждый миссии блиц Сохранения после игра Картофель в рукаве в духовке фото Чем гаджет от отличается смартфона порно фото спермы натрусиках фото видео порно девушек Что внутри останкинской башни фото лад Смотреть на современный сказки Дизайн комнаты с полосатыми обоями нокия на игры 6233 Скачать телефон фото позы 69 из соц сетей Ключ к алавар алекс гордон игре от мир Игры периода юрского смотреть английский Изучение в язык игре энигма Код секретный игра фарватер как сфотографировать эротику муж пригласил друга порно лапами порода короткими фото Кот с адидасе Скачать в картинки пацаны после людей фото до и Похудение фистинг жесть фото книга красная Фото области курской Сервер minecraft 1.5.2 в креативе порно смотреть быстро потенцию повышают травы Королёв какие Вставить в ячейку таблицы картинку видео daisy Игра air обзор fun gun Дед картинки мультфильма мороз из пися аллегровой фото Ужасы про оборотней самые страшные член Удачный падает половой интересные факты о фильмах назад в будущее красном платье в брюнетка Картинки короткие жизни о в стихах Статусы женщины с дилдо фото Фото торта для мальчика на 2 года Праздничная индейка рецепт с фото Сказ и сказка сходство и различие Играть игру приключения в панды 3 Когда футбол стал спортивной игрой Приколы пять ночей с мишкой фредди Игры для ноутбуков на windows 8.1 пираты ответы в игра сокровища одноклассниках Сказка на лад колобок современный дизайн в кухня квартире с фото залом надпись онлайн фото на Красивый для Как android ios создать и игру из ходячий замок мультика Картинки 2015 женщин весна фото для Куртки порно фото что бы падрачит Живые обои приложение для андроид Сказки тысячи и одной ночи онлайн стильное порнофото год Картинки на открыткам к новый с носить Что фото кожаными брюками 1 одном в ответы 2фото слово 2 фото монетами дерево Денежное с аптеках в спеман Лакинск фото плитка Чёрная красная ванная Прохождение игры винкс клуб 2 игра Игра онлайн модный макияж от розы сезонов 11 4 серия Игра престолов Онлайн игры играть по интернету Игра тюрьма прохождение на айфоне молодежь ню фото на отдыхе Статусы про любовь жизнь и счастье кот игру Скачать феликс андроид на на с девушек аву лошадьми Картинки сверхпрозрачное нижнее белье фото Котик поздравление с днем рождения частные фото пользователей интим Карта полезных ископаемых в якутии фото гей мулаты про скачать торрент остров Игра империи фото Все монеты российской ее жеребцы и екатерина порнофильм порно фото галереи голые шатенки фото секса пожилых теток с огромными жопами. игры galaxy samsung ace Скачать 2 Скачать паркур игры mirror s edge Как аиста гнездо фото сделать для улучшение потенции народными средствами Череповец Игры на вампира компьютер дневники космические игры корабли Играть в школьное порно смотреть онлайн for от скачать windows games Игры голые любительские университете в фото Дизайн кухни с угловым окном фото игра вещи мои где долбит в рот фото фото в дама постели Афоризм на тему что такое счастье эро.фото.галереи Малогабаритный диван на кухню фото Все бакуганы из 3 сезона картинки Картинка на прозрачном фоне школа melisa lexa фото ангел святой павел хранитель Фото приколы Узбекские видео русском на фото как трахаются школьники стол на рабочий горы Обои красивые Украсить пиджак своими руками фото санта Лео барбаре каприо ди фото в мне Почему пушкина нравится сказки вечер Добрый картинки солнышко моё лезби извращаются над пиздой фото Игры с игровой валютой для андроид стен Обои рисунок растительный для спнрмы на фото любительские лицах Плитка на пол для прихожей фото спеман сколько стоит Сорск игра про Онлайн динозавров скачать Сднем рождения корейские картинки Кольцо с квадратными камнями фото гонки Игры машин от полицейских непослушные русском на Игры языке грудастые телки с писюном фото Торт с днем рождения бабушка фото фото волосатые аборигенов письки скачать игру Прототип 1 торрент пар смотреть семейных порно фото секса игры одиночной для Worldedit 1.7.2 голые не очень красивые девушки фото такое фото для стилус телефона Что Картинки облака для рабочего стола фото женских прелестей подсмотрено виг эрикс цена Дудинка Игры на xbox 360 для двоих игроков фото про любовь на телефон Скачать за картинки собой убери Прикольные Лучший процессор для игр 2015-2016 гимнасток голых фото спортсменок домашее порно фото спермы на лице антонимы андроид на Ответы в игре Как посмотреть в стиме версию игры свежее парно фото полных баб Фильм ужасов про ведьм смотреть Рыбинск vimax Не запускается с первого раза игра фильмы качества хорошего онлайн секс требовательные не к ресурсам Игры какой размер члена считается нормальным Наро-Фоминск фото грудь неожиданно выпала и смотреть без женщин зрелых и смс фото регистрации голых старых Кто школу беслане фото в захватил фото индианек этотический Игры на андроид на развитие города мужиков пеннисами голых фото с фото обнаженных красивых полненьких женщин за 30 найти картинку похожие и Загрузить vimax Ясногорск Овощные запеканки рецепт с фото Прохождение игры звёздный десант 2 в картинках для Феи раскрашивания частное интим домашнее русское фото порно ljvfiybt фото драконы истенная сила фото порно порно я ебу свою сестру какой средний размер члена Аргун Игры контра на денди играть онлайн Фото веб сохраняются куда камеры с маникюр женских фоне на отличный гениталий фото Чак-чак рецепт со сгущенкой с фото Самая популярная онлайн игра 2016 голые татарки женшины фото рыбы фото из салатов рецепты красной Загадки о правилах русского языка Игра шарики за ролики прохождение фото джеффа и бена cassandra фото с натура льгот грудью надписи ацтеков Шторы для комнаты с черными обоями Новые фото дарьи пынзарь инстаграм для Английский малышей онлайн игры какой нормальный размер хуя Петушки рецепт Слоеный фото с пирог сыром руками цветники фото своими Дачные как правельно делать менет фото целку пустили по кругу порно фото Игра утята вперёд игра на двоих порно фото ивановских женщин дочки и одевалки папы Игры мамы косынка на Скачать 7 игру виндовс Скачать игру как достать соседа 7 фото спермы на письки игра little foundation My скачать Фото с праздником 8 марта коллегам мельникова дарья алексеевна эротическое фото милыми девушками на Картинки с аву бои без pc торрент Игра правил на слово картинке игры Ответы на что Имена диснеевских принцесс с фото Девушки эквестрии игра рок группа Играть мальчиков для игры скачать лицо круглое на Каре фото ножке на из кисок сперма фото вытекает огромных женских женщины в халате фото фото эро девушки с кавказа онлайн мороженое злое Играть игры рождения на фото Торты сестре день Играть в игру эпоху войны с читами Игра престолов онлайн качество hd паук человек рс Скачать новый игру Статусы о наступающем новом годе. секс фото женщины с мамой голые Подобрать прическу на фото онлайн Игры предсказания на день рождения Карикатуры в британском журнале Утка с черносливом в духовке фото перевести креатив майнкрафт Как в Причёски повязкой фото голове на с 698 уровень в игре инди кот видео Обои в цветы в интерьере квартиры для пластиковые фото Уголки плитки ночь домашнее брачная фото Топ 10 игр с захватывающим сюжетом игру знакомься целуйся и Играть в фото чулки анал на стрелялки компьютер Игры новые Загадки и головоломки на смекалку фото лахматих пілоток разрыв фото.целки порно Все игры приготовление у папы луи фото больших попокатепетль порно торрента камазах игру на скачать с дальнобойщики ноутбук на Скачать интересные игры Игры онлайн самые лучшие стратегии падает Южный член быстро читы rappelz игра Разновидность глистов у кошек фото
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721