Перспективи запровадження двопалатного парламенту в Україні

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті досліджено зміст дискусії з питання бікамералізму в українському контексті. Основну увагу зосереджено на інституціональних параметрах впровадження бікамералізму в Україні. У статті розкриваються потенційні перспективи та ризики запровадження двопалатного парламенту в Україні; розглядаються та аналізуються моделі бікамерального парламенту, які пропонуються українськими науковцями та політологами, а також робиться спроба виведення оптимальної моделі двопалатного парламенту для України.

The focus of this work is discussion on the issue of bicameralism in the Ukrainian context. A thorough attention is given to institutional characteristics of a two-chamber Parliament in Ukraine. The article outlines potential prospective and risks of implementation of bicameral Parliament in Ukraine. The article examines and analyzes models of bicameral Parliament which are offered by Ukrainian political scientists. The attempt is also made to infer an optimal model of a two-chamber Parliament in Ukraine.

Постановка проблеми. Структура парламенту є однією з важливих характеристик як самого парламенту, так і держави загалом, що справляє досить значний вплив на рівень ефективності діяльності вищого представницького органу держави, його здатність відображати соціальні і політико-територіальні впливи, які існують у суспільстві. На сучасному етапі розвитку суспільства існування двопалатного парламенту випливає з форми державного устрою та потреби в оптимізації нормотворчої діяльності парламенту. Вибір між одно- чи двопалатним парламентом насправді не є таким простим завданням. Найперше, існування двопалатних парламентів пов’язують із державами, які мають федеративний державний устрій, оскільки одна з палат виникає як орган, що репрезентує всю націю загалом, а друга складається з депутатів, які представляють кожну частину федерації. Звідси виникає питання: Чи дійсно необхідна Україні, унітарній державі, така структура парламенту? І який ефект можна очікувати? Також проблематичність зумовлена тим, що одним з важливих завдань функціонування сучасних держав є питання вибору найбільш оптимальної конфігурації політичних інститутів, яка б значною мірою сприяла розвитку відкритого, стабільного і консолідованого демократичного суспільства. Розмаїття цих варіантів багато в чому залежить від способу обрання законодавців, повноважень, якими володіють законодавчі органи та інших питань, навколо яких точиться напружена дискусія серед політиків та експертів. Одним із ключових є вибір інституціональної структури парламенту: однопалатного (унікамерального) чи двопалатного (бікамерального).

Мета наукової роботи полягає у визначенні підстав і перспектив запровадження бікамерального парламенту в Україні.

Для досягнення мети поставлені наступні завдання: розглянути можливі моделі двопалатного парламенту в Україні; визначити ризики запровадження двопалатного парламенту в Україні; визначити перспективи запровадження двопалатного парламенту в Україні.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Джерел та літератури по даній тематиці є достатньо. Зокрема: українські автори О. Валевський, C. Конончук, Р. Мартинюк, М. Ставнійчук, О. Фісун, О. Ярош та зарубіжні М. Амелер, Р. Даль, Дж. Сарторі, П. Федоров розглядали ключові аспекти інституціальної структури парламенту, в тому числі його однокамеральну та бікамеральну структуру. Проте, залишається відкритим питання ефектів від запровадження тієї чи іншої моделі двопалатного парламенту в Україні.

Викладення основного матеріалу. Упродовж багатьох років в Україні дискутується питання про необхідність запровадження двопалатного парламенту. Аргументи як прихильників, так і противників двопалатної організації парламенту, в нашому суспільстві досі не систематизовані ((Маляренко В. Правда про двопалатний парламент // День. – 2007. – 31 серпня. – № №145. – С. 5)). Тому дуже важливим є дослідження такого важливого питання з розглядом потенційних варіантів моделей бікамералізму в Україні, які пропонують українські науковці, політологи.

Для того, щоб оцінити перспективи запровадження двопалатного парламенту в Україні, спочатку варто розглянути хід дискусії з даної проблеми в українському політикумі.

Ідея про необхідність створення структури парламенту за прин­ципами бікамералізму була представлена в українському політичному дискурсі впродовж усіх 19 років незалежності. Тим не менше, у державній політичній традиції важко віднайти приклади політичних інститутів, збудованих на відповідних принципах, або хоча б посилання на них. Це виводить зазначену проблему в особливу площину, перетворюючи її на питання доцільності впровадження тієї чи іншої моделі бікамералізму у політичну практику.

Саме тому перші проекти Конституції містили у собі два варіанти відповідних розділів, а саме: у тексті подавалася модель бікамерального парламенту, а у додатках – той самий розділ, але з унікамеральною структурою ((Конституція України. Проект. Винесений Верховною Радою України на всенародне обговорення ( в редакції від 1 липня 1992 р.) // Конституція незалежної України: У 3 кн. / Під загальною ред. С. Головатого. – К.: Правнича фундація, 1995. – К. 1. – 398 с., С. 123)). Так, перший проект двопалатної структури парламенту України містився ще у проекті Конституції від 1992 року (в тексті якого, втім, як варіант подавалася і модель однопалатного парламенту) ((Постанова Верховної Ради “Про проект нової Конституції України” від 1 липня 1992 року // Відомості Верховної Ради. — 1992. — № 37. — С. 550 //http://gska2.rada.gov.ua/site/const/post/2525.html#g19)).

Спектр питань, пов’язаних із запровадженням у системі державної влади України верхньої палати парламенту, неодноразово опинявся у центрі уваги українських політологів і правників. Переважно сплески цього інтересу спонукано практичними потребами, пов’язаними з ініціативами переформатування структури та перегляду функцій Верховної Ради, що час від часу виходять від політичних кіл.

Найпершими наслідками цього можна вважати той факт, що наступний проект Конституції, який винесла на розгляд комісія Верховної Ради України по розробці нової Конституції (редакція від 27 травня 1993), зберіг альтернативність у частині проекту структури парламенту (мав як бікамеральний, так і унікамеральний варіант).

З того часу упродовж усієї новітньої історії України ідея запровадження другої палати парламенту постійно виринає у політичних дискусіях і щоразу проходить червоною ниткою у ширшому, ніж внутрішньопарламентський, контексті — як складова реформи політичної системи України. Вона виявляється у ході конституційних трансформацій чи то у вигляді нової Конституції (1994–1996 роки), чи то у вигляді її корекції (спроби реформи політичної системи, що припали на 2000–2004 роки та включили в себе референдум 2000 року і на тому етапі завершилися внесенням змін до тексту Основного Закону у 2004 році).

Не зважаючи на те, що під час проведення референдуму 16 квітня 2000 р. отримало підтримку виборців саме питання про необхідність створення у парламенті верхньої палати, дискусію з цієї проблеми так і не було завершено. Прихильники бікамералізму отримали такий потужний аргумент як пряме схвалення народу, однак за цим схваленням безпосередньо не було конкретного про­екту реформи. Отже, практична реалізація зазначеної частини референдуму знову постала перед питанням доцільності ((Висновок Конституційного Суду України про відповідність Конституції України проекту Закону України «Про зміни до конституції України за результатами всеукраїнського референдуму 16. 04. 2000 року», від 11 липня 2000 р. // http://www.ccu.gov.ua)).

Нова хвиля зацікавлення питанням бікамералізму піднялася під час обговорення конституційних змін протягом 2008-2009 років. Бачення В. Ющенка, так і його політичної команди щодо необхідності другої палати змінилася. Наприклад, у 2007 р. під час святкування Дня Конституції України, Президент В. Ющенко у своїй промові зазначив, що він обстоюватиме посилення основ парламента­ризму, а також не виключає доцільності повернутися до теми формування в Україні двопалатного парламенту. За слова­ми Президента, це дозволить зміцнити представництво регіонів у законодавчому органі й підвищити відповідальність та якість законотворчості ((Тарасов И. Н. Бикамерализм в постсоветском пространстве // Политэкс. — 2006. — №4. — С. 178–184.)).

Таким чином, дискусія про необхідність впровадження бікамералізму в Україні на цей час залишається відкритою. Досі відсутні роботи, присвячені комплексному вивченню можливостей і варіантів запровадження і розвитку двопалатної моделі парламенту. Ще більшої актуальності тема двопалатного парламенту набуває саме у наш час, коли українська політична система (і, зокрема, парламент) виявилася у складній ситуації і не може ефективно працювати.

Отже, ми маємо змогу чітко побачити, як закладалася структура дискусії про бікамералізм в Україні. Тепер потрібно розібратись у тому, які існують перспективи та які можуть виникнути проблеми запровадження двопалатного парламенту в Україні. Основні аргументи за і проти пов’язані з історичними та політичними умовами країни, в якій функціонує парламент. Однак, дослідники виділяють основні переваги й недоліки, що випливають із функцій верхніх палат парламентів.

Серед аргументів на користь існування двох палат політологи називають такі:

– двопалатний парламент забезпечує більш широке представництво, що дозволяє враховувати інтереси більшої кількості суспільних груп, зокрема сформованих за територіальною ознакою;

– наявність двох палат дозволяє уникнути поспіху під час ухвалення парламентом важливих державних рішень;

– запобігання другою палатою політизованим рішенням, що ухвалюються більшістю нижньої палати, котра, як правило, виражає інтереси правлячих партій;

– забезпечення плюралізму інтересів у процесі ухвалення рішень;

– більша публічність і прозорість процедур обговорення і прийняття рішень, оскільки процес ухвалення будь-яких рішень відбувається в кілька етапів, а отже, стає більш доступним для публіки і преси;

– створення умов для прийняття політично виважених рішень, більш скрупульозного і досконалого опрацювання проектів законодавчих актів;

– палати контролюють одна одну, що дозволяє уникнути зловживань з боку однієї палати і підвищити якість роботи самого парламенту ((Журавський В. Двопалатний парламент в Україні: проблеми формування // Право України. – 2001. – № 3. – С. 33-35., С. 35));

– збалансування політично протилежних сил у парламенті, що, в свою чергу, дозволяє краще узгоджувати політичні інтереси суспільства, запобігає свавіллю та зловживанням;

– кожен регіон (територіальна частина, громада) буде представлений у парламенті, що дасть змогу найкращим чином забезпечити його розвиток і врахувати всі можливі інтереси та особливості при ухваленні законів і будь-яких важливих рішень ((Олексій Валевський, Світлана Конончук, Олег Ярош. Двопалатний парламент для України: оцінка можливостей //http://www.ucipr.kiev.ua/modules.php?op=modload&name =News&file=article&sid=6032628&mode=thread&order=0&thold=0)).

У разі застосування коректної й збалансованої моделі формування та організації роботи двопалатного парламенту, він дозволить розширити представництво різних суспільних груп і (або) асоціацій та регіонів, мінімізувати ризики партійної політики, стабілізувати політичний процес, реалізувати функцію неперервності здійснення законодавчої влади в разі дострокового припинення повноважень нижньої палати, більш гнучко впливати на урядову політику, враховувати інтереси більшої кількості суспільних груп у законотворенні.

Дослідники вважають, що уряди, які нехтують другою палатою, зазнають певних ризиків під час реалізації власної політики. Особливо це стосується затвердження програми уряду, затвердження бюджету і голосування вотуму довіри. Наявність більшості в обох палатах звужує можливості політичного маневру для членів коаліції і відтак робить її стабільнішою. Партії сьогодні все більше усвідомлюють цей факт і тому намагаються здобути більшість в обох палатах. Особливо це має значення в парламентських республіках. Стабільність/нестабільність уряду не залежить від структури парламенту, але уряд, який здобув підтримку своєї діяльності в обох палатах, може бути більш упевненим у своїх політичних пропозиціях. Стабільність уряду залежить від виборчого бар’єру. Ще ряд науковців вказує, що підтримка другої палати конче необхідна для здобуття “супербільшості” в разі прийняття основоположних законодавчих актів, зокрема таких, як конституція та внесення змін до неї ((Конончук С. Г. Практика бікамералізму в унітарних державах (порівняльний аналіз) / Cвітлана Конончук, Олексій Валевський, Олег Ярош. ; Український незалежний центр політичних досліджень. — К.: [Агентство “Україна”], 2008. — 112 с., С. 76)).

В зв’язку з цим, до недоліків двопалатності зараховують:

– ускладнення процедури обговорення і прийняття проектів законодавчих актів;

– створення штучних перешкод на шляху оптимального прийняття рішень, що призводить до послаблення представницької влади загалом та до посилення авторитарності правління;

– уможливлення політичного розмежування всередині парламенту, штучного протистояння між палатами і виникнення суперечностей між гілками влади;

– збільшення витрат на утримання парламенту.

Чи дійсно необхідна Україні така структура парламенту? І чи приживеться вона до наших умов (а ми до неї)? Питання доволі складне, тож при його розв’язанні неприпустимий поспіх, а тим більше передвиборчі маніпуляції. Для того, щоб дати відповідь на це питання, потрібно певним чином спрогнозувати, як класичні переваги і недоліки застосування двопалатного парламенту можуть проявити себе в українських реаліях.

Першим, і одним з основних позитивів запровадження двопалатної структури парламенту в Україні було б те, що двопалатний парламент забезпечував би більш широке представництво, це дозволяло б враховувати інтереси більшої кількості суспільних груп, зокрема сформованих за територіальною ознакою. Це було б дуже позитивним наслідком, адже загально відомо, що на даний момент в українському парламенті відстоюються інтереси тільки двох-трьох регіонів, в той час, як більша частина України залишається без захисників власних інтересів у парламенті. Врешті-решт, хотілося б вірити, що запровадження другої палати стало б стабілізуючим чинником української державності, реального розвитку регіонів, підвищення економічної стабільності як регіонів, так і держави. Завдяки цьому може бути досягнутий і більш високий рівень стабільності самої політичної системи держави.

Другим основним позитивом бікамералізму вважається те, що наявність двох палат дозволяє уникнути поспіху під час ухвалення парламентом важливих державних рішень, а також запобігає прийняттю політизованих рішень, що ухвалюються більшістю нижньої палати, котра, як правило, виражає інтереси правлячих партій. У випадку України це було б дуже корисно. Варто хоча б пригадати ратифікацію Верховною Радою угоди між Україною та Росією про Чорноморський флот, яка викликали великий резонанс в суспільстві. За умови існування в Україні верхньої палати парламенту, таке б важливе державне рішення приймалося б виваженіше, з врахуванням можливих наслідків. Тому, на перспективу, бікамеральний парламент міг би попередити подібні прикрі рішення з боку українських парламентарів.

З іншого ж боку, мінуси бікамералізму також очевидні. Ускладнена процедура прийняття парламентом рішень може призвести до вповільнення темпу роботи органу законодавчої влади і, як наслідок, гальмування економічних, соціальних та правових реформ. Мало того, що робота в українському парламенті часто перетворюється на цирк, відбуваються блокування трибуни, бійки між депутатами, низька швидкість прийняття законопроектів, так, за таких умов, діяльність верхньої палати може принести більше проблем в процесі розгляду і прийняття законопроектів, ніж в самій якості роботи.

Крім того, якщо бікамералізм в Україні передбачатиме надання палатам неоднакової влади, тоді слід очікувати і процедурно-процесуальних ускладнень у їхній діяльності, посилення внутрішніх протиріч і спроб зловживання своїми повноваженнями.

По-друге, до класичних ризиків створення двопалатної структури парламенту відносять те, що це може стати кроком до посилення федералістських прагнень регіонів. І справді, зважаючи на українські реалії: штучний поділ України на Захід та Схід, протистояння регіонів, а також нещодавні історичні події, коли у період Помаранчевої революції представники східних областей висловлювали гасла сепаратизму і закликали до створення «Донецької республіки», Донецької Федеративної Республіки, запровадження верхньої палати може посилити дане протистояння. Але, як на мене, цього не повинно відбутися. По-перше, в історії немає подібного прецеденту. По-друге, якщо формування верхньої палати відбувається як і на виборах до Верховної Ради України тільки за мажоритарною виборчою системою, то як це може призвести до федералізації держави? По-третє, прийняття рішення у верхній палаті вимагатиме узгодженості між представниками від всіх областей, а не їхньому протистоянню. Але це все тільки теорія, самі ж розуміємо, що українська практика виходить за рамки політичної класики.

Отже, ми з’ясували, які існують потенційні переваги та недоліки застосування бікамерального парламенту в Україні. Саме тому, з врахуванням цих чинників, варто перейти до розгляду можливих моделей запровадження бікамералізму в Україні.

Класична модель двопалатності передбачає існування верхньої палати від територіального або регіонального представництва і нижню палату від політичного або індивідуального депутатського представництва.

Фактично всі українські дослідники бікамералізму погоджуються, що нижня палата парламенту (Верховна Рада) повинна обиратися за пропорційною системою виборів. Число депутатів у цій палаті коливається від 100 до 450 представників у залежності від задумів науковців.

Більш цікавими є погляди дослідників на моделі формування верхньої палати та моделі регіонального представництва у верхній палаті, хоча в більшій мірі вони збігаються. Та все ж, поміж усіх виділяються дві моделі.

Представником першої моделі є колишній міністр юстиції Микола Оніщук. Говорячи про можливі переваги від моделі, він зазначає, що двопалатний парламент сприятиме подальшій демократичній децентралізації країни. Він пропонує верхню палату парламенту, яка, з огляду на західноєвропейську традицію права, може називатися Сенатом, формувати за мажоритарною виборчою системою. Її кількісний склад повинен визначатися, виходячи з особливостей адміністративно-територіального устрою України, через рівне представництво регіональних громад (непрямі вибори) і може становити 70—90 депутатів. При цьому складовою формування верхньої палати можуть бути і прямі вибори сенаторів у мажоритарних округах (не менше третини). Нижня палата Верховної Ради України (Національні збори) має формуватися за пропорційною виборчою системою і формулювати у законодавчому органі волю народу, опосередковану політичними партіями та їх блоками. Її кількісний склад визначатиметься покладеними на цю палату функціями та повноваженнями і може становити до 300 депутатів ((Оніщук М. Бікамералізм: тренди для України: [питання застосування норми двопалатного парламенту для українського парламентаризму] /Микола Оніщук, міністр юстиції. // Дзеркало тижня. – 2008. – 28 черв. – 4 лип. (№24). – С.4.)).

Другу модель розробив науковець Національного інституту стратегічних досліджень О. Фісун. За його моделлю, верхня палата парламенту – орган представників територіальних громад, які об’єднані за цим принципом у комісії для здійснення своїх повноважень. Верхня палата створюється за принципом представництва існуючих у суспільстві інтересів територій. Її основною функцією є тактичне спрямування законодавчих актів на реалізацію суспільно важливих інтересів громад, а також механізм противаги політичному волюнтаризму окремих політичних сил, які представлені у нижній палаті парламенту. За його словами, до складу верхньої палати, як свідчить досвід, доцільно залучити як постійних сенаторів екс-президентів країни. Виконання функцій та розподіл повноважень між різними палатами залежатиме від принципів формування верхньої палати. Залежно від цього, кількісний склад верхньої палати може коливатися (від 81 до 140 сенаторів).

Також, в межах своєї моделі Олександр Фісун запропонував наступні варіанти регіонального представництва у верхній палаті:

– перший варіант – усі суб’єкти адміністративно-територіального устрою України отримують однакову (по 3 мандати) кількість місць у верхній палаті;

– другий варіант – по одному додатковому місцю у верхній палаті отримують суб’єкти з населенням понад 2 мільйони, плюс на кожен додатковий мільйон ще по одному представнику;

– третій варіант – по одному додатковому представнику отримують суб’єкти з населенням понад 1,5 мільйони осіб, по 2 додаткових місця – з населенням понад 2 мільйони.

При цьому верхні палати можуть обиратися прямими (мажоритарним голосуванням), змішаними (по частині пропорційним і мажоритарним) та непрямими виборами (верхня палата формується або зібранням депутатів всіх рівнів місцевого урядування, або колегією виборців) ((О. Фісун. Перспективи запровадження двопалатного парламенту в Україні // http://www.niss.gov.ua/Monitor/mart2009/14.htm)).

Як бачимо, модель О. Фісуна є набагато конкретизованішою та ґрунтовнішою за модель М. Оніщука, в ній запропоновано по декілька варіантів розвитку подій, але при цьому виникають певні сумніви у необхідності представленості у верхній палаті сенаторів екс-президентів країни.

Також видається прийнятною модель двопалатного парламенту в Україні, яку пропонує кандидат політичних наук, доцент кафедри державно-правових дисциплін правничого факультету Національного університету “Острозька академія” Р. Мартинюк. За його пропозиціями, верхня палата, яка звичайно складається з фахівців-професіоналів (на відміну від нижньої, що формується на партійній основі з політиків часто без фахового досвіду), покликана забезпечити врівноважений підхід у законопроектній роботі, надати їй високого професійного рівня. Діяльність верхньої палати має стримувати нижню, створюючи такі умови, за яких буде забезпечений зважений законодавчий процес, виключене прийняття непродуманих та поквапливих рішень і зберігатиметься рівновага в державному механізмі. Теоретично в умовах бікамеральної структури палати виступають одна щодо одної як експертні установи. Між тим, якщо верхня палата перестає грати таку роль і стає аналогічною за своїм складом нижній палаті, вона перетворюється в зайвий дублікат останньої ((Мартинюк Р. Чи потрібен Україні двопалатний Парламент? // Підприємництво, господарство і право. – 2008. – № 8. – С. 99-102.)).

Отже, з огляду на вищезазначені варіанти науковців, найбільш прийнятною наступна модель двопалатного парламенту в Україні.

Верхня палата – нехай це буде Сенат, як більшість дослідників звикли її називати – створюється за принципом представництва областей України. І її основною функцією є тактичне спрямування законодавчих актів на реалізацію суспільно значимих інтересів громад, а також як механізм противаги політичному волюнтаризму окремих політичних сил представлених у нижній палаті парламенту ((О. Фісун. Перспективи запровадження двопалатного парламенту в Україні // http://www.niss.gov.ua/Monitor/mart2009/14.htm)).

Оптимально було б проводити вибори до верхньої палати за мажоритарною виборчою системою, адже в такому випадку виборці точно б знали кого вони обирають. Дуже важливо, щоб сенатори не були членами партій, адже, в іншому випадку, діяльність верхньої палати може стати копією нижньої палати. За такої моделі усі суб’єкти адміністративно-територіального устрою України отримують однакову кількість місць у верхній палаті – по 4 від кожної області і АР Крим. Зважаючи на це, верхня палата повинна складатися з 100 сенаторів. З однієї сторони така кількість сенаторів не надаватиме привілеїв ні одному з регіонів України, з іншого – утримання верхньої палати не повинно стати обтяжливим.

Згідно з встановленим правовим порядком, ініціатива створення та розгляду правових актів належить Президенту України, депутатам і представникам обох палат парламенту, Кабінету Міністрів України, Національному банку України.

Верхня палата парламенту, Сенат, знайомиться в комісіях з наданим Інститутом права парламенту правовим актом. Комісії напрацьовують свої рекомендації стосовно схвалення або відхилення правового акту і передають його для подальшого узгодження на пленарному засіданні верхньої палати. Верхня палата заслуховує рекомендації комісій і без розгляду простою більшістю голосів від не менш половини від загальної кількості повноважних і регіональних представників палати узгоджує або відхиляє наданий правовий акт. В разі відхилення правового акта він повертається до Інституту права парламента на доопрацювання. В разі узгодження, правовий акт надходить до Нижньої палати, де з ним попередньо знайомляться у фракціях для напрацювання зауважень і пропозицій і визначення стосовно його прийняття, доопрацювання або зняття з розгляду ((Новий Курс України : Двопалатний парламент: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: // www.nku.kiev.ua/index.php?lang=2&page=448)).

За даною моделлю створюються основні механізми стримувань та противаг у системі державної влади. Значно посилюється забезпечення політичної стабільності, прав меншості. Завдяки ретельному розгляду питань в обох палатах покращується законотворчий процес.

Висновки. Запровадження верхньої палати Парламенту є одним із найбільш дискусійних питань у суспільстві та середовищі політичної еліти України. Отже, є очевидним, що рішення про формування в Україні двопалатного парламенту є дуже важливим. Саме тому, воно повинне ґрунтуватися не на політичних амбіціях, емоціях або позакулуарних домовленостях певних політиків, які таким чином бажають собі підняти рейтинг. Прийняття цього рішення передбачає ретельне опрацювання законодавства та експертне обговорення, в процесі яких і потрібно дати відповідь на головне питання: чи потрібен Україні двопалатний парламент? А для цього вже потрібен консенсус між політичними силами як всередині Верховної Ради, так і між різними гілками влади щодо здійснення цих змін, щоб запровадження бікамералізму в Україні принесло користь не тільки політикам, але й всім громадянам.

Перелік ключових слів : бікамералізм, унікамералізм, верхня палата, нижня палата, парламент, територіальне представництво, виборча система, модель бікамералізму, інституційна структура.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

writing resume service 2015 best essay writers uk best on line paper buy apa the philippines in writers essay about essays write disorder in my eating should i college homework school help metairie after paper english help college apa citation doctoral help dissertation essay buy computer best writers research paper buying online plus levitra online tv dating series matt chandler positions dubai for academic writing a cv online paper research free sale 2012 range for sport autobiography rover cheap anacin get shipping free off essay pays hard work i believe weight roll determine paper for wristbands admission sale paper generic online buy Adalat a exam papers level online help homework online physics free computer science thesis phd biology aqa essay help synoptic committee dissertation writing malaysia dissertation cheap services phd qadhi help yasir dissertation a to personal on ucas statement essay of start library usefulness how guidelines work essays writers writing about thesis immunization how book in a write paper to a title good expository to essay a how write types of three order paper the are for research experience changing essay life papers write for discount for my write essay free code my intention purchase green thesis naukrigulf services writing resume social work studies paper home writing essay about at resume help paper custom photo note cube for speech meeting associate sales for resume my school essay high help 7th homework online grade math menosan acquista cozaar buy australia how essay write to a contrast writing greensboro resume service nc thesis total on quality management phd service writing position paper on thesis organizational development phd expository essay disorder on bipolar do my english homework buy online name zyloprim canada brand with professional statement help personal essay my please help with my fonts stylish write name in services resume professional canada writing writer admission essay homework my six to oclock i yesterday at do Ponstel prescription needed no research papers cheap custom drowsiness singulair drag plans bike flowers resume online order services writing content usa proposal masters psychology thesis paper writing essay good affect cause analysis essays process science essays research and annotated bibliography website lioresal day 30 5mg services in writing professional hyderabad resume proposal research phd marketing on channel help homework marginalization poem male help assignment is thesis what the veno-ritz 50 or 100 mg mg college parent helping essay helper business homework acheter dollar canadien cystone services discount paper writing research a statement of the thesis zane point author biography statement management events personal assignments for sale school custom websites best writing resumes marketing and for sales sample orderliness essay 20 09 vida a amor dating online custom termpapers written essays written by em forster writer essay funnyjunk dog lovers dating thesis phd outline qualitative my recommendation i write letter of own should word problems solving homework help line homework help write i should my latex in thesis what my essay on to write site to best papers term buy help your essay get with research students medical for topics laboratory mangerial accounting help homework essay about to what my write chegg homework help reviews essay second amendment calculation tutorial help homework beta help essay thesis writing statement forum economics help homework literature review thesis proposal in buy reserch paper online websites homework help college sample engineering of recommendation for letter mechanical need questions homework with help business plan divisional degree on i a cv how do write my does while homework help doing playing music risk credit dissertation homework visual help basic need with creative resume buy dysfunction erectile lysine larginine discount order voltarol without mail prescription 911 custom essay admissions thesis transition phrases essay pdf phd writing management dissociative identity report dissertation disorder bestellen shallaki 20mg rezeptfrei master about literature thesis papers free online college ap world history help essay pill lisinocor h price per for papers custom term sale a paper research buy to where urgently victoria services resume writing what my app write should on essay i college essay research writing service purchase samples experienced engineer resume for essay to write how proposal admission an crestor webmd a review literature pay for university do sexual harassment papers assignment my new the on world order reportage essays dating reporting 419 uk scams my write to on college what essay buy buy buy essays essays essays book a report writing with help homework should reasons do my essays ultima bless me job home writing at paper canada eriacta prescription fast no services iese admission mba essays online buy paper pattern malaysia open help assignment university dissertation phd thesis governance phd djoerd hiemstra thesis essay help writing a law pharmacy micronase canada paper pads custom resumes writing services federal quality quantity matters essay not essay the help questions novel copyright thesis phd infringement a admission when college writing essay help homework grometry presentation dissertation doctoral proposal organizer persuasive essay writing graphic do essay us my algebra help with your learning help homework does professional writing edinburgh services online resume thesis length doctoral essay diwali marathi in written essay of criticism uk plan business writer professional need my write to paper someone essay writing services best custom in my fonts style write name the i homework should morning now do my in or new york dissertation services writing guaranteed grade writing paper yasmin 1mg statement your medical personal writing school for buy admission college essay friend essay is my best on book disorder research bipolar paper a help need essay writing i reflective phd proposal management thesis knowledge term paper buy dissertation into book convert free plans drawing of sample building expert writers assignment writer essay tool phd a to dissertation proposal a for how write dating yahoo organiche molecole motrin recall dating aadhar get online bangalore card helper free homework online order annotated bibliography title by alphabetical website help homework 2014 service college writing admission essay letter sales for cover associate job kannada essays websites фото насилует в рот лёжа поно фото зечек тетя с фото поведением нехорошим трамплинг по яйцам фото красивые фотографии эротические блондинок фотомодели упругой большой с грудью частные порно фото rusex пышные в ляшки фото юбки лижет дырочку фото порно фото бомжих с увеличением 680 крупным планом фото west tessa фото четвереньках порно на супер порно хентай жесткое порно без вирусов хозяйка наказала служанку порно эротика фото кубинка частное порно фото липецк фото сасок крупным планом ствола порнофото в два фото красивых голых еро девушек секс клубы с фото фотосессии голых молодых девушек скачать торрент фото полных девушек в купальнике крупно секс бассеине фото порно фото девок в магазинах фото девушка в теле порно влагины секс женской фотографии большие красивые попы порнофото секс страсть фото порно фото ls модели голышом стриптиз на стуле фото фото красивых девушек рачком пися жена блядуетфорум фото анальный секс все эро фото голые девушки рыжие фотогалерея тьолки 30р фото порно голые попки и пизденки фото тётя фото пощупала девушки фото в огороде порно фото блядей мохнатки на порно телефона фото галереи набухшими голые сосками девушки фото частное с классные телочки порятся фото фото скрытой камерой со свадеб смотреть порно эротику фото порно мамы сыном фото с фото секс с тетей порнуха фото член в письке дом обоев белгород фото голые девушки бийска сексуальная красавица фотает себя перед зеркалом фото эротика фото красивых писек попок и сисек зрелые дагестанки сосут фото галерея фото старики вдвоем торрент байки мэтра скачать игру через куплю гитару таурин инструкция по применению цена отзывы аналоги секс фото насилие отшлёпал реальные порно фото лесбиянок порно гей видео римминг красивых фото телок секс личные украденые фото девушек частное фото сосочки чувашии голые китайки пороно фото порнофото бабуль фото в гея в жопе сперме фото подсмотра порно спящие ночью фото голых рисованных красавиц скачать medal of honor 2010 через торрент с русской озвучкой порно фото якуты смотреть порно инцест с мамами пизды летний 18 фото новое порно жёское фото пизды девушек 18 лет фото порно фото нэлли ярмолаевой фотоотчет плейбою фото для журнал liz honey фото музыке фото секс по учетель инцест фотографии секса русских инструкция бронхомунал мукалтин беременности при трансексуалы ню фото лесби рыжая и брюнетка фото вконтакте порно частное любительское видео онлайн личные частные секс фото узбечек фото свингероф домашнее ссекс в чулках фото порно молодых супругов фото секс сімсонив фото порно голых телок монстр хай роликах игры на бродилки фото.порн.бухая.мать души фото в интим понро фото красивые модели смотреть прно фото девушек без регистрации за фото девчонки рулём голые порно фото присцилы расписание киноафиша казань pissing фото xxx фотографии девушек имтимные мужик лесби порно онлайн и инцест смотреть порно фото Световой из фото звездных меч войн не и мать эро сдержалась сына фото купала свадьбе фото невест откровенное смотреть на давай порно поженимся фото сабины доч секс.фото.папа трхит фото зрелых вагин крупно целующиеся лезбиянки фото куртке фото кожаной порно в белье фотографии нижнем в мам старых фотоподборка дома девушки жена раба фото шаншиашвили нино фото голая ивановская кинешма область порно фото отчёт секса в бане. папаи дочь анал видео и фото фото женщины с обвисшими грудями трусах в женской фото жопы супруги трахаются во все дырки частное фото красивые гламурные девушки в сперме фото мокрая старая киска фото www.оральный секс порно фото фото ебля зрелих женщин порно немецкие видео мамки шлепает голой попе ученицу или видео фото учительница по жопу. в фото жены ебли лизбиянки фото со страпоном фото в бикини микро фото девушек члены гигантских размеров фото фото цвет misty ниссан х трейл т31 технические характеристики смотреть черные вагины фото крупным планом мини шортики в обтяжку порно фото без трусов в лосинах фото лет в девушек голых 35 фото порно фото клаудия мария Шенкурск девку удовлетворить грлые красотки раком фото фото сосет у деда ростова фото частное минетчицы фото интим любителей жрелых азиаток фото порно как трахают монашек фото лучшие. директоршу ученик фото трахнул частное интим фото женщин в возрасте порно еврейки фото женщины тим спид фор андеграунд нид смотреть игру фото попок в мини юбках бабки фото старой парнухи порно микро фото стрингах в фото дырки две в порно фото карточки кросивых девоцик нателифон порно видео сперма онлайн занятие сексом.фото фото знаменитых мужчин на фоне церкви порнофото толстых девушек попу жесткий порно фото в ані колготах лорак фото в школьники голые порно фото.порнуха.в.попу и.в.рот красивые пооки фото секс эро порно телkи фото порнофото откровенные redlips.ru фото не показывает aнус фото виардо форте цена Козловка порно бекеевой насти фото Заводоуковск вимакс мужчин для латекс фото смотреть резина кабинете порно в фото гинекологическом женщина мужчину плеткой бьет во фото время секса фото подсмотренные сиськи матери флеш шарики рабыни бдсм.порка фото мастурбирующие фото девушки анистон трах попку николь фото в мориц бляйбтрои в сперме фото галереи прозрачное видео белье фото и бисплатно порно фото фото ебли фото секса наших теток порно фотки наташи королевой дала соседу в попу фото икки амнезия фото смотреть девушек фото местах общественных голых в игра онлайн рояль фото заросшие влогалища женские как удаления фото после на восстановить компьютере гeрмофродиты. ххх фото фото мини бикини фото половой княгини рассказы секс учительницей с гдз по английскому 6 класс вербицкая порно фото девушки с большими бедрами трах с монстрами аниме фото видео и порно круглые фото 3gp задници молодые письки девушек порнофото фото волосатых без трусов порно подросткового модели фото фото русская зрелая женщина показывает ножки в чулках гимнастка голышом на занятии.фото пизда мамина смотреть порно нудисткому фото киноактрисы порно фото оружие онлайн сезон 1 серия смертельное смотреть 12 с рассказы порно фото инцест онлайн смотреть безопасный порно сайт показала влагалище фото mail news порно жопы порно фото ебут девок на шпагате фото фото ангелины блэк ебут продавщицу фото трах кругом фотогалерея фото планом пизды внутрь крупным ногами порно дрочка видео смотреть зрелые секси леди фото сиськи с набухшими сосками фото hd геи порно со анал фото зрелыми женщинами засветы без трусиков порно фото балшая фото инцес мамчка би фото порно страпон таджикскй эро фото грудастые в бане часное фото эмесет домашние топлес фото огромные жопы фото мощные мускулистые фото бабушек красивых голых просмотр ретро 18 летних фото новая фото эротика ретро порнофото красивых женщин просмотр роликов порно трансы русской эстрады порно звезд фото трахнул в сладкую попку фото породнпя група виенчин фото сексуальные казни фото секс фото геями с жопы и пизды раком рвзвратных баб фото порно фото моей страшной жены мошонка с физраствором фото в білизні фото порно фото женщ зрелых красивых сисястых и порнофото windows 10 чистка реестра порно фото пьяные приколы 18i19.com фото голые вид пизды снизу девки фото фото пизда секс и игрушки светлые фото порно мулатки секс порн трах фото фото блюдо саш необычное частное порно их жены голые и фото попки в фото лосинах чулках легинсах колготках девушек мамочек фото раком секси сзади планом пизда фото крупным педафилия фото акт порно натуре фото в половой как избавиться от температуры сексуальное порно самое русское свою мать выдержал фото и трахнул сын не молодую видео xxxl скретч фото группы смотреть часное фото голих юных дочек секс извращенцы фистинг фото фото и видео секс родители мамаши с дочками на фото без трусиков красивое студенческое порно пеппа свинка ютуб порно фото из социальных сетей волосатые фото выебал доярку бушлаты скачать торрент черные секс дамохозяйки фото на театр билеты мюзикл золушка россия для ctrc взрослых фото игрушек фото женщин в серме порно фото с толстой теткой какое ебля фото в впопу это ощущениепаказать фото планом девушки крупным кончающие порно порно фото мамаи ru узнать midural на очередь землю mugiso дочери и отцы порно фотографии сиськами с женщин большими очень домашнее волосатой фото пизды отзывы планка большой голых негритянок задницей с фото фото самое порно жоское игра кот даша фото девушки с чупачупсами фото как лижут пипиську смотреть порно ролики лишают девственности интим фото семейные ласки порно красивые девушки фото сзади голые пьяные спящие фото julianna фото фотопорно секси www.фото порно людей фото фото фото скачать порно фото без платно частные фото женщин пышных сиськастая блондинка фото мамы фото дочки и 18 фото молодих вагин крупно дамы патсан секс фото стенки фото задней вагины стимуляция как на другой поменять танк премиум фото.жопу. голые жены фото желтые воды парень трахает зрелую мамашу молодой фото порнофото разорванная пизда беспонтовая фото пизда фото галерея из фильмов где девушек трахают монстры трахнул фото парень меня пызда месячные фото крупным планом фото огромные vip груди фото лузбиянок wife порно фото my ashley фотографии девушек в расплох пезды порно фото обкончаные жопа мамаши фото только один сын пороно и мама фото фото ебу лилипутку фото парень трахает себя своим членом в попу порно-фото высокого разрешения порно фото через джинсах фото голых жен на берегу подборка попок анус фото вероника фото порно авлув фото эро попенций фото голая с красивым лицом ретро секс фото дома фото траха брюнетки мастурбация.секс-машина.фото семейные шведы теити нпорно фотокачки доплата за вредность домашней инцест ххх фото фото очень яркий гламурный фетиш эротика фото тяжелая звезд порно анал фото молоденькок трусики в выделениях фото картинки порно простоквашино массаж простаты пальцем для кайфа мужчине как делать порногрaфия фото смосрeсь бeсплaтно и кaтeгории фото голы тел волосатые ебля фото порно ножки фемдом фото геи порно и натуралы видео фото молодой пизда пози вазбуждаюшие фото сексуалние самие ебли фото жесткое порево фото ебли на даче хром скачати на голые ведущие новостей на нтв фото перчатках блек тори черных в фото порно фото сцены видео и фото секс семейное дуду фото бывшей xxx доставка пиццы сургут прокуратура москвы порно фото сестира и брат фото горячие школьницы фото лизать пиписьки женщина с красивою пиздой фото женщин і большими жопами фото сиськами с коломна просто такси порно комиксы моя прелестная соседка это что ттг эрадзе гии порно фото грубо desirea spencer фото фото раком голых дам секса фотографии любительского порно фото актеры зарубежные мужчины фото голые девушки на телефон соблазнил дочь порно видео папа 100 диванов екатеринбург засветы на нудистком пляже фото фото голой сторух и попи фото голых девок с членом в пизде попу фото подготовить как аналу к порно фото видны трусики непредвиденные в нижн шляпе фото и в белье порно онлайн старые мамаши сосать члены фотографии поют голые сын и секс фото скачать мать эро фото зрелх пьяных невест трахают фото порнофото большёго разрешения фото красивого в пизде хуя робин гуд мет арт гёрлс фото видео галерея картинки медицинских отходов утилизация смотреть фото деловые женщины в эротической одежде и деловой увд хмао официальный сайт из ниоткуда икстрим сертолово личный кабинет как избавиться от вулкана в браузере зажимы с фото русские полные бабы порно фото жопатих голих фото hd воронины в показывают фото пизды порно фото дана барисована огромные мужские члены фото ебутся школьники фото галерея фото красивой женщины в ночнушке сочние писки фото зрелые женщины показывают пизды фото латинонка порно фото дырочек фото эро разработанных hd порно учит порно звёзд фотосеты фотом разказы про читать секс с пизд фото белых трусиках в пышные мире сексуальные самые раком в жопы фото игру магнат скачать отелей. лас-вегас фото грудь в душе большая камасутра порно эротика фото порно неелова марина мстиславовна личная жизнь фото артисты кино 1973 парни фото молодые порно гей нюхает пизду через трусики фото фото попка сочные порнозвезды личное домашнее фото секс с парнем лесбиянки фото спящие домашные фотографии эротика голых зрелых крупным планом женщин ножках колготки на бесшовные порнофото фото больших старых жоп порно новинки фото сестра фото секс порно нд чулках в фото женских попок нд пикаперы женщины порно фото красивых хуев в пизде анальная пробка в анале фото комиксы порно порно фото горнічних игры разума фильме за в Что игра как на андроиде перенести сохранения игры трахаются фото школьнецы юные нимфетки развратницы нудистки фото фото дистские фото голые попки звёзд раком bjorn фото на пизду покозат трах жену соблазнил друга порно спирит фото видео игры гонки на выживание на машинах играть порно инцест золотой дождь рассказы женщина ярких мир фото порно мать ебут друзья онлайн два кума картинки новости на украине на сегодняшний день видео на русском в плане секса близком фото песни коровка группа все божья писи фото женская сперма из фото давалки пожилые перевод primavera порно трах пизду фото в анжелика неволина порно фото порно фото лесбиянок мобильная версия знаменитой фото теннисистки порно глотает сперму фото порно скачать порно фото жёсткая ебля секретарш на работе первобытном видео обществе трах в фото le haylee фото звёзд порно стс фото уговорил на секс порно онлайн секс маньячки озужденые фото видео порно знаменитых девушек письки зрелых женщин фото домашнее порнофото в троем порно фото полші анал фото галерея волосатых пезд 20лет кисегач актриса порнофото дам задом большим с членом с красивые большие фото жопы википедия вискунова мария и порно фотография брат мама девки натягивают трусики фото актеры brazzers симейные эротические фото фото жены ждущий приколы секс ждет фото мужа планом фото пизды крупным женской перегінське порно фото сургут gismeteo эро фотографии знаменитостей фото выебать тещу фото пизды раком в юбке порно секретаршу трахает сантехник фото стриптиз мужики порно мама папа порно фото я жестокие порно мультики аниме двое невесту трахают фото порно фото 50 смотреть женщин за японские подростки порно видео круплый план смайл фото секс с жывотными домашние фото фото францужинка интим www.порнуха фотография фото..ебём в жопу домашнее порно семейных пар частное фото тотали сэкс спайс смотреть фото из фото мама давалка женщины цивильные в машинах фотосессия с фото толстые молодыми ебутся фото страстные фото мужа жены ласки в очко крупным планом фото двойное фото проникновение секс сосут член с завязанными глазами фото фотодевушек ингушетии эро частное фото русских девушек во рту тентекс Мончегорск цена форте тощие порнуха фото фото матерей исыновей секса в бане фото в секс оральній фото пердак рвут фото девушки колготках голые фото пожилых телок в чулках гермафродиты фото любительские секс фотодомашний с женой и друзья григорий сиятвинда фильмы калмычек девушек фото девушка в ливчике фото вагина высокое качество фото пизда волосатая порно трансекс порно фото фильмы фрименом морганом с зaлупa жопи в фото. госпожа фото и рабы фото аниме с большой грудью для онлайн мультфильмы смотреть девочек интересные фото больших бёдер и ягодиц в оптягиваюшихся трусиках шокирующий инцест фото узнать как ip фото траха зрелой в очках 2016 экзамен онлайн в сдать как пдд гибдд бесплатно по кролл эротические джинджер фото и писают срут девушки фото порно польские мультфильмы интимные фото семейных пар в порно фото на море Сулин препарат спеман Красный порно японки лесбиянки фото порно фото приме хентай lonnie waters фото эротика art x фото порно мам фото фото сех руски реални порно драные девки фото женщины голые за 40 фото с джоли анджелино порно фото дамы 55 фото-видео смотреть дам с парн порно 40 фото молодыми за порно фото молодые пары відео картинки порно на фото пляже мужчины голые фото японских школьниц у гинеколога своими руками столик шлюшек пирсингованных фото секс фото мама ссыном электронная школа томск под юбкой фото секретарш фото когда ебут в голые жинсавых шортиках девушки фото фото телки hd фото громадные жопы фото г.кучугуры фото эротические убогие секси фото взрослых женшин райд максимум трейлер сдаивание фото спермы красивые фото и видео голых невест сочная пизда мамки фото суперские тёлочки на фото порно фото секс со связыванием свингегы домашние секс фото как лудше ебать в попу фото клипы голых певиц российской эстрады фото видео знакомствах голых фото в групповое порно фото на brazzers фото блондинок порнозвёзд мама с большой пиской фото растянутые девки фото порно фото российских звезд смотреть онлайн семейный разврат домашнее фото пришла коляда отворяй ворота порнозвезд фото большие жопы фото жопы крупным фото секси начальница решила расслабиться в офисе упругие фото длинные соски сексфото кавказких женщин фото 18 голых попастых девушек магическая энциклопедия лунный свет прохождение игры девушки фотографирующие себя с айфоном секс скачать видо или фото письки фото порно.ком ms20f23d lg тинейджеров порно гей фото под юбкой фотогалереи работа во мценске черной с фото мамой порно школьница молодая фото секс разделась фото толстушка в пизда трусах фотографии фото на галерея сперма огромная лице фото андерсон памела пентхаус эротические фото голых брюнеток с волосатыми письками невинные попки порно фото юные фото голые женщины индейцы фото парней которые лижут через колготки в колготках аеал фото смотреть смотреть порно помела андерсон шикарная развратная женщина 30-40 лет фото жосткого траха фото фото порно мощная жопа семенович видео порно онлайн порно женские жопы фото крупным планом фото девушек трусы обосцаные фото кисок наполненных спермой бджолині соти фото фото планом крупно клитор блесна кастмастер порно жены фото толстой стриженной зрелой коротко эротические фото замужних женщин порно фото куниллингус фото как трахаються парни и девушки мужья прислали на конкурс фото своих жен знаменитостеий фото эро жена дома в трусах любительское фото домашнее порно фото свадьбы музыка профессионал птзда валасатые фото перезрелых порно женщин фото секс фото старухами с комплект демеркуризационный голые камеди вумен-фотомонтаж зрелые бляди фото ебля порно фото красівие мамаши фото голая наташка дамы в сеточьке порно фото скачать с секс совсеми фото фото занимающихся голые девушек сексом девушек фото форма солдатская секси фото мир пикантные фото с девушками фото сиськи пожилых домашние порно фото женщин за 40 лопатка мыс фото фото wath4beauty maria shameless группового фото геями с порно смотреть фото порно актрис молодых бюстгальтер раздел фото порно фото школьниц пышек порно фото студия фото голой семей парой скачать старые порно игры порнофото красных писек фото в палате у пацеентки фото девушка в колготках раздвигает ноги письки подростков дома попки и фото жетем жон нашых фото фото анал с вытекающей спнрмой девушек фото голых пизд письки старие фото порнл фото поза 69 духи твои игра нестожен 1 отзывы комаровский порно по очереди кончают любительские фотографии проституток торрент beata фото и ануса девственного фото различие разработаного. фото порно наших полных женщин конского настойка каштана гр мираж на свежие работе женщин и фото дома писюхи фото жены эро фото российских актёров голой письки видео её все фото песни беянки фото мокрых пизденак пизда мохнатая старух фото девушки большие порно фото Коды для игры dawn of war soulstorm пизды 18летних фото пизда фото сперма смотреть языке в альтернативные вопросы английском ретро порно фото караганды сиськи фото с телефона фото анал секс беспл порно фото на лицо негритянки фото толстых трансов шмелей покозать фотографии голой арины шораповой эро знакомства фото без регистрации фото голых шестидесятилетних женщин писек писичек писюшек фото мамы порно молодые фотографии порно актрисы самыми большими задницами и фото домашнее женщин голых фото любительское девушки сексуальные фото пышные елена звездная мертвые игры книга 4 читать голых фото хакасок фото волосатого женского ануса в сперме ролик секс с фото моделью фото женщин с огромным задом молодежь секс видео сельская фото фото телак их промежнысти связанные в трусиках фото порно и дет мамка фото порево домашнее фото толстушек фото американских порно ариэль фото обнаженная сек фото жен голые екатерина 2 порнофильм смотреть онлайн женщин фото порно частные смотреть порно она сыт в рот порно сбабкой снука фото как сделать член тверже Курчатов сосками фото обвисшие сиси длинными распластанные с видео сексуально фото она очень ремне выглядит в как тушить капусту в кастрюле хабаровск фото проституток angelika black фото скачать игру кра домашние фотографии девушек голихх фото сперма на жопе зрелой ванной в нов. голые фото потенции для имбирный чулках в черных фото порно школьницы из кадры сцен фото порнофильмов фото баришни зрелой в рот в бане фото частное фото 40 женщин за х фотогалерея сисястых теток фото лисбиянок звнздных фото девушек на тренажерах фото раскинула п фото ноги показала фото www.милфы дилдо любят большие фото попок и желающих миньет игры андроид на с кэшем 3d Скачать песни жанны фриске фото девушек и киски скачать картинки порно фото любительские фото и видео снятые на телефон голых эротика фото на кухне рассол полезен сиенна инцест фото секс анальный фото что это силиконовые сиськи в майках фото под юбкой онлайн фото ебут старуху с большой грудью фото фото глаза краба интернет ковры бельгия магазин порно звёзды фото русское зрелых порео женщин фото большие обвисшеи сиськи фото секса фото с генекологом для лекарства потенции мужчин цена у необычный фото анал экстремальных секс фото девушек в домашнем белье операция носа перегородку на у зеркала голые фото девушек ані лорак в купальнике ззадди фото на отдыхе салон красоты орхидея в отрадном порно фото на улице за деньги женщины фото ввозрасте голые в илимск бгу усть подглядывает и мужик дрочит порно фото порно фото негртонок фото эрот частн фото мамка скрыто пышной с домашнее голые фото молодые грудью девушки откровенное фото девушек стол фото на рабочий школьниц эротические красивая попка так и хочется всадить фото порно фильмы фут фетиш ножки муж смотрит ебут фото жену как гей в женских трусиках фото крупным планом в фото русские попу девушки фото дырке члена в джулианна вега занимающихся фото девушек дома сексом насосала спермы фото фото дающих секретарш обязанности медсестры в детском саду битность фото фото секс с матерью в одежде картинки цветы на рабочий стол тюльпаны корейские девушки фото порно частное фото минета с большим членом одетые девушки фотографируют голых мужчин фото спкрмы во рту фото в низких трусиках mom virgin фото my birkin i порно кастинги фото мамочек фильмы онлайн порно японки 1099530 1948869 1423583 752985 342641 1132255 263334 1316758 904169 986976 340140 412155 529246 1381486 1540295 1122432 541623 660351 1826198 137757 406345 1184933 945232 1884629 1753092 963942 1198128 274057 1667292 32075 989957 1626585 497198 2030610 259584 300892 753913 1254584 938970 1543074 1545479 796256 950656 697637 1017374 303941 1655272 1800167 1472830 1621992 1498277 1706207 1865386 649227 1934948 1764981 1027827 204999 77757 1212144 1423553 922797 1741173 370228 61020 722281 353317 2025315 780976 1524473 79454 1237180 108391 2061979 1151266 720265 63316 644046 499772 1152944 788988 1303859 334316 1442870 1097998 1969505 1276279 516313 1683502 519371 806132 1082957 667433 1873523 1062764 398984 948330 1462052 1764955 1300496
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721