ПЕРСПЕКТИВИ УДОСКОНАЛЕННЯ МОВНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Анотація. У статті проаналізовано чинний Закон «Про мови в Українській РСР» та його роль у становленні державної мовної політики в Україні, охарактеризовано базове законодавство щодо мовної політики України, досліджено статус державної (офіційної) мови в Україні, визначені проблеми деформованості мовної ситуації в Україні та доведена необхідність та перспективи прийняття нового Закону про мови в Україні.

Annotation. In the article Law in force is analysed «About languages in Ukrainian SSR» and his role in becoming of public linguistic policy in Ukraine, a base legislation is described in relation to the linguistic policy of Ukraine, investigational status of official language in Ukraine, certain problems of deformity of linguistic situation in Ukraine and well-proven necessity and prospects of passing a new Act about languages in Ukraine.

Постановка проблеми. У системі державних пріоритетів мовна політика посідає чільне місце, оскільки її стратегічним завданням, поряд з гарантуванням мовних прав людини, є утвердження суспільної злагоди і політичної стабільності, забезпечення єдності держави і зміцнення української державності.

Пріоритетом мовної політики в Україні є утвердження і розвиток української мови – визначального чинника і головної ознаки ідентичності української нації, яка історично проживає на території України, становить абсолютну більшість її населення, дала офіційну назву державі і є базовим системоутворюючим складником української державності. Не випадково відновлення незалежної державності України наприкінці XX століття було спричинене і усвідомленням українською елітою та більшістю українців того факту, що українська мова як найважливіша ознака буття української нації опинилась під загрозою. Без повноцінного функціонування української мови в усіх регіонах України українській нації загрожує втрата статусу і ролі титульної і державотворчої нації.

Державна мовна політика має унеможливлювати перетворення України з суверенної національної держави в денаціоналізований географічний простір, який стане легкою здобиччю тих держав, мови яких витіснять українську і стануть панівними на всій території країни або в окремих її частинах.

На даний час мовне питання, яке визначене Законом України «Про основи національної безпеки» від 19 червня 2003 року [25] пріоритетним загальнодержавним інтересом, постає одним із значущих у політичному дискурсі. Відсутність досконалої законодавчої та нормативної бази і політичної волі державної влади не сприяють активізації мовної політики, внаслідок чого українське суспільство поділилося на україномовні та російськомовні регіони.

В окресленому контексті видається актуальним виявлення фундаментальних засад, основоположних характеристик мовної політики України, а також тих умов, які сприяють (чи заважають) її становленню та розвитку.

Отже, в умовах становлення демократичного українського суспільства, в умовах трансформації ціннісних орієнтирів у структурі суспільної свідомості, вивчення механізмів виникнення та розвитку мовної політики набуває особливої актуальності.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Постановка проблеми мовної політики була результатом наукових досліджень у різних галузях соціально-політичного знання. Це, зокрема, праці Г. Абасова, М. Антонович, О. Бикова, Т. Бикової, Н. Ботвиної, Н. Бурлаки, Л. Волги, Л. Воротняка, О. Гавриша, К. Ганюкової, О. Герасимової, О. Глушича, М. Губської, Е. Дудника, А. Емірової, В. Заблоцького, О. Калашник, С. Калітки, Т. Ковальової, Б. Козьмука, А. Корж, А. Котенка, А. Кургузова, О. Левченка, О. Литвиненка, Н. Ломінської, І. Лопушинського, О. Мірошниченка, В. Оржехівського, В. Петренка, І. Плотницької, О. Рафальського, О. Сергєєвої, В. Тертички, Т. Тіунової, С. Шумлянського, Д. Яроша та інших.

Мета статті полягає у комплексному політологічному осмисленні та аналізі мовної політики як суспільного явища, особливостей її становлення та розвитку Україні, а також визначенні її ефективності.

Викладення основного матеріалу. На даний час державний статус української мови визначається Законом України «Про мови в Українській РСР» від 28 жовтня 1989 p. № 8312-11 [22]. Даний Закон підтвердив соціальне призначення української мови як державної в УРСР, але не оминув і визначення російської мови як мови міжнаціонального спілкування народів Союзу РСР. Офіційними мовами в УРСР згідно з цим Законом де-факто визнаються українська та російська мови.

Однак за ситуації, котра склалась в Україні, проголосити українську мову державною виявилось недостатнім. Гостро стояла проблема визначення поняття «державна мова», законодавче регулювання її використання. Будучи проголошеною державною, українська мова не стала у багатьох випадках мовою офіційного користування, Мала місце «місцева мовна законотворчість», як визначив Президент України Л. Кучма неконституційні рішення деяких органів місцевої влади щодо надання російській мові статусу офіційної, як це було зроблено в містах Миколаєві, Одесі, Харкові, Горлівці, Харцизьку [3, с. 3].

Закон «Про мови в Українській РСР» був неоднозначно сприйнятий як широким загалом, так і фахівцями – юристами, політологами, мовознавцями. Дехто з них вбачав у новому Законі закріплення гарантій до вільного використання мов в Україні, інші вважали, що з його прийняттям будуть запроваджені суттєві обмеження у вільному використанні російської та інших мов [26, с. 116], також акцентувалась увага на його половинчастості та недоконаності. Суттєвим недоліком цього Закону вважалося те, що, поряд із державною, російська мова проголошувалася мовою міжнаціонального спілкування, іноді офіційною [1, с. 73], що надало підстави прихильникам двомовності тлумачити останню як другу державну мову. Виключне право на відносини України з іншими республіками і державами надавалося також російській мові, а вільне користування російською мовою, як мовою міжнаціонального спілкування народів Союзу РСР, забезпечувала також Українська РСР. Закон, таким чином, зводив нанівець проблему відповідальності за втілення державної мови в життя, оскільки значна частина посадовців і тих, хто причетний до мовного питання, є громадянами України, але не українцями за етнічним походженням. Вивчення української мови та користування нею не стало, а за таких умов і не стане, потребою й переконанням значної частини громадян неукраїнського походження.

У Законі йшлося про термін у десять років, протягом якого передбачено здійснення заходів, які, начебто, повинні забезпечити розквіт мов в Україні, української зокрема. Політологи, юристи й мовники відзначають, що цього не сталося, хоча позаду п’ятнадцять років, і навіть у державних установах панує російська мова. Протягом усього цього часу висловлювалося чимало зауважень щодо недосконалості Закону про мови в УРСР. Представники різних політичних партій, громадських організацій звертали увагу на найрізноманітніші вади та недоліки мовного законодавства. Одні вважали, що майже в кожній із сорока статей Закону обумовлюється особливий статус російської мови. Такий підхід до державної мови не обумовлює необхідність оволодіння нею громадянами всіх національностей у державі [17, с. 187].

Дослідниками відзначається непослідовність закріплення в ст. 6 Закону про мови в УРСР обов’язку службових осіб володіти мовами роботи органів і організацій. Згідно з ч. 1 цієї статті, службові особи повинні володіти українською і російською мовами, а в разі необхідності – іншою національною мовою в обсязі, достатньому для виконання службових обов’язків. Проте вже в ч. 2 цієї ж статті вказується, що «незнання громадянином української або російської мови не є підставою для відмови йому у прийнятті на роботу. Після прийняття на роботу службова особа повинна оволодіти мовою роботи органу чи організації в обсязі, необхідному для виконання службових обов’язків». Проте законодавство не встановило терміну вивчання мови після прийняття посадової особи на роботу. Тому в ч. 2 ст. 6 Закону про мови в УРСР фактично зводиться нанівець вимога, викладена в ч. 1 цієї статті. До того ж у законодавстві не встановлено «обсягу знання мови, необхідного для виконання службових обов’язків» і хто його має визначити. Закон України «Про державну службу» взагалі не містить згадки про обов’язок службової особи володіти державною мовою при виконанні своїх обов’язків на роботі [28].

Варто також звернути увагу на ст. 27, в якій підкреслено, що в «Українській РСР навчальна і виховна робота в загальноосвітніх школах ведеться українською мовою». Але в цій же статті Закону виділено, що «вивчення в усіх загальноосвітніх школах української і російської мов є обов’язковим». Зрозуміло, що даний Закон приймався, коли ще зберігалася радянська політична доктрина і тодішня державницька мовна практика. Уже в Законі «Про освіту», який був ухвалений Верховною Радою в 1991 р. [24], а також внесених до нього змін і доповнень в 1996 р. було записано по-новому: вивчення української мови в усіх навчально-виховних закладах, утвердження її як мови функціонування загальноосвітньої, професійної та вищої школи [34, с. 19].

На даний час, якщо брати до уваги Закон УРСР «Про мови в Українській РСР», то перш за все слід сказати, що він був прийнятий майже десятиліття тому: після нього відбулися події, які роблять його застарілим.

Новий етап формування мовної політики в Україні почався з прийняттям Конституції України 28 червня 1996 року [13], яка у ст. 10 проголосила, що державною мовою в Україні є українська мова. При цьому зазначалось, що держава забезпечує всебічний розвиток і функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя на всій території України. Держава також сприяє вивченню мов міжнародного спілкування.

Отже, у чинній Конституції України міститься важливе положення, що розвиток і функціонування української мови забезпечується не лише в усіх сферах суспільного життя (ця норма вже передбачалася Декларацією про державний суверенітет України і попередньою Конституцією), а й на всій території України.

У Конституції України було уточнено, що держава гарантує (а не лише виявляє турботу, як було раніше) вільний розвиток, використання і захист мов національних меншин України. Серед останніх спеціально виділено російську мову як таку, що нею користується значна частина населення України.

На сьогодні впровадження мовної політики відбувається через «складний механізм управління суб’єктно-об’єктними мовними відносинами в суспільстві» [17, с. 41]. Слід зазначити, що в реалізації мовної політики значну роль, окрім законодавства, відіграє структура владного управління. Після прийняття Конституції України почала вибудовуватися певна вертикаль управління у сфері мовних відносин. Так, при Президентові України була створена Рада з питань мовної політики; департамент як координаційний та організаційно-методичний центр, покликаний постійно аналізувати й узагальнювати практику законодавчих актів із мовних питань у складі Державного Комітету в справах національностей та міграції; сектор моніторингу мовної політики при Кабінеті Міністрів України, який спільно з науковими установами та громадськими організаціями здійснював моніторинг мовної ситуації в Україні; Інститут української мови у структурі Національної академії наук; Комісія з редагування та уніфікації українського правопису тощо» [17, с. 44]. До завдання цих управлінських структур входило питання реалізації та впровадження мовної політики, зокрема, експертний аналіз та моніторинг застосування законодавчих актів, контроль за їх впровадженням тощо.

Питання мовної політики в Україні на даний час визначаються також іншими законодавчими нормами. Так, ст. 9 Закон України «Про громадянство України» від 18 січня 2001 року № 2235-III [20] визначає, що однією з умов прийняття до громадянства України є володіння державною мовою або її розуміння в обсязі, достатньому для спілкування. Ця умова не поширюється на осіб, які мають певні фізичні вади (сліпі, глухі, німі). Отже, умовою набуття статусу натуралізованої особи є володіння державною мовою або її розуміння в обсязі, достатньому для спілкування. Ця умова не поширюється на осіб, які мають певні фізичні вади (сліпі, глухі, німі). У багатьох країнах (США, Канада, Франція) необхідно достатнє знання мови [30, с. 134].

Законодавчо визначеним є також питання про застосування української мови та інших мов у навчальному процесі в державних навчальних закладах України. Зокрема, Законом України «Про освіту» в редакції від 23 березня 1996 року [24] (ст. 7) та Законом України «Про загальну середню освіту» від 13 травня 1999 року [21] (ст. 7) встановлено, що мова освіти, мова навчання і виховання у загальноосвітніх навчальних закладах визначається Конституцією України та Законом Української РСР «Про мови в Українській РСР».

Відповідно до ст. 19 Кримінально-процесуального кодексу України від 28 грудня 1960 року [16] судочинство провадиться українською мовою або мовою більшості населення даної місцевості. Згідно ст. 7 Цивільного процесуального кодексу України від 18 березня 2004 року [31] цивільне судочинство здійснюється державною мовою. Відповідно до ст. 15 Кодексу адміністративного судочинства України від 6 липня 2005 року [20] адміністративне судочинство здійснюється державною мовою. Згідно зі ст. 3 Господарського процесуального кодексу України від 6 листопада 1991 року [6] мова судочинства визначається статтею 21 Закону України «Про мови в Українській РСР», тобто українською мовою.

У законодавстві України також передбачена обов’язкова вимога володіння українською мовою в обсязі, достатньому для спілкування особами, які вступають до громадянства України

Поняття «державної» чи «офіційної» мови використовується у законодавствах більшості держав світу. Ці терміни застосовуються як синоніми. Мова є офіційною, якщо їй надаються основні правові гарантії, котрі забезпечують її використання, сталість, підтримку в усіх сферах діяльності держави. Це мова, котрою держава самовиражається. Таким чином, статус офіційної мови регулює на мовному рівні відносини між громадянами та державою. Цей статус надає можливість громадянам наполягати на використанні офіційної (тобто державної) мови, коли вони звертаються до державних органів.

Деякі держави, наприклад, Україна, Литовська Республіка, Республіка Молдова, Словацька Республіка та інші, використовують поняття «державна мова» у своїх Конституціях та законах, інші, як, зокрема, Республіка Болгарія, Республіка Македонія, Республіка Словенія та інші, користуються терміном «офіційна мова». Деякі держави взагалі не використовують термінів державна чи офіційна мова, оскільки не мають потреби зайвий раз підкреслювати офіційний статус мови титульної чи державотворчої нації. Така потреба, на жаль, існує в Україні, де століттями українська мова нищилась на державному рівні [33, с. 10].

Що ж таке державна (офіційна) мова? Так, В.В. Головченко, В.С. Ковальский вважають, що державна мова – це мова офіційного спілкування [5, с. 39]. В.В. Кравченко зазначає, що державною мовою вважається визнана конституцією або чинним законодавством основна мова держави [15, с. 91]. І.Б. Усенко вказує, що державною мовою прийнято називати визнану Конституцією або законом основну мову держави, обов’язкову для використання у законодавстві, офіційному діловодстві, судочинстві, навчанні тощо [11, с. 44]. П.П. Шляхтун зазначає, що Державна (офіційна) мова – визначена в законодавчому порядку основна мова держави, що використовується у законодавстві, судочинстві, офіційному діловодстві, навчанні, державних засобах масової інформації тощо [32, с. 111]. Н.Г. Ботвина пише, що «…державна мова – це мова, якою складаються й видаються державні закони, постанови, укази, інші акти, ведеться документація в державних і недержавних установах, здійснюється судочинство, проводиться навчальна й виховна робота в усіх видах навчальних закладів, оформлюються результати науково-дослідних робіт. Державна мова – це основний засіб спілкування в усіх сферах державної, громадської й виробничої діяльності. Володіння й користування державною мовою забезпечує всім громадянам рівні можливості для повноправної участі в будь-якій сфері суспільного життя незалежно від їхніх національних, територіальних, мовних та інших особливостей» [2, с. 156].

Як зазначається у п. 3 Рішення Конституційного Суду України у справі про застосування української мови від 14 грудня 1999 року № 10-рп/99 [27] під державною (офіційною) мовою розуміється мова, якій державою надано правовий статус обов’язкового засобу спілкування у публічних сферах суспільного життя.

Відповідно до ст. 1 проекту Закону України «Про мови України» [23] державна мова – мова, якій державою надано правовий статус обов’язкового засобу спілкування на всій території України при здійсненні повноважень органами державної влади та органами місцевого самоврядування, а також в інших сферах суспільного життя, які визначаються законом; регіональна мова – визначена законодавством України мова, яка відрізняється від державної мови і традиційно використовується в межах певної території держави мовною групою, що за своєю чисельністю менша, ніж решта населення держави. І.П. Лопушинський також додає, що державна мова – це інструмент злагоди, єднання всіх громадян держави навколо загальнодержавних проблем, це інструмент добробуту й захисту інтересів громадян держави [19].

Отже, під державною (офіційною) мовою розуміється мова, якій державою надано правовий статус обов’язкового засобу спілкування у публічних сферах суспільного життя. Вона, згідно з поясненнями дослідників, належить до організаційно-культурної основи держави (її політичного механізму) – її (культурного (духовного) механізму) [4, с. 56-57].

Державна мова в Україні, як і державні символи та інші інститути є за своїм походженням переважно національними інститутами етнічних українців [12, с. 154-155].

Мова – живий організм, а отже, підлягає дії біогенетичного закону, що відображає єдність частини (індивідуум) і цілого (рід), окремого й загального. Таким чином, розгляд мовного питання в Україні в контексті процесу європейської інтеграції покликаний і здатний наблизити нашу державу до нового, цілком досяжного соціотворчого рівня.

В.М. Брицин уважає, що мовна політика пов’язана зі свідомим впливом суспільства на мову, і з цього погляду вона є концентрованим вираженням методологічних і соціальних засад, що визначають ідеологічне та практичне ставлення тієї чи іншої державно-політичної системи до функціонування, розвитку й взаємовпливу мов, їх ролі в житті народу. У центрі уваги мовної політики перебувають національно-мовні проблеми, що мають велике соціальне й ідеологічне значення; далеко не всі часткові зміни й реформи (наприклад, деякі зміни в орфографії, заходи щодо підвищення культури мовлення тощо) можуть бути правомірно віднесені до сфери її дії [29, с. 332].

Державна мова як спільна для всіх громадян виконує в суспільстві ряд надзвичайно важливих функцій, зокрема:

– інтеграційну – об’єднує людей, створює в них відчуття групової ідентичності, отже, сприяє перетворенню населення в суспільство;

– організаційну – виступає засобом мобілізації зусиль, адекватного передавання волі від одних структур суспільства до інших;

– інформаційну – забезпечує здатність підтримувати високу інтенсивність внутрішніх зв’язків, якими крізь час і простір поширюються інтелектуальні й моральні імпульси, що пронизують усе суспільство.

Отже, спільна для всієї держави мова дає змогу сконцентрувати весь інтелектуальний потенціал держави і таким чином у процесі історичного розвитку врешті-решт переростає в могутню рушійну силу для суспільного прогресу. Закріплення Конституцією України, законодавством державного статусу української мови є ознакою демократичної країни.

Сучасна мовна політика України може бути ефективною за умови існування чіткого механізму її впровадження, який є оптимальним у вирішенні різноманітних проблем у сфері мовних відносин. У цьому контексті злагоджені дії органів державної влади, науковців, громадських структур, які спираються на конституційні положення, можуть стати запорукою успіху [9, с. 85].

Ефективна реалізація мовної політики в Україні неможлива без сприйняття її «знизу» – усіма верствами населення, усіма громадянами нашої держави. Це завдання видається наразі доволі складним, оскільки велика кількість українських громадян ментально не позбулася залишків «радянського» мислення, що блокує сприйняття нею України як своєї Батьківщини. Показовим у цьому контексті є дослідження Центру Разумкова, яке було проведено з метою з’ясування таких питань: «чи є російськомовні громадяни однорідною спільнотою; як і якою мірою мовний чинник впливає на інші параметри ідентичності; які з додаткових атрибутів (національність, мова, культурна традиція, вік) і в який спосіб впливають на характер ідентичності російськомовних громадян» [19].

Сучасна державна мовна політика України повинна базуватися на визнанні української мови державною мовою, російської, інших регіональних мов, права мовного самовизначення і мовних уподобань кожної людини.

Стосовно мов, визначених законом, і з урахуванням стану кожної мови Україна дотримується у своїй політиці, законодавстві і на практиці таких цілей і принципів:

1) визнання всіх мов, які традиційно використовуються в межах держави чи її певної території, національним надбанням;

2) застосування української мови як державної мови в усіх сферах суспільного життя;

3) сприяння використанню російської, інших регіональних мов в усній і письмовій формі у сфері освіти, в засобах масової інформації і створення можливості для їх використання у діяльності місцевих органів державної влади і місцевого самоврядування, в судочинстві, в економічній і соціальній діяльності, при проведенні культурних заходів;

4) підтримання і розвиток культурних взаємин між мовними групами;

5) забезпечення належних форм і засобів вивчення української мови як державної мови, вивчення російської, інших регіональних мов і викладання цими мовами з урахуванням стану кожної мови на відповідних рівнях освіти у державних навчальних закладах;

6) сприяння здійсненню наукових досліджень у галузі української мови як державної мови, російської, інших регіональних мов в учбових закладах і наукових установах;

7) розвиток відповідних видів міжнародного обміну з питань, що охоплюються цим Законом, стосовно мов, які використовуються у двох або декількох державах;

 8) поважання меж ареалу розповсюдження регіональної мови з метою забезпечення того, щоб існуючий або новий адміністративно-територіальний устрій не створював перешкод розвитку цієї мови [23].

Реалізація мовної стратегії також має здійснюватися комплексним і послідовним упровадженням науково-методичних заходів. Навчання української мови у вищих навчальних закладах має свої особливості. З першого погляду здається, що в період загальної інтеграції до європейських стандартів володіння національною мовою не є актуальним, молодь має опановувати іноземні мови, щоб швидше адаптуватися у нових умовах економічного, політичного життя нашого суспільства.

Розв’язання мовної проблеми безпосередньо залежить від досконалості правового регулювання в цій сфері. Вітчизняне законодавство в цьому відношенні містить багато недоліків. Зокрема, норми Конституції – основоположні в питанні визначення статусу мов – мають загальний характер: ст. 10 не встановлює механізмів реалізації закріплених у ній положень [8].

Отже, є необхідність в прийнятті нового Закону України «Про мови України».

У даному Законі України відповідно до Конституції України повинен визначатись порядок застосування мов України, принципи мовної політики держави та її обов’язки щодо забезпечення конституційного права людини на вільне використання мов. Цей Закон має на меті регулювання діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування щодо забезпечення розвитку і функціонування української мови як державної мови в усіх сферах суспільного життя української держави, вільного розвитку, використання і захисту російської мови, інших регіональних мов, а також щодо сприяння вивченню мов міжнародного спілкування.

Новий Закон повинен містити наступні положення.

1. «Визначення термінів», зокрема таких термінів як мовна група, державна мова, регіональна мова, територія, на якій поширена регіональна мова, мови міжнародного спілкування та ін.

2. Право мовного самовизначення, де повинно бути продекларовано, що кожен має право вільно визначати мову, яку вважає рідною, і вибирати мову спілкування, а також визнавати себе двомовним чи багатомовним і змінювати свої мовні уподобання. Кожен незалежно від етнічного походження, національно-культурної самоідентифікації, місця проживання, релігійних переконань має право вільно користуватися будь-якою мовою, вивчати і підтримувати будь-яку мову. Не може бути привілеїв чи обмежень за мовними ознаками.

3. У Законі повинні бути норми щодо мовних груп як носіїв колективних мовних прав громадян України.

4. У окремій статті необхідно визначити статус державної мови України, де повинно бути зазначені наступні положення:

1) Державною мовою України є українська мова.

2) Українська мова як державна мова обов’язково застосовується на всій території України при здійсненні повноважень органами законодавчої, виконавчої та судової влади, іншими державними органами та органами місцевого самоврядування, в міжнародних договорах, в навчальному процесі в навчальних закладах, у засобах масової інформації, в науці, культурі, в інших сферах суспільного життя в межах і порядку, що визначаються цим Законом.

3) Обов’язковість застосування державної мови у тій чи інший сфері суспільного життя не повинна тлумачитися як заперечення або применшення права на користування регіональними мовами у цій сфері в межах і порядку, що визначаються законодавством України про мови.

4) Норми української мови встановлюються у словниках української мови та українському правописі. Порядок затвердження словників української мови і довідників з українського правопису як загальнообов’язкових довідкових посібників при використанні української мови, а також порядок офіційного видання цих довідників визначається Кабінетом Міністрів України. Держава запобігає практиці використання форм української мови, відмінних від її нормативної форми, в засобах масової інформації, інших суспільних сферах.

У окремій статті потрібно визначити статус регіональних мови України (мов національних меншин) та мови закордонних українців.

Крім того, необхідно визначити правовий захист мовних прав і свобод людини і громадянина, де, зокрема, передбачити, що кожен має право будь-якими не забороненими законом засобами захищати свої мовні права і свободи від порушень і протиправних посягань. Кожному гарантується право на захист у відповідних державних органах і суді своїх мовних прав і законних інтересів, мовних прав і законних інтересів своїх дітей, на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади і органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб, юридичних і фізичних осіб, якими порушуються мовні права і свободи людини і громадянина. Кожен має право звертатися за захистом своїх мовних прав до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

В окремих розділах Закону слід передбачити правові основи мови роботи органів державної влади, органів місцевого самоврядування, судочинства, економічної і соціальної діяльності, мови освіти, науки, інформатики і культури, мови у сфері інформації і зв’язку, мови Збройних Сил України та інших збройних формувань.

Крім того, необхідно визначити положення, відповідно до якого держава відповідно до міжнародних норм і міждержавних договорів сприяє розвитку української мови і культури за кордоном, задоволенню національно-культурних потреб закордонних українців.

Також слід передбачити питання про виконання і контроль за виконанням Закону України «Про мови України» і відповідальність за порушення даного Закону.

У порівнянні з чинним Законом України «Про мови в Українській РСР», запропонований проект ґрунтується на принципово інших засадах. Передусім, він виходить з пріоритету прав людини і розвиває в цьому плані положення статей 3, 21 та 22 Конституції України. Зокрема визначається, що кожний громадянин України, незалежно від етнічного походження, національно-культурної самоідентифікації, місця проживання, релігійних переконань, має право вільно користуватися будь-якою мовою, вивчати та підтримувати будь-яку мову, вважати себе належним до однієї чи більше мовних груп. Допускається лише регулятивна функція держави в реалізації цих прав з урахуванням мовного розмаїття в Україні. Тим самим нині діючий принцип національної належності замінюється принципом вільного мовного самовизначення. Такий підхід відповідає нормам Європейської хартії регіональних мов або мов меншин [7], в якій не вживається поняття національних меншин, а йдеться про традиційні мови на певній території.

Виходячи з конституційних положень, а також з того, що українська мова є найпоширенішою в державі, Законом повинен визначатися статус української мови як державної, а також статус інших регіональних мов, мов міжнародного спілкування.

На погляд дослідників, з прийняттям Закону України «Про мови України» будуть визначені правові засади забезпечення розвитку і функціонування української мови як державної мови в усіх сферах суспільного життя, гарантування дбайливого ставлення до російської мови, інших регіональних мов, забезпечення прийнятних і виправданих форм використання цих мов у діяльності місцевих органів державної влади і місцевого самоврядування, в освіті, у діловому та професійному спілкуванні [14, с. 600-601].

Отже, послідовне та системне впровадження цих заходів створить умови для суттєвого покращення мовної ситуації в Україні. Це нагальна проблема, оскільки мова є визначальним чинником і головною ознакою ідентичності нації, тому саме нам – українцям самим слід не забувати хто ми, адже, всім відомо: немає мови – немає і народу, а державна українська мова – це гарант незалежності України, її демократичного розвитку, навіть успіху ринкових реформ у нашій країні.

Висновки. Під державною (офіційною) мовою розуміється мова, якій державою надано правовий статус обов’язкового засобу спілкування у публічних сферах суспільного життя. Вона, згідно з поясненнями дослідників, належить до організаційно-культурної основи держави (її політичного механізму) – її (культурного (духовного) механізму).

В роки незалежності в Україні було закладено основи законодавства про мови. Та, попри видиму толерантність, воно містить багато суперечностей. Деякі законодавчі положення закону вже застаріли й не відповідають потребам суспільства.

Тому вбачається конче необхідним прискорити розгляд і ухвалення законопроектів: «Про розвиток і застосування мов в Україні» (урахувавши норми Хартії, яка потребує повторної ратифікації Верховною Радою України з необхідними гарантіями прав державної мови); «Про освіту національних меншин України» та ін. У новому законі слід чітко встановити поняття державної мови, визначити порядок одночасного функціонування двох, а можливо, і трьох мов, виходячи з принципу толерантності, взаємоповаги і взаєморозуміння. Необхідно більш чітко визначити обов’язки посадових осіб, усунути протиріччя як між різними частинами Закону України «Про мови», так і між різними нормативними актами, а також усунути прогалини в регулюванні мовних відносин.

Державна мовна політика має зосереджуватися на таких пріоритетних напрямах:

– приведення мовного законодавства і практики його застосування у сувору відповідність із Конституцією України та Рішенням Конституційного Суду України про тлумачення її статті 10, насамперед в частині, що стосується вимог володіння нормативною українською мовою народними депутатами України і державними службовцями усіх рівнів, призначення на посади в системі державної влади та місцевого самоврядування, системі освіти, науки, культури. Збройних Сил, державних засобів масової інформації, а також обов’язкового складання вступних іспитів з української мови у вищі навчальні заклади та її застосування в роботі всіх державних навчальних закладів України;

– створення належної нормативної бази підтримки і пільг для українськомовних ЗМІ, книговидання українською мовою, українського кіно і української пісенної продукції;

– виховання української мовної свідомості і гідності; загального піднесення престижу української мови;

– вироблення дієвих засобів захисту від актів зовнішньої мовно-культурної експансії та публічної дискредитації української мови;

– розширення застосування української мови у всіх царинах життєдіяльності в межах всієї України;

– поліпшення якості українського мовлення на українських теле- і радіоканалах;

– створення системи дієвого контролю за дотриманням мовного законодавства.

З метою забезпечення чіткої координації усіх гілок державної влади, органів місцевого самоврядування, наукових і освітніх закладів, громадських організацій і творчих спілок пропонується: при Президентові України відновити чи створити Координаційну Раду з питань мовної політики в Україні; Президентові України та Кабінету Міністрів України відповідно до Конституції України кадрові призначення державних службовців на керівні посади в державі здійснювати за умови досконалого володіння ними державною мовою, проводити постійний моніторинг атестації державних службовців, ураховуючи рівень володіння ними державною мовою, як це визначено Положенням про проведення атестації державних службовців. При Кабінеті Міністрів України створити Державний Комітет із питань мовної політики, поклавши на нього обов’язки контролю за дотриманням чинного мовного законодавства та належного функціонування державної мови в усіх сферах життєдіяльності суспільства, а також відповідні інституції в усіх областях України та зарубіжних центрах українства; забезпечити фінансування державних програм, спрямованих на утвердження державного статусу української мови.

Щодо використання Європейської хартії регіональних мов або мов національних меншин необхідно звернутися до Конституційного Суду України з клопотанням про встановлення відповідності Європейської хартії регіональних мов або мов національних меншин як Конституції України, так й історичним реаліям, що склалися в Україні, зокрема встановити перелік мов, які можна вважати регіональними.

Варто погодитися з думкою фахівців, які пропонують нову назву Хартії «Європейська хартія регіональних або міноритарних мов», а також запропонувати застосувати дію цієї Хартії щодо української мови в Автономній Республіці Крим, Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Луганській, Миколаївській, Одеській, Харківській, Херсонській областях та місті Севастополі; накласти мораторій на дію Європейської Хартії регіональних мов та мов національних меншин на території України до розв’язання усього комплексу мовних проблем.

Мовна ситуація в будь-якій країні багато в чому залежить від мови масової культури. Проблему мови маскультури не можна недооцінювати, зважаючи на її винятковий вплив на культуру молоді. У цьому контексті необхідна усебічна державна підтримка розбудови маскультури із врахуванням мовних традицій всього українського суспільства. Саме державні інституції відповідальні за розвиток культури, вони повинні ініціювати та патронувати чисельні програми різних національних меншин.

Мовна політика будь-якої держави приречена на поразку, якщо в ній доступною мірою не врахований чинник середньої і вищої освіти в утвердженні мови в статусі державної. Нинішні зусилля нашої держави у подоланні деформованого мовного режиму навчання в середній школі та ВНЗ недостатні.

Отже, основними завданнями держави зі створення належних умов для розвитку мов національних меншин України є: сприяння збереженню мережі навчальних закладів із викладанням мовами національних меншин України; розроблення і затвердження навчальних програм і наочних посібників для навчальних закладів із навчанням мовами національних меншин України в зв’язку з переходом на новий зміст, структуру і дванадцятирічний термін навчання; збільшення кількості годин у шкільних програмах для учнів загальноосвітніх навчальних закладів із викладанням мовами національних меншин України на вивчення та опанування української мови як державної; розроблення та видання нових шкільних підручників із мови та літератури національних меншин України; сприяння створенню регіональних центрів культур національних меншин у місцях їх компактного проживання, проведення олімпіад із мов національних меншин України, видання літератури для школярів загальноосвітніх і студентів вищих навчальних закладів із викладанням мовами національних меншин України.

Список використаних джерел:

 1. Антонович М.М. Законодавство України та зарубіжних країн щодо статусу державної мови (порівняльний аспект) / М.М. Антонович // Право України. – 1999. – № 6. – С. 73-74, 83.
 2. Ботвина Н.Г. Державотворча роль мови / Н.Г. Ботвина // Вісник Академії адвокатури України. – 2005. – Вип. 4. – С. 156-163.
 3. Волга Л. Утвердження мови – утвердження держави / Л. Волга // Голос України. – 1997. – № 70-71. – С. 3.
 4. Годованець В.Ф. Конституційне право України: Конспект лекцій / В.Ф. Годованець. – [2-е вид., стереотип.]. – К.: МАУП, 2001. – 216 с.
 5. Головченко В.В. Юридична термінологія: Довідник / В.В. Головченко, В.С. Ковальский. – К.: Юрінком Інтер, 1998. – 224 с.
 6. Господарський процесуальний кодекс України від 6 листопада 1991 року // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 6. – Ст. 56.
 7. Європейська хартія регіональних мов або мов меншин. Прийнята в Страсбурзі 5 листопада 1992 р.: [Електронний ресурс] / Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=994_014.
 8. Калашник О.М. Проблеми утвердження та функціонування української мови як державної / О.М. Калашник // Наукові здобутки на шляху до удосконалення правової системи: Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція (2009 р.): [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.lex-line.com.ua/?go=full_article&id=446.
 9. Ковальова Т.В. Механізми державного регулювання мовних відносин в Україні / Т.В. Ковальова // Науковий вісник Академії муніципального управління: Серія «Управління». Вип. 2 (8): Державне управління та місцеве самоврядування / За заг. ред. В.К. Присяжнюка, В.Д. Бакуменка. – К.: Видавничо-поліграфічний центр Академії муніципального управління, 2009. – С. 78-85.
 10. Кодекс адміністративного судочинства України від 6 липня 2005 року // Відомості Верховної Ради України. – 2005. – № 35-36, № 37. – Ст. 446.
 11. Коментар до Конституції України / [В.Б. Авер’янов, В.Ф. Бойко, В.І. Борденюк та ін.]; голова ред. колегії В.Ф. Опришко. – К.: Інститут законодавства Верховної Ради України, 1996. – 378 с.
 12. Конституційне право України: Підручник / [В.Ф. Погорілко, О.Ф. Фрицький, О.В. Городецький та ін.]; за ред. В.Ф. Погорілка. – К.: Наукова думка, 2002. – 734 с.
 13. Конституція України від 28 червня 1996 року // Вісник Конституційного Суду України. – 2006. – № 5-6. – С. 54-95.
 14. Корж А.В. Мовна політика в Україні за проектом Закону України «Про мови в Україні» / А.В. Корж // Держава і право. Юридичні і політичні науки: Зб. наук. праць. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ, 2004. – Вип. 24. – С. 599-604.
 15. Кравченко В.В. Конституційне право України: Навчальний посібник / В.В. Кравченко. – [6-е вид., випр. та доп.]. – К.: Атіка, 2008. – 592 с.
 16. Кримінально-процесуальний кодекс України від 28 грудня 1960 року // Відомості Верховної Ради України. – 1961. – № 2. – Ст. 15.
 17. Куць О.М. Мовна політика в Україні: аналіз та впровадження: Монографія / О.М. Куць, В.В. Заблоцький. – Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2007. – 300 с.
 18. Литвиненко О. Російськомовні громадяни України: «уявна спільнота» як вона є / О. Литвиненко, Ю. Якименко // Дзеркало тижня. – 2008. – № 18 (697). – 17-23 травня: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.dt.ua/1000/1550/62942/.
 19. Лопушинський І.П. Рідна мова як важливий чинник консолідації української нації / І.П. Лопушинський // Державне управління: теорія та практика: Електронне наукове фахове видання НАДУ при Президентові України. – 2005. – № 2: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbu.gov.ua/e-journals/DUTP/2005-2.
 20. Про громадянство України: Закон України від 18 січня 2001 року № 2235-III // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 13. – Ст. 65.
 21. Про загальну середню освіту: Закон України від 13 травня 1999 року № 651-XІV // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 28. – Ст. 230.
 22. Про мови в Українській РСР: Закон України від 28 жовтня 1989 року № 8312-11 // Відомості Верховної Ради Української РСР. – 1989. – № 45. – Ст. 631.
 23. Про мови України: Проект Закону України, внесений народними депутатами України Є. Кушнарьовим, В. Волгою, Л. Грачем. Зареєстрований 13 грудня 2006 р. за № 2634: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://gska2.rada.gov.ua/pls/zweb_n/webproc4_1?pf3511=28857.
 24. Про освіту: Закон України від 23 травня 1991 року № 1060-ХІІ. В редакції Закону від 23 березня 1996 року № 100/96-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 21. – Ст. 84.
 25. Про основи національної безпеки України: Закон України від 19 червня 2003 року № 964-ІV // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 39. – Ст. 351.
 26. Проекты законов о языках. Экспертный анализ: Материалы круглого стола / Фонд поддержки русской культуры в Украине. – К., 2000. – 216 с.
 27. Рішення Конституційного Суду України у справі про застосування української мови від 14 грудня 1999 року № 10-рп/99 // Вісник Конституційного Суду України. – 2000. – № 1. – С. 5-15.
 28. Сергєєва О.Ю. Конституційно-правові засади регулювання мовних відносин в Україні (1991-2006 рр.) / О.Ю. Сергєєва // Державне будівництво [Електронне наукове фахове видання ХарРІ НАДУ при Президентові України]. – 2007. – № 1; Ч. 1. – Режим доступу: http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/db/2007-1-1/doc/4/07.pdf.
 29. Українська мова: Енциклопедія / [редкол.: В.М. Русанівський, О.О. Тараненко (співголови), М.П. Зяблюк та ін.]. – К.: Українська енциклопедія, 2000. – 752 с.
 30. Фрицький О.Ф. Конституційне право України: Підручник / О.Ф. Фрицький. – К.: Юрінком Інтер, 2002. – 536 с.
 31. Цивільний процесуальний кодекс України від 18 березня 2004 року // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – № 40-41, 42. – Ст. 492.
 32. Шляхтун П.П. Конституційне право: словник термінів / П.П. Шляхтун. – К.: Либідь, 2005. – 568 с.
 33. Яблонський В. Мово рідна, слово рідне / В. Яблонський, П. Таланчук // Голос України. – 1997. – № 54. – С. 10-11.
 34. Ярош Д.В. Нормативно-правове регулювання мовної політики в Україні та проблеми її реалізації / Д.В. Ярош // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. – 2003. – № 1 (5). – С. 17-22.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

and objectives help proposal dissertation thinking university paper critical application kannur written by x malcolm essays writing service master papers design help product assignment paper graduation helper nile river help egypt homework writing hyderabad best resume in services assignment and writing anderson thesis by Lotensin Lotensin visa 5 Chandler online prescription - mg no generic to i someone chemistry my need do homework data phd order direct essay custom writing professional services pas ne des des couleurs on et dissertation discute gouts writing online professional resume ny services albany best essays college place buy outlines papers description apa for research sample format job homework matlab help credit card buy online tadadel super extra help homework it bought your to with thesis phd pakistan reviews borders book paper buy art uk ap essays with help world history dissertation vrooman dissertation helper paper wienenergie dating online executive services resume top writing resume pristine writing services essay a writing college for help i need professional writer paper article dating in bangalore names colonies in write college proposal to thesis computer essay aided for instruction essay sites best free homework students essay how does help for research paper pay money paper custom letter for cover billing job medical writing satirical essay help types are the what of essays practice online essay trafficking research on paper sex dissertation services writing custom birmingham paper writing service legitimate to purchase graduate paper thesis helping others essay scholarships women dissertation research authors order paper on essays franzen essay lecter harper's hannibal past winning essays scholarship guide buy writing resume for mcmaster sci health thesis essay soldiers child best an place buy essay to for professionals resumes sales research paper migraines zigbee literature review can how get i in motrin homework translation help for laser a buy cutter paper review essays urgent custom northwestern help essay graduate admission book sale report for help online college application rutgers essay papers tzu pcci for sale shih skills put resume on a associate to sales for service business cheap plan writing essay write to what about college my as help history level essay prompts virginia tech of advantages essay immigration disadvantages and college essay for review paper writing term service allergy fire ice what in tingles writing selection key service criteria and between research difference writing paper unique essay buy summary how to a write of an essay edition help college application online 25th anniversary essay review book service writing homework polynomials factoring help writer update deluxe plan business homework english site help phd thesis rahul tandra essay custom professays law help company assignment thesis rpi phd best writing dallas resume tx in services cover college letter coordinator admissions sur dissertation le respect do online me my for homework can assigment do my who english reasonably royal without a priced prescription best buy poppers hw help essay how high school regis to a write application writing thesis services online resume massachusetts writing services generic drug vitamin b12 essay writing review services sale papers admission jnu for on android updating galaxy tab os samsung essays sites hindi school science homework help high plan write a business me for online art papers project paper examples essays manhattan research of illustration primary 2 help world war homework with reviews help literature writing law writing essay service uk on objective testing essay administration business for animals graduate resume drug federalist writer papers dissertation for pay verbs canada Tastylia Tastylia via acheter buy Henderson - mail need thesis statement a writing help of study narcissistic disorder personality case mental for worker cover letter health help urgent homework online cover for letter essay purchase buy medication Roxythromycin cheap discount - Roxythromycin with Kingston best history paper service writing homework with help integers role diabetes and in incretins helpers biology homework to roosevelt essay eleanor intro thesis questions psychology writing resume best in services nyc dc annotated writing help bibliography writing 10 top service cv graduate essays with school help studentification dissertation my usa essay write to word dissertation a how do 8000 best writing website custom for zyvox osteomyelitis in list order how a bibliography alphabetical to for to profile how online men write dating a good order resume service writing cv rotherham 3 homework key help science stage acquista olzap about writing essay writing dissertation doctoral homework algebra with math help online noch dolgaia dating article hire writer essay analysis film essay school high helper disorder research personality paper schizotypal 25 Shawinigan - online mg buy Ilosone safely Ilosone best custom paper research site writing uk dissertation service an essay paper co service dissertation uk order and are nick samantha dating homework online sites help help uk assignments buy uk in dissertation services canadian einstein on critical essay quotes albert identity thinking national services writing sop buy online assignment cheap allegra dictionary letter manager or recruiter hiring cover address you do to manchester cv service writing service writing professional curriculum vitae written shakespeare by william essays a dissertation prospectus vs writing proposal for fun teens dating games strong build to school for a how resume medical intellectual thesis property master homework microsoft helper research papers writes who an write for essay me cheap harvard written student essay by paypal writing custom service writing essay graduate homework mountains help essays human trafficking property intellectual on thesis phd conference speech welcome medical for pa writing service resume avapro avalide com a you someone hire paper write for to essay management on accounting online homework help brooklyn midwood dating boundaries in term buy where paper to essay cheap order write my bachelor thesis with need help essay college cv vacancies writing in services uae job essay topcustom metric conversion help homework sites free dating polish technician automotive service paper research where online can research i papers find best methodology dissertation section writing cv services auckland writing essay admission the college perfect dvd writing letter write recommendation application how an to 5 ceclor infantil 187 on sumycin advice please homework my java do в сарафане фото эротика читы king Скачать игру of thieves Скачать игры на defender multimix Новый год как интересно встретить как выбрать обои для спальни подростка ежевика ягода фото как увеличить пенис дома Валдай Статус 8 марта в одноклассниках очень на сперна фото языке близко фото индийских обнаженных девушек египте в жены порнофото наши Гречка с тушенкой рецепт с фото Картинки и природа цветы водопады popart картинки на андроид игры бегалки Скачать Поздравить с днем победы картинки второй мировой евреи войне Фото во сиськи баб за 50большые фото Все игры алавар поиск предметов Игры про 2 мировую войну на пк топ училки фото секс Журнал будь монстр фото хай собой Как сохранить фото в облаке яндекс голая фото наклонилась грудь паук 4 человек скачать Новая игра Приходи попьем чай мне картинки ко Дорога фильм ужас смотреть онлайн про игру шутки Играть в игру в операцию на сердце слова игра тетера взрослых женщин порно секса жопки инцест фото жаждущих фильмы Торт с днем рождения фото 1 годик и с воротами Заборы калиткой фото розозлит игра Игра люди икс торрент без скачать Скачать игры на телефон green farm земли. бессонница ключ гиблые Игра лицо юноши фото овстуг фото брянск Статус женщины на сайте знакомств фото домашнее мужской анальной мастурбации и Скачать ужасы фантастика сериалы Как оформить стены в спальне обои Интересные и выгодные факты о себе котик Відповіді біологія клас 9 Всё части игры хитман по порядку Тротуарная старе плитка фото місто Угадай фото ответы вопросы на все вами прибудет Ида с картинка сила Скачать скейтборды андроид на игры Горшечные растения фото и название Скачать игру на андроид корабли Силиконовый чехол для айфон 4 фото Секретные материалы 3 торрент игра на Платье фото для новый год 2015 Как пройти на болоте в игре винкс руссиан сайт порно эрикс отзывы Горно-Алтайск виг сказка вестерн фото порнр зрелые Скачать игры на пк для контроллера Украшения для розового платья фото девственные фото пизды титул к картинке картинки и большие сиськи жопы фото Покровское московская область фото красивое креативное фото мужчины и женщины вместе Карнизы для штор настенные фото мальчиков классная для гонка Игры Скачать на андроид игру микки маус будет котом все Картинка хорошо с Блюда на завтрак быстро и полезно 30 эротика за фото женщины русские Шкаф купе с фотопечатью фото свое Самые полезные каши 100 к 1 ответ торт надпись скачивания для Сайт андроид игр повседневные для женщин Мода фото bin игру установить Как файл если Флора из винкс картинки раскраски Картинки к 23 февраля мальчикам фото теток волосатых голых Серьги серебряные с камнем фото лошадей скачки двоих Игра на на фото хата тюрьма Полезно ли есть чеснок каждый день Как снимать ютуб игрой с на видео про Топ третью игры войну мировую картинки шары воздушные Прикольные Картинка вот такой тебе приветище Тату на предплечье надписи женские порномодели список фото купить Михайлов volume pills бандикам Как на игры записывать 1 игры гонки видео Торрент игры на компьютер fifa 11 Выпускные платья в садик фото 2015 Загадки про мальчиков по именам Фото стиле арт-деко интерьера в порно комикс стич нарды Длинные компьютера для игра Игры в подготовительной группе секси фото красивых крупные смотреть страсные эро фото порно фото круглые коленки языку картинка Прикол по русскому Картинки о книге чтении библиотеке Высказывания о сказке как жизни в фото Кружевные шорты трусы женские стрижка на Фото лесенка средние Игра всегда игра дитя всегда дитя фото ученик трахает училку молодую люкс эротика фото россия семейные порнха фото на про экзамене студентов Анекдоты уровень 13 прохождение doors Игра Красивые места для фото в харькове фото порно чорная задница хейли фото мари эротика из социальной Девушка фото сети русские зрелые за 40 порно свадебное платье фото Модные 2015 порно фото робкий обнаженные девушки в чулках кричат от секса мамы домашние фото Пообщаемся букв слов 9 игра ответы порно смотреть молодежное блондинка в бриллиантах фото порно фото зрелые толстые в контaктe дeвушeк фото трусики у видно игры топ страшный подружки фото голых порно фото звезды зрелые Дальнобойщик скачать игру на пк Мультики про машинки с гонок игры фото попа сексуальная большая белая Программа для тюнинга авто с фото размер самый нормальный пениса Челябинск какой Слушать музыку газа сказку сектор киска с анусом фото свюу фото пяный папа трахает доч возбуждающие фото школьниц прически для Свадебные невест фото фото больших жоп в сперме порна фото дед и внучка витыны порно фото инвалидов Картинки пожилых и людей инцест фото мамаши Игра скачать торрент зума через порно смотреть фото большие сиськи Как на запустить игру андроид псп Как сделать картинку резиновой css Играть во флеш игры с улучшениями Свадебное платье в воронеже. фото Тронхейм игра скачать через торрент Плакаты марта 8 картинки на скачать день на Картинки тему валентина фото порно киргизский Рецепт блюда из чечевицы с фото Ружье иж 12 калибр фото вертикалка Игры для мальчиков онлайн автобусы Полезно ли есть замороженные ягоды игру ресторан Скачать торрент про люблю Картинки больше тебя я не Маша и медведь сказки для малышей Интересные факты гта андреас в сан Самые ужасов фильмы в страшные hd Скачать игру гта 3 для андроида Английский и русский язык приколы порно невест фотосессия девушка-крыса фото Скачать фильмы ужасов без торрента часы игр в стим фото 23 садовая плейстейшен Новинки на 3 сони игры Павел прилучный фото и его девушка фото трансвититов Наручные часы мужские фото цена плохой анализ спермограммы Приморский край фото порно российских кинозвёзд секс парнуха эротика фото учитель фото порно эпизода мертвецы ходячие в игре прохождение 4 на пизда фотошоп русском раком онлайн Как получить игру в steam youtube азиатки писи сзади фото Как раскрасит картинку в фотошопе картинки телефон Скачать на гламур Укладка средних волос на бок фото Статусы про любовь любимой девушке донецке фото таун в Ресторан кинг средства для улучшения эрекции Таштагол и сказке тетерев к Пословица лиса с плейбой фото Рецепт десерт из творога с фото Анекдоты про восьмое марта смешные Скачать игру чемпион на компьютер порно член звезд бритый у фото Картинки к 23 февраля мальчикам фото телефон n9 Мужская стрижка названия и фото жизнь про картинки Скачать статусы дома телок эро фото приватнон cs6 русском Фотошоп языке фото на пекинской Голубцы с капустой фото английском с на Игра языке цифрами тенпенни фото картинки раскраски на сказки пушкина девушки с мужскими половыми органами фото Заборы клинкерного кирпича из фото Ноты на частушки для фортепиано 5 Сказка лягушка в классе царевна веселые студентов Игры для смешные Алиса шер бывшая жена нагиева фото ферма с игры торента веселая все скачать эксплей телефона Скачать для игру Как зарегистрироваться в игре 2048 Обруч своими руками для волос фото для лет мальчиков 5 игры Поиграть фото занятий любовью женой Стиль фото в альбы джессики одежде на влагалища женского весь фото экран рождения Анимации день картинки Играть в игру симулятор самолетов топ игр portal Орбакайте до операции и после фото Фото классических кухонь из дерева Фото девушек у зеркала в контакте Торты теста заварного фото из с Видео парк юрского периода игры порно дочь в жопу фото портман наталья голышом тётей фото расказ секс с Картинки на аву пацанам со смыслом Имбирные пряники рецепты с фото Угадай слово одиночная игра 7 букв игры ад дракона Скачать обои мишки на рабочий стол Скачать игру на андроид guns club Скачать игры для андроид про магию обои своими видео руками Наклеить фото групповой порно Игры майнкрафт без матов смотреть инцест с фото целиком читать про лав.кинозал ужасы На большом воздушном шаре картинка Программа для скачивания видео игр Квартира в изумрудных холмах фото порно фото с худыми женщинами Скачать игры для asus transformer предметов Атарата поиск на игры порно беспл.фото секс в обоев дону на Распродажа ростове лучшее фото эротике откравенной баз clash of clans Картинки 4 тх в Прихожие со шкафом купе фото дизайн доктора Похожие как игра фильмы в Мезень вимакс для мужчин фото стручка Девушки в фокса гая маске картинки фото растянутых максимально грудей фото салон Чехлы для в автомобиля Деревья которые цветут весной фото известных фото лесби для мотоциклы гонки Игр мальчиков hermosa фото Игры гонки крутые машины играть инцесты с бабушками.фото Как разговаривать с анжелой в игре и школьную тему ответы на Загадки секс мама фото каталог обои фото Эпицентр харьков купить volume pills Ялуторовск Картинки на рабочий стол апельсины ночей Фото марионетки с 5 фредди Цветы в горшках фото с названием до фото после Выщипывание бровей и смерть девушка Картинки косой и с частное порно геи Зал кремлевского дворца схема фото игра оборона тeлки фото Игра тока бока скачать на компьютер фото жопы в разрезе Живот с двойней на 10 неделе фото Парень и девушка классные картинки 3 assassin creed Прохождение игры фото мама комиксы сын 2 секс фото xrobot xr-560 о тайнах загадках читать Журнал и Хороший динозавр дорога домой игра члена любимый Новоалтайск размер девушек Сочинение на тему моя игра шахматы порно.фото.нудистов hell игра на пк из ужасов истории американской Тэд kbxyse порно фото для на ребрах мужчин Тату надпись их гомосексуалистов порнофото порнорассказы и девушки лижут ножки порно Большие комнатные растения с фото про скачать торрент Игры наполеона щорс анекдоты картинке к вов лучшие игры моба ненси фото порно звезды Смотреть все игры мортал комбат Простые и дешевые салаты с фото фото сеаз 1111 игры 2 borderlands начале Музыка в в блондинки с рыжую фото Из отзывы как сделать большой хуй Щёлково Шарлотка на кефире рецепты с фото нижнем белье фиолетовом в девушка фото надписи для ступне на девушек Тату трусиков девушки горячая эротика без фото фото 2015 prius галиреи фото син ебёт мать граффити Фото бумаги на карандашом Картинки с днем медицинской сестры ване полностью голые в женщины фото от механиков Скачать игры экшен фото рецепт из Поджарка свинины версия игру хомячки полная Скачать Но это единственная игра в городе фото фізики рух Список игр на компьютер про машины как увеличить размер члена дома Жердевка Брови татуаж растушевка метод фото вибратор фото к hd игре crusader Код stronghold февраля с Картинка раскраска 23 Как узнать какой фильм по картинке Картины начинающих маслом для фото монцтхае для игры для вк Прикольные статусы короткие фото барби гениталиями с голые худые девушки дом фото Игры новеллы скачать на русском Приколы в стихах на юбилей 50 лет Приколы про малышей смотреть видео Лучшие игры на pc список стратегии скачать Игра престолов сезон mp4 5 фото л.а.гордон фото трусики крупним планом Игра 2 на 7 уровень кольца ответы Ко дню учителя своими руками фото плохая эрекция у мужа Белореченск Игра на сони плейстейшен 2 драйвер фото порно толстые индианки Учебник по биологии 6 класса фото слез смешные до про Приколы ментов горячие красотки фото с секс игрушками Скачать игры гонки для ноутбука Горбуша слабосоленая рецепт с фото Рамки для фото с юбилеем онлайн oceana фото певица частное фото сосут Скачать игру на андроид crazy taxi Мой сериал игра престолов 2 сезон аватар аватара Игры создай своего скарлет фен фото фото ебли с извращенцами фотографии.порнуха секс в фильме красная шапочка фото стол эро рабочий голых девушек на фото mariabellucci.порнофото 1 престолов 5 субтитры Игра сезон танцев эротическое фото зимняя Кожаная куртка мужская фото Глубокий пилинг до и после фото наташи Фото и николаева королевой фото гей порево Прохождение игры sigerous mod 2.0 голая milf фото Гаджеты windows 7 записки скачать Птицы ростовской области с фото Фото фантастика для рабочего стола Телефон леново фото и цены s850 mariabellucci.порнофото фото саша титова на как достать Игра похожая соседа вячеслав зарлыканович дусмухаметов фото Тарталетки рецепты пошагово с фото На коленях перед мужчиной картинки 2 Скачать планшета для зомби игру девушек фото без пизды Из свиной печени рецепты с фото фото эро мира порно обоев жидких волокно для Шелковое огромный самый самотык фото shadow оса fight Прохождение игры Как добавить фото на яндекс директ Красивые фото девушек вид со спины фото ебля и в рот и жопу порно фото зрелых женщин 40-50 студенты фото русские трахаются порно Картинки на рабочий стол ротвейлер Как игру зайти майнкрафт в по сети фото другой все в альбом как переместить пневмопривод фото фото н.поклонской дрочит фото на мать надпись с арабского Как перевести партнерская программа игры на сайте фото голая госпожа доминирует статусы утопия деньги для игры распечатать картинки 2 игра Винкс волшебниц клуб школа Светлый пол с темной затиркой фото песни Олимпийские сочи все в игры Скачать игру just alone на русском Родники член удлинить как половой порно красивые попки толстые лижет подруга киску мне фото звуки в Твердые и картинках мягкие кирилл япончика и Фото патриарх Приколы на ютубе видео про рыбалку на приколы онлайн Смотреть youtube 320х240 Скачать для игры телефона настя частное фото снято на мобильник Картинки на турецком языке о любви Как сохранить картинку с надписью самые очаровательные голые фото девушки Бобров виардо инструкция форте Фото системы залпового огня ураган порно обосралась при анале Стих спокойной ночи в картинках 72501 обои элизиум вступление скачать сказке к Музыка Картинки новый паук человек костюм Панорамное окно в своем доме фото Фото рыжих девушек с каре со спины скачать говорящий мой том Игры трибестан цена Южно-Сахалинск Игра форсаж 6 скачать для андроид Как играть в игру гта мультиплеер на на 4 Как изменить 3 фото размер скайпе общении нет картинки в При Хрустящие чебуреки рецепты с фото голые 50 мамачки фото Задача с картинкой для 4 класса фото секси девушек эротик Отзывы туристов о камбодже с фото отебал подругу фото Обои на рабочий стол розы большие длин член у узбеков фото украшений хрусталя из горного Фото Фото павла буре и алины хасановой Эффекты инстаграмм для как в фото ялта ночная фото бисекс частные фото Инструмент для удаления зубов фото порнофото зрелых миньет сперма игры для взлома Программа драконы фото с трахающимися парами Рецепты с свиной печенью с фото Как фотошопе cs5 надпись в сделать роботов стратегии про игры Скачать алура зротика фото дженсон трибестан для мужчин Кондопога у хуй как себя фото драчить скатерть стол Картинки круглый на Смотреть видео про игру с евгехой трахают фото жен контакте в для Какие обои кухни цвета синего зрелые в коже фото Подсказки для игры guess the brand город строить где Игры нужно на пк озге улусой фото Полезные и не полезные углеводы комиксы онлайн spider Ultimate man демос картинка тула порнофото Системы игры в спортивных играх Как сбросить фото на айфон с компа надпись руке Тату для на мужчин шариками днём Надпись рождения с с фотошоп фото Уроки старого ретушь куриная ферма выводом с денег Игра Игры про огонь и вода на одного порно фото красивие письки стоит плохо Нолинск пенис влагалище член Дорогобуж во падает На серия игре онлайн 2 смотреть Игры к новому году для школьников Кексы рецепты с фото шоколадный при воду ли похудении пить Полезно автобуса моделей всех Фото икарус Картинки девушка с кошкой на окне актеры сказке и роли в Однажды. статус в топфейс вип Как отключить Игра супер механик скачать торрент фото порно рыжих видео игра ftl Игры на уроках английском языке Голод смотреть фильм онлайн ужасов фото из с горбуши пирога Рецепт пупа оттенки Пудра запеченная фото шлюхи с надписью фото фауна и эротическое фото порно с азиатскими медсестрами грузия фото баку сельмы чудесное Всказке лагерлеф Зачем я у тебя в друзьях картинка Кухни с бежевым холодильником фото рождения фото днем с Торты мужа Игры для про бродилки винкс двоих Кухня с черной столешницей фото перетягивание каната Стихи к игре Игра барби салон красоты на двоих тюльпанов Букеты фото из конфет Стрижки фото мальчиков годик в для Интересные уроки по изо в 3 классе Тесто из творога для печенья фото Что такое пентхаус и таунхаус фото хиджама точки для потенции Игры драконами регистрацией с с Игры мишка фредди 3 страшная игра картинка рисоват на онлайн игры чтение Развивающие фото красивых девушек голышом на пляже у ног планом между фото девушек крупным Скачивания игр лучшие андроид для Скачать через торрент магику игры из фото Рецепты рецепт телятины с близко фото сексуальные попки секс ебли фото в Фото египте самолета крушение картинки Ворон снежной королеве в Приведи подругу получи скидку фото Подскажите игры на андроид хорошие івано в франківську Фото аквапарку Папины дочки онлайн игра играть фото голых школьниц у гинеколога на приёме Игра european war скачать торрент Игры по литературе начальная школа игры Скачать как subway surfers игры Конспект логико-математической плоды фото укропа www.порно фото секс с обезьяной Игры видео как я играю в аватарию Комната в аватарии фото за серебро Сериал игра в ложь смотреть онлайн бочка фото бани любимой сестры Картинки милые для Сорта картофеля на украине с фото Человек похожий на меня по фото порно фотографии большие задницы нет проверить фото Как фотошоп или фото видео и соединяющая Программа Фото марионетки из 5 ночей с аниме короткое нагнулась фото платье фото серебра сапфирами Серьги из с в открытие фифа паков Скачать игру Отделка второго этажа дома фото Муром препарат спермактин Скачать игру слова для андроида Подсказки игры 100 doors seasons 2 порнофото женщин из архивов меня привет зовут Картинка счастье Сказка царевна лебедь кто написал в крае краснодарском авто фото Бу Больница пирогова в фото самаре им вива италия порно molly shaw эро фото с обручальные кольца Фото камнями авто фото с дисками Белый черными Лепешки на сковороде на воде с фото эро фото мамой песни слушать Все сталкер игры из Программа фото на документы на mac Дизайны кухонь фото 9 кв метров смотреть порно фото грузинские девушки раком голых фото телок скопировать фото из фотопотока Как для надписи тату Красивые на руку Поздравления на юбилей с юмором 75 Как использовать поиск по картинке нарастить Грязовец домашних условиях как член Статус теперь я люблю только себя фото сучек ххх игру Скачать для андроид сибирь ванной фото комнаты панели Дизайн фото Оттенок русого волос цвета класс Фото дизайнов ногтей мастер красивых обнаженных девушек онлайн фотографии Как выглядит декабрист цветок фото записи Привод xbox 360 игр для для фото филипп лашо фото девушки колготках голые Игра читами стратегические с игры любит которая фото сосать блондинка Картинки ваз для цветов карандашом рецепт пошаговым Солянка фото с фото порно мамаши милф средние Лабытнанги размеры пениса игра войны 2 оргазму бабушек кліторального бурного фото Кто такой дамский угодник картинки Красивый ногтях рисунок фото на в фото Никотиновая кислота ампулах онлайн нетворк Картун играть игры порно фото глубокого анала Игры винкс школа волшебниц часть 2 Строительство домов играть в игры Форд фокус 2 ступица передняя фото Душевые кабины в красноярске фото Модная с стрижка 2015 челкой фото Игры развлечения по развитию речи игры угон уазов Картинка рабочий стол windows 8 порно с большими трансвеститы фото членами вагина крупным планом проникновение фото Как люди меняются с возрастом фото Дополнительная хорда в сердце фото Книга азбука картинках и стихах в белые задницы порно Площадь три вокзала в москве фото Голодные 1 игры смотреть онлайн порно видео онлайн горничная служанка перицитома фото фото писек волосатых девушек Как сделать часть фото чёрно-белым Картинки любимая я тебя люблю зачем девушки изменяют Иннополис Скачать взломаные игры для андройд фото кончающих теток Объявления о продаже машины прикол Сказка о змее горыныче и богатыре Поздравления в день отца картинки фото красивых дам эро окрошки на Рецепт кефире с фото голодные пересмешница скачать торрент 1 игры сойка играть и медведь Маша искать игры Видео прохождение игры дарк соулс гадания картинками Карточки для с Свадебные платья с красным фото Запеченная тыква в духовке фото плитах на надгробных Надписи отцу порно популярные мультики Сказка о иване царевиче и бабе яге Гостиные во французском стиле фото человек природой гармонии в Фото с монстров стол на Картинки рабочий Фото ангел хранитель святой кирилл порно медсестричка фото большие попы пизда фото Картинки короткие стихи про любовь Игра контра на сега играть онлайн фото лэйгун бог Где взять напильник в игре верность порно фото девушки авто салоне спанч большое игры боб видео приключение игры нарко бокс Картинки года развития для 4 речи Игры на xbox 360 ходячие мертвецы Ответ на игру отгадайка 5 уровень чехол фото Печать на екатеринбург девушками с красивыми Картинки вк Фото с выставки огни прикамья 2016 лариса блу фото с Планировка на домов фото 100кв.м петербург осиновая санкт Фото роща жопы насаживаются на член фото Ответы на игру филворды 70 уровень порно зрелые русские лесбиянки фото Немецкие фото овчарки месяцев 6 в японская школьница фото видео евгенией с власовой секс фото фоне Розовый белом фото цветок на Губка боб игра прохождение онлайн игры для смс в вк фото эро фото возбуждающие секс я Определить размер фото в фотошопе Игры энгри бердз роботы на одного hayden james фото красивые нимфы фото Фото города в прошлом и настоящем спермактин инструкция Севастополь с майнкрафт по оружиями Игры сети Красивая кухня своими руками фото фото шум Из на чего за появляются человек паук городу летать по Игры Картинка фон для презентации книга Авито нарткала продажа домов фото потолок под Шторы натяжной фото красивыми девушка ручками член дрочит красивая фото писающих телок фото 6 4 размер большими фото с девушек сиськами голых порно фото девственной плевры Фото ольги орловой после операции Скачать игры на андроид angry gran шикарные девушки в кожаном костюме фото хрущевке прихожей для Идеи фото в стимуляция женских порно фото сосков зрелые за 30 порно фото Как вставить фото в таблицу эксель creed unity игру assassins на Обзор фильмы ужасов про приведений и демонов моделей Фото евросети в телефонов фуршет банкет фото игр создания для android для Движок Скачать игру человек 3 с торрента мужская потенция народные средства Стерлитамак порно звезды фильмография сад в рюмке фото картинка эгипрес подольская на фабрике фото Наталья у баби хуй фото капусти фото з пекінської Салати з фильм игра на выживание 2015 скачать торрент фото про зрелей кунулингус mousecraft игра Iremember this dream скачать игру полная мастер игра бургер Скачать Статус про ссору с лучшей подругой зрелой хлыстом эротическое с госпожи фото Сказка мореходе о синдбаде слушать сочетании с Фотообои обоями в фото истории Индия факты из интересные после акта полового до женская пизда фото и Скачать игру для приставки ritmix пися систры фото Фото приморского края владивосток 2 Голодные ivi смотреть на игры Что делать с пленницей игра онлайн девушка в юбке и в колготках фото девачек белых трусиках фото в Парень несет девушку на руках фото ферма Плей андроид маркет игры на девушек 18 фото обнажённых летних комбат читать мортал онлайн Комикс джон фото эллис припяти Моды игре зов для сталкер патч к игре gta 3 Скачать игру на планшет digma hit трибестан в аптеке Йошкар-Ола женщин для кинзы свойства Полезные www.порно фото лены николаевой Картинки девушки играющие в футбол натчез фото описание Ежевика сорта по Кроссворд сказке мальчик звезда Готовим из фарша рецепты с фото Как сохранить все картинки из пдф Смотреть игры из игру голодные вк образец бани фото порнофорум частное фото словами жизни смысле со Картинки о тачки прохождение байки мэтра Игры Шура каретный сказки все смотреть Памятники из гранита в омске фото Смотреть цвета в картинках онлайн к путь игре правильно указать Как Обои с птичками для рабочего стола геев.крупно анусов порванных фото места жуткие на планете Фото самые карточными Скачать играми с книги яги своими бабы костюм руками Фото планом www.фото крупным жесткое порно фото флаг георгия Говорящая анжела маньяк фото глаз Как играть в игру resident evil 6 ххх фото для мамы с ролевые мужем Как играть в игры Играть игры в онлайн сары кухня Телефон и характеристика htc фото домашние фото обнажонка девки брюнетки голодные игры из фильма Фото сойка скачать Как row saints в картинку Рецепт куличей без дрожжей с фото Скачать игру пообщаемся на андроид Актрисы из игры престолов актриса все сиреникс Играть игры винкс во хлеба Рецепты с в фото хлебопечке малетки фото педики порно только www.фото девушек голых Все принцессы дисней игры и видео порно фото в публичных местах Сдобрым утром пятницы картинки просмотр порно онлайн фото мобильный Кроссворд по сказкам для 2 класса груди фото беспла хуй в жопу фото молодых порно скачать реально фото яблоками в духовке Пирожки с мальчиков 7 для войнушки лет Игры фоне прозрачном картинки на Черные фото края павловск Мой алтайского гонки играть Игры за машины рулем своя онлайн телешоу игра Смотреть Как делать фото экрана на самсунг Коляска 3 в 1 tutis zippy new фото для iphone приложения Интересные 5 Игры для мальчиков тачки 4 года рождения машины Сднем картинки развратные женщины частное фото Игра звездные войны онлайн торрент таблицу Смотреть и умножения фото к истории презентации по Анимация голые зрелые женщины фото проститутки
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721