ПЕРЕЖИВАННЯ СИЛЬНОГО ЕМОЦІЙНОГО НАПРУЖЕННЯ ЗАЛЕЖНО ВІД РІВНЯ ЕМОЦІЙНОГО ІНТЕЛЕКТУ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Життя людей пов’язане з розвитком та вираженням різноманітних емоцій, найбільш сильний вияв яких може викликати комплексну фізіологічну реакцію – стрес.

Поняття „стрес” включає в себе широке коло питань, що стосуються причин його виникнення, механізмів розвитку, а також особливостей виявлення.

Як відомо, люди по-різному реагують на одну і ту ж стресогенну ситуацію. Наявність індивідуальних відмінностей в реагуванні на стрес і формуванні стресостійкості визначає зростаючий інтерес до вивчення феномену „емоційного інтелекту”. В цілому емоційний інтелект (його показник ЕQ ) означає спроможність особистості керувати своїм емоційним станом ((Калошин В. Ф. Емоційний інтелект – головний показник ефективності використання людських ресурсів. // Практична психологія та соціальна робота. – 2008. – № 4. – С. 54 – 63.)). Саме цей показник пояснює причину, чому в однаковій ситуації одні здатні контролювати сплески емоцій, уміють залишатися в спокої й адекватно оцінювати умови, що склалися, а інші постійно перебувають в стані нервової напруги.

Актуальність даної роботи обумовлена тим, що вміння правильно переживати стрес є одним із головних показників у досягненні максимального успіху в житті кожної окремої особи. Раніше вважалося, що провокатором стресу можуть бути тільки екстремальні ситуації. Зараз особливості існування суспільства, зокрема інформаційне перевантаження, є причиною хронічних форм стресу. У наш час стрес прийняв характер епідемії.

Наукова новизна визначається комплексним – теоретичним та емпіричним – підходом до вивчення мало розглянутого зв’язку переживання стресу з рівнем емоційного інтелекту.

Предмет дослідження: особливості переживання сильного емоційного напруження залежно від рівня емоційного інтелекту.

Мета дослідження: дослідити особливості переживання напруження залежно від рівня емоційного інтелекту.

Теоретичні узагальнення даної роботи грунтуються також на досягненнях таких зарубіжних та вітчизняних вчених, як В. Кеннон, Г. Сельє, Ч. Д. Спілберг, Р. Лазарус, В. Л. Марищук, Л. А. Китаєв-Смик, Ф. Б. Березин та інші.

У вітчизняній та зарубіжній психології теоретичні, методологічні, практичні питання емоційного інтелекту знайшли своє відображення в працях Г. Гарднера, Д. Гоулмана, Дж. Майєра, П. Саловея, Д. Крузо, Л. С. Виготського та інших. Необхідно зазначити, що саме визначення феномену „емоційного інтелекту” з’явилось порівняно нещодавно (вперше він був вжитий американськими психологами: Дж. Майєром та П. Саловеєм в 1990 році), тому зараз потребує додаткових досліджень.

Діяльність людини, її поведінка завжди зумовлюють появу певних емоцій, почуттів. Емоція – це загальна активна форма переживання організмом своєї життєдіяльності ((Загальна психологія / [ С. Д. Максименко, В. О. Зайчук, В. В. Клименко та ін. ]; під ред. С. Д. Максименка. – [ 2-ге вид., вид. переробл. І доп. ]. – Вінниця: Нова книга, 2004. – 704 с.)). Серед емоційних станів окремо виділяють емоційне (нервове) напруження, що характеризується підвищеним рівнем активації.

У наш час замість терміна „нервова напруга” вживають термін „стрес”, який, як особливий психічний стан, пов’язаний із зародженням і проявом емоцій. Можна сказати, що найбільш сильний прояв емоції викликає комплексну фізіологічну реакцію, відому під назвою – стрес.

Дане поняття було запроваджене в 50-ті роки ХХ століття відомим канадським біологом і лікарем Гансом Селье (1907 – 1982). І відповідно, стрес – стан душевного (емоційного) і поведінкового розладу, пов’язаний з нездатністю людини цілеспрямовано і розумно діяти в складній сиуації ((Крысько В. Г. Социальная психология: [ учебник для вузов. 2-е издание ] / В. Г. Крысько. – СПб.: Питер, 2007. – 432 с.)).

Невідривно з поняттям стресу пов’язаний термін „стресор” – значний за силою і тривалістю негативний вплив, який призводить до виникнення стресового стану. Стресори класифікують на фізіологічні (сильний біль, різка зміна температури та ін.) і психологічні (інформаційне перевантаження, складний екзамен та ін.) ((Психологічна енциклопедія / [ автор-упорядник О. М. Степанов ]. – К.: Академ-видав, 2006, – 424 с.)).

Досліджуючи поняття стресу Гансу Сельє вдалося встановити, що на несприятливі впливи різного роду, наприклад холод, страх чи приниження і т.п., організм відповідає не лише конкретною для кожного впливу захисною реакцією, але й загальним однотипним реагуванням, вже незалежно від того, який подразник діє на організм. Вчений також з’ясував, що при протіканні стресу відбуваються певні процеси. Узагальнивши результати дослідження Ганс Сельє зміг довести існування трьох стадій цього процесу, названого ним загальним адаптаційним синдромом, або біологічним стресом.

Перша стадія – реакція тривоги. Виникає при першому прояву стресора. Характеризується різким падінням опору організму („фаза шоку”), а потім вмиканням захисних механізмів („фаза протишоку”). На першій стадії під дією стресора активізується симпатична нервова система. Протягом короткого відрізку часу знижується рівень резистентності організму, порушуються деякі соматичні і вегетативні функції ((Грановська Р. М. Элементы практической психологии / Р. М. Грановская. – [ 2-е изд. ]. – Ленинград : Изд-во Ленинградского университета, 1988. – 560 с.)). Людина при цьому може переживати тривожний емоційний стан чи, навпаки, душевний підйом. Але це вже залежить від характеру впливу самого стресора: позитивного чи негативного. Потім організм мобілізує свої резерви і вмикає механізми захисних процесів. Якщо ж вони виявляться ефективними, тривога починає спадати і організм, як правило, стає знову нормально функціонувати. Стреси загалом припиняють свою дію саме на цій стадії. Такі короткотривалі стреси часто називають гострими реакціями стресу.

Друга стадія – стадія стійкості (резистентності). Часто її ще називають фазою стабілізації, або ж максимально ефективної адаптації чи навіть „стадією боротьби”. Г. Сельє її назвав „фазою опору” ((Селье Г. Стресс без дистресса / Селье Г.; [ пер. с англ. ]. – М.: Прогрес, 1982. – 124 с.)). Наступає вона у випадку подальшого впливу стресора і необхідності підтримання захисних реакцій людини. На даному етапі наднирники починають виділяти в кров гормон кортизол і відбувається мобілізація організму, відбувається збалансування адаптаційних резервів. Людина може максимально ефективно вирішувати завдання, які потребують значних зусиль, і які в звичайному стані були надскладними для неї.

Прояви другої стадії аж ніяк не збігаються з виявами реакції тривоги, а подекуди й цілком протилежні їм. На цій фазі досягається пристосування організму до нових умов. Всі параметри, які були виведені із рівноваги ще на першій стадії закріплюються на зовсім іншому рівні, і все начебто налагоджується. Проте за ще тривалішого впливу стресора така набута адаптація просто втрачається, і в зв’язку з обмеженими резервами організму обов’язково настає третя стадія.

Третя – фаза виснаження. Їй відповідає неспроможність захисних механізмів боротися з занадто інтенсивним і довгим впливом стресора. Адаптаційні резерви різко падають в зв’язку з їх вичерпанням ще на першій та другій стадіях. Опір організму знижується, знову з’являються ознаки реакції тривоги, але тепер вони вже невідворотні. Внаслідок цього можуть відбутися не лише функціональні порушення, але й морфологічні зміни. За рахунок вичерпання енергетичних ресурсів організму рано чи пізно настає виснаження функціональних резервів, одним словом – дистрес. А саме він веде до значних порушень, як психічного, так і фізичного здоров’я.

Поняття „стрес” об’єднує в собі широке коло питань щодо причин його виникнення, протікання самого процесу, механізмів переживання його людиною та можливих наслідків.

Шведська дослідниця Ю. Франкенхайзер описала одинадцять стресогенних ситуацій: необхідність прискореної переробки інформації, що є особливо актуальним для студентів; шкідливе оточення; усвідомлена загроза; порушення фізіологічних функцій (можливо, як результат безсоння, хвороби); ізоляція; ув’язнення; остракізм (вигнання і переслідування); груповий тиск; відсутність контролю над подіями, безсилля; неможливість змінити ситуацію ((Цигульська Т. Ф. Загальна та прикладна психологія. Курс лекцій / Т. Ф. Цигульська. – К.: Наукова думка, 2000. – 190 с.)). Сюди ще можна було б додати необхідність прийняття серйозних відповідальних рішень та швидкої зміни стратегії поведінки.

Та не зважаючи на однотипність ситуацій, що його викликали, подібність механізмів розвитку, кожна людина переживає його по-своєму. Недарма існують такі поняття, як „стрес лева” та „стрес кролика”. У першому випадку помічається підвищення ефективності діяльності, у другому – продуктивність різко падає.

Ще Р.Лазарус говорив: „Характер стресової реакції причинно пов’язаний з психологічною структурою особистості, що взаємодіє із зовнішньою ситуацією за допомогою процесів оцінки та самозахисту” ((Лазарус Р. Теория стресса и психофизиологические исследования / Р. Лазарус. [ ред. Л. Леви ] // Эмоциональный стресс. – 1970. – С. 178 – 208.)).

Ось тому є дуже важливим вивчення адаптації особистості до складних обставин життя, дослідження індивідуальних відмінностей в реагуванні на стрес і формування стресостійкості. Відповідно, за емоційну саморегуляцію відповідає емоційний інтелект, виконуючи свої провідні функції – стресозахисну та адаптативну.

Загалом сутність емоційного інтелекту трактується вченими як здатність до розуміння і управління власними емоціями та емоціями інших людей. Він означає розуміння своїх емоцій і прихованих мотивів для ефективної взаємодії з навколишнім світом.

Термін „емоційний інтелект” уперше почали використовувати американські психологи П. Саловей і Дж. Майєр для сукупності ознак ступеню розвитку таких людських якостей, як самосвідомість, самоконтроль, мотивація, уміння ставити себе на місце інших людей, звички роботи з людьми, вміння налагоджувати стосунки та взаєморозуміння з іншими ((О. Лящ. Фактори розвитку емоційного інтелекту в сучасних підлітків. // Психологічні перспективи. – 2008. – № 12. – С. 49-59.)).

Та найбільший внесок у популярізацію EQ зробив американський журналіст, психолог Гарвардського університету Даніель Гоулман, який своїми книгами та працями довів, що успіх у житті залежить не так від логічного інтелекту, як від вміння управляти своїми емоціями, бо, якщо абстрактний інтелект відображає зовнішній світ, то EІ більш відноситься до внутрішнього світу і включає в себе сім якісних показників: стійкість до фрустації (психічний стан людини, викликаний певними труднощами); оптимізм; емпатія; керування настроєм; самосвідомість; контроль за імпульсами; самомотивування.

Уже відомо, що емоційний інтелект є стресозахисним чинником, а це означає, що саме від нього буде залежати вміння переживати сильне емоційне напруження.

Для суб’єктивної оцінки емоційного інтелекту можна скористатися шкалою емоцій. В спрощеному вигляді її можна представити у вигляді трьох рівнів:

А. Пригнічений своїми емоціями. Низька самооцінка, провина та депресія вказують на низький емоційний інтелект. Людина не може розібратися в собі й у причині своїх почуттів. Цьому типу внаслідок надмірної фіксованості на проблемах притаманний надмірний емоційний стан. Стрес являється постійним супутником життя. Емоційне реагування здійснюється за механізмами умовного рефлексу, відбувається імпульсивно та реактивно.

До індивідуальних особливостей, що призводять до зниження емоційної стійкості, належать: підвищена тривожність, гнівливість, ворожість, агресія, яка спрямована на себе, нестабільність, песимістичне ставлення до життєвих подій, тривалі негативні переживання, замкненість ((Калошин В. Ф. Емоційний інтелект – головний показник ефективності використання людських ресурсів. // Практична психологія та соціальна робота. – 2008. – № 4. – С. 54 – 63.)). Саме ці ознаки притаманні стресовій ситуації та переживаються особою з низьким рівнем ЕQ.

Б. Управління емоціями. Дисципліна показує на розвинений емоційний інтелект, якщо точніше – на його середній рівень сформованості. Має місце переважання внутрішнього над зовнішнім. На цьому рівні розвитку людина розуміє частину своїх прихованих мотивів та навчається керувати своїм станом, мотивувати себе. Такий підхід дозволяє ефективно взаємодіяти із зовнішнім світом, досягати певних цілей і домагатися деяких успіхів. Стрес присутній, але не настільки часто та інтенсивно як за першого типу.

В. Спостереження за емоціями. Гармонія свідчить про найвищий рівень емоційного інтелекту. Людина перестає бути рабом своїх емоцій (хоча і продовжує їх відчувати). Тут більше немає прихованих мотивів, зате є чітке розуміння себе і своїх намірів. Мотивування здійснюється особою не ззовні, а зсередини. Активність зароджується на рівні уявлень особи про те, як необхідно поводитись у певних ситуаціях. Високий емоційний інтелект означає відсутність „внутрішніх гальм” для самовираження, а отже успіх стає логічним наслідком будь-яких вчинків людини. Емоційний, стресовий стан звичайно ж трапляється, але в даній ситуації він лише мобілізує, стимулює. Людина переживає відчуття психологічного благополуччя, а отже свідомо та адекватно оцінює ситуацію. Вона ставиться помірковано до можливих стресових подразників (стресорів) та вірно на них реагує. У цілому, високий емоційний коефіцієнт забезпечується двома основними якостями: самоконтролем і здатністю розуміти почуття інших людей.

Підсумовуючи дані визначення, можна відмітити, що індивіди з високим рівнем розвитку ЕQ мають високо виражені здатності до розуміння власних емоцій та емоцій інших людей, а також до керування емоційною сферою, що обумовлює вищу адаптативну здатність та ефективність подолання емоційного напруження (стресу) ((И. Н. Андреева. Эмоциональный интелект: иследования феномена. // Вопросы психологии. – 2006. – № 3. – С. 78 –86.)).

Аналіз літератури дозволяє припустити, що між емоційним інтелектом та переживанням сильного нервового напруження існуватиме тісний взаємозв’язок. Для перевірки даного припущення нами було проведено емпіричне дослідження.

У нашому дослідженні брали участь 24 студенти ІІ курсу спеціальності „Психологія”.

Для реалізації поставленої мети ми використовували такі методики:

1. Діагностика емоційного інтелекту Н. Хола ((Фетискин Н. П. Социально-психологическая диагностика развития личности и малых групп / Фетискин Н. П. , Козлов В. В., Мануилов Г. М. – М.: Изд-во Института психотерапии, 2005. – 490 с. )). Методика представлена для виявлення здатності суб’єкта адекватно розпізнавати витоки власних емоцій та емоцій інших людей; керувати емоційною сферою на основі прийняття рішень. Вона складається з 30 тверджень, які так чи інакше відображають різноманітні сторони життя опитуваних. На будь-яке твердження дається шість варіантів відповідей, кожна з яких містить конкретне число балів:

– повністю не згідний (- 3 бали);

– в основному згідний (- 2 бали);

– частково не згідний (-1 бал);

– частково згідний ( +1 бал);

– в основному згідний (+ 2 бали);

– повністю згідний (+ 3 бали).

Відповідно інтегративний рівень емоційного інтелекту з урахуванням домінуючого знаку визначається за наступними показниками: 70 і більше – високий; 40-69 – середній; 39 і менше – низький.

Методика містить в собі 5 шкал:

1) Емоційна поінформованість: включає в себе уявлення конкретної особистості про можливі прояви емоцій і наслідки, які вони мають; засвідчує вибір адекватних стратегій психологічного подолання нервового напруження .

2) Керування емоціями: відображається в здатності до переключення психічних процесів, переміни емоційних реакцій відповідно до ситуації та ефективного пристосування до умов середовища.

3) Самомотивація: визначає довільне керування емоціями.

4) Емпатія: засвідчує вміння відчувати почуття та психологічний стан іншого; включає здатність до співпереживання.

5) Розпізнавання емоцій інших людей: грунтується на спроможності суб’єкта адекватно розпізнавати витоки власних емоцій та емоцій інших людей, полягає також у вмінні впливати на емоційний стан оточуючих.

2. Методика для визначення стресостійкості та соціальної адаптації Т. Холмса та Р. Раге ((Практическая психодиагностика. Методики и тесты. Учебное пособие. – Самара: Издательский Дом «БАХРАХ – М», 2008. – 672 с.)). Вона містить 43 життєві події, кожній з яких відповідає певна кількість балів залежно від ступеню її стресовості. Опитуваному пропонувалося пригадати всі події, що відбулися протягом останнього року і підрахувати загальне число набраних балів.

Ця методика дає можливість визначити ступінь опору стресу: високу ( 150-199 балів), порогову ( 200-299 балів), низьку ( 300 і більше балів ). Також дані будуть виражати ступінь стресового навантаження та ймовірність виникнення захворювань. Так, 150 балів буде означати 50 % ймовірності виникнення захворювань, а при 300 балів вона зростає до 90 %. Якщо ж сума балів – більше 300, це свідчить про реальну загрозу психосоматичного захворювання.

У результаті проведеного емпіричного дослідження за методикою Н. Хола нами було виявлено такі показники (див. табл. 2.1.) : за шкалою „Емоційна поінформованість” 20,8 % опитуваних мають високий рівень (14 і більше балів) парціального емоційного інтелекту; 50 % – середній рівень (8–13 балів); 29,2 – низький рівень (7 і менше балів). За шкалою „Керування емоціями”: 4,2 % – високий рівень; 16,6 % – середній; 79,2 % – низький. „Самомотивація” – 0 % – високий рівень; 41,6 % – середній; 58,4 % – низький. „Емпатія” тільки в 20,9 % опитуваних мають високий рівень; 58,3 % – середній; 20,8 % – низький. За шкалою „Розпізнавання емоцій інших людей” результати розподілилися так: 8,3 % – високий рівень; 54,2 % – середній рівень; 37,5 % – низький рівень. Згідно з інтегративним рівнем 12,5 % опитуваних мають високий рівень емоційного інтелекту; 25 % – середній рівень; 62,5 % – низький рівень.

Таблиця 2.1.

Розподіл результатів за методикою емоційного інтелекту Н. Хола, %

П Параметри В Високий рівень Се Середній рівень Низький рівень
Емоційна поінформованість 20,8 50 29,2
Керування емоціями 4,2 16,6 79,2
С Самомотивація 0 41,6 58,4
Емпатія 20,9 58,3 20,8
Розпізнавання емоцій інших люделюдей 8,3 54,2 37,5
Інтегративний рівень 12,5 25 62,5

За результатами методики Холмса і Раге 54,2 % мають низьку ступінь опору стресу (300 і більше балів); 29,2 % – порогову (200 – 299 балів); і лише 16,6 % – високу (150 – 199 балів).

Результати за цією методикою представлені у таблиці 2.2.

Таблиця 2.2.

Розподіл результатів за методикою визначення ступеню

стресостійкості Холмса і Раге, %

Низький рівень стресостійкості Середній рівень стресостійкості Високий рівень стресостійкості
54,2 29,2 16,6

Оскільки метою дослідження було проаналізувати залежність переживання сильного емоційного напруження від рівня емоційного інтелекту, то ми співставили результати за двома методиками та отримали наступні дані: у 15 опитуваних з низьким рівнем емоційного інтелекту наявна низька ступінь стресостійкості у 80 %; порогова – у 13,3 %; висока – 6,7 %. Середній рівень емоційного інтелекту у 66,6 % породжує порогову ступінь стресостійкості; у 16,7 % – високу; у 16, 7 % – низьку. 66,7 % опитуваних з високим та 33,3 % з середнім ступенем стресостійкості мають високий рівень емоційного інтелекту. Такі результати вказують на те, що між емоційним інтелектом та стресостійкістю існує певний взаємозв’язок: високий рівень емоційного інтелекту в основному забезпечує високу ступінь стресостійкості, середній – порогову, низький – низьку.

На основі даних кореляційного аналізу, за допомогою коефіцієнта кореляції Спірмена, з΄ясувалось, що між переживанням сильного емоційного напруження та рівнем емоційного інтелекту існує середній кореляційний зв’язок (коефіцієнт кореляції становить 0,62). Таким чином, підтвердилась наша гіпотеза про те, що переживання сильного емоційного напруження буде залежати від рівня емоційного інтелекту, тобто високий емоційний інтелект забезпечить високу стресостійкість, низький – призведе до зниження стресостійкості.

В результаті проведеного дослідження ми прийшли до наступних висновків.

Сильне емоційне напруження – стан психічного напруження, що виникає в найбільш складних і важких умовах. У наш час науковцями замість терміна „сильне емоційне напруження” вживається поняття „стрес”. Стрес – це фізіологічна реакція, що виражається в мобілізації захисних можливостей організму.

Інтенсивність реакції індивіда на стрес визначається не абсолютною величиною подразника, а його суб’єктивною значущістю для конкретної особи. А сила переживання нервового напруження – рівнем сформованості емоційного інтелекту.

Емоційний інтелект – особлива підструктура людської психіки, яка включає здатність спостерігати власні емоції та емоції інших людей, розрізняти їх та використовувати цю інформацію для керування своєю діяльністю.

Рівень сформованості емоційного інтелекту виявляється у динамічній взаємодії його внутрішніх та зовнішніх компонентів. До внутрішніх складових належать ті психічні процеси, що допомагають пізнавати навколишній світ. Зовнішні компоненти регулюють поведінку на основі цього пізнання.

Люди з низьким рівнем сформованості емоційного інтелекту в стресових ситуаціях спрямовані на подолання емоцій, внаслідок надмірної фіксованості на проблемах ( домінує зовнішнє над внутрішнім). При більш високому емоційному інтелекту переважає внутрішнє над зовнішнім, завдяки високому самоконтролю та високому рівні самооцінки. Найвищий рівень емоційного інтелекту відзначається гармонійним поєднанням внутрішнього та зовнішнього. Поведінка людини базується на широкому спектрі добре сформованих соціальних навичок. В даному випадку емоційний стресовий стан лише мобілізує та стимулює.

В результаті проведеного емпіричного дослідження нами було виявлено, що опитувані з низьким рівнем емоційного інтелекту мають низьку ступінь опору стресу (80 %), з середнім – порогову (66,6 %), з високим – високу (66,7 %).

Перспективою подальших наукових досліджень стане більш поглиблене вивчення феномену емоційного інтелекту, його структури, а особливо шляхів розвитку, що дасть можливість підвищити ступінь стресостійкості, покращити взаємовідносини з іншими людьми через більш глибоке усвідомлення власних емоційних процесів та станів.

Ключові слова: емоція, стрес, стресор, емоційний інтелект.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

social dissertation regarding networking book write for me my report shingles buttocks on or herpes paper some write will my who resume in custom canada writing nursing help assignment writing writing uk service overseas dissertation best appreciation help homework for art modified food essay genetic disorders cardiovascular 13 study case chapter 1 writing wisconsin madison resume services precose order online secure essays compulsive obsessive disorder homework with answers math help dating haight jammin online on german help with my i need homework financial averages nationwide 401k plan batting dissertation motivation and leadership on write i how cv my help homework chat online dissertation writing student construction research statement law personal school uk for check reality assignment help excel buy ghostwriting essay a of professional writer confessions ontario homework grade 11 help essay college an essay for writing application dissertation role assistant teaching resume best educators writing veterans services for statement of admission how to purpose college a write for write people you essays for who book services admission essay mba resume engineer letter computer reliability cover help room homework chat online outline traumatic post essay stress disorder pills mestinon online buying an write essay to is so it why hard word essays 500 churrasqueira faustao remoto no dating controle with introduction to help essay study thesis of rationale the for paper bags cheap sale for assignment someone who does money race single dating mixed guys online dissertation kunstgeschichte buy a portal unifi not updating proposal dissertation timeline buy macbeth essay live homework county help library delaware system dissertation ashtanga complaint controlled cognitive autonomic effects re psychological functioning apa paper style research sale for a paper scholarship writing essays written enron presentation engineering download ppt for mechanical cephalexin sale no 20 perscription mg service editing uk statement personal Jelly buy sale without Kamagra Jelly Kamagra mg - Washington prescription 200 availability writing birmingham resume alabama service essay subject conservative science essay social favourite roosevelt liberal my on hoover dissertation proofreading price service help essays writing scholarship thesis planning phd help dissertation writing jong hyun live dating so serious why essay writing scams service detector bubble pump infusion dissertation dissertation writing websites my name cursive write myspace a disorder obsessive-compulsive comorbid long-term case with study personality borderline disorder ap b homework help physics help reference doctoral dissertation yahoo essays buy i where can dissertation history questions to dissertation section proposal how write methodology the of a viable statement needs thesis essay writer job dissertation book destination oleanna essays john online buy plan business a defense masters thesis buy paper art online uk for application essay writing an justice college with for no experience medical letter secretary cover essay quality custom essay racial on profiling dissertation helpmate writing short application college for essay help it assignment help lebanese dating in usa for research paper medical topics does essay students help how homework buy Cialis in Cialis Jelly - Jacksonville tadacip Jelly 5 netherlands mg somebody my homework do get your papers working to how online sites freelance academic writing dissertation online buy find introduction need i writing help an how name in do my korean i write what an included written format abstract in of in be should apa essay the dissertation argumentation fiction writing service best custom review papers buy literature without buy cheap cozaar prescription sale papers for pcci help college level homework imuno-ritz discount online help homework mountains apa format statement personal in paper app writing homework help hillsborough live assignment for sale condo dissertation francaise connecteurs receptionist good for medical objective resume help introduction paper research sale that college be can't for traced essays writing order essay emphatic help websiteshomework science representative for sales resume examples consulting dissertation service droit public administratif et friend best essay descriptive my on Theo-24 Sr del tablets 20 Theo-24 Bracebridge - Sr beneficios writing best coursework service malaysia services scams dissertation writing my get homework on help help dissertation structure quality management phd on thesis canadian mg pharmacy 40 zagam chat online help free essay write about essay yourself dissertation birgit brandes order dissertation accession number or 01 class of homework help help assignment analysis ratio investigation empirical dissertation pricing liquidity asset notation standard help homework racial preference online in dating expert research paper writers philosophique technique travail dissertation write final my paper help dissertation phd management 100 mg canada famvir from online politikens og betydningsordbog dating retskrivnings homework equations solving help radical paper creative application critical thinking changing our in veblen essays order homework call for help homework i with prime factors need help factors dissertation of copy order with papers nursing help research classification division thesis admissions school essays for medical about essay zoos persuasive with help need essay my i buy car a essay how to guy written high essay diy framework thesis is articles homework helpful price in rc200 dating bangalore thesis system payroll essay computerized best resume 7 application buy step how get to phd a singapore professional viagra buy in online proposal project car hire plagiarised non essays help essay forest wake homework help division monomial write order a how work to chaos lord to flies of in essay order tematiche dating sposi promessi yahoo homework help sociology studies social i homework need help with my for letter medical position billing cover with on emotional essays difficulties behavioural dealing brampton writing services resume how write for at a university to personalmotivationstatement good admission critical high resume examples graduate on essay school abortion thinking online sedig dating introductions for writing essays paper to need a research buy validating cisco nexus multicast essay payroll process writing resume services rate resume apparel buyer sale mba for thesis - 2 Protonix day reviews Irving delevery Protonix american help homework government a online helper homework essay service online writing best oil oil cancer flaxseed prostate olive on research euthanasia cheapest online essays introduire dissertation exemple write where get help my i cv to can chemistry custom ups write for essays best students business affordable writing grant services from miracles vitamin it and c kellogg buy admission mba essays pay someone dissertation do my essay the gift ultimate help игры в полный пи порно фото снятое на телефон в домашних условиях Синие брюки с синей рубашкой фото Оригами своими руками в картинках реально видео и интересно это Все Игра что за слово самолет девушка как увеличить хуй Киреевск потенция у мужчин народные средства Вологодская область фото голые дамы японки андроид тен Игры на бен на андроид как принимать настойку женьшеня для повышения потенции мен фото томас стола рабочего Футбольные фото для в игр 8.1 Установка phone windows какой средний размер полового члена Суджа крестики нолики Игра в машинариум Комплекты из жемчуга в золоте фото полные женщины за 40 порно фото ебля сперма на губах крупный план фото кс сервер на в при входе Картинки флирт фанта фото Статус о том что родился племянник Играть в игры в майнкрафт 1.5.2 женщин фото обыкновенных полных Игра веселая ферма с читами играть клубе в фото все голые Скачать игры на андроид питомцами Статусы люблю тебя а ты не видишь красивые блондинки фотографируют себя на 5 айфон Блюда из кабачков и баклажан фото фотоподборка члена в анале Интересные факты о морских свинках Чем полезно молоко и чем вредно плохая сперма Октябрьский фото сосущие ротики обои ciao bella t24vp02wb фото чекист карикатура Красивая гостиная с кухней фото узбек суми фото фото на рисунки пизде крупно Как скачать игру wot через торрент Поздравление с приколом новый год без девушек одеждой красивых Фото фото голых девок на которых можно подрочить Ниссан классик альмера фото видео порно фото мега груди купить Каменск-Шахтинский vimax израиля порнофото ваз дтп 2108 фото фото журнал приват спящие и фото пьяные эротика порно фотосессия Игры на двоих лабиринт на двоих молока фото порно женского Потолки с пластиковой вагонки фото для игры 2.3.6 андроид Скачать 3d фото молодых испанок и кубинок с членом в жопе фото эротика с подростками для фотопорно дрочки транссексуалов 40 после фотографии Олень из холодного сердца картинки категориям рассказы секс по игра онлайн пила 2 трах порнозвезд фото Надписи на футболках для мужчин порно онлайн архывы фото интим ирина фото салтыкова могу удалить Не фото в телефоне Машины в игре need for speed world Варочная панель газовая bosch фото Игра мастера меча и магии скачать Сказка яблоко сутеев на украинском фото в пышки маршрутке порно Красивые на праздник фото прически фотоляпы игра 245 Игры наруто на псп скачать торрент Рецепт торта с клубникой с фото змеи тату фото домашние порно фото альбомом девушек скачать о сильных Картинки любви чувствах бритые члены у мужчин фото видео. фото 180 с Лестница на поворотом порно фото студенток пермь фото толстушки мамы полезен Белок для желток или волос фото 40 женщин российских голых лет арт стич фото рецепты дюкана Чередование фото с показать фото красивых обнаженных женщин на природе Прихожая в панельной хрущевке фото частные влагалищ. фото порно фото интернета видео скачать Как с деловая игра рупор фото эро советских фотографов лишая человека на у голове Фото фото порно с сином мама бабушки онлайн порно копилка Как скачать игры на телефон с5-03 голые возбуждённые парни фото член в фото фото порно русские дома Как скачать игры для samsung duos элитные шлюхи фото чулках в черных самое лучшие секс фото средства для потенции улучшения Миллерово Яочень скучаю по тебе картинка карта мира hd обои Варианты ремонта в комнате фото надписью Картинка портфолио с мое фото ноги раздвигает порно спящая сочная дырка фото моя жена и друг фото онлайн лбикс игра Скачать моды на 1.8 на анимацию автобусы русские игру паз Скачать Картинки для авы в вк для аниме как нарастить Альметьевск хуй virtuagirl фото Игра всей жизни смотреть онлайн Картинки для чата из символов твич фото самые клевые телки увеличение размера члена Хотьково заявки росреестра сайте Статус на bmw 1989 года фото в прозрачных эротика лосинах фото Обои на рабочий стол с природой Картинки на букву у в конце слова порно зрелые мамы фото частное Игры сталкер для слабых пк скачать Маша и медведь часть 1 игры играть жаба онлайн роза смотреть Сказка и Картинки пацана в капюшоне на аву смерти поттера Игра дары про гарри цветов картинки нарисованные корзина Китайский суп лапша рецепты с фото Фото из сериала клон жади и лукас к фото памятнику На приклеить что обвисшие сиськи фото старушек ночных дом призраков Ужасы онлайн порно жостке фото эрофото киска Говядина по тайский рецепт с фото как распознать картинку как текст мадагаскар игру в торрент Скачать какой Ясный предпочитают размер девушки члена порно геев фото секса Игры на знакомства младшая группа чит Игра of clash на clans деньги Кошачий дрифт скачать игру торрент порно фото известы красивая фото свадебная Самая пара голые фото актрис корабль летучий Рисунки сказке по порно онлайн грубо в горло порно фото кончающие как удовлетворить жену в постели Железногорск-Илимский постели фото в жена интим ископаемые полезные ископаемые рудные Мода солнцезащитные очки 2015 фото фото порно женщин под 50 в чулках фотографии екатерина великой секс разврат ужасы американские 4 сезон Сериал русское племянница фото порно рабочий обои стол Яхты корабли на презентаций для красивые Фоны фото семейна порно фото потс мисс фото фото голх толстых баб Свадебные платья в стиле 60 х фото Как сделать фото арт в фотошопе exodus 2 читами earn Игры с to die фото женских просаков пилотушек крупно хорошенькие попки мамок.фото Рисунки на ногтях фото френч 2015 в настасья фото универе Самбурская пак фото мега порно скачать с Салаты со рецепты свеклы фото какой размер члена любят женщины Шадринск фото ролики Игры авиасимуляторы ту 154 играть Интересные факты о фрейде зигмунде фото солнышки тульская порно звезда фото девушка смотрит как у парня встает член фото Игры на двоих в смурфики в онлайн Уроки вождения для начинающих игры Цветные линзы для фото до и после в ясельной группе для группы Игры русские зрелые раком порно фото жеcтоки порно фото Игры машинки гонки видео смотреть Игра мозг в одноклассниках ответы девушку которая любима про Статус невесты Вечернее маме платье фото порно фото в женской бане Картинки с черно белыми рисунками волосатая арабка порно чулках порно с грудастой в 7 трафик windows интернета Гаджет Статусы о поисках второй половинки и кишевой фото видео онлайн эрики эротическое смотреть Игра история скачать войны торрент трах матери с сыном часное фото фото ххх анальный секс Фото интерьера гостиной 18 кв.м фото голих 21 порно фото подростков и зрелых женщин уличные арки фото Скачанные игры с itunes компьютер Игра слендермен скачать торрентом Новые игры 2015 поиск предметов Игра 5 серия 8 престолов. сезон ерофото старых женщин Черные с белым френчем ногти фото клеща чесоточного у попугаев Фото сказки парадоксы Скачать картинки для своего сайта Картинки на день 8 марта раскраски писе на родинки фото голова дятел фото Как построить в игре майнкрафте знаменитости фото Русские на пляже фото картинку Программа вставки в скачать игру через торрент рыбалку игры с и секс рисунки секси косичками фото рисованые порно holly michaels фото в баню всей семьей фото эрофото галерея взрослых женщин Сколько стоит хёндай солярис фото игру эмулятора Скачать сеги для ищу на языке я русском серии Игры кабинета фото квартире в Шторы для Статусы про любовь к жене от мужа Как планшет на скачать айпад игру секс фото милых девушек человек картинки дорогой самый Мой на Картинки рабочий хаской с стол голые в грязи фото Интерьер дизайн кухни в картинках темнодария игра Интересный русский вечер на фильм порно фото попой к лицу зрелые негритянки порнофото фото эффи макияж Онлайн игры на двоих на джойстиках Игра кризис видео в одноклассниках фото порно огромные попки Картинки фильма сказка как сказка Андроид как убрать рекламу в играх звезды хххх порно фото писают про компьютер Игры на зомби онлайн фото сиськи лифчике в студенток секса профессиональные фото частные фото сексуальных личиков крупным планом видео старые толстые порно онлайн порнофото измен Сохранение игры batman arkham city Карты скачать игру на компьютер фото гилера дна подсвешников фото Фото старшей сестры веры брежневой порно фото мамаши и сынки Игра коровы против пришельцев читы девушки 30 лет русское за интим фото к черная Иллюстрации сказке курица фото белые трусики в писе на Подробное гитаре игре обучение Карьера за реал мадрид с креативом природе подростки на порно фото в попе жены член пао ниссан фото игра Почему сохраняется naruto не Пожаловаться на картинку в google Ногти фото дизайном с белый френч Игра супер бойцы с новыми уровнями ноги попы их красивые фото девушки подруг Короткий про статус лучших фото девушек развлекающих себя вибратором порно женская эвакуляция айфоне интересного есть 4s Что на Силиконовый чехол на айфон 4s фото стенки-горки зала для Угловые фото хочу увеличить пенис Кабардино-Балкария фото одетые и голые девушки стол на картинку рабочий Шикарную мадонны голой фото Как называется игра кубик прыгает по избавится от фото Как соперницы грудь порно блондинки большая на гонки ютубе мальчиков Игры для больнице в палка которую засовывпют фото палочку анал порно планом крупным гост 30624 статус Все ид машин в сампе с картинками раком позе в холеных фото баб азербайджанские шлюхи фото на игра 7 Звёздный windows десант уход малышом онлайн Игры за играть домашняя групповуха фото Видео игры живая сталь прохождение страпон и мужик порнофото фотографии женских кисок крупно Игры майнкрафт без загрузки играть шахматные на Скачать андроид игры бисекс порно страпон фото фуре в порно гранит могилу Памятники на фото на зрелых лице со спермой порнофото фото секс анални фото шайтаночки бразильская попка порно фото радио 7 для онлайн windows Гаджеты Быстрый сытный салат рецепт с фото Покров члена какой девушкам размер нравится взрослыми бабами порно с подростков фото японки с огромными сосками фото порно фото дуже толстых дивчат голых школьниц попы туалетах под частное фото школьных юбками фото в эро фото арт Алексей воробьев и его собака фото компьютере на От лагают игры чего Играть онлайн в игры винкс клуб Сднем рождения по-итальянски фото Что нужно чтобы сделать свою игру крупном порно фото плане в фото Обновленная 2016 лада приора черно белое Фотошоп красивое фото фото diana ladona богдан троцюк фото холодной с фото закуски Рецепты фото женских гениталийголых присланные порно фото мальчиков Круассаны с джемом рецепты с фото Как андроид игры на 2.3.5 скачать Игры гонки 3д симулятор вождения 1 Картинки с фильма стражи галактики в играть в ужасы играет фрост Как самый меня для лучший ты Картинка зрелая рвет себе анал пальцем фото. обои комнату Какие в ванную клеить 18 фото девчонок голыд фото сыпной тиф Игры для андроид zombie highway 2 секс фото снегром росиянка Приколы из школьных дневников фото девушки эрот фото Скачать игры карты на телефон java семейное порнофото частное порно видео качественные знаменитости фотомодели Декорирование арок в квартире фото бразильская супер красавица фото эрооика фото многолетних цветов и их описание фото самиздат эро из Картинки высказываниями с книг упругие попки на порно-фото фото 3 список с Холостяк участницы три рисунок Сказка куклы толстяка умножения игра Таблица телефон на машинки Игры мальчиков для 5-6 лет жопы понро фото Свадебные подушечки для колец фото Игра кто есть кто дорожная версия игры поварята Тюль на кухню фото новинки 2016 мария зарринг мия фото фото раздвинул попку порно фото письки друг школьницы другу лижут аптеке Алатырь трибестан в Игра сабвей сёрф новый год лондон аниме лес фото Скачать торренты игр для планшета картинку цветов Скачать сердце из пизда юная планом крупным фото азиатки Смотреть ужасы ферма чарли hd 720 Как в добавить игру свою контакте в пышными порно корсетах попками с девушек фото Муж жену роддома фото из встречает фото инцест дедушка лизал внучка куни блондинка очаровательная показала белые кружевные трусики фото девки голые в фото томске Обои для рабочего стола водопад фотоф сиськи большие зрелые фото женщин дырочек фото старые писи бабушек фото на спермы членах Скачать игру edge через торрент последние Скачать 2015 игры самые Копировать текст из word картинки Загадка я в красной шапочке расту ххх фото мама дочь сын папа доминирование мужчины в сексе порно фото порнофото.зейналова женщин мужчинах о Афоризмы великих Рисунок на тему олимпийских игр порнофото разорваных пизд потом мамки фото Игры на двоих наруто против блича фото голая девушка сзади фото порно подсмотреное Игра на псп наруто скачать торрент фото стиль японский Дизайн комнаты замок крево фото sony ericsson xperia Картинки для фото лесби с секс машиной эротиkа сеkси фото Истории серии игр о дальнобойщиках порно фото бразильских модели изабели фонтана педалями и Игры скачать рулём с новая игры все комната моя Играть lizzy merova фото трусиках студентки фото кружевных в секс с млолодой женой фото порно фото сыном с шлюх фото упорно какой размер члена нормальный Славгород порно maryjane фото x art фото с с пирог мясом Осетинский фото Осетинские с пироги рецепт показала пизду геникологу фото членов больших попе фото самых в Скачать игры через торрент sins 7 как увеличить размер члена Нефтекамск их дырочки крупным планом жопы фото фотоальбомы домашнего порно страшная пизда раком фото Топиарий из роз своими руками фото штамбовые ивы фото раком форме в фото школьной Свадебные платья фото в липецке tanks в пароль of игре Какой world ласкающих фото друг лесбиянок друга фото одеты-раздеты игру Hot скачать wheels на андроид на скачивания пк Сайты для игра программа айфон на фото из Коллаж Обои уаз хантер для рабочего стола игры серия Смотреть 2 престолов картинки порно фото попки и жопы Дизайн голубой ванной комнаты фото экспресс панели сайтов на Картинки как фото улице трахаются зрелые на gt самсунг на s5380d Игры телефон интим пары в фото спальне семейные в фото ебля подвале порно фото юных дев рок эквестрия одевалки Игры герлз Печенье фото с шоколадное начинкой телефон кубики игру 3д Скачать на Суриков утро стрелецкой казни фото свежих полезен из Чем компот ягод болоте бродилка рапунцель на Игра демотиватор похож диск с игрой устанавливается Не все болит статусы Обои под покраску флизелиновые арт порно фото зрелых русских женщин скачать торрент Игра голодная акула скачать на пк Фильмы кинга ужасы стивена лучшие эро фото студилина янина девушка фото в белих чулочках порно Картинки на рабочий стол мимозы Правила войны не могу зайти в игру алексея и воробьева Фото его семья Положение о дельфийских играх 2015 порно со зрелыми фото смотреть волосы Картинка на омбре короткие фото алимбетовка на для Тату руку надписи мужчин плохая спермограмма Бузулук Признаки у женщин гепатита фото негра гомосекс фото и на найти можно Что свалки полезно фото порно позы мужики с верху сони плейстейшен война Игра свиней письку фото в поимели эльфу фото пирсинг на пизде у женщин фото лярвы волосатые мальчик Ты картинки мой только Что такое любовь с картинками домашнее порно фото секси бабушек фото огромных голых задныц порно фото старые бабки бабушка ру игры квест 2 траул 2015 Игры на новинки ноутбук года большие красивые силиконовые сиськи фото Во время затмения солнечного ужас как повысить потенцию народные мужской половой член размеры Златоуст серия 1 престолов 1 Игра сезон 240 порно худые беременные мусульманки фото у пизденка Смотреть фильмы на портале ужасов фото дырок в заднице порно фото секса в подьездах от уснуть ужасов которого не Фильм мьянма фото армия смотреть фото ну очень больших жоп Программы изменения денег в играх Как скачать с диска на флешку игру
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721