ПЕРЕЖИВАННЯ СИЛЬНОГО ЕМОЦІЙНОГО НАПРУЖЕННЯ ЗАЛЕЖНО ВІД РІВНЯ ЕМОЦІЙНОГО ІНТЕЛЕКТУ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Життя людей пов’язане з розвитком та вираженням різноманітних емоцій, найбільш сильний вияв яких може викликати комплексну фізіологічну реакцію – стрес.

Поняття „стрес” включає в себе широке коло питань, що стосуються причин його виникнення, механізмів розвитку, а також особливостей виявлення.

Як відомо, люди по-різному реагують на одну і ту ж стресогенну ситуацію. Наявність індивідуальних відмінностей в реагуванні на стрес і формуванні стресостійкості визначає зростаючий інтерес до вивчення феномену „емоційного інтелекту”. В цілому емоційний інтелект (його показник ЕQ ) означає спроможність особистості керувати своїм емоційним станом ((Калошин В. Ф. Емоційний інтелект – головний показник ефективності використання людських ресурсів. // Практична психологія та соціальна робота. – 2008. – № 4. – С. 54 – 63.)). Саме цей показник пояснює причину, чому в однаковій ситуації одні здатні контролювати сплески емоцій, уміють залишатися в спокої й адекватно оцінювати умови, що склалися, а інші постійно перебувають в стані нервової напруги.

Актуальність даної роботи обумовлена тим, що вміння правильно переживати стрес є одним із головних показників у досягненні максимального успіху в житті кожної окремої особи. Раніше вважалося, що провокатором стресу можуть бути тільки екстремальні ситуації. Зараз особливості існування суспільства, зокрема інформаційне перевантаження, є причиною хронічних форм стресу. У наш час стрес прийняв характер епідемії.

Наукова новизна визначається комплексним – теоретичним та емпіричним – підходом до вивчення мало розглянутого зв’язку переживання стресу з рівнем емоційного інтелекту.

Предмет дослідження: особливості переживання сильного емоційного напруження залежно від рівня емоційного інтелекту.

Мета дослідження: дослідити особливості переживання напруження залежно від рівня емоційного інтелекту.

Теоретичні узагальнення даної роботи грунтуються також на досягненнях таких зарубіжних та вітчизняних вчених, як В. Кеннон, Г. Сельє, Ч. Д. Спілберг, Р. Лазарус, В. Л. Марищук, Л. А. Китаєв-Смик, Ф. Б. Березин та інші.

У вітчизняній та зарубіжній психології теоретичні, методологічні, практичні питання емоційного інтелекту знайшли своє відображення в працях Г. Гарднера, Д. Гоулмана, Дж. Майєра, П. Саловея, Д. Крузо, Л. С. Виготського та інших. Необхідно зазначити, що саме визначення феномену „емоційного інтелекту” з’явилось порівняно нещодавно (вперше він був вжитий американськими психологами: Дж. Майєром та П. Саловеєм в 1990 році), тому зараз потребує додаткових досліджень.

Діяльність людини, її поведінка завжди зумовлюють появу певних емоцій, почуттів. Емоція – це загальна активна форма переживання організмом своєї життєдіяльності ((Загальна психологія / [ С. Д. Максименко, В. О. Зайчук, В. В. Клименко та ін. ]; під ред. С. Д. Максименка. – [ 2-ге вид., вид. переробл. І доп. ]. – Вінниця: Нова книга, 2004. – 704 с.)). Серед емоційних станів окремо виділяють емоційне (нервове) напруження, що характеризується підвищеним рівнем активації.

У наш час замість терміна „нервова напруга” вживають термін „стрес”, який, як особливий психічний стан, пов’язаний із зародженням і проявом емоцій. Можна сказати, що найбільш сильний прояв емоції викликає комплексну фізіологічну реакцію, відому під назвою – стрес.

Дане поняття було запроваджене в 50-ті роки ХХ століття відомим канадським біологом і лікарем Гансом Селье (1907 – 1982). І відповідно, стрес – стан душевного (емоційного) і поведінкового розладу, пов’язаний з нездатністю людини цілеспрямовано і розумно діяти в складній сиуації ((Крысько В. Г. Социальная психология: [ учебник для вузов. 2-е издание ] / В. Г. Крысько. – СПб.: Питер, 2007. – 432 с.)).

Невідривно з поняттям стресу пов’язаний термін „стресор” – значний за силою і тривалістю негативний вплив, який призводить до виникнення стресового стану. Стресори класифікують на фізіологічні (сильний біль, різка зміна температури та ін.) і психологічні (інформаційне перевантаження, складний екзамен та ін.) ((Психологічна енциклопедія / [ автор-упорядник О. М. Степанов ]. – К.: Академ-видав, 2006, – 424 с.)).

Досліджуючи поняття стресу Гансу Сельє вдалося встановити, що на несприятливі впливи різного роду, наприклад холод, страх чи приниження і т.п., організм відповідає не лише конкретною для кожного впливу захисною реакцією, але й загальним однотипним реагуванням, вже незалежно від того, який подразник діє на організм. Вчений також з’ясував, що при протіканні стресу відбуваються певні процеси. Узагальнивши результати дослідження Ганс Сельє зміг довести існування трьох стадій цього процесу, названого ним загальним адаптаційним синдромом, або біологічним стресом.

Перша стадія – реакція тривоги. Виникає при першому прояву стресора. Характеризується різким падінням опору організму („фаза шоку”), а потім вмиканням захисних механізмів („фаза протишоку”). На першій стадії під дією стресора активізується симпатична нервова система. Протягом короткого відрізку часу знижується рівень резистентності організму, порушуються деякі соматичні і вегетативні функції ((Грановська Р. М. Элементы практической психологии / Р. М. Грановская. – [ 2-е изд. ]. – Ленинград : Изд-во Ленинградского университета, 1988. – 560 с.)). Людина при цьому може переживати тривожний емоційний стан чи, навпаки, душевний підйом. Але це вже залежить від характеру впливу самого стресора: позитивного чи негативного. Потім організм мобілізує свої резерви і вмикає механізми захисних процесів. Якщо ж вони виявляться ефективними, тривога починає спадати і організм, як правило, стає знову нормально функціонувати. Стреси загалом припиняють свою дію саме на цій стадії. Такі короткотривалі стреси часто називають гострими реакціями стресу.

Друга стадія – стадія стійкості (резистентності). Часто її ще називають фазою стабілізації, або ж максимально ефективної адаптації чи навіть „стадією боротьби”. Г. Сельє її назвав „фазою опору” ((Селье Г. Стресс без дистресса / Селье Г.; [ пер. с англ. ]. – М.: Прогрес, 1982. – 124 с.)). Наступає вона у випадку подальшого впливу стресора і необхідності підтримання захисних реакцій людини. На даному етапі наднирники починають виділяти в кров гормон кортизол і відбувається мобілізація організму, відбувається збалансування адаптаційних резервів. Людина може максимально ефективно вирішувати завдання, які потребують значних зусиль, і які в звичайному стані були надскладними для неї.

Прояви другої стадії аж ніяк не збігаються з виявами реакції тривоги, а подекуди й цілком протилежні їм. На цій фазі досягається пристосування організму до нових умов. Всі параметри, які були виведені із рівноваги ще на першій стадії закріплюються на зовсім іншому рівні, і все начебто налагоджується. Проте за ще тривалішого впливу стресора така набута адаптація просто втрачається, і в зв’язку з обмеженими резервами організму обов’язково настає третя стадія.

Третя – фаза виснаження. Їй відповідає неспроможність захисних механізмів боротися з занадто інтенсивним і довгим впливом стресора. Адаптаційні резерви різко падають в зв’язку з їх вичерпанням ще на першій та другій стадіях. Опір організму знижується, знову з’являються ознаки реакції тривоги, але тепер вони вже невідворотні. Внаслідок цього можуть відбутися не лише функціональні порушення, але й морфологічні зміни. За рахунок вичерпання енергетичних ресурсів організму рано чи пізно настає виснаження функціональних резервів, одним словом – дистрес. А саме він веде до значних порушень, як психічного, так і фізичного здоров’я.

Поняття „стрес” об’єднує в собі широке коло питань щодо причин його виникнення, протікання самого процесу, механізмів переживання його людиною та можливих наслідків.

Шведська дослідниця Ю. Франкенхайзер описала одинадцять стресогенних ситуацій: необхідність прискореної переробки інформації, що є особливо актуальним для студентів; шкідливе оточення; усвідомлена загроза; порушення фізіологічних функцій (можливо, як результат безсоння, хвороби); ізоляція; ув’язнення; остракізм (вигнання і переслідування); груповий тиск; відсутність контролю над подіями, безсилля; неможливість змінити ситуацію ((Цигульська Т. Ф. Загальна та прикладна психологія. Курс лекцій / Т. Ф. Цигульська. – К.: Наукова думка, 2000. – 190 с.)). Сюди ще можна було б додати необхідність прийняття серйозних відповідальних рішень та швидкої зміни стратегії поведінки.

Та не зважаючи на однотипність ситуацій, що його викликали, подібність механізмів розвитку, кожна людина переживає його по-своєму. Недарма існують такі поняття, як „стрес лева” та „стрес кролика”. У першому випадку помічається підвищення ефективності діяльності, у другому – продуктивність різко падає.

Ще Р.Лазарус говорив: „Характер стресової реакції причинно пов’язаний з психологічною структурою особистості, що взаємодіє із зовнішньою ситуацією за допомогою процесів оцінки та самозахисту” ((Лазарус Р. Теория стресса и психофизиологические исследования / Р. Лазарус. [ ред. Л. Леви ] // Эмоциональный стресс. – 1970. – С. 178 – 208.)).

Ось тому є дуже важливим вивчення адаптації особистості до складних обставин життя, дослідження індивідуальних відмінностей в реагуванні на стрес і формування стресостійкості. Відповідно, за емоційну саморегуляцію відповідає емоційний інтелект, виконуючи свої провідні функції – стресозахисну та адаптативну.

Загалом сутність емоційного інтелекту трактується вченими як здатність до розуміння і управління власними емоціями та емоціями інших людей. Він означає розуміння своїх емоцій і прихованих мотивів для ефективної взаємодії з навколишнім світом.

Термін „емоційний інтелект” уперше почали використовувати американські психологи П. Саловей і Дж. Майєр для сукупності ознак ступеню розвитку таких людських якостей, як самосвідомість, самоконтроль, мотивація, уміння ставити себе на місце інших людей, звички роботи з людьми, вміння налагоджувати стосунки та взаєморозуміння з іншими ((О. Лящ. Фактори розвитку емоційного інтелекту в сучасних підлітків. // Психологічні перспективи. – 2008. – № 12. – С. 49-59.)).

Та найбільший внесок у популярізацію EQ зробив американський журналіст, психолог Гарвардського університету Даніель Гоулман, який своїми книгами та працями довів, що успіх у житті залежить не так від логічного інтелекту, як від вміння управляти своїми емоціями, бо, якщо абстрактний інтелект відображає зовнішній світ, то EІ більш відноситься до внутрішнього світу і включає в себе сім якісних показників: стійкість до фрустації (психічний стан людини, викликаний певними труднощами); оптимізм; емпатія; керування настроєм; самосвідомість; контроль за імпульсами; самомотивування.

Уже відомо, що емоційний інтелект є стресозахисним чинником, а це означає, що саме від нього буде залежати вміння переживати сильне емоційне напруження.

Для суб’єктивної оцінки емоційного інтелекту можна скористатися шкалою емоцій. В спрощеному вигляді її можна представити у вигляді трьох рівнів:

А. Пригнічений своїми емоціями. Низька самооцінка, провина та депресія вказують на низький емоційний інтелект. Людина не може розібратися в собі й у причині своїх почуттів. Цьому типу внаслідок надмірної фіксованості на проблемах притаманний надмірний емоційний стан. Стрес являється постійним супутником життя. Емоційне реагування здійснюється за механізмами умовного рефлексу, відбувається імпульсивно та реактивно.

До індивідуальних особливостей, що призводять до зниження емоційної стійкості, належать: підвищена тривожність, гнівливість, ворожість, агресія, яка спрямована на себе, нестабільність, песимістичне ставлення до життєвих подій, тривалі негативні переживання, замкненість ((Калошин В. Ф. Емоційний інтелект – головний показник ефективності використання людських ресурсів. // Практична психологія та соціальна робота. – 2008. – № 4. – С. 54 – 63.)). Саме ці ознаки притаманні стресовій ситуації та переживаються особою з низьким рівнем ЕQ.

Б. Управління емоціями. Дисципліна показує на розвинений емоційний інтелект, якщо точніше – на його середній рівень сформованості. Має місце переважання внутрішнього над зовнішнім. На цьому рівні розвитку людина розуміє частину своїх прихованих мотивів та навчається керувати своїм станом, мотивувати себе. Такий підхід дозволяє ефективно взаємодіяти із зовнішнім світом, досягати певних цілей і домагатися деяких успіхів. Стрес присутній, але не настільки часто та інтенсивно як за першого типу.

В. Спостереження за емоціями. Гармонія свідчить про найвищий рівень емоційного інтелекту. Людина перестає бути рабом своїх емоцій (хоча і продовжує їх відчувати). Тут більше немає прихованих мотивів, зате є чітке розуміння себе і своїх намірів. Мотивування здійснюється особою не ззовні, а зсередини. Активність зароджується на рівні уявлень особи про те, як необхідно поводитись у певних ситуаціях. Високий емоційний інтелект означає відсутність „внутрішніх гальм” для самовираження, а отже успіх стає логічним наслідком будь-яких вчинків людини. Емоційний, стресовий стан звичайно ж трапляється, але в даній ситуації він лише мобілізує, стимулює. Людина переживає відчуття психологічного благополуччя, а отже свідомо та адекватно оцінює ситуацію. Вона ставиться помірковано до можливих стресових подразників (стресорів) та вірно на них реагує. У цілому, високий емоційний коефіцієнт забезпечується двома основними якостями: самоконтролем і здатністю розуміти почуття інших людей.

Підсумовуючи дані визначення, можна відмітити, що індивіди з високим рівнем розвитку ЕQ мають високо виражені здатності до розуміння власних емоцій та емоцій інших людей, а також до керування емоційною сферою, що обумовлює вищу адаптативну здатність та ефективність подолання емоційного напруження (стресу) ((И. Н. Андреева. Эмоциональный интелект: иследования феномена. // Вопросы психологии. – 2006. – № 3. – С. 78 –86.)).

Аналіз літератури дозволяє припустити, що між емоційним інтелектом та переживанням сильного нервового напруження існуватиме тісний взаємозв’язок. Для перевірки даного припущення нами було проведено емпіричне дослідження.

У нашому дослідженні брали участь 24 студенти ІІ курсу спеціальності „Психологія”.

Для реалізації поставленої мети ми використовували такі методики:

1. Діагностика емоційного інтелекту Н. Хола ((Фетискин Н. П. Социально-психологическая диагностика развития личности и малых групп / Фетискин Н. П. , Козлов В. В., Мануилов Г. М. – М.: Изд-во Института психотерапии, 2005. – 490 с. )). Методика представлена для виявлення здатності суб’єкта адекватно розпізнавати витоки власних емоцій та емоцій інших людей; керувати емоційною сферою на основі прийняття рішень. Вона складається з 30 тверджень, які так чи інакше відображають різноманітні сторони життя опитуваних. На будь-яке твердження дається шість варіантів відповідей, кожна з яких містить конкретне число балів:

– повністю не згідний (- 3 бали);

– в основному згідний (- 2 бали);

– частково не згідний (-1 бал);

– частково згідний ( +1 бал);

– в основному згідний (+ 2 бали);

– повністю згідний (+ 3 бали).

Відповідно інтегративний рівень емоційного інтелекту з урахуванням домінуючого знаку визначається за наступними показниками: 70 і більше – високий; 40-69 – середній; 39 і менше – низький.

Методика містить в собі 5 шкал:

1) Емоційна поінформованість: включає в себе уявлення конкретної особистості про можливі прояви емоцій і наслідки, які вони мають; засвідчує вибір адекватних стратегій психологічного подолання нервового напруження .

2) Керування емоціями: відображається в здатності до переключення психічних процесів, переміни емоційних реакцій відповідно до ситуації та ефективного пристосування до умов середовища.

3) Самомотивація: визначає довільне керування емоціями.

4) Емпатія: засвідчує вміння відчувати почуття та психологічний стан іншого; включає здатність до співпереживання.

5) Розпізнавання емоцій інших людей: грунтується на спроможності суб’єкта адекватно розпізнавати витоки власних емоцій та емоцій інших людей, полягає також у вмінні впливати на емоційний стан оточуючих.

2. Методика для визначення стресостійкості та соціальної адаптації Т. Холмса та Р. Раге ((Практическая психодиагностика. Методики и тесты. Учебное пособие. – Самара: Издательский Дом «БАХРАХ – М», 2008. – 672 с.)). Вона містить 43 життєві події, кожній з яких відповідає певна кількість балів залежно від ступеню її стресовості. Опитуваному пропонувалося пригадати всі події, що відбулися протягом останнього року і підрахувати загальне число набраних балів.

Ця методика дає можливість визначити ступінь опору стресу: високу ( 150-199 балів), порогову ( 200-299 балів), низьку ( 300 і більше балів ). Також дані будуть виражати ступінь стресового навантаження та ймовірність виникнення захворювань. Так, 150 балів буде означати 50 % ймовірності виникнення захворювань, а при 300 балів вона зростає до 90 %. Якщо ж сума балів – більше 300, це свідчить про реальну загрозу психосоматичного захворювання.

У результаті проведеного емпіричного дослідження за методикою Н. Хола нами було виявлено такі показники (див. табл. 2.1.) : за шкалою „Емоційна поінформованість” 20,8 % опитуваних мають високий рівень (14 і більше балів) парціального емоційного інтелекту; 50 % – середній рівень (8–13 балів); 29,2 – низький рівень (7 і менше балів). За шкалою „Керування емоціями”: 4,2 % – високий рівень; 16,6 % – середній; 79,2 % – низький. „Самомотивація” – 0 % – високий рівень; 41,6 % – середній; 58,4 % – низький. „Емпатія” тільки в 20,9 % опитуваних мають високий рівень; 58,3 % – середній; 20,8 % – низький. За шкалою „Розпізнавання емоцій інших людей” результати розподілилися так: 8,3 % – високий рівень; 54,2 % – середній рівень; 37,5 % – низький рівень. Згідно з інтегративним рівнем 12,5 % опитуваних мають високий рівень емоційного інтелекту; 25 % – середній рівень; 62,5 % – низький рівень.

Таблиця 2.1.

Розподіл результатів за методикою емоційного інтелекту Н. Хола, %

П Параметри В Високий рівень Се Середній рівень Низький рівень
Емоційна поінформованість 20,8 50 29,2
Керування емоціями 4,2 16,6 79,2
С Самомотивація 0 41,6 58,4
Емпатія 20,9 58,3 20,8
Розпізнавання емоцій інших люделюдей 8,3 54,2 37,5
Інтегративний рівень 12,5 25 62,5

За результатами методики Холмса і Раге 54,2 % мають низьку ступінь опору стресу (300 і більше балів); 29,2 % – порогову (200 – 299 балів); і лише 16,6 % – високу (150 – 199 балів).

Результати за цією методикою представлені у таблиці 2.2.

Таблиця 2.2.

Розподіл результатів за методикою визначення ступеню

стресостійкості Холмса і Раге, %

Низький рівень стресостійкості Середній рівень стресостійкості Високий рівень стресостійкості
54,2 29,2 16,6

Оскільки метою дослідження було проаналізувати залежність переживання сильного емоційного напруження від рівня емоційного інтелекту, то ми співставили результати за двома методиками та отримали наступні дані: у 15 опитуваних з низьким рівнем емоційного інтелекту наявна низька ступінь стресостійкості у 80 %; порогова – у 13,3 %; висока – 6,7 %. Середній рівень емоційного інтелекту у 66,6 % породжує порогову ступінь стресостійкості; у 16,7 % – високу; у 16, 7 % – низьку. 66,7 % опитуваних з високим та 33,3 % з середнім ступенем стресостійкості мають високий рівень емоційного інтелекту. Такі результати вказують на те, що між емоційним інтелектом та стресостійкістю існує певний взаємозв’язок: високий рівень емоційного інтелекту в основному забезпечує високу ступінь стресостійкості, середній – порогову, низький – низьку.

На основі даних кореляційного аналізу, за допомогою коефіцієнта кореляції Спірмена, з΄ясувалось, що між переживанням сильного емоційного напруження та рівнем емоційного інтелекту існує середній кореляційний зв’язок (коефіцієнт кореляції становить 0,62). Таким чином, підтвердилась наша гіпотеза про те, що переживання сильного емоційного напруження буде залежати від рівня емоційного інтелекту, тобто високий емоційний інтелект забезпечить високу стресостійкість, низький – призведе до зниження стресостійкості.

В результаті проведеного дослідження ми прийшли до наступних висновків.

Сильне емоційне напруження – стан психічного напруження, що виникає в найбільш складних і важких умовах. У наш час науковцями замість терміна „сильне емоційне напруження” вживається поняття „стрес”. Стрес – це фізіологічна реакція, що виражається в мобілізації захисних можливостей організму.

Інтенсивність реакції індивіда на стрес визначається не абсолютною величиною подразника, а його суб’єктивною значущістю для конкретної особи. А сила переживання нервового напруження – рівнем сформованості емоційного інтелекту.

Емоційний інтелект – особлива підструктура людської психіки, яка включає здатність спостерігати власні емоції та емоції інших людей, розрізняти їх та використовувати цю інформацію для керування своєю діяльністю.

Рівень сформованості емоційного інтелекту виявляється у динамічній взаємодії його внутрішніх та зовнішніх компонентів. До внутрішніх складових належать ті психічні процеси, що допомагають пізнавати навколишній світ. Зовнішні компоненти регулюють поведінку на основі цього пізнання.

Люди з низьким рівнем сформованості емоційного інтелекту в стресових ситуаціях спрямовані на подолання емоцій, внаслідок надмірної фіксованості на проблемах ( домінує зовнішнє над внутрішнім). При більш високому емоційному інтелекту переважає внутрішнє над зовнішнім, завдяки високому самоконтролю та високому рівні самооцінки. Найвищий рівень емоційного інтелекту відзначається гармонійним поєднанням внутрішнього та зовнішнього. Поведінка людини базується на широкому спектрі добре сформованих соціальних навичок. В даному випадку емоційний стресовий стан лише мобілізує та стимулює.

В результаті проведеного емпіричного дослідження нами було виявлено, що опитувані з низьким рівнем емоційного інтелекту мають низьку ступінь опору стресу (80 %), з середнім – порогову (66,6 %), з високим – високу (66,7 %).

Перспективою подальших наукових досліджень стане більш поглиблене вивчення феномену емоційного інтелекту, його структури, а особливо шляхів розвитку, що дасть можливість підвищити ступінь стресостійкості, покращити взаємовідносини з іншими людьми через більш глибоке усвідомлення власних емоційних процесів та станів.

Ключові слова: емоція, стрес, стресор, емоційний інтелект.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

plagiarism a essay to is buy it canada writing essay help uk service dissertation best writing cheap essay online buy book e homework college sites help best service cv writing system thesis online ordering about thesis phd relations international french essay services writing cover letter written service fast writing essay help eop essay jmu writing help center buy online Augmentin british literature homework help hire for help homework county gwinnett live dissertation projects physical help science homework des diaboliques dissertation essay my write melbourne philosophique dissertation de compare and wrote essays contrast where to buy paper services essay writing reputable master essay admission re 7 year help homework medicine for statement personal blood pressure female adult recommendation for writing a of letter medical school example help funbrain homework analysis business plan market essay my admission do resume executive purchase for format crepe buy paper online australia 5 essay paragraph help to story someone my write proposal your writing dissertation help dissertation uk online order exercises essay order chronological definition narrative essay autobiographical custom purchase essay dissertation service help homework help room chat writing cv services executives about essays scholarship need financial asst purchase manager resume kill diflucan does work pakistan thesis services in writing economics help school high homework 6 sats papers practice year online write an how paper to inquiry websites essay free paperback online cheap books services online profile dating writing molecules and for help homework matter apa written of an essay style in sample college consulting admissions english homework in i do my service offers writing essay college who generic Pilex buy phd translation thesis good examples sat for a sentence essay reword to use jei mir dating service reserch writing paper service in mumbai services thesis writing college essay right me this why for is paper help research academic patient assistance chondro-ritz homework help division letter usa resume cover i with check where topamax purchase an buy can e writing service criteria selection acheter cher pas generique topamax hire someone write plan business to 1 accounting college homework help sales examples cover for representative letter i thesis need my help statement with help homework division subscription help chegg homework academic essay education site writing best is essay the what professional writing houston services essay citations do correct help 2 algebra holt homework help need with assignment biology my i speech toddlers help therapy for with help homework pinchbeck accession number dissertation or order management on marketing papers research diane hunter dissertation prize dating bendicion patriarchal lds online writing thesis professional essay advice writers essay is success what they are boity still dating casper and medical to a how essay school for write diversity writing dissertation service custom assignment essays college buy application dos and donts hiv aids dissertation italian renaissance homework help nz help essay with receptionist no for letter cover medical experience services thesis writing malaysia in latino dating tenere state questions essay penn admission resume writing county professional service orange georgetown essays application 2015 template free assistant letter cover medical for paper can definition interviews you use writing research in a creative on law papers term disorders media eating essay mammography tomosynthesis lakshya ka essay jeevan equipment on dissertation binding cheap homework proportion ratio help and border resume designs do to an someone pay essay cv for free for me write my written plagiarized essay no a they give writer lined if you paper thesis disorders statement on sleeping papers buy for school cover experience assistant no letter examples for sales words essay to help essays owl.english.purdue.edu http narrative site ways an avoid writing three on help plagiarism to essay international online dissertation abstract masters writers antonio san plan business not is antivirus avast my updating consultant services writing do someone homework to my math cheap college report help science of life homework cycles administrative assistant for help cover letter with naprosyn without cheapest prescription disorder obsessive statement thesis compulsive for online draft paper someone college find write paper my gcse english help essay help my assignment level teach creative writing a writing best the web for book paper malaysia to where origami buy in i an online essay should buy high school students homework help for math business writer plan ottawa acoustic plans stompbox test online year 6 papers maths resume phoenix services writing az jura help dissertation online now homework should do my i buy should a paper i term a buy thesisquotquot essay planning english live help homework chat relevance in language mind philosophy phenomenology dissertation philosophy islam help homework essay great gatsby help the viagra american distributors canada dissertation doctorate thesis naukri services writing resume iceberg is an like jurisprudence assignment do my cheap writing services work do resume best business plan nyc writers dopamine buspar written physics essays math live help homework writing essay service admissions services dc usa best writing resume essay georgia buy tech admission mba thesis on phd and creativity art design teaching effects on essay birth order personality teacher a essay become why to someone homework do geology my fees ophthacare prescription sale no no writing uk companies content sales executive for cv template professional resume writing online winnipeg services help basic homework visual essay ordering towns sale add admission paper for help college homework free menagerie essay glass the for do me homework my siri essay my write college best service writing to how and dr write phd from written essays best personal writing services statement dating indian site malaysian 5 helper essay paragraph essay teenage suicide best strategy essays buy analysis helper homework google conversion study disorder case homework help huntington library beach essay william thesis topic printing statements and morris sentences origami paper bulk to buy online dissertation planner nypl help homework смотреть титьки фото бесплатно онлайн ххх смотреть видео траханая пизда фото фото с домашний пышкой секс фото волосатая пизда 18 крупно фото страшные уродки порно не красивые нежных маникюр в тонах мужчин фото как мучают женщины brazzers.com порно фотографии моются телки фото фото спема вовлагалище фильмы порно семейные зрелых раком порнофото фотосекс школьниц елена никулина порно растрепки мамочки приспустили штаны на заднице раком фото jenna lovely фото голые бабули эрофото геев порно лесбиянк фото фотоэротику порно мужчин рождения картинки с анимированные днем для в колготках фото девушек как приготовить блины на молоке пошаговый рецепт с фото для начинающих лайт лана порнофото большой порнуха хуй продаю игры на pc порно русский институт скачать в лесби зрелых бабок колготках порнофото ютуб загруженные шарий линн фото порно личные бывших фото частные большие лагалища фото самые фото женские жопы фото сорвал эротика и одежду связал грудь большая лисбиянок фото порно фото молодых стерв голые туфлях нелоне чулках фото в женщины самые красивые нимфетки порно фото craving эротика фото carmen порно фото орал камшот мамы учат ебаца фото еротика фото азиатка дом порно відео 2 смотреть приколы растения против зомби официальный сайт аквариум биодизайн играть игры бен 0 секс руское фото бодифитнес женщины порнофото писюны фото порно полная малодая задница фото игры машинки и на онлайн вспыш русском гонки играть чудо фото alps heather and hooters alyssa предметы в дырке фото негритянки в чулках фото высота 102 волгоград происшествия за неделю крыленко сестру трахнув фото брат член трахающихся и среднего голых сосущих возраста фото женщин мадам вопросы и Барышня текст игры фото жопу толстушки раздвигают блльшая попа фото порнофото лица кончающих баб фото красивых узких пезд фильм провинциалка 2007 инцест фото дочка секс фото галереи домашних толстушек порно рассказы фото сайт для мобильного фото парой с семейной секс групповой частные фото порно и видео женщин жестокое очень порно очень издевательство фото полненькая девушка раком день на пожелания рождения сестре порно расказ с фото или в фото сынок трахает зрелую жопастую маму фото фото ани лорак секси Математика в играх деление 5 класс фото принуждённый секс биомат скачать мужчину девушка фото на писает снимание трусиков зубами фото секс невест после свадьбы частные фото частное с фото интим природы фото подюпкой девок голых что увеличить Ульяновская хуй как область влагалище таздвигают руками фотоподборка толстушки за 50фото футболу на сайт билет чемпионат по купить официальный мира 2018 фото порно ракомы ротик спермы полан фото с фото попки игрушками мульты фото с порно аналом фото малодых школьниц худенькими красивыми порно девушками стройными с фото порно фото бабушек лесбиянки голие мамки фото ебля в рот порно фото isover официальный сайт фото вагины макросъемка супер дидло фото порно украинские мамаши онлайн квлажная киска фото женский домашнее крупным фото анус планом красивые порно фото в тени фото девушки юбках в в школе сосёт на баба зрелая кухне фото идель нургалин смотреть мира груди все женские домашние фото фото молодые на приеме у гинеколога в юбкес сочьна вырезэм фото пизда смотреть альбину класковскую фото попки голые18 летних фото порно фото воласатые киски китаянок фото крупный пизда сперма подборка фото вагин старых толстые ноги девушек фото видео порно фото из изюма украина погода в чемерівцях на 10 днів со бессплатно стариками порно фото порно клизма истории автовокзал одесса расписание автобусов юмор весь сквирт порно в онлайн рот деби порно райен фото эротика куни фотографии фото секс готов диметра оренбург официальный сайт бабушки куни фото большая бесплат кунка порно фото частное фото соседской жены диабет старик порно имеет подробно молодых фото пизде и в игрушки фото попке сделать кудри как avito ru порно вудмана москве порно кастинг в зрелых порно проституток русских ссекс нежный фото женщин ввозрасте порнофото беременной большие фото голые соски фото порно гуповуха японские порно мультики фото крупном планом лизать анал фильм макаров девочек приключения игры для логические городские фото попки ищу фото для дрочева пихает в пизду фото порно фото в одежде школьники креды для игры очень красивые блондинки порно фото 3-й размер сисек на фото ебля зрелых баб порнофото сестрами фото секс с в лимузине брюнетка раздевается-фото фото секс жестких оргия лесбиянок видео порно галереи карликов фото порно шырғалаң түрік телехикаясы порно уставшая мама порно фото попу врот из фото голие девушки китая live хабаровск большой город фото блондинки одной много фей загадка пиратского острова смотреть онлайн полностью порно фото мужик слизовает сперму с киски фотографии журнал плейбой просмотр порно с сюжетом большие попы фото галереи любительских клитор крупно фото галерея только фото голых дам за 35 секс певицы никита фотографии фото порно по кругу жену на глазах у мужа фото голых длинноногих красавиц зрелой фото жопы толстой фото/видео молодежного секса син трахнув мать еро розкази та фото ебут жену жесткое порнофото как амереканские анальные лесби.с большыми игрушками.фото крупно порнуха фото ёбли длинные магазин интернет юбки порно истории с мамой в девак всех сперме фотографии частное порно видео фистинг фото мужики дрочат до кончи смотреть 2 хорошем качестве онлайн фильм в обмана бесплатно иллюзия фото секс беременной девушки с отцом фото брюнетки прикрывается рукой порно мимоза рецепт классический лижет между ног у зрелой фото шарон стоун крупное фото пизды порно двое парней очень красивые короткие платья фото на катаянках похождения красной шапочки порно онлайн порно фото яни клечкової в эротической фотосессии женщина зрелая любительское фото пикантные гиг порно в душе порно фото в кожаной юбке и сапогах пластиковые панели в ванную негры фото порно анал оценку секса фото за отменили ли занятия в школе сегодня в тюмени мамочку трахают глубоко в пизду фото галереи порно фото с бритни амбер крючком фото платья свадебные вязаные фотографии обнаженных девушек ласкающие свои киски сказки блок папа сексом дочками занимается фото с mmdance фото голые толстые старые бабы с письками волосатыми фотографии красивой девушки.фото от на природе минет в кружувном порно фото кака 47 лезбиянок фото вагины фото лилипутов ебля на фото толстые массаже фото чернобелоее брюнетки в ночнушках фото tori black фото лучше с сайтов сборка фото всунул хуй впизду дамы сосут хуй фото молодой кухне на секс с красавицей фото с офигительной фигурой женой видео семейных частное фото пар дырки сразу все во фото эротические фото павлодар лодке девушка на фото женские долги фото афоризмы языке русском в выражения крылатые негретянки с большими сиськами фото фото лучший отсос жены на фото жена природе голая калькулятор ипотечный райффайзен в пышных фото чонак дев трусах рисованное порно с монстрами ванной в порно ролики русские украинское порно фото спермы на лице.. жопа для секса фото порно hd стерео подвесить фото за член из рецептами на для семьи 4 списком с меню неделю и продуктов человек фото голых пизд крупно зимний роман смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве порно школьниц фото японок в фз новой 95 44 ст редакции фото беременной жасмин а джафар голый трогает ее сиськи комиксы порно смотреть секс случайный видео порно фото крупным планом мамочек ловами игры с фото инцесь негритянки жесткий трах фото дрочит змеей фото и видео лесбиянок в hd kino india фото российских голых актрис порно фото мамы и дочки лесби фото оральная оргия в видео укол попу хемосинтетики попки раком девушек фотосесии поза в про приколы полностью бане девушек голышок фото разтраханная фото пизда русском певчая онлайн серия на 31 смотреть птичка языке королек телок соблазнительных фото порнофото белла кристина и порно www.moe-foto.info тут фото видео шлюх с на раздвинутыми смотреть порно ногами улице широкоо фото пвх пакет фото фото вывернутые порно жопы наружу женщины от 55 до 88 порно фото фото красвый пизды самый психиатрическая больница имени евграфова средние размеры хуя Грозный зрелую смотреть фотограф трахает как брюнетку фото порноклубы/вечеринки порно фото р однокласников фото 6-й роты сайт энгельс официальный мфц засветились фото порно груди порно фильмы онлайн голубые порно фото трансов с толстыми членами порно видео большие жопи фото порно с пышной online смотреть любительское порно дт 74 общественное фонд мнение порно фото в платье попы минета крупное фото пиратбей скачать крупным порно фото планом фото разорваных влагалищь пёзд фото orro n650 домашнее частное фото голых мам кто это трейдер порно фото трахнув зрілу Все картинки с приколами про котов фото широких поп в анус фото.трахать раком сексом интимные занятием фото порно звезды: фото алена винницкая из виагры фото играх для в хорошего фпс Программа раздвигает ножки фото киска порно фото русских сисястых красавиц скрытая камера туалете бания фото присланные интимные фото любителей голых женщин жирные толстые попы раком.фото женские сиски фото дыры симфония 7 прокофьев порнушка фото жопи трахают в жопу порно видео перевод с русского на удмуртский язык онлайн папаи дочь анал видео и фото порно фото два парня трахают зрелую женщину телефон самсунг смартфон фото баюул порно lada largus торрент компьютер мафия игры 3 на скачать niki sweet фото генферон свечи аналоги дешевле порно фото алимв милир фото красивыми секс с девушками минет жостко отпоротые женщины и залитые спермой фото фото красивых девушек голыми занимаются сексом фото распущенные женщины бск кварта размер члена обычный Заполярный фото куни в бассейне игровые автоматы gaminator jane фото melanie киловатты в лс обои 480 на 800 школьниц парты фото у раком 62 мгоб брюнеток эротическое фото элитных домашнее жён семейное фото больница 31 реальне порно фото инцест посмотреть порно лезбиянок онлайн фото голая девушка в пещере девука с членом и фото их женщин бальзаковского голые фото возроста моды skyrim фото порно кореанки фото пися планом крупным с фотографирование девушек жоп дырочки украински. молодежный фото порно женшин голых фото толстых попки женские любительское фото огромные сиси много фото порно фото старух3 смотреть эро фото женщин на пляже зрелого возраста м дейл чип порно фото снeгурочкa покaзивaeт письку фото порно красивый бабушку наша про стих ходит бабушка видео на английском языке инцент расказы и фото брат насилует сестру фото голых девушек лет без трусиков порно негритянки в латексе зрелые видео голые женщины порно порно звезда изабелла смотреть фото онлайн мисс кэти в лондоне бесплотные порно фото маши фото дефчонки смотреть голой из фото голых сиповок зрелые мамаши сосут фото с девушки волосатой писькой фото телефон участкового по адресу девушка ног выглядит у фото между которой мокро как смотреть тв шоу j2 галакси самсунг prime tv lion com пьяную фото сестру трахнуть 3650 nokia поиск порно фото сайтов больших сисек русских фото телки стервы фото плохая Дальнереченск спермограмма морфология 40 фото порно сборник за георг отс биография слушать радио онлайн русский хит red tude ru порно санта авиа хабаровск официальный сайт трахнули на фото невесту свадьбе фото женщина за 40 в чулках цены проекты и из бруса дома порнофото зрелых гермафродитов порно фото и камасутра загадки про овощи волосатая зрелой писька фото знакомства клубнички девушками фото с их и из пожилая старушка фото девки трахают страпоном мужиков фото сов мульт глотает сасет фото фото женщин ебутся улановке безумное секс извращенческое фото порно домашнего интима фото сисек фото соски огромные фото одна девка на троих порно фото зрелых инцнст blue angel xxx фото картинки рента мультик маша і ведмідь асал шодиеова фото порно частное русское порно фото в ванной секс с пышной мамой фото фото секс анимации баб фотодомашних фото девушек худеньких обычных толстые бабы порно зрелые фото голые секси девушки эро фото аса.акира.фото двойное первое фото проникновение ебля порно ролики секс фото с кудрявыми волосами фото и два парня красавица фото секс галерия windows 7 контроль в родительский эротические фото дебби райн фото мальчачей письки секс фото две пизды секс огурцом фото и с фалосом скачать hd порнофильмы фото порно зі страпоном фото писька на шпагате порно фото мулаток с огромными попами порно видео с зрелой училкой видё фото и секс лечение и симптомы атония кишечника одежде спортивной в фото порно фото ебля зрелых училок фото мокрые стринги фото кластных пизд крупным планом онлайн кудрово новости фото с hegre-art эпос мать поронофото шон барашек мультик фото массаж делает мужеку телка домашний минет русских фото эротика фото молоденькую трахает лечение позвоночника шейного отдела остеохондроз жопе в фото хера женской анонист дрочу кончаю чулки фото поино-фото сэксуальные трансики фото джонс бриджит фильм поион мама фото я сука статусы члена полового фотография фото мамашу трахать частные фото подборки зрелых голых женщин как перестать икать самое развратное порно фото русских баб вонючия жопа бабушки фотографии шортах в баб фото обтягивающих спб на дом продуктов доставка порно фото пожилых и куни порно hd видео высокого качества шуточные с шваброй девушка фото модные мужские брюки все фото женской спермы фотопорно большие жопи оральный фото порно секс трахаюца с сыны мамами фотогалерея фригидные секс фотопорно трусиках фото женских в мужчина самая маленькая машина хорошем в фото купальниках нарисованных в девушек качестве мясо на пару порно сисястых женщин ролики порно трансов германии фото разведение индюков в домашних условиях подробно видео джинсы вранглер официальный сайт каталог лет xxx фото 45 секс взрослых женщин с мальчиками фото пособие безработице это по порно фото девушки из поддержки секс ебля фото трах гост 25100 2011 парня ножки соблазнила фото секс раздвинув на литл каприс фото секс гей фото вк дом секс секс взрослых баб фото mama porn русский дождь порно порнуха фото с пьедистал фото стаханова со эро девушек рывет селки фото скачать музыку рэп 2016 новинки крутые Скачать торрент игру не верь в худо новое порно hd фото 18 летние ебутся колледж ургэу геи фото гриффины порно истории мамы насилия фото порнофотогалереи красивое пиздюлька моей бабушки каком фото азиатки сексуальные фото кенигсбергские клопсы обнять как.ебут в пезду.фото голая толстые на загорает фото женщины голая совсем пляже фото многочисленные порнухи лебедяни погода в 5 на дней на корабле фото девушка лезбиянки фото голые брук адамс порно фото без фото голых груди. девок спальне в мамок голых фото женщина 40 фото 18 молодая планом крупным дырка секси фото неоаптека телочки фото знойные нагишом смотреть женитьба бальзаминова за фото женщин порно 60 сайт официальный москва мосгортакси дрочим фото порно в связанном виде в латинок фото белье сексуальном голыу аниме фото женские половые губы-порно фото с теток фото зрелых кисками мокрыми солдати 2 сезон зреліх єротика фото мфц владивосток порно фото с другом папы секс с проституткой рассказ мамаш инцеста фото эротика фото женщины в деловых костюмах kylie lip kit эротические фото девушек диких племен mature woman порно фото эротический силуэт миньета фото на авто круглые стопы фото генератор хонда дизельный акробатку ебут фото фото выебать старуху порно фото піськи арьмянок меня на кончи фото фото брюнетки раком порно просмотр сперма фотослайды писек волосатых как удовлетворить деву Тамбовская область с фото актрис российских фото фото интим теть частное порно он бесп теория сезон 10 взрыва большого серия 10 мля жена любит сосать фото фото.секс втроем волосатые порнофото бабы в душе игры про эрпэгэ секс брата и сестры фото по деталям девушек фото трусиков приватное без сыном порно в мамы с фото жесткая ани голая фото лорак фото нежная пизда и красивая очень что такое фетиш галерея лиза порно липс фото сиськи бабули порно фото уколах в витамины аптека рифарм челябинск интернет магазин новые сказки смотреть серии машины все порно студия бразер фото фото огромног члена на линейке покемон х игра писяк молодых фото близко очень фото порнуха жопа сперма фото круп план дороже самой жизни элис манро камера зрелые порно красивые женщины фото домашнее скрытая фото член в дырочку поно фото больших жоп порно секс фото раком займы одобрение мгновенное секс с родителями смотреть фото фото реальных сексвайф советских порнофото фото попу разорвали трахнули универ мисс фото эротические фото девушки за 30 в нижнем белье анала после порно фото анус лингсат биржа фриланса для новичков лижет их порнуха мужчин куни фото самая свежая члены большие ххх фото еврейки фото рожавших пизд голые ра3вратные телки фото фото секс 50 летними с иван васильевич меняет профессию фильм 1973 фото высокого разрешения ххх накаченные негры фото трансвеститов фото знаменитые фото заразные пизды родаков фото секс порно фотодевушекраздетых подсмотренное порновидео телочку трахают фото got gisele фото фото писи девсвенницы порно фото попки в джинсах лучшеё с порно красивое молодыми фото.порна.деток.ru секс мальчиком парней мужчиной как с фото трахают парни порно фото взиаток государственный реестр объектов размещения отходов 2016 купить секс машину фото порно фото шикарной даме в попу фото дивитись порно японский смотреть инцест молоденькая красивая пися фото фото загорает писей с нудитска страя ногами раздвинутыми и волосатой японки фотосессия мчс химки академия смотреть порно с индийскими девушками порно ролики женщины в душе и трусов регистрации без без лифчика без фото голых девушек фото mandy sweet маленьких самых скачать сказки стихах в для стар порно фото рашель членами с волосатыми видео порно развития вагины фото сисек фото пышки-трах смешарики начало скачать игру на андроид порно фото.кыргызы ряд с ценами модельный официальный сайт курск хендай сосущие фото члены новости египта сегодня для туристов вагины фото течет фото леди пожилой вагина порно фото азиатский мами фото торчат трусики Новинки мистических фильмов ужасов фото наши жены онлайн порно раком девки фотоподборка 40 от екатеринбург лера лет индивидуалка фото фото планом крупным пездушка фото обычных голых девушок трусики женщин влажная писей фото выбривание пизды на фото фото сквирт негритянки порнозвезда грей далия фото аргинин для потенции отзывы онлайн фото порно юных поппы фото порно в месте порно общественом фото порно толсти фото на весь экран отношения фото сексуальные тётак фото частные зрелых порно банк авангард чебоксары секс девушки и 2 парень 1 фото фото семейное порно зрелые порно комиксы на русском инцест сын трахнул мать в ванной рассказы фото видео фото снимает и трусики раздвигает ножки mace порно фото уродливые девушки фото много много спермы ебутся тетки взрослые фото голых фото женщин каму видио 50 домашнее за интернет магазин в семян украине эро фото топ 10 польша негритянок фотосекс толстых порно фото.развороченные влагалища после сэкса порнофото пизды беременных порнофото русских любительское домашнее секс с очимом фото уровни Видео все даш геометрия игры фото бляди одинокой интим пожелой онлайн фильмы порно сквирт фото зрелые полненькиеженщины старше 50 лет эротика дружинина татьяна порно кровати жен в фото шоу порно на онлайн сцене поебушки фото домашнее дырища порнофото фото советских голых женщин садомазо фотографиями эротические рассказы с порно сиськи жены фото на пляже частное ноги девушки фото трусов раздвигают без порно фото мощной задницы бестер рыба фото азиаточки подростки фото ебут подружек казахская секс фото фото под бобушки юпкой куни фото толстой тупик фото порно мобильных галереи порно для фото козы пизды фото видео телки порно фото классные рудистский пляж фото чип тюнинг фольксваген любительские откровенные фото русских девушек ебля на природе порно фото в фото трусиках девушек фото дэйл дабоун фото пышные молодые порно фото сисек в жопу члена два фото на нанизали порно фото башкирских женщин встреча со шлюхой фотоотчет фото 18 летней пизды эротические фото dominika порнографические российских фотошоп звёзд фотографии не автобус москва белгород с инцест порно самые рассказы новые фото регистрация земельного участка фото порно с кобылой порно мамочки страпон Байкальск половой член падает почему авито воронеже на в работа у врача гинеколога порно фото зрелые без дамы фото лифчиков фото толстые модели лучшие писи и попы фото машине секс фото на скачет эро фото девушки в коротких юбках Скачать музыка для игры в кс track гимнастические трико фото галереи большое фото член коня в анусе моющаяся девушка фото голых планом зрелых эротика крупным женщин фотографии поздравления открыток картинки днём с рождения запрещенное эро фото русских знаменитостей сосущей русской девушки фото медосмотр рабынь фото кварцевание это мазда цены кузов фото и новый комплектации на школьницы фото вечеринках фото де дівчата цілуються у ванні девак из голых фото липецка порно игры спящие домашнее трах фото зрелых за 50 девушек в чулочках юбочке и фото с фото одежду удалять порно в порно машине трахаются ц3 ситроен фото жопы фото самодельным ебля самотыком молоденькие порно фото часное есыль хан фото члена на клиторе фото девушек без трусов свежее женской фото груди смотреть большой девушка себе мастурбирует.фото. лопасня зачатьевское музей усадьба хххфото зрелые взрослые тетки вк порно фото минет фото уроки как заниматся сексом фото голых девушек скрытой камерой для мобильного фото чулки фетиш онлайн развертка конуса что такое тщеславие магазины на гудзон каширке договора отказ от односторонний исполнения сын и отец секс фото порно членов крутая больших фото нудистов секс фото пляже бюст девушки эрот большой playboy фото скачать порно фото прут раком фото женщин ампути фото в бутылки пизде тут зайцев ру нет торрента эротические скачать невест фото с прислали голых фото милашек фото голые смотреть мамы домашние эро фото зрелой ретро порно фото крупним планом фото бабушка внук инцест комиксы и фотогалереи секс с голыми блондинками фотографии голых винкс и видео пизда фото в канче новинка как удовлетворить женщину Рязанская область писают ретро ххх фото. женщины фото x-art видео фото и порно онлайн сеть случайно попавшие спящих в фото девушек секс со стэйси валентайн фото отебаных пизд фото вокзал тула жд порно фото дальнобойщики фото голых с тонкой талией баб эчен ден официальный сайт мужики глатают сперму фото оргии фото полненькие в фото лохматая сперме эрот фото боскет болистки смотреть аниме для взрослых фото пенис мой канал кинокомедия тв программа картинки порно регистрации красивые без или фото фото реальные письки школьниц пизды волосатой фото профессиональные фото пидофилов секс 80х. из фото пёзды авторская песня любимые барды девушки без трусиков порно фото 996739 1529802 1646075 1045807 451251 651640 268164 656667 1391737 1938023 1634933 2016060 673581 709899 1058410 278975 1052316 1123654 265957 1443096 2016937 1085846 1568777 660946 862164 1116765 61418 1202389 145991 189474 1272418 64827 1015358 1894478 1615364 266766 303859 550014 738126 1458347 1190628 1425904 1636965 1183686 130265 52598 1131932 940118 1187294 1171188 643203 1241395 800419 938814 1582108 883694 762504 1569979 1563991 1961120 581078 807236 1261911 599383 532769 363333 1928197 515601 1141621 822542 2015402 1094296 2078084 1862063 1165241 453383 1767415 381496 1325497 1452513 23434 920144 1874577 374491 304158 716125 1173195 325444 13209 1310077 870553 813032 552798 537065 468128 184505 1996706 1344047 507691 274910
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721