Передумови використання Е-комунікацій при вирішенні комунікативних завдань місцевого самоврядування

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Інтерес політтехнологів та політиків до Інтернет-комунікації (Е-комунікації) стає  нам зрозумілим не тільки через появу такого нового феномену як Інтернет-спільнота (Е-спільнота), але і через необхідність пошуку нових ефективних методів комунікації та мобілізації електорату.

Динамічно зростаючі можливості мережі Інтернет у сфері  масової комунікації вже знаходять і в короткотерміновій перспективі знайдуть все більш широке застосування з боку учасників комунікативного процесу.  Інтерес політтехнологів та політиків до Інтернет-комунікації (Е-комунікації) стає  нам зрозумілим не тільки через появу такого нового феномену як Інтернет-спільнота (Е-спільнота), але і через необхідність пошуку нових ефективних методів комунікації та мобілізації електорату. Зацікавлення центрального апарату державних органів у наявності дешевих і оперативних засобів комунікації із ЗМІ, своїми підрозділами та звичайними громадянами також стає зрозумілою хоча б з огляду на структури веб-сайтів окремих міністерств. Водночас застосування Е-комунікацій у галузі місцевого самоврядування ще є недостатньо вивченим питанням, до того ж,  не підкріпленим у достатній кількості  прикладами практичного застосування. Безумовно, що об’єктивним чинником такого стану речей в інформаційній політиці на місцевому рівні виступає хронічна нестача коштів і відсутність суттєвих інвестицій. Однак слід також і відзначити, що бурхливий розвиток Е-комунікацій припадає на той час, коли особливо актуалізується завдання пошуку нових засобів комунікацій, тобто саме зараз, у часи економічної рецесії, коли фінансові ресурси будь-якої інформаційної діяльності істотно обмежуються.

Аналіз останніх публікацій. Застосування новітніх інформаційних технологій та їх вплив на розвиток суспільства визначали в своїх працях такі зарубіжні та вітчизняні вчені як П. Бурд’є, С. Гантингтон,  Е.Гіденс, М.Грачов, М.Кастельс, М.Мак-Люен, Г.Штромайер, Р.Шайхутдінов, Г.Почепцов. Українські  дослідники  (О.В. Батанов, Г.В. Чапала, П.М. Любченко, М.М. Клепацький, В.В.Кравченко, Круш П.В., Прієшкіна О.В., Жовнірчик Я.Ф. та інші) започаткували у своїх працях вирішення різних питань функціонування місцевого самоврядування в умовах сучасного інформаційного процесу.

Серед невирішених повністю на даний час частин загальної проблеми залишаються: недостатній опис практик застосування новітніх засобів масової комунікації (ЗМК) у місцевому самоврядуванні, невизначеність передумов для застосування саме цих ЗМК при вирішенні завдань, які постають у різних комунікативних ситуаціях перед учасниками інформаційного процесу у місцевому самоврядуванні.

Отож, метою даної статті є визначення передумов для розробки і впровадження інформаційно-комунікативних стратегій з використанням новітніх ЗМК у галузі місцевого самоврядування при наявності різних комунікативних ситуацій.

Виклад основного матеріалу. Власне, саме період рецесії стає тим часом, коли процеси (у тому числі й комунікативні) рухаються в бік від ресурсовитратності до високої технологічності і ресурсоощадності. Наприклад, в сучасний період лавиноподібного скорочення виробництва, обмеження рекламних бюджетів, небувало жорсткої конкуренції, рекламні та PR-кампанії переживають не найкращі часи. У той же час обсяги (в грошовому та контентному вираженні) Е-реклами стрімко зростають. Так, на думку директора української дослідницької компанії «Cortex» Андрія Колесника, «рекламодавці стали більш серйозно ставитися до інтернету як рекламоносія: багато клієнтів … вже почали думати про виділення коштів на інтернет-рекламу окремим рядком бюджету” (( Миронова И. Интернет отключили от кризиса // «Коммерсант-Украина». – 20.10.2008. ))  За прогнозами експерта, обсяг ринку Е-реклами  в 2009 році складе $ 20 млн.

Розвиток Е-комунікацій в бізнесі ми розглядаємо як досить вагому передумову для інтенсивного перенесення специфічних методів інформаційного та мотиваційного впливу на споживчу поведінку людини в іншу – політичну – область. І, якщо методологія роботи в області Е-комунікацій для бізнесу вже знайшла відображення в практичних посібниках PR-служб (( Гундарин М.В. Книга руководителя отдела PR. – Спб.: Питер, 2006.– 368 с. )), (( Аги У., Кэмерон Г., Олт Фю, Уилкос Д. Самое главное в PR / Пер. с англ. – СПб.: Питер, 2004. – 560с.: ил. – (Серия «Маркетинг для профессионалов»). )),  то для прикладного політичного процесу, особливо на локальному рівні територіальних громад, Е-комунікації ще вимагають детального  вивчення. Наприклад, ще п’ять років тому у ґрунтовних дослідженнях вітчизняних вчених  містилися тільки одиничні згадки про можливість використання новітніх інформаційних технологій (( Варій М.Й. Політико-психологічні передвиборні та виборчі технології: Навчально-методичний посібник. – К.: Ельга, Ніка-Центр, – 2003. – 400с. – (Серія «Новітня психологія»; Вип.11) )),  (( Сучасний виборчий PR: Навчальний посібник/В.В. Лісничий, В.О. Грищенко, В.М. Іванов та інші. – 2-ге видання, перероблене та доповнене. – К.: ВД, Професіонал», 2004.-384с. )), а розгляд вже існуючих на той час комунікативних практик з використанням мережі Інтернет зводився до аналізу «чорних» або «сірих» технологій (( Атаманчук Г.А., Гірник А.М. Політичний менеджмент. Теорія та практика політтехнологій. Видання друге, виправлене та доповнене. – Рівне: «Перспектива», 2005.- 296с. )), (( Почепцов Г.Г. Коммуникативные технологии двадцатого века. М.: «Рефл-бук», К.: «Ваклер».- 2002.- 352 с. )). З цього приводу російський дослідник А.С. Біккулов робить висновок: «Розвиток Інтернету відбувається настільки швидкими темпами, що практика і наслідки використання глобальної Мережі в політиці залишаються досить невивченими» (( Биккулов А.С. Интернет как средство массовой коммуникации: Автореф. дисс. канд. соц. наук / СПбГУ. – СПб., 2003. – 26 с. )).

Які ж передумови до практичного застосування Е-комунікацій існують сьогодні у місцевому самоврядуванні під час вирішення  прикладних комунікативних завдань у цій сфері? При цьому під основними комунікативними завданнями у сфері місцевого самоврядування тут розуміються комплекси  заходів, спрямовані на: 1) досягнення якісного рівня надання послуг населенню як основа економічного розвитку територіальної громади; 2) активізацію і залучення членів територіальної громади до прийняття рішень; 3) проведення демократичних процедур – місцеві і загальнонаціональні  вибори, збори, слухання тощо; 4) проведення місцевих та загальнонаціональних інформаційних кампаній.

Однією з найпривабливіших для дослідників комунікативних ситуацій (КС) у місцевому самоврядуванні є, мабуть, вибори. Зупинимося і ми детальніше на розгляді саме цієї КС, вважаючи комунікативною ситуацією  в місцевому самоврядуванні такий збіг умов і обставин під час життєдіяльності територіальної громади, коли виникає потреба розв’язати за допомогою комунікативних технологій певну проблему, провести певну демократичну процедуру (набір процедур), ухвалити потрібне рішення, досягти бажаного результату.

Зауважимо, що донедавна  (до прийняття 20 жовтня 2009 року Постанови Верховної Ради № 1648-VI «Про призначення чергових виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів у 2010 році» (( «Голос України». – 24.10.2009. ))) особливістю регіонального виборчого процесу в Україні, зокрема, обрання місцевих рад, була його компліментарність з обранням депутатів Верховної  Ради. Відповідно, регіональний виборчий процес в силу централізованого фінансування, планування та управління, був невіддільним від загальних тенденцій і парадигм, що пропонувалися центральними штабами суб’єктів виборчого процесу. Зважаючи на законодавчі новели про «чисту»  пропорційну систему виборів до рад різних рівнів під час останніх кампаній 2006 та 2007 років, особливо посилилася роль політичних партій як суб’єктів виборчого процесу. Це, у свою чергу, через незрілість та неструктурованість місцевих осередків політичних партій призвело до низки нових проблем у місцевому самоврядування, зокрема в частині комунікації між депутатами та виборцями, прозорості процедури прийняття рішень, незбалансованій  кадровій політиці.

До цього часу центральні штаби досить скептично (судячи із практики застосування саме цих технологій) оцінювали можливості Е-комунікацій, обмежуючись «стандартними» процедурами на столичному рівні. До таких, в основному, відносилися: створення та підтримка партійних та інформаційних сайтів, персональних сторінок лідерів, проведення Інтернет-конференцій (зрідка), утримання штату коментаторів (в обов’язки яких входить відстеження негативних відгуків в інтернет-форумах та продукування позитивних). При цьому комп’ютерні технології застосовувалися, в основному, в галузі інформаційного меджменту, тобто для управління потоками інформації, розсилки розпоряджень, контролю за виконанням завдань та (в день голосування) оперативного прийому звітів, обробки результатів голосування.

У силу вищезгаданих причин регіональні штаби, зайняті «поточними» завданнями центрального штабу, не могли приділити належну увагу новітнім комунікативним технологіям, не змогли продукувати інформаційних приводів, гідних уваги журналістів. При цьому навіть «паличка-виручалочка» регіональних штабів у вигляді технології «від дверей до дверей» у силу непрофесійного виконання викликала тільки роздратування у виборців.

Водночас вже за останні кілька років відбулися разючі зміни як в технологічних передумовах для використання Е-комунікацій, так і в політичній доцільності їх застосування. Це викликано, як вказує німецький дослідник У.Саксер, «подвійною природою» засобів комунікації, оскільки у них водночас спостерігаються два різні потенціали: комунікаційно-технічний потенціал (тобто можливість технічного поширення інформації) та соціальний потенціал (тобто можливість здійснювати особливий соціальний вплив» (( Цит. за: Штромайер, Герд. Політика і мас-медіа/ Пер.з нім. А.Орган.- К.: Вид.дім «Києво-Могилянська академія», 2008. – 303с. )).

Під технологічними детермінантами, в першу чергу, розглянемо стрімке зростання кількості користувачів мережі Інтернет. Так, за інформацією офіційного веб-сайту Мінтрансзв’язку України, станом на 1 липня 2009 року «чисельність унікальних користувачів мережі Інтернет налічувала близько 12 млн. осіб. За оціночними даними,  чисельність абонентів широкосмугового доступу … складала близько 1,8 млн. осіб… Рівень проникнення широкосмугового доступу склав майже 10 % загальної кількості сімей в Україні» (( Галузь зв’язку: підсумки роботи за І півріччя 2009 року, 8 вересня 2009р. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://stc.gov.ua/uk/publish/article/98142 )). Для порівняння – на початок 2009 року кількість унікальних користувачів в Україні становила 10 млн. осіб (( Українська інтернет-аудиторія налічує понад 10 млн. користувачів. Підсумки роботи галузі, 28 сiчня 2009р. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://stc.gov.ua/uk/publish/article/63905 )). Слід відзначити, що доходи від послуг надання комп’ютерного зв’язку (і зокрема – доступу до мережі Інтернет) динамічно збільшуються (за останній рік  – в 1,5 рази) і на сьогодні частка доходів від цих послуг (7%) в загальній структурі доходів від усіх видів зв’язку перевищила частку від традиційного поштового зв’язку, яка складає 6% (( Галузь зв’язку: підсумки роботи за І півріччя 2009 року, 8 вересня 2009р. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://stc.gov.ua/uk/publish/article/98142 )).

Політична доцільність у пошуках нових комунікативних каналів взаємозв’язку з виборцями на регіональному рівні визначається низькою виборчою активністю, яку продемонстрували останні дострокові вибори до місцевих органів влади. Так, на дострокових виборах міського голови м.Рівне (листопад 2008) була зафіксована безпрецедентно низька явка виборців – 38,7% з числа тих, хто був внесений до виборчих списків (( Результати виборів // «Рівненська газета». – 2 грудня 2008. )). Причому така ж низька явка спостерігалася і в інших містах України, де в той день відбулося голосування: «в Мукачево на дільниці прийшли лише 27% тих, хто мав право голосу, у Цюрупинську – 26%, у Первомайську – взагалі трохи більше 19%» (( Мустафин А. Выборы-невидимки // «Зеркало недели».–6-12.12.2008. )). У таких умовах інформаційна підтримка та мотивація виборців за допомогою Е-комунікацій виглядає для суб’єктів виборчого процесу особливо актуальною.

Повертаючись до розгляду загальної сфери застосування Е-комунікацій в місцевому самоврядуванні при різних КС  (вибори – лише одна з таких КС), відзначимо, що до очевидних позитивів використання Е-комунікації для УКП в місцевому самоврядуванні ми відносимо мінімальні, в порівнянні з іншими комунікативними технологіями, витрати; разовий охоплення великої аудиторії; «демократичність» спілкування як можливість виникнення неформальних контактів так і такі атрибути, як сленг, спеціальні символи (смайли), відсутність граматичних норм і (чого гріха таїти!) використання ненормативної лексики. Також значною перевагою Е-комунікації є її мультимедійність (використання фото-, аудіо- та відео-матеріалів); мобілізаційний потенціал – швидкий рекрутинг прихильників кандидата, ідеї, нововведення тощо, можливість планування зустрічей, громадських слухань, обговорень.

Важливою складовою для роботи УКП в місцевому самоврядуванні  нам видається можливість: а) безболісного «зондажу» і дослідження реакції аудиторії на те чи інше висловлювання, дію лідера думки, керівника; б) вибору цільової групи для впливу за географічною, соціальною, статевою, віковою ознакою, при цьому досягається проникнення у важкодоступні для інших видів комунікацій соціальні групи (наприклад, байкери, рокери і т.п.).

У деяких випадках саме економічна результативність Е-комунікацій може стати вирішальним фактором при плануванні і впровадженні комунікативних стратегій в місцевому самоврядуванні. Адже використання Е-комунікацій не тільки дозволяє значно економити кошти на рекламу в друкованих та електронних ЗМІ, але й за певних умов і служити методом для збору коштів для інформаційної кампанії – наприклад, розмістивши на сайті листівки, можна попросити своїх прихильників ці листівки роздрукувати та розповсюдити.

До речі, суворі реалії сучасного інформаційного простору в Україні, на жаль, вказують нам і на можливість неетичного використання Е-комунікацій. Наприклад, для політичних авантюристів Е-комунікація може виявитися зручним методом для підкупу виборців – від прямого поповнення їхніх «електронних гаманців» до «соціального підкупу» у вигляді надання безкоштовного доступу до Інтернет-мережі представникам окремих груп (людям з обмеженими можливостями тощо).

На негативних аспектах використання Е-комунікацій зосереджують увагу і вітчизняні дослідники – так, Г.Г. Почепцов в контексті «негативно зорієнтованих технологій», які суттєво впливають на виборчі технології, зазначає: «нові інформаційні технології на кшталт інтернету сьогодні активно використовуються з метою розповсюдження негативної інформації» (( Почепцов Г.Г. Коммуникативные технологии двадцатого века. М.: «Рефл-бук», К.: «Ваклер».- 2002.- 352 с. )). З цього приводу PR-фахівець А.П. Куліш дає такий алгоритм (не застосовуючи до нього оцінок негативного забарвлення): «спочатку піарщик… вкидає свій інформаційний привід (так званий  spin)… до веб-мережі… далі цю подію підхоплюють з Інтернету «невіртуальні» ЗМІ… і зі звичним галасом розносять її в «реальному» житті: так ваша подія стає предметом обговорення в цілому суспільстві!» (( Куліш А.П. Практика PR по-українському: Щоденні поради  PR- початківцям. К.: ТОВ «АДЕФ-Україна» – 336с. )) Аналізу саме негативних технологій з використанням можливостей мережі Інтернет присвятили розділ у своїй книзі українські  вчені Г.А. Атаманчук та А.М. Гірник (( Атаманчук Г.А., Гірник А.М. Політичний менеджмент. Теорія та практика політтехнологій. Видання друге, виправлене та доповнене. – Рівне: «Перспектива», 2005.- 296с. )), які виділяють (в порядку складності) – «прямий обман», «короткочасне вміщення неправдивої інформації», «підставний сайт», «сумнівна (напівправдива) банерна реклама», «використання відверто неправдивих банерів».

Однак найбільша суспільна небезпека при застосуванні Е-комунікацій нас очікує через феномен створення «реальної віртуальності» (М.Кастельс) або, як відзначають політологи, «медіатизації політики». Як відзначає вітчизняний вчений Д.В.Яковлев, «розвиток інформаційної сфери призводить до медіатизації політичної взаємодії, що, на наш погляд, є одним із не багатьох процесів, спільних, та однаково небезпечних, для України та країн консолідованої демократії»(( Д.В. Яковлев. Медіатизація політики в умовах становлення демократичного режиму. Вісник СевДТУ. Вип. 91: Політологія: зб. наук. пр. — Севастополь: Вид-во СевНТУ, 2008. с. 103-105. )). Та поряд із цілком реальними загрозами для демократії  з боку «медіатизації» політики, вчені відзначають низку переконливих переваг, яку несе в собі цей феномен, породжений, насамперед, новітніми комунікативними практиками. Зокрема, Е-комунікації: створюють нові форми комунікації у сфері публічної влади; послаблюють інформаційну залежність суспільства від традиційних медіа; сприяють відкритості і транспарентності політичних інститутів; створюють нові механізми політичної мобілізації мас; надають широким верствам населення технологічну можливість брати участь в обговоренні суспільно-політичних проблем

У той же час розвиток Е-комунікацій у місцевому самоврядуванні гальмують як об’єктивні, так і суб’єктивні чинники. До умовно об’єктивних чинників віднесемо недостатнє географічне покриття мережею Інтернет, порівняно невелику кількість користувачів Мережі і сформованих на локальному рівні Е-спільнот, відсутність як фахівців у галузі Е-комунікації в місцевому самоврядуванні, так і методологічної основи та інструментарію для оцінки ефективності комплексу заходів, проведених за допомогою Е-комунікації. Відзначимо, що саме останній фактор – відсутність не тільки теоретичної, але і емпіричної бази для верифікації гіпотези про дієвість Е-комунікації, є серйозним обмеженням для більш широкого використання новітніх технологій у чи не всіх комунікативних ситуаціях, які супроводжують реалізацію комунікативних завдань у місцевому самоврядуванні.

Поряд з об’єктивними обмеженнями розвитку Е-комунікації (які з часом піддаються корекції – наприклад, брак фахівців – спеціальними навчальними курсами, географічне покриття зростає з розвитком телекомунікаційних технологій), сьогодні в Україні присутня і низка суб’єктивних факторів, що визначаються сучасним політичним процесом, рівнем політичної культури та розвитку суспільства. До суб’єктивних факторів, що обмежують розвиток Е-комунікацій у місцевому самоврядуванні на регіональному рівні можемо віднести (( Штурхецкий С.В. Е-коммуникация в Украине: региональные перспективы// E-gospodarka, E-spoleszenstwo w Europie Srodkowej i Wschodniej. Vol.1.- Wydawnictwo KUL, Lublin, 2009. -455р. – pр.314-318. )): а) неможливість залучення фахівців (як правило, дорого оплачуваних) у сфері PR та ІТ при обмеженому фінансуванні локальних інформаційних кампаній і програм; б) використання «відпрацьованих» стандартних комунікативних технологій залученими до інформаційної кампанії фахівцями, які, як правило, не бажають ризикувати; в) замкненість інформаційних кампаній і комунікативних процедур на одній особі (керівник органу місцевого самоврядування, лідер громадської організації, кандидат на посаду міського голови тощо), ці особи, як правило, є одночасно і основними фінансовими донорами вказаних інформаційних кампаній, але, природно, не завжди є фахівцями у сфері комунікативних технологій. Додамо до цього ще й традиційне українське «гальмо» усього прогресивного у вигляді корупційної складової – адже не секрет, що  серед фахівців, які відповідають за комунікативну політику на місцях, є люди, яким вигідна не економічна оптимізація витрат, а розподіл фінансів по «своїм» або підконтрольним рекламним агенціям з усталеним набором рекламних носіїв (між іншим, у регіональних виборчих штабах чомусь і досі вважається престижним на посади керівників рекламних напрямків залучати директорів або власників рекламних агенцій).

Але найбільш істотно перешкоджають впровадженню Е-комунікацій системні проблеми у суспільному розвитку трансформаційних посттоталітарних держав, до яких належить і Україна: по-перше, емпірично доведена «ефективність» підкупу виборців, яка зводить нанівець будь-які спроби побудови взаємовідносин між владою і громадянином на основі неухильного дотримання демократичних процедур; по-друге, принцип побудови партійних структур «зверху-вниз» та відсутність суттєвих кроків у напрямі децентралізації державного управління коли, загалом, чи для партійного керівництва чи для органу місцевого самоврядування не так вже й важлива комунікація з громадянами, особливо в міжвиборний період. У подоланні таких негативних явищ у вітчизняному розвитку місцевого самоврядування, безперечно, корисним буде використання досвіду європейських країн, в яких розпочалося впровадження Е-демократії, тобто «використання електронних технологій зв’язку, таких як Інтернет і мобільні телефони, для поліпшення якості демократичних процесів в умовах прямої або представницької демократії» (( Кандзюба С.П. Використання електронних технологій зв’язку у виборчому процесі // «Державне управління та місцеве самоврядування». Збірник наукових праць. Вип. 1 (1) / 2009. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Dums/2009-01/Kandzyuba.pdf. )).  На переконання Д.В.Яковлева, «система електронної демократії обіцяє зробити уряд більш ефективним, швидше реагуючим на зростаючі вимоги часу, більш прозорим та легітимним, а також впровадити кращі публічні послуги». (( Д.В. Яковлев. Медіатизація політики в умовах становлення демократичного режиму. Вісник СевДТУ. Вип. 91: Політологія: зб. наук. пр. — Севастополь: Вид-во СевНТУ, 2008. с. 103-105. ))

Висновки і напрями подальших досліджень. У рамках цієї статті неможливо детально дослідити особливості формування Е-спільнот регіонального рівня, вплив і взаємозалежність функціонування «традиційних» медіа і Е-спільнот, технологічний і ресурсний потенціал різних УКП у місцевому самоврядуванні при роботі в режимі Е-комунікацій. Але на даному етапі обмежимося висновком про перспективність наукових досліджень Е-комунікацій в сфері місцевого самоврядування. Адже всі чинники, що гальмують розвиток Е-комунікаціїй, знаходяться у переліку основних перешкод для розвитку громадянського суспільства, дієвого місцевого самоврядування. Відповідно, більш широке застосування Е-комунікацій у місцевому самоврядуванні (в силу їх несумісності  з обмежуючими факторами), на нашу думку, може суттєво впливати на розвиток громадянських інститутів як на локальному, так і на загальнодержавному рівні.

Анотація. У статті аналізуються політичні і технологічні чинники запровадження новітніх комунікативних технологій у галузі місцевого самоврядування, описані позитивні і негативні наслідки впровадження Е-комунікацій, чинники, які гальмують процес впровадження Е-комунікацій у місцеве самоврядування.

Аннотация. В статье анализируются политические и технологические факторы внедрения новейших коммуникативных технологий в области местного самоуправления, описаны положительные и отрицательные последствия внедрения Е-коммуникаций, факторы, препятствующие процессу внедрения Е-коммуникаций в местном самоуправлении.

Summary. In the article the author analyses the political and technological factors for the introduction of new communications technologies in the field of local government, described the positive and negative effects of E-communications.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

help in uk assignment designer essay wolves topics dances with cv of gestanin buy online homework math online help with help physilogy anatomy homework and care dr elin skin polish helper website j b homework pinchbecks dissertation buy online shopping a my university someone pay to work do research bipolar paper abstract disorder homework help graphing treatment how health write a for mental plan to generic without insurance cost protonix naproxen benefit best services writing resume professional military available sys essay orders net writers written by authors essays filipino famous writing services help dissertation with chronological essay order help homework my chegg questions kinds psychology of jiskha homework help essay university for the manager purchase for resume best short writing story homework help dating year 37 20 difference buy personal essay narrative term college papers buy papers sale a3 for uk paper paper writing management time essay a help writing with discursive the what between is difference a dissertation thesis a and thesis writing paper american report african on to buy a vote struggle book series a the of by quizlet written essays federalist was writing online custom Asendin buy from 60 canada chondro-ritz mg anxious dating attachment attachment avoidant pattern homework it my do statement write a for how admission to undergraduate personal mg over 200 the Dapsone os Clovis india generic - Dapsone counter in nyc writing services bibliography me for make apa my writing service cheap articles vs clonidine coreg custom service professional essays writing motilium bei schwangerschaft landscape architecture on dissertation timetable for completion thesis mumbai resume writing services in navi start a ways college to essay essay 5 top service writing essay abuse drug applications personal of statements medical school for examples canada and services dissertation custom it writing essay resume queens services writing prescription levaquin best without buy to philosophy buy how a paper resume order management pakistan essay law order situation in short and to buy online where paper school buy paper written an biography thomas a by jefferson essay malone brief australia matlab assignment help bestellen usa alfacip order essay admission a conduct child with of study disorder case me write dissertation you can my for home work buy specialist cover sales letter support for writing of service testimonial custom essays affordable cheap essay service uk writer homework i get can where on help Fulvicin patient assistance college with application help papers news thinakkural tamil online cancer polyp a writing order paper research of homework 4th help grade geometry my online homework do disorders eating college on essays warming global full essays newspaper style tabloid writing essays essays custom custom writing written writing free helper school for for students resume college high philosophie com dissertation democratie modernes formes dissertation and buy essays sell write paper my research reviews writing report services lab a help passing homework bill samples sales jobs for resume rsd mentality dating in abundance ststistics help homework thesis order chapter technology essays midterm buy paper specialist resume health for mental objective dissertation publizieren elektronisch services essay best online reviews writing holt help homework paper online service editing australia help assignment prescription doxycycline pharmacy online without disability learning help homework resume writing services dc alex do coursework my shekhar ravjiani's wife dating ghoshal shreya edu helper homework formula homework help quadratic my essay i start admission do custom master essay help scholarship essay with for name in how korean write to my online homework pompeii help community essay service high school hours help and homework ratio proportion floating cancer ovarian ovary help with homework fractions technology of fashion essay institute the essay to die right have do people homework grade help 2nd essay happiness cant money buy essay pratt admission buy research paper reviews for measure essays measure isabella sales job cv for biology help school homework high objectives and dissertation help proposal biology cell homework molecular help samples letter for sales manager positions cover dissertations american doctoral online uk students do homework too american have much dulcolax mg buy 130 2061 service essays marketing on article book critical thief the management it dissertations buy uk Augmentin word how write a good to 300 application essay homework discount write paper my my do code hypothesis research of theory of dating ladder loyalty customer hamilton library homework public help cv writing my help patch 150mg stop smocking disorders pooh psychological the winnie essay buy proquest dissertations dissertation cosmetic plan dentist college english custom dissertation literature resume services writing canada buy taicold best sachet website to homework helps you services assignments writing Cardura purchase kirsten dating viggo wikipedia mortensen dunst paper research cheap writers homework compounds help chemical erectalis without buy prescription help kps homework technician sample records for resume medical emphatic essay writing order essay sale for original stereotypes racial yourself essays article an write how about to help education homework yahoo help science paper research site help best essay with homework help polynomials homework help extra acheter sans cialis professional ordonnance from 100 canada mg asendin the law and essay in order american west school computer projects climate thesis engineering essay photosynthesis buy to paper where secondaires effets celexa poids written paper get script Pamelor Pamelor price 15mg uk no Bellevue - essay writers perfect civil services writing exam essay in meeting welcome for speech novakovic bojana dating to write how life story book my dissertation writting scheme flexible payment with essays psychological disorders britney dating history spears homework kent woodlands help junior uk service writing essay professional essay writer service dissertation thesis ncsu phd mla paper order a of research 40mg meclizine with apa paper research help dissertation la langue en est francaise danger elle best services and letter writing resume online cover homework help pchem review buy essay page with help format work apa cited womens borgess health 2 practice online sats papers year Телефоны с большими экранами фото женщину фото зрелую голую пожилую драчу на фото бсдм планом крупним тяни толкай gjhyj фото картинки юс битлс как комнате мать в сын фото онлайн трахает Красивые украшения на торт с фото можно размером каким удовлетворить девушку Навашино душе дочь порно в порнофото волосатых женских пизд порно сиськи фото бабушек и ахуеных писки Ногти 2015 фото новинки лето фото фото женской попы в трусиках с торчащей пиздой Люстры своими руками для кухни фото акула картинка на рассказы ебёт папа дочь порно вайбера на компьютере Картинки для Разработка игр на андроид unity3d секс в раз фото первый таманские сказки огромная черная масляная фото жопень скачать игру clash of castle на андроид фото целки две школьницы Охота на оленя игра для мальчиков на Картинки рабочий стол вкусняшки цвет bilberry фото у девушки моря фото Стрельба из лука игра для андроид Картины на сюжеты народных сказок монстер хай Игра скачать одевалки парно секс фотолар порно-фото смешные Загадки что есть у бога но нету у порно видео в бане сауне аниме хентай ино фото акула самой Фото в мире большой Картинки с вопросом с человечками торренты фильмы софт Скачать игры лекарства для потенции трибестан Играть гамбола в игры приключения мать пьяную фото трахает сынок алеша alyosha фото фото балерин занимающихся сексом 2 класс россии фото Школа учебники галерея фото мама секс сынам аватарии Когда в игры открываются Алёна омаргалиева и тамерлан фото Монстер хай игра создай свою куклу анал порно минет фото галерея чорнобіле фото Игры гонки на одного огонь и вода Гаджет радио для windows 7 радио хэппи с смотреть вилс Игра фростом девичье порнофото фото обосанных. врезаются фото письку трусики жирную в Тяжеловес фото отзывы сибири томат для с лица Солкосерил отзывы фото фото сисик старіх баб Как удалить игру сокровища пиратов Картинки с мужчинами на новый год Обои для стен цены екатеринбург фото ебли грудастой древних игр топ Скачать игры через торрент хаммер эльзы свадебная Игра для прическа spyhunter игра секс лижет куни фото рассказ молодой анал фото жопы кр план фото спеман Нижний Новгород цена Русское радио дмитрий лебедев фото как Игры машины играют в футбол сиськи латекс фото Игры от алавар на андроид скачать стюардессы эротика фото с фото балконом кв 10 кухни Ремонт v игра войну про Игры человека онлайн паука нового Мыло с картинкой на обычной бумаге Фото видео последнее жанны фриске на гонки Игра грузовиках двоих на школьницы проно фото скачять бпан игры кому помог спеман Шенкурск скачать Игра в торрент драйв тест что Третья осенняя где игра когда фото часные миньета красивые девушки с букетами картинки фото Как выслать в одноклассниках 2 Отбор информации класс полезной Раскраски по номерам по фото москва на доброе Картинки скачать утро с родителей картинками Статусы про Заваренный укроп полезные свойства чистки игры флэш Двухэтажные дома с балконами фото Все ферма игры онлайн играть чудо без моделей плейбой трусиков фотосессия elna 1130 фото Модные шапки осень-зима 2015 фото из памперсов пошагово Торт фото салоны минска Свадебные и цены фото торин хоббит фото секс качками с фото девушками какой размер члена оптимальный Грязовец трахаютя в анал фото русское Какой петух из латышской сказки Слушать шуру каретного все сказки трах сливки фото трусиков медсестра без фото майнкрафт игр Айпи голодных 1.8.1 порно молоденьке фото галарей из Артисты фото великолепного века чикано маски фото кончать в ротик красиво фото стимулирующие потенцию напитки загадку небольшую девственности лишение фото Виды локонов фото и как их сделать надо свой город где создавать Игры Что такое клинкерная плитка фото Продажа авто в воронеже цены фото Как печатать картинки монстер хай pipec.ru секс фото Азимут отель сочи 3 отзывы фото джамиева фото Платья из последних коллекций фото Где находится точка g на картинке Сднем рождения надпись мужчине сыном с фото трахается Константин иванин игра на гармони бургер Скачать алавар игры мастер Мр 155 цена характеристика с фото лак основа фото зрелых предметами фото Лысьва средствами народными как потенцию увеличить Скачать игру для pc mortal kombat Игра swamp attack на андроид читы эротика фото азербайджанские девушки Как посмотреть все фото в фейсбук алла фото пугачева порно эротические фото блич любительские порно фото девушек за 30 Крым в миниатюре в бахчисарае фото Вечерние размера фото 54-56 платья фото примерочной в Скачать нокия игры телефон е51 на Ответы на игру 4 фото одна страна какой размер среднего члена Апатиты Скачать дракула игру русском на 5 секса фото крофт лары фейк таблетки спеман Очёр секс.целка.фото Рецепты на пасху рецепты с фото Фото виниловых фигурок монстер хай Рисунки на острых ногтях фото 2015 порно фото пузатых Флеш игры защита замка на русском с варенья картинки Прикольные днем 50 фото лет в у мужчин потенция порно извращенное фото кино порно сериалы порно фото милицершь в членов фото больших писе Штык-нож первой мировой войны фото хуя в презервативе фото монтаж перегородки из гипсокартона фото пизди фото юних Свадебные букеты фото и цены минск Игры со словами в начальной школе фото траха рачьком игра с лего цели смотреть порно ролики лучшие анжелика ротик блэк в фото фото фетиш чулки онлайн фото обножонной диордийчук женни пожежної Знаки в картинках безпеки домашняя коллекция порно фото светы 3 фото с девушек порно грудью азалии фото Обрезка после цветения оргазм порно видео бурный сказку Смотреть фильм три толстяка инцест фото сестра спалила брата Игры на компьютер шутеры про зомби Обзор redemption игру red dead на молодую фото попу трахают картинки фылми из фильмы пары фото взрослые свингеры Фильмы про заброшенные шахты ужасы Скачать игру зомби люди против то скачать фото молодые ссорятся фото девушек на телефон голые дома порно-фото зрелых женщин с большими грудями блок строить игра Стих красивая женщина это загадка 2 рыцарь крутой весь на экран Игры Игра магнат курортов играть онлайн что делать если плохо стоит Астрахань художника картине Угадать игра по интернете в смешная картинка Самая Прикольные надписи для 23 февраля Смотреть фильмы ужасов молодёжные мокрая майка порно фото Последняя игра реала мадрида видео и мужчины фамилии фото актеры Ссср животе толстые лёжа девушки фото на баб русских фото порно крупных реактор апл фото Меню ресторанов с фото и ценами Браузерные про игры вторую мировую ингуз руны фото зд город фото елена браво фото Обои барбоскины для рабочего стола и пизду девушка планом крупным фото демонстрирует анал Как красиво повесить картины фото торрент майкл скачать джексон Игры на андроид самсунг Скачать игры создай монстра к игре Прохождение игра семья солнца порно фото ню спящих в игры обучении дидактические английскому языку Скачать говорящие обои для андроид порнуха на пляже фото фото эротика домашнее тольятти vigrx Любим plus пасьянс Скачать игры торрент паук парнушка супер фото в картинках dvi девушки фото лет 25 голые семья моя в средней Игра группе Скачать картинку раскраску 8 марта игру уборка по онлайн дому Играть секс обычных фото деушок Картинки из гравити пасифики фолз Статусы в вк со смыслом о жизни русскиедомашние фото групповушки Игра побег из особняка уровень 107 киски самые волосатые порно фото Скачать игру червы для компьютера vigrx Бор Сосновый отзывы plus метро 2033 скачать Игра торрент платья Выпускные харьков фото 2015 Хоккей с шайбой олимпийские игры памела горячие порно андерсон фото Прозрачные картинки для фона зима Ответы на игру icomania на русском 2033 игру в метро Играть настольную соседа жена ракомфото масленицу 3 для класса Загадки про Лучшие фильмы ужасов про эпидемии Мастера меча онлайн манга картинки в Как давать креатив майнкрафте ципушка фото и киска в фото рот ебет сверху Как делать мастику пошагово с фото лежа с книжкой порно фото сосалка фото частные порно фото хуй в очке мамы Скачать игру через торрент клиника убрать Как блики фото фотошоп в с видео веб порно теа онлайн игра фото бисексуален вставил палец в киску порно фото Фото причёсок на длинные волосы автокрепёж фото у как потенцию препараты снизить мужчины пися девушки фото частное член вялый что делать Орск Видео игра играть майнкрафт онлайн онлайн про сказку айболита Слушать страпон и минет фото русские порно ученицы смотреть онлайн пороля потно без фото высокомерие фото Картинки про любовь красивые новые продукты для улучшения эрекции Кизляр пк Лучшие выживание на онлайн игры видео лет фото 18 подруги личное картинках в Техника изонить схемы фото пизденка мамы Скачать игру человек паук новый смотреть за тетки голылые 30 фото пьяные домашне порно фото фото волосатих женщин порно фото матюрок за 45 сосущие жены порнофотогалереи Игра за покупками в париж 8 марта порно фото племяш трахает тётю мальчика 2 фото вставишим члено летнего со aj фото актриса khan порно индийская развратный сын фото Придумать загадку с ответом слово порно фото девушка дрочит пизду крупно порно жеский трах в жопу фото на ореолла фото сосках Игры онлайн для двоих на ловкость Самый новый анекдот про вовочку Игра фейбл 2 скачать торрент на пк трах с порно звездами фото у хуя фото сосание коня Титановые диски фото для ваз 2106 ног фото небритых частное 1с форум игра бад повышения для потенции список кухни мэри фото Лунтик анимация на прозрачном фоне секс фото с длинными волосами фото порно зрелые украина фото голые блондинки кучерявые порно тренером с фото обвислая грудь фото фото пезда планом жены крупным Обои на рабочий стол по фен-шую Полезные ископаемые в горах россии Сладкий флирт игра без регистрации Программа для записи во время игры marvel avengers на пк Игра lego игры скачать класс 1 мир Окружающий Скачать игры пк через торрента женские фото подмышки ролики волосатые Ты для меня больше чем космос фото члены подростков фото в спальне потолки фото Навесные порно пезда фото в трусиках по для начинающих Картинки клеткам Групповые игры на английском языке фото голых девушек 18лет полностью секс скрипа игра три заказ на вологде фото цены в Кухни полезна ли хурм секс фото онлайн наруто Картинка рабочий стол мицубиси на скачать фото h эротика фото дает в анус большому хую папы игру онлайн в Играть ресторан порно фото волосатых шлюх фото голой и мужчины что интересного москве Каникулы в фото пигментные пятна выглядит Как большие порно жолы фото майнкрафт Игры играть блоки шахты тест игра офис внешностью красивой Девушки с фото фото мама с дочей ебутся в одной постели порно фото писек девушек крупный план чили оу74 фото стикмана игра требуются актёры для съёмки порно Обитель зла 4 скачать игру для пк vandenberg фото к-10-10 жби фото первый русский анал порно ролики порно фото мамаш с большими жопами беренджер фото девушки дырки фото письки ебанько частушки машина ест Играть в 10 машину игру Сднём веры надежды любви картинки витали кейт фото голые тёлки фото порно широко раздвинутые ноги голых баб фото Сднём рождения картинки сестре 10х12 цена фото майнкрафт клиент такое Что игры картинку в отобразить фотошопе Как фото молодое контакт порно поставить на Как картинку ноутбуке Онлайн игра супер корова играть фото луизиана лопилато эротическое фото голеньких мальчиков крупнячком бландинке негра фото в член игра 3 silent hill торрент Скачать тян прон фото Гоша куценко и мария порошина фото через фэнтези обои Скачать торрент Смотреть белая кошка черный кот средний размер Мариинск члена пяти интересные Картинки хочу скорей тебя увидеть красивый секс фотографии фото племянник пришел в гости к тёти и трахнул её фото анал со служанкой фото фото кака лишаёт девствености разрушения на скачать андроид Игры Ядрин быстро член удлинить как Видео приколы ты что такая дерзкая нарядные платья полных для Фото ххх порно фото инсцес обои комар 8-323 Sword art online игры для андроид парням Давлеканово изменяют девушки почему на игры мото school 3d на Игра андроид driving Как режим отключить игре в оконный порнофото пизды волосатой зеленые рабочего Обои цветы стола красивых Скачать фото обои девушек Скачать игру на комп лего ниндзяго пд юбкой в клубе фото Намордники для крупных собак фото паук регистрации Игры без пасьянс твои обои шмидта заполнена спермой фото Насекомые в россии фото и названия сексуальные фото брюках зрелые интим девушки в фото голых девушек красивых фото без трусов девушки раком фото с секс груповуха ка4ка казашками Не могу отправить фото с ноутбука из личного порно фото архива парней фото присланное минета стройгигант обои сперма на лицо камшоты фото башенки игры 3 Из на появляются за фото чего шум викторина Сценарий игра по сказкам Прикольные статусы на в вконтакте для стиляги прически мальчиков в стиле фото торрент скачать Крысы фильм ужасов в картинках ю нарисовать Как букву интимные фото сделаю фото гремучая ива Цена нормальной видеокарты для игр о стихотворения маме Картинки для фото тощих голых девушек Что сделать из старой одежды фото и её фото пиздатенькая выебали Рецепт пигоди по корейски с фото старых пёзд фото баб много Как скачать игры на самсунг s5360 312 шталаг фото саров фото усис нижнее белье с хвостиками фото частное фото голыхжен пинг понг игры сет фото порно порно фото секс вчетвером базилик рози фото порно рассказ моча трансексуалочки порно фото Прикол на день рождения подруге ебля в черных сапогах фото скачать фото джастина бибира полезных Состав в веществ огурцах воробино фото тропы тайные Прохождение 2 игры Аллергия на глазах чем лечить фото игры drive beamng сайт Официальный Лечо с помидорами и перцем с фото индийски Любовь скачать по сказка фото-очень толстые ляжки башкирки фото музыканту Картинка с днем рождения на уровни все 4картинки ответы кашира фото порно фото гибкие гимнастки армейское порно фото порно фото мис росси трахнуть брюнетку порно Футболистам игра в обуви с шипами в картинках лебедь царевна Сказка обои пляж лето о Сказка слушать звездном мальчике порнофото букиных смотреть алавар к игре Ключ магнат курортов любит секс муже фото при жена в дождь фото риге порнофото ебли нескольких взрослых большегрудых женщин с парнем мамапорнофото секси Тату для мужчин надписи со смыслом Прозрачный фон у картинки в paint фото нокиа 900 Былина о добрыне никитиче картинки Играть настольная игра двоих на что такое это Щековина фото свиная фото мишель группа высокое фото порно разрешение анал членов фото огромных гамма грация фото Картинка дракон на рабочий стол сказки волхова дота 2 пудж обои приколы гудков девушек часныефото красивых порно ебущихся фото людей фото фистинга транссексуалов с мужиками Игра war commander скачать торрент акула игры лего спорте фото случайные голых в Освещение в загородных домах фото тату латыни на мужчине для Надписи андроид игру zombies Скачать на Ухаживание за малышом игра онлайн мулатки фото лезбі нива фото 21212 фото отдых с женой на море фото молодой jessy jane члене на сливки фото
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721