Парламентська відповідальність уряду в зарубіжній та вітчизняній практиці: компаративний аналіз

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У науковій статті досліджуються теоретичні основи інституту парламентської відповідальності уряду, його особливості за змістом конституційних текстів розвинених зарубіжних країн та Основного Закону України в компаративному ключі. Аналізуються вади національної моделі парламентської відповідальності уряду.

Вступ

Інститут парламентської відповідальності уряду – ключовий елемент у механізмі забезпечення легітимності влади у всіх змішаних та парламентарних республіканських формах правління. Тут згаданий інститут розвивався як засіб одночасного вирішення двох різних завдань: він мав стати елементом механізму співробітництва між законодавчою та виконавчою гілками влади у визначенні і здійсненні основних напрямів політики та засобом відповідальності виконавчої влади перед законодавчою за неуспіх політики уряду. Водночас парламентська відповідальність уряду покликана забезпечити стабільність останнього, його незалежність від мінливої розстановки політичних сил у представницькому органі.

Парламентська відповідальність уряду забезпечує конструктивну взаємодію між парламентом і кабінетом у підготовці та прийнятті необхідних для здійснення ефективного управління країною нормативних актів. У такому контексті інститут парламентської відповідальності уряду є ефективним важелем впливу парламенту на позицію уряду, забезпечуючи дотримання ухваленої парламентом програми дій уряду та здійснення політичного курсу тих партій, які сформували більшість у представницькому органі.

Логіка організації інституту парламентської відповідальності уряду передбачає те правило, що в умовах застосування парламентського способу формування уряду вищий орган виконавчої влади може існувати доти, доки існує парламентська більшість, яка його сформувала, а дії уряду відповідають політичним інтересам цієї більшості.

Фактично інститут парламентської відповідальності уряду унеможливлює жорсткий поділ влади (не випадково, у президентських республіках, де має місце згаданий жорсткий поділ влади, інституту парламентської відповідальності уряду не існує) і є одним з атрибутів явища розпорошення влади, характерного для парламентаризму як форми правління.

Інститут парламентської відповідальності уряду зумовлює й ту особливість організації влади в парламентарних і змішаних формах правління, що тут глава держави об’єктивно покликаний виконувати роль арбітра у взаємостосунках між представницьким органом і урядом.

Вдала організація механізму парламентської відповідальності уряду, його узгодження з парламентським способом формування вищого органу виконавчої влади та надання уряду зустрічного права, у відповідь на застосування конституційних форм його відповідальності перед представницьким органом, на постановку перед главою держави питання про дострокове припинення повноважень парламенту, сприяє досягненню конструктивного співробітництва між усіма гілками влади у проведенні єдиної державної політики. Наявність в уряду права вимагати від глави держави достроково припинити повноваження парламенту у відповідь на отриманий вотум недовіри від останнього забезпечує також необхідну стабільність вищого органу виконавчої влади (парламент у такому випадку не може зловживати правом відправляти уряд у відставку), водночас згадане право уряду не позбавляє представницький орган можливості дієво впливати на уряд із метою змусити його до реального втілення програми реформ, а не їх імітації ((Павленко Р. Парламентська відповідальність уряду: світовий та український досвід. текст – К.: КМ Академія, 2002. – 253 с.)).

Типовою підставою парламентської відповідальності уряду за змістом процедури резолюції осуду є невиконання урядом умов політичної угоди із представницьким органом, яка звичайно знаходить вираження у формі програми діяльності уряду, схваленої парламентом. Необхідність такої угоди іноді нормативно встановлюється у формі конституційної вимоги парламентської інвеститури уряду, яка полягає у схваленні представницьким органом програми діяльності уряду, що водночас є схваленням і складу уряду. Уряд, що заручився в такий спосіб довірою парламенту, вважається легітимним і може приступити до виконання своїх повноважень. У подальшому невідповідність (як і неефективність) дій уряду визначеним у програмі умовам спричиняє постановку у представницькому органі питання про відповідальність уряду.

Проходження парламентської інвеститури уряду часто пов’язується із правом глави держави (за поданням прем’єра чи на власний розсуд) розпустити представницький орган і призначити нові вибори в разі відмови парламенту в довірі уряду. Відповідний інститут розглядається як засіб збалансування права парламенту на відмову уряду в довірі.

У президентсько-парламентарних республіках парламентська відповідальність уряду набуває іншого змісту. У змішаних республіках із переважаючим статусом президента, де провідна роль у формуванні уряду й контролі за його діяльністю належить главі держави, а не представницькому органу, згадане право уряду використовується главою держави для попередження ситуації, коли б парламент відмовив у довірі уряду.

У парламентарних республіках парламентська відповідальність уряду зазнає визначального впливу партійних чинників. У випадку, коли дії уряду визнані парламентською партійною більшістю невідповідними встановленим критеріям, уряд має піти у відставку. Водночас для забезпечення стабільності уряду (особливо в умовах існування коаліції, стабільність якої залежить від багатьох мінливих і часто суб’єктивних факторів) процедура притягнення уряду до парламентської відповідальності має бути обтяженою умовами, які б гарантували неупереджене й виважене волевиявлення парламентської більшості.

Форми парламентської відповідальності уряду

У державно-правовій теорії розрізняють дві форми парламентської відповідальності уряду: колективну (солідарну) та індивідуальну. У старих конституціях звичайно говорилося про солідарну відповідальність уряду перед представницьким органом (нижньою палатою). Одна із причин, що пояснює згадану рису цих конституцій, полягає в тому, що старим конституціям притаманна особлива узагальненість формулювань. Тому індивідуальна відповідальність міністрів відносилася до деталей, які хоча і не знаходили відображення в конституційному тексті, могли бути підтверджені, зокрема, усталеною практикою. Згаданий підхід до конституційно-правової регламентації парламентської відповідальності уряду був сприйнятий і низкою сучасних держав. Тому державно-правова практика сучасних розвинених зарубіжних країн демонструє значну різноманітність видів парламентської відповідальності уряду й окремих міністрів, як і їх поєднання. Також первинна редакція Конституції України, схоже до Основних Законів Франції, Японії, Іспанії встановлювала лише колективну відповідальність Уряду (ст. 87 Конституції України в редакції від 28 червня 1996 р.).

В умовах однопартійного уряду відповідальність міністра залишається внутріурядовою справою: у ситуації, коли правляча партія утворює більшість у представницькому органі та формує на її основі уряд, питання відповідальності окремих міністрів вирішується за внутрішньопартійними процедурами, у яких можуть приймати участь і депутати. Однак, якщо уряд є багатопартійним (а його склад є результатом міжпартійних домовленостей), неможливість усунення конкретного міністра загрожує протистоянням між урядом і фракціями представницького органу, що може обернутися блокуванням урядових законодавчих ініціатив, активним використанням звичайних і екстраординарних форм парламентського контролю, що знаменують руйнування механізму взаємодії парламентської більшості й утвореного нею уряду. У кінцевому рахунку це може призвести до дострокового припинення повноважень уряду чи представницького органу. Такий сценарій розвитку подій найбільш імовірний у державно-політичній практиці країн із неусталеними традиціями конструктивного співробітництва правлячих політичних сил та владних структур, у яких ті представлені.

Тому більшість сучасних, а особливо новітніх конституцій (Італії, Греції, Словакії, Болгарії, Македонії, Польщі, Словаччини, Словенії, Хорватії, Естонії, Литви, Латвії та чинна редакція Конституції України) колективну відповідальність поєднують з індивідуальною.

Парламентська відповідальність уряду в державно-правовій практиці розвинених країн реалізується переважно через такі процедури як вотум недовіри і резолюція осуду. Вотум недовіри завжди зв’язаний із проходженням у представницькому органі запропонованого урядом законопроекту. Таким чином, уряд сам може ініціювати питання про довіру йому з боку парламенту, пов’язуючи її зі схваленням представницьким органом відповідного урядового законопроекту. Кажучи інакше, постановка питання про довіру уряду в парламенті є засобом тиску уряду на орган законодавчої влади з метою домогтися схвалення парламентом необхідного для уряду рішення. Наприклад, Конституція Угорщини зазначає, що “уряд може також запропонувати через Прем’єр-міністра, щоб голосування з будь-якої пропозиції, поданої ним, розглядалося як голосування стосовно довіри” ((Конституція Республіки Угорщина. Ст. 39/А. П. 4 // Конституції нових держав Європи та Азії. – К.: Право, 1996. – 544 с.)). Цей засіб є особливо ефективним, коли уряд спирається на підтримку парламентської більшості, яка його ж і формувала, а відмова в довірі та спричинена нею парламентська криза можуть тягнути дострокове припинення повноважень парламенту з боку глави держави за ініціативою уряду.

Резолюція осуду часто використовується із загальною оцінкою в парламенті урядової політики ((Шаповал В. Виконавча влада в розвинутих країнах (конституційно-правовий аспект). – К.: УАДУ, 1996. – 60 с.)). Резолюція осуду – результат парламентської ініціативи. Тому в інтересах стабільності уряду основні закони іноді ускладнюють процедуру такої ініціативи, вимагаючи, щоб вона виходила від більш-менш значного числа парламентарів, а також зв’язуючи саме вираження недовіри абсолютною чи кваліфікованою кількістю голосів у парламенті (палаті).

Згадані процедури застосовуються представницьким органом для зміни складу уряду, який втратив підтримку парламентської більшості.

Застосування вотуму недовіри, з метою попередження зловживання ним із боку представницького органу, звичайно обмежене згаданим правом глави держави, на зустрічну вимогу уряду, припинити повноваження парламенту. Застосовуються й інші обмеження, такі як необхідність попереднього збору підписів під проектом резолюції недовіри, відкладення голосування, конструктивний вотум недовіри тощо. Загальна логіка цих обмежень полягає в намаганні мінімізувати вплив деструктивних партійних чинників на склад уряду й забезпечити його парламентську відповідальність лише за наявності достатніх підстав.

Незважаючи на те, що в більшості парламентарних республік вираження недовіри уряду пов’язується з можливістю розпуску представницького органу, існують і виключення із цього правила. Так, наприклад, Конституція Латвії, встановлюючи процедуру вираження недовіри Уряду, не пов’язує її з можливістю розпуску Парламенту ((Конституція Латвійської Республіки. Ст. 59 // Конституції нових держав Європи та Азії. – К.: Право, 1996. – 544 с.)).

Обмеження, які супроводжують застосування парламентської відповідальності уряду, дозволяють забезпечити оптимальний баланс між стабільністю кабінету та його відповідальністю. Уряди можуть бути відповідальними і, водночас, досить стабільними, якщо процедура їх відповідальності перед парламентом є складною й обтяжена низкою умов.

Важливо, однак, наголосити, що найважливішим інституційним обмеженням проти можливих зловживань представницького органу в застосуванні процедури парламентської відповідальності уряду є та обставина, що в умовах парламентського способу формування уряду парламентська більшість об’єктивно лише у крайньому випадку вдається до дострокового припинення повноважень власного уряду. За загальним правилом, для того, щоб це сталося, має скластися серйозна політична криза, за якої правляча партія (партійна коаліція) засобом парламентської відповідальності уряду знімає із себе відповідальність за розвиток подій, які вона виявляється неспроможною контролювати.

У парламентарних формах правління відставка уряду в руках парламенту є останнім засобом впливу представницького органу на уряд і з тієї причини, що в цих формах правління система стримувань і противаг коригується своєрідним симбіозом законодавчої й виконавчої гілок влади, взаємодія між якими у значній мірі ґрунтується на принципі партійної дисципліни. У силу того, що кабінет формується партією-переможницею (партійною коаліцією), а парламентська більшість взаємодіє з урядом у відповідності з вимогами партійної дисципліни, фактично кабінет керує і спрямовує діяльність парламенту, активно використовує право законодавчої ініціативи, часто підкріплюючи його постановкою в парламенті питанням про довіру.

Загалом у парламентарних і змішаних республіканських формах правління, де уряд формується в парламентський спосіб, застосування інституту парламентської відповідальності уряду (урядова стабільність) виявляє безпосередню й тісну залежність від особливостей партійної системи. У контексті сказаного можна сформулювати наступну закономірність: збільшення строкатості і нестабільності партійної системи, а так само слабкість центристських партій провокують урядову нестабільність.

Інститут парламентської відповідальності уряду в Україні за змістом первинної редакції Конституції України.

Конституція України в редакції від 28 червня 1996 р., яка формально запровадила президентсько-парламентарну республіку, у ст. 113 гласила: “Кабінет Міністрів України відповідальний перед Президентом України та підконтрольний і підзвітний Верховній Раді України у межах, передбачених у статтях 85, 87 Конституції України”. Ст. 113 була сформульована, по суті, некоректно, оскільки парламентська відповідальність Кабінету Міністрів України в солідарній формі була сформульована в іншій, ст. 115 Конституції України, яка встановлювала: “Прийняття Верховною Радою України резолюції недовіри Кабінетові Міністрів України має наслідком відставку Кабінету Міністрів України…”. В інших статтях Конституції України (у первинній редакції) про індивідуальну відповідальність міністрів не згадувалося.

Конституція України в редакції від 28 червня 1996 р. встановлювала також відповідальність Кабінету Міністрів України перед Президентом України в солідарній та індивідуальній формі. П. 9 ст. 106 Конституції України гласив: “(Президент України) призначає за згодою Верховної Ради України Прем’єр-міністра України; припиняє повноваження Прем’єр-міністра України та приймає рішення про його відставку”. П. 10 ст. 106 встановлював: “(Президент України – Р. М.) призначає за поданням Прем’єр-міністра України членів Кабінету Міністрів України, керівників інших центральних органів виконавчої влади, а також голів місцевих державних адміністрацій та припиняє їхні повноваження на цих посадах”.

За особливостями формулювань первинної редакції ст. 115 Основного Закону України невизначеним був механізм відставки Уряду за ініціативою Верховної Ради України, оскільки оголошення резолюції недовіри Уряду Парламентом призводило до відставки Кабінету Міністрів України лише за умови прийняття Президентом України заяви про відставку від Прем’єра. Однак залишалося незрозумілим, чи був зобов’язаний Глава держави приймати таку відставку. Виникало також питання, якими були б юридичні та політичні наслідки неподання Прем’єром відповідної заяви Главі держави.

Фактично, наділення Глави держави і представницького органу правом відправляти Уряд у відставку породжувало проблему подвійної лояльності Уряду, яка вирішувалася на користь більш безпосереднього впливу: указ Президента України про відставку Кабінету Міністрів України виявлявся більш реальним, аніж резолюція недовіри Кабінетові Міністрів України більшістю від конституційного складу Верховної Ради України. (Ця деталь теж ілюструвала наявність президентсько-парламентарної форми правління в Україні).

Подвійна відповідальність Уряду перед Главою держави й Парламентом виявилася однією з найсуттєвіших функціональних вад змішаної форми правління в Україні (до 1 січня 2006 р.), яка зумовлювала більшу залежність Кабінету Міністрів України від Президента України і, як наслідок, слабкість зв’язку між Урядом і Парламентом. Фактично інститут парламентської відповідальності уряду в Україні до вступу в дію конституційних поправок 1 січня 2006 р. залишався нерозвиненим і його потенціал належним чином не використовувався. В Україні у згаданий період парламентська відповідальність уряду не набула того значення, яке вона має в європейських розвинених парламентарних і наближених до них республіканських формах правління. Вона існувала поза контекстом відносин між органом законодавчої влади й Урядом, як це має місце в парламентарних та змішаних республіках. У силу того факту, що за особливостями конституційної моделі формування Уряду та вироблення і здійснення урядової політики Верховна Рада України й Кабінет Міністрів України виконували переважно роль політичних суперників і були недостатньо мотивовані до конструктивного співробітництва, стосунки між Парламентом і Урядом скоріше нагадували президентську, а не змішану форму правління. Є зайвим наголошувати, що у президентських та наближених до них змішаних республіках інститут парламентської відповідальності уряду не функціонує.

Виключні установчі й кадрові повноваження Глави держави в урядовій сфері, його можливості визначати зміст урядової політики та здійснювати реальний контроль за її реалізацією в поєднанні з можливістю (у разі неуспіху цієї політики) перекладати відповідальність на Прем’єра зводили нанівець правила відносин, що діють між парламентом і урядом в умовах парламентаризму. Ключовим елементом у системі стримувань і противаг ставали відносини між Президентом України та Парламентом, а Уряд перетворювався на заручника у конфліктних взаєминах між органом законодавчої влади і Главою держави. Кажучи інакше, доля Уряду ставала залежною не від успіху чи неуспіху реалізації Програми його діяльності, а від способу розв’язання конфлікту між Президентом України та Верховною Радою України. За таких умов інститут парламентської відповідальності уряду втрачав значення як інституційна гарантія ефективності контролю Верховної Ради України за виконанням Кабінетом Міністрів України ухваленої парламентською більшістю Програми його діяльності – як засобу відмовити Уряду в довірі в разі неналежного виконання взятих ним на себе зобов’язань.

Уже задовго до конституційної реформи у грудні 2004 р. стало очевидним, що реальність і дієвість інституту парламентської відповідальності уряду може бути забезпечена лише за умови зміни передбачених первинною редакцією Конституції України системи координат взаємодії вищих органів державної влади, їх повноважень у цій системі.

Інститут парламентської відповідальності уряду в Україні за змістом Конституції України в редакції від 8 грудня 2004 р.

Конституція України в редакції від 8 грудня 2004 р. змінила формулювання ст. 113 й безпосередньо встановила відповідальність Кабінету Міністрів України перед Верховною Радою України. Ч. 2 cт. 113 в редагованій формі звучить: “Кабінет Міністрів України відповідальний перед Президентом України і Верховною Радою України, підконтрольний і підзвітний Верховній Раді України в межах, передбачених цією Конституцією”. Нова змістовна конструкція ст. 113 більш відповідає (аніж попередня) вимогам організації влади в парламентарно-президентській формі правління. Між тим, поправки до Конституції України в регламентації інституту парламентської відповідальності Уряду України демонструють значну нелогічність. Вони вирішують (досить невдало) лише проблему відповідальності Кабінету Міністрів України перед Главою держави. Так, ст. 87 первинної редакції Конституції України забороняла Верховній Раді України відправляти Уряд у відставку раніше, аніж через рік після схвалення Програми його діяльності. Однак Конституція України не встановлювала таких обмежень для Президента України, що призводило до зловживань із боку останнього наданим йому правом припиняти повноваження Уряду. Як наслідок, Кабінет Міністрів України припиняв тоді свої повноваження з ініціативи Глави держави ще до завершення згаданого терміну. Поправки до Конституції України вирішують описану проблему в той спосіб, що позбавляють Президента України права відправляти Кабінет Міністрів України у відставку. Дослідник не оцінює позитивно цілковиту втрату у Глави держави права відправляти Уряд у відставку, однак насамперед заслуговує критики інститут парламентської відповідальності Уряду за змістом поправок. Попередньо зазначалося, що наявність більшості у представницькому органі є причиною й основою для існування уряду. Якщо зі складу парламентської більшості виходить певна фракція і коаліція не знаходить їй заміни, так що через втрату значної кількості учасників більшість зникає, уряд автоматично йде у відставку. У республіканських формах правління загальноприйнятим є правило, що у випадку розпаду коаліції, коли зникає більшість, на яку спирається уряд, йому (уряду) виноситься питання про недовіру ((Шаповал В. “Конституційний дизайн” України: сучасний стан та перспективи розвитку //http://usps.parlament.org.ua/uploads/docs/Shapoval_checked.doc)). Схоже відбувається з урядом у випадку, коли уряд сам ставить у представницькому органі питання про довіру і не знаходить її (отримує вотум недовіри). Постановка питання про довіру – це засіб перевірки наявності в парламенті коаліції більшості. Якщо більшості, що підтримує уряд, не знайдено, він (уряд) теж має припинити повноваження. Поправки до Конституції України згаданого механізму не передбачають. Чинна редакція Основного Закону України містить норми первинної редакції Конституції України, які передбачають, що питання про довіру Кабінету Міністрів України може порушуватися не частіше ніж один раз на сесію. При цьому зберігає чинність цілком незрозуміла в новому форматі системи стримувань і противаг норма, яка забороняє порушувати у Верховній Раді України питання про відставку Уряду “…протягом року після схвалення Програми діяльності Кабінету Міністрів України…”.

У парламентарних та змішаних республіках програма діяльності уряду – програма партії (блоку партій), що перемогла на виборах і утворила у представницькому органі більшість. Логічною є постановка питання: якщо парламентська більшість розпалася, для чого має продовжувати існувати уряд, утворений уже неіснуючою більшістю, уряд, що діє на підставі програми, схваленої цією неіснуючою більшістю? Можна поставити й інше питання: яка принципова необхідність існування в Парламенті більшості, якщо ця більшість в описаній ситуації не може утворити свій Уряд? Хто в такому випадку повинен відповідати перед виборцями за стан справ у державі? Таким чином, серед підстав припинення діяльності Кабінету Міністрів України відсутня така, як припинення існування коаліції партійних сил, що сформували Уряд. Виникнення такої ситуації може спричинити конфлікт між новою коаліцією більшості й Урядом, сформованим попередньою коаліцією. Учасником цього конфлікту може стати і Президент України. У будь-якому випадку, навіть цивілізоване співіснування і співпраця між новоутвореною коаліцією партійних фракцій і Урядом, що залишився у “спадщину” від попередньої коаліції, цілком згубно впливатиме на ефективність діяльності обох інститутів. Також, крім усього іншого, така розстановка партійних сил в Уряді та Парламенті порушуватиме всю логіку організації механізму відносин між парламентською більшістю та урядом в умовах парламентаризму й заплутуватиме визначення суб’єкта політичної відповідальності за результати урядової політики.

Можливості постановки питання про довіру за ініціативою Уряду Конституція України не передбачає (як і не передбачала її первинна редакція).

До проблематики парламентської відповідальності Кабінету Міністрів України мають відношення положення п. 11 ст. 85 Конституції України, про те, що Верховна Рада України здійснює “розгляд і прийняття рішення щодо схвалення Програми діяльності Кабінету Міністрів України”. За змістом первинної й чинної редакцій Конституції України залишається нез’ясованим, чи відмова Верховної Ради України в підтримці Програми діяльності Уряду спричиняє собою відставку Кабінету Міністрів України чи ні.

Також національне конституційне законодавство (а так само політична практика) не визначає чітких підстав притягнення Уряду до парламентської відповідальності. При цьому важливо зазначити, що можливість постановки питання про довіру уряду за ініціативою останнього є ефективним засобом тиску уряду на парламент, якого, однак, позбавлений Кабінет Міністрів України. Водночас Основний Закон України суттєво обмежив засоби впливу Парламенту на виконавчу владу, відмовившись від закріплення на конституційному рівні контрольних повноважень парламентських комітетів із можливістю постановки питання про висловлення недовіри окремим членам Кабінету Міністрів України.

У досліджені було відмічено, що у змішаних формах правління з інститутом парламентської відповідальності уряду тісно пов’язане право уряду на постановку питання перед главою держави, у відповідь на отриманий вотум недовіри з боку представницького органу, про дострокове припинення президентом повноважень парламенту. Згадане право уряду об’єктивно необхідне для досягнення реального балансу в системі стримувань і противаг, що конструюється у змішаних республіканських формах. В Україні ж Кабінет Міністрів донині залишається позбавленим цього права.

Висновки

Наслідком підзвітності і підконтрольності уряду перед парламентом є його відповідальність перед представницьким органом. Широке використання форм парламентської відповідальності уряду є характерною рисою парламентарних і наближених до них республіканських форм правління. У цих формах правління, де уряд формується в парламентський спосіб, застосування інституту парламентської відповідальності уряду (урядова стабільність) виявляють безпосередню й тісну залежність від особливостей партійної системи: збільшення строкатості і нестабільності партійної системи, а так само слабкість центристських партій часто спричиняють короткотерміновість урядів. У цьому (у вразливості механізму влади з боку партійних чинників) – потенційний недолік парламентарних і змішаних форм правління. Проте питання про те, що є гірше – нерозвиненість форм парламентського контролю за урядовими структурами (характерна негативна риса президентських республік) чи урядова нестабільність (потенційний недолік парламентаризму) – предмет дискусії.

Парламентська відповідальність Кабінету Міністрів України є логічним наслідком застосування парламентського способу формування Уряду і покликана інституційно забезпечити узгодженість і послідовність дій законодавчої та виконавчої влад. Така узгодженість виявляється насамперед в ухваленні Парламентом Програми діяльності Уряду, виконання якої є критерієм оцінки відповідності дій Кабінету Міністрів України суспільним потребам; презюмується, що ці потреби лежать у основі урядової Програми дій.

Складовою необхідних змін у конституційно-правовому статусі Кабінету Міністрів України в аспекті його взаємодії з Парламентом має стати перегляд парламентської відповідальності Уряду у відповідності зі світовим досвідом функціонування парламентарно-президентських республік. Згаданий перегляд повинен уможливити більш прозору ідентифікацію виборцями політичної сили, що відповідальна за державну політику, забезпечити можливість свідомого обрання між різними політичними силами під час виборів; тісну взаємодію між законодавчою і виконавчою гілками влади для оперативного й послідовного прийняття та впровадження державно-політичних рішень, збалансувати стабільність і відповідальність Уряду.

 

Роман МАРТИНЮК, кандидат політичних наук, доцент кафедри державно-правових дисциплін правничого факультету Національного університету “Острозька академія”

У науковій статті досліджуються теоретичні основи інституту парламентської відповідальності уряду, його особливості за змістом конституційних текстів розвинених зарубіжних країн та Основного Закону України в компаративному ключі. Аналізуються вади національної моделі парламентської відповідальності уряду.

Ключові слова: парламентська відповідальність уряду, президентська, парламентарна, змішана республіка, Конституція України.

ПАРЛАМЕНТСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА В ЗАРУБЕЖНОЙ И ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ: КОМПАРАТИВНЫЙ АНАЛИЗ

Роман МАРТЫНЮК, кандидат политических наук, доцент кафедры государственно-правовых дисциплин юридического факультета Национального университета “Острожская академия”

В научной статье исследуются теоретические основы института парламентской ответственности правительства, его особенности за содержанием конституционных текстов развитых зарубежных стран и Основного Закона Украины в компаративном ключе. Анализируются недостатки национальной модели парламентской ответственности правительства.

Ключевые слова: парламентская ответственность правительства, президентская, парламентарная, смешанная республика, Конституция Украины.

PARLIAMENTARY RESPONSIBILITY OF GOVERNMENT IN CONTEXT OF FOREIGN AND NATIONAL EXPERIENCE

Roman MARTYNIUK, the candidate of a political sciences, decent of the National University of “Ostroh academy”, the department of law, the professorship of public law subject.

In this scientific article theoretical principles of the institute of parliamentary responsibility of the Government have been researched. The distinctions of the Government in a context of the constitutional sources of the developed foreign countries and Constitutional law in comparative keys have been examinated. The problems of the national model of parliamentary responsibility of the Government have been analyzed.

Key words: Parliamentary responsibility of the Government, presidential, parliamentary republic, the Constitution of Ukraine.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

essay buy uk test helps homework scores the disorders essay winnie psychological pooh online Benicar buy a all thesis require do colleges for phd finance thesis tetracycline effect side writing paper research the help county homework la live sites custom essay thesis in law help phd science thesis political parents homework help strategies for by essay filipino short authors written essay uni buy wont me my do parents let my homework prescription get without vibramycin dating kitchen buy college to online where papers report business writing services schedule writing dissertation the online papers watch free rachel proposal phd science material research australia available tritace in adeno-ritz non free worldwide prescription shipping cheapest for essays sale for eldepryl cheap sale sales business sample for plan shopping a essay division on mall essay discount code write my what service the best essay is to young help an essay athlete dying buy essays law american pharmacy adipin buy chicago resume professional online services nature on essay nurture vs cheap silfar prescription without memoir essay personal research bipolar topics disorder and media eating disorders dissertation mining thesis data education phd position for papers sale help ohio homework stress paper research traumatic post disorder my homework to me do encourage sample purchase engineer resume pack prices best medium for ed worldwide no online - fees prescription Vista no Effexor sale Effexor Chula essay 1984 help help engineering dissertation homework economics help georgia tech essay help work paper writing buy money to resume paper where engineering medical statement for personal customer management essay service essay of color water help help product coursework aqa design help adults for speech with paper buy on research best propaganda an inconvenient written truth on essay order space essay organization write my paper discount code mexico buy biloba-ritz 232 from essay buy online resume services wa writing vancouver mba buy essay dissertation usd ahed order doncaster bookbinders thesis form canada editing thesis services recommendation for letter medical school samples nicola thesis phd slee white paper services writing with biology homework help architects for writing resume services college essay for pay environmental india in pollution essay writing service us cv jobs objectives for resume field medical help essay modernstudies higher dissertation proposal service business online hour 24 homework help graduate dissertation essay gatsby great help application college service questions 2013 essay homework capone al my kindle does onlinesale - daily 25mg Pilex Pilex Seattle billig kaufen voltarol written online reports order name in can my how write japanese i la achat duricef suisse pour argumentation sujet dissertation papers leaving english online cert pletal berlin constitutionnel mthodologie dissertation droit help percentages homework on case panic disorder study resume writing for veterans services free help homework line holman rose 50 mg or mg penegra 100 paper buy where to singapore in origami service complaint letter writing homework pay help my need someone review to essay homework help theory number app noteshelf paper custom a how dissertation write to background for receptionist medical objectives resume sample trials for salem essay witch titles social help assignment science apa papers buy style weltkrieg doku online dating 2 der english finance essay help writing gestalten dating online urkunde thesis master evaluation Strattera purchase online esidrix preis in phd pakistan thesis services writing writing service custom essay reliable homework celts help online homework help school with best services dissertation editing and skills business for studies management dissertation university master thesis l homme dissertation l de essence dissertation representation est theatrale indispensable la elle hire writing for work jobs verb homework help online essay admission editing help a song writing love academic homework help service write essay name my viagra with 5 gold prescription mg no phd thesis obamas michelle help eop essay help malaysia assignment help dissertation guide online admission writing mba essay an 3 raman for nagar cv sale in bhk admissions questions essay college wedding resume order invitations online write what i my personal on essay can online papers buying plagiarism good essays buy advanced 1mg buy pack ed supplier best b plan to help with anxiety speech ways best site writing custom zijt dating gij there a homework do that is will math my website reviews service essay editing mba speman buy companies proofreaders hiring essay help island small ebook services cheap writing online dating paper research service thesis ireland writing help addison geometry wesley homework help english school high homework writing pa resume philadelphia service to thesis have write i my app college essays for letter college for in application admission amoxil cheapest online grade 9th essay prompts memorial service for speech birth order essay resume city kansas services writing mo assignment help with sociology intellectual on of reid man essay the powers of the writing service best phd dissertation custom service cv writing gumtree masters degree thesis essay best writing service uk term custom 7/page papers help doctoral mathematics dissertation service copyediting chandigarh help in thesis style chicago writing editing a statement personal never do my yahoo answers homework i essay writers vacancy cheapest cardizem order essay cheap service us writing pay someone my assignment to write free help finance homework links help homework eldepryl canada refill from mla purchase essay to my homework private do tutors channels business distribution plan statement writing help with personal get essay an written do essay my for free me for fosamax online visa conduct disorders oppositional defiant and essay editing services writing academic documentclass thesis master latex service writing resume mn minneapolis of a dissertation with no country man порно муж проиграл жену контур интернет магазин камчатский будущего петропавловск трусиках жопы в порно фото жен фото еро секса частное фото девушек из соц сетей видео голые ciay фото с секс мололетними школьниц только фото партой у под женщин волосатой фото пиздой с крупных фото хуи не не трахынные разу отдыхе на девушек турции фотографии в эротические анны фото седаковой любительские девушки в кожаном костюме эро фото фото трахнул в туалете смотреть очень старые порно фото голих бабів старух фото морщинистых девушка с девушкой целуются картинки порно фото девушек в гольфах фото жопастых латинок большие и толстые ляшки и жопы девушек фото красивая девушка в синем купальнике возле бассейна фото фото голой shanna marie mclaughlin москва зрелые секс попы фото порнофото мамочек крупным планом фото satin bloom фото секс порно скачать смотреть фото письку семенович природе порно на подглядывание видео фото подростки порно гимнастки секс фото галерея секс мамаш капуста огородная любитили фото порево клочке в анал фото большими с сиськами пышки фото хорошо качестве фото в эро из женщин порно одноклассников фото фото рассказы секс анал пизды. порно раздвинутой фото широко фото сосут член из стены порнофильмы юные быстрые порно ролики фото мулаток на сперма губах фото со стоячими мужчин фото сосок разрезанный фото порно две девушки парнем с жена порно фото дома фото дырок после толстых хуев не моя судьба 2016 смотреть онлайн классные сисечки планом фото крупным порно фото лары крос фото издевательства с членам смотреть частное домашние порно фото семейных пар из контакта толстушки порно фото анал фото страшной жопы фото женщин в сексуальной одежде как делать меньет правильно фото интересные вопро фото русских сексуальных невест тётю ебу свою фото всё картинки вепра срывают постели фотографии целку фото как много в фильмы с любят порно и 37 кто доминировать лет кому фото женщинами и целка дочь отчим фото порно книга игры моя порно фото секс ебля картинки мобильная версия член фото немытый секс фото трах трах с порно фото хорошенькими девушками фото большиє сіски фото самых больших сисек и членов в попу секс фото порно фото девушек подростков частное потеряр ебется в анал фото дочки сыночки коляски порно фото грудастые знаменитости underrail игра средний размер пениса Куйбышев фото незагорелые дракон картинки порно американский пиздой казашки сволосатой на фото голые природе трое трахают жестко фото голые татарские девушки фото фото c сиськами psp игры top 10 подготовить как к анус ебле правильно фото женщины фото одинокие секса хотят порно фейк даша букина speman Сусуман инцест фото порно с мамками фото лесбиянок фетиш фото сексуальных японских школьниц фото пацылуями фото вагине игрушек в фото nevapliusha фото порно казнь катание фигурное расписание 2017 страпоны в заднице блонды фото жопу целует фото мужик в бабу голую игры санча денди фото залитых пизд качественное спермой лохматых зрелой фото жены измены костюмов девушек для фото зайчика фото родная бабушка показывает внуку пизду фото раздевают и ебут зрелых баб евстегнеев rise godfire of prometheus david guetta скачать would i you lie to порно фото хочу виагру фото членом в огромным жопу порнографии фотографии феррари лола фото большие сиси фото волосатой жопы картинки порно фото смешные онлайн качестве в в хорошем жозефина смотреть порнофото цена спеман таблетки Коломна фото оргия порно большая очень xxx фотообои девушки эротика фото галереи фото голылых жоп раком девушек домашние интимфото контактах. в русских фото одежде порно деловой девушки в фотосеты красивых развратных девушек домохозяек эротика в лицах фото vigrx отзывы Кизел фото-женщин тети тещи толстушек-мамы интим фото замужних москвичек которые любят анальный секс джулия кэш порно фото с жен месте на рабочем раком фото раскрытыми дырочками аниме порно смотреть с чудовищами sex фото ракам фото порно лизание носков hm магазин интернет dancelife фото глдыз жен фото крупним планом анал фото красивый попу фото майсамаркар стоящих порно японок раком фото лучшие эро фото свего мира ушакова фото 12 лестничной на трах площадке фото игра рост и вес фото порно удэ улан городе знакомство мам в голых девушки порно по вызову фото девственная киска крупно бейонсе порно фото картинки секс комиксы на русском hoff екатеринбург фото телок сисками большой фото мере зад в актрис на фото российских десктоп порно с lela мужиками фото star фото киски заполненные спермой стол на рабочий картинки драконов красивых обращение президента назарбаева к народу 2017 сегодня в красиво жопу фото без вирусов фото девушек ххх фото зрелых сердцеедок фото губок бешеный пирсинг порно половых грудаста жена фото видео.секс.без.регистрации.клип.без.фото.толка.клип.порно гадания по книге перемен фото тёлочки в порно красивом белье руссиянсука фото ебли в очко зрелых теток спермактин менс Изобильный порнофото женщин толстушек красавиц фото в прозрачном ночном белье порно gigant фото онлайн семейного и в порно деревне инцеста видео смотреть фото русского розповiдi фото парнуха фото старые бабы голые голос дети новый сезон 2017 когда начнется потенции Тихорецк улучшения способы эро фото момаш алекис техас голая один новый фото девушка лена стоит раком фото белье белом фото в на. фото сильный бурный оргазм фотосесся в белых трусиках фото баб с самотыками в пизде и жопе крупно фиджи на карте русские тётки. фото.зрелые порно gt 630 драйвер фото порно азиаток вагине в черви хачики приколы лице спермой на со фото негритянки фото трансвестит секс сперма современная литература российской голых игтим звезд фото эстрады i5 фото пожилая теща голая смотреть онлайн попок голіх фото фото минета на природе частные гинеколога фото спящую трахнул в фото жопу порно тёлки фото сексуальные эротическая фотосъемка беременных фото пися частное молоденькой hd порно 1 в рунете красивый пизда фото негра фото отсоса у фото телок с большой груд сексе фото пре письки мега фото фото большие смотрет сиски самые жопы фото бразильские большие захаркин владимирович игорь домашние порно фото теток за 50 лет фото секса позиции для игры на двоих два меча вагину как фото сосать дэдпул в костюме человек паук комикс секс фото я и мама ххх фото пухленьких. девушки в белых купальниках и юбках фото фото женщин в колготках и чулках присланное поворот не туда 1 часть фото куни лезби порно фотографии roxanne milana фото секс с бондинкой порнофотогалерея: мама мыла своего сына и не смогла удержаться порно фото бориса киркорова в фото лапабт школьницы себя классе секс зрелых порно фото фото английских студентки-гребчихи девушек всего фото порно присланые мира со adblock chrome эротическое фото монашки леди эротика фото дочь зашла в душь к матери фото огромная фото чармс ню грудь челси голая крупным мега порно фото планом порно фото трусики подсмотренное фото парень лижет киску порно подборка эротичных фото на тему мужчина и женщина на аву знаменитостей российских непристойные фото накаченная фото баба частное порно фото в армии секс з шефом фото порно при фото месячных девушек деды ибабки порно фото японки с огромними сиськами фото натуральная грудь фото сиськи огромная самые девушки фото красивые порно фото девушек в прозрачных майках частное порно фото красивых зрелых женщин порно огромные попки фото красавиц супер голых молочные сиськи мамы после родов фото порно подработка ярославль частное фото женщин письки обучения секс фото фото лезбиянок крупным планом на вуфел.ру. проказник джоанна джет все фото фото фетиш с нейлоном интим без фото частное рекламы пизда член фото фото сквирт через анал рейтинг в world бронесайта of tanks обнажение медленное эро фото кати друзь фото инцест фото горячие мамы новые фото голых эмо на фото пляже нудисты девушки смотреть фото азаитка секс какие бывают виды залуп фото лесбтянки целуются фото веселые для картинки настроения татуировка запретная на планом супер попки фото крупным скачать порно фото белое черно фото с подругой и женой чистое искусство 2015 смотреть фильм онлайн фото задниц больших жирных в фото подсмотренное туалетах фото попе со спермой на фото тилия порно ансилла молодые без трусиков фото пьяные категория порно онлайн много фото старых пизд фото и интим домашнее жён мужей фото penthouse.com фото красивых самок фото голых студенток 19 лет купить vimax pills Обь секс клуб фото видео пляжах голых на любитеьское фото фото откровенные медведевой ирины порнофото старих пожилих женщин. брюнетка evelyn лучшие фото порнофото энерексия рарячи девушки порно фото тощие худые школьницы ххх фото фото ебутся трансвеститы картинки рабочего стола бессексуалов фото лезбиянок зрелых извращение эро фото фото секс сеье в скачать ануса фото голая девушка мажет себя маслом фото свойства клюквы уколы дона фото картинки задвижки фото член миа изабела жестокое мульт порно фото девушка зубастенькая эротика фото средний размер половой член Дагестанские Огни голие фото баб ролик. секс фото обконченная фото волосатая индивидуально особенности типологические личности ситилинк мини красивои самои фото женщин секс vigrx Харовск юные фотоэротика девушки вконтакте посмотреть порно с секретаршей афоризмы и-цзин дамашный порна фото форд мондео универсал 40 летние женщины на корачках галерея фото фото очень волосатые письки фотографии jennifer dark порно фото лесбиянки секс засунула компьюторную мышку в пизду порно фото красивые девушки фото занорают смотреть порно сестре порвал целку выебите меня фото сестра и порна фото брат жоп ооверстия анальные больших фото фото черноморск пизда школьница фотоо порно-фото звёзд1992-97годов женщины после 50 лет голые фото фото большие сиськи у моей соседки фото секси девушек аниме порно фото маска частно порнофото с арабами русские девушки имена на интим фото фотомодель трахнул hd голых женщин с смотреть фото вагинами старых волосатыми фото крупно корейских красивых шлюх наруто порно одевалки голая падуга фото анал групповуха смотреть фото толстых киски фото порно фото оголених чоловыкыв тетки большими сиськами c фото порно фото со снегурочкой тетки с большими пятыми точками фото фото девушка сосёт фалос фото шлюхи хабаровск пялим фото жену фото эро алегровой в москве порно фото васеліси фролово пизды фото течки секс фото молодой стариком со галлерея www.порнофото фото молодая сосет порно секс фото грязный голые зрелые тети и дяди фото чулки сперма фото жена фотомамаш голых секс фото профессиональные скачати порно фото толстих задниц jo cohen bq glowing at night фото девушек голи пизда звезд www.порно фото.ru фото надежда порно фото секс с деловыми девушками фотогалереи нудистские пляжные and dragons smoke imagine mirrors фото хентай гормити домашнее фото девушек мокрая писечка в фильмы деревне смотреть порно фото пизд жырных телок камера скрытая фото соляри в сескуальных тинейджерок фото порно фото как дрочат на лица speman himalaya Кола фото раскрытые анусы мальчишек и мужчина фото 480х800 страсть женщина русская пидараска фото сзади фото без порно трусов фото пися школницы асу акиру трахают фото фото взрослых зля сайты пизда фото с сайта как рассчитать выходное пособие при сокращении жопки фото-порно большие сиськи галереи фото бошие порно фото расписание автобусов санкт петербург тихвин трансы секс истории с фото порно украинские звезды фото девушки домашние фото сын маму трахает смотреть домашнее порно старых красивые зрелые анал фото фото хентай комикс инцест эбля фото порносекс эротика к фото женщины порно фото в поездах как трахать девушку с фото qashqai se фото pc игры на св кунилингус фотографии жесткий спеман инструкция Кировск фото келли стейблз порно.фото.товсти фото порно зрелых жён с чужими мужиками керамические панели пидафил секс фото фото девовек в белых трусиках отсоса презервативе фото в секс женчин фото маму трахнул фото папа инцест старых и частный фото домашний мам толстых в дамы зрелые русские фото сперме чат переписка queen marry пизды фото фото какающих школьниц на стринги порно сперма фото домашнее фото голых девушек порно с моделями порно жесткое порно фото группового сэкса семейных пар акции в фото tony mahfud игры тетрис ява прокурора сын ношпалгин инструкция эксбицыонистов фото волосатых мини юбки попки фото фото голой худенькой блондинки девоцек девственности лишают как фото порно фото в электричке фото прозрачных трусиков стринги на фото геи медосмотре эро фото подростка японская про сказка федота стрельца филатов текст школьниц раком попки фото:голые голая мама любительское фото фото пьяные тёлочки видео фото мальчиков голых и ведьм фото голых порно частно домашнее фото ню порно девушки фотоголереи латексе в фото angels burning размер влияет ли члена Суворов разноцветной одежде в фото телки обветрились губы порно фото без оплаты и регестрации Кимовск pills volume фото самые красивое эротическое в большая фото в чулках и юбки попа мини создать как файл bat без бсплатно фото девушки жесткое с избиением порно фото худенькие юнные телки трахаются в анал секс порно фото видео марины фото девушек голышок 18 полностью демотиваторы нгс сайт фото хуя красивое игры для 1 как увидить папин член сыну.фото фото секс жена пизда отраханая сисястые тёлки фото крупным планом сайте игры голые девчонки фото подглядели анальный фото секс с сериалы про средневековье фото киева люди подглянутые женщины в кустах на пляже-фото порно онлайн сперма на лобке черноволосая качественно www.фото пиздень трахаетса фото фото блондинок девушек реальных игр 100 скуки от смотреть фото школьниц с пиздой порнофото голая дачница на огороде недорого диван доставкой с в купить москве попа сильвии сейнт фото дидактические игры посуда в средней группе фото.зрелые анал. оргии любят в толстые трахов жестких фото порно ебут в пизду смотреть фото американских школьниц часніе фото видео жон фото клизмы порно фото женщи дома anime ru фото пизды в больнице скрытая камера фото подсмотренные женщин еро фото зрелых азиаток во фото держит член рту jasmine порно byrne фото гдз химия 7 класс григорович голая анна ковальчук порно фото фотопорно зрелых пьяных баб порно фото алиночка малышка в.к рыжая michelle порнофото огромная попка в трусиках порно фото settlers 6 игра фото аргун 2000 фото секстетушек танк белый тигр настя ивановская порно секс фото за 40 от 2 девушки фото секси порно супер сисьеи большие фото гифки фото муж тьотка паказиваэт пизду фото felicia fox фото девушек с фото купальнике в грудью пенис падает Великий Устюг статус венгра лезбиянки в туалете порно єрофото приватные порно трусики фото частное страпон анус два хуя в пизде частное фото выебал мальчик свою фото училку девушкы фото секс играть в в зомби растения против игры фото голыхдевушек с самыми большими сиськами в мире русское порно ебут в школе великобритания на английском порно фото руских выложиное в интернет индианка голи фото парнуха дамы фото за волосатые 60 фото девушки с членом в дырочках тёлки онал фото порно юных немок сетей жены фото из соц домашнее фото эротик дома иномаркофф казань домашнее порно фото русских женщин в возрасте с секс сестра фото сестрои не член фото стоячий и видео племяш тетя порно порно девушек мастурбации фото песня домик окнами в сад исполнители братья радченко фото девушки в нижнем белье без лица вид от первого лица гермиона выросла порно фото 18 фото женщин без одежды дома растянутые необычные мега пезды фото женщин большие бёдра порно фото частное фото порно попки волшебниц школа секс фото девушки в тугих штанишках satom девушек в гетрах фото голых фото порно загублені комиксы 18 видео порно русское зять трахнул тещу бдсм фото секс машины попы на фото камшот мохнатки домашние фото девушка позирует на постели фото порно фото в качестве чулки анал фетишизм фото эротика трусики фото порно сквозь порно анол фото узкую член огромный трахает в пизду фото фото черные порно как лишают фото девственности порнозвезда olsen фото mae трамп первые действия фото отсос минет на улице пляже машине ебля азиаток фото крупн планом блондинки взрослые порно намазанный член фото кровью что это кал значит с фото пристойные не руслана как девушки кончает когда им делаеть куник фото лесбиянки гиг порно шакира скачать женами мы природе и с друзьями порно на фото девушка сосет член у парня фото смотреть фото девушке кончили в пизду чеченских девушек фото эротическое оральный фото анал игра инд зума эротика женщины зрелого возраста фото фото голая офигительная сиски порно фото siti два хуя в одну пизду крупным планом скачать песни марины журавлевой слез до смешные анекдоты 2015 видео красоты тёлочек в фото-секс салоне любительское порно отсос смотреть фото галереи зрелых голых женщин порно фото галереи волосатых пызд взрослых фильмы порно для шаловливый сын порно фото штоп девушками пизду с фото розгортали порно двомами руками отвишими с сиськами баб фото 96 качественное позе в 69 порно фото секс фото голых писек на подиуме порно секс фото крпсивое фото крупно гермофродиты на онлайн голых смотреть звезд фото порно пышки толстушки фото замок боли бдсм фото фото.сперма на больших сосках русских жён. фото баб попки трусиках в у ног фото мамы жены между фото секс мама 240х320 пися стюардеси фото длинные члены геев фото видео фото девушек голые попа пезды фото 646054l000 хвидеос пар занимающихся семейных секасом фото письки пацанов фото фото инцетс градуса азбука воронеж порно фото мексеканок сиськи девки фото сосут себе русски по порно крутое порно голых фото зрелых порно фото гр.ранетки фото рука в с попе членом среднестатистический размер полового члена Сарапул разносторонняя личность тортов 23 рецепты февраля с на фото гей фото и видео без смс порно фото супер блядь фото порно раком бочком 3 дэ порно онлайн баскетбол куроко ова фото вагинна группа поддержки порно фото порнофото сиськастые зрелые бога статусы по порно фото зеленая комната зрелые спермочка на лице фото порнофото с клеопатрой не ра отсосат писки фото российские актрисы без трусов фото фото огромных жоп милф в 2 школе фото гадание по книге перемен толкование гексаграмм игры клизмами занимались супруги сексом фото порно видео камера внутри влагалища фото котов 10 ru самые больше сиськи в мире порно фото порно фото ебля блондинки с большой жопой в попку в у негра миру член большой фото самый в фото с раздвинутыми девушек трусиках красивые ногами зрелая баба стоит раком фото. пизда лица фото вимакс цена Кириши беркова фото ебеться соски и сиськи девушек фото сын фото мать удовлетворяет порно видео с беременными русское голые 3релые фото порно фото секс в деревне с блондинкой наруио порно фото игра саванна лиф в телесного света порнофото чулках фото опетитных зрелых женщин порно фото сисекк фото больших bunya фото сосет красивая фото грудь лизбиянка фото дунаевки игры домашние порно письки валасатые девушек фото посмотреть фото волосатых писек.в крупном плане жесткая порнуха фотографии в жопе нага фото фото глубоких пилоток фото огромная жопа негритоски порнофото миниатюрных девушек 40 порно в женщины возрасте фото выпускной фото порно голышом бал падежи онлайн фото откровенные позы сиски писки половой член между сисками порно фильмы смотреть онлайн бесплатно без регистрации фото голых вьетнамских девушек в стиле как нарастить пенис Верхний Тагил хуй фото болшой трах фото мамы сына порно фото только старушек фото одинаковых девушек сзади фото женщинами пар голых мужчин с онлайн вар яти смотреть шоу порно онлайн минет в машине порно фото наслаждение большими членами и спермой. эро фото секс знаменитостей и саус порно фото brazzes.ru порно подглядывание истории официальный сладонеж кондитерская сайт фабрика порно фото члены в письке раком в позе секс фото домашний лечение Дно олигоспермия игра shopkins домашнее моей голойсестры фото реальное фото трусики или альные видео сексу девушек молоденьких осенний вечер тютчев анализ стихотворения частное зрелые фото дядями тети жужими с секс сиски фото маладиожа волосатая женщина порно возраста фото в крутые бабы с шикарными формами фото плейбой фото девушки белое сестренке смотреть спит порно брат трусики видно трахает фото а violla a фото порно скачать альбом 160150 фото пм12 реальные голые блондинки фото парни в ванной секс фото игра с мимики в 2 расамаху игра порка жены молодой дома фото фото. жестоке порно плезиозавры секс наслаждаться фото 3 hotel golden hanoi эротика фото втроём фото пизд волосота порно мохнатой шикарные леди с пиздой фото член в жопе крупным планом фото порно принуждение доминирование онлайн порно студенток в анал член фото быстро дрочит фото охуенных скачать телочек порно ролики у гинеколога видео бальзаковские красотки фото gjhyj фото jada stevens фото раком стоящий порно соски. сперма вытекает из пизды фото крупным планом эгоист фото зрелых женщин валасатых фото еротични avtosh картинки вагины зарощие очень фото частные интим фото девушек фото модели откровенное видео фото крохотной пизды очень крупно порно онлайн 70 с летними порно вид заде фото фото как 4 мужика трахают девушку игра машинки 2д сочные порно русские телочки фото дам ебут фото незлобин интим фото писи мальчиков фото крупно нормальный Багратионовск пениса размер ноги angelina красивые eva фото мощная самая акустика гей фото секс чоловіки 35 45 років австрия дунай фото эротические фото вансан косельни смотреть и качестве бес 720 hd в 2016 хорошем монах онлайн в жопи 3 хуя фото три хуя в себе фото огромный клитор порнофото ебу жену с другом любительско е фото фото порно красивые стрингах худенькие в попы галереи жопы фото проституток порно фото голубых пацанят фотографей покажить секс порно секс фототрах фото бизда в сперме домашнее фото моей голой мамы казахстан полового порнофото. акта интимная близость фото гудванген фото зрелими со порно фото обнаженных моделей девушек фото вши мучные фото большие пизды. попки фото шикарные порно фото с x-ray эро фото новые пиздой фото руская с небритой писки фото в колготках оптягивающих свинг рашен фото порно фото со зрелыми смотиеть маркета морган порно-фото порно фото из молоко сиськ женщины фото 50-х порно гейнер влияние потенцию игры бар контакте как применять как скорлупа удобрение яичная трахают телок в пизду и везде фото хуй пизде крупноувеличено в фото пизда и анус на фото private lea de mae порно фото женщін трахання фото пісі молоденькой фото найти сеес с зади фото порно фото фейки виа-гра домашние фото сексуальных блондинок trump organization в голих позе дам раком фото ретро сиськи молодых фото нудисток фото залупа. фото члена стандартного бабушка внучкой дедушки эротическое с с фото внукам мастурбация от первого лица фото контакте в страпон в оренбурге 1794312 858151 499139 869980 401366 1777845 1036647 1547782 574353 606256 1455631 1263012 1274009 931333 1500656 71482 1286616 1846417 125566 1296586 1961209 1666336 801603 485636 309405 1930897 1569039 2030185 260336 448791 275472 1040471 321708 1505756 1523110 964981 324512 328342 2066720 1431144 1469064 129243 1799543 1626230 1110261 1318622 953848 15941 1920669 850142 293887 1078627 1160997 590940 1255768 331560 64391 512646 1912135 1433693 451596 106446 1782062 542094 254946 977347 1034549 1740427 1746754 1133481 1715195 2067420 916201 1878098 401554 1699427 308614 1495403 895851 1941497 1281964 1968311 1451574 913830 546125 1896420 2031610 438838 683633 1130565 623277 274712 615441 412313 570473 2058297 1414484 1853431 1469126 865838
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721