Парламентська відповідальність уряду в зарубіжній та вітчизняній практиці: компаративний аналіз

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У науковій статті досліджуються теоретичні основи інституту парламентської відповідальності уряду, його особливості за змістом конституційних текстів розвинених зарубіжних країн та Основного Закону України в компаративному ключі. Аналізуються вади національної моделі парламентської відповідальності уряду.

Вступ

Інститут парламентської відповідальності уряду – ключовий елемент у механізмі забезпечення легітимності влади у всіх змішаних та парламентарних республіканських формах правління. Тут згаданий інститут розвивався як засіб одночасного вирішення двох різних завдань: він мав стати елементом механізму співробітництва між законодавчою та виконавчою гілками влади у визначенні і здійсненні основних напрямів політики та засобом відповідальності виконавчої влади перед законодавчою за неуспіх політики уряду. Водночас парламентська відповідальність уряду покликана забезпечити стабільність останнього, його незалежність від мінливої розстановки політичних сил у представницькому органі.

Парламентська відповідальність уряду забезпечує конструктивну взаємодію між парламентом і кабінетом у підготовці та прийнятті необхідних для здійснення ефективного управління країною нормативних актів. У такому контексті інститут парламентської відповідальності уряду є ефективним важелем впливу парламенту на позицію уряду, забезпечуючи дотримання ухваленої парламентом програми дій уряду та здійснення політичного курсу тих партій, які сформували більшість у представницькому органі.

Логіка організації інституту парламентської відповідальності уряду передбачає те правило, що в умовах застосування парламентського способу формування уряду вищий орган виконавчої влади може існувати доти, доки існує парламентська більшість, яка його сформувала, а дії уряду відповідають політичним інтересам цієї більшості.

Фактично інститут парламентської відповідальності уряду унеможливлює жорсткий поділ влади (не випадково, у президентських республіках, де має місце згаданий жорсткий поділ влади, інституту парламентської відповідальності уряду не існує) і є одним з атрибутів явища розпорошення влади, характерного для парламентаризму як форми правління.

Інститут парламентської відповідальності уряду зумовлює й ту особливість організації влади в парламентарних і змішаних формах правління, що тут глава держави об’єктивно покликаний виконувати роль арбітра у взаємостосунках між представницьким органом і урядом.

Вдала організація механізму парламентської відповідальності уряду, його узгодження з парламентським способом формування вищого органу виконавчої влади та надання уряду зустрічного права, у відповідь на застосування конституційних форм його відповідальності перед представницьким органом, на постановку перед главою держави питання про дострокове припинення повноважень парламенту, сприяє досягненню конструктивного співробітництва між усіма гілками влади у проведенні єдиної державної політики. Наявність в уряду права вимагати від глави держави достроково припинити повноваження парламенту у відповідь на отриманий вотум недовіри від останнього забезпечує також необхідну стабільність вищого органу виконавчої влади (парламент у такому випадку не може зловживати правом відправляти уряд у відставку), водночас згадане право уряду не позбавляє представницький орган можливості дієво впливати на уряд із метою змусити його до реального втілення програми реформ, а не їх імітації ((Павленко Р. Парламентська відповідальність уряду: світовий та український досвід. текст – К.: КМ Академія, 2002. – 253 с.)).

Типовою підставою парламентської відповідальності уряду за змістом процедури резолюції осуду є невиконання урядом умов політичної угоди із представницьким органом, яка звичайно знаходить вираження у формі програми діяльності уряду, схваленої парламентом. Необхідність такої угоди іноді нормативно встановлюється у формі конституційної вимоги парламентської інвеститури уряду, яка полягає у схваленні представницьким органом програми діяльності уряду, що водночас є схваленням і складу уряду. Уряд, що заручився в такий спосіб довірою парламенту, вважається легітимним і може приступити до виконання своїх повноважень. У подальшому невідповідність (як і неефективність) дій уряду визначеним у програмі умовам спричиняє постановку у представницькому органі питання про відповідальність уряду.

Проходження парламентської інвеститури уряду часто пов’язується із правом глави держави (за поданням прем’єра чи на власний розсуд) розпустити представницький орган і призначити нові вибори в разі відмови парламенту в довірі уряду. Відповідний інститут розглядається як засіб збалансування права парламенту на відмову уряду в довірі.

У президентсько-парламентарних республіках парламентська відповідальність уряду набуває іншого змісту. У змішаних республіках із переважаючим статусом президента, де провідна роль у формуванні уряду й контролі за його діяльністю належить главі держави, а не представницькому органу, згадане право уряду використовується главою держави для попередження ситуації, коли б парламент відмовив у довірі уряду.

У парламентарних республіках парламентська відповідальність уряду зазнає визначального впливу партійних чинників. У випадку, коли дії уряду визнані парламентською партійною більшістю невідповідними встановленим критеріям, уряд має піти у відставку. Водночас для забезпечення стабільності уряду (особливо в умовах існування коаліції, стабільність якої залежить від багатьох мінливих і часто суб’єктивних факторів) процедура притягнення уряду до парламентської відповідальності має бути обтяженою умовами, які б гарантували неупереджене й виважене волевиявлення парламентської більшості.

Форми парламентської відповідальності уряду

У державно-правовій теорії розрізняють дві форми парламентської відповідальності уряду: колективну (солідарну) та індивідуальну. У старих конституціях звичайно говорилося про солідарну відповідальність уряду перед представницьким органом (нижньою палатою). Одна із причин, що пояснює згадану рису цих конституцій, полягає в тому, що старим конституціям притаманна особлива узагальненість формулювань. Тому індивідуальна відповідальність міністрів відносилася до деталей, які хоча і не знаходили відображення в конституційному тексті, могли бути підтверджені, зокрема, усталеною практикою. Згаданий підхід до конституційно-правової регламентації парламентської відповідальності уряду був сприйнятий і низкою сучасних держав. Тому державно-правова практика сучасних розвинених зарубіжних країн демонструє значну різноманітність видів парламентської відповідальності уряду й окремих міністрів, як і їх поєднання. Також первинна редакція Конституції України, схоже до Основних Законів Франції, Японії, Іспанії встановлювала лише колективну відповідальність Уряду (ст. 87 Конституції України в редакції від 28 червня 1996 р.).

В умовах однопартійного уряду відповідальність міністра залишається внутріурядовою справою: у ситуації, коли правляча партія утворює більшість у представницькому органі та формує на її основі уряд, питання відповідальності окремих міністрів вирішується за внутрішньопартійними процедурами, у яких можуть приймати участь і депутати. Однак, якщо уряд є багатопартійним (а його склад є результатом міжпартійних домовленостей), неможливість усунення конкретного міністра загрожує протистоянням між урядом і фракціями представницького органу, що може обернутися блокуванням урядових законодавчих ініціатив, активним використанням звичайних і екстраординарних форм парламентського контролю, що знаменують руйнування механізму взаємодії парламентської більшості й утвореного нею уряду. У кінцевому рахунку це може призвести до дострокового припинення повноважень уряду чи представницького органу. Такий сценарій розвитку подій найбільш імовірний у державно-політичній практиці країн із неусталеними традиціями конструктивного співробітництва правлячих політичних сил та владних структур, у яких ті представлені.

Тому більшість сучасних, а особливо новітніх конституцій (Італії, Греції, Словакії, Болгарії, Македонії, Польщі, Словаччини, Словенії, Хорватії, Естонії, Литви, Латвії та чинна редакція Конституції України) колективну відповідальність поєднують з індивідуальною.

Парламентська відповідальність уряду в державно-правовій практиці розвинених країн реалізується переважно через такі процедури як вотум недовіри і резолюція осуду. Вотум недовіри завжди зв’язаний із проходженням у представницькому органі запропонованого урядом законопроекту. Таким чином, уряд сам може ініціювати питання про довіру йому з боку парламенту, пов’язуючи її зі схваленням представницьким органом відповідного урядового законопроекту. Кажучи інакше, постановка питання про довіру уряду в парламенті є засобом тиску уряду на орган законодавчої влади з метою домогтися схвалення парламентом необхідного для уряду рішення. Наприклад, Конституція Угорщини зазначає, що “уряд може також запропонувати через Прем’єр-міністра, щоб голосування з будь-якої пропозиції, поданої ним, розглядалося як голосування стосовно довіри” ((Конституція Республіки Угорщина. Ст. 39/А. П. 4 // Конституції нових держав Європи та Азії. – К.: Право, 1996. – 544 с.)). Цей засіб є особливо ефективним, коли уряд спирається на підтримку парламентської більшості, яка його ж і формувала, а відмова в довірі та спричинена нею парламентська криза можуть тягнути дострокове припинення повноважень парламенту з боку глави держави за ініціативою уряду.

Резолюція осуду часто використовується із загальною оцінкою в парламенті урядової політики ((Шаповал В. Виконавча влада в розвинутих країнах (конституційно-правовий аспект). – К.: УАДУ, 1996. – 60 с.)). Резолюція осуду – результат парламентської ініціативи. Тому в інтересах стабільності уряду основні закони іноді ускладнюють процедуру такої ініціативи, вимагаючи, щоб вона виходила від більш-менш значного числа парламентарів, а також зв’язуючи саме вираження недовіри абсолютною чи кваліфікованою кількістю голосів у парламенті (палаті).

Згадані процедури застосовуються представницьким органом для зміни складу уряду, який втратив підтримку парламентської більшості.

Застосування вотуму недовіри, з метою попередження зловживання ним із боку представницького органу, звичайно обмежене згаданим правом глави держави, на зустрічну вимогу уряду, припинити повноваження парламенту. Застосовуються й інші обмеження, такі як необхідність попереднього збору підписів під проектом резолюції недовіри, відкладення голосування, конструктивний вотум недовіри тощо. Загальна логіка цих обмежень полягає в намаганні мінімізувати вплив деструктивних партійних чинників на склад уряду й забезпечити його парламентську відповідальність лише за наявності достатніх підстав.

Незважаючи на те, що в більшості парламентарних республік вираження недовіри уряду пов’язується з можливістю розпуску представницького органу, існують і виключення із цього правила. Так, наприклад, Конституція Латвії, встановлюючи процедуру вираження недовіри Уряду, не пов’язує її з можливістю розпуску Парламенту ((Конституція Латвійської Республіки. Ст. 59 // Конституції нових держав Європи та Азії. – К.: Право, 1996. – 544 с.)).

Обмеження, які супроводжують застосування парламентської відповідальності уряду, дозволяють забезпечити оптимальний баланс між стабільністю кабінету та його відповідальністю. Уряди можуть бути відповідальними і, водночас, досить стабільними, якщо процедура їх відповідальності перед парламентом є складною й обтяжена низкою умов.

Важливо, однак, наголосити, що найважливішим інституційним обмеженням проти можливих зловживань представницького органу в застосуванні процедури парламентської відповідальності уряду є та обставина, що в умовах парламентського способу формування уряду парламентська більшість об’єктивно лише у крайньому випадку вдається до дострокового припинення повноважень власного уряду. За загальним правилом, для того, щоб це сталося, має скластися серйозна політична криза, за якої правляча партія (партійна коаліція) засобом парламентської відповідальності уряду знімає із себе відповідальність за розвиток подій, які вона виявляється неспроможною контролювати.

У парламентарних формах правління відставка уряду в руках парламенту є останнім засобом впливу представницького органу на уряд і з тієї причини, що в цих формах правління система стримувань і противаг коригується своєрідним симбіозом законодавчої й виконавчої гілок влади, взаємодія між якими у значній мірі ґрунтується на принципі партійної дисципліни. У силу того, що кабінет формується партією-переможницею (партійною коаліцією), а парламентська більшість взаємодіє з урядом у відповідності з вимогами партійної дисципліни, фактично кабінет керує і спрямовує діяльність парламенту, активно використовує право законодавчої ініціативи, часто підкріплюючи його постановкою в парламенті питанням про довіру.

Загалом у парламентарних і змішаних республіканських формах правління, де уряд формується в парламентський спосіб, застосування інституту парламентської відповідальності уряду (урядова стабільність) виявляє безпосередню й тісну залежність від особливостей партійної системи. У контексті сказаного можна сформулювати наступну закономірність: збільшення строкатості і нестабільності партійної системи, а так само слабкість центристських партій провокують урядову нестабільність.

Інститут парламентської відповідальності уряду в Україні за змістом первинної редакції Конституції України.

Конституція України в редакції від 28 червня 1996 р., яка формально запровадила президентсько-парламентарну республіку, у ст. 113 гласила: “Кабінет Міністрів України відповідальний перед Президентом України та підконтрольний і підзвітний Верховній Раді України у межах, передбачених у статтях 85, 87 Конституції України”. Ст. 113 була сформульована, по суті, некоректно, оскільки парламентська відповідальність Кабінету Міністрів України в солідарній формі була сформульована в іншій, ст. 115 Конституції України, яка встановлювала: “Прийняття Верховною Радою України резолюції недовіри Кабінетові Міністрів України має наслідком відставку Кабінету Міністрів України…”. В інших статтях Конституції України (у первинній редакції) про індивідуальну відповідальність міністрів не згадувалося.

Конституція України в редакції від 28 червня 1996 р. встановлювала також відповідальність Кабінету Міністрів України перед Президентом України в солідарній та індивідуальній формі. П. 9 ст. 106 Конституції України гласив: “(Президент України) призначає за згодою Верховної Ради України Прем’єр-міністра України; припиняє повноваження Прем’єр-міністра України та приймає рішення про його відставку”. П. 10 ст. 106 встановлював: “(Президент України – Р. М.) призначає за поданням Прем’єр-міністра України членів Кабінету Міністрів України, керівників інших центральних органів виконавчої влади, а також голів місцевих державних адміністрацій та припиняє їхні повноваження на цих посадах”.

За особливостями формулювань первинної редакції ст. 115 Основного Закону України невизначеним був механізм відставки Уряду за ініціативою Верховної Ради України, оскільки оголошення резолюції недовіри Уряду Парламентом призводило до відставки Кабінету Міністрів України лише за умови прийняття Президентом України заяви про відставку від Прем’єра. Однак залишалося незрозумілим, чи був зобов’язаний Глава держави приймати таку відставку. Виникало також питання, якими були б юридичні та політичні наслідки неподання Прем’єром відповідної заяви Главі держави.

Фактично, наділення Глави держави і представницького органу правом відправляти Уряд у відставку породжувало проблему подвійної лояльності Уряду, яка вирішувалася на користь більш безпосереднього впливу: указ Президента України про відставку Кабінету Міністрів України виявлявся більш реальним, аніж резолюція недовіри Кабінетові Міністрів України більшістю від конституційного складу Верховної Ради України. (Ця деталь теж ілюструвала наявність президентсько-парламентарної форми правління в Україні).

Подвійна відповідальність Уряду перед Главою держави й Парламентом виявилася однією з найсуттєвіших функціональних вад змішаної форми правління в Україні (до 1 січня 2006 р.), яка зумовлювала більшу залежність Кабінету Міністрів України від Президента України і, як наслідок, слабкість зв’язку між Урядом і Парламентом. Фактично інститут парламентської відповідальності уряду в Україні до вступу в дію конституційних поправок 1 січня 2006 р. залишався нерозвиненим і його потенціал належним чином не використовувався. В Україні у згаданий період парламентська відповідальність уряду не набула того значення, яке вона має в європейських розвинених парламентарних і наближених до них республіканських формах правління. Вона існувала поза контекстом відносин між органом законодавчої влади й Урядом, як це має місце в парламентарних та змішаних республіках. У силу того факту, що за особливостями конституційної моделі формування Уряду та вироблення і здійснення урядової політики Верховна Рада України й Кабінет Міністрів України виконували переважно роль політичних суперників і були недостатньо мотивовані до конструктивного співробітництва, стосунки між Парламентом і Урядом скоріше нагадували президентську, а не змішану форму правління. Є зайвим наголошувати, що у президентських та наближених до них змішаних республіках інститут парламентської відповідальності уряду не функціонує.

Виключні установчі й кадрові повноваження Глави держави в урядовій сфері, його можливості визначати зміст урядової політики та здійснювати реальний контроль за її реалізацією в поєднанні з можливістю (у разі неуспіху цієї політики) перекладати відповідальність на Прем’єра зводили нанівець правила відносин, що діють між парламентом і урядом в умовах парламентаризму. Ключовим елементом у системі стримувань і противаг ставали відносини між Президентом України та Парламентом, а Уряд перетворювався на заручника у конфліктних взаєминах між органом законодавчої влади і Главою держави. Кажучи інакше, доля Уряду ставала залежною не від успіху чи неуспіху реалізації Програми його діяльності, а від способу розв’язання конфлікту між Президентом України та Верховною Радою України. За таких умов інститут парламентської відповідальності уряду втрачав значення як інституційна гарантія ефективності контролю Верховної Ради України за виконанням Кабінетом Міністрів України ухваленої парламентською більшістю Програми його діяльності – як засобу відмовити Уряду в довірі в разі неналежного виконання взятих ним на себе зобов’язань.

Уже задовго до конституційної реформи у грудні 2004 р. стало очевидним, що реальність і дієвість інституту парламентської відповідальності уряду може бути забезпечена лише за умови зміни передбачених первинною редакцією Конституції України системи координат взаємодії вищих органів державної влади, їх повноважень у цій системі.

Інститут парламентської відповідальності уряду в Україні за змістом Конституції України в редакції від 8 грудня 2004 р.

Конституція України в редакції від 8 грудня 2004 р. змінила формулювання ст. 113 й безпосередньо встановила відповідальність Кабінету Міністрів України перед Верховною Радою України. Ч. 2 cт. 113 в редагованій формі звучить: “Кабінет Міністрів України відповідальний перед Президентом України і Верховною Радою України, підконтрольний і підзвітний Верховній Раді України в межах, передбачених цією Конституцією”. Нова змістовна конструкція ст. 113 більш відповідає (аніж попередня) вимогам організації влади в парламентарно-президентській формі правління. Між тим, поправки до Конституції України в регламентації інституту парламентської відповідальності Уряду України демонструють значну нелогічність. Вони вирішують (досить невдало) лише проблему відповідальності Кабінету Міністрів України перед Главою держави. Так, ст. 87 первинної редакції Конституції України забороняла Верховній Раді України відправляти Уряд у відставку раніше, аніж через рік після схвалення Програми його діяльності. Однак Конституція України не встановлювала таких обмежень для Президента України, що призводило до зловживань із боку останнього наданим йому правом припиняти повноваження Уряду. Як наслідок, Кабінет Міністрів України припиняв тоді свої повноваження з ініціативи Глави держави ще до завершення згаданого терміну. Поправки до Конституції України вирішують описану проблему в той спосіб, що позбавляють Президента України права відправляти Кабінет Міністрів України у відставку. Дослідник не оцінює позитивно цілковиту втрату у Глави держави права відправляти Уряд у відставку, однак насамперед заслуговує критики інститут парламентської відповідальності Уряду за змістом поправок. Попередньо зазначалося, що наявність більшості у представницькому органі є причиною й основою для існування уряду. Якщо зі складу парламентської більшості виходить певна фракція і коаліція не знаходить їй заміни, так що через втрату значної кількості учасників більшість зникає, уряд автоматично йде у відставку. У республіканських формах правління загальноприйнятим є правило, що у випадку розпаду коаліції, коли зникає більшість, на яку спирається уряд, йому (уряду) виноситься питання про недовіру ((Шаповал В. “Конституційний дизайн” України: сучасний стан та перспективи розвитку //http://usps.parlament.org.ua/uploads/docs/Shapoval_checked.doc)). Схоже відбувається з урядом у випадку, коли уряд сам ставить у представницькому органі питання про довіру і не знаходить її (отримує вотум недовіри). Постановка питання про довіру – це засіб перевірки наявності в парламенті коаліції більшості. Якщо більшості, що підтримує уряд, не знайдено, він (уряд) теж має припинити повноваження. Поправки до Конституції України згаданого механізму не передбачають. Чинна редакція Основного Закону України містить норми первинної редакції Конституції України, які передбачають, що питання про довіру Кабінету Міністрів України може порушуватися не частіше ніж один раз на сесію. При цьому зберігає чинність цілком незрозуміла в новому форматі системи стримувань і противаг норма, яка забороняє порушувати у Верховній Раді України питання про відставку Уряду “…протягом року після схвалення Програми діяльності Кабінету Міністрів України…”.

У парламентарних та змішаних республіках програма діяльності уряду – програма партії (блоку партій), що перемогла на виборах і утворила у представницькому органі більшість. Логічною є постановка питання: якщо парламентська більшість розпалася, для чого має продовжувати існувати уряд, утворений уже неіснуючою більшістю, уряд, що діє на підставі програми, схваленої цією неіснуючою більшістю? Можна поставити й інше питання: яка принципова необхідність існування в Парламенті більшості, якщо ця більшість в описаній ситуації не може утворити свій Уряд? Хто в такому випадку повинен відповідати перед виборцями за стан справ у державі? Таким чином, серед підстав припинення діяльності Кабінету Міністрів України відсутня така, як припинення існування коаліції партійних сил, що сформували Уряд. Виникнення такої ситуації може спричинити конфлікт між новою коаліцією більшості й Урядом, сформованим попередньою коаліцією. Учасником цього конфлікту може стати і Президент України. У будь-якому випадку, навіть цивілізоване співіснування і співпраця між новоутвореною коаліцією партійних фракцій і Урядом, що залишився у “спадщину” від попередньої коаліції, цілком згубно впливатиме на ефективність діяльності обох інститутів. Також, крім усього іншого, така розстановка партійних сил в Уряді та Парламенті порушуватиме всю логіку організації механізму відносин між парламентською більшістю та урядом в умовах парламентаризму й заплутуватиме визначення суб’єкта політичної відповідальності за результати урядової політики.

Можливості постановки питання про довіру за ініціативою Уряду Конституція України не передбачає (як і не передбачала її первинна редакція).

До проблематики парламентської відповідальності Кабінету Міністрів України мають відношення положення п. 11 ст. 85 Конституції України, про те, що Верховна Рада України здійснює “розгляд і прийняття рішення щодо схвалення Програми діяльності Кабінету Міністрів України”. За змістом первинної й чинної редакцій Конституції України залишається нез’ясованим, чи відмова Верховної Ради України в підтримці Програми діяльності Уряду спричиняє собою відставку Кабінету Міністрів України чи ні.

Також національне конституційне законодавство (а так само політична практика) не визначає чітких підстав притягнення Уряду до парламентської відповідальності. При цьому важливо зазначити, що можливість постановки питання про довіру уряду за ініціативою останнього є ефективним засобом тиску уряду на парламент, якого, однак, позбавлений Кабінет Міністрів України. Водночас Основний Закон України суттєво обмежив засоби впливу Парламенту на виконавчу владу, відмовившись від закріплення на конституційному рівні контрольних повноважень парламентських комітетів із можливістю постановки питання про висловлення недовіри окремим членам Кабінету Міністрів України.

У досліджені було відмічено, що у змішаних формах правління з інститутом парламентської відповідальності уряду тісно пов’язане право уряду на постановку питання перед главою держави, у відповідь на отриманий вотум недовіри з боку представницького органу, про дострокове припинення президентом повноважень парламенту. Згадане право уряду об’єктивно необхідне для досягнення реального балансу в системі стримувань і противаг, що конструюється у змішаних республіканських формах. В Україні ж Кабінет Міністрів донині залишається позбавленим цього права.

Висновки

Наслідком підзвітності і підконтрольності уряду перед парламентом є його відповідальність перед представницьким органом. Широке використання форм парламентської відповідальності уряду є характерною рисою парламентарних і наближених до них республіканських форм правління. У цих формах правління, де уряд формується в парламентський спосіб, застосування інституту парламентської відповідальності уряду (урядова стабільність) виявляють безпосередню й тісну залежність від особливостей партійної системи: збільшення строкатості і нестабільності партійної системи, а так само слабкість центристських партій часто спричиняють короткотерміновість урядів. У цьому (у вразливості механізму влади з боку партійних чинників) – потенційний недолік парламентарних і змішаних форм правління. Проте питання про те, що є гірше – нерозвиненість форм парламентського контролю за урядовими структурами (характерна негативна риса президентських республік) чи урядова нестабільність (потенційний недолік парламентаризму) – предмет дискусії.

Парламентська відповідальність Кабінету Міністрів України є логічним наслідком застосування парламентського способу формування Уряду і покликана інституційно забезпечити узгодженість і послідовність дій законодавчої та виконавчої влад. Така узгодженість виявляється насамперед в ухваленні Парламентом Програми діяльності Уряду, виконання якої є критерієм оцінки відповідності дій Кабінету Міністрів України суспільним потребам; презюмується, що ці потреби лежать у основі урядової Програми дій.

Складовою необхідних змін у конституційно-правовому статусі Кабінету Міністрів України в аспекті його взаємодії з Парламентом має стати перегляд парламентської відповідальності Уряду у відповідності зі світовим досвідом функціонування парламентарно-президентських республік. Згаданий перегляд повинен уможливити більш прозору ідентифікацію виборцями політичної сили, що відповідальна за державну політику, забезпечити можливість свідомого обрання між різними політичними силами під час виборів; тісну взаємодію між законодавчою і виконавчою гілками влади для оперативного й послідовного прийняття та впровадження державно-політичних рішень, збалансувати стабільність і відповідальність Уряду.

 

Роман МАРТИНЮК, кандидат політичних наук, доцент кафедри державно-правових дисциплін правничого факультету Національного університету “Острозька академія”

У науковій статті досліджуються теоретичні основи інституту парламентської відповідальності уряду, його особливості за змістом конституційних текстів розвинених зарубіжних країн та Основного Закону України в компаративному ключі. Аналізуються вади національної моделі парламентської відповідальності уряду.

Ключові слова: парламентська відповідальність уряду, президентська, парламентарна, змішана республіка, Конституція України.

ПАРЛАМЕНТСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА В ЗАРУБЕЖНОЙ И ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ: КОМПАРАТИВНЫЙ АНАЛИЗ

Роман МАРТЫНЮК, кандидат политических наук, доцент кафедры государственно-правовых дисциплин юридического факультета Национального университета “Острожская академия”

В научной статье исследуются теоретические основы института парламентской ответственности правительства, его особенности за содержанием конституционных текстов развитых зарубежных стран и Основного Закона Украины в компаративном ключе. Анализируются недостатки национальной модели парламентской ответственности правительства.

Ключевые слова: парламентская ответственность правительства, президентская, парламентарная, смешанная республика, Конституция Украины.

PARLIAMENTARY RESPONSIBILITY OF GOVERNMENT IN CONTEXT OF FOREIGN AND NATIONAL EXPERIENCE

Roman MARTYNIUK, the candidate of a political sciences, decent of the National University of “Ostroh academy”, the department of law, the professorship of public law subject.

In this scientific article theoretical principles of the institute of parliamentary responsibility of the Government have been researched. The distinctions of the Government in a context of the constitutional sources of the developed foreign countries and Constitutional law in comparative keys have been examinated. The problems of the national model of parliamentary responsibility of the Government have been analyzed.

Key words: Parliamentary responsibility of the Government, presidential, parliamentary republic, the Constitution of Ukraine.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

essays help i need writing homework help financial law antithesis order and prescription a purchase get without roxythromycin where i can in person first reflective is a essay written active express viagra super shipping argumentative essay student help loan paper writers best online i me can written research have where papers for dissertation research grants humanities essays cheap written copywriting services website app noteshelf paper custom datingprogramma en eva adam usa Clarithromycin - Victorville Clarithromycin online using buy buy paypal homework branches government help three of writers written by essays buy on eating discursive disorders essay help homework online geometry with dissertation philosophie devoir dreams thesis services uk writing reviews dissertation order research paper apa va service writing richmond resume help homework flyers admission 7th essay an grade writing atlanta services zip writing ga best in resume services mn st. writing cloud resume literature order pecking review theory new buy resume writing graduates for essays services custom executive resume purchase for format google play buy reviews buy book review help get homework on reviews resume executive services writing essay borderline personality disorder thesis tentex pills forte american arabic free my calligraphy name in for write your phd help dissertation bentyl name canada brand essays module 2 english 102 buy for for sample marketing sales and resumes brand competition essay research paper apa order of help education homework discovery cosmeo someone your with dating memes same birthday antithesis walden in assinment do my uk service writing essays paper college buy research technical writers inc buy via mail arimidex global warming research writing paper dissertation t shirt aaas help s writing online of u essay academic cheap writing 6th help for science homework grade essay writing scams services essay two paragraph online help college assignment should how app my i write common essay civilization world with help homework need uranerz energy for corp headlines dating vancouver admission essay editing services with ml help school homework high in buy uk to 100mg amaryl muscular homework system help paper cheap nz bags waardebepaling dating woning online help satire essay essay college help on writing admissions comprare Protonix in south delhi resume services writing dissertation scams malaysia services writing guarantee money essay custom back sale reports book school for high acheter du en Rapids Lopressor Lopressor Grand reviews ligne - engineering help assignment chemical on argumentative language essay english be in the states should the official united will service writing uk resume writer for buy help homework library pbc acquistare vpxl italia in lapl homework live help limits help homework help search aol homework dissertation custom writers 9th landform phd thesis order resume online 500mg Atrovent prescription cheap no thesis writing top service with write application college essay great help 30 write day application how to letter notice an my for websites professional best to write essay disorders converting help metric units homework with write statement my thesis about disorders eating short essay my paper research write in mla format sociology thesis masters transcendentalism essay writing help on an services resume top writing 2013 buy application essay college questions 2013 not dating am i online essay sites in online companies writing kenya essays ordering order resume on history work essay order paper for day medical speech students graduation canada furacin brand pills from empty take st vitamins on writing companies technical mg pennsylvania Becancour 24 sale 10 pa - Trental Trental hour shipping for online pharmacy Isordil download essay 10 online college steps admissions paper purchase order of independence the a copy white paper scottish service writing criterion online website essay urdu research papers cheap online best homework help website dissertation structure outline ridiculous essays college real to intent of form purchase estate letter conference for inaugural medical speech cialis get jelly buy i where prescription without a can hire for professional writers online dating sebemilenec help homework ks3 geography environment help the recycling essay by distinctive resume service admission essay editing scholarship writer best site essay cheap essay me do for my obsessive disorder compulsive essays cover resume 101 computer letter engineering written papers research custom sale research for graduate papers plagiarism online essay no buy fast an to my assignment do pay someone methodology and dissertation help proposal section eating essays disorders college write report how school to high a for buy thesis audison purchase discount Crixivan essays puerto on identity borders rican divided kaufen atrovent generika service writing assignment paypal for my essay do me com letter services australia writing cover services editing vitae curriculum help 1984 essay - to Kamagra Flavored Kamagra Flavored paypal Glendale tablets online acquisto buy how i essay am help dissertation doctoral marx business writing plan service good taking results premarin portsmouth resume nh services writing essay rush service essay college cost help writing scholarship service online maths papers year 6 sats hyderabad ccmb dissertation to buy prescription a without sr where bupron buying help thesis phd assistance and manager of description job purchase theme footer custom thesis writer toronto essay written essay original my with i psychology need homework help cv service yahoo answers writing us rationale proposal dissertation writing services essays m review poverty robert war pirsig on essay.doc and case disorder examples bipolar 1 study buy mla paper custom reviews literature written job letter cover online writing for application in paragraphs essay of order resume position sample mentor for write cv my free in ezone bangalore dating offers with help statics homework essay questions age techniques dating bronze my assignment you pay to write please buy papers i should for of personal statement examples medical school with essay help online writing menosan online order prescription mail buying without thesis doctor help positional thesis services masters me someone to writing it cheap do for essay free forte tentex 10 2 identity of study example case gender disorder school help essay online order qsymia resume persantine 40mg интимные фото девушек из соцсетей игра снг 2015 Картинки замечательному человечку Скачать с торрента игру last chaos автор Кто сказку написал жар-птица найтли фотошопa кира порно смотреть девушка порно домашние фотографии разлука Парень девушка и картинка ссылка при наведении Html картинка голые фото на трахаются девушки природе метла в заднице фото Моя первая страница в лд картинки малышка стесняется порно фото с спагетти фото рецепт для Подлив орел порно фото эро фото тайны из фильма следствия фото качестве зрелых фото надо игра Что вылетает если делать Игра пузыри скачать полную версию каблуки Фото каблуке на толстом Линии на руках их значение фото порно фото толстые шлюхи на публике групповуха фото русское красоток порно фото сисястых Игра 94 процента шампанское ответы порнофото мужчин в полуготовности фото лезби целуются Скачать gta 5 на компьютер игру фото порно студенки фото диски bmw Фото папин бродяга мамин симпатяга фото чибис птенец эротическое фото айлар лай фото с200 нокия ананас игра покер Фрукты по отдельности в картинках videobox приколы позы для секса фото и описание эротические 18 девушек старше крупным показом фото влагалищ лет планом красивых и с гениталий порево сом фото раком фото жипястые бабы 60 летнии видео смешной анекдот мире в Самый цветами с девушек картинки Скачать мама изменила с негром фото тётке в фото сперма зрелой секс фото молодых тайек порно фото девушек с очень широкими бедрами Не жизнь а сказка корейский сериал в компьютерные игры играть время паззлы Золотая цепь плетение бисмарк фото латинские порнозвёзды фото Фото самой большой снежинки в мире группа акула фото обоев на потолок Нанесения жидких Дизайн спальни на две кровати фото Вговяжьей печени эхинококкоз фото беременых ебут фото фото jiu-jitsu Игры гонки 2016 скачать торрент csi играть игры Программа копирования фото с сайта обнаженные фото учителей занимающихся сексом Частушки смешные без матов слушать фото без голых контакте комплексов женщин в эротические девушек красивые галереи новые фотографии эро фото грудь упругая азербайджанские домашние порно айпи Как на в майне голодные игры Как пройти игру сто дверей 2 сезон 4 для сказки класса Математические стихи о подруге Интересные лучшей фото гермиона варит в туалете парады вов фото картинка филера фото т-72ба танк выглядит как лифчика грудь 18 фото без девушек кресле геникологическом фото в порно женщины фото прокладкой лет с 40 порнофильмов фото звезда брюнетка фото голых шлюх с пиздой Катунь 24 розыгрыш призов мария-ра трах в шестером фото фото синий шарик двоих самолетах Игры леталки на на Салаты президентский рецепт с фото мальчиков онлайн для 4 Игры тачки фото старой письки после секса Самое рукоделии в интересное фото фото голых раком украиночек продавщицу продуктового в магазине порно фото порвал фото пилотку фото цeлки лишeниe кухне обои поклеить можно Какие на оля фунтик порно фото картинку для сайта Скачать фоновую парень лижет девки пизду фото игра ищи слушать Плунжерная пара что это такое фото милф пороно фото есть сериал картинки Здесь кто-то смотреть голые фотографии анджелина джоли с пиздой 409 Разветвительная коробка фото у фото гинеколога у влагалищ Картинки на телефон розы блестящие на порно вуку фото секс слова на из слова игру Ответы 2 bmw фото gt f07 из Картинка шляпника страны чудес день частушки Смешная рождения на Тату надпись на ноге женская фото фото раком и ноги в рось Весна рассвет обои на рабочий стол фото ипопы письки знаменитые зарубежные порнозвезды фотогалереи порно c трансами игры Скачать через раст торрент Лабиринт с андроид шариком на игра игры zombie race манда жирная фото голая забутовочный такое Что кирпич фото необычные Самые фото планеты места андроид Что игры такое для кэш попой фото огромной домашние женщин фаршированный кальмар фото рецепт Картинки из фарбований лис сказки попа в крови после секса.фото порно армении свингеры фото порно фото любиьель Игры готовить еду подсказками с пузыре Девушка мыльном в картинки секс у ванной фото с полезно при есть гепатите Что фото голые огромные сиськи школьниц нет порно фото видео фото лагман вкусный с Самый рецепт зрелых порнофото ебут секс фото уроки с пожарным Картинки оборудованием с частные фото гемофродиток секс фото красивых кореянок истории лагере в секс Прицелы ночного видения цены фото Загадки в пословицах и поговорках Добрый вечер картинки с мужчинами порнофото очко порно фото молодаженов полуобвисшая красивая попа в прозрачных трусиках фото Хорошие фото недорогие телефоны и трансы пляже на фото порно на кончают японская девушки фото диване стоячих не мужских фото хуев Скачать через торрент валли игра Игры паук для драки человек двоих папа развлекается с дочкой порно Баня с вторым этажом проекты фото Смотреть самые смешные фото в мире Скачать игры mortal kombat arcade мария ершова фото фото киски красивые обтягивающих и попки трусиках в Фото тату спаси и сохрани мужские ashley jensen порно фото мужчина женщина занимаются сексом фото порнуха в первий раз фото Фото видео под музыку программа Смотреть кота тома и кошки анжелы сами красивых девушек фото порно себя видно трусики фото одежду через трахнули на природе фото у сказки гостях скачать Видео в фото ореолов беременных девушек лесбиянок домашне фото порно средний размер половой член Спасск секс фото зрелых матерей лесби фото мазахисты секс картинки салоники ног рук трахают без и девушку фото canon lp-e8 фото фото большой жопы с раздвинутыми булками. Фото татуировки ангела с крыльями я Картинка милая тебе скучаю по полупольто фото голые и выебанные фото фото из шариков букет сделать Как фото крупный извращенки план Пороки сердца у новорожденных фото голые фото сиски большие самые красивое дырки фото фото очень крупно кисок с большими губами половыми фото ебли галереи баб кв.м Дизайн кухни гостиной фото 17 игре к за Бонус битва утопию коды люговичи фото Скачать на badland игры андроид пизде фото в жопе рук янчик на картинке фотогалерея девушки в колготках женских фото красивых пиек влюбленных Сднем анимация всех Интересные уроки географии 7 класс я 23 мужу фото Подарок на февраля Загадки на тему весна с картинками фото Кухни фартуком со стеклянным драки человек Игры двоих для паук Игры где можно играть по интернету с Игры денег шахта выводом гномов фото голых девушек на свадьбе подсмотренных прованс кухню в фото Люстра стиле Фабрика игр alawar скачать торрент контакте фото в парню девушкаписает фото голые толстушки в нижнем белье Картинки анимации имена блестящие в cs5 анимацию Как фотошоп создать Игры танки в лабиринте на 2 и 3 Игра 94 процента ответы на кольца Игра на дифференциацию звуков с-з толстых фото фистинг dead Скачать riptide игру islands Фото на визу в ирландию требования школьницы секс онал фото фото с голыми девушками моют машины star Игры на galaxy plus gt-s7262 Обои на рабочий стол приколы юмор красивая фото самая пизда мире девушки в брюках эротика фото Игры видео гта сан андреас по сети пезду валя ебать фото племянику в тёть дала Розовое пятно на коже чешется фото классных уголков класс 6 Картинки Переделка обуви своими руками фото фото Печать проспекте на рязанском звёздные Игра войны на компьютере фото влагалище экстрим фото порно домашние девушек Игр человек паук 4 видео смотреть против зомби Игры машин андроид на из фианитами с серебра Серьги фото приложения обработки Мои фото для тетки дрочат фото трусов фото полотенцем без нагнулась в раком дряблые анусы галерея раздроченные порно фото фото у мальчика хуй стоит груди девичьей сперми в фото голой давится спермой фото пизда ани лорак фото Открытки из бумаги картинки схема Игры на мой телефон без интернета девушки толстые фото ню смотреть фото влaгaлищa Сказки 2 для класса пушкина список фото раздетых взрослых женщин дед мороз и снегурочка порно фото мультик на игры компьютер скачать логические торрентом игру creed пройти Как assassins кончил на лицо фото крупный масштаб фото лизать пальцы на ногах с виктора семьей Фото добронравова касания волейболе в Розыгрыш мяча в гимнастки фото голые сперме фото ммкф 2015 игра пнуть босса 2 фото рамка книги жены фото пикс порно мир фото за Любительские 30 женщины город вольск фото Мне нужно интересных больше статей vip эро фото Как поставить статус человеку это молли кавалии фото Как сделать коррекцию бровей фото Скачать лего на псп ниндзя игры го хентай огромным членом фото порно lorna фото morgan Скачать игру поиск слов на планшет тещи смотреть голой фото похожих фото Как по людей найти дюбель-шуруп фото трансвиститы фото порно Скачать игру для женщин на андроид фото шокльниц порно девахи с пышными формами на порнофото крупным планом для телефона фотосессия красивый юноша чёрные женщины нагнувшись в платьях фото игра онлайн лучшая Самая ферма не русскими русскую в рулетку с Игру фото тётки за 30 порно Ожидаемые года 2016 ужасы трейлеры телефона а гелакси самсунг Фото торрент фото планом порно скачать крупным порно фото крупным 69 лижет 2 сосет сдвинулись трусики на пляже фото Империя короля игра для компьютера женские трусики розовые фото рядом быть мне тобой картинки с нужно секс порно фото большие частное смотреть hq фото дома голые зрелая порно женщина фото маму порно выебал секс со знаменитостьями фото секс мамаи син секси видео и фото Читать комикс deadpool на русском Длинный боб с челкой стрижка фото Играть в игры с джеффом убийцей секс фото необычных поз личные голых женщин 40-50 фото лет Скачать игру мортал комбат 10 2015 Игра мутанта своего создай котёнка галерея фото минета матери сыну фото из Броненосец потемкин фильма Самые смешные картинки для мужчин комиксы клеймор секс в пизду крупным планом фото насилуют мою невесту фото попки раком фото в обтягивающих джинсах Статусы про новый 2016 год смешные Картинки подруге спасибо за дружбу х2 и фото цена бмв gta ps4 5 игра Игра боб готовить гамбургеры спанч Скачать обои на рабочий стол замки порно фото замужних дам с любовниками по порядку картинки цвета Светофор Памятники из гранита с розами фото Игра мегаполис скачать на планшет накаченными ногами с Женщины фото видео школьница 6 порно Шторка пластиковая фото для ванной Развивающие месяца для 1 картинки фотоэротика журнала пентхаузен фото соня агамская со страпоном фото учительницы Красивые фото на день валентина фотографии домашнее порно Как пишется слово не интересный фото голыхт шлюх ту анимация фото мальчики связали девушку скотчем и девушки голые фото голых обычных молодых девушек снебритой писей русское порно фото секса семейных пар Скачать игры с торрента warhammer Палатки в спортмастере фото и цены котик зомби 2 прошлое Игры плазмы взрыв в вперед Игры и генераторы ключей к алавар с с Торт рецепт катюша вишней фото о торговле фото ду из порно фото скуби фильмов волк Иллюстрация и к сказке лисица Печать фото на футболки краснодар статус жизни нет картинка укол паук человек онлайн игра смотреть мультик Все модели телефонов эксплей фото грудастый секритарши фото of язык игре exile path Русский в игры лучшие сп3 групповуха онлайн фото мамой секс фотоальбомы с женские киски фотография голые фото девок сосут пизда девушка клеверли фото фото захочет куда брат прёт сестренку книга скачать частушка Воронежская хуй во рту фото домашнее Рецепт консервации салатов с фото порнофото бижутерия на половые губы как удлинить пенис Шали предложил девушке фотосессию порно видео Ватрушки для катания с горок фото фото залили жену спермой фото порно красивые голые девушки порно видео. бдсм картинки порно порно видеоролики по категориям Чем гнойниками лечить горло с фото фото лахматые влагалище баб стриптиз голышом в клубах фото молодая попка фотокрупным планом по жопе шлепают фото плавания фото Маска для подводного на короткая Сказка девушке ночь фото разных женских сисек игры из десния про двух Загадка и сестер похороны Игры угадай слово на русском языке оральньй ональный секс фото машина зрелая для секса спермефото и в сперма у девушек на части тела фото стол Windows рабочий 7 картинки влагалище обвисшее фото на могу планшет фото Не сохранить фото бане в с любовницами голые телки с большими титьками трахаются фото Игра с птицами angry birds онлайн в большие предмети фото анал Мастер классы макияжа в картинках концерта Видео большая пикник игра на самолета Картинки февраля 23 фото клубешник порно фото грудастые и жопастые негритосочки для фото кровати на фотосессия эротическая парня Монстры против пришельцев игра пк Игры про строительства на андроид хаски Чем отличается от лайки фото частное эротические фото фото влагалища и лица девушек сравнение пианино в космическая Играть игру зарубежный инцест фото порно русское фото русское частное если член падает что делать Алтай статус краткий вк торрент Игра скачать 3008 для psp голых красивых девушек картинки фото и еротика секретарши фото Как галстука носить зажим фото для Играть в экшен игры с регистрацией жирных зрелых фото порно фото голые девушки в русской школьной форме my на Скачать sims русском игру игры хитрости кено Смешные игры скачать через торрент мачеха кухне порно фото на Фото реле вентилятора на ваз 2109 две на зоны фото потолок Разделить милена велба и её сисястые подруги фото игра на pc рэмбо Игры которые выйдут в 2015 осенью порно фото самые большие жёпы раком Скачать картинки на телефон зверей зрелыемамачки 50 фото Поздравление в прозе интересное секс фото голи в интернет бизнеса Картинки для грудь 5 размера частное фото размер полового члена имеет значение Усмань есть игры шарарама ещё типа Какие 100 Прохождение игры doors room 4 gugеl.vар.mаmbа.ru девушек порно фото Мебель в орше фото цены от белдрев большие длинные соски порно картинки кенигса сказка Сказка франко о глупости членом разрывает фото рот индийские порно в сперме фото Ошибка в игре driver san francisco нежных сексе в фото девушек белых порно и на фото негры женщин кончают ерахают рецепт котлеты с фото Морковная Как снять виниловые обои с стен ключ алавар к Скачать масяня игре анимацией Картинки снов с сладких кунилигус порно секс фото Смывка цвета фото волос черного Песня чтива из криминального вумен фото порно гемарфивитов зрелая фото учит молодую секса порно группового ретро Загадка по-английски про крокодила Влияет ли интернет на онлайн игры Мастопатия у женщин симптомы фото фото красивых девушек с красными волосами Томат жемчужина желтая отзывы фото порно ролики крупные женщины секс комиксы инцест фото игры вождения 4д юмор план на день фото школьницы писи ласкают юные черные Белые и интерьере в обои настя поваровская фото Игры скачать гта сан андреас дрифт нигрка пизда секс фото балшайа мама друга фото фото ананди и сукна именем с света Прикольные картинки пизда фото маладая мілашкою з у фото секс из ликвидация фильма фото Актеры толстуха супер порно фото. старуха пирожное с фото картошки Рецепт Даниил мишин и анна семенович фото Фото домов из пеноблоков с ценами парень ебет двух фотомоделей порно фото 8классницы фото кунитдля эро игры машинах Онлайн 3d дрифт на Салат рыбы и риса из фото рецепт с пенсионерки голые фото фото смотреть показала киску фото ххх засветы теннисисток Картинки с 8 марта большие букеты Причёска на каскадную стрижку фото порно.попа раком фото зомби игры новые про игру Скачать любительские фото порно женщин волосатых и частные скачать bond торрент James игру игры ростех дырки со спермой фото мулатки берут фото в рот Картинки на день рождения коллеги Игра на пк splinter cell blacklist Что приготовить с говядины фото плохо стоит член Мирный classic 2700 Скачать nokia игры на с фото Сколько стоят монеты старые
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721