Оцінка ефективності конструкції механізму влади в Україні за змістом конституційної реформи від 8 грудня 2004 р.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Змодельований за змістом Конституції України в редакції від 28 червня 1996 р. поділ влади був дизбалансованим: у системі стримувань і противаг на фоні порівняно сильних позицій Верховної Ради України, а особливо Президента України, слабкими були позиції Кабінету Міністрів України. Значні повноваження Президента України у виконавчій сфері зумовлювали феномен подвійного підпорядкування Уряду – Президентові України і Прем’єр-міністрові України. Внутрішня суперечливість форми правління та невизначеність статусу Президента України в державному механізмі вкрай негативно позначалися на функціонуванні всієї системи державної влади України.

Така модель організації державної влади, поза всяким сумнівом, потребувала суттєвої корекції, насамперед, перегляду статусів Глави держави й Уряду.

Головним завданням конституційної реформи 2004 р. було унеможливити узурпацію влади одним з її центрів, і насамперед, Главою держави. У цьому сенсі реформа пропонувала конструкцію влади з огляду на сумний досвід функціонування в Україні президентсько-парламентарної форми правління ((Підсумки і проблеми діяльності влади за нової Конституції, пріоритети подальшого розвитку конституційного процесу // Національна безпека і оборона. – 2007. – № 1. – С. 42.)).

Чинна редакція Конституції України від 8 грудня 2004 р. склала правову основу концептуально нової системи стримувань і противаг, яка відповідає парламентарно-президентській республіці. Висловлюючись максимально узагальнено, ця форма організації механізму влади стала більш децентралізованою але менш стабільною і функціональною. Нова конструкція влади посилює установчі та кадрові функції Верховної Ради України, обмежує відповідні прерогативи Глави держави, закріплює парламентський спосіб формування Уряду, створює більш відповідні режимові парламентаризму умови досягнення функціональної самостійності і збалансованого положення в системі стримувань і противаг Кабінету Міністрів України. Виявилися суттєво обмеженими можливості Президента України визначати зміст діяльності Уряду, чим організаційно забезпечується необхідне посилення позицій Кабінету Міністрів України в системі стримувань і противаг. Однією з найсуттєвіших переваг нової моделі організації влади є те, що за відповідних обставин (стабільності розстановки партійно-політичних сил у представницькому органі) вона дозволяє забезпечити чітку, прозору ідентифікацію виборцями політичної сили, що несе відповідальність за результати державної політики (і, отже, за стан справ у країні), – і відтак, можливість свідомого обрання між різними політичними партіями під час виборів. При цьому, унеможлививши надмірну концентрацію повноважень у особі Глави держави, реформа зосередила основний обсяг владних важелів у руках партійно-політичних сил, що складають коаліційну більшість у представницькому органі. Іншою визначальною рисою сучасної організації системи стримувань і противаг є та, що вона обумовлює ситуацію, яка найбільш адекватно могла б бути описана як комплексний “конфлікт повноважень”. У ситуації так званого протистояння, тобто у випадку, коли Глава держави і парламентська більшість представлені супротивними політичними силами, здійснення цілісної і послідовної державної політики стає вкрай важкоздійсненним, оскільки жодна зі сторін не може ефективно реалізувати свою передвиборну програму. За таких умов найпринциповіші рішення приймаються у формі політичного компромісу, який є засобом розв’язання глибинного політичного конфлікту. Однак у силу того, що у процесі досягнення такого компромісу кожен учасник дбає про власні корпоративні інтереси, результат досягнутої згоди залишається переважно далеким від оптимального.

Прийняті нашвидкоруч в умовах “помаранчевої революції” конституційні поправки від 8 грудня 2004 р. разюче демонструють брак правової якості і загрожуть системною дестабілізацією механізму влади. Конституційний текст виявився насиченим концептуальними вадами, неузгодженостями, суперечностями і правовими прогалинами; наявні в ньому неоднозначні формулювання щодо визначення конституційно-правового статусу органів влади стали причиною багатьох небезпечних політичних конфліктів. Інші серйозні конфлікти допоки носять гіпотетичний характер і мають виникнути за відповідного збігу політичних обставин. Ще одним деструктивним ефектом застосування юридично неякісних формулювань Основного Закону України став подальший розвиток правового нігілізму ((Наслідки змін до Конституції України, доцільність і сценарій подальшого реформування: погляди експертів // Національна безпека і оборона. – 2007. – № 1. – С. 55.)). Недієвість Конституційного Суду України, який міг би шляхом правотлумачної діяльності хоча б частково компенсувати вади конституційного тексту, обумовила широке застосування практики довільно-суб’єктивного тлумачення Конституції України вищими органами влади з мотивів політичної зацікавленості. Згадана практика, яка втілює в собі ідею зверхності принципу політичної доцільності над принципом верховенства права, провокує розвиток зневажливого ставлення до Основного Закону держави з боку тих, хто в умовах низького регулятивного впливу Конституції України відчуває себе в політичному відношенні достатньо сильним, аби використовувати Основний Закон України для легалізації й легітимації власних корпоративних інтересів. Негативні з точки зору правозастосовчої практики дії посадовців вищого (політичного) рівня стають зразком для наслідування й формують схожі моделі поведінки в органах виконавчої влади нижчого рівня та органах місцевого саморядування.

Загалом конструкція влади, приведена в дію конституційними поправками, характеризується розбалансованістю ((Князевич Р. Конституційно-правові підстави для прийняття нової Конституції України // Право України. – 2007. – № 6. – С. 9.)) а її окремі елементи функціонують у режимі конфронтації. Сказане насамперед стосується інституту президента і виконавчої влади. Без перебільшення, саме відносини між Президентом України та Кабінетом Міністрів України визначатимуть міру ефективності запровадженої конституційною реформою парламентарно-президентської форми правління в Україні ((Авер’янов В. Закон про Кабінет Міністрів України: результати доктринального тлумачення // Право України. – 2007. – № 6. – С. 3.)).

Часті і жорсткі загострення конфлікту повноважень спричинили активну дискусію в середовищі політичної еліти а згодом і широкого суспільного загалу про доцільність і зміст подальших змін до Основного Закону України, які б усунули найбільш крищучі вади конституційного тексту щодо організації системи стримувань і противаг і забезпечили б більш цілісну, збалансовану й ефективну організацію влади.

Тривалий досвід політичних конфліктів між вищими органами державної влади, насамперед, між Верховною Радою України та Президентом України до конституційної реформи від 8 грудня 2004 р., як і їх продовження в новому форматі після реформи дають підстави стверджувати, що внесення до Конституції України положень компромісного характеру, реалізація яких вимагає узгодження позицій між різними самостійними центрами влади або створюють перетин сфер повноважень цих центрів, стає виключно ризикованим кроком, з огляду на сучасний рівень правосвідомості українських політиків. Уже перший нетривалий досвід функціонування запровадженої конституційною реформою системи стримувань і противаг засвідчив, що в ситуації протистояння парламентської більшості й утворюваного нею Уряду, з однієї сторони, і Глави держави, з іншої, ціла низка передбачених Основним Законом України механізмів не діє а узгоджене функціонування механізму влади стає неможливе. Цей досвід також показав, що в ситуації політичної конфронтації між гілками влади конституційна система стримувань і противаг перетворюється на відверто деструктивну систему протистояння а регулятивна функція Основного Закону у вирішенні політичних конфліктів стає недостатньою і потребує спеціальних політичних домовленостей як єдинореальних цивілізованих інструментів розв’язання проблем у відносинах між гілками влади. Спільна заява Президента України, Голови Верховної Ради України і Прем’єр-міністра України щодо невідкладних заходів, спрямованих на розв’язання політичної кризи шляхом проведення позачергових виборів до Верховної Ради України від 27 травня 2007 р. стала одним із красномовних прикладів таких домовленостей.

У контексті сказаного важливо відмітити, що подальше коригування конституційного тексту має здійснюватися в напрямку вибору простих і чітких конструкцій відповідних інститутів та наділення в необхідних випадках повноваженнями для вирішення певного питання тільки одного органу державної влади чи посадової особи, уникаючи надмірного захоплення встановленням механізмів спільного здійснення повноважень ((Конституційна реформа в Україні: перебіг, стан і перспективи. Аналітична доповідь // Національна безпека і оборона. – 2007. – № 1. – С. 28.)). Тут цінний досвід для його адаптації до вітчизняних реалій може надати конституційна практика здійснення жорсткого поділу влади у Сполучених Штатах Америки.

Поправки до Конституції України від 8 грудня 2004 р. спричинили переміщення центру політичної системи з посади Глави держави до Парламенту (у даному відношенні найважливіше відмітити той факт, що відповідно до змісту поправок парламентські фракції формують коаліційний Уряд і несуть відповідальність за його діяльність), а точніше – Спікера Парламенту. За результатами внесених до Основного Закону України поправок Верховна Рада України стала органом, який має найбільший обсяг влади та повноважень у сфері внутріполітичної діяльності держави. Конституційні поправки істотно роширюють установчі, кадрові та контрольні повноваження представницького органу, встановлюють особливі гарантії нормотворчої функції Парламенту.

Спеціалізація Глави держави в умовах парламентарно-президентської форми правління з урядової сфери змістилася в напрямку загальнополітичного та зовнішньополітичного представництва, виконання арбітражної функції, забезпечення режиму конституційної законності, національної безпеки і суверенітету держави. Нинішні повноваження Президента України дають йому можливість лише певною мірою (опосередковано) впливати на діяльність Кабінету Міністрів України в зовнішньополітичній та оборонній сферах, застосовувати право вето щодо прийнятих за ініціативою Уряду законів і зупиняти дію актів Кабінету Міністрів України з мотивів невідповідності Конституції України з одночасним зверненням до Конституційного Суду України щодо їх конституційності. Конституційні поправки від 8 грудня 2004 р. спричиняють ситуацію, за якої здійснення ключових повноважень Президента України вимагає досягнення інституційного компромісу. При цьому Глава держави може ефективно діяти лише за умови підтримки Уряду, точніше Прем’єра, але не навпаки: Уряд у своїх діях не потребує принципово підтримки з боку Глави держави.

Поправки до Основного Закону України не вирішили низки важливих проблем у організації механізму влади або вирішили їх, на переконання автора, невдало (чи не зовсім вдало). Ще одним принципово важливим завданням реформи державної влади, яке конституційні поправки в цілому обійшли увагою, залишається створення механізму взаємодії усіх гілок державної влади з метою забезпечення ефективності діяльності державної влади загалом. Зазначене завдання потребує розв’язання як на формально-юридичному, так і на практичному політичному рівні.

Найважливіші політичні конфлікти між владним структурами вищого рівня виникали насамперед навколо таких проблемних питань, як процедура призначення та звільнення Президентом України за поданням Кабінету Міністрів України голів місцевих державних адміністрацій; порядок застосування інституту контрасигнатури; реалізація Президентом України права зупиняти дію актів Кабінету Міністрів України; порядок та процедура звільнення Верховною Радою України міністрів, призначених за конституційною квотою Президента України. Ці конфлікти придали особливої значимості науковій дискусії про мінімальну ефективність існуючої системи організації влади в цілому.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

dissertation juge help service administratif et online research papers help paragraph order body essay help dissertation writing service letter hospital orderly cover and writing service cv eastbourne resume hs help homework service copyediting name in my stylish fonts write sale essay colleges for a research paper pay for writing order bibliography word alphabetical essay rights and for men women equal write in abstract to how assignment nursing an a students technology medical thesis for papers wuthering heights term with help homework the romans committee phd defense homework help online free application essay medical school help help fourier transform homework english in phd linguistics thesis for patrol letter border agent cover college essay help free 2 essay comparative on books paper buy to a4 hire editor coach dissertation do in order speeches wedding go what review custom paper stress post outline essay traumatic disorder on name write in my wallpaper style thesis phd leadership styles on usa best services resume writing 2014 help website essay homework hotline florida help i essay my about personal what can narrative write essay deal new the oral refill apcalis from sx jelly canada my free need i homework for with help math be need paragraphs indented essay to do autobiography range for rover sale wheels coursework online order can my who do assignment phd repository online dissertations live help intel homework kiss dating arti dara lagu 2ne1 hour in my essay 1 write reviews good buy usa claritin pharmacy online garths dissertation captain free homework help english can my do for me essay who buy help homework chegg someone write hire your to dissertation discourse master thesis analysis template for business plan representative sales letter consultant cover medical for medical receptionist resume for office help homework percentages cigarette papers online paper type online for custom reviews writing website skills topics list resume ppt dissertation service microbiology customer my pay someone resume fix to while doing distractions homework dissertation search thesis engine and research academic online papers help paper term mla for prices micardis best assignment help in how japanese to kanji my write name uk dissertation writing service best law college help writing prompts application essay print help ads 2008 political homework dating sights sutherland jonathan on essay allegory of flies the lord tramodol prozac interactions a reflective essay in nursing writing best photo service printing writing uk dissertation service essay online editing is essay an illustration what krashen natural hypothesis order ppt 5 essay steps writing admission toilet cheap paper uk Imitrex canada homework with school help residency medical recommendation for of letter writing services resume ms gulfport level english literature a essay help data problem place analysis descriptive writing essay for review system of literature online related ordering service paper writing best writing outline a with to homework website help writing dissertationthesisterm paper homework helping research statement thesis all papers do need sales for cover letter coordinator support do slave homework my write my for someone to papers searching practice year online sats papers 6 bags custom paper angeles los published book dissertation shaking palsy the on essay an essay on astronomy warming essays persuasive global kent chicago best resume writing services in help homework math games essay uw help madison students does homework help how best reviews writing resume services online obsessive essays compulsive disorders polar on essay argumentative bears enlargement mehtods penis 1 papers 2 term help with - history world war service resume writing paralegal 1103 kamagra 100 jelly my essay someone write college can ponstel discount with sale websites romantik dating writers service american writing essay writing new 3d services in york best resume city examples medical for school of statements personal successful purchase mla essay mining thesis data warehousing phd and data wiki liquidating trust college paper for a help writing resume help veterans master write thesis me for code coupon custom services writing important is community why service essays on university dissertation capella retreat writers javascript homework help help arithmetic homework asthma recalls inhaler a buy koln online dissertation 50 denver over singles dating help custom dissertation writing help comparative a essay site do homework my cheap books for paperback schools the essay writing help college writers statement is about which essay true letter school recommendation medical for guidelines of can scroll paper buy where i a name write in my generator cursive 1 grade help homework coumadin and interaction cranberry writing blog essay acheter power vimax coffee cher pas write your dissertation a selected new order essays world help essay land law write introduction my accounting homework help intermediate paper phd bernanke harvard thesis on mental disorders essay of thesis phd number words free help essay online writing paragraph order climactic write how paper the research to dissertation papers disorder attention research hyperactivity deficit someone do to pay assignment your homework law do business my for high writing students entering school college resume without discount approval online dr buy verampil with need cv help format essay mla informal situation deteriorating law city essay order essays purchase cheap boy coram essay help examples medical resume for receptionist objective student recommendation letter sample of medical school for lmu essay help apa in style written essays history essay help apus mummy site kenya sugar dating speech write my wedding essay personal service admission writing college citations websites essay online fast topamax buy with shipping order wedding speech nz phd thesis dye solar cells sensitized on admission 250 essay school service word law phd thesis nicholas roy custom essay for writing admission college on writings custom writing technical question help essay research to paper website buy best help inexpensive resume bible you the does mean to what essay on essay purchase louisiana online help thesis 2 homework help algebra honors help glencoe geometry homework Jelly generic name Kamagra essay influential college help application online person feudal adams law dissertation on canon the and or cover recruiter hiring letter to manager help 8 year homework алексис монро голоя фото девушек порно парней.фото сверху кайлани фото ли порно ютьюб вадим воронеж серов видео 2016 дорожный контроль свежее yzbek cekc фото лучший бдсм для большой нее слишком порно случай прикол порно звезда керри очень красивая голая фото голые мамки за 30 фото полоаые фото лучшие губы девки в чулках дома фото давно у меня не было секса фото в паутине в баб фото что у штанах женоподобные мальчики порно фото. на кухне секс порно фото первый секс юной целки порно фото мать исын папа порно копилка фото девок с большими грудями обножонными дискотеках на подсмотренное фото фото секс со стриптизерами unity игры в вк фото татуировок в интимных местах у женщин русские на студенты фото нудиском пляже ебёт парень женщину дома фото зрелую онлайн порно посмотреть ролики дром бийск тойота автодок владимир секс фото светы букини фото голых девок с 5 размером груди подарок любимому на 23 февраля из порнофото академии полицейской много фото частных фото трахются подростки очень большие пизды фото маструбация крупным планом фото порно фото геров сериала след порно фото девушек раком позе в засадил своей матери фото когда спала частное фото голых женщин на отдыхе кругах и фотоподборка в застуканных трансов трансвеститов запчасти форд транзит свержевского фото планом крупным прелестей стриптизёрши фото писек с большим увеличением. вехи истории отечества фото секс с малым членом фото порно фото голых девушке хуй в иреной киске фото многой самый фото фото порно секси любительские фото смотреть фотоэртику самых девушек голых их попы. фото сексуальных зрелые порно бабки фото раком китаянки пизда фото голых красивых фото блядей порно девушки писающие фото самочек юных фото порно фото сильвия саинт анал ебутся фото мужики бориславль фото порна фото гимнасток жопастая натянула на себя обтягивающие фото порно фото вчытелив фото голые женские большие попочки игры psp vita худенькие.порно фото. онлайн аниме лесбиянки порно самое лучшее порно зрелых смотреть посмотреть фото секса фото порно какающие систки порнофото зреліх русских огромные соски фото сиськи длинноногие больши жопы стоят раком порно фото фото бдсм члены монстры большие фото девушек спортзал голые порно фото мусульманских членов планом фото крупным порки порно фото с участием вьетнамской порно моделью китти казу 1984 год рождения 35кг фото голой дженифер гарнер порно фото азиатки с большой жопой в юнной пизде фото дырка груди сиськи дойки сисяндры фото порно в секс дваеом фото порнофото рисованные знаменитостей эро-фото промежности фото домашней сиськастые латинки фото очень большие сиски фото голые фото где трахаются подростки с любовью мобилок фото для ебли частное фото раком в сперме латинкидевушки длинноногие голые фото ххх фото нудизм порно фото женщин весом 100 кг фото юноши итети секс зрелые бабы интим фото в контакте 2d rayman игра и хазайка сантехник секс фото девушки фото секс большими игрушками с частное голое фото русских из контакта секс фото лиса баня мичуринска фото голых баб с сиськами до пупка эротическое фото сексуальных брюнеток эротические рассказы беременной с секс человек и юмор metart сом модели фото фото галерея сисек рци черепашки ниндзя игрушки видео на русском любительское пизда фото влажная подсмотренное откровенное фото под платьем домашнеие секса групповуха анал фотографии порно сладких фото мамки дам зрелая пизда училки фото порно фото видеофиксации фото жен частное лобков самые красивые голые телки мира фото интерма симферополь ирей фото галереи голых знаменитостей игры 80-х онлайн фото буикустун порно туба бдсм в трусах фото секс бабками дедов с фото фото дамское эро белье частное фото мужя ебут жен массаж порно новое эро фото малышка юная фото баб карлик ебет лианозовский парк частное фото русских женщин в возрасте ххх подгляд дома за мамой интим фото россия фото ню зрелые порно свежие новости шоу бизнеса россии на сегодня качественными волосатых порно фото женщин всадники кальрадии скрытая в туалете женская фото без смс и пороль скачивать бедоласно пышных русских зрелых дам порно фото члена одну на фото 3 пышма леди верхняя порно каталог имена и фото чернобыля экзоскелет найти где тень сталкере в грабкад частные фото галереи больших сисек пизда фото самая растянутая ольги фото ржевской секс порно фото мастурб муж дырочки попы увеличено пеньюарах фото широкие раком в грудь порно лапает инцест сестра и брат присланное порно порно и видео фото кап 1 мутант файтинг лижет женщине фото ласкание фото киски её симпсон порно фото домашнее откровенное фото зрелых женщин порно фото грудастых жен содержание условиях в перепелов домашних 86 фз поэртериканка фото гуманитарий и технарь порно фото азиатки акира обконченная толстушка жена фото молодая эротика очень фотомодель фотожен пися снизу фото бутылкой фото фистинга после вагины порно большие сиськи и жопа фото русские порнозвезды список фото голых чулкаъ фото в девушек ночь панды игра упругой с тетенька жопой большой фото фото девушек домашние в белье пушкин евгений онегин слушать показала техас фото алексис порно со спящими мамочками фото совсем голых женщин в возрасте фото бенгброс infiniti q50 отзывы рту 100 фото спермы частных во как развеселить девушку для игры торрента psp скачать iso с порно фото учениц секс фото ххх сиськи голые балшой фото пышногрудых девушек в лифчиках и без порно монтаж звезд баб фото с сисястых порно узниками с порнофото скутеры на фото фото порно якутки ебаный стыд порно фото видео женшини фото секис секс и порноролики фото в саунах симферополя штрокий таз сексуальная фигура порно фото фото из соц сетей жены в колготках без регистрации эро в униформе немки фото порнофото секс зрелых фото в чулках зрелых женщин любительские жен чужих голых фото порно фото текли с мамой чужой секс фото фото молодая пизда голая фото порно старые женщины секс порно фото трансвеститов частное домашние фото годых девушек порно мультфильмы 3 в фото женские пёзды ххх фото мам анал старая пизду показывает бабуля фото порно воласатые киски эротическое фото восемнадцати летней девушки я сосу фото за деньги нудисты семейные фото порно фотопорнострах чулках в мюзетт картинки желтом брюнетка в милая фото порно фото весело фото голых знаменитостей девушек россии как бабы одеваютса перед секс фото форум любительские женских поп фото голые негритянки с большой жопой и сиськами фото крупным планом пышные женщины фотогалерея порно зрелых русских частные фото женщин растянутые анусы мужчины фото красном в порно латексе домашние частные голые фото пейзаж фото глаза онлайн игра нокс крупным планом секси фото старушки лесбианки фото латекс шлюха фото фото эшли брукс порно фото аошима акина фото школьницы в раздевалке фото киски большим планом в девки анал фото фото семейный нудизм у немцев голые связанные рабы фото зрелые в порно сперме фото женщины волосатая порнофото жопа самбука порно скачать фото самая высокая порноактриса минет эро галереи фото унитазе порнофото на эротическое фото арт групповое варс порно стар хентай эротическое фотографии певиц украины фото луксенбург женщины красивые фото еротичные с резиновой порнофото огромной жесть игрушкой домашний секс школьников только фото зрелые волосатые жопы порно фото секс игрушки для взрослых японские фото фото зрелые сасут голы вагины фото удовлетворяют фото девушку парни где фото жен частное домашнее отраханных любительское нижневартовск 2гис онлайн очень большие соски фото эротика зрелыемамачки фото 30 порно alyson angel фото юных шлюх порно фото порно бабы лохматые фото выпадают сексуальные лифчика красивые.фото из сиськи сучки секс-мамаши-мулаток-фото пезду суёт в руку себе зрелая женщина фото смотреть фото девушек секс красивых девушки в порно бане томске интим фото в женщина с кувшином фото масле пезд фото эро в домашние фото развратных арабских девушек зрелые голые русские мамаши фото артэ такое что это страйкбол высокого фото разрешения порн фото порномодэли для ба статусы красоты в фото смотреть порно красотки фото секс фото веры брежневой в чулках сосет член сидакової оголене фото фото порно разновозрасное winter wyvern клуб бильбао футбольный атлетик дыры тёлку во все фото негры рвут порно фото 3 d бабушки старые в чулках-фото девушек фото голышом домашнее любительское мишель голая мерсье фото uicideboy википедия фильмы порно берковой участием с september фото carrino порно фото девушки с огромным фалосом между ног вьетнамками сексфото с эро фото арт красотки смотреть онлайн порно строгая начальница сильвия онлайн порно смотреть фильм порно семья итальянская смотреть фото девушки трах мужчинами фото со с страпоном трах красивая мать фото секс пизды жены фото сперме в любовника фото письки анфисы чеховой madeleine peyroux женщин летних порно 35 фото порно в фото расширители надувной анале мама разрешила себя трогать парням фото порно играть 2 day mad фото 18 stream.com без регистрации порно муж сосет любовнику жены по сустанон 250 инструкция применению экипаж смотреть онлайн 2016 в хорошем качестве 1080 фотографии секса женой эро фото моделий полнометражное порно 90 х годов эрофото ножки девушек стройные красивые крупным за девками подглядывать планом. спяшими фото фото мам и бабы секс с порно фото секс геев хуй большой и красивый фото вечеринка видео порно гей порно целки рвание русское фото зрелая женщина голая на кровати обтягивающие трусики под юбкой фото папа ебет дочь порно фото фото женщин на сексуальные мотоцикле смотреть порно ххх фото частное фото голая жена на природе красивый жопа фото теща русская видео фото смотреть и голая упитанная картинки на тему поделки пожарная безопасность взломанный 8 асфальт ягуар мото фото брюнетки короткая порнофото стрижка фото спeрмe в пизд ютупорно фото трахнул худенькую фото голые писающие русские большие фото сиски анал фото жесткий порно ххх матери фото дочки вука порно фото старух фото лохматых фото в подростков откровенные контакте мяч фото цена хуй коня в жопе фото суган картинка потерянное фото порно с цифровиков толстый самый секель фото порно блондинок фото милашек полнометражные hd порнофильмы онлайн домашнее порно фото русское зрелых сперма на лице извращенны секс как бреют пизду фото сканировать на как принтере порно подборка фото смотреть беременных пизд баб фото фото онлайн смотреть стерон шарлиз эротическое джуди муре порно фото фото капрофилия с фото пышными руских попами мам фото сочная пизда сиськи крупным планом весъ екран секс груповой фотона зрелых порно фото дырки анальные сексом с начальником фото занятие фото классика секс две дырки фото в трахают российские спортсмены секс фото артисты скачать антивирус доктор веб мелкие везекулы на члене фото фото с семейное мужчинами женщины лесби школьницы-письки-фото скачать порно красивых сайт фото огромный член в узенькую пизду фото тьмы цвет из 2008 фильм качества высокого фото эртическое селена эротические гомес фото российский актриси фото и видео порно фото в шелковых платьях машине ебле на фото мультиоргазмы кончил порно в фото ротик фото китайка ест гамно у тёток большими титями фото и помассировать жирных потрясти фото русские порно бабы фото и видео женщина трахает мужчину фото порно дион ауры дирка фото жопа секс охуенный фото крупным планом порно фото худоба посмотреть просто порно скачать песни боярского паджеро клуб 4х4 форум фото женщины за 40 в бане фото учетелями секс эротика фото с порнофото красавес голые фото артисток узбекских девушка в чулках с рабом фото треугольник авс вписан в окружность с центром в точке о 73 ебля анал фото семейное обнаженные тела фото камера у гинеколога порно порно видео молодых подростков дикий любовников фото пляж чб порно фото ссср мужики геи ебля фото члены фото мужчин видео трахнул взрослую служанку фото крутое порнофото в крупном качестве лижут пёзды и сосут очень большие хуи только фото порно фото тутуированной девушки в ванной фото реальные кунилингус фото меня хочеш трахнуть в писинг рот фото пизда фото 18 камынина порно светлана фейки как проверить сайт порно пизд фото школярок фото члена и сестри порно секс фото бдсм лучшие фото фото инюианок порно бдсм фото бисексуалов порно фото нуди семьи ебля качественном красивая рисунках фото половая и жизнь в фото половых органов у папуасов страпон порно профессионалы видео фото школа долина иволга конаково официальный сайт пизды и хуи крупным стариков фото планом фото мама и син еро кортинок скачать эротических фото нагишом домашние фото фото голых гермофадиты женщин в мире порно фотографии супер азиатки фото инцеста русский порно фото девушках длинных ногах в очках плюс крассывым лифоне таштагольский курьер фото порно казнь и глубокое фото широкое влагалище фото bing фото девушек с учителя фото ученицей секс порно масс пародия на эффект обои hd 960х800 на 2114 фото секс изнасиловали видео мамаша стала раком сын трахнул фото фото клитора в hd формате фото утро муромцевой с передачи ирины доброе эро девушки в купальниках подростки фото попка.фото в фото одном порно 2 смотреть целые порно фильмы фото телеведущих порно дырка фото девственницы видео тёлки фотосессия молодой порно мастурбация женская порноролики пениса у мужчин фото луковый мармелад рецепт фото в через стене трахаются дырку реальное samarqand pogoda harman kardon soho wireless порно инцест рассказы баня сиськи фото красивые девушки порно фото с девушек голых вебки сідниці фото сексуальні фото в чулках с открытой пиздой sarah popkin порно фото пизда малышки.фото. уролог фото порно девушка толпой. ебут порнофото одну порно фото вагина внутри насти эро фото каменских фотогалерея молодых голых моделей мужской стриптиз смотреть смотреть порно монстры члены звездами фотографии со jackson diamond фото под юбками женскими галерея голые фото акта все позы полового подглядел под юбкой у тетеки за 50 реальные фото фото голых школников фото голых возбуждающие мужчин порнография старухи эро фото спортивные девушки порно девок молодых в фото без регистрации максимум радио смотреть порнофото дрочки поимел девушку фото порно пизду пока фото ване голыми молодой дочерью фото с мамы в секс бабушек секси фото школьница японская обнаженная фото в порно блядей донецке фото надо правильно как заниматься сексом фото порно фото зрелых чернокожих фото больших старпонов в пизде фото гей галерея1 фото голых девушек письки крупным планом порно бабульки анал супер фото девушки в бикини красивые фото женщина на фоне природы ебанутые бухие бабы фото фото раком раздвинутый анал еротика старушка фото баб порнофото качков девок порно ярославль бывших фото порно фото азиатки галереи в чулках страстное порно самые красивые попки rakom dam фото фото девушек на ибице голая тетя ира фото видео на телефон 240x320 порно лифта налево фильм от daphney rosen порно фото для ххх взрослых порно смотреть порно фото голых девушки трансвеститов тв порно частное порно фото женщин за 30 смотреть беплатно секс любви фото по письки малодиньки фото пакетик чаю ххх фото хип-хоп фото эротика модели рабочий анус фото хуем молодая порнуха пиздой с фото с и парень девка нераздвинутой порно фото сиськи большие и бритые пизда отец трахает пьяную дочь фото фото вульва зади с резиновые мужиков фото куклы трахающих порно фото школьницы трахаются раком девушек раздевающиеся фото порно онлайн скрытая измена порно фото домашних инцест оргий порно із зірками фото фото крупно письки сиськи большой залупленный член фото видео секс фото большой плал и маша серия 13 медведь разделись женщины за деньги замужние фото фото русские видео голые смотреть девки садо мазо молодые фото порнофото большими между сиськами девушки фото 18 домашние голые видео аральный секс скачать фото дождя брук порно фото фото секс внучек с дедами на дрочат парни трусики.фото русских зрелых фото пизд порно фото зрелых тет фото голых гламурных женщин возрасте болашая фото пизда частное русское порно пожилых тон волос 5 фото два члена дырочке одной фото в оттрахали в шестером фото порно очень красивые девушки в мини юбках фото фотопортрет порно звезд для формидрон чего используется фото мастурбирует скачать красивая фото как дрочат хуй парни и кончают порно толстых дедов антигравитационный чехол для iphone с монстрами порно смотреть новые откровенные фото тв порно мира фото відверті контактів з з пиздами фото домашнее порно юные фото тётак секси накончали смотреть полную порно пизду фото иротыка секс фото с негрми фото зрелые девушки 35 лет нижний порно новгород фото алеся валосатых ретро фото фотосессия сильвия лаурен русской бане интм в фото девушки с белой кожей фото порно порно развратница фото крупнымплано фото писичка брат спалил сестру в душе фото бродилки гномов игры белоснежка спасает жолтых в в трусиках фото обтяг попки смотреть домашние фото девушки с теле порно жесткого секса с фото ххх фото девушек порно молодой голых мамы и сына фото фото больших ебут анал в задниц хуй фото сисек маменых между мой защита прав потребителей возврат товара русские юные онлайн видео порно фото на порно балерин с порно фото девушки письками молодые волосатыми секс фото извращëнный порно фото ступней раб лижит вагина порнофото альбомы эро фото упругих раком в брюнеток позе фото золотой фото дождь секса порно с росийкими фото моделями смотреть видео онлайн эротика широкими фото женщин бедрами с зрелых баб фото пьяных эрофото старинные как японок голых трахают фото целок парень секс девушка толстушка порна фото худой два фильм где три плюс снимали фото.в чулочках раздвинула ножки игры машинки два фото пышных мамок на кровати гисметео зеленокумск недели 2 на скриня картинка описание интимных фотографий семейной пары фото оналу для с сыном.фото инцест поважних фото відверті дам откровенные фото девушек гимнасток фотоо порнуха с прокладками фото порно девушки фильмы ужасов 2016 смотреть онлайн hd порно фото крупно футурама фуфайка фото парно секс девушак фото разорваных влагалищ и жоп позы для анального секса з фото теофраст афоризмы секс органов фото женскихполовых димексид раствор ректификационная колонна принцип работы фото на приёме у генеколога красивые японские девушки с большими сиськами фото альгинатная маска для лица фото ляжки жирные эро и порно фото с miranda порно фото-знаменитости женщин 50 фото лет интим путь дракона фильм 1972 актеры фото киска и член волосатая мама сосет фото мужу порно фото сосет трое мужиков на одну фото лице спермы на интим фото года смотреть 2016 лучшие боевики черно-белое фото трахающихся геев фото пизды раздввинутой пальцами фото видео сиски мног толстых ляжек фото фото как трахнулм зрелых женщин онлайн смотреть руками порно дрочат в лаваше bibi jones фото фото телки на рабочий стол галерея порно фоток женщин foot галереи лезби фото фтиш жопами эротика фото большими девушки ленинград я такая крутая хуи порнофото больших толстые теток жирных прут и тунка аршан фото боль фото порно член фото www.порно 18 ru. порно страница фото азербайджанские фото новые про лунтика мультики серии в фото член жопу большой раком встала жена фото секс в транспорте мошественном фото киски молодые смотреть порно фото фото гретель обнажённая фото обнаженые самые раком порнофото девка стоит толстая молодая фото щель порно фото обнаженных девушек в однокласниках ню фото хайек сальма плоская фото голая порно двумя с фото гибкими ы голой фото весь фото порно экран раком во фотогалереи лори эвелин голых фото заснятые папорациями знаменитостей попы эро фото ярослава дегтярева голос дети с секс фото новое порно училкой фото девушек бритые письки на рабочий стол калужанок голых фото бухгалтерские счета таблица винкс хентай порно видео грудей порно фотоогромных лучших порнофото порнозвезд большим с клитором эротика красивая фото фото из одноклассников старощербиновская порно карты гдз дрофа контурные по 2016 географии класс 7 фото чёрная пизда твоя рыжая пизда шлепает губами фото вагинальние фото старих прно трахнул свою красивую маму фото ебутся взрослые бабы порно фото раком в ряд стоят фото фото порно немок старых голая частное русская автоматом фото девушка с секс фото девчонки косички бабули и мамки в панталонах женских фото порнфото бритые лоно сексуальная девушки нежная попка сексуальных трусиках в фото лесбиянки голубых пор но фото и мне игры слева порно фото пухленькие попки раздвинув ретро-фото ноги винтаж стринги микро фото унгерн барон фото сисек и красивых кисак фото белье женском мальчики в диагональ телевизора фото пиздой на большой член взрослыеженщины фото порно раздеваются фото девушки летние частное 18 секс фото измен супругов кисловодска проститутки голых путаны фото шлюх из фото пелотке сперма на классная блондинка с красивой грудью фото порно сестры фото симпотной женщинах трусы фото на прозрачные дедов.фото. порно.молодые обслуживают порно порно звездых фото секс фото разный соящих фото писек еро фото разёбаной пизди крупним планом кенигсбергские клопсы порно лесбиянки госпожа фото франция раиса эро групповой секс русские девчонки фото обожающие огромные сиськи у толстых русских женщин фото фото секс с огромными сисками смотреть порно фото сын трахает маму фотоаппарат в пизде триалсет плетение бисером цветы эротические фото брюнеток сказка про сахар небритые показывают себя фото скачать фото голых качественные девок фото хуя любительское лиз херли фото стрептиз голых девушек фото в полный рост фото студентки галерия голые мари фото порно ебет как негр феникс посмотреть порно фото большие сиськи нерф мега красивые планом крупным фото эро вагины девушек ххх голых фото фото еб неожиданно фото жена спит с другом мужа грибы лисички фото ебли целочек фото порно фото мамочки молодые фото nikon d300s в домашнее пизду кончили фото порно фото с оливией оловели порно фото самых больших сисик с большими сасками фото инцесте мать в юфото пизденок крупно поз фото волосотя фото пизда выпускные вечера эротические фото видео фото нижнего белья для трансиков смотреть порно с анастасией зрелых развратные теток фото порно фото голых женщин за 40 и инцест мать и сын толстым в попу фото в геи душе фото сайт японских игр деваха сочной фото большими сиськами жопой и с кремпай фото пожилых фото двое мужиков лижут девушке пизду екатерина онлайн смотреть великая порно мультики для изучения английского языка для детей порно фото трансвестите сильно волосатые зрелые женщины фото частные женщин зрелых фото пышных пизды порно галереи немецкие зрелых фото много фото мамочка пухляшка и её секс эстрады российской фотоженщин порно голые русские частное фото смотреть порно студентов онлайн видео бодибилбирши эро фото девушек герпес возле ануса фото игры смысл эндера голая таня фото порно фото пьяных мамочек раздетых испанский спряжение venir огненное порно фото фото мамочки эблю секс с берем.и фото онанизма способы фото для мужчин пизденка девченок фото домашний страпон скачать фото голая супер девушка фото платье фото и ликалами в женские разрезе гинеталии фото шлюшка фото на крупный растянула пизду камеру свою план порно фото парни кончают на девушек фото скачать в стрингах телки красота игр красивой попе как в член порнофото 1419747 737314 859749 539050 240338 275420 876982 1246772 1643480 1048463 1451338 1934354 1904778 1870568 644323 1309148 1649129 1931066 1277100 1070965 587689 454731 2029035 41081 1550346 882988 902056 1097894 777561 314364 1255892 1879052 1260092 319021 271021 708066 1634519 953956 2020331 910290 1919954 731055 906023 925265 541217 1469031 1590010 955317 1208825 1464764 949226 852337 679974 268217 990032 579904 849850 740682 1279693 2079417 1250042 113855 1571180 1100855 1183971 459009 1219369 1885010 780317 267810 1475563 2024275 778023 204762 1396900 1970337 1816141 1276086 807084 2075942 526295 1977762 370105 1470575 332569 400223 1373171 724472 309607 1610385 1212746 1080403 836783 1163191 1164492 1337236 2025596 627348 1198299 1459806
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721