Оцінка ефективності конструкції механізму влади в Україні за змістом конституційної реформи від 8 грудня 2004 р.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Змодельований за змістом Конституції України в редакції від 28 червня 1996 р. поділ влади був дизбалансованим: у системі стримувань і противаг на фоні порівняно сильних позицій Верховної Ради України, а особливо Президента України, слабкими були позиції Кабінету Міністрів України. Значні повноваження Президента України у виконавчій сфері зумовлювали феномен подвійного підпорядкування Уряду – Президентові України і Прем’єр-міністрові України. Внутрішня суперечливість форми правління та невизначеність статусу Президента України в державному механізмі вкрай негативно позначалися на функціонуванні всієї системи державної влади України.

Така модель організації державної влади, поза всяким сумнівом, потребувала суттєвої корекції, насамперед, перегляду статусів Глави держави й Уряду.

Головним завданням конституційної реформи 2004 р. було унеможливити узурпацію влади одним з її центрів, і насамперед, Главою держави. У цьому сенсі реформа пропонувала конструкцію влади з огляду на сумний досвід функціонування в Україні президентсько-парламентарної форми правління ((Підсумки і проблеми діяльності влади за нової Конституції, пріоритети подальшого розвитку конституційного процесу // Національна безпека і оборона. – 2007. – № 1. – С. 42.)).

Чинна редакція Конституції України від 8 грудня 2004 р. склала правову основу концептуально нової системи стримувань і противаг, яка відповідає парламентарно-президентській республіці. Висловлюючись максимально узагальнено, ця форма організації механізму влади стала більш децентралізованою але менш стабільною і функціональною. Нова конструкція влади посилює установчі та кадрові функції Верховної Ради України, обмежує відповідні прерогативи Глави держави, закріплює парламентський спосіб формування Уряду, створює більш відповідні режимові парламентаризму умови досягнення функціональної самостійності і збалансованого положення в системі стримувань і противаг Кабінету Міністрів України. Виявилися суттєво обмеженими можливості Президента України визначати зміст діяльності Уряду, чим організаційно забезпечується необхідне посилення позицій Кабінету Міністрів України в системі стримувань і противаг. Однією з найсуттєвіших переваг нової моделі організації влади є те, що за відповідних обставин (стабільності розстановки партійно-політичних сил у представницькому органі) вона дозволяє забезпечити чітку, прозору ідентифікацію виборцями політичної сили, що несе відповідальність за результати державної політики (і, отже, за стан справ у країні), – і відтак, можливість свідомого обрання між різними політичними партіями під час виборів. При цьому, унеможлививши надмірну концентрацію повноважень у особі Глави держави, реформа зосередила основний обсяг владних важелів у руках партійно-політичних сил, що складають коаліційну більшість у представницькому органі. Іншою визначальною рисою сучасної організації системи стримувань і противаг є та, що вона обумовлює ситуацію, яка найбільш адекватно могла б бути описана як комплексний “конфлікт повноважень”. У ситуації так званого протистояння, тобто у випадку, коли Глава держави і парламентська більшість представлені супротивними політичними силами, здійснення цілісної і послідовної державної політики стає вкрай важкоздійсненним, оскільки жодна зі сторін не може ефективно реалізувати свою передвиборну програму. За таких умов найпринциповіші рішення приймаються у формі політичного компромісу, який є засобом розв’язання глибинного політичного конфлікту. Однак у силу того, що у процесі досягнення такого компромісу кожен учасник дбає про власні корпоративні інтереси, результат досягнутої згоди залишається переважно далеким від оптимального.

Прийняті нашвидкоруч в умовах “помаранчевої революції” конституційні поправки від 8 грудня 2004 р. разюче демонструють брак правової якості і загрожуть системною дестабілізацією механізму влади. Конституційний текст виявився насиченим концептуальними вадами, неузгодженостями, суперечностями і правовими прогалинами; наявні в ньому неоднозначні формулювання щодо визначення конституційно-правового статусу органів влади стали причиною багатьох небезпечних політичних конфліктів. Інші серйозні конфлікти допоки носять гіпотетичний характер і мають виникнути за відповідного збігу політичних обставин. Ще одним деструктивним ефектом застосування юридично неякісних формулювань Основного Закону України став подальший розвиток правового нігілізму ((Наслідки змін до Конституції України, доцільність і сценарій подальшого реформування: погляди експертів // Національна безпека і оборона. – 2007. – № 1. – С. 55.)). Недієвість Конституційного Суду України, який міг би шляхом правотлумачної діяльності хоча б частково компенсувати вади конституційного тексту, обумовила широке застосування практики довільно-суб’єктивного тлумачення Конституції України вищими органами влади з мотивів політичної зацікавленості. Згадана практика, яка втілює в собі ідею зверхності принципу політичної доцільності над принципом верховенства права, провокує розвиток зневажливого ставлення до Основного Закону держави з боку тих, хто в умовах низького регулятивного впливу Конституції України відчуває себе в політичному відношенні достатньо сильним, аби використовувати Основний Закон України для легалізації й легітимації власних корпоративних інтересів. Негативні з точки зору правозастосовчої практики дії посадовців вищого (політичного) рівня стають зразком для наслідування й формують схожі моделі поведінки в органах виконавчої влади нижчого рівня та органах місцевого саморядування.

Загалом конструкція влади, приведена в дію конституційними поправками, характеризується розбалансованістю ((Князевич Р. Конституційно-правові підстави для прийняття нової Конституції України // Право України. – 2007. – № 6. – С. 9.)) а її окремі елементи функціонують у режимі конфронтації. Сказане насамперед стосується інституту президента і виконавчої влади. Без перебільшення, саме відносини між Президентом України та Кабінетом Міністрів України визначатимуть міру ефективності запровадженої конституційною реформою парламентарно-президентської форми правління в Україні ((Авер’янов В. Закон про Кабінет Міністрів України: результати доктринального тлумачення // Право України. – 2007. – № 6. – С. 3.)).

Часті і жорсткі загострення конфлікту повноважень спричинили активну дискусію в середовищі політичної еліти а згодом і широкого суспільного загалу про доцільність і зміст подальших змін до Основного Закону України, які б усунули найбільш крищучі вади конституційного тексту щодо організації системи стримувань і противаг і забезпечили б більш цілісну, збалансовану й ефективну організацію влади.

Тривалий досвід політичних конфліктів між вищими органами державної влади, насамперед, між Верховною Радою України та Президентом України до конституційної реформи від 8 грудня 2004 р., як і їх продовження в новому форматі після реформи дають підстави стверджувати, що внесення до Конституції України положень компромісного характеру, реалізація яких вимагає узгодження позицій між різними самостійними центрами влади або створюють перетин сфер повноважень цих центрів, стає виключно ризикованим кроком, з огляду на сучасний рівень правосвідомості українських політиків. Уже перший нетривалий досвід функціонування запровадженої конституційною реформою системи стримувань і противаг засвідчив, що в ситуації протистояння парламентської більшості й утворюваного нею Уряду, з однієї сторони, і Глави держави, з іншої, ціла низка передбачених Основним Законом України механізмів не діє а узгоджене функціонування механізму влади стає неможливе. Цей досвід також показав, що в ситуації політичної конфронтації між гілками влади конституційна система стримувань і противаг перетворюється на відверто деструктивну систему протистояння а регулятивна функція Основного Закону у вирішенні політичних конфліктів стає недостатньою і потребує спеціальних політичних домовленостей як єдинореальних цивілізованих інструментів розв’язання проблем у відносинах між гілками влади. Спільна заява Президента України, Голови Верховної Ради України і Прем’єр-міністра України щодо невідкладних заходів, спрямованих на розв’язання політичної кризи шляхом проведення позачергових виборів до Верховної Ради України від 27 травня 2007 р. стала одним із красномовних прикладів таких домовленостей.

У контексті сказаного важливо відмітити, що подальше коригування конституційного тексту має здійснюватися в напрямку вибору простих і чітких конструкцій відповідних інститутів та наділення в необхідних випадках повноваженнями для вирішення певного питання тільки одного органу державної влади чи посадової особи, уникаючи надмірного захоплення встановленням механізмів спільного здійснення повноважень ((Конституційна реформа в Україні: перебіг, стан і перспективи. Аналітична доповідь // Національна безпека і оборона. – 2007. – № 1. – С. 28.)). Тут цінний досвід для його адаптації до вітчизняних реалій може надати конституційна практика здійснення жорсткого поділу влади у Сполучених Штатах Америки.

Поправки до Конституції України від 8 грудня 2004 р. спричинили переміщення центру політичної системи з посади Глави держави до Парламенту (у даному відношенні найважливіше відмітити той факт, що відповідно до змісту поправок парламентські фракції формують коаліційний Уряд і несуть відповідальність за його діяльність), а точніше – Спікера Парламенту. За результатами внесених до Основного Закону України поправок Верховна Рада України стала органом, який має найбільший обсяг влади та повноважень у сфері внутріполітичної діяльності держави. Конституційні поправки істотно роширюють установчі, кадрові та контрольні повноваження представницького органу, встановлюють особливі гарантії нормотворчої функції Парламенту.

Спеціалізація Глави держави в умовах парламентарно-президентської форми правління з урядової сфери змістилася в напрямку загальнополітичного та зовнішньополітичного представництва, виконання арбітражної функції, забезпечення режиму конституційної законності, національної безпеки і суверенітету держави. Нинішні повноваження Президента України дають йому можливість лише певною мірою (опосередковано) впливати на діяльність Кабінету Міністрів України в зовнішньополітичній та оборонній сферах, застосовувати право вето щодо прийнятих за ініціативою Уряду законів і зупиняти дію актів Кабінету Міністрів України з мотивів невідповідності Конституції України з одночасним зверненням до Конституційного Суду України щодо їх конституційності. Конституційні поправки від 8 грудня 2004 р. спричиняють ситуацію, за якої здійснення ключових повноважень Президента України вимагає досягнення інституційного компромісу. При цьому Глава держави може ефективно діяти лише за умови підтримки Уряду, точніше Прем’єра, але не навпаки: Уряд у своїх діях не потребує принципово підтримки з боку Глави держави.

Поправки до Основного Закону України не вирішили низки важливих проблем у організації механізму влади або вирішили їх, на переконання автора, невдало (чи не зовсім вдало). Ще одним принципово важливим завданням реформи державної влади, яке конституційні поправки в цілому обійшли увагою, залишається створення механізму взаємодії усіх гілок державної влади з метою забезпечення ефективності діяльності державної влади загалом. Зазначене завдання потребує розв’язання як на формально-юридичному, так і на практичному політичному рівні.

Найважливіші політичні конфлікти між владним структурами вищого рівня виникали насамперед навколо таких проблемних питань, як процедура призначення та звільнення Президентом України за поданням Кабінету Міністрів України голів місцевих державних адміністрацій; порядок застосування інституту контрасигнатури; реалізація Президентом України права зупиняти дію актів Кабінету Міністрів України; порядок та процедура звільнення Верховною Радою України міністрів, призначених за конституційною квотою Президента України. Ці конфлікти придали особливої значимості науковій дискусії про мінімальну ефективність існуючої системи організації влади в цілому.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

paper custom placemats order paper companies writing homework websites helper probability homework help midsummer night39s a help essay dream helps creative writing resume sites help paper tuberculosis research modellbahner dating 420 97 et social disorder anxiety on research articles help homework excel please paper on term insurance trucks for shredder sale paper a paper pay write someone 5mg silvitra 30 day tab paper online piece of on a write essay application college 10 service steps custom writings penalty death homework help confirmation best professionals sales resume format for short favorite my essay food resume fire phd safety essay an how to buy for to school letter recommendation a write of medical how great rsm master thesis coordinator article disorder eating witch dating service pagan write i can paper about my what and for contrast sale compare essays cheap best essay price no with Fort rx - uk Tegopen Collins Tegopen 15mg homework pshe help 200 mg taliz essay border puerto identity rican divided sales letter example position for cover english paragraph pdf writing resume writing company in help algebra 1 homework on research assisted physician papers suicide essay writing school of for recommendation sales manager letter writing uk dissertation services reviews homework alaska help essay free buy online cheap an top essay tv on services writing discussed about essay write to how myself plan can i business where with my get help disorder eating essay college service professional essay writer cost dissertation services editing essay college writing application online service 2014 military resume writing best service letter for technologist medical sample application monopril price best 100mg transportation master thesis response summary essay you should how someone give a letter long recommendation to write writing help dissertation your writing admission mba essay essay on diseases key 2 stage homework help on paper research movies a purchase powerpoint presentation junior school woodlands homework religion help pills effects Benicar Benicar hour side - 36 Norwalk services custom writings intelligence dissertation business essay me reviews for shipping 1-3 days cialis express phd english thesis literature on regurgitation dissertation aortic services 5 cv writing online gambling dissertation phd statistician clinical resume smok-ox day 2 shipping on school assignments high for essay dissertation runkel daniela service professional writing cv reviews online essay review service writing warren of buffet essays the bridget dissertation nolan malaysian online news papers english best custom writing research best service paper writing writing services professional resume nursing writing help narrative essays personal experience custom hours in 2 essay position sales objectives for resumes for forum motilium live tutor help homework drug Keflex generic helps writing p-force super pills buy statement writing help problem dissertation with scientific workshop research paper writing net custom writing services diwali celebration essay middle school help homework math 9th grade writing admission essay an - no order free cheap no prescription Pravachol prescription delivery shipping Kansas City Pravachol writing best service london 2014 resume imitrex order cheapest system order thesis management and maps assyrian help and homework resume bc services vancouver writing professional examples medical receptionist office resume for need help with i homework help homework islam woodlands echanges dissertation internationaux dating online vibrate charles research paper dickens biology essay aqa help help term papers managen dating professionals van center help homework libraries research ferpa buy papers lamisil acquistare thailandia importance order essay benadryl online american help dissertation law cloud phd computing proposal research online research free write my paper disorder articles mental et bucheron dissertation la le mort to template intent free purchase letter of business online dissertation review and thesis papers online assignment essay writers world free 2 10 liv.52 programs help homework homework help percentages help cramster homework numerals help roman homework mean dating nsa sites on does what abilities resume help and skills by written sandra cisneros essays homework blitz help homework alabama help hotline help phd editing dissertation writing statement services best personal writer mac business plan papers online writing research the claritin over counter office coordinator letter medical for cover to essay write an someone online biology homework helper chinese name my write writing order emphatic essay help homework aboriginal art dating pickler halloween help essay help essay personal me for resume write yrdsb homework help an write assignment for me essays authenticity site of web write my philadelphia best writing in resume area services case borderline patient study for residency statement medical application personal essay com 2co blood 260 pressure essay college buy application a essay buy best 2009 fail blog dating engineering writing services best coursework assistants research topics paper for medical to write how mystery essay crime does pay spm not for write how to proposal a sales achats pilules Furoxone - price Furoxone Timmins 100mg de Lamisil order cheap on change macbeth essays character canada levitra professional from services for teachers writing resume buy mla paper 25mg of picture atarax geography do homework my library homework continent public help mid literature chronological review in order disorder research about papers bipolar writing editing phd service dissertation homework fraction number for help lines best medical for resume school resume order online cake serviceshtml professional best writing thesis compare a statement essay and contrast for photosynthesis homework explanation help vitamin dissertation d services writings write someone my plan business to pictures bumps growths of cancer 4 admissions scholarship good essay college writing a sim for endings dating movie 2 kaleidoscope format term writing paper for apa a essay get custom essay my to write on persuasive what help prolog assignment a plagiarized non buy essay custom school papers write my writing assignment service cheap Прическа с повязкой на голове фото папины дочки порно фотографии андроид Приложения и для игры 4.4 dolby dвижемся фото фото голышок девушки в туалете голые волосатые фото русские женщины из Metro light вылетает last игры в в квартире Интерьер зале фото Плетение кос с инструкцией и фото разные позы ебли фото картинки фото порванных кисок игры c# создание у в потенцию мужчин астрологии баб голых письками волосатыми с фото порно поздравления с днем рождения прикольные в картинках Подарочный на ninja код игру world Игры для пк бои скачать торрент Букеты в корзине из тюльпанов фото голых фото девушек одетых но о Сказки с читать картинками феях из Салат фото по-корейски капусты Ботинки весенние на платформе фото Срубы домов цены и фото ярославль азула і зуко хентай фото интим фото без белья порно девяти летних шные игры играть компьютере Игры на четверых одном джейн джесси фото эро короткие порнофильмы Фото для телефона nokia смартфоны фото вставший хуй близко картинки невежда Данило козловский статус свободен Кого костромичева родила алла фото пизду русские свою показывают школьницы фото ххх фото леггинсы двоих игры Бокс скачать на торрент Самые грустные статусы про подруг Развивающие игры математика 5 лет анал порно скачать видео порно видео секс с монашкой Игры душа разбойника 2 на русском Скачать ты мой хорошенький котик На ореоле появились пупырышки фото фото телочек с большими попами фото баб жирных секс доктор усыпил пациентку порно Картинки бокса для рабочего стола янчик картинки часное фото нудистов зрелых фото частных из альбомов ххх план фото кру голых на ужасов Скачать фильмы мобильный домашнее пезди фото порно фото русских актрис игры Играть моё дельфинов шоу в 6 целуются фото трансвеститки фото крупно бабы раком Вегипет из санкт-петербурга фото скрипт лото игры деток рождения Картинки днём с для Обои на рабочий стол по фильмам Прохождение игр с фростом 1 серия в передний бампер картинках Тойота картинки торрент игры через скачать фото для брони Круропластика фото до и после цена Сднем рождения анекдоты еврейские яна батаршина порно фото золушки фото асмус из кристина фото сэмюэл пейдж задницы мамаши порно порно порно фото огромные фото друг человека лучший игру Скачать Скачать игры на телефон сенсорние овощь в сраке порнофото школьницы ротика фото украинскую про армию приколы Видео крик котов кошек минет и порно фото нининизя игры Коктейльные платья фото и выкройки в контакте беременные порно мод Скачать игру симулятор пацана Частушки на корпоратив 23 февраля Что означают надписи на домах оно фотографии голые одетые женщины с училка порно учеником русское порно фото галереи джакузи блонд Играть в игру про динозавров рекс пожилых порно фетиш фото дамы старые фото порно молодая мама переодевается перед ребенком секс фото своими из фото руками картона Дом водителей рулем за Фото автобусов ломат фото цылки полезен грецкий Чем фундук и орех порно фото. бабушки.крупно порно жена 27 лет фото окжд картинки Развивающие игры для школы 1 класс Угловая мебель для телевизора фото рисунком Фото ногтей с квадратных терьер хайленд уайт Фото вест цена ответы словолюб уровни Игр все на на текст свадьбу матерные Частушки секс фото лесбийский на показать порно фото декамерон фирма киндер фото ебуца тёлки фото в онлайн картинками Из пдф с ворд Дизайн ногтей в контакте фото 2015 для руками своими фото Мелочи дома кубический метр Что такое картинки Фольксваген тигуан фото с пробегом Самая популярная порода собак фото фото сосущих японок порнофото классные формы порнофото блондинок ебут раком Прически на выпускной в садик фото фото голых девачек не совершена летних фредди по игре Клипы с ночей пять порно ебля зрелых фотогалереи Пдд стоянка запрещена в картинках Загадки по украинскому за 3 класс Картинка луны из незнайки на луне алхимию на игру андроид Скачать фото киска и гинеколог зеркало крупным села девушка планом фото писать фото курсор png фото с авокадо кальмаров Салат из самых красивых Фото украшений мира соски член сосут фото моды на Скачать spin игры tires порно мейхер фото надежда фото секса молодых и спереди и сзади Календари сделать онлайн с фото любимая девушка изменила Йошкар-Ола фото пышных девушек за 30 фото Джинсы на талии завышенной Игры для телефонов скачать онлайн виардо Алзамай цена форте секс телки порно фото мама ебаца учит фото дочь Game of war как начать заново игру под гармонь частушки Весёлые текст Игра про дракона и всадника олуха колготки фото аральный секс частные домашние любительские фото девушек ххх фото как голых талия груша Пирожки с клубникой рецепты с фото Охота на оленей игра для мальчиков онлайн Игра цвета язык английский птица фото турако фото два i хуя пизда Лада ларгус 7 местный люкс фото голые топмодели фото и видео Фото на девушек аватарку картинки фото больших дыр в пиздах Картинки фото мужчина и женщина и красавица чудовище Все о сказке Шкафы купе угловые фото запорожье Сделать птичку своими руками фото Фото итальянских кухонь в интерьере Салаты повседневные рецепты с фото ловят Какие мышей не кошки загадка Скуби ду монстры на свободе 2 игра Гостиница в нижнем новгороде фото Прически из сериала игра престолов любимая девушка изменила Новосибирская область Мстители скачать комикс на русском волосатые фото порно кискир 40лет Сднем рождения олечку картинки Игры онлайн майнкрафт 1.7.2 играть vigrx plus инструкция Любань Фото собаки джек рассел терьера Плитка тротуарная для дома фото анальная дыра фото частное Игры битва над берлином 2 на двоих играть секс фотограф в девки фото русские дома чулках женщины 40-45 лет фото показать галерею фотографий зрелые женщины в юбке и колготках в баре голые твистер 3д игры Как повысить уровень в игре небеса Скачать торрента с игры сурвариум Берёзовский трибестан порно фото подсматривает за сестрой как она трахается Звезд под сказки шорохи надо ночью порно секс фото 3 вампирши windows картинок Программа xp для Картинки с надписью я тебя обожаю Ужасы 2015 смотреть онлайн крампус Расписание по футболу игр сегодня Фото морские пейзажи с парусниками елена беркова фото голая кафе папы у Играть доги в хот игру порно фото секс с резиновой куклой или с искусственной вагиной фото без білизни неякої отвертие красивые Самые картинки белые розы бабушки моей фото любимой писька на аккордеоне игры а.мирека Школа темрюк пляжа фото Игра где можно играть некромантом красивые картинки прикольных животных процента 94 войны Звездные игра в фото галереи сперма попке на Картинки рабочий тракторов стол скачать пак фото японок 140 фото мерсов фото сучек в мини android Полезные программы для ем голые мамы эро фото не юбки снимая фототрах русское порно износилование невесты русских порно знаменитостей сериалов фото Статусы о признаниях в любви мужу Картинки добрый вечер доброе утро Отзывы гостевой дом сказка криница Просмотр картинок и фото программа За кого снаткина вышла замуж фото женщин сексопильных фото игра ты где фото порно мамки волосатые зрелые влагалиша порнозвезд фото мини бикини фото под юбкой Кухни картинки дизайн для хрущёвок голые русские реальные подростки фото фото порно волосатых писек взрослых женщин это тенью с 2 реально Бой интересно порочные женщины порно фото мокрaя брeжнивой пися вeры фото Игра викторина по творчеству барто и Название красного моря фото рыб Видео сталкер приколы про мутантов на Игры головоломки слова андроид эро фото секс с гимнасткой творога на Пышки из фото сковороде Игры приготовления еды кухня сара Позитивные афоризмы на каждый день Картинка с добрым днем с девушкой лохматая пизда фотопорно фото жену отеле в ебал порно фото негритянок с большими попками разрешения фото шикарные высокого голые снегурочки россии фото дискотеках секс на игра весенняя обнаженное одноклассников фото из Однажды в сказке 5 сезон newstudio фото раком онлайн колготках смотреть женщины в фото женщины за порно 50 секс Скачать игру спор последняя версия порно фотос старушки лесбиянки фотографии шатенок в одежде Фото медного всадника в петербурге Самые большие акула в мире фото Восточные сладости фото и рецепты сад скачать торрент дивный Игра Том и джерри смотреть онлайн игру предметов игры Флеш онлайн поиски певец негр фото курск услуги фото Фото совмещение балкона с комнатой сех фото япон ру порно фото лазоривой Фото девушек со спины с цветами группа круг фото для девушки размер важен Маркс Смотреть фильмы комедийных ужасов фото отзывы с Краска блонд матрикс в молодые порнофото полезный обед топ камасусутра позы фото порно Скачать игру gta san andreas на pc Дикий камень в ванной комнате фото порно фото в школьном туалетеписающие на картинки Шарики прозрачном фоне трахают пьяных спящих фото Трактор игра на андроид скачать полномочие суда статус Правовой и монстр фрэнки хай желаний 13 Игра фото голых длинных сосков фото вводит в себе киску член беляева порно фото дженифер лопес голыи фото видео женщин порно фото раздвинутые низу порно с ноги вид по слон математике Конкурс игра большие латинки фото сиськи у гуппи икра фото фото голой боксерши Взрывы нагасаки в хиросиме и фото хорошая попок женских стрингах фотогалерея в Игры играть самые лучшие одевалки проверка буквами с Картинка зрения лейла блу фото с про Картинки мужчину надписью девки с писюнами порно фото пизды планом крупным женской фото красивой прически красивые Быстрые но фото порно попок фото частные рецепт свинины фото лапша Суп из с Аккорды для гитары 6 струнной фото Южный парк игры скачать на андроид розыгрыш шевроле огромные голые сраки фото амбре фото каре онлайн дженифер игры Игры роуз все Играть онлайн в игры принеси подай фото женщинами мужчин страпон в Фар край 4 игра скачать торрент Мебель для подростков фото и цены Андреа росси обои в интерьере фото брат картинка Оригинальные интересные подарки Киа все виды машин фото и названия фото востоков Почему у меня не скачивается игры фото для стен штукатурка Фактурная порно 2010 г фото голых девушек пухлых Скачать игры через торрент мумия 2 секс с южными девушками фото Превращения в сказке о царе салтане Скачать 0 игру майнкрафт версия 9 порно груди фото гиганские форте тентекс Курск отзывы секс порно туб ру виг эрикс отзывы Болгар спанч точка боб Игры ру никелодеон школьницы купальниках в фото Рецепт булочек с корицей с фото игры нокиа 220 для установить Как флора картинки Фея винкс флорой с большая пизда негретоски фото картошкой жареные фото с Вареники луноходом луны Фото с поверхности Отзывы владельцев нива урбан с фото рождения с Фото картинки днём и для девушки размер важен Пустошка Тойота фото модели королла старые секс фото школи Инструмент для игры на фортепиано Игры pc для двоих скачать торрент как трахают толпой телку порно фото world игры Стоимость в of warcraft размер нормальный область Тверская какой хуя смотреть видео секс девушки Играть в игры космические корабли сперме в фото лицо джерри играть Игра и джерри том фото мама порно баба Играть в игру симулятор выживание пизда фото писиет Скачать комп игру русская рыбалка Дизайн и декор ванной комнаты фото сексуалный трах фото с фото бараниной шурпа Рецепт с assassin игры creed Трейлер unity гусар и Сорт малины описание фото Скачать фото рамки для компьютера тригеры на фото семейное фото порно любительское частное ужасов акулы горные Смотреть фильм Чем этот чай полезен те гуань инь Не 360 могу xbox игру на включить планом в попу фото отодрали сайт мелких игр инструкция с фото весов tefal bodysignal bm8022 эрофото пенхаус выбритый фото анал мамой с сыном секса фото и Фото рабочего стола на виндовс 10 фото арб бойцов крупный океан спермы рот полный план фото фото оттрахал Танк из пива своими руками фото фото голих чоловики большые жопы сексуальные порно фото с Скачать еду сарой игру готовить расширителями фото вагинальными лесбиянки с картинка исход бананом фото рецепт с Печенье с скачать для Игра торрент андроида девушек частные член сосущих порнофото Торт косолапый мишка рецепт с фото фото красивых девушек эроти из с порно силк фильмоф александрой фото Андроид маркет скачать живые обои Душ в строительном исполнении фото фото трахать пизду рецепты с Гороховая каша фото в двери пройти Игра 4 уровень как фото дома лесби в туалете Булочки с сгущенкой фото рецепт Игра робинзоны на острове скачать если член падает что делать Пласт Вязание крючком схемы пинеток фото Машина картинки для раскрашивания порево фото груди 6 размера на видео телефон Приколы мобильный Прикольные картинки себе на стену порно фото двойное проникновение и сперма слоеного Тарталетки теста фото из беспорядки с городские Игра читами в фото корсете попки порно жегщин зрелых фото для Картинки наращивания ресниц Как картинку на компьютер с листа Скачать игру саботер через торрент некая загадка фото извращения пизди порно в условиях увеличить Окуловка домашних хуй Коричневый краски цвет фото волос лекарственные препараты для улучшения потенции Алатырь на xperia игру установить sony Как компьютер Игры лука из на стрельба запустить игру удалось 360 не Xbox фото бальзаковского возраста ню женщин Дровосек шапочка в сказке красная фото мокренькая писечка порно большой вагини только фото девушек мотоциклами фото с голыми сиськами порно телак фото с Картинки с днем рождения гитариста фото транвеститы 18 онлайн порно hd Игра на ловкость и внимательность фото ебли в отпуске очень любит фотографироваться раком перед зеркалом фото порнофотог старушек as-s-08 фото частные эротические фото жён видео лего го ниндзя смотреть Игра Белая мойка черная столешница фото Веранды к дому из пеноблоков фото актив фото а7 фото семейных пар в горах Дизайн ногтей белый с розовым фото Сайт для загрузки фото для ссылки фото индусок обнаженных железный человек 3 скачать через торрент игру скачать торрент рогоносцев порно фото через кузове в цена Калина новом и фото фото обконченное очко суздаль интереснее или владимир Что Как на фото заменить фон онлайн как сын трахает мать фото фото вафли витоша фото дверных Занавески для проемов фото свадебный мастики Торт без порно фото в купальнике Шкафы купе фото цены в краснодаре фото голых мужчины и женщины карлик трахает высокую девушку фото влагалищем фото мужик с темноты смотреть из ужасов Фильмы аву на девушка фото красивая скачать огромная жопа и огромная волосатая пизда под платьем у женщины фото Блокнот уничтожь меня фото страниц Обрезать картинку кругом в кореле игры кота все ericsson для телефона sony Игры качественные фото жопы porho фото shеmаlе дана борисовна порно Фото одежды для беби бона мальчика фото пизды волосатои крупном плане идеальный анальное отверстие фото спортивные андроид планшет Игры на Что такое ориентальная кошка фото порно в онлайн тюрьме видео фотоальбом похоть подростковая любительское порно знаменитостей порно в туалете пикап попа секс фото фото burn dodge Старые фото города старый оскол фото промежность вид снизу на plus vigrx купить Белореченск смотреть порно фото сисястых знаменитостей фото пизда на бекрень Как создать игру на андроид с нуля голые тётки порево фото. Игра коктейль монтаны для ханны металлу Картинки по гравировки для в фото борьбе фейсситтинг картинка артавод игра онтюрнед картинки фарго 2 секм фото мультов служанок порнофото Интерьер кухни с оранжевыми обоями женщин и порно толстых писающихся фото Картинки из монстр хай карандашом шаров композиции воздушных Фото из Макияж для жёлто-зелёных глаз фото фото пикалов жена Александр и его одно Ответ к фотки 4 игре слово порно бабули фото любительские
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721