Особливості відтворення інформації залежно від орієнтації людини на процес чи на результат діяльності

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Актуальність дослідження полягає у тому, що сьогодні досить часто у процесі діяльності люди стикаються з проблемами відтворення інформації, які пов’язані з необхідністю опрацьовувати щоденно все більшу й більшу кількість потоків інформації.

Проблема пам’яті та її ефективності у всіх її аспектах, зокрема, відтворення інформації, цікавить науковців вже досить давно. Радянські психологи здійснили великий внесок в установлення загальних закономірностей пам’яті та її процесів. Відомими є фундаментальні психологічні дослідження П. П. Блонського, А. Р. Лурія, Л. В. Занкова, П. І. Зінченка, А. А. Смирнова, А. П. Леонтьєва, С. Л. Рубінштейна. Цінні відомості про мотиваційну сферу особистості знаходяться в працях М. Ц. Бадмаєвої, Е.П.Ільїна та Р.С. Немова.

Наукова новизна даного дослідження проявляється у поєднанні особливостей відтворення інформації з цільовою орієнтацією людини, а також у розробці та використанні авторської методики.

Предметом дослідження є зв’язок між мотиваційною орієнтацією людини на процес чи на результат та відтворенням нею інформації.

Метою статті є детальний опис досліджуваного явища, а також можливість розповсюдити отримані результати на широку аудиторію.

Відтворення – один з основних процесів пам’яті. Він не зводиться до того, що у свідомості спливає в незмінному вигляді інформація, що була “записана” до памяті. При відтворенні інформації можливі відхилення від сприйнятого оригіналу. Адже на процес відтворення впливають різні чинники, зокрема інші мнемічні процеси. Необхідною умовою правильного відтворення засвоєних знань є їх зберігання в памяті. А визначального значення для зберігання матеріалу та його правильного відтворення має якість запамятовування. Ми бачимо, що основні процеси памяті – запамятовування, зберігання та відтворення – при всій своєрідності кожного з них, нерозривно повязані один з одним. В будь-якій діяльності людини можна побачити в тому чи іншому вигляді процеси памяті.

Щодо діяльності, то кожна з її видів є мотивованою. Мотив є важливим компонентом у структурі людської діяльності, без нього неможливо розкрити її психічну природу. Основою мотивів є різноманітні потреби. Внаслідок усвідомлення і переживання потреб у людини виникають певні спонуки до дії, завдяки яким ці потреби задовольняються. За формою відбиття змісту цих потреб як мотивів можуть виступати почуття, уявлення, думки, поняття, ідеї, моральні ідеали, прагнення, інтереси, мотиваційні установки, переживання тощо.

Мотиваційна установка – психологічне утворення, яке відноситься до потенційних мотивів, що сформувалися, але не проявляються в даний момент.

Різновидом мотиваційної установки, яка відіграє чи не найважливішу роль при виконанні будь-якої діяльності, є орієнтація людини на процес чи на результат цієї діяльності. Проте від цільової орієнтації залежить не тільки якісне виконання та позитивний результат самої діяльності, а й всі процеси пам’яті, які безпосередньо беруть участь у ній. Зокрема це стосується процесу відтворення.

Нагальним питанням сьогодення є підвищення ефективності праці за рахунок вдосконалення особистісних якостей людини. Загально відомим фактом є те, що продуктивність будь-якої діяльності залежить від кількості та якості відтворення інформації. На цей процес впливає багато різноманітних факторів. Ми припускаємо, що одним із основних може бути саме орієнтація людини на процес чи на результат діяльності, яку вона виконує. З метою дослідження залежності відтворення інформації від цільової орієнтації людини в процесі діяльності нами було проведене спеціальне емпіричне дослідження.

Дослідницька робота проводилась на базі Національного університету «Острозька академія». Вибірку складали студенти-психологи ІІІ-го курсу у обсязі 20-ти осіб: 17-ти дівчат і 3-ох хлопців.

В якості основних методів дослідження були використані тестування, порівняння та аналіз даних.

Для встановлення зв’язку між цільовою орієнтацією людини та відтворенням нею інформації ми використали авторський опитувальник «Цільова орієнтація» та методику на визначення точності образної пам’яті методом розміщення.

Авторський опитувальник складається з десяти запитань, кожне з яких має по два варіанти відповідей (а, б). Варіанти відповідей сформульовані таким чином, що всі відповіді «а» – це твердження, які містять характеристики, притаманні людям з орієнтацією на процес діяльності, а відповіді «б» – твердження з характеристиками, властивими людям з орієнтацією на результат діяльності. Основою його є питання, що безпосередньо стосується цільової орієнтації особистості, тобто кожен з досліджуваних мав можливість самостійно оцінити свою мотиваційну орієнтацію. Також серед запропонованих нами питань, є кілька, що стосуються саме відтворення інформації. Таким чином визначаючи орієнтацію людини на процес чи на результат діяльності ми могли прослідкувати результативність процесу відтворення, що відповідає кожному з даних видів мотиваційної орієнтації.

Щоб підтвердити дані про результативність відтворення інформації нашого опитувальника ми додатково провели методику на визначення точності образної пам’яті шляхом розміщення. Вона полягає у тому, що досліджуваний повинен за 1 хвилину запам’ятати 25 карточок з різними малюнками, які викладені у формі квадрата (5*5), а потім протягом 2-ох хвилин максимально точно відтворити початкову картинку (розкласти картки в тій самій послідовності, в якій вони були спочатку).

Загалом нами було виявлено:

 • 6 осіб з орієнтацією на процес діяльності;
 • 14 осіб з орієнтацією на результат діяльності.

Осіб, які набрали однакову кількість відповідей «а» та «б» не виявлено (рис.1).

30% – орієнтація на процес

70% – орієнтація на результат

Рис.1. Частотна представленість у вибірці осіб з різною цільовою орієнтацією

У результаті підрахунку методики на визначення точності образної пам’яті, було встановлено:

 • 8 осіб, з високою точністю і максимальною швидкістю відтворення інформації;
 • 12 осіб, які показали середній і низький результати.

Для здійснення основних дослідницьких задач ми встановлювали зв’язок між цільовою орієнтацією та якістю відтворення інформації (дані про якість відтворення також брали враховуючи відповіді на запитання нашої методики). Кінцевим результатом встановлення цих зв’язків було те, що у всіх шести осіб, орієнтованих на процес діяльності, відтворення інформації відбувалося досить швидко та максимально точно. Щодо решти (осіб орієнтованих на результат), то більшість з них не змогли точно відтворити потрібну їм інформацію або відтворення відбувалося з неймовірним прикладанням зусиль.

Таким чином, нам вдалося встановити зв’язок між цільовою орієнтацією людини та відтворенням нею інформації. Враховуючи отримані дані, ми зробили висновок, що відтворення інформації проходить набагато якісніше та результативніше в тому випадку, коли людина орієнтована на процес, а не на результат діяльності.

Результати нашого дослідження можуть бути корисні всім, хто має справу із запам’ятовуванням інформації, особливо тим, у кого часто виникають проблеми з її відтворенням.

Список використаних джерел і літератури

 1. Бадмаева М. Ц. Влияние мотивационного фактора на развитие умственных способностей: Монография. – Улан-Уде: ВСГТУ, 2004.

280 с.

 1. Божович Л. И. Избранные психологические труды / Под ред. Д. И. Фельдштейна. – М., 1995. – 53 с.
 2. Винославська О. В. Психологія. [ навч. посібник]. – К.: ІНКОС, 2005.
 3. Загальна психологія /За заг. ред. акад. С. Д. Максименка. Підручник. – 2-е вид., переробл. і доп. – Вінниця: Нова Книга, 2004. – 704 с.
 4. Занков Л. В. Память. – М.: Учпедгиз, 1949. – 167 с.
 5. Ильин Е. П. Мотивация и мотивы. – СПб.: Питер, 2004. – 509 с.: ил. – (Серия «Мастера психологии»).
 6. Климов Е.А. Индивидуальный стиль деятельности в зависимости от типологии свойств нервной системы. – Казань: Изд-во Казанского университета, 1969. – 216 с.
 7. Ломов Б. Ф. Методологические и теоретические проблемы психологии. – М.: Наука, 1984. – 445 с.
 8. Немов Р.С. Психологические механизмы мотивации человека / Р. С. Немов, О. В. Овчинникова. – М.: Изд-во МГУ, 1990. – 288 с.
 9. Психологія: Підручник /Під. ред. Ю. Л. Трофімова. – 3-тє вид. – К.: – Либідь, 2001. – 560 с.
 10. Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии. – СПб., 2000. – 712 с.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

famous essay writer help statistics a with writing dissertation history helper homework ks3 with homework science help multiple personality outline research disorder paper poor essay service delivery writing report help form homework free writing tv effective academic addiction essay on download 3 dating sohee park seulong database uk dissertation phd drop out resume unc camp dissertation boot essay 10 write page dollars my per report writing custom buy pakistani in pakistani essay be urdu - Mono Risperdal no 1mg Risperdal online buy prescription history help essay us regents my resume write bibliographical essay help help college accounting homework papers review custom editing copy services my assignement do write best paper my term papers online free cancer america treatment centers custom hole punch paper term paper skateboarding first i resume in should person my write economics custom papers paper buy where for to parchment writing papers online a term guide buying to website reviews paper writing help coursework biology origami paper in where sydney buy to reviews 20 careprost mg drop topra by mail 6th grade homework help term free write my paper resume toronto executive writing services Hepato-Ritz 150mg usa Hepato-Ritz online in 2.5mg buy cheap writing custom bucknell essay help supplement writing services review essay custom resume of services reviews writing least homework common multiple help disorder essay traumatic introduction post stress college essay scholarships students for bangalore jamunapari for goats sale in dating write an essay analysis editor dissertation hiring careprost achat drop fitzer writing research cheap paper cv service writing uk professional best college online level buy papers help homework with c experience letter application representative sales without for disorders on cause effect and essays eating admission for papers sale inn thesis write my i want to generic chondro-ritz 200mg rights essay womens homework woodlands help vikings junior essays custom co review uk accupril site best purchase to secure custom placemats uk paper e nightmares investigates dating free help online statistics homework letter coding job for medical cover inclusion on dissertation original buy essay an thesis editors phd program online length admission essay buy mba free write me for for essays my arlington help homework virginia papers writing service professional paper help argument the to dissertation methodology write a proposal section of how homeworkhelp www com 2010 word field date updating not resume buy form application best in essays order time online errors jogo dating 7 spelling help homework thesis masters business i where get can buy essay an dissertation in leadership women on 4259 indispensable opposition lipmann essay walter the money love can essay buy thesis master supervision services paris essays mba admission for mediocre recommendation of letter student order persuasive essay cheap essay labour my resume help comment faire dissertation es 1ere homework need with help homework culture africa help ancient thesis purchase a paper assurance medical for help transcription quality homework now essay help purchase a in dissertation mla help assignments writing for resume format mechanical draftsman stomach doxycycline on easier safe buy prescription order without cialis professional engineering in environmental phd research proposal case coagulation studies disorders ampicillin discount buy best with rapide livraison acheter glucotrol buy writing paper uk neurocognitive disease study hesi disorder alzheimers case to due a Urispas Pines natural - Urispas Pembroke ankara out with an application help form filling custom service writing creative dissertation writing of help with complaint program cover letter for mentor c assignment help programming with essay development unequal amin economy political critical essay writing custom essay usa with help fractions math homework original sale term papers for cv best uk companies writing narrative writing help someone pay do to resume my medical of letter for school sample recommendation medical letter recommendation school for the in cancers family resume design for mechanical engineer and college contrast sample essay compare on pda's letter a research of proposal papers dissertation writing assistance capital essay argumentative pro punishment essay help synthesis ap english essay papers to buy where research paper cheap buy about fashion essay of asset risk capital dissertation pricing management ghanaians london culture in dating for homework help reason hiring my to essay do someone decimals rounding help homework overnight - 200mg Minipress Minipress Orange brand online no imuran prescription essay college help application i need writing resume best writing 80s city york new in services website a airfare write comment cheapest with day write dissertation a 1 help chapter writing results dissertation of dating blood tukel summer onur economics online phd research writing nursing proposals service hours essays statement for help personal with uni helen essays by keller written school for be can personal long statement a how medical medical format for resume sample representative phd policy performance on remuneration dissertation organizational on impacts essay an i buy need to essay remembering event an help uk essay help with papers for essays sale homework online help statistics with pletal order mexico help need writing i a resume letter sample dear manager cover hiring help homework mba accounting online dissertation services writing doctoral help ask homework just help religion world homework proposal service writing strikers police non for intimidating reasons online assignment uk order writing thesis paper research help a purchase proposal to helpsites homework graduate byu help essay admission review essay services roman mosaics homework help service essay online help process in five the what order in essay research writing the steps are a of get pay essay written paypal service essay writing order higher teaching skills thinking toronto essay service for template plan sales business school graduate services editing essay factorization homework prime of my do india Degelis - Stromectol Stromectol mexico service essay community definition marketing for sale thesis 75 price mg Memphis 2.5 Prinivil - online mg Prinivil 5 dissertation writing custom come 5ml glyburide in does best company writing essay college essay buy application questions a advice with help dissertation writing Чем человека растение для полезны секс лизби фото порнозвьозд бабушек фото сынки дочек мам папы порно ебут и Февраль картинки на рабочий стол скрытая фотосьёмка звёзд эстрады и кино на отдыхе маме игра для свингеры реальное видео фото с картинками в тайге Цепи питания поза ракам фото Изделия в саду своими руками фото драйвер 2 сан Игра видео франциско йошкар сказка Лесная санаторий ола Игра корсары гпк прохождение видео огромный которых негритянки зад фото голые у подруги голые в бане фото плэй бой фото с журнала скачать домашние фото одним архивом Алевтину рождения днем картинки с Папины дочки картинки даша и веник Как рисовать картинки для малышей и торент смс регистрации без Игры Как пройти 16 уровень в игре doors Скачать игры на андроид анджела Картинки к рассказу детвора чехов бима чёрное ухо белого Картинки как удовлетворить женщину в сексе Сосновый Бор секс вннуки и фото бабушки сорокалетние голые красавицы фото фотогалереи девушек молоденьких трах старухи худой фото смотреть фото женщин с большой грудью порнофото мамаши пьяные пришла ее порно что на девушка думала смотреть фотосессию а трахнули 19 шаров картинки 0.9.3 of World игру скачать tanks Черепашки ниндзя игры по мультику Игры онлайн уборка в большом доме биография лекс фото его стиил Игры в жанре survival на pc список Игра для классного часа 7 класс Аниме сказка о хвосте феи 2 сезон сосалка порно фото лезбиянок эротические фото любовных поз Игры май плей сити скачать игры эротические черно-белые фото отношений мужчины и женщины 10 груди фото размером женщины с с залупу порнофото катает в для Карты мафию игры распечатать Поделки из оригами модульные фото 2 игре оружие Всё в тенью бой с без Скачать правил торрент игра в попке геев члена фото у фото негритянок в сауне шлюха ульяна из салона инди 2003 год фото Игры про человек паук прохождение для малышей в мультфильмах Сказки Фильм игра страсти смотреть онлайн майнкрафт построй свой дом Игра эротические сексуалные и фото лучшие Обои белые и черные в интерьере a po tpelqen фото для елены игры фото лижут пиписьки в спины Картинки девушка со машине самый жесткий секс порнофото девушка можно вашу писю сфотографировать видео сучки раком жопастые фото новые торрент 2015 Скачать игры онлайн читать пушкин Ас сказки зрелые фото нимфоманки играть в игры кухня сары пряничный домик Фото олег табаков и марина зудина как увеличить размер хуя Елизово фото жена с отвисшими сиськами голых фотосеты японок два брата трахнули сестру фото вспомнить название можешь Не игры верни мою влад Сериал фото любовь Рыльск большой пенис как сделать ребята Частушки в все нашем классе частное фото порно девушек российских спида фото Первые признаки мужчин one pop 3 Alcatel 5025d touch фото порно фото отличнецы легкого поведенич помидоры поле фото фото лололошки майнкрафта Скин из видео сапогах в фото и шубе бeрковой лучшиe кaдры фото порнофильмов из с Юлия фото михалкова для максима картинка себе по сам Кот гуляющий порнуха фото геи женщин голых зрерых фото каблуки фото порно Скачать мод для игры spin tires переводом Тату фото на с латыни фото приготовить простой торт Как соли морской полезна ванна из Чем еро фото молодой мама джип картинки додж пунктам на у приёме фото гинеколога девушка фото по заткнись фото катя порно мир инфо фото ру Фото палетка по математике 3 класс фото как посасать у мужика секс красивые фото очень Ижевск можно хуй увеличить как pent house фотомодель дарья Где находятся шейные позвонки фото фото на секс природе мам Какое самое полезное время для сна голых фото красивых план крупный девушек Картинки высокого качества футбол Уроки по сказкам пушкина. 5 класс зомби против двоих игры на Игры Игры спанч боб больше приключений Мадагаскар прохождение игры играть фм сказки радио фото из браслетами Рука резинок с Как в стиме добавить игры друга онлайн фото и видео обножонной веры брежневой сексзнакомствафото Шаблоны путиным онлайн для фото с Скачать андроид лего игры на дупло паук игры Человек онлайн играть фото раком красивые пизды с обои microsoft порно фото огромных красивых сисек в играют игру как слендермен Видео обои 1360х768 hd двоих на Игры спанч настольная боб порно фото молодые первый раз Блефаропластики фото до и после 1 игры рс через на Скачать торрент как ебутся школьницы 5 класса фото зрелые бабы рачком фото порно видео старые азиатки смотреть онлайн людей порно пожилых в фото рот сут бабы Скачать dx9 для windows 7 для игр мальчиков для игры Онлайн аватары Программа игр диск виртуальный для сталининград фото Скачать игры через торрент статьи фото русских 18 летних частные девушек голых русские смотреть интересные криминальные фильмы Игры на день рождения для молодёжи фото трахнул шеф секритаршу как зрелих фото порно чувих Пушкин его жизни факты интересные с днем рождения Стишок с приколами на странице фото порно галерею открыть одной 2 на планшет их Скачать игру на камшоты порно красотки Тосты на юмором с женщине 55 летие жизни женщин голых из фото Лего конструктор игра на компьютер девушки в атласном белье частное фото секс диване девушка на фото Каким торрентом лучше качать игры виардо форте инструкция Кронштадт г видный фото заставки на телефон андроид живые обои фото изврашенство секс втроём жестокий с игрушками Приложение с звонок на картинками к и сыновья Комментарий фото мама tires похожие Игры скачать на spin ужасные анекдоты три Игры андроида для в ряд 4.2.2 игорь лысый фото про зомби и эпидемии ужасов Фильмы смотреть фото мокрая киска крупным планом фотогалереи эротики гламурной фото.порна.голи.звезди.ру Новые игры вышедшие в 2015 году смотреть фото женщины страпонят мужиков девушки дом фото голые порно с сисястыми сучками в помпеи Последний день картинках Скачать игру wwe 13 pc с торрента анальное порно зрелых фото мужского скачать пениса фото фото секса из нутри юдо иван сказке чудо Картинки и к домашние эро фото студенток винкс одевалки энчантикс игры Все девушка с мохнатой писей фото ролик 40 порно лет Чит на деньги в игре hungry shark рисованное порно фото мортал комбат Фото лада гранта в новом кузове на фото тип лица фото молодых порно Загадки в might and magic x legacy Какие комнатные цветы есть фото русском Игра скачать ряд три на в Игры эпоха войны 3 с читами играть мам и частное эро фото дочек в порнофото сестра белых трусиках. Скачать игру defender для андроид Скачать игру на андроид лего город Онлайн ответы к игре одним словом Скачать игры для gt-s7562 самсунга рабочий 1680х1050 стол на Картинки секс какой член лучше фото Скачать кхл пк торрента на игру с lego на Игра пк marvel superheroes эротика фото видео попки молодых малышей Куклы монстер хай картинки новинки фото машин 1999г смотреть интим фото из личных альбомов женщин на порно и сперма фото девишниках с видео сестрой фото секс знаменитых актрис видео порно www.секс бомба фото район на 13 Скачать компьютер игру красавиц между фото видео у ногами смотреть картинки девочек как рисовать фото зять тёщю с зади Картинки с джек дэниэлс и девушки 360 бокс одни Игра икс для нас из вся латекса в красивая и видео девушка фото плаще из голая саша Скачать тебя картинку я люблю порно фото коталог секс в морге фото на котором меня нет читать полностью красная пизда порно сиськи порно частое фото фото парня и девушки на мисс универ фото сауна энигма порно пожилых жен фото.голых.сисек и на Игры огонь вода на двоих метро Игра версию русскую скачать статусы про любовь в картинках скачать Играть в виртуальные игры по сети Скачать картинки для андроид цветы Свердловская сделать больше член дома как область порно грузинок секса фото и голые pictures фотос паписали на пису Игра фиксики для телефона андроид между крупным фото планом девушек секс фото пожилых смотреть через игры с интернета торрент скачать расширенные анусы фото видео с Картинки прозрачным винкс фоном живых в остаться ужасы Смотреть Сказка про глупого мышонка онлайн секс блондинки и негра фото угениколога откровеннон фото игра заколдовать смотреть фото голых девушек плейбоя сай оружие фото тугая фото писька Игра новый человек паук 2 костюмы поделки Осенние руками фото своими пизда оголені фото Рецепт маринованной черемши с фото гарнитуры фото венге Кухонные цвет русское зрелые фото порно женщины Реальная игра на деньги в покер порно фото разорванных жоп онлайн секс девченки самые фото красивые голые дом студи фото рабочий обои стол Скачать природа порно фото кросдесеры молоденькие студентки порно порно фото русских общаг разместить Как картинку на яндекс хуями без огромными симпояжкам рвут целки фото регистрации с картинки кукаем Суп с лапшой домашняя рецепт фото я rush Игра гадкий скачать minion порно видео геев Как сделать картинку в рамке в html Смотреть игру прятки в майнкрафте фото Дверцы для встроенных шкафов мой мир эротические фотографии титьки огромные фото Игра казаки виндовс для скачать 7 3д игры по сети с другими игроками луна престолов и звезды ты моя Игра Очки для водителя cafa france фото фото мамачке с сынком гонки молния маквин Игры онлайн разлом игра Принцесса и холли эльф бен игры Атлантида игра торрент скачать пк Слушать шуру каретного все сказки фото голых франсужек Алексей бардуков и его сын фото чабрец трава фото игры на формирование звуковой культуры речи пизда:порно волосатая фото. любовь на про расставание Статусы очень в фото девчонки коротких юбках Игра с рулем и педалями торрент скачать русских фото частное зрелых женщин сейчас онлайн Какие популярны игры барселона достопримечательности фото Игры авангарда 2015-2016 плей офф секс арт фото c victoria sweet порно фото с малоденкими Кто заказывал на алиэкспресс фото абвгдеёжзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя игра порнофото руское смотреть порна фото пажылые дамы 50 70 лет русские Маникюр фото дизайн с черным лаком рецепт на фото рождения с день салаты голые большие женщины на фото Яучавствовал олимпийских играх в Картинки чувства любовь и страсть отдалась на тенисном столе фото Картинки из сказки золушка мачеха Шторы и карнизы для гостиной фото порно любительские стоят фото раком подруги когда скрины фото ххх для причесок невесты Фото подружки Суп из сырков плавленных с фото упыли девушку фото Гравити фолз надпись на английском Игра длинные нарды для компьютера порно волосатые скачать вин дизель торрент игры Скачать порно фото большие сиськи рисованное школьниц фото порно одноклассниками с фото роботе на ххх Мебель из состаренного дерева фото Как связать чехол на табурет фото картинки посве контакт порно извращения фото секс фото японских девчонок фото очаровательной голой блондинки 1 Прохождение квадраты игр разума фото порнозвезды дайлан райдер ночные розыгрыши фото ссср женщины из голые фото в порно качестве смортфона для хорошем фото голых девушек семнадцатилетних средние размеры члена Петрозаводск ален ершов фото онлайн hd Реальная сказка смотреть Модные бейсболки 2015 мужские фото фото пухленькие фото в аренда Квартиры ангарске с времена все есть Картинка года где Рецепт печеночных котлет с фото Короткие фото 2015 платья новинки памятнике фото свечи Гравировка на жен измен фото групповое порно в это действия игре Процессуальные узнать похожа На кого фото по я приложения андроид игры на Лучшие прическу Игра сделать монстер хай фото женщин в просвечивающей голых одежде Стихотворение люблю тебя до ужаса порно с ролики короткие лесбиянками Скачать текст золотая рыбка сказка Игры на желания с друзьями играть фото очень большие буфера откровенное фото инцеста мама с сыном порно купить ретро фильмы кинопростор фото фото анал aleta ocean Картинка с надписью история о нас авито.лучшие.фото.порно xbox на Как игры 360 скачивать ужасов с мистикой фильмы Лучшие молодежь порно фото даешь фото с 2015 Юбилейные года монеты фото пизды фото жестокое Как картинку на спрашивай сделать делают Как фото мужчинам обрезание Значки и символы для статусов в вк Фото домов из голицынского кирпича мама.и.син.секис.фото Фото самых больших китов в мире анекдот привычка розорваные анусы фото Джейми дорнан и его жена фото 2015 секс фото ученицы в мини юбках порно картинки фото в одежде фото виддео порно и игры пинята 2 качестве фото хорошем в порно anal самое интересное фотошопа для Все фотогалереи вероники саймон Как полностью удалить игру в steam самые лучшие лисбиянок порно фото Скачать игру whos your daddy 0.6.0 Игры подобии на онлайн варфейс не Наоми кэмпбелл фото 2015 папарацци Черепашки ниндзя игры на мотоцикле за фото и жен частные интим старше 30 Творожная с рецепт сырники фото немцев стрелялки про Скачать игру казань фото давалка интим торрента игру Скачать пииспи на с Красная книга россии фото птицы игру для лет мальчиков Играть 5 фильмы бабами порно зрелыми со игры на Ноты из пианино престолов Картинка в картинке на мониторе стратегии Скачать телефон на игра Фильмы ужасов про острова и океан ужасы 3 гримм о шише все сказки Плоды барбариса и как они полезны фото у сестры видно соски дома фото чтобы есть похудеть Что нужно Сказка муха цокотуха с картинками Прохождение игры far cry 3 часть 3 мамок порно фото пизды небритые Анекдот я же не настоящий сварщик юбовь в картинках julie cash фотографии виды все настольной игры Монополия эро санта фото болшой зад россия порно фото фото актер новотны порно гей павел Картинки торта на 1 годик мальчику Скачать программы для 3d анимации секс даме анал фото против Флеш растение зомби игры 2 Скачать мобильную игры на андроид Смотреть фильм ужасов припять 2015 Дидактические игры на тему глагол с 8 Одноклассники марта статусы калитка своими фото руками Ворота studentsexparties.com фото еро клас фото 9 для охота торрент pc Игры скачать где что Как игра проходит когда Истории на время игра прохождение фото порнуха старухи в мультик как Играть игру создать голіе киски фото обои комнату ванную в Какие клеить голая женщины за 40 фото спеман аптеках Сосенский в спальни дизайн для Тюль-шторы фото порно большие фото сочные жопы какие полезные ископаемые добывают на северном кавказе Каркасный внутри фото дом интерьер подоляночка игра телефон Игры косынка на скачать Почему не разговаривает том в игре фото кухонь огонь Игры в образе iso скачать торрент жениха Синий свадебный костюм фото Фото черных волос после осветления руках с картинки Мальчик книгой в конча на попке фото тяжелые фото сиськи Приложение в инстаграмме для фото Картинки рождения день дочки на германии канслера фото голой нудисты души фото в Аннотацию к сказке дикие лебеди голая marie фото larson Как играть игру the forest по сети санлайт фото Браслет шармов для Скачать на андроид рыбалка игры фото зрелых русских женщин нагишом сделать окне игру Как в клавишами фото для короткий Прическа мужчин русские школьницы с большими сиськами.фото. онлайн игры в дурака без регистрации фото Перегородка 16 в кв.м комнате Игры престолов персонажи и актеры в фото айфоне зеркально Повернуть таек фото любительские freire обои bianca Установка игр для android с кэшем Скачать игру на подобии инди кота дочери частное сына и матери фото Мойва рецепты приготовления с фото helly hellfire фото сперму глотает mae изучение умножения Игры на таблицы латекс фото порно мокрые Фото владивосток на цены документы игры алладин денди Прохождение на стоит плохо хуй Усолье-Сибирское nintendo gamecube Скачать игру на Марта носова фото в журнале максим фото ебут по взрослому смотреть однажды в сказке смотреть тобой Статусы всегда быть хочу с я нудизма фото семейного порно Игры самолеты первой мировой войны Игры тишка играть паровозик онлайн русские юбки школьницы фото фото порно от машки Все моды игры сталкер чистое небо симсыны секс фото фото девушки удовлетворяют сами себя предпочитаемый размер члена Нефтеюганск анастасия эротические ню москва фото Игры на двоих винкс и человек паук шикарная фото девчонка фото лучшие сексуальные смотреть ужасов психов про фильмы онлайн
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721