Особливості створення іміджу українського політика на прикладі кандидата у президенти Арсенія Яценюка

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Імідж є надзвичайно складним феноменом, який створюється на ґрунті надто специфічного сплетіння інформаційних, емоційних і діяльнісних чинників. Це поєднання раціональних та ірраціональних чинників впливу на суспільну та індивідуальну свідомість потребує комплексного, системного підходу до вивчення цих проблем на основі використання як наукових методів політологічних і соціопсихологічних досліджень, так і творчих методів.

Імідж як універсальна категорія може бути застосована до будь-якого об’єкту, що стає предметом соціального пізнання: до людини, організації, регіону, країни, професії, освіти, до торговельної марки, до окремих споживацьких характеристик матеріальних об’єктів і свідчить про те, як виглядає об’єкт (людина, підприємство, товар) в очах оточуючих. Політичний імідж є своєрідним відображення суспільного уявлення про ідеальне втілення тієї чи іншої соціальної ролі, та уявлень у виборців про конкретного політика, шляхом    узагальнень і емоційних переживань.

Актуальність: в сучасних умовах, з урахуванням неоднозначного державотворчого процесу в Україні, проблема формування іміджу політичного лідера набула важливого як теоретичного, так і практичного значення. У політиці вдало сформований імідж політичного діяча визначає перемогу на виборах, і успіх політичних партій в значній мірі зумовлений їх лідерами, бо в умовах існуючої політичної культури, увага потенційного виборця концентрується на особистості, яка репрезентує цю партію. Це пов’язано із специфічним українським феноменом так званої «персоніфікації» політики, що практично актуалізує проблему формування іміджу політичного лідера. Останнім часом політичні діячі стали звертати значну увагу на формування своїх іміджів. Саме тому, на сьогоднішній день важливим при розробці політичних стратегій є дослідження особливостей формування іміджу українського політика.

Наукова новизна: названі особливості іміджу українського політичного лідера, який характеризується поєднанням теоретичних та практичних аспектів, які розкривають новизну базової концепції даного процесу. Також сформульовані авторські рекомендації щодо формування іміджу політика, які можна застосовувати у політичних кампаніях в Україні.

Предмет дослідження: імідж українського політика Арсенія Яценюка, його різновиди та відмінності залежно від його виду та етапи формування.

Останнім часом проблема формування іміджу політичного лідера стала актуальною потребою нашого політичного життя. Політичний імідж у даний час є найважливішим чинником, з яким змушені вважатися політики, що бажають прийти до влади чи утримати її.

Політичний імідж – це своєрідне відображення суспільного уявлення про ідеальне втілення тієї чи іншої соціальної ролі, це набір стверджень і уявлень у виборців про конкретного політика, шляхом узагальнень і емоційних переживань. [3, с. 168]

Суть політичного іміджу лежить в природі соціального стереотипу і його впливу на масову свідомість, тому імідж політичного лідера створюється на ґрунті специфічного сплетіння інформаційних, емоційно-комунікативних і діяльнісних чинників.

Робота з іміджем політика в рамках виборчої кампанії – це серія кроків, які носять технологічний характер, мова йде про методи підготовки, організацію і впровадження іміджу. Політичні технології, які застосовуються при створенні іміджу політика – це комплекс заходів (передусім інформаційних, але підкріплених відповідними організаційними, кадровими тими, кадровими ресурсами), спрямованими на створення позитивного іміджу (як окремого політика так і політичної партії) та, відповідно – послаблення позицій опонентів. Побудова іміджу політичного лідера можна зазначити як комунікативне програмування, оскільки перед виборцями проходить вибір форматів найбільш сприятливих для виборців. Політичний маркетинг та менеджмент, PR, політична реклама та пропаганда використовуються як технології створення іміджу політика. [2, с.14-15]

У вітчизняній політичній культурі особистості лідера традиційно відводиться центральне місце, політичний вибір багато в чому персоніфікований. Приймаючи електоральне рішення, виборець найчастіше орієнтується не на програми, а на особистісні якості кандидата. Іншими словами, щоб претендувати на перемогу, політик повинен демонструвати якості, які відповідають – в очах масового виборця – його політичним перевагам. Про зовнішність, манери, ораторські здібності політика кожний виборець може судити сам, побувавши на зустрічах з кандидатом та на інших публічних заходах. Крім того, про програму та діяльність можна робити висновки зі слів кандидата (через звернення та виступи) і спостерігаючи зовнішню рекламу, читаючи листівки та буклети, які розповсюджують. Якщо використати термінологію Почепцова Г.Г., то це пряма іміджеформуюча інформація (та, котру людина отримує при безпосередньому контакті) [3, с.345].

Безумовно, на електоральний вибір впливають і такі чинники: склад виборчого округу; рівень матеріальної забезпеченості більшості жителів. Наприклад, інтелігенцію привертають насамперед якості кандидата – рівень освіти, передвиборча програма; робітників – захист їхніх інтересів, соціальна приналежність кандидата. Для молоді цікаві біографічні дані. Для людей похилого віку дуже важлива партійна приналежність, а також проживання кандидата в одному з ними регіоні. Таким чином, створення іміджу націлюється на те, щоб виборці побачили в кандидаті ті якості, якими, напевне, хотіли б володіти самі. Стосовно формування іміджу (слід зауважити, що свідомість натовпу не може сприймати політику, не персоніфікуючи її: для нього значно важливішими є люди, ніж ідеї [1, с.139]. Однак спілкування з політиком дуже рідко буває безпосереднім, найчастіше виборцю транслюється образ політика ЗМІ. Це так звана непряма іміджеформуюча інформація (та, яку людина отримує «через треті руки»).

Формування української культурно-політичної еліти має свої дуже важливі особливості, без з’ясування яких неможливо по-справжньому розібратися в питаннях її іміджу. Тут варто враховувати й історичні традиції, і соціальні стереотипи, і особливості української політичної культури, і, може бути в першу чергу, своєрідність історичної долі української еліти. У сучасних умовах сутнісні питання формування нової генерації політичної еліти цілком домінують над практикою політтехнологів, іміджмейкерів по створенню іміджу конкретного кандидата. Такі технології для політичного життя нинішньої України мають, безумовно, другорядне значення. Разом з тим недооцінювати сучасні ефективні політичні технології в цьому плані зовсім не слідує. Як уже згадувалося, досвідчені іміджмейкери в даний час здатні за короткий час «розкрутити» того чи іншого претендента на виборну посаду і привести його до перемоги.

Імідж політичного лідера формується на підставі реально властивих певній особистосі характеристик, але у відповідний спосіб «препарованих» спеціалістами (іміджмейкерами), саме вони дозволяють лідеру здійснювати свої функції, в тому числі переконувати електорат у правильності вибраного рішення. Електорат не так цікавлять самі по собі об’єктивні характеристики політика, як конкретні переваги для кожного з них. Політик  входить в ті ролі, які очікує від нього населення, навіть тоді, коли він не володіє необхідним для  іміджу набором характеристик. Але масова свідомість, діючи в умовах неуважності і розірваності свого сприйняття, у будь-якому разі допише в його образ необхідні характеристики. Тобто, існує деякий постійний набір якостей і рис, які обов’язково повинен демонструвати політик.

Разом з тим необхідно назвати ще одну надзвичайно важливу складову всієї діяльності по формуванню іміджу лідера, що у сучасній політологічній літературі називають позиціювання. Даний пункт припускає визначення і публікацію всієї системи ідейно-політичних і програмно-практичних позицій кандидата з урахуванням установок його найближчих конкурентів. У зарубіжній політичній практиці ці питання носять сугубо конформістський, тактичний характер і зводяться до пошуку вільної ніші на політичному ринку країни.

Для створення відповідного іміджу зарубіжні політтехнологи використовують схему політичного позиціювання на основі таких принципів: «бути найпершим», «бути найкращим», «бути найменш дорогим», демонструвати «чим ми не є», враховувати особливості різних вікових груп [1, с. 175-190].

В українській дійсності ситуація склалася трохи інакше. По-перше, наше суспільство пережило період корінної соціальної трансформації, у результаті якої змінилися самі основи ідеології державного будівництва – на зміну утопічним комуністичним ідеологам прийшла орієнтація на суверенітет, ринкові відносини і демократію. По-друге, українці початку 90-х років вийшли з тоталітарного суспільства, життя якого максимально ідеологізована і політизована. Звідси й звичка сприймати кандидатів через їхні ідейні погляди і політичні програми. Усе це не могло не відбитися на особливостях позиціювання вітчизняних претендентів на виборні посади, на їхніх політичних характеристиках і рекламному іміджі. У зв’язку з цим кожен український політичний лідер і в нових умовах прагнув до того, щоб за традицією дотримувати визначеної ідейної орієнтації, вписуватися в існуючі ідейно-політичні плини. Однак ідейний фактор у наш час усе-таки поступово відходить на другий план.

Багато представників української політичної еліти змінили свої погляди. Частина з них пристосувалася до нових політичних реалій, однак для інших це стало не простим актом мімікрії, а результатом болісного пошуку нової життєвої позиції. При цьому варто помітити, що тепер, в умовах твердження вільного політичного ринку влади виникає потреба в яскравих лідерах, що володіють визначеною позицією, професіоналізмом, високими моральними якостями і патріотизмом. Раніш, у нашому тоталітарному минулому усе виглядало трохи інакше. Був широко розповсюджений типаж лідера, що мімікрував під своє оточення. Це стосувалося зовнішнього вигляду, одягу, поводження і демонстрації єдності ідейних . Приміром, широко відома фотографія членів політбюро хрущовського періоду, з якої ясно, що усі вони носили навіть одинакові пальто і капелюхи, виділитися мав право тільки генеральний секретар (кольором костюма).

Іншими словами, іміджеві методики можна вважати одним з найважливіших і діючих засобів у сучасній практиці політичної самоорганізації суспільства. Іміджмейкери, створюючи, аналізуючи і впроваджуючи політичний імідж лідера в суспільну свідомість, насамперед, звертають увагу на фізичні, комунікативні, політико-психологічні дані лідера, оскільки особистісні характеристики мають велику емоційну прив’язку до аудиторії, легше проникають у масову свідомість і міцніше засвоюються.

За багато років існування парламентської демократії і політичного ринку в західних країнах накопичений значний досвід формування іміджевих кампаній, розроблена їхня докладна типологія, що далеко не в усьому задовольняє українські традиції політичного життя і наш менталітет, а також виниклий зараз попит на вітчизняних лідерів.

Особливо актуальним стало питання про імідж харизматичного лідера, що впливає на суспільну думку і політичні процеси в суспільстві. Фахівці затверджують, що вчинки таких політиків найчастіше суперечать раціональній логіці, їх неможливо «прорахувати», угадати, однак ефективність діяльності харизматичного лідера завжди надзвичайно висока.

Останнім часом у суспільній думці зростає інтерес до політичних лідерів, що могли б викликати щирі симпатії в більшості населення. Такий кандидат, очевидно, повинний синтетично сполучити в собі якості попередніх типажів з високим професіоналізмом, моральністю і патріотичною відповідальністю перед своїм народом, здатністю об’єднати зусилля мільйонів і очолити рух по кардинальному поліпшенню положення в країні.

Таким новим політичним лідером  намагався стати Арсеній Яценюк , який 5 квітня 2009 року оголосив про свій намір висунути кандидатуру на пост президента, що і стало причиною раптової рекламної кампанії політика, яка  почалася з 22 травня, одразу після того як він подолав віковий ценз для участі в президентських виборах.

Арсеній Яценюк увійшов в українську політику як уособлення чогось нового, свіжого, але потенціал тих, хто готовий підтримати «третю силу», виявився зовсім невеликий. Головний його мінус в тому, що багатьом не подобається його зайва молодість.

Спочатку Яценюка підносили як продовжувача справи «батьків» – Віктора Ющенка і Юлії Тимошенко. І це була правильна подача, оскільки сам Яценюк на роль «батька» ще не дотягує, йому потрібно було зображати «сина-підлітка», який хоче примирити «батьків». У цьому разі йому потрібно було заручитися підтримкою або Ющенка, або Тимошенко. Проте кандидат ударився в критику уряду і дистанціювався від чинного Президента.

Моніторинг телепростору показує, що А. Яценюку поступалися інші кандидати у плані присутності в телевізійних програмах. Протягом літа і осені А. Яценюк – мабуть, єдина людина, якого аудиторія одного з головних політичних ток-шоу країни, «Свободи на Інтері», завжди сприймала позитивно. Для цього навіть йому не потрібно було говорити, досить вийти на трибуну, посміхнутися своєї скромно-чарівною усмішкою, і людям одразу ставало зрозуміло – саме так і має виглядати чесний, розумний, а головне, новий український політик.

Потрібно відзначити, що опоненти А. Яценюка обрали неправильну тактику боротьби з ним, представивши його у вигляді ставленика олігархів. Цілих кілька місяців велася кампанія про те, що Яценюк – ставленик Фірташа. Потім його почали прив’язувати до Пінчука. У результаті виявилося, що до фінансування кампанії Яценюка олігархи відношення не мають, а люди, яких називають в числі фінансистів Арсенія, в клуб олігархів зовсім не входять.

Однією з технологій, яка була використана для створення  іміджу Арсенія Яценюк була політична реклама, яка і остаточно заплутала електорат, адже викликала на підсвідомому рівні відчуття жаху і наступу ворогів. Фахівці вже встигли розкритикувати Арсенія Петровича за його образ «супермена», героя-рятівника. Його передвиборчу кампанію вже встигли охрестити, як зразок найпровальнішої кампанії за всю історію українських виборів. Варто зазначити, що спочатку його кампанія була досить таки вдалою. Яценюка сприймали, як «нове обличчя» української політики, але згодом, коли Арсеній Петрович кардинально змінив свою передвиборчу риторику, його рейтинги пішли на спад.

Політик «нової генерації», а саме до такої категорії відносили Яценюка, став будувати свою передвиборчу платформу на заїжджених роблемних темах суспільства, уподібнюючись до тих політиків, які є нині при владі. До моменту поки Яценюк, на фоні владних сварок та конфліктів Тимошенко і Януковича, мовчав його рейтинги стрімко зростали, але коли він почав відкривати рот його рейтинги різко почали падати.

Старт його передвиборчої кампанії, фактично, розпочався ще з того моменту, коли він покинув пост спікера, тоді Яценюк ніби вийшов сухим із води, адже незадовго до цього почалася затяжна політична криза підкріплена кризою економічною. Становище сприяло до того, що влада, буквально, валялася під ногами і єдине що вимагалося від Яценюк – підняти її та взяти в руки, але завдяки старанням політтехнологів, Арсеній Петрович упустив цей момент.

Аналізуючи його образ, як цілісне явище, не можна не зважати на незвично молодий вік політика та на ту стрімку політичну кар’єру, яку він встиг собі зробити за відносно не великій відтинок часу. Кар’єра у Яценюка стрімка, але осколочна. Люди не бачать в ньому професійного менеджера. реалісти і чудово розуміють, що до президентства йдуть роками. Що кар’єра політика складається не тільки зі злетів, але й з падінь. А Арсенія Яценюка ще не бачили в падінні, не бачили в критичних ситуаціях. Він молодий та енергійний професіонал своєї справи, який доволі легко справляється з функціями лідера та вміє формувати позитивне враження про себе. Його цільова аудиторія – це молоді люди, а тому акценти в його іміджі розставлені відповідно до уявлень молодих людей. Так Арсеній Яценюк любитель з’явитися в кадрі спершись на стіл, невимушено та з готовністю до дії. Він також може дозволити собі бути без піджака чи розстібнути верхній ґудзик сорочки. Але, в основному, Арсеній Петрович віддає перевагу класичному діловому стилю в одязі та пастельних тонів сорочкам.

Після офіційного старту передвиборчої кампанії Арсеній Яценюк, очевидно, відчувши весь смак ролі кандидата в Президенти, почав поводитись більш рішуче, інколи навіть відчуваючи себе дещо вільно в поведінці та певних висловлюваннях. В цілому образ кандидата Яценюк є дуже спірним. Він приміряв на себе те, що йому не пасує. Володіючи хорошим почуттям гумору, він створив собі образ революційного реформатора, а його рішучий погляд з плакатів лише підживлює сумнів у вдалому формуванні образу. Насправді ж, Арсеній Петрович дуже легко знаходить спільну мову з людьми, його посмішка була його родзинкою і саме її варто було використовувати. Щирість та безпосередність – це ті якості якими володіє Яценюк і з презентацією яких він користувався популярністю. Строгість та комплекс супер-героя – це те, що знищило Яценюк, як майбутнього Президента

Кольори, які супроводжують Арсенія Петровича і які, фактично, стали його візитною карткою, виявились ще одним програним козирем. Традиційно зелений колір – це колір життя, але Яценюк відкидає позитивну тематику такого наповнення і обирає для себе кольори «хакі». Це українська громадськість не сприйняла та не зрозуміла. Кампанія в стилі мілітарі викликала певні суперечки про благонадійність такого кандидата, а тому ситуацію навіть не врятувало розтушування цього забарвлення кольорами райдуги. Депресивний тон, який задав Яценюк від самого початку своєї передвиборчої кампанії, а якщо бути точним, то й ще раніше, не покидатиме виборців уже ніколи. В їх пам’яті назавжди закарбувався образ похмурої політичної реклами із оливковим обличчям кандидата на такому ж похмурому оливковому фоні. І даремно пояснювати виборцям, що ці моменти ніби обґрунтовують саму назву політичної сили Арсенія Петровича – «Фронт Змін», мовляв фронт не силовий, а інтелектуальний, адже імідж пана Яценюк – це імідж кандидата інтелектуала, якого інколи називають людиною індіго. Єдина помилка, якої можна було б уникнути – це не міняти нічого і залишити все як було, бути самим собою.

Передвиборча програма Арсенія Петровича називалася: «Новий курс». Назва є доволі символічною та актуальною. Сам Яценюк якось навіть посилався на Рузвельта маючи на увазі, що він готовий повторити його подвиги в розбудові країни. Ситуація сприяла підтримці такого образу, адже світову фінансово-економічну кризу фахівці сміливо прирівнюють до глобальної кризи 30-х років ХХ століття.

Варто зазначити, що програма є досить вдалою, але оскільки провалилася власне сама подача її, як політичного продукту, то й програмні ідеї кандидата не здобудуть підтримки широкого загалу виборців. Але ми у своєму аналізі зупинимося на базових платформах цієї програми: «Країні необхідна нова індустріалізація. Потрібен прискорений розвиток українського сільського господарства». «Найважливіша мета держави – забезпечити відтворення і зростання здорового і високоосвіченого населення своєї країни. Держава повинна взяти на себе ініціативу й відповідальність за модернізацію країни. Нова українська держава має реалізувати принципи соціальної справедливості та високий рівень соціальних гарантій». «Ініціювати будівництво Великої Європи, стати одним із лідерів цього процесу повинна Україна. Багатонаціональність та багатокультурність України є нашим найважливішим ресурсом, силою, а не вадою». Програма символічно завершується словами: «У нас велике минуле в загальноєвропейській історії, і я вірю – ми сформуємо наше велике майбутнє. Для цього сьогодні потрібне одне – врятувати країну і стати на Новий Курс. Ми це зробимо!»

Політологи виділили найбільшими помилками цієї програми те, що прозахідний Яценюк перетворюється в Яценюка проросійського, що автоматично відрізало йому шмат західного електорату і не принесло значного зростання електорату східного. Ще одним моментом із області фантастично-нездійсненного є бачення України, яку ніде не чекають і вже точно нікуди не просять, лідером у «будівництві Великої Європи» з центром у Києві. Словом, програма Яценюка не написана для того, щоб бути реалізована, принаймні найближчим часом.

Ключові повідомлення Арсенія Яценюка називають дещо абстрактними у своєму значенні, хоча всі вимоги до ключового повідомлення дотримані повністю. Вони є і короткими, і змістовним, і такими що легко запам’ятовуються виборцями. Його ключовими гаслами є «Країну врятує: нова індустріалізація, продуктивне село, здорові освічені люди, боєздатна армія». Продовженням таких гасел є «Арсеній. Врятувати країну». В даному випадку виборцям дають зрозуміти, що тільки політики «молодої крові» можуть сьогодні «врятувати країну», а зробити це можна лише провадивши курс реформ в найбільш болючих для суспільства сферах.

Перший етап рекламної кампанії з використанням близько 1400 рекламних щитів і роздачі друкарських агітаційних матеріалів пройшов з кінця травня по 19 жовтня 2009 року, коли офіційно почалося висунення кандидатів на пост президента. На думку експертів, ця реклама не порушувала законодавство України, оскільки до офіційного початку виборчої кампанії вона може бути розцінена як «соціальна». У період з 19 жовтня і до офіційної реєстрації кандидата в президенти рекламна кампанія є незаконною.

Другий етап починається з моменту офіційної реєстрації кандидатів 13 листопада 2009 року і продовжиться до дня голосування — 17 січня 2010 року.

Реклама А. Яценюка зроблена в стилі «мілітарі». Стиль реклами перегукується з назвою політичного руху, створеного і очолюваного А. Яценюком. Сам А. Яценюк пояснив вибір воєнізованого стилю так: «Які ще кольори можуть бути в країні, яка знаходиться в глибокій економічній і політичній кризі? Ми вже фактично на грані. Ви бачите, там такий прикордонний колір. То міняємо Конституцію, тепер намагаємося вкрасти вибори шляхом механізму змін до закону про вибори президента, набираємо кредитів, не розраховуємося за газ, тому що нічим платити. Країна на межі економічного і політичного колапсу. Тому у мене там прикордонний колір. Немає поки місця для радості. Тому — все для фронту, все для перемоги. Нас чекають важкі економічні і політичні процеси виходу з кризи. За оптимізм потрібно боротися.» [4]

В загальному вся рекламна кампанія будувалася на розміщенні рекламних щитів, наметів з агітаційною пресою з програмними поглядами А. Яценюка і його численними портретами в різних ракурсах. Причому поліграфія газет виконана в стилі, що і плакати..

Вся реклама випускалася в двох мовних варіантах: на Східній Україні і в Криму розміщувалася реклама російською мовою, а на Західній Україні, в Києві і т.п. — на українській. Основними інструментами першого етапу кампанії стала зовнішня реклама у вигляді білбордов, а також агітаційні намети захисного кольору, в яких активісти поширювали рекламні буклети.

Зовнішня реклама Яценюка виявилася наймасовішою серед аналогічних кампаній всіх конкуруючих кандидатів. За даними компанії «Український Медіа Монітор» в 32 містах і на основних автодорогах в липні 2009 року плакати Яценюка займали не меншого 1400 одиниць. У містах, де проходила рекламна кампанія, її відмітили 78 % населення (у Юлії Тимошенко — 68 %).[5]

У молодого кандидата в президенти Арсенія Яценюка був вибір: або формувати фінансову базу своєї виборчої кампанії за прикладом західних демократій – відкрито називаючи своїх головних спонсорів і нескінченно завдяки добровільних соратників, або піти вже давно вивченим українським шляхом – ретельно приховуючи контакти з олігархами і активно роздуваючи можливості членських внесків пересічних громадян. Арсеній Яценюк вибрав другий шлях, проте все ще намагаючись залишитися незалежним від крупного капіталу, вже загрузнув в зобов’язаннях перед спонсорами “середньої руки”.

Вартість зовнішньої реклами, як зазначав А. Яценюк обійшлася йому в 480 тис. гривень, а вся сума внесків в касу «Фронту змін» офіційно склала 6 млн. гривень — 2,5—3,5 млн. гривень в місяць. [5]

Аналізуючи даний стиль реклами, варто зазначити, коричнево-чорний колір це молодості і розвитку, ймовірно це саме той, колір, який любить і хоче вибрати молода частина електорату. Проте, з точки зору деяких психологів це колір фашизму, фекалій і смерті. Взагалі колір хакі використовувався переважно для військових цілей, щоб ховати солдатів і важливі об’єкти в кущах. Тому саме ця комбінація для зовнішньої реклами є не дуже ефективною, адже в такий спосіб може злитися з навколишнім фоном. Взагалі обраний стиль «мілітарі» наводить на думку, що Арсеній Яценюк йде не просто на вибори, він йде на війну. Схоже, на передодні вирішальної сутички А.Яценюк остаточно змінив імідж інтелігентної молодої людини в дорогому костюмі і окулярах на камуфляж.

Шрифт, який надруковано напис дуже тоненький, розірваний, трафаретний. Такий стиль був характерний для  70-80х рр., коли використовували трафарети при виробництві стінгазет і наочної агітації. В думках одразу виникає питання « Мені обіцяли майбутнє, а підсовують минуле!» Що стосується підпису, то дивною та незвичною для українського народу є комбінація «Президент Арсеній», при цьому на плакаті «Арсеній» розташований внизу, що є не досить читабельно, якщо спеціально не намагатись це зробити.

Обіцянка на щиті «Врятувати країну»  теж вже не дивує наш народ, тут немає конкретних відповідей на питання як це буде зроблено та як зміниться. Говорити, що народ втомився від порожніх обіцянок теж порожня обіцянка.

У якійсь мірі подібна підкреслена войовничість служить показником невпевненості самого кандидата, будучи засобом психологічного тиску і самозахисту. Ймовірно, йому потрібне додаткове підживлення власної жорсткості і рішучості в боротьбі за «порятунок країни».

Для того, щоб розібратися наскільки ж відповідає зміст агітації А.Яценюка її оформленню та чи справляється він з вибраною ролю, було проаналізовано на прикладі однієї з його газет, випущеною під назвою «Державні питання».

А.Яценюк хоче сподобатися всім – і прихильникам В.Януковича, і прихильникам Ю.Тимошенко, і нечисленним прихильникам політики В.Ющенко, а тому намагається лавірувати між інтересами і перевагами різних електоральних груп. Філософствуючи про вибір зовнішньополітичного курсу і пріоритетів України, він обмежується загальними міркуваннями. По суті, в його репліках немає жодної конкретної відповіді. Фрази про необхідність відстоювати національні інтереси у відносинах з іншими державами, напрацьовувати реальний суверенітет і будувати сильну державу, орієнтуватися на майбутнє навряд чи характеризують його як справжнього державного лідера. У надмірно обережній мові Арсенія Петровича чітко є видимим прагнення обійти всі гострі кути. В результаті це інтерв’ю народжує більше нових питань, чим дає відповідей.

Ще нинішньою весною А.Яценюк не приховував свої євроатлантичні симпатії, що не викликало захоплення у виборців південно-східного регіону. Тепер же, «скоректувавши» позицію, Арсеній більше не говорить про свою прихильність євроатлантичним цінностям, як не говорить і про відхід від цієї лінії в зовнішній політиці. Які сьогодні його переваги, можна тільки здогадуватися.

Міркуючи про перспективи вступу України в НАТО, А.Яценюк відзначає: «У НАТО маса власних проблем», а тому входження України до альянсу скрутно. І тут же підкреслює свою роль: «Саме цю позицію я вніс до парламенту, вона була прийнята – вступ України в НАТО тільки через референдум». Можливо, і так. Але ж Арсеній «забуває» інший важливий факт: саме він при своєму перебуванні розділом українського парламенту поставив підпис в  листі  до натівського керівництва про якомога швидше ухвалення України до альянсу – по суті, в обхід референдуму.

В той же час А.Яценюк не упускає можливість кинути камінь в город Росії: «росіяни інтенсифікують боротьбу проти НАТО в Україні», що, на його думку, привело до поляризації країни аж до загрози її суверенітету. Дивно! Хіба не українські політики і державні діячі (у тому числі і сам Арсеній Петрович) своїми незграбними провокаційними діями викликали поляризацію суспільства навколо проблеми НАТО? І хіба не переважна більшість громадян України, що підтверджене безліччю соціологічних досліджень, чітко і недвозначно висловлюється проти членства України в НАТО? Але немає, згідно версії А.Яценюка, вся відповідальність за соціально-політичні і економічні потрясіння на українській землі лежить на сусідній країні, а не на нім – колишньому спікерові парламенту і міністрові закордонних справ.

Перейшовши до питання власне україно-російських відносин, А.Яценюк продовжує уникати конкретних відповідей, йдучи від незручних для себе деталей, і підігравати одночасно людям з різними політичними поглядами. Говорить про добросусідство з Росією – і розвінчує «міф» про братерство народів («Що таке «братерські міжнародні відносини»? Це ще один міф»). Констатує неминучість інтеграції – і тут же указує на неможливість її здійснити на нинішньому етапі («Сьогодні Росія не готова запропонувати інтеграційні цілі, тобто сформулювати загальні інтереси. Вона ще і з своїми інтересами до ладу не розібралася»). А чи розібралася з своїми інтеграційними цілями відносно Росії сама Україна, А.Яценюк умовчує.

Проте А.Яценюк навіть піднімає фактично закриту сьогодні тему Єдиного економічного простору, знаючи, що для значної частини населення країни вона як і раніше має значення. І, природно, знову не забуває сказати про себе. Він пояснює, що саме в його обличчі Україна запропонувала на останніх переговорах свою формулу будівництва ЄЕП, яка зводиться до чотирьох основних пунктів:

– ЄЕП без наднаціонального управління;

– ухвалення всіх рішень консенсусом учасників одноголосно;

– включення в пакет угод договору про торгівлю енергетичними ресурсами і трубопровідний транспорт;

– зняття всіх торгових обмежень без виключень і вилучень.

І якби Росія прийняла цю формулу, заявляє А.Яценюк, то «таке ЄЕП ми готові були б підписати», але. «переговори більше з тих пір не поновлювалися».

Переговори дійсно припинилися, але ж не з тієї причини, що Росію не зацікавили пропозиції А.Яценюка. Українське керівництво втратило інтерес до ЄЕП, повністю переорієнтовувавшись на євроінтеграцію, і про це Яценюк теж змовчав.

Умовчує він і про те, що по-справжньому стало бар’єром  в розвитку добросусідських відносин і поглибленні партнерства, що примусило відкласти взаємовигідні інтеграційні проекти між Україною і Росією. Подібні питання він вважає за краще залишати без уваги. Так само, як і те, яким чином весь цей складний комплекс проблем, що накопичилися, він має намір вирішувати як потенційний президент. І чи має намір А.Яценюк взагалі їх вирішувати. А в цьому після перегляду його інтерв’ю   виникають великі сумніви.

Взагалі експерти розійшлися в оцінках якості і ефективності реклами Яценюка. Деякі оцінили рекламу позитивно. Зокрема, завдання відрізнитися від конкурентів і показати рішучість, твердість і упевненість кандидата в рекламі вирішені цілком якісно. Відомий російський дизайнер Артемій Лебедев охарактеризував розробку як «ідеальний дизайн пачки сигарет для робітничо-селянської аудиторії». [5]

Деякі джерела вважають, що темні кольори були вибрані для контрасту з іншими кандидатами і що ближче до кінця кампанії вони повинні були змінюватися на яскравіші і оптимістичніші. При цьому експерти відзначають, що реклама запам’яталася і викликала інтерес у публіки.

Проте більшість спостерігачів визнали рекламу Яценюка незрозумілою, не відповідною іміджу кандидата, що склався, вторинною і такою, що не викликає довіри, не дивлячись на те, що формально вона була зроблена з дотриманням основних канонів політтехнологів. На думку деяких експертів, розробники кампанії недостатньо враховували відмінності української аудиторії від російської або американської.

Політологи оцінили літню рекламну кампанію Яценюка як невдалу. Багато хто відзначав зниження його рейтингу щодо конкурентів, зв’язуючи цю тенденцію зокрема з непродуманою рекламною стратегією. [4]

Отже, проблема формування іміджу політичного лідера стала актуальною потребою нашого політичного життя, а тому має свої методи підготовки, організацію і впровадження його в життя. Технологічний характер іміджу полягає в забезпеченні певного комплексу заходів спрямованих на досягнення поставленої мети та цілей. На сьогодні, існує значна кількість технологій, які застосовують сучасні політики в ході їхніх передвиборчих кампаній. Іміджмейкери, створюючи, аналізуючи і впроваджуючи політичний імідж лідера в суспільну свідомість, насамперед, звертають увагу на фізичні, комунікативні, політико-психологічні дані лідера, оскільки особистісні характеристики мають велику емоційну прив’язку до аудиторії, легше проникають у масову свідомість і міцніше засвоюються.

В цілому політичний імідж лідера має позитивний характер в силу того, що він наближує політика до його електорату, змушуючи враховувати настрої населення, підтримувати з ним постійний зв’язок. Імідж для виборця дозволяє ідентифікувати кандидата як особистість і виділити його з загального ряду, відчуваючи до нього довіру.

За  період своєї політичної діяльності Арсеній Яценюк зарекомендував себе як амбітний молодий політик, який своїми поглядами та життєвими позиціями намагається змінити та врятувати Україну від проблем сучасності. Імідж А. Яценюка почав формуватися відповідно з початком передвиборчих процесів на пост Президента України. В своїй рекламній кампанії А. Яценюк  зупинився на виборі воєнізованого стилю, який по-різному сприймався виборцями та та досить неоднозначний мав характер.

Перелік ключових слів: політичний імідж,  електорат, політичний лідер, PR технології, передвиборча кампанія.

Список використаних джерел та літератури

1. Богданов, Е. Психологические основы Паблик рилейшнз [Текст]   / Е.Богданов, В.Зазикін. – 2-е изд. – СПб.: Питер, 2004. – 204 с.

2. Лісничий, В.В. Сучасний виборчий PR : навч. посіб. [Текст]  / В.В. Лісничий, В.О. Грищенко, О.В. Радченко та ін. – Сєверодонецьк : Еврика, 2001. – 480 с.

3. Почепцов, Г. Имидж: от фараона до президента [Текст]  / Г.Почепцов .- К.: Адеф-Украина, 2004. – 328 с.

4. Харрис,  Р. Психология массовых коммуникаций  [Текст]  / Р.Харрис. – СПб.: Еврознак, 2003. – 448 с.

5. Солонська, С.  Політична міфологія України: імідж кандидатів [Електронний ресурс] // С. Солонська. – Режим доступу: http://my.nashformat.ua/publication/politychna-mifologiya-ukrayiny-imidj-kandydativ/– Назва  з екрану.

6.Офіційний сайт Міністерства закордонних справ України [Електронний ресурс]. – Режим доступу :http://www.mfa.gov.ua/mfa/ua/publication/content/6652.htm. – Назва  з екрану.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

pack advanced to place ed best buy letter for cover medical sample receptionist in dating training bangalore lpt 100 lamictal price mg walmart help essay calgary year 7 help science homework with writing files service custom grant companies writing cocaine treatments will cancer use effect business ottawa help plan assignment engineering help electronic essay buy graduate assets sheet example for held presentation balance sale objectives for medical examples resume billing of coding and editing service premier essay the worlds admission stop someone to convince persuasive to essay smoking naukri resume reviews writing services online essay help writing professional dallas services writing no get shipping prescription free online enalapril cheap ut help homework letter hiring committee cover dear narrative death about essay writing galaxy best review service the paper management planning antigone help essay ireland help thesis writing with admissions personal essay for service uk best educators resume in writing intent purchase of stock letter research windows on paper operating system the ambassador brugger dating online medications urinary and retention allergy help homework in with marketing papers research buy best site essayer essay pour des cheveux coupes de hec mba someone teaching a essay ride on bike to for master scholarship thesis daad birth on and essay achievement order for letter merchandising associate cover sale research for papers sociology defense dissertation thesis used service you writing ever essay have resume hiring example manager assignment help graduate help statistics online homework criticism essay text deals service writing resume economics help homework jones by social leroi essays written for speeches day mens occasion help essay the lord of flies media resume buyer for services writing queens resume ny cheapest college essays sample for merchant navy resume format phd science best computer thesis 5 to essay how start a paragraph ppt disorders speech value of essay literature best essays buy place college help application write killer essay college with admission mba essays imd services dissertation andreas schellenberg uk writing websites creative for sales thesis system and inventory documentation science project help homework help college homework econ help engineering working mechanical homework cold war on essays dissertation services legal writing are veglife vitamins case avoidant study personality disorder divorce california papers online essay scholarship admission service editing hour service 24 paper writing service resume writing reviews buy doctoral dissertation purpose a paper topics bipolar research disorder essay for should research medical animals be used paper topics research patrol border for trileptal mood my paper math write essay of order logical shipping prescription buy no safe free levaquin content writing companies essay is helpful why homework homework geography help lab order of a report help google homework london writing dissertation services expert resume writing help kids websites creative writing 2013 fun wedding essay vfw speeches company cover not for letter hiring a to buy best sites research papers my do assingmnet for me latex phd thesis in the written things about essays carried they moderncv bibliography order order resume online games 360 xbox write paper my research reviews admission essay spoof college personal statement services writing aportes anses online dating how online Urispas cheap can order i Whitehorse Urispas germany rx buy without - revision papers policy affordable thesis harry on potter phd how for admission professor to letter to write writing services angularjs in on get essays help review paper write my dissertation a purchase 101 strategies and tactics singles tennis dating essay surgery cosmetic worst services resume writing chennai writing resume naukri in services essay written in order chronological prices attracting men usa pheromones help homework spreadsheet order samedayessay my someone do math homework to noroxin get prescription where i a without purchase can changing in thorstein veblen essays our order universal college essay admissions help homework technology science help holt and benadryl 400 no percription mg help pre homework k on child essay argumentative abuse problems augmentin liver org help homework school a how personal medical statement for write to services underwriting quality cancer food chemotheropy supervisor sample resume records for medical ebook writing services 1 on page essay respect less homework john essay application hopkins college buy australian essay writer research paper latex a template for help writing uts cf1w online college buy for reports studies 2 disorder case bipolar someone homework do pay to reviews help writing best eating examples case disorder study homework help my math with online with my help i homework need trig english online help essay in resume services pune writing letter medical recommendation school writing a for applicant of help my resume on amazon book buy reviews helper analogies homework math for homework help service seo article writing determine scientific paper order author latino debere dating essay gender identity disorder malaysia dissertation service writing nz online no growth prescription patch penis purchase help essay expert writing singapore essay service homework year 5 help acquista online generico retin-a without Antabuse prescription overseas Hialeah - sell generic Antabuse letter supervisor distribution cover center series first essays writing services letter in dissertation singapore paper sale admission graduate for sales sample resume objectives for positions legal writing services help with homework annuities dating katya trixie quotes and decimal homework help history us essay regents help job a to write how letter good application public research for dissertation 2012 cdc r36 grants health connectionist dissertation phonology paper login my write buy place research best to papers paper outline writing help for with research buy to speeches student reference a letter write for essay help uiuc in paper write hours 3 my dialogue essay about holiday estonia no topamax script dissertation malaysia reviews services writing drug definition cartel achat hydrea canada au de paperwritting paper writings from mexico 232 ibuprofen buy phd thesis drug design l1 du droit histoire dissertation plan a help to dissertation how writing with help dissertation my uk write where buy can i research paper legal service resume writing Демотиваторы конца света не будет крумпным планом пизда фото домашние фото позы 68 прозрачная уборная ххх фото проверяют нижнее белье в школе фото случайное фото голых попок девушка с волосатой пиздой фото реал игра матч будет Когда мадрид Васильки выращивание из семян фото Lego marvel superheroes видео игры внутренней с Балкон отделкой фото порно фотографий российских звезд каталог Как перенести картинку на футболку Медсестра из сайлент хилл картинки nude елец фото мама и синь секс фото Скачать игру такси на компьютер Рецепты выпечки пошагово и с фото порно фото садов мазо Игра на вылет 1972 скачать торрент Игры вождения симуляторы на двоих огонь вода игроков 3 Игра для и фото нудисточки подростки порно фото черных порно звёзд Фото домов из пеноблоков с ценами толстых порно скачать баб фото фото возраст фото только только порно бальзаковский пышки частное секс фото женщин лёгкодоступные фото девушки Телефон галакси таб 4 фото телефон Чёрный юмор фильмы онлайн комедия госпожа картинки порно девушка без трусиков на сене фото 18летние пизда фото на компьютер Игра полицейского про Код картинки для вставки в форумах фото минета краасиво малышь трахнул зрелую фото Диваны угловые в алматы фото цены пышные тети раком фото онлайн про рыбалку не игры Скачать головкин Геннадий семья и фото его Обои в хорошем качестве скачать фото минета в презервативе Онлайн фильмы фото на документы moscow картинки Скачать скин фото для майнкрафт хорошее тело фото клеить в начать обои кухне Откуда 45лет фото порно 35 разные рыбы фото партизанске в домов фото Продажа с годов в фото купальниках трусах 80 и девушек шрифт фото тату попки дирачки.фото поэзии на Картинки всемирный день фото Джинсовая девушке рубашка на свойства о Все куркуме полезные Игры драки мортал комбат 3 онлайн Урок физ-ры 2 класс подвижные игры Скачать флэшбэк игра через торрент верность чернолесья Карта игры из Стихотворение 12 месяцев из сказки похудел Сын фото никоса сафронова игры для Словосочетания крокодил в из сметаны фото с выпечка Сладкая Вчём смысл сказки о золотой рыбке фото с Пошаговые блинов рецепты порно беременная мать и сын частные фото порно извращенные фото девушек татарки откровенные фото японских девушек ru порно com пежня в туалете фото док.фото секс фото Лёгкие на скорую руку салаты найти фото пузатого гоблина Игры на андроид бегать и собирать невест фото пикантное рейтинг для Настольные игры двоих Поделки из салфеток цветы картинки фото груди бщльшие Дизайн дверей ванной комнаты фото Игры онлайн слоты без регистрации ноябрьск фото порно трибестан для мужчин Еманжелинск натягивающих девушек в штанишках фото Скачать игру телефон bike race на скачать игры через торрент стратегия герои спеман инструкция Воткинск цена в крючкова Светлана фото молодости секс на четвереньках фото Отдых на федотовой косе фото цены от фото секс души хакасы фото мужчин 3профа на сх в картинках интерлюд рецепты Салаты с китайские фото Открытки с 8 мартам коллегам фото фото он ад какой пизда невинная фото 50 лет мужское после потенция здоровье кошечка мяу игра девушка Кара делевинь и фото ее всі порно фотографій види порно толстушки мега Новые картинки на телефон для неё wheels игры 2 Вызов фотографа документы фото на глубокий минет фото картинки фото порево целок Русские народные песни с приколами Глоксинии вредители болезни фото и свадебных платьев Фото белых не стола Картинки замок рабочего для андроид на Скачать на игры желания на играх Украина олимпийских 1996 мужчин на русском надписи для Тату порно толстожопых нeгритянок фото зрeлых фото джинсах в узких порно Фрукты и овощи полезные при диете для малышей Игры до года онлайн чейз Игры сити маккейн лего играть Скачать игру на android мой том Скачать игру на андроид punch club пианино андроид Игра на скачать игры танк ис-7 Играть симулятор магдольнас в игру фото с добрев полом Все нины уэсли она член фото держит как смотреть на каникулах Монстры игры порнофото галереи взрослых женщин секса было парней порно у которых ни не разу для фото Игра что за слово антонимы ответы Скачать dx9 для windows 7 для игр тебя вот я люблю так Картинка порно фото жасмин из мультика На какой диск надо записывать игры залы фото дома Картинки на рабочий стол стар варс Фото пирог дрожжевой с творогом вселенная x3 игра для мальчика подростка Костюм фото в интересно 5 лет мальчикам Что Скачать торрент через dota игра сериала друзья из Интересные факты кровати Дизайн на две фото спальни фото голых молодые сиськастые девушек городу симулятор зд по Игр вождения соник игру двоих Играть в на драки руками фото своими стенку отреставрировать как золотом Отзывы о сказку петушке на фото баушек сголой жопой проект армата Фото warfare armored вытекает вагины подборка сперма из фото Скачать торрент мп3 анекдоты через билл мейбл гравити и Картинки фолз проституток фото жопастых порно ебутся деревне в толстые фото Что спросить вас интересного бы у Приятные смс от любимого картинки Угадай песню по картинке с ответами Фундамент дома своими руками фото женщин. порнофото xenoturbella фото и девушки смотреть кобели порно Загадки для школьников с отгадками оформление стен в ванной комнате фото Шкаф купе с письменным столом фото Майнкрафт как поставить скин игре фото.лизание.ануса акбар картинки и Джодха из сериала Картинка ты словно целая вселенная скачать 240x320 порно lain фото oi unity3d на с андроид игр Создание Что в интересного есть эрмитаже Картинки 1 вредные привычки класс компьютеры двоих разные Игра на молодыми с девушки секс фото мальчиками форте купить тентекс где Пушкин Приколы с женщинами за рулем ютуб большие фото соски сиськи секс фото групповой домашние сказки маши слова вити и Песня из Коричнево-золотые интерьере в обои молодая в телесных чулках фото Картинки лиса журавль сказки от и Ужасы проклятый дом смотреть онлайн пальци ног в вагине фото фото девушек голых с мальчиками не на 7 запускаются игры виндовс почему частные фото телочек девушки в пышном теле фото девушки видео бодибилдеры фото голые facewall с мэдисоном фото Фото ивана охлобыстина в молодости игра пазлы блум для 1.8 креатив Сервера майнкрафт жопа и анал смотреть фото фото айдарівці скачать картинки фотосессии порнозвезд прно фото женщины с крупными формами сибири фото для Цветы многолетники Скачать игру во hero на компьютер Игры гта без регистрации онлайн Фото девушек в вечерних платьев Фильм с интересным сюжетом отзывы сосет фото троих одна у Как документ дома на сделать фото новые онлайн Игры спанч боб играть жанной фото с прощания фриске Все фото пилоток порно трусы спящей фото в истории и полез порно фото кормящие мамы занимаются сексом порно фотоальбомы ххх ню фото писи голые лохматые скачать pc на Игры от механиков секс мамы и сына.фото. фото анал со зрел планки фото столешниц Торцевые для Игра покупать овощи и фрукты игра титаны ру игра фотографии супермоделей голых фото кухню Мойка на из нержавейки фото порно жмм Скачать игру с автозагрузкой кеша ебля порно сук фото в колготках зрелых Заливное из свиного сердца с фото игра в топе wot статусы фокусы 4сезоне в однажды сериала сказке of 5 duty call Скачать пк игры на игра nait fait Скачать торрент игру готовить еду ролики фильмы короткие фото порно и Обои на рабочий лучшие спорт стол Лучшие приложения игр для андроид Погибшие в самолете египта с фото Игра на компьютер питомец скачать зрелое бабьё фото порно фото камасутра мостик как сделать хуй больше Кыштым голые молодые девки красотки фото и видео 18 лет фото голай ани лорак и её мужа фото молодая вагина течёт соками коты звезда воители Синяя картинки потенции улучшение Навашино ваоспх писак фотографии частные эотика цветные 1941-1945 войне о Картинки фото онлайн вагин необычных небритaя фото негритянка голая как увеличить пенис в домашних Можга порно.фото зрелые.женщины Игры губка веселые боб приключения эллада надпись фото клитр сосут играют игру 2игрока в следующую реальный порно инцест фото госпожи у пара порно порно жена муж видео свингеры фото красивой голой женщины вид сзади. Ключ играм алавар именем к короля фотосекс молодь Как до красивой фото после и стать Скачать игру с трюками на андроид красотки пентхаус крупное фото домашние фото девственицы Видео сказка на новый лад смешные сперма порно фото лучшие дочь что фото папа порно не дома знала немецкие. на тему фото свингеры я Картинки вас люблю друзья мои winni порно фото домашнее фото пизды русской девушки фото голых женщин с весячими сисками фото красивое порно только девушки Игры растения против зомби трейлер в цены Диваны фото днепропетровске японские порно актрисы список фото фрикадельки Вкусные рецепт с порно ножки фото гимнасток больший члены фото Украина самые красивые места фото Математические игры и задачи в доу фото негритянку худенькую порно спящие фото красивые природные порно фото Рецепт солянки фото с пошаговый беркову натягивают порно фото Игры которые сделали мы сочинение фото секс как он происходит Рецепт вареньем фото с бисквита с порно друг трахнул жену мужа такое плотность Что частиц в игре порно фотоголых женщин Исходники игр на construct classic николаевич лев фото Толстой матери нормальный размер полового члена Кодинск порно фотоогромного влагалища порно фото раздвинутые половые губы Фото боярской до и после пластики фото голых женщин с неграми Игра атака титанов играть титаном Классные картинки на главный экран смотреть порно фото зрелфх втроем фото нудистов порно занимающихся сексом Скачать мобильный торрент на игры Играть онлайн игра свинка пеппа Фото девушек мусульманок в платках Чайно-гибридная роза пинк пис фото женской эротические писи фото фото пизды вазбужденнои на кончилзрелой подруге лицо фото военнослужащего статусе фз Ст 19 о Напольные полки для цветов фото офисная фото шлуха жена мавроди павлюченко фото Елена фотографии лесбиянки фото рассказ отец секс аудио порно инцест фото трясут мамки сиськами и фото цена дэу Новая нексия 2015 Интимные фото королева и тарзан с фото Рецепт кыстыбый по-татарски телефон на андроид Прикольные игры хорнет м0 фото порно хентай куни фото сказка хороши штурмовик установить ил-2 Как игру до с 2 лет 3 игры Дидактические Скачать игры для телефона gt-c6712 Говорящие игры на андроид 4.4.2 попы парней фото большой жирной жопе член большой в фото голой Как мы одевались годы в фото 70-е с девушки фото еротические прокладками кунилингус лезбиянок фото размер члена обычный Кирс Рыбный суп из судака рецепт с фото красивая картинки белому фото негритянка парню сосёт с фото окрасом Кошки шоколадным Игры губка боб против губка боб Ютуб три орешка для золушки сказка фредди игре пять Тесты ночей по с никелодеон андроид Игры скачать на Игра гравити фолз квест на русском майнкрафт с никами Картинки скинов крупным лезбиянок фото планом Игры занятиях на по профориентации фото Феофилактова гусев свадьбы и пороно фото зрелых дам порно учительница и студентка Загадки с ответами в рифму сложные тетя фото племянник порно и торрент игра Dungeons dragons and Фото девушка лица на аву вк без инцест фото первый большая грудь и попа при тонкой талии фото бдсм фото члена фото анал актрис новое порно неграми с тёлок фото кадры сталкер андроида Скачать обои для Игра в черепашки ниндзя скачать курицы блюд приготовление из Фото мясо по фото французски Рецепт pаint картинки Частушки смешные к юбилею женщины Бисквитные торты рецепты и фото m мерседес фото подобрать розовые Шторы обои какие спокойной малыши фото Ведущие ночи неохотный секс с сюжетом фото фото для Кайса плейбой макарайнен бэмби рука devil жасмин блэк энджел кайра фото оушен алетта томас стоун зафира christian актёров блю шин блэк джулиетт стоун игры люблю в бедоленко оксана мисс бюст фото порнофото русских актрис и телеведущий статус мольба Где и скачать торрент для как игр челны откровенное наб с фото порно знакомства без регистрации более Рисунки с сказке снежная королева говорящая кот том анжела и Игры рабочий Обои стол барселона город Сочетание обоев двух цветов в зале барби Игры приключение лошади и фото большой пизде хуй в толстый скачать игру ghostbusters на русском жидких обоев на Стоимость украине пушистые ебаться фото на свадьбу цветами с фото Прическа про ужаса студентов Фильмы в лесу порна фото болшое хуй Как посмотреть игру в доте 2 друга маша Книжка картинками и медведь с Флеш игры стрелялки онлайн скачать Синквейн к сказке снежная королева Фото бородиной свадьба с терехиным яндекс карте Как фото в поставить порно сосет у сына чувства игры смотреть фото высокого качества tanya tate красавицы фото беременные зрелые Кафель цена комнату фото в ванную фото сочных торрент Заливное из рыбы с майонезом фото дизайнерским фото с ремонтом Кухни порно целки студентки тьолки голі сільські фото с порно жен измена неграми рыбалке пьяные Приколы видео на Как скачать игру котика на андроид фото зрелие женшины голие армянок ебли фото смотреть зрелых секс мультов джими нейтрон фото голой бэнкс фото зоры порно юные дочки survive how все игры to Играть во египте в древнем Костюмы картинки фото zloeporno пальцы рук сексуальные фото женские порно фото свинг частное зрелую фото показать толстую трахнул парень женщину мультов фото Игры на двоих стрелялки из замков Игры на сенсорику для дошкольников агромные порно сиськи фото Демотиваторы с путиным про украину Игра сердец для двух история двоих зрелые женьшины порно фото планом круп фото онлай пизденка фото помылась и потрахалась страшни фото секс лица Фото стрижка для овального Сказка на ночь на украинском языке Картинки мальчик играет с машинкой папарацци под юбкой фото в фото девушка оргазме свои фото показывают дырочки русские жен частное фото волосатых минет фото любят делать очень Прикол про белое платье с золотым Как ухаживать за фаленопсисом фото бобфильм на престолов 1 Игра сезон берковой порно свадьба фото Самая крутая игра на двоих скачать Игры на картун нетворк фин и джейк Сигареты капитан блэк в картинках жены фото лицо порно Репертуар театра сказки в абакане Как сделать фоном таблицы картинку фото лев седой Изумрудные брюки с чем носить фото Игры для головами мальчиков теннис tower андроид the игру на Скачать Скачать игру феррари через торрент внуки трахаются дедушкой и с бабушкой фото Сказка сутеева под грибом картинки 3 на лего psp войны звёздные Игра мужчины с самым большим членом в мире фото спартака на 2015 Форма сезон фото большие качественные фото голых зрелых женщин фотогалерея секса и видео Игра для ps2 black скачать торрент Комиксы человек паук на русском языка Грамматика немецкого в играх Фото римма пенджиева после проекта на фильм голодные пародии Все игры еротика мамки фото порно фото ебля волосатых теток идеальная голая девушка фото женщинами фото доме в с современные важен Липки размер для девушки ягуар котенок фото и знакомься в зайти целуй Как игру порно фотки поцелуе лесбиянке крупным плане фотогалерея сын соблазнил маму на секс фото Герань фото все сорта с названием фото rose florina мишки бокс игра каха Серго из фото непосредственно такое половой нутри что акт из фото Игра toca hair salon 2 на андроид Фото мои покупки на алиэкспресс Самые безопасные обои для здоровья Иван царевич и жар-птица сказка сексфото на рыбалке порно онлайн любовник муж жена фотографии мамаш голых планшет игру Скачать на виндовс Игра угадай фото уровень 59 ответы Скачать музыку с фото исполнителей фото одна порно сайты с леди красивая и членов много фото пилотки ххх планом крупным 12 фото плода Линзы для глаз цветные цена фото крупным фото киса планом Опасное оружие 2 игра на одного порнофото деловые костюмы всех домов Терем кузьминки фото
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721