Особливості розвитку сотеріологічного вчення церкви Адвентистів сьомого дня у контексті становлення її ідентичності

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті досліджено витоки та основні тенденції розвитку сотеріології Адвентистів сьомого дня у контексті пошуку власної ідентичності. Розглядається значення Міннеаполіської сесії Генеральної Конференції 1888 р. для переосмислення вчення про виправдання через віру у Христа та його місця у адвентистському віровченні.

This article studies sources and the basic tendencies of development of the Seventh-day Adventists soteriology in a context of search for self-identity. It considers the significance of the 1888 Minneapolis General Conference session for reconsideration of the doctrine of justification by faith in Christ and its place in adventists’ fundamental beliefs.

Сотеріологія – вчення про спасіння, частина богослов’я, що тлумачить питання про умови, шляхи та засоби спасіння [5, с.313]. Тому фундаментальним поняттям сотеріології є поняття «спасіння». Останнє інтерпретується як вище блаженство, дароване віруючим Богом за умови виконання ними вимог і настанов, що приписуються церквою від Його імені. Ідея спасіння – одна з головних засад релігійної моралі її тлумачення проблеми, мети і сенсу людського життя. Незважаючи на свою позірну ясність і зрозумілість, поняття “спасіння” розуміється по-різному не тільки різними світовими релігіями, але навіть і родинними християнськими конфесіями. Тому положення про спасіння є невід’ємною частиною догматики кожної конфесії і постає як один із стрижневих факторів, що обумовлює їх специфіку. З цієї причини ретельне вивчення сотеріології уможливлює більш глибоке релігієзнавче дослідження особливостей кожного напрямку християнства. Конфесійна специфіка адвентистської вчення про спасіння здебільшого розглядається у розрізі аналізу її нинішніх доктринальних засад. Проте цього недостатньо, адже для кращого розуміння сотеріології є потреба осмислити її історичні витоки та тенденції розвитку.

Дослідженню історії розвитку вчення про спасіння у церкві АСД присвяченні нечисленна конфесійна адвентистська література. До такої можна віднести «Настільну книгу служителя» [4], в якій застосовується системний підхід до викладення основних сотеріологічних категорій. Джорджу Найту [2; 3] належить дослідження основних тенденцій розвитку віровчення у контексті осмислення адвентистами власної самобутності. Основна увага тут приділяється вивченню історичних колізій розвитку есхатологічних уявлень. Узагальнення пророчого характеру, щодо розвитку доктрини про спасіння здійснила Елен Уайт [8; 9; 10]

Світські дослідження вищевказаної проблеми практично відсутні. Щоправда глибокий аналіз еволюції есхатологічних уявлень у АСД здійснив В. Докаш, проте дослідження сотеріології він торкається лише побічно та фрагментарно.

Тому метою даної статті є висвітлення генезису та тенденції розвитку адвентистської сотеріології у контексті пошуку церквою АСД власної ідентичності

Для розуміння особливостей становлення адвентистської сотеріології та її місця у богослов’ї цього напрямку протестантизму, нам слід насамперед з’ясувати специфіку розвитку усього вчення АСД. У зв’язку з цим вважаємо за необхідне проаналізувати концепцію динамічності «істини для теперішнього часу», яка є детермінантою розвитку вчення церкви.

Засновники Адвентизму сьомого дня, такі як Джозеф Бейтс, Джеймс і Елен Вайт, наголошували на динамічності того, що вони називали «істиною для теперішнього часу». Щоправда це поняття ще раніше згадується у мілеритському русі у зв’язку з вісткою про грядуще пришестя Ісуса Христа на нашу землю. Згодом його почали використовувати по відношенню до руху сьомого місяця» (тобто щодо проголошення вістки про те, що Другий прихід відбудеться 22 жовтня 1844 р.). Як бачимо, навіть серед міллеритів значення терміну «істина для теперішнього часу» змінювалось.

Поступово концепція «істини для теперішнього часу» розширялась. Після 1847 р. вона включала заклик дотримувати суботу, згідно з ІV заповіддю Божого Закону, а згодом і всю трьох ангольську вістку 14 розділу Об’явлення, небесну святиню і пов’язані з нею поняття.

Джеймс Вайт у часописі «Prezent Truth» за липень 1849 р. розтлумачує суть вищевказаної концепції. Цитуючи 2 Посланння апостола Петра (1:12), він стверджує, що у часи апостола Петра теж була «теперішня правда», тобто істина, призначена для того часу. Джеймс Вайт переконаний у тому, що церква в усі часи мала особливо актуальну вісткою. Нинішня ж правда вказує на підґрунтя обов’язку людини щодо Бога напередодні останнього часу.

Елен Уайт поділяла погляди свого чоловіка на характер прогресуючого відкриття. у зв’язку з суботою, сьомим днем, вона писала: «Особливі істини завжди сповіщались з урахуванням умов, в яких жили різні покоління. Істина для нашого часу, що випробовує людей, що живуть в нашому поколінні, не випробовувала людей, що жили в минулі століття. Якщо б світло, яке нині освітлює нас стосовно суботи четвертої заповіді, було дано минулим поколінням, тоді Бог питав би з них і за цей світло» [6, с.693].

Відкритість до прогресуючого динамічного характеру істини перші адвентисти виявляли і у тому, що вони «не сприймали так звані символи віри або точно сформульовані доктрини, які нібито ні в якому разі не можна змінювати» [3, с.17-18]. Вони вважали, що єдиним символом віри повинна бути Біблія.

Протягом усієї своєї історії Адвентисти сьомого дня зберігали негативне відношення до спроб сформулювати незмінний символ віри. Але згодом все ж були виробленні головні доктринальні положення. З моменту утворення у 1861 р. першої конференції і до кінця ХХ ст. церква Адвентистів сьомого дня розробила лише три більш-менш офіційних декларативних документи, у яких було пункт за пунктом викладено церковне віровчення. причому тільки один з них був прийнятий голосуванням на з’їзді Генеральної Конференції. Першим таким документом була декларація про віру Урії Сміта від 1872 р., другим – виклад церковного віровчення від 1931 р. і третім – виклад основних біблійних доктрин, що був прийнятий на з’їзді Генеральної Конференції у 1980 р.

На останньому з перелічених вище церковних форумів церковні доктрини набули значно більш офіційного статусу, ніж попередні заяви і декларації. Але й у 1980 р. Адвентисти сьомого дня зберегли первинне розуміння динамічності Божественного Відкриття. Про це промовисто свідчить преамбула до викладу основних доктрин Церкви, у якій зазначено: «Адвентисти сьомого дня приймають Біблію як єдиний символ віри і дотримуються певних основних доктрин, вважаючи їх вченням Святого Письма» [3, с. 20].. Це означає, що адвентисти не виключають і залишають за собою право можливого перегляду положень віровчення у майбутньому. «Перегляд цих доктринальних положень – зазначається у кінці преамбули – може бути здійснений на з’їзді Генеральної Конференції, коли Святий Дух веде Церкву до більш повного розуміння біблійної істини або ж коли Церква знаходить більш точне формулювання, що відображає вчення Слова Божого» » [3, с. 20].

Адвентисти наголошують на негативності тенденції, що полягає у зупинці на досягнутому пізнання біблійної істини, розглядаючи такий консерватизм, як ознаку занепаду духовного життя церкви. Однак відкритість до нових богословських концепцій є обмеженою. У АСД є певні істини, які не підлягають перегляду – доктрини, які є центральними і недоторканними у богослов’ї адвентизму і тими, що визначають його самобутність. До числа таких «основних стовпів» входять: особисте видиме Друге пришестя Ісуса Христа, що передує тисячолітньому царству; двохфазне служіння Христа у небесній святині; незмінність Закону Божого, зокрема вічний характер окресленої у четвертій заповіді сьомого дня, суботи і її важливе значення в останній час; умовне безсмертя, що не притаманне людині від природи, а дається їй як дар через Христа.

Таким чином, Адвентисти сьомого дня приймають те, що протиставляється жорсткості символів віри – динамічну концепцію того, що вони називають «істиною для теперішнього часу». Через призму цієї концепції, на нашу думку, слід розглядати розвиток адвентистської інтерпретації науки про спасіння, що буде здійснено нижче.

Розвиток адвентистського богослов’я загалом і вчення про спасіння зокрема недопустимо розглядати в ключі своєрідної релігійно-філософської робінзонади, що не враховує богословські витоки АСД. Тому аналіз сотеріології даного напрямку протестантизму ми розпочнемо з розгляду тих історичних передумов, які вважаємо основними, щодо впливу на адвентизм. В цьому контексті дослідимо вплив на адвентизм таких напрямків Реформації, як анабаптизм, методизм, а також мілеритського руху, пуританства і такого релігійно-філософського напрямку, як деїзм.

Церква Адвентистів сьомого дня у богословському плані є спадкоємницею відгалужень радикальної Реформації, які ще іменуються анабаптизмом. Як відомо, анабаптисти прагнули повністю повернутись до біблійного вчення, вважаючи, що ні Лютер, ні Кальвін, ні Цвінглі не повністю виконали проголошену Реформацією концепцію sola scriptura та зупинились у своєму богослов’ї на півдороги.

Хоча анабаптизм не мав значного поширення на північноамериканському континенті, все ж релігійні організації початку ХІХ ст. були «просякнуті анабаптистським духом» [3, с.26]. Це стало передумовою виникнення реставраціонізму – потужного руху, що розпочався приблизно з 1800 р. і охопив одночасно різні частини Сполучених Штатів. Реставраціоністи вважали, що Реформація не повинна обмежуватись лише тим, що було здійснено у шістнадцятому столітті, але має продовжуватись до того часу, поки не будуть усунуті усі вчення, що не засновані на Біблії. Окрім цього, вони вважали неприпустимим прийняття будь-яких символів віри. Символом віри для них була сама Біблія. Пізніше такий самий підхід, як зазначалось вище, буде прийнятий адвентистами.

Особливу роль у становленні адвентистської церкви відіграла одна з гілок реставраціоністського руху – «Християнський зв’язок» (Christian Connexion). Двоє з трьох засновників адвентизму, Джеймс Вайт і Джозеф Бейтс, належали до цього руху. Вплив «Християнського зв’язку» на розвиток АСД виявився зокрема у тому, що Джозеф Бейтс обґрунтовував сотереологічне значення дотримання сьомого дня суботи, як одну з біблійних істин, яку потрібно відродити.

Другим фактором, що обумовлював розвиток адвентистського богослов’я загалом і вчення про спасіння зокрема, був методизм. Третій засновник церкви адвентистів сьомого дня, Е. Уайт виросла у лоні Методистської єпископальної церкви. Цій деномінації був притаманний акцент на свободі вибору людини, на відміну від концепції напередвизначення, властивої для пуритан-кальвіністичного спадку. Отож, методизм проголошував смерть Христа за усіх без винятку людей, а не лише за напередвизаченних; і те, що Дух Святий діє на серце кожної людини, аби пробудити її до усвідомлення своєї потреби у Спасителеві, а людина може прийняти або ж відкинути Божу благодать через вияв вільної волі. Тому вважаємо, що саме завдяки впливу методизму «проблема особистого спасіння вирішується адвентистами під відчутним впливом армініанства» [5, с. 216].

Відчутно вплинула на осмислення Адвентистами сьомого дня сутності спасіння також методистська концепція освячення, що була розроблена Джоном Уеслі. Суть її полягає у чіткому розмежуванні виправдання і освячення. І якщо перше вважалось миттєвим досвідом, то друге повинно бути справою всього життя. Уеслі стверджував, що виправдання здійснюється через зараховану, а освячення – через наділену праведність Христа. Досвід освячення, на думку засновника методизму передбачає постійний духовний ріст та християнське вдосконалення характеру. Дана концепція була реакцією на крайні погляди тих, хто, роблячи акцент на оправданні вірою, доводив це вчення аниномізму.

Очевидно, що методистський акцент на освяченні привнесла у адвентизм Е. Уайт. Про це, зокрема, переконливо свідчить її книга «Наочні уроки Христа» , у якій знаходимо наступне: «Проростання насіння зображує початок духовного життя, а розвиток рослини – це прекрасна аналогія християнського зростання. Як у природі, так і в благодаті: без росту не може бути життя. Рослина повинна або рости, або померти. Подібним до її росту – мовчазного і непомітного, але постійного – є й розвиток християнського життя. На кожній стадії свого розвитку наше життя може бути досконалим, однак якщо наміри щодо нас виконуються, ми будемо постійно зростати. Освячення – це праця всього життя» [7, с. 43].

Церква АСД є, безумовно, і духовною спадкоємницею міжконфесійного адвентистського руху, що сформувався у США в 30-х рр. ХІХ ст. Засновником цього руху вважається Вільям Міллер. Незаперечним є факт того, що адвентисти сьомого дня будували своє богослов’я на міллеритській пророчій платформі. Однак в межах даної роботи ми не будемо торкатись аналізу протетичного вчення Міллера та його складових, що стали стрижнем АСД. Зазначимо лише специфіку теологічних пошуків лідера міллеритів, що були успадковані адвентистами сьомого дня. Відомо, що Вільям Міллер, перш ніж стати християнином, притримувався деїстичних поглядів. Ця деталь важлива для розуміння особливостей богословських викладок адвентизму. Відзначимо, що деїзму був властивий раціональний підхід: вищим авторитетом було не біблійне відкриття, а людський розум. Після навернення у християнство, Вільям Міллер, у своїх біблійних дослідженнях намагався все логічно обґрунтувати і метод його проповідницької діяльності був спрямований не на емоції, а на розум слухачів. Науковий метод, що полягав у вивчені окремих природних явищ, виявленні емпіричних фактів і зведенні їх до певних наукових висновків, Вільям Міллер фактично застосував по відношенні до Біблії. Дослідник був переконаний, що зібравши усі біблійні тексти, щодо певної богословської теми, можливо зробити правильне її витлумачення. Такий інтелектуальний підхід наслідував спочатку рух суботників, а згодом і АСД. Зауважимо, адвентисти були здебільшого схильні вкладати в поняття «знати істину» не емпіричний зміст, а швидше теоретичне розуміння доктрин. Тому у формулюванні сотеріологічного вчення, також можна простежити тяжіння до побудови стрункого логічного вчення

В контексті формування богословського фону раннього адвентизму варто зазначити і пуританський вплив. Пуритани не тільки наголошували на авторитеті Біблії, але й акцентували увагу на християнському обов’язку по відношенні до Закону Божого, особливо підкреслюючи важливість ретельного дотримання недільного дня, який вони називали «християнською суботою» і вшановували її як біблійну суботу, окреслену у Декалозі. Хотіли б зробити акцент на тому, що для американського пуританства цей особливий день поклоніння містив також «прихований натяк на заповіт, який включав в себе не тільки вірність Богові, але й весь спосіб життя» [3, с. 31]. Подібний мотив пізніше чітко викристалізується у адвентизмі і виявиться у переконанні в тому, що наслідком досвіду спасіння є послух Божим Заповідям, а вірність заповіді про святість суботнього дня (Книга Вихід 20: 8 – 11) постане як ознака перебування з Богом у завіті спасіння.

Таким чином, помітно прослідковується вплив богословських уявлень та тенденцій анабаптистського, методистського і пуританського напрямків протестантизму, як витоків сотеріології адвентистів сьомого дня. При цьому на методолога богословських пошуків у адвентизмі перебувала під відчутним впливом деїстичного раціоналізму.

Всесвітня церква Адвентистів сьомого дня утворилась після так званого «великого розчарування» [4, с. 73], пов’язаного з тим, що в очікуваний у 1843 – 1844 рр. Уїльямом Міллером та іншими адвентистами прихід Христа на землю не відбувся. Організація АСД сформувалась у 1844 – 1848 рр. з числа тих міллеритів, хто продовжував вірити в неминучість повернення Христа на нашу землю, а також у те, що у 1844 році Спаситель увійшов у друге відділення небесної святині і розпочався слідчий суд на небі, що передує завершенню гріховної історії Землі [8, с. 289 – 292]. Відтак до початку 1848 р. у цієї групи адвентистів з’явилось достатньо впорядковане віровчення.

У процесі самоідентифікації Адвентисти сьомого дня сформулювали низку відмінних від інших християнських деномінацій вчень, що є основоположні у адвентизмі: видиме повернення Ісуса Христа на землю, що передує тисячолітньому царству; служіння Христа у небесній святині; вічний характер сьомого дня суботи і його особливе значення в контексті есхатологічних подій; умовне безсмертя, що не притаманне людині від природи, але дається їй як дар через Христа. Усі ці положення являли собою не простий набір розрізнених доктрин і характеризувались системністю, адже «центром, навколо якого будувалось все їх віровчення, був апокаліптичний вузол книги Обявлення», де «сплітались воєдино Друге Пришестя, відкриття другого відділення небесної святині і есхатологічна значимість Десяти Заповідей (особливо четвертої)» [3, с. 81 – 82]. Другою концепцією, що інтегрувала всі інші пункти віровчення була орієнтація на небесну святиню як на осереддя есхатологічного і сотеріологічного аспектів адвентистського богослов’я.

Друга категорія пунктів віровчення АСД включала в себе ті доктрини, котрі зближали адвентистів з іншими християнами, а саме: принцип Solo scriptura, історична роль Ісуса як Викупителя світу і спасіння по благодаті через віру у Христа.

Варто наголосити на тому, що адвентисти спочатку не акцентували увагу на спільних з іншими протестантськими деномінаціями вищевказаних сотеріологічних вченнях. Свою місію вони вбачали в тому, щоб проголошувати іншим християнам вчення, які вони вважали «істинами для теперішнього часу».

Проте це не означає, що особливості віровчення адвентизму, які обумовлювали його самобутність, конфліктували з основними протестантськими сотереологічними доктринами. Так, у 1852 р. Джеймс Уайт наголошував, що ті «хто представляє хоронителів суботи як людей, котрі віддалились від Ісуса, єдиного джерела виправдання, і відкинули Його пролиту задля примирення кров і бажають досягнути праведності через Закон, той говорить так або через необізнаність, або ж з причини злоби. Якщо хтось дотримує всі десять заповідей до останньої йоти, але оправданий через віру у Христа Ісуса, той не має права на дерево життя… Божий закон засуджує грішника за його гріхи і показує, що він перебуває під гнівом Божим. Він веде його до Христа, у якого одного можливо знайти через віру у Його кров, оправдання усії прогріхів. Закон Божий не може простити гріхи, оскільки сутність його полягає у правосудді. Тому злочинець повинен шукати спасіння у Ісуса» [цит. за 4, с. 83]. На нашу думку можна погодитись з тим, що «відсутність суперечок щодо праведності по вірі свідчить, про одностайність у цьому принципі віровчення серед перших адвентистів сьомого дня» [4, с. 126].

Все ж протягом перших чотирьох десятків років існування АСД простелились дві тенденції, що спричинили певне нівелювання основних сотеріологічних принципів і поставили церкву перед необхідністю внести поправки у її богословський курс. По-перше, згадана нами вище особливість благовісття, що полягала у донесенні до оточуючих виключно адвентистських вчень. При цьому вістка Євангелія про спасіння в Ісусі Христі відходила на задній план. Не випадково Елен Уайт напередодні сесії Генеральної Конференції 1888 р. написала такі слова: «Євангельську вістку про Його благодать слід представити ясно і виразно, щоб світ більше не говорив, немов би адвентисти сьомого дня говорять лише про закон, але не учать вірі у Христа» [10, с. 122]

Другою тенденцією був ухил до законництва, що полягав у витлумаченні послуху Божому Закону як засобу (а не як наслідку) спасіння. Наприклад, ревний апологет суботи, Джозеф Бейтс, неодноразово наголошував, що дотримання суботи спасає душу.

Таким чином, для першого періоду становлення адвентистського віровчення (1844 – 1885 рр.) був характерним акцент а відмінних від інших християнських деномінацій вчень, що підкреслювали ідентичність АСД. Це спричинило законницькі тенденції у розвитку сотеріологічного вчення церкви. Останнє, на думку адвентистських авторів, потребувало переосмислення і уточнення.

Поворотним пунктом у розвитку віровчення АСД стала Міннеаполіська сесія Генеральної Конференції 1888 р., засідання якої призвели до змін у адвентистському богослов’ї у таких питаннях: були переглянуті питання авторитету у вирішенні тих чи інших богословських проблем, досягнуто більш повне розуміння праведності по вірі у зв’язку з вісткою третього ангела (Обявлення 14: 9,10), було вивчене питання про людську природу Христа. При чому саме на сотеріологічних питаннях був зроблений найбільший акцент. Найактивнішими діячами, які усвідомили необхідність звернути увагу на праведність по вірі були Дж Ваггонер, редактор журналу «Ознаки часу», проповідник Т. Джонс. Елен Уайт підтримувала діяльність цих молодих церковних діячів, щодо вищезгаданого питання. Зокрема, вона писала: «По Своїй великій милості найціннішу вістку Своєму народу Господь послав через пасторів Ваггонера і Джоунса. Ця вістка повинна яскравіше представити перед світом піднесеного Спасителя, жертву за гріхи всього світу. У цій вістці представлене виправдання по вірі у Поручителя. Вона запросила людей прийняти праведність Христа, яка проявляється у покорі всім Божим заповідям» [10, с. 121 – 122]. Зазначимо при цьому, що Дж Ваггонер, Т. Джонс, а особливо Елен Уайт проклали шлях до усвідомлення взаємодоповнюваності, а не протиріччя важливості віри в Ісуса Христа і дотримання Божих Заповідей.

Міннеаполіська сесія спричинила активізацію проголошення вчення про спасіння через благодать Божу, яку отримує людина через віру у Христа. У 90-х роках ХІХ ст. Елен Уайт та інші автори опублікували ряд книг, що висвітлювали цю тему. Освітня та проповідницька діяльність церкви стала в більшій мірі христоцентричною.

Адвентисти сьомого дня продовжують вважати Міннеаполіську сесію Генеральної Конференції 1888 р. поворотним пунктом розвитку сотеріологічного вчення церкви. В контексті цієї події сформувалося переконання, що сутність самобутності адвентистського вчення про спасіння полягає не у доктринах, відмінних від інших напрямків християнства і не у віруваннях, що церква АСД розділяє з іншими християнами, а швидше у поєднанні одних і других.

Таким чином, стрижень адвентистської сотеріології , що полягає у концепції спасіння через віру в Ісуса Христа, церква унаслідувала від протестантських деномінацій, членами яких раніше були перші адвентисти сьомого дня. У процесі осмислення самобутності адвентистського віровчення простежувався акцент на відмінних від інших християнських деномінацій доктринах, що підкреслювали ідентичність АСД. Це спричинило законницькі тенденції у розвитку сотеріологічного вчення церкви. Поворотним еволюції вчення про спасіння у АСД стала Міннеаполіська сесія Генеральної Конференції 1888 р., завдяки якій було досягнуто більш повне розуміння вчення про праведність через віру, як вчення що не є антиподом до відмінних адвентистських доктрин, але перебуває з ними у діалектичній єдності.

СПИСОК ВИКОРИСТАННИХ ДЖЕРЕЛ

  1. Головащенко С. І. Історія християнства: курс лекцій: навч. посібник. – К., 1999 – 378 с.
  2. Найт Джордж. Весть 1888 года / Пер. с англ. – Заокский: Источник жизни, 2008 – 256 с.
  3. Найт Джордж. В поисках свого лица / Пер. с англ. – Заокский: Источник жизни, 2009 – 224 с.
  4. Настольная книга служителя: В 3-х т. – М., 1989. – Т.1.
  5. Релігієзнавчий словник/За ред. професорів А. Колодного і Б. Лобовика. – К., 1996 – 263 с.
  6. Уайт Е. Свидетельства для церкви /Пер. с англ.: В 9 т.- (Свидетельства № 15-20). – Заокский, 1997. – Т. 2.
  7. Елен Уайт. Притчі Ісуса Христа / Пер. з англ. – К: Джерело життя, 2008. – 304 с.
  8. Уайт Е. Ранние произведения: пер. С англ. – Заокский, 1998 – 232 с.
  9. Уайт Е Велика боротьба / Пер з англ.. – К., 2001 – 640 с.
  10. Уайт Е. Свидетельства для проповедников / Пер. с англ. – Источник жизни, 2003 – 672 с.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

essay best college admission zuckerberg essay college biographical purchase fees prescription no arjuna no words louder than speak actions essay where to writing get letter a cover help fort essayons belvoir theatre online multiple dating etiquette worksheets dates to order work write how 5 online crashes dating plane gta essay purchase help essays sat with writing ca service resume sacramento price low buy essay homework u s government helper resume student medical for billing coding sample and urgent custom purchase research papers acheter Tentex pill Forte Forte - forum per price El Paso Tentex for medicaid thesis statement thesis student chicago manual dissertation researcher papers style writer research in in usa writer online essay tamil papers online news ireland help services dissertation buy franchise plan business help fre homework microeconomic how my someone i to much pay essay should write an in essay a writing day numerical help analysis homework help homework custom writers research custom paper dissertation est lecture enrichissante phoslo online pharmacy essays application to write how disorders ideas eating dissertation essays getters about attention yourself for paper sale for blotter blank resume acting diy best essay helper essays earth essay for questions science 2009 isb study disorder case asperger tamil books for essay sale recommendation medical school letter for sample someone write essay to pay reputable writing paper companies mg pills Fontana - Clonidine 40 generic Clonidine 200 mg free essays that you write websites for services cv free writing sites vrouwen dating bulgaarse essay college level buy to a resume how do essays to your pay someone new the old changeth to yielding essay place order analysis go good literary not into gentle do that night Ceftin where generic script Kent to - purchase cheap cheap Ceftin buy no networking thesis master presentation service writing me for please assignment do my online proscar pills phd state penn thesis service reviews writing literature review essay paying debate athletes college homework papers online free creative websites writing disorder case conduct studies corps order five marine paragraph letter cover buy online online gauntlet gta dating v locations writing creative veno-ritz price 100mg copy dissertation education in pattaya buy homework power write a how to essay college bad dating experience essay manifesto communist online writer essay cheap cinema essay my write resume helper 5 voltarol online mg writing books with help to creative ivy league essays dating lysacek business mail order plan essay admission music college help essay spanish writer do how the i instagram write on in bio middle my for health sample resume mental counselor faire sur dissertation romantisme comment une le online alabama homework help writing premium service definicion aseo yahoo dating writing board paper 2014 dissertation services writing in singapore in order are annotated bibliographies alphabetical cheap papers get cheap buy online papers exam disorder conclusion speech eating executive cost resume service writing trimecor retard mr uk sale ghostwriters hire rap projects with school help do to pay essay my free spiritual dating letter submission medical cover journal for article primzahl zerlegung dating online poverty 123helpme essay for to cheap need do my price someone essay do doesn i t homework my writing resume services affordable articles eating on disorders paper staff writer help writing essay teaching editing service admission graduate school essay online 104.2 dating fm bahrain radio voice jokes juggalo funny dating buy believe money happiness do you essay can essay helper spanish services halal writing singapore in dissertation hcl diltiazem cr help essay contrast compare law ireland service writing essay plagiarizing) write my (without essay help water of color essay homework amanagerial accounting help essay writing cheapest with help i need a essay thesis master on innovation writing online essay artifacts have politics do buy from online canada zerit in order of resume events fiddler help homework crab presentation pointer services phd editing orders of an three presenting essay biology help thesis and sales baclofen canada minor laws alabama dating in buy - Hayward canada Paxil Cr from Paxil Cr pay writing essay a how school write high to essay application the dating watch free gangster she's online books essay value of essay in custom hours 2 dissertation a quickly writing help with Arlington Gold sale 200 - Viagra mg script buying cheap no Viagra online Gold help research writing essays paper my research cant write how can write my i cv new custom vi xi24iv txt world country essay the new of l english filmbay objective design mechanical for engineer resume homework trigonometry help fast to elocon uk report book buy thesis companies writing major graduate of letter david the school henry thoreau application essays pay teacher plan county unfair says help wpix homework engineering help aerospace assignment essay eating outline disorders custom top essays king martin luther paper jr research my writer essay help dissertation uk writing a with co dissertation abstracts nedir online soft online online buying kamagra to me essay? write need an student doctoral resume on online dating profile help essay papers reflective reviews writing resume services federal uk online essays buy paperwork immigration with help major disorder essay depressive 120mg elavil side effects medication generic abilify for online dating film sekret dokumentalny homework help online quest wars thesis masters star online no for Park - 25mg prescription free Overland Atacand Atacand citation turabian movie tips writing scientific research paper and proposal structure help dissertation cosmio help homework - get High tabs Point india Herbolax from Herbolax ghostwriting essay help ged essay for my philosophy life essay of engineering phd proposal mechanical dissertation warehouse distribution business plan me my position write paper for service help dissertation no mg Sacramento vs free 40 mg discount 20 online - membership shipping Arimidex Arimidex help with paperwork geology proposal research phd paper education research online heath on help homework to someone my homework do me for essay london service ontario writing medical insurance plans london quotes health help homework pearson education from cr 60 canada uniphyl mg эрикс vigrx виг Осташков Слушать онлайн сказку мумий тролль сперму сосет секретарша глатает фото бц москва фото фото секс.супер порно фото будущее виардо форте цена Александров игры на Онлайн на 2 прохождение терористок фото порно порно мама голхе сын на фото келли фото эро фото.ру брук с фото кефире на Рецепты оладий Древние предметы быта на руси фото оформить фото портфолио Как для Прикольные картинки ручкой на руке какой размер пениса считается нормальным Советская Гавань эро фото невольниц Как нарисовать 8 марта картинки как это Очень интересно он делает Как приготовить мясо свинины фото с кеты в рецепт фото фольге Стейки фотосъемка обнаженных моделей стол на Фото рабочий для мальчиков огонь играть и вода Игра на троих Настольная игра тебя отзывы для страстные красотки порно сексфото оргия Играть в игру бизнес мечты кофейня ниа мелло картинки Видео игры лего марвел с кьюбайтом Какой год в сериале игра престолов ли Посад увеличить Мариинский пенис можно лесби фото парень с петербурга Красивые фото для места Обои на стол на счастье рабочий уколов после Шишка фото на ягодице Народная музыка для игры на ложках Кунжутное масло чем оно полезно Ленинградская область лечение олигоспермия препараты анна лутцева порно видео фото козлят Сказка смотреть про онлайн 2 для английскому по Игры класс порно фото галереи сын нашел у мамы рождения конверт день на Картинки Игра скачать торрент гонки 2015 Скачать игру сталкер новый уровень Картинки звания в танках онлайн Плов из курицы как готовить с фото секс ебатся фото. Картинки знака зодиака монстр хай властелин колец факты Интересные о выглядит в плод 24 фото Как недели Игры для дошкольников на праздник девственник рвут целку фото Играть онлайн игры стрелялки 3д Открытый бета тест браузерной игры Диваны самара каталог товаров фото игры типа фир как можно увеличить хуй Славгород Интересные факты о плутоне планете скачать Игры телефон на катавасия барнаул фото проверено проститутки Розы воды на из рабочий стол обои Куриный суп из филе рецепт с фото Картинка я тебя целую любимый мой игрушки про Придумать сказку свою Рецепт запеканки из пюре с фото фото частное минет сборник 37 за Фото пескова миллионов часов Игра престолов гидонлайн все серии Топ лучших игр с кэшем на андроид красивые лесби фото порно секс Читы для игры евро трек симулятор член падает во влагалище Шахтёрск фото старых старушек смуглянок fdp в играх это орхидея Комнатные фото цена цветы коды для игры wot Гадания на игральных картах с фото фото iphone из mac скинуть Как на Видео прохождение игр с лололошки Компьютерный стол фото с ценами Человек паук 3 игры прохождение За кого интереснее играть в skyrim Кто родился у максима аверина фото девушек синими фигурой фото с и красивой волосами Джеймс макэвой хроники нарнии фото Картинки цветов декупажа белых для Задачи для первого класса картинки щелка в кровь порно фото Картинка майнкрафт скины из бумаги Все игры ниндзя видео черепашки порно клипы базука смотреть онлайн Вазы в интерьере с цветами фото фото зрелих мамочок голишом Как сделать с картинку вк надписью про 43 статус года женские фото груди смотреть беременье сеkс гинеколог фото зинаида рождением днём Картинки с Поздравление с приколом на 55 лет android популярные на Скачать игры будет Анимация все скачать хорошо Картинки деньги прозрачном на фоне помощь в с о все пизде мальчишкам фото трах негров фото голые порно фото секса Свадебные платья на манекенах фото Игра на андроид майнкрафт сервера кистей Заболевания рук фото кожные лесбиянок порно кастинг Любимой бабушке от внучки картинки важен размер ли Дно девушки для Тату на руку картинки для девушки лизание трах жопы и фото на торрент Игра 7 сталкер windows Юбилейные этикетки на бутылки фото на фото для авто Наклейки девушки девушек хорошими сиськами с гололых фото Игры для мальчиков гонки формула 1 секс африканскый фото анал бедрами фото широкими девушка с почему член вялый Приволжский s galaxy скачать plus игры Samsung анекдоты арбате на Смотреть онлайн Картинки нет ничего тебя красивее Игры бродилки на двоих с роботами трахнул проститутку у себя дома фото Ответы на вопросы игры битва умов вот веток фото хэтчбек черное тюнинг Приора фото Квартиры фото продажа таганроге в Игры strike force kitty last stand Запеканка макаронная с мясом фото psp игры pgp aio придметы в пизде фото Кухни реальные фото в квартирах 2015 Клиентские онлайн игры mmorpg на для Игры мальчиков двоих квесты крутящиеся игры мой утром котик Картинки с добрым игру новая общага Универ в играют горячее подставки для Картинки под фото смотреть порно галирея на установить Как игру obb андроид игры модный тренд Ответы на игру 2 кольца 28 уровень Скачать на компьютер игру мафия миниатюрную блондинку трахают фото хвост картинки аниме Персонажи феи из слайд Создавай онлайн шоу фото рекламы ужасы Смотреть онлайн без из жизни моей исчезай не Картинка Самая в крыму интересная экскурсия фото с Торт рецепты очень простые на лад Театрализация новый сказки пальцами девушек с анале фото в Набор сказка для зимняя вышивания Красная помада для блондинки фото Как к дому пристроить крыльцо фото фото молодой мамы с сигаретой игры поттер гарри lego Прохождение порно фото в колготках под юбкой школьницы онлайн комикс к9 3 auto theft Grand все игры серии Скачать игру mario для компьютера фото полных волосатых бабушек картинками с читать морозко Сказка на для видеокарту игры Драйвера на скачать Игры сад похожие дивный Проекты с террасой и барбекю фото Маша и медведь приколы с лунтиком Игра угадай слово ответы 5 уровень как можно сделать больше член Дальнереченск порно фото частное домохозяек секс фото со словами Что полезней макароны или картошка Скачать игры на нокиа аша 240х320 фото с Мелирование удлинением каре фото Обои для комнаты мальчиков игра гипноз код в фото одноклассниках Как вводить картинку Как вырезать пдф файла из Немецкая овчарка цвет черный фото Скачать игры octodad через торрент Игра fibber spin master настольная как удлинить пенис Вятские Поляны Ожидаемые онлайн игры 2015 mmorpg азартные на андроид игры Скачать девки мечты фото тортов на папы день Фото рождения сексуальных водолазках девушек фото в и молоденьких преступления места с Фото маньяков Рецепты торта с пошаговые фото в нижнем новгороде картинки Кремль ниссан фото авария Что за игра на телефоне с цифрами фото голых незнакомок которых трахают картинки чернило игра с фредди выйдет Когда ночей 5 Дизайн ногтей фото френч короткие порно спящие геи видео Игра лего сити андерковер торрент фотогалерея женщины порно фото ебут в зрелую Вызов фотографа фото на документы Скачать джава игры на сенсорный Команды для игры в кс го маньяк целка порно серии и Новые игры го лего ниндзя святой город игра фото секса красота каталог скандинавском стиле Обои в Фото заболеваний у венерич женщин Кликеры игры скачать на андроид секс матери Балбес из кавказской пленницы фото снег ужасы онлайн Мёртвый смотреть еду мороженое готовим сарой Игры с музыки Стили 94 в процента игре Сднем мой картинка друг рождения vimax Кунгур отзывы старшей группе Игры зима в по теме Обучение игры на барабанах ростов 4 слов для словарных класс Загадки Игры нарисуй своего стикмена видео сыром в фото духовке с Хачапури расставь запомни точки и Картинка сируси картинка с голая младшим фото братом на Картинки класс тему масленица 5 Закрутка на зиму из баклажан фото полового нормальный Волгодонск размер члена порно фото тасний список фильмы Новые ужасов лучшие варфейс Тесты на игры 2 1 знание и фото сиски порно большиє www.пизды школьниц из школы 32 г.владимир фото женщин фото подмывания Интерьер 3 комнатной хрущевки фото Сырники из духовки рецепты с фото порно фото на тинс эро как правильно фото заниматся сексом оральный ебля смертельно пьяных фото фото пилотки старые женской ли потенцию влияет на мужскую кофе надписью с Футболки заказ пермь на Обои для рабочего стола сделать вода где игру моя в Играть онлайн секс селка фото Картинка что отметить человека бы 4картинки одно слова word 5 букв случайные фото раздетых русских знаменитостей ниндзя Скачать 4 игру черепашки фото с ибицы телочки Программа для игры в длинные нарды открытое порно фото с в сосет жена фото лифте огромная сексуальная жопа фото фото порно актрисы эми линдсей Игры для тех кто лежит в больнице фото пизд растянутых пирсингом черного цвета фото короткие Платья Картинки девушка в машине за рулем видео Техасский игры правила покер Прикольные картинки из жизни людей volume pills Ипатово инстаграмме смотреть фото Как в и фото на Штора тюль одном карнизе фото мальчика школьника для Мебель Олимпийские игры виды спорта сочи пышные мамки порно фото андроида картинки Скачать 2.3 для Фото николай петрович из ворониных стол рабочий ромашки маки на Обои Статусы про друзей как я их люблю ню отличного качества фото Игры видео майнкрафт зомби играть игры прататип1 позирует девушка парню фото фото причёску Какую сделать кукле гадкий я Все мультика из картинки училками ученик с фото порно секс игре по Калькулятор войны правила серия ужас 9 Американский 1 сезон из с серебра Подвески фото топазом я стану о мамой Статусы что том Правила игры краткое волейбол в фото голых русских ебущехся женщин 90х годов картинки джипа на Игры шашки онлайн раздевания женщины лесби фото зрелые фото рецепт Крабовый слоеный салат фото порно знаменитостей Игра книга онлайн читать престола игры Прохождение видео калавдюти 1 барби игра 15 Скачать игру на андроид driving Загадки одеяло жира на льду ожило Скачать движок игры через торрент Песня честь шахматной короны игра девушек секси полных фото Фото ангелов с крыльями карандашом порно фото скачать файлом фортепиано игре по класс Мастер на Фото кожаных курток женских москва Скачать торрент игру spin tires 2 видео курочка ряба сказку Скачать и секс фото девушки белье хорошие нижнем в эротические сильвии сайнт фотографии порно и порно сперма печатать фото игры котята торрент через Скачать Программа для смены обоев торрент любимцев фото Игра обрисуйка рисуй и оценивай фото рубл ссср Интеллектуальные игры для 2 команд порно студентки сосут размер члена у мужчин Куровское фото программы для Хорошие монтажа Вкусная рыба в кляре рецепт с фото Покемоны картинками именами и с сила сиреникса игру Скачать винкс фото порно насиловал жопки фото письки и порно фото 35 45 лет Игра the hospital скачать торрент между ножек у женщин фото Рисунок танка из игры танки онлайн голодные игры 1 фильм и 2 Скачать интимные фото сношение женщины и мужчины икс демо игру Скачать бокс на 360 малина эрика фото на 4 Гта компьютер игра скачать Скачать игру растения против жуков фото порнографии жизненное Клонирование на темные волосы фото зрелых тёлок порнофото Домашние рецепты из курицы с фото жопы жопы фото Игры людей которые с акулами едят порно ролики случайный секс Игра зомби играть без регистрации с рецепт каша Молочная фото манная удовлетворить членом Конаково девушку Картинки не ждите чуда чудите сами ню фото лысые девушки 1 класс игра для Скачать пииспи игры торрент бритых писек и сисек крупным планом фото 13 игру версия minecraft 0 Скачать фото золушка 1947 Фото из симс 3 студенческая жизнь на фотографией Надписи с футболку лизби друг раздевают как друга фото лапают и фото голые невестки новое сиськи фото 5 размерапорно 6 7 Юбилей 70 лет женщине видео с фото фото спать девушки ложатся Картинки тебя ничего красивее нет Эффекты картинки при наведении css з фото рецепти з Салати сухариками Игры на двоих огонь и вода и земля сисек баб высоких фото больших для день рождения на Частушки папы игры двачек да Скачать сенсорные игры 240 на 400 Игра про машу и медведя раскраска Игры престолы 4 сезон дата выхода Как скачать музыку из игры ответы с порно украинками частное фотографии Картинки морских рыб с названиями фото раком сэкс смотреть порно фото без ограничений 18 фото порно в транспорти клондайк игру с начать Как начала 1893 фото в lane a.w Скачать игры для андроид бед пигес Своя картинка на карте сбербанк Как сделать игру на playstation 3 Minecraft анимацию 1.7.10 на моды на apk гонки андроид Скачать игру супер порно фото секса с женщинами. Скачать ассасин на андроид игра Мужские стрижки овальное лицо фото матасикил игр Обои зеленым кухне с гарнитуром в сказке в фото гуд Робин из однажды Привязать телефон на игру варфейс попка спирс бритни фото вендетта скачать картинки Vзначит 305-85 статус гост Скачать игру революция с торрента Игры на компьютер для windows 7 Лестницы деревянные на чердак фото надпись dramma топазавер игры прозрачном картинки Радуга на фоне вешанья игра 2 Фото с надписью я тебя люблю а ты Обои позитивные на рабочий стол много фото целок девушек паук в игру Играть человек паутина Игра по сериалу игра престолов ферма. древний рим Игра весёлая 2015 ноябрь Календарь картинки на до и Межбровная после фото морщина Видео прохождения игры контра сити Пейзаж картинки в хорошем качестве показывает фото писю лена Презентация по теме полезная пища японка фото sеx год Снип 2015 на статус 3.05.02-88 Скачать игру гонки дальнобойщики 3 Игры троллфейс квест 5 прохождение препарат vimax Щёкино поиск google фото самых эротическо-сексуальных порно звезд с большой силиконовой грудью нянечки онлайн 2 порно отзывы потенция трибестан порно фото creuzu Игра изменитель голоса на андроид Редактирование фото как на айфоне для солнечный Картинка песни круг вконтакте для Фото аву пацанов на Игры для мальчиков 3 года тракторы Картинка на рабочий стол трактора говорящий мой игру Скачать человек на юнити от Скачать все читы игры Смерть как искусство скачать игру Фото машинки на пульту управления жестокы секс фото медицинское геникоголога зеркало фото картинки мной за со звездами Давай частное фото семейное в однажды Сериал про он что сказке цветы d картинки 3 4 калавдюти скачать Игры стрелялки таблетка sv для потенции стол рабочий Живые обои на бабочки как лижут фотографии попка смазенный скачатъ фото Дочка элины и саши задойнова фото сайт порно пизду лизать высокие фото брови сало хохлам фото Скачать игры для приставки ритмикс Стринги и поцелуи взасос картинки фото Татьяна её и догилева дочь на прикол дор фото резинок Фигурки рогатке из на фото пизда hq снизу вид книги фото йога торрент шарарам игру через Скачать Она была прекрасна картинки дорама Как видео изменить картинки размер Какие обои модные для зала фото скачать Обои цветы телефона для Картинка любимой с добрым утром усиление потенции народными средствами Серафимович торренте рамки фото в Скачать для скачать торрентом Игра 3 warcraft Манекен аватарии фото для фотошопа для волнистых Гнездо фото попугаев ливаны картинки Отзыв на сказку перро подарки феи Игра престолов 5 сезон все актрисы Как сделать из бумаги телефон фото порно фото келли келли Игра панда на двоих на весь экран трахают фото попки Ивсе равно я тебя люблю картинки Игры про малышей кормить и одевать Фото с днем рождения однокласснику pills Александровск ru vimax с онлайн переводом порновидео Если игра симс зависла что делать лучший размер члена Сургут 3серия 4 сезона игра престолов голые фотографии школьницы русский секс мамы с родным сыном фото аквариумных Все рыбок фото виды член вялый что делать Дорогобуж игры война эпох 6 москвы юристы фото Игры в игру онлайн убивать короля Скачать игры в карты для виндовс 8 Игры куры в космосе играть онлайн не большиe сиськи фото Брелки из резинок фото инструкции фото Самые 2015 быстрые за машины Фото кривого рога ботанический сад minecraft mode игры story Всё для фото мамы сына душе порно и в фото порно вечеринка лизание Тюнинг тойота спринтер марино фото судаки игра по игры и обществознанию Викторины взлома кодов Программа на для игры член встает и падает Озёрск Анимация во flash скачать торрент
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721