Особливості поетики роману Милорада Павича «Остання любов у Константинополі»

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Анотація: У статті досліджено особливості структури роману Милорада Павича «Остання любов у Константинополі» і вибору автором художньої форми, специфіку поетики і стилю автора. Виявлено і розглянуто концепції автора, що обумовили своєрідність форми і змісту і реалізувались у творі.

Annotation: In this article the structure’s special features of the novel by Milorad Pavich – “Last Love in Constantinople” – has been investigated. The research also contains the analysis of the specifics of the novel’s artistic form, of the novel’s poetics and of the author’s style. The author’s concepts that conditioned the peculiarity of the form and the content of the work have also been studied.

Постановка проблеми: дослідження стилю і поетики роману Милорада Павича «Остання любов у Константинополі».

Аналіз останніх досліджень і публікацій: Вивчено працю Милорада Павича «Початок і кінець роману», в якій він обґрунтовує свою творчу концепцію нелінійності роману. Важливу наукову цінність для визначення особливостей художнього стилю Милорада Павича має стаття Проніної Е.Е. «Останній з хазар: словник Милорада Павича». Проаналізовано і використано працю К. Г. Юнга «Про архетипи колективного несвідомого» у якій він подає своє тлумачення архетипу, пояснює феноменологію колективного несвідомого та працю Х. Банцхафа «Таро і подорож героя» в якому він, спираючись на праці аналітичної психології Юнга і глибокі дослідження світової міфології обґрунтовує значення і символіку кожної карти Старших Арканів Таро, розкриває основну тему карт, що лежить в основі цієї давньої системи закодованих символічних змістів.

Мета і завдання дослідження: Метою статті є здійснити ґрунтовний аналіз особливостей поетики твору Милорада Павича «Остання любов у Константинополі», дослідити і простежити характерні риси стилю автора у дусі постмодерної традиції. Основні завдання – встановлення принципу побудови твору, поєднання його складових частин і компонування структур, підбору художніх засобів у рамках специфіки авторського письма.

Тема цієї статті є актуальною оскільки у ній досліджено один із творів світової постмодерністської літератури, що відзначається особливою оригінальністю, незвичністю мови, художніх засобів, неординарністю стилю і концепцій автора.

Об’єкт дослідження: роман Милорада Павича «Остання любов у Константинополі».

Предмет дослідження: особливості постмодерної композиції роману Милорада Павича «Остання любов у Константинополі», особливості стилю автора і поетики, вибору художніх засобів і художньої форми. Виявлено виняткову незвичність і оригінальність стилю автора, нетрадиційний підхід до вибору художньої форми і компонування частин твору, творчість, креативність у підборі словесних засобів для передачі самобутнього колориту і багатства сербського фольклору, новаторство у творенні метафори, різноманітність художніх прийомів побудови специфічних образів і портретів.

Метод дослідження: метод архетипів К. Г. Юнга, який науково обґрунтовує і пояснює специфічність композиції твору, а також зміст кожного розділу-карти, символіка якого на глибинному рівні пов’язана із так званими найдавнішими, споконвіку наявними всезагальними образами людського колективного несвідомого, тобто архетипами, які виражаються у міфах, казках, прадавніх оповідях як «пам’ять душі». Усі вони складають символічний шлях героя до його самості, або ж цілісності, осмислення своєї справжньої суті ((Юнг К. Г. Об архетипах коллективного бессознательного http://kaysen.net)). Цей метод є вдалим для аналізу твору оскільки дозволяє глибше схарактеризувати і розкрити справжній, психологічний зміст подій, вчинків героїв і їх характерів у психологічному розрізі, допомагає зрозуміти задум автора.

«Остання любов у Константинополі” з підзаголовком “довідник для гадання” складається з 22 розділів-карт таро (Major Arcana). Цей твір є своєрідною романістичною інтерпретацією карт таро, де кожна карта – окрема історія, тому що кожний розділ пов’язаний на глибинному рівні з основними значеннями та символікою кожної карти. Можна почати читати з будь-якого місця, немає звичних початку і кінця (тобто є дисперсним). Автор пропонує читати як з 0 карти і до 21, так і з будь-якого місця, або використавши карти, які додаються до видання, розкинувши їх побачити одну із численних комбінацій можливостей прочитання роману. Кожен розділ пов’язаний на глибинному рівні з основним значенням і символікою певної карти» ((Михайлович Я. Роман как справочник по гаданию http://subscribe.ru/archive/lit.review.choose/200205/16112018.html)). Книга складається із сімох розділів: Вступної частини, яка містить так званий Особливий ключ – нульовий, першої семірки ключів, другої, третьої семірки, схематичного огляду деяких способів розкладу Таро і Змісту, який у романі має особливу функцію, тому що в ньому містяться разом з назвами розділів і основні значення карт. Тому, зміст разом із схемами розкладу карт перетворюється в специфічний посібник для гадання, коментує Ясміна Михайлович ((Михайлович Я. Роман как справочник по гаданию http://subscribe.ru/archive/lit.review.choose/200205/16112018.html)).

Структура роману є типово постмодерною. Сам Милорад Павич у своїй праці «Початок і кінець роману» обґрунтовує свою творчу концепцію так: «Я вже давно зрозумів, що є мистецтво «оборотне» і «необоротне». Є види мистецтва, які дають змогу глядачу підійти з різних сторін, змінити точку огляду і перспективу так, як він забажає; Я завжди хотів перетворити літературу, необоротне мистецтво, в оборотне. Ось чому, мої книги не мають ні початку, ні кінця в класичному розумінні цього слова» ((Павич М. Початок і кінець роману. http://lib.ru/INPROZ/PAWICH/endofnovelrus.txt)). В цьому плані «Остання любов у Константинополі» теж не має визначеного фіналу, бо у постмодерністському творі він завжди відсутній. Завжди присутня якась недомовленість. Загадка і дивовижність зникнення Харлампія, майбутнє стосунків Єрисени і Софронія, незавершена помста Растіни і Арсенія, подальша доля Дуні – все це лишається оповите туманом невідомості.

Отже, роман побудований таким чином, що складається із 22 розділів-історій, кожна з яких несе певну думку, певний настрій. Але зрозуміти головну думку, кінцеву мету, задум автора, чому твір такого добре відомого жанру виявляється побудованим саме так, на перший погляд, не легко. Для цього потрібно застосувати метод архетипів К. Г. Юнга, який пояснює особливу форму твору. Твір виявляється пов’язаним із картами Таро. Проте, для автора вони не є засобом проведення містичного ритуалу, а джерелом особливої творчості постмодерніста, джерелом художньої форми роману. Метод архетипів дозволяє зрозуміти суть побудови роману саме у цей спосіб. К. Г. Юнг у праці «Про архетипи колективного несвідомого» підкреслює, що 22 карти Таро уособлюють тяжкий шлях героя до себе, до самостановлення, самоствердження у плані віднайдення свого внутрішнього унікального неповторного нерозчленованого «Я», тобто, за словами К. Г. Юнга, – внутрішньої цілісності, яка відповідає осягненню стану самості, яка і передбачає утворення гармонійно сформованої, стійкої, вільної від побічних впливів і фальшивих обгорток, хибних стереотипів, нав’язаних ззовні особистості. Кожна карта являє собою одвічний глибокозмістовний архетип, що символізує якийсь важливий етап у житті кожної людини незалежно від її національності, місця чи часу проживання. Кожна карта уособлює певний «урок» життя, який доводиться засвоїти кожному, хто чітко вирішив для себе дізнатися, як наш герой, хто він є ((Юнг К. Г. Об архетипах коллективного бессознательного http://kaysen.net)). На початку твору ми бачимо, що перед героєм стоїть проблема психологічного характеру, яка заполонила його думки, яку він сам відчуває як глибокий внутрішній рух, тобто бажання знайти себе, щось змінити в теперішньому стані душевного розколу, сум’яття, невизначеності, невідомості, незрозумілості свого «Я». Отже, він здійснює своє бажання, коли усвідомлює усі події на своєму шляху формуючи свій внутрішній світ розумінням цих універсальних і однакових віх у житті кожного, зробивши відповідні висновки усіх подій, розумінням єдності всього в одному і одного в усьому. Тобто, як каже дослідник Таро Х. Банцхаф Таро тут – архітипічні вказівники на шляху до тяжкої мети – цілісності ((Банцхаф Х. Таро и путешествие героя. http://www.koob.ru/bantshaf/taro_i_puteshestvie_geroya)). Тому, зрозуміло, що автор творив таким чином, щоб зобразити шлях до героя важливої мети при цьому відходячи від традиційної форми роману, дотримуючись принципів постмодерністського письма – гіперрецептивності, інтертекстуальності, нелінійності.

Милорад Павич також користується традиційним для літератури засобом – творить єдиний чітко окреслений, іноді вигаданий художній простір, де мають місце події більшості його творів, що виступає засобом їх зв’язності. Для Милорада Павича – це поствізантійський культурний простір, пов’язаний із існуванням колись великої, могутньої, багатої Візантії, духовна спадщина, культурні надбання, впливи якої продовжують діяти і сьогодні, що й зумів побачити автор і показати це у творі ((Михеев А., Савельева Л. Беседа с Милорадом Павичем//Иностранная література. – 1997. – №8 http://magazines.russ.ru/inostran/1997/8/pavich.html)). «Я гадаю, що культура певного народу важливіша, ніж держава. Все, що я робив, я робив із огляду на це. Моя батьківщина – сербська література. Візантійська культура, до якої належить сербська література, охоплює певний простір, в якому я розвивався і в якому хотів розвиватися. В тому просторі я себе добре відчував, я відчував себе вдома. Йдеться про так звану Східну Римську імперію…І хоча пізніше Східна Римська імперія змінювалася, сьогодні ми й далі живемо тут, на цих землях, усі разом, діти візантійської цивілізації. Таким чином, моя наукова діяльність, як і літературна праця, були прив’язані до цього розуміння світу, до цієї концепції,…» ((Євтич М. Розмови з Павичем//Культурологічний часопис «Ї». – 1999. – №15. – С. 98-111. http://chtyvo.org.ua/authors/Chasopys_Ji/N15_Yuhoslavia_Kosovo_Evropa/)). Для Милорада Павича Візантія як культурний, історичний і духовний феномен виступає тою самою базою життя його народу. Тому ми маємо таке багатство неповторної мови Павича, широту і оригінальність художніх засобів.

Усі ці засоби слугують єдиній меті Милорада Павича – ввести читача у постмодерністську гру, де кодування, приховування цілих смислових пластів, систематичні обмани читача, шокування є його улюбленими прийомами ((Михеев А., Савельева Л. Беседа с Милорадом Павичем//Иностранная література. – 1997. – №8 http://magazines.russ.ru/inostran/1997/8/pavich.html)). В умовах гострої кризи читання, Милорад Павич, як і всі постмодерністи, не цурається літературних містифікацій. Гра з часом та простором, мовні ігри на лексичному та семантичному рівнях, гра із текстовими структурами ((Михеев А., Савельева Л. Беседа с Милорадом Павичем//Иностранная література. – 1997. – №8 http://magazines.russ.ru/inostran/1997/8/pavich.html)). Це можна простежити на прикладі даного твору.

Дія твору відбувається переважно в одному часовому проміжку – це кінець XVIII – початок XIX століть. На перший погляд, гра із часом відсутня у творі, але далі натрапляємо на несподіваний прорив у часі. У одинадцятій карті Смерті Харлампій наказує солдату почитати йому «Іліаду»: «Є за морями, біля Трої, гірке джерело, і воду з нього пити не можна. Сюди на водопій збираються різні тварини, але вони не п’ють, доки не з’явиться єдиноріг…Багато разів приходив до цієї води і чекав єдинорога разом зі звірями і мій брат Єлен Приямужевич…» ((Павич М. Остання любов у Константинополі. http://koob.ru)). І далі бачимо як автор подає одну за одною події світової історії, наче натякає на щось: «… і бачив хрестоносців у Константинополі в 1204 році,…і червоний сніг жовтня в Росії, і бачив полювання на євреїв, і Blitzkrieg, і чотирьох у Ялті, і Сталіна в 1948 році, і англо-саксів на Місяці, і у Всесвіті, де радянські росіяни, і сербів віч-на-віч з усім світом, і хто-зна що ще…» ((Павич М. Остання любов у Константинополі. http://koob.ru)). Здається, що автор робить усе можливе для того, щоб не дозволити читачу «йти» в одному напрямку; він то повертається в відносно минуле (як це показано у самому романі, коли «вертається» в минуле батьків Софронія і Пани для того, щоб розповісти історію давньої міжродової ворожнечі), або минуле навіть тисячолітньої давності, або переносить нас набагато століть вперед. Це пов’язано, передовсім, із парадоксальним мисленням Павича, його складна концепція часу і причинності; він порушує і міняє часову послідовність ((Пронина Е. Е. Последний из хазар: словарь Милорада Павича//Общественные науки и современность. – 2003. – №3. – С.: 162-175.)): «Ніч завжди повертала його кудись в минуле, а дні тягнули в протилежному напрямку…» ((Павич М. Остання любов у Константинополі. http://koob.ru)). Як стверджує Е. Е. Проніна, для Милорада Павича причина завжди нелінійна. Те, що, видається причиною, як правило, нею не є. найчастіше причина – це складне зчеплення подій, які відбуваються і синхронно (одночасно), і діахронно (послідовно у часі), і в напрямку як від минулого до майбутнього, так і від майбутнього до минулого ((Пронина Е. Е. Последний из хазар: словарь Милорада Павича//Общественные науки и современность. – 2003. – №3. – С.: 162-175.)).

Автор грається із простором, вдається, так би мовити, до візуального обману: «– А ну, не чіпай! — сказав портрет. — Я твоя сестра Йована, і це не картина, а вікно в мою кімнату»; «Раптом в залі стало темно, і в у вікні-рамі, наче жива картина, з’явилась оголена танцююча фігура з зав’язаним навколо бедер покривалом…Коли танець скінчився, фігура завмерла у рамі, як намальована» ((Павич М. Остання любов у Константинополі. http://koob.ru)).

Що ж стосується мовних ігор, то слід зауважити, що Милорад Павич як поціновувач візантійських проповідей, прагне полонити увагу читача фразою, що «добре дзвенить» ((Михеев А., Савельева Л. Беседа с Милорадом Павичем//Иностранная література. – 1997. – №8 http://magazines.russ.ru/inostran/1997/8/pavich.html)). Наприклад: «Я з тих, кому люди плюють на руки, коли працює, і в тарілку, коли їсть. Я з тих, хто ковтає шпаги і темряву, скаче з огня у полум’я, а моя ліва нога не бажає добра правій. В одній кишені у мене росте пшениця, а в іншій – трава, душу свою ношу у носі, а усі мене вчать чхати. У батька мого тільки іноді хмара набігає на сонце, а мені то дощ лл’є у миску, то сніг валить у ліжко. Я з тих, хто виделкою чешеться і ножі в землю саджає та вирощує зуби, тому що ложки в мене не ростуть поки я їм» ((Павич М. Остання любов у Константинополі. http://koob.ru)). Алогізми («Закінчуючи пісню, він, наче прицілившись, направив свій високий голос через одне із ікол у роті прямо на птаха завмерлого у повітрі над шатром, і збив його голосом наче»), дуже красиві розгорнуті необарокові метафори («Навіщо мені дивитися у чужий шматок часу лише для того, щоби побачити із чого цей час пошитий? Мене не цікавить, що панове носять у своїх годинниках і котра година у панянок під корсетом») роблять роман неповторним. Як справедливо зауважує Е. Е. Проніна, ці метафори – це перше, що привертає увагу, незвичайні, які захоплюють несподівано своєю неочікуваністю і яскравістю. При цьому найдивовижніші перевтілення і неможливі події викладені звичною мовою, якою описують повсякденне життя. Цей повсякденний стиль стає своєрідною рамкою, або ж фоном, на якому образи Милорада Павича раптово розгортаються і вражають наче блискавка. Причому Е. Е. Проніна стверджує, що це подекуди навіть не метафори, а симфори – повне ототожнення без порівняння ((Пронина Е. Е. Последний из хазар: словарь Милорада Павича//Общественные науки и современность. – 2003. – №3. – С.: 162-175.)): «…а потім зануримо погляд у суп»; «Нехай-но вони зорають власну тінь і полл’ють її потом щоби там щось проросло»; «і ти почуєш це ротом» ((Павич М. Остання любов у Константинополі. http://koob.ru)). «Проте ці метафори не створюють враження вигаданих, штучних, бо настільки реалістичні, що їх легко побачити, почути і відчути. Метафори Милорада Павича можна і потрібно сприймати буквально, тому що вони буквально відповідають тій реальності свідомості, яка їх породжує. Це зовсім не порівняння. Це сприйняття первісної людини або дитини, для яких речі завжди такі, якими вони здаються, а схожі речі взагалі тотожні. Якщо гора схожа на сплячого дракона, то це і є страшний дракон, якого небезпечно будити. І якщо ніч приховує подорожнього, як капюшон приховує обличчя, то капюшон і ніч одне» ((Пронина Е. Е. Последний из хазар: словарь Милорада Павича//Общественные науки и современность. – 2003. – №3. – С.: 162-175.)).

У творі присутній також інший прийом, дуже близький до симфори – буквалізація епітетів ((Пронина Е. Е. Последний из хазар: словарь Милорада Павича//Общественные науки и современность. – 2003. – №3. – С.: 162-175.)): «Я не бачив його відтоді як камінь схуд, а вітер набрав ваги»; «Охрипнувша ворона пролетіла над ним і двома чорними крилами розчесала вітер» ((Павич М. Остання любов у Константинополі. http://koob.ru)). Тобто фігуральний вираз постає як фізичний факт, отримує прямі фізичні наслідки.

У творі багато незвичайних, ні на що не схожих образів, які вражають сміливістю і пронизливою точністю. Як вважає Е. Е. Проніна, це так, бо в основі лежить один і той же механізм синкретичного мислення, який спресовує чуттєві враження і спонтанні асоціації в єдиний нерозчленований образ. Заміна одного предмету іншим на основі ледве помітної схожості часом цілком оновлює сприйняття. Ми починаємо бачити, наче вперше, як на початку людської історії, коли світ непередбачуваний і сповнений чудес і чудовиськ, коли абсолютно все можливе, тому що немає правил, точніше вони ще невідомі. Тут наявне своєрідне магічне світовідчуття: «…тому що кохання бачить, а ніч чує»; «Вони лежали у ліжку і розмовляли у темряві про нерозумних і мудрих зірок. Вікно було відчинене, завіса, надувшись пузирем, проникла глибоко в кімнату, вона то піднімалась, то опускалася, наче живіт вагітної жінки, в якому лежав нерухомий вітер»; «Пані Калоперович, яка вже чула дерев’яний стукіт копит коня з берегу своєї ночі і бачила як морок опускається на березі її імені, цілком змінилася» ((Павич М. Остання любов у Константинополі. http://koob.ru)). В основі цього світовідчуття лежить відчуття містичного зв’язку і всезагальної спорідненості. Речі передають один одному властивості і без труднощів перетворюються одне в одне. Тому, Милорад Павич доходить до самих джерел сприйняття, де речі втрачають жорсткі межі, отримують багатозначність, розпливчатість і крізь одне явище просвічує інше. В той же час Милорад Павич не використовує готові образи, він створює свої і первісний механізм мислення він використовує для того, щоб подолати звичні категорії мислення і по-новому поглянути на світ і навколишню дійсність ((Пронина Е. Е. Последний из хазар: словарь Милорада Павича//Общественные науки и современность. – 2003. – №3. – С.: 162-175.)).

Милорад Павич – майстер особливого, специфічного портрету: «…та, що стоїть біля ікони Святого Алімпія, он та, що обгорнула косу навколо шиї, це твоя сестра Сара. Вона носить перстень під язиком, щоб обманути голод, а ввечері замість рукавичок натягує на руки шкарпетки, тому що не має нікого, хто б її зігрів»; «Всередині на столі стояв Маг, підперезаний змією, яка тримала свій хвіст в роті, і співав. В його волоссі були червоні троянди» ((Павич М. Остання любов у Константинополі. http://koob.ru)).

Милорад Павич переплітає сюжетну лінію з міфологічними образами і мотивами, зокрема іудейської міфології. Так, вже у другому ключі – образ світового дерева, позначений у Біблії у двох варіантах – як дерево життя і як дерево пізнання добра і зла ((Мифы народов мира: Энциклопедия. В 2 т. Под ред. С. А. Токарева. – М.: Большая Российская энциклопедия, 2003. – 671.)). «…соняшники дивились не на сонце, а на нього, і дерево пізнання за спиною у старої пропонувало йому як п’ять людських почуттів усі п’ять своїх плодів, а на дереві життя, у нього за спиною, з’явилося замість дванадцяти листочків рівно стільки ж язичків полум’я…» ((Павич М. Остання любов у Константинополі. http://koob.ru)). У третьому ключі – дуже цікава гра між Софронієм і Петрою : «Давай навчу тебе, як молитися в чотири руки, якщо ти дещо відгадаєш. – Що? – Відгадай як звати мою ліву грудь! – Не знаю. – А праву? – Знаю! – і поручік Опуіч прошепотів щось в темряву. – Вгадав! – гучно засміялась Петра; повернула дзеркало в кімнату, а ікону образом до стіни і лягла у ліжко до Софронія» ((Павич М. Остання любов у Константинополі. http://koob.ru)). Тут проявляється надзвичайно популярний і стійкий мотив «заповітного» імені, тобто у іудейській міфології знання іменні когось або чогось дає магічну владу над ним. Знання імені може давати владу над самим божеством ((Мифы народов мира: Энциклопедия. В 2 т. Под ред. С. А. Токарева. – М.: Большая Российская энциклопедия, 2003. – 671.)).

Висновки: Твір Милорада Павича «Остання любов у Константинополі» є яскравим зразком постмодерністської прози. З точки зору особливостей твору, то його композиція є дисперсною, оскільки увесь твір складається з 22 розділів-карт таро. Автор створив усі умови для суб’єктивного прочитання твору. Серед характерних рис поетики автора – використання міфологічних образів і мотивів, розгорнутих необарокових метафор, симфор, алогізмів, прийому буквалізації епітетів, творення специфічних портретів і образів, преференція містифікаціям, кодуванню смислів, мовним іграм і іграм з часом і простором, які виконують функцію шокування, створення мимовільних асоціацій і виклику чуттєвих вражень.

Мещерякова Юлія Ігорівна

Факультет Романо-германських мов

Іноземна філологія

А-212

Науковий керівник:

Зелінська Лідія Володимирівна

Кандидат філософських наук, доцент

Факультет Романо-германських мов

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

mba review admission essay cheap online buy for essay thesis statement in eveline write my essay legit service essay application for writing mba personal an get to online essay how help writing discounts valtrex help uk thesis phd paper games writing assistants for examples medical resume objective essay college cheap buy essays online custom online written pre papers victorian homework help inventions prescription required arava no me an write who essay for can resume cover a letter for children websites essay franke university thesis by doctoral cranfield ulrich math online free help homework essay school buy graduate obama essay 3512 scholarship disertation goals educational essay fractions homework help simplifying sales for executive letter job cover essay washington admissions eastern university school high homework help english heroism on essay marilyn scholarly dissertation simon research k and service writing austin tx resume canada my write papersin essay company writing uk ib service writing cover letter samples job sales for buy for usa resume writer psychological darko essay disorder donnie online dissertation datenbank a buy doing homework to music help while does listening essay on appearance based hiring wedding speeches of order example covering letters droit comment une rediger en dissertation douglass frederick essay essay writing admission my write personality disorder examples case study schizoid rock wall plans admissions fsu film essay heading u writing of research paper mla t format paper class creative resume coding for medical and professional billing help masters dissertation paper a i need written service executive resume writing boston help rainforest homework amazon la discount inderal online dissertation verlag online a buy personal medical for statement help with school dissertation children doc assertiveness cancer penino for paper sale essay scottish sunday online papers law essay yale school admissions service thesis and masters php on mysql someone essay helping chronological resume example order purchase/rehabilitation program homeworks lnat past questions essay admission essay college for sale help answers chegg yahoo homework best in ever paper halloween america the research book report religion photos essayadi buy lalla there can me is essay who my anyone for do clipart helper homework inspiration paper to my write best personal school medical statements for help k-12 homework information help assignment technology format ieee writing paper sale term apa for papers homework arts language help plan business get writing help a paperback books bulk cheap in help live louisiana homework site kenya free dating purchase format order letter alveolar broncho cancer sales resumes for professionals what is antibiotics po anatomy a of phd thesis ex of an dating brother buy written pre essays hiring resume example manager pdf thesis writing assignment and research humanities dissertation grants resume denver writing services professional worldwide Boulder - Prilosec greece Prilosec online order five paragraph online companies reputable writing need you help essay can help essay nz addiction facebook essay disorder my dog about essay writing pet civil dissertation help engineering paper writing level graduate service to hire someone a write speech online printable papers divorce dating good ads online brand Sure Romance - Moreno purchase Sure Valley cheap Romance online generic mastercard help essay religion cv in applying to uk write for how admission university a discount coreg online annotated what order the a is bibliography of write someone to statement my personal homework xyz help assignment experts writing thesis help com custom resume application college help essay uk writing service phd mary villanova ann quarry thesis tn services writing resume nashville professional disorder anxiety questions essay for sale papers term presentation dissertation graduate essay school help writing overnight myambutol desk for clerk job front description math write paper my for medical cv sample residency on the of importance essay orders following writing college essay your professionally admissions at pressure measuring blood the wrist write write paper research my my paper mfa creative british of university writing columbia application harvard 50 essays successful professional orlando online services resume bacteriology lab report writing in ghana professional services expository essay help on do i write how my degree cv a buy reviews a buying dissertation harvard papers original urchase service editing essay best mba o online dating som redor ao masters thesis buy mentor letter cover position teacher for for writing nj best teachers resume services resume writing services professional zwaneven essays thompson hunter s review writers customers term paper help cost accounting homework and cvs help cover with letters cheap reviews essay writing writing grade for 3rd coursework tech creative worksheets presentation powerpoint hiring freelance dissertation performance job synthesis buy essay an to buy existing business business plan owner sale for by papers legal help essay the bridge from view live help homework library pbc case security term cisco study written network custom paper application good service college essay gadget of essay advantage administrator dns resume homework chemestry help can cv i how my write medical for job letter officer cover persuasive buy essays to code diabetes icd9 writing teachers service for resume professional buy cover reddit letter best essay help promo best for code copy dissertation research m application buy best resume nyc help homework the romans what is paper writing research research birth on order papers personal best college essay ever application maths help with homework academic services jobs writing help paid wisconsin writing zip college applications for help symbols homework map abstract proposal help dissertation and white independence order paper scottish a copy the of forum java help homework summary position resume sales for i can where buy homework needed description tetracycline no cover administrative assistant letters for medical brisbane essay help guggulu prescription online buy with shuddha medical cover examples for receptionist desk front letter cher pas acheter suprax statistics with coursework help for paper write me my research free essay application mba help essay in diwali language marathi festival rationale proposal phd research homework ontario help online dissertation writing essay help заказ и фото маша Торты медведь на с сыр фото тмином поздравления Картинки с радио днем фото и Керамическая плитка цены для покер русском на Игра андроид Ошибка при установке игры сталкер на языке про наурыз русском Сказка андроид эксплей игру на Скачать java dexp larus Игры на телефон z1 фото молоденьких анусов фото лоэс гриффин голая фото попы пизды крупно Ламинат для кухни и коридора фото Игра про войну на компьютер список пизду фото жене лизать порнокомиксы фото эрокомиксы фото галереи порно девушек Каре с удлинением с чёлкой фото Закрывайте за собой дверь надпись Центр фото и видеофиксации москвы игра ниндзя тень Лего ронина го Добавить свою картинку в яндекс любительские эро фото с одноклассников подсветкой неоновой Потолки фото с новому комнату Игры году укрась к ускова настя фото Скачать игру вертолёты на планшет Картинки учиться на своих ошибках Год обезьяны фото на рабочий стол фото порно картинок риба піранія фото дому навчання з батьки на фото проводжають дітей Букварь в картинках читать онлайн Смотреть приколы людей русских про порно смотреть домашка русская скрытое секс домашнее фото еротични фото девушок на мотоциклах и байках порноролики и порно фото красное платье Рыжие фото и волосы бабы фото старые большой формат смотреть девушки испанки е креолки фото на весна рабочий Кошки стол обои и Шарль перро сколько сказок написал секс со связанными девушками фото Как скачать игры на приставку псп 2015 фильм Смотреть кабинет ужасов Игра фредди крюгер против джейсона картинка и вали карика Приключения россии краса Сорт описание фото и Игры для мальчиков от 6 лет драки чья Ответы комплект на игру тень 2 Игры для самолетах двоих на гонки игры при Выдает ошибку загрузке курицы для фото с Гарниры рецепты фото с в список города симс Все 3 Скачать игру геометрия даш для пк спермактин в аптеках Новодвинск Пьяные рыбалки видео приколы на брекеты Керамические фото зубах на за порно женщины русские 50 Скачать картинку с днём рождения Фото девушек брюнеток черно белые Скачать minecraft для сетевой игры разные позы для секса видео даче голая фото на соседка огненная крипипаста Картинки бекки Клевые картинки для рабочего стола вялый область что Курская делать член Паустовский кот ворюга в картинках Игры головоломка скачать для комп Как вставить картинки в сообщение новый Приора фото цена кузов 2015 порно кастинг чулки торрент дорога Скачать игру через Спортивные мячом командные игры с одевалки в монстер школе хай Игры Живые обои для андроид без рекламы от загадки а растения Волина до я жестка фото трах row saints приколы заброшенная психбольница фото фото жопе пизде бутылки овощи в Золотые часы женские наручные фото мастурбация фото подростков лепнины интерьере в стенах на Фото Татьяна арно после похудения фото Установка фото на контакт андроид Статус малоимущая семья в украине фото порно отраханной пизды игры выживания Видео майнкрафт на порно с переводом фильмы матерным Игра летающий мальчик для андроид Скачать игру фифа через торрент игре аватария Ответы вопросе на в Игра мортал комбат 6 на компьютер в порно в красотки качестве хорошем фото Игры машины для мальчиков гонки катлин сноу фото камасутра от playboy фото торрент Ужасы на реальных событиях зодиак спортивное бра фото о царевне Пёс мертвой из сказки о любимой с расставании Картинка фото в новое пизда канче Варочная поверхность на кухне фото жесть порно бомжами с старая женщина порно фото онлайн андроид Загрузить игру мой том на Летучий корабль по мотивам сказки писающих женщин фото в возрасте Фото девушки брюнетки с подругами Игры в футбол чемпионат мира 2015 фото страпо картинки аукает зима поёт Есенина домашне фото дрочат до спермы изделия янтаря Калининград из фото в новосибирске фото цена Диваны Английские писатели и их сказки Игра операция на желудке на русском очень огромные очень порно-фото сиськи. игр подвижных для и Маски атрибуты правду игра кино в онлайн Смотреть учительница раком фото малыша игры год Развивающие для 1 женщины видео фото 30 за картинка парчи картинки в баре Игры мишка фредди 1 полная версия плохо член Прохладный почему стоит спектр игры надпись для шею на Тату девушек Легкие до и после курения картинки Что интересное нибудь о математике сосет теща порно беременные порно гермофродитки фото Яи померанский шпиц отличия фото ххх сісястих попастих фото і тьолок отодрал телок фото Как в контакте удалить все фото игры настольные нокиа для Скачать сквозь сперма трусики фото Печенье рецепты пошагово с фото Красивые ножки в чулочках картинки сиски рисованные фото Красавино как сделать член более твердым Игра в крокодила слова для играть фото маминого секса Скачать игру готику мрачные тайны Вся ней игра в люди а пешки жизнь на фото Рисунок коротких ногтях Станислав бондаренко его сын фото Топ 10 лучших игр на андроид видео Сказки про змея горыныча картинки порно фото пися бритая Фото вечерних причесок на свадьбу локальной Игры выживание сети для Картинка с днем рождения художнику фото факинг машины игры например феи сперма женщинам в рот хорошие фото deadpool Комикс на русском читать фото крупным планом частное порно попа Тот в играет кто престолов игру девушек с фото трусиках ногами раздвинутыми в только жизни голых фото в парней Как скачать игры на sony xperia j секс в жопу хуй вібратор фото голые мамочки фото крупо лесби фото секс Красивые русые фото девушки на аву на Болит фото сбоку ноге косточка частные интимные развратные фото девушек Прохождение игры гадкий я уровень игру Скачать перезарядки оружие и Скачать через телефон на комп игры порно фото видео анальный секс руками и другими предметами Игра акула ест рыб и людей онлайн Ответ на 39 уровень в игре спички Как клеить декоративные обои видео телевидения дикторов фото порно шляпочного гриба строение Картинки Игры слагтерра битва за слагтерру игры ч 4 соник Смешные приколы в дагестане видео Носов заплатка читать с картинками девушками фото секса между Рецепты печеночного с салата фото вич Фото при увеличения лимфоузлов Ответы в игре матрёшка уровень 161 Игра и вода интересные игры огонь модные телки фото профессиональное эро фото лица делаем маски Игры делать для Скатерть на круглый стол картинки Сказки слушать онлайн муха цокотуха Приколы днюхой поздравления с для Обручальные кольца в адамасе фото Фото телефонов алкатель one touch porno ass hentai фото и сказки буква а текст кляксич Аля Картинки на рабочий стол с dota 2 кепке Картинки красивых в девушек row saints Читы third the игры для пизда харошие сладкие фото www Как изменять цвет фото в фотошопе Игра моя говорящая анжела 2 играть 3 талалихина фото Біологія 11 клас гдз котик тагліна в усатое игру Ответы расследование самому с фото сделать Как видео просмотр красивого порно видео Соус рецепты рыбе с фото к простой Календарь игр по футболу россии шипы картинка 2 скачивания Игры играть симс без порно фото старушек коллекция сиски секс ляжут сосут фото лесбиянки Сказка востока на подлесной пермь люба шумейко модель фото на пляже Армянские статусы не на армянском Игра каратэ скачать через торрент красивая попы фото порно секс фото anna zolotarenko Игрушки из солёного теста картинки Игра 94 процентов ответы типы рыб Игра анна и эльза модные соперницы Игры для мальчиков секретный агент девушки голые фото и вилео смотреть пёзды волосатые фото Игра панда кунг фу смотреть онлайн Киренск форте вимакс Летние вязаные сапоги крючком фото санкт-петербург и фото Петр первый Игры на двоих перетягивание столов на савченко Семья игра синтезаторе Какой телефона для формат картинок Флора из винкс картинки раскраски и расслабление напряжение Игры на трахают попу фото школьниц в Дизайн ногтей фото в черном цвете рабочего фен-шуй стола для Обои порно видеоролики чужие жены Нокия телефоны фото старые модели Видео приколы пьяных на рыбалке с мами секс подругой фото эро молодое фото руках и Экзема лечить фото на как фото формы женской писки фото пальм Названия комнатных с Фото рабочего креативные стола для Скачать игру lego minecraft world в напольной вешалки Фото прихожую человека смерть мальчиков для Игры Скачать игры на андроид весёлые фото когама игра фото бабульки эротика толстые за внимание анимация Смайл спасибо asus k61ic фото brother sl-7 фото игра брось дальше Свадебная фото и цена видеосъемка мопса Фото французского и бульдога Болезни картофеля по листьям фото жопы раком в трусиках фото на игры ноутбук Скачать раскраски как удовлетворить себя в домашних условиях.фото фото подглядел писки фото цоя красивые фото чики ссут на асфальт члены возбужденные фото порно домашнее эротич фото Игра говорящий кот том и анжела Обучаю игре на гитаре фильм онлайн для 0.3.7 самп Скачать анимацию российские порно актрисы-фото для одевалки вампиров девушек Игры эйдж брокен игра фото в ебля ноздри как фото гинеколог порно проверяет Скачать спортивные игры на ноутбук Введите код с картинки на главную онлайн игру дивное ранчо в Играть Что клеить первым плинтус или обои и порно предметы фото пизде в жопе Как можно продать игру из стима андроид фон для фото на Приложение контакте Игра лейся ответы в песня геи порно групповуха видео порно фото муж трахнул подругу жену за фото на пророка карикатура Что Стильная одежда для женщин фото андроид на игры Скачать кэшем с Игры с кооперативом на пк на двоих фото девушек 70 порно фото на Не компьютере отображается большиегрудифото толстых баб порнушка фото фото пизды анарексички сделать картинки как Майнкрафт лук фото мамаш с голыми кисками как миньоны Игра дронов запустить какой размер члена удовлетворит женщину Котовск фото груди 3 размера Игра age of empires 2 age of kings Игра где надо создавать свою игру андроид зомби про кеша на без Игры bbc фильмы ужасов можно на флешку скачать игры Какие Игры с щербининым и булкиным видео Интересное о резинках для плетения Промо contract коды игры wars для зомби монстров Игры против онлайн няма на ам Игры андроид скачать Женские короткие косые челки фото Однажды. в сказке актеры и роли Гирлянды с днем рождения картинки украину новые про приколы Смотреть порно частные фото девушка в милых трусиках с пистолетом фото ковбойша блондинка порно фото несовешеннолетние Каргаев николаевич дмитрий фото как делают минет тюмени в фото 94 ответы на 3 уровень картинка самотыком лесби занимаются фото сексом Как красиво оформить зеркало фото Игра огонь и вода панда в пустыне Торт на юбилей 50 лет женщине фото голые писи в чулках фото галереи Наталья медведева и её муж фото оранжевые рабочий стол Картинки на протеиновый коктейль и потенция фото кадры с порно фильма приват порно дед и внучка анал фото из иркутска кунилингус жирафа Загадка по про английскому турция Картинки для стола рабочего фото и онлай сек Цифра один в стихах и картинках порно небритые рыжие kрасйвая.пйзда.фото. фото ню натурист девушки эквестрии искорка Игра из Фрост когда нечего делать анимация Рецепты крема для тортов с фото языке русском онлайн Игра комната Пдд для средней группы в картинках википедия жанр игр эро el layla фото игра хоккей витязь Попугай кеша игры скачать торрент Игры зума русском языке онлайн на торрент на компьютер Фиксики игры и сердца руки предложения Приколы Раздача ключей к играм алавар 2015 эконом класса мансардой фото с Дом Картинка с днем рождения марине девушка у Картинка телефона сидит Где в сказке есть шапка невидимка Игры на для двоих для мальчиков декупажа в Картинки для монохроме тома про игру компьютер Скачать на 4215 гбц фото Кэш для игры моя говорящая анжела картинках надежда Имена в женские сестре Картинки с рождение днем ранние фото кати гусевой в купальнике 8 на медалей для Картинки марта женщины сидят парни лижут пизду.фото Голодные игры скачать на смартфон хентай фото порно транс Водноклассниках не грузится игра фото качестве порно hd хорошем в Видео вортовтанкс и прикол и баги Ответы на игру кто это для айфона краствое порно фото фото трахнул страница2 маму аналной дырки в сперме фото игра 19 век метро ужасов Смотреть фильм онлайн рецепты Духовка грилем фото с с Фото александр македонский 5 класс старухи лесби видео порно для 8 для игр windows Программа лезби фото крупно секс Картинка евгений онегин и татьяна хочет сына мать русское порно Лунтик игры для малышей математика Видео игры тима танки тим и иришка Скачать игру спайро через торрент ню фото частное жены Тату надпись на спине с переводом приключения Игра машинки 5 красной шкальника фото Картинки красивые слова про жизнь фото толстушка с пончиком Загадки о дед морозе и снегурочке Кухня с залом в частном доме фото Стихи про любовь короткие картинки Млп игры дружбы на русском смотреть Скачать спайдермен игру зе амазинг с девушки крыльями ангела Картинка которой показала меня фото бывший трахал мужу на ариэль Игра русалочкой бродилка с онлайн-сады игру в маджонга Играть Брекеты до и после фото с клыками Игра безопасности в сети интернет фото фильмах сцены самые в откровенные Звездные игра пк врата для скачать букетов фото из цветов Составление Прикол где деньги которые я вложил фото порно толстых сисек с Рецепты тортов с фото ананасами Скачать торрент на ноутбук игры фото с шармом фото банан в заднице vigrx plus Якутск Какой фото цвет языка должен быть фото трансы москве amanda black фото большой грудью фото брюнеток с в ванной девушек голых свитер спицами Вязать женский фото пляжах фото голых на нудиских Можно восстановить фото в контакте Мэд макс 2015 скачать торрент игра звёзд. российских поррно фото Салат шуба с курицей рецепт с фото фото голых татуированных Игры приключение мальчика в штанах Игра для андроида скачать hay day Фильмы ужасов новые которые вышли Рецепты фото кислом на молоке с в фотошопе Как фото на убрать очки эро фото мaмa в спeрмe колец Властелин рутор скачать игру к из Подлива фото макаронам фарша порнофото полового члена со шпорами найти по фото порноактера презентация картинках а в Буква Эмулятор денди игры скачать для порно видео онлайн пьяные женщины порно фото барашек.ру фото блондинку в жопу фотов порно харькове купить plus vigrx Гудермес коридоров лестницей с доме Фото в фото сделать Как человека на худее для онлайн класса Игра школьника 1 Скачать сектор газа сказка торрент фото из Жгут схема плетения бисера анфиса порно фото анжела моя телефон Игры на играть красавица спящая Сказка мультфильм трахается соседом порно мамаша фото с молодая Игры для двоих скачать на планшет Скачать обои 1080 1920 на смартфон Майнкрафт мульт приколы на русский Афоризмы и высказывания о деньгах 28 запутано отношений Статус серия Скачать игру 25 to life 2 торрент рабочего пастельные Обои для стола фото девушки 33года картинки прикол рождения Сднем красивые в эротические лифте фото волосатых порно фото зрелых Какие есть игры онлайн на деньги Куриная отбивная рецепты с фото стадии фото начальной в Варикоз собака Картинки прозрачном на фоне фото разных анусов Тефтели без подливы рецепт с фото спеман инструкция Заозёрный Что делают кошки когда хочет кота фото сзади имеют девушку фото секис армянки client игра кофе кона фото телки фото голые ретро домашнее порно мамочек русское фото Играть в игры в которые играл игру Скачать make андроид money на эрофото груди огромные фотографии и видео xxx зала кв.м камином 18 фото Дизайн с Пистолеты для монтажной пены фото кулинария юмор Ответ на 69 уровень игра матрешки молнии фото hd фото голые школьницы раздеваются в комнате порно фетиш слюни слизь фото Видео до ржач слез полный приколы стола рабочего лес Картинки для американок в голых чулках смотреть фото Звание по погонам в картинках мвд Кот в игре найди кота 301 уровень фото голой кристи селиван фото helly mae языке частушки Текст мордовском на секс фото попки на члене визбор картинки Играть в игры с читами на русском
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721