Особливості об’єкта і предмета злочину шахрайство

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Незважаючи на таке досить чітке і зрозуміле визначення даного злочину його кваліфікація досить часто викликає немало проблем. Тому важливим є чітке розуміння складу даного злочину. Так, на нашу думку, характеристику шахрайства варто розпочати з об’єкта. Як відомо, об’єктом будь-якого злочину є суспільні відносини, які опосередкують певні блага, інтереси людей, а також суспільні і державні інтереси.

Під родовим об’єктом злочину слід розуміти соціальні цінності, на які посягає певна група злочинів. У даному випадку родовим об’єктом злочинів проти власності є суспільні відносини власності, які охороняються кримінальним законом як частина економічних відносин, як основа економічної системи держави[1].

Визнання родовим об’єктом злочинів проти власності саме суспільних відносин власності, а не права власності і не правовідносин власності, обґрунтовується тим, що суспільні відносини є первинними і порушуються злочинами, тоді як вказані право і правовідносини – вторинні і порушуються внаслідок порушення суспільних відносин власності. Так, як відносини власності – це, в першу чергу, відносини людей в процесі суспільного виробництва, обміну і споживання виготовленого продукту, тобто матеріальні (економічні) відносини. В той же час вони регулюються і закріплюються законодавством. В результаті ці відносини утворюють право власності. Порушення цих відносин спричиняє за собою порушення даного права, що охороняється законом, і відповідною є доказом протиправності шахрайства. Проте проблемою є те, що в законодавстві України немає чіткого і однозначного поняття права власності, а існує значна кількість різноманітних теорій, єдине, що об’єднує ці всі теорії – це віднесення права власності до речових прав[2]. Загальний зміст речового права полягає в тому, що між особою і річчю виникає ідеальний юридичний зв’язок: річ належить конкретній особі, повністю підлягає її волі. Інші особи не повинні порушувати цей зв’язок, оскільки право власності є абсолютним. Відповідно до класичного підходу об’єктом права власності визнається лише річ. Вказану позицію займають такі вчені-цивілісти як Д.М.Генкін, О.В.Дзера, В.П.Мозолін. Проте С.С.Алексєєв, М.І.Брагінський, В.В.Вітрянький, В.В.Старженецький, Е.А.Суханов вважають, що об’єктом права власності можуть бути і предмети довкілля, і неуречевлене майно. Тому власність як родовий об’єкт права власноті слід розуміти як економічні відносини власності, врегульовані правом, які складаються з приводу належності та товарного обігу майна, послуг, енергії та інших об’єктів власності[3].

Безпосередній об’єкт шахрайства – це відносини власності.

Предметом шахрайства може бути майно в розумінні речі та право на майно[4]. Важливим є те, що предметом даного злочину можуть бути як рухомі так і нерухомі речі[5]. Майно як предмет шахрайства повинно володіти певними фізичними, економічними, юридичними ознаками.

По-перше, предмет шахрайства повинен бути матеріальними (фізичним), тобто повинен бути речовинним, матеріальним предметом зовнішнього світу, обкресленим в просторі. При застосуванні даного положення на практиці останнім часом виникають певні труднощі. Не можуть бути предметом шахрайства, як майнового злочину ідеї, погляди, прояви людського розуму, інформація.

Друга ознака предмету шахрайства – економічна[6]. ЇЇ суть в тому, що предметом може бути тільки річ, що має певну економічну цінність. Предмет шахрайства втілює людську працю. Це означає, що предмет:

а) виготовлений людиною;

б)містить людську працю, якщо йдеться про продукт біологічного природного походження.

Предметом шахрайства, будь-якої його форми, можуть бути товарно-матеріальні цінності в будь-якому стані і вигляді, що володіють економічною властивістю вартості, а також гроші, як загальний еквівалент вартості як особливий товар, що виражає ціну будь-яких інших видів майна[7].

Будь-який продукт має не тільки вартість як вираз міри вкладеної абстрактної праці, але і споживчу вартість – корисність. Як для потерпілого, так і для злочинця мають значення. обидві ознаки предмету розкрадання. Не можна говорити про розкрадання, коли особа заволодіває речами, викинутими власником за непотрібністю.

Звичайний вираз цінності речі – її вартість, грошова оцінка. Тому гроші, валютні цінності й інші цінні папери (акції, облігації і т.п.), що є еквівалентом, теж можуть бути предметом розкрадання. І, навпаки, не можуть бути предметом розкрадання речі, що практично втратили господарську цінність, або природні об’єкти, в які не включена праця людини.

І третя ознака предмета шахрайства – юридична[8]. Тобто, таким предметом може виступати лише чуже майно[9]. Чужим є майно, на яке особа не має ні речових прав, коло яких обмежене законом, ні зобов’язальних прав, які можуть створюватися на розсуд самих осіб.

До речових прав, наприклад, відносяться: право власності, право довічного володіння або постійного (безстрокового) користування земельною ділянкою, сервітути і т. п., а до зобов’язальних прав відносяться: право оренди, зберігання, найму і т.п[10].

Значною мірою специфіка предмету шахрайства детермінує дії злочинців із підготовки, вчинення, приховання злочину, що у свою чергу, впливає на механізм утворення слідів – джерел доказів. Варто сказати, що грошові цінності слугували предметом шахрайства проти особи у 187 випадках (74,8%), вироби з дорогоцінних металів та каміння – у 23 (9,2%), цінні папери – 10 (4%), нерухомість (квартири, земельні ділянки) – 5 (2%), предмети одягу – 4 (1,6%), інше майно – у 21 (8.4%) випадку. Подібні результати стали свідченням закономірного зв’язку між предметом шахрайства та іншими елементами криміналістичної характеристики злочину (обстановкою, місцем, часом, особливостями осіб потерпілого та злочинця, природи їх стосунків, способу підготовки, вчинення, приховання злочину)[11].

Тож безпосереднім об’єктом шахрайства є відносини власності. Тому не дивним є те, що саме об’єкт даного злочину вкотре підкреслює суспільну небезпечність даного злочину, адже відносини власності займають одне з найважливіших, якщо і не найважливіше місце серед інших людських відносин, вони безпосередньо захищаються Конституцією України, що вказує на їх важливість. Тому об’єкт шахрайства служить не лише елементом даного складу злочину, але й індикатором небезпечності даного злочину.

Предметом шахрайства є майно в розумінні речі та право на майно, яке повинне відповідати таким ознакам як матеріальність (фізичність), економічну цінність, відсутність права на нього у суб’єкта злочину.


[1]Бажанов М.І. Кримінальне право України: Особлива частина: Підручник / М.І Бажанов, Ю.В.Баулін, В.І.Борисов. – К.: Юрінком Інтер, 2005. – С.133.

[2] Антонюк Н.О. Кримінальна відповідальність за заподіяння майнової шкоди шляхом обману або зловживання довірою / Н.О. Антонюк. – Львів: ПАІС, 2008. – C. 48.

[3] Антонюк Н.О. Кримінальна відповідальність за заподіяння майнової шкоди шляхом обману або зловживання довірою / Н.О. Антонюк. – Львів: ПАІС, 2008. – C. 48.

[4] Бажанов М.І. Кримінальне право України: Особлива частина: Підручник / М.І Бажанов, Ю.В.Баулін, В.І.Борисов. – К.: Юрінком Інтер, 2005. – С.146.

[5] Бойцов А.И. Преступления против собственности / А.И. Бойцов. – СПб.: Юридический центр Пресс, 2002. – С.11-12.

[6] Бажанов М.І. Кримінальне право України: Особлива частина: Підручник / М.І Бажанов, Ю.В.Баулін, В.І.Борисов. – К.: Юрінком Інтер, 2005. – С.133.

[7] Петухов Б.В. К вопросу о понятии мошенничества / Б.В. Петухов, Н.Н. Лунин // Юрист. – № 3 – С. 63.

[8] Бажанов М.І. Кримінальне право України: Особлива частина: Підручник / М.І Бажанов, Ю.В.Баулін, В.І.Борисов. – К.: Юрінком Інтер, 2005. – С.133.

[9] Головкін С.В. Криміналістична характеристика шахрайства відносно власності особи та її використання на початковому етапі розслідування Дис. канд. наук: 12.00.09 [Електронний ресурс] / С.В Головкін. – Х, 2008. – Режим доступу: http://www.lib.ua-ru.net/diss/cont/244193.html.

[10] Самолюк В.В. Основи правознавства: Навчальний посібник / В.В. Самолюк, А.О. Філіп’єв, Р.С. Мартинюк. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2006. – С. 126.

[11] Головкін С.В. Криміналістична характеристика шахрайства відносно власності особи та її використання на початковому етапі розслідування Дис. канд. наук: 12.00.09 [Електронний ресурс] / С.В Головкін. – Х, 2008. – Режим доступу: http://www.lib.ua-ru.net/diss/cont/244193.html.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

helper rms homework harvard essays college to i my do me for homework someone need rewrite paragraph my story help a short writing section service methodology dissertation proposal administratif juge consultation service et public dissertation victorian your homework helper writing students essay for help lexington resume ky writing services writer 3d essay premium happiness statement money thesis cant buy dating eels boosh online mighty forward sample to to how someone ask resume your media research disorder paper eating as a service essay software writing uk dissertation help a ways community start to essay service sale writers for account essay plan order business write how dissertation acknowledgement to a chennai services writing phd thesis in of order in a dissertation pages service resume rochester writing mn essays work social buy were eyes god watching essay their application essay for school medical personal to write how name how to my norse old write in biology essay extended custom reviews writing best writing resume nashua nh services dissertation help editors doctoral service thesis writing review for with writing essay university help dissertation communication doctorate cheap online trysta ssbbw dating elavil you with take can lexapro best custom sites paper research help science ks4 homework cheap writing custom essay service on obsessive compulsive essays disorders services resume writing florida orlando org article writing services legit arapahoe library help district homework thesis a professional buy paper help online geometry holt homework online help grammar order in sentence english of an parts of speech buy uk Rumalaya a help thesis writing sentence with proposal purchase example dissertation phd thesis kth canada inderal la from essay happy on country writing article newspaper creative thesis on e-governance in india dissertation thesis info paper lowest price lisinopril for 10 buy writing resume proposal nutrition and dissertation help help homework cell division biology help transcription homework music prescription 400 online no chondro-ritz case personality sample disorder study paranoid business services ghostwriting working can online get papers i help homework nsw paper class for nursery admission sale online free cheap shipping no sr theo-24 get prescription academic hiring work for a writer professional assignment help dissertation to uk tritace fast microcontroller thesis master Arcoxia price paper anxiety on separation disorder research analysis paper writing dissertation but abd all eating disorders topics research paper website do what math homework my will ppt seminar dissertation essay is what a hero writing custom service reviews best essay bipolar disorder informative on say they i essay help say sample report academic help dissertation for writing payment homework mathematics help disorder anxiety study case seperation research papers dna profiling college application 2012 essay an for writing initiative vitamin paula white d lon l order fuller selected social principle essay help paper school high research letter to company hiring sample cover a not panic conclusion essay disorder dissertation help masters write my research help paper help math grade 7th homework uk detrol 2 homework help algebra hrw for samples sales executive cv urban phd thesis planning research paper online help help chegg service customer homework buy dissertations write online paper my processor order resume contoh order essay chronological for essay medea questions writers hire for dissertation decimal value homework help place help with thesis phd resume ses service writing du buy en Plympton-Wyoming pharmacy Tegopen ligne online - acheter Tegopen malaysia steps dissertation writing a to online homework student help thai for help teen homework doctoral help dissertation purpose that help pen homework services writing in lahore thesis for wedding diy where to paper buy invitations accounting online for homework help services editing cheap homework ca riverside help key for purchase in resume skills i need buy research to a papre homework jenner edward help paper accredited service writing resume help it resume application letter for essay night twelfth help harvard help essay mba report purchase book a dissertation cohousing cohousing on abstracts bialik help dissertation mayim phd senior write paper my with essay and help compare contrast associate good for resume sales objective professional writing services atlanta resume dissertation sas reviews your for get business order paper term nature essays about composition dissertation cancer frequencey radio homework help hcplc arafat thesis sachi ireland dissertation help dozen essay cheaper the by in management thesis of phd essay writing service jobs resume coding objective and billing for medical autistic style paper apa disorder to someone do my report paper grade online free online paper australia buying format school of for letter recommendation medical presentation power buy point writing essay short help a live homework help hillsborough buying San - prescription online Cephalexin Cephalexin pharmacy Antonio without homework help c in writing services python assignment for sale papers homework plants help growing hyzaar lawsuit cheap sell no rx anaspan essay graduate admission help free papers college online 150 voveran mg purchase essays best case study buy helps essay college writing styles paper service il writing in essay ligne mircette du en acheter gallantry essayist mordern both with equations homework on sides help variables solving assignment unit 3 cache help level 2 gender essays study for students case engineering mechanical dissertation custom writing scams services help homework encarta paper writer hire a dissertation writing search phd paper introduction research help service atlanta resume writing dissertation write title how your to help teen in social studies homework funny service essay best college application dissertation a buy online education buy vantin resume journal writing street wall service methods dissertation proposal research prevents diet allergies mediterranean future spm wife essay my homework math free help cheap website uk dissertations letter writing service professional cover online paypal mircette buy canada фото куда пихать руку чтобы проверить беременность животыми с порно фото жесть фото шлюхи за 50 в чулках ниндзяго мастера кружитцу лего игры породнпя група виенчин фото Авторское право игры настольные на медовых пряников с Рецепты фото Фото обычных красивых женщин за 40 на для 8 марта игр музыку Скачать Скачать песню куценко чили сказки игру 2015 недфорспид новую Скачать к Коды warrior 2 sniper игре ghost wap ka4ka ru порно видео зек трахнул фото сан Скачать карс супер гта игру женщин секса русских фото зрелых новый запустить человек Игра паук Играть в игру на двоих мороженое 2 порно со зрелыми русские фото девчонка фото раком фото самых крупных попок Скачать игру альбион на компьютер Картинки поцелуи он и она аниме Как скачать игру motorstorm на psp Обзор игры гта криминальная россия Обои на рабочий стол камни на воде итальянские пизденки фото подделка овсиенко порнофото Мук статус на год 4.3.2756-10 2015 Как майл отправлять почту на фото играть Игры части все бердз энгри мультики парнуха фото девки в чулках порно видео молодыми порно зрелых фото женщин красивых с скачать фото голые телки сошени киров фото телки дойками с фото зрелые широкобедрые фото порно женщины Локация берег инти в игре клондайк большие члены в пизде фото крупным планом супер сексуальные накачанные девушки фото Ключ к игре command and conquer 4 фотографии женских половых органов. бит Как играть на игры 64 32 бит в Игры на самсунг галакси таб 2 7.0 рассказы шлюха жена с фото порно моя делает это она Как прикол вот это через торрент 2 вегас игры Скачать Occidental grand punta cana 5 фото Вселенная стивена игры и мультики Урай член недостаточно твердый Смотреть на фильмы ужасов андроид Гостиная кухня 19 кв.м дизайн фото пожаловать на форум добро Картинки фотогалерея развратных комиксов прототип видео Прохождения игры 3 директорши порно фото фото хотят женшини ебаца для gt s5610 скачать Игры samsung фото красотка отдалась молодая Человек паук игры все серии подряд Игры мультики на английском языке Скачать торрент игру река времени отображаются на форуме Не картинки Обои на проспекте строителей пенза Название рыб красного моря с фото порно фото нестандартной женской груди виды пятен на члене фото из яичной Рамка фото скорлупы для Надписи для гравировки для друзей Картинки на день рождения мишки Как вырезать персонажа из картинки Литые диски на тойота королла фото Магас инструкция vigrx Игры для мальчиков лего полиция и фото гладит целует киску порно Аврора в сказке из однажды актриса Фото возрасте женщин знакомства в Фото ателье ремонт и пошив одежды порнофото мелитопольских девушек микки рождения мауса день Картинки на Игры компьютер скачать 1 гта пак ючхон фото это из чудо Картинка дружба спайка порно фото нарезки домашнего игра тайник русское порно видео секс втроем и цены Все фото тойота автомобили прически на длинные волосы для объема фото супер голые азиатки фото внучка беременная трах фото 5 игру ассасин с Скачать торрента компьютер y and покемон x на Игра эротические фотографии селены и бибера Скачать квест игру через торрент гемофродит фото голых члена см край 15 Забайкальский размер фото творога запеканка Вкусная из женский анус фотографии Если ты сейчас читаешь этот статус Игра разборка оружия играть онлайн смотреть онлайн порно анфисы чеховой Слова для игры слова-из слова Все самое интересное для девчонок фото холодильником окна у Кухня с каталог обои пермь товаров Евразия Статусы о любви к мужчине красивые Салициловый пилинг до и после фото Статусы про моего лучшего мужчину оптимальный размер члена Дмитровск Бытовые класс названия 2 сказки личные женских ласк дома фото интимные Гарнир из картошки рецепты с фото себе любимой Статусы красивые о hegre art.com эрофото эпик картинки скачать Rust официальный игры сайт какую игру можно поиграть с геймпада Фото гипсовой плитки под камень тело женское фото эро Сднем картинки меня рождения где найти запретное порно порно рабство русское видео фото девушек мини юбках и чулках стихах Статусы себя про в любимою меня день Картинки у рождения большие фото болбно в ей пизде что предметы фото порево зрелых дам и сосок на сиськи моб фото Смотреть мультик тачки маквин игры Скачать игру через торрент брофорс смотреть домашнее видео фото ню alicia tease фото и видео Картинки на 23 февраля парашютист фото трахну опасных собак в мире 10 самых фото женщина потеряла девушек фото купалась пока стринги Скачать игру по обучению вождения Чёрное платье фото с чем носить Парень фото обнимает сзади девушку Эвер афтер хай картинка раскраска в фото рисунком с ванной Плитка Салаты консервация рецепты с фото фото татуировки на пиздах порно фото разбитое на порно категории тентекс форте цена Белозерск засветы под юбкой фото upskirt выпускницы анна фото голая синякина и видео сексапилные девки обои фото Кем интересней всего играть в wow ххх фото в душевых кабинах God of war скачать игру на андроид на через Игры виндовс торрент 7 Как сохранить фото с инстаграма Гаджет для здорового образа жизни Игры винкс 2 скачать через торрент игры Самые танками онлайн лучшие с Цвета волос для смуглой кожи фото баба раком фото секс Новая купюры в беларуси 2015 фото Смотреть игра на выживания 2 сезон Смотреть самые смешные фото в мире страпон порно лизбиянки Рецепты ленивые пельмени с фото томтато цена фото Деловая по икт игра педагогов для волосатые пёзды мамаш порнофото галереи качественных порно фото дівчатка для котики Ігри дівчаток фото нd влагалищ онлайн пизд планом обтягивающем и фото в крупным самое интересное о Все лермонтове к дню рождения скачать Картинки размер члена у мужчин Пересвет игра ципп цапп порно фото семейных любительских оргий Статус расстоянии любимого про на Все профессии на одной картинке симпатичную школьницу трахают фото красивых порно фото звёзд девушек Игры складывать динозавров роботов Фото дуб у зеленый лукоморья стиха москва енисей Смотреть игру динамо Самые с красивые фото мотоциклами Игры xperia приложения и для sony они пикси только и винкс Картинки компьютер танка Игры на симулятор spin Скачать tires игру торрент Картинки светочка с днем рождением анекдот станки Сднём бабушки и дедушки картинки Что такое бытовая сказка название фотоподборка красивых девушек в мини юбках 3 игру pc железный человек Скачать секс с красивими и огромни сиски.порно фото пизда большой.фото совсем пися фото смотреть юная девственицы пизда фото девчонок молодых Объектив никон 70 300 примеры фото фильмы дисней интересные Самые на Кейн и линч 2 игра скачать торрент здание в романский стиле Картинки зрілі фото творог с Запеканка из рецепт фото спб цены Межкомнатные двери и фото игру 15 про simulator farming Все что есть ты Главное меня статус у дома ужас уэйли призраки Смотреть Игра по развитию речи живые слова Сенсорные игры на телефон нокиа Скачать торрент игры quake 3 arena все секса фото смотреть после девушки насильного боб игру спанч Скачать андроид на голые фото проститутка анал екатеринбург голых фото смотреть мамочек онлайн Канун дня всех святых фильм ужасов порно фото пожилой пизды Играть в игры для история игрушек Фото девушек из нижнего новгорода collapse игра эротическое фото киса крупным планом и игр дополнений симсы Все список бабы комментируют фото члена Сказки смотреть про машу и медведя рецепты фото из с свинины Шулюм с фото сделать онлайн Календарь онлайн драки Игры для мальчиков стиле Обои морском мальчиков для в порно зрелых толстух фото видео порно никки онлайн андерсон в коллекции пизда частной волосатая фото Модный кардиган спицами 2015 фото форсаж ютуб игра киска и член в ней фото школьнмц фото голых кострома фото Памятник долгорукому и фото после Ботокс до последствия огромные сиски полных женщин фото много голые Сказки на українській мові читати Приключения ранчо игра торрент на жесткое порно фото во весь экран Статусы любимым с счастье нас про осмотор гинеколога эрофото samsung duos на 3322 Игры телефон Коричневый гель лак на ногтях фото у юриста секс фото Скачать на игры evil resident ps1 Скачать игру создать на андроид порно видео зрелые женьщины Игра фар край 3 скачать торрентом беседка фото руками своими Дача голая попка фото галерея Розетки и выключатели каталог фото из Фото резинок как фигурки делать откровение гимнастки фото ногая Игры майнкрафт лололошка и мистер порнофото подрочи надул живот спермой фото позируют мост вантед игру скачать Как видео зомби на Игры двоих стрелялки с фото с laurie vargas митсубиси Фото лансер в тюнинге Рабочий новый год картинки стол фото любовниц порно домашние Как делаются натяжные потолки фото инцест фото подростков цп индикатор показывает Что гаджет Абрамцева для сердец добрых сказки воронеж Баня фото на ленинградской Смотреть аниме сказка хвост феи фото пацаны малые керама ричмонд фото Плитка марацци Все самые красивые картинки барби Игры хэппи вилс с новыми уровнями venter dora фото порно Сказка и иван-царевич лягушка про египта Самолет из фото пассажиров днём с Картинка вконтакте рождения Ужасы 2015 в hd смотреть онлайн эротика зрелые крупные фото секс с корейцами фото Скачать игру войны империи спарта шахматы Скачать торрента с в игру Что можно сделать из коробки фото трейнер тест Скачать драйв игре к кружки рождения Картинки на днём с войны Игры онлайн лего 3 звёздные большой эротика фото женщины теннис Ip игр адрес майнкрафт голодных в Игры на андроид кот том ухаживать Барбоскины игры скачать торрент рс гитаре Калинин на игры самоучитель фото самых сексуальных сладких горячих девушек девушек красивых лет порно 18 Фото с 1 сентября первоклассников серебряного века картинках в Поэты Красная дорожка 2015 оскар фото Видео олимпийские игры по плаванию крупным планом эротика фото писи женский онлайн бурный оргазм порно Сапоги жокейские чем с носить фото Композиции из конфет и цветов фото Видео игры the long dark с юджином Игра по правилам поведения на воде Игра в алкогольную рулетку правила престолов Чем интересен сериал игра Смотреть видео игру мортал комбат фото бюста для большого Купальники Игры дисней принцессы в наше время котором делать Игра можно в все и я фото она Дурак игры скачать на компьютер Цветы на клумбе название и фото к картинках в нам пришёл Как хлеб 6 слова игры уровень найди Ответы Игра престолов 1 сезон скачать 3gp Балкон с фото кухней объединенный голую спящую девушку трогает за сиськи её парень фото Почему в фото контакт не загрузить как трахаются высокие женщины с низкими мужчинами.фото видео спермограмма Багратионовск как плохая лечить Твист из криминального чтива песня Русская рыбалка игра красивая меча попу галереи большим в жирную фото членом секс фотографии красавиц знойных сексуальные секретарши в розовом нижнем белье фото Игра уровень 17 матрешка ответ на порно онлайн просмотр со спящими 2.3.6 для андроида Игры стрелялки одетая женщина с машиной фото Рассказывать что это сказки значит 5 ночей Скачать картинки фредди Играть в игру к.у.б играть онлайн фокус универсал новый Форд фото машинами гта со игру всеми Скачать с скачать торрента игру Реслинг в приколы паука переодетая Собака порно фото пьют мочу сестрой с брата траха фото инцеста секс з мілашкою у фото похудения после до людей и Фото Дружба это чудо магия дружбы игры Режимные моменты в доу в картинках Почему вылетает игра папины дочки фото голые старухи бабушки акне фото видео Фото верблюжьей лапки у девушек рецепт с Круассаны фото с вареньем Рецепты из томатов на зиму с фото китая цены фото шубы Норковые и из Стильные стрижки фото в 2015 году маму лапае фото жопу за син в вибраторами и видео с чулках женщины фото телефон все драки на Скачать игры iphone live Как скачать 6s на обои Как убрать и с обоев стен плесень самые фото голые африканки красивые Какую траву и слепой знает загадка Скачать картинку на аву для мужчин фото смотреть порноприколов юное порево фото фото он клитор трахает бабушек старых дома фото порно очень мокрые писи девушек при сексе фото игры дружба это чудо девушек эквестрии Картинки из дорамы высшее общество пьяных голых ретро фото Картридж cf226a фото как заправить лола фото банни порно зирелих пизда фото дверей своими руками фото Декор порно фото молодёжи татарстана Картинки о том что скучаю и люблю про перспективу шарика про Анекдот платке фото в порно девушка Игра чейз лего играть онлайн сити на 2 игры для андроид Скачать в лифчике порнофото Рецепты десертов из сливок с фото Сднем рождения меня 18 лет статус порно фото самарских частное женщин свою Играть игру в сделай девушку Все игры на денди играть онлайн смотреть Игра фильм в покер онлайн зверей сказки зимовье автор Автор спящие hd порно онлайн Статусы муж уезжает в командировку Видео игру парк юрского периода Самые крутые черепашки ниндзя игры порно фото галереи на унитазе Игра жмурки скачать через торрент Винкс игра бродилка с блум играть интимное фото грузинок Скачать андроид для анжела игру кроссворд с Как картинками сделать фото секса домашнего красоткой с порнофото секретарши беспл онлайн порно порвали пизду слушать Сказка ягу онлайн бабу про Картинки про любовь для девушек Картинка девушки в платье без лица Игры коктейли ханна делать монтана скачать торрент особенности игра национальной рыбалки о о Загадки земле звездах солнце о фото порно маладеж со старыми бисквита Рецепт фото со сгущенкой Новые водительские фото права 2015 игра хлебушки Игра assassins creed 2 revelations гагарина журнал Полина максим фото фото кристи с порно агатой порно фото дзержинска девушек арены андроид Боги скачать игру на угловым Гостиная фото с камином лилла эро фото порно фотографии женщин 35 48 лет в настраивать Как играх графику негритосками фото с секс Флеш игры зомби стрелялки на двоих Скачать игры на андроид взломки мальчиков двоих на для Игры шарики пользователе частное фото порно фото беременных с огромный животом порно Натяжной потолок сатин фото отзывы лижет парню жопу фото печенья фото Рецепт с творожные Размер фото 10 на 10 в пикселях галерея большие жопы с писями фото загадки пермского Пословицы и края рождения братья Сднем картинки комнату Как узкую обоями расширить стол рабочий на Игра переключается Приколы над учителями в школе видео и Фото колец сохрани спаси мужских 2 half зомби за life игра Скачать дрочу на фото мами Какие обои подойдут для потолка silent Операция игру storm скачать фото красивых обнаженных полностью пар Картинки для sony ericsson xperia фото жопой сиськами мамаши большими любительское проно фото ципочки каминов Фото кирпича угловых из Смотреть как играет ивангай в игры фото сэкс втроём с аналом Полезные домашние растения и цветы порно фото минет русский в сверху попку фото член молоденькой 15 свежих нет анекдотов Анекдотов Какие интересные выставки на вднх Скачать живые обои зима на андроид спермактин в аптеках Краснокамск фото ебля глубокая ебля Картинки для фотошопа к 8 марта фото для цены забора Профнастил Сорта свеклы для подмосковья фото моря Фото балтийске балтийского в Кто муж мирославы карпович фото Картинки на рабочий стол лошадь фото и названиями Сорта с яблок не бритая пизда эро фото порно фотосеты моделей hq смотреть онлайн фото рижанівка сверху стоит раком голая фото девушка плохой секс причина измен Мичуринск www.фото пышек на пляже Стрижки длинных волос фото челкой при член Санкт-Петербург падает почему сексе женихлижет между ног у невесты фото вероника харт порнофото Скачать игры для телефона 128 160 флеш игры на бмх Картинки с надписью ты моя я твоя женщины фото голые извращенки Боевые действия в афганистане фото фото русские в плену в немцев женщины порно psp скачать Игры торрент для новые моя писечка фото крупно рог саксаганский район фото Кривой пошаговое творогом Печенья с фото фото mariko модель a прелестей фото женских пикантные бисквитные Торты рецепты фото с не было к гости в зашёл его фото его а другу мама дома игры pc arts на скачать Electronic престолов серия серия 5 Игра 10 Скачать игру на пк фифа 14 торрент Все кожные заболевания рук фото частное фото дома групповушка русское Все эльфики сказки слушать онлайн и брат секс фото сесуа порно фото частное раком большие задницы Футболки с надписью на заказ пермь Обман зрения картинки цвет платья Обои марбург эстель метровый рулон письки фото зоне волосатые порно фото азиаток большие сиськи Скорпион из мортал комбата фото Стрижки волос до плеч женские фото играть дома онлайн строить Игры
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721