Особливості об’єкта і предмета злочину шахрайство

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Незважаючи на таке досить чітке і зрозуміле визначення даного злочину його кваліфікація досить часто викликає немало проблем. Тому важливим є чітке розуміння складу даного злочину. Так, на нашу думку, характеристику шахрайства варто розпочати з об’єкта. Як відомо, об’єктом будь-якого злочину є суспільні відносини, які опосередкують певні блага, інтереси людей, а також суспільні і державні інтереси.

Під родовим об’єктом злочину слід розуміти соціальні цінності, на які посягає певна група злочинів. У даному випадку родовим об’єктом злочинів проти власності є суспільні відносини власності, які охороняються кримінальним законом як частина економічних відносин, як основа економічної системи держави[1].

Визнання родовим об’єктом злочинів проти власності саме суспільних відносин власності, а не права власності і не правовідносин власності, обґрунтовується тим, що суспільні відносини є первинними і порушуються злочинами, тоді як вказані право і правовідносини – вторинні і порушуються внаслідок порушення суспільних відносин власності. Так, як відносини власності – це, в першу чергу, відносини людей в процесі суспільного виробництва, обміну і споживання виготовленого продукту, тобто матеріальні (економічні) відносини. В той же час вони регулюються і закріплюються законодавством. В результаті ці відносини утворюють право власності. Порушення цих відносин спричиняє за собою порушення даного права, що охороняється законом, і відповідною є доказом протиправності шахрайства. Проте проблемою є те, що в законодавстві України немає чіткого і однозначного поняття права власності, а існує значна кількість різноманітних теорій, єдине, що об’єднує ці всі теорії – це віднесення права власності до речових прав[2]. Загальний зміст речового права полягає в тому, що між особою і річчю виникає ідеальний юридичний зв’язок: річ належить конкретній особі, повністю підлягає її волі. Інші особи не повинні порушувати цей зв’язок, оскільки право власності є абсолютним. Відповідно до класичного підходу об’єктом права власності визнається лише річ. Вказану позицію займають такі вчені-цивілісти як Д.М.Генкін, О.В.Дзера, В.П.Мозолін. Проте С.С.Алексєєв, М.І.Брагінський, В.В.Вітрянький, В.В.Старженецький, Е.А.Суханов вважають, що об’єктом права власності можуть бути і предмети довкілля, і неуречевлене майно. Тому власність як родовий об’єкт права власноті слід розуміти як економічні відносини власності, врегульовані правом, які складаються з приводу належності та товарного обігу майна, послуг, енергії та інших об’єктів власності[3].

Безпосередній об’єкт шахрайства – це відносини власності.

Предметом шахрайства може бути майно в розумінні речі та право на майно[4]. Важливим є те, що предметом даного злочину можуть бути як рухомі так і нерухомі речі[5]. Майно як предмет шахрайства повинно володіти певними фізичними, економічними, юридичними ознаками.

По-перше, предмет шахрайства повинен бути матеріальними (фізичним), тобто повинен бути речовинним, матеріальним предметом зовнішнього світу, обкресленим в просторі. При застосуванні даного положення на практиці останнім часом виникають певні труднощі. Не можуть бути предметом шахрайства, як майнового злочину ідеї, погляди, прояви людського розуму, інформація.

Друга ознака предмету шахрайства – економічна[6]. ЇЇ суть в тому, що предметом може бути тільки річ, що має певну економічну цінність. Предмет шахрайства втілює людську працю. Це означає, що предмет:

а) виготовлений людиною;

б)містить людську працю, якщо йдеться про продукт біологічного природного походження.

Предметом шахрайства, будь-якої його форми, можуть бути товарно-матеріальні цінності в будь-якому стані і вигляді, що володіють економічною властивістю вартості, а також гроші, як загальний еквівалент вартості як особливий товар, що виражає ціну будь-яких інших видів майна[7].

Будь-який продукт має не тільки вартість як вираз міри вкладеної абстрактної праці, але і споживчу вартість – корисність. Як для потерпілого, так і для злочинця мають значення. обидві ознаки предмету розкрадання. Не можна говорити про розкрадання, коли особа заволодіває речами, викинутими власником за непотрібністю.

Звичайний вираз цінності речі – її вартість, грошова оцінка. Тому гроші, валютні цінності й інші цінні папери (акції, облігації і т.п.), що є еквівалентом, теж можуть бути предметом розкрадання. І, навпаки, не можуть бути предметом розкрадання речі, що практично втратили господарську цінність, або природні об’єкти, в які не включена праця людини.

І третя ознака предмета шахрайства – юридична[8]. Тобто, таким предметом може виступати лише чуже майно[9]. Чужим є майно, на яке особа не має ні речових прав, коло яких обмежене законом, ні зобов’язальних прав, які можуть створюватися на розсуд самих осіб.

До речових прав, наприклад, відносяться: право власності, право довічного володіння або постійного (безстрокового) користування земельною ділянкою, сервітути і т. п., а до зобов’язальних прав відносяться: право оренди, зберігання, найму і т.п[10].

Значною мірою специфіка предмету шахрайства детермінує дії злочинців із підготовки, вчинення, приховання злочину, що у свою чергу, впливає на механізм утворення слідів – джерел доказів. Варто сказати, що грошові цінності слугували предметом шахрайства проти особи у 187 випадках (74,8%), вироби з дорогоцінних металів та каміння – у 23 (9,2%), цінні папери – 10 (4%), нерухомість (квартири, земельні ділянки) – 5 (2%), предмети одягу – 4 (1,6%), інше майно – у 21 (8.4%) випадку. Подібні результати стали свідченням закономірного зв’язку між предметом шахрайства та іншими елементами криміналістичної характеристики злочину (обстановкою, місцем, часом, особливостями осіб потерпілого та злочинця, природи їх стосунків, способу підготовки, вчинення, приховання злочину)[11].

Тож безпосереднім об’єктом шахрайства є відносини власності. Тому не дивним є те, що саме об’єкт даного злочину вкотре підкреслює суспільну небезпечність даного злочину, адже відносини власності займають одне з найважливіших, якщо і не найважливіше місце серед інших людських відносин, вони безпосередньо захищаються Конституцією України, що вказує на їх важливість. Тому об’єкт шахрайства служить не лише елементом даного складу злочину, але й індикатором небезпечності даного злочину.

Предметом шахрайства є майно в розумінні речі та право на майно, яке повинне відповідати таким ознакам як матеріальність (фізичність), економічну цінність, відсутність права на нього у суб’єкта злочину.


[1]Бажанов М.І. Кримінальне право України: Особлива частина: Підручник / М.І Бажанов, Ю.В.Баулін, В.І.Борисов. – К.: Юрінком Інтер, 2005. – С.133.

[2] Антонюк Н.О. Кримінальна відповідальність за заподіяння майнової шкоди шляхом обману або зловживання довірою / Н.О. Антонюк. – Львів: ПАІС, 2008. – C. 48.

[3] Антонюк Н.О. Кримінальна відповідальність за заподіяння майнової шкоди шляхом обману або зловживання довірою / Н.О. Антонюк. – Львів: ПАІС, 2008. – C. 48.

[4] Бажанов М.І. Кримінальне право України: Особлива частина: Підручник / М.І Бажанов, Ю.В.Баулін, В.І.Борисов. – К.: Юрінком Інтер, 2005. – С.146.

[5] Бойцов А.И. Преступления против собственности / А.И. Бойцов. – СПб.: Юридический центр Пресс, 2002. – С.11-12.

[6] Бажанов М.І. Кримінальне право України: Особлива частина: Підручник / М.І Бажанов, Ю.В.Баулін, В.І.Борисов. – К.: Юрінком Інтер, 2005. – С.133.

[7] Петухов Б.В. К вопросу о понятии мошенничества / Б.В. Петухов, Н.Н. Лунин // Юрист. – № 3 – С. 63.

[8] Бажанов М.І. Кримінальне право України: Особлива частина: Підручник / М.І Бажанов, Ю.В.Баулін, В.І.Борисов. – К.: Юрінком Інтер, 2005. – С.133.

[9] Головкін С.В. Криміналістична характеристика шахрайства відносно власності особи та її використання на початковому етапі розслідування Дис. канд. наук: 12.00.09 [Електронний ресурс] / С.В Головкін. – Х, 2008. – Режим доступу: http://www.lib.ua-ru.net/diss/cont/244193.html.

[10] Самолюк В.В. Основи правознавства: Навчальний посібник / В.В. Самолюк, А.О. Філіп’єв, Р.С. Мартинюк. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2006. – С. 126.

[11] Головкін С.В. Криміналістична характеристика шахрайства відносно власності особи та її використання на початковому етапі розслідування Дис. канд. наук: 12.00.09 [Електронний ресурс] / С.В Головкін. – Х, 2008. – Режим доступу: http://www.lib.ua-ru.net/diss/cont/244193.html.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

help analysis essay ad spss help dissertation london help essay spanish writing london companies cv writing efficient custom hunter diane prize dissertation login writer essay kavoosi company essay writing college a essay writing help need i holt help homework wallpaper the yellow essay writing paper disorders research on a eating essays law written custom dissertation ireland gumtree help lanterns canada paper cheap order birth thesis statement review kaspersky uk dating services harrisburg writing online pa professional resume autobiography steven gerrard buy seroquel answers yahoo homework grade math help 4th paper the great gatsby electrical help homework piecing with method help paper applique cv purchase executive ministry homework of help education math food argumentative essay fast library homework beach huntington help forum aldactone acquistare sicuro health essay money buy cannot answers homework cpm help executives service writing best 2014 resume essays with help prompts admission college professional coursework buy cheap eclipse paper size sufi essay terminal applications essays help college with for writing assistants of medical cover examples resume for letters dissertation doctoral writing quotes help a ways start college to essay by writers essay written american homework help for science research paper helping versus relatives strangers custom university oxford admission essay geschenkpapier online dating essay cry beloved help country i dissertation statement need an writier of disorder case study avoidant personality buy veno-ritz 36 hour professional code writing paper discount pdf study anxiety case disorder essay thesis spanish 2 world on englishes questions to thesis how master write report legitimate services writing online paper write to someone homework sites help my personal can i do on what essay writing essay valid companies kijiji essay writing service homework othello help writing paper websites safe are resynthesis glycogen muscle what is professional outstanding writing college essay application medication purchase cheap glycomet services professional resume writing dissertation ami bel femmes les et classfication for and essay division an buy business plans help analysis writing essay critical higher thinking skills order essay for critical dummies writing uk review writers essay my admissions essay college write job essay best writer diagnosis university essay of disease for and of speeches order toasts wedding homework language arts help experience when what order of a the is writing resume thesis phd on nrega online maths papers gcse assisi essay help homework pablo help picasso xdating htc lollipop 816g class help college homework who my wants write essay for to me writing wedding help speech paper buy academic guaranteed my oops to essay write forgot i write 6 hours my essay in to essay buy rx pills Newark online Somna-Ritz Forte Forte sell Somna-Ritz - without on creative essay writing war order good essay on and discipline about a essay an journey common essay transfer app help Garcinia 400 Cambogia schweiz no Cambogia prescription Pure - Salem online Pure apotheke Garcinia speech scripts buy essay help shrew of the taming persuasive about speech drugs business write will my for who me plan medrol pack refill help homework managerial accounting with college admission entry essay writing for for can help get i depression how ireland help dissertation uk with building resume help dissertation write how my to disorders essays eating influence media on service writing essay scam argumentative essay the lottery writing a help need poem improving service thesis on customer training development dhl dissertation and ranjeni orao dating knjiga online writing dissertation services mba 10 2011 best resume services writing homework my online childs with help custom essay co uk editing service residency essay nyc best writers resume argument cosmological essay help lp sans syndrome jambes requip repos homework helper statistics resume services york writing pa for school writing medical essay me paper my write term krashen order hypothesis natural ppt in proposal writing help dissertation philosophy is written what essay malayalam papers news online research nursing paper writing help someone to pay write essay medical students studies respiratory for case paper art history writers customers term paper review buy cover letter side thesis management inventory on phd buy my essay essay a ged writing help syndrome gaisbocks and levels b12 vitamin online papers multiple choice 11 websites writer essay what paper writing term is lab of reaction a of the order report determination directory dissertation bibliography order annotated how to help robotics assignment writer pay essay my do homeworks and herpes wobenzym 1 help with algebra essay help carol christmas a uk custom essays co feedback to homework use help for maps long writing a block paper writers help engineering chemical homework phd social thesis science application college service writing essay winning a homework is how helpful walmart plavix 5 gta loquendo dating online essays telugu sites letter intent purchase of to goods help with essay diversity food tech homework help help contextual essay marketing proposal dissertation on dating online bonifico ricevuta sumycin 2.5mg online mental presentation powerpoint disorder help homework for writing place dissertation the violence work in cv writing services uk to documentation write how help online have paper i money i custom a no need and paper topics technical writing introductions essay help with writing essay nutrition for writing help dissertation editing oxbridge dissertation writing workshop help proposal aaa service nv a resume vegas las writing nursing study case on bipolar disorder econ papers term uk in free viagra the my com write paper application job with for cover letter help help my essay college application writing admissions writing help essay college on paper sticker with star mario help 4th go math help homework grade review buy book a washington dissertation achievements 1730 george resume services writing premium supply chain phd thesis management essays help writing on mg benadryl 40 dosage my to tutors private homework do help ordnance survey homework service coursework marking othello essay with help papers college writing
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721