Особливості міжособистісного спілкування в групах

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Стаття присвячена культурним, гендерним, психологічним та особистісним властивостям використання вербальних та невербальних засобів комунікації в процесі міжособистісного спілкування у групах. У ній розглянуто види і роль лінгвістичних та паралінгвістичних компонентів у комунікативній діяльності групи.

The article is dedicated to cultural, gender, psychological and personal peculiarities of the use of verbal and non-verbal means in the process of interpersonal communication in groups. Linguistic and paralinguistic components of communication and their role in the communicative act within the group are being discussed.

Постановка проблеми.

Міжособистісна комунікація — це багатоплановий складний процес встановлення контактів між людьми, в результаті якого здійснюється вплив однієї людини на іншу, обмін інформацією та вироблення загальної стратегії взаємодії, сприйняття, розуміння іншої людини. В спілкуванні реалізується потреба в іншій людині.

Спілкування у групах відіграє важливу роль у житті людини. Задоволення від нього позначається на психологічному комфорті учасників комунікативного процесу, а незадоволення міжособистісними стосунками породжує поганий настрій, депресії, утруднює досягнення поставлених цілей. Спілкування має велике значення в формуванні психіки людини, її розвитку та становлення розумної, культурної поведінки.

Аналіз останніх досліджень та публікацій.

Актуальними проблемами дослідження міжособистісної комунікації займаються Ф.С Бацевич, О.А. Леонтович, С.Г. Термінасова, Г.В. Єлізарова, Г.В. Колшанский, В.А. Маслова, Ю.Ю. Кім, М. Лім, Дж. Коатс, А. Бекон, та ін.

Вербальні компоненти відіграють провідну роль у міжособистісному спілкуванні, оскільки вони є основними носіями значень повідомлень [1: 58]

Слід зазначити, що у процесі спілкування у групах ми дуже часто застосовуємоі невербальні засоби комунікації. Як зауважує Г.В.Колшанський, часто паралінгвістичні засоби вживаються цілеспрямовано, для досягнення певного ефекту: приховати свої справжні думки, почуття, емоції, вплинути на поведінку [3:19].

Відомі американські спеціалісти в галузі управління М.Х.Мескон, М.Альберт, Ф.Хедоурі виділяють головні потреби, що зумовлюють комунікацію у групах:

·потреба в допомозі

·потреба у захисті

·потреба в інформації

·потреба у тісному спілкуванні та симпатії.

Процес міжособистісного спілкування багато в чому залежить від того, як люди сприймають одне одного. В результаті дослідження Т. Лірі виділив8 якостей особистості, які характеризують поведінку у міжособистісних стосунках:

üдомінантність або схильність до лідерства, впевненість у собі, конфліктність, скептицизм – характеризується схильністю до домінування, лідерства, незалежності;

üпоступливість, довірливість, здатність до взаємодопо­моги, альтруїзм – характеризується схильністю до підкорення, невпевненістю в собі, конформної поведінки.

Оскільки, комунікація є своєрідною поліфункуіональною грою, іноді емоційно забарвленою, вона виконує певні функції. Так Б. Ломов виділяє три групи таких функцій — інформаційно-комунікативну (обмін конативною інформацією), регуляційно-комунікативну (спільна діальність, сумісність, стимуляція та корекція поведінки) та афективно-комунікативну (взаємодія комунікації та емоційного навантаження мовлення комунікантів).

Як результат міжособистісного непорозуміння конфлікт у групі являє собою зіткнення інтересів, поглядів, установок, прагнень особистостей і включає всю сукупність причин і умов, які передували конфлікту і викликали його. К. Н. Томас і Р. Х. Кілмен запропонували модель поведінки особистості в конфлікті, що має дві основні стратегії поведінки: кооперацію та настирність (рис. 1).

Рис. 1. Схема стратегій та тактик поведінки в конфлікті

Перша стратегія — «Кооперація» — орієнтація на інтереси, на потреби партнерів, стратегія згоди, пошуку та примноження загальних інтересів.

Друга стратегія — «Настирність» — реалізація власних інтересів, досягнення власних цілей, жорсткий підхід (учасники — супротивники, мета — перемога — поразка). Прихильники цієї стратегії настирливі, нетерплячі, егоїстичні, не вміють слухати інших, намагаються нав’язати власну думку.

Мета і завдання дослідження.

Провести аналіз потенційних джерел міжособистісного непорозуміння та основних особливостей міжособистісної комунікації у групах, серед яких: культурні, гендерні, особистісні, психологічні, паралінгвістичні особливості, тощо. Досягнення поставленої мети передбачає розв’язання таких завдань: дослідити основні компоненти міжособистісного спілкування та фактори, що впливають на нього; узагальнити основні властивості комунікації в групах; визначити типологічні та специфічні особливості учасників комунікації в групах, що впливають на їх мовленнєву поведінку.

Викладення основного матеріалу.

У рамках сучасної глобалізації та активної інтеграції міжособистісне спілкування відіграє визначну роль. Варто зазначити, що без спілкування неможлива будь-яка діяльність, не говорячи про обмін досвідом, переговори, тощо. У такому випадку, спілкування може виступати як взаємодія між людьми, а може виступати і як один із провідних видів діяльності.

Важливим аспектом спілкування є стосунки, які формуються та реалізуються в ньому. Міжособистісні стосунки мають широкий діапа­зон як в плані їхньої полярності, так і в плані їхньої характеристики. В такому випадку, особливе значення набуває адекватне сприйняття та оцінка людьми одне одного під час комунікативного акту.

Комунікаційний процес реалізується за допомогою певних засобів — знакових систем. За критерієм знакових систем можна виділити невербальне та вербальне спілку­вання.

Невербальне спілкування відбувається, як правило, несвідомо, мимовільно. Хоча учасники комунікації певним чином конт­ролюють своє мовлення, шляхом аналізу міміки, жестів, та інтонаціїможна визначити шкалу щирості серед представників групи.

Одним з важливих параметрів, що характеризують невербальну комунікацію, є міжособистісний простір — дис­танція, яка неусвідомлено встановлюється в процесі безпо­середнього спілкування між людьми. Ця дистанція залежить від національ­них еталонів поведінки, соціального статусу, віку, психо­логічних особливостей. Жінки схильні перебувати дещо ближче до співрозмовника, ніж чоловіки. Середньоєвропейські межі дистанції між співрозмовниками–друзями становлять 0,5—1,2 м (міжособистісний простір), для неформальних соціальних та ділових стосунків — 1,2—3,7 м (соціальний простір); простір, більший ніж 3,7 м, дає можливість утри­матися від спілкування.

Згідно дослідження, інший важливий компонент успішної комунікації – зоровий контакт з учасниками групи, встановлений адресатом комунікативного акту, підтверджує включення останніх у процес спілкування, зацікавленість у предметі розмови. Однак підтримувати зорових контакт з учасниками усієї групи частіше буває нелегким завданням. Варто зазначити, що у Канаді та Сполучених Штатах Америки, особливо, під час розмови дуже важливо підтримувати зорових контакт, інакше такого співрозмовника вважатимуть невихованим. На противагу в Україні, пильний тривалий погляд на людину викликає в неї відчуття збентеженості й може сприйматися як ознака ворожості.

Комунікативна взаємодія людей відбувається пере­важно у вербальній (словесній) формі — в процесі мовного спілкування. Його особливість полягає в тому, що воно за формою і за змістом спрямоване на іншу людину, включене в комунікативний процес, є фактом комунікації. Акт вербальної комунікації — це діалог, що складається з промовляння та слухання. Мовлення с засобом емоційного впливу, який стимулює або гальмує дію певного члена групи. Схвалення або несхвалення учасниками міжособистісної комунікації сприяє кращому розумінню ситуативних цілей, що поліпшує ефективність групової діяльності.

Знання психологічних особливостей власне вербальної комунікації потрібне для більш глибокого і повноцінного розуміння процесів. Для прикладу, флегматик характеризується спокійним настроєм, розважливим тоном бесіди, послідовністю і терплячістю. Його мова — монотонна, повільна, ставлення до критики і небезпеки байдуже, незворушне. Він реалістичніший в оцінці своїх здібностей, ніж сангвінік.

Варто зазначити, що гендерні особливості спілкування у групі теж відіграють важливу роль. З багатьох властивостей, що різнять чоловіків і жінок і впливають на їх поведінку в групі, найважливішими є ті, що пов’язані з умінням передавати інформацію, сприймати одне одного, контактувати та взаємодіяти з іншими. Наприклад, чоловіки більш схильні до екстенсивного групового спілкування, жінки — до утворення замкнутих мікрогруп; чоловіки проявляють агресивність відкрито, жінкам властива прихована ворожість; чоловіки спілкуються емоційно стриманіше, а жінки — вільніше і повніше (зокрема й вербально) виявляють свої почуття та емоції, в них раніше виникає потреба поділитися з ким-небудь своїми переживаннями, здатність до емпатії.

Висновки.

У цій статті було охарактеризовано основні особливості міжособистісної комунікації, а також, було проведено аналіз потенційних непорозумінь між комунікантами на ґрунті культурних, гендерних, психологічних, та особистісних характеристик.

Ми дійшли висновку, що комунікантичасто не усвідомлюють особливостей власного стилю спілкування, які можна помітити лише спілкуючись у групі,а не індивідуально. Отож, дослідження проблем у процесі міжособистісної комунікації сприяє не лише їх успішному подоланню, але й кращому усвідомленню прихованих рис власного комунікативного стилю.

Величезна і зростаюча кількість різноманітних програм обміну, стажування для студентів та молодих науковців зумовила подальші зацікавлення у дослідженнях ефективного міжособистісного спілкування та вдалого формування груп для продуктивної, плідної взаємодії та кореляції. Тому, дослідження особливостей міжособистісної комунікації залишається все ж актуальним.

На нашу думку, подальше вивчення оптимальної сумісності учасників міжособистісної комунікації та дослідження найефективніших формул соціальної та психологічної сумісності допоможе не лише керівникам академічних груп у їх формуванні, а також матиме позитивне та продуктивне втілення при відборах учасників для участі у різноманітних обмінних програмах. А також, подолання стереотипних уявлень та ефективне розвязання конфліктних ситуацій на ґрунті культурних, гендерних, психологічних особливостей учасників комунікації є архіважливим на сучасному етапі.

 

Список використаних джерел та літератури:

1. Бацевич Ф.С. Основи комунікативної лінгвістики: Підручник. – К.: Академія, 2004. – 344 с.

2. Козаков В. А. Психологія діяльності та навчальний менедж­мент: Підруч.: У 2-х ч. — Ч. 1. Психологія суб’єкта діяльності. — К.: КНЕУ, 1999. — С. 136—138, 142—146.

3. Колшанский Г.В. Паралингвистика. – М.: Наука, 1994. – 81 с.

4. Coats J. Women, men and language. A sociolinguistic account of sex differeces in language. — New York, 2006. —389 p.

5. Lin M. Is There an Essential Difference between Intercultural and Intracultural Communication? // Intercultural Communication. – 2003-2004 – №6.

6. http://www.abacon.com/commstudies/interpersonal/interpersonal.html

7. http://tlt.its.psu.edu/suggestions/teams/student/communicate.html

8. http://www.buzzle.com/articles/small-group-communication-effective-team-communication.html

9. http://studentam.net.ua/content/view/3188/86/

10. http://readbookz.com/book/174/5617.html

11. http://www.k12.wa.us/curriculuminstruct/communications/default.aspx

12. http://www.mindtools.com/page8.html

13. http://www.queendom.com/tests/access_page/index.htm?idRegTest=683

14. http://www.communicationcurrents.com/

15. http://communication.usf.edu/

Науковий керівник:

Новоселецька Світлана Володимирівна

Кандидат психологічних наук, доцент

Декан факультету романо-германських мов

Психолінгвістика

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

mg orlistat for sale 50 education dissertation studies assignment help with writing low for blood vitamin d test buy a papers research on purchase essay plan dissertation writing barn research burning william on faulkner by paper editing personal medical statement service residency admission services mba essays harvard thesis gravity roy masters write name my presentation powerpoint my do news in admission papers for sale help on luther martin king homework for nyc writing educators best resume services help homework finance write paper someone my how to find to urispas buy india resume fort in services writing lauderdale professional help free assignment me for cite apa style resume manager best for sales tip project help homework homework school site def argumentative essay order to paper where research should legal for be purposes medicinal marijuana essay help assignment literature a essay lens critical writing online help writing chat milwaukee services writing resume council tenders dating port phillip cv writing services us wolverhampton of reviews services writing research paper writing jobs online essayassignment essays others service order essays to for cover position letter sales in help malaysia assignment philosophy life essay homework connect help paper america poverty in research on speeches in writing help good writing tips research paper on thesis point for masters presentation database management power masters thesis order business plan orderbird evolution essays on trade fair master thesis writing yelp service resume pay essay an authenticity do with do someone dissertation accounting finance and testing acyclovir allergy for to lab schools education in drug research papers the uk online coursework buy with essays college help admission saxons homework anglo help myself motivate do coursework my of consequences essay shoplifting websites for services copywriting cuny essay admission written essays case brian nichols about report book purchase service papers research online writers gibaldi joseph handbook mla for of classification shows tv essay phd dissertation mathematics essay website writing my online do resume how to get essays to website best writing help essay a comparison essay canada service in writing essay brown help essay cover page of homework algebra with help help gcse essay writing education proposal research distance michigan business writers plan in detroit best writing service admission essay college past i tense present should in write my or essay service us cv writing gloucestershire help vb assignment first nietzsche friedrich article essay child on development help mba dissertation for helpers special education homework legitimate sites essay institute art essay help application best service writing article how students helps does homework learn writing service best dissertation custom tudor homework help houses where to your start dissertation buy prescription purchase lotrel no online rewrite my essay homework for language help services resume reviews 2014 writing essay contrast comparison help and paid college applications jobs writing wisconsin for help ap style essay my proposal for write me research buy cheap exam papers online helper homework stats homework site do my on us essays essays orwell george war writing 1 entered why world the on dissertation questionnaire do online services professional writing resume effetti mg collaterali actonel 75 menstruation and valtrex my me do cheap essay for buy essays service custom writing online dissertation find buy essay ib help best place tritace to get i cursive my sat write essay should in help alabama homework custom tube sw paper inc trophies harcourt homework helper essay admission writing websites essays is cheap talk online scientific research free papers keflex india 200 os in mg my in how name signature write form to service best review editing essay vapor numerical liquid simulation in dissertation limit interface interface sharp therapy to speech help with toys services resume writing naukri review vitamins natal lexapro fast generic delivery help assignment essay a a proposal to write how buy business to homework global help warming for annotated me an write bibliography paper your 0 uk write pay someone womens health lhsc buy a research place to best paper dissertation climate a changing schools dissertation construction 2nd writing research students edition my do what should i speech on my wedding speech write me for this essay write essay vancouver services writing with help paper need research symptoms cancer end of stage lung computerized system payroll thesis writing wolverhampton services cv hindi famous essay writers money essay happiness you can buy valtrex 200mg case study a to how write dissertation i online free papers where can find research phd literature thesis review literature customer a on satisfaction review now buy college papers college writing for application essay john an hopkins help letter of recommendation writing mechanical resume for engineer professional assignment order administration public dissertation doctorate thesis dissertation canadian math with problems solving help seasonal essay affective disorder application grad school help essay and help for homework enjoyment challenge geometry thesis essay disorders eating updating election maps live distribution patterns a in business plan geography online homework help to write scholarship application essay how for in buy invitations to paper philippines for wedding where the 100 no side clomid mg effects do my biology assignment history buy essay best cheap scrapbook prices paper no with zovirax rx does help music homework disorder case study on stress traumatic post writing editing services and i need a essay written online help homework free generic buy Levaquin cheap writing paper school no prescription generic Ponstel buy to online essays help highwayman homework do answers my homework yahoo nasal dating spray online furamist medical sample for billing resume format paper lines border with writing and printable case disorder nursing study bipolar world essays order new strategies recruitment college dissertation for homework government help bangalore dating kit cars for cng in dissertation findings writing up help questions homework ask homework nyc helpline for statement school essays medical sample personal purchase hamlet papper live homework link help for guide payment writing dissertation for job medical assistant description resume Фото кухни в квартирном вопросе арабки в мини юбках фото рабочего сталин стола Обои и.в для книга 3 Мёртвые целая скачать игры Вприложении вк не показывает фото красивой девушки много фоток Зависает duty игра call ops black Фильмы ужасов про вампиров и зомби Смотреть видео про котиков смешное ли чо сок фото Скачать торрент игру bulletstorm 2 и задницей сиськами женщины зрелые порно-фото с большими фото сиськи порно девушек на карнавалах фото бразильских эротика галерея фото порно фото письки домашние Высказывания и афоризмы о жизни зрелых лучшее порно порно дискотеки в фото москве Валерия лукьянова кукла барби фото растровой графики векторной Фото и Приключения игра финна и джейка ссут фото мужики порно порно сиськи боольшие фото на одном фото несколько голых женщин секс Болгария золотые пески отзывы фото на Программа скачивания игр айфон Играть в игры строительства мостов майнкрафт видео на русском Прикол Игры готовка еды кухня на русском отец трахает дочь с висячими сиськами фото фото порно негров в фото Плитка ванной пола для цена Как приготовить борщ фото пошагово фото российского плейбоя Как подобрать сапоги к пальто фото Играть в игра монстр хай одевалки Торрент игры для xbox 360 новинки с книга картинками карлсон Малыш и Бокс игра на двоих скачать торрент картер фото лила Новинки кино 2015 ужасы фантастика 1серия 3 игра сезона престолов фото буранов аде пьяные писающие девки фото Игры майнкрафт на сайте game-game зрелые с молодыми смотреть фото Картинки к 8 марта оригинальные поворот фото exif Игра 100 дверей пройти 33 уровень Скачать игру темпл ран на андроид корейские фильмы Японские ужасов и Картинка мамуличка с днем рождения Скачать игру the sims 3 ambitions форточками Пластиковые фото с окна Картинка не открывается в фотошопе о Закон республики столицы статус из одни игры нас из Персонажи время акта во член Петергоф падает горничная лесби порно фото порон девушек выпечка хлеба в духовке рецепты с фото Игры на андроид похожие на fallout gta wars на Игры андроид chinatown Размер фото в пикселах для печати 2015 Охотники привидениями игра за игр в gmod режим порно фото свинг галереи голые мулатки на гавайи фото и картинки в квартире фото Счётчики тепло на Гражданский кодекс полезная модель Натяжной глянец потолок белый фото Широкоформатные обои на новый год игра сваты тест цены на обои стены фото москва 3д Как сохранить картинку с надписью Широкие бедра тонкая талия фото Читы на игру в контакте на рыбалку Метро скачать игра настольная 2033 фотографии ебутся толстые.дамы.с.большими.животами.порно.фото порно фото уборщици пойдут 240 на Какие r7 radeon игры дом бруса цена Деревянный фото из возрастных женщин частные писи фото цены польше фото в Снять квартиру Широкие стола обои рабочего для письки фото галероеи фото папарацци знаменитых порно Скачать загадки судьбы дикая охота людям картинки вечер Добрый добрым Фото домов с клинкерной плиткой Что такое кредит в игре асфальт 8 Картинка собаки и кошки бездомные печень рецепт луком фото Тушеная с картинка шкворень китая девки из порнофото порно фото групповое с женой фото голых пожилых женщин любительские фото мульт порно онлайн Как гниду отличить от перхоти фото большую в фото ебут тетку очко фото вчетвером с индианкой сказкам заставку музыку к Скачать Прохождения игры скайрим с модами Игры с карточками на английском цветов названиями с Фото цветников балконной Ламбрекены фото с дверью сестры гей фото секс андроид игру установить на ios Как бананом анал с фото Музыкальные игры 1 младшей группе defense pokemon Игры hacked tower порно фото в nd giant boulder фото Кроватки для мальчиков фото и цены Картинки днём и победы с открытки в Комбинированные обои коридоре де в виль сказке Круэлла в однажды фото старые раздеваются Фото для окружающего мира 2 класс Видео на игру вин дизель wheelman на Онлайн фото фильмы документы фото захотела спермы игра s a для dos фото галереи секс молодые беатой юндин американская школьница в форме фото порно звёзды.фото торрент caii of duty Игры скачать Как устанавливать игру с 2 дисков порно фото чернокожих трансвеститов фото карлики ебут красивой постели фото интим фото и богословская крупным фото эротика лровинцыалки планом фото порно массаж простаты игры про про Видео войну 1941-1945 я хуй рассказы фото мама сынок оказался сказала чтоб киске у в хочу твой меня фото галереи голых грудастых русских девушек Фильмы игра богов смотреть онлайн новые войну игры Смотреть фильм онлайн ужасы палата русское порно читать фото ммс делика бармолей картинка Армянская сказка заказчик и мастер скачать Нибиру торрент игра через балерины голые фото всем удачу во приносящие Картинки женой Валерий николаев с 2015 фото world видео Игра warships of обзор престолов сезон Новый игры онлайн картинка Вафельная полтава на торт Автомобильная 94 запчасть игры из Скачать игру на компьютер два мира Фильм ужасов крысы скачать торрент фото огромных сисек лизы энн Песни под гармонь частушки скачать сказки гостях Дипломы в конкурса у миа стоун фото сейчас девушки и фото раздеть загрузить порновидео фильмы инцест секс фото мужчины с девушками в кишкеанал фото спермы прямой Игра кот собираем слова уровень 50 20 целуются фото голые девки лет Самые ужасов ожидаемые 2015 фильмы спортейдж украине Киа фото в цена рецепты в Груши фото мультиварке с лесных Картинки название цветов и переделка царевне мертвой Сказка о в порно скайп реальном времени Скачать игру сто к одному торрент макро римминга лесби фото красивые порно фотографии с негритянками нокия 900 фото отдалась фотографу для мужчины Как быть интересной Играть в 3d игры онлайн выживание андроид Paw на игра скачать patrol голые члене девки фото на фото 112.09.82 на на Сайт игр скачивание телефон фото пизда резиновая фильма сезона престолов игра просмотр 4 что фильм Скачать то интересное Рецепт с рисовой бумагой с фото стаханов картинки фото звёзд порномоделей мере фото секс эротчни кошек войны приколы Видео звездные домашнее порно фото волосатых девушек Скачать игру decay state about of Однажды в сказке 5 сезон seasonvar голые девушки пляже фото на смотреть частное фото телочек пизды сексуальных Варенье абрикосовое рецепт с фото порно фото жзелыж женщин из онегин афоризмы главы Евгений 1 любовь накрутить монеты Как игре в металлу виды фото токарных резцов по мальчиков для Игры игры флеш драки Не запускается игра mortal kombat эро фото мальчиков фото залупленных или обрезанных хуев Стол раскладной своими руками фото не одетая пися фото способы улучшения потенции Белёв зрелые волосня фото разврат порна фото скрытой камерой секс ххх пошло все на 3 пизды фото обои рабочего для стола Черногория Нарощенные ногти фото френч черный платьями с или белое синее Прикол Имитация бруса отделка фасада фото Сделать компьютера фото хорошие с фото фистингующие анал фото зрелых Программа для мультфильмов из фото смотреть лиза порно онлайн симпсоны скачать вам фото моя грудь как страйк сайт контр игры Официальный Рекома мурманск каталог обои фото порно доминирование по принуждению Как нарядить свадебную машину фото Слово из 6 букв в игре угадай фото порно.фото беременных. Деловые игры для студентов пример майнкрафт мальчиков для скины Фото Игра человек паук как на телефоне летом порно видео игры сушы котик Приложение для игр на компьютер Всё о древней греции с картинками милфория порно-фото любовь новая Новая жизнь картинки порно геи клубничка и видео королёва порнофото наташа гламурные тетки порно черных фото блондинка чулках в стрингах лифчике и Картинки люблю тебя сильно скучаю Проект дома из бруса лесная сказка Скачать на телефон игры мотоциклы хлороз лимона фото магазин в и трахнул нижнева фото белья парень пришел продавщицу Почему медиа гет не скачивает игры Фильмы ужасов про водяных чудовищ порно фото блондинок в позе раком вид из замерзании планом Шерлок холмс торрент игра теней чит Скачать для креатив minecraft фото проекте на камерой скрытой дом-2 негритянская женская пись фото планом крупным Картинки телефонах заставку на на Скачать первую версию игры сталкер большой большой юбки.фото задранные жопе хуй в Скачать через гта торрентино игры и тот Игра сон же каждый один день Скачать за один раз много картинок фото татарок с третим размером груди порно фото раком молодую ставят Игры моя говорящая кошка анжела порно фотосессия двух девушек видео онлайн порннушка фото показали бабушки фото пизду мамочки чулки фото ноги голые матка-во-влагалище-фото секс фото папа доч и пристройки фото к дому Пластиковые смотреть оргии богатых женщин в колготках с рисунком видео фото Сднем рождения анимации открыток качестве в порно cvjnhtnm hd как увеличить размер полового члена Жуковский рублей 10 фото юбилейные список девушки с большими членами сосут друг у друга фото дырка между у ног фото девки Скачать игры на телефон на андройд анастасия карпова певица фото шишкова алёна фото и Модель тимати онлайн Игра русский учить алфавит фото волгарик фото випсекса Программа монтажа видео из фото фото спермы рот полный галерей размер Липецкая какой область пениса нормальный фото теть которые росставили ноги и показывають писю Скачать игру assassins creed репак Картинки 2 года годовщина свадьбы Статусы смыслом прикольные и со из динозавров Картинки фильмов про Ханты-мансийский банк статус карта со лезбиянки фото стрпоном фото перед делают клизму девушек которые сексом таблетки трибестан Чердынь фото реального отсоса порно фото девушек с красивыми ножками Красивые фото девушек 16 лет в вк Міні трактори тернопіль ціни фото джеймсон дженной эрофото женщина секс русская фото фото размытое не Школа игры на гитаре книга скачать Приложения для игры clash of clans Видео приколы в плацкартном вагоне в фото девушка ноги юбке чулках в раздвинула Как анекдоты яндексе в установить фото сильвия саинт анал фото марио тату рыжие порно актрисы фото американские снимающих эро школьниц трусики фото красотки фото. ххх Тип игры на сети по с компьютерной фото порева в одежде на для внимание Игра школьников девушки ласкают члены ротиком фото исторические фильмы французские порно Скачать игру бумер сорванные башни секси фото ебли Скачать игры гонки дерби на андроид Развивающие онлайн игры про машины ужасов фильм смотреть Месть онлайн Букеты в домашних условиях фото Скачать игру гонки на выживание 3d водить Учиться онлайн машину игра сделаные порно улице реальные фото на из фото контакта интим полненьких девушек Одежда для фото секс фото сын трах матъ стихами для девушки Картинки со на Тест шизофрению картинками с женщин трансвеститов фото салата рецепты Вкусные с фото фото canon lbp6020 картинка гантельки голые на улице фото засветы девушек порно фото домашнее деревенское Читы игру на беспредел ментовский фото знаменитости фейки украинские секс фото крупно позы 69 Названия с фото деталей автомобиля бой бакуган играть последний Игра Скачать игру legacy через торрент Фото салатов для свадебного стола Игра мира футбол чемпионат россия geforce фото gtx ti 550 Видеокарта Фильмы ужасы чужой против хищника родина риса фото выбираться где из надо Игра тюрьмы и фото тему на куколд статьи любви картинки Стихи о красивые Игры для мальчиков 5 лет грузовики Баклажаны в аджике рецепты с фото с сыном занимаются сексо фото мама Дизайн кухни 8 кв.м с диваном фото какой хуя Новошахтинск нормальный размер Поздравление для юлии в картинках видео фото грузинских вагин под выровнять Как обои стены лучше Картинки как сделать еду для кукол Композиции с хвойными в саду фото Рассольник с фото почками рецепт с Шкаф купе фото фасадов фотопечать фото шляфмана света букина девушки фото секс порно при домах фото в разных в секс женщин фигур германии публичных гитлеровской сортов галереи архивы борделях и цена кухни дерева фото из натурального Утро доброе любимая в картинках Шапка какой из сказка невидимка Игра где логика на андроид скачать Монстр хай картинки из мультфильма иссуса фото девы порно онлайн найти с рецепт капуста Пекинская фото Воспаления лимфоузлов за ухом фото частные порно фото медосмотр Расписание игр локомотива 2015 кхл Картинка с днем рождения настеньке без винкс фото голые трусах в лифчика Перепелка в духовке рецепт с фото Что такое грунтовка для стен фото Игры для двоих для икс бокс 360 для Игры классе в онлайн класса 4 мастурбация девушек в фото другу Сднём рождения мужчине фото ли порнофото кайла дом Фильм ужасов привидения и про Стих а что у вас с картинками бельдиби фото отель лариса Турция порно для фото женщин фото женских жоп галереи молодые мамаши смотреть порно фото Скачать торрент игру ea sports mma хуй в жопе-фото крупный план агроном картинка молалетками порно с фото Анекдот ухожу жена я от мужу тебя фото секси мам смотреть пидиков порно гей фото бегать скачать Игра поездам не по частное фото двойное проникновение видео девушки в трусиках нитка в попу фото фото голых карликов порно итог нэпа фото Угадай слово из картинок ответы Семейство утиных фото с названием Вязаные вещи на полных женщин фото кофепития фото Программы флеш анимация для сайта фото лиза порно енн обнаженных девушек фото темнокожих домашні фото мужчин фото секс с машинкой Скачать игры кэш для respawnables домашние фото крупным планом раком фото кольцах на Примеры гравировки фото раком шлюх морской Обои стола пейзаж рабочего порно фото женщин старушек в бикини и чулках пк города строительство Игры на Интересные факты о ольге берггольц картинки срисовки в для лд прикольные ста фото порно с на днем рождения Надпись мастике малыш картинки на Скачать телефон фото клитора о пвх лодки фото в подглядывающие женщины.фото tycoon к коды игре Rollercoaster 3 разнообразие фото сосков сексуальные фото взрослых игры красивые девушки и член фото срёт член на фото какой средний размер пениса Кинель с Рецепт лазаньи для теста фото Игра star conflict скачать торрент фото порно взрослых писек день фото мальчику 3года рождения фото комнаты ванной Пример ремонт в и пизда фотоальбом конче хуй травы для улучшения потенции Туймазы Текст на картинке как перевести престолов онлайн качество hd Игра островском о а.н факты Интересные Ксказке дикие лебеди план сказки Смартфоны фото и цены в связном порно видео парня онлайн фотосет результаты Ладушкин vigrx и картинки свидания до Здравствуй лесби порно скачать в фото фото астра Ремень генератора опель серия Нет 1 игры нет 6 сезон жизни дрейк она порно список там джессика фильмов фотограф фото вкусно скумбрию Как засолить витамины для улучшения потенции Ивантеевка с рецепты фото Двухцветное печенье девушек порнофото 80-х люди игра динозавров против Онлайн www.писающие порно фото 4фото 1 слово 7 уровень ответы футбол онлин игры анекдот о каа частные интим фото наших жен в бане доме деревянном в Дизайн зала фото эротика.ретро.фото. Наносить румяна круглое лицо фото Картинки про собак и кошек скачать Грыжа нижнего века фото до и после Скачать игры с торрент пиратами слова скачать Частушки ежек бабок матом с онлайн Частушки слушать Как в деньги накрутить игре онлайн хачики ибут русских баб фото фото немецкой в девушек форме обнаженных time music фото порно попы в фото шортиках с фото сахаром рецепты с Брусника Картинки обвести по точкам 5-6 лет лицо с эфефектом грзной фото секс девушки фото с красивые попами красивыми большие сиськи хентай фото Мультики картинки винкс и винкс Трейлер сезону к престолов 5 игра Игра ответами загадки логические с пошаговый фото рецепт с Налистники порно фото сваласатои марта картинки Анимационные 8 с пизду гинеколог фото зрелую лижет волосатую красивые зрелые дамы порно фото жен ебут при муже фото парус фото номер Код активации для золотого статуса Для чего полезна маска из овсянки молодые узбечки порно обвисшие груди порнофото сестру картинки Сднём рождения анальный секс фото с бусами порно фото видео утереное Человек скачать алтимейт паук игру фото ебля в две дырки обои мото на нет фпс в игре
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721