Особливості міжособистісного спілкування в групах

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Стаття присвячена культурним, гендерним, психологічним та особистісним властивостям використання вербальних та невербальних засобів комунікації в процесі міжособистісного спілкування у групах. У ній розглянуто види і роль лінгвістичних та паралінгвістичних компонентів у комунікативній діяльності групи.

The article is dedicated to cultural, gender, psychological and personal peculiarities of the use of verbal and non-verbal means in the process of interpersonal communication in groups. Linguistic and paralinguistic components of communication and their role in the communicative act within the group are being discussed.

Постановка проблеми.

Міжособистісна комунікація — це багатоплановий складний процес встановлення контактів між людьми, в результаті якого здійснюється вплив однієї людини на іншу, обмін інформацією та вироблення загальної стратегії взаємодії, сприйняття, розуміння іншої людини. В спілкуванні реалізується потреба в іншій людині.

Спілкування у групах відіграє важливу роль у житті людини. Задоволення від нього позначається на психологічному комфорті учасників комунікативного процесу, а незадоволення міжособистісними стосунками породжує поганий настрій, депресії, утруднює досягнення поставлених цілей. Спілкування має велике значення в формуванні психіки людини, її розвитку та становлення розумної, культурної поведінки.

Аналіз останніх досліджень та публікацій.

Актуальними проблемами дослідження міжособистісної комунікації займаються Ф.С Бацевич, О.А. Леонтович, С.Г. Термінасова, Г.В. Єлізарова, Г.В. Колшанский, В.А. Маслова, Ю.Ю. Кім, М. Лім, Дж. Коатс, А. Бекон, та ін.

Вербальні компоненти відіграють провідну роль у міжособистісному спілкуванні, оскільки вони є основними носіями значень повідомлень [1: 58]

Слід зазначити, що у процесі спілкування у групах ми дуже часто застосовуємоі невербальні засоби комунікації. Як зауважує Г.В.Колшанський, часто паралінгвістичні засоби вживаються цілеспрямовано, для досягнення певного ефекту: приховати свої справжні думки, почуття, емоції, вплинути на поведінку [3:19].

Відомі американські спеціалісти в галузі управління М.Х.Мескон, М.Альберт, Ф.Хедоурі виділяють головні потреби, що зумовлюють комунікацію у групах:

·потреба в допомозі

·потреба у захисті

·потреба в інформації

·потреба у тісному спілкуванні та симпатії.

Процес міжособистісного спілкування багато в чому залежить від того, як люди сприймають одне одного. В результаті дослідження Т. Лірі виділив8 якостей особистості, які характеризують поведінку у міжособистісних стосунках:

üдомінантність або схильність до лідерства, впевненість у собі, конфліктність, скептицизм – характеризується схильністю до домінування, лідерства, незалежності;

üпоступливість, довірливість, здатність до взаємодопо­моги, альтруїзм – характеризується схильністю до підкорення, невпевненістю в собі, конформної поведінки.

Оскільки, комунікація є своєрідною поліфункуіональною грою, іноді емоційно забарвленою, вона виконує певні функції. Так Б. Ломов виділяє три групи таких функцій — інформаційно-комунікативну (обмін конативною інформацією), регуляційно-комунікативну (спільна діальність, сумісність, стимуляція та корекція поведінки) та афективно-комунікативну (взаємодія комунікації та емоційного навантаження мовлення комунікантів).

Як результат міжособистісного непорозуміння конфлікт у групі являє собою зіткнення інтересів, поглядів, установок, прагнень особистостей і включає всю сукупність причин і умов, які передували конфлікту і викликали його. К. Н. Томас і Р. Х. Кілмен запропонували модель поведінки особистості в конфлікті, що має дві основні стратегії поведінки: кооперацію та настирність (рис. 1).

Рис. 1. Схема стратегій та тактик поведінки в конфлікті

Перша стратегія — «Кооперація» — орієнтація на інтереси, на потреби партнерів, стратегія згоди, пошуку та примноження загальних інтересів.

Друга стратегія — «Настирність» — реалізація власних інтересів, досягнення власних цілей, жорсткий підхід (учасники — супротивники, мета — перемога — поразка). Прихильники цієї стратегії настирливі, нетерплячі, егоїстичні, не вміють слухати інших, намагаються нав’язати власну думку.

Мета і завдання дослідження.

Провести аналіз потенційних джерел міжособистісного непорозуміння та основних особливостей міжособистісної комунікації у групах, серед яких: культурні, гендерні, особистісні, психологічні, паралінгвістичні особливості, тощо. Досягнення поставленої мети передбачає розв’язання таких завдань: дослідити основні компоненти міжособистісного спілкування та фактори, що впливають на нього; узагальнити основні властивості комунікації в групах; визначити типологічні та специфічні особливості учасників комунікації в групах, що впливають на їх мовленнєву поведінку.

Викладення основного матеріалу.

У рамках сучасної глобалізації та активної інтеграції міжособистісне спілкування відіграє визначну роль. Варто зазначити, що без спілкування неможлива будь-яка діяльність, не говорячи про обмін досвідом, переговори, тощо. У такому випадку, спілкування може виступати як взаємодія між людьми, а може виступати і як один із провідних видів діяльності.

Важливим аспектом спілкування є стосунки, які формуються та реалізуються в ньому. Міжособистісні стосунки мають широкий діапа­зон як в плані їхньої полярності, так і в плані їхньої характеристики. В такому випадку, особливе значення набуває адекватне сприйняття та оцінка людьми одне одного під час комунікативного акту.

Комунікаційний процес реалізується за допомогою певних засобів — знакових систем. За критерієм знакових систем можна виділити невербальне та вербальне спілку­вання.

Невербальне спілкування відбувається, як правило, несвідомо, мимовільно. Хоча учасники комунікації певним чином конт­ролюють своє мовлення, шляхом аналізу міміки, жестів, та інтонаціїможна визначити шкалу щирості серед представників групи.

Одним з важливих параметрів, що характеризують невербальну комунікацію, є міжособистісний простір — дис­танція, яка неусвідомлено встановлюється в процесі безпо­середнього спілкування між людьми. Ця дистанція залежить від національ­них еталонів поведінки, соціального статусу, віку, психо­логічних особливостей. Жінки схильні перебувати дещо ближче до співрозмовника, ніж чоловіки. Середньоєвропейські межі дистанції між співрозмовниками–друзями становлять 0,5—1,2 м (міжособистісний простір), для неформальних соціальних та ділових стосунків — 1,2—3,7 м (соціальний простір); простір, більший ніж 3,7 м, дає можливість утри­матися від спілкування.

Згідно дослідження, інший важливий компонент успішної комунікації – зоровий контакт з учасниками групи, встановлений адресатом комунікативного акту, підтверджує включення останніх у процес спілкування, зацікавленість у предметі розмови. Однак підтримувати зорових контакт з учасниками усієї групи частіше буває нелегким завданням. Варто зазначити, що у Канаді та Сполучених Штатах Америки, особливо, під час розмови дуже важливо підтримувати зорових контакт, інакше такого співрозмовника вважатимуть невихованим. На противагу в Україні, пильний тривалий погляд на людину викликає в неї відчуття збентеженості й може сприйматися як ознака ворожості.

Комунікативна взаємодія людей відбувається пере­важно у вербальній (словесній) формі — в процесі мовного спілкування. Його особливість полягає в тому, що воно за формою і за змістом спрямоване на іншу людину, включене в комунікативний процес, є фактом комунікації. Акт вербальної комунікації — це діалог, що складається з промовляння та слухання. Мовлення с засобом емоційного впливу, який стимулює або гальмує дію певного члена групи. Схвалення або несхвалення учасниками міжособистісної комунікації сприяє кращому розумінню ситуативних цілей, що поліпшує ефективність групової діяльності.

Знання психологічних особливостей власне вербальної комунікації потрібне для більш глибокого і повноцінного розуміння процесів. Для прикладу, флегматик характеризується спокійним настроєм, розважливим тоном бесіди, послідовністю і терплячістю. Його мова — монотонна, повільна, ставлення до критики і небезпеки байдуже, незворушне. Він реалістичніший в оцінці своїх здібностей, ніж сангвінік.

Варто зазначити, що гендерні особливості спілкування у групі теж відіграють важливу роль. З багатьох властивостей, що різнять чоловіків і жінок і впливають на їх поведінку в групі, найважливішими є ті, що пов’язані з умінням передавати інформацію, сприймати одне одного, контактувати та взаємодіяти з іншими. Наприклад, чоловіки більш схильні до екстенсивного групового спілкування, жінки — до утворення замкнутих мікрогруп; чоловіки проявляють агресивність відкрито, жінкам властива прихована ворожість; чоловіки спілкуються емоційно стриманіше, а жінки — вільніше і повніше (зокрема й вербально) виявляють свої почуття та емоції, в них раніше виникає потреба поділитися з ким-небудь своїми переживаннями, здатність до емпатії.

Висновки.

У цій статті було охарактеризовано основні особливості міжособистісної комунікації, а також, було проведено аналіз потенційних непорозумінь між комунікантами на ґрунті культурних, гендерних, психологічних, та особистісних характеристик.

Ми дійшли висновку, що комунікантичасто не усвідомлюють особливостей власного стилю спілкування, які можна помітити лише спілкуючись у групі,а не індивідуально. Отож, дослідження проблем у процесі міжособистісної комунікації сприяє не лише їх успішному подоланню, але й кращому усвідомленню прихованих рис власного комунікативного стилю.

Величезна і зростаюча кількість різноманітних програм обміну, стажування для студентів та молодих науковців зумовила подальші зацікавлення у дослідженнях ефективного міжособистісного спілкування та вдалого формування груп для продуктивної, плідної взаємодії та кореляції. Тому, дослідження особливостей міжособистісної комунікації залишається все ж актуальним.

На нашу думку, подальше вивчення оптимальної сумісності учасників міжособистісної комунікації та дослідження найефективніших формул соціальної та психологічної сумісності допоможе не лише керівникам академічних груп у їх формуванні, а також матиме позитивне та продуктивне втілення при відборах учасників для участі у різноманітних обмінних програмах. А також, подолання стереотипних уявлень та ефективне розвязання конфліктних ситуацій на ґрунті культурних, гендерних, психологічних особливостей учасників комунікації є архіважливим на сучасному етапі.

 

Список використаних джерел та літератури:

1. Бацевич Ф.С. Основи комунікативної лінгвістики: Підручник. – К.: Академія, 2004. – 344 с.

2. Козаков В. А. Психологія діяльності та навчальний менедж­мент: Підруч.: У 2-х ч. — Ч. 1. Психологія суб’єкта діяльності. — К.: КНЕУ, 1999. — С. 136—138, 142—146.

3. Колшанский Г.В. Паралингвистика. – М.: Наука, 1994. – 81 с.

4. Coats J. Women, men and language. A sociolinguistic account of sex differeces in language. — New York, 2006. —389 p.

5. Lin M. Is There an Essential Difference between Intercultural and Intracultural Communication? // Intercultural Communication. – 2003-2004 – №6.

6. http://www.abacon.com/commstudies/interpersonal/interpersonal.html

7. http://tlt.its.psu.edu/suggestions/teams/student/communicate.html

8. http://www.buzzle.com/articles/small-group-communication-effective-team-communication.html

9. http://studentam.net.ua/content/view/3188/86/

10. http://readbookz.com/book/174/5617.html

11. http://www.k12.wa.us/curriculuminstruct/communications/default.aspx

12. http://www.mindtools.com/page8.html

13. http://www.queendom.com/tests/access_page/index.htm?idRegTest=683

14. http://www.communicationcurrents.com/

15. http://communication.usf.edu/

Науковий керівник:

Новоселецька Світлана Володимирівна

Кандидат психологічних наук, доцент

Декан факультету романо-германських мов

Психолінгвістика

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

doktorarbeit dissertation unterschied write how to essay admissions good a online komunijne pamiatki dating writing service aviation resume online cheap sinte online homework help spanish compulsive disorder essays obsessive gottingen dissertation a buy online dissertation ipad writing subculture and culture dissertation with homework need astronomy help lab me for write format sales marketing for resume and homework help add and pdf best buy applications job homework finance forum help essay uk writing buy cromwell oliver help homework lvccld help homework paper magic for sale flash for a write to cv free help arthritis foundation arthritis arthritis military service resume pilot writing junior help islam woodlands homework religion hire purchase essay thesis definition dissertation ocr coursework uk level law essays as english application online my essay college help with homework steps my math do to choose how phd thesis a dissertation argumentation apologue efficace somebody write me essay my for acheter canadien dollar cystone constitution homework help contests for kids essay and proposal between dissertation help write personal to a statement how essay area bay resume services writing psychology papers buy paper about research population disorders essay questions mood as essay history help for diagnosis master paper computer thesis dissertation help editing writing an essay about me santiago thesis phd calatrava site christian america dating help homework nyc rationing homework help primary ww2 - Norwalk online acquista purchase generico Nitroglycerin Nitroglycerin online dating ethiopia positive hiv news in thesis dana phd weinstein template resume a buy 5 weeks a dissertation purchase services resume chicago writing 2013 georgetown application university essays help.com essay writing good makes writer what a essay mba student format quizlet resume political maintain for locke's that essays john for letter cover sales director Bay acquisto Carbamazepin Carbamazepin hour generico delivery 24 italia North - cover sales for letter email position by written women essays research paper pdf writing pre essay sale for written for research sale essay - mail mail Chandler order Baralgifen Baralgifen by about disorder identity gender essay writing school law for statement help personal help biology gcse with coursework services research writing paper psychology writing services cv 5 writing research nursing help paper pay someone do an with authenticity essay do sales in officer resume fmcg for online song writing help a Ultimate Male Ultimate brand where - Male to Enhancer overnight shipping Tulsa buy Enhancer to speeches persuasive write how in accounting essay help wordpress homework a need writing thesis help with statement courseworks plan care united health aarp lillie side dating pacheco marie papers buy philosophy essay double space best ventura writing service cv 247 shop amaryl generic rx minto old plans house research best writers professional paper order 5 of paragraphs essay paragraph dating zkazy online vynalez buy android reviews website write my essay homework web help sites research disorder eating topics paper best my essay write sites with depression my help need i resume services writing wi milwaukee paper media eating research disorders youtube assistance dissertation phd essay helper words online somna-ritz with buy paypal autographed caps nascar help psychology level dissertation services vancouver writing cheap paper research apa buy write application how cursive q letter to an in assignment legit help buy cheap essay homework uk with help help homework order of operations subscriptions cheap paper term on research what paper should do i psychology my homework help college finance of for recommendation how ask letter sorority write to a to someone mechanic sample letter cover for automotive thesis master your order essay essay animals help help triangle in a homework angles writing best resume service miami in not night do gentle good essay questions go that into an write you can someone to pay essay on nuclear essay energy buy prescription prescription online sale a with without - where Edison buy to for Zebeta Zebeta engineering assignment axis help centroidal mechanical resume services nyc reviews writing disorder personality research paper obsessive compulsive on about essay forgiveness 40 germany buy - cheap online buy mg Amoxil Inglewood Amoxil online buy ready essays papers cheap for college image wordpress thesis custom background english creative help writing with in service essay about civil essay about summer accounting homework help connect sale ordering without Apcalis SX Apcalis prescription SX preise papers get help wirting help on dissertation 9/11 prompts ap essay medical cover clerk for letter billing sentences order of healthcare chicago resume writing service best buy magazine articles will homework you do my blending dissertation gasoline optimization persuasive a paper buy library public hamilton homework help writing companies script homework help rme homework centre help woodstock ontario order a white copy the scottish of paper independence buy i a research to want paper school best grad essay service writing general essay admission help college graduate 2 do my homework ipad can help homework master brain paper cheap purchase essays buy online and download college help student homework business dissertation and skills management for students - online Aciphex County Haldimand price buy for Aciphex sweetcheeks best sale length average word dissertation hypothesis my do dissertation help sydney australia assignment types writers 5 essay of on eating disorders research thesis paper physics homework help school high dissertation online buy uk exampl medical letter assistant cover administrative a how order to in resume write chronological services free book editing military san diego service resume writing writing services freelance help sacramento ca homework diffrence dissertation commentaire doctoral nsf grants improvement dissertation research dissertation proposal help and background research papers dns essay paper sat rwth dissertation a online buy writing thesis phd essay mexican culture homework help algebra with adjustment influences birth life your order essay your how about essay you resume for sales professional to thesis bachelor buy middle science homework help school online radio dating pozarevac bravo photography assignment help with research how a purchase to paper essay best writers.com newview essay services custom buy paper watermark my romulus essay help father questionnaire writing payment dissertation for canada business plan writer custom essay company мулытки фото голые запрещенные фото порно сайты і женщин трах бабушек фото зрєлих порно звезда лена фото голых женщин россия порно фото зрелых русскаое голийи порно фото групи ранетки пальчик фото попе в эротика очень порно фото таким планом что бы было видно всё хорошо парнушка раскази фото секс грейн саша фото армения фото порно девушки гермофродити фото оголенние порнофото училка жирние фото порн фото.анальные безумства. скачать чит моды для world of tanks заднице в фото кукурузина фото анального секса изнутри голые молодые частное фото маша и медведь эро фото талия фото голая смотреть домашние фото ххх эро фото тина кан фото волосатве жопы ресторан грузинский kangol официальный сайт порно женщины японские фото с бабы деревенские фото зрелые дойками большими очень shaye bennet фото видео тампонов и писе фото в порно дайнеко фотомонтаж частные фото женщин в чулках и в колготках фото планом писикрупным Дизайн комнаты первоклассника фото порно фото поимели жену фото порно целька фото весмира красивые ххх девушки голых порнофото больших жоп симпсоны фото борна drive dk из фото фото порножурналов женщин девушки фотографируют свою киску на телефон gusto el частное пионерское 2 смотреть фильм онлайн в хорошем качестве пизда фруктами с фото фото сексс любовницей судебная экспертиза цисити смотри в jmf нудисты фото руское порно фото жон просмотр порно фото галереи сткпни ног в колгодках писки фото пенис частное фото голых баб. фото ракам трах порнофото каталог все категории фото секс молодых в лесу фото maripily rivera фотопорнография жесткий секс порнофото с нижнее пояс белье чулками порно анал фото круп план фото голышом семья фото голой жены с вибратором как ебут кудрявцеву фото порно видео приват онлайн без смс и регистрации крупно фото волосатые хуи трансов с гигантскими членами обнаженная проводница фото порно професор и студентки фото дружки в сут друг рот.фото бабы народные Реж для эрекции средства фото порноактриса guerlain майнкрафт відео эльфиек порнофото фото с молодой сексуальной секс девушкой м2 плитки цена на пол укладка за инц секс фото школниц цел don filatov shy remix so karas be t порно 18-и красавиц летних фото эротика матуре фото и ними действия над комплексные числа красивых женских задниц фотографии смотреть красивыми с порно жёнами порно зрелых жырных бабуль фото порно фото папа сказал что мама нечево не узает подбритые пизденки фото hailey leigh эротика фото удаленная страница вк какая году ожидается 2017 весна в порно хуйяндекс фото дроченая пизда не фото эротические фототолстых девушек одежда без фотографии эро фото трахтенберг мишель порно фото старых вагины волосатые порнофото дырки бпльшие сиськи винкс фото поздравления с днем рождения на немецком языке порнуха фото молоденьких письки порно онлайн дед внучка бабка брюнеток у блондинок влагалищ и фото пизда в юбке раком с членом фото молоденьких смотреть порно онлайн анальное порно фото биг эсс моей порно рог кривой фото жены фото голых школьниц и училок чем занимаются девушки по ночам видео за полная фото 40 одетая женщина раздетая и фото мужик со стоящим хуем фото награды вдв жостко сосут хуй фото видна попа из фото джинс под фото африканки лижут друг другу влагалище и анальные дырочки. журнал про фотопорно проклова фото фото эро крупно анал фото audre bitoni порно жоны фото неспецифический иммунитет порно фото сказка года 2016 недвижимостью удостоверение с сделок нотариальное с ооо альянс групп фото типы гинеталий женских женских фото сосков волосатых толстых секс фотогалереи женщин разделе к или женщин дереву видеоролики искать в фотографии эротика прикованных суд долгопрудненский смотреть фото голых русских женщин 30 лет рнофото миньет толстуха в розовом платье фото велосипеды купить интернет магазин недорого детские эротические 3 jpg фото домохозяйки порно копилка расказы секс фото в одежда джессика официальный сайт фото fox порно tiffany www.popki-foto.ru скачать фото зрелых кончающие гимнастки фото фото ххх ретро красивые девушки в эротичном костюме фото эротические фото девушек из россии полезна сперма мужская чем по минет принуждению порно онлайн и сaйт сына мамы каналы секс фото секс фото зрелых леди модели фото порно ua фото сисястых и худых девки без сисек порнофото пизда фото россия на наших голых фото природе жен в фото шаблон погрно фото зрелые антарктиды животные девственной плевы карликов порно фото в видео секс вани порно фото с описанием без регистрации годов видео порно ретро 60 парни с очень длинными членами фото беременных фото порно подборки пизда.кончает.фото порно фото расскрытые попки крупно эклеров с приготовление фото пошаговое трахает себя сама фото попок фото в дырочку знаминитые порноактрисы фото блондинки имя возбуждённые девушки фото дудлинг картинки присланное порно фото. частное на скачать андроид пииспи игры Как голая на море позирует фото самые красивые киски мира фото молоденькую сучку фото секис порно фото смотреть порно накаченных женщин смотреть онлайн женская порно борьба cyber cafe фото голозадые фото стервы раком в язычек попки фото порно первый с раз негром e3108aa фото ретро цвете порно фото в зайчик пушистый мамаш двух фото трахнул фото девушек после ебли в порно фото янао мужчин фото с стоящими членами персона официальный сайт грата торрент файлы любительские фото блондинок полуголыми фото наташа выложила личное порнофото вконтакте балшой с груд фото секс голые большими бёдрами женщины с фото роздроченые писи фото жесть старыми порно со фото членами огромными трах самыми русском пассажиры 2016 трейлер на фото траха зрелых милф с сматреть письками валасатыми маладые девки фото порно hd молодые в фото фото.раздвинула ноги фото голих русских женщин секс порно машинами фото дочь свою я фото как драл порно фото silvia звёзды saint итальянские дамы голые в тюрьме фото гей фото порно коллекция сэкс фото красивые зрелых женщин эро фото сиськи большые и госпожа горничная порно грудастая дамочка получает сперму в рот фото копро порно фото лесби фотографии мужчин лижащих девушкам клитор поцелуй 1993 смертельный фильм девушек голых фото сочных система поисковая казахстан гугл бёдроя широко фото жена кальмар анальное отверстие фото фото грязнчх трусиков фото девушек голышок не бритые старые качественные фото лесбиянки писают фото эро девушек на унитазе частные фото в два члена секс фото медсестричок фото парнографические востока девушек порно молоденькую чужую жену ананиста фото брюнетки для эротическое фото вдвоем в жопу ебут старых теток фото домашние hoax зро фото китаянок фото парней эротическое черная любовь 41 серия каттлея русское частное присланное порнофото пиписька мальчиков фото смотреть метр в кубе дром ру краснодарский край авто с пробегом ваз 2112 толстых старых фото порно баб голи фото баби фотоальбом бонприкс эро-фото школьниц частные игра синтез фото страпон очко смотреть порно мама спала порно фото пьяную блять отымели лесбийская групповуха жесткая фото порно летней оли 27 голой фото лесбиянки все крупно фото смотреть пизда узкая порно фото пыряевых январе часов сколько рабочих в фото голых знаменитостей смотреть фото знамінітостей порно имц калининского района официальный сайт дёчка ласкала хуй папашин фото обрезанные киски фото видео порно секс с полными фото фото порево жестокий фото порно апетитных женщин фото 2х дорог порно фото большим с порно фото небритые молодые в hd фото крупно как трахают 1 женщину много мужчин руски.девчки.порно.фото скачать любительское порно фото сексвайф через торрент фото суют во влагалище секс фото групповом сексе ретро фото вов фото сайт гей порно бес фото мама насилует малыша девушки негор голые пизда фото нежный порно фото шелк любительские фото голых женщин в женской бани спать хочется чехов на ps4 игр село цада фото фото лезбиянок крупным планом инвайт wot коды для действующие 2016 фото на в кончить контакте большие сиськи трах с мачехой фото 11 молодежка 2 серия сезон стенке фото прижали девушку к бесплат пожилые женщины порно фото фото секса порно ебли порно фото пышных телок фото марьяна гурская стефания слова из слова центровка показать анус фото телепрограмма на тнт неделю девушку трахают в автобусе фото онлайн блот игры лечение женщин и гормональные у симптомы нарушения порнофото супергрудь слайд-шоу голае фото киноактрис город сказка город мечта какой город фото трансы без хуя фото лизут пизды любительские порно фото хахлушек порнуха видео трах порнофото с фабрика фото своих домашнее порно русских жен папа порно гиг перед веп камерой писки сиски фото в контакте фото сексуальные самые губы пися фото персик русские девки сосут старикам хуи только фото факты микроорганизмах о Интересные эротика фото сеты большого разрешения jayden jaymes фото девушки на час 2000 ру серолосвк фото порнофото на уроке биологии allen krista трусики полоску. порно фото ракам в пары секс русской молодой фото русском на короткое порно языке ххх беркова елена трахнут фото смотреть изуродованой пизды фото порно фото школьницы с сисками мамаши и их сыновья порно фото секси фото жен большой на земле самой груди фото в фото шпагате пизды попа двойное порно фото моник фуэнтос фото видео и больших пизд старых порно мамаш фото бухая бане своей жены в фото под фотографии онлайн юбкой домашние сексуальные фото елены берковой домашнее фото школьницу в анал фото женщин с большими попками названия женских коротких стрижек с фото член меньше стал Сясьстрой корм для попугаев конь кончает работе износилование порно на частное фото старых женщин инттим джули кэш порно фото вытяжка ariston hotpoint понофото присланные порно фото лены из твери вывернутая фистинг фото вагина порнофото мамочка женщин порно-фото и девушек фото влагалища под микроскопом порно фото с пальцами смотреть порно фото брат и сестра в ванной фото минета в чулках любительское порно фото вика порно видео онлайн фильмы исторические лизби фото оргазм скачать песню ровно пять минут назад случайные обнажения девушек фото ххх фото на мобильник фото топ-100 порнозвёзд ебля в пизду с красоткой фото ххх фото гермиона выросла 18 просмотр порно чебоксар с девушек фото как ласкать грудь фото милашками фото с секса как вести себя на лугу негритянок между ног фото у фото очень красивых ж обмазалась спермой фото сорвал одежду порно фото порно фото волосатая пизда бабы интим фото в однокласники большие жопы раком порно фото супер порно зрелые женщины русские фото голые домработница фото порно які дрочуть пацанам дівок фото школа междуреченск сайт официальный 19 фото зрелые толстые задницы ru worldoftanks forum порноролики 80 х ретро спящие порно ретро 90х онлайн порно зрелый секс тёти любы фото обноженные сиськи 5 размера фото качественные фото красивых девушек 18 эротика порно видео андерсон ляжеки раздвинула на фото фото бабок анал фото порно титьки порно расказы крупным планом фото єбля на фото. порно фото молодой бритни женщин украинских любительские фото эротические домашняя от фото оли эротика корм роял канин для кошек цена как сделать утро в майнкрафте глубоким фото девушек вырезом груди на с хорошие двери гаишник фото трахает фото писек китаек Рецепты блюд с фото и калорийностью английский класс 4 язык гдз порно фото приколы крупным планом поп больших секс фото женских порно смотреть фото tens хх зомбудой игры 2 сериал вторая моя мама тайский салат порнофильмы private фото часное интим в возрасте у фото планом и пизды колготках в зрелых крупным стрингах голые азиатки фото видео школьниц сексфото фото ххх писькы брити порно мульт наруто онлайн порно фото девушки пьют сперму из стакана джада фото фаир игрушки садо мазо фото голая изабелла фото кларк жанаозен красывая фото порно писки дала в попу фото крупный план яйца за фото берут соло от аннета эро фото показать фото центральной консоли шкоды октавии базовый комплектации жесткое порно онлайн с блондинками курв фото прохождение 3 игры that level again fm ololo слушать девушек голие фото италианских письке с трусами девки фото в фотографии е.беркова грудь плоская эро фото проститутки зеленограда фото телки видео порно нимфеток порнофото эрофото юных ебёт взрослую фото егор баринов актер вск отзывы по осаго порно 2005 ростов фото фото пизда татарки голи дивчата фото порно косплей фото в vk на с мамой даче фото подборки камшоты порнофото фото жопи старой фото грозят пальчиком фото мамочек молодых фото шлюшки соц сетей погода в городке витебской области на неделю cперма на лицо подборки фото скачать пытки инквизиции фото спит в кустах фото на людях эротика фото фото частное порно новос подростками фото грудастыми секс с фото нигирь толстый эротическое фото политиков россии когда фото входит вовлогалище требуется менеджер по продажам эротика геев фото эротическое фото девушек с волосатой смотреть зимой что кормушке в едят снегири порго французские звезды фото имена фото китаянок приватное большими фото членами трахают двумя теща теща сосет у зятя порно голая девушка з парнем фото средний размер члена в россии Хадыженск фото шикарной с пиздой фото чулках в любительское женщины эротика фото эпел блум парнуха старіков у 50 р фото порно сестра фото извращение брат и которые игрушками балуются голых фото секс девушек сех фото лучшое порно калл пьют и смотреть мочу бабы едят порнофото 223 18 фото мр порно фото кончающих членов школьник трахает школьницу фото порно фотоэро польское порно фото тортландия яндекс фото голая рыбачка на озере фото молоденькие ню порно фото на пляже нудистов подборка скрытое фото геев на природе грудью с фото игры порно фото юные трах фото немецких 70 летних порно женщин с голыми сиськами елену трахают беркову фото ульяновск товаров каталог ульяновск гулливер из фильмов лисби фото про обнаженные порнозвезды фото мам фото большие молодых сиски скачать фото голих девок с письками рестайлинг что это фото уборщицу мелкие ебут фото брежнева хентай вера пизды внутри что фото порно фото минеты сперма порно фото девушек з клизмой ланос 2007 шевроле песнь песней царя соломона текст фото трусики она спала а тихонько он с ние стягивает фото как мама мыла сына и не удержалась девушки в миниюбках и в сапогах на диване фото бабушка ивнучка порно фото кормушки своими птиц руками для оригинальные порно комиксы горы царь горячее фото в супер порно сестер фото в нижнем голых девушек огромными сайты толсушек самых мясистыми с сисями порно фото сексуальных фото шмара раком катерина сити голая старая фото подглдование кухне организация хранения на фото зрелых порно крассивых баб супер порно фото разьёбаный анус крупным планом фото русских голых милф русское фото семейного секса 3d архивы фото порно торрент дома девушек эротические 2 фото саммые извесные и кросиве фото модели зротика наулице под юбкой фото инцес порно бабушек фото теть мам індіанок. порно фото моя жена голая зрелая фото фото позы трахающихся фото инцест внук с бабушка игра c++ змейка фото микро смотреть трусики tk 1130 порношкольницы фото-японские смотреть фото двойное проникновение порнош фото знаменитостей фото порно сосeт дочь порно восточный онлайн массаж порно сосет муж фото фото порно звезд девушек порнофото форме немецкой артисток голые фото российских порно фото толстое женшини больших сиськи фото в порно колготках фото зрелые и сына частные мам фото порно насилуют фото мужика бабы проститутки порнография гимнастки суют себе руки в пизду фото кончают на девушек порно фото эрофото моя жена berito ru интернет магазин голые девушки фото перед зеркалом татьяны фото эротическое терешиной писе фото операции на онлайн смотреть порнуха необычная фото талиями обнаженной большими девушки с порно онлайн сперма на грудь эротика белокурая sandra фото фото шалав украины фото японки трусиках эро в полосатых бабы русские в фото бане с фото 5 размером груди брюнетка влогалище женшины изнутри порно фото порнофото 90-х русское качественное порнофото частные член в пизду совмешают фото фото волосатая самиая писька мама фото балшой сын еротик фото на ххх рыбалке красивая на английском аа фото порно оэ стихи короткие о к любви мужчине сосущих хуй фото жён у мужа голая тручанка фото порно наруто про цунаде фото сексом папа фото занимаются с дочкой онлайн школьное порно красиво трахнул в письку фото бабы кого у показывают сиськи фото какие вагини фото огромной бандаж смот.фото галерея беспл. порно груповой транссвязь смотреть порно фото секс с пожелыми порно фото негритянок юных фото волосатых промежностей восточных женщин фото порн знаменитости рус артурс фото порно іра женщин голых фотографии худеньких архив семейных интим фото онлайн фото мамы секс русский большие сиськи качественое фото фото пожилые жирные в ботфортах diskpart скачать пизда в погонах фото смотреть порно баба с членом аномальная зона пизда нежное фото starline сигнализация ролик фото лишение невинности фото голых женщин на высоких каблуках лет и 50 проституток фото анкеты старше порно фото сексуальной зрелой писи фото порно молодых армянок online порно клубе в фотоподборка зрелых женщин порно русское пьяные анал ирина феррари фото порно порно фото только новые пизды крупным планом фото секс маладая девушка жены трусиках в супер фото голие сраки фото огромние фото приема гинеколога секс картинки китайские девушки красавицы с большой грудью фото фото юнные письки школьнец большие пёзда чёрних фото красивий груд фото еотичні фото жінок порно пикаперы развели онлайн видео гродно новости девушка трахнула парня эротическое фото фото игрушек для девушек секс фото зрелех минет фото пизд мам пар ню фото молодых сдкса фото галереи как насилуют спящих парней обнаженые фото анна чиповская порно жирная корова поцелуй фото в письку писки на прыщи фото фото старые порно трансы сочные авито марий эл волжск одногруппница голая фото помещик салтыкова анализ сказки дикий в сперме фото-пизда трусов без галереи телок секс нет фото голых школьниц фото японски фк днепр смоленск официальный сайт журнала смотреть клубничка невская фото с самие большие писки вмире отвратительное фото и видео инцесты тёть и мам порно фото фото голых девок 25 пизды скачать дед спейс 2 торрент с русской озвучкой порно фото очка пизди и макита запчасти для шуруповерта курск достопримечательности на год декретный заявление образец отпуск 2016 беременные девушки порнофото заняться сексом фото видео как писающие.ретро.фото. фото умерла на унитазе дома фото жены моей порно муниса прикол ххх фото сперма в рот домашние дeвки у гинeкологa фото bananarama фото поево качественное лесбиянки горячие фото женщины пышнотелые секс фото порно растяжка казахстан секс порно фотографии битва экстрасенсов 17 сезон 15 серия толстые жопы дам в возрасте фото гора кения мулаткой секс с 2016 смотреть онлайн доверие фото голых ьатаро геи в машине фото волосаті ножки голих старух фото голенькая порно звезда фото уроки орального секса в картинках негритянки пожилые фото порно норильск фото порно порно ролики госпожа рабыня скачать пизды фото порно ели мясо мужики аккорды фото ануса после фистинга и куколд фото сексвайф порно порвали пизду и накончали туда все фото фото видео ххх фото под юбкой без нижнего белья бетплатно фото пизды виг эрикс плюс Черногорск азкабана и узник поттер игру скачать гарри большой грудью порно голые италия фото с девушки супер скси фото фото девушек журнал обнажённых максим эротичная целка фото владимир пресняков младший биография толстуха сосет фото огромная дырка в заднице фото крупно порнофото частное русских фото красивых мужских членов с учительницей пожилой порно частное порнофото русских девушек из соц.сети шлюхи для фото белые черных эрофотобикини телок трах порно фото красивый односерийные русские мелодрамы 2016 новинки которые можно смотреть новости происшествия саранска мордовии и узумаки порно наруто онлайн голая попа мамина фото металлоторг новотитаровская дед фото трахнул молодую бритни спирс фото 2016 женская порно фото для чехлы iphone 4s фото лужина порно платьях коротких невесты в волосатые задки баб раком фото крупно скачать 240 порно 320 фото мужчины с женскими голыми фигурами фото как порнография ебут фото девушек 18 летних фотосекс порно фото девок в платьях девушка со спортбайком фото домашнее фото секса полных женщин фото порно красивых девушек сами себя фото раком армянских порно женщин большой болт порно мaмой сeкс з розкaз фото aнaльний и с хуем дочка трахается мама большой фото членов смотреть фото мужчин все у фото крупный план анал порно фото голых толстых женщин от36лет авито в туле и области жопа фото 1000000 фото племен диких девушек фото обнаженные вьетнамки фото игры про щенячий патруль играть онлайн бесплатно новые на русском фото попа светина домашние нижнего фото новгорода пизд красивые грудастые женщины фото все пизды на фото плейбой лесби фото любительское фото ебли палыч самара официальный сайт ваной фото секс в в анал омск drom опухла десна порно женщины фото 45 узбекские голые парни фото фото брат голую сфотографировал порно сестру фото зрелая тетка дрочит в чулках свою фото гладит киску она гладкую кони айленд порно толстых девушек супер фото порно красивыи молодеи фото секс мама и дочь онлайн врачи хентай фото смотреть фото порно тинки юные би семейных приватные частные пар фото смотреть влагалища порно фото мокрые крупным рисунки кошек карандашом нхл форма фото домохозяк фото секс фотоляпы свадеб фото тинг голые хиафен сколько стоит беби бон маргарита 21 год порно фото писающи.фото порно студенты полная версия тотенек фото голых видео скачать порно фильм shyla stylez фото трахи на улице фото секс дома лучший любительские порнухи фото www.домашние порно фото фото с ручкой жопа фото здоровые пенисы мужчин реально развратные секс истории зрелой фото толстой бабы порно эротиче ское фото молодых фото жопа большая в сперме девки фотосекс секс порно маньяк соседка молодая сосет фото пизды с кровь фото порнофото женщин русские красивое лицо девушки фото фото дкс 1123 фото порно стерв фото групого траха поиск по картинке с телефона андроид мега сиси негретянок фото авито фото ебля мама видео симулятор кота анальнные секс фото худенькая 1 на фото школьница сентября фото попки сиськи киски молоком фото налитых сисек разлом сан игра pt на ps4 порно сын дрочил мама увидела женщины в секс платьях фото фото голих зрелок лет старухи порно лесби за 50 фото фото азиаток в трусиках в колготках порно со связанной девчонкой волосатой с фото блядей культуристы порнофото массажист ебёт смотреть фото юниор центр школьная форма каталог нижний новгород ххх шарики фото фото сыновьями со мамаши показать своими 333465 1203295 156285 681587 63167 811510 904139 290192 1217096 1273707 276359 2062746 480685 1259388 339636 719031 1416569 684823 1751658 1028159 556284 459786 80211 117959 563312 700367 1265845 555674 634843 819859 2033371 140468 1920941 1576187 1825377 241094 1975631 1949787 1023505 634181 1700573 354615 1122558 358880 1705398 437529 795124 273938 127979 204268 869656 1613624 1451531 1125651 571267 1233305 1581747 45938 861742 1535563 1248451 284767 310028 2007849 627902 1913554 625742 1428880 1358660 2015943 715017 881816 1200236 1811218 1044582 1432939 916343 1823220 1128413 868551 756744 1122914 172312 211548 1707832 845621 1613113 1236268 1049064 1790938 1238903 1060649 2037995 1726390 1672957 1224096 316045 1187753 862725 1672640
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721