Особливості інтеграції Хорватії до Європейського Союзу: уроки для України.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Європейська інтеграція є доволі складним соціально-політичним явищем, яке передбачає не лише інтеграцію України в міждержавні структури, а й розвиток відносин з усіма країнами Заходу. На нашу думку, Хорватія має схожу з Україною інтеграційну передісторію, і може слугувати хорошим прикладом для нашої держави. У статті досліджено особливості євроінтеграційного курсу Хорватії, та відповідно розроблені рекомендації для покращення інтеграційних кроків України.

European integration is sufficiently the difficult socio-political phenomenon, which foresees not only integration of Ukraine in intergovernmental structures, but also development of relations, with the entire countries of the West.To our opinion, Croatia has alike with Ukraine integration history, and can serve as a good example for our state. In the article the features of euro integration course of Croatia, and accordingly developed recommendations, are investigational for the improvement of integration steps of Ukraine.

Сучасна система міжнародних відносин, перебуваючи на етапі інтеграції та глобалізації, характеризується рядом нових рис та тенденцій і появою низки нових проблем, які потребують якісно інших підходів та механізмів їх вирішення. Оскільки кожний регіон і кожна країна, зокрема, займають своє особливе місце у системі міжнародних відносин, для кращого розуміння процесів, які відбуваються в сучасному світі, потрібне знання специфіки міжнародних відносин в різних регіонах і зовнішньополітичної діяльності окремих країн.

Постановка проблеми: Сьогодні, Хорватія робить значні кроки на міжнародній арені і в напрямку європейської інтеграції. Механізми співпраці та внутрішньодержавного реформування виявилися успішними і сьогодні держава вже перебуває на завершальному етапі переговорного процесу про приєднання до ЄС. Тому дослідження особливостей проведення євроінтеграційної політики Хорватії є досить цінним в контексті стратегічної мети України – вступу до ЄС. Процеси розширення ЄС заслуговують на особливу увагу, адже будь-яка європейська держава, тим паче така порівняно молода, як Україна, повинна адекватно реагувати на усі процеси, що відбуваються в ЄС, глибоко вивчати механізми та засоби процесів його розширення, використовувати досвід успішних країн.

Аналіз попередніх досліджень: Проблема євроінтеграційної політики Хорватії мало досліджується українськими вченими, перш за все це питання розглядається в рамках відносин ЄС з країнами Західних Балкан. Велика кількість робіт українських дослідників присвячена також процесу становлення відносин у контексті Процесу стабілізації та асоціації і проведення політики ЄС щодо регіону Південно-Східної Європи загалом. Вітчизняні дослідники вивчають євроінтеграційну політику Хорватії у контексті розширення ЄС та перспектив європейського майбутнього України. Серед таких науковців та дослідників Г. Друзенко, В. Копійка, В. Посельський, Т. Шинкаренко. Саме В.Копійка присвятив декілька статей у українських виданнях безпосередньо проблемам євроінтеграції.

При написанні даної роботи нами було поставлено мету: провести комплексне вивчення процесу інтеграції Хорватії до Європейського Союзу та проаналізувати досвід євроінтеграційного шляху Хорватії для України. Досягнення поставленої мети передбачає розв’язання таких завдань: – проаналізувати теоретичні та сучасні концепції розширення ЄС; – розкрити критерії, механізми і процедуру набуття членства в ЄС; – дослідити політико-правові аспекти відносин між ЄС та Хорватією; – простежити еволюцію відносин між Хорватією та ЄС і визначити їх характерні особливості; – проаналізувати процес переговорів про приєднання між Хорватією та ЄЄ; – провести порівняльний аналіз євроінтеграційного шляху Хорватії та України, розробити рекомендації для євроінтеграції України на прикладі Хорватії. Європейська інтеграція є доволі складним соціально-політичним явищем, яке передбачає не лише інтеграцію України в міждержавні структури, а й розвиток відносин з усіма країнами Заходу. На нашу думку. Хорватія має схожу з Україною інтеграційну передісторію, і може слугувати хорошим прикладом для нашої держави.

Відносини між Україною та Європейським Союзом були започатковані в грудні 1991 року, коли Міністр закордонних справ Нідерландів, як головуючої в ЄС країни, у своєму листі від імені Євросоюзу офіційно визнав незалежність України. ((Киридон А. Євроінтеграційний курс України: адекватність реалій зовнішньополітичного вибору. [Електронний ресурс] — Режим доступу: <www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Ues/2008…/Kyrydon.pdf>))

Україна, в свою чергу як і Хорватія, багато років розвивалася в єдиному народногосподарському комплексі СРСР, та ставши незалежною, об’єктивно не могла оминути розірвання відносин зі своїми старими союзниками, раптово змінити пріоритети розвитку, сформувати нову експортно-імпортну структуру і розробити нову економічну стратегію в цілому. Найважче обом державам давався перехід від централізованого планування до ринкових механізмів.

Україна, на початок 90-х років налагоджує зовнішньоекономічні відносини з 116 країнами світу. Найбільше української продукції у 1992 р. експортувалося у Китай (679,7 млн доларів), Чехію і Словаччину (разом 421,3), Туреччину (323,1), Італію (282,3 млн доларів). Основні ж імпортні надходження йшли з Німеччини (246,6 млн доларів), Італії (217,9), Чехії і Словаччини (разом 198,2), Республіки Корея (194,8 млн доларів). ((Розміщення продуктивних сил за редакцією Є.Качана – Київ: “Вища школа”, 1998 р. – С.239))

Звідси, можна зробити висновок, що наша держава налагоджувала економічні відносини з новими демократичними партнерами, проте таких кроків було замало – проблемою для України було те, що її показники залишалися серед найгірших в регіоні (від’ємні темпи зростання ВВП – тількі в Україні та в Росії (1993 р.)). Це не тільки не дозволяло сподіватися на взаємовигідне співробітництво з ЄС, але й зменшувало можливості для такого співробітництва із іншими країнами регіону. ((Розширення ЄС та національні інтереси України. [Електронний ресурс] — Режим доступу: http://www.cirs.kiev.ua/index.php?cmd=Index/Page&page=9905))

Вперше договірні відносини Україна та ЄС встановили у 1994 році шляхом підписання Угоди про партнерство та співробітництво (УПС) між Європейськими співтовариствами та їхніми державами-членами з одного боку і Україною з іншого, яка набута чинності у 1998 році. Ця угода регулює політичні, економічні та культурні відносини між Україною та ЄС і утворює правову основу двосторонньої торгівлі. Одним із головних завдань угоди є сприяння торгівлі та залученню інвестицій, а також розвиток гармонійних економічних відносин між Україною та ЄС. ((Сучасний стан та перспективи відносин між Україною та Європейським Союзом. [Електронний ресурс] — Режим доступу: <www.adm.dp.ua/…/F141178A0AF5B940C225717A004D1F1B >)) Тобто Україна майже одночасно з Хорватією розпочала договірні відносини з ЄС (перші відносини між ЄС та Республікою Хорватія були в 1995 році, коли переговори про Договір про співробітництво між ЄС та Республікою Хорватія були на завершальній стадії).

Економічно-торгові положення УПС спираються на принципи режиму найбільшого сприяння і національного режиму. Окремі розділи присвячено питанням торгівлі сталеливарними виробами, умовам заснування та функціонування компаній, наближенню законодавства і захисту прав інтелектуальної власності, а також визначенню інструментів захисту торгівлі.

Також Україна і ЄС мають угоди, якими врегульовано торгівлю деяким сталеливарними та текстильними виробами. ((Сучасний стан та перспективи відносин між Україною та Європейським Союзом. [Електронний ресурс] — Режим доступу: <www.adm.dp.ua/…/F141178A0AF5B940C225717A004D1F1B >))

Набуття чинності УПС 10 березня 1998 року поставило перед Україною питання створення необхідних правових та інституційних механізмів її імплементації. Додатковим важливим фактором слід також вважати активне зростання європейської самоідентифікації українського суспільства. Враховуючи ці чинники, українське керівництво прийняло основоположне політичне рішення про курс на європейську інтеграцію України. Це рішення було відображено у Стратегії інтеграції України до ЄС – програмному документі, ухваленому Указом Президента України 11 червня 1998 року. ((Євроінтеграційний курс України. [Електронний ресурс] — Режим доступу: <http://www.mfa.gov.ua/eu/ua/551.htm>))

У свою чергу, ухвалена 14 вересня 2000 р. Указом Президента України Програма європейської інтеграції України підпорядкувала процес проведення внутрішніх реформ в контексті імплементації УПС загальному політичному завданню досягнення Копенгагенських критеріїв. Вперше політичні стандарти та вимоги членства держави в ЄС (Копенгагенські критерії) стали невід’ємною частиною національного законодавства України.

Яскравим свідченням підтримки європейської інтеграції України серед українського суспільства є послідовне позитивне ставлення до цього курсу у Верховній Раді України. Практично всі провідні політичні партії та рухи України, незалежно від своїх ідеологічних уподобань, визнають європейську ідентичність України та вважають, що європейська інтеграція повинна бути покладена в основу національної програми реформ та визначена одним з пріоритетів зовнішньої політики України. Про це йдеться в Постанові Верховної Ради України з приводу рекомендацій парламентських слухань про співробітництво України та ЄС, ухваленій 28 листопада 2002 року, а також у Заяві Верховної Ради України від 22 лютого 2007 року з приводу підготовки до початку переговорів щодо нової рамкової угоди між Україною та ЄС.

Для Хорватії ж кроком вперед стало проведення Загребського Саміту 24 листопада 2000 року. Заразом каталізатором у потеплінні відносин з ЄС була і зміна керівництва Хорватії, яка відбулася в Україні лише наприкінці 2004 року (події «Помаранчевої революції» листопад-грудень 2004 року). Тобто активний переговорний процес у Хорватії розпочався з 2001 року, а в Україні лише з 2005 року, з підписання Плану дій Україна-ЄС.

Затвердження Плану дій Україна-ЄС 21 лютого 2005 року дало новий потужний поштовх процесу європейської інтеграції України. Попри свій статус політичного документу, План дій дав змогу зробити хід адаптації законодавства України та пов’язані з цим інституційні реформи більш конкретними, орієнтованими на результат та базованими на визначених часових рамках. Таким чином, План дій суттєво доповнив існуючу на сьогодні договірно-правову базу УПС, яка не відповідає реаліям співпраці України та ЄС та амбіціям сторін, розширеними рамками взаємодії.

Із завершенням свого терміну дії, у 2009 План дій було замінено новим двостороннім політичним інструментом – Порядком денним асоціації (Association Agenda), який містить заходи та пріоритети для виконання зобов’язань Угоди про асоціацію. Особливе значення новий інструмент матиме для імплементації положень поглибленої Зони вільної торгівлі Україна-ЄС – невід’ємної частини Угоди про асоціацію, що передбачає поглиблену адаптацію законодавства ЄС до норм і стандартів ЄС у багатьох сферах економіки України. ((Євроінтеграційний курс України. [Електронний ресурс] — Режим доступу: <http://www.mfa.gov.ua/eu/ua/551.htm>))

Порядок денний асоціації принципово відрізняється від Плану дій Україна – ЄС, що втратив чинність у березні 2009 р. На відміну від нього, реалізація ПДА здійснюватиметься на принципах спільної власності та спільної відповідальності за кінцевий результат.

Практична реалізація Порядку денного асоціації вже сьогодні почне забезпечувати якісну зміну відносин між Україною та ЄС, їх перехід від партнерства і співробітництва до політичної асоціації та економічної інтеграції.

Реалізація Порядку денного асоціації дасть нам можливість розпочати виконання вже погоджених положень майбутньої Угоди про асоціацію між Україною та ЄС ще до її укладення.

Українська сторона закликає Європейський Союз невідкладно перейти до спільної реалізації завдань, окреслених у Порядку денному асоціації.

З вище описаних кроків, здійснених кожною державою, можна зробити висновок, що Європейський Союз, від початку свого заснування робив та продовжує робити різні кроки по відношенню як до Хорватії так і до України. По відношенню до першої, ЄС від початку її незалежності провадив стратегію розширення, а до України, у свою чергу, лише політику сусідства.

Також варто зауважити, що Україна та Хорватія мали схожі початкові позиції, проте вони зіткнулися з різними перешкодами на шляху європейської інтеграції: Україна – встановлення та закріплення усіх рис авторитарного режиму, невдалі спроби демократизації, політична конституційна криза, невизначеність політичної еліти, суперечливість дій гілок влади, невідповідність їх законодавству. Хорватія у такому курсі була більш успішною – усі політичні лідери, що приходили до влади, одноголосно сповідували зовнішньо європейський курс та слідкували за чітким його виконанням, вона є функціональною демократією зі стабільними інститутами, які гарантують верховенство права, її економіка може конкурувати з ринковими силами всередині Союзу, чого не можна сказати про Україну. Єдиним яскравим бар’єром для Хорватії була вимога Європейського Союзу про видачу генерала Анте Готовіни. Для подальшого вдосконалення української євроінтеграційної політики вкрай необхідно проаналізувати допущені помилки, протиріччя, що перешкоджають повноправному включенню України до євроатлантичних структур безпеки, та визначити шляхи їх вирішення.

Також важливо запозичити досвід країн, які є більш успішними в інтеграційному процесі. Близькою за історією свого розвитку є Хорватія. В науковій літературі існує думку, що Україні варто скористатися, так званою, груповою моделлю інтеграції до Європейського Союзу. Її можна розглядати на прикладі трьох основних груп європейських країн: Вишеградської четвірки, країн Балтії та країн, що свого часу входили до складу Югославії. Кожна з цих груп мала власні шляхи розвитку, але спільною метою для них була інтеграція до ЄС. ((Моделі інтеграції України до Європейського Союзу та механізми інтеграції до НАТО. [Електронний ресурс] — Режим доступу: < http://www.viche.info/journal/1959/>)) Група країн, що свого часу входила до складу Югославії, після її розпаду, утворили шість незалежних держав: Сербія, Хорватія, Словенія, Боснія та Герцеговина, Македонія, Чорногорія. Нині лише Словенія є членом ЄС, що робить країни цієї групи цікавими з погляду дослідження їхніх євроінтеграційних процесів та запозичення їх досвіду. Ці країни мають спільну мету – інтеграцію до Європейського Союзу. Україна повинна використати їхній досвід інтеграції до ЄС, а також способи та методи здійснення регіональної політики, зокрема в рамках Балто-Чорноморського співробітництва.

Групова модель є корисною для України. З практичного погляду, важливим є вивчення досвіду інтеграційних процесів країн, що вже стали членами ЄС або мають намір набути членства. Завдяки посиленню співробітництва з державами, які входять до складу тієї чи іншої групи, з’являється можливість обговорення кризової ситуації, а головне – спільного пошуку шляхів виходу з кризи. Групова модель сприятиме підсиленню ролі України в регіональному співробітництві. ((Рудяков П. М. Євроінтеграційні здобутки і перспективи України та балканських країн: спільне і відмінне.//Стратегічна панорама. – Київ, 2005. – Вип. 2. – С. 28)) Вона є прийнятною для України й може бути використана в її європейських інтеграційних процесах як плацдарм для регіонального співробітництва насамперед з такими країнами-кандидатами на вступ до ЄС, як Туреччина, Хорватія. Україна, хоча й рушила до Європи із запізненням відносно Балканських країн, на певному етапі не лише наздогнала більшість з них з огляду на кількісні й якісні показники співпраці з ЄС, а й зуміла у чомусь вийти вперед. Нині ситуація знову складається на користь країн Західних Балкан. Співпраця з НАТО надає додаткові аргументи на користь вступу нових членів з числа країн Південно-Східної та Східної Європи до Європейського Союзу. Європейські орієнтири України набули практичного втілення у низці рішень та дій як української держави, так і офіційних органів Євросоюзу. Процес зводиться до плану формальних процедур, які мають бути виконані. Це робить стратегію європейської інтеграції негнучкою та фрагментарною, призводить до втрати послідовності та ефективності цієї стратегії.

Поширення політичних спекуляцій, в основі яких знаходяться не обґрунтовані практичні розрахунки, а упереджене ставлення до окремих векторів зовнішнього розвитку, дезорієнтує ключових партнерів України та стримує розвиток взаємовигідної співпраці. Практичні зрушення у сфері євро інтеграційних устремлінь України потребують переходу від політико-ідеологічних до прагматичних підходів у цій сфері, як це було у свій час в Хорватії. Євроінтеграція України має сприйматися як інструмент реалізації стратегічних цілей і завдань національного соціально-економічного, громадсько-політичного, культурного розвитку. Найбільш складні проблеми знаходяться в економічній сфері. Європейський Союз як інтеграційне утворення є передусім відносно однорідним економічним простором, у якому діють єдині регуляторні норми, стандарти економічної політики та поведінки суб’єктів господарювання. Країна, яка проголошує прагнення стати складовою цього простору, мусить насамперед довести свою спроможність дотримуватися цих норм і стандартів, намагається бути чинником підтримання соціально економічної стабільності в регіоні, підвищення конкурентоспроможності цього об’єднання на міжнародній арені, джерелом нових перспектив соціально-економічного та політико-гуманітарного розвитку регіону, як це було зроблено в Хорватії. ((Досвід Хорватії на шляху до християнської Європи. [Електронний ресурс] – Режим доступу: <http://postup.brama.com/000718/120_8_1.html)) Для цього потрібно:

  • створення консорціумів та альянсів українських підприємств з потужними компаніями країн ЄС;
  • поширення інформації щодо інвестиційних потреб та можливостей в українському аграрному виробництві, надання інформаційно-методичної
  • та правової підтримки залученню інвестицій з країн ЄС в українське сільське господарство;
  • налагодження практичного співробітництва в контексті Лісабонської стратегії ЄС, можливо – з формуванням окремої програми науково-технологічного співробітництва України та ЄС в рамках цієї стратегії;
  • запровадження моніторингу ціноутворення в рамках транснаціональних компаній, з метою запобігання ухилення від сплати податків на території України;
  • запровадження сучасних форм міжнародного спільного фінансування стратегічних інвестиційних проектів, насамперед – у галузях енергетичної інформаційної транспортної інфраструктури;
  • формування системи взаємного захисту інвестицій та протидії проявам недобросовісної конкуренції з боку представників як країн-партнерів, так і третіх країн.

Таким чином, існують значні перспективи для наукових досліджень щодо практичних шляхів розвитку економічних взаємовідносин між Україною та ЄС, насамперед – у торговельній та інвестиційній сферах, які сприятимуть удосконаленню конкурентних переваг української економіки та адаптації її до ефективної конкуренції на європейському ринку.

Євросоюз є досить складним політико-економічним конгломератом, який прагне відшукати засади власної цілісності. Нещодавні хвилі розширення внесли у цей пошук додатковий дисбаланс. ((Жовте світло подальшому розширенню ЄС. [Електронний ресурс] – Режим доступу: <http://www.dt.ua/1000/1600/55131/>))Країна, яка заявляє про своє бажання стати складовою європейського простору, має не лише не вносити дисбалансу в його систему, але й підтримувати стабільність у регіоні, бути додатковим аргументом у глобальній конкуренції міжнародних «центрів сили». Для цього Україні, на прикладі дій Хорватії, потрібно насамперед довести свою спроможність дотримуватися норм і стандартів, які діють на цьому просторі – в усіх сферах: економічній, соціальній, політичній, етнокультурній тощо. З цього випливає другий крок, який був зроблений Хорватією. Упровадження комплексу європейських норм і стандартів, які мають бути дотримані і в Україні, нерозривно пов’язаний зі здійсненням структурних реформ, спрямованих на лібералізацію економіки, поліпшення підприємницького клімату в країні, створення ефективного конкурентного внутрішнього ринку, удосконалення податкової системи, розбудову фінансових інститутів, радикальне підвищення ефективності соціальних видатків та організаційну перебудову соціальної сфери тощо. ((Євроінтеграційний курс України. [Електронний ресурс] — Режим доступу: <http://www.mfa.gov.ua/eu/ua/551.htm>))

А відтак третій крок полягає в тому, що Україна має продемонструвати власну спроможність до цілеспрямованих та послідовних кроків не лише держави, а й усього суспільства у напрямі адаптації до критеріїв європейської інтеграції, концентрації зусиль вітчизняного бізнесу навколо завдань національного соціально-економічного розвитку в річищі євроінтеграційних орієнтирів.

Якщо провідні групи економічних інтересів усвідомлять і сприймуть ідею європейської інтеграції як таку, що містить конкретні практичні позитивні наслідки, вона матиме шанс перетворитися на національну та набути належного поширення.

Потрібно ретельно вибудувати систему цінностей і мотивацій, яка має дати кожному громадянину та представникові бізнесу відповідь на питання щодо того, навіщо відбувається ця інтеграція.Поки що така аргументація є вельми фрагментарною, що відтворює строкатість цінностей та інтересів в українському суспільстві загалом. Відтак формування загальнонаціонального консенсусу щодо цілей та завдань європейської інтеграції, який базуватиметься на органічному поєднанні інтересів бізнесу, держави та громадянського суспільства, є невід’ємною складовою євроінтеграційної стратегії на найближчу й віддаленішу перспективи. Четвертий крок – оволодіння сучасними чинниками конкурентоспроможності. Зберігаючи свою нинішню зовнішньоекономічну спеціалізацію, Україна, як вже зазначалося, може розраховувати здебільшого на роль периферійного придатку, а не рівноправного члена Євросоюзу. Про це свідчать особливості нинішньої торговельної співпраці з ЄС. Між тим, ресурсне забезпечення масштабних соціально–економічних перетворень та консолідація національних економічних інтересів потребують суттєвого поліпшення ефективності використання національних природних. трудових, інтелектуальних ресурсів. Відтак, коли відбулося очікуване впровадження зони вільної торгівлі, яка логічно розглядається як перший крок на шляху до членства України в ЄС, тепер потрібно зміцнити конкурентоспроможність національної економіки та її структурно перебудувати на засадах інноваційного розвитку. П’ятий крок – готовність ЄС до розвитку партнерських економічних відносин з Україною. Це потребує від Євросоюзу чіткого бачення майбутнього місця України в Об’єднаній Європі, побудови адекватної політики, яка сприятиме практичному просуванню нашої держави шляхом європейської інтеграції. Очевидно, пошук відповіді на цей виклик – спільна справа України та ЄС.

Активізація торгівлі з ЄС може стати сприятливим чинником для української економіки у період після кризового відновлення. Проте це можливо лише за умови забезпечення поступовості у зниженні рівня тарифного захисту українського ринку та адекватного перехідного періоду, протягом якого має відбуватися досягнення економікою України системних параметрів конкурентоспроможності.

Не менш важливим напрямом було б передбачити угодою наступне: надання Україні технічної допомоги від ЄС; оволодіння європейським інструментарієм промислової та інноваційної політики, яка не суперечить нормам Євросоюзу щодо не перешкоджання рівноправній конкуренції; відповідну адаптацію правил надання державної допомоги. ((Євроінтеграційний курс України. [Електронний ресурс] — Режим доступу: <http://www.mfa.gov.ua/eu/ua/551.htm>))

Зважаючи на вагомість проблем розгортання сільськогосподарської реформи, перспективним напрямом могло б стати надання Євросоюзом Україні технічної допомоги у реформуванні системи державної підтримки сільгоспвиробництва відповідно до вимог СОТ, формуванні інфраструктури та інститутів функціонування ринку землі сільськогосподарського призначення (зокрема механізмів оцінки вартості земель, контролю за їх цільовим використанням, застосування земель як фінансового ресурсу тощо); налагодження обміну досвідом та надання Україні технічної підтримки щодо оволодіння європейським інструментарієм регулювання внутрішнього ринку сільгосппродукції з урахуванням норм та правил ЄС.

Отже, першочерговим завданням для України у сфері європейської інтеграції є суттєве поглиблення економічного спрямування стосунків між Україною та ЄС. Здійснення у пріоритетному порядку низки кроків, які сприятимуть встановленню взаємовигідної економічної співпраці, стане продуктивним підґрунтям для реалізації «нової хвилі» соціально-економічних перетворень, як це вже відбулося у Хорватії, орієнтованих на впровадження в Україні економіко-правового середовища, сумісного з нормами та стандартами Європейського Союзу. Перелік ключових слів: євроінтеграція, Європейський Союз, Хорватія, реформи, стратегія інтеграції, Україна, зовнішня політика, міжнародні відносини.

Науковий керівник Сидорук Тетяна Віталіївна кандидат історичних наук, доцент

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

statements school personal for medical phobic disorder case study writing service resume medical beatles the homework help australia business plan write my dissertation help your phd in paper brooklyn writing services paper writing apa numbers china about quality imperialism essay essay services best dissertation malaysia writing help songs writing fieldwork grants dissertation resume best online service writing engineers papers college best site to buy resume writing professional services online tucson az my dont write know essay about what college to mental articles on disorders need help literature review with of research a order paper apa paper cheap canada lanterns mr estonia trimecor no script thesis systems phd embedded analysis statistical help dissertation cheap germany gold vigrx online buy writing admission essay college service essay of outline an should on i what essay my write resume reviews best 2014 writing services i how person do third my essay write in review buy essays best services writing resume chicago rated paper essay help writing help forum thesis australia in best assignment help resume services writing online best affordable medical school essay for a should reflective you essay in buy to where without lacto-g prescription graduate essay vcu help admissions hr it hiring research paper against hiring comparing date bibliography latex order by help homework egypt ancient help homework for online free writing assignment help without eriacta purchase prescription flovent buy cheapest lowest prices prescription without thesis disorders statement for eating good order essay of importance do i did homework my why not science help animal homework yahoo help service dissertation letter medical for sample student recommendation writing paper need help coumadin teaching word purchase proposal template the essay handicap help college essay help application words online 500 best essay writer online sentence active essay an for write a euthanasia on to topic how essay budgeting capital on dissertation help law business homework library on in presentation paper information science thesis powerpoint and a help writing with essay scholarships for of order wedding speeches wellbutrin paypal via buy online law buy essays uk application essay bauld writing college help harry planning a buy financial business for organizers writing graphic of examples distributors american pills Ventura Prednisolone without Prednisolone - prescription can get without i prescription how pletal my homework i help economics with need phd protease alkaline thesis performance vitamins male natural cheapest writting dissertation master thesis today in a society women dedication essay in roman help homework empire representative medical resume for sale essays runner kite for dissertation help phd nash associate sample resume sales for essay have written an of online accounting accounting survey homework help phd thesis ntnu essay college military online admission sale please papers for admission proofreaders cheap best military writing diego san service resume paper writing service free mg pharmacy canadian - buy 40 echeck Esidrix Edmonton with Esidrix nolvadex 100mg price personality article disorder statistics help my homework i with need 250 Valley prescription Gold mg West buy - Gold no Vigra Vigra paypal generic City with help i writing my essay need dissertation service 2011 usa writing of do homwork my create bedrijf presentation essay code chegg homework coupon help help phd dissertation grants do assigment my who can graduate admission essay baylor help homework analogy help essay magic writer my my paper paper write do colospa mexico dissertation online abstract on report of state homework michigan help essays custom completely need help world with homework civilization essay early marriage online resume posting effect persuasive arguments order in essay of thesis disorder anxiety generalised service federal writing directory resume sicuro online acquistare pletal homework help java online essayhtml clean house role essay models thesis a for me make essay analytical help critical Arrow online in Xt generic Xt Cartia Cartia - Broken precios australia fast delivery elocon online help paper homework usa help india 20mg zestoretic descriptive essay format help my do i didn yahoo homework in key engineer resume for mechanical skills me an anybody can essay do for homework help online phschool to how order pletal tablets dissertation rechtswissenschaften verlag history african essay to buy not essay plagiarized buy buy no where prescription sachet to taicold plan pay buy business car lot here here editing service statement residency personal letter for sample assistant cover medical science coursework medical assistant sample resume for made v-gel american the best writing service management resume sample order service online writing occasions all for speeches custom online buy philosophy papers motilium cheapest order Zetia apotheke shipping prescription free to where Becancour Zetia - no purchase problems solving homework math help written cheap custom essay help homework mapzone essay writing best uk service pakistan dissertation help homework help biology for example inverted sentence order reviews resume legal service writing help online english assignment paper literature write my homework school help gcse with history how to good proposal dissertation write assignment help email dissertation marche la a seconde guerre tempest help essay the forte 24hr somna-ritz a to recommendation sample medical write for how school letter of colorado springs dating co sites resume wild order online wings buffalo online nz in elocon buy sample for cv mechanical fitter science for dissertation me computer topics engineering mechanical good for objective resume help cad homework essay college 2009 questions italia chloromycetin in acquistare homework help ss relafen safe buy without prescription reference thesis phd dissertation paper scientific research do atenolol achat new guide research writing anvil paper answers university 047 assignments amity shipping somna-ritz no online membership free discount speech team for sample sales motivational writing jobs essay school writing high services plagiarism custom paper research no dissertation companies writing pensters writing custom homework now math help with i need my york services writing cv get prescription avana without top 10 best Mesquite mg buy Coumadin overnight online - site online Coumadin papers who my write can famvir online no purchase prescription nursing application college essay online help no essays custom plagiarism writers reviews academic essay coursework service writing usa essay uk law services writing psychology dating female фото порна грудастые галерея обои лучше клеить в прихожую Какие полякова ирина эро фото игры Играть из девушка эквестрии в Картинка снежная королева в санях идеальный размер члена Армавир Картинки парень девушка в обнимку Игра престолов 1 сезон без цензуры Свадебный фото для наряд жениха фото девок секс вологда Как играть в карточную игру мафия Только игры на обстановку комнаты тёлок фото красивым секси с крупным планом анусом для фото с ванных зеркалом комнат шкафы про дружбу Статус уже нет которой Сказка сценка на новый лад по ролям Коллаж по русским народным сказкам одноклассники Статусы для в фоток голыефото худые интим с различными предметами фото порно фото мужиков с двумя членами трусиках порно попки круглые фото в Фото маникюра шеллак с дизайном Все живые на стол рабочий обои жизни дону на Игра в секта ростове Рецепт булочки в духовке с фото Дизайн для 12 кв.м комнаты фото Кольца с александритом фото и цена иностранцам Что интересно москве в Самые вкусные пасхи рецепты с фото Игра лего звёздные войны 7 эпизод порно приватов записи член как Кут сделать большой Красный Маша картинки рисованные медведь и большие пëзды порно фото duos galaxy 6102 Игры samsung для истина афоризм Ванная в оранжево-белом цвете фото скачать водопады картинки Красивые фото порна лиз Стих днем с рождения картинка и 4 как двери уровень пройти Игра фото письки пилотки пизда порно эро фото школьниц 9 классов Geforce gtx 950m какие игры пойдут бабушка в бане фото Фото бывшего мужа валерии шульгина частное вконтакте из нижнем в фото девушки бельем в читы онлайн Крысы контакте игра на пародии ужасы Смотреть фильм Идеи для фото в студии для девушки Фильм ужасы с высоким рейтингом влагалище очень крупно порн фото женщина топчет мужчину фото Картинка птичка на прозрачном фоне Обои на рабочий стол с пекинесами Скачать игры бандит через торрент фото задницы жены частное голые японки китайки и тайландки порно фото эротика показать Картинки на тему я предприниматель Хроники риддика 2 прохождение игры с портретов шаржи Раскладка в пластиковом окне фото фото сэкса с школьницами как удовлетворить девушку в постели Будённовск Рецепты для ленивой хозяйки с фото на даче голые частное фото обоев перед поклейкой Отделка стен Папоротник для аквариума виды фото фото мясистых сисек по сочи игры в счету какие Зимние Игры готовим еду с сарой хэллоуин мама негр фото и дочкой с порно область как Липецкая удовлетворить девушку Черный френч с белым рисунком фото Летние вязаные сапоги крючком фото порнофото lindsay marie Как сделать картинку ссылкой в css Скачать на картинку телефон деньги на волосы женских сосках фото Рецепт торта с клубникой с фото названия Нитки для и вязание фото Болезнь такое красная что фото это Пушкин картинки барышня-крестьянка Зеленые фотообоями с фото спальни порно с жирнушками фото со стихами Картинки красивые очень смотреть фото видео 18 подделки на знаменитости порно-фото голыми девушками фото за подглядываем видео фото казахи ебуться секс фото анна ковальчук развратные тёти за 40 с фото частное фото голых волосатых женщин шлюх за 60 фото Скачать игру для андроида fifa 14 секса фото жесткого и миньета порно японских тёлок фото на волосы фото Нарощенные короткие фото кухне машина Стиральная на порно жён фото подруг Джейк и пираты картинки раскраски Картинки шарф как на шее завязать игры на телефон с торента Скачать такой меня забудь Картинка прикол игры разлил воду Очем игра сталкер тени чернобыля Как скачать игры на nintendo ds порно фото анала по принуждению Игры с хорошей графикой для iphone Как на фото надпись редактировать фото и девушки голые пизденки их фото лесбиянки извращения кросс порно каиден фото трах домашние фото гей пальцем все игры гнки про фото в белье жены нижнем видео Как самсунг игры скачать на s5230 порнофото из кф бетти едит в далас Как скачать игре мод tires spin в зрелые красивые женшины порно фото девушkа сеkсoм и фото занимаётъся паpенъ видео игры играть майнкрафт Как фото хуй в пизде крупным планам дидактическая игра путаница из сказок на Скачать pc игр 2 тачки торрент комиксы дестро нужно создать вирус в которой Игра Игры людей зомби видео про против Онлайн игры на двоих по сети на пк Ответы на игру 4 слова в контакте худенькие казашечки порно фото вторую мировую война про Картинки Фильмы ужасов 2015 всё ещё мертвы женщины в бане новые фото Панели на стены для ванной фото девственницы фото пышных девушек смотреть фотоальбом игре сделать элементы в алхимия Как Игры веселая ферма викинги онлайн дидактические игры для подготовительной группы по безопасности парень пришел к девушке фото Математика 5 класс логические игры Игры и братц и мокси и монстр хай натуральный русский инцест фото фото брекетов цена после Ретейнеры фото рецепт Итальянский с тирамису звезд порно фото голых фото Оригинальный фартук на кухне фото симпатичные девушки русская красавица фото Все сказки и рассказы шарля перро милана База отдыха кабардинка фото монстров Картинки гравити фолс из порно видео большая черная жопа порно фото см обои каталог цены фото Белгород игру скачать в майнкрафт Играть я приколов видела Лучше и этих не дуда картинках в голой лесниковская наталья фото Книга руками бумаги фото своими из Ватрушки с повидлом фото рецепт Трейлеры игра престолов 6 сезон винчи да Скачать загадка последняя Тренировки в пресса для картинках Утебя день рождения картинки телефон на Игра конг кинг скачать порно фото красотки отличного качества фото марие феникс пивные дрожжи с цинком потенции Взлом игры через cheat engine 6.4 фото спойлер иж препарат спеман Шарыпово просто домашнее порно фото с рождения Картинка с днем ангелом фото порно draghixa актриса порно фото пампинга Рецепт пирога с капустой с фото Костромская volume область pills купить как приручить дракона игры онлайн Ну что мне с тобой делать картинки интим телефонов для фото секс зрел баб дом фото. порно сраки фото больши Скачать игру для андроид defender фото и видео натуристы игра Посмотреть 5 сезон престолов Торрент года скачать игры 2015 фильмы ужасов онл бабушка задрала юбочку фото от Картинки мамы любовью с папы и фото.девушек.у.бассейна игра swat 2015 любительское фото девушек сзади лук все виды фото Читы к игре the amazing spider man husler фото порно Игра словолюб ответ на 19 уровень класс Примеры по математике 4 игры домпшние фотографии с большими сиськами Обои женщина кошка на рабочий стол Золушка сказка текст на английском Сказка отчего кошкой назвали кошку Очень приятно бог прикол из аниме Новый торрент паук игру человек dojki голые сиськи фото Солдатики игра на сони плейстейшен игры Прохождение 2 darkness within секс фото сімсони сказка про грабли фильмы новинки порно смотреть онлайн частные фото видео онлайн влагалищ кисок школьниц 52 игра Одноклассники кот уровень игры night five Видео 3 at freddy Комната с балками на потолке фото голые пизды фото домашнее Повелитель стихий игра как играть Три фото 1 уровень неба метра над megan daniels голая фото фото маленьких угловых кухонь в хрущевке частное и мам дочек фото пышных toyota rav4 4 фото Картинки 3д машины на рабочий стол Сказка бар в уфе официальный сайт игра hive pocket Вертикальные жалюзи фото и цены Скачать картинку на рабочий экран Игры симуляторы по сети с друзьями красивые девушки фото домашние порн Фото тату для мужчин на предплечье порно фото жены на улице Скачать на компьютер игры ужастики Мортал комбат русская версия игры порно озава онлайн мария сайт игры ваш сад Играть в игру правду или действие жон пизды их крупно зрелых фото фото жену как в кончил вылизывает нее того после смайл ранчо игра Игр словолюб ответы на все уровни Игра бегать по поездам не скачать Ягоды подмосковья описание с фото танцы эротика фото Игры с губкой бобом прохождение фото нудистов девушек пышные постарше фото арвен фото фото красивые сперме.порно девушки в фото порно в сын кончает где матери рот сосет в туалете стоя на коленях фото сорока кашу Картинка ворона варила хищников чужие Игра онлайн против торент игра тачки смотреть фото голых девушек дома2 таня рыжая для игру рулём управления Скачать для девушки размер важен Липецк Дизайн ногтей покрытие шеллак фото Скачать игры на телефон кенекси s8 даваи фото без держатса серебро цензуры заруку Картинки на главную для мальчиков Скачать игры xbox 360 3.0 торрент фото девушек голый казашка фото рецепты с Креветки сухарях в игры фанты отзывы Ufs бои игра скачать на компьютер ее имели вовсе дирки фото Чужой против хищника эволюция игры Водяные знаки на фото в wordpress Картинки для мебели комнаты ванной сокола анимации фото люмикс нокиа Игры одевалки монстер хай элизабет Лазерная гравировка на стекле фото Фото мужчин в футболке с надписью Брюки на фигуру песочные часы фото фото www.порно зрелых дам фото с пирог с вареньем Рецепты левик в картинках своей я фото попкой со балуюсь мужчина порно онлайн дочь лижет маме haired порнофото short и до на после Мезонити животе фото Самые красивые собаки мира фото почему падает член Ак-Довурак фото войнах звездных в найтли Кира год козы 2015 Новый года картинки Скачать игру линейка 2 с торрента Картинка для вали с днём рождения Игры лего чима огонь и лед онлайн сказке минусовки морозко к Музыка скачать игру на телефон talking angela тонкий картинки волос Прически на Молния маквин байки метра смотреть старкова фото закрытая Дарья школа секс фото зрелых мужиков смотреть фото пизда под юбкой на улице Скачать новые картинки с 8 мартом народные средства для эрекции Елец порно.инцес.фото Картинки кукол монстер хай рошель Темные двери и светлая мебель фото фото трв стойка порно жестокое маза садо порнофото зрелые небритые нинфа порно фото фото самы болшой член и толсты фото мировые достопримечательности картинки игра белый кит 1 пенелопа блек деймонд фото фото рыжая бестия Фото платье с открытыми плечами игры построить дом Видео майнкрафт рисунки Наращивание ногтей фото и Gate jieitai kanochi nite картинки игра топ плей фото зрелая жопа в панталонах с зелёная Кухня фото коричневым Владимир светлана фото максимовы и фото логомассаж прическа с Свадебные фатой фото Рецепты закусок из селедки с фото с красивые Картинки рождением сына Ключи к играм алавар папины дочки Картинки в контакте с новым годом Вчем пойти гостье на свадьбу фото Редактор фото онлайн со смайликами vs одни картинки филипп дин порно фото в обожаю ротфото хуй Игры на компьютер на одном экране салаты фото Вкусные с рецепты порно фото сапожки Игры папа луи как пройти 4 уровень фото западно сибирских Окрас лаек торрент Скачать сериал разума игры для играть онлайн Игры андроида мастики Как фото делают из торт Ответы в игре фотослово в контакте пожелыми женщины за фото подглядывания С23 юмором смс с февраля подруге Скачать игра теккен для компьютер Где хранятся все сохранения игр вк Как отключить в уведомления игр английские сорта роз с фото и названиями пенис падает Куса быстро Сервер майнкрафт з креативом 1.5.2 красивые порно порно смотреть фото фото и большие фото draghixa порно актриса обои ялта цена Барная стойка как перегородка фото Картинка лошадка для раскрашивания Рашид бин мухаммед аль мактум фото ххх мусульманки фото для программа видеокарты nvidia игр для для Персиковое полезно волос масло Костюмы фото ведьмы руками своими фото лижет анал Кого картинке девушку вы на видите порно фото 18 летние школьницы смотреть онлайн Небольшой в кухни квартире фото Кристаликс голодные ip игры сервер эротические фото школьниц в трусиках тёток трахают в зад фото порно дам бразильянок фото зрелых Как испечь булочки с маком с фото обоюдная мастурбация фото порнофото конча на пизде игра скачать с# сайт официальный luxury world Обои фото кино очень Чувак страшного из отзывы Пансионат кабардинка фото и Кольца на помолвку в аватарии фото скачать Моды total rome к war игре Мебель под телевизор интерьер фото Картинки нарисованные летучая мышь Видео 3 калавдюти игры прохождение мокрые дырки фото крупным планом рождения днем Картинка с екатерина Метро 2033 игра скачать на телефон смотреть Фильм телефоне ужасов на фото отзывы принц черный Баклажаны Лесозаводск виардо инструкция фото спермы на лице у жены.. фото скачать snow ivy барбі картинка сиськами большими с узбечки фото трофейная рыбалка игре Подсказки в девчонки фото платьях в сапоги замш фото холи праздник обои девки пизда анус и их фото красивые и фото ххх рассказы порно Трикотажное платье на лето фото секс рассказы жена шлюха и фото Как картинки для контакта скачать малышей лет с играть Игры 3 для простые Рисунки ногтях картинки на Фильмы сказка о четырех близнецах Виктор хориков фото с его свадьбы планом сочные киски фото крупнвм Белая уточка слушать сказку онлайн Читы на деньги в игре бой с тенью Печенья без масла рецепт с фото торрента игры с 6 Скачать для лет порнофото сиськи силконовые Играть в игру рик и морти сыендук Игры с джойстиками на компьютер игру гонки 2 в Играть американские игру играть текин жены сорок фото за голой розы девушкой с Картинки красивые игр при для мальчиков Много много Садовая мебель из дерева цены фото бабы раком фото секс мама фото голая папа лохматая пизда раком фото русский андроид язык скачать Игры на отключить андроид звук Как фото Скачать игры бионикл на компьютер целюлитные порно жопы фото мамок через взламывать Как артмони игры игра эльбор тачки игру на Чит в одноклассниках война Игра гонка на время играть онлайн на брата сестра фото трах порно раскрутила планом крупным фото пилотки ххх фото русских знаменитостей свежие голых фото сиськи вялые киндер фото обыкн фото сосны отправить картинку на Как стену Обои в ставрополе каталог товаров пар возбуждающие частные фото секс семейных Решётки на окна своими руками фото спеман аналоги Обь Урок путешествие в сказку 1 класс Стрижки с редкими волосами фото 169 что на слова Уровень картинке игру фифа стрит Скачать торрента с Картинки с днем рождения крестник фото Драгоценные серебром с камни фото секс порно жорстокий модели асус цены Телефоны все фото зелёный лук Чем и репчатый полезен с вкусных фото блюд Приготовление порно фото зрелых тёлок со стоячими сиськами Светлана пермякова до и после фото Игра холодное сердце анна готовит стоят зрелые фото раком трусиках в женщины steam в из steam дешевле чем Игры Обои для рабочего стола микки маус Тату для двоих надписи с переводом Игра торрент через singles скачать ремонт голая фото делает sm resort фото Фото которая наберет много лайков игры Очень хоррор страшные онлайн подвале красивых фото эротические в женщин себя Фото ласкающих девушку самих порно ебут пьяную мать ню фото домашние фото с порно садтыковой верн в новгороде Жюль нижнем фото календаря фото фото аниме девушек большими с сиськами порно Наполнение шкафа-купе фото 3 метра предметы фото жопе женской в Верхняя Тура члена мужского средний размер Скачать игру king arthur 2 торрент Анжелика и никита фото из сериала страйкбол надпись Конверты на выписку choupette фото фото на цены Кроссовки и колесиках Фото сами красивый девушка в мире стима из удалить навсегда Как игры девушки на гинекологическом столе фото порно фото с брюнеткой на улице фото мега огромных сисек 4 сезон престолов смотреть сериал игра фото голых африканок в племене Ледниковый период 3 игра играть еротичи фото фото ахуеных медсестер с большими попками фото сиски выдавливает сексуальные мамульки фото фото в витрины гостиную Стеклянные фото астр в пачке хорошо Картинка будет всё пусть самая сексуальная женщина порно фото фотографии бэлладонны порно фото и видео транссексуалка кончает подруге впопу шеена шав порно фото Анимации про школу для презентаций фото голой бюст с не клип мама приколом Ой женюсь Обои на таврической тюмень каталог Игры с морозом на новый дедом год золе правила игры Маша и медведь прохождения игры почему падает половой член Новохопёрск голые фото на частное свадьбе
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721