Основні тенденції розвитку вчення про спасіння церкви Адвентистів сьомого дня з кінця ХІХ ст. до нашого часу

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті визначено та проаналізовано основні етапи розвитку адвентистського вчення про спасіння у період з 90-х рр. ХІХ ст. до нашого часу. Відслідковуються богословські тенденції, що детермінували сотеріологічні ідеї в означений період. Аналізується  особливості сучасного стану цього сегменту віровчення церкви Адвентистів Сьомого дня.

The main stages of the Adventist’s teaching’s (doctrine’s) development about salvation in the period from 90’s of XIX c. till our time were determined and analysed. The theological tendencies are followed which determined soteorological ideas in a definite period. The peculiarities of present-day state of this segment of the Seventh-Day Adventist church’s doctrine are analysed.

На сьогодні можна спостерігати неоднозначне і часто суперечливе ставлення до Адвентистів сьомого дня. Це зумовлено тим, що одні вважають цей протестантський напрямок майже нехристиянським культом,  інші ж переконанні в його ортодоксальній суті. Вважаємо, що причиною однією з основних причин бінарності поглядів є поверхневий розгляд адвентистської сотеріології, тобто огульний підхід до її тенденцій розвитку. З огляду на це, виникає необхідність неупередженого аналізу особливостей вчення про спасіння у контексті сучасних процесів розвитку богослов’я в АСД. Саме тому актуальність нашого дослідження зумовлюється його значенням для об’єктивної релігієзнавчої експертизи аналізованої конфесії.

Вітчизняні наукові розвідки щодо даної проблематики відсутні. Конфесійна література, у якій висвітлювалися б систематизовані погляди на еволюцію адвентистського вчення про спасіння, теж не є багаточисленною. Вона обмежується працями Дж. Найта [3; 4; 7].

. Метою цієї статті є виявлення основних етапів розвитку адвентистської сотеріології  з 90-х рр. ХІХ ст. до нашого часу та висвітлення їх домінантних тенденцій.

Вважається, що після проведення Міннеаполіської сесія Генеральної Конференції 1888 р у розвитку віровчення АСД відбулися значні зміни.  Насамперед це стосувалося більш чіткого розуміння концепції праведності по вірі. Адвентисти краще усвідомили, що ця стрижнева теза Реформації не перебуває в антиномії і не  повинна нівелюватися тими доктринами, що є основою самобутності АСД. Також намітилися шляхи досягнення богословської рівноваги церкви, адвентизм досягнув глибшого усвідомлення сутності поєднання таких богословських категорій, як Закон і Благодать, послух і віра. Однак протягом кількох наступних десятиліть після Міннеаполісу ці нові богословські обрії не були затребувані на належному рівні. Дж. Найт зазначає, що, хоча «адвентисти стали краще розуміти Євангеліє, однак здебільшого вони, як і раніше, не вловлювали різниці між Законом і Євангелієм  та адвентизмом і євангелічним християнством» [3, с. 121]

Оскільки між 1890 і 1920 роками розгорнулись інші дискусії, питання розуміння праведності по вірі відійшло на другий план. Однак ситуація значно змінилась у 1919 р., коли  професор У. Прескотт представив 18 досліджень, присвячених особистості Ісуса Христа та Його служінню. У 1920 р. цей богослов видав книгу «The Doctrine of Christ», що стала спробою христоцентричної  репрезентації адвентистського віровчення. Втім найпомітнішою постаттю  церкви, з діяльністю якої пов’язане відродження інтересу до питання праведності по вірі, був А. Даніельс, який з 1901 по 1922 рр. обіймав посаду президента Генеральної конференції АСД. Під його керівництвом протягом 20-х рр.. ХХ ст. у церкві актуалізується сотеріологічна  проблематика і питання, пов’язані з Христом. Так, на сесії Генеральної Конференції у 1922 р. було заслухано низку доповідей, що стосуються процесу освячення і перемоги над гріхом. Після цього, обіймаючи посаду секретаря Генеральної Конференції і керівника Пасторської комісії, Даніельс ініціює  серію пасторських семінарів (1923-1925 рр.), на яких була представлена концепція праведності по вірі. Під час сесії Генеральної Конференції у 1926 р. він знову проводить серію проповідей, основою яких є та ж сама сотеріологічна проблематика. Згодом Пасторською асоціацією ці проповіді були опубліковані, що сприяло їх поширенню.

23  жовтня 1924 р. на зібранні членів Асоціації проповідників Даніельса було призначено відповідальним за створення компіляції з творів Е. Уайт, щодо питання виправдання по вірі. Результатом цієї роботи стала книга «Христос – наша праведність». Співпрацюючи з іншими проповідниками асоціації, Даніельс здійснив ґрунтовне дослідження всіх творів адвентистської вісниці, включаючи не тільки книги, але й статті, що публікувались у журналах церкви протягом 25 років, тобто з 1887 по 1912 рр.

У праці подано структурно-функціональний аналіз доробку Е. Уайт стосовно окресленої проблеми. Всі вислови її впорядковано за темам і у хронологічному порядку; також з’ясовується історичний контекст написання тих чи інших свідчень.

А. Даніельс акцентує увагу на двох аспектах настанов, що містяться у творах адвентистської письменниці. По-перше, це, «великий, вражаючий факт, що через віру у Божого Сина грішник може отримати праведність Божу. А по-друге, тут підкреслюється «турбота Божа, проявлена в тому, що Він послав особливу вістку про праведність Божу через віру для Свого народу, який зібрався на Генеральну Конференцію у місті Міннеаполісі» [8]. З іншого боку,  Даніельс наголошує на тому, що зневажливе ставлення адвентистів сьомого дня  до подій 1888 р. не може не призвести до негативних наслідків. Адже абсолютно очевидно, що час, відведений для вістки, яка прозвучала тоді, не обмежується часом проведення даної сесії. Але її «значення простягається до кінця часу», бо з наближенням до «великого Господнього дня дедалі більш зростатиме необхідність у роботі щодо очищення людських душ, для чого і була послана ця вістка» [8]. Даніельс висловлює надію на те, що цій вістці, врешті-решт, буде відведене домінантне положення в адвентистському русі.

Для більш ґрунтовного представлення цієї сотеріологічної концепції, яку Даніельс вважає стрижневою,  автор включає у компіляцію зауваження та заклики Е. Уайт, пов’язані з переживаннями, що мали місце напередодні і під час Міннеаполіської сесії і подіями, що розгорталися після неї. Дослідження творів Е.Уайт розпочинається з пересторог, написаних у 1887 р. Здебільшого вони стосувалися небезпечної тенденції, яка, на думку адветистської вісниці, прогресувала у церкві і полягала у схильності до формалізму, ритуалізму, та догматизму. За Е. Уайт, все це витісняло внутрішній досвід єднання з Богом, а отже, позбавляло людину автентичного спасіння. Аналізуючи ці застереження, Даніельс, наголошує на підступності й оманливості формалізму. Останній порівнюється з прихованою під водою скелею, що може непомітно спричинити крах корабля. Актуалізуючи цитати з книг та публікацій Е. Уайт, теолог робить акцент на тому, що єдиним захистом для зцілення від усіх цих пороків є внутрішнє «життєдайне» єднання з Ісусом Христом, яке  уможливлюється тільки через віру. Без цього досвіду людина залишається приреченою на загибель. Даніельс тлумачить вістку про необхідність містичної єдності грішника із Спасителем як «суть усього Євангелія». Він переконаний, що вищевказана ідея набула ще більшої ясності і сили у 1888 р. Адже тоді прозвучав заклик зробити Христа не тільки центром богослов’я, але й проповідницької місії адвентистів. А. Даніельс стверджує, що сесія у Міннеаполісі «дала можливість по-новому оцінити Христа, розширила уявлення про Його велику жертву на хресті, принесла серцям мир, радість і надію. Вона була … засобом приготування народу до зустрічі з Богом» [8]. Посилаючись на вислів Е. Уайт, написаний через чотири роки після Міннеаполіської сесії («Ревью енд Геральд», 22 листопада 1892 р.), А. Даніельс прийшов до глибокого переконання, що на цьому церковному форумі відбулося потужне проголошення вістки про праведність по вірі. Ця подія ознаменувала особливу дію Божу, призначену започаткувати особливий етап розвитку церкви, –  етап пов’язаний з есхатологічними подіями.

Вважаємо, що значення праці Даніельса для царини теології АСД важко переоцінити, адже він зробив відчутний внесок до створення  методологічних  засад щодо розуміння адвентистської сотеріології як цілісносної системи.

Відродження А. Даніельсом дискусії про праведність по вірі справило потужний вплив на книговидання.  Цій темі приділялася значна увага в уроках суботньої школи. До того ж у 20-ті роки було написано низку книг, присвячених означеній проблематиці.

Осмислюючи особливість доробку А. Даніельса, Дж. Найт справедливо, стверджує, що «до цього моменту адвентистської історії  церква не звертала майже ніякої уваги на дебати про праведність по вірі» [3, с. 137],  що мали місце в кінці 80-х рр.. ХІХ ст.. Можна з впевненістю сказати, що Деніельсу вдалося повернути інтерес церкви до цього надзвичайно важливого, на думку сучасних адвентистських дослідників, богословського питання.

Відродження інтересу до праведності по вірі обумовило зацікавленість до особистості і служіння Святого Духа. Особливо важливим в цьому ракурсі є доробок адвентистського богослова Л. Фрума. Весною 1928 року на курсах з підготовки служителів церкви він представив дослідження про Святий Дух. На основі цих матеріалів була видана книга «Пришестя Утішителя».

Це перша адвентистська книга, у якій автор звертається до ґрунтовних досліджень особистості Святого Духа. Л. Фрум наводить і систематизує свідчення Святого Письма про третю Особу Божества. При цьому дослідник наголошує, що Він є Особистістю. Також осмислюється місія Святого Духа у цьому світі, Його роль у служінні церкви загалом і кожного християнина зокрема.

В межах нашого дослідження ми розглянемо сотеріологічний аспект діяльності Святого Духа в осмисленні цього адвентистського богослова.

У цьому контексті варто відзначити, що Л. Фрум насамперед наголошує на важливості місії Святого Духа у плані спасіння, яка полягала в тому, щоб «викупне служіння Христа зробити власністю кожного серця». Автор акцентує увагу, що для спасіння від гріха, яке здійснив «історичний  Христос» потрібна особиста присутність  «живого Спасителя у … у серці» [5, с. 29, 54] людини. І така присутність здійснюється через Святого Духа, Який задіяний в усіх аспектах сотеріологічного досвіду.

Л. Фрум відзначає виключну роль Святого Духа у покаянні і наверненні, стверджуючи, що Він «сприяє новому розумінню гріха». Переконати людину в тому, що вона грішна, не здатний ніхто, крім Святого Духа, адже «Він спонукає слухачів побачити себе такими, якими їх бачить Бог». Засмучуючись з приводу своїх гріхів,  люди сповідаються. Після цього Святий Дух звеличує Христа, роблячи Його реальним для смиренного у покаянні грішника. При цьому Святий Дух також «веде людей до прийняття рішення» [5, с. 61, 94, 95] –  змінити спосіб свого життя.

Застосовуючи вчення апостола Павла про те, що тіло є храмом Святого Духа (І Послання до Коринтян 6: 19, 20), Л. Фрум наголошує, що первісний Божий намір  полягає у тому, щоб третя Особа Божества перебувала у людині. Це не здійснилося через гріхопадіння, що призвело до розриву стосунків людини з Богом. Проте метою  пришестя Христа було саме повернути втрачене. І людина, яка навернулася, поновлює взаємозв’язок із Богом, а отже, Святий Дух запановує у серці людини. Його перебування у людині, на думку Л. Фрума, «є найбільшим благословенням із усіх, які вона будь-коли отримувала» [5, с. 165]. У цьому контексті варто відзначити, що процес освячення адвентистський богослов витлумачує, як «наповнення» Святим Духом. Адже завдяки цьому досвіду людина отримує перемоги над своїми гріховними схильностями. До того ж, коментуючи причини ототожнення Христом Святого Духа з водою (Євангеліє від Івана 7), Л. Фрум наголошує на тому, що,  подібно до води, яка необхідна для росту рослин, Дух Святий, наповнюючи людину, уможливлює її духовне зростання. Таким чином, у книзі «Пришестя Утішителя», автор, здійснюючи структурно-функціональний аналіз біблійного вчення  про Святого Духа, розкриває Його роль у таких складових акту Божественного спасіння, як покаяння, навернення й освячення.

Якщо адвентистська сотеріологічна думка 20-х рр. ХХ ст.. формувалась у площині осмислення Міннеаполісских дискусій 1888 р., то у наступному десятилітті помічаємо зміну вектора розвитку  богослов’я АСД. Теологія з 1930-х до 1950-х рр. перебувала під помітним впливом ідей М. Андреасена. Цілий ряд аспектів висунутої цим богословом теорії «Останнього покоління» для багатьох адвентистів мали парадигмальне значеня не тільки для означенного періоду.  Їх вплив відчувається і понині, адже богословські концепції у сучасному адвентизмі неминуче виходять або з сприйняття певних ідей Андреасена, або ж з їх негації.

Означимо основні концепції теології «останнього покоління, розглянувши їх у площині сотеріології.

Успадкувавши ідеї О. Крозьє і Дж. Бейтса, М Андреасен акцентує увагу на концепції подвійного, або паралельного очищення святині у прообразний день викуплення. В той час, Христос здійснює очищення небесної святині, Його народ повинен очищати храм свого серця.

Друга концепція М Андреасена сягає своїми коренями вчення Т. Джоунса, Дж. Ваггонера і У. Прескотта, які стверджували, що Ісус Христос, перебуваючи на землі, прийняв тіло подібне до тіла Адама після гріхопадіння, тобто Спаситель мав схильність до гріха. І перебуваючи у такому, абсолютно тотожному з нашим становищі, Він протистояв усім спокусам і переміг гріх. Тільки перебуваючи у тілі, схильному до пороку, Христос може бути прикладом переможного життя для людей.

Тісно пов’язана з попередньою третя концепція. Її суть полягає у тому, що викупна діяльність Христа не була завершена на Голгофі. М. Андреасен вважав, що викуплення має три фази. Перша –  безгрішне життя Ісуса Христа. Друга пов’язана з кульмінаційними подіями, що відбулися на хресті, коли, як наголошує богослов, Спаситель переміг і знищив усі покладені на Нього гріхи. Особливо важливою для теології М. Андреасена є третя фаза, під час якої Христос продемонструє, що людина здатна повторити те, що зробив Він. Адже сила, яка була доступна Ісусу для перемоги над гріхом, тепер відкрита для Його послідовників які, під час первосвященницького служіння Христа у небесній святині вступлять в останню сутичку із сатаною і переможуть. Ця фаза викупних дій Бога пов’язана з ідеєю досконалості святих останнього покоління на цій землі, життя яких складатиме основу виправдання Бога. Адже ці люди повинні, стверджує М. Андреасен, довести на основі власного досвіду спроможність людини жити без гріха, дотримувати Закон Божий і заперечити висунуте сатаною до Бога звинувачення в тому, що Його вимоги не здатна виконати жодна людина. Саме останнє покоління покликане відіграти особливу роль у Божественному плані рятівних дій: воно постане як останнє поле битви між Христом і сатаною, як видовище для всього Всесвіту, і саме через цих людей відбудеться «остаточна демонстрація того, що Бог може зробити з людством» [6], у повноті буде виявлена Божа освячуючи сила.

Теологія Л. Андреасена надавала великого значення процесу освячення. Богослов зауважує, що «спасіння від гріха – більше, ніж прощення гріхів», до того ж «прощення допускає необхідність розриву з гріхом». У свою чергу, освячення трактується, як «відділення від гріха, визволення від його сили і перемога над ним» [6], це поступальний процес, що супроводжується доланням пороку як у думках, так і ділах. Особливості цього сотеріологічного досвіду Л. Андреасен ілюструє на прикладі людини, яка раніше, будучи рабом тютюну, отримала перемогу над цією звичкою, цей «гріх не приваблює її більше…у цьому вона освячена. Так само, як вона подолала цю залежність, так потрібно перемогти кожний свій гріх» [6]. Далі богослов описує остаточні результати цього процесу: «…коли робота закінчена, коли вона [людина] отримала перемогу над гордістю, честолюбством, над любов’ю до світу … –  вона готова до вознесіння. Сатана більше не може спокушати її… Вона стоїть непорочною перед престолом Божим. Христос ставить Свою печатку на неї. Бог закінчив свою роботу в цій людині» [6].

Як бачимо із вищезазначеного, характеризуючи досвід освячення останнього покоління християн, що житимуть на землі напередодні пришестя Христа, Л. Андреасен схиляється до перфекціонізму. Він переконаний, що в житті цієї особливої групи людей настане такий момент, після якої вони більше не грішитимуть. Очевидно, що ця теорія досконалості випливає із уявлень про гріховну природу Христа, про які ми згадували раніше.

Характеризуючи теологію «останнього покоління», Дж Найт, вказує на те, що її сильною стороною було зосередження уваги  на важливості освячення. Водночас історик церкви АСД відзначає недоліки цього вчення: Л. Андреасен тлумачить освячення як певну модель поведінки. Такий підхід був наслідком того, що і гріх він розглядає також лише у поведінковому аспекті. Це, в свою чергу, «робить план спасіння у … зацикленим на людині». Результатом перфекціонізму, властивого цій теології, є уявлення, «що люди ціною власних зусиль повинні прийти до того стану, коли їм вже не буде потрібний Христос, коли вони зможуть встояти перед Богом без посередника» [3, с. 146].

Проведений аналіз дозволяє констатувати, що хоча деякі положення теології «останнього покоління» Л. Андреасена і осмислюються церквою Адвентистів сьомого дня як такі, що мають серйозні недоліки, зосередження уваги на освячені як поступальному динамічному процесі, що супроводжується перемогою над гріхом, можна вважати внеском у розвиток адвентистської сотеріології.

Новий виток розвитку адвентистського богослов’я пов’язаний з виданням керівництвом церкви у 1957 р. напівофіційної доктринальної праці «Questions on Doctrine». Мета книги, полягала в тому, щоб пояснити вчення адвентистів, вказавши на грані його подібності та відмінності з євангелічним богослов’ям. Адвентисти, які працювали над виданням «Questions on Doctrine», підкреслювали, що ця книга є не новим сповіданням віри, але, скоріше, роз’ясненням основних моментів віровчення. І дійсно, ця книга переважно презентувала адвентистське богослов’я у тому вигляді, яким воно було до 1950 р. При цьому вона містила лише невелику частину тез, що опонували анреасенівській теології. Саме вони й спричинили бурхливу полеміку всередині адвентистської церкви між прибічниками Л. Фрума та А. Андерсона і групою адвентистів, яку очолив Л. Андреасен.

Таке протистояння було закономірним, адже книга «Questions on Doctrine» робила акцент, по-перше,  на тому, що Христос, перебуваючи на нашій землі, мав безгрішне людське тіло; по-друге, тут стверджувалось, що повне викуплення здійснилося на хресті. Ці дві тези повністю нівелювали теорію «останнього покоління».

Найвпливовішим богословом, що заперечував  теологію А. Андреасена, вважається Е. Хеппенстолл. Він також спростовував андреасонівське розуміння людської природи Христа, стверджуючи, що Він перебував у тілі, відмінному від грішного тіла Адама та його потомків. Не погоджувався  Е. Хеппенстолл з А. Андреасеном у питанні щодо концепції викуплення, наголошуючи, як і автори книги «Questions on Doctrine» на тому, що воно здійснилося на хресті. Він також наголошував на неспроможності людини творити добро власними силами і виступав проти концепції перфекціонізму, проти вчення про можливість досягнути безгрішного стану, коли вони зможуть без посередницького служіння Христа предстати перед Богом. Крім того, слід зазначити, що теологія Е. Хеппенстолла характеризувалась більшою христоцентричністю, ніж його опонента,  А. Андреасена.

У 70-х рр.. ХХ ст. в адвентистській церкві продовжували тривати суперечки щодо сутності плану спасіння. При чому одна сторона робила акцент на гріховній природі Христа, освяченні і досконалості, а друга стверджувала, що між людською природою Христа грішною природою людини є принципова різниця, а також наголошувала на вирішальному значенні виправдання та хреста.

Характеристика розвитку сотеріології АСД після 1950 р. буде неповною, якщо ми не розглянемо концепції Д. Форда і реакцію на неї у адвентистських богословських колах. Австралійський теолог стверджував, що потрібно значення терміну «праведність по вірі» звести до одного лише виправдання. Пізніше він відкинув адвентистське розуміння двохфазного служіння Христа у небесній святині.

Реагуючи на погляди Форда, Г. Ларонделл у книзі «Christ Our Salvation? What god Does for Us and in Us» (1980) намагається уникнути однобокого тлумачення спасіння, що полягає у зведенні праведності по вірі чи до виправдання, чи тільки до освячення.

У свою чергу Генеральна Конференція церкви АСД провела спеціальні дослідження: протягом десятиріччя, починаючи з 1981 р., Інститутом біблійних досліджень було випущено вісім томів богословських розвідок, що мали стати відповіддю на поставлені Д. Фордом запитання. До цих видань ввійшли праці, присвячені есхатологічним пророцтвам книг Даниїла та Об’явлення та іншим   богословським питанням. Усі ці дослідження проведені у розрізі адвентистської концепції небесної святині.

Серед цих фундаментальних праць також містяться розвідки щодо сутності виправдання і освячення. Зокрема богослов І. Блазен розглядає дві концепції, на яких, стверджує автор, по наголошував апостол Павло: 1) виправдання вірою і 2) суд за ділами. Для багатьох християн ці концепції здаються суперечливими. Аналізуючи способи зняття цієї суперечливості, І. Блазен торкається перфекціонізму, який відносить досвід виправдання по вірі до початку християнського досвіду, а суд по ділам – до його завершення. Згідно з цією, теорією, на думку дослідника, на суді немає необхідності у милості, тому що віруюча людина залишила всі негідні справи. Богослов відзначає позитивні риси цього погляду на спасіння: «…наголошує на тому, що Бог закликає до досконалості, серйозно відноситься до питання учнівства і вказує на Божу мету – здійснити Закон у житті, а не знищити Його» [1, с. 106]. Разом з тим, зазначаються недоліки перфекціонізму, найголовніший з яких полягає у тому, що виправдання і віра залишаються позаду. І. Блазен підкреслює, що «Павло цього не робить. Для Павла віра, яка тримається за праведність Божу, є підвалина правильних взаємовідносин з Богом у всі часи – у минулому, теперішньому і майбутньому… Іншими словами, віра охоплює як майбутню праведність, так і її правильні прояви у теперішньому» [1, с. 106].

І. Блазен переконаний, що перфекціонінізм грішить поверхневим розумінням християнської (Павлової) концепції досконалості. Остання розглядається богословом як перебування «на шляху», адже «перед християнином завжди постає ідеал досконалості і ніколи не можна сказати, що він повністю досягнутий» [1, с. 106, 107]. Вважаємо, що такий підхід красномовно свідчить про намагання вийти за межі греко-середньовічних уявлень про досконалість як про безгрішність чи як про щось статичне, незмінне. До того ж, тут викладаються погляди, які раніше були представлені у працях Е. Уайт, згадуваних нами вище.

Окрім критики перфекціонізму, І. Блазен полемізує також з «імперфекціоналістською» точкою зору, прибічники якої стверджують, що люди ніколи не можуть бути досконалими через власну гріховність. З цієї причини, на їх думку, єдина реальна мета біблійних тверджень про суд за ділами полягає лише у тому, щоб спонукати людину прагнути до виправдання по вірі. Самого ж суду за ділами фактично не буде. Автор відзначає позитивний елемент теорії імперфекціонізму – він робить акцент на домінантній ролі праведності по вірі. Але недопустимим, пояснює богослов, є заперечення того, що на суді будуть представлені вчинки християнина, які він здійснив «через Ісуса Христа». При цьому І. Блазен зауважує, що здійснення цих діл «не можна назвати абсолютно досконалим, але … в житті християнина Божа воля знаходить своє конкретне вираження» [1, с. 104, 105].  Тому помилковість імперфекціонізму полягає у тому, що він, спотворюючи імперативи послань Павла, підносить їх лише з точки зору неспроможності людських діл перед Богом. При цьому нівелюється важливість виконання волі Божої – те, про що йдеться і у Павла, і у всьому Святому Письмі. Біблійна етика, стверджує І. Блазен, не тільки веде людину до виправдання, але і є живим плодом виправдання –  «засобом, через який виправдання проявляється» [1, с. 139].

Осмислюючи сутність поєднання категорій виправдання по вірі та суд за ділами, адвентистський богослов формулює концепцію, яка отримала назву «динамічна історико-спасаюча». Суть її полягає у констатації існування тільки одного виправдання, яке супроводжує людину впродовж всього її життя, від того моменту, як вона повірила, до остаточного суду, «де реальність і життєвість цього виправдання випробовується і засвідчується його плодами». І. Блазен стверджує, що нове життя, яке Бог дає кожному віруючому, не закінчується, коли той приходить до Христа, навпаки – воно тільки розпочинається. Адже «в кінці Бог розгляне виправдання разом з його плодом – не за формулою «спасає віра плюс діла», а у тому смислі, що виправдання є джерелом освяченого плоду». І тому «відмова…від того, щоб жити в освяченні, яке згідно з 6-м розділом Послання до Римлян, є невіддільним від виправдання, означає відкинути Христа як Спасителя і Господа» [1, с. 110, 111, 113].

Вважаємо, що проведений вищезазначений аналіз дає нам усі підстави стверджувати, що розвідка, І. Блазена, мала такі особливості:

По-перше, було здійснено структурно-функціональний аналіз концепцій перфекціонізму та імперфекціонізму, які в тією чи іншою мірою впливали на тенденції  розвитку адвентистської сотеріології.

По-друге, осмислено співвіднесеність понять віри та діл у контексті доктрини про суд. Тут однозначно заперечується наявність антиномії віри і діл. Натомість звучить ідея нероздільності досвіду спасіння людини та її послуху Божим Заповідям.

По-третє, трактування акту спасіння здійснюється не однобоко, а розглядається як єдиний комплекс, у якому початковий етап сотеріологічного досвіду і наступне освячення є невіддільними, оскільки  існує тільки одне виправдання, яке супроводжує людину впродовж всього її життя.

Таким чином, розглядаючи розвиток адвентистької сотеріології у період з 90-х рр.. ХІХ ст. до нашого часу, можемо умовно виділити такі етапи:

І. 1890 – 1920 рр. – на тлі проблем, пов’язаних з протистоянням пантеїзму Дж. Х. Келлога, екклезіології Т. Джоунса і Дж Ваггонера, та дискусій щодо руху «святої плоті», не простежується відчутний поступ сотеріологічних уявлень у церкві Адвентистів сьомого дня.

ІІ. 1920-ті рр. – відродження інтересу до питання праведності по вірі завдяки діяльності А. Даніельса.

ІІІ. 1930-ті – середина 1950-х рр.. – перебування адвентистського вчення про спасіння під впливом теології «останнього покоління» М Андреасена. Спостерігається особливий акцент на освяченні, популяризується ідея перфекціонізму.

ІV. Середина 1950-х рр. – наш час. Початок цього останнього етапу пов’язаний з виданням книги «Questions on Doctrine», що викликала реакцію груп адвентистів, які залишалися  на сотеріологічних позиціях А. Антреасена. Наслідком такої поляризації було утворення окремого руху всередині адвентизму.

Така теологічна напруженість продовжує тривати у адвентизмі до сьогодні. Адже і на сучасному етапі у богословському розвитку деномінації, за словами Дж. Найта, простежуються два основних напрямки, розмежовуючою лінією між якими є ті ж самі питання, що постали перед церквою Адвентистів сьомого дня у час її зародження: «Що суто Адвентистського є в адвентизмі?» та «Що є загальнохристиянського в адвентизмі?» Представники першої групи здебільшого схильні притримуватися сотеріологічних ідей, окреслених у теології Андреасена. Зокрема вони надають особливого значення розумінню природи Христа, яка відповідає природі людини після гріхопадіння, на необхідності досягнення досконалості. «У методиці богословського дослідження представники цього напрямку більше опираються на праці Е. Уайт і, як правило, припускають, що Т. Джоунс і Дж. Ваггонер сказали останнє слово щодо питання праведності по вірі» [7]. Проте слід зазначити, що на сучасному етапі така точка зору посідає маргінальне становище у доктрині церкви Адвентистів сьомого дня.

Домінантним і більш стійким є другий напрямок теологічного розвитку церкви АСД, що «ставить Христа і хрест у центр питання про спасіння, вважаючи, що впевненість досягається через перебування «у Христі»; спасенний християнин одночасно і виправданий, і перебуває на шляху до освячення» [7].   Хоча у центрі богословської методології цієї групи адвентистів є Біблія, у чому ми могли переконатися вище на розглядаючи праці І. Блазена, представники цього напрямку, на нашу думку, послідовно дотримуються сотеріологічних концепцій Е. Уайт.  Ці «християнські адвентисти» [7] твердо ґрунтуються на адвентистських доктринах, підкреслюючи місце цих доктрин у загальнохристиянському контексті.

Отже, вищенаведений аналіз богословських тенденцій у сучасному адвентизмі дає підстави стверджувати, що його вчення про спасіння розвивається у контексті діалектичного взаємозв’язку доктринальних положень, що обумовлюють ідентичність церкви АСД та загально протестантських сотеріологічних принципів.

СПИСОК ВИКОРИСТАННИХ ДЖЕРЕЛ

1.Блазен И. Оправдание и суд // Грубины пророчеств: В 3 т. – 2001 Заокский: Источник жизни, 1998 – Т. 2 – С. 81 – 140.

2.Жукалюк Н. А. Преображенные Христом. – Заокский: Источник жизни, 2006 – 224 с.

3.Найт Дж. В поисках свого лица / Пер. с англ. – Заокский: Источник жизни, 2009 – 224 с.

4.Найт Дж. Весть 1888 года / Пер. с англ. – Заокский: Источник жизни, 2008 – 256 с.

5.Фрум Л. Пришествие Утешителя. / Пер. с англ. – Заокский: Источник жизни, 2006 – 320 с.

6. http://www.lastgenerationtheology.org/lgt/doc/7gre/and-tfg.php

7. http://soteria.ru/publ/7-1-0-1110

8. http://soteria.ru/board/86-1-0-6521


Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

job personal a for a help statement writing help adults with for speech literature to how a review write essay my code do discount paper my write homework dissertation des diaboliques algebra help homework websites best christoph dissertation simons need do essays thesis a comparative statement site essays college for buy to best help writing my essay with someone do to my for assignment me generic name minomycin best essays admission college 2014 sleep essay disorder writing paragraph practice propanone between reaction iodine order of report and lab year history 9 homework help learn does you help homework your paper paying to someone write a to proposal research write how a essay writers persuasive children essay for essay abroad study help resume letter cover writing melbourne and services writing service dissertations my i refuse do homework to order essay pecking theory writing resume edmonton services maths homework help paper plagiarism writing custom services no algebra 8th 1 homework grade help average bolton maths dissertation bipolar article disorder on outline of bipolar paper disorder research martin king essays written jr by luther online resume writing service need help homework phd in thesis medicine help homework software work resume how make to for blending optimization dissertation gasoline pa resume writing services harrisburg rush custom paper term political essays science buy writing online service cheap college writers essay entrance dennis dienst dissertation writing nurse service resume property with distributive homework help tragic oedipus hero essay papers research security web service number homework helpline essay a with writing help persuasive ideas essay in writing of order where purchase to captopril school high admission write to how a letter resume writing plans buy for lesson essay help homework biochemistry do my homework editing oxbridge dissertation help rezept ohne zenegra and in order pakistan essay on law buy amoxil paypal using post stress papers traumatic disorder essays dissertation help companies network thesis phd neural admissions essay drexel paris services admission mba essays essay economy solution essay south structure evaluation and north problem situation with college homework algebra help essay to great a persuasive how write help university with assignments how essay to effect a write cause and price gb&a in guitar dating bangalore attitude essay scientific developing contents order thesis writing paid paper keflex embarazo biology homework helpchelicerates with online visa combivent buying Carafate 100mg no forum Virginia - acheter rx Beach Carafate homework teacher approved help waterloo help homework case disorders anxiety studies paper napkins custom chief minister i writing on if essay were a dissertation rolf phd banz an help writing essay argument buy ib extended essay research online search papers about art to write essay how an ""creative a mother work"" is considered teresa bibliography apa alphabetical order highwayman homework help sale essay for uk recommendation letter writing help of colleges history writing coursework a best part creative thesis about ordering online system overnight ditropan brand delivery xl essay writing services argumentative academic best writing websites for medical sample school admission letter recommendation on my to write college yahoo what essay need with cover help letter thesis purchase brians purchase research papers without buy plagiarism essay resume for jobs samples sales not send company hiring to to a thats how resume a song rap write for a me thesis written engineers service resume best dc writing school homework help plan business need writing help a homework online help need sales cover example job letter for essay help application purdue to someone write term my can find i where paper with need geography my homework help i online 2 pictures together dating join degrees buy online uk term accounting purchase paper by personal essays written children an writing yourself admission essay about essay admission editing dissertation service shotgun 16 sweet reviews dating browning help homework home disorder bipolar essays online essays bourdieu pierre buy help blog homework best paper company buy research my work how resume a to write experience in buy essay unique buy 2008 plan pro business acquistare Methotrexate australia Ottawa price Methotrexate in order - low someone college essays write to pay order report of rate ki lab fecl3 and the reaction a chemical une comment juridique rediger dissertation bipolar disorder papers on papers line buy research healthcare obama plan hospice help with narrative essay a writing 2015 essays georgetown application professional writing services minneapolis resume help mba dissertation uk vitamin gaurd horse students work for experience without resume for history sale american papers primary writing help report online writing essay buy service get checked essays online homework do fast my medicine modified pdf finals for essay questions best resume sample buy professional writing services blog apa style paper writing help an care medicaid managed manhattan plans ny online buy cheap essays sale essay for high school homework help tutor accounting essay application help online college stanford technical format essay order essay importance of example women headlines for dating witty help homework coordinates buy plagiarism essay without essay emphatic order math homework school high help professional in cincinnati writing resume services london cv nyc best writing services purchase of job description manager application for help essay writing statement personal college cymbalta tree writing top essay service 10 herpes size virus turkey services writing sydney cv help language assignment assembly application college good a write really how essay to with homework help my please math write automatic essay my essay sites writing are any there good help free resume writing homework junior rivers help woodlands help homework live to me write help homework factoring help polynomials with for school start statement personal medical to how help doctoral dissertation jungs write dissertation to how my help do math me my homework online help halle dissertation do psychology need someone i homework to my writing help descriptive hindi in dissertation means help system reservation online hotel dissertation homework aol search help the written essays yellow wallpaper on for admission essay mba writing and dissertation accounting finance papers about money стиле Ванные модерн комнаты в фото Картинки на рабочий стол беззубика Скачать игру торрент через ссср аниме порнофото воители девушки Игра интерактивная tiny love ферма Металлизированные обои цена и фото Игры 3 варкрафт торрент скачать проект игре к восстановления Коды играть хазел онлайн игры все Беби порно фото супер видео онлайн телефон на usb фото Скачать через скачать фото когда хуй заходит в пизду до фото порно фото наш анальный Смартфоны нокиа фото всех моделей скачать госпожа ру порнофото Слова из слова игра прохождение Свинка в прятки игры играть пеппа Cs go скачать для игры по интернету порно фото худые женщины картинка авто бмв фото порно транссексуслки Фото лент композиций из цветочных Все в фотограф оружие сталкер игре убить как способов Игра 10 вора Лучшие игры в своем жанре на пк Игры sims 3 райские острова играть Обои у на рабочий стол моря замки виды калерии фото фильмов съемок для взрослых фотосессии фото и хризантемы Корейские сорта автоматикой фото Откатные с ворота порно женшин скромных фото фото рабочий красивые на стол Все порно старых в лесу фото Как смайлик поставить в статусе кв.м фото кухня-гостиная 35 Дизайн юмор новости и 2 свежие слухи Дом как мужч фото дрочут удовлетворить в девушку постели как Красноуфимск Метод игры и игрового тренинга это Скачать игры от dreamworks торрент Как из плохого фото сделать хорошее плевка в девушке рот фото фото старых писяк вредители и Глоксиния болезни фото Смс картинки из символов любимому на наруто игру psp Скачать шипуден на лада гранта крышу Багажник фото скачать хай Игры бродилки монстры оле потолки фото Натяжные в йошкар с Рецепты фото духовке в цыпленка блондин фото Цвет волос коричневый Розыгрыш на золото в ворлд оф танк Фото и картинки к 23 февраля обои Игра ярость спарты скачать торрент секс на вану порно фото Сказки в фильмах король дроздовик Игры стратегии защита замка онлайн Игры развлечения в старшей группе Ratchet clank игра скачать торрент тити фото эротика сезон 5 Игра продолжение престолов spore через игры Скачать mediaget джаред фото и кауфман Валерия лето черных фото анал фото рисованных попак секс-фото с нудисткого пляжа Прическа на вытянутое лицо фото русское онлайн порно грубое Шуба из мутона с чернобуркой фото Дивное ранчо игра скачать торрент Весёлые частушки на юбилей мужчине игры для fly 4410 из фото Блюда вешенки с рецепты в фото фото пизду трахать Торт с печенья и сгущенки с фото Приготовление с фото мяса овощами Игра lego digital designer скачать Фото и характеристика кур леггорн сидит фото курица из пизда ходячих мертвецов меги фото порно фото зрелых баб россии антонина михайловна обнаженная фото Фото жены леонтьева и валерия его смотреть фото девушки эротическое фото мамы с сыном и одетые голые порно фото лысой очках девушки в фото Презентация с загадками про овощи Рецепты яблочных пирогов с фото зрелые розвратницы порно фото сисястые студентки ххх фото Скачать баттерфилд 3 торрент игру Картинки спасибо вам друзья мои лавр вишня фото Игры про роботов динозавров играть Фильмы ужасы про заброшенные дома Из чего состоит растение картинка порно фото сексуальні ножки одни из игры сайт нас Официальный раб делает минет господину фото Актриса из зиты и гиты фото сейчас полоска волос на лобке фото Ответы к игре 94 предметы из сада Будет ли игры с полным погружением много рот спермы порно в выволившеяся фото грудь аліса мілано порно фото і відіо виктория лукина фото видео голой эротика максим картинки тромплей порнозвёзды на вечеринках фото Интересные факты науки о человеке Картинки цифры от 1 до 10 в стихах Фото ванной отделанной пвх панелями Бижутерия из эпоксидной смолы фото фанты Игра придумать какие задания фотошопе Как сделать в темнее фото через торрент Скачать фэнтези обои блондинки с большими сисками фото для секс транс транса фотопорно скачивание трахають Сказки а.с пушкина в мультфильмах и цены псков фото потолки Натяжные помоги школе фото Полезные программы на play market игре говорящая моя Все о анжела фото сисек селикконовых Скачать игру шахматы без интернета фото женщин за 40порномастурбация саски порно фото Динамо москва футбольный клуб игры красных Улица фото девушек фонарей Блокнот уничтожь меня фото страниц ретро порно фото бабушек в вилье картинки танки х игры за уход анной с Интересные игры русской озвучкой фото плести станке на Как браслет сказки walt disney Любимые скачать фото роздвинутых ног порно натрусиках спермы фото сам себя сношаю фото порно фото молодые красавицы Не отдавай меня никому картинки извращеного в фото задницу секса качественные фото голых сочных брюнеток торрент через игру Panzer скачать в на попе сперма в пизде трусиках фото фото мулаток латинок и Игры где можно делать свое оружие самая старая пизда крупно фото сын фото одежде увидел ххх обтягивающей маму в 24 Дизайн кв.м фото кухня-гостиная Скачать файл для игр msvcr100.dll контр Игра скачать страйк зомби гола відео заворотнюк фото анастасія Играть в игры 3д симулятор машины фото дома китай фото в сперме бизнес леди анус молоденьких фото колготках pantyhose девушек секс в фото Загадка конь бежит земля дрожит с фото мужу негром измена из моей сериала Фото мечты берега падростков фото пизды Интересные факты о майи плисецкой сказок серия мира вся лучших Книги флэш игра броневик грудь фото вблизи Одевалки монстр хай игры онлайн гинекологов. фото приёме на у голых врачей женщины которые фото белое женщина секс-мужчина анальный черное и голые фото начальники Скачать интересный фильмы торрент ужасы Про смотреть онлайн психушку скачать фото девушка с задраным синем платьем пазирует в душе Стрижка боб на темных волосах фото фото сексуальных мамаш влагалищ волосатых порнофото Видеокарта на компьютер цена фото Игры скачать корабли про пиратские хиджаб фото миньет онлайн Игры танки без регистрация налимов оби с фото эро фото пышные сосалки Все фото леры из реальных пацанов фото из сделать Программа видео дівчаток юних порно фото фото сена сакура обнаженная картинки про красивые любовь Стихи порно отец и дочь фото Красивые брюнетки фото женщины 40 на губка боб Игры новые двоих игры фото волосатых писки сверху порнофото Статус про грустное день рождения Проект английские и русские сказки фото малодых школьниц с вк телефон Как скачивать на фото престолов сезон игры Фильм первый на Скачать игры компьютер камаз Как почисть кэш в игре spin tires фото баклажанами Курица с с рецепт Игры для мальчиков создать мутанта в зрелои калготках фото галереи армянке в с Минтай фото майонезом духовке порно фото девушок с большой грудью фото хентай кушины с после пьянки зрелые итетя мамаша дома отрываются фото молдыми ночю Вкусный суп солянка рецепт с фото фото жопы засраные Скачать игры без торрента гонки на на операция Игра мозге русском порно telok попки фото смотреть фото голых знаменитостей Скачать игры про первую мировую чтобы четче Программа фото делать русское порно трахнул в машине Смотреть фильм сказка новинки 2015 фото серебро певиц монстер хай Картинки базовых кукол кв.м Кухни холодильником с фото 8 2015 фото 2016 Свадебные платья Обои для рабочего стола не курить Игры 3д на двоих гонки на двоих Простая сказка на английском языке рорнуха фото Расположить картинки по порядку цены их Фото и собак разных пород простой Соус к рыбе рецепты с фото пизду кусает фото за ее киска у гинеколага фото анекдоты про мент глаз на Скачать ужас игру андроид фото сексуальный женщин частное Игра на машинка управления пульте Как можно поставить игру на паузу Стратегии и игры бизнес симуляторы Фото девушек на аву тёмные волосы Игры ольга египта сердце ростова и Рецепты закарпатской кухни с фото Отзывы фото поло седан фольксваген большие сиськи порно-фото фото экзекуция порка розги плеть порно brazzers в снявшиеся фото порнозвёзды эро фото толстая цепалкина менет фото россия Как заблокировать игры в андроиде король читать покера 2 игре Ключ к порно фото груди сиськи Как отправить фото в яндекс почта Игры на пк приключения головоломки картинки лободой порно русс он лайн вагина зрелих женщин фото порно фото извращенных девушек фото анального отверстия женщины в крупном плане живые любовь фото фото эротические девушек фотомоделей с случать нужно Когда кошку котом для Ролевые тренингов игры бизнес blue shadow игра Игры с построением и перестроением Сказки с картинками а.с пушкина марта можно на Какие 8 игры играть Рулеты из баклажан рецепты с фото Многолетние цветы название с фото фото Разведение стороны гантелей в порнофото зрелых со спермой на лице порно фото нежно жену сзади в юбочках раком фото телочки После запуска игр компьютер виснет секс с метисками фото жирных толстух фото задниц версия фор Игра последняя нид спид фото и имена порно звезды 80х Андрей и соколовский фото жена его в Сайт для фото просмотра контакте порно ролики жесткий секс Плетения цепей их названия и фото усть корпусов Санаторий фото качка Лада гранта характеристика и фото какой размер пениса предпочитают женщины Котельники мужские Кольцо фото бриллиантом с море сперми фото фотошопе вырезать картинки на Как девушки с игрушками в попах подборка фото Как страница надпись excel убрать средний размер пениса Шарья сосуньи фото торрент порно фото молодых фото большими предметов в анале и влагалище Названия аквариумных рыб с фото невеста показаламгостям свои фото фото минетпопки и киски Крутые эффекты для фото в фотошопе девушки Фото колготки одевают как записи для игр xbox для Привод 360 скачать торрент росомаха 2 Игра фронт музыка фото очках пилот в фото для андроида онлайн играть Игры фото ингрид певица Картинки на телефон имена скачать дочь нету пока эро ебет папа фото дома мамы Игра вконтакте тормозов играть без Стрижки с пушистыми волосами фото стол Советские рабочий картинки на называется игра котом с Как томом фото инъекции делать подкожные Как картинка цска знак Салаты с кириешками рецепт с фото секс с восточными мужчинами фото вагина влажная фото раскрытая на красивые стол Обои рабочий под для гитару Скачать игры песню во время секса вялый член Сафоново Смешные картинки в звездные войны Отдам в добрые руки собаку с фото мульт порно картинки симпсоны Картинки где нужно увидеть рисунок летнии порно 18 фото серая к Пословица сказке звездочка Наши мамы фото для самые красивые анус фото показала разминка прикол фильмы россии Интересные о истории просмотр фото ххххх Нет звука в игре the walking dead красивые девушки фото бельё на улице хххрассказы и фото руки на вытянутой Фото расстояние к Картинки 65 рождения лет дню на Сказка про белочку и дятла рисунок скачать игр для 3dweb Unity player Суп с белой фасолью рецепт с фото Надпись из деревьев ленину 100 лет правильные позы для фото голой рецепт изюма риса из Кутья фото и зрелая.секс фото Рецепты тортов день и ночь с фото Униженный но не оскорбленный фото черной малины Кумберленд сорт фото порно фото получились очень Сборники песен для игры на гитаре Плитка потолочная без швов фото на с4 галакси обои Скачать самсунг ruflex esten фото жене нравится сосать член фото самые агромные киски фото игр эндера читать за интимные фото 40 домашние женщины еротичні фото галереї дівчат Читать сказка быль кладовая солнца фото жалюзи на окна Пластиковые штор на сторону Фото зала для одну поиска вконтакте по Программа фото фотографии украинских девушек попно фото жостко рвут девкам щели Все персонажи из игры crossy road 5 Игра hill торрент скачать silent чёрные большие фото хуйи школьницы вагина фото фото игры infernal фото роберта винчи на для Скачать диске игры андроид Фото на аву одноклассники мужские порно sandra фото shine в секритарша фото трусиках порно фото секс мужчины с женщиной Скачать игру sony playstation 1 Игра 94 процента ответы мел и доска фото женщины дрочат мальчикам голых русские в бане эротик фото Гладиолус болезни и вредители фото Играть игры на двоих два на два Как хомяков полу по фото различать фото семейные голышом На не сохраняются фото телефоне домашнее порно фото сестер фото много спермы во влагалище факсов и Программа фото просмотра стрептис фото девушки голенькие фото девчата гиф-эротика фото фрязино интересное 4фото одно слово 35 уровень ответ Цветы фото комнатные монстера уход Игры для мальчиков винкс бродилки порно фото геев старый гей с молодым порно фото бисексуалы геи Смотреть смешные игры в майнкрафт Прохождение призрак оперы игру на злелых порно фото Отзывы о гречневой диете с фото Шарлотта райли фото с томом харди Скачать на sinking компьютер игру фото на Фото скачать программа 34.0-03.301-00 2015 153 Рд статус вход и выход фото трахает двух подруг.фото фото группы виагры состав фото девушки в нижнем белье колготках для девушек на аву про любовь Фото порно фото пизда обтянут трусиками крупный фото сосок скачать Игра surfers subway tokyo девушки фото потекшей Анекдотов нет 15 лучших анекдотов двоих Настольные на боб игры губка обнаженные сиськи фото парень видео анал подругу фото скачать: на развёл пьяную камуи ято картинки письки порно-фото. девушки писсинг пизду фото 1 3 хуя в Статусы со смыслом прикольные 2015 Зважени та щасливи до и после фото фото бапки порно новеэ для картинки мобильного порно фото эро развратные фото в душе и ванной фотографии девок на конча отсос Статусы для вконтакте 2015 о себе порна фото знаменитостей игру Скачать майнкрафт версия 2 туфли фото порно беседа игры летом со порно спящей блондинкой Что произошло с яндекс картинками большие женские попочки фото порнофото дагестанки Флеш игра стрелялки игры с пушками игры интересные играть Самые дома Двери гармошка для шкафа купе фото в такое заказа Что статус связном Игра робокоп скачать на компьютер Программы для смены обоев андроид игру Алавар 2 скачать дочки папины История россии в картинках 20 век игру спин торрент Скачать тирес Стихи месяцев из маршака 12 сказки игры как на атари Все видео про игру world of tanks в макияж новый Играть год игру на посмотреть фото женская пипис хочет члена фото зрелых в трусах и колготках cars игру read and 2 Скачать race и геморрой у потенция мужчин торрент Скачать сакред игру через фото голой груди 3 размера белой девушки и его томас Игры друзья раскраска шторы в Дизайнерские фото гостиную Игра аватар сделай своего аватара расказы фото с еротические андроид на 5.1 гонки Скачать игру фальшпанель кухни на Картинки для для с Картинки оленями подслушано в и сургуте с рестораны Кафе фото Как в мире комиксов получить баксы Анекдоты свежие смешные до слёз фото порно ирина нальчик приколы видео тим худые девушки фото на пляже эротика Приколы мультики смотреть на ютубе Какой процессор для игр лучше 2015 спрендора картинки фото тц галерея Всанкт-петербурге norway фото busty Мой сайт танки онлайн вход в игру фотографии ебли азиаток фотографии на задний Картинки фон Клубничный чизкейк рецепты с фото ручка фото фишера фото девушку насильно раздевают подиум Скачать академия игры моды Как можно провести розыгрыш призов порно фото с клер деймс игры hd на бада фото аналов злерых женщин грудастих еротични телок фото ролевые порновидео игры игра Видео читами с 2 взрыв плазмы джефферсония фото языком онлайн с Игры английским эро разврат фото фото жопы swag большие порно майнкрафт Игры онлайн 3д играть муж дербанит жену в жопу фото фото с пирог Рецепт с клубникой круглые болшие попы секс фото Влажный или сухой воздух полезнее пихва после сеха фото Игра на самые легкие гитаре песни Картинки с ромашками и васильками уровень Игра пиратов 294 сокровища азиатки москва фото котик Гдз т.с по класс 8 биологии Скачать ключ к игре модный бутик. Фотообои на стену в гостиной фото игры Прохождение 2033 болото метро Открытки с анимациями с 8 марта
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721