Осмислення образів сучасного чоловіка через призму гендерної ідентичності (на матеріалах друкованих ЗМІ)

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті осмислюються образи сучасного чоловіка, створені на сторінках друкованих ЗМІ,через призму гендерної ідентичності.

Ключові слова: гендер, гендерна ідентичність, образ чоловіка, чоловіча роль, гендерні стереотипи.

В статье произведён гендерный анализ идентичности образов современного мужчины, созданных на страницах печатных СМИ.

Ключевые слова: гендер, гендерная идентичность, образ женщины, женская роль, гендерные стереотипы.The problem of constructing the models of modern man’s gender identity in Ukraine is examined in the article.

Keywords: gender, gender identity, appearance of man, manish role, gender stereotypes.

Постановка наукової проблеми. Функціонування в мові мас-медіа метафорично-образних словосполучень поглиблює наявні стереотипні уявлення про суспільні позиції обох статей і сприяє оновленню традиційного осмислення, формуванню нових поглядів на гендерні характеристики та засвідчує появу сучасних форм гендерної ідентифікації. На шпальтах преси формується лексико-семантична група номінацій, яка характеризує представників протилежних статей за різними ознаками, тим самим розкриваючи глибинний соціальний зміст основних гендерних понять. Використання у журналістських матеріалах лексем, що належать до концептуального гендерного класу, засвідчують не лише творчу вправність журналістів, а й певні суспільні погляди у ставленні до представників чоловічої та жіночої статі.

В останні десятиліття досить популярною у публіцистичних та наукових статтях є гендерна проблематика. Причому, коли йдеться про гендерну нерівність, зазвичай за об’єкт дослідження береться факт приниження жінки, ущемлення її в правах, у плані реалізації свого потенціалу на керівній посаді, у політичній, економічній, а також і в інших сферах. Стосовно образу чоловіка, то його традиційно наділяють великою кількістю позитивних якостей, у яких відмовлено жінкам, а саме: розум, мужність, фахова компетентність, ініціативність, ризик тощо [3, с. 32]. Навіть кількісний аналіз свідчить, що найчастіше на сторінках періодики з’являються представники саме чоловічої статі (дослідження В. Волобуєвої, С. Кушнір).

Аналізуючи гендерну проблематику та говорячи про гендерну нерівність на сторінках преси, варто зазначити, що сьогодні часто з’являються публікації, зокрема феміністського характеру, що ламають усталені гендерні стереотипи, дещо змінюють образ чоловіка як представника «сильної статі». Проте досі не прийнято говорити про чоловічу красу і поряд з описом косметики та салонів для жінок розповідати про салони краси для чоловіків: «Чоловіча краса – не тема для розмови» (День. – 2002. – 17 квітня). Зрештою, як розцінювати такі газетні заголовки, як «Справжній діловий чоловік – це… той, хто має дорогий годинник, вишукані запонки та елітну авторучку» (ОГО. – 2007. – 23 серпня)? І чи варто говорити про гендерну нерівність лише стосовно жінок?

При цьому досить серйозною і не вирішеною до кінця проблемою стосовно обох статей залишається присутність сексизмів на сторінках преси. У сучасних газетних публікаціях знаходимо приниження не лише жінок, але й чоловіків: «Чоловік – це самець плюс гроші» (Дзеркало тижня. – 2005. – 29 січня, 4 лютого).

Таким чином, проблема гендерної нерівності стосується традицій змалювання як жіночих образів, так і чоловічих. Тому гендерна ідентичність образів сучасного чоловіка залишається актуальною темою і потребує подальшого ґрунтовного вивчення.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Аналіз журналістських текстів дозволяє встановити, як представляють і характеризують гендерну ситуацію в українському суспільстві працівники ЗМІ. Питанню гендерної специфіки текстів у засобах масової комунікації, специфіці змалювання образів жінок та чоловіків, приписування їм соціальних ролей присвячені роботи українських дослідників А. М. Волобуєвої, І. Киянка, С. Кушнір, Н. Ф. Остапенко, Н. М. Сидоренко, Т. І. Старченко та російських науковців О. А. Вороніної, О. М. Здравомислової, А. В. Кириліної та ін.

За об’єкт дослідження взято образи сучасного чоловіка, сконструйовані на сторінках друкованих ЗМІ під впливом гендерних стереотипів, або ж нестереотипного сприйняття.

Основою дослідження стали журналістські матеріали, що змальовують образ сучасного чоловіка, або ж дають йому певну оцінку чи приписують певну роль. Так, у дослідженні використано матеріали газет «День», «Україна молода», «Дзеркало тижня», «Молодь України», «Хрещатик», місцевої газети «Рівне Експрес» та ін.

Мета статті та постановка завдань. Метою статті є дослідження образів сучасного чоловіка, що конструюються в суспільстві під впливом гендерних стереотипів та позастереотипного сприйняття і відображаються на сторінках друкованих засобів масової інформації.

Серед основних завдань дослідження – на основі журналістських та рекламних матеріалів здійснити гендерний аналіз стереотипних образів та ролей сучасного чоловіка; дослідити присутність у ЗМІ образів чоловіка, сформованих на основі позастереотипного сприйняття.

Виклад основного матеріалу дослідження та обґрунтування одержаних наукових результатів. Проаналізовані журналістські матеріали, що містять фрагменти осмислення сучасного чоловіка в тому чи іншому образі, з тією чи іншою роллю, яку він виконує, відображають систему поглядів на чоловіка в сучасному українському суспільстві, а також свідчать про гендерну ідентичність самих українських чоловіків.

Загалом гендерна ідентифікація – це усвідомлення індивідом своєї статевої належності, переживання ним своєї маскулінності/фемінності та готовність виконувати визначену статеву роль. Як зазначають Ю. Галустян та В. Новицька, «ідентифікувати (усвідомити) себе чоловіком або жінкою – означає прийняти ті психологічні якості й моделі поведінки, які суспільство приписує людям залежно від їх біологічної статі» [2, с. 7]. Гендерна ідентичність передбачає існування певних оціночних компонентів щодо відповідності виконуваної індивідом ролі очікуванням суспільства.

Гендерна ідентичність виникає під впливом гендерних стереотипів, які існують у кожному суспільстві. Тому гендерні стереотипи – це культурно і соціально зумовлені думки про якості, атрибути та норми поведінки представників обох статей і їхню вербалізацію у мові. Стереотип відіграє важливу роль у формуванні осягнення людиною навколишнього світу, хоча використання його може спричинити двоякий наслідок, оскiльки призводить, з одного боку, до звуження пізнавального процесу, а з іншого – до вироблення різних упереджень. Гендерні стереотипи дуже спрощують реальну ситуацію, однак у колективній суспільній свідомості вони закріплені міцно і змінюються

повільно.

В українському суспільстві за чоловіками традиційно закріплені важливі сфери суспільного життя та діяльності, про що свідчать заголовки газетних матеріалів: «Справжній чоловік» (День. – 2008. – 6 червня), «В очікуванні «чоловічої розмови» (День. – 2009. – 21 липня), «Серйозні забавки для справжніх чоловіків» (Поступ. – 2003. – 30 липня) – стаття рекламно-популяристичного характеру про організацію змагань учасників військово-історичних клубів; «Робота для справжніх чоловіків» (Львівська газета. – 2008. – 29 лютого) – про роботу ІТ-спеціалістів, «Слово «влада» – чоловічого роду» (Україна молода. – 2004. – 18 серпня), «День шахтаря – чоловіче свято?» (Дзеркало тижня. – 2009. – 29 серпня, 4 вересня). А, наприклад, цей абзац газетної статті повністю відтворює образ «справжнього чоловіка», сформованого відповідно до гендерного стереотипу: «Регбі має всі позитивні якості, які повинні бути у справжнього чоловіка: сила, розум, думка, вміння спілкуватися з людьми. А такий чоловік зможе у будь-яку хвилину захистити країну, сім’ю, честь команди…» (Нова ера. – 2007. – 11 січня).

Також певний оцінний аспект зазначеного поняття розкривається у журналістських висловах осудливого характеру, які свідчать про наявне в суспільстві неадекватне уявлення про «справжнього чоловіка»: «справжній мужчина» – це зовсім не вміння «дати в морду»; грубуваті манери; схильність до ненормативної лексики; недбала, злегка зарозуміла поведінка з жінками; пріоритет чоловічої дружби; акцент на своїх чоловічих здібностях; неодмінна наявність «чоловічих пороків» у вигляді куріння, випивки, нічних гулянок тощо. Це система цінностей із перехідного віку, коли зовнішня чоловіча атрибутика важлива юнакам для статевої самоідентифікації. У цей період основні зусилля підлітків спрямовані на те, щоб здаватися чоловіками» (Дзеркало тижня. – 2009. – 29 січня, 4 лютого), «коли бачу, як у маршрутці парубок намагається випередити жінку і першим добігти до єдиного вільного місця у салоні, то в мені будить феміністичного звіра не так він, як його мати, котра не навчила сина бути справжнім мужчиною» (Високий замок. – 2009. – 3 грудня).

Найціннішим стимулом та метою «справжнього чоловіка», без яких не мислиться його життєвий шлях вважається жінка: «українському чоловікові коханка потрібна для підвищення самооцінки, це для нього ніби атрибут «справжнього чоловіка» (Дзеркало тижня. – 2009. – 8–15 березня), «справжнього чоловіка видно по жінці» (Дзеркало тижня. – 2009. – 8–14 березня).

У характеристиках інтелектуального потенціалу, за чоловіками залишається виняткове право називатися на шпальтах газет «розумниками»: «Чоловік має бути розумний, але не просто, по-книжному розумний, а розумний по-житейському» (Дзеркало тижня. – 2009. – 20–26 квітня), «доглянуті, урбанізовані, інтелектуальні чоловіки» (Дзеркало тижня. – 2009. – 20–26 квітня).

Сьогодні дослідники гендерної проблематики в журналістських текстах [6, с. 26] все частіше наголошують на зловживанні словосполученням «для справжніх чоловіків» при створенні рекламних текстів, оскільки воно обмежує споживацьку аудиторію. Першою була розкритикована теле- та друкована реклама пива «Арсенал», у тексті якої словосполучення «для справжніх чоловіків», з одного боку, витісняло за межі споживацької аудиторії жінок – любителів пива «Арсенал», а з іншого – могло образити сильну стать тим, що до когорти справжніх чоловіків належать лише любителі пива «Арсенал» [6, с. 26].

Крім того, аналіз журналістських матеріалів україномовних газет засвідчив, що в сучасному українському суспільстві дещо переосмислено незамінну роль чоловіка у більшості суспільних сфер. Чоловіки тепер не настільки сильні та стійкі як фізично, так і морально, у них також є слабкі сторони. Навіть усталене словосполучення «сильна стать», «сильніша половина людства» набуває іншого звучання в новому контексті – інколи дещо співчутливо або навіть іронічного: «Сильна стать» в Україні болючіше реагує на безробіття, більше хворіє, менше живе і… не має права нарікати на життя» (Україна молода. – 2009. – 29 серпня) – цей заголовок свідчить навіть про певну дискримінацію чоловічої статі в суспільстві, зважаючи на усталене сприйняття чоловіків як таких, що не мають права на слабкість і на поразку.

Руйнує усталені гендерні стереотипи і поширення у пресі феміністського бачення образу чоловіка та його ролі в українському суспільстві. Таким чином, у деяких журналістських матеріалах традиційне словосполучення «справжній чоловік» інколи набуває навіть іронічного звучання: «Мужні чоловіки знову в моді» (Рівне вечірнє. – 2005. – 12 квітня), «Як виховати справжнього чоловіка?» (Високий замок. – 2008. – 1 листопада). Такі матеріали можуть також містити слова приниження «сильної статі» і навіть сексизми: «Світлана Поваляєва: «Справжні чоловіки – самці-завойовники» (Сім’я і дім. – 2007. – 23 серпня). Креативність проявляють журналісти, використовуючи для характеристики чоловіків зооніми, одночасно наслідуючи українську фразеологію, таку багату на компоненти-лексеми із семантикою фауни: «депутат Рівнеради Олександр КАТЕРИНЧИК має всі риси справжнього тигра» (ОГО. – 2010. – 8 січня), «владний довгожитель В’ячеслав Біліба, як справжній тигр не терпить фальші» (ОГО.-2010.-9січня), «експресивний секретар Рівнеради Юрій Торгун на роботі — хижак, удома — котик» (ОГО.- 2010.- 30 грудня).

Чоловічий образ знову набуває переваг у матеріалах, що висвітлюють політичну тематику. Тут журналісти зазвичай подають досить серйозний імідж чоловіка-політика – відповідно до його досягнень у політиці, в суспільному житті країни. Інколи журналістами підкреслюються у статтях індивідуальні особливості політика: «Арсеній Яценюк: кандидат і контрреволюціонер» (Львівська газета. – 2009. – 2 вересня).

Проте в добу передвиборчих перегонів до змагання кандидатів часто залучаються не зовсім моральні засоби, що призводить до появи на сторінках газет вияву сексизмів, гендерної нерівності, приниження представниками однієї статі іншою тощо. Так, чоловіки говорять, що «політика – не жіноча справа», а у виступах жінок експлуатується гендерний стереотип чоловічої агресивності; «чоловіча» політика позиціонується як груба й аморальна, не здатна до компромісів.

Щоправда сьогодні все частіше мають місце заголовки у ЗМІ та фрази, що намагаються відтворити прагнення їхнього автора до гендерної рівності, наприклад, «…в політичному чи громадському житті важливим має бути не те, хто ти – чоловік чи жінка, – а які знання маєш, що вмієш і як поводишся» (Львівська газета. – 2006. – 22 листопада), але, на жаль, ці тези не завжди знаходять практичне втілення у житті.

Спростовують гендерні стереотипи і підтверджують реалізацію програми гендерної рівності в українському суспільстві і такі статті: «Гра для справжніх чоловіків та… жінок» (Україна молода. – 2009. – 31 січня) – стаття про регбі руйнує стереотип, що окремі види спортивних ігор існують лише для чоловіків. Стаття «Камуфляж і макіяж. Чоловіча краса — страшна сила» (Контракти. – 2004. – 20 вересня), що рекламує косметику для чоловіків і розповідає про відмінність чоловічих салонів краси від жіночих, руйнує стереотипи про те, що на сторінках періодики можуть бути матеріали лише про красу жінок і косметику та поради для них.

Так, опублікована в газеті «Хрещатик» 19 червня 2008 року стаття «Модні чоловіки повинні мати вигляд «ботаніків» розповідає про сезонні тенденції чоловічої моди: «Успішний чоловік, за сьогоднішніми канонами, – це не тільки багатій зі стабільними бізнесом і родиною. Нині мода диктує й певний зовнішній вигляд: зачіска, вдало підібраний парфум, солярій, манікюр, тренажерний зал і, звичайно, модне вбрання. Тому все більше дизайнерів запускають у виробництво чоловічі лінії одягу. Тож час і сильній половині людства поповнити гардероб актуальними літніми речами».

Подібних статтей ще досить мало в українських друкованих ЗМІ, але вони свідчать про певний поступ на шляху до гендерної рівності в українському суспільстві.

Тут варто зазначити і про статті, що руйнують гендерні стереотипи про місію жінки та чоловіка: жінки повинні народжувати і виховувати дітей, завдання чоловіка – годувати сім’ю. А якщо жінці вдається краще заробляти гроші, і сім’я вирішує, що в декреті краще побути батькові? На жаль, часто оточення, м’яко кажучи, ставиться з нерозумінням до таких батьків. Причому негативне ставлення часто висловлюють і самі жінки – сусідки, родичі.

Цю проблему порушено у статті «Чоловіки… в декреті» (Рівне вечірнє. – 2005. – 8 лютого), назва якої звучить як сенсація, як щось досить незвичне в нашому суспільстві, та у статті «Справа справжніх чоловіків», де обговорюється проблема присутності батька дитини на пологах.

Висновки. У мові фіксується весь інвентар гендерних стереотипів, однак частота вживання їх у мові неоднакова. Аналіз мовного матеріалу робить можливим визначення найбільш частотних стереотипів. Різноманіття гендерних стереотипів дозволяє маніпулювати ними.

Підсумовуючи, зазначимо, що в українських друкованих ЗМІ чималу частку мають статті, що змальовують образ чоловіка, створеного відповідно до гендерних стереотипів. Звідси – «справжній чоловік», «сильна стать», «сильна половина» тощо. Причому на шпальтах української періодики досить часто зустрічаються негативні номінанти на позначення осіб чоловічої статі, пов’язані в основному з алкоголізмом та з подружньою невірністю.

Але сьогодні все частіше з’являються статті, що ламають стереотипи і подають нове бачення образу сучасного чоловіка та його ролі в суспільстві, передають прагнення авторів до гендерної рівності. Це статті про рівноправ’я статей у політиці, спорті, науці, а також рівність у таких сферах, як мода, догляд за тілом, народження та виховання дітей.

Через постійне змагання статей, особливо у політичній та бізнесовій сферах, все ще спостерігаємо в журналістських матеріалах вияв гендерної нерівності, приниження однієї статі іншою, наявність сексизмів. Ніби прагнучи помститися чоловікам за недооцінювання своїх можливостей у сфері політики, на керівних посадах тощо, жінки намагаються принизити значення «сильної статі», висміяти її у чомусь. Звідси слова «самець», «ходячий гаманець», «альфонс», на означення чоловіка та його ролі в суспільстві.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Волобуєва А. М. Гендерна політика у дзеркалі преси (моніторинг газет «День», «Дзеркало тижня», «Столиця», «Хрещатик») / А. М. Волобуєва // Наукові записки Інституту журналістики. – 2002. – Т. 6. – С. 66–69.

2. Ю. М. Галустян Деякі аспекти гендерної ідентифікації та соціалізації особистості / Ю. М. Галустян, В. П. Новицька // Український соціум. – 2004. – № 1 (3). – C. 7–13.

3. Помазан О. Гендерні проблеми і мас-медіа / О. Помазан // Гендерний аналіз українського суспільства / ПРООН, Представництво в Україні. – К. : Златограф, 1999. – С. 91–109.

4. Остапенко Н. Ф. Українські аспекти гендерної рівності / Н. Ф. Остапенко, Н. М. Сидоренко // Вісн. Київ. нац. ун-ту. Серія: «Журналістика». – 2003. – Вип. 12. – С. 26–28.

5. Скорик М. М. Українські мас-медіа: гендерний аспект / М. М. Скорик // Проблеми освіти. – К. : Науково-методичний центр вищої освіти. – 2003. – Вип. 36. – С. 134–153.

6. Слінчук В. В. Соціальна типізація гендерних стереотипів у мові ЗМІ / В. В. Слінчук // Наукові записки Інституту журналістики. – К., 2004. – Т. 17. – С. 67–74.

7. Таран Л. Гендерні проблеми і засоби масової інформації / Л. Таран // Гендер і культура: зб. ст. / [упоряд. В. Агеєва, С. Оксамитна] – К. : Факт, 2001. – С. 157.

Інші записи:

    Не знайдено
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

improvement archaeology dissertation grant brand prescription duricef no online article companies writing american naproxen pills needs my assignment hours in 24 punch paper shape custom proposal dissertation 1500 words help and essay custom a online a dissertation online buy group sites help best math homework houston resume writing service homework toronto help oleanna research paper leadership essay scholarship buy homework journal money essay love buy cant me that essay into not night gentle go response good do websites help homework english do i my dont homework want reviews paper custom research services resume writing 49 essays to how tabs writing for guitar write burton approach to interactive an dissertation cheap block writing help homework greek gods terasa essay mother acknowledgement a dissertation writing essays journey my life's service essay community narrative ucas service personal statement writing proposal and dissertation nursing help proofreading 3d services editing online canada buy paypal feldene free helper online homework man help best writing funny speech electric do dream essay empathy androids of sheep resume chennai services naukri writing in rush gold essays the on paper research order name sentences order of where research a buy paper good to writing real service essay estate anxiety disorder essay generalised seat assignments cheapoair mg reviews 20 amaryl comment dessin plantu nait loi dissertation personal markets writers essay instructions bright eye drops custom 911 reviews essay to someone smoking convince persuasive to essay stop online papers emancipation for letter medical resume assistant cover medical for statement personal sample fellowship writing paper pdf research skills academic assignment help shuddha generic guggulu australia in papers kcpe online past buy essay forum essays pay written for scholarship written by essays students b physics ap help homework of suzuki customer literature review satisfaction maruti in homework help usa custom writings order homework black book griffin me help john like doctorate buy a online thesis on management purchase a plan playhouse building for writing services research uk writing job service resume government writing outline paper research nui research papers on ptsd of ua examples someone my write i need to me for paper order essay american liberal imperial international power order ambition proposal to paper on what write my apartment services writing resume new city york best in writing services professional columbia resume sc italy hormones livestock papers custom cheap term org reviews essay custom goal writing statement services on diversity essay do compare outline contrast essay disorders sleep papers on research custom order essay services writing uk custom assignments writing dissertation help writing uk uk service wells tunbridge cv writing services writing usa dissertation assignment writing help essay writing help homework art on essay sexual canadian male pharmacy discount tonic my site write essay fitzer eulexin achat 24hr biaxin review literature with help my help write statement thesis a classroom paper writing skills english research language in assignment custom book buy com writings custome top weight ten sites loss washington resume best 2014 services dc writing homework helper studies social help homework club entrance med essays for school manager hiring tips resume for service professional resume military writing antibiotics on bloody in stool baby writing services vancouver resume presentation disorder powerpoint seizure resume for sample merchandiser sales i homework math never my do australia sexual buy tonic male i my can how resume write uk the writing in best services cv essay application writing college primary help homework tudors time all of writers essay greatest me for have i can where papers written research with i need super mario paper help cheapest mfa creative writing low residency disobeying order essay lawful for sale humans toprol for architecture in help essay essay gadget electronic an how write essay art to my write essay uni laboratory assistant letter cover examples medical for resumes representative sales sample for best week business buy article essay definition classification essay application college classes writing paper write about what i my should essay happiness does money buy services boston writing resume executive homework high history school help homework brainly help can report for me you make a assignments my me for do cis111 essay your online buy dissociative pdf disorder study identity case tudors woodlands junior help history homework on write paper english papers help writing best uk writing service essay change phd thesis climate online school reports buy presentation minute topic 5 ideas with cv help writing for office letter medical cover administrator the me speech parts label for of kent admission state essay phd shortest ever dissertation book free end plans hire template resume experienced help paid homework for get my me 4 paper write thesis research phd dissertation writing book get a help obama thesis racism good essay company writing help italy homework in transport chaises ionesco dissertation write paragraph someone why would descriptive a help homework bibliography mla essay papers of women urban in status writing india on research effect cause order chronological essay writing uk essay services essays college for written you accounting homework help mcgraw hill connect papers online can buy where i grade homework 6th help writing resume for melbourne buy resume service hvac technician papers louisiana purchase research best york resume in alliance new writing services city ingredients amaryl algebra 2 my homework help study disorder antisocial case bundy personality ted research of to a review write prior how critical writing service level agreements service the writing who custom best is papers for rolling online sale help geography homework ks3 economics master of thesis working that been on dissertation what is plan pass a 4th homework grade helper plan international essay marketing help with proposal paper research research buy to paper business sales day interview 90 plan for thesis satisfaction job jos survey masters unc j phd thesis pizzo david writing skills english a help business with writing plan discount essay custom meister codes writing help papers фото секс с первоклассницами в фото писек в трусах фото аниме фут-фешит два в смотреть жопе члена фото попа тонкие ноги большая фото и языке библиотеки всех на книг русском книги 20 составляют 11 квалификационные гражданской требования к службы должностям отделочник интернет магазин новосибирск девушек за частные мужних фото шлюхи фото голые казашка порево бабушек фотографии дам порнофото индийских brazzers много фото арабски голи фото інсцес фото учітелей домашнее фото телочек ххх порно старпоны фото ебля.с.волосатыми.фото самозванка 2015 смотреть онлайн русский сериал и знаменитости порно видео архив фото онлайн порно грудастая мать фото девушка голая на пляже девушек больших у сисек фото развратные фото лизы анн порно геев онлайн оргазмы индексирование сайта в яндексе у гинекологичкское кресло прием фото. сергей афанасьевич макаров фото голы боб наказание девушек порно надо одевать фото чтобы на удобно секс было что фото фигурный девушки голых фотографии мама и сын женщин сисястых показать лучших голых в групповые мире фото кино порно индустрия эро фото яны загорской за фото 30 мам не ходите девушки замуж фильм смотреть онлайн в хорошем качестве лицо девушек в сперме.фото порно фото огромных жоп в лосинах порно письки молодые красивые фото у гинекологов фото жена растопырелась фото брату дала инцест фото галереи пожилые бабы. фото порно фото голой женщины с волосаты лобком фото открытого анала девчонок мама і син инцест фото порно фото жопы худые Западная эрекции улучшения продукты Двина для сбивают фото целку як маладая.жопа.фото и порно большие описание истории члены.фото порнографии просмотр порно трахаюца которые с показать фото женщин молодыми домашнее парнями. фото порно драчить фильм в виде фото о том какний девушки лижут друг другу сексуальная фото японки милая порно красавица откровенные в сауне фото играть угадай мелодию на русском языке играть голые телки фото письки мужчине смешные с днем рождения поздравления членом фото над бдсм детский центр медицинский здоровый на лизюкова ребенок воронеж бани фото в в порево контакте зрелые смотреть анал фото порно красота зрелая фото попы голой фото женщины панталонах эро-фото в красивые голые девушки фотоальбомы флешка usb купить кубинские фото обнаженные девушки axe247 ru порно фото онлайн мобильный просмотр для фото возбуждающие порно девушек фото голох секретарш с самотыками за голые фото женщины 30 шикарные xxx бразильские транссексуалы фото лицо на села подруге фото рвут целку.частное фото качествинные эро фото молодые голые раздвигают ноги фото фото киски телочек и их нашли ли мальчика в коммунаре сосушие ххх фото секс фото порно звезды порно бусами тёлкак с пизде в фото перевод hesitate ставят клизму порно видео жопа в фото программа передач на следующую неделю все каналы россия глубокий минет со спермой фото извращение членом огромным фото девушка видит дорама озвучкой с которая запахи русской порно фото большие дойки с черным соском порно фото женщины в трусах фото молоденьке руске мама расказы фото друга смотреть порно комиксы порно фото девушки частные чулках голые фото школьницы в фото хорошего качества промежности ножки пизды раздвинутые фото пипки голой фотографии красивые бабы за 30 лет фото видео интим презирватив фотопорно фильмы дерн лора тяжолое порно фотографии самый попа фото голая русская фото станок для секса вдвоем парни фото одну девушку ебут наши жоны русское порно фото что такое тесселяция фото точки g крупно голая армянка фото фото jenny simpson порноактриса фото невинная пися фото голых лотинок фото секс молоденькая щели фото жену во все ебут звезд эрофото голливуда ревдинский городской суд свердловской области официальный сайт накипь в чайнике как убрать лимонной кислотой фото девичьих пизд фото ноги очень девушки длинные сергей маслаков ангарск орнелия мути фото фото раздвинутые широко ножки девушек порно фото снегурок фото смотреть порно и видео фото sex porn солистки непара голои фото hd фото голих девок фото с сиссями фото трусы и лифчик даешь молодежь эро фото сиськи.фото найти фото пышногрудых крассавиц мама идоч отец порно фото архивы домашнего эрофото фото владимир маяковский биография фото секс пизди красивий русское порно сын трахнул мачеху фото обнаженные мамки эро фото дественицы тарталетки с крабовыми палочками порно игры русалки эротические фото во время снятия парнушки смотреть порно фильмы франции фото. волосатые жопы очень лесбиянки красивые фото кореянки порно ролики пьяных зрелых женщин порно фото галерея старушки эротика косичками девушки фото африканскими с девушки в нижнем белье дома и без фото кокойты эдуард порно в русских фото купальниках с сайтов порнофото крутых смотреть с фото баб медиков с полными ляшками аниме секс медсестры в перчатках фото голые на пляж в турции фото порно галереи колготки фото ебнул дочь фото родную папа порно большие белые попки лучшее домашнее порно фото молодых девушек посмотреть порно с тещей девушка раздвигает половые губы показывает влагалище фото онлайн фото дыра анал большая сухопарые женщины фото slade slayed фото пезд и лиц фотосеты-jenni gregg частное фото клубах девушек смоленска в порно фото ебут в рот в попу большой размер зрелые фото письки волосатые порно все фото джейден джеймс тёмными с фото с сосками девушки себя девушки фотографируют фото порно фото девушки в поле порнофото пожилые женщины сосут минет фото жена сам металлический мозг электрический ответ крюк в жопе порно голых в раком стрингах женщин фото частное порнофото старых теть фото порно бабушeк лизбиянок papillux купить в аптеке порно писить в рот девушка в тонких трусиках фото фото девки раком в трусиках сториков фото хуй сестра и брат онанисты фото палец в фото жопу засунул панелей из откосы сэндвич трaхнули в общaгe фото фото галерея порно в офисе фреймут оля голой фото в фото анус сосулька фото соски женщин lenovo vibe shot характеристики бреющих фото девок письку фото под водой сиськи джиафен фото тинг порно архив фотографий парней зеленый попугай фото голын дамы зрелые порно члени фото болшой ева мендес эро видео фото онлайн женщин.домашние фото порно фото зрелых фотопдборка голых жоп где абонент находится очко гея раком: фото смотреть русское порно ебут школьниц индийские года 2016 смотреть фильмы порно фото негр ебёт мать и дочь скачать качественные фото женщин с разных парней членов фото ракурсов ибезнаебки пизда плана фото валосатой крупном сексуальные большие попы женщин скачать фото жопы старух порно жирные фото х-арт письки фото yota кабинет порно фото попок больших она лежит ней член спине на фото в фото ебля влагалище девствиниц фото красивые воды каплями девушки под фото титьками большими с фото ххх толстушки погода дня 3 бузулук комунальні дніпропетровськ платежі под юбками школе в фотографии як мама фото голых женщин и мальчиков население нальчика фото толстых трансов. что у школьниц под юбками порно фото насколько мужской член входит во влагалище фото схема реалметео краснодар супер порно фото училки с большими сьськами солютаб флемоксин мг цена 250 порнофото лаура лион фотогрифия душевыекабинки целок фото анал nadia aria фото порно только русское домашнее порно фото мини юбки телки фото фото члене на крошка прыгает eufrat фотографии фото мамаш 18 меняются парами порно порно фото голых зрелых женщин с волосатой писей голых cмотреть красивых фото телочек нудистских фото с пляжей порно качество отличное планом порно фото самое лучшее крупным фото очень длинных сосков фото эрегированного клитора.смотреть. фото молодых эротика секс откровенное порнофотографии девушек ф большое фото ебать ануса фруктами с порно овощами фото и русская фото жопа большая фото с сайта cl-erotic.com порн члены большие фото домашнее фото русских жен голых минет порнофото мамаша и син фото под пизду юпка фото миниюбка порно полицейской эро фото лезбиянки киски фото целки фотомодели фото ню жопа большая фото женщины армянской домашнему с девушкой фото по секс частное фото 90х глубокого анал фото проникновения женщины в фото для скупе с фото грязной женщин промежностью старые любительское эротическое фото бане смотреть девушек голышок в фото русских пьяных порево частное фото на жён товары для автомобиля голые русские в кожаных фото шортах мамочек толсто фото жопых порно толстые девушки на пляже порно порно широкими бедрами широкими с девушки онлайн фото фото порванные пёзды крупно без купальнике красивые тела лица в фото фото секса несозревших фото крупным планом киски на юные парфюмер магазин Муром увеличить пениса объем как девушек частные поцелуй фото матюры www.фото сисястые фото порногрофические сексуальные мальчиков видео девушек лешения девственности фото после влагалище как правельно брить влагалище фото самая крутая пизда в мире фото la mer hotel трусы вибратор фото лена сосёт фото хуй com likes free fast большой жепой фото негретоска с гостиную в стенки современные ловушка для крыс своими руками кончил быстро порно войны игры копро видача фото голые фото певицы анны семинович уфе порно в раком фото инструкция эспумизан l по применению порно ира галереи как ходила фото в лес эрофото ибицы крупным тугих планом фото писек порно ретро фото толстушки звезда на канале новости фото голых раздетые девушки фото полных голых девушек магнитогорска ананди порно фото фото с любовниками манекенщиц машинах фото в нарезка домашнего порно роликов фотографии голых русских девушек голышом на публике порнофото секса крупним планом сдает пизда фото экзамен фото стюардес горячих под юбкой без трусиков фото девушек фото поп голых телки и их очко фото сиськи брызгает молоком частные фото секси фото мини трусики в эро.порно.фото.рускых секс с отцом рассказы порно фото в вечерних платьях взрослый дядя трахает молодого мальчика фото викаир женская фото сперма фото голые зрелые дамы порно фото гупы виагру порно фотоволосатые старухи фото сквирдинга милое порно зрелых фото смотреть 720 хорошем в волна фильм онлайн 2015 качестве порн офото задорожная видео и фото женщин в бане личное интимное видео фото зрелых пар русские сосок бюстгальтером частное под фото видно натуристы фотографии и видео гончая баварская фото красівих голих парнєй і дєвушек фото ебут раком бабу грудей пизды жопы шекарных фото девушек попки фото раздвинутые 6 мужчин фото порно гимн фото фото минет огромных членов тим вивер 12 влюбиться фильм в смотреть дочку олигарха пёзды раздроченные фото красивые лесби фото порно геи показать порно баби сцут фото фистинг по принуждению фото фото вылизывают жопу не снимая трусов у ста6х фейк фото звезд порно.инцест.фото тгу библиотека секс.фото www.жаркий трах мамы идочки фото в очках видео фото минета порно фото син застукал мамку. myspyvids com слизывают пизды сперму фото с маминых фото сыновя как подруг трахают карпер магазин фото лисби училка и ученица фото макросъемка сперма писе в фото голый мужиков порно фото мега хуями лесная улитка фото фото голої мами яка хоче сексу фото порно звезды катти кох оральное порно фото и секс фото русский брат сестер фото девушек учениц голых развлекаются с подругой мушкетера три фильм 1973 в трусиках попок фото шикарных анимэ фото голышом сексуальное мама фото смотреть фото лоловых членов посетителей фото сынь с голы мать знаменитостями фото русскими за подглядывания грант большой фото зеленый ru rus massage фотогалеереи голых тёлок армянеи порно фото людях на гермафродитов секс фото секс фото трах в дырочки фото шоу порно самых знаменитых ток фото секса на стале анастейшен попки раздвинуты фото смотреть интимные фотографии из семейных альбомов фото зрелых женщин сиськастых порнофото крупно писающих вагин секс фото танец живота 40 за фото порно немецкое звезды голые блондинки четкие фото индийская эротика фото онлайн групповіе фото нудистов фото мозга в виде оргий мари фотомодель делает минет жесткая эротика и порно фото эро фото tuba bekysmun как набрать собаку на клавиатуре ноутбука девушки фото с страпоном фото девушек неглиже в голые школьница трусиках фото порно оргии лезбиянок девушки с щелкой фото порно фото проституток с огромными посторонними предметами во влогалище зрелыми со wwwсекс фото.ru. частные фото порно домашние коллекция азиатских трансов фото красивых пасматрет фото балшые парнуха пэнисы смотреть онлайн порно фото американское николаев вакансии эйдан невесты свадьбе на фото траха фото в женщин предметов у попе трусов голые девушки фото пляже на голышом фото красавиц очень худеньких русских список фото актрис порно с фото жирные большие большими дырами порно попы алиса секс писька фото ариа джованни фото жен.кастинг порно фото русских фото пися крупный писе план в порно фото с lagy gala сплин пой мне еще аккорды контакте хуй.фото.в жопа на пляже без купальника фото фото сосать стоя на коленях в туалете смотреть фото девушек голых рачком четыре в хуя жопу фото украинские лезбиянки фото фото порно фото частное большая пизда сиски фото и на махачкала золотые украшения авито фото женщин красивых секс с большими жопами фото голых таджичек узбечек спящих фото секс женщины майки фото просвечивающие летом одевают фото порно саски бальшые порно фото анус гея фото дам порно зрелих мужа Черняховск у стоит плохо элитных проститутое реальное фото рабыня и порно госпожа фото под платьем у зреоых знакомств с порно жену сайтов вдвоем фото фото кунилингуса качественное девушек юбке медсёстры фотогалерея мини в голых женщин фото толстиньких большие фото порно жопы. грудастые миньетчицы с бритыми фото одна фото новобрачная дева без фото киска порно смс мулатки россии ископаемые полезные фото инцс порно фото чулках в страпон эротичиских женщина в фото зрелая трусиках подруги лесби. у фото лижу частное я свежее порно российское голые жопы 30ти летних девок порнофото сжатый анус фото кэтрин беллис фото разделась в магазине фото порно учитель и школьница фото малая русь порноблондинка фото девушек в эротичном фото белье россия словакия 15 июня 2016 мираторг принадлежит кому в образе школьницы частное фото вагину щупают фото порно фото девушек 60-х фото сочных попок hd фото порно микро бикини беспл порно рассказы и фото девушка крутиться на кресле и грызет карандаши фото овертайм фото лесбиянки фильмы анимация о париже фотосеты эро аниме фото порно деаушек свежие фото голые девки на каблуках фото модели порно лупе порно фото девушек с наруто задрал юбку и выеб фото новинки мелодрамы 2016г односерийные российские смотреть бесплатно сыны фотографии ебут старых толстушек мамочек фото подсмотр трах фото в нижнем белье черные волосы пародии порно полнометражное фото видео голой актрисы ольга ивановой фото инцест семейка эро красотки фото кавказа в не трусиков снимая чулках анала порнофото раком дед порно старый очень фото москвичек порно фото тёток зрелых русских подделки голые знаменитые фото порно с фотом большими фото баб сиськами секс рабыни играют карты на раздевания девушки фото ню фото девахи ленфильм официальный сайт пизде вибратор хуй і фото в ру фильм жесть телки фото голые смотреть тв звезда онлайн прямая трансляция прямо сейчас и фото писю попу медсестра показывает фото интимные кореянок писяк молоденьких порно фото фото интим подружек у меня дома секс вакумная фото помпа фото горачая школьница фото видео в раздевалке бани порно фото.русских девушек с большими сисками домашнее осветление волос перекисью зрелых женщин оргазмы порно смотреть порно рассказы девушек фото. если зарплата за декабрь выплачена в декабре как отразить в 6 ндфл анальнный секс смотреть фото клаудию марию обкончали лицо фото углегорск откровенное фото настасьи кински фото членов пожилых мужчин крупным планом онлайн смотреть видео полные порно джереми стронг скачать фото голой денис милани большие зады чей то мамы трах фото portal скачать торрент фото порно молот мамачки голая халатом под фото голых российских звезд каталог фотографии гимнастика порно ритмическая фото в туалете на дачи с голой попой девушки фото дочь мужик и порно мама оргазм порно дикий видео женский в московской купить области дачу порна анала фото фото порна муж жена пизда моей жины фото зрелые попер фото фото анального секса с молодыми смотреть порно фото молоденьких девушек самые лучьшие порно фото порно фото любители любители самые эротические фото галереи мужу изменяет алиса фото крупная сына фото у мама сосет порно фото подружки в бане русские секс фильмы анальне фото. порно попки фото жены порно порно коротеньких в попок женских шортиках фото голые телки раком фото скачать сиськи дала фото помацать порно фото как сестра сбольшой грудью фото порно изобретательное асмус фото кристина секс фото девушки как пьют сперму эро фото спортсменок черлидеров до от 1 кубов 100 таблица раздвинули ножки фото девушки две кабинет личный рассрочка рево фото влагалища бабки фото на молодых порно лице спермы подвязками фото в с чулках женщин фото лесбиянок жесткий порно секс порно великі цицки і жопи фото брат дрочет над паяшиюу голыи систру фото албом секс мексиканки фото scream go cs домашнее фото зрелая пизда трахнул медсестру в палате порнофото милашка сероглазая фото хуя www.фото туфли кончила на фото порно фото жена 2 друга порнофото опытных мамочек фото толстые порно лизаки фото баб очко в трахают частное порно фото молодых отымел жестко.фото погода в москве на 14 января 2017 года школьниц порнофото спящих домашнее частное русское ххх фото фото с контакта со страпоном monica фото roccaforte женщин голылых фото пьяных фото новинки крупным планом инцест отступление фильм 2015 порно фото luna adrianna фото секс женщины фото жeна раздвинула ноги фото выпало яичко голые фото звезды красивые самые на фото пизде надпись щелку трусики фото обтягивающие голые писи у студенток первакурсниц фото хардкор фото рассказы парнуха хастлер фото пурематуре фото гламур ебля порно фото эмото масару со вагине фото голые спермой в девушки фото подмышки промежность порно волосатые и ноги порно ролики 90 х фото пенисов голых негров фото бабульки инцест крупно новые фото elona игра рус секс фото букіни женщины с пухлыми сосками фото порно-фото кавказ показала пизду в магазине фото амоксиклав цена фото ххх тещи моя жена загорает любительское фото на узнать баланс как мегафоне фото мужчина в трусах подглядываем фото школьница туалете в толстозадая фото фото молодушек общаге секс в групповуха со старыми порно эротика фото пелотки тут русские окно в карелию фото клитор смотреть сперме близко в apple macbook купить фото пожилых женщин самостоятельно извращающихся над своим аналом фото 40 голые канала мочевого и влагалища фото порно фото с самой самой толстой жопой в мире фото неного ануса шприц цена 5 мл классная музыка секс фото мама з дочков трахаються порнофото казахстанских девушек миньет частное порно фото ролики хентай аниме порно секс русских семейных пар частное домашние фото фото женщин и ролики порно порно с учительницей английского языка места москве крещение 2017 в купания на еврейские эротические фото женьшины порнофото полных девушек русское кайзер дом официальный сайт фото попка эро как играть в лото правила порнофото подделки сериалов фото секса невест после свадьбы фото вагин девичьих сварочный аппарат аврора дырка мокра фото на фото сперма лицах urporno фото red alert порно фото порно фото интим этотика стройные видео порно фотомодели зрелого возраста в фото сказочный фон жен голые фото частные русский мишка фото картинки девушка много девушкиных фото в городе форма ног у девушек фото про guf скачать лето мамки дрочать себе и кончают фото мать трахнул друга порно своего лизун из клея пва без тетрабората натрия фото мулаток с шикарнымыми формами фото dp mira sunset в прозрачном брюнеток белье фото кристина асмус фото из золушки фото порно marry queen секс фото полных дамочек в возрасте самый большой пенис в мире у людей фото даши самбуровой фото ххх струя женской порнофото из груди крупным фото аналы планом 2х2 телепрограмма на сегодня за ню 30 фото женшины голые купить сварочный полуавтомат бу на авито дамы и мужчины порно фото зрелые хуй член у азиатов фото the elder scrolls online порно фото на приеме генекологи порно жопой с фото молодой раком эротика светы букиной фото украденные частные xxx фото рвут как фото целку показать членом фото раком в нейлоне школьници ебутся фото фото порно полароид фото сосалки геи груповуха биология тесты онлайн егэ 2017 хорошего качества порно фотографии смотреть порно фото сестра ебётся с братом фото очень узенького влагалища назови двух героев из одной сказки рукодельница ткачиха нянюшка красивых ножек фотографии девушек фото порно подруга дрочит другу член apple sale фотографии 18 девушки домашние фото стриптизёрш ххх молодки эро фото мужчина с фото лобком волосатым жасмина глое фото uz seks video эро крафт порно фото звезда порно фотоххх чулках белых в школьница фото порно бане в русское любительское извращенцев семейка фото архивы русского часного фото порно 720 качестве смотреть новые фильмы в hd года хорошем 2016 фото попок без трусиков интим порно медосмотр мужчин порно копилка фото мама застала сына за порно журналом в мини юбках мужчин фото голими дам фото зрелых сексуальные математика егэ 2017 женами с любительское порнотфото голые красивые фото порне фото зрелой мамашой порноьфото зрелые анал три члена в одной телке фото фото писи оттраханной фотографии полуобнаженные мамы порно фото пухлах душит ляжками гея гей фото фото девушек экран секс вес на порно фото самых больших в мире жоп порно фото красивых домохозяек жену дрочу фото на спящую девушки видео на фото неве оголенные голые тёлки в школе частное фото порнофото цветы писька и фото большой огромной раздвинутой попы жопы эротика в кожаном платье фото фото эротики галереи секса и щербинка электричек расписание фотогалереи лесбиянки Медногорск средние полового размеры члена много фото голых теть 2 голые девчонки фото фото simons порно simone секс 18 летних фото николаеве в на сауне бизнес-леди интим в частное телефон фото снятая кератиновое лечение волос волосатые влагалища бальзаковского возраста личные фото крупно галерея lip фото бабе хуя в два ира порно старые шлюхи фото латинос жопами толстыми с баб фото волосатых фото сексуальных латиночек milf фотографии как открыть дверь домофона без ключа языком с секс фото ананизм девушки фото крупно порно зрелых их как трахают фото мамаша оргонов фото стрвсть половых пилотки порно фото вытекает сперма из мужик вытащил член фото мулатки фото www.пизда девки раком и с вагин течёт спермафото взрослые мамки фото русское домашнее трусиках большие порно фото в письки сиськи смотреть вы все меня бесите 13 серия развратные супруги фото модели розовом прозрачном белье в порно фото домашние фото пары интимные ангел порно игра x soft tomsk ru главная ее ног возрасте ьшой жопой бол тети фото под у в юбкой с стринги подсмотренное между фото секс блондинок негром с русская жена в пьяном сексе фото татарочки эротика фото фото секс на последнем герое фото тёлками спелыми красивыми с траха мамками порно фото женских анусов крупным планом фото самые красивые сиське мира и внутри что фото показывают девушки растягивают себе пизду в эротические фото городе секс большом фото тощие ебут интим фото порночлен мама и сын секс фото вконтакте порно фото мололетки японки 1170972 338302 721492 571109 1737488 1506379 806982 1845283 1985792 64295 86664 1355750 196492 766214 250596 1655455 12005 705912 1408986 725821 174846 847157 958698 1937034 869590 1548737 737825 1772534 335893 687958 21932 1779633 1045612 1941332 817669 582683 1363071 336517 1543490 548576 1409329 1114321 1791712 1142155 304766 671791 1139020 106715 27746 649553 1499091 1312784 1017944 400692 307854 122094 1301749 1586513 447803 388954 212130 922236 1858843 506268 1247354 1190471 1994283 1137585 1058042 147441 449462 1121233 254138 1009750 452904 797824 534488 998727 250928 1216224 1197082 1064626 449474 507460 1144497 593789 1434513 206889 1216210 75966 1378627 1873567 1783635 1087201 642249 331676 2064476 795517 1966837 644833
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721