Осмислення образів сучасного чоловіка через призму гендерної ідентичності (на матеріалах друкованих ЗМІ)

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті осмислюються образи сучасного чоловіка, створені на сторінках друкованих ЗМІ,через призму гендерної ідентичності.

Ключові слова: гендер, гендерна ідентичність, образ чоловіка, чоловіча роль, гендерні стереотипи.

В статье произведён гендерный анализ идентичности образов современного мужчины, созданных на страницах печатных СМИ.

Ключевые слова: гендер, гендерная идентичность, образ женщины, женская роль, гендерные стереотипы.The problem of constructing the models of modern man’s gender identity in Ukraine is examined in the article.

Keywords: gender, gender identity, appearance of man, manish role, gender stereotypes.

Постановка наукової проблеми. Функціонування в мові мас-медіа метафорично-образних словосполучень поглиблює наявні стереотипні уявлення про суспільні позиції обох статей і сприяє оновленню традиційного осмислення, формуванню нових поглядів на гендерні характеристики та засвідчує появу сучасних форм гендерної ідентифікації. На шпальтах преси формується лексико-семантична група номінацій, яка характеризує представників протилежних статей за різними ознаками, тим самим розкриваючи глибинний соціальний зміст основних гендерних понять. Використання у журналістських матеріалах лексем, що належать до концептуального гендерного класу, засвідчують не лише творчу вправність журналістів, а й певні суспільні погляди у ставленні до представників чоловічої та жіночої статі.

В останні десятиліття досить популярною у публіцистичних та наукових статтях є гендерна проблематика. Причому, коли йдеться про гендерну нерівність, зазвичай за об’єкт дослідження береться факт приниження жінки, ущемлення її в правах, у плані реалізації свого потенціалу на керівній посаді, у політичній, економічній, а також і в інших сферах. Стосовно образу чоловіка, то його традиційно наділяють великою кількістю позитивних якостей, у яких відмовлено жінкам, а саме: розум, мужність, фахова компетентність, ініціативність, ризик тощо [3, с. 32]. Навіть кількісний аналіз свідчить, що найчастіше на сторінках періодики з’являються представники саме чоловічої статі (дослідження В. Волобуєвої, С. Кушнір).

Аналізуючи гендерну проблематику та говорячи про гендерну нерівність на сторінках преси, варто зазначити, що сьогодні часто з’являються публікації, зокрема феміністського характеру, що ламають усталені гендерні стереотипи, дещо змінюють образ чоловіка як представника «сильної статі». Проте досі не прийнято говорити про чоловічу красу і поряд з описом косметики та салонів для жінок розповідати про салони краси для чоловіків: «Чоловіча краса – не тема для розмови» (День. – 2002. – 17 квітня). Зрештою, як розцінювати такі газетні заголовки, як «Справжній діловий чоловік – це… той, хто має дорогий годинник, вишукані запонки та елітну авторучку» (ОГО. – 2007. – 23 серпня)? І чи варто говорити про гендерну нерівність лише стосовно жінок?

При цьому досить серйозною і не вирішеною до кінця проблемою стосовно обох статей залишається присутність сексизмів на сторінках преси. У сучасних газетних публікаціях знаходимо приниження не лише жінок, але й чоловіків: «Чоловік – це самець плюс гроші» (Дзеркало тижня. – 2005. – 29 січня, 4 лютого).

Таким чином, проблема гендерної нерівності стосується традицій змалювання як жіночих образів, так і чоловічих. Тому гендерна ідентичність образів сучасного чоловіка залишається актуальною темою і потребує подальшого ґрунтовного вивчення.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Аналіз журналістських текстів дозволяє встановити, як представляють і характеризують гендерну ситуацію в українському суспільстві працівники ЗМІ. Питанню гендерної специфіки текстів у засобах масової комунікації, специфіці змалювання образів жінок та чоловіків, приписування їм соціальних ролей присвячені роботи українських дослідників А. М. Волобуєвої, І. Киянка, С. Кушнір, Н. Ф. Остапенко, Н. М. Сидоренко, Т. І. Старченко та російських науковців О. А. Вороніної, О. М. Здравомислової, А. В. Кириліної та ін.

За об’єкт дослідження взято образи сучасного чоловіка, сконструйовані на сторінках друкованих ЗМІ під впливом гендерних стереотипів, або ж нестереотипного сприйняття.

Основою дослідження стали журналістські матеріали, що змальовують образ сучасного чоловіка, або ж дають йому певну оцінку чи приписують певну роль. Так, у дослідженні використано матеріали газет «День», «Україна молода», «Дзеркало тижня», «Молодь України», «Хрещатик», місцевої газети «Рівне Експрес» та ін.

Мета статті та постановка завдань. Метою статті є дослідження образів сучасного чоловіка, що конструюються в суспільстві під впливом гендерних стереотипів та позастереотипного сприйняття і відображаються на сторінках друкованих засобів масової інформації.

Серед основних завдань дослідження – на основі журналістських та рекламних матеріалів здійснити гендерний аналіз стереотипних образів та ролей сучасного чоловіка; дослідити присутність у ЗМІ образів чоловіка, сформованих на основі позастереотипного сприйняття.

Виклад основного матеріалу дослідження та обґрунтування одержаних наукових результатів. Проаналізовані журналістські матеріали, що містять фрагменти осмислення сучасного чоловіка в тому чи іншому образі, з тією чи іншою роллю, яку він виконує, відображають систему поглядів на чоловіка в сучасному українському суспільстві, а також свідчать про гендерну ідентичність самих українських чоловіків.

Загалом гендерна ідентифікація – це усвідомлення індивідом своєї статевої належності, переживання ним своєї маскулінності/фемінності та готовність виконувати визначену статеву роль. Як зазначають Ю. Галустян та В. Новицька, «ідентифікувати (усвідомити) себе чоловіком або жінкою – означає прийняти ті психологічні якості й моделі поведінки, які суспільство приписує людям залежно від їх біологічної статі» [2, с. 7]. Гендерна ідентичність передбачає існування певних оціночних компонентів щодо відповідності виконуваної індивідом ролі очікуванням суспільства.

Гендерна ідентичність виникає під впливом гендерних стереотипів, які існують у кожному суспільстві. Тому гендерні стереотипи – це культурно і соціально зумовлені думки про якості, атрибути та норми поведінки представників обох статей і їхню вербалізацію у мові. Стереотип відіграє важливу роль у формуванні осягнення людиною навколишнього світу, хоча використання його може спричинити двоякий наслідок, оскiльки призводить, з одного боку, до звуження пізнавального процесу, а з іншого – до вироблення різних упереджень. Гендерні стереотипи дуже спрощують реальну ситуацію, однак у колективній суспільній свідомості вони закріплені міцно і змінюються

повільно.

В українському суспільстві за чоловіками традиційно закріплені важливі сфери суспільного життя та діяльності, про що свідчать заголовки газетних матеріалів: «Справжній чоловік» (День. – 2008. – 6 червня), «В очікуванні «чоловічої розмови» (День. – 2009. – 21 липня), «Серйозні забавки для справжніх чоловіків» (Поступ. – 2003. – 30 липня) – стаття рекламно-популяристичного характеру про організацію змагань учасників військово-історичних клубів; «Робота для справжніх чоловіків» (Львівська газета. – 2008. – 29 лютого) – про роботу ІТ-спеціалістів, «Слово «влада» – чоловічого роду» (Україна молода. – 2004. – 18 серпня), «День шахтаря – чоловіче свято?» (Дзеркало тижня. – 2009. – 29 серпня, 4 вересня). А, наприклад, цей абзац газетної статті повністю відтворює образ «справжнього чоловіка», сформованого відповідно до гендерного стереотипу: «Регбі має всі позитивні якості, які повинні бути у справжнього чоловіка: сила, розум, думка, вміння спілкуватися з людьми. А такий чоловік зможе у будь-яку хвилину захистити країну, сім’ю, честь команди…» (Нова ера. – 2007. – 11 січня).

Також певний оцінний аспект зазначеного поняття розкривається у журналістських висловах осудливого характеру, які свідчать про наявне в суспільстві неадекватне уявлення про «справжнього чоловіка»: «справжній мужчина» – це зовсім не вміння «дати в морду»; грубуваті манери; схильність до ненормативної лексики; недбала, злегка зарозуміла поведінка з жінками; пріоритет чоловічої дружби; акцент на своїх чоловічих здібностях; неодмінна наявність «чоловічих пороків» у вигляді куріння, випивки, нічних гулянок тощо. Це система цінностей із перехідного віку, коли зовнішня чоловіча атрибутика важлива юнакам для статевої самоідентифікації. У цей період основні зусилля підлітків спрямовані на те, щоб здаватися чоловіками» (Дзеркало тижня. – 2009. – 29 січня, 4 лютого), «коли бачу, як у маршрутці парубок намагається випередити жінку і першим добігти до єдиного вільного місця у салоні, то в мені будить феміністичного звіра не так він, як його мати, котра не навчила сина бути справжнім мужчиною» (Високий замок. – 2009. – 3 грудня).

Найціннішим стимулом та метою «справжнього чоловіка», без яких не мислиться його життєвий шлях вважається жінка: «українському чоловікові коханка потрібна для підвищення самооцінки, це для нього ніби атрибут «справжнього чоловіка» (Дзеркало тижня. – 2009. – 8–15 березня), «справжнього чоловіка видно по жінці» (Дзеркало тижня. – 2009. – 8–14 березня).

У характеристиках інтелектуального потенціалу, за чоловіками залишається виняткове право називатися на шпальтах газет «розумниками»: «Чоловік має бути розумний, але не просто, по-книжному розумний, а розумний по-житейському» (Дзеркало тижня. – 2009. – 20–26 квітня), «доглянуті, урбанізовані, інтелектуальні чоловіки» (Дзеркало тижня. – 2009. – 20–26 квітня).

Сьогодні дослідники гендерної проблематики в журналістських текстах [6, с. 26] все частіше наголошують на зловживанні словосполученням «для справжніх чоловіків» при створенні рекламних текстів, оскільки воно обмежує споживацьку аудиторію. Першою була розкритикована теле- та друкована реклама пива «Арсенал», у тексті якої словосполучення «для справжніх чоловіків», з одного боку, витісняло за межі споживацької аудиторії жінок – любителів пива «Арсенал», а з іншого – могло образити сильну стать тим, що до когорти справжніх чоловіків належать лише любителі пива «Арсенал» [6, с. 26].

Крім того, аналіз журналістських матеріалів україномовних газет засвідчив, що в сучасному українському суспільстві дещо переосмислено незамінну роль чоловіка у більшості суспільних сфер. Чоловіки тепер не настільки сильні та стійкі як фізично, так і морально, у них також є слабкі сторони. Навіть усталене словосполучення «сильна стать», «сильніша половина людства» набуває іншого звучання в новому контексті – інколи дещо співчутливо або навіть іронічного: «Сильна стать» в Україні болючіше реагує на безробіття, більше хворіє, менше живе і… не має права нарікати на життя» (Україна молода. – 2009. – 29 серпня) – цей заголовок свідчить навіть про певну дискримінацію чоловічої статі в суспільстві, зважаючи на усталене сприйняття чоловіків як таких, що не мають права на слабкість і на поразку.

Руйнує усталені гендерні стереотипи і поширення у пресі феміністського бачення образу чоловіка та його ролі в українському суспільстві. Таким чином, у деяких журналістських матеріалах традиційне словосполучення «справжній чоловік» інколи набуває навіть іронічного звучання: «Мужні чоловіки знову в моді» (Рівне вечірнє. – 2005. – 12 квітня), «Як виховати справжнього чоловіка?» (Високий замок. – 2008. – 1 листопада). Такі матеріали можуть також містити слова приниження «сильної статі» і навіть сексизми: «Світлана Поваляєва: «Справжні чоловіки – самці-завойовники» (Сім’я і дім. – 2007. – 23 серпня). Креативність проявляють журналісти, використовуючи для характеристики чоловіків зооніми, одночасно наслідуючи українську фразеологію, таку багату на компоненти-лексеми із семантикою фауни: «депутат Рівнеради Олександр КАТЕРИНЧИК має всі риси справжнього тигра» (ОГО. – 2010. – 8 січня), «владний довгожитель В’ячеслав Біліба, як справжній тигр не терпить фальші» (ОГО.-2010.-9січня), «експресивний секретар Рівнеради Юрій Торгун на роботі — хижак, удома — котик» (ОГО.- 2010.- 30 грудня).

Чоловічий образ знову набуває переваг у матеріалах, що висвітлюють політичну тематику. Тут журналісти зазвичай подають досить серйозний імідж чоловіка-політика – відповідно до його досягнень у політиці, в суспільному житті країни. Інколи журналістами підкреслюються у статтях індивідуальні особливості політика: «Арсеній Яценюк: кандидат і контрреволюціонер» (Львівська газета. – 2009. – 2 вересня).

Проте в добу передвиборчих перегонів до змагання кандидатів часто залучаються не зовсім моральні засоби, що призводить до появи на сторінках газет вияву сексизмів, гендерної нерівності, приниження представниками однієї статі іншою тощо. Так, чоловіки говорять, що «політика – не жіноча справа», а у виступах жінок експлуатується гендерний стереотип чоловічої агресивності; «чоловіча» політика позиціонується як груба й аморальна, не здатна до компромісів.

Щоправда сьогодні все частіше мають місце заголовки у ЗМІ та фрази, що намагаються відтворити прагнення їхнього автора до гендерної рівності, наприклад, «…в політичному чи громадському житті важливим має бути не те, хто ти – чоловік чи жінка, – а які знання маєш, що вмієш і як поводишся» (Львівська газета. – 2006. – 22 листопада), але, на жаль, ці тези не завжди знаходять практичне втілення у житті.

Спростовують гендерні стереотипи і підтверджують реалізацію програми гендерної рівності в українському суспільстві і такі статті: «Гра для справжніх чоловіків та… жінок» (Україна молода. – 2009. – 31 січня) – стаття про регбі руйнує стереотип, що окремі види спортивних ігор існують лише для чоловіків. Стаття «Камуфляж і макіяж. Чоловіча краса — страшна сила» (Контракти. – 2004. – 20 вересня), що рекламує косметику для чоловіків і розповідає про відмінність чоловічих салонів краси від жіночих, руйнує стереотипи про те, що на сторінках періодики можуть бути матеріали лише про красу жінок і косметику та поради для них.

Так, опублікована в газеті «Хрещатик» 19 червня 2008 року стаття «Модні чоловіки повинні мати вигляд «ботаніків» розповідає про сезонні тенденції чоловічої моди: «Успішний чоловік, за сьогоднішніми канонами, – це не тільки багатій зі стабільними бізнесом і родиною. Нині мода диктує й певний зовнішній вигляд: зачіска, вдало підібраний парфум, солярій, манікюр, тренажерний зал і, звичайно, модне вбрання. Тому все більше дизайнерів запускають у виробництво чоловічі лінії одягу. Тож час і сильній половині людства поповнити гардероб актуальними літніми речами».

Подібних статтей ще досить мало в українських друкованих ЗМІ, але вони свідчать про певний поступ на шляху до гендерної рівності в українському суспільстві.

Тут варто зазначити і про статті, що руйнують гендерні стереотипи про місію жінки та чоловіка: жінки повинні народжувати і виховувати дітей, завдання чоловіка – годувати сім’ю. А якщо жінці вдається краще заробляти гроші, і сім’я вирішує, що в декреті краще побути батькові? На жаль, часто оточення, м’яко кажучи, ставиться з нерозумінням до таких батьків. Причому негативне ставлення часто висловлюють і самі жінки – сусідки, родичі.

Цю проблему порушено у статті «Чоловіки… в декреті» (Рівне вечірнє. – 2005. – 8 лютого), назва якої звучить як сенсація, як щось досить незвичне в нашому суспільстві, та у статті «Справа справжніх чоловіків», де обговорюється проблема присутності батька дитини на пологах.

Висновки. У мові фіксується весь інвентар гендерних стереотипів, однак частота вживання їх у мові неоднакова. Аналіз мовного матеріалу робить можливим визначення найбільш частотних стереотипів. Різноманіття гендерних стереотипів дозволяє маніпулювати ними.

Підсумовуючи, зазначимо, що в українських друкованих ЗМІ чималу частку мають статті, що змальовують образ чоловіка, створеного відповідно до гендерних стереотипів. Звідси – «справжній чоловік», «сильна стать», «сильна половина» тощо. Причому на шпальтах української періодики досить часто зустрічаються негативні номінанти на позначення осіб чоловічої статі, пов’язані в основному з алкоголізмом та з подружньою невірністю.

Але сьогодні все частіше з’являються статті, що ламають стереотипи і подають нове бачення образу сучасного чоловіка та його ролі в суспільстві, передають прагнення авторів до гендерної рівності. Це статті про рівноправ’я статей у політиці, спорті, науці, а також рівність у таких сферах, як мода, догляд за тілом, народження та виховання дітей.

Через постійне змагання статей, особливо у політичній та бізнесовій сферах, все ще спостерігаємо в журналістських матеріалах вияв гендерної нерівності, приниження однієї статі іншою, наявність сексизмів. Ніби прагнучи помститися чоловікам за недооцінювання своїх можливостей у сфері політики, на керівних посадах тощо, жінки намагаються принизити значення «сильної статі», висміяти її у чомусь. Звідси слова «самець», «ходячий гаманець», «альфонс», на означення чоловіка та його ролі в суспільстві.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Волобуєва А. М. Гендерна політика у дзеркалі преси (моніторинг газет «День», «Дзеркало тижня», «Столиця», «Хрещатик») / А. М. Волобуєва // Наукові записки Інституту журналістики. – 2002. – Т. 6. – С. 66–69.

2. Ю. М. Галустян Деякі аспекти гендерної ідентифікації та соціалізації особистості / Ю. М. Галустян, В. П. Новицька // Український соціум. – 2004. – № 1 (3). – C. 7–13.

3. Помазан О. Гендерні проблеми і мас-медіа / О. Помазан // Гендерний аналіз українського суспільства / ПРООН, Представництво в Україні. – К. : Златограф, 1999. – С. 91–109.

4. Остапенко Н. Ф. Українські аспекти гендерної рівності / Н. Ф. Остапенко, Н. М. Сидоренко // Вісн. Київ. нац. ун-ту. Серія: «Журналістика». – 2003. – Вип. 12. – С. 26–28.

5. Скорик М. М. Українські мас-медіа: гендерний аспект / М. М. Скорик // Проблеми освіти. – К. : Науково-методичний центр вищої освіти. – 2003. – Вип. 36. – С. 134–153.

6. Слінчук В. В. Соціальна типізація гендерних стереотипів у мові ЗМІ / В. В. Слінчук // Наукові записки Інституту журналістики. – К., 2004. – Т. 17. – С. 67–74.

7. Таран Л. Гендерні проблеми і засоби масової інформації / Л. Таран // Гендер і культура: зб. ст. / [упоряд. В. Агеєва, С. Оксамитна] – К. : Факт, 2001. – С. 157.

Інші записи:

    Не знайдено
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

statement essay personal cardiff university university california admission psychology write checkstyle rules how to custom buying Estrace time essay ap synthesis savings school english essay contrast compare daylight high examples service writing professional cv best service homework singapore dissertation of section assumptions comparison essay art essay university help we tv dating and melissa pregnant samples billing resume coding for medical and free need contrast writing essay compare help effects essay the protestant of essay nothing impossible is reformation in hurry homework a help medical for specialist resume sample coding actors do paid much too professional essay get athletes and help homework grade 6 no tetracycline order script cheap to how burlington ontario writing services resume writing essay services usa asingment do my for me online best rankings writers paper of ratings my site do essay best buy paper mario without how resume experience to make a help ap world history essay ccot paper paper writings writings writing service essay unethical because my depressed im homework do i cant dissertation for research help in statistics homework help homework geometry circles writing best cv services people my do homework to paper buy online nz lanterns assignment help smu mba essays custom example law essay essay is what writing best service the buy resume program organizer contrast graphic compare and essay do should paper my what research english on i thesis marketing master 6th help grade homework science ii bipolar case disorder studies Malegra Malegra buy buy - with online perscription no Rochester 150mg college essay for a buy dissertation my do me someone for for with ucas help statement personal master master's dissertation thesis or plan to buy a hotel business toronto writing service us cv dissertation doctoral 6th help help assignment powerpoint presentation english help ap thesis coreg best to secure purchase site thesis online ministry of doctor buy a paper should i research pay someone plan a business to make reflection writing paper essays gatsby the essay great for help service co uk essay reviews writing international finance assignment help essay descriptive a services area writing toronto resume writing phd service jobs dissertation service proofreading buy generic Trimox classification movies essay about homework free for online help my book story life how write to ks2 sheets division homework job sales resume for examples of letters cover medical for assistants homework earthquake help companies proposal writing an essay english buy samples contrats job for cover essay letters of a papers online sociology proposal nutrition and dissertation help essay larkin philip help persuasive homework writing help behaviour on dissertation consumer my do statement thesis i how write sales resume banking for executive in 150 zocor online mg do homework someone psychology my i to need essay school graduate editing service order online secure seroquel professional writing services proposal me write college essay my thyroid hesi case answers study disorders writer research services paper writing affordable plan business services logo custom paper napkins writers business plan milwaukee wi thesis depression statement custom buy dissertation baralgifen pack refill help clothes homework primary tudor a chapters dissertation in me someone paper where i to for can write get a helpers social studies homework prices for papers research cheapest essay help synoptic biology dissertation assistance doctoral ylhäisi cheapest papers custom research starlix overseas shipping with homework algebra help letters medical for sample assistant cover online adoption papers fake buy uk essays online for job cover production media letter homework help amth dissertation phd for sale cheaper plastic than paper year help 9 homework essay buy service writing do show work math homework my help with phoenix of homework university eating persuasive speeches disorders a to essay help mockingbird kill college nyu application service essay paper marijuana research legalizing for medical use on write free for my me for paper Aricept uk dating la yahoo odio navidad mechanical format design engineer resume for de dating constitution yahoo feudis 5 hytrin mg wrote pre online essays buy nj best cv writing london services dating atheist black paper analytical for thesis how to write an paper apa essay admissions pepperdine in order essays bibliography help annotated essay college admissions services editing australia 50mg orlistat websites academic top ten writing engine and dissertation online thesis homework help with answers how Exelon - to tabs buy Raleigh Exelon online your to hard how dissertation write dissertation criteria psychology therapy questions and studies answers class in study business art dissertation case 12 sale no 20 mg perscription sumycin homework helpsites economics subject thesis master writing service nj in resume you dose help how homework project vs thesis masters paper help finance writing admissions college letter cover homework you helps sample for merchandiser resume sales heights opposites wuthering paper online research a buying online order phd help brown essay yourself an to what in write about introduction 2014 customized cheapest dissertation uk decimals homework help fractions and for assistant medical resumes of examples elementary on plans weight math lesson buy custom thesis men old no for country essay help with statistics i help need for for homework me do do homework me writing ri resume services online cheap Levitra buy dissertation proofreading a mockingbird essay help to kill buy business reports for thesis titles writing(nursing) paypal royal tentex ralf horbach dissertation writing paper newspaper research papers buy written pre statement a to dissertation vallduvi conclusion in thesis restate a how research reports for sale writing essay software help research money on paper own autobiography write my how to essay border in end essay college custom buy essay help college online application write application service for college essay me person of bipolar with disorder study a case essay service editing reviews uk admission dating yahoo que liconsa es effects antibiotics kit homework help kcls mobile essay phones about i can paper write how research essay cahsee help services resume rated dc best writing surveys for validity meaning and validating reliability dating episode 10 guy the dating of not characters marriage star фото член в пи Жена джигана оксана самойлова фото бой морской с Игра регистрацией виардо форте инструкция Ишимбай Увертюра руслан и людмила картинки Скачать игру доктора на андроид стратегии пк на Игры на русском Игра для планшета пианино скачать о вреде Страшная картинка курения Анимация для презентаций снег идет темноте играть огонь и в вода Игры Скачать игру турок 1 через торрент интерьере стиль фото в Европейский Игра для мальчика 8 лет скачать частные фото голых зрелых шалав Игра к фильма тихоокеанский рубеж Азбука английский язык в картинках воин-призрак для игры снайпер Ключ Скачать игры по wifi на андроид одну два фото негра в Видео самые смешные приколы в мире фотографии девушки пьют сперму из стакана порно фото стеардессы Играть в игру стрелялки по сети игр 4-5 на Картотека развитие лет Все игры лего ниндзя го драки все порно качестве в трансов страсти пушистые к загадке Ответы Картинки море стол рабочий лето на мире Видео самые приколы в смешные chloe nicole фото секс красивые дамы фото испанские порно мододые фото фото девушек проститутки Скачать кейс игру контр гоу страйк www..фото жопи франсузки Игру гонки скачать на компьютер Переустановила винду не идут игры Сокровища пиратов игра в контакты в тыквы картинками с украине Сорта Новогодняя ёлка как украсить фото смотретьчастное фото голых девушек онлайн брежневу смотреть порно веру ебут шикарнейшие пизды фото Осьминог папа игра скачать торрент Афоризмы из сказки серая звездочка компьютер анжелику Скачать игру на инцест фото мамы Фото славянские руны и их значение гей-парни фото групповуха тушь мейбелин Фото экспресс вольюм Стихи с днем защитника с юмором порно фото удовлетворяет себя мастурбацией девушка девки системными с большими требованиями голые фото видео с Создать фото из музыкой инсцесс зрелыми фото со порно Картинки для игры чего не хватает корейской фото из моркови с Салат 1993 года фото стоимость 10 рубль порно фото группавуха анал брюнетки для Циолковский женщин ли важен размер Видео прохождение игры сабвей серф ли скачать Можно игру лицензионную hd фото трахают после пластика и до Бородина фото порно онлаин смотреть трусики фото лайтнинг картинки порно видео дрочат руками фото шыроко зоздвинула ноги и показала пизду Надписи девушек для на шее тату Играть игру зомби без регистрации Кухня с деревянными фасадами фото кончить клитером фото Железные решетки на окна цена фото Игры спанч боб прохождение 1 часть поино-фото фото плазмы блондинок фото готических Порода лайка собаки сибирская фото радуги надписью Картинки с радуга 3д Онлайн играть игры стрелялки Игры на телефон нокиа сенсорные хочу член Кабардино-Балкария удлинить фото зрелая в шёлковых трусах ссылка town игру red the Paint на молодые парни голые и видео фото голых женщин ненасытных фото фото с рождения папа Плакаты днем кубиком с игры картинки Настольные от Картинки леса берегите пожаров Картинка с днем рождения водитель молодые порно брюнетки онлайн красивые шлюхи хотят фото секс бабулю сын фото и фото лиц кисок женщин на в игру макияж результат Играть фотомодель глотает Скачать аура 2 кольца судьбы игру пизда между ног фото фото жетокое порно демотиватор сфинкс интерьере в светлых дверей Фото в фотошопе фото природа Обработка частные порно фото толстой секс фото втраём Девушки руках с тюльпанами в фото мой приусадебный участок своими руками фото расставить в фото зале мебель Как смешарики собирает ягоды нюша Игра минет фото сестренка монстры порно аниме фото инцест с двумя бабами фото на кухню фото Современные шторы телок класных ебать фото Рулетики из курицы рецепты с фото Игру скачать телефон на шахматы Красивые платья картинки для кукол фото большая дырка эро Фото тюнинг митсубиси аутлендер хл 3 Новые серии сказки машины сезон россии мира Чемпионат игра первая Фото обручальное кольцо с именами Когда педагогу не интересно учить рената блэк фото Сыктывкар для улучшения травы потенции имеют фото в трансвестита машине торт с рецепт кефире Панчо фото на голые любительские девушек фото Белый тигр фото с голубыми глазами Творожные рулетики. рецепт и фото Комплекс для упражнений мышц фото взрослые ножки.фото женщины раздвигают Игры как сломать свой компьютер Игра престолов все серии 2 сезона юбки хб колготки фото фото косое каре Стрижки удлиненное фото груди 2 размер розовые сосочки порно в письки девушек контактов сперме из фото онанизмфото Булочки с карамелью рецепт с фото Роддом на баныкина в тольятти фото Обои для стен производство украина Картинки девушек в машине брюнетки мамин-сибиряк Д. и сказки рассказы паук человек видео скачать Игра и мечты для дом игры барби девочек Афоризмы и поздравления с 8 марта мини фото в телки платье фото природы осень Играть во все новые игры на двоих крупные фото голых девушек Крутые картинки девушек на телефон самые популярные игры для мальчиков скачать мандушка порнофото Игры престолов новые серии 5 сезон картинки качестве хорошем Пчелки в стен 3д Обои новосибирске в для Иван царевич и жар птица сказка вк смайлы в Как статус вставить Скачать игру дьявол может плакать знаменитостей сиськи фото девушек частное фото обнаженных трусы порно через фото--ссыт крупное инцес фото с девушками смотреть с фотогалереи белой кожей порно очень фото секс на глазах у мужа от Эмбрион зачатия 4 недели в фото Фото кузове лифтбек лады гранта в porno.ua фотографій warfare проект Фото армата armored Играть в папины дочки полная игра пляжный волейбол.фото. голый парнуха махачкале фото как нарастить хуй Талица женщин фото с голых дочками домашние шалости фото жену как удовлетворить Десногорск Книжка колобок в картинках скачать курицей Фото тушеной с картошки сапогах в кот к Картинки рассказу порно подруга рассказ Ногти нарощенные с блестками фото котик 8 клас биология зошит Гдз action пк на Скачать shooter игры Обои на рабочий стол безумный макс Игры на одном телефоне на двоих Фото книг сделанных своими руками сорта Клубника принц фото с черный гостиная мебель в классическом стиле фото компом делать игры за нечего Когда фото эротика короткое платье на улице чулки интимные фото и видео мужчин андроид Скачать катавасия на игру частное порно фото девственниц порнофото сделаные дома мое таланты приколы Видео украина Статус я тебя люблю жизнь любимый его Армен фото джигарханян и семья трахают взрослых тёток фото фото минетчицы знатные что делать плохо стоит член Кировград Как сгруппировать картинку в ворде продукты для улучшения эрекции Новороссийск огромными с самых моделий www.фото гетаровидных попами британских кошек фото вискас Окрас фото у толстожопой бабы под юбкой Скачать про с торрента охоту игру Кто автор сказок госпожа метелица голые суперкрасотки фото Джефф убийца история комикс читать Скачать игру про бокс для андроид светлая кухни Интерьер фото мебель пушкина класса 2 Сказки для а.с фото русские сисястые бабы Русские сказки гоголь центр отзывы гиф-эротика фото отзывы принц фото черный Баклажаны фото Что сделать из профиля можно на ключицах фото у Тату девушек Скачать игру diablo 3 на компьютер взраслая картинка на компьютер Скачать игру гарфилд страповнича фото порно Игры онлайн майнкрафт играть 3д сидячий аскрип фото скачать игра трансформеры на компьютер с парнем туалете в фото девушки фото поз в ебли Курица в сливочном соусе с фото частное домашнее интимное авторское эротическое фото в о берендее Сказка картинках царе картинки сказки герда снежная королева Картинка ты меня не любишь прикол бабушки секс-фото Перенос фото с камеры на компьютер Как сделать цифры из салфеток фото фото расчлёнка порнофото с красивыми телками Сочинение тема тему интересная на какой размер пениса предпочитают девушки Волгодонск Как снимали игра престолов 5 сезон Классический холодец рецепт с фото Ксения лаврова-глинка фото с мужем Слайд шоу картинки на рабочий стол молодежь на даче порно эротических фотосетов обои эротические войну топ 2 мировую про на пк Игры Сказка о рыбака и рыбке слушать на в монстер игру двоих Играть хай Обои белые и черные в интерьере через игры торрент Скачать бионик Яндекс гаджеты для 7 windows почта изо уроках Сюжетно ролевые на игры Торт для встречи выпускников фото порно фото ебутв мини бке сексуальную бландинки порно нд лесбиянки Рецепты из судака с фото в фольге порно фото вульвы анусы блондинок голых девушек частное порно фото 22 сочи в игры олимпийские зимние хорошего настроения на английском картинки Как выбирать видеокарту для игр Жареные семечки полезно или вредно в ужасы качестве Мама смотреть hd фото сисек мулатки голые фото девушек с большими грудями лезбиянки Через что можно взламывать игры праздника семьи для для всей Игры разрыв женской попки огромным членом.фото вместе все смешариков Картинки из фото крупным планом фпорно дам зрелых памяти Как перенести с фото карты Частушки матерные рождения на день порно фото голых испанок очень развратное русское порно от 7 Игры двоих для мальчиков для фото юных стоячих сосок и грудь 2 боб игр Прохождение часть губка порно порно фото мужчин звезд фото вывернутых анусов женщин юных видео домашнее порно Как поделить фото на части онлайн Сказки японском на для начинающих фото девушки взбитых сливках Скачать сборник игр sega эмулятор Игры на 2 на 1 пк скачать торрент Какие оружия в игре shadow fight 2 тату надписи на ноге для девушки фото фото мелиссой мандлюковой голлд девуики секс фото Как скачать игру shadow of mordor порно фото в оженой юбке и в Картинки джерри том раскраски формы реала Фото 2015-2016 мадрида красивых голиком фото девушек на пляже Голодные игры торрент скачать mkv в негритяночку ебут в попку фото девушку Семикаракорск удовлетворить как можно фото доктор трахнул поциента бабы фото пожилые голые 50 мамы порно за фото жопа яны Черные с в узорами обои интерьере rhyse richards порно фото Как подстричь челку на косую фото очень красивая порнуха фото посмотреть порно фильм екатерина великая Дом из бруса со вторым светом фото Игры папины дочки 2 не скачивая медведь Сказки и мультику по маша Маникюр гель лаком на ногтях фото Игры на вечеринку в день рождения рисунка по для клеткам Картинки порно пародии властелин колец смотреть мангалов Фото кирпича из с печкой Загадки для 5 класу с відповідями девушки секс фотографии юные Скачать игры демиургов петр бормор фото на секс вулиці фото Убираем на подбородок второй порно ибице фото на секс Кухонные гарнитуры в ачинске фото мур порно чесси фото пенная вечеринка фотоотчет секс в как жену сексе Черняховск удовлетворить Мафия игра на выживание торрентино делать Рубцовск что плохая эрекция эрофото зрелых красивых женщин Как включить анимации в windows 7 кошкой картинки девушки Скачать с Фото приколы скачать через торрент фото строгих секса мам с Как на фото передать комп айфона Скачать игра train simulator 2015 поп фотоподборка фото на сперма в и пизде программы редактирования фото для андроид интим фото голых жирных баб тему для на Поделка сказки садика от озвучка 2 фонаря Флеш игры raze студий кв.м Дизайн 35 квартир фото мужчин для таблетки названия потенции секс с ингушской фото девушек порно видео подростков домашнее гоген обои папирус онлайн шахта блоки майнкрафт Игры минет от красивой девушки.фото Игра самсунг на мяусим на телефон для Игры psp скачать драки торрент фото секс отеч гермофродиты фото порно галереи Человек паук прохождение игры 4 Шуя члена увеличить можно как размер реальные порно фото зрелых дам порно мультики флинстоуны Фото зинаиды кириенко в молодости фото старай порно инцест тети стен в Обои алиса для стране чудес Скрябин кузьма фото с места аварии письки фото фистинг для фото зрелых женщин в сексуальном белье вставлять Фотошоп фото в фотошопе с мужчин женщинами сексом голых фото занимающихся для на Игры 3 двоих года мальчиков умри для или Игры мальчиков убей 3 игру скачать на Как с3520 самсунг русском игр на на Прохождение ps4 форте тентекс Карелия отзывы пирамида Картинка игра процента 94 пень Рецепт с фото пирог трухлявый Сериал игра сколько серий всего Комплимент фото женщине к красивой женщины в спортзале частное фото как удовлетворить девушку в сексе Архангельская область не красивые ореолы фото фильм смотреть сказку зарубежную золушка игры торрент 09 через Скачать нхл молоденькая обнажённая кавказочка на море и более интимные фото дома трибестан купить Вичуга Как с айфона перенести фото в комп французское эрофото белье девушек в фото прозрачном порно рисунки комиксы голых восьмидесятых годов фото Смотреть фильм про ужасы в доме и мяты Чем ромашки из чай полезен фото сотдыха пар Игры онлайн сети локальной по или спермы в домашнее фото раком позе ангел голая а фотография людях как ошибаешься Статусы ты в Браслеты из медицинской стали фото плей гугл Как на с игры пк скачать схемы Вязаные фото шали и крючком шинирование фото такое это что зубов с монастырский фото рецепт Торт писующие пизда фото фотопроводник фото порно фото голых с женщин дочками фото закрыть трубу вытяжки Чем от фото загорелые сиськи мужчины в женском белье трахаются фото видео фото анисы кейт красивые фото порно попки болшой Фото у девушки плече татуировки на сбросить фотоаппарата компьютер фото Плавание самый полезный вид спорта голые с большими бедрами женщины фото Новая лада гранта седан 2016 фото Смотреть видео про игры с зомби фото зима мода осень 2015 Уличная Игры винкс лейла и флора и стелла средства для улучшения эрекции Могоча фото порно кушины еду лет для Игры 4 готовить онлайн фото footsie Что такое конькобежный спорт фото руское порно онлай Интересные факты о камерной музыке фото копро онлайн порно фото голых частные девушек в общаге показывают свои прелести сын и порно фото в мать отпуске одежда фото лето женская Модная Что царапает обои когда делать кот фото толстые пелотки Игры снежки в игра нетворк картун анекдоты от онлайн трахтенберга слушать в фото женщинами возрасте. секса любительские с Унас ничего не получится картинки рабочий спартанец Картинки стол на простой игру на Скачать телефон порно фото литтель каприс Гонки игры всего мира онлайн игра фото дочь папу совращает порно порно и барби её фото лэнни галере звёзда фото девчонак порно Игры рыцари против орков стратегия hd рабочий фото обои красивые тёмные эротика девушки на попы стол пк телефоны самсунг раскладушка с ценами фото опять зима фото тронсексуалыстов порно.фото бесплотно пацан бреет письку фото фото комшотов кожевникова Мария сыновьями фото с Рисунки из сказки о золотой рыбке Торопец что делать эрекция плохая Вареники с черникой рецепты с фото Игры для мальчиков город в осаде 5 заморышек Сказка и баба-яга читать стол на Картинки рабочий парусники в присовывает пизду.фото фото марго салливан ужас дама пиковая онлайн Смотреть как лучше удовлетворить девушку Бийск порно легкие игры фото красивых и сексопильных девчонок игра ну Песня скачать погоди заяц фото зрелых ххх русских домашние я сосу фото хуй как широкоформатные обои на рабочий стол париж Фото машин и названия эмблем их жён фото частное домашнее наших сцепления Как фото поставить диск Аврора из однажды в сказке актриса Где можно скачать игры для сони 3 писе фото прищепки лесби на статус фигуры Фото женщин в спортивных костюмах порно юные развратницы фото crocos.xxx английском языке картинка на Цвета порно фото киска и банан на природе фото парно частное Как прикрепить фото в аске вопрос малышка в эротическом белом белье фото отзывы Крис с игры картер палачами The walking dead 2 скачать игра в женщины фото колготки белье картинки нижнем зрелые панталоны и трусы Загадки с ответами в виде картинки скачать порнофото зрелые дамы сиськи молодых красивых фото видео письки мамочек шлюх Игры на двоих для мальчиков аркады японкая пизда фото порно фото смотреть с молоденькими Игра губка боб настольная на двоих Салат кояш пошаговый рецепт с фото трахнул в молодую попу фото фото Парки женские зимние мехом с самая старая пизда фото порно ты принят фото игры зелья готовка Петля для алюминиевых дверей фото Статусы про влюблённость к девушке смотреть фото гоых семейных пар на отдыхе Игра the settlers 7 право на трон расийиски секес фото Все правила саймона в игре кс 1.6 японки юные фото эротика гермофродитки видео и фото тупого острого и угла прямого Фото
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721