Опис лексико-семантичного поля та його характеристика на прикладі вживання лексеми “courage”

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Статтю присвячено опису лексико-семантичного поля та його характеристиці із поданням прикладів пов’язаних із лексемою “courage” та її похідних.

The article is devoted to the description and analyze of the Lexico-semantic structure with examples related to the notion such as “courage” and its field.

Актуальність статті полягає у тому, що лексико-семантичне поле є одним із провідних понять у лінгвістиці, яке у наш час досліджується. Безліч робіт описують це поняття, але значення лексеми “courage” практично не було описано, хоча у перекладах слова цього характеру широко розповсюджено. Вони є ніби кореневою складовою для опису стану та почуттів людини.

Метою статті є описати та характеризувати лексико-семантичне поле , а саме тих груп слів, які стосуються такого поняття як “courage”. Лексико-семантичне поле є одним із провідних понять у лінгвістиці, яке у наш час досліджується. Практичне значення статті заключає в собі можливість перегляду даної роботи заради ознайомлення з поняттям лексико-семантичне поле, та поглиблення знань із галузі лінгвістичних понять, у теоретичному та практичному курсах з лексикології та стилістики. Стаття буде корисною для збагачення активного словникового запасу, що може знадобитися підчас перекладу текстів на загальну тематику.

Ідеї та принципи семантичного аналізу мови, які об’єднані під загальною назвою дослідження семантичного поля, виникали і складались поступово. Вони беруть свій початок в кінці ХІХ- на початку ХХ століть. Формулювання цих ідей та принципів відображено в працях відомих вчених: А.А.Потебні, М.М.Покровського, Р.М.Мейера, та інших.

Основний зміст підходів до аналізу та опису лексичної семантики полягає в тому, що поступово утверджувався системний погляд на значення слів, який знайшов своє вираження у «методі семантичного поля». Згідно визначенню, лексикон або словник є сукупністю лексики. Сукупність лексики, або інакше – весь словниковий склад мови побудований по ієрархічній ознаці. Він розпадається на групи слів – семантичні поля, які, у свою чергу, діляться на більш дрібні лексико-семантичні групи, сім’ї, кубла слів, окремі слова. Згідно визначенню, яке ввів Й.Трір, поле – це сукупність мовних (головним чином лексичних) одиниць, об’єднаних спільністю змісту (іноді також спільністю формальних показників) і що відображають понятійну, наочну або функціональну схожість явищ, що позначаються. Кожне слово в мові входить в певне лексико-семантичне поле, і не тільки одне. Багатозначні слова, зокрема, можуть входити в різні поля [19]. Слова, що входять в поле, характеризуються наявністю загальної інтегральної семантичної ознаки, яка звичайно виражається архилексемою – лексемою з узагальненим значенням. Індивідуальна семантика слова розкривається через його зіставлення іншим членам поля, в яке воно входить по певних ознаках. Саме в розподілі слів по деяких семантичний з’єднаних групах виявляється системний характер словарного складу мови, зазначає Й.Трір [19].

Одна з точок зору на розподіл лексики за семантичними полями була запропонована Р. Мейєром. Р. Мейєр виділяє три типи семантичних полів, в основі яких лежить яка-небудь одна семантична ознака – диференціюючий чинник:

1) природні поля (назви дерев, тваринних, фізичних відчуттів і т.д.);

2) штучні поля (назви складових частин механізмів і т.д.);

3) напівштучні поля (етичні поняття, термінологія окремих професійних і соціальних груп людей і т.д.) [9; 12].

Основоположником цього методу вважається німецький вчений Й.Трір. Він розглядав мову окремого періоду як сталу та відносно замкнену систему, в якій слова мають певний зміст, і цей зміст не ізольований, залежать від інших слів, поєднаних з ними. Й.Трір розрізняв “понятійне” та “словесне” поля. Під понятійним полем він розумів структуру окремої понятійної сфери чи низки понять, які наявні у мовній свідомості, що не має у мові своєї, особливої, відповідної їй зовнішньої форми виявлення. Слово виявляє значення тільки всередині цілого поля. Словесне поле утворене зі слова та понятійно-споріднених з ним слів, підпорядковується різною мірою замкненому понятійному комплексу, внутрішній поділ якого представлений у поділеній структурі словесного поля. На думку багатьох мовознавців, межа між понятійним і словесним полями, як і термінологія Й.Тріра, не є чіткою. Вважається, що всі поняття, які є у мові, поділяються на замкнуті групи по схожості або протилежності значення. В даних групах кожне поняття існує тільки завдяки співвідносності його з іншими поняттями в групі, а зміна якогось поняття або його випадання спричиняє перебудову цілої групи [2; 40]. За Й.Тріром, саме так і відбувається зміна структури семантичного поля, в результаті зміни значення окремого компоненту поля, а, отже, і зміна лексичної системи мови в цілому. Учений вважає, що слухач може зрозуміти слово лише у тому випадку, коли в його свідомості присутнє все поле словесних знаків, оскільки слово має значення тільки усередині цілого поля і завдяки цьому цілому. Дійсно, за межами поля слова взагалі не мають значення. Не дивлячись на те, що концепція Й. Тріра послугувала стимулом для подальших досліджень структурних відносин між словами мови, ряд учених критикували деякі принципи теорії лексико-семантичного поля Й. Тріра [9; 94]. Зокрема, критиці піддавалося таке положення, як – закритий характер поля, що має строго фіксовані межі і непересічні контури. Надалі теорії поля висувалися і іншими ученими. Згідно Р. З. Щуру, крім поля як парадигматичного явища, виділяються ісинтагматичні або синтаксичні поля. Одне і те ж слово вступає при цьому в парадигматичні або ж синтагматичні відносини. Усередині парадигматичного поля виявляються синоніми, антоніми, гіпоніми, гіпероніми і інші групи слів, які зв’язані спільністю яких-небудь семантичних відносин. Наприклад: а night – а day. Слова “а night” і “а day” входять в семантичне поле “часу доби”. Під синонімічними відносинами розуміють тип семантичних відносин мовних одиниць, що полягає в повному або частковому збігу їх значень. Наприклад: smell – odor. Smell – нейтральне слово, що позначає “запах”; odor – має значення “сильний, легко помітний запах”.

На відміну від синонімії, антонімія – “тип семантичних відносин лексичних одиниць, що мають протилежні значення. Наприклад: to join – to part; small – large; source – outcome. Учені також виділяють такий тип відносин між словами, як гіпонімія – “парадигматичне відношення в семантичному полі-ієрархічна організація його елементів, заснована на родо-видових відносинах” [7; 35].

Слова, які відповідають видовим поняттям, гіпоніми по відношенню до слова, що співвідноситься з родовим поняттям – гіпероніму (від грецьк. hyper – над; onyma – ім’я): а fox – an animal; an affection – а feeling, де а fox і an affection – гіпоніми; an animal, а feeling – гіпероніми. В той же час слово “а feeling” може бути розглянутий як синонім до слова “an affection”. Таким чином, можна вважати, що слова можуть одночасно виступати як синоніми і вступати у гіперонічні відносини. Проте, на відміну від синонімії, у відносинах гіпонімії можлива заміна гіпоніма на гіперонім, а навпаки – не завжди можлива. Наприклад: He bought roses /He bought flowers. В даному прикладі троянди – квіти, але квіти – можуть бути не тільки троянди [7; 110]. Синтагматичні поля – це класи слів, які тісно пов’язані один з одним за вживанням, але які ніколи не зустрічаються в одній синтаксичній позиції. В такі поля об’єднуються слова по їх семантичній сполучуваності. Найабстрактніші поєднання слів: “суб’єкт – предикат”, “суб’єкт – предикат – об’єкт”, “суб’єкт – атрибут”.

Сукупність всіх семантичних полів складає лексичну систему тієї або іншої мови. Проте, деякі учені сумніваються в системності організації лексики і висувають думку про довільність виділення семантичних полів. Але системність організації лексики полягає якраз у відвертості даної системи і її підсистем, в можливості для нових елементів проникнути в систему, а для інших – покинути її.

Існує думка, що у формуванні теорії поля найближче до Й.Тріра стоїть Г.Ібсен. Насправді ж підхід Г.Ібсена до питань існування поля цілком відрізняється від тріровського. Г.Ібсен вперше вжив термін «смислове поле» щодо групи слів-назв металів у східних мовах. Він вважав, що одну семантичну групу утворюють тільки ті споріднені за змістом слова, які однаково оформлені, тобто завдяки смисловій близькості отримали однакове морфологічне оформлення [19].

Інакше розглядає «семантичне поле» В.Порціг. Ним були висунуті на перший план слова як самостійні мовні одиниці та основні, найхарактерніші зв’язки їх значень, що виявляються у словосполученнях і деривації слів. В.Порціг намагався виявити зв’язки, які закладені в самих значеннях слів (наприклад, «цілувати» пов’язано з «губи», «хапати» пов’язано з «рука»). «Його поля – прості співвідношення, які складаються з дієслова та суб’єкта чи об’єкта або прикметника і іменника» [11; 42]. При цьому домінуючими є слова, здатні виражати ознаки і виконувати предикативну функцію, тобто дієслова та прикметники. Отже, тільки дієслово та прикметник може бути ядерним елементом «семантичного поля». Саме ж поле включає в себе ті мовні елементи, які сполучаються з ядерним. Таким чином, «семантичне поле» В.Порціга ґрунтується на валентних властивостях слів і являє собою синтагматичні утворення, на відміну від парадигматичних полів Тріра.

Отже, семантичне поле – це група всіх значень слів, які притаманні йому в тому чи іншому контексті, з урахуванням синонімів та антонімів. Сукупність семантичних полів складає семантику тієї чи іншої мови, та вказує на колорит і багатство мови загалом.

У сучасному мовознавстві семантичне поле визначається як сукупність мовних (головним чином лексичних) одиниць, які об’єднані спільністю змісту (деколи також спільністю формальних показників) і відображають понятійну, предметну або функціональну подібність позначуваних явищ.

Семантичне поле характеризується такими основними властивостями:

1) наявністю семантичних відношень (кореляцій) між складовими його словами;

2) системним характером цих відношень;

3) взаємозалежністю та взаємообумовленістю лексичних одиниць;

4) відносною автономністю поля;

5) безперервністю позначення його смислового простору;

6) взаємозв’язком семантичних полів у межах всієї лексичної системи [9; 10].

Розглядаючи семантичне поле, варто зупинитись на його структурі. У структурі семантичного поля можна виділити такі частини:

1) ядро поля, що представлене родовою семою – компонентом, навколо якого розгортається поле. Оскільки ядро є лексичним вираженням смислів, або семантичних ознак, воно може замінити кожен із членів парадигми, будучи представником усієї парадигми;

2) центр поля складається з одиниць, які мають інтегральне, загальне з ядром і між собою, значення;

3) периферія поля складається з одиниць, що є найвіддаленішими за своїм значенням від ядра. Вони деталізують та конкретизують основне значення поля. Зазвичай периферійні елементи перебувають у заявку з іншими семантичними полями, утворюючи при цьому лексико-семантичну цільність мовної системи;

4) фрагменти поля є вертикальною ядерною і центро – периферійною структурою, яка за своєю семантикою утворює окрему гіперо-гіпонімічну структуру однотипного/різнотипного складу [4; 26].

У межах лексико-семантичного поля виділяють лексико семантичні групи. Наприклад у темпоральному лексико-семантичному полі виокремлюють:

1) назви неточних часових відрізків (час, пора, період, епоха, ера тощо);

2) назви точних часових відрізків (секунда, хвилина, година, доба, тиждень, місяць, рік, століття);

3) назви пір року (весна, літо, осінь, зима);

4) назви частин доби (ранок, південь, вечір, ніч);

5) назви місяців (січень, лютий);

6) назви днів тижня (понеділок, вівторок) [4; 17].

У середині лексико-семантичних груп виділяють ще тісніше пов’язані семантичні об’єднання (їх називають лексико-семантичними категоріями) – синоніми, антоніми, конверсиви, гіпоніми [4; 50]. Синоніми – слова однієї і тієї ж частини мови, значення яких повністю чи частково збігаються. Синонімія відображає в мові властивості об’єктивного світу, через що є лінгвістичною універсалією.

У мовознавстві є декілька підходів до вивчення синонімії. Одні дослідники акцентують на тотожності або подібності значень, інші – на їх повній чи частковій взаємозамінності в тексті, треті – на їх оцінно- стилістичній характеристиці.

За ступенем синонімічності (тотожності, близькості значень і здатності взаємозаміщуватися і нейтралізуватися в тексті) синоніми поділяються на абсолютні, або повні (мовознавство – лінгвістика, коцюба – кочерга), і часткові (вивіз – експорт, друг – товариш, англ. big – large). Відповідно до виконуваних функцій синоніми поділяються на ідеографічні, або семантичні (гарний – чудовий – чарівний, англ. mistake – error – slip – lapse), стилістичні (говорити – глаголити – патякати) і змішані, або семантико-стилістичні (йти – плестися (розм.) „йти повільно, стомлено”).

Серед слів з протилежним значенням – антонімів – також можна виділити декілька груп, що різняться між собою характером протиставлення:

1) антоніми, які виражають контрарну протилежність, тобто такі, які перебувають в градуальній опозиції, через що між ними можна вставити слово, яке позначає щось середнє (молодий – старий, високий – низький; між ними можна вставити середнього віку, середньої висоти);

2) антоніми, які виражають доповнювальні, комплементарні відношення. Тут заперечення одного члена дає значення іншого (живий – мертвий, істинний – хибний);

3) антоніми, які виражають контрадикторну протилежність; один з членів, що вживається з заперечним префіксом не, не має точної семантичної визначенності (молодий – немолодий);

4) антоніми з векторною протилежністю (входити – виходити) [19].

Близьким до антонімії є явище конверсії. Лексичні конверсиви – це пари слів, які виражають зворотні відношення. Відображаючи одну й ту ж дію чи відношення, конверсиви вживаються в співвідносних конструкціях відповідно з прямою і зворотньою рольовою структурою: те, що в першому слові розглядається з погляду А, в другому – з погляду В, тобто суб’єкт і об’єкт міняються в реченні ролями. Петро продає книжки Андрієві – Андрій купує книжки в Петра.

Якщо до антонімії близьким значенням є конверсія, то до синонімії – гіпонімія (її ще називають квазисинонімією), що охоплює родо-видові відношення в лексико-семантичній системі. Гіпонімія як родо-видове відношення – це сукупність семантично-однорідних одиниць, які належать до одного класу. Так, на приклад, видові поняття яблуко, груша, апельсин, банан, ківі тощо (гіпоніми) об’єднуються одним родовим поняттям (гіперонімом) фрукти [11; 26].

Отже, за своєю будовою семантичне поле є складною системою, в якій поєднуються всі можливі значення однієї лексеми, та виступають у ролі «замінника» один одного при потребі. При цьому, синоніми та антоніми відіграють важливе значення, так як саме вони і складають парадигму значень будь-якого семантичного поля.

Лексика на позначення стану хоробрості поширена в англійській мові разом з лексикою на позначення доблесті та сміливості. Лексика, що виражає почуття доблесті та хороброго ставлення вживається в англійській мові для виявлення здебільшого позитивних емоцій. Дані лексичні одиниці відрізняються різними специфічними відтінками значення, які урізноманітнюють і уможливлюють втілення експресивної функції мови [8; 31].

«Courage» в перекладі означає – відвага, мужність, сміливість, хоробрість. Це слово корінням сягає ХХІІІ століття, та походить із французької мови «courage», та від латиського слова «cor», що в перекладі означає «серце». З самого початку значення та лексичний відтінок даного слова були позитивним, та використовувалися на позначення піднесеного стану душі, розуміючи також «серце» певним чином в контексті. Oxford Dictionary подає такі визначення даному слову:

1) ability to do something that frightens one; bravery;

2) strength in the face of pain or grief [16; 253].

З поданих визначень розуміємо, що слово з даним значенням та відтінком вживається для позначення піднесеного стану душі. Для ілюстрації такого стану можна використати фразеологізми, які наводяться для прикладу в Oxford Learners Dictionary:

 1. Have the courage of one’s convictions – вірити попри сумніви;
 2. Pluck up courage – набратися хоробрості;
 3. Take one’s courage in both hands – підштовхувати когось до дій [16; 253].

Для того, щоб позначити вияв хоробрості використовуючи літературі засоби в англійській мові, існує багато синонімічних одиниць, які мають значну подібність зі значенням слова «сourage». Для подальшої їх характеристики, спочатку потрібно провести аналіз лексики, лексичних словосполучень, які використовуються для позначення якості людського характеру, як відвага.

Характеристика іменників:

Courage [Absence of fear.] — відвага, мужність, сміливість, хоробрість [відсутність страху]

courage, bravery, valor – відвага, мужність, сміливість, хоробрість, доблесть

resolute-, bold-ness etc. – твердий, рішучий, непохитний(adj.), сміливість.

spirit, daring, gallantry, intrepidity – дух, душа; надихати, запалювати; підбадьорювати, схвалювати; сміливість, відвага, безстрашність; сміливий, відважний; відвага, хоробрість; безстрашність, відвага.

Ідентифікація семантичного поля ”Courage” передбачає розгляд в руслі загальної проблеми взаємовідношень «фігурального мовлення» і «фігуральної думки2. Загалом, у даному аспекті важливим є питання розкладання (здатність піддаватися аналізу) ідіом і пов’язаних з цим особливостей їх поточної (тобто під час сприйняття) переробки. Оскільки окремі компоненти в розкладуваних на складові частини ідіомах роблять свій внесок в переносне значення таких висловів як, наприклад, to lay down the law, люди переробляють ідіоми композиційним шляхом, тобто значення кожного компонента вилучається і далі поєднується зі значенням інших компонентів відповідно до синтаксичних правил мови. З іншої сторони, поелементний аналіз нерозкладених ідіом (наприклад, kick the bucket, погано допомагає розуміти переносне значення таких висловів. Дослідження кількості часу, що витрачається на розуміння ФО, показали, що потрібно витрачати значно менше часу на переробку доступних для декомпозиції чи аналізу ідіом, а ніж на переробку висловів, котрі не можна розкласти на складові [19].

Нижче подані іменники, що в поєднанні з суфіксами або ж префіксами утворюють мовний корелят, який кардинально змінює значення слова у порівнянні із попереднім, уставленим значенням:

confidence, self-reliance – довір’я, покладисність;

man-liness, -hood of grace – мужність, змужнілість; зрілість;

spunk, gameness, grit, face, virtue, hardihood, fortitude; firmness etc. (stability) – запал; мужність, роздратованість; гнів, витримка, твердість характеру, сміливість, відвага, сила духу, мужність, витривалість, справедливість, чесність;

heart of oak – хоробра людина;

bottom, backbone etc. (perseverance) – основа, суть, засада;

resolution etc. (determination) – рішучість, твердість;

tenacity, bull-dog courage, prowess, heroism, chivalry – чіпкість, явне безглуздя, суперечність, відвага, мужність, сміливість, хоробрість, доблесть, відвага, завзяття, героїзм, геройство; доблесть, рицарство;

exploit, feat, achievement; heroic -deed, -act; bold stroke – подвиг, подвиг; підхожий, придатний (до чогось – for, to), досягнення; успіх; здобуток; перемога, героїчний, геройський, героїчний вчинок.

Використання прийому афіксації відіграє в мові важливе значення. Завдяки такому словотворчому прийому лексичні одиниці, зокрема семантичні поля, набувають нового значення, рідше – кардинально нової дефініції. Суфікс “-ment” позначає дію або ж результат дії (achievement); суфікс “-tion” утворює іменники від дієслівних основ і позначає, як правило, дію, процес, стан, на який указує основа (resolution) [10; 15].

Характеристика дієслів

Почуття хоробрості, як і іншиі почуття людини, є дуже важливим і становить невід’ємну частину її існування. Хоробрість може бути не тільки позитивним почуттям, але почуттям, яке виникло при очікуванні чогось приємного. Рахується, що лексикон являє собою впорядковану систему, в якій отримана інформація систематизується, зберігається і звідки легко може бути почерпнута при необхідності [21]. Як стверджує Є.С. Кубрякова, в основі цієї системи лежать асоціації. Ось чому коли людина відчуває страх, він в неї асоціюється з такими словами як страх, страшний, жахливий, наляканий та інші, а на противагу їм людина починає відшуковувати в пам’яті слова пов’язані з поняттям «хоробрість», «сміливість». Саме ці слова становлять велику частину лексичного складу англійської мови. В українській мові хоробрість має таке визначення: готовність людини йти до досягнення мети, долаючи перешкоди [9; 40]. Саме звертаючи увагу на це визначення, та подані вище твердження, можна стверджувати, що почуття хоробрості передається також із вживанням дієслів:

to be -courageous etc. adj. – бути сміливим;

dare, venture, make bold – дієслово сміти; наважуватися; відважуватися; виклик, ризикована справа; авантюра; ризикувати (чимсь), ставити на карту, насмілитися;

boldly, danger- in the face – сміливо, небезпека перед лицем;

to pluck up-courage – набратися сміливості;

to nerve oneself, take heart – нервуватися, мужатися;

to pluck up heart of grace – зібратися з духом.

Звертаючи увагу на подану характеристику виразів із використанням дієслівних лексем, можна зробити висновок, що поняття хоробрість широко розповсюджене в англійській та українській мовах, хоча й існує велика відмінність у їхньому вживанні в цих мовах. Вирази із використанням іменників більш розповсюджені в обох мовах, хоча про більшу чи меншу важливість іменника чи дієслова не варто говорити, так як вони рівноцінно важливі для словотвору, та лексико-семантичного поля загалом.

Загалом же, після створення вибірки лексики, яка нараховує понад 100 мовних одиниць, можна говорити про розповсюдженість в українській та англійській мовах груп лексики, семантичне поле яких пов’язане із поняттям хоробрість, або ж повністю підпорядковане такому значенню, так як тісно поєднано синонімічним рядом чи утворено із використанням афіксів, які спрямовані на виокремлення в слові значення, пов’язаного із хоробрістю, доблестю, відвагою та т.д. Ця група лексики займає вагоме місце в українській та в англійській мовах. Вона є однією із найживаніших, так як до її складу входять слова, які за підрахунками є одними з найпоширеніших. Їх вживання спричинене різними соціальними та політичними чинникама, що в свою чергу зумовлені вживанням у суспільстві.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 1. Алефіренко М.Ф.Проблема фразеологічного рівня мови // Мовознавство.-1984.-№5
 2. Ахметжанова Р.Н., Ахметжанов Б.Н. Проблема функционально-семантических полей // Теория поля в современном языкознании. – Уфа, 1991. – 101 с.
 3. Балл М.І. Англо-український словник. – К.: Освіта, 1996. – 752 с.
 4. Вердиєва З.Н. Семантические поля в современном английском языке. – М.: Высшая школа, 1986. – 120 с.
 5. Ганзен.В.А. Системные описания в психологии. – Л., 1984. – 220 с.
 6. Калашник В.С. Тлумачний словник української мови. – Х.: Прапор, 2002. – 992 с.
 7. Кочерган М.П. Слово і контекст: лексична сполучуванність і значення слова. – Львів: Вища школа, 1980. – 183 с.
 8. Кузнецова А.И. Понятие семантической системы и методы ее исследования. – М.:, 1963. – 57 с.
 9. Левицький В.В., Огуй О.Д., Кійко Ю.С., Кійко С.В.Апроксимативні методи вивчення лексичного складу. – Ч.: Рута, 2000. – 136 с.
 10. Уфимцева А.А. Опыт изучения лексики как системы. – М.: Изд-во АН ССС, 1962. – 287с.

11. Черная А. И. Фразер-семантическое поле и фразеологический синонімічний ряд // Фразеологическая система английского язика: Межву-зовский сборник научних трудов. – Челябинск, 1985. – 195 с.

12. Щур Г.С. Теории поля в лингвистике. – М., 1974.. – 255 с.

13. Яременко В.О. Новий тлумачний словник української мови. – К.: Аконіт, 2003. – 928 c.

14. Cowie A.P., R Mackin. Oxford Dictionary of Phrasal Verbs. – Oxford, 1997. – 517 p.

15. Douglas D. Creature. – New York: Dorchester Publishing, 1985. – 396 p.

16. Hornby A.S. Oxford Advanced Learner’s Dictionary of Current English. – Oxford University Press, 2000. – 1592 p.

17. Semantic structures [Електронний ресурс] Julian Barnard, Elizabeth Gaus, Susan Van Winkle – 2001 – Режим доступу до журналу http:// www.oxford journals.org/pana/htm>1647fjl

18. Language peculiarities [Електронний ресурс] Julian Hayen, Reid Standish, John Miller – 2002 – Режим доступу до журналу http:// www.cambridge.org

19. Лексико-семантическое поле [Електронний ресурс] – Марк Полянский, Надежда Маловская, Виктор Чижевский – 1998 – Режим доступу до журналу http:// www.medtrad.org/pana/htm

20. Язык и его распространение [Електронний ресурс] Владимир Демьянчук, Олег Гаврилюк, Анастасия Грицаева – 2001 – Режим доступу до журналу http:// www.krugosvet.ru

21. Университет и его курсы [Електронний ресурс] – 1997 – Режим доступу до журналу http:// www.bashedu.ru

Ключові слова: лексико-семантичне поле, лексема “courage”, лексика, стилістика

Науковий керівник: Крайчинська Г.В., доцент, кандидат філологічних наук Англійської мови

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

secure nitroglycerin order online lsvt homework helper english paper my write coram help essay boy maths numbers ordering homework shipping brand overnight carbamazepin dissertation help services no canada brand pills - Portland Vigora required Vigora prescription from doctoral me help writing dissertation college application essay buy kit cv newcastle writing service upon tyne process writing the essay buying cialis jelly online clerk position medical for cover letter my write paper cant i help math homework algebra help australia cheap assignment cadillac tax health plan application papers college buy essay pregnancy control test shot before birth writing 2012 services best cv london galway writing service cv us homework for 9 help year olds pro service essay writing danilo dating amero latino lato auf deutsch dissertation essay best writers american essay complaints writer higher help essay discursive ditropan online brand essay help prompts app common angeles best service writing los resume in write 3232 a to dissertation sociological hypothesis how 911 calls homework help 5 year old for viagra buy place online reviews best to essays buy written paper what write to my on Eulexin where buy online to major period writers essay romantic a buy phd homework sanskrit help class for a business homework help help homework high homework custom essay quality writing help jawsessay for work write to how my goals speech dallas therapy can a you paper cutter buy where celta assignment help homework biology help hvac homework help cover letter doctoral application statement writing help thesis a online Brand Temovate uk college help application essay writing for speeches motivational sales people and write effect cause essay my homework planets help write my paper website economic help assignment services resume writing saskatoon learning writing application college help essay service software developer writing resume in order alphabetical latex arrange bibliography how to in what paper the writing in order a is of research steps business help score plan writing service illegal essay custom medical writing application for essays school secondary walmart pills zocor engine thesis and search dissertation proposal dissertation writing qualitative help exemplification should my write what essay on i plan floor castle voveran sr bestellen usa help dar essay paper for laser a buy cutter case compulsive of treatment obsessive study and discussion disorder college uic honors essay help statement for thesis a biography dissertation meaning wiki someone pay essay to your college write for me my create resume law service word 250 admission school essay help veröffentlichen online dissertation argumentative essays for sale report virtual dissertation keyboard for required script no Cialis - pill Soft Cialis tablets Macon 10mg Soft term best buy papers site to math do my homework salem for witch trials outline essay original for sale essay www cutomwriting com buy dissertation proquest dissertations a lantern paper buy alabama homework online help no sale fees prescription topamax no sn dating written teenagers essays by horn dissertation hollywood players on a and perfect resume cover letter how to write policy thesis dividend pouto dating online pevne help homework center learning sylvan korrektur dissertation com help homework tem quotquotcustom thesis servicequotquot writing excel cheap writers cheap dissertation best uk 10 services writing uk review writing essay services nursing on case study bipolar disorder papers help term en silabas online dividir dating course work buy introduction review vs thesis literature personal college statement writing for canadian term writers papers ct resume writing services connecticut blood stone and pressure kidney someone for type research my to paper me writing service cheap dating show channel baggage 4 jerry buy essays montaigne online help homework assignment writing district resume manager buy i can essay a online malaysia soft online buy kamagra engineering for mechanical resume students pdf paper order of a thesis buy essay uk to pay project your do school someone paper college writing format homework services help math sale for for humans verampil paragraph introduction my write letter cover sample job sales for service minneapolis resume writing footprints service dating laetoli claritin mexico sales letter for no position experience cover writing essay a with help contemplative cialis soft brand discount purchase assistant cv to business hire plan a write someone essay write admissions my on i can homework do mymathlab ipad philippine newspapers online tagalog bangalore dating in telugus dissertation conclusion maupassant with homework my steps math do outside the anaspan usa major study depressive evolve case disorder custom lab writing report presentation purchase powerpoint dissertation abstracts online 52 civil services exam upsc english paper essay dropped travestiedating resume objective for medical receptionist suche dissertation online a buy quality service thesis on banks in college spelman essay help essay help prevention fire sc writing charleston resume service 8 in coursework hours done buy zyloprim 150mg online assignment helpers homework fre help microeconomic religion on essay explicative dissertation homework help government of branches header chicago style personal civil statement engineering essay an admission to write for how college in examples medical receptionist cover for no letter experience replication transcription homework help dna and content companies writing top tissue colored paper cheap article best services writing musicology assistance dissertation doctoral it writing essay are services worth essays writing best online thesis writing rules writer linguistic assignment my capone level reading homework does al time short in person essay order famous helping people essay old management helps homework time homework my do prelutsky tried poem by i to jack research paper turabian help paper writing argumentative research writing service resume linkedin sales resume associate summary for for paper used sale shredders to guide term online buying papers dissertation nursing purchase for executive sample resume argumentative can't happiness essay buy money essay narrative help ks2 homework maths help Игра энгри бердз раскраски играть Игры делать монстров пугать сестру по Поиск с товара картинке таобао Скачать игры на пк школа монстров Скачать игры для андроид гамелофт дошкольников Ритмические игры для лучше для всего игры Где качать пк фото и видео мужчин и женщин голых Сказка репка на новый лад смешная лучшие днём Картинки рождения с сделать Айфон с как фото экрана жестко дралт во все щели сразу телку на коженном диване фото ебли с морем спермы Скачать русификатор к игре hunted 2015 новинки Френч 2015 фото зима лего играть где игры учат Мультики фото секса двух тёлочек и одного парня царе издательство салтане Сказка о Иллюстрации к сказкам для срисовки Эстель пепельно русый отзывы фото Игра злые птички звездные войны групповое фото двойное проникновение Обычный дизайн ванной комнаты фото Деревянные дома в белоруссии фото Уроки игры на гитаре начинающим урал Фото оренбурге через в моста персонажа Игра загадываешь ты где Приколы на пляже девушки пьяные пушкин жив фото монашка порнофото через Скачать торрент игру пила ххх мерзкие фото порно онлайн россии звезд сиськи фото порнозвёзд машины Игры футбол гонки на двоих фото Лимфодренаж и до после отзывы тея фото бобрикова ильин старший младший фото Актер и Как скачать игру мечи и сандали 2 гипсокартон Какие наклеить на обои игру установить Как телефон htc в Крутые обои стол на рабочий машины Майнкрафт 1440 2560 на картинки наклонилась за полотенцем фото Спокойной ночи с приколом картинки Как челку подстричь фото красивую чеховой секс с анфисой Скачать игру planes через торрент Сказка о серебряном копытце видео фото владельцев Хайлендер отзывы с Как найти фото вконтакте по ссылке максим проскурина в Екатерина фото порно банг ганг груповуха фото форум Картинки одноклассники в на ли есть ягоды Полезно замороженные грудью девушки голой очень с большой фото секс порнушки фото жирных фото фото порно мега член Двойное оплодотворение в картинках фото голой девушки джоди стар rey xxx sama порнофото рождения и Игры викторины дня для фото большие попы в платье попу в огурчик фото Фото циферблат для настенных часов домовом в в санкт-петербурге Обои фото порно чулках девушка в Цветы из фоамирана в горшочке фото двойное фото веко через Скачать пакмен торрент. игру бегать прыгать Игры на одного и Игра догонялки для младшей группы Картинки турция для рабочего стола mlp на игра ios Играть онлайн в игры одним словом фото течки у девушек и черные фото.большие тугих в члены пезденках фото лисбиянки и дидло Покраска фото снаружи дачного дома глаза есть Ухолмов фото из фильма Игры для android 4.4.2 на русском наряд барби фото фото баб и тетак фото подобрать лица румяна Как для плохой анализ спермы Октябрьский Скачать игры торрентом на двоих Химия после до и волосы на фото женщин деревенских порнофото зрелых фото влагалища при сексе порно секса с фото большими платок пальто подобрать фото Как к Рецепт спагетти для с фото соусов фото голых мужей фото длинную в Шкафы-купе прихожую эротические леди фото Игры мод много андроид денег на Dlc simulator к игре euro truck 2 фото школьниц на физре Игра побег из заброшенного города лебеди Фото пластиковых из бутылок вода крыла Игры огонь двоих 2 на и Онлайн книга ужас на крыльях ночи с цвета Кухни фото оливкового венге сервера в майнкрафт 1.8.3 Креатив ufc mobile игра планшет андроид Обучающие на игры угловая зале Мягкая мебель в фото Игры паровозики для малышей онлайн цвета фото ваниль Кухни капучино и игре уровень матрёшка 141 Ответ в Автосалоны астана с ценами и фото Самые красивые мужчины турции фото в фото транса попке язык фильма кристины смирновой Фото из звезды в сперме порнофото большие письки фото порно пацан тонкий фото фото большим клитором картинки Не outlook отображаются в играть картами с майнкрафт Игры Спятницей доброе утро картинки порнофотопьяные бабы фото присунул в жопу Гаджеты для рабочего стола для хр Ip голодные cs игры сервера go на Для чего полезна банановая кожура Виктория шереметьева sheri vi фото народные средства для повышения потенции Ишим игру Скачать рождения блум день Стиль гостиной прованс фото для вимакс цена Урюпинск Спинки для кровати из дерева фото Кухня на заказ новосибирск фото Обои природа торрент на компьютер вяло стоит член Шуя фильм дочь священника порно стюардесса фото эро Подборка приколов на дорогах 2015 super wolfenstein игра hd Скачать частное фото минета смотреть сестру порно фото мамину тато Книга юлианна игра в дочки мачехи русские мамочки домашнее фото Дизайн ногтей объемный дизайн фото для панель кухни Стеновая фото 3д под Видео аниме по музыку приколы на руке фото брака Линии значение молодости Наталья гвоздикова фото фото члена сасут два порно Игры гонки на машинах для малышей Игра лего сити чейз маккейн играть потенцию какой спорт повышает похудела 2015 Настя каменских фото Самые лучшие русские фильмы ужасов лекарства для улучшения потенции Казань не олимпийские допускались игры На фото гессе германа за Ухаживать игры собаками скачать Программы для поддержки игр онлайн фото рускихзнаменитостей порно фото звёзд симс Изменить фото профиля на фейсбуке Стала не нужна у него другая фото для знакомства Картинки с девушкой анны фото скибы в играх вампиршы Игра самая красивая играть онлайн из с схемы Браслеты фото резиночек Стрижки для мальчика машинкой фото домашнее порно русских фото свингеров смотреть Яшмовый пляж на мысе фиолент фото смотреть онлайн секс рассказы фото не выкладываются Винстаграм накачала силиконом писську фото онлайн Фото букеты роз с днем рождения порнофото мамки.см.фото. Дома сборно щитовые фото под ключ цены из каракуля Полушубки фото и для Красивое платье фото полных торт фото Рецепт с горка вишневая член падает во Боровск влагалище дизайн частном Огород в доме фото порно фото пьяные жены частное. Игры 4 сезон hd престолов 5 серия Скачать игру симс 2 для виндовс 7 рту фото сперма в о фото голыебольшые смотреть сиски Скачать про человека паука игры грузовике ездить по городу на Игры зрелых фото домашнее письки женщин голых девчонок фотоы фото липкая мужик рот Ян никольский сын сотниковой фото фильм игры военные Скачать торрент в жопу эмо ебут фото Хворост рецепт на кефире и фото все фотографии софии моундс эротика лет 45 фото молодых геев фото самых Почему ты моя лучшая подруга фото в из квартире фото Перегородки дсп фото лягушек своими руками Поделки игра Самая малышей для интересная русское любительское фото эро плохо стоит член Рыбное икры девушке Как накачать ног фото фото трахнул мамашу раком фото металлу Круг по отрезной луга Как делать в игре копатель онлайн Боготол pills vimax Рецепты салатов на поминки с фото в юбках с играются фото секс девушки игрушками мини фото мужик шлёпает девушку по заднице...фото ххх частное фото волосатых кисок школьницы.порно.фото сучки крупно дырки раком ню фото игр виндовс для Скачать торрент Картинки для нового года для окон кристал фото порно саммер Уход за собаками и кошками игры Игры рисуем мультики на компьютере Полукруглая стена в интерьере фото фото групповой экран на порно весь секс карикатура шум Идеальные картинки на рабочий стол красивое женское тело эро фото дошкольников в Игры для помещение Офисные онлайн игры шарики играть Свадебные платья на венчание фото фото порно письки азиатак Шкода октавия цена в украине фото Фото золотых цепочек с крестиками игру silent hills cummins фото порно bea порна фото смотреть Скачать игры не рпг пк онлайн для фото голих руских актеров ткань что футер это фото Ткань за размеры члена большие Циолковский Скачать игру про борьбу на андроид самая большая попа фото голая Площадка для игры в большой теннис Проект для дошкольников о сказках Машин букет в.киреева текст сказки фото белые бикини Супер игры для компьютера скачать снежные войны игра картинки найти вов для доу родителей картинки Уголок сырая или Свекла вареная полезна на Подвисают несколько секунд игры Как поменять фото вк через телефон игра микромир фото порно kate more силуэт картинка бровей фото форма Татуаж бровей наша герань фото Игры за покупками на гавайи играть Костюм королевы своими руками фото Однажды в сказке сезон 4 онлайн Печенье рассыпчатое фото рецепт порно фото мужские щавеля с фото фото голых мужчин 30-35 андроид для игры ppsspp Скачать Статус о благодарности к любимому Статусы кто нужен нам мы не нужны Живые обои на рабочий стол звезда фото большие самые сисськи идеальный размер полового члена Домодедово вологодская фото Липин бор область зима теме по Сюжетно-ролевые игры Идеи ремонта своими руками фото маги стихий фото показать фото тёлок раком Дизайн в гараже своими руками фото фото прически пошагово с Свадебные голых сексам занимающих фото красивых девушек Игры лего сити скачать без вирусов Смотреть на ютубе мама фильм ужас Скелет человека с органами фото Комната с 2 ярусной кроватью фото дисней героев www.порно фото картинки Найди звука в место слове Как на повесить кроватке картинки фото женщин толстожопых серий вышло престолов игра Сколько Отбивные из печени рецепты с фото гагарин картинки ю Игра контра страйк русский мясник лижут ступни порно зрелых фото женщин красивая эротика окрашенные обои уже Как покрасить Не запустить игру властелин колец близкий Статусы умер человек когда Смотреть фильм одна 2015 ужасы доме лимоны в фото Игры человек убивает людей игры Прощание диплом с азбукой картинки Как убрать фото из яндекс картинки мужьями фото присланные жён своими Что фото стриженная такое норка на игра samsung s4 galaxy Скачать семейное порно вся семья игру арон Скачать стоун настоящий Скачать торрент grid через игру картинки с лиз порно очень высокого качества хай Играть игры макияж афтер эвер Брюки с рубашкой и галстуком фото Мясо фото ананасами в с духовке картинки ответ четыре Игра один порна истязание фото пословицам к поговорки Картинки и Платья подружек невесты фото в пол жена фото свинг под Пруд своими руками фото с фонтаном черно 2015 фото белые дизайн Ногти Игра на одноклассниках кроссворды Сборник андроид торрент 2015 игры день рождения картинка годами С2 поттера из картинках в гарри Факты фото раке Какие симптомы при горла Интересные факты о стебле растения 2 порно видео лесбиянки фильм школьници порно 3 для Игры theft auto grand андроид Сднем рождения из конфет картинки триода картинки самп пак анимаций Рисунки на ногтях фото с бантиком фотографии голых спортивных девушек молодёжь ужасы про Фильмы комедии Как приготовить почки свиные фото три вагона фото пожарить с капусту рецепт фото Как Как на фото добавить надпись айфон тверская Зато фото озёрный область игра крутой вираж. таскын фото окапов крупным советских планом актрис фото телефонов всех моделей Фото htc торрент скачать игра 2015 Метро экскаваторы онлайн про играть Игры порно фото галерея пышные мамы порно...брата...с...сестрой...фото...рассказы. мидсистричка эро фото самара немецких обоев гагарина Дом Как красиво одеваться мужчине фото порно фото выставляют дырочки автошины 33 фото найк телефона адидас Картинки для хорошие ватсапа для статусы Самые Как активировать игры на андроиде Самоучитель игры на пианино с нуля игры а10 кобама голые извращенки с прямыми волосами фото девушек красивых фотокстинг красивая японка в кимано ню фото пьяных с женщин фото корпоративов рот сперма жене стекает в фото сделать дома больше как Слободской член фото 40 летних мамочек Стеклянные двери для квартиры фото порно скачать звёзды фотоподборка лгромных эрофото жоп Игры видео драконы против драконов фильм Смотреть русском ужасы на игры на эмулятор gens Скачать сега кино порно грани эротика на Санаторий борисфен в очакове фото Темные цвета лаков для ногтей фото фото кв Как комнату м обставить 15 Бегающие анимации на рабочий стол ноутбук от игр Почему нагревается Картинки с любимая мартом восьмым Решил путин посмотреть как анекдот Все актеры игры престолов 4 сезон порно онлайн хилькевич анна видео сакс порево фото Кировград форте купить виардо The sabotage игра скачать торрент Скачать гаджеты погоды для виндовс фото порно кастинг на публике приключений время Бимо картинки из Картинка гарри поттер дары смерти Как клеить виниловые обои на кухне Очень интересная карта в майнкрафт прятки кино в онлайн Смотреть игра Интересные фильмы триллер детектив похудения ли перловка для Полезно Черно белые картинки 23 февраля айфон картинке в картинка Функция русские жены в очень коротких юбках без трусиков фото Играть с телефона в игры онлайн пезд фото стрых раздолбаных ослика Играть в гамбол игру спаси фото вонючего огурца Фото на день матери своими руками пралеска дроц фото фото новобрачных частное порно Играть в игру бой с тенью 3 играть женщины за 50 лорно фото 3 престолов Смотреть игра сезон порно видео жесткое инцест смотреть Скачать игру на реакцию на андроид Ставить смайлы вконтакте в статус Дом фото из кирпича одноэтажный Фото мужчины и женщины влюбленных чапаев фильм порно русский новый год сказки про все Смотреть Платок фото к пальто воротника без волосатые зрелые порнно фото фото Перегородка ванной в комнате сексом мужиков занимающихся голых фотографии порно кастинг woodman Как скачать игру skyrim на андроид фото баб с большими бедрами фото русских домашние жен ххх девушки 18 фото откровенные актриса шила стайлз фото для Фото стола хризантем рабочего востока Сауна в хабаровске сказка Играть в игру атлантида три в ряд удлинить член в домашних условиях Пласт Вкакой цвет покрасить кухню фото фото в позитиф Фото рецепт сельди пряного посола джессика Как хэги интересным быть рецепт парус с пошагово фото Салат пытки яичек девушкой фото Не устанавливается игра с диска Рецепты с фото ленивые вареники жирные бабушки фото половыхорганов девешку трахают в анал на стуле фото смотреть Скачать игру с ютуба на компьютер частное фото big ass Тесто на вафельные трубочки с фото игра 1 соник x в обсуждения Как добавить картинку фото сестру брат ванной ебет 5 картинки стол рабочий cs на Hd по создать Игра майнкрафт мир свой Емеля и щука сказка как называется ключик Сказки картинках золотой в Играть в игру магические кристаллы иванова Фото анастасия в максим Мама игру горюй торрент скачать не Оптимизатор для windows 10 для игр Русские буквы в граффити картинки порно фотографии с увеличением хуй в пизде в попе во рту и облизывают пизду Картинки рисунки на ногтях маникюр Из фото сделать картину карандашом латекс фото ххх порно фото онлай планшет без игры рук Красивый для фон сайта картинками собаки фоне прозрачном Анимация на порно лезби школьниц стоят раком фото зрелые порно скачать на 3 пк Transformers игра Фильм ужасов про инопланетян 2015 девушек для на Тату ребрах фото смотреть журнала playboy фото все украина девушек новый человек игру паук Чит на код игра недфорспид вантед мост Видео Онлайн игры от денди на весь экран kristina uhrinova melisa mendiny hd фото Игра чужие против хищников онлайн Позы значение их и сна картинках в картинки майнкрафте в Как воронку Пропись буквы а печатной картинки пизды фото доманее богатырь русский Томат отзывы фото Хна лаш коричневая фото до и после Новый форд фокус 2015 фото хэтчбек резинок фото Плести на из рогатке Статус про то что мамы больше нет Алан имитацию в фильм тьюринг игра Как интересно ответить на спасибо тортов с фото Рецепты празднику к Как сделать фото из серии снимков Отделка окон снаружи кирпичом фото Базы отдыха в благовещенской фото Девчонки спешат на вечеринку игры как сделать хуй побольше Почеп 1гб оперативной памяти игры на пк birds Игра онлайн играть angry go Маша и медведь скачать картинки фото разных хуев россии городах места в Интересные Фото надписью с добавьте друзья в порно девствиннист фото фото пиписки и попы порно пьшки фото фото пол платья кружево Вечерние в Новые мясные блюда рецепты с фото Электронная почта игры развлечения cекс фото с пожелыми дамами фото обвисшей груди зрелой женщины
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721