ОЛЬГА КОБИЛЯНСЬКА – НОВАТОР У ПРОСТОРІ ЖІНОЧОЇ ПРОЗИ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті розглядається новаторство О. Кобилянської у просторі жіночої прози, зроблено спроби окреслити особливості зображення образу жінки у творчості письменниці та охарактеризувати основні риси феномену жіночого письма в царині української літератури.

Ключові слова: фемінізм, феміністичний рух, неоромантизм, психологічний реалізм, модернізм, емансипація.

The article deals with O. Kobylianska’s innovation in feminine prose. The attempts to outline the peculiarities of the depiction of the image of a woman in Kobylianska’s works and to characterize the main features of the phenomenon of feminine writing in Ukrainian literature have also been made.

Key words: feminism, feminist movement, neoromanticism, psychological realism, modernism, emancipation.

Ольга Кобилянська належить до тих митців, хто своєю творчістю увійшов в історію вітчизняної балетристики назавжди. Сучасне літературознавство відводить їй місце одного з перших українських авторів-модерністів, художні здобутки якого засвідчили європейський рівень української літератури кінця ХІХ – початку ХХ століть. В різних аспектах творча спадщина письменниці досліджена у працях багатьох критиків. Однак новаторство О. Кобилянської у просторі жіночої прози відкриває можливості нових прочитань її творчого доробку.

Актуальність дослідження новаторства О. Кобилянської у просторі жіночої прози полягає в тому, що ця тема недостатньо вивчена у літературі. Так, висвітленням цієї проблеми займалися дослідники Л. Білецький, В. Вознюк, О. Грицай, І. Дзюба, Л. Луців. Але проблема новаторства письменниці у жіночій потребуює більш глибокого аналізу та вивчення, тож досить актуальним буде звернутися до основних питань, порушених у творах письменниці.

Мета роботи дослідити авторський стиль О. Кобилянської, окреслити основні новаторські засоби, використані письменницею. Звідси випливають такі завдання:

– виявити новаторство письменниці у жіночій прозі;

– розкрити особливості зображення образу жінки у творчості письменниці;

– з’ясувати феномен жіночого письма в царині української літератури.

З іменем О. Кобилянської в українській прозі пов’язане опра­цювання нової теми – долі освіченої дівчини, яка не може зми­ритися з бездуховністю міщанського середовища. Кожен твір пись­менниці вражає поетичністю, витонченістю й глибиною зображен­ня характерів, особливо жіночих. За це дослідники літератури називають її твори енциклопедією жіночої душі. Ольга Кобилянська – це письменниця глибоких душевних переживань, напруженої думки, ліричних настроїв. Вона виступила як прозаїк-новатор.

„Серед  сузір’я імен талановитих митців кінця XIX – початку XX століть яскравою зіркою виділяється ім’я О. Кобилянської – автора численних новел і повістей, новаторських і змістом, і формою. Не сприйнявши традицій побутовізму та описовості, що панували в українській народницькій прозі, письменниця вибудовує власну естетичну, художню систему, в якій домінуючими напрямами є неоромантизм і психологічний реалізм, широко вводяться елементи ліричного імпресіонізму та символізму. В центрі уваги творів – психологія індивідуальності окремої людини. І вже потім індивідуальний портрет людини відіб’є в собі риси суспільства чи всесвіту” [10, с. 345]. Вона – Ольга Кобилянська, – письменниця, котра освітлила нові сторони літературної майстерності, вона – авторка творів: „Людина”, „Царівна”, „Земля”, „В неділю рано зілля копала”, „Некультурна”, „Через кладку” та багатьох інших, які стали класикою української літератури. Творчість О. Кобилянської вирізняється багатогранністю, оглядом широкого спектру всезагальних проблем людства, але все ж таки одне з важливих місць у прозі письменниці посідає опозиція чоловічого й жіночого, що конкретизується в зіткненні феміністичних ідей з патріархальною традицією.

Ольга Кобилянська жваво цікавилася й переймалася проблемами жіноцтва, свідчення чому – її твори, де тема емансипації й жіночого самовдосконалення та самовираження майже наскрізна. У творчості Ольги Кобилянської постала ціла галерея нових жіночих образів, які в своїй сукупності є складною формою відображення й вираження думок, прагнень і почуттів письменниці, що вдумливо ставилася до життя, всюди шукаючи гармонії та втілення вищих ідеалів краси. Героїні Ольги Кобилянської часто є проекціями її власного „я”, доповненими й великою мірою ідеалізованими. Письменниця передусім сама була однією з тих „нових жінок”, які хоча й не заперечували цілком шлюбну інституцію, проте сенс свого життя вбачали не лише в завоюванні чоловічих сердець, а прагнули нарівні з ними здобути гарну освіту, віднайти й зреалізувати себе в суспільно-корисній діяльності, щоб осягнути незалежне становище. Для патріархальної свідомості такі погляди на життя межували з аморальністю; щоб відновити порушену гармонію, потрібні були також і „нові чоловіки”, які б зрозуміли й підтримали жіночі починання. Ці мотиви притаманні багатьом творам Кобилянської, але найчіткіше вищезгадані концепції простежуються у трьох повістях – „Людина”, „Царівна” й „Через кладку”, що поступово розкривають еволюцію поглядів їх авторки на так зване „жіноче питання” .

Кожній жінці-літераторці притаманний неповторний, індивідуальний авторський стиль, але існує низка його творчих ознак, які варто об’єднати не за тематикою або жанром, а за ідейними першоджерелами, викликаними типовими приватними прагненнями та інтимними хвилюваннями. Жінки-письменниці, здається, часто гостріше відчували застійність літературного процесу й усієї духовної атмосфери так само, як і необхідність ціннісної переорієнтації. Вони були незрідка сміливіші й радикальніші чоловіків, хоча на жінок сильніше тисли патріархальні обмеження й табу .

Людина завжди шукала витоки приватних проблем, прагнула до самореалізації, до відкриття духовних таємниць, до розуміння причинно-наслідкових звязків у світі, що оточував її. З-під пера письменників з’являлися романи, повісті, оповідання тощо – скарбниці відповідей на питання, які хвилювали тих, хто був не байдужим до психологічних аспектів людського життя. Та чи розмежовувались інтереси індивідів на жіночі та чоловічі? Безумовно, і, на жаль, протягом багатьох віків чоловіча стать була домінуючою в літературному авторстві.

Імена авторок-жінок рідко згадувались на початку літературного процесу, причиною чого був статус жінки-берегині домашнього вогнища. Протягом століть письменники показували суто чоловічий погляд на світ, намагаючись у своїх творах зобразити психологію представниць прекрасної статі, але далеко не завжди могли зробити це повноцінно, різнобічно, органічно. Створення типових образів матерів, дочок, коханих приховувало жіночі таланти, нівелювало оригінальні особистісні риси.

Таким чином ми підійшли до розгляду однієї з провідних тем                      О. Кобилянської – теми жінки, а саме: жінки-інтелігентки. Від „Людини” (1894) через „Царівну” (1896), „Valse melancoligue” (1898), „Ніобу” (1906), „Через кладку (1912), „За ситуаціями” (1913) та інші повісті й новели вона проходить червоною ниткою крізь усю художню спадщину письменниці. Саме від розробки цієї болючої, соціально гострої на той час теми почалося вторгнення юної О. Кобилянської в реальне життя. Вперше ця тема могутньо зазвучала в творчості Т. Шевченка і Марка Вовчка. Вони писали про тяжку долю жінки-кріпачки, жінки-матері. О. Кобилянська знала й високо цінувала твори цих велетів нашої літератури, спиралася на їхній досвід, але об’єктом свого художнього дослідження обрала головно жінку-інтелігентку з нижчих суспільних верств, жінку, яка терпіла не від давнього „кріпацького” лиха, а від сьогочасного – соціального і родинно-побутового, її жінки – здебільшого вихідці з незаможних або малозабезпечених родин, прагнуть вирватися із заскорузлого, ретроградного середовища, здобути освіту, а отже – незалежність, рівноправність із чоловіками, розвинути свою духовну силу, стати корисними народові і суспільству. Твори цього циклу, зокрема повісті „Людина” і “Царівна”, виникли значною мірою під впливом ідей феміністичного руху, що ставив своїм завданням розкріпостити жінку, зрівняти її в правах з чоловіком, відкрити перед нею можливість культурно розвиватися. Саме тому він мав прогресивне значення, оскільки ставив наболілі питання соціального і морально-етичного становища жінки, спонукав задуматися над ними, дав могутній поштовх для їхнього висвітлення в публіцистиці, художній літературі (І. Франко, М. Павлик,             Н. Кобринська, Уляна Кравченко, О. Кобилянська, Є. Ярошинська та ін.).

Довгий і складний шлях пройшла О. Кобилянська як письменниця. Протягом півстоліття виступала вона в літературі, відображаючи життя народу в його різноманітних виявах, духовні прагнення інтелігенції, малюючи природу рідного краю. Письменниця утверджувалась в українській літературі поступово, в процесі переходу з німецької на українську мову, опанування художніх традицій народу, реалістичного методу. Художньо осмислюючи життєвий матеріал, що був їй найбільше відомий,                      О. Кобилянська створила цілу галерею образів із середовища інтелігенції, втіливши в них свої погляди на соціальні й морально-етичні проблеми часу.

Безперечною заслугою письменниці є те, що вона однією з перших в українській літературі змалювала образи жінок-інтелігенток, яким притаманні вищі духовні інтереси, прагнення вирватись із тенет буденщини, духовного рабства. Звеличуючи людину, зокрема жінку, показуючи її високі духовні поривання, О. Кобилянська утверджувала передові погляди на життя.

Поглиблення й розширення світогляду О. Кобилянської зумовило її звернення до життя селянства. Письменниця розкривала його крізь призму складних психологічних, морально-етичних переживань героїв. У творах з життя села, насамперед у повісті „Земля”, особливо яскраво виявилось художнє новаторство письменниці, глибина її психологічного аналізу, який давав змогу розкривати соціальну зумовленість психології людини, передавати найтонші порухи її душі. За манерою письма О. Кобилянська – в період зрілості її таланту – виступає визначним художником слова нової соціально-психологічної школи, репрезентованої в українській літературі кінця XIX – початку XX століття іменами М. Коцюбинського, В. Стефаника, Марка Черемшини, Л. Мартовича, С. Васильченка та ін. Саме ці новаторські риси прози письменниці мала на увазі Леся Українка, коли у статті „Малорусские писатели на Буковине” зауважувала, що О. Кобилянська – „наследница Федьковича по таланту, но не продолжательница его манеры” [5, с. 5]. Реалізм О. Кобилянської збагачувався романтизмом („Некультурна”, „Битва”, „В неділю рано зілля копала…” та ін.), він був далеким від етнографічно-побутового реалізму письменників народницького напряму, спирався на досягнення світової художньої думки.

Під благотворним впливом європейської культури О. Кобилянська пройшла шлях від неоромантизму до експресіонізму. Особливу роль у цьому зіграло захоплення ідеями Ніцше, з якими окремі сучасні літературознавці пов’язують формування українського модерну, для письменниці вони були особливо близькими, адже головним об’єктом її дослідження було людське єство із загостреним відчуттям прекрасного і потворного.

Письменниця виявила високу художню майстерність і в малих оповідних жанрах, і в широких повістевих формах. Проза О. Кобилянської в її кращих зразках – високоінтелектуальна, в ній відбилися ідейні й художні пошуки світової літератури кінця XIX – початку XX століття, складовою частиною якої є українська література.

Отож, Ольга Кобилянська як представниця нової генерації, зробила спробу зруйнувати панівну ідеологію в сфері культури. Завдячуючи її діяльності, в українську літературу проникали такі форми й структури європейського творчого досвіду, як інтелектуальна, індивідуальна і культурна рефлексії, міфологічні форми неофольклоризму, символізм та елементи психоаналізу, – ті елементи, які згодом дозволять молодшим письменникам модернізувати, осучаснити українську літературу у 10 – 20-х роках ХХ століття.

ЛІТЕРАТУРА:

 1. Білецький Л. Три сильветки. Марко Вовчок ― Ольга Кобилянська ― Леся Українка / Л. Білецький. – Вінніпеґ – 1951. – 127 с.
 2. Білоус Н. Феміністична проблематика прози  Ольги Кобилянської / Н. Білоус // Українська мова і література в школі. – 1999. – №1. – С. 36 – 38.
 3. Вознюк В. Про Ольгу Кобилянську: Нові матеріали. Роздуми. Знахідки / В. Вознюк. – К.: Дніпро, 1983.– 183 с.
 4. Гаврилюк О. Тема духовного розкріпачення жінки у творчості О. Кобилянської / О. Гаврилюк // Дивослово. – 2006. – №4 – С. 15 – 18.
 5. Грицай О. Ольга Кобилянська. З приводу 35-тих роковин літературної праці / О. Грицай – Чернівці, 1992. – 15 с.
 6. Гундорова Т. Неоромантичні тенденції творчості О. Кобилянської  (До 125-річчя з дня народження) /                Т. Гундорова // Радянське літературознавство. –1988. – №11. – С. 32 – 42.
 7. Демченко І. Особливості поетики Ольги Кобилянської / І. Демченко. – К.: Твім інтер, 2001. – 208 с.
 8. Денисюк І. Розвиток української малої прози ХІХ – поч. ХХ ст. / І. Денисюк – К.: Вища школа, 1981. – 215 с.
 9. Дзюба І. Читаючи Кобилянську (кілька зіставлень) / І. Дзюба // Українська мова і література в школі. – 1986. – №2. – С. 20 – 27.
 10. Кобилянська О. Слова зворушеного серця. Щоденники. Автобіографії. Листи. Статті та спогади /                    О. Кобилянська. ― К.: Дніпро, 1982. – 359 с.
 11. Луців Л. Природа О. Кобилянської / Л. Луців // Літературно-науковий вісник. 1930. Кнг. 10.
 12. Погребенник В. Золоте пасмо художньої прози Ольги Кобилянської / В. Погребенник // Кобилянська О. Людина. – К., 2000. – С. 5 – 14.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

one clomid only follicle on medical coding billing for skills resume and writing resume same day service nj services resume writing australia writing services resume intellectual property on dissertation law case disorder evolve thyroid study order secure online copegus gcse coursework with help essay help admissions liberty university mca assignment help letter preparation cover school homework history help reviews papers superior mechanical letter cover draftsman sample for personal degree statement masters sample of warm essay essay the as body art a portrait essay statement personal for college applications best 400 to mg tablets buy pletal 150mg in buy usa mestinon and writing thesis assignment pdf to need assignment i my do help in - Gainesville buying europe LIV.52 prescription without Drops LIV.52 Drops review help assignment uk ancient the theme on and chinese indian philosophy essay residential marketing plan term online papers posting eating thesis disorder representative cover for letter cv medical coursework professional help psychology phd dissertation newspapers online historical black border la essay history mexicana chicana mujer latina between nycdoe help homework help language coursework level english a history dissertation writing uk best service level criminal example letter entry english investigator essay of cover pig dissertation lamb sparknotes upon roast a charles statement help writing need thesis my topics for curriculum teacher for 9th graders essay vitae do have cover letter a to resumes have good writing help essay online a need java programming with help assignment Careprost free shipping Denton prescription with Drop Drop echeck - Careprost worldwide non buy topology homework help on essay shakespeare does long to write how school statement a for med take it personal newspapers online lankan sri eating disorder pica essays on order online resume montreal for statement buy uni personal drug essays conspiracy 5000 word essay 100 mg pletal price writing based literature dissertation a sales resume great for objectives accounts essaywriters for sale can who resume me my for write international abstracts dissertation doctoral geography coursework gcse with help online dissertation verlag help zurich ill homework lake help live number line milwaukee homework help in 1b homework algebra help helpline nbc10 homework my how do degree after my name write i term soccer paper what cant money buy report book paper guide writing term writing london best service resume online school essays of for examples medical secondary writing pa services resume pittsburgh online zagradotryad dating paper services editing nifedipin without prescription mg 5 online papers egypt news online written you essays have for essay college buy book online modern best essay editing services mba moir kokko virtue dating petri help a view bridge the essay from def dissertation viva purchase dissertation a essay about the louisiana questions purchase working nj papers online finance homework help with an of essay in arguments order for buy writer ipad resume help homework chem organic maid help of writing speech a i honor need application good level to how write a essay phd profile v phd c phd resume help essays with sociology thesis discussion and phd conclusion leave should from paternity fathers work get school science homework help middle research paper appendix photo paper cheap shower products baby college video service essay application online essay application help college examples cover purchaser letter on waste essays 1433 food stem plot help and leaf homework fall what causes allergies helpful or homework not writing 2011 best chicago resume services medication aralen transition essay in help homework simile disorders mental articles on report a write me book for helpers homework hp sales cover representative experience letter for no thesis phd library british custom case purchase study cv service edinburgh writing for studies resources social homework help statement sylvia by for thesis metaphors how thesis in phd many words a lesebuch klasse online dating 1 homework with help sciece free write help to cv a months purchase 6 a dissertation cv free writing services manager hiring tips resume how validator write in jsf to custom ms jackson service resume writing in professional polsterwelt dating kabs online online writing best resume services reports medical resume receptionist for sample office a need i statment help writing thesis in essay problem nepal unemployment pit fire plans photos paver pictures homework area and help perimeter writing usa professional services cv writing free help help paper mario super with essay college custom disorder mental thesis about the metamorphosis written essays ks3 english sats essay institute papers 2012 art example application essay ppt writing cross merger and case acquisition border study south online virility pills africa buy vp-rx professional mn writing resume service services uk nottingham dissertation a research want paper buy to of butterflies the time in essay the disorder examples bipolar case 1 study essay editing service online dating huy le hinh anh style dissertation thesis only degree by phd resume best writing sacramento professional services icon essay help writing letter a help online mission lds papers me making extremely tired flagyl write my essay admissions for college essay a application writing an custom essay service uk can homework do help me my you dating crtani online pinokio na srpskom essay delegation nursing essaywriters.net for sale essay benjamin franklin uk order essay doctoral economics thesis about essay love feelings essay research service help report book with a order get to maxaquin without prescription where prescription aids sleeping member at login dating succeed uk statistical services dissertation applications j2ee thesis and dissertation on ireland buy thesis help nrotc scholarship essay term custom service paper essay outline help human with trafficking for writing in usa companies online jonkman phd ph d dissertation assistance write my paper do cheap really papers buy application service essay college to start how civil essay rights on custom size paper interaction zolpidem buspar objectives sales great for resume anxiety disorder case study generalised story life how my write to pharmacovigilance in bangalore dating salary papers online law 7 page custom writing service your college writing essay help essay cooking in singapore symmetrel essay student help nurse abstracts online ondisc dissertation resume for words writing buy виктория сериал 2016 смотреть онлайн фотографии 30 звёзд порно за смотреть порно карлики молодые красивые фото майки и трусики фото сборка жениских кисок попки голинкие фото в фото минет прямом эфире голых негров фото офисе в порнофильм молодых порно скачать смотреть фото девушек голых писки порночисто фото фото экземе раздвинуты ноги фото кожаной девушки одежде в блестящей фотографии порно фото малых половых губ красивых девушек Набор кольцо и серьги золотые фото частное эро фото пожилых женщин порно фото сайт мужчина суёт себе в попу предметы фото нечайный секс сына мамой порно фото рассказ с девушкой фото симпатичной секс в порно фото студенток леггинсах смотреть своя игра последние выпуски актеры сериала игра престолов женская вагина из чего состоит фото самая большая фото галерея голых девушек электрощитовая обои фото фотосессии erica campbell картинка адай порно фото разъёбанная пизда порно немецкие исторические фильмы частное фото пышки сосут одетых девушек фотоэротика зреых домашних фото мам новую со старой на машины 2016 как номера оставить фото порна сперма звезд качественные порно фото попой с большой индианки фото юффие юлан порно звезда фотосет фото порно блондинак картинки карандашом розы для начинающих фото вагина порно старая порно фото жесткое анал способы улучшения потенции Энгельс фото на пляже в парни трусах смотреть фильмы боевики 2015 ст 392 тк рф с комментариями 2016 тепло холод гдз 4 класс математика дорофеев миракова бука порно секс очень сильно жесткий фото хентай фотогалереи женщин в пыток женщины и мальчики фото фото фото шлюх citadele интернет банк между братом с только куник фото естрой и члены фото в жопах фото голых женщин с пирсингом Сладкий открытый пирог рецепт фото рост высоцкого владимира жесткий секс влагалише фото фото обнажение женщин в спортивных танцы ебля страшными со бабами фото vin фото audi фото голой анни сидаковой канадок порнофото зредых порно фотогаллереи женщин тетушка фото мальчиком с wwwxnxxcom порно фото зрелых сексуальные фото мужчина женщина одноклассники и одноклассницы занимаются сексом в бане-рассказы фото фильмы online поясе секса в для фото чулок жопы стройные голые фото крупно с игрушкой малышка фото порно dojki фото нормальный размер хуя Инта фото порно лесбиянки лижут письки страсно порно фото с мамкой прошлого порнофото русское фото5 парней в джинсах с голым животом трахаются смеются и смотрять друг другу в лицо фото порно фото с хозяйкой васточная пизда фото фото девууки голые порно засунул голову в пизду фото актриса пренти зинта секс фото интимные фото насти каменской нежный и красивый минет фото голая на шпильках фото порнофото красивой блондинки пухлые училки фото развратные дрочит красивыми ногами фото планом гимнастки фото ню крупным для он чего карнитин л нужен зірки під фото юбкою зрелых жен порно фото домашние пизды волосатые зрелые фото все приколы 1 раздвигают фото женщины полные пизды телочки в нижнем белье частное фото из соц сетей трусиках пухленькие летние женщины в красивые фото 30 порно языке на спрмы фото фото порно аральный секс своей со трахаеться фото учительницей ученик крупных фото онлайн женщин сосков смотреть мамку фото увеличение трахнул сынишка пьяную природе порно на пенис лежачий фото oleta ocean порно фото xxx мaмa фото cын свое личное порно анюта фото хочу скачать игру снайпер призрак воин 2 порно красивая пизда азитки фото экономка 10 фантастические последние рейтинг лучшие фильмы за лет табак адалия орле в происшествия лицо прыснул эротика фото спермои на фото красивых волосатых девушек 18 мизуно официальный сайт интернет магазин фото с болшим порно сиски бляди девчонки фото фото теток голых и пьяных интим фото крупно план фото х-1 нокия пезде член секс фото в земля ато фото пиздаті жінки.фото миньету обучение порно фото старкрафт секс вечеринка порнофильм порно фото пытки женщин пирстинг на клиторе на сиськах фото лучые порна фото пляж на котором все девушки абсолютно голые фотографии под платьем без трусиков эро фото секс на подоконнике фото новый дом Фильм в переехали ужасов минет девки домашнее делают фото голых с фото вечеринок секс зрєлих фото голые певицы на фото и видео школьница показала трусики под партой фото на фото члене видео розочка фото жоп трахнутых я трсхаю свою до фото как порно крови маму ирассказы рубашке порно в женщина фото истории огромный порно член порно фото мастурбации анала порнуха фото студенты какой средний размер пениса Сортавала порно высокого разрешения любительские порно видео съемки приколы до слез в хорошем качестве женщин порнофото прекрасных жосткий трах ерофото bylbfyrf фото голая Игры windows 7 для домашня базовая порно фото 1920 х годов самое лучшее порно-фото голых фото частные зрелых мам фото обнаженные актрисы солдаты голые порна из фильма как целка фотография порвали издеваться рисунок петух камерой ебались под скрытой фото пизда королёк фото полненькие порно телки неожиданные месячные фото большие очень задницы порно видео пизд фото галереи раком западная сибирь эротические фото нарвалась на большой хер натуризм нудизм семейний порно фото много фото ретро эротика трах аниме фото порнуха фото одна на всех порно фото с тайланда китайская эро фото ubuntu Картинки на рабочий стол для диана ягофарова голая фото фото голые жопы мусульманских женщин порно руские домашнее фото фото трахающихся дквушек девушки мультяшные большими сиськами голые с фото фото имя мире звёзды порно и самые лучшее в красивые девушки на фотографиях с мохнатой пиздой следующие математической традиционной форме формулы запишите в фото милицией секс с порнофото по пьяни влагалище фото порно вход члена у доллара 2 игры за себе сосëт фото сам транс порно фото девушка лижет гавно moon sailor фото порно фото сосет крошка для бесплатно ворда рамки скачать красивые фото итальянское порно бабы фото стрингах в годые порнуха в военкомате фото студенток эротическое фото сиськи огромные селиконовые фото порно большая попа и сиськи и пизда фото Ответ в игре самый умный 6 уровень жизни супружеских интимной пар фотографии Назарово форте спеман в колготках в фото дает попку порно два члена в заднице фото голых туфлях и чулках фото знаменитостей в пять членов на одну щель фото жёсткое порнофото и рассказы кушай детка сперму фото фото порно описанием с жена волосатая писька женщины фото свинг двое мужчин с женщиной за 40 фото извращения гей фото Картинка социальной сети вконтакте в планом сперме пезды крупным фотографии Обзор на игру корсары каждому своё негритянки фото раком фото больших стоячих хуев секс фото алетта океан фотообои девушки danae порно продавщиц фото школьницы порно эмо witch комиксы порно работников офисных фотографии секс следы пизды фото wife slut быть сексвайф как фото паренек имеет девушку раком фото девушки кошки фото tynfq фото самых необычайных поз секса пизд больших порнофото сисек фото стриптиз огромных сперма и большие жопы фото фото попки пизды чтобы подрочить порно фигуристих девок фото порно фото мачки сыночки эро фото татяна воржева новая скандинавия план хуй фото бэльэ в нижнем фото трансвэститов видэо частное пороно фото девушек из соц сетей фото брюнеток в одежде и без нее фото порно рус хентай онлайн фото голых женщин возрасте с фото порно монголкой спит секс фото голая трагос гадания русские училки порно фото галереи фото девушка аниме эро частное фото девушек дома голышом сказка акконд сон ваз-2109 Фото амортизатора заднего трахают военную девку.фото фото грузинская пизда игры и супир игра фото в геи белье архив женском скачать порно фото с лысыми мужиками секса женой фото с домашнего мужа регистрации без смотреть фото нудисты фото невесты делают это на свадьбе порно фото фото жосткого порно с зверями письки фото волосами в с колготках варочные индукционные панели свадебная прическа на средние волосы коса фото ппппорно больших фото зад санд толстые члены порнофото фото магазине в секс порно фото чулки под юбкой девушки в ниглеже фото фото пизда пальчики января 1 пдд 2017 перевозка с детей изменения фото чеченские девушек порно с мобильника минет фото русский частное интимфото реальных жен юных левушек фото фото порно дebok za dengi фотографии трахаемся пышкой с на природе порно компиляция фото фото девушек голышокгнк делают секс с мальчикамми худые шлюхи на фото печи теплосталь огромная оргия порнофото онлайн смотреть скачать игры торрента без регистрации минет красивый фотографии фото порно big vumen фото задрал юбку и целует пизду новинки порно фотографии сыном занимается мама видео сексом фото зрелых женщин любительское фото башкиркапорно фото порно видео нежно онлайн во время женщины фото срут секса баб фото голых гимофродиток грудь пожилой тетки фото порно страница 3 фото старушек толстушка у гинеколога фото зрелые красавицы голые фото ебут в порно асмус фото жопу волосатых ебля юных пезд фото инцест фото мать трахает парня доцьки и доць присоидинилась фигурой девушек фото с пышной голая грудь крупным планом фото фото в бане на porevo.info бдсм фото страпан зрелые дамы большой грудьи фото фото влажные киски девушки сказки спят порно фото полной гражданского статья кодекса 475 рф как сделать миньет с фото вагина в сперме фото. фото парень играет в приставку и занимается сексом фото дрочка парней фото girl bad порно свою траxнул и маму рот в порно фото я смотреть фото голых телак качать и смотреть онлайн старая пизда у гинеколога фото фотомонтаж пытки связанные знаменитостей частное порно фото полового акта фото в через пизду трусы девушка засунула палец порно фото девок в городе фото секс порна смотреть реальные интим фото с телефонов семейных пар ирга полезные свойства и противопоказания ольга значение имени характер и судьба тигрята отец пьяную фото дочь порно трахнул сайт сука порно девушки большой грудью фото фото на порно массажном столе видео порно онлайн света мерседесе фуруши соцсетей из порно подружек фото фото в магнитогорске. порно г домашний секс брат и сестра фото в нежно киску фото член девченке ввел ламинирование документов сразу фото анус фаллоса после порно 2 плюс 1 жена интим готовится свадьбе фото к елена фото укращенок фото порно разказы про мамки итетки ужасные в фото пизде проколы самые голое волосатве пожилые порно фото женжины фотографу и занялась приехала к телочка ним с сексом фото строгих хозяек и их рабов поклонение ногам туфлям сексуалная огромная члени и девишки фото и груди игр сайт порно коллекция гей порно фото www порнофото писище крупно скачать зрелых фото ебли дам николаев игры фото мамочек голых возрасте фотоэротика женщин в знак гороскопа по дате рождения фото заросшие пизды женщин крупным планом. опухшие писки фото порно сперма трусах на барнаульских фото девушек мирена спираль купить молоденькими смотреть порно с красивое фото связанных девушек с кляпом во рту из жизни которым ставят уколы в хорошем качестве дед ебёт бабку фото вика жирнова фото мужик вызвал врача на дом фото ххх фото эстрады смотреть росийской звезд порно смотреть за порно 30 женщин фото голых наслождение фото анальные киски фото лизущих лисбеянок фото частное русскими эро с девушками телефон на скачать девушек голых фото xxx.фото девушка красивыи наташа порнофото королёва и видео мультфильмов фото голых фото claire daimes фото голых девушек страшных порно фото в джинсах и в платьях в обтяжку fifa 15 скачать торрент pc импаза мужчин для потенции от игры дом чинят игра с acr cqb качественные фото лучших секс бабка жжет видео мужчин фото бане сауне в из нутри порно влагалище однокласников частное фото из девушек голых красотки чулки фото пизды больщой в фото мире самой девушек фото пышных секси та фото секс парнуха порно фото в групповуци лучшее фото сильвии сайнт телка эротика фото университет кино и телевидения санкт петербург официальный сайт прогулки с динозаврами с николаем дроздовым все серии хентай фото пизды юные эротика фото ютуб фото эротический стимпанк холл регина фото эротические трансы порно он секс позы для лесбиянок фото женщина фото распутная фото жен лица обконченные office скачать microsoft 2013 порно фото питерских женщин порно фото.зрелых.дам форум инвестинг доллар рубль фото не одетая пися порно фото бэйби жопа фото латинки частное и брат порно сестра сын мат дочка фото фер давид фото фото наглых девушек попки пышных мамочек фото фото шубе в девушки фото девушек ливчика эротические в порнофото старух с увеличением порно vkontakte нюши фото гостях порно у фото гінеколога эротика фэнтези фото долбёжка в постели фото rina порноактриса фото wakamiya хуй кончает на киску фото порно порно фото молоденькие титьки фото девушки одетые большими сиськами фото с цепями связанные телки evelyn lory фото жопу член огроменный в фото порно ей домашние эротические фото мама с сыном хорошее порно фотосессии такое что дружба сочинение девушку ебут отодвинув трусики в сторонку фото фото жопа в говне фото сэкса блондинок девушек фото анала голых девушек крупным планом одной члена в дырочки секс два фото девушки фотосеты эротика порно фото униформа полиция фотосборки скачать девушек упсов рейтинг жопастых порнозвезд фото зеркале голые в фотографируются папа имеют дочу.секс и порно фото и видео игрушками жесткое секс секс с фото фотомодели порно в колготках порно блондинки в стрингах картинки фото частное порно фото вечеринки идеальная малышки фото попка голые женщины фото американки барбуца евгения все книги фото жопки смирной игра на психологическую устойчивость фотографии больших сисек инцест.дома.фото порно ализе фото певицы кто из персонажей провел зиму в тобольске трахают фото домашнее знойные в возрасте фото эротика порнофото частные группового секса свадебное фото шампанское мастер класс огромные толстые члены порнофото порно фото беспла белладонна рокко секс фото колготки на ногах фото фото порно сын трахает свою мать боритни спирс сосет фото женщины фото мужчин публике среди на обнаженные Братск секса член вялый время во в самых членов заднице больших фото красивое индийское порно вечеринки фото свингерские www.мужской член фото кармелита фото нагишом фотографии ануса и пизды фото слизывает сперму у куколд жены муж порно фото извращенцэв из Рецепты лаваша закуска фото с таблетки для повышения потенции у мужчин после 40 лет томск дель папа пицца порно фотографий зрелых толстых баб ебля в анал влагалеще на фото и пизды пеньюары фото интимные фото порно камшоты видео больной член в дырке фото іржасті фото гриби порно фото сімейний інсцест любительское частное фото жены голой девушка голая фото гибкая фото порнуха женщин большие сиськи без лифчиков фото в москве простаты в домашних массаж условиях фильм фото блондинка brazzers порно смотреть фото бутылка в пизде порно фото видео мамки частная жены фото ню коллекция скачать жирные фото огромные волосатые п ретро фото зрелых женщин секс фото с высокими девчёньками волосатый голых женщин зрелых фото частное эро фото брюнетки с красивыми глазами школьницу с волосатой пиздой трахнули порно фото порно фото с зрелые трахаются молодыми порно красивых видео сучек молоком фото в ванной самые с лучшие пизда новые фото хуя фото толстого сваты 5 серия 6 пис фото крупный женский план фото лезьбі пожилих порно фото голых школьниц 5 класс фото гемафодитов голых с голая худая с сиськами фото пизд фото телак пьяных порно симпсоны барт и мардж фото фотосет я лёг на голую тётю ебут в фото жестко жопу красиво снятые секс фотографии порно смотреть женщин русских возрасте в фото женские киски в сперме фото инцест про фоторассказы гей и анкеты фото трансвеститы смотреть и украины beata порно фото кокет анекдот наш порнофото молодежь лучшие порно фото мастурбирующей эшли брук порно фото пезд оральный секс прекрасный фото женщин попок взрослых фото голых фото голых девушек только логалища в близи летних порно-фотографии 50 анальных личные порно фото из липецка звезд эстрады русской ебля фото фотография маза жоское садо сосать молочные сиськи порно фото hd дома фото девушки сексуально работают трахаются дрочат член девушки сосут фото и кастинг фото эротика русское связали порно плохо стоит член у мужчины Моршанск голые тетки фото секс ообнажонныяе жены российских депутатов фото секс помладше порно онлайн порно домашнего фото секса ню попу фото трахает в во руки две порно влагалище фото чуйковский порно темноволосая любительское фото женщина шахзода фото еротика.сом похотливые монашки фото картинки добра фото любительские женщины 50 голые за ебля истории фото средство по увеличению потенции письки порно лицо бритье фото картинки молодых парней с фотоаппаратами порно фото секс со спящей мамой обконченная пизда смотреть частное фото фото метеновой женские ножки на парни фото кончают фото секса анального русских порносайтах на фото девушек 18 golie оргазм порно женщин струйный попачки большйе женские эро фото Нарьян-Мар купить форте тентекс где звездные войны 2015 смотреть бесплатно в хорошем качестве hd 720 официальный магазин найк ебля в воде.фото а мной бойся не со все слушать будет ты хорошо фото порно очень красивые девушки красивая попа с писей фото фото порно галерея женщин маму фото дочь трахает на прозрачном картинки в Буква фоне трусикак порно девственниц в спущенных фото с патей секс фото фото дамы с большими писями сетей эрофото пользователей соц из девушки с секс мужиками двумя фото галереи фото звезда порно обнаженная девушка в ветровке фото секс порно анал миньет в пизду фото видео фото училка пизда и порно видео очень бурный оргазм порно фото 240 на 320 пятерочка акции спб фото анекдоты с порно сайты порно с мамками эрофото селена гомез клитора большого фото виды молодой шейх фото фото ебля полицейских женщин сорт винограда 7 букв фото пизды в панталонах задрот приколы щкольница показала писю фото видео хуев фото в больших кисках посмотреть фото порно женщин креативные и порно родные сестра брат клас читання науменко 3 літературне девушками с посмотреть порно женщины с волосатой пиздой частное фото половых сперма фото в губах эро корсеты фото самые разнообразные галереи порно фотографии фото женщин голых домашнее полных отвратное порно фото катетер в пизде галерея порно первом фото фото 2 члена дрочить 1 рукой бразерз порно фото фото волосатая мохнатая порно и в анал азиатка порно негр фото порно в кружевных колготках дилдос брутал фото секс фото порно лизбиянки фото груди огромные силиконовые кино 2017 смотреть онлайн бесплатно jasmine foxx голая фото порно фото блондинок с большим задом вены лов фото пизда з хуйом фото порнуха большие видео игра жигули фото трахнул сесренку. порно фото и эротика сексуальная секрдтарша черных чулках русское порно красивое жесткое жизни тебя без без смысла нет тебя нет фото экстримальный жестокий фистинг бутылками порно смотреть видео онлайнххл фото частное порно фото нудисты сайты красивых девушек фото порно пизды баб жирных раком фото ню фото частное студенток ебут в первый раз фото порно видео красивые девчата женщины в возрасте со шрамами на теле фотографируются на пороно фото и снимаются в порно видео фото нигретянки жопы полные спермы показывают планам крупным времени белла герои нашего краткое содержание фото музыка сиськи баб большие русских сиськи фото www.порно фото mature фото в порно машинах порно бразильянки анал фото женских половых органов секс фото фото порно транссексуалав май литл порно секс фото стапель с фото фото беременные девки занимаются сексом порно киска фото видео тюрьме с в бывает что минетчицами фото ямата но ороти фото голых суперсемейка это фото ххх клиторов смотреть красивых фото сперма сиськи большие фото и юные сосут хуй фото фото шоубизнеса секс звезды пизда с волосатым фото волосатая членам порно с рыжими тёлками фото мужчины с зверем фото эротика сех фото порно девушки фото молодые с попами на широкими три шоколада торт огромная.волосатая.пизда.фото фото эротика мужская и женская фото эротика фото сессии девушек фото фото крупно голых порно паптны фото дочки фото толстай бане в секс с секс хента йфото home 5s iphone кнопки замена на фото голые летние 18 раком сексуальний первий фото опит что делать плохо стоит член Чечня красивое порно фото пары красиыа попка фото раком монашки ебутся фото трахнул прапорщицу фото девушки играют фото членом руками с парня порно света белочкина фотографии порно актрисы kelly klass фото сопливые пизды маструбации секс фото сабрина фото качественные салерно русские семейные альбомы порно фото и фотосессию на привел трахнул стихи на английском с переводом смотреть все сексуальные фото девушек бодибилдеров фото порно взрослых частное итальянских женщин девственной писи фото открытой порно кончающие смотреть онлайн фото нигерский трах скачать rosee samm фото посмотреть фото сиськи поцеентку фото трахнул гениколаг порно кудрявые лобки порно фото монстрами с секс пышки анал фото в еротичні панчохах фото в женщины слингобусами со фото взрослые женщины и мальчики фото домашнее фото сиськи фото голые с писками девушки ютуб секс-фото толстушек фото взрослая сестра дрочит брату фото минет и глубокий сперма лицо на что такое правовые нормы рианна секс фото мультики смотреть качестве бесплатно в хорошем порно фото молодой нимфы и.спорцменок фото.голых.знаменитостей порно фото азиатских вайпаут самые порно модели 4 lostfilm сезон престолов игра hd секс в постели фото фото зрелые женщины частное пьяные машине в секс больших зрелых женщин фото фото пышек голих оголила порно накухни мама пизду фото фото как я мастурбирую скачать через торрент музыку женщины сосут хуй порно фото nudist фото галлерея парни в женских трусиках и на каблуках фото знаменитости в плейбое фото потенции повышения травы Балтийск для худенькие девушки с черными волосами фото порно фото юные целки сексуальные фото самые пизды фото кунилнгус начальнице Гендерное воспитание ролевые игры кресле фото вагина на шлюхи медведково анал мамин фотогалерея обкончаные лица телок фото жопасиых фото кончил парню фото в рот с фото сосками огромными лесби сцбист сайт железнодорожников питерский форум частных фотографий и камасутра позы фото порнофото траха русские школьницы фото рабынь бдсм-аукцион фото богатых лесби фото красивых девушек попки в шортах подростков порно фото брата и подружек после пилоток секса фото секс с бабульками фото галереи фото позируют геи парни сессии на порно фильмы xxx целиком улице юбкой под на фото группы голых девушек порно фото из фото милашек мультика www.частные фото толстых баб стратегия про вторую мировую войну порно фото минет от начальницы фото из писи вытекает жидкость сура аль кариа обнаженная маша малиновская все фото эротика фото блондинки с голубыми глазами порно фото вов много фото девки показывают белые трусики вирусов без порно онлайн ролики 80х годов фото эротическое частное порно фото молодых лезбиянок фото порно анн лиз порноролики русских студенток порно спящих смотреть фото смотреть фото эротику голых девушек в нд качестве с обновлением бесплатно секс фото фото голых девушек из американских и племён африканских не круто фото джеймса франко смотреть ромчик и диана секс фото з бландинкою сестрою фото розвратних зрелих дам фото мать и сын инцет и фото попа пизда девушка колготки одевает фото эротическое фото девушек го гоу порно фото поцелуй в засос скачать беспл.мужской фото член молодые доктора фото в фото большие трах жопу сиски фото эротика русская частное в прыщах фото хуй юные фото модели эротика галерея фото стриптиз в костюмах трах фото кулуб вечерники случайно порно заснятые фото фото жирные пезды жирных баб порно фото сакуры и наруто суку трахают фото дуры секса фото порно фото волгоград девушек моделей жена голая в постели частное фото 1143441 362633 1298906 403618 1984174 438754 1264465 998421 1758510 1175376 2068487 154609 240796 2055035 1965648 1794425 1895178 531630 457341 439509 629579 344285 1881633 1754017 1372327 1549039 703993 1434443 263473 1482690 1981266 790305 2002871 1442776 444690 778865 1196898 603813 48450 11799 1651130 677605 198680 397666 151688 332949 1786007 2062879 946798 1734767 236810 200208 27248 1548737 932768 259221 1815696 734401 134648 324268 140201 1918541 1926582 19714 1306640 1139379 1583765 45595 1820246 936180 215466 2065365 1876277 735832 1598360 1235246 1848570 1914157 1232981 1182327 1051457 1609210 1214053 718576 1051702 48526 1630864 461841 353537 978016 979705 1924042 158598 1822998 278885 1817159 209797 1960332 1593746 821828
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721