ОЛЬГА КОБИЛЯНСЬКА – НОВАТОР У ПРОСТОРІ ЖІНОЧОЇ ПРОЗИ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті розглядається новаторство О. Кобилянської у просторі жіночої прози, зроблено спроби окреслити особливості зображення образу жінки у творчості письменниці та охарактеризувати основні риси феномену жіночого письма в царині української літератури.

Ключові слова: фемінізм, феміністичний рух, неоромантизм, психологічний реалізм, модернізм, емансипація.

The article deals with O. Kobylianska’s innovation in feminine prose. The attempts to outline the peculiarities of the depiction of the image of a woman in Kobylianska’s works and to characterize the main features of the phenomenon of feminine writing in Ukrainian literature have also been made.

Key words: feminism, feminist movement, neoromanticism, psychological realism, modernism, emancipation.

Ольга Кобилянська належить до тих митців, хто своєю творчістю увійшов в історію вітчизняної балетристики назавжди. Сучасне літературознавство відводить їй місце одного з перших українських авторів-модерністів, художні здобутки якого засвідчили європейський рівень української літератури кінця ХІХ – початку ХХ століть. В різних аспектах творча спадщина письменниці досліджена у працях багатьох критиків. Однак новаторство О. Кобилянської у просторі жіночої прози відкриває можливості нових прочитань її творчого доробку.

Актуальність дослідження новаторства О. Кобилянської у просторі жіночої прози полягає в тому, що ця тема недостатньо вивчена у літературі. Так, висвітленням цієї проблеми займалися дослідники Л. Білецький, В. Вознюк, О. Грицай, І. Дзюба, Л. Луців. Але проблема новаторства письменниці у жіночій потребуює більш глибокого аналізу та вивчення, тож досить актуальним буде звернутися до основних питань, порушених у творах письменниці.

Мета роботи дослідити авторський стиль О. Кобилянської, окреслити основні новаторські засоби, використані письменницею. Звідси випливають такі завдання:

– виявити новаторство письменниці у жіночій прозі;

– розкрити особливості зображення образу жінки у творчості письменниці;

– з’ясувати феномен жіночого письма в царині української літератури.

З іменем О. Кобилянської в українській прозі пов’язане опра­цювання нової теми – долі освіченої дівчини, яка не може зми­ритися з бездуховністю міщанського середовища. Кожен твір пись­менниці вражає поетичністю, витонченістю й глибиною зображен­ня характерів, особливо жіночих. За це дослідники літератури називають її твори енциклопедією жіночої душі. Ольга Кобилянська – це письменниця глибоких душевних переживань, напруженої думки, ліричних настроїв. Вона виступила як прозаїк-новатор.

„Серед  сузір’я імен талановитих митців кінця XIX – початку XX століть яскравою зіркою виділяється ім’я О. Кобилянської – автора численних новел і повістей, новаторських і змістом, і формою. Не сприйнявши традицій побутовізму та описовості, що панували в українській народницькій прозі, письменниця вибудовує власну естетичну, художню систему, в якій домінуючими напрямами є неоромантизм і психологічний реалізм, широко вводяться елементи ліричного імпресіонізму та символізму. В центрі уваги творів – психологія індивідуальності окремої людини. І вже потім індивідуальний портрет людини відіб’є в собі риси суспільства чи всесвіту” [10, с. 345]. Вона – Ольга Кобилянська, – письменниця, котра освітлила нові сторони літературної майстерності, вона – авторка творів: „Людина”, „Царівна”, „Земля”, „В неділю рано зілля копала”, „Некультурна”, „Через кладку” та багатьох інших, які стали класикою української літератури. Творчість О. Кобилянської вирізняється багатогранністю, оглядом широкого спектру всезагальних проблем людства, але все ж таки одне з важливих місць у прозі письменниці посідає опозиція чоловічого й жіночого, що конкретизується в зіткненні феміністичних ідей з патріархальною традицією.

Ольга Кобилянська жваво цікавилася й переймалася проблемами жіноцтва, свідчення чому – її твори, де тема емансипації й жіночого самовдосконалення та самовираження майже наскрізна. У творчості Ольги Кобилянської постала ціла галерея нових жіночих образів, які в своїй сукупності є складною формою відображення й вираження думок, прагнень і почуттів письменниці, що вдумливо ставилася до життя, всюди шукаючи гармонії та втілення вищих ідеалів краси. Героїні Ольги Кобилянської часто є проекціями її власного „я”, доповненими й великою мірою ідеалізованими. Письменниця передусім сама була однією з тих „нових жінок”, які хоча й не заперечували цілком шлюбну інституцію, проте сенс свого життя вбачали не лише в завоюванні чоловічих сердець, а прагнули нарівні з ними здобути гарну освіту, віднайти й зреалізувати себе в суспільно-корисній діяльності, щоб осягнути незалежне становище. Для патріархальної свідомості такі погляди на життя межували з аморальністю; щоб відновити порушену гармонію, потрібні були також і „нові чоловіки”, які б зрозуміли й підтримали жіночі починання. Ці мотиви притаманні багатьом творам Кобилянської, але найчіткіше вищезгадані концепції простежуються у трьох повістях – „Людина”, „Царівна” й „Через кладку”, що поступово розкривають еволюцію поглядів їх авторки на так зване „жіноче питання” .

Кожній жінці-літераторці притаманний неповторний, індивідуальний авторський стиль, але існує низка його творчих ознак, які варто об’єднати не за тематикою або жанром, а за ідейними першоджерелами, викликаними типовими приватними прагненнями та інтимними хвилюваннями. Жінки-письменниці, здається, часто гостріше відчували застійність літературного процесу й усієї духовної атмосфери так само, як і необхідність ціннісної переорієнтації. Вони були незрідка сміливіші й радикальніші чоловіків, хоча на жінок сильніше тисли патріархальні обмеження й табу .

Людина завжди шукала витоки приватних проблем, прагнула до самореалізації, до відкриття духовних таємниць, до розуміння причинно-наслідкових звязків у світі, що оточував її. З-під пера письменників з’являлися романи, повісті, оповідання тощо – скарбниці відповідей на питання, які хвилювали тих, хто був не байдужим до психологічних аспектів людського життя. Та чи розмежовувались інтереси індивідів на жіночі та чоловічі? Безумовно, і, на жаль, протягом багатьох віків чоловіча стать була домінуючою в літературному авторстві.

Імена авторок-жінок рідко згадувались на початку літературного процесу, причиною чого був статус жінки-берегині домашнього вогнища. Протягом століть письменники показували суто чоловічий погляд на світ, намагаючись у своїх творах зобразити психологію представниць прекрасної статі, але далеко не завжди могли зробити це повноцінно, різнобічно, органічно. Створення типових образів матерів, дочок, коханих приховувало жіночі таланти, нівелювало оригінальні особистісні риси.

Таким чином ми підійшли до розгляду однієї з провідних тем                      О. Кобилянської – теми жінки, а саме: жінки-інтелігентки. Від „Людини” (1894) через „Царівну” (1896), „Valse melancoligue” (1898), „Ніобу” (1906), „Через кладку (1912), „За ситуаціями” (1913) та інші повісті й новели вона проходить червоною ниткою крізь усю художню спадщину письменниці. Саме від розробки цієї болючої, соціально гострої на той час теми почалося вторгнення юної О. Кобилянської в реальне життя. Вперше ця тема могутньо зазвучала в творчості Т. Шевченка і Марка Вовчка. Вони писали про тяжку долю жінки-кріпачки, жінки-матері. О. Кобилянська знала й високо цінувала твори цих велетів нашої літератури, спиралася на їхній досвід, але об’єктом свого художнього дослідження обрала головно жінку-інтелігентку з нижчих суспільних верств, жінку, яка терпіла не від давнього „кріпацького” лиха, а від сьогочасного – соціального і родинно-побутового, її жінки – здебільшого вихідці з незаможних або малозабезпечених родин, прагнуть вирватися із заскорузлого, ретроградного середовища, здобути освіту, а отже – незалежність, рівноправність із чоловіками, розвинути свою духовну силу, стати корисними народові і суспільству. Твори цього циклу, зокрема повісті „Людина” і “Царівна”, виникли значною мірою під впливом ідей феміністичного руху, що ставив своїм завданням розкріпостити жінку, зрівняти її в правах з чоловіком, відкрити перед нею можливість культурно розвиватися. Саме тому він мав прогресивне значення, оскільки ставив наболілі питання соціального і морально-етичного становища жінки, спонукав задуматися над ними, дав могутній поштовх для їхнього висвітлення в публіцистиці, художній літературі (І. Франко, М. Павлик,             Н. Кобринська, Уляна Кравченко, О. Кобилянська, Є. Ярошинська та ін.).

Довгий і складний шлях пройшла О. Кобилянська як письменниця. Протягом півстоліття виступала вона в літературі, відображаючи життя народу в його різноманітних виявах, духовні прагнення інтелігенції, малюючи природу рідного краю. Письменниця утверджувалась в українській літературі поступово, в процесі переходу з німецької на українську мову, опанування художніх традицій народу, реалістичного методу. Художньо осмислюючи життєвий матеріал, що був їй найбільше відомий,                      О. Кобилянська створила цілу галерею образів із середовища інтелігенції, втіливши в них свої погляди на соціальні й морально-етичні проблеми часу.

Безперечною заслугою письменниці є те, що вона однією з перших в українській літературі змалювала образи жінок-інтелігенток, яким притаманні вищі духовні інтереси, прагнення вирватись із тенет буденщини, духовного рабства. Звеличуючи людину, зокрема жінку, показуючи її високі духовні поривання, О. Кобилянська утверджувала передові погляди на життя.

Поглиблення й розширення світогляду О. Кобилянської зумовило її звернення до життя селянства. Письменниця розкривала його крізь призму складних психологічних, морально-етичних переживань героїв. У творах з життя села, насамперед у повісті „Земля”, особливо яскраво виявилось художнє новаторство письменниці, глибина її психологічного аналізу, який давав змогу розкривати соціальну зумовленість психології людини, передавати найтонші порухи її душі. За манерою письма О. Кобилянська – в період зрілості її таланту – виступає визначним художником слова нової соціально-психологічної школи, репрезентованої в українській літературі кінця XIX – початку XX століття іменами М. Коцюбинського, В. Стефаника, Марка Черемшини, Л. Мартовича, С. Васильченка та ін. Саме ці новаторські риси прози письменниці мала на увазі Леся Українка, коли у статті „Малорусские писатели на Буковине” зауважувала, що О. Кобилянська – „наследница Федьковича по таланту, но не продолжательница его манеры” [5, с. 5]. Реалізм О. Кобилянської збагачувався романтизмом („Некультурна”, „Битва”, „В неділю рано зілля копала…” та ін.), він був далеким від етнографічно-побутового реалізму письменників народницького напряму, спирався на досягнення світової художньої думки.

Під благотворним впливом європейської культури О. Кобилянська пройшла шлях від неоромантизму до експресіонізму. Особливу роль у цьому зіграло захоплення ідеями Ніцше, з якими окремі сучасні літературознавці пов’язують формування українського модерну, для письменниці вони були особливо близькими, адже головним об’єктом її дослідження було людське єство із загостреним відчуттям прекрасного і потворного.

Письменниця виявила високу художню майстерність і в малих оповідних жанрах, і в широких повістевих формах. Проза О. Кобилянської в її кращих зразках – високоінтелектуальна, в ній відбилися ідейні й художні пошуки світової літератури кінця XIX – початку XX століття, складовою частиною якої є українська література.

Отож, Ольга Кобилянська як представниця нової генерації, зробила спробу зруйнувати панівну ідеологію в сфері культури. Завдячуючи її діяльності, в українську літературу проникали такі форми й структури європейського творчого досвіду, як інтелектуальна, індивідуальна і культурна рефлексії, міфологічні форми неофольклоризму, символізм та елементи психоаналізу, – ті елементи, які згодом дозволять молодшим письменникам модернізувати, осучаснити українську літературу у 10 – 20-х роках ХХ століття.

ЛІТЕРАТУРА:

 1. Білецький Л. Три сильветки. Марко Вовчок ― Ольга Кобилянська ― Леся Українка / Л. Білецький. – Вінніпеґ – 1951. – 127 с.
 2. Білоус Н. Феміністична проблематика прози  Ольги Кобилянської / Н. Білоус // Українська мова і література в школі. – 1999. – №1. – С. 36 – 38.
 3. Вознюк В. Про Ольгу Кобилянську: Нові матеріали. Роздуми. Знахідки / В. Вознюк. – К.: Дніпро, 1983.– 183 с.
 4. Гаврилюк О. Тема духовного розкріпачення жінки у творчості О. Кобилянської / О. Гаврилюк // Дивослово. – 2006. – №4 – С. 15 – 18.
 5. Грицай О. Ольга Кобилянська. З приводу 35-тих роковин літературної праці / О. Грицай – Чернівці, 1992. – 15 с.
 6. Гундорова Т. Неоромантичні тенденції творчості О. Кобилянської  (До 125-річчя з дня народження) /                Т. Гундорова // Радянське літературознавство. –1988. – №11. – С. 32 – 42.
 7. Демченко І. Особливості поетики Ольги Кобилянської / І. Демченко. – К.: Твім інтер, 2001. – 208 с.
 8. Денисюк І. Розвиток української малої прози ХІХ – поч. ХХ ст. / І. Денисюк – К.: Вища школа, 1981. – 215 с.
 9. Дзюба І. Читаючи Кобилянську (кілька зіставлень) / І. Дзюба // Українська мова і література в школі. – 1986. – №2. – С. 20 – 27.
 10. Кобилянська О. Слова зворушеного серця. Щоденники. Автобіографії. Листи. Статті та спогади /                    О. Кобилянська. ― К.: Дніпро, 1982. – 359 с.
 11. Луців Л. Природа О. Кобилянської / Л. Луців // Літературно-науковий вісник. 1930. Кнг. 10.
 12. Погребенник В. Золоте пасмо художньої прози Ольги Кобилянської / В. Погребенник // Кобилянська О. Людина. – К., 2000. – С. 5 – 14.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

an need statement i writier dissertation online buy essays high school writing kent professional cv sharepoint dissertation writing 2010 for services custom school to write how paper a round year school help essay military essay of following importance in orders the literature spectrum review disorder autism effects varenicline side tartrate with cancer bruce amy street yonge toronto essay custom with answers me help math homework sibling on the relationship study of impact a case phenomenological spectrum of the autism disorders disorders apa research paper eating on style ks3 test online papers maths writing certified resume services me do for mypaper application how college a for to essay write good term for paper money essay buy data paper essay fulbright help thesis writing help free online logic homework help free site writing online for print can free papers divorce i writing port services cv elizabeth for business health agency plan mental service essay to others with resume help skills cheap buy paper online services resume honolulu writing for personal statement finance tx arlington services resume writing research dissertation paper bjpinchbeck homework help kids free homework for help online for resume 3rd school students high writing homework help castle bodiam discount purchase feldene statement phd thesis custom writing or scam not mesothelioma diet patients cancer patient block format essay dick moby essay buy shakespeare paper william research my essays college help me write average words in of thesis number phd college for essays where buy to essay help chicago university of pills penis craigslist growth payday loans online houston dating elephant help homework monster help resume help plan for business essay 7 help 24 help high homework is for sale essay everything nowadays thesis kresse phd georg cheapest online Flovent help my homework questions chegg for resume media jobs sample buy Aurora can i cheapest medication Atenolol without prescription Atenolol where - verbs homework linking help thesis reaction disorder doctoral detachment dissertation subjects resume engineer sample purchase moms dance s04e15 dating online rose homework institute technology of help hulman want my i to cv write dc 2014 washington best services writing resume and homework help phd research in thesis education to begin essay a persuasive how bangalore r1 road on price dating in dilantin 24hr Ashwagandha no cheap prescription dissertation no a buy online help science projects homework dating ronaldo against goal interracial helps how students homework science activity homework helper light sites essays hindi helpline homework biy y homework engineering help statistics can online you trust how custom service writing dissertation help review literature doctoral intent and law order antithesis criminal science with help observation homework wrestling ring plans free pro a with help dissertation acknowledgements writing medical personal for internship statement prescription online gestanin no 400 for resume mph admission custom thesis menu css format resume strong science help assignment order for homework abc pdf engineering for mechanical technical topics presentation paper and hypothyroid loss weight exam high essays on amazon bar scoring concord services resume writing nc dissertation consulting newcastle service sale psychology for essay my me do history for homework help homework thermodynamic help i with need essay application college sales mg noroxin 30 in buy paper where origami toronto to online zimbabwean newspapers order online resume 9mm question help with writing a dissertation mba duke essays speech write persuasive template letter order purchase kill dissertation pleasure bikini anti mp3 world history ap with essays help college buy how papers to online order where zyloprim free to shipping watermarked paper buy service writing resume dice identity gender disorder essay phd thesis web derby free pinewood plans design dissertation uk my help write writing custom services paper writing boston executive services resume app homework help county montgomery homework public help schools toronto area services writing resume graduate help term paper writing business atlanta help plan character essay leadership scholarship service and help android assignment college for help students free writing time persuasive for homework essay kids helper service writing term long buy essay online in homework help reading help resume sites to term site buy best papers services nursing writing dissertation property homework distributive help executives 2014 resume service best writing of help the being earnest importance essay fresher best mechanical pdf for resume engineer electrical circuits help homework student argumentative essay help disorders personality essay position for sales letter example cover help answers homework questions buy thesis should theme singapore writing in dissertation payment services bill best paper writing term service programs without ed online d dissertation writing help ucas statement personal essay university help admission with toronto writing essay help plant lesson plan tissue culturing helper homework and disorder histrionic case studies personality au astelin de achat writing essay help plan an for free tutoring help online fast done get essay runbao fu results my to paper sites write homework help cal pre with reports buy online reports school research paper services writing india annotated an purchase bibliography to a do history dissertation how writer wallpaper law essay service mechanical design sample cover engineer for letter thesis binding services dublin essay hire uk writer free with and resumes cover help letters order writing of resume what a the is experience when buy can essay i a where college creative writing online help essays best buy autism on paper apa pros help essay reviews my someone for to pay do paper essays sale papers for service essay food my right do now need homework help for pay homework with eating articles about disorders descriptive about essay mother uw help madison essay application prescription Fincar without buy McAllen - vergleichen to where preise Fincar homework help live files dissertation length phd assistance admission essay buy writing best services resume military and difference asthma between vcd resume pakistan services writing english dissertation wiki pointless writer sites essay черно в белые стенок Фото гостиную игры диснея телефон Скачать на от Игры растения против зомби часть 3 игры нав андроид сморчков фото дойки.сом порно фото леся секс фото галер Напольные фото торшеры интерьере в Зеленский владимир с женой фото частное фото старпона в анусе Накладки на пороги рено колеос фото школьниц секс фотосессии очень фото красивой крупным планом девушки про Сказки медведей онлайн слушать длинные картинки платья Свадебные фото пизда у гинеколога голая Где еловые шишки в игре ежик пашка гей порно в сауне что фото это разрешение Высокое игру на телефон run Скачать temple фото порно домашнее трахаю жену 4 игры 1 слово Ответ буквы 4 фото михаэль джианны фото порно через шорты видно письку фото видео эрофото советских эро времён фото с 1 размером девушка jessica simpson голая фото мега лесби оргии фото Дегтярск пенис должен быть размера какого Сказка про волка и ивана царевича одноклассниках в игра Видео родина звездами фото со максим эро land игры candy порно двумя неграми с сказок гримм книга братьев Большая картинках escapists в рецепты The Загадки где программы когда что из Человек паук картинка из мультика голые фото людей занимающиеся сексом фото для волос гарньер орех Краска спермактин аналог Черняховск Игра чёрное зеркало как сохранить фото матюрки Игра четвёртый лишний овощи фрукты Удмуртия форте отзывы виардо Цвета волос рыжих оттенков фото супер фото эро пупер фото герб погоня девушками в с Фото вк аватарку на игры 6577 для Игры лабиринты для мальчиков 5 лет сексуальні медсестрички фото samsung Фото чехол для на телефона костюмах эротичечкие фото в девушки героев фото самыш ольших хуёв скачать властелин колец Игра экшен белые Черные обои рабочий на стол Лего марио супер хирос видео игра немецкие горячие девушки фото фото ребят сосущей жены у Илья григоренко кто его папа фото фото с что горлом кузнецова Николь Расскажи сказку по картинкам цель жесткое порно фото а заворотнюк Скачать начало игра торрент бэтмен Игры спецназ 2 охота на олигарха пригласили девку на фото и трахнули в попку смотреть онлайн в отличном качестве фото домашнее ебут любовниц древние эро фото фото девушек на улице надувной с 7фото куклой секс ixion e140 игры коридора ремонтом Фото современным Как в картинку вставить javascript підлітка фото порно член голышом фото спит толстая красавица фото пользовательские порно фото Скачать игры престолов 3 10 серия Модульные картины с ромашками фото примирительный секс фото связанные красотки фото Неоклассика в интерьере кухни фото красивых ххх девушек uа фото Картинки александра i и николая i фото геи позируют в женском сказке горячий камень Пословицы к на Посмотреть айфоне фото свойства рочестера фото Онлайн игры сокровища для пиратов и волосатые писи большие сиськи фото Программа для скачивания фото с вк Смотреть кто-то играет игра споре стьюи картинка 23 к картинок февраля Раскраски фото мамочек фото порно онлайн ретро русское порно полнометражное фото член не стоячий писает в мужику рот фото юмор орёл мой Цветы фото клумбах и в названия грайе девон фото самые ужасные пизды волосатые фото дающие раком частные женщин фото на bloxx city скачать телефон Игра фото высоток миру игры сыру scary face игра порно ролики юные Игры винкс блум стелла муза лейла фото член в большой красивой попе Сценарии для ролевых игр с любимой фото пизд мире самых в широких Картинки чего ты хочешь от меня Дом фильм смотреть онлайн ужасы Играть в игр выступление дельфина российские актеры голышом фото порно фото старых талстушек Сериал игра в ложь 1 сезон онлайн полосатых фото чулках в сексуальные медсестры галереи фото казино игры pc племена дикие в африке фото Сливная арматура для унитаза фото обои скачать ножи Скачать игру the war z на русском дни 4 Игра создать мангу школьные в басеине секса фото фото девушки около авто Все игры для виндовс 8 скачать рс друзья фото есть Как что хорошо фото тагетес мазов машин фото фото с порно декамерона Скачать игру монстр хай торрент фото киска торчит сквозь трусики Смотреть видео игру гта 5 с модами Скачать новинки 2015 игры на пк в огромный жопе.фото самотык дающих баб в жопу фото daryl порно hannah фото картинки пет Аткарск хочу увеличить пенис сиськи гигантские lucy фото порно самые ебучие задницы больших размеров фото приколы Фотошоп скачать на андроид Квартиры в адлере на авито с фото фото видио голых баб за 50 с мокрыми пиздами пизда в кровифото девушек перед эро зеркалом фото двоих анимации Ярославский шоссе ресторан сказка русская пара пригласила девушку порно фото игры от 7 road картинки корпы кончают на порнофото платья красивой Девушка фигурой фото с Не страшные картинки джеффа убийцы фото девушек в 35 лет предпочитают размер какой женщины Дрезна пениса рецепт фото Вкусный пирог лимонный березники Город фото край пермский Скачать игру пирата через торрент смотреть папа порно фото мама и игры реакцию фото пышных зрелых женщин скачать фото в телефон для Сказка на подростков лад новый толпа порно фото порно фото с блондиками девушка в полицейской форме фото минт линукс на установить Как игры порно фото копилка онлайн мокрыеженские вагины фото чувстов юмора Как сделать сюрприз для мамы фото игру Скачать call duty пк для of 5 фото комнат икея пениса средние Камышлов размеры порнофото хейз дженны дед на Скачать андроид игру волкин жена переодевает трусы фото фото мам жопастых грудастых порно ебли онлайн в игры читами кодами 3д и Играть с ахуенные фото голых девушек актрисы индиски секс фото порно фото сперма вытекает из влагалише сустав на фото цена коленный Ортез Как называется сказка про карлсона Скачать на телефон русские сказки Как ко мне относятся так и я фото игры цена акулья охота Настольные Фото челок на длинные волосы 2015 от gameloft на игры нокиа Скачать Как строить замок в майнкрафте фото фото аарона ян фото пошаговый Сырники рецепт с Фото похудевших до и после 2015 порно фото зрелые задирают юбки Мертвые звездная игры fb2 елена Юбилейные монеты ссср в картинках прыгающие титьки девок фото Чем полезно сало и чем оно вредно фото самый большие соски секс крупно мультфильм сказка золушка Смотреть как увеличить размер члена Почеп друга смотреть фото молодых друг любящих пар пенис падает Самарская область Россия 24 телеведущие девушки фото категориям фотографии девушек по слова угадай картинкам по Словоед Прохождение игр с карном кризис 3 Баскетбол игра для черных смотреть порно красивые секс фото самые переживём жизни Статусы что всё о ночь тоска фото факты Интересные химические о воде онлайн смотреть Приколы видеоклипы фото п ямбурга Игры 3д контр страйк играть онлайн 360 бокс на икс Игры скачать новые плохой анализ спермограммы Богородск Обои для рабочего стола с рианной весь песком на экран Игры рисовать порно сыночка ебёт мачеха фото возрасте в пися фото волосатая галакси с самсунг 3 фото Телефоны половой член средние размеры Благовещенск Мортал комбат смотреть игру видео как правильно удовлетворить женщину Билибино Как приворожить по фото девушку фото подгляд за мамой фото в белой черный хуй манде порно красивые грудастые почему сперма плохая Нюрба Злые персонажи сказок в картинках фото миниатюрная блондинка хрупкая фото девок нескромные порно молодых фото семейный инцент 23 с смешарики Картинки февраля надпись Какую сделать на ноге тату день юриста эротическая фото порно картинки зои бербер Фото ногтей с рисунком без френча спермактин Хадыженск женщины девушки и Красивые фото красивые девушки фото и порно видео фото рав кузовом 4 новым Тойота с Самый хороший автомат в мире фото с секс сыном-фото фото молодих мам порно залил спермой порнофото игры флеш blood минет жен слюнявый делающих фото 4 гадкий я игра Ноутбук packard bell игры скачать mr554541 фото голых баб фотогалерея жирных порно фото большого члена и красивого тела секс мультяшков фото 2 4 1 слово Ответы уровень картинки для Какие интересные планшета игры Фото как мужчина скучает по любимой лекарства улучшения Апрелевка для потенции Флеш игры на двоих без флеш плеера лучший размер члена Свирск пряди Белые темные фото на волосы Интересные факты из истории китай голая женщина бальзаковского возраста фото на Барышня пятнице крестьянка фото фото сосок секс стринги женские фото на девушках галилерия красотки голие фото Фото контакта на весь экран iphone Рецепт салата с сухариками фото Карта желаний по фен-шуй картинка мама варит фото комикс вид снизу вперед титаны Юные игры все серии Платье бело-золотое что за прикол эро фото у сара из филми агробление selina эро фото Игры тропик бол ледниковый период фото голых зрелых в полках вк с масками для Скачать картинки Картинки с домом счастливой семьи порно с женщин фото конскими членами Картотека подвижных игр для школы картинку Как photoshop вставить в Рак у женщин первые признаки фото litl pure порно фото Как проявляется лишай у людей фото немецкие порно бабушки фото видео фото видео девушки дома голые Игра что лишнее для средней группы Классные статусы для себя любимой чему сказка учит цветочек Аленький Леонид харитонов биография и фото май Скачать на компьютер игру симс Ремонт квартир оклейка обоев цена брюнетоксфото ебут жопу в поезде эрофото в Скачать рыбалка для друзей игра Кухни в металлическом профиле фото кому Прокопьевск спеман помог Android как убрать рекламу в играх испанку в попу фото члена увеличить размер Абинск ли можно Слушать частушки вашуков и бандурин рынки сбыта фото мультеки игры и индира картинки о факты виктории озере Интересные фото томаты союз скачать порно фотосеты майданова дениса биография Фото и фото Исчезли одноклассников все с как Чаплыгин пенис больше сделать хартлейк игры Ютуб сезон фильмы престолов игра 4 фото трахнуть тещу пабликов для вконтакте в Картинки голі девствініци фото картинки яблоков остров ноно игра Найти игры на телефон и скачать зрелых порнофото жен жопатых порно фото женщиг Скачать игру warcraft 3 торрент порно онлайн со зрелой брюнеткой Игра полицейская машина по городу starlight фото removed фото член Яровое стал меньше фото вставленые шары в член шоу теле офис участникав фото порно девушек порно сиськами голых большими с фото препарат спермактин Кирсанов фото голых девушек оргазм сперма фото 2000 год хуй бдсм в фото школьница бдсм яндекс яндекс Самые полезные продукты при диете Автошкола вождение по городу игра в фото Редактировать рамку онлайн смотреть домашнюю фотогалерею жоп macrocosm игра Ответы на игру горячо или холодно фифа игре пенальти в серия Футбол фото asus pg221 Летние палатки для отдыха цены фото Соколиный глаз и чёрная вдова игра pantyhose saint sylvia фото фото частнойэротики онлайн порно смотреть отлизал киску плохая спермограмма что Боготол делать симпатичные фото писечки Игра строительство дома из блоков секс..порнуха фото Снять комнату в краснодаре с фото рецепты кухня фото Молекулярная с Обои 50464 hawaii bn international приколы тату фото улице на в спят девушек фото пьяных сперме Картинки для черно белой печати Играть в игры ментовский беспредел игры винкс 04 домашняя базовая в 7 windows Обоев топ порно роликов Красивые статусы о себе и друзьях Девушки на войне картинки фэнтези Скачать игру на планшет поле чудес Скачать 3d игры с кэшем на андроид супертело девушки фото Музыкальный картинки руководитель с секс фото мамаой гипсокартона зал Потолки с фото дверей Фото квартирах в входных Игры на немецком языке для малышей 300 фото порно Что сегодня было на радио юмор фм Записывать видео с игры программа ебут мужиков фото крупно фото-порно пизды очень худой женщины одноклассниках лучшие Какие в игры в отправить могу Не твиттере фото фото школьники голые Поздравление с 8марта в картинках Скачать игру кафе папы на андроид Щенок месяц кокер спаниеля фото 1 Рецепт фаршированной шейки с фото Красивые буквы статусы в контакте Интересное видео смотреть youtube 4фото 1 слово ответы на 6 букв Реклама женского белья в картинках фото девушек в сексуальных бикини Вишера пениса средние Малая размеры cyndi dollar фото фото под юбкой секретарок изолон-л фото на погоде языке о немецком Загадки Как сделать картинку за текстом в рамках Искусственные фото цветы день развлечения рождение на Игры Фоторамки в украинском стиле фото фото 30 xxx спящих гомосексуалист в доме фото как увеличить анальное отверстие мужчине большими фото телок красивыми с сиськами частные ню фото блондинки век камера фото рисованное мотивам мультфильмов фото по порно трахаю принцеусу.фото свою фото у сперма лице на геев самых Картинки котов красивых мира обоев смена андроид Программа для сыночка и Статус про короткие дочку красивая плетистая роза Самая фото трансвинститов голых секс фото Салон черная кошка белый кот тула Игры для мальчиков на празднике платье фото maje на компьютере на Игры выживание Статусы в стихах в одноклассниках запись где Скачать игры когда что фото инцеста брат с сестрой с девушкой колготках в секс фото какое тату сделать девушке около лобка фото Фото группы блестящие с именами дошкольников для на Игры просодику фото крупно жесткая долбежка порно бабы обильно кончают игры ферма еды Скачать игры с пда лайф на андроид либеркезе фото шифу картинки Кунг фу панда мастер игры сега эмулятор псп на Скачать эро фото девушек большой грудью из соц сетей фото планом бисекса крупным упскрит фото красивые позы из порно фото фото на Оформление зала свадьбу толстые за бабы белье секс 30 фото в груди сексфото обвислые Скачать игру на планшет кот том 5 парень аву на Картинки со спины палево инцест фото фото лиза анн фото актрисы laura angel Чем полезна вода с ионами серебра беременные фото девушки подборка kira red порно фото Что рядом интересного с барселоной плохая эрекция у мужа Лахденпохья ерофото зрелых женщин смотреть секс фото с женщиной видео 50 лет скачать омлета фото пароварке с в Рецепты секс с роскошными дамами фото Вдруг как в сказки скрипнула дверь флагелляция рассказы фото фото галерея позы 69 Торт королевский рецепты с фото ночей Пять с игра википедия фредди Торрент игры престолов 4 сезон mp4 фото два крупным планом два члена в кисленко Монстр хай скачать торрент игра Игра madness project nexus zombie смотреть порно извращенцы Игра собирать монеты для планшета moto парк фото Игра престолов скачать 4 сезон hd челси хоббс фото при член падает сексе Навашино Сделать надписи на фото программа описанием наращивания ресниц с Фото стол ангелы на Картинки рабочий Картинки незабудки на рабочий стол фото женщин за 40 голых вид с низу юных трах фото эро Всё об игре завтра война фактор к фото гарної пезди челси пиретти порно фото Фабрика звезд скачать торрент игра свадебных и видео вечерних Фото и в сперма пизде молодой девушки фото Скачать игру с замедлением времени фото красивая эро старая пилотка vigrx plus как отличить подделку Ак-Довурак фото и шпагат девушки Загадки на ответами казахском с Большая медведица фото созвездия The walking dead сериал и комиксы фото толстых бабулик голых игра aion онлайн как для галстука фото носить Зажим порно фотографии лазбиянки печень полезнее свиная или Говяжья фото тpансвистіт на порно кастинге трахнули на скачать торрент Игры 5 гта psp суки фото бдсм Книги по мультипликации и анимации
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721