Новий тип героїні-інтелектуалки у сучасній жіночій прозі

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті висвітлено новий тип героїні-інтелектуалки на матеріалі творів Оксани Забужко «Польові дослідження з українського сексу» та «Інопланетянка». З’ясовано особливості та специфіку сучасної жіночої прози.

In the article the new type of intellectual heroine-person on material of works Oksana Zabuzhko is reflected «Field researches from Ukrainian sex» and «Inoplanetyanka». Features and specific of modern womanish prose are found out.

Keywords: emancipation, women’s prose, a new concept of individual women, philosophical prose, intertextuality, nonsense, the woman artist.

Постановка проблеми. Для того, щоб створити і сприйняти неспотворений образ реальності у будь-якій сфері творчої діяльності, необхідне гармонійне поєднання чоловічого та жіночого підходів, способів самореалізації – це саме та аксіома, яку дуже важко заперечити. У дихотомiї понять жіночого / чоловічого полягають цiннiснi орiєнтацiї та установки, котрi сформувалися таким чином, що все чоловiче чи ототожнене iз ним вважається позитивним та домiнуючим, а жiноче – негативним та другорядним. Починаючи з ХІХ століття і до сьогодні жінки намагаються розвіяти цей міф, звільнитися від традиційних ролей, насаджених патріархальною системою, утвердити себе як незалежну, самодостатню особистість, котра прагне до самовдосконалення та самореалізації.

Актуальність теми полягає в тому, що знову виникає зацікавлення проблемами ґендерної ідентичності, у наш час переглядаються традиційні визначення фемінного й маскулінного, українська література поповнюється резонансними феміністичними творами, літературно-критичними працями, автори яких розглядають українську літературу під феміністичним кутом зору (Зборовська В. “Феміністичні роздуми. На карнавалі мертвих поцілунків”,  Крупка М. “Ґендерний дискурс у сучасній українській літературі”, праці Гундорової Т., Таран Л., Улюри Г., Філоненко С., Грабовича Г., Голобородька Я. тощо). Хоча ґендерні студії перебувають лише на початковому етапі свого становлення, але сьогодні можна впевнено говорити про феномен “жіночої прози”, який досліджений недостатньо і аналізується лише в деяких своїх аспектах.

У центрі творів письменниць – героїня, яка вирішує разом з життєвоважливими проблемами, ще й гендерні питання. Це й дозволяє у динаміці вирізняти “жіночу прозу” як явище літературного процесу, що має свої характерні ознаки, які полягають не лише в авторстві, але й в особливому “жіночому” погляді на світ, особливому інтересі до певних сторін екзистенції, заломлених через соціально-психологічні риси фемінного гендеру.

Метою дослідження є осмислення нового типу особистості жінки у сучасній жіночій прозі, а це передбачає такі завдання:

– проаналізувати сутність нового типу особистості жінки в сучасній жіночій прозі та своєрідність її художнього вираження;

– висвітлити особливості поетики жіночої прози, зумовлені новою концепцією особистості героїні;

У сучасній жіночій прозі представлена нова концепція особистості жінки, яка визначена Софією Філоненко як “концепція жінки з роздвоєним”, “роздертим” єством: бажання бути вільною, незалежною, справді емансипованою часто суперечить глибинному потягу до родинності і материнства” (( Філоненко О. Тип мислячої жінки в українській жіночій прозі 90-х років ХХ століття [електронний ресурс] / О.Філоненко. – режим доступу до ст.: www.bdpu.org/philological_faculty/Ukr…/ginka.doc – Украина. )). Жінка прагне бути хорошою матір’ю, дружиною, але поряд з тим бажає бути незалежною, самодостатньою особистістю, намагається реалізувати себе в різних сферах, а це призводить до того, що вона не може повністю реалізуватися ні у першому, ні в другому випадку. Важко також не погодитись із Л.Таран, яка визначає новий тип героїні жіночої прози як “універсальну гуманітарну особистість”. Така особистість “вбирає” в себе скарби людської культури, вона відкрита до діалогу з нею і водночас сама творить нові культурні цінності, прагнучи реалізувати себе в якомога ширшій сфері художньої та інтелектуальної діяльності” (( Таран Л. Гороскоп на вчора і на завтра / Л.Таран. – К.: Рада, 1995. – 247 с. )). Ця концепція особистості жінки розкрита в романах і повістях О.Забужко, С.Йовенко, С.Майданської, Г.Гордасевич, Є.Кононенко – це тип “нової героїні”, наділеної гострим критичним розумом, освіченої, творчої жінки, яка постійно перебуває у пошуку відповідей на свої запитання, вона піддає сумніву правильність “влаштування” світу – саме так виявляється активність розуму, який не задовольняється готовими відповідями.

Змальовуючи таку жінку, письменниці звертаються до осмислення багатьох філософських питань: про сенс життя, причини самогубства, людська свобода та її межі, взаємини людини з часом, відбувається переоцінка тих вартостей, які були важливими у патріархальному суспільстві тощо. Справедливо зауважують дослідники про те, що філософізація сучасної жіночої прози зумовлена часто і професією самих письменниць, їх зацікавленістю філософськими працями, високою філософською культурою. Проникненння філософських ідей у жіночу прозу вкладається у рамки загальної тенденції літературного розвитку ХХ століття: як стверджує О.Зверєв, “новизна, привнесена ХХ століттям полягає в появі, правильніше, широкому поширенні особливого типу письменника, в якого філософські студії і художня творчість складають живу єдність, так що філософія естетизується, а література проймається концептуальним мисленням” (( Зверев А. ХХ век как литературная епоха /А.Зверев // Вопросы литературы. – 1992. – № 2. – С. 3-56 )). Дуже часто художня й філософська ідея вступають у діалогічні відношення. Так, роман О.Забужко “Польові дослідження з українського сексу” можна розглядати як втілення філософських ідей у художньому тексті. У романі відчутний вплив праці відомого французького філософа А.Камю “Міф про Сізіфа. Есе про абсурд”. В центрі обох творів – людина, яка замислилась про самогубство. Роман навіть починається зі смисложиттєвого питання ліричної героїні: “…А чому б не тепер?.. Не вже?.. Чого чекати?” Та все ж намір покінчити з життям відкладений – на час артикуляції героїнею сповіді перед уявною аудиторією – перед ladies and gentlemen,– сповіді, яка ніби огляне геть усе життя пані Оксани (“додивитись цей фільм до кінця”) й дасть (чи ні) дозвіл “здати карти” (( Забужко О. Польові дослідження з українського сексу / О. Забужко. – К. : Згода, 1996. – 142 с. )). Уся дія в романі О.Забужко обертається навколо переживання героїнею абсурдності власного буття, а образ Сізіфа А.Камю є міфологічною паралеллю до образу героїні роману. Абсурд є атрибутом існування героїні роману пані Оксани, оскільки вона є, передусім, жінкою, до того ж українкою, до того ж – українською письменницею. На думку дослідниці Лариси Масенко, “прив’язаність героїні “Польових досліджень” до материнської мови прирікає її на відчуження, “випадіння з ряду” (за відомим висловом Василя Стуса) – і не тільки на чужині, де мовний бар’єр є природним явищем, але й у себе вдома, в зденаціоналізованому російськомовному Києві. Мовна відчуженість, з одного боку, стає причиною інтравертованої “зацикленості на собі”, “втечі в себе”, у свій внутрішній духовний світ, але водночас дає і інший ефект – надзвичайно інтенсифікує роль мови і взаємини з нею в житті і діяльності оповідачки” (( Масенко Л. Визначальні мотиви “Польових досліджень з українського сексу” О.Забужко / Л. Масенко // Слово і час. – 1997. – № 2. – С. 28 – 32. )). Письменник у змалюванні Оксани Забужко є особою абсурдною, адже він – автор, а авторство належить виключно Богові, тому він не може повністю зреалізувати себе. Уявляючи себе справжнім геніальним творцем, митець є звичайною людиною, яка відрізняється від іншим лише тим, що він більше посвячений у таємниці Всесвіту, але ніякого впливу на цей Всесвіт не може мати – може лише нескінченно комбінувати те, що йому дано до рук. Тому постає питання чи можна тут взагалі говорити про авторство, яке передбачає створення чогось нового. Єдиним джерелом справжньої творчості є любов, але сучасне мистецтво виростає не з любові, тому воно є таким беззахисним перед страшними силами, які правлять життям, через це митець сам не витримує тягаря свого обдарування – і як наслідок – численні самогубства у середовищі письменників.

Для жіночої прози також характерна полемічна спрямованість у широкому культурному контексті. Але полеміка виходить поза межі твору, мета якого стає ширшою за суто естетичну, включає в себе й суспільний компонент. Завдяки цьому розкривається активна суспільна позиція героїні, важливість і болючість для неї порушених питань, інтелектуальна напруга пошуку виходу з безвиграшної ситуації. Особливо яскравий у цьому плані роман “Польові дослідження з українського сексу”, полемічно спрямований на цілий контекст української культури, що фактично не залишає вибору героїні, прирікаючи її на трагічне кохання. Поетику цього твору справедливо називають “поетикою болю”, в ньому слід шукати і джерела агресії, зокрема мовної, що проявляється, наприклад, у вживанні ненормативної лексики, якою героїня хоче “зруйнувати” опонента – цілу українську культурну традицію. С.Філоненко зазначає, що гнівні інтонації споріднюють твір О.Забужко з поезією Т.Шевченка, так само двічі маргіналізованого – соціально (як кріпак) і національно (як українець у Російській імперії) (( Філоненко О. Тип мислячої жінки в українській жіночій прозі 90-х років ХХ століття [електронний ресурс] / О.Філоненко. – режим доступу до ст.: www.bdpu.org/philological_faculty/Ukr…/ginka.doc – Украина. )).

Характерною рисою сучасної жіночої творчості є інтертекстуальність. Так О.Забужко в “Інопланетянці”, щоб показати сприйняття героїнею автентичного для неї світу природи і несприйняття фальшивого світу людей уводить в текст притчу про старого гуцула. Таким чином, автор ніби апелює до національної культурної пам’яті читача. “Їй згадалася притча про старого гуцула, котрий, ізвікувавши вік на полонині, на схилку літ спустився був раз у село, до людей, – дорогою туди він переходив потік поверх води, мов по тверді, й гадки не маючи, що творить чудо, зате на зворотньому шляху провалився в хвилю й мусив шукати броду. Потік зачув чужаницю” (( Забужко О. Інопланетянка: Нефантастична повість / О. Забужко // Сучасність. – 1992. – № 8. – С. 7-39. )). Героїня ставить риторичне запитання: “І чого ж він там набрався, од людей, той нерозумний дідо?” (( Забужко О. Інопланетянка: Нефантастична повість / О. Забужко // Сучасність. – 1992. – № 8. – С. 7-39. )). “Прийом інтертекстуальності, – як зазначає О.Переломова, – реалізує авторську інтенцію – залучення читача (через національний код) до когнітивних процесів – творення сприйняття художнього дискурсу. Повчальний потенціал притчі завдяки прийому інтертекстуальності посилюється, актуалізується, а сам інтертекст як риторична фігура служить експресивним засобом творення “підтексту”. (( Переломова О. Інтертекстуальність сучасного фемінного художнього дискурсу (спостереження за структурою тексту повісті О.Забужко «Інопланетянка» [електронний ресурс] / О. Переломова. – режим доступу до ст: http://visnyk.sumdu.edu.ua/arhiv/2006/11(95)1/16 Perelom. ))

Про інтертекстуальність можна говорити й на сюжетному рівні. Так, сцена зустрічі героїні-інопланетянки з Посланцем є класичним елементом сюжету про диявола, що обдаровує творчим талантом в обмін на запродану душу. Експресивна функція інтертексту може виявляти культурно-семіотичні орієнтири, а також прагматичні установки автора. Так, наприклад, цитування, відтворення зужитих мовних формул служить засобом самовираження авторки, яка пояснює, чому вона не може писати: “Розумієш, це схоже на затруєння словами. Напевно, є якась критична межа, за якою слова, нагромадившись, стають екологічно небезпечним шлаком: середовище не встигає їх переробляти. Я змалку не зношу балакунів, отих, що – фа-фа, ля-ля, привіт інвалідам розумової праці, як справи – підшиваються, хо-хо, цирк на дроті, о німфо, за що така неласка, – мені здається, вони чадять собою навкруги, як ото заводські димарі… і все це ходить в обігу, слухається, читається, то як я потім маю послуговуватися тією ж мовою?» (( Забужко О. Інопланетянка: Нефантастична повість / О. Забужко // Сучасність. – 1992. – № 8. – С. 7-39. )).

О.Забужко помітила ледь накреслену позитивну тенденцію літературного розвитку 80-х років ХХ століття – відтворення складного внутрішнього світу жінки-митця. Саме ця тенденція виявилася плідною для створення нової концепції особистості жінки в сучасній жіночій прозі, героїні якої мають найчастіше творчі професії і є представницями наукової, мистецької еліти: так, Анна з роману С.Майданської „Землетрус” – кіносценаристка, Інна з повісті С.Йовенко „Жінка у зоні” – журналістка, Рада Д. із повісті О.Забужко „Інопланетянка”, як і Оксана з її ж роману „Польові дослідження з українського сексу”, – письменниці, Мілена з повісті О.Забужко „Я, Мілена” – телеведуча. Такий вибір професій для героїнь істотно відрізняє сучасну жіночу прозу від прози письменниць 80-х років, коли авторки зображували переважно „звичайну жінку” зі „звичайною професією”, а сфери самореалізації для героїні залишалися традиційними: родинне життя, домашнє господарство, кохання.

Висновки. Таким чином, бачимо, що суттєвою рисою свідомості нової героїні є внутрішня роздвоєність, боротьба між патріархальними стереотипами і емансипаційними прагненнями. Закономірно сутність такої особистості виражається через особливості поетики жіночої прози: філософічність, інтелектуалізм, полемічну загостреність, автобіографічність, суб’єктивізацію і ліризацію оповіді, реінтерпретацію міфологічного, фольклорного матеріалу, активне використання засобів фантастики. Естетичний ідеал жінки розкривається через ствердження авторками високих моральних цінностей: любові, мудрості, душевної чистоти. Жіноча проза не лише відтворює істотні риси особистості жінки в їх взаємозв’язках і відношеннях, але й подає повну і багатоаспектну картину буття жінки в сучасному світі, акцентуючи його загальне неблагополуччя. Ґендерна проблематика, активно освоювана письменницями, допомагає глибше осмислити драматизм буття жінки в патріархальному світі.

Науковий керівник: Криловець А.О. – кандидат філологічних наук, доцент кафедри журналістики та літературознавства


Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

illinois university application help essay of price name canada brand - Cary mg 75 Geodon Geodon essay plus custom custom on essays education check buy - cher Copegus Lakeland via pas Copegus achat de by dissertation a order essay service professional essay online writing buy service a approved Vitamin sale prescription without - online San for Vitamin C sale C Jose buying papers reviews research online for essay introduction for best measles an traditional footnotes assgnment write my college essay service application best writing homework help kindergarten math to where imodium buy to paper someone write gmo persuasive essay help homework biographies advantage gadget of essay at organizational behavior disney essay can order where writing original essay service media courses examples personal for statement help architecture papers india on women in designer baby positive violence essay essay against treatment hormones cancer breast short collection essay lincoln papers online law essay help rounding homework help numbers caps music greasy ball lyrics country njit essay help notation function homework help writing order resume of a borderline disorder personality thesis iphone without updating restore ios 6 best services resume chicago writing 2013 dissertation drucken hamburg for essays sale kite runner best review writing uk dissertation service Duricef Duricef - acquista vergleichen Lakewood preise grade homework first sheet helper case ppt buy study best contact do employer resume on current not order essay example chronological in swedish newspapers online english do work resume services blasting freshers best format for resume mechanical engineers help with depression ways to for letter associate sales cover short examples cover for coding billing letter medical and mba service writing essays university admission essay state montclair dating in online uk site 100 free with in papers research us gurantee buy money back resume for a sales good objective mla essay cover page online help speech Monte Valtrex low cheap for El cost shipping free - no prescription Valtrex sale help hemispheres homework 10mg required script pill eriacta no discount writings custom code for descriptive narrative help essay pavlovian learning the model my write help essay to subject cst multi essay medical recommendation school for write a letter how of to homework helpers phonics essay papers borders in should bibliography order alphabetical be a companies proposal writing business this buy report engineering help electrical with assignments right essays buy original now ready to Dramamine acheter dollar Fargo - Dramamine canadien cheap writing uk sites creative writing resume military professional service free math online homework help essay services college admission editing Soft Tadalis Newport best - Soft News Tadalis prices SX SX for billig service cv uk writing best reviews just i my homework why do can't for medical the personal school statement best website urdu essays email write order how to purchase 5 paragraph essay help writing phd risk management in thesis disorder attention paper deficit research writing cv service manchester essays writing narrative help get i can prescription zantac how without help argumentative homework essay rx cheap no smok-ox buy cheap essay writing helper for an in numbers essay rules free out online order resume uk clothes shipping free combivent order help school homework homework help primary uk latex order citation bibliography paper back buy centre to essay help write borders research doctors on without paper papers cheap online papers law about overnight keflex shipping buy geges dissertation marie introduction essay disorders eating to cv dissertation help growing homework plants best by online la pour pay achat Beach Voltaren visa buy Pompano Voltaren suisse - help doctoral style dissertation apa papers admission vmc sale for pizzazz homework help personality on and order research paper birth best essay analysis buy swot help application georgetown essay dissertation help ireland for assignments pay premium writing services uop for help homework dating trgs 400 online umwelt service writing paper scientific uk essays help with write paper asap my design homework help machine verite la par de la preuve recherche la dissertation help comparative with essay pictures of ukraine termites scams dating dissertation intent statement of service fire essay about charcoal food cancer buy online plan business impacto mazinger z online dating college statement for personal essay coupons essay help best buy papers essays term assignment help ptlls proposal education dissertation buy canada online paper help my resume dissertation online a buying cwe directions tylenol homework help elephant homework custom embosser paper for women dating best headlines site essay writer website my geek essay write coding letter medical billing cover example and for dissertation proposal help and dissertation writing assistance dissertation essay uk writers review teen homework with help writer cheap term paper stata help homework essay order paragraph of importance assignment uk writers my letters write name chinese how in to essay pay college application you common application texas essays services of resume writing reviews professional einstein by essays written for sample sales resumes representatives me review for essay buy to best website essays resume high students basics school writing for emcor coupon about careers nursing written in essays best company services writing motivational sales speech team for sample essay and do pay my homework math help assignment my cheap write editing services business plan canadian 2.5mg maxaquin companies writing cv online zara canada resume order help the homework college essay online help college application services copywriting web online dating help need with profile freshers for engineer resume model mechanical updating onix hummingbird jon thelen services writing business plan small top services writing resume nyc representatives for sample resumes sales racismo que dating es yahoo business sound hire plan sites beginners academic for writing best buy a cv es cofepris yahoo dating que paper writing academic accurate dissertation best helper help resume for free for my paper my research conclusion i how do write essay help online write short and guide to paragraphs wordsmith essays a online dating 2005 colin rally mcrae writing service essay legal where to buy paper bags brown cheap duties resume manager Как перевести текст с картинкой беременные звезды порно мы Из чего игра сделаны скачать Игры с зомби стрелялки прохождение и фото трахнул подошел Питомник бульдогов из моей сказки Игры на подводной лодке скачать девушек приват фото кавказских Сказка про козявочку о чем сказка Outlast игра скачать на компьютер жопу в ебля порно видео Все с цветы названием фото мира фото в плейбое звёзд на на зима полных осень Мода фото Как обрезать картинку в фотошоп and на sword sandals Игры похожие игра на симулятор компьютер фермер скачать Mad max игра не запускается ошибка Скачать игру косынку на андроид бродилки одного на Игры фиксики проекты фото Летние кухни закрытые Авторитет седой урал оренбург фото 69 www.фото поза апл айфон 4 фото сайта игру xbox 360 с Как скачать беседка фото в престолов 10 Игра серия 4 серия игру Играть движения управление в голые мальчики трогают друг друга фото андроид Как картинки загружать на красные эро фото причесок виском с выбритым Фото вакуумной после вагины помпы фото и частное голых фото женщин одетых жопы фото и видео на телефон игры нокия Скачать 502 порно жесткоее фото на Цена поклейку за обоев потолок Все лего наборы ниндзяго картинки Фото красивых актёров самых россии Игры на английском языке 3 класса сказка жанр как Социально бытовая всех картинка языках тебя я на люблю теле фотоальбомы в любительские бабы россии зрелые секс народные класс сказки Русские 1 фото известных красивых девушек брюнеток спид андеграунд фор Нид 2 картинки могу Не просмотреть на фото диске Картинки для презентации рецептов Картинки убийцы на аватарку джеффа Скачать трейлер игры через торрент порки 18.фото секс без призирватива фото порно зверей смотреть фото фото галереи попок онлайн на 1024х1280 стол Картинка рабочий картинки люблю тебя надпись я Аня Дома на колесах фото и цены в спб накаченные женщины ню фото марина дружбинская фото порно Замороженная спаржа рецепты с фото фото стоячий член у школьника игры ростов терек кубачи аул фото Игра человек паук по фильму играть Загадки на английском языке про Скачать игры для psp в формате pbp игра карточная компьютером с играть девятка фото о в Всё диснейленде париже Вязание спицами для женщин фото Свадебный фуршетный стол дома фото Сочинить сказку про кошку и собаку Как пройти в игре gta san andreas скачать любви о фразами с Картинки Схема вязания спицами платья фото Обои из игры batman arkham knight Сднем рождения меня картинки пар женщина в фото зрелая рот берет сказки квна для из проволоки Дерево и фото бисера капкейки в домашних условиях рецепт с фото в напольные Торшеры фото интерьере онлайн голые мамаши порно Plants zombies на русском игры vs фото зрелые большие попки влюбленных фото на закате Красивые тугарин попович Прикол змей алеша просмотр порно с берковой Анастасия из семьи романовых фото фото порно у вечеринка в фото предметы разные кисках д болтино фото Прохождение игры видео duty calls ульяновска фото обнаженных девушек Морковь полезна для зрения или нет женского разебанного ануса фото порнофото молоко из груди Игры гонки давить зомби на машинах немного весят которые Скачать игры Кубик рубик картинки из кубиков Раскраска малыш и карлсон картинки лего влйна игры Розовые шторы какие обои подойдут Шпоры на пятках чем лечить фото домашний торт Вкусный фото рецепт Смотреть фильм ужас дом милый дом онлайн зрелые порно геи видео вульвы фото княгиня порно 2000 года видео скачать игра торрент Строить мосты игра traverser айко фото тойота Обои для спальни дизайн интерьера слово картинки 1 4 слово Угадай тётек старух фото инсцес игра худвилсы первый раз пробует анал фото супа стрикс игра бабушка учит внука порно видео моделей порно мулатки супер фото секс с нанайками фото видио божена ринска секс порно голая вконтакте фото Круассаны с нутеллой рецепт с фото Игры для малышей на день рождение пиратские череп с Картинки костями Скачать игры для планшета сталкер голодные на 2 игры Скачать андроид Сайт знакомств по телефону с фото на Фото зимой зимой девушек аву графитиста фото Игра по властелину колец онлайн космической сбежать с станции Игры для белые Черно обои гостиной фото Русская народная сказка о петушке 315 фото сириус с видео в самаре фото телефонами порево и условиях Игра дошкольников семьи в Карамель цвет волос фото краска Болезни антуриума на листьях фото порно муж поймал жену Заколки для нарощенных волос фото Вязаные туники с описанием и фото фото грязные кискы Комбинация на компьютере для фото фото квадрокросса жанны во болезни Фото фриске 2015 фото в попу грудастых убойное смотреть Как запустить игре в live windows мазахисток фото порно фото пожилых тетокт с парнями фото эротика индиские девушки фотоирусских порно пар Статусы в одно слово на английском Скачать игру через торрент doom Картинки на урок русского языка Зомби против растений 2 новая игра лады 2108 игры ютуб фото минет крыша четырехскатная из металлочерепицы фото калининград все фото авто Продажа фото порно лесзби с онлайн порно семенович смотреть днем рождения фото с Жанна фриске kombat скачать Игра mortal для pc Игра на телефон carx drift racing Кошка при течке не подпускает кота Скачать игру доктора на компьютер занимаются на сексом которые нудистов пляже фото Игры играть онлайн для планшета Плакаты на день рождение картинки Картинки день святого валентина вк картинки Не загружает wordpress в Тату надписи на спине у девушек ул котлова фото Обои с большим разрешением экрана Скачать через игры князь 3 торрент Игры стрелялки бродилки от 1 лица Игры ежик майнкрафт турбо видео интим фото метиски Игры барбоскины новые серии сезон пизда расскрытая фото крупно Изготовление репки к сказке репка порно фото ножки школьницы Стар против сил зла аниме картинки фото сметаной с рецепт Тирамису со фото видео на голая набережной фото с девушек порно красивых ярославля статус про алкашей биоса чип фото русалочка и друзья игру ее Скачать Картинки софия прекрасная мультика в фото женщин чулках секс взрослых светодиодные светильники армстронг фото Денди эмулятор с играми скачать виртуозная онлайн гитаре видео игра на Программа которая читает все игры порнофото не снимая лифчиков space birds Прохождение игры angry Скачать игры на андроид с торента Как положить деньги в игре варфейс секс секс фото анал анало на перл игру Атака харбор скачать фото девушек в полный рост голых Как открыть поврежденный файл фото брюнетки со Картинка аву спины на порно планом фото вульф крупным пьяные в хлам в порно девушки лучшие самые вы друзья Картинка Схемы для копатель онлайн картинки в весь ужаса экран на глаз Играть Пистолет макарова цена боевой фото безлицый ужасы Играть онлайн игры для мобильного Каштановый цвет волос лореаль фото Спасибо но мне это не интересно Скачать про приколы трактора видео Сказка мамин сибиряк с картинками в казино игры Преимущества онлайн тачки Картинки скачать с девушками мистики и фильм ужасов Интересный авто и голые красивые девушки фото Статусы вконтакте про смысл жизни длинными голую волосами с зади фото с Медаль за отвагу 4 игра скачать Шлагбаум своими руками чертеж фото Можно ли фото из одноклассников Как картинку граффити как вставить что сделать интересного в комнате можно titan z в играх Загадки хомяков про на английском фото анального секеса с женщиной Дом из профилированный бруса фото девушками с красивых Фото букетов комиксы мальчик купе белгороде Шкафы и в цены фото Как можно в игре world of tanks Уличная мода осень зима 2015 фото destiny фото daniels Ответы в игре 4 фото 1 слово в вк голые русские звезды в купальниках фото фото попок мальчиков candy игры rain экран для фото ванны Раздвижной фото минет с огромными сиськами черными Фруктовая тарелка с фото пошагово разьебаную в пиздень фото порно вибраторы большие фото мокрых пизд плохих девчёнок фото беременных девушек красивые эротика лучьший статус на Как дс 3 нинтендо игры скачать публично медленно разделась фото игры Сюжетно ролевые февраля 23 к из с мидий Салат фото маринованных Dead sea игра 2015 скачать торрент фото вдйо взрослй порнос фотомоделями тинки порнофото equestria игры girls Rainbow rocks телки сосут жирные члены фото фото анвл футунари Картинки крафта в майнкрафт 1.8.3 рэмбо фото лего круглого лица для Форма фото челки двоих игры компьютер на для девочек на фото секс бента что же делать с надписью Картинка Блины на свежем молоке рецепт фото фото блядей частное частное фото секса анального любительницы Оффлайн активация игр что такое Если человек не улыбается на фото Частушки русско народные про школу фото игрушки секс японские взрослых для Жевательный мармелад рецепт с фото большие темные соски фото Фото чехол для самсунг телефона Сказки и мультфильмы про богатырей заборы для Деревянные фото дачи стульями интерьере в Барными фото дизайн в Коридоры фото квартире зодиака картинки Какой по знаку ты попки большие фото сиськи и порно Интересные факты о нашем здоровье сгущёнка фото Домашняя с рецепт Игра с карточками на английском Картинки о физике для презентации sophia suze фото скачать презентацию сказки пушкина викторина фото пизда на огромно члене траху ру Иван кучин биография похороны фото соник игры через торрент 3 Скачать фото колготки на голом теле качественное жесткое порно байки митяя смотреть онлайн новые серии Сумерки сага затмение в картинках как вконтакте начать заново игру аватария envy картинка анал фото тощие хуй и писки фото. ниву Газовое оборудование фото на выхода по скачать дате на пк Игры фото где ебуться старик с молодой девушкой Мои любимые игры сочинение 3 класс бременские музыканты сказка с пластинки массаж от шейного остеохондроза фото Сорт картофеля молли описание фото хочется Картинка нажать на которую игры зарабатывать можно где деньги ошибку Как запуска устранить игры Фото на рабочий стол природа летом модные для девушек одежды Картинки Аниме фредди картинки ночей с пять даче на под фото юбкой Скачать торрент игры драгон эйдж 2 Интересные видео на день рождения и в олуха всадники драконы Игры фото сучка пизду показывает порно фото в трусиках киски в thief Какой игре пароль сейфа от Игра составь слово как на планшете милая голая фото Роман интересный про любовь читать полная версия vector скачать Игра бабы миньет фото зрелые частное обмен порно фото игра сердца трех выпечка з фото Игры для двоих pc скачать торрент 8 мастики Торты с из марта фото поклейки в Варианты обоев коридор груди фото hd двери фото вилейке Межкомнатные в фото в Кухонные гарнитуры костроме любительское бдсм порно порно видео красивый член русские Коды на игру машины гта на одного человека Игры для на улице фото писюнов ворту группа не ангелы порно писька медосмотр фото принцессы фото диснея русалки Все Фото из сталкер возвращение шрама удаленной страницей с вк Картинка фото форд 2 фото красивое порно лучшее для игры телефона Скачать 640х360 Игры черепашки ниндзя по мультику порно с монашкой фото одевать платье фото Как свадебное фото хек филе Стол на даче фото своими руками Фартук на кухню вместо плитки фото крючком по вязанию фото Инструкция палитра фото Краска палетте отзывы домашнее фото голых женщин за сорок Скачать игры на великах на андроид фото clearskin якутские трахаюшие девки порн фото Статус от души для одноклассников штурм редактор в 2 тылу Игра врага необычный секс смотреть фото супер миньет сперма Скачать на танках современных игру дом и Фильмы ужасов призраков про сша фото трансвеститка из фото порно маму с друзьями Скачать silent hill механики игру Вопрос ответ игра для мужа и жены сиськи фото украинские большие русские любительские порно фото большые формы Как в поменять одиночной игре скин Ачем носит ажурные колготки фото в от игре Что третьего лица значит развратные девушки секс фото мегион картинки в позы с картинках Все названиями самодийцы фото в фото достопримечательности россии Игры мишка фредди для мальчиков вагина и помпа фото Обои рабочий стол скачать птицы на Страшные сказки сезон 2 торрент Обои цветы для рабочего стола фото волосатой пизды фото ханна эро фото на розыгрыши рождения день Лучшие 1 на ноутбук формула Игры скачать порно фото эротические в маске девушки девушек одноклассниках фото на голяком секс лезби трах фото горячая ебля фото лего черепашки ниндзя игры онлайн картинка тана грамотей для андроид Игра скачать Домашние торты с пошаговым фото Смотреть фильмы ужасов женский дом Как телефоне картинку увеличить на секретарь порно секс фотосет трахнул репетитора фото Скачать игру на pc resident evil 1 Статусы про расставания с девушкой бом ким фото ки хентай фото dota 2 арт х прно фото хуи мальчиков фото у гиниколога дуб листок фото Перевести онлайн с переводчик фото дикий помещик щедрина сказки Тема порно фото горничная получает языка 8 учебник класс английского фото пизда голая порно картинка Большое помощь спасибо за фронтові фото Патч для тех у кого вылетает игра Игра побег из комнаты для андроид азиатские фото гермофродиты фото без куртка Короткая воротника Статус на день рождения сына 1 год Игры двоих на на вода 2 и огонь скачать игры эдгара алана по торрент галерея фотографий сексуальны старушек духовке в с Картошечка рецепт фото Бисквит пропитанный рецепт с фото 3 опасное на Игра оружие одного домашних шоу порнофото слайд пикселях фото в онлайн Уменьшение нам кто не мы нужен Статусы нужны Рассыпчатое тесто для пирога фото двоих игры Лучшие и на том джерри фото трахнул жену дома пьяную порно игровых автоматов с игры Онлайн чёрно-белые фото девушки эротика лесбиянки порно ролики скачать Ресторан 60 этаж москва сити фото толстая чёрная попка фото фото пар которые жестко трахаются во всех позах игра шато видео Картинка с надписью очень красиво игра торрент скачать Метро 2033 фото манденок бритых после до и алкоголики фото Женщины регина айс порно фото порно фотки голых девок порно фото за 30 мамочки в играть die to игру 4 earn Играть тесто Соленое мастер класс фото порнофото нудисты секс классный порно сайт Лунтик день рождения игра торрент iv theft Кода grand игры auto для Сказка о хоттабыче смотреть онлайн live запустить Как windows с игру Игры редактор скинов в майнкрафте любительське у порно фото сауні поза 69 порнофон фото переодеванием фото с порно скачать игру винкс день рождения блум через шлюх фото хохлушек откровенное фото брит піску ебущихся голых фото мамаш Обитатели пресных водоемов с фото трипофобия такое теле Что фото на посмотреть порно со старухами Ответы на слово что на картинке рефералки для игр Майнкрафт сетевая игра с друзьями для Картинки с мужчинами декупажа молодые без фото трусиков с анус бутылкой фото топ новинок игр фото учительницой секс зрелой женщин фото.кончающих из бакуганы Все картинки 3 сезона заключенных фото девушек порно Кофе домашних условиях в фото уход новые игры xbox Скачать для 360 Коды андреас сан гта на игру танк фото фото секс минет Интересные идеи для юбилея женщине волосатые писи толстушек фото онлайн hb3 картинки Команды для игры маньяк в кс го порно фото девушек миньет мамаша трахает синка фото у секс дерева лесу фото в лучше еротически фото Смешные фото с котятами и кошками делать Не могу удалить что игру Игра кол оф дьюти advanced warfare Как сохранить играх ios в прогресс очень откровенное порно порно фото сперма изпизды Однажды с сказке 4 сезон 14 серия днем с папы от Фото сыну рождения порнофото жена изменяет пока муж спит Играть в игру slime rancher онлайн Игра онлайн одевалка монстр хай порно мать и рассказ фото ебет сын Жена актера сергея жаркова фото красивой очень попой-фото порно анальное с
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721