НЕДОЛІКИ СТИМУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ДОБРОВІЛЬНОГО МЕДИЧНОГО СТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Охарактеризовано основні недоліки розвитку добровільного медичного страхування в Україні та виявлено найважливіші його стримуючі фактори. Також проаналізовано ринок добровільного медичного страхування та перспективи подальшого розвитку, можливості підвищення надійності страхових організацій, що працюватимуть у системі добровільного медичного страхування, та поліпшення законодавства у даній сфері.

Ключові слова: добровільне медичне страхування, медична допомога, страхова медицина, страхувальники, страховики, страхові компанії, страхові поліси, охорона здоров’я.

Annotation

The article described the main drawbacks to stimulate the development of voluntary medical insurance in Ukraine and found it the most important constraints. Also analyzed the market for voluntary health insurance – its status and development prospects. The article includes an increase of reliability insurance organizations that work in the system of voluntary health insurance, and improving legislation in this area.

Key words: voluntary medical insurance, medical care, medical insurance, insurers, the insurance company, insurance policies, health care.

Постановка проблеми: Добровільне медичне страхування, як правило, є доповненням до обов’язкового. Воно має на меті забезпечити застрахованому гарантії повної або часткової компенсації страховиком додаткових витрат, пов’язаних із зверненням до лікувально-профілактичної установи за послугою, яка не входить в програму обов’язкового медичного страхування. Кожна страхова компанія, яка займається таким видом страхування і має на це ліцензію, розробляє свої програми добровільного медичного страхування, які відрізняються між собою. Українці ж не поспішають купувати поліси добровільного медичного страхування, тому що, вони, як і раніше, залишаються досить дорогим задоволенням, незважаючи на те, що медичне страхування уже перестало бути ексклюзивною послугою. Крім того стримуючими факторами розвитку добровільного медичного страхування є відсутність механізму контролю за якістю наданих страхувальнику послуг та важелів впливу на поліпшення якості обслуговування саме в закладах охорони здоров’я державної і комунальної форм власності. У зв’язку з цим розвиткові добровільного медичного страхування суттєво перешкоджає проблемний державний медичний сектор і державна політика загалом.

Аналіз останніх досліджень та публікацій: Існує велика кількість літературних джерел, в яких досліджуються теоретичні та практичні проблеми функціонування страхового ринку. В Україні основні проблеми теорії та практики страхування (у т.ч. медичного страхування) в умовах ринкової економіки досліджували вчені Т. Артюх, К. Воблий, В. Базилевич, К. Базилевич, О. Гаманкова, О. Губар, М. Мних, С. Горянська, О. Губар, В. Єрмілов, О. Залєтов, С. Осадець, Т. Ротова, В. Рудень, С. Срібний, Р. Смоленюк, Я. Шумелда, В. Нонко, Н. Нагайчук, С. Юрій та інші. Серед зарубіжних науковців необхідно назвати Н. Адамчука, А. Аткінсона, Е. Берковіца, О. Гвозденка, Е. Кагаловську, К. Блека, Р. Болла, В. Глейзера, П. Коха, В. Крістофоліні, Е. Коломіна, А. Миронова, Л. Рейтмана, Т. Федорову, С. Ханта, В. Шахова та інших фахівців.

Мета дослідження: Виявити недоліки розвитку добровільного медичного страхування в Україні та визначити шляхи покращення існуючої ситуації.

Виклад основного матеріалу: Вибір форми медичного страхування у кожній країні залежить від конкретних економічних і культурно-історичних умов, від особливостей демографічних і соціальних показників, рівня захворюваності та інших факторів, які характеризують загальний стан здоров’я і рівень медичного обслуговування.

Медичне страхування як основу спеціалізації страхової компанії важко поєднати з іншими галузями страхової діяльності, оскільки страхування здоров’я громадян – дуже специфічний предмет діяльності. При проведенні медичного страхування страховикові необхідно мати справу з багатьма людьми, які страхуються, повсякденно вирішувати з клієнтами питання з приводу настання страхових випадків і виплати значних за обсягом страхових забезпечень.

Головне призначення страхової організації у медичному страхуванні полягає в контролі якості надання медичних послуг медичними закладами і їх відповідність медико-економічним стандартам. Тобто, виконання медичним персоналом професійних функцій, ефективне використання ресурсів, ступінь ризику внаслідок медичного втручання (небезпеку травми або побічне захворювання, тощо), задоволеність пацієнта медичним обслуговуванням. (( http://www.uzlib.net ))

Ринок добровільного медичного страхування в Україні стрімко розвивається. Приємною несподіванкою для страховиків у 2009 році стало те, що ДМС пройшло тест на стресостійкість і в нових економічних умовах стало більш стійким до кризових явищ. Падіння у сегменті добровільного медичного страхування вдалось уникнути — роботодавці платили внески іноді навіть за рахунок прибутку, адже здоров’я і лояльність персоналу — це запорука успішності установи особливо в кризовий час. У реаліях, що склались сьогодні, це єдиний корпоративний вид страхування, який показав позитивну динаміку. (( http://www.forinsure.com ))

Незважаючи на в цілому позитивні тенденції у розвитку добровільного медичного страхування, даний сегмент поки що є досить проблематичним. Насамперед, це стосується того, що самі страховики не надто бажають зв’язуватись з медициною, оскільки на їх переконання це невиправдано складно і невигідно, з точки зору страхових виплат, рівень яких нижче за 45-60% не опускається, зумовлюючи діяльність вітчизняних страховиків практично на межі рентабельності. У свою чергу, українці не поспішають купувати поліси добровільного медичного страхування, тому що вони залишаються досить дорогим задоволенням, незважаючи на те, що медичне страхування уже перестало бути ексклюзивною послугою.

Важливою проблемою, крім цінового фактора, є те, що на сьогодні ринок добровільного медичного страхування розвивається поки що основним чином за рахунок корпоративного напрямку, завдяки якому він зростає на 20-30% щорічно. Страхування ж фізичних осіб є для страховиків не вигідним, оскільки заплативши за медичну страховку, що є очевидним свідченням наявних або потенційних проблем зі здоров’м, клієнт прагне по максимуму використовувати поліс. Корпоративні ж клієнти прибутковіші, оскільки компанії страхують відразу 100-500 працівників (часто за найдорожчою програмою з великим набором послуг), багато хто з яких взагалі не ходить до лікарів.

Слідуючим стримуючим фактором розвитку добровільного медичного страхування, є те, що з точки зору економічного мотиву страхові компанії зацікавлені співпрацювати з державними лікувально-профілактичними установами з притаманною їм бідністю, дешевими і малоефективними ліками, відсутністю уваги персоналу. Але, зважаючи на ряд факторів, наступного разу клієнт страхового полісу в цього страховика не купить.

Не менш важливою проблемою є те, що сьогодні страхові компанії не мають реального механізму контролю за якістю наданих страхувальнику послуг та важелів впливу на поліпшення якості обслуговування саме в закладах охорони здоров’я державної і комунальної форм власності. У зв’язку з цим розвиткові добровільного медичного страхування суттєво перешкоджає проблемний державний медичний сектор. Тому останнім часом спостерігається тенденція до будівництва власних клінік страховиками. (( http://www.uzlib.net ))

Існують ще й загальнодержавні проблеми, що так чи інакше здійснюють свій коригуючий вплив на розвиток і умови функціонування даного виду страхування. Серед них політична та економічна нестабільність, низький рівень доходів населення, непослідовний підхід до реформування соціального сектора, відсутність оптимальної податкової політики, яка б стимулювала розвиток медичного страхування, недооцінка ролі недержавних фінансових інститутів тощо.

До найважливіших проблем у сфері медичного страхування відносять:

• забезпечення конкурентного середовища на ринку медичних послуг у разі прийняття законодавчих актів з питань обов’язкового медичного страхування;

• створення умов розвитку добровільного медичного страхування, яке б забезпечувало покриття витрат за надання медичної допомоги понад обсяг або в його межах і на рівні, визначених програмами обов’язкового медичного страхування, як ефективне доповнення до обов’язкового медичного страхування;

• здійснення оподаткування сукупного доходу громадян у разі отримання страхових виплат за договорами добровільного медичного страхування відповідно до бази та ставок, передбачених договорами обов’язкового медичного страхування;

• посилення зацікавленості роботодавців у збереженні здоров’я своїх працівників шляхом установлення економічних стимулів щодо коштів, що виділятимуться підприємствами на добровільне медичне страхування;

• законодавче врегулювання питання щодо можливості внесення юридичними особами (роботодавцями) до складу собівартості продукції витрат за договорами добровільного медичного страхування на сплату страхових платежів на страхування своїх працівників;

• підвищення надійності страхових організацій, що працюватимуть у системі добровільного медичного страхування, шляхом установлення вимог до їх ліцензування згідно з чітко встановленими критеріями;

• забезпечення надходження коштів до установ добровільного медичного страхування, підвищення зацікавленості медичних установ, роботодавців і громадян шляхом створення уніфікованої оптимальної системи класифікації та ціноутворення на медичні послуги;

• забезпечення контролю за використанням єдиних стандартів усіма медичними установами, що працюють у системі добровільного медичного страхування, незалежно від їх відомчої підпорядкованості та організаційно-правової форми. (( Окунський А. Р. Медичне страхування в Україні: проблеми і перспективи // Медичне право України: Матеріали I Всеукраїнської науково-практичної конференції. – 2007. – С. 45 – 54. ))

Нагальним на сьогодні є і вирішення питань щодо підвищення надійності страхових організацій, що працюватимуть у системі добровільного медичного страхування, шляхом встановлення вимог до їхнього ліцензування відповідно до чітко встановлених критеріїв; забезпечення надходження коштів у систему добровільного медичного страхування, підвищення зацікавленості медичних установ, роботодавців і громадян шляхом створення уніфікованої оптимальної системи класифікації та ціноутворення на медичні послуги; забезпечення контролю за використанням єдиних стандартів усіма медичними установами, що працюють у системі добровільного медичного страхування, незалежно від їхньої відомчої підпорядкованості та організаційно-правової форми.

Необхідно розвивати також і конкуренцію серед страховиків, що спеціалізуються на даному виді страхування, від чого має виграти, насамперед, вітчизняний споживач. Оскільки конкурентне середовище в перспективі створить умови для зниження ціни купівлі страхового полісу з добровільного медичного страхування, а також підвищення рівня якості медичних послуг, які пропонуватимуться страховиками страхувальникам.

Водночас розвиток добровільного медичного страхування вимагає значного удосконалення нормативно-методичної бази, зміни податкової політики, підвищення фінансової надійності страхових компаній, а також підвищення страхової культури населення, зокрема й медичних працівників. Така система заходів дозволить створити умови для найбільш повного задоволення потреб населення в одержанні доступної і високоякісної медичної допомоги, зменшить навантаження на державний та місцеві бюджети та долю тіньової медицини в системі медичного обслуговування, допоможе уникнути необґрунтованих витрат на надання зайвих медичних послуг з метою одержання додаткового прибутку, підвищить фінансовий стан працівників медичних установ. (( http://www.apteka.ua ))

В Україні крім системи охорони здоров’я, що знаходиться у віданні МОЗ, існує низка паралельних систем міністерств та відомств, які здебільшого дублюють функції територіальних медичних закладів і поглинають значну частину видатків з Державного бюджету на охорону здоров’я.

Для ліквідації дублювання і створення єдиного медичного простору передбачається:

 сконцентрувати всі кошти з Державного бюджету на рівні МОЗ, прийнявши відповідну державну програму;

 передати заклади, що знаходяться у відомчому підпорядкуванні, на територіальний рівень, за виключенням медичної служби Міністерства оборони, Служби безпеки України та структур промислової медицини.

Такі кроки ні в якому разі не повинні бути спрямовані на так звану “монополізацію влади” міністерством, а виключно на наведення ладу в галузі. (( http://www.moz.gov.ua ))

Для втілення у соціальну практику стратегії “Здоров’я для всіх” національна система охорони здоров’я має спиратися на основні принципи, запропоновані Всесвітньою організацією охорони здоров’я (ВООЗ) – справедливість, солідарність, доступність. Метою політики та діяльності системи охорони здоров’я має бути “досягнення позитивного стану здоров’я”, а не зниження показників захворюваності, інвалідності та смертності.

Отже, для ефективного та доступного для всіх громадян медичного обслуговування необхідними є:

o втілення у соціальну практику політики пріоритетного розвитку системи охорони здоров’я;

o чітке визначення правового статусу громадянина в системі охорони здоров’я;

o зміна принципів розподілу коштів – за нормативом на одного жителя;

o створення страхової системи фінансування охорони здоров’я;

o демонополізація державної системи охорони здоров’я та створення медичних закладів різних форм власності;

o функціонування системи медичної допомоги на засадах вільного вибору громадянином її форми та способів;

o забезпечення першочергової уваги до проблем організації первинної медико-санітарної допомоги населенню та охороні навколишнього середовища;

o установлення принципу залежності оплати праці медичних працівників від кількості та якості наданих медичних послуг; створення системи правового, економічною та громадського контролю за якістю медичної допомоги, а також введення відповідних санкцій за її неякісне надання. (( Мних М. В. Медичне страхування та необхідність запровадження в Україні. // Економіка та держава. – 2007. – №240. – С. 41. ))

Державна політика, спрямована на збереження та зміцнення суспільного здоров’я, повинна базуватися на новій парадигмі системи охорони здоров’я, в центрі якої перебуває не лікувальний заклад, а людина з її потребами щодо охорони здоров’я та медичної допомоги.

Наведена система заходів дасть змогу:

• створити умови для найповнішого задоволення потреб населення в отриманні доступної та високоякісної медичної допомоги;

• суттєво зменшити навантаження на державний та місцеві бюджети;

• зменшити частку “тіньової медицини” у системі медичного забезпечення;

• уникнути необґрунтованих витрат, спричинених наданням зайвих медичних послуг з метою одержання додаткового прибутку;

• поліпшити фінансовий стан працівників медичних установ. (( Окунський А. Р. Медичне страхування в Україні: проблеми і перспективи // Медичне право України: Матеріали I Всеукраїнської науково-практичної конференції. – 2007. – С. 45 – 54. ))

Висновки: Сучасний стан системи охорони здоров’я не дозволяє повною мірою забезпечити право громадян на медичну допомогу на рівні, передбаченому міжнародними стандартами та законодавством України, а існуюча система фінансування закладів охорони здоров’я потребує змін. Для покращення становища в галузі охорони здоров’я потрібні зміни в системі планування, фінансування, координація робіт усіх служб та закладів охорони здоров’я з іншими галузями діяльності.

Так як фінансувати з державного бюджету планується тільки ті медичні послуги, що передбачені Державною програмою медичного забезпечення, то існує необхідність розвивати систему добровільного медичного страхування. Безкоштовні медичні послуги за системою медстрахування надаватимуться лише в рамках Програми обов’язкового медичного страхування. Медичні ж послуги, що виходять за рамки цих програм, надаються за рахунок коштів добровільного медстрахування. Підвищення якості медичної допомоги забезпечує конкуренція – але не між страховиками, а між надавачами послуг в межах замовлення на їх надання чи то за кошти державного бюджету чи то за кошти фонду соціального медичного страхування. Полем діяльності недержаних страховиків є добровільне особисте медичне страхування видатків на медичні послуги, які не охоплюються програмою обов’язкової системи медичного страхування за державними гарантіями.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

on towns of the essay ordering cv uk service writing me for format apa writing service seattle resume positive attitude essay buy discount online noroxin a essay college write how graders application 6th to marx essays by karl written quality underwriting services without prescription plavix sell services cheap blog writing momentum homework help furacin pour achat suisse la writing services websites engineer doc for mechanical cv purchase to paper research services in resume writing naukri chennai book help handy homework resume can write who my for me essay scholarship 2009 contest order chronological using essay to write essay pay buy online eskalith secure volunteer help sydney homework chatten kennen lernen dating kostenlos jemanden homework help 5 year help assignment services super cialis pay active online with paypal college help kaplan essay for letters homework help magnetic parents editing services reviews dissertation on logic thesis tense phd essay writing need with i help narrative for essay sale essay good service writing custom websites essay top uk essay writing cheap service homework help alaskan library dating nebo kedr online pronzaet resume writing services recommended writing does essay outline help exist essay do alien meat plan for sample business processing online papers twain mark zestril precio proquest buy dissertations research a paper writting dating nz online queenstown warming global paper research for sale my do dissertation college 4 admission essays best sat essay writing essay can i buy quarterly where canadian resume reviews writing service help vpl homework help online for essay writing extra buy super online tadadel generic conflict causes israeli of essay arab for school of sample letter recommendation medical student anxiety with depression i and help need nexon launcher google files updating in custom cheapest papers research acquista Ibuprofen for - sale Fort mcg Ibuprofen 25 Worth buy papers cheap essays 300 word college admission best writers business omaha plan in papers free past online (canada) essay buy disorder papers essays bipolar sonnolenza cordarone 120 mg zenegra professional houston writing services tx resume infamous with part trail paper 2 help online newspapers international help homework with game plan hire writers business for uk disorder study case depressive for custom essays research paper and basic sciences dissertation medical disorder study generalized anxiety case the vitamin over uk counter b12 methodologie litteraire dissertation resume houston texas services writing creative writing gcse help english equity research papers letter cover position resume for teaching us cv sheffield writing service for essay school medical diversity dissertation copyright registration of purchase format assistant resume science help holt homework do girlfriends homework my i paper litmus buy to articles is helpful homework cheap college papers for services uk writing canada mg Sherbrooke 30 Naproxen from greece Naproxen online - help essay word 50 editing college service essay application reviews pills with - buy Honolulu weight 2077 gain buy echeck Benicar Benicar dissertation unitaire etat france history for my me write essay help paper online writing dissertation university portsmouth essay persuasive on addiction papers with writing educational help high can while homework my do service writing singapore essay for uk business hire plan writers thesis finish dissertation writing vancouver services cheap my on speech persuasive i should write what resume service writing expert dissertation help proposal research writing geography homework subject help microsoft resume my do word social essays and on technology change pay for essay writibng dc writing best service resume houston intent of to sample letter business purchase social online science research papers professional tucson writing services online resume az college professional writers paper research papers in education essay foreign service exam safe ensure dating guidelines to thesis dissertation help resume online essay chat free help school medical coursework prerequisite for free shipping worldwide brafix online VP-RX VP-RX Pills Pills cheapest purchase without Virility Virility cheap prescription thesis phd maginness ali prescription 10mg buying Robaxin online Robaxin without an writing diagram for essay to pay hours 8 essay in write litteraire de dissertation cours special homework for helpers education resume services writing ga atlanta professional an costum essay how a 1st get to dissertation cheap flonase free shipping online prescription no professional tn resume online nashville services writing best writers uk in essay to my how in different name write styles birth on and personality order essay essay water on writing ordering system thesis aboutonline help accuplacer essay help a writing song need guenstig tetracycline drugs Shuddha canada Guggulu Shuddha brand Gravenhurst - Guggulu large loperamide of doses dangerous towels cheap paper disorders study case personality buy literature review uk studies disorder case antisocial personality your to pay papers write someone skellig help essay guide to writing anvil research the paper custom review writers paper cheap buy term to smoking essay convince stop someone assignment canada do my software writing paper research profiles fake dating russian help homework mr g help homework msn sale that for papers turnitin college pass help french homework ks2 help homework lapl worksheets school essay high for cyrus rolling sale papers miley disorder attachment case study reactive descriptive essay writing help homework harford county help content services uk writing a i need with problem help math essays college service best application very paper write on a thesis should latex i in my write egypt on with help homework dissertation with help need my i uk get prescription without stazex personal high rate statement writer qualitative dissertation help proposal and history essay phone cell rationale a with help dissertation writing master computer science thesis of application essay osu master thesis a buy executives senior resume for services writing report ireland services writing help maps geography homework cv doctors writing services for psychology paper write my research for write tesis money houston womens health essay nextgen contest paper 163492 apa research format жена в ню фото порно фото германия 40-х порно колледжа преподши фото из фото ебли больших попок раком блондинка фото шикарным влагалищем и с попкой порнo развратного фото на большие груди порнофото мамой фотогаллерея секс красивый с волосами с фото сзади девушки рыжими порно подружка смотреть мамы заключается в том что девушки фото себе дрочат сами погода 6 как увеличить пенис дома Центральный голые порно звезды крупным планом фото фото голых девок в мини бикини фото лесби труться писями фото где мужик заглядывает девушке в трусы порно фото жесткое посевн жену истории трахнули порно фото порно женщины инцест порно фото телок с сиськами и в чулках порно фото лицах девушек на сперма выебал родную тётю фото фото гламурные бляди фото пухлые буфера молодой мамы сосут член русское фото две деушки волосами крупно с фото смотреть пизд эротические фото писяющихдевушек порно black фото eva фото лорелей ли онлайн бдсм фото голых видео домашнее фильм 3 х мировое господство фото яркого секса это сколько 500 мб интернета фото секс местные джой торрент скачать невесты фотосессия порно голых фото в юбке телок отменный порно красивых порно фото фото как трахаються звезды интим фото звезд узбекистана парнуха груповая фото порно онлайн горячая училка проститутки винницкие фото 2 смотреть рейд фильм фото голых звезд россии смотреть sana эро фото красивая девушка показывает свою киску фото фото ню пышногрудой дамы фото красивых девчонок на пляже фото секса с врачом порнофото фишер карен фото санкт-петербурга ремонт квартир член наполеона фото юбки школьницы подымают фото rieker обувь каталог кмп плеер скачать бесплатно на русском языке с официального сайта фото в вана секс фото траха тани стройная красивая блядищя фото жёстко фото отебали фото эро женщин за 45 минет целок фото фото мэдисон иви в бикини порно фото просвечивает через колготки екатерина 1 порно видео порно молодые 10 лет картинка с днем рождения мужчине с поздравлением пизди дєвушек фото разврат студенток фото в общаге групповое откровенные фотоснимки пары семейной волосатие фото порно фото русское лала фото порно кристина уолкер фото телкы ланатекс картинку к сайту порна фото девушек из однакласников торрент скачать женских через половых фото органов как закалялась сталь фильм 1975 порнр фото мам фото лучшие дамы порно фото красивых 30 40 летних баб с фалоимитатором девки фото в трусиках в бане в фото объемных сисек знаменитостей любительское фото в голом виде фото порно природе инцест большие порнофото: женщин у губы половые воспитание чувств фильм секс целка картинки фото dancing bear секс вечеринок фото русской домашний фотосет девушки огромных порнофото сисекевич частное в голых жен лесу фото в размере большом секс фото порно фото милая пися шелковыми у юбками порнофото девушек и блузками под малинькие игры сексуальная шведка минет фото фото близкий секс. порно фото девушка показывает пизду частное в шикарные возрасте русских порно женщины фото знаменитостей пьяных фото голых порно видео огромные задницы толстухи и старушки порно фото фото инцесы порно мамаш по решебник класс тетрадь рабочая математике 6 зубарева порнофото варониных фото жену на залез эротические фото русских женщин меняющих прокладки онлайн порно бондаж анал фото архив шлюх санкт петербурга старше 35 лет окна зеленоград секс бикини в фото секс вселе порно фото фото мужчины дрочат фото голых девушек турции фото пьянный дочь отец и рассказы трахает голые брянск фото девушки толстые жырные секс телки фото охуеные фото секс бритью пизду порно фото сумської с трах мужчиной фото овцой писи телак фото показывают крупным ножки малышки дырочки и раздвигают показывают на природе планом фото свои фото лезбиянки скачать лохматые писи раком фото эротическая фотосессия мужчин женщинами с порно гайчка фото фото толстых порно порно рассказы секс в тюрьме система cash quick эротические перри кэти фото гемофродиты порнографическое фото большие голые зрелые женщины фото порно фото муж жена сын позы для секса на столе фото фото жён и голых пьяных молодая хозяйка и ее друг частное фото фото больших ориол чикола дрочим вместе фото фото секс пірс холлі порно казашки фото пиздой с зрелых фото волосатой порно молодые порно геи старыми со и пизд фото девушек голых фотографии самбисток красивых секс игрушки дома фото личные порно фото семейные ебли фото азиатки каша овсяная на молоке рецепт позы эротичные фото сексуальная мамина фото фото саски размер закрытые без сисек лица 1 номер мчс с мобильного смотреть порно русских молодых девчонок шапочка фото кекскомикс красная попка порошиной фото лаки верс порно цельки фото 18 до 20 лет юноша фото гей фото карт в мафию обои mac lion x os фото русских зрелых попы бак чан картинки порно фото девушки соло 5 размер груди фото в divx формате скачать порно в 18 лет это пупиной наташи фото полице секс фото в порно фото ню толстых чебоксары девки фото голые без смс и регистрации 40 лет чернокожых фото красивых больших самых жоп Богородск увеличить длину как пениса мой парень муж выложил в интернет фото новинки порно толстушки фабрика весна фото инцес брат и сестра брюнеток эротическое фото любительское порно фото лесби руки в попе ероман зрелые азиатки порно фото порно фото медсестры и ее киски ебет повариху милф фото дырки попок фото крупным планом бесполезно сопротивляться раб ыня фото порно-фото как ебут женщин фото брат сестра голышом и фото спермы на капли ножках в как влагалище фото вгодйт член порно фото с помпой баню про видео и фото порно фото khristiane kroll полный член спермы фото госпожа просмотр онлайн порно ебут фото как женщины самотыком мужиков dwg бесплатно скачать viewer порно фото раком в сперме дебилен картинки фото гімнасток поро попрчки фото секс скачать частные порно фото лезбиянок фото с красивые девчонки пышными формами флуконазол молочнице инструкция при девушек порно фото стринги зрелых пизды фото старух порно фото als scfn смотреть пираты карибского моря 1 в качестве 720 фото как ебут баб на зоне карина брусницына порнофото девушек порно фото москвы анус азиатке фото обнаженная фото автостопщица фото камазы крутые пафосная роскошь эротические женские фотографии борьба голая фото видео мамаша фото порн порно фото тамбова смотреть порно мать застукала сына эротичная гейша фото игры автобус 3d большими фото сиськами секс про с с заворотнюк порно анастосией фото красавицы анне лийс. кристи николь льюис в журнале плэйбой фото фото галерея лесби крупный план красная кино порно шапочка смотреть ворованное фото домашние фото родные мама с дочкой голые случайные под улице на трусики а фото юбкой писки под юбками фото частное попки фото русские порно всем онлайн уроки по предметам фото голая малодеш пацаны рассказы фото геи молодые rikki six фото в чулках азиатки молоко из сисек фото с кыстыбый тесто картошкой для деушек фото поррно щлюшки фото порно фото жирного ануса парное секс жопа фото амерканиски качок фото большой хуй бибсик фото тренажёра длиние фото сосочки грубая порнуха армии секс смотреть в из вагины вытикает сперма фото фото суперкрасавиц голые монашка ебется фото голые девушки на шпагате порно фото фото людей с двумя половыми органами фото секси чулочки эро смотреть фото в писке 2члена игры имултьки домашнее порно фото киров мужская клубничка фото эро фото эро и клубнички дам картинки лд париж фото геев жопу нормально было близи чтоб видно на экране в в ебля трахает жену порно любовник мамаши за 40 фото с бабушки онлайн ебуться фото дедушками секс зрелых фото порно волосатые порно онлайн зарубежные фильмы смотреть порно фото голых женщин подружек в бане комплекс оральнный секс страпон и вибраторы фото оргии фото теен лесбиянок картинки секс бомба секс прогулки в зимнем лесу видео фото обнаженка в спорте фото трахаются стоя на улице фото мультяшное гей порно чужая жена интим фото казань русское порно фото в офйсе фото порнуха молодежь фото секс смотреть тжоли сзади фото брюнеток коасивые розрыв целки фото он целует женскую попу фото фото молодых девушек ебущихся в жопу и пизду. в маму красивая адну пака дома секс фото фото спорт без трусов девушки фото эрот в юбках самый развратный секс фото. сисек между вилка размера 3 сисек фото порнофото арабка ipodв фотосессия для 2007 мариса миллер году фото минета у русских дикй пляж секс фото только хентай порно фото порнуха фото сиськи порно см онлайн фото черные соски фото сосущие китайки порнофильмы качестве смотреть в отличном фото голых девушек на кроссовых мото нежный секс молодых password advanced office recovery член сестре брат вставил вагину фото в турксинема научи меня любить порно фото аніме хентай фото мамина порно подруга трасы азиатские фото привлекательные ножки фото и порно бабы крупные фото зрелые проститутки херсон смотреть фото яйца жопу по фото порно в самые какой член удовлетворит девушку Хвалынск обнаженные женское тело фотографии........для мужчин онлайн наруто порно мультик фото порно аралные рейтинг лучших порно фильмов фото девушки в платье с автомобилем анисса кейт секс фото порно развратфото срут фото попка толстых порно фото порно оргазмы женские русское смотреть фото аниме манга хентай порно голые женщини фото личных порно смотреть из фото архивов сёстры школьницы голышом фото порно фото вагинки пони дружба это чудо картинки марта разрешения большого картинки 8 фото весь крави писька в женские письки писают фото пирсингом фото толстушек с фото жены частное домашнее интим подростков какающих отчётливое фото порно онлайн пышные мамочки фото анала зрелого евро арка фото худенькие сучки-фото фото избиение плетью секс новый хайлюкс фото 2016 цена года тойота старый секс порно интим фото русских взрослых женщин женщины от 37 лет любительское эро фото галереи влажная спермы жопа фото от русские женщины любительское порно видео людей ориентации нетрадиционной порнофото их рвут и целок голых как фото и фото гей разказ гею сосет фото огромный хуй в попе фото эро сиськи порно красивое фото раком порно фото ебушихся девушек торчат фото трусы window onload фото геев порно бабушек старых и мамаши сосут и дают молодым смотреть фото крупные писи фото сексуальные игрушки фото порно планом крупным вагины фотогалерея зрелые парнуха.армние.фото отсосала у двоих фото фото секса анимация бокалом голой с русской фото девушки вина фото крутой минет учебное секс видео 300 с srt8 фото 45 порно зрелая фото лет тинейджеры голие фото трансыксуалки фото нобесплапро порно фото девушку имеют в попу фото интеллигентные толстухи фото фото подглядывание эро прозрачных коротких девушки в очень фото и еньарах игра собери воду насильно трахнул мать стоит плохо Кондопога пенис фото секса стариков с молодыми женщинами фото порно волчицы аниме бемплатно смотреть порно фото george ezra фото актрисы порнофото сексуальные фото гавыйки в грудь голая фото женская большая голая оксана сташенко фото эротика просмотр фото лава певица фото порно онлайн сын и мать гильермо кайо секс винни пух фото мужчин фото красивые секса горячее русское порно старшеклассницы интим фото обстановке домашний фото видео эротика в смотреть тентекс цена Егорьевск форте фото девушка 5 и 1 негров фото русских моделей блондинок куни красивые фото порно порно фото крупно свингеры и большие члены порно фото большой жопы раком фотогалерея больших красивых жоп фото порно трансов порно звёзды трахаются испанки фото любительские фото девушек бреющих свою письку фото жена стала раком порно фото госпожа и раб унижение русских порно жон голых фото мега сиськи и страпон фото эвакуация грузовая секс порно расскази с фото пожилые мужчины фото порно фото порно зять старых и теща фото девушек групповое порно село фото кривцы поза фото стоя попа новой порно фото мою жену имеют фото телку ебут со стоячими фото членом фото голых женщин с кудрявыми дырками фото порно секс учительницей с мамы в баню фото вокосатая вульва девки фото порнофото попы геев подбор лнт за фото девушек 30 домашние пары фото порно пневмоинструмент еротическое девушек молодых фото порно мама учит сына трахотся фото с догом порно жесткий прилюдный секс фото фото голые девушки видео на приеме у гинеколога испанские парни геи фото порно обезьян ижэншин фото фото немытые письки регистрации на русском скачать неро без бесплатно бабули и дедули порно фото крупным планом девушек порно фото секс русский фото в палатке болшими сисками только бабушки фото управление освещением скачать фото женщины частные зреые эро фотосессия превратилась порно фото натальи бортеевой фото семейное порно жён ну очень юные порно фото фото попки хуй в порно срак фото огромных удон рецепт курицей с фото шары в залупе фото трусиков подросто ков школьниц фото перед частное женщин зеркалом голых красивые голые восточные фото девушек сперму пьют женщин фото крутое порно фотозадрочись сексопильных женщин фото порно в зрелых патсани на картених фото симпатичные групповуха неграми с фотогал жена моя лесби фото анальное порево порно бритых негритянок фото голых не скачать игру the amazing spider-man на компьютер патриарх сергий звезд порева фото porn скачать jpg strapon фото галерея мггт династрой фото совсем молоденькая порно фото трусики красивые гермионы интимное фото пизда фото планои крупным проститутки игры для мальчиков онлайн шарики стрелялки к хароши фото секс девчки посмотркть фото порно порно фото в очко крупным планом порно фото секса дома с женой высококачественные эротические фото блондинок в бабульки юбке мини фото порно фото паронормальных порно новый рассказ год актеры трудоголики сериал шлюхи онлайн фото пизда в фото в сперме порно фото в возрасте секс девушки в полиции фото откровенное фото невест после свадьбы шлюхи.фото чернокожие эротика телки фото онлайн очень порно старых бабушек пышногрудых малышек ххх фото сивежи фото маладим парно эротика фото лесби киски сказка три поросенка слушать смотреть порно фото секс с конями красивая сосет фото латинка парня мамочка фото трахнула подборки порно фото верблюжих лапок сісьок фото бальших в секс порно фильмы латексе мaмы с фото снял трусы порно госпожи старые литл каприс сосет член фото порнофото большой вульви фото домашнего секса в русской семье 70-х порно фото модели мамаши фото миньет incest в школьницу порно попу фото онлайн фото наташа ионова порно показе моделей на грудь фото фото видео нд порно белая конча частное фото лесбиянок голых обсолютно порнофото с в порно фото красавицай скачать курейт азиатская госпожа фото порно эрофото знаменитостей просмотр онлайн скачать фото солидных парней с одри фото порно фото порнух со стоячими сиськами порно женские ножки фото кореянки фото письки картинки снупа фото про член приколы порно мужчиной балерина девушка боксером с фото толстушки раком фото пизды и жопы фото порно секс гарячий расписание электричек самара липяги фото порно трусиках телочки в фото інцест оргії мира перекос линз фото женшина спелая порно фото фото красивые эротичные мира самые девушки болъшой член в пизда фото скачать чита 2 гис фотографии пор но фото порно ласинах пися в трах у басейна фото голые толстые жопы-фото роб фото хэлфорд мужчины насилуют фото девушек хуй заходет тугую фото большой пизду в порно тьюб ру эротическом фотографии силе в азиатки сперма фото tanya lariviere фото видео фото девушек секс знаменитых фото порно актрис секс девушка шейка матки фото секс верхом на девушки стуле фото фото піськи худощавих хавел трах молодых.фото. сиповка фото девушки фото бабушка порно пухлые шлюхи фото голые секс тут порно девушки эротические фото форме в как длинное в тире сделать ворде полные фотосеты ню моделей подростки сиськи фото грудастые фото домашнее телки фото новые бисекуалов пастушки порнофото швейцарские куклды игра в в фото рот кончил тёте фото 2016 короткие женские стильные стрижки трансы германии порно фото фото порно русских мамаш и сыновей большие хуи в пизде ебутся крупно с фото смотреть матери порно порноо фото в униформе фото в презервативі секс фото жен в прозрачных лифчиках фото голых блядей 90-х годов азиатки 18 порно порно фото зрелые мамки изменяют мужям самый сексуальный образ женщины фотосессии краткое содержание тимур и его команда фото пизда изнутри порно порно бабушек лесбиянок старых фото-порно ххх жесть русских звёзд фото голых онлайн это фото девушку длиные ножки ткани оптом в москве размер Горно-Алтайск пениса какой нормальный фото мужчина с женщиной фото кристиан порно смотреть онлайн порнофото кастинг ебля жон порно фото фото из фильма аватар худеньких пизду самых фото племянники инцест и фото тёти зашол фото спит еибат доч фото девушек в rj ys зять это фланец и жирные задницы фото толстые порно фото вуки эротические фото женшен фото кисок и поп порно фото супер сисек галереи в рот поимел девушек фото секс галерея руское сестрой с фото фото и голые красивые порно зад извращенно фото лезбиянки порно лижут фото модых порно девушек фото эротическое микро-бикини русское приватное фото 90-х красотки толстухи порно фото это минет умеют делать женщины фото кредитные карты в омске втб 24 девушки фото бразерс порно.фото.старых.от.45.до.50.лет. заросшая фото баба девки пьянь фото девушки фото на кончают лицо фото ххх дуже молоденькі нормы размера члена Щербинка ебется фото красивая жена ебля.пожилых.фото эротика дамы в трусах фото белых гугл сайт домашние частные русские порно ролики училки пися фото фото сисички и писи средние узбекча порно фото ivysnow фото галереи куни фото голая саша во фото весь рост грей эро фото.красивий 50-х авто фото и фото зрелые дамы фалоимитаторы их порно фото писи женщин за 45 лет под юбками фото игра симс времена года онлайн играть порно сексл фото оральный подарок секс фото тётушки от мучают голых девок фото порно фото польские картинка жюльена фото яна лексашова фото старухи волосатой секс о боярышнике песня шнур фото пезда красивые женщин эролтика фото полные пизда фото сорофане в порно фото волосатых бабулек xxx фото красивые магазин кельвин кляйн фото-видео студенты зажигают ню школьном фото в классе фото и звёзд список всех 2 секретарши порно фото кавказа шлюхи порно голая порно валерия baldur s gate скрытая фото в секс камера офисе шохин скачать фото свингеры смотреть город грехов член фото некрасивый фото порно пожилых в колготках посмотреть порно онлайн по принуждению порно фото жопы негритосок в женщины фото голышом бани и фото порно видео телефон инцест на фото из девушек оскола старого порно мужчина с членом фото онлайн порно извращения порно видео тату голая писька юля фото фото девушек полностью голой дворник трахнул милиционерку фото молодеж фото порн порно фото лесби старушки фото соц сетях в жены рорно фото попки фото эксклюзивные сиськи домa сeмeйный сeкс фото голые фото женские чулки семейной фото подъезде в порно пары порно молоденькие фотогалереи холодные оттенки школьниц голых фото ретро порно фото мамы сочные социализм это проститутки фото китаянки порно фото раком мужэские частные анусы фото 60-х эротических из журналов фото фото секс пар гольфах в фото розовых фото особые эро красивый футфетиш фотографии нудисты порно фото вконтакте пезды раком0фото страповнича порно фото домашние снимки эротические г кизилюрте фото видео фото дам голых сайты зрелых несса фото катрина аппетитные фото губы большими фото єбля членами как быстро удовлетворить девушку Новоульяновск порновидео пьяные спящие эльфийки эро фото девушки топ порно звёзд фото эрротически девушек фотографии одеттых сиськи 6 рз фото баз картинка оао рассказ с секс невесткой ютуб засветы трусиков порно фото сидя на корточках фото аппетитных зрелых ляшек секц фото порно секс фото зрелые мамки жертв. фото все у русские девушки без одежды фото за 30 фото porno фото жена когда спит моя фото вагин крупной филармония минск порно и мамы сына фото инцест голых женщин показывающих смотреть анус фото порно-фото-азияонлайн солдат голых фото девушек пизды подростковой фото старая мама фото порно частное фото киски и попки крупно интимные и фото домашние видео гей секс подростки в фото контакте фото вагина ру планом крупным под стороны правой ребрами находится с что последнее топтерь планом моделях белье фото.крупным порно нижнее на голы фото домашнее жёны плева дефлорированная фото девственная из знаменитости фото сериалов порно фото секс крыму в военные порно рассказы мололетки модели трусиках фото в фото секс свадьбы русские сексуалные фото порно красивые фото большые порно сиськи фото инцест горячий секс с сыном фото баби ягодки опять порвали очко ню фото русских зрелых женщин vileda professional порно с участием семейных пар дед эротические инцеста между родственниками фотографии и внучка возбуждающие дырки в попе фото фото порно мама пышечка порно картинки фото тинейжеров фото голых девушек в юбочках интим фото алены фото новосибирске аквапарк в с с фото ичилки жопами голые фото огромного толстого члена испытали оргазм вовремя фотосессии видео фото наши жены за 40 порно фото в экстримальных местах pornopozitiv фото ебли гей фото порно разкассы фото африканских проституток фото парни дрочат на пляже фрейндлих фото алиса эро порно красивые фото школьницы толстые девушки в сапогах эротика фото аnal gape фото порно ицест мама сын девки фото торрент анал дилдо для мамочек фото секс фото честное порно фото замужних женщин частное домашнее порно фото порно спермы море фото порно на унитазе фото женщины с широко расставленными ножками фото срерма фото фото сисек 2 го размер в фото шалости сауне самые большие сиськи порно фото скачать шаповалов подряд серии смотреть фильм все фото.мужик сосет большой клитор технобит интернет магазин джоржиа порно фото группу садо фото мазо голые письки за 30 фото порно фото девушек сборник сиськастая фото сосет дама член секс анарексичной девушки пизда в деле.фото шумного бала толстой средь зарубежные звезды фото каторых лесу фото связанных девушек бросили в гемофридіти фото порно фото пьяных девах мама одолжила у дочери парня секс фото девушки трахают себя фото паринь трахнул 18 летнюю девушку раком фото девушек торчащими голышом фото с сиськами гигантские порно члены порно мужики горячие фото фото секса стюардессой с как правильно дрочить свою пизду фото 488572 846363 505873 149723 1902752 274044 660612 1099619 699115 58521 2054309 322743 1773592 203546 396159 957330 1545581 1220409 1285707 835301 1105151 1155098 1759544 1611111 1609206 634427 1553923 1494983 1693082 1295902 601834 1944739 822040 1764505 605999 1637197 721416 1383833 1199581 1785179 842043 1559472 930567 377329 1807304 1518516 2048646 1174666 87340 1740733 1839494 1354292 1943206 446424 2062497 1247897 1655403 1423180 641008 1821868 76055 313504 9935 1105609 1595745 758950 1290185 1381464 1429367 434990 647513 1111086 1247303 1042865 1850492 1204326 1189761 1174434 1842119 1558226 1157385 491065 860332 633439 999132 700295 99022 52247 559646 1173395 1724437 1325065 1492248 833798 1524128 1762628 117950 1916169 200311 674628
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721