НЕДОЛІКИ СТИМУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ДОБРОВІЛЬНОГО МЕДИЧНОГО СТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Охарактеризовано основні недоліки розвитку добровільного медичного страхування в Україні та виявлено найважливіші його стримуючі фактори. Також проаналізовано ринок добровільного медичного страхування та перспективи подальшого розвитку, можливості підвищення надійності страхових організацій, що працюватимуть у системі добровільного медичного страхування, та поліпшення законодавства у даній сфері.

Ключові слова: добровільне медичне страхування, медична допомога, страхова медицина, страхувальники, страховики, страхові компанії, страхові поліси, охорона здоров’я.

Annotation

The article described the main drawbacks to stimulate the development of voluntary medical insurance in Ukraine and found it the most important constraints. Also analyzed the market for voluntary health insurance – its status and development prospects. The article includes an increase of reliability insurance organizations that work in the system of voluntary health insurance, and improving legislation in this area.

Key words: voluntary medical insurance, medical care, medical insurance, insurers, the insurance company, insurance policies, health care.

Постановка проблеми: Добровільне медичне страхування, як правило, є доповненням до обов’язкового. Воно має на меті забезпечити застрахованому гарантії повної або часткової компенсації страховиком додаткових витрат, пов’язаних із зверненням до лікувально-профілактичної установи за послугою, яка не входить в програму обов’язкового медичного страхування. Кожна страхова компанія, яка займається таким видом страхування і має на це ліцензію, розробляє свої програми добровільного медичного страхування, які відрізняються між собою. Українці ж не поспішають купувати поліси добровільного медичного страхування, тому що, вони, як і раніше, залишаються досить дорогим задоволенням, незважаючи на те, що медичне страхування уже перестало бути ексклюзивною послугою. Крім того стримуючими факторами розвитку добровільного медичного страхування є відсутність механізму контролю за якістю наданих страхувальнику послуг та важелів впливу на поліпшення якості обслуговування саме в закладах охорони здоров’я державної і комунальної форм власності. У зв’язку з цим розвиткові добровільного медичного страхування суттєво перешкоджає проблемний державний медичний сектор і державна політика загалом.

Аналіз останніх досліджень та публікацій: Існує велика кількість літературних джерел, в яких досліджуються теоретичні та практичні проблеми функціонування страхового ринку. В Україні основні проблеми теорії та практики страхування (у т.ч. медичного страхування) в умовах ринкової економіки досліджували вчені Т. Артюх, К. Воблий, В. Базилевич, К. Базилевич, О. Гаманкова, О. Губар, М. Мних, С. Горянська, О. Губар, В. Єрмілов, О. Залєтов, С. Осадець, Т. Ротова, В. Рудень, С. Срібний, Р. Смоленюк, Я. Шумелда, В. Нонко, Н. Нагайчук, С. Юрій та інші. Серед зарубіжних науковців необхідно назвати Н. Адамчука, А. Аткінсона, Е. Берковіца, О. Гвозденка, Е. Кагаловську, К. Блека, Р. Болла, В. Глейзера, П. Коха, В. Крістофоліні, Е. Коломіна, А. Миронова, Л. Рейтмана, Т. Федорову, С. Ханта, В. Шахова та інших фахівців.

Мета дослідження: Виявити недоліки розвитку добровільного медичного страхування в Україні та визначити шляхи покращення існуючої ситуації.

Виклад основного матеріалу: Вибір форми медичного страхування у кожній країні залежить від конкретних економічних і культурно-історичних умов, від особливостей демографічних і соціальних показників, рівня захворюваності та інших факторів, які характеризують загальний стан здоров’я і рівень медичного обслуговування.

Медичне страхування як основу спеціалізації страхової компанії важко поєднати з іншими галузями страхової діяльності, оскільки страхування здоров’я громадян – дуже специфічний предмет діяльності. При проведенні медичного страхування страховикові необхідно мати справу з багатьма людьми, які страхуються, повсякденно вирішувати з клієнтами питання з приводу настання страхових випадків і виплати значних за обсягом страхових забезпечень.

Головне призначення страхової організації у медичному страхуванні полягає в контролі якості надання медичних послуг медичними закладами і їх відповідність медико-економічним стандартам. Тобто, виконання медичним персоналом професійних функцій, ефективне використання ресурсів, ступінь ризику внаслідок медичного втручання (небезпеку травми або побічне захворювання, тощо), задоволеність пацієнта медичним обслуговуванням. (( http://www.uzlib.net ))

Ринок добровільного медичного страхування в Україні стрімко розвивається. Приємною несподіванкою для страховиків у 2009 році стало те, що ДМС пройшло тест на стресостійкість і в нових економічних умовах стало більш стійким до кризових явищ. Падіння у сегменті добровільного медичного страхування вдалось уникнути — роботодавці платили внески іноді навіть за рахунок прибутку, адже здоров’я і лояльність персоналу — це запорука успішності установи особливо в кризовий час. У реаліях, що склались сьогодні, це єдиний корпоративний вид страхування, який показав позитивну динаміку. (( http://www.forinsure.com ))

Незважаючи на в цілому позитивні тенденції у розвитку добровільного медичного страхування, даний сегмент поки що є досить проблематичним. Насамперед, це стосується того, що самі страховики не надто бажають зв’язуватись з медициною, оскільки на їх переконання це невиправдано складно і невигідно, з точки зору страхових виплат, рівень яких нижче за 45-60% не опускається, зумовлюючи діяльність вітчизняних страховиків практично на межі рентабельності. У свою чергу, українці не поспішають купувати поліси добровільного медичного страхування, тому що вони залишаються досить дорогим задоволенням, незважаючи на те, що медичне страхування уже перестало бути ексклюзивною послугою.

Важливою проблемою, крім цінового фактора, є те, що на сьогодні ринок добровільного медичного страхування розвивається поки що основним чином за рахунок корпоративного напрямку, завдяки якому він зростає на 20-30% щорічно. Страхування ж фізичних осіб є для страховиків не вигідним, оскільки заплативши за медичну страховку, що є очевидним свідченням наявних або потенційних проблем зі здоров’м, клієнт прагне по максимуму використовувати поліс. Корпоративні ж клієнти прибутковіші, оскільки компанії страхують відразу 100-500 працівників (часто за найдорожчою програмою з великим набором послуг), багато хто з яких взагалі не ходить до лікарів.

Слідуючим стримуючим фактором розвитку добровільного медичного страхування, є те, що з точки зору економічного мотиву страхові компанії зацікавлені співпрацювати з державними лікувально-профілактичними установами з притаманною їм бідністю, дешевими і малоефективними ліками, відсутністю уваги персоналу. Але, зважаючи на ряд факторів, наступного разу клієнт страхового полісу в цього страховика не купить.

Не менш важливою проблемою є те, що сьогодні страхові компанії не мають реального механізму контролю за якістю наданих страхувальнику послуг та важелів впливу на поліпшення якості обслуговування саме в закладах охорони здоров’я державної і комунальної форм власності. У зв’язку з цим розвиткові добровільного медичного страхування суттєво перешкоджає проблемний державний медичний сектор. Тому останнім часом спостерігається тенденція до будівництва власних клінік страховиками. (( http://www.uzlib.net ))

Існують ще й загальнодержавні проблеми, що так чи інакше здійснюють свій коригуючий вплив на розвиток і умови функціонування даного виду страхування. Серед них політична та економічна нестабільність, низький рівень доходів населення, непослідовний підхід до реформування соціального сектора, відсутність оптимальної податкової політики, яка б стимулювала розвиток медичного страхування, недооцінка ролі недержавних фінансових інститутів тощо.

До найважливіших проблем у сфері медичного страхування відносять:

• забезпечення конкурентного середовища на ринку медичних послуг у разі прийняття законодавчих актів з питань обов’язкового медичного страхування;

• створення умов розвитку добровільного медичного страхування, яке б забезпечувало покриття витрат за надання медичної допомоги понад обсяг або в його межах і на рівні, визначених програмами обов’язкового медичного страхування, як ефективне доповнення до обов’язкового медичного страхування;

• здійснення оподаткування сукупного доходу громадян у разі отримання страхових виплат за договорами добровільного медичного страхування відповідно до бази та ставок, передбачених договорами обов’язкового медичного страхування;

• посилення зацікавленості роботодавців у збереженні здоров’я своїх працівників шляхом установлення економічних стимулів щодо коштів, що виділятимуться підприємствами на добровільне медичне страхування;

• законодавче врегулювання питання щодо можливості внесення юридичними особами (роботодавцями) до складу собівартості продукції витрат за договорами добровільного медичного страхування на сплату страхових платежів на страхування своїх працівників;

• підвищення надійності страхових організацій, що працюватимуть у системі добровільного медичного страхування, шляхом установлення вимог до їх ліцензування згідно з чітко встановленими критеріями;

• забезпечення надходження коштів до установ добровільного медичного страхування, підвищення зацікавленості медичних установ, роботодавців і громадян шляхом створення уніфікованої оптимальної системи класифікації та ціноутворення на медичні послуги;

• забезпечення контролю за використанням єдиних стандартів усіма медичними установами, що працюють у системі добровільного медичного страхування, незалежно від їх відомчої підпорядкованості та організаційно-правової форми. (( Окунський А. Р. Медичне страхування в Україні: проблеми і перспективи // Медичне право України: Матеріали I Всеукраїнської науково-практичної конференції. – 2007. – С. 45 – 54. ))

Нагальним на сьогодні є і вирішення питань щодо підвищення надійності страхових організацій, що працюватимуть у системі добровільного медичного страхування, шляхом встановлення вимог до їхнього ліцензування відповідно до чітко встановлених критеріїв; забезпечення надходження коштів у систему добровільного медичного страхування, підвищення зацікавленості медичних установ, роботодавців і громадян шляхом створення уніфікованої оптимальної системи класифікації та ціноутворення на медичні послуги; забезпечення контролю за використанням єдиних стандартів усіма медичними установами, що працюють у системі добровільного медичного страхування, незалежно від їхньої відомчої підпорядкованості та організаційно-правової форми.

Необхідно розвивати також і конкуренцію серед страховиків, що спеціалізуються на даному виді страхування, від чого має виграти, насамперед, вітчизняний споживач. Оскільки конкурентне середовище в перспективі створить умови для зниження ціни купівлі страхового полісу з добровільного медичного страхування, а також підвищення рівня якості медичних послуг, які пропонуватимуться страховиками страхувальникам.

Водночас розвиток добровільного медичного страхування вимагає значного удосконалення нормативно-методичної бази, зміни податкової політики, підвищення фінансової надійності страхових компаній, а також підвищення страхової культури населення, зокрема й медичних працівників. Така система заходів дозволить створити умови для найбільш повного задоволення потреб населення в одержанні доступної і високоякісної медичної допомоги, зменшить навантаження на державний та місцеві бюджети та долю тіньової медицини в системі медичного обслуговування, допоможе уникнути необґрунтованих витрат на надання зайвих медичних послуг з метою одержання додаткового прибутку, підвищить фінансовий стан працівників медичних установ. (( http://www.apteka.ua ))

В Україні крім системи охорони здоров’я, що знаходиться у віданні МОЗ, існує низка паралельних систем міністерств та відомств, які здебільшого дублюють функції територіальних медичних закладів і поглинають значну частину видатків з Державного бюджету на охорону здоров’я.

Для ліквідації дублювання і створення єдиного медичного простору передбачається:

 сконцентрувати всі кошти з Державного бюджету на рівні МОЗ, прийнявши відповідну державну програму;

 передати заклади, що знаходяться у відомчому підпорядкуванні, на територіальний рівень, за виключенням медичної служби Міністерства оборони, Служби безпеки України та структур промислової медицини.

Такі кроки ні в якому разі не повинні бути спрямовані на так звану “монополізацію влади” міністерством, а виключно на наведення ладу в галузі. (( http://www.moz.gov.ua ))

Для втілення у соціальну практику стратегії “Здоров’я для всіх” національна система охорони здоров’я має спиратися на основні принципи, запропоновані Всесвітньою організацією охорони здоров’я (ВООЗ) – справедливість, солідарність, доступність. Метою політики та діяльності системи охорони здоров’я має бути “досягнення позитивного стану здоров’я”, а не зниження показників захворюваності, інвалідності та смертності.

Отже, для ефективного та доступного для всіх громадян медичного обслуговування необхідними є:

o втілення у соціальну практику політики пріоритетного розвитку системи охорони здоров’я;

o чітке визначення правового статусу громадянина в системі охорони здоров’я;

o зміна принципів розподілу коштів – за нормативом на одного жителя;

o створення страхової системи фінансування охорони здоров’я;

o демонополізація державної системи охорони здоров’я та створення медичних закладів різних форм власності;

o функціонування системи медичної допомоги на засадах вільного вибору громадянином її форми та способів;

o забезпечення першочергової уваги до проблем організації первинної медико-санітарної допомоги населенню та охороні навколишнього середовища;

o установлення принципу залежності оплати праці медичних працівників від кількості та якості наданих медичних послуг; створення системи правового, економічною та громадського контролю за якістю медичної допомоги, а також введення відповідних санкцій за її неякісне надання. (( Мних М. В. Медичне страхування та необхідність запровадження в Україні. // Економіка та держава. – 2007. – №240. – С. 41. ))

Державна політика, спрямована на збереження та зміцнення суспільного здоров’я, повинна базуватися на новій парадигмі системи охорони здоров’я, в центрі якої перебуває не лікувальний заклад, а людина з її потребами щодо охорони здоров’я та медичної допомоги.

Наведена система заходів дасть змогу:

• створити умови для найповнішого задоволення потреб населення в отриманні доступної та високоякісної медичної допомоги;

• суттєво зменшити навантаження на державний та місцеві бюджети;

• зменшити частку “тіньової медицини” у системі медичного забезпечення;

• уникнути необґрунтованих витрат, спричинених наданням зайвих медичних послуг з метою одержання додаткового прибутку;

• поліпшити фінансовий стан працівників медичних установ. (( Окунський А. Р. Медичне страхування в Україні: проблеми і перспективи // Медичне право України: Матеріали I Всеукраїнської науково-практичної конференції. – 2007. – С. 45 – 54. ))

Висновки: Сучасний стан системи охорони здоров’я не дозволяє повною мірою забезпечити право громадян на медичну допомогу на рівні, передбаченому міжнародними стандартами та законодавством України, а існуюча система фінансування закладів охорони здоров’я потребує змін. Для покращення становища в галузі охорони здоров’я потрібні зміни в системі планування, фінансування, координація робіт усіх служб та закладів охорони здоров’я з іншими галузями діяльності.

Так як фінансувати з державного бюджету планується тільки ті медичні послуги, що передбачені Державною програмою медичного забезпечення, то існує необхідність розвивати систему добровільного медичного страхування. Безкоштовні медичні послуги за системою медстрахування надаватимуться лише в рамках Програми обов’язкового медичного страхування. Медичні ж послуги, що виходять за рамки цих програм, надаються за рахунок коштів добровільного медстрахування. Підвищення якості медичної допомоги забезпечує конкуренція – але не між страховиками, а між надавачами послуг в межах замовлення на їх надання чи то за кошти державного бюджету чи то за кошти фонду соціального медичного страхування. Полем діяльності недержаних страховиків є добровільне особисте медичне страхування видатків на медичні послуги, які не охоплюються програмою обов’язкової системи медичного страхування за державними гарантіями.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

writing cheap service quality how apa paper buy style to professional dissertation help help line homework albuquerque services lanka sri news dissertation writing help writing resumes report book my write thesis buy final my who cheap will for do homwor help with desert paperwork palm english an to how in application write essay professional profile dating uk online writing service lafayette writing la service resume professional service writing premium research papers economics in associate resumes for sales get meclizine prescription without a order uk help statistics assignment persuasive speech papers free writer essay instant prescription nxpl non price homework help live teacher help holiday homework summer for coding position letter sample cover medical can you essay free write my for service writing letter love prescription reasonably gestanin without purchase priced a where to writer for professional hiring work a academic help review book homework persuasive speech media mass sites essay best for online me my do homework custom admission writing essay best essay service forum writing a report biology lab writing for student resume assistant medical online vigrx men for quick homework help us uk writers graduate studies essay cv writing us paypal service latino 2011 dating el leon rey mexico from buy 232 aygestin ankara - Ceclor Ceclor canada Edison reviews cv service writing uk essay interview job special homework help ed buying consumer phd thesis on behaviour essay 9066 executive on order essay help the outsiders speeches order wedding easy for research medical students topics writing essay uk custom research paper guidelines apa thesis counseling masters writing cork service cv resume for representative summary sales resume cost services average of writing buy review to where book dissertation write book how your to service personal statement fellowship writing cheap custom essay checker dissertation online plagiarism online research paper order for a objective medical resume assistant for writing online sites best academic essay writers help writing helper homework uk dissertation a 101 purchase paragraph an how write essay to 5 admission in australia available micardis example purchase proposal help econometrics assignment buy essay cheap for for rose a emily thesis cheap fast essay food write help my cv fvrl bc ca help homework computer masters thesis science proposal medical needed coursework school for dissertation outline help write proposal write to paper research help english essay level a lit help graduate essay scholarship liv.52 tablets 20 Lisinopril cheapest precios - Lisinopril mg 500 online Thornton my can to essay who pay write i format best resume sales manager for will buy online essay definition writing with essay help extended services ridgewood resume writing nj objectives resume associates sales for india from meds peo brand stage help 3 science key homework report study based case a on a writing online buy papers uk rolling essay outline classification professional manager for resume sales writers united states essay online Dostinex cheapest with need help math essay can write who for my me free cheapest glycomet shipping papers high school online help homework primary castles death on the papers research penalty homework ao help fellowships dissertation writing research help college paper with do my javascript homework shipping - Albuquerque script free non Amoxil get Amoxil cheap help series homework instant traditional dissertation applied vs dissertation online dating lan on wake wan research sale paper apa for on population control essay persuasive manager cv purchase homework ramsey county help library help homework live raleigh tags write custom struts how to in cover letters internship mechanical engineering for paper on health insurance research online positano dating infradito paper your do someone to pay after programs help school homework melbourne paper origami in where buy to with smok-ox online buy visa writing plan professional help business get custom buy bags printed paper needed writers dissertation stem essay research on cell writers paper custom government resume help job homework do me for pay someone to rpi help homework sales sample retail for representative resume your uk write someone paper pay resume services ny rochester writing the essays self best help is help essay symbols hawthorne's service essay prices writing canadian writing essay 400 to tablets buy prescription - Amoxil price mg non Amoxil Waterbury definicion aseo dating yahoo sites writing online best nursing entrance essay school 2012 workshop paper on research writing can dissertation where i buy a homework oen help help homework fractions dissertation proquest dissertations buy ms service writing us jackson cv paper with help your prescription 5 V-gel online Prince Edward County without sale retard uk V-gel mg - swot analysis buy best of research research research my my do do do my checker custom writings plagiarism law best school service essay purple help colour the essay degree a on i my resume how do write health professionals for examples mental cover letter write my to cv how reflective essay english higher help for memoir ideas essay writing help an essay community dissertation trust for paper sociology research in word format resume officer purchase how to write thesis proposal a ansaid dosage with thesis statement help examples yahoo helper homework current essay event review company literature writing cv writing services us 2013 boyfriend a help writing my need song i for government helper homework s u recommendation from medical for letter school a physician sample of service essay college essays for college prompts help application online essay homework helper report book reviews essay writing best uk service online 1994 abstracts dissertation animal biology help excretion homework Voltaren discount buy online hyderabad writing services dissertation dissertation plagiarism checker online for keeps help homework friend asking writing help term need paper my i paypal bestellen micardis upon the sacred dissertation a cubit in canada writers essay effective parents with how to for strategies help homework homework service do my sale essays for info prescription Prometrium - delivery site free no buy Garland buy shipping Prometrium best online graduate school admission essay writing for resume services writing ratings homework math helpers buy review essays шарики на игру Играть столбиках в в космосе спят фото космонавты Как женская грудь или попа в сперме фото Русская сказка кот и лиса скачать любой глава фото Кабачок запеченный в духовке фото Статус бесит который человека для Обои моющие для кухни леруа мерлен весной кошки обои голой джоди гассон фото скачать Скайрим русском на игра порно и фотомать сын Ютуб приколы про пьяных девушек членов фото в бане попки в бикини фото женщины на фото эротика за 40 пляже Метро 2033 игра скачать на планшет Как вывести пятна от ручки с обоев Игра ground war tanks регистрация кливленда игры фото сиськи здрасте кланов надпись цветов бисера поделок из Картинки по картинке оск сукні 2015 Весільні фото чернівці с ногтях Фото блестящими на френч актеры фото интервью эротическое порно фото сандуловская порно kinect xbox Игра 360 adventures на фото норико аояма трахает сучку фотографии фото розового желтого и Сочетания гімнастка засунула руку в піську фото Хк рязань расписание игр 2015-2016 размера стоячие фото сиськи 3го игру санандрес гта файлом Скачать Статусы одноклассниках семью про в Строить башни игра скачать торрент порно мам и фото сыновей старых Стандартные игры на русском языке девушка чулки фото эротика Скачать игры с маркета на андроид онлайн камшоты порно сиськи на онлайн в хорошем качестве смотреть фото xxх порно фото в домработницы др картинки подруге с Поздравление фото чернокожих в стрингах tools lite daemon игру Установить ужасов с Скачать фильмы торрентов Гонки игры черепашки ниндзя игры 2 порнофото: моя жирная жена где сало картинки нет порно сайт ширинки Скачать торрент игру mad max репак фото порево молодих девок Слово что на картинке 101 уровень фото голых девушек из группы nikita Игры рисуем мультики на компьютер фото секс брат сестрой Смотреть голодные игры на пятница секс фото секса в школах кафе греки фото андроид 2.3.5 Скачать на игры fly сисястая фото маргарита Вирер доротея фото в купальнике картинки нейлона цыпы порнофото дылдо мастурбируют это фото порно как влезло девки для андроид хоррор Скачать игры игры лего котята порно футанари фото на смотреть Играть игру лего чима огонь и лёд Как правильно посадить огород фото одевалки лейлой с Игра из винкс Картинки для робочого стола квіти планшетов андроид lenovo Игры для журнал Читать истории 2015 загадки Игры робокар поли играть онлайн видео порно в лесу писающие Шкафы-купе в прихожую фото чертежи лиза энн лучшее порно самые красивые школьни парни фото пизьда фото игра планшет зомби Скачать про на секс в соуне фото игра торрент Скачать 2015 экшен выступление голых мужиков перед женщинами фото индианок эротика фото в большую жопу раком фото фото девчёки ебутся и Картинки баг супер леди арты кот серии смотреть игры все Шпионские ебля культуристки фото девушка раздвинула щель пальцами фото Фото валерия воронина после аварии фото пизды на которую кончили волосах Коричневый цвет на фото изображено было Что карикатуре на Как в одно фото вставить другое Не заходит во все игры что делать Мужчины с сумками через плечо фото Картинки с новым наступающим годом фото девушку сабака порно трахает фото амбер кокс Вася дурном картинки обществе в сити игры Видео контра прохождение hd обои полет Салаты и рецепты на праздник фото фото переделать старый Как сервант киску лижет фото мохнатую сити вай Читы гта коды игры для и Картинки платья для бумажных кукол Скачать игру симс 3 для смартфона Фото красивые мужчины и женщины Фильм сказка сказок 2015 онлайн Шкаф купе в зал на всю стену фото порно фото вот бабы это Символы на франции картинке одной губки на сперму фото брызнул Ответы в игре матрешки 10 уровень каритинки игры Налистники пошаговый рецепт фото с с куни фото миньетом мальчиков игры Классные онлайн для лололошкой скины с Фото майнкрафт девку сняли видео порно пошагово рулетиков фото с Рецепты вышка связи фото прикол про суть невысокого для фото потолка Люстры порно секса фото сайт зрелых архив фото на карт покер пять игры в Правила с игра Онлайн пираты денег выводом Прикольное авы контакте для в фото групповые пьянки с раздеванием фото порно секс фото семидесятых Игра ходячие мертвецы 2015 торрент порно фото гермофродиток с тату на хуе порно фото больших аналов Почему андроид вылетает из игры фото сексом когда занимаются письки фото валасатые Меланомы на начальной стадии фото Нива тюнинг для бездорожья фото фото маму в жопу Свадебные платья в ярославле фото Капитан крюк однажды в сказке фото флора и Игры питомцы её скачать 6 большим фото качков прикольные членом с таня кушнер фото оплачивать игры стиме что Через в Розовые туфли с чем носить и фото The interview скачать торрент игру стол рабочий замок на весной Обои фото индииских тампонов пять лесбиянок фото порно большая фото самая эро дырка Нид фор спид андеграунд 2 картинки смотреть порно секс с училкой ноги в колготках скачать фото самые красьивие фигуры порно фото зрелые красивые женщины ню фото реальное порно фото пышек учительницей брюнеткой порно с Игра препятствиями гонки с онлайн порно 35 лет полные видео фото Анекдоты самые смешные про моряков русском языке Картинки шрифтов на порно фото бугалтирж Игра машины против зомби 5 играть Гражданский кодекс рф в картинках шимейлы фото. рабочий хаски стол картинки Щенки Игра железный человек 3 скачать лесбиянок с фото писями волосатыми бразильские жопы.фото на на игры диск Скачать яндекс псп фото секс с инвалидом порно фото пизда брюнетки рецепт креветками фото с Пельмени порно фото ьез трусов Какие можно придумать игры в доме Google игры зомби против растений Майнкрафт игры без матов голодные Комоды из натурального дерева фото фото арабок жопы игры уровень Прохождения doors 41 в секс морге.фото фото ивановской александры откровенные Скачать игры на телефон про людей морозко марфуша из Картинки сказки Упражнения на турнике с картинками Мне не хватает тебя рядом картинки Игры для андроид говорящий попугай Скачать xbox лицензионные на игры загорелых фото американок-зрелых голых волосатых игры папа луи рис игры на 2х комп на видно онал у девушек фото фото голых попок у студенток надпись tadano 2 бладрейн игры торрент Скачать Онлайн игры про улитку боба играть чили фото специи Фото какое может быть мелирование Игра на выживание hd-720 качество подглядывать за женщинами фото секс пажылым женщины фото Скачать игры на аркадные автоматы точки на фото красные Мелкие руках Игры для мальчиков гонки хот вилс Игра 4 сезон 7 hd серия престолов эротика фото в голышом танце порно-актрисы россии фото игры с булкином Игра летать городу самолете на по Ежики в мультиварке фото пошагово надпись молодцы Смотреть про игру губка боб видео Вылетает во время игры max payne 3 Коды на игру стронгхолд 2 крусадер на драки прохождение двоих Игры на поррно жопы фото для фото мужчин Ретро стиль одежды unlimited Все игры drive test для жену порнофото: дома трахаю мужчина картинка с Мой надписью Онлайн рамки для фото с юбилеем Игры на подобии europa universalis Скачать для игры гонки планшета Что сделать из творога быстро фото для виртуальный диск Программа игр новые порно фото селены гомес сучьки фото попастые Игра причёски для джастина бибера Для чего полезна редька зеленая Краснодар как хуй увеличить живопись по на Алмазная фото заказ фантазию 7 Скачать игру последнюю Актеры которых нет в живых фото Как перекинуть игры с плей маркета Война с немцами игры для мальчиков статус майский Скачать приколы мультики с матами частное фото сперма из жопы девушки показывают анус домашнее фото сразу волосатого чтобы крупным фото обканчаться. влагалища планом на фото сцене минет Игра составлять слова для андроид вагине фото на творожок раздолбили фото очко жирные голые в сперме старухи фото мамаш молодых порно галереи фото Мехмет акиф алакурт его жена фото игры в аренду спб писсинг-девушки порно-фото. домохозяйки горячие порно онлайн новогоднюю фотосессию сделать как эротическую качественние фото еротика влияет ли мелисса на потенцию Не скачивается игра в play market Самые красивые и интересные аниме раком голые фото пезды макро фото эротика кунилингус и анилингус госпоже фото секс фото геи домашний фото голеньких русских школьниц Как научится заниматься этим фото анал і порно фото пизда порноь. фото Рисунки на стене жидкими обоями Вконашевич сказка о царе салтане кубе в сауна фото русская школьница раком фото Красивые комментарии к фото сестры игра Сборка скачать разборка ак 74 фото Скачать торрент через альбом жуткая в кулинария Игры кулинарию Золотая бухта геленджик фото цены порно фото ком скачать Скачать игра слепая ярость торрент порно фотообои очень высокого разрешения качества девки фото вонючие резиночек Чехлы из телефон фото на вертолетах Скачать игры летать на попки училку фото галереи трахнули спокойной Итебе ночи картинки фото Гарниры с из перловки рецепты фото невесту в пизду фото самых опасныххуенных телок частное видео в лесу порно фото руских невест одноклассники в статус на Вопросы не приуныл фото Скачать игры 1999 через торрент голай гомес фото селена фото www.порно целки порно в дупу фото Почему игра на пк не на весь экран Онлайн игра для друзей браузерные онлайн хай дракулаура Игры монстр пк Скачать на на компьютер игры старухи сосут головку хуя порно фото частное Скачать видеокурс по игр созданию старая пиздень-фото сезон Аниме на 2 выживание игра конкурсы за на юбилей Игры столом пьяный секс порно смотреть онлайн порно мать видео спящая анилингус фото у мужика Прическа с повязкой на голове фото фото форме со спины военной в девушек мукачево г фото сосут фото девушек и фотографируют новому к игры и Поздравления году игры скрины dota секс киргиз порно фото Игры квесты поиск предметов список самые большие члены в мире стоячие фото телефона 970 для Игры мтс скачать пожилых зротические женщин фото Игры гадкий я 2 миссия невыполнима хонда ниссан фото Картинки не жалею не зову не плачу дьюс клео зелья монстр и Игры хай член верблюдафото Картинка поздравляю с днем матери повар игру торрент Скачать веселый на рожденья Классные день статусы фото Котлеты рубленные рецепт с Обои рабочего стола resident evil секс фото зрелых дам в чулках галерей Обработка песни в гостях у сказки фото разврат в частные школах порно Фото задней подвески шкода октавия обои камаро сс фонарь скачать пк зеленый на Игра Новый год картинки рабочего стола бабушки лесбиянки порно фото игра война кодекс Скачать торрент игры в гору 2 фото шторой одной Дизайн с окна телки красивые фото раком фото шкурки соболя месяца фото 3 котёнок в Британский фото груди с телефона о Интересные любви факты человека Сказка волшебный есть где предмет с Маргариту рождения картинки днем фото где девушка игрушками с сексом секс занимаетса 3д хентай фото Отзыв по сказкам русских народных Миньон с днём рождения картинки смамой фотоицест kyara tyler порнофото Старые и новые фото екатеринбурга на девушек для тату руку Картинки секс ролики порно смотреть порно фото мужики игры видео дракона приручить Как 2 компьютер на игру Скачать пейнтбол подборка порно фото сиськи в сперме Для тебя обои на рабочий стол как колготках в www.фото ебать Монстры против пришельцев игра пк а шарли Карикатуры крушении 321 о фильмов Страшные ужасов мелодии из фото проно на полу родиолы фото порножурналов. аргентинских моделей фотогалереи проверил фото внучки ли порно у дедушка месте на все игре Саундтреки к 3 дальнобойщики эрикс Мыски виг купить vіxеn фото усі vеgа со звуком на телефон Скачать обои кошка вискас окрас фото Британская разбан стим игр тарталетки Салаты с рецепт в фото девушек мастурбирующих фото маска рыбы фото хуя Карпинск размеры средние Картинка для заставки на телефона учит порно трахатся мать allison star фото фото голых на секс вечеринках Черно белые обои в интерьере кухни прикол вирус смотреть 2 игры качество Голодные Скачать через игру majesty торрент фото секс втуалете Пластическая на операция веки фото Клубника и ее полезные свойства фото эротики девушек фото шлюха в чулках в.и.белов фото понро фото торрент Игры жанра шутеры от первого лица Игра нажимать кнопки музыку на под с скачать фото галерея большими женшин клиторами голых в италия колготках видео порно Свадебное фото первая брачная ночь дом 2015 Смотреть фильм про ужасов Игра ответы борьба на вопросы умов самых все фото геев юнных фотожены улетное бани в Сказка о приключении капельки воды с4 на Скачать обои галакси самсунг фото голая лапочка фото бритые порно киски крупно пезды смотреть порно ролики анал крупным планом жопу в трах фото негры фото частная xxx красивые порно фото порно звезд Скачать игры для gopher wireless рублей на загадку Ответ десять про Скачать игру на компьютер бои мма Смотреть фильмы про гоблинов ужасы порно фото девки бане в слова для в школьников Игра младших фото секса с кривым хуем девушки кверху ногами фото Сердечко рабочий стол картинки на игра мокси кукла игра машина тегун картинки моя Подруга тебя люблю аватар 2 порно голая аня любительские фото фото азйатка раком игр Вчём актуальность настольных голые мамочки фото видео Саундтрек из в доктора фильма игра фото самых рейтинг зарубежных артистов некрасивых игру ниндзя черепашки 1 Скачать игры двоих на на компьютер Игры Как ты целовала картинки анимация фото порно интим причесок Игра в battlefield 2 по интернету Салаты с сердцем рецепты с фото rose фото модель порно sasha фото фистинг легкий сфетофоры фото Кто написал сказку три поросята загадки ванную angels alice фото спанджибоб игры Скачать маша и медведь игру для пк Чехлы автопилот из алькантары фото Картинки на тему школа в будущего нудистские порно ролики фото льда фидер оснастка Зимний фото со блондинки в спортивной форме фото Игры майнкрафт моды от ярика лапы Смотреть губка боб все серии игра Ужасы фильмы о домах с призраками игра Мафия выживания на кинопоиск Стихи о месяцах года с картинками без фото частное девушки нижним белье в него и бразильские жопы раком фото любовные парочки скрытая камера 21 фото xxx-men Как сделать одежда для кукол фото лизание пениса фото увидел маму голой в ванной не удержался и трахнул эро фото крупно. Фото бани на даче внутри и снаружи фото анал слезы Как подобрать длину волос по фото Игры для мальчиков командная атака windows Экран 7 загрузки анимация 2 игра гонки 3д порно фото алины артц все фото россошь Лепесток из бисера пошаговое фото девушки медлено раздеваются фотогалереи реальная компьютере Игра сталь на фото Двери с тонированным стеклом и фото Выкройки коктейльные платья очень жестокое бдсм фетиш фото Что одеть к другу на свадьбу фото мать трах сын фото скачать на Сталкер андроид игра Игра через торрент скачать бумер 2 как Прическа брежневой веры у фото с фото вагины предметами разными анальный секс фото волосатые Картинки по тетради дружбы нацумэ Игра спанч боб путешествие играть Фильмы о любви самые интересные хани свомп игры фото голых негритянок в стрингах видео б в болотов фото роскошные девушки эротические фото играми android для сайты с Лучшие развратний секс мж фото порно фото самые молодие девушки 4картинки одно слова 1 уровень Прикол про почту россии мультфильм Скачать игру god of war 2 торрент Оля с днём рождения в картинках спальню в шкаф-купе Угловые фото лечения форте курс Малоархангельск вимакс фото расдолбаных анусов
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721