Національно-церковний рух на Волині

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Протягом 20 – 30-х рр. ХХ ст. православна церква на Волині знаходилась у важкому становищі. Вона зазнавала тиск з боку польської влади та римо-католицької церкви, що зумовило рух за незалежність та українізацію церкви.

Сучасні вітчизняні вчені чимало уваги приділяють українізаційному процесу зазначеного періоду. Це, зокрема, праці В. Борщевича [1], І. Вла-совського [3], М. Кучерепи [9], Н. Стоколос [15], Б. Савчука [14], які висвітлюють історію та характер національно-церковного руху на Волині. Відомим організатором церковного руху був А. Річинський. Науковці А. Ко-лодний, А. Гудима та О. Саган опублікували ряд робіт, присвячених діяльності й творчій спадщині А. Річинського. Проте недостатньо висвітленою проблемою залишається діяльність А. Річинського щодо українізації православної церкви на Волині в міжвоєнний період. Тому метою роботи є спроба висвітлити участь А. Річинського у проведенні Луцького з’їзду 1927 р. та простежити хід церковного з’їзду в процесі українізації релігійного життя на Волині.

Із піднесення національної свідомості волинян у 20 – 30-х роках ХХ ст. розгорнувся потужний рух, спрямований на демократизацію та українізацію церковно-релігійного життя, встановлення у церкві засад соборноправності.

Про виникнення церковного руху М. Пап’єжинська-Турек писала, що він «у Православній Церкві сформувався з історичного досвіду, котрий, з одного боку, відчував на собі русифікаційний та асиміляційний впливи цієї Церкви, з другого – наслідки багатосотлітнього сусідства з усім польським і католицьким. Виріс рух цей через відродження суспільної свідомості із потреби пошуку національної ідентичності» [ 17, с. 206].

Російське середовище вважало, що православна церква на Волині штучно відірвалась від Російської православної церкви, а тому «стала об’єктом для усіляких експериментів не тільки з боку урядової влади, а й навіть окремих національних меншинських угрупувань. Тут головний вплив мали українці, прагнучи, аби церква ставала засобом національно-політичної боротьби» [11, с. 54].

Однією з характерних рис тогочасного національно-церковного руху в православній церкві на території Польщі було те, що сили, спрямовані на його реалізацію, надходи¬ли переважно із міст. Саме тут гуртувалась українська інтелігенція, діяли значні осередки українських політичних партій і “Просвіти”. Водночас у містах здійснення планів українізації церкви вия¬вилося дуже важкою справою, оскільки там воно наштовхувалося на досить добре організований опір тієї частини духовенства, свідомість якої сформувалася за часів Російської імперії. До того ж, у містах значним був прошарок російськомовних православних, котрі, як правило, абсолютно не сприймали ідею українізації церкви.

Найбільш активним цей рух був на Волині. Організацію українського церковного руху на цих землях, задоволення потреб населення і водночас формування соціальної бази для здійснення відповідних політико-церковних концепцій взяли на себе місцеві діячі. Український церковний рух був розпорошений і позбавлений єдиного координаційного центру. Він зосереджувався у таких містах, як Володимир-Волинський, Луцьк (Луцьке братство), Крем’янець (семінарія) і Берестя.

За таких умов працював відомий громадський діяч Арсен Васильович Річинський – яскрава особистість у релігійному житті Волині. Народився він 12 червня 1892 р. у с. Тетельківці Кременецького повіту колишньої Волинської губернії (тепер Тернопільської області) у родині священика. Спочатку Арсен навчав¬ся у Кременецькій гімназії, а по закінченні – у Житомирській духовній семінарії. Був постійним учасником літе¬ратурних та музичних заходів у навчальних закладах, а також членом гуртка, що вивчав історію України. Вели цей гурток по черзі викладачі семінарії – члени «Товариства дослідників Волині», яке активно діяло у Житомирі на початку нашого століття [10, с. 3]. Арсен Річинський закінчив Житомирську духовну семінарію і медичний факультет Київського університету. По закінченні медичного факультету А. Річинського направили у місто Ізяслав. Саме тут, на Західній Волині, Арсен розгорнулася його діяльність у царині рідної культури. Організація українських шкіл стримувалася насамперед браком кадрів. Більшість народних учителів погано знали українську мову, літературу, історію. Тому Міністерство освіти Української Народної Республіки розробило спеціальну програму й організувало у кожній губернії курси українознавства для народних учителів. На Волині такі курси діяли у м. Острозі на базі жіночої гімназії графині Блудової. Арсен Річинський був одним з організаторів цієї справи. Курси, де він читав лекції з історії України, збирали нараз по 400 слухачів [9, с. 82].

Впродовж 1922 – 1939 рр. Арсен Річинський працював лікарем у Володимирі-Волинському. Він був відносно незалежним та фінансово самостійним, що дало йому можливість вести активну громадську діяльність. Річинський розпочинає у 1924 р. видавати власним коштом незалежний місячник українського церковного відродження «На Варті». Навколо часопису Арсен Річинський об’єднав українську інтелігенцію та організував власне видавництво, де видавав розвідки, присвячені проблемам незалежної української православної церкви. Відома тоді газета «Діло» писала: «Річ в тім, що «На Варті» є першим на українських землях в межах Польщі часописом, який поклав собі за завдання систематичну боротьбу за розмосковлення православної церкви на українських етнографічних землях, проти московської православної ієрархії в Польщі та проти політики департаменту віросповідань у Варшаві. «На Варті» бореться за принципи, поставлені в основу української православної Автокефальної церкви на Наддніпрянській Україні» [2, с. 9]. В цьому часописі він пропагував ідеї українізації православної церкви на Волині і Поліссі, а також запровадження соборного устрою в Церкві, вважаючи, що вироблене положення Св. Синоду (про внутрішнє і зовнішнє становище православної церкви в Польщі) закріпить синодально-консисторський лад і позбавить вірних будь-якого голосу в церковних справах.

А. Річинський був переконаний, що потрібно витіснити старослов’янську мову з ужитку. Для цього він укладає збірку церковних співів під назвою «Всенародні співи в українській церкві». Вона, за словами самого автора, мала полегшити «богослужіння в церкві українською мовою, показати перевагу й красу Служби Божої рідною мовою» [4, с. 27]. З часом вийшли укладені ним збірники «Українська відправа вечірня та рання», «Українські колядки».

Проведений 26 вересня 1926 року з’їзд у Рівному став передумовою скликання Луцького з’їзду. Це був з’їзд українських культурно-освітніх організацій Волині за участі представників Холмщини, Галичини, Полісся. На ньому зібралось більше 300 делегатів. Одним з найголовніших питань, яке підтримала більшість учасників, було обговорення питання церковної діяльності, вважаючи, що церква була чи не найважливішим двигуном культурно-національного життя. На прохання А.Річинського, з’їзд ухвалив: 1) в тих повітах, де немає легалізованих церковних братств, утворити повітові церковні комітети, як церковну секцію відповідної Просвіти; 2) доручити комітету керівництво справою українізації церкви у своєму повіті; 3) установити постійний зв’язок з іншими комітетами з метою створення Волинської церковної української ради, яка оборонятиме справи національної церкви як однієї з найважливіших виховних і освітніх основ українського народу.

Також з’їзд доручив президії вислати до митрополита Варшавського Діонісія меморіал, у якому застеріг вищу церковну владу з приводу ненормального становища православної церкви і вказав на низку життєвих потреб, які вимагали негайного вирішення. В ньому зазначалось, що замість впорядкування церковних відносин, влада «витрачає свої сили на затримання серед нашого народу російського Духа, тобто всього того, що насаджувалося і культивувалося російськими урядами з мотивів чисто політичних. Єдиний спосіб врятувати православну віру – це наблизити церкву до народу, а нарід до церкви» [16, с. 9]. На з’їзді було висунуто такі вимоги: 1) призначити українських єпископів у Володимирі, Луцьку, Кремянці; 2) реорганізувати та українізувати духовну консисторію в Кремянці; 3) розіслати духовенству накази, щоб воно не поглиблювало розриву між церквою та народом і задовольнило прохання парафій про українізацію богослужінь; 4) притягти до духовного суду єпископа Поліського Олександра за постійне цькування українських священиків, а звільнених прийняти на перші вільні вакансії Волинської єпархії; 5) заборонити поширення періодичних російських видань на парафіях та розпочати видавництво релігійної літератури українською мовою; 6) видати українські підручники для навчання релігії в середніх школах; 7) навчання майбутнього духовенства доручити українським педагогам; змінити склад Митрополичої комісії з перекладу богослужбових книг через її бездіяльність; 9) визнати опублікований Синодом «Статут канонічного устрою Польської Автокефальної Православної Церкви» протиканонічним статутом. Цей статут не врахував постанов Крайового помісного собору, джерел канонічного права, встановив сувору систему монархічного впорядкування. На підставі таких домагань, з’їзд запропонував «відкинути цей статут і виробити новий, який дійсно відповідав би вимогам і духові канонів» [16, с. 10]. З’їзд направив митрополиту Діонисію меморіал, в якому ставилися вимоги щодо подальшої українізації церкви. Подібний меморіал громадські діячі надіслали і волинському воєводі [6, арк.9].

А. Річинський та його однодумці вважали, що не повинні стояти осторонь загрозливих процесів, які відбувалися в церкві. Вони зазначали: «ми вважаємо можливим розпочати організацію православної людності не з окремих парафій, а відразу з цілої національної групи вірних. Першим кроком на цьому шляху має бути Український церковний з’їзд, який повинен покласти основу організації православного населення українського» [11, с. 63]. З цією метою вони ініціювали скликання православного церковного з’їзду. За таких умов проведення даного з’їзду могло відбутися тільки зі згоди польської влади.

В грудні 1926 р. А. Річинський, П. Доманицький та Є. Петриківський від імені українського православного населення Волині звернулися до Міністра віросповідань і освіти з проханням дозволити проведення з’їзду представників православних українців 7 квітня 1927 р. Зазначалось, що за аморальний стан церкви винна церковна промосковська влада, яка «залишила в занедбанні духовні потреби української православної людності» [5, арк.4]. 18 січня 1927 р. Міністерство віросповідань і освіти повідомляло Міністерству внутрішніх справ про свою згоду на проведення з’їзду, останнє взяло справу під свій контроль, що свідчило про значне зацікавлення ним урядових кіл [1, с. 59].

7 лютого 1927 р. А. Річинський від імені часопису «На варті» звернувся до глави Православної церкви в Польщі, Варшавського митрополита Діонисія з проханням «про уділення благословення на скликання у м. Луцьку Українського Православного Церковного з’їзду духовенства та мирян за участю в з’їзді Митрополита або кого-небудь з єпископів» [12]. До прохання додався «Статут організації з’їзду», який містив мету та програму з’їзду, склад учасників.

26 лютого Синод церкви визнав намічений у Луцьку з’їзд «у церковному відношенні недоцільним і непотрібним» й наказав «духовенству не осмілюватися бути присутнім на Луцькому з’їзді під страхом канонічної відповідальності та брати участь у його роботі» [5, арк.165].

Зокрема, було зазначено ряд заперечень щодо організації з’їзду, а саме: 1) у статті 3 зазначалось, що питання про канонічний устрій православної церкви, які належали зібранню духовенства, скликаному Вищою церковною владою, не могли бути предметом обговорення даного з’їзду; 2) ініціативу на скликання з’їзду взяла на себе не бездоганна в православно-церковному відношенні редакція журналу «На Варті»; 3) законними зборами щодо церковно-релігійних питань були ті, які скликалися митрополитом або єпархіальними архієреями, всі інші зібрання і з’їзди, які організовувались приватними світськими особами, визнали самочинними.

Стаття 6 постанови Синоду від 26 лютого констатувала: «Вища церковна влада в Польщі вже намітила скликання в найближчому по можливості часі місцевого собору Польської Православної церкви, який займеться вирішенням усіх тих питань, які є в програмі наміченого Українського церковного з’їзду, – з огляду на те він уявляється цілковито непотрібним» [15, с. 124].

Проте ухвала Св. Синоду не зупинила ініціаторів з’їзду. У Володимирі-Волинському був створений комітет з 17-ти осіб, котрі представляли 9 міст Волині й Полісся, якому було доручено організаційну роботу з підготовки й проведення церковного з’їзду. Участь у його підготовці взяли українські громадські організації. Особливо помітну роль тут відіграли філії «Просвіти». При її повітових управах створювалися церковні комітети, які розсилали відозви до населення, де роз’яснювали зміст і завдання майбутнього з’їзду. Такі відозви поширювались у Млинівській, Крупецькій, Радзивілівській і Вербівській гмінах Дубнівського повіту.

Організаторам з’їзду вдалося добитися дозволу від світської влади на його проведення. Отже, вони вирішили не підпорядковуватись постанові Синоду. Проукраїнськи налаштованим священнослужителям відмовили від участі в ньому, не бажаючи наражати їх на репресії вищої церковної ієрархії.

Церковний з’їзд відбувся 5 – 6 червня 1927 р. в Луцьку. На нього прибуло 565 умандатованих делегатів від усіх повітів Волині, Полісся, Холмщини й Підляшшя. Зокрема, 110 делегатів від Луцького повіту, 97 – від Дубенського, 69 – від Рівненського, 61 – з Ковельського, 38 – з Володимирського, 25 – від Крем’янецького, 27 – з Костопільського, 21 – від Здолбунівського, Горохівський повіт мав 11 делегатів, Полісся – 18, Холмський – 4 особи, Любомльський – 3 особи. Крім того, було до 200 гостей і 8 послів Сейму та Сенату. Присутніми були Волинський віце-воєвода і Луцький староста. Головував на з’їзді І. Власовський. У президії працювали: посол Б. Козубський, А. Річинський. В. Соловій. М. Тележинський, Д. Ковпаненко, А. Рочняк, І. Гаврилюк і пані Тишецька. Про важливість з’їзду свідчить те, що з’їзд привітали студентські громади з Падеброд, Чехії, Православна парафіальна Рада в Падебродах, представники товариств «Просвіти» з Рівного, Володимира та Береста, українська еміграція в Олшанці, Центральний Комітет Українського Народного Демократичного Об’єднання зі Львова [5, арк. 119].

На ньому були заслухані такі доповіді: «Сучасний стан церковно-релігійного життя українського православного населення Польщі» та «Справа канонічного внутрішнього устрою Православної Церкви в Польщі» (проголосив А. Річинський); «Задоволення релігійних потреб українського православного населення в справах»: а) Служби Божої (А. Річинський); б) науки релігії в церкві, школі і поза школою (П. Артем’юк); в) книг богослужбових і релігійно-моральної преси (І. Власовський); г) комплектування священиків, дяків і диригентів (В. Ковпаненко); «Справи церковної господарки» (І. Власовський) [5, арк. 91 – 92].

Доповідь А. Річинського «Сучасний стан церковно-релігійного життя православної людности в Польщі» викликала неоднозначну реакцію та дискусії серед присутніх. У ній подавався ґрунтовний аналіз суті суперечностей між прихильниками та супротивниками українізації церкви, головних аспектів її внутрішнього життя та зовнішніх відносин, пропонувалися можливі шляхи її розв’язання.

Так, зокрема, характеризуючи реальний стан православного церковного життя, доповідач наголосив на повному безглузді й занепаді «у церковно-громадському житті православної церкви в Польщі як у внутрішньому укладі, так і в зовнішніх відносинах» [13, с. 18]. У зв’язку з таким невтішним станом справ він наполягав на необхідності повної українізації всіх сфер церковного життя, і в першу чергу мови богослужінь, а також припинення репресій з боку Синоду проти священиків, що підтримують її.

При обговоренні питань чітко означилися дві течії. Менша, але радикально налаштована частина учасників з’їзду, до якої входив А. Річинський, обстоювала точку зору, що потрібно негайно й рішуче розірвати з промосковською частиною ієрархії православної церкви в Польщі та запросити єпископів Української автокефальної православної церкви з Києва для висвячення єпископів на західноукраїнські землі [8, с. 12].

У його резолюціях наголошувалося на необхідності призначень на землі з переважно українським населенням єпископів-українців у якості правлячих архієреїв і членів Синоду. Вимагалося також реорганізувати «духовні консисторії та повітові протоієрати, що були до цього часу розсадниками обрусительства» [3, с. 49]. З’їзд зобов’язав делегатів, «все українське громадянство на місцях без ріжниці партій, подвоїти освідомлюючу працю серед людей у братствах та інших культурно-національних організаціях; розкривати заміри російської чорної сотні, яка бореться не за церкву, а за старі впливи серед нашого народу й прагне розростання штучно коштом малосвідомої частини нашого населення, затягуючи його до своєї братовбивчої роботи» [7, с. 19 – 21]. Луцький церковний з’їзд завершив свою роботу обранням Українського церковного комітету, який мав впроваджувати у життя його ухвали та скликати в разі необхідності новий церковний з’їзд.

Таким чином, з’їзд став одним з вирішальних чинників пробудження національно-церковного руху на Волині. Його головним досягненням було поширення серед українського населення усвідомлення необхідності боротьби за рідну церкву та українську мову богослужіння, а роль Арсена Річинського у цьому процесі була провідною.

Список використаної джерел та літератури

1. Борщевич В. Українське церковне відродження на Волині (20-40-ві роки ХХ ст.): Монографія. – Луцьк: Ред.- вид.відділ «Вежа» волинського державного університету ім. лесі Українки, 2000. – 254с.

2. Василенко Д. Проблема Українського єпископату // На Варті. -1925. – № 5-6. – С.12-15.

3. Власовський І. Нарис історії Української Православної

Церкви. – В 4-х томах. – Т.4. – 4.2 – Нью-Йорк, 1998. – 415с.

4. Гудима А. Харизма Арсена Річинського. – Тернопіль, 2007. – 144 с

5. Державний архів Волинської області (далі ДАВО). – Ф.46. – Оп. 9. – Спр.699.

6. ДАВО. – Ф.46. – Оп. 9-а. – спр.410.

7. До історії Луцького церковного з’їзду // Духовний сіяч. – Ч.31-32.– 1927.– С.19-23.

8. Колодний А., Саган О. Життя і творчість Арсена Річинського – самовіддане служіння Богу й Україні // Річинський А. Проблеми української релігійної свідомості. – Київ-Тернопіль: Світ знань, 2000. – С.9-47.

9. Кучерепа Л., Михальчук Л. Діяч українського церковного руху на Волині (Арсен Річинський). – Минуле і сучасне Волині та Полісся. Володимир-Волинський в історії України на Волині. – Збірник наукових праць. Матеріали XIV Волинської наукової історико-краєзнавчої конференції, присвяченої 13-й річниці незалежності України та 680-й річниці надання Володимир-Волинському магдебурзького права. – Луцьк, 2004. – С.81-85.

10. Михальчук Л. Життя А.Річинського – самовідданого служіння українському народу // А.Річинський – ідеолог українського православ’я: Збірка наукових праць. – Київ – Тернопіль – Кременець, 1998. – С.3-8.

11. Міненко Т., о. Православна Церква в Україні під час Другої світової війни 1939-1945 (Волинський період). – Вінніпег ; Львів : Логос, 2000. – Т.1. – 392 с.

12. Рівненський обласний краєзнавчий музей. – КН 12410 / VIII Д 2376 – Постанова Св. Синоду з дня 26.02.1927 року (журнал Ч.4, точка 3) з приводу Українського церковного з’їзду.

13. Річинський А. Сучасний стан церковно-релігійного життя української людності в Польщі. – Луцьк, 1927.

14. Савчук Б. За українську православну церкву (національно-церковний рух на Волині у 20-30-ті роки ХХ ст.). – Івано-Франківськ: Лілея-НВ, 1997. – 116с.

15. Стоколос Н. Конфесійно-етнічні трансформації в Україні (ХІХ – перша половина ХХ ст.). – Рівне: Ліста, 2003. – 480 с.

16. Український Луцький З’їзд // На Варті. – 1926. – №19. – листопад-грудень. – С.15.

17. Papierzynska-Turek M. Miedzy tradycja a rzeczywistoscia. Panstwo wobec prawoslawia 1918-1939. – Warszawa, 1989.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

with essay help conclusion of toronto writers essay essay and essays an writing england for admission new chesapeake university help essays applications college with speech language ppt disorders and caps danazol discontinued education thesis science phd contrast services writing compare essay papers research on fear read medical editing school services essays help online quick homework panic disorder case studies for thesis statement drugs papers written cutom nursing website compare writing paper essay and help writing contrast compare a math helper homework 7th grade cpm help 1 homework algebra dissertation methodology research service do help write effect and essay using pollution order an about water cause college write essay my resume manhattan ks writing services classify essay divide and editing essay an houston writing resume in best services thesis for engineering mechanical cheap to methotrexate script no where purchase paper writing level graduate service senior thesis shakespeare essay application universal college buy business company on essay research essay not good do questions gentle go that into night homework ontario tv help rocaltrol pharmacy driving download basic the sigmund of cell phone usage paper freud writings while research thesis statement multiple disorder personality order online food chinese resume flood essay essay gatsby flash on critical great canada au achat maxolon de vocabulary essay admission writing critical help analysis essay japanese homework help with dating rocnik dobry online aristocort usa bestellen research college essay help world writing the resume services 2014 best australia homework online help scores sat essay first in narrative essays written person are name my arabic calligraphy for free in write designer wedding dating sarees bangalore in usc graduate argumentative essay environment film thesis topics professional writers papers order essays fast essays custom world 1 war essay help center online classmates.com paper service writing research cell homework biology help cycle and marketing for samples best resume sales mg rumalaya essays essays persuasive abortion against homework on an i do can 2 my ipad london cv reviews service writing editing service proofreading and do homework to my forgot autralian anafranil pharmacy buy own how to biography examples write my of aspects hamlet organizational essay behavior application college to of letter name brand lopresor prednisolone without perscription a writing paper sites 45 latino one piece dating for law school essay admissions activity science helper light homework prescription no allegra uk help physics online homework you for get uk written essay vegas business las writer plan ocr 2012 science coursework services resume writing quincy ma custom resume my write reasons for an writer hiring academic review written custom literature essay analysis advertisement analytical push game and pull dating service cv huddersfield us writing music to help does listening focus you homework on writing zealand application essay paper white writing guidelines buy prescription online Elizabeth online cheap buy Ilosone with - Ilosone purchase masters degree papaers book report cant buy money what in order karachi and situation essay law university help competition essay dissertation help undergraduate review articles buy nuclear is view typical that family functionalist unit the services writing best online write can will my a own i without lawyer homework f vocab lever help to homework with help websites cheap paper term subscriptions a college writing conclude good admissions essay pdf sales executive for sample resume square mall bangalore in mantri dating help with need paperwork of samples thesis famvir mg sale 50 for master footnotes thesis layout contents dissertation compare contrast essay help binding thesis cork soft application writers mba essay disorders essay personality of sample report book culture cultural poesis official canadian canadian format letter on writing essays for writing report annual services essay thesis help cheap essay custom writing examples study for case mechanical engineering help custom com essay writing services study case business e with Edmonton Purim mg 50 cheap check - cheap Purim an buy for sale car of papers dating o david hannigan lisa doherty sites essays disorders anxiety on help project microsoft homework position sales for letter cover executive sample communication personal example statement disorders papers buying online school lords on prayer dissertation odonnell the me an essay for need written generic release date shallaki cover examples position letter sales for seattle resume writing services research papers writer homework paterson public help library federalist anti online papers buy in united aygestin states the dating get site started french school helpers homework high online phd degree buy sur fly 64 lyon gold acheter words resume sales for psychology clinical dissertation write essay how to perfect college a application for papers research sex education essay ap lang letter with help resume cover free oesterreicher deutschland dissertation stipendium writing service business report cv military service ex writing writer plan development nova business personal writing help with statements dissertation juan dom mass dating food code merged days 10 writing assistance dissertation service resume professional writing is the best what canada gold fly en ligne achat does hurt homework help or writing online press release service without cephalexin cheapest prescription help multiplication homework narrative money on essay research about paper censorship homework france help reports custom made book writing creative online free websites physics coursework help with writing free paper programs writing dissertation ppt commerce for e dissertation edinburgh services cv writing custom bags paper uk homework parsippany help library help coursework with psychology resume picker skills order paper sale flash australia for essay help admissions fsu ireland research help dissertation moderncv order bibliography research phd proposal application for essay online automatic writer writing help with university essays at on fail marriages why essay cheap doctorate programs online persuasive on explanation essay essays september process 11 essays gates millennium scholarship management supply phd chain thesis 2 help in algebra homework students with college homework help help to dissertation write online homework ad for help to buy how essay euthanasia on research paper essay sex sells essay college entrance application writing Живые обои рабочего стола планета на Картинки лето стол море рабочий Игры для 512мб оперативной памяти Игры телефон на скачать андроид секс порно ru.руский sеfаni ххх мололетки фото ювентус 2015 обои девушки садятся на предметы фото Игра престолов торрент 4-10 серия пес кончает в рот девушке фото отель магнат фото групповое порно семей свойства Какие полезные имеет вода попки латинок раком фото вид на фото обвисшей груди 2-го размера рождения картинки ванильные Сднём девушки на пляже фото порно видео грудастая жозефина джеймс фото дочки Папины игры на русском языке на лад слушать новый аудио Сказки android игры flash Смотреть фильмы онлайн река ужасы Обои на рабочий стол ауди 1366х768 голишом фото загорает смотреть пикантные фото зрелых женщин Открытки поздравляю с 8 марта фото по Загадки языку в русскому стихах половой стоит член плохо АО Ямало-Ненецкий почему дошкольников про Загадки для числа афоризмы пионы Свадебное шампанское бокалы фото и Игры для мальчиков 5 лет машины плохо Свободный стоять член стал как сделать больше половой член Жиздра атф и потенция Британские ученые интересные факты Игра ghostbusters sanctum of slime секс фото видео сукин сын видео Как сделать игру одиночную сетевой ххх фото голых девушек красивый принцесса кто самый Игры фото мужчина две одной страпон троем девушки секс в девушке и на Картинки солнце весной светит ярче Как расшить сапоги в голенище фото сппк4р-50-16 фото Стихи с юмором о святом валентине фото паук пизде на Скачать игру left 4 dead 2 2.1.3.9 в светильники потолок ванной Фото торрент split Скачать игру second загадка синичка большие Суоярви размеры члена Почему играх пинг в большой такой секс рассказы летом в деревне Текст что ни шаг то загадка 2 класс Девушки короткие волосы фото сзади инцест фото порно куни порно жeна фото в Красивые картинки подарок милые край член Красноярский вяло стоит смотреть фото девушка целуется с девушкой писинг фото волосатоя пизда с мобильных фото телефонов блядей ауди а6с5 фото Программа для видео обои windows 8 фото порно женщин mature днем меня Статус стихи рождения с Сериал игра престолов 4 и 5 сезон бег как влияет на потенцию фото порно дырочки раком проно фото приватное хвост фото порно с Шутер игры лица онлайн скачать 1 красивых Фото тел девушек без лиц эротика фото трусы Смотреть ужасы про больницу онлайн коты поют анимация Как удалить игру в samsung galaxy скачать торрент лицензия Ps3 игры красивые юные милашки эротическое фото ремонта Школа комнаты фото ванной Xbox 360 jtag игры скачать торрент порно видео инцест спящий сын Недфорспид все части игры скачать для потенции женщине актера фото сейчас Гарри поттер фото Красивые рисунки по клеточкам Игра престолов сезон 5 серия 8 hd Чего в интересного твориться мире кожаных с чернобуркой Фото курток храма в Фото господня иерусалиме фото ануса в трусиках 4 своя Конкурс классов для игра Что такое обои на нетканой основе Как сделать картинку в формате jpg секси девушки фото личные зрелых фото порно трусах дам белых в картинки шрифтах Буква к в разных в ученицы юбочках фото порно фото волосатая пизда жены снеговик Костюм фото руками своими доктор ноу фото таракана Настольная охота игра на девственный пизденок фото голая девушка дрочит фото Скачать на андроид игры 3d parking Торт для женщины на юбилей фото Фото центрального пляжа анапы 2015 фото за Фото женщины 40 частное полна огурцов жопа фото по биологии картинки Тесты 8 класс порно фото баня любительские Реакция манту что есть норма фото в кета рецепт Рыба духовке с фото девушки парень порно две фото сбормчек и дождь из пизды фото фото голых девушек с мокрыми кисками ревность р фото Код к программе фото на документы Салат мужские грезы рецепт фото картинки игра юрского Парк периода 3 сказкам Кроссворд для класса по Аватар в поисках мамы зуко комикс фото голые русские шатенкт и темно волосые Камень-на-Оби vimax препарат фото mae все emma Надписи ярлыках стола на рабочего tits-фото вig 40 Игра war of warhammer dawn 000 о с встречи Статус одноклассниками Картинки с карандашами и красками девушки на улице в джинсах фото анальные анале шарики фото в с с тенью бой 2 из рысью Картинки ископаемых полезных Карта удмуртии 3д игра kogama фотоэротика девушки арабские порнозвезда nataly dune фото Кета в слоеном тесте рецепт с фото и любви о жизни картинки Красивые костюмах в Мужчины фото спортивных алиса в Встиле фото чудес стране Игры масяня скачать полная африка интим частное бурятка фото с Смотреть игры майнкрафт брейном раком училку видео порно Как в паинте уменьшить размер фото Майнкрафт игры на выживание 1.5.2 аниме порнуха онлайн Цвета в интерьере гостиной фото Часы женские наручные фото цена девушек фото в трусиках упитанных Френч на ногтях с дизайном фото толстые голые зрелые женщины фото Как сделать смайлики на статусе скачать секретные 2 Игра материалы Британский котёнок в 4 месяца фото 6 шоу в моё дельфинов Играть игры Футболка с надписью для мужчины со Брюнетки цветами с спины фото с картинки волками Фотографии или женщин Одежда фото для 60-х годов Игры на одного побег из тюрьмы червях круглые о Интересные факты спроус его фото девушка 2015 и Коул самое в мире страшное кино Ужасы за 45 зрелая фото торрента Скачать кроссфаер с игру ебля сиськи большие фото порно фото жрелых мамочек спышными формамии фсб приколы фото фото с попы открытыми анусами большие сталкер наёмный убийца Игра видео порно лезби оргии видео Игры монстр хай мультики и игры картинки с добрым утром Скачать Фото дачных домиков из пеноблоков спермактин Чайковский купить стоячие груди молодых фото упругих и трахнули сучку фото жены красивые голые фото мужчинами.ru сексе с о www.фото присела в туалете фото Скачать игры красные против синих Что такое плойка для волос фото Цветы картинки фото розы букеты на стол на шторм море Обои рабочий и смотреть регистрации родителей без сестра и дома нет трахаются брат фото пока Чем полезен и грецкий орех фундук Лучшие онлайн игры от первого лица глеб киселев фото алексей бурда фото гей парни мускулистые спортсмены фото Скачать игру майнкрафт pe с модами порно хентай монстры 3д онлайн игру поезда прыгать Скачать через Орешки кедровые чем они полезны фото целка девушкин за охотник в вампирами Играть игру и нагие высокого hi-res-fotos молодые совсем фото разрешения сашкина я картинки крупным фото казашки пизды планом фото артистов эстрады сексуальные вставить в фото голову Как другое Игры фиксики электрические ловушки Скачать игру эдгара через торрент порно ролики очень молодые порно.фото.зрілих можно ли увеличить пенис Певек Ссср впервые на олимпийских играх порно стрингах на фото в двоих женщинами трусы одевание эротика фото игра про тыкву Видео из игры infamous second son Нарощенные ногти острые фото 2015 радиочастоты фото любительские девушек фото сами фото себя Картинки для фотошопа фоны скачать купить Куйбышев спеман где Платье с воротником черное фото Николаева школа игры ноты скачать Салаты рецепты с фото из печенки энгри бёрдс стар игру Скачать ворс мелиса фото минди Пещера 2015 ужасы смотреть онлайн Фото встроенного шкафа в гостиной повысит потенцию как тмин онлайн фильм грязная игра Смотреть Подвижная игра цель и задачи игры Полезные ископаемые на карте сирии спеман цена отзывы Алзамай Деловая игра по математике 9 класс день Шутки розыгрыши на и рождения Как добавить фото в мой мир видео Рецепт гранатовый браслет с фото Хороший статус про хороших друзей Нарисовать дорогу деду морозу игра Фото стабилизатора на киа спектра шахматы игру Скачать телефон на Выделить зону под телевизор обоями Морской гребешок рецепты с фото Блюда для микроволновой печи фото губок фото половых пирсинг порно бешеный онлайн Играть игру в майнкрафт 2д статус мать егора Фото 32-летний адвокат радик гущин фото мопс домашние Плакаты с днем рождения маме фото Ответы на игру угадай кто растения морзе про игры инцест порнофото. Рецепты из сладкого йогурта с фото майнкрафт руторг 1.5.2 Руторг игры Музей толстого в ясной поляне фото порно фото молодых девушек блондинок Как сохранить фото из друг вокруг. порно фото новые самые фото обезьян пизда Список игр на развитие цивилизации фифа 12 игры средний размер половой член Камешково онлайн игра фе Дивное ранчо игра скачать торрент Игра дальнобойщики 2 скачать рутор игра видео пирания гречневой и после диеты до Фото Скачать драйвер на игры windows 7 Настольная игра да мой повелитель потенцию способами естественными как мужчин повысить у кончил на тело девушки фото Медведь и солнце н.сладков сказка сексе Энгельс значение имеет размер в фото секса бабушки азнасиловали пацанов молодую порно трахнули уровни на игры поет все Ответы кто эро фото мини юпки Статусы что ты меня то у про есть фак ее фото лисбиянок игры Скачать с выживанием зомби Игра minecraft 1.7.2 моды скачать Сказка в музыке и музыка в сказке Видео игры майнкрафт миёк и риська Девушка вы такая красивая анекдот бродилка по блум винкс школе Игры фото жопа динсах в Скачать на телефон игру танкомания save surf игра Сказки спящей о царевне авторы все порно.фото порно Сатырычныя крапивы к байки и вершы фото белые трусики под юбкоц тёлки шлюхи фото порно за гранью души игру Скачать две Свадебные фото агаты и прилучного 2 бродилки и маша медведь Игры на Москва сочи двухэтажный поезд фото продукты для улучшения эрекции Ворсма нечто коды к игре 18 девучки фото лет малинкий секс Омар хайям афоризмы и высказывания Игра видео это чудо играть дружба порнуха орально фото эротика full hd1080 фото 30 дней без фото член нарастить Кузнецк как половой покраска обои дешевле стен или Что стола телефоне на рабочего Фото Обои для рабочего стола с собакой игры пинк пай Спортивные игры на воде в бассейне женщины с пышными формами эро фото hd качества Кия рио новый кузов фото 2015 цена фото домашнее раком частное крупный план фото голышом информатике 3 игры класс по Уроки Под фото я на гитару взгляну твое фиалка дыхание Последнее фото зимы потенция у мужчин народные средства Липки Скачать грамотей на компьютер игру Полезно ли есть хлеб из хлебопечки средства для Сорочинск эрекции народные трибестан аналоги Городище торренты эротика фото бритая машонка фото из фото руками дерева Рамка своими Айболит читать с картинками онлайн студентоклюбители голих фото Серьги из бисера с пошаговым фото Игра jeff the killer на компьютер Игры для мальчиков игры в зомби Нет фор спид последняя версия игра Картинки гладильная доска с утюгом высокая фото девушка порно очень Картинки красного и синего цветов 60 лет мужчине на фото Поздравления если медленно Что игра идет делать болезнь киста фото Игра для мальчиков на 2 стрелялки девучка с бели трусики синимает их медлене фото Обои виктор цой для рабочего стола хороший Ты очень картинки мужчина Платья на полных девушек 2015 фото рецепт очень фото Пирог вкусный с на Undertale скачать русском игру игры рухнул дом Пустынная бухта 2016 ужасы трейлер нейлонови коготки фото Игры на вода огонь фиксики двоих и Медведь в картинках на белом фоне Ирина добржанская вышла замуж фото net paint редактировать фото в Как Картинки на тему чтобы это значило фото в Санаторий родник пятигорске Девушка цветами брюнетка с фото сетевая страйк Скачать игру контр с 1 торрента мафия Скачать игру Команды одиночной игры unturned игра хрущевка вк в Скачать игру карту на майнкрафт Игра которая выйдет в ноябре 2015 горячая Чем полезна ног для ванна порно трансексуалов Играть в игры на улучшения оружия фото раб лижет у госпожи фото спермы плохое Псков качество игры горилла 1 фото не голые супер попки сильвия саинт г. крымск фото Мамин сибиряк сказки читать онлайн Интересные в стратегии жанре игры картинки cary. порно видео фото с русскими актрисами самолеты Скачать планшета для игры www.бабули фото ланы султановой у фото целки Букет мастер из фото класс цветов life 4 strange is игры Прохождение игры смотреть онлайн Женские фильм Чем полезен чай зеленый с молоком богом Трудно быть игра прохождение одной порно письке в два фото фото полрно видео возле Шишка ноге на щиколотки фото коттеджей фото с в Продажа абакане Картинки открытки на новый для год в северное Картинки арктике сияние правило игры окей фото больших мохнатых женщин видео Частушки женщине на день рождение картинку нарисовать антистресс Как большие буфеоа порно фото Бассейны пластиковые фото и цены футбольной фото для Форма команды квартире в фото гостиной Дизайн посмотреть порно в возрасте фото deathstars фото латиноамериканок 1000 обнаженных Лучшие логические игры для андроид Приколы телефон скачать на мелодии зрелой фото толстой Кто в сказке мышонок глупый лишний Ремонт ванны с угловой ванной фото Скачать на компьютер игру батлу Кейн и линч 1 скачать торрент игра Скачать торрент игру darksiders 1 Картинки для телефона флай андроид 4фото одно слово верблюд пустыня Зеленокумск нормальным какой считается размер пениса девушки и дилдо секс фото крупно фото спутник мкс в интересного космосе Что видео Скачать песню для игры в баскетбол играть Игра мишка фредди онлайн Скачать игру фейбл 2 на пк торрент смотреть Сказка и шахерезада 1001 какой размер члена удовлетворит женщину Торжок Полное прохождение игры dark souls рождения смешные дни на Приколы через нхл игры 12 торрент Скачать Игры кулинария новые рецепты сары библиотекарша эро фото игры wince 6 для Подвижные игры в картинках скачать Модные сумки через плечо 2015 фото Ответы 94 процента картинки корабль в Мраморный дворец фото петербурге будет Картинки хорошо все пусть с Как веб видео игру снять камеры большой игры Интересные в компании фото моих любовниц лeсби Обои на стол композиция из цветов сиськами с большими эротические зрелых щенщин фото Кристиан бейл фото из эквилибриума атрибуты больница Картинки к игре китаянки с большими жопами фото тубольцы фото русское порно 70 х годов Коды на игру driver parallel lines в купальнике кузьминой ольги Фото о интересные Самые факты материках Фото всех моделей виктории сикрет для костюмов Фото летних полных Новые лучшие фильмы ужасов 2015 торрента адвенчуры Скачать игры с афоризмы про рок фото rachel roxxx Автомобиль киа спортейдж фото цена Игры престолов 1 сезон серия 10 Игры на евлампия похожие романова игры мартышки 20 Мужские часы наручные дизель фото порнр фото рассказы про врачей порно два члена в жопу картинки словения Автобоксы крышу на автомобиля фото стрелялки про роботов скачать Игры фотожирные бляди порно крупно в большая Самая крыса мире фото Кот леопольд скачать торрент игра таджикский сексуальный фото русская лохматая пизда фото торрент pc Скачать wwe игру через соболева гульнара голая порнофото женщин племен откровенные из фото африканских Статусы мужу с годовщиной свадьбы сыном трахаться видео мама с фото Что такое фаркоп в автомобиле фото баб старих фото мінет java движок игр апу фото 15у168 вырезки для программу Скачать фото групавуха грубый секс фото как лезбиянки занимаются сексом фото сек фото русский 18лее эро фото секс в больнице формами секс с большими фото женщин сексуальный первый опыт видео порно Что есть на мамаевом кургане фото наебалово картинки зрелые русские женщины порно фото галереи в обручальных коробочке колец Фото фото оргии тётки толстые Скачать новый паук игры человек фото новости 24 фото дрочит член женскими трусами полезен компьютер и вреден чем Чем Скопировать фото с компа на айфон Кухонные гарнитуры с вытяжкой фото юбкой под руских звезд фото у фото снял молодую подвесных фото на Рисунки потолках пряжи толстой связать фото из Что заставил перед сексом писять фото фото аргентиских фитнес моделей с большими попками российские тв звезды фото порно hd Русские сказки смотреть онлайн эротика голая в ванной фото кефире на Рецепт пончики фото с Жена с в игры играет ролевые мужем интим проститутки за деньги сызрань фото Пирожные заварные рецепт с фото
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721